Godkjent referat fra fellesmøte 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjent referat fra fellesmøte 2017"

Transkript

1 Godkjent referat fra fellesmøte 2017 Sted: Felix konferansesenter, Aker Brygge Til: kl Møteleder: Heidi Liv Tomren, GeoForum Referent: Gro M. Gjervold, GeoForum Tilstede: Eldar Brænden Geomatikkbedriftene Jorunn Kragset Geomatikkbedriftene Øystein Halvorsen Geomatikkbedriftene Michael Pande-Rolfsen KS Hallvard Hoen KS Hilde Grevskott Larsen DiBK Knut Arne Gjertsen Kartverket Erik Perstuen Kartverket Turid Ellingsen Kartverket Kari Strande KMD Hilde Johansen Bakken KMD Dag Høgvard KMD Leder Nasjonalt Geodataråd Alvhild Hedstein (kom ca kl 11) Torill Eidsheim Stortinget (gikk ca kl 13) Otto Richard Eide Trondheim kommune Steinar Wergeland GeoForum Heidi Liv Tomren GeoForum Kåre W. Conradsen GeoForum Gro M. Gjervold GeoForum 1. Styreleder Steinar Wergeland ønsket velkommen Presiserte feil i referat fra forrige møte, Kartverket mangler i overskriften på referatet. Trakk fram positive erfaringer med fellesmøte kontra møter med hver enkelt. Skaper bredere diskusjon, det kommer fram vinklinger som ikke alle var klar over på forhånd. Presentasjonsrunde av deltakerne 2. Gjensidig informasjon fra deltakerne (10 minutt fra hver)

2 KMD v/ Kari Strande Kommunalavdelingen jobber med kommunereform både juridiske og digitale problemstillinger. Regionalavdelingen jobber med regionreformen. Jobber med saker mot flere komiteer på stortinget. Handlingsplan for geodatastrategi skal utarbeides. Geodatalov og Inspire offentlige myndigheter skal dele geodata. Det er en del utfordringer i alle land med gjennomføring innen tidsfristen.digitalisering på transportsektoren i Europa vil også påvirke Norge på geodataområdet. Saker til stortinget i vårsesjonen: - Stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter - Nasjonal Transportplan - Endringer i plan og bygningsloven - Stedfesting av ledninger i grunnen - Endringer om lov om eiendomsregistrering - Elektronisk tinglysning endringer for tilpasning til digital arbeidsmetodikk. Kompetansemidler lyses ut også i år se KMDs hjemmeside Kartverket er fra 2017 forvaltningsorgan, som de fleste andre etater i statsforvaltningen Hilde J. Bakken Reguleringsbestemmelser for 3Dplan (pilot i Trondheim). Digitale bestemmelser forslag til mal er utarbeidet Digital plandialog hvorfor henger ikke regionale nivå seg på samme opplegg som kommunene benytter. KS v/michael Pande-Rolfsen Kartverket v/knut Arne Gjertsen Se presentasjon. Digital byggesak. Kommunene kjøper og setter i drift løsninger, KS ønsker at det utvikles felles løsninger som ebyggesak og eplansak. BIM i byggesøknad i istedenfor tegninger, hva betyr dette for kommunene. Saksbehandlersystem for byggesøknader uavhengig av arkivsystem i kommunen, krever GI-standard -Norkart har laget løsning. ekostra høsting av data fra framtidens plan og byggesaksprosess. Gevinstkartlegging ved bruk av fellesløsninger unngått kostnad, spart tid. Se presentasjon. Geonorge tilgang til geografiske data eierne av data legge inn tilgang til sine data for nedlastning. Matrikkelavdelingen og Tinglysingsdivisjonen slått sammen til Eiendomsdivisjonen. Etablert Marint-maritimt forum innenfor

3 Norge digitalt. Jobbes med løsning for å samkjøre høydenivå i sjø og på land transformering ved bruk. Havk4no for innovativ bruk av gratisdata. De data som ikke er gratis har strategi for frigiving, så snart økonomien tillater. Kommunereform utvide kunnskaper fra kommunereformen til å dekke regionreformen også koordinering av alle involverte aktører både kommunale og statlige. Utarbeidet sjekkliste. Felles lagring FKB en original base med FKB-data. DiBK /v Hilde Grevskott Larsen Geomatikkbedriftene v/eldar Brænden Se presentasjon. Fellestjenester Bygg gode søknadsløsninger for å kunne få gevinstrealiseringene. DiBK utvikler ikke sluttbrukerløsninger, men plattform for systemutviklere for utvikling av gode søknadsportaler tilpasset ulike brukergrupper. Fellestjenester bygg går via Altinn som plattform. Kommunikasjon til kommunene og sektormyndigheter. 15 interessenter har nå meldt seg som kandidater til leverandører til de fagspesifikke søknadsportalene felles leverandørkonferanse 16.febr. Tilgang til logikk i søkningstjenesten med veiledere Bygge uten å søke, Hvor stort kan man bygge Se presentasjon. Jobber med å bedre rammebetingelsene for den private bransjen. Økende antall medlemmer. Historien sier det alltid er jobbet mye med grensesnittet mellom privat og offentlig da spesielt mot Kartverket. Privat landmålervalg gitt egen høringssvar i tillegg til svar sammen med GeoForum. Veileder for graving i kommunale veger ledningseier må ha originale ledningsdata. Endringer i pbl ikke utnyttet tilgjengelig kunnskapsgrunnlag. Tatt til etterretning at det er lavere aktivitet i geovekstmarkedet. Forventer forutsigbare rammebetingelser for bransjen. Myndighetene blander roller: myndighetsutøvelse og leverandør. Trekker fram eksempler på utfordringer i grensen mellom privat/offentlig. GeoForum v/ Steinar Wergeland Jobbet med strategi-pyramiden. Innarbeider begrepet Geomatikk. Sekretariat med 3 ansatte, 15 lokalforeninger, 2028 medlemmer inkl 253 bedriftsmedlemmer som representerer hele geomatikkområdet. Arrangerer kurs og konferanser for hele bransjen. Høringssvar til Digital agenda, og fikk taletid i komiteen på stortinget. Høringssvar Nasjonal geodatastrategi, GeoForum er representert i rådet.

4 Høringssvar organisering av eiendomsoppmåling, arrangerte høringsseminar. Sentral lagring av FKB er sak i Geovekst-forum, kommunene klar i 2017 og 18. Hovedfokus i 2017 organisering av organisasjonen, Ellers de store konferansene. 3. Digital agenda for Norge St. melding 27 ( ) Innledning ved Torill Eidsheim (H), saksordfører (Transport- og kommunikasjonskomitéen) Digital agenda er et enormt saksfelt som griper inn «overalt». Saken fikk kort debatt i Stortinget. Snakkes om smarte byer og smarte samfunn hvordan kan vi komme dit i Norge. Digital Agenda handler mye om dette, egentlig hva regjering og storting mener skal til. Hvordan oppnå gevinster ved å handle smart? Agendaen gir oversikt over de mange digitale utfordringene. Konkretisering er vanskelig! Enklere hverdag verdiskapning og nye arbeidsplasser. Sektoransvaret er sterkt i forvaltningen det kan bli en utfordring i forhold til digitaliseringspolitikken. Dette handler mye om samarbeid og endring på tvers av sektoransvarene. Norge er et av de mest digitaliserte land men digitalpolitikken har hengt etter. Elektronisk kommunikasjon ekomm-planen er viktig. Vi er langt framme med dekning av tilgang med internett. Graveregler for ledning i grunnen sentralt graving utgjør 80% av kostnader knyttet til fiber. Trådløse nett blir mer viktige. Sikkerhet og robusthet i nettene vesentlig. Konsekvens av at nett er nede blir stadig større, vi gjør oss stadig mer avhenge av nett-tilgang. Totalansvar for IKT har vært på vandring, dette er nå plassert i KMD. Sikkerhet og robusthet i ekomnettene er vesentlig, blir stadig minnet om utfordringer. Kompetanse og rolleforståelse må bygges. Personvern viktig men er kanskje litt på avveie og til hinder for innovasjon og smarte løsninger. Mye ubevisst deling av personlig informasjon (Facebook) er en større utfordring enn de offisielle løsningene. Digitale data Benytte algoritmer og satellittdata for å analysere muligheter, utvikling merbruk av data. EU-initiativ og europeisk digital agenda avhengig av fagmiljøer for riktig informasjon til politikerne. Koordinering nødvendig på mange områder trenger bedre koordineringsansvar for både strategi og tilsyn. Mangler spydspiss for det digitale mandatet i Norge! Spørsmål og debatt GBL: Veileder for graving i kommunale veier er en sak som komiteen er opptatt av. En utfordring griper ofte inn i mange ulike områder, det er mange hensyn og konsekvenser som krever god forankring slik at det ikke gir stor ulempe for noen.

5 Kartverket: Kartverket er fullt digitale IKT flyter inn overalt. Tydelige sektorprinsipper gir noen styringsmessige barrierer. Fremdriften på IKT som Norge er avhengig av utfordres av disse barrierene. Klarer vi å henge med? Komite: Krever gode demokratiske prosesser for å jobbe på tvers av sektorområdene. Det handler om kunnskap og informasjon og å få alle til å se sin rolle og bidrag i det viktige arbeidet. Kommune: Hva er åpne data? Hvilke data er tilgjengelig? Ikke bare offentlige data må deles, også data i privat regi. Det er store forventninger til at data skal kunne deles - verdiøkning for mange parter. Instant informasjon til innbyggerne er avhengig av at alle har tilgang alle skal kunne drive med innovasjon. Autonome biler trenger informasjon om hva som skjer i vegnettet informasjon må komme helt til sluttbrukeren med en gang man skal kunne gi fra seg mest mulig data på en sikker måte som ikke kan kunne misbrukes. Komite: Tilgang til data som man ikke visste man hadde behov for er viktigste grunnlag for innovasjon. Forskjell på dele informasjon og at informasjon kommer på avveie. GeoForum: Må slutte med analoge løsninger dersom det finnes digitale. Personopplysninger til hinder for innovasjon Hva ligger i det? (eksempel: siste.eiendomspriser.no.) Komite: Vil til livs misforstått holdning til hva personopplysninger er. Det største problemet er manglende kunnskap til menigmann om hva som ligger og bør ligge i personvern. 4. Nasjonal geodatastrategi Innledning ved leder for nasjonalt geodataråd, Alvhild Hedstein Sammenheng mellom Digital agenda for Norge og Nasjonal geodatastrategi Nasjonal geodatastrategi bestilt av regjeringen. Initiativ fra Samordningsgruppa som ledes av Erik Perstuen. Strategien er mot Formålet har en klar retning for utvikling av geografisk informasjon. Er ikke på målbare mål enda. Digital agenda er den politiske forankringen. Aktiv samordningsgruppe. 34 høringsuttalelser. Prosessen er komplisert fordi det er mange kryssende interesser. Felles ønske om målrettede aktiviteter i alle ledd. Siste utkast av strategien behandles i rådet før overlevering til KMD. 8 sentrale utviklingstrekk (Internasjonalisering, geopolitisk situasjon, beredskap, klimaendringer, ny næringsvirksomhet, effektiv offentlig sektor, uensartet kommunestruktur, urbanisering) Visjon: Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon. Eksempel 3D regulering. Strategi delt i 4 hovedområder / hovedmål Handlingsplan skal realisere strategi samordningsgruppa er i gang. Handlingsplaner skal oppdateres årlig. Spørsmål og debatt GB: Handlingsplaner på høring? Kartverket: Prosesser rundt dette ikke lagt, skal sikre bred involvering og åpenhet. GB: Når kommer første handlingsplan? KMD: Intensjonen er at planen skal være klar i løpet av våren. Kommune: Handlingsplan går mye på deling av offentlig informasjon vi må også kunne dele tjenester og prosesser. Eks analyser.

6 Kommune: Åpne data også private data. GB: Privat bransje er opptatt av klare rammer og forutsigbarhet. Hva er offentlige tjenester og hva skal privat bransje bygge videre på? Kommune: Teknologi er tilgjengelig for alle standardisering av tilgang til informasjon gjør en forenkling og forbedring. Gir muligheter for raske og effektive løsninger skal de være sentrale løsninger og tilby felles for alle. KMD: Er datagrunnlaget like godt som det blir «solgt som». Kompetanse for å forstå data og sette det sammen er viktig. Kommune: Det mangler en del offentlige tjenester som kan gi kommunenorge enklere saksbehandling. Eks fullstendighet og oppdaterte data. GeoForum: Viktighet av oppdaterte, ferske og kvalitetssikrede data må med i handlingsplanen. 5. Organisering av eiendomsoppmåling 1330 Innledning ved Dag Høgvard, KMD Kan ikke si så mye mer enn det vi allerede vet. Bestilling fra Stortinget Hvordan skal arbeidet med eiendomsmåling organiseres + autorisasjonsordning. Eiendomsregistrering er viktig, årlig tinglyses ca 1,5 mill eiendommer i Norge. Oppmålingsforretninger pr år. Ca 10% av SVV, 8% innleid konsulent, 15% av kommunene betjenes av samarbeidende kommuner i tillegg kommer oppmåling i regi av jordskifteretten. 362 kommuner har avtale med SVV om måling av veggrunn. Høringsforslag med frist Eiendomsoppmåling bør utføres som en profesjonsrettet tjeneste. Likestille kommunale og privat oppmåling. Matrikkelloven inneholde rikke noe om konkurranserett. Jordskifterettens virksomhet var ikke en del av høringen. Matrikkelføring var ikke en del av mandatet, KMD har likevel valgt å ta det med. Hva er synergien mellom eiendomsmåling og matrikkelføring? Antar at mange kommuner vil ønsket å se på matrikkelføring på en annen måte dersom de mister oppmålingen. Utført samfunnsøkonomisk analyse publisert 26.jan 17 på regjeringen.no: Forslaget gir sannsynlige besparelser færre landmålere kan dekke det totale behovet kombinert med at Kartverket foretar matrikkelføring. Usikkerhet knyttet til landmålers objektivitet vil flere saker ende i tvist? Rapporten peker på andre alternativ: Anbudsutsetting (privat går til kommune som innhenter anbud fra privat måler), Nasjonalisering (offentlig måling i regi av staten), fri konkurranse (ingen krav til autorisasjon) men legger disse til side som mindre effektive enn dagens løsning. 241 Høringsuttalelser, 10 av disse hadde ingen merknader. Uttalelser skal analyseres og vektes. Ikke innvendinger mot kompetansekrav, men hva er konsekvensen dersom kommunen ikke oppfyller kompetansekravet. Iverksetting av 7 (alle eiendom som omsettes skal være oppmålt)? uavhengig av organisasjonsform for eiendomsmåling.

7 Politisk avgjørelse i saken gjør at administrasjonen må være tilbakeholdne med uttalelser. Vil bli lagt fram i egnet form sannsynligvis som lovproposisjon. Saken er ikke hemmelig, men lukket inntil statsråden har bestemt seg. Det er ikke varslet på Stortingets side enda kan bety at regjeringen ikke har endelig plan. KMD er ikke ferdig med sitt arbeid enda, men ambisjonen er å bli ferdig innen fristen for behandling i vårsesjonen. Kåre Conradsen hadde også en kort innledning fra GeoForum. GeoForum som uavhengig organisasjon har engasjert seg fordi første forslag var ensidig for en privatisering. KMD ønsker å endre oppmåling fra forvaltningsoppgave til tjenesteyting. Er det fornuftig? (KMD avklarte at dette kan gjøres ved en lovendring.) 90% av forretningene gjennomføres i dag innenfor fristen. Trakk fram noen høringssvar: Høringssvar fra kommuner kunder fornøyde, god matrikkelføring, god informasjonsflyt Tragetons Kjelde: Matrikkelen er offentlig oppgave. Dagens organisering er mest rasjonell og rimeligst. Dagens samarbeid med private er positivt. Advokatforeningen: Mener at forslaget ikke er godt nok utredet. Det reises 5 spørsmål basert på høringsinnspill og samfunnsøkonomisk analyse. Spørsmål og debatt. Autorisasjon begge parter ønsker dette nå. Kan det gi komplikasjoner? Vil noen kommuner ikke ha slik ordning? Kompetansekrav finnes uansett hvilken konsekvens skal det ha at oppmåleren ikke har riktig kompetanse. Hensyn til rettsikkerhet kan være grunnlag for kompetansekrav. Kan det fremmes forslag om lovendring inneværende periode Statsråden ønsker dette. 6. Sentral lagring av FKB og geosynkronisering 1415 Innledning ved Otto Richard Eide, Trondheim kommune Finansiering og distribusjon av plandata Vinklet fra Trondheim kommunes behov brukernes behov. Mange pågående prosjekter mange forvaltningssystemer og fagsystemer, ny internettportal, publikumshenvendelser, kartlegging av masterdata (hvilke data har kommunen behov for), tjenesteintegrasjonsplattform. Skal kjøpe tjenester når det er billigere og mer effektivt. Mange kartdata er lokalt tilpasset behovet. Lokal forvaltning gir effektiv saksbehandling. Mange data er ikke egnet for sentral lagring. Kommunenes behov blir ikke godt nok hensyntatt når Staten ønsker sentrale løsninger. Kommunene trenger ofte mer detaljert informasjon enn det sentral forvaltning trenger. Kommunene etterspør løsninger fra private firmaer men kommunens behov passer ikke alltid i firmaenes forretningsstrategi, da lager de egne løsninger. Sentral lagring vedtatt gjennom geovekstsamarbeidet. kommuner utenfor ikke tatt med i beslutningen. Løsningen bygger i dag på proprietær løsning det må bygge på åpent API slik at innovasjon og utvikling er mulig hos alle leverandører. Behovet innenfor Smart City er at alle må dele data for å skape verdiskapning og endre adferd hos innbyggere. GeoSynkronisering tjenesten er satt opp for reguleringsplan. Utfordringen er å få det inn i Kartverkets QMS som har strengere regler enn kommunen hva er godt nok og hvem har fasiten?

8 Publikumshenvendelser brukertilpasset kartløsning som henter tilpassede tjenester satt opp selv. Spørsmål og debatt Kartverket: Vi må finne en løsning ut fra minste felles multiplum for 426 kommuner. Sentral lagring fikk overraskende stor oppslutning hos kommunene. Storkommunene har vært med i diskusjon om teknologivalg. Valget med proprietær løsning valgt for å komme raskere til mål og forutsatte små endringer for å gjøre det generelt. 15 kommuner er i gang, 100 kommuner står i kø. GeoForum: Geosynkronisering av plandata er viktig for sentrale etater, kommunene bærer store utgifter til dette. For sentral lagring av FKB vil FDV-avtalen tilby hver kommune kl pr år i inntil 3 år, dette er mye mindre enn kommunenes faktiske kostnad knyttet til dette. Kommune: Skal alt inn i Kartverkets QMS? GeoForum: Geosynkronisering viktig for sentrale etater. Kostnaden for direkte lagring og geosynkronisering er stor er ikke nok. Vegvesenet: Trenger ferske data og bruker mye ressurser på å få tilgang til data i interne løsninger. Region sør dekker 81 kommuner, vi har ikke mulighet til å koble oss opp og hente data. KS: Oppfatter at de fleste kommuner er motivert. Godt samspill mellom kommuner og Kartverket. De største kommunene vil forvalte lokalt og synkronisere i etterkant. GB: GeoSynkronisering av plandata fungerer i mange kommuner nå. Kartverket: Ønsker kun de store kommunene for synkronisering av FKB, resten med direkte oppdatering sentralt. 7. Oppsummering og avslutning v/ Kåre Conradsen Felles mål veldig bra. Nyttig og gjensidig informasjonsutveksling. Forslag om forenkling av høring av planer og oppheving av planer utgått på dato. Mal for digitale reguleringsbestemmelser. BIM møter GIS i byggeprosesser. GB ønsker økt innovasjon og bedre rammebetingelser Norge skal være ledende i bruk av Geografisk informasjon! Innbyggerne skal oppnå gevinster ved å leve i et smart samfunn! Vi må kunne stole på geografisk informasjon bransjen må ikke bli beskylt for Alternative Facts. Fagområdet er råspennende!

Nasjonal geodatastrategi. Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd

Nasjonal geodatastrategi. Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd Nasjonal geodatastrategi Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd Regjeringen varsler en nasjonal geodatastrategi i «Digital agenda» Dette gir nasjonal forankring. Fra april 2016 Nasjonal geodatastrategi

Detaljer

GeoForum fellesmøte Felix konferansesenter 7. februar 2017

GeoForum fellesmøte Felix konferansesenter 7. februar 2017 GeoForum fellesmøte Felix konferansesenter 7. februar 2017 Geomatikkbedriftene Geomatikkbedriftene skal arbeide for Å fremme næringens innflytelse og anseelse Å spre kunnskap om næringen Å bedre næringens

Detaljer

Nasjonal geodatastrategi. Geomatikkdagene 2017, Lillehammer

Nasjonal geodatastrategi. Geomatikkdagene 2017, Lillehammer Nasjonal geodatastrategi Geomatikkdagene 2017, Lillehammer Norge digitalt Stortingsmeldingen om Norge digitalt har vært fundamentet det strategiske grunnlaget for den geografiske infrastrukturen fra 2003

Detaljer

Godkjent referat fra styremøte nr. 7/2016

Godkjent referat fra styremøte nr. 7/2016 Godkjent referat fra styremøte nr. 7/2016 Møtet ble avholdt 12. og 13. september på Quality Hotel Leangkollen i Asker. Tilstede: Steinar Wergeland, Kåre Conradsen, Gro M. Gjervold, Andreas Holter (12.09),

Detaljer

Organisering av eiendomsoppmålingen

Organisering av eiendomsoppmålingen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Organisering av eiendomsoppmålingen Fagdirektør Dag Høgvard Geomatikkdagene 2017. Lillehammer 28. mars 2017 Stortingets bestilling Stortinget vedtok 3. mars 2016

Detaljer

Organisering av eiendomsoppmåling

Organisering av eiendomsoppmåling Organisering av eiendomsoppmåling Moderne måleutstyr og ett GIS-verktøy Kåre W. Conradsen Organisering av eiendomsoppmåling: KMD har på oppdrag fra Stortinget utredet hvordan eiendomsoppmåling skal organiseres

Detaljer

Fornye forenkle forbedre

Fornye forenkle forbedre Fornye forenkle forbedre Utvikling Innovasjon Samarbeid Hva gjør bransjen og Kartverket? Veiledning Allianser Hva gjør vi i vår sektor? Hva har vi gjort? Hva gjør vi i dag og videre fremover? Lov- og regelverksutvikling

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Geodata. Kari Strande R5,

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Geodata. Kari Strande R5, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Geodata Kari Strande R5, 29.11.2016 Geodata bakteppe 1986 Statens kartverk (NGO+ Sjøkartverk + Fylkeskartkontor) 1987 SOSI (samordnet opplegg for stedfestet informasjon)

Detaljer

Fritt landmålervalg konsekvenser for privat sektor. Øystein Halvorsen Geomatikkbedriftene.

Fritt landmålervalg konsekvenser for privat sektor. Øystein Halvorsen Geomatikkbedriftene. PR Fritt landmålervalg konsekvenser for privat sektor Øystein Halvorsen Geomatikkbedriftene. LITT TILBAKEBLIKK GB tok vinteren 2015 et initiativ ovenfor kommunal og forvaltningskomiteen om en lovendring

Detaljer

Tjenester og løsninger fra det offentlige og/eller privat sektor? Geomatikkdagene, Lillehammer Hotel 28. mars 2017

Tjenester og løsninger fra det offentlige og/eller privat sektor? Geomatikkdagene, Lillehammer Hotel 28. mars 2017 Tjenester og løsninger fra det offentlige og/eller privat sektor? Geomatikkdagene, Lillehammer Hotel 28. mars 2017 Mini CV Eldar Brænden Stilling/rolle Vise adm. dir. i Geomatikk AS Styreleder i Geomatikkbedriftene

Detaljer

Endringer i matrikkellova

Endringer i matrikkellova Kommunal- og moderniseringsdepartementet Endringer i matrikkellova Cathrine Rosmer, utredningsleder Ålesund, 7. september 2017 Eiendomsregistrering Norske bankers samlede lån med pant i bolig beløper seg

Detaljer

Sentral lagring av FKB (geosynkronisering)

Sentral lagring av FKB (geosynkronisering) Sentral lagring av FKB (geosynkronisering) Erfaringer fra en pilot GeoForum Sogn og Fjordane Lokale plan- og kartdager i Loen, 7-8 mars 2017 Søgne kommune: 12.000 innbyggere (+ 5-7.000 i sommerhalvåret)

Detaljer

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020 Kåre Kyrkjeeide KARTDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen frem mot 2020 NSDI i 2020 -

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Jorunn Kragset er også GBs medlem i Geoforums utdanningsgruppe

Jorunn Kragset er også GBs medlem i Geoforums utdanningsgruppe Til GBs generalforsamling 15. februar 2017 ÅRSMELDING 2016 FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE Denne årsmeldingen gjelder regnskapsmessig for perioden 01.01.2016 til 31.12.2016. Ellers gjelder den fra forrige generalforsamling

Detaljer

Arkitektum. Nasjonale prosjekter på bygg. Digitaliseringskonferansen Vest-Telemark September Hallstein Søvik Daglig leder Arkitektum

Arkitektum. Nasjonale prosjekter på bygg. Digitaliseringskonferansen Vest-Telemark September Hallstein Søvik Daglig leder Arkitektum 1 Arkitektum Nasjonale prosjekter på bygg Digitaliseringskonferansen Vest-Telemark September 2017 Hallstein Søvik Daglig leder Arkitektum Om Arkitektum 2 Etablert i 2008-14 ansatte pr. september 2017 Vi

Detaljer

Fellesmøte GeoForum fornye plan- og byggesaksprossen i kommunene. Oslo den 7. februar 2017 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata

Fellesmøte GeoForum fornye plan- og byggesaksprossen i kommunene. Oslo den 7. februar 2017 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata Fellesmøte GeoForum fornye plan- og byggesaksprossen i kommunene Oslo den 7. februar 2017 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata «Dagens løsning for byggesøknader kan sammenliknes med

Detaljer

Fritt landmålervalg konsekvenser og utfordringer sett fra privat landmålerbransje

Fritt landmålervalg konsekvenser og utfordringer sett fra privat landmålerbransje OA1 Fritt landmålervalg konsekvenser og utfordringer sett fra privat landmålerbransje Ola Aspmodal Bodø 16.3.2017 Lysbilde 1 OA1 Ola Aspmodal; 19.01.2017 Kort om Nidaros Oppmåling AS Startet opp i 2002

Detaljer

Nasjonalt geodataråd referat fra møtet november 2016

Nasjonalt geodataråd referat fra møtet november 2016 Nasjonalt geodataråd referat fra møtet 9.-10.november 2016 Møtet fant sted på Garder kurs- og konferansesenter, 9.-10.november 2016, «lunsj-til-lunsj». Tilstede: Alvhild Hedstein (rådets leder), Anne Cathrine

Detaljer

REFERAT Møte Fylkesgeodatautvalget i Hedmark og Oppland (FGU)

REFERAT Møte Fylkesgeodatautvalget i Hedmark og Oppland (FGU) REFERAT Møte Fylkesgeodatautvalget i Hedmark og Oppland (FGU) Dato: 21.09.2016 Tilstede/ Forfall: Se vedlegg 1 Møteleder: Referent: Foiler: Sted: Reidar Sætveit Bente Kristiansen www.kartverket.no/hamar

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 029/16 Komite for plan og næring /16 Bystyret

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 029/16 Komite for plan og næring /16 Bystyret NARVIK KOMMUNE Areal og Samfunnsutvikling ENH Saksframlegg Arkivsak: 16/69 Dokumentnr: 130 Arkivkode: K1-040, K3 - &13 Saksbeh: Kvensjø, Marianne Dobak Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 029/16 Komite for

Detaljer

Kartverkets halvtime

Kartverkets halvtime Kartverkets halvtime Liv Iversen, fylkeskartsjef Nord-Trøndelag Lars Mardal, fylkeskartsjef Sør-Trøndelag Oftenåsen verdens største hagestol Bilde Trønder Avisa Innhold Geodataplan strategiske valg i fylkene

Detaljer

Forventninger til digitalisering. Sentrale byggeklosser for digitalisering av plan- og byggesaksprosessen.

Forventninger til digitalisering. Sentrale byggeklosser for digitalisering av plan- og byggesaksprosessen. Forventninger til digitalisering. Sentrale byggeklosser for digitalisering av plan- og byggesaksprosessen. Fagdag fylkesøkonomi 9. januar 2018, Oslo Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder plan, bygg og geodata

Detaljer

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Kortsiktig og langsiktig løsning... 3 4. Dataflyt... 3 5. Tekniske prinsipper... 4 6. Første generasjon

Detaljer

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Dataflyt... 3 4. Tekniske prinsipper... 3 5. Langsiktig løsning... 3 6. Kortsiktig løsning...

Detaljer

Agenda 31.mai Status og planer kartleggingsprosjekter v/bente. 5.Tiltak for å rydde i FKB-Bygg/Matrikkel «Byggvask» 6.

Agenda 31.mai Status og planer kartleggingsprosjekter v/bente. 5.Tiltak for å rydde i FKB-Bygg/Matrikkel «Byggvask» 6. Agenda 31.mai 2017 Start 9:00 1.Velkommen v/georg 2.Nytt fra Kartverket og Norge digitalt v/georg Nytt fra Geovekst v/ingar 3.SFKB oppdatering og tilgang til data Plan for innføring. Prinsipper for tilgang/oppdatering

Detaljer

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav Geosynkronisering Prosjekt for standardisering, utvikling og implementering av felleskomponent for synkronisering databaser med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer og systemløsninger En

Detaljer

Plandataforum. 13. mai 2014. Anne Guro Nøkleby

Plandataforum. 13. mai 2014. Anne Guro Nøkleby Plandataforum 13. mai 2014 Anne Guro Nøkleby Medlemmer Plandataforum Kartverket Anne Guro Nøkleby (leder) Ida Rørbye (sekretær) KMD Hilde Johansen Bakken (Planavdelingen) Fylkesmennene Per Vallner (Fylkesmannen

Detaljer

Fornye, forenkle, forbedre og digitalisere

Fornye, forenkle, forbedre og digitalisere Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fornye, forenkle, forbedre og digitalisere Statssekretær Paul Chaffey, Geomatikkdagene, Lillehammer, 28. mars 2017 Lavere oljeproduksjon Eldre befolkning Urolig

Detaljer

Organisering av eiendomsoppmålingen

Organisering av eiendomsoppmålingen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Organisering av eiendomsoppmålingen Fagdirektør Dag Høgvard Regionale Geomatikkdager 2017. Tønsberg 18. oktober 2017 Prop. 148 L (2016 2017) Endringar i matrikkellova

Detaljer

Fulldigitale romlige arealplaner

Fulldigitale romlige arealplaner Fulldigitale romlige arealplaner 2015-09-11 KS KPR Trondheim hva skjer Tor Gunnar Øverli Asplan Viak Internet Reklame Digitalisering av plan- og byggeprosessen vil skape en enklere hverdag for innbyggere,

Detaljer

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet - om kommune- og regionreform, forenklinger og arealpolitikken

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet - om kommune- og regionreform, forenklinger og arealpolitikken Kommunal- og moderniseringsdepartementet Planavdelingens nettverkssamling for regional og kommunal planlegging Nytt fra - om kommune- og regionreform, forenklinger og arealpolitikken Statssekretær Per-Willy

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014)

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Fylkeskartkontorene 11 fylkeskartkontor (12 kontorsteder) Av Landdivisjonens ca 250 ansatte er 135 i Fylkesavdelingen Fra 7 (Stavanger) til

Detaljer

Høringssvar - Organisering av eiendomsoppmåling. Forslag til endringer i matrikkelloven mv.

Høringssvar - Organisering av eiendomsoppmåling. Forslag til endringer i matrikkelloven mv. Høringssvar - Organisering av eiendomsoppmåling. Forslag til endringer i matrikkelloven mv. Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø 275/16 03.11.2016 Saksbehandler: Gro Søvik

Detaljer

Nye digitale løsninger innenfor plan- og byggesaksområdet. Status og erfaringer fra piloteringsarbeidene

Nye digitale løsninger innenfor plan- og byggesaksområdet. Status og erfaringer fra piloteringsarbeidene Nye digitale løsninger innenfor plan- og byggesaksområdet. Status og erfaringer fra piloteringsarbeidene Tromsøkonferansen den 9. februar 2016 Michael Pande- Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata

Detaljer

Sentral Felles kartdatabase Geovekstsamling Troms november 2017 Merethe Rødum

Sentral Felles kartdatabase Geovekstsamling Troms november 2017 Merethe Rødum Sentral Felles kartdatabase Geovekstsamling Troms november 2017 Merethe Rødum Innhold Konseptet Nytte Status prosjektet Distribusjon Planer for innføring Endringer i forvaltningskonseptet Hva med plansynkronisering?

Detaljer

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Tanker om framtida Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009 Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Mini-CV Cand jur 1981 Justisdepartement et Agder. lagmannsrett

Detaljer

Arbeidet med nasjonal geodatastrategi. Erik Perstuen, Teknologiforum 2015

Arbeidet med nasjonal geodatastrategi. Erik Perstuen, Teknologiforum 2015 Arbeidet med nasjonal geodatastrategi Erik Perstuen, Teknologiforum 2015 Disposisjon Bakgrunn Strategiarbeid de siste årene I regi Norge digitalt I Kartverket Organisering av arbeidet Eierskap Ledelse

Detaljer

Regjeringen foreslår at kommuner og landmålerforetak skal tilby eiendomsoppmåling på like vilkår

Regjeringen foreslår at kommuner og landmålerforetak skal tilby eiendomsoppmåling på like vilkår Regjeringen foreslår at kommuner og landmålerforetak skal tilby eiendomsoppmåling på like vilkår Kommentar til forslaget Høringsseminar 15/9-16 Kyrre Jordbakke avdelingsdirektør Teknisk fagavdeling Representantforslag

Detaljer

Godkjent referat fra styremøte nr. 10/2017

Godkjent referat fra styremøte nr. 10/2017 Godkjent referat fra styremøte nr. 10/2017 Møtet ble avholdt 4. september og 5. september i Kristiansand, Tangen 76 i Norkart sine felleskontorlokaler. Tilstede: Terje Midtbø, Heidi Liv Tomren, Alexander

Detaljer

Nasjonal geografiske infrastruktur og Geonorge. Arvid Lillethun Marint og maritimt forum, Stavanger,

Nasjonal geografiske infrastruktur og Geonorge. Arvid Lillethun Marint og maritimt forum, Stavanger, Nasjonal geografiske infrastruktur og Geonorge. Arvid Lillethun Marint og maritimt forum, Stavanger, 18.1.2017 Dekningskart-generator Nasjonal geografisk infrastruktur Den geografiske infrastrukturen skal

Detaljer

Åpent møte 10. desember 2014

Åpent møte 10. desember 2014 Plandataforum Åpent møte 10. desember 2014 Agenda Plandataforum I Plansatsingen i Norge digitalt Status Tiltak i 2015 i regi av Kartverket Endringer i lovverket som kan innvirke på videre plansatsing i

Detaljer

Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak

Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak Innledning Eldar Brænden, Geomatikkbedriftene (Geomatikk AS) Litt historikk av nyere dato I veien for hverandre. Samordning av rør og kabler i veigrunnen

Detaljer

Bygg og bygningsdata i. Matrikkelen

Bygg og bygningsdata i. Matrikkelen Bygg og bygningsdata i 1 Matrikkelen Geointegrasjon Matrikkelsamling 22. og 23 november 2017 Lars Fredrik Gyland 1 2 Agenda Historikk/bakgrunn/videreføring Hva kan fagområdene i geointegrasjon brukes til?

Detaljer

Digitalisering av planer

Digitalisering av planer Norwegian Ministry of Local Government and Modernisation Digitalisering av planer Tor Gunnar Øverli KMD / Asplan Viak Boligprodusentene 28.10.2016 Digitalisering av plan- og byggesaksområdet Mange aktører

Detaljer

Dokumentasjon til møtet om geosynkronisering 28. august Dato 24. august 2015 Utvidet styringsgruppe for prosjekt geosynkronisering Kartverket Kopi

Dokumentasjon til møtet om geosynkronisering 28. august Dato 24. august 2015 Utvidet styringsgruppe for prosjekt geosynkronisering Kartverket Kopi NOTAT Tema Dokumentasjon til møtet om geosynkronisering 28. august Dato 24. august 2015 Til Utvidet styringsgruppe for prosjekt geosynkronisering Fra Kartverket Kopi Vi viser til invitasjon til møte. Dette

Detaljer

Høring av forslag til endringer i matrikkelloven Autorisasjonsordning og matrikkelføring 19. Oktober 2016

Høring av forslag til endringer i matrikkelloven Autorisasjonsordning og matrikkelføring 19. Oktober 2016 Høring av forslag til endringer i matrikkelloven Autorisasjonsordning og matrikkelføring 19. Oktober 2016 Lars Elsrud presentert av Geir Mjøen avdelingsdirektør, Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Innhold

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Omstilling på byggesaksområdet krever nye digitale plandata

Omstilling på byggesaksområdet krever nye digitale plandata Omstilling på byggesaksområdet krever nye digitale plandata Kari Strande Seminar - Digitale reguleringsbestemmelser 11. november 2015 Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre

Detaljer

Temadag Nasjonal geodatastrategi. Felix konferansesenter, Oslo - 3. mai 2016 Hildegunn Norheim

Temadag Nasjonal geodatastrategi. Felix konferansesenter, Oslo - 3. mai 2016 Hildegunn Norheim Temadag Nasjonal geodatastrategi Felix konferansesenter, Oslo - 3. mai 2016 Hildegunn Norheim Nasjonal geodatastrategi 1. Arbeidsgruppa 2. Bakteppe 3. Utviklingstrekk 4. Overordnet målbilde og de fire

Detaljer

SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE. Saksbehandler Håkon Løvli Arkiv: L30 &13. Arkivsaksnr.: 16/ Dato:

SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE. Saksbehandler Håkon Løvli Arkiv: L30 &13. Arkivsaksnr.: 16/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Håkon Løvli Arkiv: L30 &13 : Arkivsaksnr.: 16/7072-2 Dato: 26.10.16 Høring - organisering av eiendomsoppmålingen INNSTILLING TIL FORMANNSKAP/BYSTYRET: Rådmannens

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FOR GEOMATIKKBEDRIFTENES LANDSFORENING

ÅRSMELDING 2013 FOR GEOMATIKKBEDRIFTENES LANDSFORENING Til GBs generalforsamling 17. Februar 2013 ÅRSMELDING 2013 FOR GEOMATIKKBEDRIFTENES LANDSFORENING Denne årsmeldingen gjelder regnskapsmessig for perioden fra 01.01.2013 til 31.12.2013. Ellers gjelder den

Detaljer

ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation

ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation Knut-erik.gudim@tieto.com Dagenssituasjon i mange kommuner Dagens byggesaksystemer er Arkiv-

Detaljer

Nasjonal geodatastrategi -Kritisk blikk på strategien og forslag til forbedringer

Nasjonal geodatastrategi -Kritisk blikk på strategien og forslag til forbedringer Nasjonal geodatastrategi -Kritisk blikk på strategien og forslag til forbedringer Felix konferansesenter 3. mai 2016 Eldar Brænden Styreleder Geomatikkbedriftene Vi er en videreføring av Norske Oppmålingskontorers

Detaljer

Nasjonalt geodataråd referat fra møtet 6.juni 2017

Nasjonalt geodataråd referat fra møtet 6.juni 2017 Nasjonalt geodataråd referat fra møtet 6.juni 2017 Møtet fant sted hos Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Vahlsgate 1, Oslo, kl 12-16 Tilstede: Alvhild Hedstein (rådets leder), Anne Cathrine Frøstrup

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE. 1. Styret. 2. Representasjon Rekrutteringsprosjektet. Til GBs generalforsamling. 8.

ÅRSMELDING 2015 FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE. 1. Styret. 2. Representasjon Rekrutteringsprosjektet. Til GBs generalforsamling. 8. Til GBs generalforsamling 8. mars 2016 ÅRSMELDING 2015 FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE Denne årsmeldingen gjelder regnskapsmessig for perioden fra 01.01.2015 til 31.12.2015. Ellers gjelder den fra forrige generalforsamling

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Omorganisering av eiendomsoppmålingen

Omorganisering av eiendomsoppmålingen Omorganisering av eiendomsoppmålingen Kartverkets fagdager Bodø 23.11.2016, Mosjøen 24.11.2016 og Svolvær 29.11.2016 Lars Christian Utvik Eldre historie Et lovutvalg foreslo i «NOU 1999:1 Ny lov om eiendomsregistrering»

Detaljer

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Statens kartverk Statens kartverk (SK) har hovedkontor på Hønefoss, ca 60 km NV for Oslo Det er 4 divisjoner Sjø (Stavanger), Geodesi, Tinglysning

Detaljer

Fornye, forenkle, forbedre

Fornye, forenkle, forbedre Fornye, forenkle, forbedre Statssekretær Per-Willy Trudvang Amundsen GEOMATIKKDAGENE 17. mars 2015 KMDs organisasjonskart Administrasjonsavdelingen Kommunikasjonsenheten Statsråd Departementsråd Politisk

Detaljer

IKT-satsing på effektive planprosesser

IKT-satsing på effektive planprosesser IKT-satsing på effektive planprosesser Fagdirektør Magnar Danielsen KS KommIT brukerforum 11.6.2015 Målsetting Forenkle, fornye og forbedre Enklere hverdag for folk flest Mer effektive planprosesser Fulldigital

Detaljer

Tverrgående arbeidsprosesser i offentlig sektor. Kristian Bergem, Difi 9. september 2014

Tverrgående arbeidsprosesser i offentlig sektor. Kristian Bergem, Difi 9. september 2014 Tverrgående arbeidsprosesser i offentlig sektor Kristian Bergem, Difi 9. september 2014 Standardiseringsportalen/ referansekatalogen Liste over anbefalte og obligatoriske ITstandarder i offentlig sektor

Detaljer

Bedre samordning av infrastrukturarbeider - status i arbeidet nasjonalt Arr. Vegforum BT og NKF

Bedre samordning av infrastrukturarbeider - status i arbeidet nasjonalt Arr. Vegforum BT og NKF Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vegjus-konferansen 2017 Bedre samordning av infrastrukturarbeider - status i arbeidet nasjonalt Arr. Vegforum BT og NKF Fagdirektør Magnar Danielsen Oslo, 23. januar

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

GeoLett resultater av kartlegging. Olaug Hana Nesheim, Direktoratet for byggkvalitet

GeoLett resultater av kartlegging. Olaug Hana Nesheim, Direktoratet for byggkvalitet GeoLett resultater av kartlegging Olaug Hana Nesheim, Direktoratet for byggkvalitet 26.09.17 Temadataforum DiBKs satsingsområder Visjon: Gode bygg for et godt samfunn Vår rolle er å vise vei til gode bygg

Detaljer

SFKB. Ferske kartdata til frokost. Video

SFKB. Ferske kartdata til frokost. Video SFKB Ferske kartdata til frokost Video Regjeringens digitaliseringsstrategi Digitalisere forvaltningen Forvaltningen av FKB-data blir enklere og mer effektiv Ferske FKB-data blir tilgjengelig for alle

Detaljer

Kartverkets strategiske handlingsplan

Kartverkets strategiske handlingsplan Kartverkets strategiske handlingsplan 2017 2020 Kartverket Kartverket - Norges eldste tekniske etat Kartverket er Norges eldste tekniske etat, grunnlagt i 1773. Den teknologiske utviklingen siden den gang

Detaljer

Geonorge Presentasjon på temadataforum Arvid Lillethun Kartverket

Geonorge Presentasjon på temadataforum Arvid Lillethun Kartverket Dekningskart-generator Geonorge Presentasjon på temadataforum 7.2.2017 Arvid Lillethun Kartverket Infrastrukturen skal levere til «alle» geodatastrategi felles nasjonale mål og tiltak Hver sektor - hva

Detaljer

Møte i Fylkesgeodatautvalget

Møte i Fylkesgeodatautvalget Møte i Fylkesgeodatautvalget Agenda for møtet Velkommen valg av ordstyrer Innledning ved Geir Mjøen Nytt fra AU-Basis ved Ingrid T. Nilsen Nytt fra AU-Plan og temadata ved Leif K. Knutsen 1100-1200 Lunsj

Detaljer

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen,

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

En titt inn i fremtiden. Rask og effektiv byggesak med god kvalitet

En titt inn i fremtiden. Rask og effektiv byggesak med god kvalitet 1 En titt inn i fremtiden. Rask og effektiv byggesak med god kvalitet Olaug Hana Nesheim, Direktoratet for byggkvalitet 28.11.17 Plan, bygg og geodarta, Thon hotell Lillestrøm DiBKs satsingsområder Visjon:

Detaljer

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Anne Guro Nøkleby, Kartverket Dagens modell for FKBforvaltning FKB-data oppdateres primært i lokale kommunale originaler (dels

Detaljer

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage Kort fortalt Navn, begreper og avtaler: Geovekst FDV SOSI FKB Norge digitalt Geonorge Geoforum Historikk på 1-2-3 Nytteverdi og

Detaljer

Styret i D-IKT behandlet saken i sitt møte den , og vedtok å avgi vedlagte høringsuttalelse.

Styret i D-IKT behandlet saken i sitt møte den , og vedtok å avgi vedlagte høringsuttalelse. Vår referanse: HavHau Arkivkode: 08/11702 Sted: Drammen Dato: 25.09.08 Deres referanse: 20070103425 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo HØRING AV ARBEIDSGRUPPERAPPORT

Detaljer

Organisering av eiendomsoppmålingen, forts.

Organisering av eiendomsoppmålingen, forts. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Organisering av eiendomsoppmålingen, forts. Fagdirektør Dag Høgvard GeoForum, Gardermoen, 19. mai 2016 Gjeldende matrikkellov Viderefører ordningen fra delingsloven

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Vi trenger dine synspunkter om hva som er viktig i en nasjonal strategi!

Vi trenger dine synspunkter om hva som er viktig i en nasjonal strategi! Samordningsgruppen for geografisk informasjon Temadag Nasjonal geodatastrategi Vi trenger dine synspunkter om hva som er viktig i en nasjonal strategi! Samordningsgruppen for geografisk informasjon Temadag

Detaljer

GeoIntegrasjon - Videreføring. Møte med systemleverandører 23 juni. OSLO

GeoIntegrasjon - Videreføring. Møte med systemleverandører 23 juni. OSLO GeoIntegrasjon - Videreføring Møte med systemleverandører 23 juni. OSLO Agenda Agenda 12.30 13.30 Kartlegging av brukerbehov GI arkiv (rapport fra arbeidsgruppe 1) 13.30 13.45 Pause 13.45 14.30 Innlegg

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

Ny bydel Bodø Digitalisering av teknisk sektor, DOK (Det Offentlige Kartgrunnlaget)

Ny bydel Bodø Digitalisering av teknisk sektor, DOK (Det Offentlige Kartgrunnlaget) Ny bydel Bodø Digitalisering av teknisk sektor, DOK (Det Offentlige Kartgrunnlaget) Vesa Jäntti, Bodø kommune Plan, bygg og geodata kommunal geomatikkonferanse Lillestrøm 28.11.2017 Ny by ny flyplass

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 119/16 Plan- og teknikkutvalget

Saksnummer Utvalg Møtedato 119/16 Plan- og teknikkutvalget Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 18.10.2016 Vår ref: 16/2301-4 - 16/37002 Arkivkode: Saksbeh.: Ødegård, Øyvind Saksnummer Utvalg Møtedato 119/16 Plan- og teknikkutvalget 08.11.2016 Høring

Detaljer

Plandataforum 13. mai 2014

Plandataforum 13. mai 2014 Plandataforum 13. mai 2014 Plandataforum nr. 5 i Oslo Dato 13. mai 2014 Til stede Gro Heidi Sommerstad (Nedre Eiker kommune) Geir Bjørnsen (Telenor Norge AS) Arild Bergstrøm (Statens vegvesen) Kirsti Høgvard

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no Difi (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Hilde Johansen Bakken Plandataforum 29.10.2012 1 Tittel på presentasjon 9. november 2012 Plikt etter lov og forskrift Kommunens ansvar Hva høringen etterspør og svarene som

Detaljer

Geonorge hva og hvordan. Knut Sælid 18. oktober 2016, regionale geomatikkdager TVØ

Geonorge hva og hvordan. Knut Sælid 18. oktober 2016, regionale geomatikkdager TVØ Geonorge hva og hvordan Knut Sælid 18. oktober 2016, regionale geomatikkdager TVØ Hva er Geonorge? Hva er Geonorge? Globalt - UN-GGIM, Europeisk - INSPIRE, Digital Single Market, Digital Agenda Nasjonalt

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2016 Endre Grøtnes, Difi endre.grotnes@difi.no Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle

Detaljer

Geodatatjenester tilrettelagt for framtidas plan- og byggesaksprosess

Geodatatjenester tilrettelagt for framtidas plan- og byggesaksprosess Geodatatjenester tilrettelagt for framtidas plan- og byggesaksprosess Geomatikkdagene, Lillehammer den 30. mars 2017 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder plan, bygg og geodata World Economic Forum: «Dersom

Detaljer

Fritt landmålervalg konsekvenser sett fra privat landmålerbransje. Ola Aspmodal Steinkjer

Fritt landmålervalg konsekvenser sett fra privat landmålerbransje. Ola Aspmodal Steinkjer Fritt landmålervalg konsekvenser sett fra privat landmålerbransje Ola Aspmodal Steinkjer 25.1.2017 Litt tilbakeblikk Delingsloven fra 1980 Satte oppmåling ev eiendommer i system Men mange særlig større

Detaljer

Norge digitalt Planinformasjon

Norge digitalt Planinformasjon Norge digitalt Planinformasjon Anne Guro Nøkleby Medlemmer Plandataforum Kartverket Anne Guro Nøkleby (leder) Ida Rørbye (sekretær) Miljøverndepartementet Hilde Johansen Bakken (Planavdelingen) Fylkesmennene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Høringsuttalelse Organisering av eiendomsoppmålingen. Forslag til endringer i matrikkellova mv.

Høringsuttalelse Organisering av eiendomsoppmålingen. Forslag til endringer i matrikkellova mv. Geodata Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2016 83017/2016 2016/7392 L30 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 17.11.2016 Høringsuttalelse Organisering av eiendomsoppmålingen. Forslag

Detaljer

Agenda Samhandlingsarena 19.9 Innovasjon i offentlig sektor er det mulig?

Agenda Samhandlingsarena 19.9 Innovasjon i offentlig sektor er det mulig? Agenda Samhandlingsarena 19.9 Innovasjon i offentlig sektor er det mulig? Innledende foredrag fra 10 til 12. Møteleder Frode Ettesvoll, More AS Orientering om Semicolon II v/ daglig leder Karde og prosjektleder

Detaljer

REFERAT. Møte Plandataforum nr. 13 Møtedato 31. januar Neste møte Avklares gjennom Doodle. Deltakere på møtet: Sak nr.

REFERAT. Møte Plandataforum nr. 13 Møtedato 31. januar Neste møte Avklares gjennom Doodle. Deltakere på møtet: Sak nr. REFERAT Møte Plandataforum nr. 13 Møtedato 31. januar 2017 Referent Ida Rørbye Møteleder Anne Guro Nøkleby Neste møte Avklares gjennom Doodle Deltakere på møtet: Deltaker Anne Guro Nøkleby Bjørge Stavik

Detaljer

Forslag til endring av Matrikkellova Lakselv, 4. oktober 2016

Forslag til endring av Matrikkellova Lakselv, 4. oktober 2016 Forslag til endring av Matrikkellova Lakselv, 4. oktober 2016 Arne Olav Berg Kartverket Vadsø M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Innhold 1. Utgangspunkt

Detaljer

Vår digitale fremtid KOLBJØRN HAARR, KONSERNDIREKTØR EVRY

Vår digitale fremtid KOLBJØRN HAARR, KONSERNDIREKTØR EVRY Vår digitale fremtid KOLBJØRN HAARR, KONSERNDIREKTØR EVRY Det er vanskelig å spå om fremtiden 2 men automatisering og forenkling er kommet for å bli KUNSTIG INTELLIGENS ROBOTTEKNOLOGI SMART CITIES 3 Gevinstrealisering

Detaljer

Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag november 2017

Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag november 2017 Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag 20.-21. november 2017 Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Årsmøte Norge digitalt. Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Årsmøte Norge digitalt. Fylkeskartsjef Geir Mjøen Årsmøte Norge digitalt Fylkeskartsjef Geir Mjøen Norge digitalt samarbeid 1. Organisering av Norge digitalt samarbeid i Vestfold og Telemark 2. Satsningsområder i Geodataplanen Norge digitalt Norge digitalt

Detaljer