Digitalisering av historiske flyfoto før- og etterkrigsbilder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitalisering av historiske flyfoto før- og etterkrigsbilder 1935-1949"

Transkript

1 Digitalisering av historiske flyfoto før- og etterkrigsbilder Prosjektnotat Nasjonalt prosjektinitiativ til felles innsats for å digitalisere og tilgjengeliggjøre en unik nasjonal samling av historiske flyfotografier Statens kartverk / Side 1

2 Bakgrunn Statens kartverk, som er underlagt Miljøverndepartementet, har ansvaret for Sentralarkiv for vertikalbilder (flyfotografier). Sentralarkivet har en nær komplett samling av de flyfoto som er tatt i Norge gjennom tidene og inneholder mer enn 1,3 millioner originale bilder. De fleste bildene som ligger i arkivet er tatt i forbindelse med ordinære kartleggingsoppdrag i perioden Skråbilder inngår ikke i samlingen. Flyfotografiene representerer mye informasjon om den generelle utviklingen i natur, landskap, infrastruktur, arealbruk, bebyggelse og andre forhold i samfunnet, både i byer, tettsteder, jord- og skogbruksområder, kystområder og fjellet. Flyfotografiene representerer tidsbilder som kan være svært verdifulle for dem som har behov for historisk informasjon, både allmennhet, forskningsmiljøer, kulturhistorie/kulturminnemiljøer, landbruksmyndigheter, arealplanleggere i stat, fylke og kommuner og andre innen offentlig forvaltning. Gjennom analyser kan status for tidligere tider observeres og sammenligningsstudier kan vise endringer over tid. Dette unike materialet er i dag kun på analog form, som medfører at utnyttelsen er veldig begrenset. Gjennom digitalisering av den analoge samlingen av flyfoto vil materialet kunne bli tilgjengelig på en effektiv måte. Digitale flyfoto vil enkelt kunne distribueres gjennom generelle IKT-løsninger og spesifikt ved bruk av de løsninger som er definert i den norske geografiske infrastrukturen Norge digitalt. Kartverket tar nå initiativ for å få startet arbeidet med digitalisering av denne viktige kulturarven. I første omgang defineres et prosjekt for digitalisering og formidling av de eldste seriene fra perioden Disse er særlig interessante i historisk sammenheng. Samtidig er bildene meget sårbare og representerer en fare for andre deler av samlingen. Det finnes ikke kopier av bildene fra i andre arkiver. Lagringsforholdene for negativene er ikke optimale. Negativer for opptak tatt før krigen er nitratfilm (nitratcelluloid), som er lettantennelig materiale. Noe nitratfilm ble også brukt etter krigen. Dette var det første plastproduktet, som senere ble erstattet av acetatfilm som var mindre brannfarlig og hadde nitratfilmes optiske kvaliteter, og etter hvert også polyester. Som er påpekt i handlingsplaner fra arkivvesen, er det svært viktig med forsvarlig lagring av nitratfilm, og en rask avlevering av materialet til egnet arkivsted er derfor prioritert. Nasjonale fagetater og kommuner har de siste par år vist interesse for digitalisering av dette unike fotomaterialet. Noen få etater og kommuner har skannet utvalgte bilder fra 50- og 60-tallet som dekker mindre prosjektområder eller tettsteder, bl.a. Oslo og Bergen. Kartverket ønsker nå å undersøke interessen for et offentlig samarbeid om digitalisering og formidling av materialet. I rapporten "Ut av mørkerommet forvaltning av kulturhistorisk fotografi i Norge" fra abm-utvikling i 2006, beskrives statlige overordnede målsettinger. bl.a. "Kulturpolitiske signaler, publikums forventninger og abm-sektorens egne ambisjoner om allmenn nettbasert tilgang til materialet, gjør digitalisering og katalogisering til et selvfølgelig hovedfokus i årene framover". Rapporten omtaler flyfoto fra Fjellanger- Widerøe, men har kun fokus på skråfoto. Dette prosjektet fokuserer på digitalisering av vertikalbilder bilder tatt rett ovenfra vertikalt over terrenget. Statens kartverk / Side 2

3 Det er et meget stort volum på materialet (Se tabell i vedlegg 1 for perioden ). Det er helt klart behov for en større nasjonal samordnet satsning på digitalisering og bevaring av hele samlingen på 1,3 millioner vertikalbilder. Prosjektet fokuserer nå på de sårbare nitratfilmbildene fra , samt bildeseriene tatt i årene etter krigen i perioden , hvorav en del er nitratfilm. Det foreligger kun noen få bilder fra krigen i samlingen og Kartverket vil sørge for at disse blir skannet. Prosjektet vil bli fulgt opp med et påfølgende prosjekt for samarbeid om digitalisering av materiale fra 50-, 60-, 70-, 80- og 90-tallet. Bildematerialet fra er også meget interessant for lokalhistorikere, kulturvernmyndigheter, arealplanleggere, miljø- og klimaanalyser mv. I denne perioden er det bl.a. et viktig kildemateriale i bilder tatt i forbindelse med førstegangsutgivelser av Økonomisk kartverk. Skannet materiale skal lagres i driftsløsninger med lang tidshorisont, og vil samles i det nye digitale sentralarkivet for vertikalbilder som blir realisert i Statens kartverk fra Det er særlige tekniske hensyn som må tas knyttet til vertikalbilder, både når det gjelder digitalisering, katalogisering og formidling. Fotomaterialet Fotomaterialet dekker alle flyfoto (vertikalbilder) tatt i Norge i perioden 1935 til Det finnes ikke vertikalbilder av noe omfang fra før Vertikalbildeopptak gjøres med betydelig overlapp (se vedlegg 2), for å kunne etablere stereomodeller og gi mulighet for kartkonstruksjon. Materialet består av; : 6049 bilder. Kun nitratfilm-negativer med meget stor sårbarhet arkivmessig og representerer også en fare for andre deler av samlingen. Vil avleveres for sikrere arkivering så snart materialet er skannet : bilder. Dette er også gamle og skjøre bilder, delvis nitratfilm, som bør skannes for å bli sikret og deretter bør materialet avleveres. Negativene er pakket separat i pergamynposer og er så pakket i mapper. Geografisk dekker materialet store deler av Norge, men ikke hele arealet. Kun senere på 50 og 60-tallet ble det tatt opptak med full dekning i Norge. Materialet fra dekker betydelige områder i alle fylker bortsett fra Troms, dvs Oslo, Akershus, Østfold Vestfold, Oppland, Hedmark, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Finnmark. Både tettsteder, jordbruksområder og en del fjell og skogområder er dekket. Materialet fra dekker også de fleste fylker i Norge. Blant annet finnes svært interessante detaljbilder fra tettsteder i Finnmark tatt rett etter krigen, og større opptak med stor dekning knyttet til byutvikling, veiutbygging og andre forhold. Materialet representerer på denne måten svært interessante bilder fra landets areal- og samfunnsutvikling. Digital bevaring Flyfoto har høy oppløsning på store negativer i størrelse 18x18 cm 23x23 cm og 30x30 cm. For å oppnå et godt digitalt resultat benyttes spesialskannere for vertikalbilder. Bilder anbefales skannet med oppløsning ca µm, ~ dpi. Vertikalbilder skannes med bildekant, der viktige metadata-opplysninger ligger lagret. Slike bildeskannere ble benyttet for digitalisering i forbindelse med bruk av analoge opptak og digital produksjonslinje av kart og tilhørende tolkning av flyfoto i perioden fra Fra og med 2008 er all flyfotografering fulldigital, dvs at Statens kartverk / Side 3

4 bilder tas med digitale sensorer. Dette vil føre til at det etter hvert blir vanskeligere å finne digitaliseringsutstyr hos private aktører. Vi kjenner ikke til at offentlige aktører har spesialutstyr for skanning av vertikalbilder. Skannede bilder gråtonejusteres og lagers på TIFF-format. Andre formater er aktuelle ved distribusjon. Kostnader til skanning er p.t. kr. 250 eks mva. pr bilde for mindre volum, for større volum p.t. kr. 120,- eks mva. pr bilde. Arbeid vil kunne gjøres så snart finansiering er på plass for selve skanneroperasjonen, og forhåpentligvis startet opp mot slutten av Arbeidet vil trolig måtte utføres av fotofirmaet Terratec, som i dag drifter arkivet, og strekke seg utover i Fotolagring av analogt materiale Flyfoto ligger i dag lagret i tilpasset arkiv i Sentralarkiv for vertikalbilder. Det er sterkt ønskelig at nitratfilm-negativene så snart som mulig overføres til Nasjonalbibliotekets spesialarkiv for nitratfilm. Negativer på acetatfilm vil også bli avlevert til nasjonalt arkivvesen, trolig Riksarkivet. Leveranse av dette materialet vil finne sted umiddelbart etter sluttføring av skanningen. Lagring, forvaltning og katalogisering av digitalt materiale Statens kartverk har ansvar for driften av Sentralarkiv for vertikalbilder. Dette arkivet skal inneholde analoge eller digitale originaler. Når det gjelder digitale originaler, så vil det etableres et lagrings- og forvaltningssystem i Statens kartverk i løpet av våren Dette arkivet er spesialtilpasset lagring av digitale vertikalbilder. Statens kartverk tar kostnadene med etablering og drifting av dette forvaltningssystemet. Når arkivet er operativt vil de digitale originalbildene tatt med digitale sensorer fra perioden bli lagt inn i arkivet. Det vil også bli lagt inn skannede utgaver av flyfoto basert på analoge opptak, i hovedsak bilder fra Forvaltningsarkivet for digitale vertikalbilder egner seg også for lagring, katalogisering av historisk flyfotomateriale av eldre dato. Det nye digitaliserte skannete materiale fra , dvs ca bilder, vil bli lagt inn i det nye arkivet fortløpende ettersom bildene blir ferdigbehandlet. Det vil bli opprettet kataloginformasjon knyttet til innlegging av materialet. Forvaltningsløsningen vil ha egen modul for metadata, basert på ISO (som er metadata-standarden for geodata), og vil kunne levere kataloginformasjon på xmlformat basert på Dublin Core, slik at andre katalog- og arkivinstitusjoner kan høste informasjon fra arkivet. Det vil også bli etablert geografiske oversiktsdata som viser utstrekning til de enkelte flyoppgaver, i tillegg til plassering av enkeltbilder innen flyoppgaven. Slike geografiske dekningsdata er viktige når bildene skal tilgjengeliggjøres. Statens kartverk vil etablere slike geografiske dekningsoversikter. Skanning av selve fotoplanen vil bli satt ut til skanne/fotofirma. Forvaltningssystemet vil være en permanent løsning som Kartverket tar ansvar for å etablere og drifte. Dette sikrer at bildematerialet som skannes kommer inn i et godt og framtidsrettet forvaltningsmiljø. Tilgjengeliggjøring nettbasert tilgang til alle Materialet vil bli tilgjengeliggjort for allmennhet, offentlige etater og privat næringsliv. Forvaltningsløsningen som etableres vil muliggjøre både søk og innsyn i enkeltbilder. Inngangen kan være gjennom registre eller gjennom en geografisk inngang - en zoomer seg inn til område en ønsker, får avgrensing av det enkelte bilde, og kan så se på dette. Ettersom bildene ikke er måleriktige, kan en ikke Statens kartverk / Side 4

5 etablere en fullstendig mosaikk som kan benyttes sammen med andre kartdata. Slikt innsyn vil være gratis. Sentralarkivet vil også tilby digitale kopier av de skannede bildene. Selve bildematerialet knyttet til materialet fra vil ikke bli prissatt. Brukere fra ca. 600 etater som er deltagere i Norge digitalt, heriblant kommunene, fylkeskommuner, fylkesmenn, en del fagetater, mange direktorater og departementer vil ha tilgang direkte gjennom passordbasert self-service tilgangssystem som benyttes for øvrig i samarbeidet. Det vil ikke bli avkrevd ytterligere håndteringsbetaling ut over den kontingent som allerede ligger i Norge digitalt. Når det gjelder henvendelser fra privat næringsliv og andre ut over dem som er parter i Norge digitalt, vil en måtte avkreve betaling av håndteringskostnader. Fra flyfoto til ortofoto historiske bilder i kartportal Vertikale flyfoto er bilder tatt rett ovenfra. Et slikt flyfoto er ikke måleriktig. Bildene kan studeres enkeltvis, men kan ikke legges over annen kartinformasjon uten ytterligere geometrisk korreksjon. Det etableres derfor ortofoto for å forenkle bruken av bildene. Gjennom en geometrisk prosessering blir bildene korrigert, bl.a. for linseforvrenging mot kantene av bildene (sentralprojeksjon) og for ulikheter i måleriktighet når bildet viser terreng plassert i ulik avstand fra fotograferingspunktet. En fjelltopp vil i utgangpunktet har en annen målestokk i originalbildet enn en nærliggende dal ved etablering av ortofoto korrigeres bildet geometrisk og hele bildet får ens målestokk. Etablering av terrenginformasjon og prosessering av materialet er teknisk avansert og kostnadskrevende. Jobben med etablering av ortofoto vil bli satt ut til fotofirma. Enkeltvise ortofoto kan settes sammen til en mosaikk, og dermed gi mulighet for etablering av WMS-tjenester på samme måte som de tjenester som er tilgjengelig i kartportalen "Norge i bilder" (Norge i bilder er et samarbeidsprosjekt og felleseie mellom Norsk institutt for skog og landskap, Statens vegvesen og Statens kartverk). Bergen kommune har i samarbeid med flere etater har gjennomført skanning av historiske flyfoto fra 50-tallet og etablert ortofoto. Disse inngår nå i denne nasjonale forvaltningsløsningen for ortofoto. Det er en relativt ny teknologisk løsning, de første historiske ortofoto ble lagt inn i Skanning sikrer bildene og er en viktig sikring av historisk materiale. For å få full tilgjengelighet til det unike historiske materialet fra er det nødvendig ikke bare å skanne materialet og tilby flyfoto, men å etablere ortofoto og WMS-tjenester. Materiale unntatt offentlighet Mindre deler av flyfotomaterialet har i alle år vært unntatt offentlighet, med begrunnelse i militær eller annen sikkerhetsvurdering. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gitt signaler om at lov og regelverk som regulerer disse forhold rundt flyfoto ligger an til å opphøre, slik at alle historiske flyfoto forhåpentligvis kan avgraderes. Prosjektaktiviteter Prosjektet vil starte i november 2008 forutsatt at finansiering er på plass. Det er lagt opp til at prosjektet vil gå over 26 måneder. Prosjektets vil ha følgende aktiviteter og gjennomføringstid. Statens kartverk / Side 5

6 Aktivitet 1 Prosjektstyring 2 Informasjon om prosjekt 3 Innledende dokumentasjon av materialet 4 Etablering av geografiske dekningsoversikter 5 Skanning av flyfotomaterialet 6 Innlegging av flyfoto i forvaltningsløsning 7 Etablering av ortofoto 8 Innlegging av ortofoto i forvaltningsløsning 9 Etablere Web Map Service med fotomosaikk Ressursbehov Prosjektet går ut over de grunnoppgaver som ligger til Statens kartverk når det gjelder Sentralarkiv for vertikalbilder, som i utgangspunktet kun er knyttet til mottak, arkivering og publikumsbetjening av analoge originaler. Det vil derfor være behov for ekstern finansiering. Skanning Ortofoto kr pr bilde antall kr kostnad kr pr bilde kr kostnad SUM Kommentar: 250 pr bilde for etablering av ortofoto inkluderer etablering av orienteringsinformasjon. Det er benyttet en midlere verdi, selv om det er mer kostnadskrevende pr bilde å finne orienteringsinformasjon (fastpunkter) for flyoppgaver med få bilder enn med mange bilder. Som vist i tabellen over må det betydelige midler til for både å skanne og å etablere ortofoto av alle bilder fra denne perioden. Det foreslås derfor å prioritere skanning av hele materialet og samtidig satse på etablering av ortofoto kun av et utvalg av bildeseriene. Finansieringspartene vil sammen definere hvilke bilder som skal etableres som ortofoto, trolig bør en prioritere flyoppgaver som dekker større arealer og dermed har mange bilder, men også oppgaver med færre bilder fra f.eks. byer og tettsteder. Det foreslås at en setter en øvre ramme for prosjektet i denne omgang på 5.5 mill kr. Midlene vil benyttes over ca 2 år, 2009 og Skanning, nitratfilmbilder = kr (0,9 mill) Skanning, bilder perioden = kr (3,2 mill) Ortofoto, utvalgte serier = kr (1,4 mill) Statens kartverk har utarbeidet et utkast til kostnadsfordeling for realisering av dette prosjektet. Følgende aktuelle parter og forslag til bidrag legges til grunn for våre henvendelser: Statens kartverk / Side 6

7 Etat Totalt Kulturrådet AMB-utvikling Miljøverndepartementet Statens kartverk Riksantikvaren Direktoratet for naturforvaltning SUM Dersom etatene har tilgjengelige midler i 2008, så kan dette tas inn i prosjektet i 2008 som del av foreslått finansiering. Kartverket som prosjektansvarlig kan om nødvendig overføre midlene til senere år. I tilfelle det ikke er mulig å få tilslag på en finansiering i den størrelsesorden som antydet, vil vi i samarbeid med partene utarbeide en nedskalering av prosjektet. Og tilsvarende, dersom andre parter vil bidra med finansiering, f.eks. kommuner, vil prosjektet utvides med skanning av flere oppdrag tilsvarende den verdi som kommer inn som ekstrafinansiering. Midlene går i sin helhet til skanning og etablering av ortofoto. Kartverket vil i tillegg til partsfinansiering bidra med egeninnsats og midler til prosjektledelse og prosjektorganisering etablering av oversikter av flybilder som benyttes til planlegging av prosjektet drift av det eksisterende sentralarkivet, som er vesentlig for å finne fram og organisere materiale som skal skannes etablering og drift av arkiv for digitale bilder, med en overbygning for innsyn i skannede flybilder drift av forvaltningsløsningen Norge i bilder (sammen med Statens vegvesen og Norsk institutt for skog og landskap), som vil ta i mot ortofoto og gjøre dem tilgjengelig via portalen foreta uttesting av mer kostnadseffektive produksjonsløyper for å kunne realisere skanning mv av bilder fra perioden 1950 og fram til Aktivitet Kostnad 1 Prosjektstyring SK 2 Informasjon om prosjekt SK 3 Innledende dokumentasjon av materialet SK 4 Systematisering før skanning SK 5 Skanning av flyfotomaterialet Innlegging av flyfoto i forvaltningsløsning SK 7 Etablering av ortofoto inkl orienteringsinfo Innlegging av ortofoto i forvaltningsløsning SK 9 Etablere Web Map Service med fotomosaikk SK 10 Drift av digitalt arkiv og Norge i bilder SK Kontaktpersoner Kartverkets kontaktpersoner er Prosjektleder: Kristoffer J. Kristiansen, tlf Fagledelse: Arvid Lillethun, tlf Statens kartverk / Side 7

8 Referanser og eksempler Den norske innsynsløsningen for ortofoto: Danske løsninger for historiske flyfoto/ortofoto: Norsk museumsutvikling/ Norsk kulturråd 1996; Fotokonserveringsprosjektet. En undersøkelse av oppbevaringsforholdene og tilstanden i 14 norske fotosamlinger, Delrapport for Statens kartverk. v/ Anne Aune/ Jesper Stub Johnsen Statens senter for arkiv, bibliotek og museum (ABM-utvikling) 2006: Kulturarven til alle digitalisering i abm-sektoren.: ABM-skrift, nr 32. Red: Gausdal. Statens senter for arkiv, bibliotek og museum (ABM-utvikling) 2006: Ut av mørkerommet forvaltning av kulturhistorisk fotografi i Norge, ABM-skrift nr 34. Vedlegg 1: Tabell over fotomateriale Fotoår Antall Oppgaver Bilder Akkumulert Før krigen Statens kartverk / Side 8

9 Vedlegg 2: Eksempler 1. Eksempel på flyfoto fra et flyfoto-oppdrag. Bilder er tatt stripevis med stor overlapp både mellom stripene og mellom nabobilder. Dette er gjort for å kunne benyttes bilder i konstruksjonsutstyr der en ser på bilder stereoskopisk. 2. Eksempel på fotomontasje fra Fornebu, som viser bilder fra Bildene fanger opp arealbruk før flyplassen ble etablert, viser Fornebu i funksjon over en årrekke, og avvikling av flyplassen. Statens kartverk / Side 9

10 3. Eksempel på danske nettsteder etablert de siste årene. De siste to-tre årene har en startet skanning, og det blir etablert innsynsløsninger der en kan manøvrere til ulike årganger, fra 1925 og fram til i dag. Det ligger WMS-løsninger i bunn. Se: Konsulent for innsynsløsningene er Det er et mål at en i Norge i bilder skal kunne få en tilsvarende enkel betjening av ulike årganger, og at de geografiske bildetjenester (WMS) som tilbys kan tas inn i fagapplikasjoner eller andre publikumsløsninger. Statens kartverk / Side 10

Kartsamarbeidsprosjektet

Kartsamarbeidsprosjektet Kartsamarbeidsprosjektet Felles bruk av miljødirektoratenes og landbruksforvaltningens kartdata Et samarbeidsprosjekt mellom Statens landbruksforvaltning, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

På denne bakgrunn utarbeidet temadataforum et notat som ble lagt fram for referansegruppa i Norge digitalt.

På denne bakgrunn utarbeidet temadataforum et notat som ble lagt fram for referansegruppa i Norge digitalt. Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2013-2015 Temadataforum Norge digitalt 1 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Hensikt og satsingsområder...

Detaljer

Østfolds kulturhistorie digitalt formidlet

Østfolds kulturhistorie digitalt formidlet Prosjektrapport Østfolds kulturhistorie digitalt formidlet Av Stine Malterud Innhold : DEL 1 Innledning, bakgrunn for prosjektet. 4 1 DEL 2 KARTLEGGINGEN.. 5 Spørreundersøkelsen resultater og analyse..

Detaljer

Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no

Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no Forgjengelig eller tilgjengelig Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no Forsidefoto: Gudmund Hauge Løkken Innhold 1 Innledning...1 1.1 Organisering av arbeidet...1 1.2 Nasjonale

Detaljer

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009)

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innst. S. nr. 313 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Nasjonal strategi for digital bevaring

Detaljer

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister VEILEDER ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister Første versjon oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 6 2 INNLEDENDE FORBEREDELSER TIL ETABLERING

Detaljer

Bredbånd 2.0 - status og utvikling mot 2015. Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Bredbånd 2.0 - status og utvikling mot 2015. Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet - status og utvikling mot 2015 Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet 1 Innhold INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER... 6 DEL 1 STATUS FOR BREDBÅNDSDEKNING... 8 1 BREDBÅNDSDEKNING

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold Arkivsak 201000807-8 Arkivnr. E: C00 &10 Saksbehandler Unni Wenche Minsås Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 03.05.2011 18/11 Handlingsplan digitalisering ABM-området

Detaljer

ut av mørkerommet forvaltning av kulturhistorisk fotografi i norge #34 ut av mørkerommet

ut av mørkerommet forvaltning av kulturhistorisk fotografi i norge #34 ut av mørkerommet forvaltning av kulturhistorisk fotografi i norge #34 abm-utvikling postboks 8145 dep n-0033 oslo telefon: 23 11 75 00 telefaks: 23 11 75 01 post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no trykk: PDC Tangen

Detaljer

Veileder versjon 2.0 08. januar 2009

Veileder versjon 2.0 08. januar 2009 Veileder versjon 2.0 08. januar 2009 Innhold HISTORIKK... 3 FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 INNFØRING AV NN2000... 4 1.3 PROSJEKTGJENNOMFØRING... 5 1.4 INFORMASJONSMATERIELL... 5 2 NYTTEVERDI

Detaljer

Kjenner du denne Kvinnen?

Kjenner du denne Kvinnen? Kjenner du denne Kvinnen? Torsdag 14. oktober 2010 gikk hun på internett. rapport fra prosjektene Bevaring og formidlig av svalbard museums historiske fotosamling del 1, 2 og 3. 2010-2013 Med støtte av:

Detaljer

Nøkkeltall TEMA: NØKKELTALLSPROSJEKTET. for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker

Nøkkeltall TEMA: NØKKELTALLSPROSJEKTET. for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker TEMA: KOMMUNALTEKNIKK 9876 Nøkkeltall 5432 2345 6789 for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker NØKKELTALLSPROSJEKTET NKF Forum for Byggesak NKF Forum for Fysisk Planlegging Oslo kommune Boligprodusentenes

Detaljer

Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt

Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt Utarbeidet for Energi Norge 17.3.2010 Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt TITTEL Fjernvarme og utbyggingstakt Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 P.b. 329 1301 Sandvika

Detaljer

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans Olav Bråtå og Merethe Lerfald ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98 SKOGBRUKSPLANLEGGING Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover NIJOS-rapport 13/98 Forord Landbruksdepartementet oppnevnte 10.5.96 en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å vurdere utviklingen

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

Rapport fra prosjektet Privatarkiv i Telemark. Telemarksarkivet

Rapport fra prosjektet Privatarkiv i Telemark. Telemarksarkivet Rapport fra prosjektet Privatarkiv i Telemark Telemarksarkivet 1 Prosjektrapport for PRAKT: 2013 og 2014 Prosjektet Privatarkiv i Telemark (PRAKT) er et forarbeid til etableringen av Telemarksarkivet,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (29 21) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning. Dato: 2009-05-15

Kunnskapsdepartementet Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning. Dato: 2009-05-15 Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning Dato: 2009-05-15 Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Analyse av markedet for

Detaljer

Beregning av potensial for små kraftverk i Norge

Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Forutsetninger, metodebeskrivelse og resultater Torodd Jensen (red.) 19 2004 R A P P O R T Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Forutsetninger,

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR. NORGE DIGITALT- samarbeidet

GENERELLE VILKÅR FOR. NORGE DIGITALT- samarbeidet GENERELLE VILKÅR FOR NORGE DIGITALT- samarbeidet VERSJON 2015 Side 2 av 21 Årsversjon 2015 Innholdsfortegnelse og figurer Innholdsfortegnelse DEL 0: INNLEDNING... 4 DEL I: PLIKTER OG RETTIGHETER... 6 1.

Detaljer

Arkheion. Arkiv og forvaltning 2#2009

Arkheion. Arkiv og forvaltning 2#2009 2#2009 Arkheion ØSTFOLD IKAS FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER IKA VEST-AGDER IKA ROGALAND IKA HORDALAND BERGEN BYARKIV BYARKIVET I DRAMMEN FYLKESARKIVET I SOGN OG

Detaljer

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet Omorganisering i offentlige organer Veiledning for arkivet Riksarkivaren 2007 Riksarkivaren Rapporter og retningslinjer 20 Riksarkivaren, Oslo 2007 ISBN 978-82-548-0101-7 INNHOLDSFORTEGNELSE Riksarkivarens

Detaljer

Resultater av arbeid med bredbånd i fylkeskommunene

Resultater av arbeid med bredbånd i fylkeskommunene Resultater av arbeid med bredbånd i fylkeskommunene Utarbeidet for Kommunalog regionaldepartementet, Regionalpolitisk avdeling Februar 2013 Dokumenthistorikk Tittel Resultater av arbeid med bredbånd i

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer