Side...: 0001 Utstedt dato..: Kundenr...: Person-/org.nr.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side...: 0001 Utstedt dato..: 08.07.2010 Kundenr...: 642739 Person-/org.nr.: 25114649387"

Transkript

1 Side...: 0001 Jonn Egil Mero Din forsikringskontakt: Gjerstad Sparebank Gamle Barnehagen, Fiane 4993 SUNDEBRU 4993 SUNDEBRU Tlf ************ * F O R S I K R I N G S B E V I S * ************ Dette forsikringsbeviset omfatter følgende forsikringer: * Forrige årspremie Årspremie * Boligforsikring Villa og innbo * Bilforsikring SD20496 RENAULT KANGOO 1,5 DCI * Reiseforsikring Sum årspremie ======== Endringer i årspremien kan skyldes endringer i pris, indeks, bonus eller at du har endret omfanget av forsikringene. Se "Nytt fra Terra Forsikring" for nærmere detaljer om endring i pris og indeks. Har du andre spørsmål knyttet til endring i årspremien kontakt banken. Vi fjerner nå termintillegget for kunder som betaler med avtalegiro. Benytter du annen betalingsmåte, vil det derfor lønne seg å endre til avtalegiro. Kontakt banken! Du har betalingsmåte Avtalegiro med 4 terminer i året. Termintillegget er 0 %. 10 % samlerabatt er fratrukket ved minimum tre private forsikringer. Du får samlerabatt ved to forsikringer dersom du har kollektiv innbo, gjelder ikke dersom du har bolig- eller innboforsikring. * Øvrig innhold: * Sikkerhetsforskrifter * Ansvarsbegrensninger i forbindelse med endring av risiko * Frist for å melde inntruffet skade * Retten til å kreve nemndbehandling * Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister - FOSS

2 Side...: 0002 * * BOLIGFORSIKRING * * Forsikringsnr: / 10 Avtalen gjelder for perioden: Begge dager fra/til kl. 00:00 Premie for avtaleperioden: Forsikringssted: Fiane i Gjerstad Kommune 4993 SUNDEBRU * Villa Fullverdi Boligen leies ikke ut. Samlet bruttoareal 98 kvm * Innbo og løsøre Førsterisiko Hussopp/stokkmaur krever egen dekning. Forsikringen behandles av og skader må meldes direkte til Norsk Hussopp Forsikring. Byggeår...: 1900 Type kjeller...: Uinnredet Husstandsmedlemmer...: 1-2 medl. Sikkerhetsrabatt: Brannalarm El-kontroll Dato utført el-kontroll - Kontrollen skal gjennomføres av autorisert installatør hvert 6. år. Rør i rør Vannalarm Terra vannstopp Dato montert vannstopp Innbruddsalarm Dekningsomfang: Bygningsforsikring Innboforsikring 435 Naturskade 168 SUM ÅRSPREMIE BOLIGFORSIKRING Egenandeler: Bygningsforsikring For spesielle egenandeler, se vilkårenes pkt Leies hele boligen ut og forsikringsbeviset

3 ikke inneholder opplysninger om dette, økes egenandelen med kr Innboforsikring For spesielle egenandeler, se vilkårenes pkt. 6.9 Naturskade Side...: 0003

4 Side...: 0004 * BILFORSIKRING * Forsikringsnr: / 8 Avtalen gjelder for perioden: Begge dager fra/til kl. 00:00 Premie for avtaleperioden: * RENAULT KANGOO 1,5 DCI SD20496 Registreringsår...: 2003 Kjørelengde...: km årlig Bonus...: 60 % Kilometerstand avlest: Kilometerstand...: Kilometerstand skal ikke overskride Kilometerstand skal ikke overskride Registrert eier av kjøretøyet: Jonn Egil Mero Sikkerhetsrabatt: EU-/FG-godkjent alarm Dekningsomfang: Ansvar Fører- og passasjerulykke 113 Delkasko Brann, tyveri, glass og redning - Leiebil ved skade på egen bil er ikke dekket SUM ÅRSPREMIE BILFORSIKRING Egenandeler: Ansvar Ingen egenandel Brann Tyveri Glass ved reparasjon inntil kr 600 Ingen egenandel Redning 500

5 Side...: 0005 * REISEFORSIKRING * Forsikringsnr: / 7 Avtalen gjelder for perioden: Begge dager fra/til kl. 00:00 Premie for avtaleperioden: 810 Reiseforsikring for: Enslig Forsikret: Jonn Egil Mero Dekningsomfang: Reiseforsikring 810 Forsikringssummer: Reisegods når to eller flere som er omfattet av forsikringen reiser sammen Evakuering når to eller flere som er omfattet av forsikringen reiser sammen Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Reiseavbrudd Reiseansvar Rettshjelp Forsinkelse Se vilkårets pkt. 8 Avbestilling - pr. person maksimalt pr. skadetilfelle Ulykke - Invaliditet barn (inntil 20 år) Død barn Invaliditet voksen - familie Død voksen - familie Invaliditet voksen - enslig Død voksen - enslig Ingen dekning - Invaliditet fra 67 år Død fra 67 år Fra 80 år Ingen dekning SUM ÅRSPREMIE REISEFORSIKRING 810

6 Side...: 0006 Egenandeler: Reisegods 500 Reiseansvar 500 Rettshjelp 500 Avbestilling 500 Behandlingsutgifter ved ulykke Tannskade på barn under 20 år 500 For øvrig ingen egenandel. Øvrige opplysninger: - Barn er medforsikret inntil første hovedforfall etter fylte 20 år. Se vilkårenes pkt Forsikringen gjelder i hele verden. - Reiseansvar og rettshjelp dekkes kun utenfor Norden. - Forsikringen gjelder også yrkes- og ervervsreiser. - Ulykke gjelder hele døgnet, men ikke i yrke med mindre yrket har form av tilsyn, kontorarbeid eller håndverk som innebærer liten har grad av fysisk aktivitet og/eller utføres uten bruk av produksjonsmidler/maskiner. - Risikoaktiviteter nevnt i vilkårenes pkt og dekkes ikke.

7 Side...: 0007 SIKKERHETSFORSKRIFTER OG ANSVARSBEGRENSNINGER VED ENDRING AV RISIKO. Til forsikringene er det knyttet sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger i forbindelse med endring av risiko som beskrevet nedenfor. Tekstene kan være forkortet i forhold til vilkårene. Fullstendige sikkerhetsforskrifter finnes i de enkelte vilkårssett. Henvises det til forskrifter gitt av andre, kan disse skaffes på forespørsel. Overtredelse av sikkerhetsforskriftene eller de øvrige forhold som er beskrevet, kan medføre at erstatningen reduseres eller faller bort, jfr. Forsikringsavtaleloven (FAL) 4-6, 4-7 og 4-8. Det samme gjelder for ektefelle/samboer som sikrede bor sammen med, jfr. FAL ** * BOLIGFORSIKRING * ** SIKKERHETSFORSKRIFTER MED HENVISNING TIL VILKÅRETS PUNKT Krav om å følge pålegg og forskrifter gitt av offentlig myndighet, for røykvarslere, slokningsutstyr, piper, ildsteder og elektrisk anlegg. Krav om at sprenging skal utføres av person med gyldig sprengingssertifikat Krav om at bygning og badekilder skal være tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader, eller sørge for nedtapping av røranlegg og badekilde. Krav om regelmessig tilsyn av sluk og vannlåser. Krav om plassering eller sikring av vaske- og oppvaskmaskin Krav om sikring av dører og vinduer og oppbevaring av nøkkel, samt oppbevaring av penger og verdigjenstander Krav om at sykkel og sykkeltilhenger skal være forsvarlig låst Krav om sikkerhetskopi av data og oppbevaring av denne, samt oppbevaring av nøkler GJELDER BYGNING Krav om snømåking av tak, balkong og terrasse GJELDER BYGNING Krav om vedlikehold av og tilsyn med forsikret bygning, samt bygningens rørledning, elektrisk anlegg og andre faste installasjoner som sentralstøvsuger o.l GJELDER BYGNING Krav om forskriftsmessig utførelse av reparasjoner, nyinstallasjoner og bygningsarbeid. ANSVARSBEGRENSNINGER I FORBINDELSE MED ENDRING AV RISIKO MED HENVISNING TIL VILKÅRETS PUNKT GJELDER BYGNING Følgene av at bygning er fraflyttet: Kun brann- og naturskade erstattes Følgene av å ikke overholde sikringstiltak nevnt i forsikringsbeviset: Sikringstiltak skal være gjennomført og holdt vedlike. Endring kan betinge høyere premie og føre til redusert erstatning Følgene av ikke å gi melding om flytting til annet forsikringssted: Flytting kan betinge høyere premie og føre til redusert erstatning. 5.4 Følgene av skade voldt ved forsett: Erstatning kan falle bort. 5.5 Følgene av skade voldt ved grov uaktsomhet: Erstatningen reduseres eller faller bort GJELDER BYGNING Følgene av å ikke gi melding om tilbygg eller annen forandring som

8 Side...: 0008 innvirker på bygningens verdi: Endring kan betinge høyere premie og føre til redusert erstatning. * BILFORSIKRING * SIKKERHETSFORSKRIFTER MED HENVISNING TIL VILKÅRETS PUNKT Krav til at fører har førerkort, kjøresedler, bevis, sertifikater og attester myndighetene krever for den klasse og brukstype motorvognen tilhører. Under øvelseskjøring med motorvognen skal de krav som vegtrafikkloven og stedlige myndigheter stiller, være oppfylt. Krav til maksimal belastning som er angitt i vognkortet Krav til utførelse og vedlikehold i.h.t. offentlige forskrifter og fabrikantens/leverandørens anbefalinger. Krav til påfylling av frosthindrende middel tilpasset de klimatiske forhold Krav til låsing og oppbevaring av nøkkel. I forbindelse med salg av motorvognen er det krav til at eieren, eller en man har bemyndiget til å bistå i forbindelse med salget, skal være i denne så lenge tenningsnøkkelbefinner seg der. Krav til inne- eller fastlåsing av dekk og felger som ikke er i bruk, samt midlertidig avmonterte deler. Krav til montering av tilleggsutstyr Krav til låsing og oppbevaring av nøkkel til bagasjeboks. Krav til oppbevaring av spesielle ting, samt oppbevaring av bagasje mellom kl og kl ANSVARSBEGRENSNINGER I FORBINDELSE MED ENDRING AV RISIKO MED HENVISNING TIL VILKÅRETS PUNKT. 4.1 Skade som oppstår når motorvognen er rekvirert av offentlig myndighet. 4.2 Skade som oppstår under terrengkjøring, eller ved deltakelse i eller trening til hastighetsløp og fartsprøver. 4.9 Skade som følge av bruk av motorvognen til snøbrøyting eller ved bruk av egen vinsj Ved overskridelse av kjørelengde Ved endring av motorvognens spesifikasjoner Ved bruksendring Ved å ikke overholde de sikringstiltak nevnt i forsikringsbeviset GJELDER RETTSHJELP Ved tvist som har sammenheng med entreprise eller transportoppdrag, eller sikredes yrke eller erverv. * * REISEFORSIKRING * * SIKKERHETSFORSKRIFTER MED HENVISNING TIL VILKÅRETS PUNKT Krav om tilsyn av reisegods Krav til oppbevaring, sikring og låsing Krav til emballering, pakking og merking Krav om at penger og enkelte typer gjenstander ikke ekspederes.

9 Side...: Krav om at sykkel skal være forsvarlig låst Krav om legeerklæring ved sykdom, og om transport ved sykdom er forsvarlig Krav om legebehandling ved sykdom/ulykke, og følge legens forskrifter og behandlingsopplegg. FRIST FOR Å MELDE INNTRUFFET SKADE Skade skal meldes til selskapet snarest mulig, jf. Forsikringsavtaleloven (FAL) Retten til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kjennskap til de forhold som begrunner erstatningskravet. Jf. FAL 8-5. RETTEN TIL Å KREVE NEMNDBEHANDLING - KLAGENEMND Hvis det ved behandling av en sak menes at det er gjort feil fra selskapets side, og dette ikke avklares gjennom den ordinære saksbehandlingen, kan henvendelse gjøres til: Forsikringsklagekontoret Postbok 53, Skøyen 0212 Oslo Tlf.: Fax: Dette kontor er opprettet ved avtale mellom Forbrukerrådet og Norges Forsikringsforbund for å imøtekomme det behov for hjelp forsikringstaker kan ha i forbindelse med et forsikringsoppgjør. FORSIKRINGSSELSKAPENES SENTRALE SKADEREGISTER - FOSS Alle skader som meldes et forsikringsselskap, registreres i forsikringsselskapenes sentrale skaderegister - FOSS. Når et forsikringsselskap melder en skade til registeret, får selskapet automatisk oversikt over alle skader som tidligere er innmeldt på samme kunde, også i andre forsikringsselskap. Forsikringstakerne har innsynsrett i registeret etter Personregisterlovens 7. GARANTIORDNING FOR SKADEFORSIKRING Terra Forsikring AS er med i en garantiordning for selskaper som tilbyr skadeforsikring. Garantiordningen skal hjelpe de sikrede hvis selskapet ikke kan betale sine forsikringsforpliktelser iht skadeforsikringsavtalene, se lov av og Forskrift om garantiordning for skadeforsikring av Garantiordningen har maksimalt beløp pr krav. Ordningen omfatter blant annet ikke livsforsikring, luftfartsforsikring, sjøforsikring, energiforsikring, kredittforsikring eller næringsforsikring for større næringsdrivende. For detaljer vises det til forskriften. FORSIKRINGSGIVER: DIN FORSIKRINGSKONTAKT: Terra Forsikring AS Gjerstad Sparebank Postboks HAMAR 4993 SUNDEBRU Tlf.: Fax: Tlf Org.nr.:

10 Side...: 0010 VAKTTELEFON VED SKADE: Tlf.: Fax: E-post: For skademeldingsskjema, se Våre åpningstider er på hverdager. Trenger du hjelp utenom våre åpningstider, treffer du Falck på samme telefonnummer. Forsikringsformidleren (banken) er registrert i Terra Forsikring AS sitt register som finnes under: Agentregister.aspx Forsikringsformidleren opptrer på vegne av Terra Forsikring AS og mottar provisjon basert på den samlede porteføljen, som foretaket har formidlet. Provisjonen er avhengig av porteføljens skadeprosent. Forsikringsformidleren mottar ikke provisjon ut i fra den enkelte forsikring. Provisjonssatsene er fra 8-15 % avhengig av skaderesultat. Det kreves ikke provisjon eller annet vederlag fra oppdragsgiver.

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 For perioden 01.01.2015-31.12.2015 Avtalenummer: 1722781 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 INNHOLD: Hus - bygningskasko Hus - Super Ansvar Rettshjelp Naturskade Sopp, råte, insekter Skademelding/Plikter

Detaljer

LOFAVØR BILFORSIKRING

LOFAVØR BILFORSIKRING LOFAVØR BILFORSIKRING TOPPKASKO Vilkår av 01.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1 Spesielle gyldighetsområder

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, tyveri og

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som

Detaljer

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011 LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING Vilkår av 01.01.2011 Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriftene er påbud SpareBank 1 Skadeforsikring har fastsatt for å forebygge faren for skader og for å begrense omfanget

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer