Digitalisering av historiske flyfoto før- og etterkrigsbilder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitalisering av historiske flyfoto før- og etterkrigsbilder 1935-1949"

Transkript

1 Digitalisering av historiske flyfoto før- og etterkrigsbilder Prosjektnotat Nasjonalt prosjektinitiativ til felles innsats for å digitalisere og tilgjengeliggjøre en unik nasjonal samling av historiske flyfotografier Statens kartverk / Side 1

2 Bakgrunn Statens kartverk, som er underlagt Miljøverndepartementet, har ansvaret for Sentralarkiv for vertikalbilder (flyfotografier). Sentralarkivet har en nær komplett samling av de flyfoto som er tatt i Norge gjennom tidene og inneholder mer enn 1,3 millioner originale bilder. De fleste bildene som ligger i arkivet er tatt i forbindelse med ordinære kartleggingsoppdrag i perioden Skråbilder inngår ikke i samlingen. Flyfotografiene representerer mye informasjon om den generelle utviklingen i natur, landskap, infrastruktur, arealbruk, bebyggelse og andre forhold i samfunnet, både i byer, tettsteder, jord- og skogbruksområder, kystområder og fjellet. Flyfotografiene representerer tidsbilder som kan være svært verdifulle for dem som har behov for historisk informasjon, både allmennhet, forskningsmiljøer, kulturhistorie/kulturminnemiljøer, landbruksmyndigheter, arealplanleggere i stat, fylke og kommuner og andre innen offentlig forvaltning. Gjennom analyser kan status for tidligere tider observeres og sammenligningsstudier kan vise endringer over tid. Dette unike materialet er i dag kun på analog form, som medfører at utnyttelsen er veldig begrenset. Gjennom digitalisering av den analoge samlingen av flyfoto vil materialet kunne bli tilgjengelig på en effektiv måte. Digitale flyfoto vil enkelt kunne distribueres gjennom generelle IKT-løsninger og spesifikt ved bruk av de løsninger som er definert i den norske geografiske infrastrukturen Norge digitalt. Kartverket tar nå initiativ for å få startet arbeidet med digitalisering av denne viktige kulturarven. I første omgang defineres et prosjekt for digitalisering og formidling av de eldste seriene fra perioden Disse er særlig interessante i historisk sammenheng. Samtidig er bildene meget sårbare og representerer en fare for andre deler av samlingen. Det finnes ikke kopier av bildene fra i andre arkiver. Lagringsforholdene for negativene er ikke optimale. Negativer for opptak tatt før krigen er nitratfilm (nitratcelluloid), som er lettantennelig materiale. Noe nitratfilm ble også brukt etter krigen. Dette var det første plastproduktet, som senere ble erstattet av acetatfilm som var mindre brannfarlig og hadde nitratfilmes optiske kvaliteter, og etter hvert også polyester. Som er påpekt i handlingsplaner fra arkivvesen, er det svært viktig med forsvarlig lagring av nitratfilm, og en rask avlevering av materialet til egnet arkivsted er derfor prioritert. Nasjonale fagetater og kommuner har de siste par år vist interesse for digitalisering av dette unike fotomaterialet. Noen få etater og kommuner har skannet utvalgte bilder fra 50- og 60-tallet som dekker mindre prosjektområder eller tettsteder, bl.a. Oslo og Bergen. Kartverket ønsker nå å undersøke interessen for et offentlig samarbeid om digitalisering og formidling av materialet. I rapporten "Ut av mørkerommet forvaltning av kulturhistorisk fotografi i Norge" fra abm-utvikling i 2006, beskrives statlige overordnede målsettinger. bl.a. "Kulturpolitiske signaler, publikums forventninger og abm-sektorens egne ambisjoner om allmenn nettbasert tilgang til materialet, gjør digitalisering og katalogisering til et selvfølgelig hovedfokus i årene framover". Rapporten omtaler flyfoto fra Fjellanger- Widerøe, men har kun fokus på skråfoto. Dette prosjektet fokuserer på digitalisering av vertikalbilder bilder tatt rett ovenfra vertikalt over terrenget. Statens kartverk / Side 2

3 Det er et meget stort volum på materialet (Se tabell i vedlegg 1 for perioden ). Det er helt klart behov for en større nasjonal samordnet satsning på digitalisering og bevaring av hele samlingen på 1,3 millioner vertikalbilder. Prosjektet fokuserer nå på de sårbare nitratfilmbildene fra , samt bildeseriene tatt i årene etter krigen i perioden , hvorav en del er nitratfilm. Det foreligger kun noen få bilder fra krigen i samlingen og Kartverket vil sørge for at disse blir skannet. Prosjektet vil bli fulgt opp med et påfølgende prosjekt for samarbeid om digitalisering av materiale fra 50-, 60-, 70-, 80- og 90-tallet. Bildematerialet fra er også meget interessant for lokalhistorikere, kulturvernmyndigheter, arealplanleggere, miljø- og klimaanalyser mv. I denne perioden er det bl.a. et viktig kildemateriale i bilder tatt i forbindelse med førstegangsutgivelser av Økonomisk kartverk. Skannet materiale skal lagres i driftsløsninger med lang tidshorisont, og vil samles i det nye digitale sentralarkivet for vertikalbilder som blir realisert i Statens kartverk fra Det er særlige tekniske hensyn som må tas knyttet til vertikalbilder, både når det gjelder digitalisering, katalogisering og formidling. Fotomaterialet Fotomaterialet dekker alle flyfoto (vertikalbilder) tatt i Norge i perioden 1935 til Det finnes ikke vertikalbilder av noe omfang fra før Vertikalbildeopptak gjøres med betydelig overlapp (se vedlegg 2), for å kunne etablere stereomodeller og gi mulighet for kartkonstruksjon. Materialet består av; : 6049 bilder. Kun nitratfilm-negativer med meget stor sårbarhet arkivmessig og representerer også en fare for andre deler av samlingen. Vil avleveres for sikrere arkivering så snart materialet er skannet : bilder. Dette er også gamle og skjøre bilder, delvis nitratfilm, som bør skannes for å bli sikret og deretter bør materialet avleveres. Negativene er pakket separat i pergamynposer og er så pakket i mapper. Geografisk dekker materialet store deler av Norge, men ikke hele arealet. Kun senere på 50 og 60-tallet ble det tatt opptak med full dekning i Norge. Materialet fra dekker betydelige områder i alle fylker bortsett fra Troms, dvs Oslo, Akershus, Østfold Vestfold, Oppland, Hedmark, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Finnmark. Både tettsteder, jordbruksområder og en del fjell og skogområder er dekket. Materialet fra dekker også de fleste fylker i Norge. Blant annet finnes svært interessante detaljbilder fra tettsteder i Finnmark tatt rett etter krigen, og større opptak med stor dekning knyttet til byutvikling, veiutbygging og andre forhold. Materialet representerer på denne måten svært interessante bilder fra landets areal- og samfunnsutvikling. Digital bevaring Flyfoto har høy oppløsning på store negativer i størrelse 18x18 cm 23x23 cm og 30x30 cm. For å oppnå et godt digitalt resultat benyttes spesialskannere for vertikalbilder. Bilder anbefales skannet med oppløsning ca µm, ~ dpi. Vertikalbilder skannes med bildekant, der viktige metadata-opplysninger ligger lagret. Slike bildeskannere ble benyttet for digitalisering i forbindelse med bruk av analoge opptak og digital produksjonslinje av kart og tilhørende tolkning av flyfoto i perioden fra Fra og med 2008 er all flyfotografering fulldigital, dvs at Statens kartverk / Side 3

4 bilder tas med digitale sensorer. Dette vil føre til at det etter hvert blir vanskeligere å finne digitaliseringsutstyr hos private aktører. Vi kjenner ikke til at offentlige aktører har spesialutstyr for skanning av vertikalbilder. Skannede bilder gråtonejusteres og lagers på TIFF-format. Andre formater er aktuelle ved distribusjon. Kostnader til skanning er p.t. kr. 250 eks mva. pr bilde for mindre volum, for større volum p.t. kr. 120,- eks mva. pr bilde. Arbeid vil kunne gjøres så snart finansiering er på plass for selve skanneroperasjonen, og forhåpentligvis startet opp mot slutten av Arbeidet vil trolig måtte utføres av fotofirmaet Terratec, som i dag drifter arkivet, og strekke seg utover i Fotolagring av analogt materiale Flyfoto ligger i dag lagret i tilpasset arkiv i Sentralarkiv for vertikalbilder. Det er sterkt ønskelig at nitratfilm-negativene så snart som mulig overføres til Nasjonalbibliotekets spesialarkiv for nitratfilm. Negativer på acetatfilm vil også bli avlevert til nasjonalt arkivvesen, trolig Riksarkivet. Leveranse av dette materialet vil finne sted umiddelbart etter sluttføring av skanningen. Lagring, forvaltning og katalogisering av digitalt materiale Statens kartverk har ansvar for driften av Sentralarkiv for vertikalbilder. Dette arkivet skal inneholde analoge eller digitale originaler. Når det gjelder digitale originaler, så vil det etableres et lagrings- og forvaltningssystem i Statens kartverk i løpet av våren Dette arkivet er spesialtilpasset lagring av digitale vertikalbilder. Statens kartverk tar kostnadene med etablering og drifting av dette forvaltningssystemet. Når arkivet er operativt vil de digitale originalbildene tatt med digitale sensorer fra perioden bli lagt inn i arkivet. Det vil også bli lagt inn skannede utgaver av flyfoto basert på analoge opptak, i hovedsak bilder fra Forvaltningsarkivet for digitale vertikalbilder egner seg også for lagring, katalogisering av historisk flyfotomateriale av eldre dato. Det nye digitaliserte skannete materiale fra , dvs ca bilder, vil bli lagt inn i det nye arkivet fortløpende ettersom bildene blir ferdigbehandlet. Det vil bli opprettet kataloginformasjon knyttet til innlegging av materialet. Forvaltningsløsningen vil ha egen modul for metadata, basert på ISO (som er metadata-standarden for geodata), og vil kunne levere kataloginformasjon på xmlformat basert på Dublin Core, slik at andre katalog- og arkivinstitusjoner kan høste informasjon fra arkivet. Det vil også bli etablert geografiske oversiktsdata som viser utstrekning til de enkelte flyoppgaver, i tillegg til plassering av enkeltbilder innen flyoppgaven. Slike geografiske dekningsdata er viktige når bildene skal tilgjengeliggjøres. Statens kartverk vil etablere slike geografiske dekningsoversikter. Skanning av selve fotoplanen vil bli satt ut til skanne/fotofirma. Forvaltningssystemet vil være en permanent løsning som Kartverket tar ansvar for å etablere og drifte. Dette sikrer at bildematerialet som skannes kommer inn i et godt og framtidsrettet forvaltningsmiljø. Tilgjengeliggjøring nettbasert tilgang til alle Materialet vil bli tilgjengeliggjort for allmennhet, offentlige etater og privat næringsliv. Forvaltningsløsningen som etableres vil muliggjøre både søk og innsyn i enkeltbilder. Inngangen kan være gjennom registre eller gjennom en geografisk inngang - en zoomer seg inn til område en ønsker, får avgrensing av det enkelte bilde, og kan så se på dette. Ettersom bildene ikke er måleriktige, kan en ikke Statens kartverk / Side 4

5 etablere en fullstendig mosaikk som kan benyttes sammen med andre kartdata. Slikt innsyn vil være gratis. Sentralarkivet vil også tilby digitale kopier av de skannede bildene. Selve bildematerialet knyttet til materialet fra vil ikke bli prissatt. Brukere fra ca. 600 etater som er deltagere i Norge digitalt, heriblant kommunene, fylkeskommuner, fylkesmenn, en del fagetater, mange direktorater og departementer vil ha tilgang direkte gjennom passordbasert self-service tilgangssystem som benyttes for øvrig i samarbeidet. Det vil ikke bli avkrevd ytterligere håndteringsbetaling ut over den kontingent som allerede ligger i Norge digitalt. Når det gjelder henvendelser fra privat næringsliv og andre ut over dem som er parter i Norge digitalt, vil en måtte avkreve betaling av håndteringskostnader. Fra flyfoto til ortofoto historiske bilder i kartportal Vertikale flyfoto er bilder tatt rett ovenfra. Et slikt flyfoto er ikke måleriktig. Bildene kan studeres enkeltvis, men kan ikke legges over annen kartinformasjon uten ytterligere geometrisk korreksjon. Det etableres derfor ortofoto for å forenkle bruken av bildene. Gjennom en geometrisk prosessering blir bildene korrigert, bl.a. for linseforvrenging mot kantene av bildene (sentralprojeksjon) og for ulikheter i måleriktighet når bildet viser terreng plassert i ulik avstand fra fotograferingspunktet. En fjelltopp vil i utgangpunktet har en annen målestokk i originalbildet enn en nærliggende dal ved etablering av ortofoto korrigeres bildet geometrisk og hele bildet får ens målestokk. Etablering av terrenginformasjon og prosessering av materialet er teknisk avansert og kostnadskrevende. Jobben med etablering av ortofoto vil bli satt ut til fotofirma. Enkeltvise ortofoto kan settes sammen til en mosaikk, og dermed gi mulighet for etablering av WMS-tjenester på samme måte som de tjenester som er tilgjengelig i kartportalen "Norge i bilder" (Norge i bilder er et samarbeidsprosjekt og felleseie mellom Norsk institutt for skog og landskap, Statens vegvesen og Statens kartverk). Bergen kommune har i samarbeid med flere etater har gjennomført skanning av historiske flyfoto fra 50-tallet og etablert ortofoto. Disse inngår nå i denne nasjonale forvaltningsløsningen for ortofoto. Det er en relativt ny teknologisk løsning, de første historiske ortofoto ble lagt inn i Skanning sikrer bildene og er en viktig sikring av historisk materiale. For å få full tilgjengelighet til det unike historiske materialet fra er det nødvendig ikke bare å skanne materialet og tilby flyfoto, men å etablere ortofoto og WMS-tjenester. Materiale unntatt offentlighet Mindre deler av flyfotomaterialet har i alle år vært unntatt offentlighet, med begrunnelse i militær eller annen sikkerhetsvurdering. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gitt signaler om at lov og regelverk som regulerer disse forhold rundt flyfoto ligger an til å opphøre, slik at alle historiske flyfoto forhåpentligvis kan avgraderes. Prosjektaktiviteter Prosjektet vil starte i november 2008 forutsatt at finansiering er på plass. Det er lagt opp til at prosjektet vil gå over 26 måneder. Prosjektets vil ha følgende aktiviteter og gjennomføringstid. Statens kartverk / Side 5

6 Aktivitet 1 Prosjektstyring 2 Informasjon om prosjekt 3 Innledende dokumentasjon av materialet 4 Etablering av geografiske dekningsoversikter 5 Skanning av flyfotomaterialet 6 Innlegging av flyfoto i forvaltningsløsning 7 Etablering av ortofoto 8 Innlegging av ortofoto i forvaltningsløsning 9 Etablere Web Map Service med fotomosaikk Ressursbehov Prosjektet går ut over de grunnoppgaver som ligger til Statens kartverk når det gjelder Sentralarkiv for vertikalbilder, som i utgangspunktet kun er knyttet til mottak, arkivering og publikumsbetjening av analoge originaler. Det vil derfor være behov for ekstern finansiering. Skanning Ortofoto kr pr bilde antall kr kostnad kr pr bilde kr kostnad SUM Kommentar: 250 pr bilde for etablering av ortofoto inkluderer etablering av orienteringsinformasjon. Det er benyttet en midlere verdi, selv om det er mer kostnadskrevende pr bilde å finne orienteringsinformasjon (fastpunkter) for flyoppgaver med få bilder enn med mange bilder. Som vist i tabellen over må det betydelige midler til for både å skanne og å etablere ortofoto av alle bilder fra denne perioden. Det foreslås derfor å prioritere skanning av hele materialet og samtidig satse på etablering av ortofoto kun av et utvalg av bildeseriene. Finansieringspartene vil sammen definere hvilke bilder som skal etableres som ortofoto, trolig bør en prioritere flyoppgaver som dekker større arealer og dermed har mange bilder, men også oppgaver med færre bilder fra f.eks. byer og tettsteder. Det foreslås at en setter en øvre ramme for prosjektet i denne omgang på 5.5 mill kr. Midlene vil benyttes over ca 2 år, 2009 og Skanning, nitratfilmbilder = kr (0,9 mill) Skanning, bilder perioden = kr (3,2 mill) Ortofoto, utvalgte serier = kr (1,4 mill) Statens kartverk har utarbeidet et utkast til kostnadsfordeling for realisering av dette prosjektet. Følgende aktuelle parter og forslag til bidrag legges til grunn for våre henvendelser: Statens kartverk / Side 6

7 Etat Totalt Kulturrådet AMB-utvikling Miljøverndepartementet Statens kartverk Riksantikvaren Direktoratet for naturforvaltning SUM Dersom etatene har tilgjengelige midler i 2008, så kan dette tas inn i prosjektet i 2008 som del av foreslått finansiering. Kartverket som prosjektansvarlig kan om nødvendig overføre midlene til senere år. I tilfelle det ikke er mulig å få tilslag på en finansiering i den størrelsesorden som antydet, vil vi i samarbeid med partene utarbeide en nedskalering av prosjektet. Og tilsvarende, dersom andre parter vil bidra med finansiering, f.eks. kommuner, vil prosjektet utvides med skanning av flere oppdrag tilsvarende den verdi som kommer inn som ekstrafinansiering. Midlene går i sin helhet til skanning og etablering av ortofoto. Kartverket vil i tillegg til partsfinansiering bidra med egeninnsats og midler til prosjektledelse og prosjektorganisering etablering av oversikter av flybilder som benyttes til planlegging av prosjektet drift av det eksisterende sentralarkivet, som er vesentlig for å finne fram og organisere materiale som skal skannes etablering og drift av arkiv for digitale bilder, med en overbygning for innsyn i skannede flybilder drift av forvaltningsløsningen Norge i bilder (sammen med Statens vegvesen og Norsk institutt for skog og landskap), som vil ta i mot ortofoto og gjøre dem tilgjengelig via portalen foreta uttesting av mer kostnadseffektive produksjonsløyper for å kunne realisere skanning mv av bilder fra perioden 1950 og fram til Aktivitet Kostnad 1 Prosjektstyring SK 2 Informasjon om prosjekt SK 3 Innledende dokumentasjon av materialet SK 4 Systematisering før skanning SK 5 Skanning av flyfotomaterialet Innlegging av flyfoto i forvaltningsløsning SK 7 Etablering av ortofoto inkl orienteringsinfo Innlegging av ortofoto i forvaltningsløsning SK 9 Etablere Web Map Service med fotomosaikk SK 10 Drift av digitalt arkiv og Norge i bilder SK Kontaktpersoner Kartverkets kontaktpersoner er Prosjektleder: Kristoffer J. Kristiansen, tlf Fagledelse: Arvid Lillethun, tlf Statens kartverk / Side 7

8 Referanser og eksempler Den norske innsynsløsningen for ortofoto: Danske løsninger for historiske flyfoto/ortofoto: Norsk museumsutvikling/ Norsk kulturråd 1996; Fotokonserveringsprosjektet. En undersøkelse av oppbevaringsforholdene og tilstanden i 14 norske fotosamlinger, Delrapport for Statens kartverk. v/ Anne Aune/ Jesper Stub Johnsen Statens senter for arkiv, bibliotek og museum (ABM-utvikling) 2006: Kulturarven til alle digitalisering i abm-sektoren.: ABM-skrift, nr 32. Red: Gausdal. Statens senter for arkiv, bibliotek og museum (ABM-utvikling) 2006: Ut av mørkerommet forvaltning av kulturhistorisk fotografi i Norge, ABM-skrift nr 34. Vedlegg 1: Tabell over fotomateriale Fotoår Antall Oppgaver Bilder Akkumulert Før krigen Statens kartverk / Side 8

9 Vedlegg 2: Eksempler 1. Eksempel på flyfoto fra et flyfoto-oppdrag. Bilder er tatt stripevis med stor overlapp både mellom stripene og mellom nabobilder. Dette er gjort for å kunne benyttes bilder i konstruksjonsutstyr der en ser på bilder stereoskopisk. 2. Eksempel på fotomontasje fra Fornebu, som viser bilder fra Bildene fanger opp arealbruk før flyplassen ble etablert, viser Fornebu i funksjon over en årrekke, og avvikling av flyplassen. Statens kartverk / Side 9

10 3. Eksempel på danske nettsteder etablert de siste årene. De siste to-tre årene har en startet skanning, og det blir etablert innsynsløsninger der en kan manøvrere til ulike årganger, fra 1925 og fram til i dag. Det ligger WMS-løsninger i bunn. Se: Konsulent for innsynsløsningene er Det er et mål at en i Norge i bilder skal kunne få en tilsvarende enkel betjening av ulike årganger, og at de geografiske bildetjenester (WMS) som tilbys kan tas inn i fagapplikasjoner eller andre publikumsløsninger. Statens kartverk / Side 10

Hvor mye forandrer seg på 65 år?

Hvor mye forandrer seg på 65 år? Hvor mye forandrer seg på 65 år? Ålesund 1947 2012 Noen steder skjer det mye.. Drammen 1937-2011 Andre steder bevares det meste. Stavanger: 1937-2007 Flybilder et lite vindu til fortiden SENTRALARKIV FOR

Detaljer

Hvor mye forandrer seg på 65 år?

Hvor mye forandrer seg på 65 år? Hvor mye forandrer seg på 65 år? Ålesund 1947 2012 Noen steder skjer det mye.. Drammen 1937-2011 Andre steder bevares det meste. Stavanger: 1937-2007 Flybilder et lite vindu til fortiden SENTRALARKIV FOR

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Historiske ortofoto Østfold 2016

Historiske ortofoto Østfold 2016 Historiske ortofoto Østfold 2016 1. Forberedelse Valg av flyoppgaver, kostnadsoverslag/-deling, partsavtaler. 2. Skanning/digitalisering av valgte flyoppgaver. 3. Ortofotoproduksjon 1. Forberedelse Vi

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Informasjonsmøte Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Det statlige arkivverket Riksarkivet har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater mv.,

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter

Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter Anne Guro Nøkleby GEODATAPLANEN Geodataplanen har en gyldighet på 4 år Hvert fylke har sin Geodataplan som blir revidert en gang i året. Gjennomføring

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Bakgrunn I oppdragsbrev av 13. juli 2006 ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Plandataforum. 25. november Anne Guro Nøkleby

Plandataforum. 25. november Anne Guro Nøkleby Plandataforum 25. november 2013 Anne Guro Nøkleby Plandataforum Norge digitalt Plandataforum er et møtested for partene i Norge digitalt, der spørsmål knyttet til planinformasjon diskuteres. Møteform Inntil

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

OM DIGITALISERING AV ARKIV

OM DIGITALISERING AV ARKIV OM DIGITALISERING AV ARKIV Innledning Årets tema er først og fremst valgt fordi det er utrolig aktuelt både for dere som er forvaltningsarkivarer og for oss som er depotarkivarer. Det er første gang jeg

Detaljer

KART I SKOLEN NKUL 2010. Lars-Inge Arnevik Statens kartverk

KART I SKOLEN NKUL 2010. Lars-Inge Arnevik Statens kartverk KART I SKOLEN NKUL 2010 Lars-Inge Arnevik Statens kartverk HISTORISKE KART Norske Grensers Oppmåling Norges Geografiske Oppmåling 1773 Statens kartverk 1986 KIKKERT OG MÅLEBORD Amtskart Gradteigskart

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket, Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14.10. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L25 Arkivsaksnr.: 16/6054

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L25 Arkivsaksnr.: 16/6054 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L25 Arkivsaksnr.: 16/6054 KARTROSJEKTER Rådmannens innstilling Nykonstruksjon av våre kartdata (Geovekstprosjektene FKB-B og FKB-C) gjennomføres i henhold

Detaljer

Resultater av landskapsovervåking. Hva skal overvåkes? Eksempler fra praksis.

Resultater av landskapsovervåking. Hva skal overvåkes? Eksempler fra praksis. Resultater av landskapsovervåking. Hva skal overvåkes? Eksempler fra praksis. Oskar Puschmann og Grete Stokstad Norsk institutt for skog og landskap Landskapsovervåking nå og framover Lillestrøm 11-11-09

Detaljer

DIGITALISERING AV ARKIV. Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015

DIGITALISERING AV ARKIV. Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015 DIGITALISERING AV ARKIV Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015 AGENDA: - Kort historikk om SEDAK - Presentasjon av kven er, kva er og korleis - Metode for framtid i høve digitalisering

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

Digitale arealplaner. Arkivloven. 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet

Digitale arealplaner. Arkivloven. 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Digitale arealplaner 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Arkivloven Formålsparagrafen ( 1): Formålet med denne loven er å trygge arkiv som har vesentlig kulturell eller forskningsmessig verdi

Detaljer

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Statens kartverk Statens kartverk (SK) har hovedkontor på Hønefoss, ca 60 km NV for Oslo Det er 4 divisjoner Sjø (Stavanger), Geodesi, Tinglysning

Detaljer

NAPSA Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivmateriale

NAPSA Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivmateriale NAPSA Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivmateriale STATUS OG FRAMPEK KAI-KONFERANSEN 2016 ANETTE SKOGSETH CLAUSEN, RIKSARKIVET Arbeidsgruppen Snorre Dag Øverbø fra Aust-Agder museum og arkiv

Detaljer

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold Arkivsak 201000807-8 Arkivnr. E: C00 &10 Saksbehandler Unni Wenche Minsås Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 03.05.2011 18/11 Handlingsplan digitalisering ABM-området

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Fagdag for kommunene i Oppland

Fagdag for kommunene i Oppland Fagdag for kommunene i Oppland -Planlegging og drift av massetak- Lillehammer 10.12 2014 Knut J. Wolden og Lars Libach Norges geologiske undersøkelse Norges geologiske undersøkelse Underlagt Nærings- og

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Bevarte og tilgjengeliggjorte privatarkiv i Norge status, samhandling for bevaring DELPROSJEKT Privatarkiv Fokus: SAMDOK Ellen Røsjø Privatarkiv? Privat sektor - privatarkiv:

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Sysselsetting, kompetanse og fritid

Sysselsetting, kompetanse og fritid Sysselsetting, kompetanse og fritid Mer enn 80 prosent av Norges produktive skogareal er i privat eie. Foto: John Y. Larsson, Skog og landskap Det er i dag over 130 000 eiendommer med minst 25 dekar produktivt

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Bevarte og tilgjengeliggjorte privatarkiv i Norge status, arbeidsdeling DELPROSJEKT Privatarkiv Arkiv i museum ut av mørket og fram til brukerne? Ellen Røsjø Arkivpolitikk?

Detaljer

FAGDAG MASSETAK. Planlegging og forvaltning i Hedmark. Lars Libach 29. Januar 2015

FAGDAG MASSETAK. Planlegging og forvaltning i Hedmark. Lars Libach 29. Januar 2015 FAGDAG MASSETAK Planlegging og forvaltning i Hedmark Lars Libach 29. Januar 2015 Norges geologiske undersøkelse Landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftslivsområder Elektronisk søknadssenter

Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftslivsområder Elektronisk søknadssenter Midler til sikring, tilrettelegging og aktiviteter rammer og muligheter Ann Jori Romundstad, Samling FK 1.12.2011 Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Statlig idrettspolitikk. Stjørdal 13. november 2008

Statlig idrettspolitikk. Stjørdal 13. november 2008 Statlig idrettspolitikk Stjørdal 13. november 2008 1 Hovedfordelingen 2008 Post 1 IDRETTSANLEGG 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 625 000 000 1.2 Anleggspolitisk program 54 000 000 1.3 Anlegg for friluftsliv

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Oppsummering av kontrollaksjonen:

Oppsummering av kontrollaksjonen: Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall

Detaljer

Notat om Norge digitalt og Norvegiana

Notat om Norge digitalt og Norvegiana mai 2015 Notat om Norge digitalt og Norvegiana Rammer og forutsetninger Dette notatet tar for seg problemstillinger som er aktuelle for samhandling mellom Norvegiana og Norge digitalt i et fremtidig digitalt

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

NASJONAL PUBLISERINGSPLATTFORM FOR DIGITALT MATERIALE NYE DIGITALARKIVET. SAMDOK-konferansen 2017, Anette Skogseth Clausen, Arkivverket

NASJONAL PUBLISERINGSPLATTFORM FOR DIGITALT MATERIALE NYE DIGITALARKIVET. SAMDOK-konferansen 2017, Anette Skogseth Clausen, Arkivverket NASJONAL PUBLISERINGSPLATTFORM FOR DIGITALT MATERIALE NYE DIGITALARKIVET SAMDOK-konferansen 2017, Anette Skogseth Clausen, Arkivverket Det nye Digitalarkivet med alle og for alle inneholder arkiv fra hele

Detaljer

Kartverket Skien. Årsmøte Geoforum Telemark Fylkeskartsjef Geir Mjøen. regioner

Kartverket Skien. Årsmøte Geoforum Telemark Fylkeskartsjef Geir Mjøen. regioner Kartverket Skien Årsmøte Geoforum Telemark Fylkeskartsjef Geir Mjøen Skien Kartverkets regioner Kartverket Skien Dekker fylkene Vestfold og Telemark Geir Mjøen Fylkeskartsjef Norge digitalt, Geodatasamarbeid

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Prosjektet Østfolds kulturhistorie digitalt formidlet

Prosjektet Østfolds kulturhistorie digitalt formidlet Kortversjon av rapport Prosjektet Østfolds kulturhistorie digitalt formidlet Av Stine Malterud 1 Bakgrunn for prosjektet Østfolds kulturhistorie digitalt formidlet Rundt i ulike institusjoner og private

Detaljer

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016 Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016 Versjon: 1 (Test) Status endret : 05.09.2016 15:01:15 Om søker Idrettslag Idrettslag Idrettskrets Akershus Idrettskrets Aust-Agder Idrettskrets Buskerud

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Nasjonal detaljert høydemodell. Kommunal Geomatikkkonferanse 2015, Marit Bunæs

Nasjonal detaljert høydemodell. Kommunal Geomatikkkonferanse 2015, Marit Bunæs Nasjonal detaljert høydemodell Kommunal Geomatikkkonferanse 2015, Marit Bunæs Forprosjektet Pilotprosjektet Datainnsamlingen Prosjektområder Status på Piloten Veien videre for Nasjonal detaljert høydemodell

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Inger Nilsson; kontaktperson Hanne Holm-Johnsen Kulturparken Karl-Johansvern Postboks 254

Inger Nilsson; kontaktperson Hanne Holm-Johnsen Kulturparken Karl-Johansvern Postboks 254 Skjemainformasjon Skjema Søknadskjema ABM-utvikling (bokmål) Referanse 398315 Innsendt 15.10.2010 14:36:08 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed

Detaljer

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen: NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. I hvilket fylke ligger kommunen: 0 9 8 7 6 5 8.% 9.% 8.7%.8% 6.%.8% 6.% 7.8% 5.%.%.8%.5%..% 5.% 5.%.8%.9% 0.% 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Østfold Akershus

Detaljer

Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter

Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter geoportal Geografisk informasjon for enorge Internett Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter Fylker Kommuner Hvem kan delta i Norge digitalt? Stortingsmeldingen fastslår at alle offentlige

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Temadag skred og skredvarsling 10.4.2013 Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Randi Harnes Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Oppsummering av arbeidet til nå Oppdateringen av de regionvise

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Skogbruksplanlegging Ny organisering?

Skogbruksplanlegging Ny organisering? Skogbruksplanlegging Ny organisering? Kongsberg 30.10.2012 Jan-Erik Ørnelund Nilsen Skog og landskap Status skogbruksplanlegging andel kartlagt areal Fylke Hovedplan areal (daa) Skogbruksplan Sum avsluttet

Detaljer

Møte i Fylkesgeodatautvalget

Møte i Fylkesgeodatautvalget Møte i Fylkesgeodatautvalget Agenda for møtet Velkommen valg av ordstyrer Innledning ved Geir Mjøen Nytt fra AU-Basis ved Ingrid T. Nilsen Nytt fra AU-Plan og temadata ved Leif K. Knutsen 1100-1200 Lunsj

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer