Sikkerhetsforskrifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsforskrifter"

Transkript

1 Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriftene er påbud Selskapet har fastsatt for å forebygge faren for skader og for å begrense omfanget ved eventuelle skader. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller å påse at de blir overholdt, kan Selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jf. FAL 4-8. Det samme gjelder for andre som med sikredes samtykke er ansvarlig for bilen, jf. FAL Dersom risikoen endres, eller forsikringsgjenstanden benyttes på en annen måte enn premieberegningen forutsetter, eller det er gjort endringer som betinger høyere premie, har Selskapet tatt forbehold om ansvarsbegrensning og om nedsettelse av erstatningen, jf. FAL 4-6 og 4-7. Personbil Bilen tas i bruk på annen måte enn avtalt. Det foretas endringer av bilens ytelse eller ombygging av bilen. Den avtalte kjørelengde overskrides. Bilen skal være lukket og låst når det ikke er personer i den. I forbindelse med salg av bilen skal eieren, eller en han/hun har bemyndiget til å bistå med salget, være på/i denne så lenge tenningsnøkkel befinner seg der. Deler av bilen som midlertidig er avmontert, skal være innelåst. Skiboks, sykkel- eller skistativ skal være fastmontert og låst. Om natten, i tiden fra man setter bilen fra seg om kvelden, til man tar den i bruk igjen og i alle tilfeller i tiden mellom og 06.00, skal bagasje ikke befinne seg på bilens tak. Løsøre som etterlates i bil, skal oppbevares i separat, låst bagasjerom eller tilsvarende rom uten innsynsmulighet. skal oppbevares adskilt fra bilen når denne forlates, og på en slik måte at de ikke kan benyttes av bygning Biler med elektronisk startsperre skal uten unødig opphold få denne omprogrammert, dersom nøkler er kommet på avveie. Fører og passasjerer skal bruke sikkerhetsbelte og annen påbudt sikring. Bilen må være utstyrt med minst en godkjent refleksvest, lett tilgjengelig fra førerplassen. Føreren av bilen skal ha gyldig førerkort/førerrett. Bilen skal være utrustet slik at den er i trafikksikker stand og skal ikke overbelastes. Gods skal sikres forsvarlig. Behandling og vedlikehold av bilen skal skje i henhold til fabrikantens/leverandørens anbefalinger og i henhold til Bilens væskekjølesystem skal være påfylt frosthindrende middel tilpasset de klimatiske forhold. Reparasjoner skal utføres av autorisert/ godkjent verksted. Beruselse Fører av bilen skal ikke være under selvforskyldt påvirkning av alkohol eller annet berusende/ bedøvende middel, jf. Vegtrafikkloven 22, 1. ledd. Hastighetsløp og fartsprøver Bilen skal ikke brukes under deltagelse i eller trening til hastighetsløp og fartsprøver uten Selskapets spesielle tillatelse. Campingbil Campingbilen tas i bruk på annen måte enn avtalt. Det foretas endringer av campingbilens ytelse eller ombygging av campingbilen. Den avtalte kjørelengde overskrides. - campingbil Campingbilen skal være lukket og låst når det ikke er personer i den.

2 I forbindelse med salg av campingbilen skal eieren, eller en Deler av campingbilen som midlertidig er avmontert, skal være innelåst. Skiboks, sykkel- eller skistativ skal være fastmontert og låst. Om natten, i tiden fra man setter campingbilen fra seg om kvelden, til man tar den i bruk igjen og i alle tilfeller i tiden mellom og 06.00, skal bagasje ikke befinne seg på campingbilens tak. Løsøre som etterlates i campingbil, skal oppbevares i separat, låst bagasjerom eller tilsvarende rom uten innsynsmulighet. skal oppbevares adskilt fra campingbilen når denne forlates, og på en slik måte at de ikke kan benyttes av bygning Campingbiler med elektronisk startsperre skal uten unødig opphold få denne omprogrammert, dersom nøkler er kommet på avveie. Fører og passasjerer skal bruke sikkerhetsbelte og annen påbudt sikring. Campingbilen skal være utstyrt med minst en godkjent refleksvest, lett tilgjengelig fra førerplassen. Føreren av campingbilen skal ha gyldig førerkort/førerrett. Campingbilen skal være utrustet slik at den er i trafikksikker stand og skal ikke overbelastes. Gods skal sikres forsvarlig. Behandling og vedlikehold av campingbilen skal skje i henhold til fabrikantens/leverandørens anbefalinger og i henhold til Campingbilens væskekjølesystem skal være påfylt frosthindrende middel tilpasset de klimatiske forhold. Beruselse Fører av campingbil skal ikke være under selvforskyldt påvirkning av alkohol eller annet berusende/ bedøvende middel, jf. Vegtrafikkloven 22, 1. ledd. Hastighetsløp og fartsprøver Campingbilen skal ikke brukes under deltagelse i eller trening til hastighetsløp og fartsprøver uten Selskapets spesielle tillatelse. Campingvogn/Tilhenger Campingvognen/tilhengeren tas i bruk på annen måte enn avtalt. Det foretas ombygging av campingvognen/tilhengeren. felles regler Deler av campingvognen/tilhengeren som midlertidig er avmontert, skal være innelåst. Spesielt for campingvogn Campingvognen skal være lukket og låst når det ikke er personer i den. Skiboks, sykkel- eller skistativ skal være fastmontert og låst. Om natten, i tiden fra man setter campingvognen fra seg om kvelden, til man tar den i bruk igjen og i alle tilfeller i tiden mellom og 06.00, skal bagasje ikke befinne seg på campingvognens tak. Løsøre som etterlates i campingvogn, skal oppbevares på sted uten innsynsmulighet. Spesielt for tilhenger Tilhenger med verdi over kr skal sikres med låseanordning. skal oppbevares adskilt fra campingvognen når denne forlates, og på en slik måte at de ikke kan benyttes av

3 Campingvognen/tilhengeren skal være utrustet slik at den er i trafikksikker stand og skal ikke overbelastes. Gods skal sikres forsvarlig. Behandling og vedlikehold av campingvognen/tilhengeren skal skje i henhold til fabrikantens/leverandørens anbefalinger og i henhold til Motorsykkel Motorsykkelen tas i bruk på annen måte enn avtalt. Det foretas endringer av motorsykkelens ytelse eller ombygging av motorsykkelen. Motorsykkelen skal være låst når den ikke er i bruk. I forbindelse med salg av motorsykkelen skal eieren, eller en Deler av motorsykkelen som midlertidig er avmontert, skal være innelåst. skal oppbevares adskilt fra motorsykkelen når denne forlates, og på en slik måte at de ikke kan benyttes av Motorsykler med elektronisk startsperre skal uten unødig opphold få denne omprogrammert, dersom nøkler er kommet på avveie. Fører og passasjerer skal bruke hjelm og annen påbudt sikring. Motorsykkelen skal være utstyrt med minst en godkjent refleksvest. Føreren av motorsykkelen skal ha gyldig førerkort/førerrett. Motorsykkelen skal være utrustet slik at den er i trafikksikker stand og skal ikke overbelastes. Gods skal sikres forsvarlig. Behandling og vedlikehold av motorsykkelen skal skje i henhold til fabrikantens/leverandørens anbefalinger og i henhold til Motorsykkelens væskekjølesystem skal være påfylt frosthindrende middel tilpasset de klimatiske forhold. Øvrig motor Kjøretøyet tas i bruk på annen måte enn avtalt. Det foretas endringer av kjøretøyets ytelse eller ombygging av kjøretøyet. Den avtalte kjørelengde overskrides. Fører og passasjerer skal bruke påbudt sikring i henhold til Skadede må snarest søke lege og følge legens forskrifter og behandlingsopplegg. Skadede må la seg undersøke av lege utpekt av selskapet, dersom selskapet forlanger det. Føreren av kjøretøyet skal ha gyldig førerkort for vedkommende kjøretøy-kategori i henhold til Samferdselsdepartementets førerkortforskrifter av 23. februar 1979 med senere endringer, og den sikrede eller den som med sikredes samtykke er ansvarlig for bobilen skal forvisse seg om at så er tilfelle. Vognkort Vognkortets Del 2 skal oppbevares adskilt fra kjøretøyet og på en slik måte at det ikke kan benyttes av Tap av vognkort skal umiddelbart meldes til trafikkstasjonen. Øvelseskjøring Under øvelseskjøring skal elev og ledsager oppfylle bestemmelsene i vegtrafikkloven 26, og den sikrede eller den som med sikredes samtykke er ansvarlig for kjøretøyet skal påse at bestemmelsene oppfylles.

4 Kjøretøyet skal være utrustet slik at den er i trafikksikker stand. Gods skal sikres forsvarlig. Den skal ikke overbelastes, og behandling og vedlikehold av bilen skal skje i henhold til fabrikantens/leverandørens anbefalinger og i henhold til Fabrikantens serviceintervaller skal overholdes. skal oppbevares adskilt fra bilen når denne forlates, og på en slik måte at de ikke kan benyttes av bygning Kjøretøyet skal være låst når det ikke er i bruk. I forbindelse med salg av kjøretøyet skal eieren, eller en Deler av kjøretøyet som midlertidig er avmontert, skal være innelåst. Radio-/musikkanlegg skal være fastmontert eller montert i tyverikassett. Beruselse Fører av kjøretøyet skal ikke være under selvforskyldt påvirkning av alkohol eller annet berusende/ bedøvende middel, jf. Vegtrafikkloven 22, 1. ledd. Hastighetsløp og fartsprøver Kjøretøyet skal ikke brukes under deltagelse i eller trening til hastighetsløp og fartsprøver uten Selskapets spesielle tillatelse. Villa Varslings- og slokningsutstyr Boligen skal ha godkjente røykvarslere plassert slik at de høres tydelig på soverom når dører er lukket, samt husbrannslange som kan nå alle rom eller 6 kg pulverapparat. Oppvarming og sikring mot pvannskader Sikrede skal sørge for at bygningen er tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader. Alternativt skal sikrede sørge for nedtapping av røranlegg. Ved nedtapping må sikrede først kontrollere at stoppekran er tett. Sikrede skal sørge for å ha vaskemaskin/oppvaskmaskin i rom med sluk eller ha innebygget stoppeventil. Sikrede skal sørge for vedlikehold av våtrom, slik at dette kan tåle vanlig bruk og de påkjenninger det er beregnet for. Snømåking Sikrede skal sørge for snømåking av tak, balkong og terrasse på forsikret bygning for å unngå skade. Vedlikehold Sikrede skal sørge for vedlikehold av og tilsyn med forsikret bygning og løsøre, slik at disse kan tåle de påkjenninger de er beregnet for. Normalt og tilstrekkelig vedlikehold, ettersyn og tilsyn skal utføres slik at forsikrede ting tåler jevnlig bruk og påregnelig påkjenning. Tilsyn, oppbevaring og kontroll av tanker/beholdere med brannfarlig væske og kjemikalier Sikrede skal sørge for at myndighetenes regler for tilsyn, oppbevaring og kontroll av tanker og beholdere med brannfarlig væske og andre kjemikalier, følges. Sikrede skal, ved eventuell dekning av utgifter til sakkyndige som Sikrede skal, ved eventuell inngåelse av avtale om Sikring mot tyveri og hærverk Hvis innboforsikring er omfattet av forsikringsavtalen (se forsikringsbevis), gjelder følgende tillegg: Dører skal være låst og nøkkel oppbevares utilgjengelig for Vinduer og andre åpninger skal være lukket med haspe eller lignende. Sykkel skal være låst og nøkkel skal oppbevares utilgjengelig for Penger, smykker, kamera, pels og andre verdigjenstander skal oppbevares under lås når de befinner seg i andre bygninger. Innbo Varslings- og slokningsutstyr Boligen skal ha godkjente røykvarslere plassert slik at de høres tydelig på soverom når dører er lukket, samt husbrannslange som kan nå alle rom eller 6 kg pulverapparat.

