Gullknapp AS Gullknapp flyplass Planprogram. Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gullknapp AS Gullknapp flyplass Planprogram. Dato: 2009-11-02"

Transkript

1 Gullknapp AS Gullknapp flyplass Planprogram Dato:

2 Gullknapp flyplass - Forslag til planprogram 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Gullknapp AS Rapportnavn: Gullknapp flyplass - Forslag til planprogram Dato: Arkivreferanse: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Reguleringsplan med konsekvensutredning for Gullknapp flyplass Jan Petter Laugen Plan Reguleringsplan med konsekvensutredning Øivind Hugsted Jan Petter Laugen

3 Gullknapp flyplass - Forslag til planprogram 3 INNHOLDSFORTEGNESLE 1 Innledning Bakgrunn for planarbeidet Generelt Formålet med planarbeidet Beskrivelse av tiltaket Overordnede planer og føringer Fylkesplan for Aust-Agder Kommuneplan for Froland Kommuneplan for Arendal Kommunedelplan for grønnstruktur i Arendal kommune Reguleringsplan for Gullknapp flyplass Nasjonal verneplan for vassdrag Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag Aktuelle utredningstemaer Generelt Landskap Naturmiljø Grønnstruktur, nærmiljø og friluftsliv Kulturminner Forurensning Støy Trafikale konsekvenser Vann og avløp Næringsutvikling ROS-analyse Planprosessen Informasjon og medvirkning First for innspill til planprogram Fremdriftsplan Innspill til planprogram Kommentarer til innspillene Endringer i planprogrammet... 16

4 Gullknapp flyplass - Forslag til planprogram 4 1 Innledning Gullknapp er en privat flyplass i Froland og Arendal kommune som kan benyttes av fly med maksimal vekt på kg. Den er godkjent for visuell flyging i dagslys og kan ta imot taxi- og charterfly med plass for inntil 10 passasjerer. Flyplassen har i dag ikke konsesjon for kommersiell trafikk og antall operasjoner er begrenset til 1900 pr. år. Gullknapp AS ønsker å utvide dagens rullebane og byggeområdet ved Gullknapp flyplass, med tanke på en mer omfattende bruk. Det foreligger godkjent reguleringsplan for flyplassen. I tillegg til selve rullebane og taxebane, serviceanlegg og annen bebyggelse, er et større areal omkring flyplassen regulert til landbruksområde. Det forestående planarbeidet legger opp til utvidelse av rullebane og område for terminalbygg, samt noen øvrige endringer innenfor eksisterende planområde. De ytre reguleringsgrensene forblir uendret. For reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planen inneholde en planbeskrivelse som gir en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning (KU) - av planens virkninger for miljø og samfunn. Forslagsstiller skal i så fall, som ledd i varsling av planoppstart, utarbeide planprogram som grunnlag for planarbeidet. De endringer som foreslås for Gullknapp flyplass i forhold til gjeldende reguleringsplan, er begrensede i omfang. Endringene vil imidlertid berøre viktige tema som kan være av stor betydning for allmennheten. Planprosessen blir derfor gjennomført ihht. forskrift om konsekvensutredninger, slik at alle vesentlige problemstillinger drøftes og avklares. Konsekvensutredningen vil i stor grad ta utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Planprogrammet skal, etter offentlig ettersyn, fastsettes av ansvarlig myndighet, som er Froland og Arendal kommuner. Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet og hvilke problemstillinger som anses viktig i forhold til miljø og samfunn og som vil bli utredet og belyst i planforslaget. 2 Bakgrunn for planarbeidet 2.1 Generelt Gullknapp ligger på grensen mellom Froland og Arendal kommuner, ca 5 km fra kommunesenteret Osedalen og ca 10 km fra Arendal sentrum. Områdene omkring består av et småkupert skogsterreng, med skrint jordsmonn, myrer og små vann. Blakstadheia boligområde ligger mellom flyplassområdet og Osedalen. Flyplassen ligger i et område med turløyper og regnes som et viktig turområde for Arendalsregionen. Flyplassen eies av Gullknapp AS, som har Arendals Fossekompani, Froland kommune og Arendal kommune som de største aksjeeiere. Rullebanen er 1120 m lang og 30 m bred. Flyplassen har en begrenset konsesjon fra Luftfartstilsynet som innebærer at Gullknapp kan benyttes av fly med maksimal vekt på kg. Den er godkjent for visuell flyging (VFR) i dagslys og kan ta imot taxi- og charterfly med plass for

5 Gullknapp flyplass - Forslag til planprogram 5 inntil 10 passasjerer. Det er i dag ikke tillatt med kommersiell trafikk og antall operasjoner er begrenset til 1900 pr. år. Konsesjonen gjelder fremtil Installasjon av banelys og radiofyr i begge ender av rullebanen pågår, men er ennå ikke aktivisert. 2.2 Formålet med planarbeidet Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å etablere Gullknapp flyplass som en kommersiell taxiflyplass, spesielt for å betjene næringslivet i Aust- Agder. For å anlegge, drive eller inneha landingsplass Figur 1. Planområdet tilsvarer stiplet linje. kreves konsesjon fra luftfartstilsynet. Det er nå ønskelig å gjennomføre tiltak for å tilfredsstille kravene til konsesjon for kommersiell flyvning. Dette innebærer at rullebanen må forlenges og det må etableres tårn for flygerledelse. I tillegg ønsker en å gjennomføre noen mindre endringer i forhold til bygg og anlegg på flyplassen. Alle tiltak vil skje innenfor planområdet til gjeldende reguleringsplan. Anlegget skal kunne betjene anslagsvis 8000 flybevegelser i året, en økning på 6100 i forhold til dagens konsesjon. 2.3 Beskrivelse av tiltaket Den planlagte endring av Ønsket revisjonen av dagens reguleringsplan for Gullknapp innebærer i hovedtrekk følgende forhold: Forlengelse av rullebanen Tilrettelegging for terminalbebyggelse Utvidelse av oppstillingsplasser/hangarer Lokalisering av flygeledertårn Revisjon av planen innebærer ingen utvidelse av planområdet i forhold til dagens reguleringsplan, men en noe større del av de områdene som i denne planen er avsatt til jordbruk/skogbruk foreslås omregulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Det er ønskelig at de bygg som oppføres i nær fremtid skal ligge på rett sted, også i forhold til kravene til sikkerhetssonen for en større flyplass. Gullknapp AS har utarbeidet en masterplan som viser en fremtidig utvikling av Gullknapp flyplass i tre faser. Dersom det en gang i fremtiden blir aktuelt med en videre utvikling av flyplassen, er det ønskelig at de tiltak en gjennomfører nå er i samsvar med kravene som settes til større flyplasser. Rullebanen foreslås utvidet med ca. 350 meter. Internt på flyplassområdet må det legges til rette for et flygeledertårn. Dette vil nødvendigvis ikke være et tårn i form av en høy konstruksjon, men et bygg som skal ha god utsikt over inn- og utflygningen og over selve flyplassområdet.

6 Gullknapp flyplass - Forslag til planprogram 6 3 Overordnede planer og føringer 3.1 Fylkesplan for Aust-Agder Fylkesplanen for Aust-Agder har som mål at Det skal arbeides for å sikre et rutetilbud på Kjevik som dekker regionens behov for flytilbud og videreutvikle tilbringertjenesten til Torp flyplass. Agderrådet, som er et samarbeidsorgan for kommuner, fylkeskommuner og organisasjoner i Austog Vest-Agder, ser utviklingen av Kjevik lufthavn som et viktig strategisk satsingsområde for landsdelen, og konsentrerer sin innsats om Kristiansand Lufthavn Kjevik. Agderrådet er imidlertid positiv til at Gullknapp flyplass bygges ut til ca meter og at det utvikles et taxiflytilbud spesielt beregnet for å dekke næringslivets behov. 3.2 Kommuneplan for Froland Kommuneplanen for Froland ( ) har definert fire overordnede hovedmål og en rekke utviklingsstrategier for kommunen. Blant utviklingsstrategiene omhandler følgende punkter Gullknapp flyplass: Pkt (Infrastruktur) i kommuneplanen slår fast at Arbeidet med tilrettelegging for Gullknapp flyplass videreføres. Pkt (Næringsutvikling og tiltaksarbeid) fastslår at tiltaksarbeidet bør skje i samarbeid med næringslivet og at lokalt tiltaksarbeid skal bl.a rettes mot Gullknapp som regionalt lufttrafikkanlegg med tilhørende nærområder. Pkt (Samferdsel, transport og kommunikasjon) Kommunen skal medvirke til framdrift på Gullknapp og utvidelse av banen til minst 2400 m flystripe, ny veitrase og tilliggende industriområde/ næringsområde. Kommuneplanens arealdel viser flyplassområdet og grensen for gjeldende reguleringsplan for Gullknapp. Deler av det regulerte området ligger i den ytre delen av nedslagsfeltet til Lilleelva, som er et vernet vassdrag. 3.3 Kommuneplan for Arendal I kapitel 8 i kommuneplanen for Arendal ( ) slås det fast at Kjevik lufthavn Kristiansand er hovedflyplass for Sørlandet. Arendal kommune skal imidlertid medvirke til at Gullknapp flyplass videreutvikles, blant annet ved at kommunen skal utrede ny veitrase til Gullknapp flyplass i løpet av planperioden. Reguleringsplanen for Gullknapp flyplass er ikke vist i arealdelen til kommuneplanen for Arendal. 3.4 Kommunedelplan for grønnstruktur i Arendal kommune Kommunedelplan for grønnstruktur, fra 2004, gir en oversikt over grøntområder og utfordringer friluftslivsinteressene står ovenfor. Grønnstrukturplanen omtaler de nordlige skogområdene i kommunen som noen av Arendals mest benyttede friluftsområder og er i planen vist som friluftsområder med regional verdi.

7 Gullknapp flyplass - Forslag til planprogram Reguleringsplan for Gullknapp flyplass Den foreliggende reguleringsplanen for Gullknapp flyplass omfatter hovedsakelig arealer i Froland kommune, med en mindre del i Arendal kommune. Planområdet er regulert til offentlige trafikkområder/flyplass, fareområder/høyspenningsanlegg, spesialområde/restriksjonsområde, og landbruksområder. Gjeldende reguleringsplan ble revidert Hensikten med revisjonen var å legge til rette for utvidelse av rullebanen samt nye sikkerhetsforskrifter. Foruten utvidelse av rullebanen mot nordøst, ble terminalområdet med parkeringsplasser flyttet og utvidet. Sikkerhetssonen ble satt i hht forskriften. I tillegg ble veien frem til flyplassen justert. Gjeldende reguleringsplan har en planavgrensning som har tatt høyde for at fremtidig utvidelse av rullebane, opp til 2600 m., skal kunne skje innenfor avgrensningen til gjeldende reguleringsplan. Den delen av planen som ligger i Arendal kommune er ikke politisk behandlet/vedtatt. Reguleringsplanen er dermed ikke gyldig for dette området. 3.6 Nasjonal verneplan for vassdrag I den nasjonale verneplanen for vassdrag utgjør de vernede vassdragene til sammen et representativt utsnitt av Norges vassdragsnatur. Det er lagt vekt på å verne hele nedbørfelt med sin dynamikk og variasjon. Vernevedtakene betyr at det ikke kan gis tillatelse til kraftutbygging i de vernede vassdragene. Stortinget har forutsatt at verneverdiene i vernede vassdrag skal søkes ivaretatt også mot andre inngrep enn kraftutbygging. I de første verneplanene, verneplan I og II, ble det vektlagt å verne helhetlige vassdrag fra kraftutbygging, de enkelte elementene i vassdraget ble ikke nærmere utredet. I de siste verneplanene, verneplan III og IV, er det i større grad fokusert på verdien av ulike områder og elvestrekninger i vassdragene. Grunnlaget for vernet er avveininger mellom verneverdier og brukerinteresser der urørt natur, naturvitenskap, friluftsliv, landskap, vilt/fisk, kulturminner, vannkvalitet og landbruk er vurdert. Det er også lagt vekt på vassdragenes helhetsinntrykk. I verneplan IV ble det ble lagt stor vekt på å få med typer av vassdrag, bl.a. kystvassdrag og geografiske områder som var dårlig dekket av foregående planer Lilleelva Planområdet berører nedslagsfeltet til Lilleelva som er et vernet vassdrag. I forbindelsen med fredningen av Lilleelva er vassdraget omtalt som et representativt vassdrag i midtre kystsone med relativt lite jordbruksareal. Vassdraget inneholder de karakteristiske landskapstypene for regionen med tilhørende vegetasjon og dyreliv. Nedbørfeltet er et viktig nærrekreasjonsområde for Arendalsregionen. Flere av vannene er viktige for fritidsfiske og elva har et meget stort potensial som sjøørretelv og oppvekstområde for laks i Nidelva. Nedbørfeltet har meget stor verdi for naturvern, friluftsliv og fisk. Det er flere eldre reguleringsinnretninger i vassdraget. Verdiene er knyttet til vassdragets kystnære beliggenhet i Sør-Norge og er vernet som i forhold til den nasjonale verneplanens intensjon om å dekke ulike typer vassdrag.

8 Gullknapp flyplass - Forslag til planprogram Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (RPRVV) legger opp til at vassdraget og de tilstøtene arealene bør forvaltes med hensyn til hvilke verneverdier som er lagt til grunn, og arealtilstanden i dag. Retningslinjene angir også hvilke generelle hensyn som er viktig å legge vekt på i forvaltningen av vassdragene. RPRVV gir generelle mål og rammer og gir således ikke klare svar på hvordan planer skal utformes. For å oppnå målene de nasjonale målene for forvaltningen av vernede vassdrag, skal det særlig legges vekt på å: unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø, sikre referanseverdien i de mest urørte vassdragene, sikre og utvikle friluftslivsverdien, særlig i områder nær befolkningskonsentrasjoner, sikre verdien knyttet til forekomster/områder i de vernede vassdragenes nedbørfelt som det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi, sikre de vassdragsnære områdenes verdi for landbruk mot nedbygging der disse interessene var en del av grunnlaget for vernevedtaket Selv om hele nedbørfeltet er vernet mot kraftutbygging, er RPR for vernede vassdrag bare forutsatt å ha innvirkning på planlegging og virksomhet i områder som har betydning for vassdragets verneverdi. I tillegg omfatter retningslinjene andre deler av nedbørfeltet som det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi. Dette dreier seg om arealer med betydelige verdier knyttet til zoologi, botanikk, geologi, kulturhistorie, landskapsbilde eller friluftsliv. 4 Aktuelle utredningstemaer 4.1 Generelt Utredningene vil fokusere på forhold som er av betydning for de valg som skal foretas, hovedsakelig basert på foreliggende kunnskap. Innhenting av ny kunnskap begrenses til spørsmål og temaer som er relevante i forhold til behandling av reguleringsplanen. En forenklet metode i hht. Statens vegvesens håndbok 140, Konsekvensanalyser, legges til grunn for til å vurdere konsekvensene av foreslåtte tiltak. Dette er en tre-trinnsmetode hvor en først vurderer status og verdi, deretter vurderes omfanget (positivt eller negativt) av tiltaket. Omfang beskriver grad av endring. Til slutt vurderes konsekvens for de enkelte tema. Konsekvensen er basert på en syntese av verdi og omfang. Nedenfor presenteres ulike utredningstema og behovet for hvor vidt det er behov nye utredninger i forbindelse med planarbeidet. 4.2 Landskap Arealene som skal reguleres avsatt til flyplass i gjeldende plan. De endringer som foreslås medfører ikke behov for en landskapsanalyse. Planbeskrivelsen vil gi en kort omtale av landskapskarakteren.

9 Gullknapp flyplass - Forslag til planprogram Naturmiljø Deler av området er i naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning angitt som vinterbeite for elg, i tillegg til at det er leveområde for storfugl. Det er ikke registrert rødlistearter i området. De endringer som foreslås medfører at et begrenset område endres fra skogbruksområde til byggeområder. Planområdene vil bli kartlagt og vurdert i forhold til naturtype og biologisk mangfold. Tiltaket berører de ytre områdene av nedbørsfeltet til Lilleelva som er et vernet vassdrag. Omfanget av foreslåtte tiltak er begrenset og kommer ikke i vesentlig konflikt med verneformålet for vassdraget. Det anses derfor ikke som nødvendig å foreta utredninger av hvilke virkninger tiltaket vil ha for vassdraget. 4.4 Grønnstruktur, nærmiljø og friluftsliv Gullknapp ligger i et område med vesentlige lokale/regionale friluftsinteresser. Utvidelse av rullebanen vil sannsynligvis medføre at en skogsbilveg må legges om. I forhold til friluftsinteressene anses imidlertid forholdet til støy å være det mest sentrale temaet. En taxiflyplass vil ha behov for flere flybevegelser enn det dagens konsesjon tillater. Det legges til derfor til grunn et behov for 8000 flybevegelser pr. år. Konsekvensutredningen vil belyse dette forholdet. Konsekvensutredningen vil derfor presentere utredninger fra prosjekter med relevant overføringsverdi, hvor forholdet mellom støy og friluftsliv har vært sentralt. 4.5 Kulturminner Kulturminnedatabasen Askeladden har ikke registrert verdifulle kulturminner eller kulturmiljø i området. En anser sannsynligheten for forekomst av automatisk fredede kulturminner for å være svært liten. 4.6 Forurensning 4.7 Støy De tiltak som foreslås vil skje i områder som i dag er rene naturområder. En forutsetter derfor at det ikke er forurensning i grunnen i de berørte områdene. I h.h.t. forurensningsforskriftens kap. 2 om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider skal tiltakshaver sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å få klarlagt omfanget og betydningen av eventuell forurensning i grunnen i områder som omfattes av terrenginngrep. Konsekvensutredningen vil imidlertid vurdere faren for avrenning til vassdrag som følge av aktiviteter på flyplassområdet. Avbøtende tiltak for avrenning vil bli foreslått. Det skal utarbeides nye støybergninger i hht T-1442 Retningslinjer etter plan- og bygningslova om arealbruk i flystøysoner. Rapporten skal belyse støyforhold i forhold til aktuell utbygging og full utbygging av Gullknapp til storflyplass. Rapporten legges til grunn for å vurdere konsekvensene, og behovet for avbøtende tiltak for nærmiljøet.

10 Gullknapp flyplass - Forslag til planprogram Trafikale konsekvenser Fra Arendal og Osedalen skjer adkomst til Gullknapp flyplass via Rv. 42. Ved Blakstadheia går veien gjennom boligfelt før en kommer til et område med spredt bebyggelse. Dette er en samlevei med få avkjørsler. Den siste strekningen frem til flyplassen har enkel standard. Dersom Gullknapp får konsesjon for taxiflyvning vil dette sannsynligvis medføre noe økt belastning på veinettet. Det vil imidlertid fortsatt kun være sporadiske flybevegelser. En legger derfor til grunn at det ikke er behov for å gjennomføre omfattende trafikkanalyse. Utredningen vil belyse dagens forhold, og vurdere behov for avbøtende tiltak langs eksisterende trase. 4.9 Vann og avløp Gjeldende plan legger opp til en trinnvis utbygging av vann og avløp. I starten er behovet så lite at det forutsettes løst ved at det bores etter vann, og at avløpet blir løst ved et lukket anlegg. De endringer som en legger opp til ved denne nye reguleringsplanen, endrer ikke forutsetningene for beregning av anlegget i vesentlig grad. Dette vil imidlertid bli nærmere utredet gjennom det ordinære planarbeidet, hvor forholdet til en eventuell fremtidig flyskole også tas inn i vurderingene Næringsutvikling En flyplass er en viktig del av infrastrukturen i et område, og kan spille en svært viktig rolle for utviklingen av næringslivet i regionen. For en videreutvikling av et næringsliv med internasjonale forbindelser, vil det være av stor betydning at bedriftene har mulighet til å nå ut i verden på kort varsel og til en gunstig kostnad. Med en flyplass som åpner for taxiflyvninger av et visst omfang, vil lokale bedrifter knyttes tettere mot viktige destinasjoner i Europa på en tidsbesparende og kostnadseffektiv måte. Utredningen vil belyse, i et transportøkonomisk perspektiv, hvilken betydning Gullknapp kan få for næringslivet i Arendalsregionen ROS-analyse Utredningen vil inneholde en ROS-analyse som belyser planens samfunnssikkerhetsmessige konsekvenser. ROS-analysen vurderer også faren for ulykker og risiko i anleggsperioden.

11 Gullknapp flyplass - Forslag til planprogram 11 5 Planprosessen Planprosessen følger ordinær saksgang i henhold til ny plan- og bygningslov og tilhørende forskrift om konsekvensutredning. Forslag til planprogram, som har vært til offentlig høring, skal fastsettes av ansvarlige myndigheter, Arendal og Froland kommuner. Planprogrammet er tilført et ekstra kapitel som redegjør for innkommende merknader og hvordan disse er vurdert i forhold til behovet for endringer i det foreliggende planprogram. Fastsatt planprogram skal legges til grunn for det videre planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslag med konsekvensutredning. Fastsatt planprogram kan ikke påklages. Planforslag med konsekvensutredning skal utarbeides på bakgrunn av det fastsatte planprogrammet. Frist for høring av planforslag med konsekvensutredning vil være 6 uker. I saksframlegget ved behandling av planforslaget skal det redegjøres for hvordan konsekvensene av planforslaget og innkomne høringsuttalelser er ivaretatt. Det skal også gis en vurdering av behovet for undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre faktiske virkninger av planen, og vilkår med sikte på å begrense og avbøte negative virkninger av betydning. 5.1 Informasjon og medvirkning Forslag til planprogram var tilgjengelig på Arendal kommunes servicesenter, kommunehuset i Froland kommune, og på Froland kommunes hjemmeside: Det legges opp til et offentlig møte i forbindelse med høring av forslag til ny reguleringsplan. Tidspunkt for møtet vil bli annonsert. 5.2 First for innspill til planprogram Frist for å komme med innspill til planprogrammet var satt til

12 Gullknapp flyplass - Forslag til planprogram 12 6 Fremdriftsplan Aktivitet Ansvar Uke Melding om oppstart og utsending av planprogram, høring 6 uker AV x x x Fastsettelse av planprogram Kom. x x Utredninger i hht. fastsatt planprogram AV x x x x x x x x Utarbeide reguleringsskisser/plan AV x x x x Utarbeide reguleringsbestemmelser AV x x ROS analyse AV x Utarbeide planbeskrivelse AV x x Møte med kommunen AV x Justere planforslag AV x x Oversende planforslag til kommunen AV x Plan med konsekvensutredning på offentlig høring/saksbehandling Kom. x x Vedtatt plan Kom. x Figur 2: Fremdriftsplan Fremdriften som er skissert ovenfor, baserer seg på at det ikke oppstår uforutsette hendelser i løpet av planprosessen. Fremdriften for planprosessen er basert på følgende milepæler: 1. Melding om oppstart av planarbeidet. Forslaget til planprogram legges ut på høring. 2. Berørte parter og myndigheter gis adgang til å komme med innspill til planarbeidet. 3. Kommunen fastsetter planprogram. 4. Prosjektering og utredninger gjennomføres parallelt med utarbeidelse av planen og planbeskrivelsen. 5. Planforslaget med konsekvensutredninger oversendes kommunen. 6. Forslag til reguleringsplan med tilhørende planbeskrivelse og utredninger behandles 1. gang i planutvalget. 7. Offentlig ettersyn av reguleringsplan med planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og aktuelle utredninger kunngjøres etter vedtak i planutvalget, og plandokumentene legges ut til offentlig ettersyn og oversendes aktuelle myndigheter etc. 8. Åpent møte hvor planforslaget presenteres. 9. Innkomne høringsuttalelser gjennomgås og vurderes. Eventuelle endringer gjøres i plandokumentene. 10. Planutvalget behandler planforslaget 2. gang. 11. Kommunestyret sluttbehandler planforslaget og fatter planvedtak.

13 Gullknapp flyplass - Forslag til planprogram 13 7 Innspill til planprogram Planprogrammet var til offentlig høring i perioden I hovedsak dreier de fleste av de innkomne kommentarene seg om følgende forhold: Støyulemper for nærliggende boliger Støyulemper for friluftsområdene Bruken av flyplassen til flyskole og til spesielle flystevner Lilleelvas nedbørfelt Hensynet til flora og fauna Hensynet til kulturminner Konflikt mellom forlengelsen av rullebanen og eksisterende turstier og løyper Ny adkomstvei til flyplassen og etablering av ny virksomhet i tilknytning til adkomstveien i konflikt med friluftsområdene 7.1 Kommentarer til innspillene 1) Ola Rustenberg kommenterer en del opplysninger i planprogrammet. Kommentar: Kommentarene dreier seg i hovedsak om forholdet til konsesjonssøknad og konsesjonsgivning, og ikke om den fysiske utformingen av reguleringsplanen. 2) Olav Seljåsen peker på at et er mange mangler i adresselistene. Mener at støyrapporten fra 2006 må gjennomgås på nytt. Ønsker ingen utvidelse av flyplassen så lenge han bor på Gullknapp. Adkomstveien må utbedres før mer arbeid igangsettes i området. Kommentar: Etter en samlet vurdering av innspillene til planprogrammet er det bestemt at det skal foretas en ny støystudie som samsvarer med full utbygging etter masterplanen for Gullknapp. Den økningen i biltrafikken som kan forventes som følge av økende aktivitet på flyplassen ved den planlagte forlengelsen av rullebanen, anses ikke for å bli så stor at den betinger noen ny vei frem til området. Dersom det senere skulle bli aktuelt med ytterligere økning i biltrafikken og det vil oppstå behov for ny adkomstvei, vil det være nødvendig å utrede en slik trase på dette tidspunktet, eventuelt med KU. Arendal kommune har tatt på seg et hovedansvar for en slik utredning dersom dette blir aktuelt. Det vil bli foretatt en enkel trafikkanalyse som bakgrunn for å vurdere eventuelle behov for avbøtende tiltak. Teksten i planprogrammet omformuleres slik at det kommer klart fram at de trafikkale forholdne, og eventuelle avbøtende tiltak er sikret gjennom planprogrammet. Se kap 7.2, pkt ) Svein Edmund Kristiansen mener at støyrapporten er ubrukelig, fordi banelengden er feil, det er ingen opplysninger om hvorfra flyene kommer og går, støy fra flyskole er ikke

14 Gullknapp flyplass - Forslag til planprogram 14 med og beregninger ved mest ugunstige vindretning er utelatt. De mest omfattende alternativene for utbygging må utredes allerede nå. Kommentar: Skal gjøres, se pkt 2. 4) Bjørn Magne Hansen er bekymret for økt støy og ny vei gjennom et viktig friområde, med økt utbyggingspress som følge. Området ved Lilleelv er et spesielt viktig og et mye benyttet rekreasjonsområde, som ikke er forenlig med støy fra flyplassen, jf. hva som skjedde pinsen Flyskole kan medføre spesielt mye støy. Kommentar: Se plt. 2. Virkningene på boliger og friluftsliv vil bli særlig vurdert. 5) Flere beboere i Myra v/ Hilde Grandal mener at det er stor fare for økt støyforurensning og støyplager, spesielt fra flyskole, at en utvidelse vil medføre ønske om og risiko for en ny adkomstvei gjennom et for Arendalsregionen viktig friluftsområde, med økende utbyggingspress. Lilleelv er et fredet vassdrag som er et mye benyttet nærrekreasjonsområde. I planarbeidet må det fremkomme om større flytyper skal kunne bruke flyplassen og om det skal legges til rette for flyskole. Det må utredes konsekvenser for dyreliv og annen biologi, Lilleelvas nedbørfelt, støy for nærmiljø, jakt og annet friluftsliv, berørte stier, turløyper og skiløyper, biltrafikk til flyplassen, grunnforhold og kommunalteknikk, trinnvis utbygging og i forhold til overordnede planer og føringer. Planmyndighetene bør vurdere å kreve større grad av medvirkning enn det planprogrammet legger opp til. Kommentar: De forhold som her blir nevnt er sentrale temaer i det videre arbeidet og bvil bli belyst i konsekvensutredningene. De enkelte utredninger vil være tilgjengelig for alle berørte parter. Det er imidlertid ingen planer om ny vei fram til Gullknapp som følge av den utvidelsen som det legges opp til i dette planarbeidet. Eventuell tilrettelegging for flyskole skjer gjennom eget planarbeid. 6) Olav Lyngroth krever en mer omfattende støymåling av hele området og en konsekvensanalyse for biologisk mangfold. Peker på at det finnes flere kulturminner i området. Kommentar: Støy er kommentert under pkt 2. Forholdet til kulturminner vil bli tatt hensyn til så langt der er mulig innenfor rammen av det planlagte tiltaket. 7) Gunnar Ole Lyngroth mener at det må foretas nye støymålinger for all bebyggelse i området. Allerede nå er det betydelige støyproblemer, blant annet ved flystevner. Påvirkninger på dyrelivet, herunder spillplasser og storvilt, Lilleelvvassdraget og kulturminner i området må undersøkes. Kommentar: Se pkt 2, 4, 5 og 6

15 Gullknapp flyplass - Forslag til planprogram 15 8) Ottar Werner Moen mener at utviklingen av Gulknapp flyplass de senere årene har vært til nytte for Arendalsregionen og hele landsdelen, noe som er svært gledelig, men at det fortsatt gjenstår betydelige investeringer. Dersom fly under kode C (vingespenn opp til 36 m) skal benyttes, bør rullebanen ha en lengde på minst 2000 m. Mener at et tall på 1900 flybevegelser i året utvilsomt er for lavt, men at 7960 bevegelser kan være realistisk. Anbefaler at det utarbeides en ny støyrapport basert på de trafikkmengdene som forutsettes i hvert byggetrinn, og at disse trafikktallene vurderes nøye. Konsekvensene ved en eventuell flyskole på stedet kan utredes gjennom en egen støyrapport. Konsekvensutredningen bør ta utgangspunkt i fase 3 i masterplanen for å unngå nye utredninger senere. En internasjonal flyplass på Gullknapp vil være av vesentlig betydning for den økonomiske og sosiale utviklingen i Arendalsområdet og i hele landsdelen. Kommentar: Det forestående planarbeidet vil legge fase tre i masterplanen til grunn, slik at de tiltak det legges til rette for i denne omgang vil kunne tilpasses eventuelle senere utvidelser. En utvidelse av rullebanen med 350, til sen samlet lengde 1470 meter er tilstrekkelig for de flytypene som er aktuelle for taxiflyvning på Gullknapp. Vedr. støy, se pkt 2. En tar til etterretning at grensen på 1900 flybevegelser er satt for lavt. Planprogrammets pkt. 2.2 Formålet med arbeidet, siste avsnitt er foreslått endret til: Anlegget skal kunne betjene anslagsvis 8000 flybevegelser i året, en økning på 6100 i forhold til dagens konsesjon. 9) Knut Nordbø (Arendal kommune) peker på at det i området omkring flyplassen er anlagt et turstinett som Arendal kommune årlig yter et betydelig bidrag til. En utvidelse av rullebanen vil få betydning for friluftslivet, og ny vei til flyplassen vil kunne medføre sterke skadevirkninger ved å avskjære turområdet. AK25 mener at det må foretas en større kartlegging av hvordan støy påvirker utøvelse av friluftslivet innenfor de støyutsatte områdene. Kommenar: Det vil ikke være behov med ny vei inn til Gullknapp som følge av at det legges til rette for komersiell taxflyvning.vedr støy se pkt. 2 og 4. 10) OSM Group slår fast at det er svært positivt for dette firmaet at taxiflyplassen for næringslivet snart kan bli en realitet og at det vil skape svært positive ringvirkninger for næringslivet i regionen. OSM har kjøpt tomt og bygd hangar på Gullknapp og ønsker å plassere en Business Jet på stedet så snart forholdene ligger til rette for det. Mener ut fra en flyteknisk vurdering at en forlengelse av rullebanen til 1470 m er helt avgjørende for at mindre forretningsjetfly skal kunne anvende banen i kommersielt virke. For at Gullknapp skal kunne fungere som taxiflyplass for næringslivet, bør det søkes om konsesjon for ca flybevegelser i året. Kommentar: Se pkt 8.

16 Gullknapp flyplass - Forslag til planprogram 16 11) Aust-Agder fylkeskommune er positiv til en aktivitetsøkning på Gullknapp knyttet til flyplassen som taxiflyplass og med en utvikling av omkringliggende næringsområder. Kjevik skal være landsdelens flyplass og det legges vekt på at utviklingen på Gullknapp skal skje slik at rutetilbudet for Kjevik opprettholdes og utvikles. Med bakgrunn i dette må det vurderes hvorvidt det vil være behov for en forlengelse av rullebanen til 2400 m. Fylkeskommunen arbeider for å få etablert en flygelederopplæring hvor Gullknapp vil få en viktig funksjon, og også for å få til annen næringsetablering på stedet. Planlegging og tilrettelegging av arealbruk må vurderes i et langsiktig perspektiv, slik at kortsiktige behov ikke låser fremtidige muligheter. Med tanke på skjerpede fremtidige krav til helse, miljø og sikkerhet, bør de åpne arealene inn mot flyplassen sikres mot ny boligbebyggelse og annen virksomhet som kan vanskeliggjøre den ønskede utviklingen på Gullknapp, noe som kan utredes og drøftes i reguleringsarbeidet eller som en del av kommuneplanarbeidet. Dagens vei til Gullknapp er av dårlig standard og oppleves unødig lang fra E18. En bedret adkomst er viktig for å øke attraktiviteten til flyplassen. Utredninger av støyforhold og adkomst vil være viktige tema. Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor området som det er meldt oppstart for. Kommentar: Hensikten med dette planarbeidet er å legge til rette for kommersiell taxiflyvning. Det legges ikke opp til tiltak som går ut over de krav som stilles til slik flyplass, men en legger masterplanen for Gullknapp flyplass til grunn slik at de tiltak som gjøres nå kan benyttes dersom det på et senere tidspunkt er ønskelig med ytterligere utvidelser. Støykart som utarbeides vil kunne legges til grunn som hensynssone i kommuneplanens arealdel. Det vil ikke være behov med ny vei inn tik Gullknapp som følge av at det legges til rette for kommersiell taxiflyvning. Vedr støy se pkt. 2 og 4. 12) Fylkesmannen i Aust-Agder mener at de tema som planprogrammet lister opp, er tilfredsstillende for miljøvernavdelingens interesser. Det anbefales imidlertid at det utarbeides en grønnstrukturanalyse av nærliggende områder og som bør sammenstilles med støyrapporten. Spesielt viktige turveier og -stier som blir støyutsatt, bør vurderes omlagt. Det forutsettes at det redegjøres for hva slags kjemikalier som vil bli benyttet og hvordan avrenningen av disse skal håndteres. Fylkeslegen ber om at det foretas en ny støystudie som samsvarer med full utbygging etter masterplanen, og at det utarbeides en analyse av biltrafikken til flyplassen, for å kunne vurdere når en eventuell omlegging av tilførselsveien skal gjennomføres. Kommentar: Vedr støy og trafikk, se pkt 2. Konsekvenser for grønnstrukturen vil bli utredet og avbøtende tiltak vil bli foreslått. 7.2 Endringer i planprogrammet Følgende endringer i teksten i planprogrammet er foretatt, i tillegg til språklige justeringer som ikke endrer innholdets betydning.

17 Gullknapp flyplass - Forslag til planprogram 17 Pkt 2.2 Formålet med planarbeidet Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å etablere Gullknapp flyplass som en kommersiell taxiflyplass, spesielt for å betjene næringslivet i Aust-Agder. For å anlegge, drive eller inneha landingsplass kreves konsesjon fra luftfartstilsynet. Det er nå ønskelig å gjennomføre tiltak for å tilfredsstille kravene til konsesjon for kommersiell flyvning. Dette innebærer at rullebanen må forlenges og det må etableres tårn for flygerledelse. I tillegg ønsker en å gjennomføre noen mindre endringer i forhold til bygg og anlegg på flyplassen. Alle tiltak vil skje innenfor planområdet til gjeldende reguleringsplan. Anlegget skal kunne betjene anslagsvis 8000 flybevegelser i året, en økning på 6100 i forhold til dagens konsesjon Endres til: Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å etablere Gullknapp flyplass som en kommersiell taxiflyplass. For å anlegge, drive eller inneha landingsplass kreves konsesjon fra luftfartstilsynet. De tiltakene som en nå ønsker å gjennomføre er for å tilfredsstille kravene til konsesjon for kommersiell flyvning. Dette innebærer at rullebanen må forlenges og det må etableres tårn for flygerledelse. I tillegg ønsker en å gjennomføre noen mindre endringer i forhold lokalisering av fremtidig bebyggelse. Alle tiltak vil skje innenfor planområdet til gjeldende reguleringsplan. Anlegget skal kunne betjene anslagsvis 8000 flybevegelser i året, en økning på 6100 i forhold til dagens konsesjon. Pkt 4.3 De endringer som foreslås medfører at et begrenset område endres fra skogbruksområde til byggeområder. De områdene som berøres av nye tiltak vil bli kartlagt og vurdert i forhold til naturtype og biologisk mangfold. Det legges ikke opp til nye kartlegginger innenfor de områdene som forblir landbruksområder. Endres til: De endringer som foreslås medfører at et begrenset område endres fra skogbruksområde til byggeområder. Planområdene vil bli kartlagt og vurdert i forhold til naturtype og biologisk mangfold. Pkt 4.4 Endres til: En legger til grunn at de endringer som foreslås i gjeldende reguleringsplan ikke medfører en økning i flybevegelser i forhold til gjeldende konsesjon. Det synes derfor ikke å være grunnlag for en større kartlegging av hvordan støy påvirker utøvelse av friluftslivet innenfor de støyutsatte områdene. En taxiflyplass vil ha behov for flere flybevegelser enn det dagens konsesjon tillater. Det legges til derfor til grunn et behov for 8000 flybevegelser pr. år. Konsekvensutredningen vil belyse forholdet til friluftsliv. Pkt 4.7 SINTEF har foretatt støyberegninger av og utarbeidet rapporten Støyestimat for Gullknapp flyplass, juli, Rapporten er utarbeidet i hht T-1442 Retningslinjer etter plan- og bygningslova om arealbruk i flystøysoner. Rapporten beskriver forventede støyforhold med fly innenfor kategori C, og med 2300 m lang rullebane. En anser denne rapporten for å tilfredsstille kravet til konsekvensutredinger i forhold til støy.

18 Gullknapp flyplass - Forslag til planprogram 18 Endres til: Det skal utarbeides nye støybergninger i hht T-1442 Retningslinjer etter plan- og bygningslova om arealbruk i flystøysoner. Rapporten skal belyse støyforhold i forhold til aktuell utbygging og full utbygging av Gullknapp til storflyplass. Pkt 4.8 Fra Arendal og Osedalen skjer adkomst til Gullknapp flyplass via Rv. 42. Ved Blakstadheia går veien gjennom boligfelt før en kommer til et område med spredt bebyggelse. Den siste strekningen frem til flyplassen har enkel standard. Dersom Gullknapp får konsesjon for taxiflyvning vil dette sannsynligvis medføre noe økt belastning på veinettet. Det vil imidlertid fortsatt kun være sporadiske flybevegelser. En legger derfor til grunn at det ikke er behov for å gjennomføre trafikkanalyse. Utredningen vil belyse dagens forhold, og vurdere behov for avbøtende tiltak langs eksisterende trase. Endres til: Fra Arendal og Osedalen skjer adkomst til Gullknapp flyplass via Rv. 42. Ved Blakstadheia går veien gjennom boligfelt før en kommer til et område med spredt bebyggelse. Dette er en samlevei med få avkjørsler. Den siste strekningen frem til flyplassen har enkel standard. Dersom Gullknapp får konsesjon for taxiflyvning vil dette sannsynligvis medføre noe økt belastning på veinettet. Det vil imidlertid fortsatt kun være sporadiske flybevegelser. En legger derfor til grunn at det ikke er behov for å gjennomføre omfattende trafikkanalyse. Utredningen vil belyse dagens forhold, og vurdere behov for avbøtende tiltak langs eksisterende trase. Pkt 4.9 Grunnforhold og kommunalteknikk Grunnen består av fjell i dagen/tynt lag morenedekke. I søkkene mellom knausene er det myr og mindre vann. Gjeldende plan legger opp til en trinnvis utbygging av vann og avløp. I starten er behovet så lite at det forutsettes løst ved at det bores etter vann, og at avløpet blir løst ved et biovac-anlegg for inntil 15 personekvivalenter. De endringer som en legger opp til ved denne nye reguleringsplanen, endrer ikke forutsetningene for beregning av anlegget i vesentlig grad. Det legges derfor ikke opp til ytterligere utredninger i forbindelse med dette temaet. Endres til: Vann og avløp Gjeldende plan legger opp til en trinnvis utbygging av vann og avløp. I starten er behovet så lite at det forutsettes løst ved at det bores etter vann, og at avløpet blir løst ved et lukket anlegg. De endringer som en legger opp til ved denne nye reguleringsplanen, endrer ikke forutsetningene for beregning av anlegget i vesentlig grad. Dette vil imidlertid bli nærmere utredet gjennom det ordinære planarbeidet, hvor forholdet til en eventuell fremtidig flyskole også tas inn i vurderingene. Pkt 5. Omtale av planprosessen er justert i forhold til status og forventet fremdrift pr. d.d.

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/1931 / 28 Ordningsverdi: 1523pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Gulknapp flyplass

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Bedre reguleringsplaner (2)

Bedre reguleringsplaner (2) Bedre reguleringsplaner (2) Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tingvoll, 21. mars 2013 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming - status etter høringen Einar Lund Lillestrøm 30.11.08 Planredskapene Nivå Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging Bindende arealplaner

Detaljer

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset).

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset). Oppstart av reguleringsplanarbeid/reguleringsendring for Strømmen fjelltak i Alvdal kommune. Strømmen eiendom v/pål Narve Mælen Planråd as v/jakob Nordstad 11/1025! R34 Plan, byggesak og geodata v/astrid

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

Planprogram Ryem steinuttak

Planprogram Ryem steinuttak Namdal Pukk AS Planprogram Ryem steinuttak PlanID: 201601 Oppdragsnr.: 5156070 Dokumentnr.: 1 Versjon: 1 2016-04-25 Oppdragsgiver: Namdal Pukk AS Oppdragsgivers kontaktperson: Bjørn Svendsen tlf 91360241

Detaljer

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato:

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/224-10 Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Reguleringsplan H25 i kommunedelplan Gausta - Rjukan - offentlig ettersyn Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

AGDERBYGG PLANPROGRAM

AGDERBYGG PLANPROGRAM AGDERBYGG PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KROSSNESVEIEN 20/62 M.FL. ÅROS, SØGNE KOMMUNE Utarbeidet august 2010 av 3018 EFL 1 FORORD Agderbygg har igangsatt planarbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Foto: Heidi Femmen Høringsutkast Fastsatt i formannskapet xx.xx.xxxx Innhold 1. INNLEDNING...3 2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET...3 Formål

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 Planprogram for Bremsnes fergekai Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 1 Innhold: side Kort om planprogram 3 Planprosessen med frister og deltagelse 3 Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19766/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/26 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Forslag til områderegulering for

Detaljer

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED 2007-2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg: 1. Planprogram for

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Revidert forslag til planprogram

Revidert forslag til planprogram Revidert forslag til planprogram Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Mai 2012 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Vår ref: 011-2012-Myra Dato: 24.1.2012 VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Ihht. pbl. 12-8 varsles det om oppstart av privat reguleringsarbeid for

Detaljer

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/1192-3 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Møteinnkalling. Planstyret - Flyplass Grøtnes. Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Planstyret - Flyplass Grøtnes. Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00 Planstyret - Flyplass Grøtnes Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Kommunale informasjonsmøter januar og februar 2012 Ellen Korvald prosjektleder Et oppdrag fra Miljøverndepartementet til fylkeskommunene,

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616.

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2263-4414/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Utv.saksnr

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer NOTAT FRA OPPSTARTSMØTE - PRIVAT PLAN Oppstartmøtet har som formål å etablere tidlig kontakt mellom forslagsstiller

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Trondheimsregionens Friluftsråd Sak 04/07 HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Behandlet i møte 11. januar 2007 Vedtak: Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Hva er en nødvendig for å opprettholde økologisk funksjonsområde i kantsonen i jordbruksområder? Tilpasning og avveining av ulike hensyn.

Hva er en nødvendig for å opprettholde økologisk funksjonsområde i kantsonen i jordbruksområder? Tilpasning og avveining av ulike hensyn. Miljøvernavdelingen Hva er en nødvendig for å opprettholde økologisk funksjonsområde i kantsonen i jordbruksområder? Tilpasning og avveining av ulike hensyn. RPR for verna vassdrag hva er forskjell på

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Planbeskrivelse TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING

Planbeskrivelse TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING Planbeskrivelse 488-3 TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING Arkivsak: 15/2772 Arkivkode: PLANR 488-3 Sakstittel: PLAN 488-3 - REGULERINGSPLAN FOR TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING - UTVIDELSE AV KAIAREAL MOT

Detaljer

Konsekvensutredningsforskriften. forslag til ny forskrift. Dosent Fredrik Holth NMBU, Ås

Konsekvensutredningsforskriften. forslag til ny forskrift. Dosent Fredrik Holth NMBU, Ås Konsekvensutredningsforskriften og forslag til ny forskrift Dosent Fredrik Holth NMBU, Ås 1.Innhold og generelle bestemmelser Forskriften inntar lovens bestemmelser om konsekvensutredninger og presiserer

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Detaljregulering HUMMELFJELL HYTTEGREND IV i Os kommune Planid: RD_67 21.03.2013 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 10/1136-14 Arkiv: BYG 92/153,165

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 10/1136-14 Arkiv: BYG 92/153,165 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 10/1136-14 Arkiv: BYG 92/153,165 GNR.92/153,165 - FLYPLASSVEIEN 22 - DISPENSASJON TIL UTVIDET BRUK AV RULLEBANEN PÅ EGGEMOEN Forslag

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING N O R D L I G D E L A V L O V U N D I L U R Ø Y K O M M U N E Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord... 1.1. Forslagsstiller orientering... s.3 1.2. Områdeplan

Detaljer