5 Oppvarming og sikring mot vannskader Sikrede skal sørge for at bygningen er tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader. Alternativt skal sikrede sørge for nedtapping av røranlegg. Ved nedtapping må sikrede først kontrollere at stoppekran er tett. Sikrede skal sørge for å ha vaskemaskin/oppvaskmaskin i rom med sluk eller ha innebygget stoppeventil. Sikrede skal sørge for vedlikehold av våtrom, slik at dette kan tåle vanlig bruk og de påkjenninger det er beregnet for. Vedlikehold Sikrede skal sørge for vedlikehold av og tilsyn med forsikret bygning og løsøre, slik at disse kan tåle de påkjenninger de er beregnet for. Normalt og tilstrekkelig vedlikehold, ettersyn og tilsyn skal utføres slik at forsikrede ting tåler jevnlig bruk og påregnelig påkjenning. Tilsyn, oppbevaring og kontroll av tanker/beholdere med brannfarlig væske og kjemikalier Sikrede skal sørge for at myndighetenes regler for tilsyn, oppbevaring og kontroll av tanker og beholdere med brannfarlig væske og andre kjemikalier, følges. Sikrede skal, ved eventuell dekning av utgifter til sakkyndige som Sikrede skal, ved eventuell inngåelse av avtale om Sikring mot tyveri og hærverk Hvis innboforsikring er omfattet av forsikringsavtalen (se forsikringsbevis), gjelder følgende tillegg: Dører skal være låst og nøkkel oppbevares utilgjengelig for Vinduer og andre åpninger skal være lukket med haspe eller lignende. Sykkel skal være låst og nøkkel skal oppbevares utilgjengelig for Penger, smykker, kamera, pels og andre verdigjenstander skal oppbevares under lås når de befinner seg i andre bygninger. Kollektiv Innbo Varslings- og slokningsutstyr Boligen skal ha godkjente røykvarslere plassert slik at de høres tydelig på soverom når dører er lukket, samt husbrannslange som kan nå alle rom eller 6 kg pulverapparat. Oppvarming og sikring mot vannskader Sikrede skal sørge for at bygningen er tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader. Alternativt skal sikrede sørge for nedtapping av røranlegg. Ved nedtapping må sikrede først kontrollere at stoppekran er tett. Sikrede skal sørge for å ha vaskemaskin/oppvaskmaskin i rom med sluk eller ha innebygget stoppeventil. Sikrede skal sørge for vedlikehold av våtrom, slik at dette kan tåle vanlig bruk og de påkjenninger det er beregnet for. Vedlikehold Sikrede skal sørge for vedlikehold av og tilsyn med forsikret bygning og løsøre, slik at disse kan tåle de påkjenninger de er beregnet for. Normalt og tilstrekkelig vedlikehold, ettersyn og tilsyn skal utføres slik at forsikrede ting tåler jevnlig bruk og påregnelig påkjenning. Tilsyn, oppbevaring og kontroll av tanker/beholdere med brannfarlig væske og kjemikalier Sikrede skal sørge for at myndighetenes regler for tilsyn, oppbevaring og kontroll av tanker og beholdere med brannfarlig væske og andre kjemikalier, følges. Sikrede skal, ved eventuell dekning av utgifter til sakkyndige som Sikrede skal, ved eventuell inngåelse av avtale om Sikring mot tyveri og hærverk Hvis innboforsikring er omfattet av forsikringsavtalen (se forsikringsbevis), gjelder følgende tillegg: Dører skal være låst og nøkkel oppbevares utilgjengelig for Vinduer og andre åpninger skal være lukket med haspe eller lignende. Sykkel skal være låst og nøkkel skal oppbevares utilgjengelig for Penger, smykker, kamera, pels og andre verdigjenstander skal oppbevares under lås når de befinner seg i andre bygninger. Fritidsbolig Varslings- og slokningsutstyr Boligen skal ha godkjente røykvarslere plassert slik at de høres tydelig på soverom når dører er lukket, samt husbrannslange som kan nå alle rom eller 6 kg pulverapparat. Oppvarming og sikring mot vannskader Sikrede skal sørge for at bygningen er tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader. Alternativt skal sikrede sørge for nedtapping av røranlegg. Ved nedtapping må sikrede først kontrollere at stoppekran er tett. Sikrede skal sørge for å ha vaskemaskin/oppvaskmaskin i rom med sluk eller ha innebygget

6 stoppeventil. Sikrede skal sørge for vedlikehold av våtrom, slik at dette kan tåle vanlig bruk og de påkjenninger det er beregnet for. Snømåking Sikrede skal sørge for snømåking av tak, balkong og terrasse på forsikret bygning for å unngå skade. Vedlikehold Sikrede skal sørge for vedlikehold av og tilsyn med forsikret bygning og løsøre, slik at disse kan tåle de påkjenninger de er beregnet for. Normalt og tilstrekkelig vedlikehold, ettersyn og tilsyn skal utføres slik at forsikrede ting tåler jevnlig bruk og påregnelig påkjenning. Tilsyn, oppbevaring og kontroll av tanker/beholdere med brannfarlig væske og kjemikalier Sikrede skal sørge for at myndighetenes regler for tilsyn, oppbevaring og kontroll av tanker og beholdere med brannfarlig væske og andre kjemikalier, følges. Sikrede skal, ved eventuell dekning av utgifter til sakkyndige som Sikrede skal, ved eventuell inngåelse av avtale om Sikring mot tyveri og hærverk Hvis innboforsikring er omfattet av forsikringsavtalen (se forsikringsbevis), gjelder følgende tillegg: Dører skal være låst og nøkkel oppbevares utilgjengelig for Vinduer og andre åpninger skal være lukket med haspe eller lignende. Sykkel skal være låst og nøkkel skal oppbevares utilgjengelig for Penger, smykker, kamera, pels og andre verdigjenstander skal oppbevares under lås når de befinner seg i andre bygninger. Verdigjenstand Verdigjenstander skal holdes under oppsyn når de er i bruk. Når de ikke er i bruk skal de oppbevares på forsvarlig måte i låst rom. Behandling Verdigjenstander skal ikke utsettes for unødig risiko for skade. Merking Verdigjenstander skal merkes slik at de lett kan gjenkjennes og for å hindre omsetning dersom de skulle bli stjålet. Reise Reisegods Sikrede/forsikrede skal holde tilsyn med de forsikrede gjenstander og etter forholdene ta vare på sine eiendeler på en slik måte at de ikke stjeles, går tapt eller skades. I dette ligger også en plikt til å påse at alle eiendeler tas med når man forlater et sted. Sikrede/forsikrede skal, når de forsikrede gjenstander forlates, låse dører. Vinduer skal være lukket og forsvarlig sikret, for å hindre uvedkommende i å komme inn i motorvogn, campingvogn, båt, hytte, leilighet, hotellrom eller annen midlertidig bopel. Vindu i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret. Sikrede/forsikrede skal bære penger på/med seg eller låse dem inn i fastmontert safe/oppbevaringsboks i bygning, eller dertil egnet låst oppbevaringssted i låst rom i /koder skal oppbevares utilgjengelig for Sikrede/forsikrede skal plassere verdigjenstander, nevnt nedenfor, og som ikke er i bruk, under lås. Ved oppbevaring i motorvogn eller campingvogn skal disse gjenstandene oppbevares i lukket hanskerom eller separat låst bagasjerom uten vindu/låst skiboks. Smykker, ur, perler, edelstener, edelt metall. Antikviteter, kunstgjenstander, tepper, pelsverk, skinnklær og bunad. Mobiltelefon, foto-/video-/og optisk utstyr, radio/tv, musikkanlegg, plater, CD, DVD, minidisk, kassetter, PC/datautstyr, disketter og elektroniske spill, musikkinstrumenter, våpen og sportsutstyr (herunder fiske-/ski- /dykke-/og golfutstyr). Kjøreutstyr til motorkjøretøy, som f.eks. kjøredress, hjelm, hansker og støvler. Sikrede/forsikrede skal ikke etterlate de forsikrede gjenstander i/på motorvogn, campingvogn, båt eller telt om natten eller som er hensatt/forlatt for mer enn ett døgn. Med natten menes tiden fra man forlater oppbevaringsstedet om dagen, og til man tar det i bruk igjen neste dag, og i alle tilfeller tiden mellom kl og Sikrede/forsikrede plikter å sørge for at de forsikrede gjenstander er tilstrekkelig og hensiktsmessig emballert for å tåle transport. Sikrede/forsikrede skal overholde transportørens bestemmelser om innhold og pakking/merking. Sikrede/forsikrede skal ikke sende penger, smykker, edelstener, edelt metall, kamera-/video-/datautstyr, mobiltelefon, radio/tv, musikkanlegg, skjøre gjenstander og bedervelige varer, i innsjekket bagasje.

7 Sykkel skal være forsvarlig låst når den parkeres eller forlates, med mindre sykkelen oppbevares i låst bygning/rom i Reisesyke, hjemtransport og reiseulykke Når forsikrede får legebehandling for sykdom eller lidelse, skal det kunne legges fram erklæring fra forsikredes lege om at det var forsvarlig å foreta reisen, og lite sannsynlig at komplikasjon/forverring ville oppstå. Den skadde må snarest søke lege og følge legens anmodninger og behandlingsopplegg. Båt Vedlikehold/bruk/tilsyn/transport/opplag: Fartøyet skal være konstruert, utstyrt og vedlikeholdt i forhold til hvorledes det anvendes. Dessuten skal forskrifter gitt av offentlig myndighet, klassifikasjonsselskap eller produsent overholdes. Dette gjelder bl.a. regler om: fartsområde, hastighet, minstealder for fører, lanterneføring, motorstyrke, passasjerantall. (jf.sjødygtighedsloven av 9. juni 1903 nr. 7, 2, Fritids- og småbåtloven av 26. juni 1998, nr. 47 og forskrift 580 av 14. juni 1996 om produksjon og omsetning mv. av fritidsfartøy). Fartøyet skal, når det ikke er i bruk, være forsvarlig fortøyd. Det skal føres forsvarlig tilsyn med det, dets tilbehør og fortøyninger, og det skal holdes lens. Fartøy som har skroggjennomføringer under vannlinjen og som befinner seg på vannet i tiden , skal på alle slike ha montert stoppekran som skal være stengt når fartøyet ikke er i bruk. Under bruk skal utenbordsmotor være forsvarlig festet til fartøyet. Under opplag skal fartøyet til enhver tid være forsvarlig oppstøttet og tildekket. Tilhenger som benyttes til transport av fartøyet skal være egnet til formålet, bl.a. hensett til konstruksjon, styrke, festeinnretninger og stabilitet. Tyveri/hærverk Tilbehør, utenbordsmotor og utenbordsdrev skal være låst/boltet fast i skroget eller innelåst i fartøyet eller i Løst tilbehør ut over kr (samlet verdi) eller enkeltgjenstander med verdi over kr 5 000, påhengsmotor under 40 hk (fabrikantens angivelse av motorstørrelse) og utenbordsdrev, skal være innelåst i bygning mens fartøyet ligger i opplag. Fartøy inntil 4 meter, samt kanoer, kajakker, oppblåsbare båter og seilbrett o.l. skal være forsvarlig fastlåst når de ikke er i bruk. Når fartøyet befinner seg på tilhenger, skal tilhengeren være fastlåst til trekkvognen eller til annet fast punkt, eller være sikret med kulelås. Nøkkel skal oppbevares adskilt. Brann Fartøy med utenbordsmotor med elektrisk starter eller motor over 25 kw (35 hk) og fartøy med innenbordsmotor, skal ha minst ett brannslukningsapparat når fartøyet er inntil 10 m, og minst to brannslukningsapparater når det er større. Hvis det ombord i fartøyet anvendes kokeapparat, varmeapparat, kjøleskap og lignende utstyr, eller utstyr drevet med brannfarlig væske eller gass, gjelder kravet til brannslukningsapparat selv om fartøyet ikke har motor. Forskrifter gitt av offentlig myndighet, klassifikasjonsselskap eller produsent skal overholdes. Brannslukningsapparatene skal være godkjent etter Norsk Standard (NS) 3920 og fylle kravene til effektivitetsklasse II type ABE. Brannslukningsutstyr skal være i god stand og klar til øyeblikkelig bruk, og være lett tilgjengelig fra førerplassen. Apparatene må kontrolleres ifølge fabrikantens anvisning. Moped Mopeden tas i bruk på annen måte enn avtalt. Det foretas endringer av mopedens ytelse eller ombygging av mopeden. Mopeden skal værelåst når den ikke er i bruk. I forbindelse med salg av mopeden skal eieren, eller en Deler av mopeden som midlertidig er avmontert, skal være innelåst.

8 skal oppbevares adskilt fra mopeden når denne forlates, og på en slik måte at de ikke kan benyttes av Mopeder som eventuelt har elektronisk startsperre skal uten unødig opphold få denne omprogrammert, dersom nøkler er kommet på avveie. Fører og passasjerer skal bruke hjelm og annen påbudt sikring. Mopeden skal være utstyrt med minst en godkjent refleksvest. Føreren av mopeden skal ha gyldig førerkort/førerrett. Mopeden skal være utrustet slik at den er i trafikksikker stand og ikke overbelastes. Gods skal sikres forsvarlig. Behandling og vedlikehold av mopeden skal skje i henhold til fabrikantens/leverandørens anbefalinger og i henhold til Mopedens væskekjølesystem skal være påfylt frosthindrende middel tilpasset de klimatiske forhold. Veterankjøretøy Veterankjøretøyet tas i bruk på annen måte enn avtalt. Det foretas endringer av veterankjøretøyets ytelse eller ombygging av veterankjøretøyet. Den avtalte kjørelengde overskrides. Veterankjøretøyet skal være lukket og låst når det ikke er personer i det. I forbindelse med salg av veterankjøretøyet skal eieren, eller en Deler av veterankjøretøyet som midlertidig er avmontert, skal være innelåst. Skiboks, sykkel- eller skistativ skal være fastmontert og låst. skal oppbevares adskilt fra veterankjøretøyet når dette forlates, og på en slik måte at de ikke kan benyttes av Veterankjøretøy med elektronisk startsperre skal uten unødig opphold få denne omprogrammert, dersom nøkler er kommet på avveie. Fører og passasjerer skal bruke sikkerhetsbelte, hjelm og annen påbudt sikring Veterankjøretøyet skal være utstyrt med minst en godkjent refleksvest, lett tilgjengelig fra førerplassen. Føreren av veterankjøretøyet skal ha gyldig førerkort/førerrett. Veterankjøretøyet skal være utrustet slik at den er i trafikksikker stand og ikke overbelastes. Gods skal sikres forsvarlig. Behandling og vedlikehold av veterankjøretøyet skal skje i henhold til fabrikantens/leverandørens anbefalinger og i henhold til Veterankjøretøyets væskekjølesystem skal være påfylt frosthindrende middel tilpasset de klimatiske forhold. Traktor Traktorentas i bruk på annen måte enn avtalt.

9 Det foretas endringer av traktorensytelse eller ombygging av traktoren. Traktoren skal være lukket og låst når det ikke er personer i den. I forbindelse med salg av traktoren skal eieren, eller en han/hun har bemyndiget til å bistå med salget, være på/i denne så lenge tenningsnøkkel befinner seg der. Deler av traktoren som midlertidig er avmontert, skal være innelåst. skal oppbevares adskilt fra traktoren når denne forlates, og på en slik måte at de ikke kan benyttes av Traktor med elektronisk startsperre skal uten unødig opphold få denne omprogrammert, dersom nøkler er kommet på avveie. Fører og passasjerer skal bruke sikkerhetsbelte og annen påbudt sikring, i henhold til gjeldende bestemmelser i lov/forskrift. Traktoren skal være utstyrt med minst en godkjent refleksvest, lett tilgjengelig fra førerplassen. Føreren av traktoren skal ha gyldig førerkort/førerrett. Traktoren skal være utrustet slik at den er i trafikksikker stand og skal ikke overbelastes. Gods skal sikres forsvarlig. Behandling og vedlikehold av traktoren skal skje i henhold til fabrikantens/leverandørens anbefalinger og i henhold til Traktorens væskekjølesystem skal være påfylt frosthindrende middel tilpasset de klimatiske forhold. Snøscooter Snøscooterentas i bruk på annen måte enn avtalt. Det foretas endringer av snøscooterens ytelse eller ombygging av snøscooteren. Snøscooteren skal være låst når den ikke benyttes. I forbindelse med salg av snøscooteren skal eieren, eller en Deler av snøscooteren som midlertidig er avmontert, skal være innelåst. skal oppbevares adskilt fra snøscooteren når denne forlates, og på en slik måte at de ikke kan benyttes av Snøscooter med elektronisk startsperre skal uten unødig opphold få denne omprogrammert, dersom nøkler er kommet på avveie. Fører og passasjerer skal bruke hjelm og annen påbudt sikring, i henhold til Snøscooteren skal være utstyrt med minst en godkjent refleksvest, lett tilgjengelig fra førerplassen. Føreren av snøscooteren skal ha gyldig førerkort/førerrett. Snøscooteren skal være utrustet slik at den er i trafikksikker stand og skal ikke overbelastes. Gods skal sikres forsvarlig. Behandling og vedlikehold av snøscooteren skal skje i henhold til fabrikantens/leverandørens anbefalinger og i henhold til Snøscooterens væskekjølesystem skal være påfylt frosthindrende middel tilpasset de klimatiske forhold.

10

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1 Spesielle gyldighetsområder

Detaljer

1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3

1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1

Detaljer

VILKÅR LO/FORBUND SAMLEFORSIKRING INNHOLD. Vilkår av 1.1.2012. Ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskifter

VILKÅR LO/FORBUND SAMLEFORSIKRING INNHOLD. Vilkår av 1.1.2012. Ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskifter VILKÅR LO/FORBUND SAMLEFORSIKRING Vilkår av 1.1.2012 INNHOLD Ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskifter 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging

Detaljer

Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Reiseforsikring, side 1 av 12

Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Reiseforsikring, side 1 av 12 Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Reiseforsikring, side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1 Reiseforsikringen gjelder

Detaljer

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 Båtforsikring INNHOLD 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader som erstattes

Detaljer

LOFAVØR BILFORSIKRING

LOFAVØR BILFORSIKRING LOFAVØR BILFORSIKRING ANSVAR Vilkår av 01.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 11

Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 11 Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1. Hvem forsikringen gjelder for 3 2. Hvor forsikringen gjelder 3 2.1 Reiseforsikringen gjelder 3 2.2 Reiseforsikringen gjelder

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor

Detaljer

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR MOTORVOGNFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 for Personbil inklusiv vare- /stasjonsbil og bobil, motorsykkel, snøscooter, traktor/ arbeidsmaskin og tilhenger/campingvogn. I tillegg til disse vilkår gjelder

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Personbilforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor

Detaljer

LOFAVØR BILFORSIKRING

LOFAVØR BILFORSIKRING LOFAVØR BILFORSIKRING TOPPKASKO Vilkår av 01.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Hus- og hjemforsikring

Hus- og hjemforsikring Hus- og hjemforsikring Gjelder fra januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 ENDRING AV RISIKO, SIKKERHETSFORSKRIFTER OG ANDRE PERSONERS HANDLINGER MED VIRKNING FOR DEKNINGEN... 1 1.1 ANSVARSBEGRENSNING VED ENDRING

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 4 1.1 Forsikringen gjelder for 4 1.2 Når forsikringen opphører 4 2 Hvor forsikringen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Hytteforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 4 1.1 Forsikringen gjelder for 4 1.2 Når forsikringen opphører 4 2

Detaljer

Personbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Personbilforsikring, side 1 av 13

Personbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Personbilforsikring, side 1 av 13 Personbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Personbilforsikring, side 1 av 13 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Forsikringsvilkår Motorvogn I

Forsikringsvilkår Motorvogn I Forsikringsvilkår Motorvogn I Gjeldende fra 01.01.2015 Gjelder for: Person- og varebil for privat bruk med totalvekt inntil 3500 kg, tilhenger, campingvogn og bobil. Forsikringsvilkår Motorvogn I 01.01.2015

Detaljer

BIL OG CAMPINGBIL FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN

BIL OG CAMPINGBIL FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE BIL OG CAMPINGBIL VILKÅR FOR FORSIKRINGEN M01 M10 M11 F01 F10 PERSON-/VAREBIL OG CAMPINGBIL Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3 Innboforsikring INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva som er forsikret... 3 5 Hvilke skader som erstattes... 4 6 Endring av risiko

Detaljer

Forsikringsvilkår REISEFORSIKRING EIKA KREDITTBANK Gjelder fra 01.01.2013

Forsikringsvilkår REISEFORSIKRING EIKA KREDITTBANK Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkår REISEFORSIKRING EIKA KREDITTBANK Gjelder fra 01.01.2013 INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV... 1 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 2 2 HVOR OG NÅR FORSIKRINGEN GJELDER... 2 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Vilkår for Motorvognforsikring

Vilkår for Motorvognforsikring Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

LOFAVØR STANDARD REISEFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD REISEFORSIKRING LOFAVØR STANDARD REISEFORSIKRING Vilkår av 01.07.2009 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse av reise/reisegods

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Forsikringsvilkår Student i utlandet

Forsikringsvilkår Student i utlandet Forsikringsvilkår Student i utlandet 01.01.2015 Forsikringsvilkår Student i utlandet Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE. HUS OG FRITIDSHUS Forsikringsvilkår fra 22.02.2013

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE. HUS OG FRITIDSHUS Forsikringsvilkår fra 22.02.2013 FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE HUS OG FRITIDSHUS Forsikringsvilkår fra 22.02.2013 2013-01 Erstatter vilkår for Hus og Fritidshus fra 01.01.2012 Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår

Detaljer

Forsikringsvilkår Innbo

Forsikringsvilkår Innbo Forsikringsvilkår Innbo 01.01.2015 Forsikringsvilkår Innbo Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011 LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING Vilkår av 01.01.2011 Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriftene er påbud SpareBank 1 Skadeforsikring har fastsatt for å forebygge faren for skader og for å begrense omfanget

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Tilhengerforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer