Ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår"

Transkript

1 Ansvarsforsikring C-400 Ansvarsforsikring av Erstatter C-400 Bedrifts- og produktansvar av og C-460 Ansvar for bygge- og anleggsbransjen av Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller i forsikringsbeviset. Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) kan være fraveket i medhold av FAL 1-3 hvor dette fremgår av forsikringsbeviset. codanforsikring.no

2 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 3 2. Når forsikringen gjelder 3 3. Hvor forsikringen gjelder 3 4. Hva som inngår i forsikringen 3 5. Forsikringens omfang 3 6. Forsikringssum 5 7. Egenandel 5 8. Sikkerhetsforskrifter 5 9. Plikter ved skadetilfellet Skadevurdering og erstatningsregler Hvem forsikringen gjelder for Når forsikringen gjelder Hvor forsikringen gjelder Hva som inngår i forsikringen Forsikringens omfang Forsikringssum Egenandel Sikkerhetsforskrifter Plikter ved skadetilfellet Oppgjørsregler Omkostninger Identifikasjon 9 2/9 codanforsikring.no

3 Forsikringsvilkår ansvarsforsikring 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset (sikrede). Forsikringen gjelder også for selskaper som sikrede overtar eller etablerer i løpet av forsikringstiden, forutsatt at den virksomheten som slikt selskap driver er omfattet av virksomhetsbeskrivelsen som fremgår av forsikringsbeviset. Forsikringen omfatter også direkte ansvar som ansatte pådrar seg hvis ansvaret etter lov av 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning (skl) 2-1, kunne vært gjort gjeldende overfor arbeidsgiveren, og skaden ikke er voldt av de(n) ansatte ved forsett. Hvis sikrede som arbeidsgiver blir holdt ansvarlig for skade som er forsettlig forvoldt av ansatte, trer Codan inn i sikredes rett til regress mot de(n) ansatte. 2. Når forsikringen gjelder Hvis ikke annet er avtalt, må skaden være konstatert av sikrede eller av skadelidte i løpet av forsikringstiden. Alle skader som skyldes samme ansvarsutløsende handling, unnlatelse eller begivenhet, eller som har sin årsak i en sammenhengende kjede av hendelser, regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt første skade ble konstatert. Skaden blir å henføre til den forsikring som gjaldt da skaden først ble konstatert. 3. Hvor forsikringen gjelder Hvis ikke annet er avtalt, gjelder forsikringen for skade a. som inntreffer i Norden, og b. som sikrede er erstatningsansvarlig for etter gjeldende rett i de nordiske land. 4. Hva som inngår i forsikringen Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for skade, jf. Kap 5 "Forsikringens omfang", som er voldt under utøvelse av den virksomhet som er nevnt i forsikringsbeviset, herunder som eier eller bruker av fast eiendom som benyttes i virksomheten. Forsikringen dekker sikredes rettslige erstatningsansvar for skade, som er forårsaket av mangler eller skadevoldende egenskaper ved leverte produkter. Forsikringen er overensstemmende med kravene til ansvarsforsikring i NS 3430 pkt NS 3431 pkt NS 3433 pkt NS 3408 pkt. 9.2 NS 3406 pkt NS 8405 pkt og tilsvarende regler i andre norske standarder. 5. Forsikringens omfang 5.1 Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter skade på person eller ting a. Personskade anses inntruffet når en person skades, påføres sykdom eller dør b. Tingskade anses inntruffet når løsøre (herunder dyr) eller fast eiendom skades eller går tapt på annen måte, eller når elektronisk lagret informasjon forvanskes eller går tapt på annen måte. Økonomisk tap som følge av en dekningsmessig skade regnes som del av denne, også når den dekningsmessige skade ikke overstiger egenandelen. Foreligger det dekningsmessig skade etter forsikringsvilkårene, dekkes også tilkomstkostnader. Som tilkomstkostnader dekkes likevel ikke kostnader til hel eller delvis omgjøring av sikredes leveranse, arbeid eller entreprise, selv om de er nødvendige for å utbedre en dekningsmessig skade Ansvar for underentreprenør I den utstrekning det er en betingelse i henhold til sikredes kontrakt med oppdragsgiveren, omfatter forsikringen også sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som sikredes underentreprenør har påført byggherre eller tredjemann i forbindelse med utførelsen av kontraktsarbeidet. a. Dekning av slike skader medfører ikke at underentreprenør er medforsikret. Codan har for disse tilfellene full regressrett ovenfor underentreprenør. b. Forsikringen omfatter i slike tilfeller også skader underentreprenøren har forvoldt ved gravings-, piggings-, sprengnings-, pelings- og rivingsarbeid. Som sprengning regnes også bruk av ekspanderende masse. Dette gjelder likevel ikke ansvar for skade påført byggverk eller annen gjenstand når ovennevnte arbeider/arbeidene finner sted inne i, under eller nærmere enn 5 meter fra byggverket/gjenstanden. Arbeidene finner sted nærmere enn 5 meter når terreng nærmere byggverket/gjenstanden enn 5 meter etter planen skal berøres av arbeidene. Dog omfattes graving og pigging som skjer inntil bygning med maksimum 2 etasjer når det ikke graves eller pigges dypere enn fundamentet og grunnmuren er av god standard. c. Skade på forsikringstakerens egen entreprise herunder underentreprenørens egen og andre underentreprenørers entreprise, omfattes ikke. 3/9 codanforsikring.no

4 5.2 Hva forsikringen ikke omfatter Oppfyllelse av sikredes kontrakt Forsikringen omfatter ikke utgifter/omkostninger/tap knyttet til oppfyllelse av sikredes kontrakt (dvs. avtalt ytelse, leveranse, arbeid, entreprise el.l.) herunder a. skade på sikredes leveranse, arbeid eller entreprise når skaden inntreffer før overlevering eller skyldes feil eller mangel som forelå ved overleveringen, selv om skaden materialiserer seg etter overlevering b. verdireduksjon/prisavslag/tap på grunn av mangelfull, forsinket eller uteblitt oppfyllelse av kontrakten c. omkostninger til hel eller delvis omgjøring av sikredes kontrakt, eventuelt verdien av denne dersom omgjøring ikke skjer eller utføres av andre Gjenstander sikrede har i sin varetekt Forsikringen omfatter ikke skade på ting, se ovenfor, som sikrede har til a. salg, utleie, transport, fremvisning, demonstrasjon o.l. b. leie, lån, bruk eller oppbevaring Garanti m.m. Forsikringen omfatter ikke ansvar som sikrede har påtatt seg å bære og som går utover det som følger av alminnelige rettsregler, det vil si ethvert ansvar som alene bygger på garanti, kontrakt, løfte, tilsagn eller annen avtale inngått før eller etter at skaden er konstatert. Forsikringen omfatter likevel sikredes ansvar for skade påført tredjemann i henhold til bestemmelser om regulering av erstatningsansvar i standardkontrakt som er utarbeidet i fellesskap av partenes bransjeorganisasjoner Byggherreansvar Forsikringen omfatter ikke ansvar som byggherre, heller ikke for om- og påbygging av egne anlegg Motorkjøretøy m.m. Forsikringen omfatter ikke ansvar som eier, fører eller bruker av a. motorkjøretøy, herunder truck og arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri b. seilbåt eller motordrevet fartøy c. luftfartøy eller skade forårsaket på luftfartøy. Forsikringen omfatter likevel rettslig erstatningsansvar som eier, fører eller bruker av transportredskap med elektrisk fremdriftsmaskineri som ikke kan kjøres fortere enn 10 km/t. Forsikringen omfatter også sikredes ansvar for skade på tilfeldig lånt truck ute på kundes eiendom, som blir benyttet ved lasting og/eller lossing Varme arbeider Det er forbud mot bruk av åpen flamme på tidligere tekkede tak. Forsikringstaker plikter å gjennomføre arbeidene uten bruk av åpen ild Graving, sprengning m.m. Forsikringen omfatter ikke ansvar for tingskade oppstått ved gravings-, piggings-, sprengnings-, spuntings-, pelings- og rivningsarbeid. Som sprengning regnes også bruk av ekspanderende masse Sprøytemaling Forsikringen omfatter ikke ansvar for tingskade som skyldes bruk av sprøytemalingsutstyr i friluft Forurensning Forsikringen omfatter ikke ansvar for forurensning av luft, vann eller grunn, eller skade som følger herav. Som forurensning regnes også støv, støy, larm, lukt, lys og bestråling. Forsikringen omfatter likevel skader hvor årsaken til forurensningen er plutselig og uforutsett. Ved dekningsmessig forurensningsskade omfatter forsikringen også utgifter til opprydding pålagt av offentlig myndighet. Opprydding på egen eiendom, eiendom eid av mor-/datterselskap, eller eiendom som sikrede driver eller disponerer, dekkes ikke Personskader Forsikringen omfatter ikke a. ansvar for personskade som rammer sikredes ansatte når skaden er forårsaket i arbeidsforholdet b. ansvar for personskade i forbindelse med produksjon av asbest, PCB, tobakk eller formaldehyd eller i forbindelse med bruk, behandling eller sanering av bygning som inneholder disse stoffer. Dette gjelder også personskade forårsaket av langvarig eksponering av disse stoffene c. ansvar for skade som følge av klinisk forsøk eller personskade som følge av klinisk feilbehandling Mor-/datterselskap Forsikringen omfatter ikke ansvar overfor forsikringstakers/sikredes mor- /datterselskap eller overfor selskap eller virksomhet a. i samme konsern som forsikringstaker, jf. lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper, 1-3 og 1-4, b. hvor eierinteressene i forsikringstakers og skadelidtes selskap er de samme med 50 % eller mer, c. hvor forsikringstaker eller en eller flere av de sikrede eller deres familie har mer enn 50 % eierinteresse eller bestemmende innflytelse. Til familie regnes sikredes foreldre, barn, søsken og deres ektefeller, samt sikredes ektefelle eller samboer. Med samboer menes person som sikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold som har vedvart i de siste 2 år. d. som disponeres eller drives av forsikringstaker eller en av de sikrede Annen ansvarsforsikring Forsikringen omfatter ikke ansvar for skader som dekkes av annen ansvarsforsikring tegnet for virksomhet utenfor Norge Ansvar etter tivoliloven Forsikringen omfatter ikke erstatningsansvar for skade i henhold til Lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker av 7. juni 1991, Smitte eller overføring av sykdommer Forsikringen omfatter ikke ansvar for skade som følger av eller har sammenheng med smitte eller overføring av HIV (Human Immuno Deficiency Virus) eller AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome). Videre omfatter ikke forsikringen skade som har oppstått etter skadeomfang som har sammenheng med faktiske eller antatt faktiske smittebærere (for eksempel prioner, virinos eller virus) som er forårsaket eller kan settes i sammenheng med oveførbare sopplignende hjernesykdommer (TSE - Transmissible Spongiform Encephalopathy - TSE) og som Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) eller Creutzfeldt Jacobs sykdom (CJD). 4/9 codanforsikring.no

5 Dagbøter, oppreisning, ærekrenkelse m.m. Forsikringen omfatter ikke ansvar for dagbøter, bøter, ærekrenkelser eller oppreisning, herunder etter skl. 3-5 og 3-6, eller for bøter o.l. (herunder "Punitive Damages" eller "Exemplary Damages") Naturmangfoldloven Forsikringen omfatter ikke ansvar etter lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av Sopp og råte m.m. Forsikringen omfatter ikke ansvar dor skade på ting ved sopp og råte eller på grunn av langsom inntregning av fuktighet Damansvar Forsikringen omfatter ikke ansvar i forbindelse med drift av dammer eller som dameier ved dambrudd. c. skade som skyldes at det er benyttet åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr d. skade ved brudd på vann- eller kloakkledning, eller for tingskade ved oversvømmelse eller tilbakeslag gjennom kloakk- eller overvannsledning. 7.2 Rørlegger Egenandel trekkes etter tabell nedenfor med utgangspunkt i dato for første konstaterte ansvarsskade. Trinn Antall konstaterte skader innen for siste toårsperiode 1 Første konstaterte skade Ingen Egenandel 2 Andre konstaterte skade kr 3 Tredje konstaterte skade kr 6. Forsikringssum Hvis ikke annet er avtalt, er Codans erstatningsplikt begrenset til 150 G for hvert skadetilfelle. Ved skade som inntreffer i de nordiske land dekkes saksomkostninger i tillegg til forsikringssummen.ved skade som inntreffer utenfor de nordiske land er Codans samlede utbetaling, inklusive saksomkostninger og redningsomkostninger, begrenset til forsikringssummen. 6.1 Spesielle forsikringssummer Skade forårsaket av underentreprenør For skader forårsaket av underentreprenører, er Codans erstatningsplikt begrenset til samlet 150 G for hvert oppdrag. Er både forsikringstaker og hans underentreprenør ansvarlig for skaden, er Codans samlede erstatningsplikt begrenset til 150 G hvis ikke annet er avtalt. Graving, sprengning m.v. - (ikke damansvar og entreprenør) Hvis ikke annet er avtalt, er forsikringssummen under denne delen av forsikringen kr samlet for alle skader som konstateres i løpet av ett og samme forsikringsår. 4 Fjerde konstaterte skade kr 5 Femte konstaterte skade kr 6 Deretter for hver konstaterte skade kr a. Ved vurdering av om det foreligger ansvarsskader i løpet av de siste to år, regnes både sikredes konstaterte ansvarsskader i Codan og andre forsikringsselskap. b. Tidspunktet for konstatering av skade gjelder uavhengig av utfallet av andre konstaterte skader. c. Ved nytegning må sikrede dokumentere to års skadefrihet. Hvis slik dokumentasjon ikke kan fremlegges, trekkes egenandel i henhold til tabell slik at første konstaterte skade regnes fra trinn 2, deretter trinn 3,4,5 og 6 dersom vilkårene i tabellen foreligger. d. Er annen egenandel avtalt gjelder denne i stedet for tabell nevnt ovenfor. 7.3 Skade forårsaket av underentreprenør Egenandelen ved hvert skadetilfelle under denne delen av forsikringen er kr, dog aldri lavere enn særskilt avtalt egenandel. 7. Egenandel Hvis ikke annet er avtalt, er sikredes egenandel kr ved hvert skadetilfelle.ved erstatningsberegningen gjøres en eventuell reduksjon hjemlet i vilkår eller lov, før fradrag av egenandel 7.1 Spesielle egenandeler Egenandelen forhøyes til 10 % av skadebeløpet, minimum kr, maksimum kr, dog aldri lavere enn eventuelt særskilt avtalt egenandel, ved følgende typer skade a. skade ved vanninntrengning under/etter avdekking av eksisterende bygningskonstruksjoner, f.eks. i forbindelse med påbyggingsarbeider, taktekking eller skifte av takbelegg b. skade utløst av setninger som følge av grunnarbeider utført om vinteren 8. Sikkerhetsforskrifter 8.1 Følger av ikke å overholde sikkerhetsforskriftene Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte sikkerhetsforskrifter til en hver tid overholdes. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller å påse at de blir overholdt, kan Codan være helt eller delvis uten ansvar (jf. FAL 4-8). Se også identifikasjon i kap Standard bransjebetingelser Hvis det i sikredes bransje er vanlig å benytte standard leveringsbetingelser med ansvarsregulerende bestemmelser som NL, NLM, NU, NS, NSAB, ISO eller tilsvarende, skal disse bestemmelser benyttes uten tillegg/endringer som medfører utvidelser av sikredes ansvar. 5/9 codanforsikring.no

6 8.3 Varme arbeider Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Det er forbud mot bruk av åpen flamme på tidligere tekkede tak. Forsikringstaker plikter å gjennomføre arbeidene uten bruk av åpen ild. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene ved å bruke åpen flamme ved tekking av tidligere tekkede tak, vil Codan være helt uten ansvar for skade som inntreffer Forbudet mot åpen flamme gjelder likevel ikke: a. ved legging av lag to ved tolags tekking på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordtakbeslag og lignende, b. ved tekking på takkonstruksjoner som består kun av ubrennbare materialer på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordtakbeslag m.v. Ved tining av is før omtekking på tidligere tekkede tak, tillates bruk av åpen flamme på områder som er enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordtakbeslag m.v. For fordampning av restvann etter tining av is er det forbud mot bruk av åpen flamme. Ved bygge-, installasjons-, monterings-, reparasjons-, vedlikeholds- og lignende arbeider hvor det benyttes bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr, skal forsikringstaker følge forholdsregler som beskrevet i nedenfor Forholdsregler Følgende forhold skal ivaretas før, under og etter arbeidet som følger: a. arbeidsplassen og de nærmeste omgivelser skal være ryddet for brennbart avfall, b. alt brennbart materiale på og i nærheten av arbeidsplassen skal være fjernet eller beskyttet, c. brennbare bygningsdeler skal være kontrollert og beskyttet, d. åpninger i gulv, vegger og tak skal være tettet, e. godkjent slokningsutstyr, min 2 stk. 6 kg ABC- slokkeapparat eller brannslange med diameter minimum 3/4 tomme påsatt vann frem til strålerøret skal være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen, f. brannvakt skal være tilstede under arbeidet, under pauser og minst en time etter at arbeidet er avsluttet Varme arbeider som foretas utenom faste, spesielt tilrettelagte arbeidsplasser skal bare utføres av personer som har gyldig sertifikat for varme arbeider, utstedt av Norsk Brannvern Forening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land. 8.4 Tank for oppbevaring av brannfarlig væske, olje og andre kjemikalier Nedgravde tanker Nedgravde tanker skal kontrolleres jevnlig (korrosjonsangrep kontrolleres i rengjort tank og veggtykkelse måles) og tank inklusive rørledninger tetthetsprøves med påtrykket luft eller vakuum. Tankene skal kontrolleres a. senest 15 år etter at tanken var ny, og deretter senest hvert 5. år b. senest 10 år etter rekondisjoneringen, og deretter senest hvert 5. år. Tanker der veggtykkelsen er redusert med 50 % eller mer kan ikke rekondisjoneres. Tilstands- og kvalitetskontrollen inklusive målte veggtykkelser skal dokumenteres skriftlig. For visse tanktyper kan kontroll alternativt gjennomføres ved slikt system for automatisk lekkasjeovervåking som vist til i Forskrift av 8. juni 2009 nr 602 Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og Forskrift av 1.juni 2004 nr. 931 Forskrift om begrensning av forurensning (Statens forurensningstilsyn, Klima- og forurensningsavdelingen), se forskriftens kap Overgrunns oppbevaringstanker Stasjonære, overgrunns oppbevaringstanker skal være sikret med forsvarlig oppsamlingskum eller annet effektivt oppsamlingsarrangement for lekkasjer i henhold til Forskrift av 8. juni 2009 nr 602 Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). 8.5 Oppdrag for oppdrettsnæringen Ved oppdrag for oppdrettsnæringen skal følgende kontrakter benyttes uten tillegg/endringer som medfører utvidelser av sikredes ansvar: Ved leveranse: NL 01 Ved leveranse og montering: NLM 02 Ved service og vedlikehold: NR 84/NU Håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Enhver håndtering av eksplosjonsfarlig stoff skal skje i henhold til Forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. 8.7 Graving m.m Graving skal utføres etter bestemmelsene i Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) nr 1357 av 6. desember Før gravings-, piggings-, spuntings- og pelingsarbeidene tar til skal sikrede a. ved undersøkelse hos offentlige og private instanser og grunneiere skaffe seg kunnskap om rør, ledninger eller kabler i bakken som kan ta skade av arbeidet, for deretter å b. ta slike forholdsregler som er nødvendig for å hindre at slik skade oppstår. 8.8 Krav om sertifikat Fører av motorvogn, luftfartøy, fartøy eller andre innretninger skal ha gyldig førerkort, sertifikat eller tilsvarende bevis. 8.9 Krav om truckførerbevis Ved bruk av truck til lasting og/eller lossing, må sikrede ha gyldig truckførerbevis Forsikring av underentreprenør Sikrede skal påse at hans underentreprenører har egen ansvarsforsikring for den type arbeider de skal utføre Bruk av rådgivende ingeniør Ved gravings-, piggings-, sprengnings-, spuntings-, pelings- og rivingsarbeider skal a. rådgivende ingeniør benyttes ved planleggingen og gjennomføringen av arbeidene, og hans beskrivelser følges ved utførelsen av arbeidene, og b. forhåndsbesiktigelse med registrering av tilstanden til den omkringliggende bebyggelse foretas før arbeidene igangsettes. 6/9 codanforsikring.no

7 8.12 Gass Gassanlegg skal prosjekteres, installeres, endres, repareres, driftes, vedlikeholdes, innmeldes og kontrolleres som beskrevet i forskrift av 8. juni 2009 nr. 602 med senere utgaver, om håndtering av farlig stoff med tilhørende veiledning og temaveiledninger utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Gassforbrukende utstyr som hvitevarer, oppvarmingskilder m.v. skal installeres, brukes, vedlikeholdes, installeres og kontrolleres i henhold til produsentens anvisninger Vanninstallasjon i følge TEK Sikring av skjulte sisterner Vegger med innebygde sisterner eller lignende skal sikres mot fuktinntrengning fra lekkasjer fra installasjonen og lekkasjevannet føres ut på gulv. Eventuelle lekkasjer skal synliggjøres og i andre rom enn våtrom skal lekkasjen føre til automatisk avstengning av vannet. (TEK paragraf litra e). Vegghengte toaletter med skjulte sisterner i rom uten sluk skal sikres ved montering av FG godkjent lekkasjestopper. 9. Plikter ved skadetilfellet Skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal meldes Codan uten ugrunnet opphold. Har sikrede oversittet 1-årsfristen for å gi melding om forsikringstilfellet til Codan (jf. FAL 8-5, 1. ledd), har Codan rett til regress mot sikrede i de tilfellene hvor Codan har utbetalt erstatning direkte til skadelidte. Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller Codan, plikter sikrede a. omgående å gi Codan alle opplysninger av betydning for sakens behandling b. på egen bekostning å utføre de undersøkelser og utredninger som Codan finner nødvendig, samt å møte ved forhandlinger eller rettergang. Hvis sikrede uten Codans samtykke innrømmer erstatningsplikt eller forhandler om erstatningskrav, er dette ikke bindende for Codan Lekkasjesikring av kjøkkenbenk og vanntilkoblet utstyr i rom uten sluk Ved nybygg og planlagt ombygning skal kjøkkenbenk sikres med FG godkjent lekkasjestopper. Kjøleskap, kaffemaskiner, isbitmaskiner i rom uten sluk skal også sikres med FG godkjent lekkasjestopper. Dette gjelder både nybygg, planlagt ombygging og serviceoppdrag. (Hjemmel: TEK paragraf litra e om lekkasjesikringsprodukter) Monteringsanvisninger Monteringsanvisninger skal benyttes. Det er utførende rørleggerfirmas ansvar at produkter og utstyr monteres i henhold til produsentenes monteringsanvisninger Produkter med forskriftsmessig dokumentasjon Kjøp fra grossist Hovedregel er at rørleggerfirmaet skal kjøpe fra grossist. Alternativt fra leverandør som har forpliktet seg på å følge FL VVS 2001, som omhandler salgs- og leverings betingelser internt i VVS og VA bransjen. Dersom rørleggerfirmaet; a. kjøper fra leverandører som ikke benytter FL VVS 2001, er rørleggerfirmaet forpliktet til å undersøke og dokumentere at produktet har den nødvendige dokumentasjon for bruk i Norge. b. Anerkjente produkter c. Sikrede skal kun benytte anerkjente produkter, jfr. SIKKER VANNinstallasjon bransjeregel 4. d. Produkter levert av kunde e. Dersom kunden selv leverer et produkt som ikke er et anerkjent produkt, f. til bruk for rørleggerfirmaet, må kunden dokumentere at produktet er lovlig å bruke i Norge Pressfittings a. Bransjekrav til kompetanse for montering av pressfittings b. Ved montering av pressfittings skal rørleggeren være sertifisert i det aktuelle pressfittingssystemet. c. Dersom rørleggeren ikke har den nødvendige sertifiseringen for å montere pressfittings, skal vedkommende bruke et alternativt produkt som skjøtes med gjenger eller sveis. 10. Skadevurdering og erstatningsregler 10.1 Oppgjørsregler Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger den avtalte egenandel, tilligger det Codan å a. utrede om erstatningsansvar foreligger b. forhandle med kravstilleren c. om nødvendig prosedere saken for domstolene. Codan betaler den del av erstatningen som overstiger egenandelen. Codan har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte Omkostninger Codan betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet. Eventuelle omkostninger til ekstern advokat og annen sakkyndig bistand, valgt eller godkjent av Codan, betales av Codan i den utstrekning summen av omkostningene og eventuelle erstatningsutbetalinger overstiger egenandelen. Se likevel kap. 6 Forsikringssum. Hvis erstatningskravet og/eller grunnlaget for dette dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er Codan villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, svares det ikke for omkostninger som senere påløper Identifikasjon De handlinger eller unnlatelser som medfører bortfall eller reduksjon av sikredes rett til erstatning medfører tilsvarende bortfall eller reduksjon dersom de er begått av personer som utfører arbeid av ledende art eller av andre som har selvstendig stilling innen virksomheten. Med personer som har særlig selvstendig stilling menes også personer som utfører arbeidsoppdrag uten overoppsyn fra andre, eller som utfører arbeidsoppdrag de selv er ansvarlige for. 7/9 codanforsikring.no

8 Vilkår - produktansvar 11. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset (sikrede). Forsikringen gjelder også for selskaper som sikrede overtar eller etablerer i løpet av forsikringstiden, forutsatt at den virksomheten som slikt selskap driver er omfattet av virksomhetsbeskrivelsen som fremgår av forsikringsbeviset. 12. Når forsikringen gjelder Hvis ikke annet er avtalt, må skaden være konstatert av sikrede eller av skadelidte i løpet av forsikringstiden. Alle skader som skyldes samme ansvarsutløsende handling, unnlatelse eller begivenhet, eller som har sin årsak i en sammenhengende kjede av hendelser, regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt første skade ble konstatert. Skaden blir å henføre til den forsikring som gjaldt da skaden først ble konstatert. 13. Hvor forsikringen gjelder Hvis ikke annet er avtalt, gjelder forsikringen for skade som inntreffer i Norden, og som sikrede er erstatningsansvarlig for etter gjeldende rett i de nordiske land. Forsikringen omfatter også produktansvar for skade som inntreffer utenfor det avtalte område hvis skaden skyldes produkter som sikrede har solgt til forbruker eller for levering til forbruker innenfor det avtalte området, og som er videresolgt utenfor det avtalte området uten at sikrede visste eller burde visst dette. 14. Hva som inngår i forsikringen Forsikringen dekker sikredes rettslige erstatningsansvar for skade, jf. kap 5 "Forsikringens omfang", som er forårsaket av mangler eller skadevoldende egenskaper ved leverte produkter. a. Personskade anses inntruffet når en person skades, påføres sykdom eller dør b. Tingskade anses inntruffet når løsøre (herunder dyr) eller fast eiendom skades eller går tapt på annen måte, eller når elektronisk lagret informasjon forvanskes eller går tapt på annen måte. Økonomisk tap som følge av en dekningsmessig skade regnes som del av denne, også når den dekningsmessige skade ikke overstiger egenandelen Hva forsikringen ikke omfatter Skader på selve produktet Forsikringen omfatter ikke skader på selve produktet Kjemiske eller farmasøytiske produkter Forsikringen omfatter ikke skade som skyldes at kjemisk eller farmasøytisk produkt ikke har virket etter sin hensikt eller har hatt den tilsiktede effekt, med mindre årsaken er en ren produksjonsfeil Reklamasjon eller tilbakekallelse Forsikringen omfatter ikke omkostninger ved reklamasjon eller tilbaketagelse, herunder omkostninger i forbindelse med reparasjon, omlevering, bortkjøring, deponering og destruksjon av produktet nødvendig skadeforvoldelse for å reparere eller skifte det leverte produkt å trekke produktet tilbake fra markedet, slik som utgifter til oppsporing av produktet eller meddelelser til kunder, allmennheten o.l Forurensning Forsikringen omfatter ikke ansvar for forurensning av luft, vann eller grunn, eller skade som følger herav. Som forurensning regnes også støv, støy, larm, lukt, lys og bestråling. Forsikringen omfatter likevel skader hvor årsaken til forurensningen er plutselig og uforutsett. Ved dekningsmessig forurensningsskade omfatter forsikringen også utgifter til opprydding pålagt av offentlig myndighet. Opprydding på egen eiendom, eiendom eid av mor-/datterselskap, eller eiendom som sikrede driver eller disponerer, dekkes ikke Naturmangfoldloven Forsikringen omfatter ikke ansvar etter lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av Dagbøter, oppreisning, ærekrenkelse m.m. Forsikringen omfatter ikke ansvar for dagbøter, bøter, ærekrenkelser eller oppreisning, herunder etter skl. 3-5 og 3-6, eller for bøter o.l. (herunder "Punitive Damages" eller "Exemplary Damages") Tobakkprodukter o.l. Forsikringen omfatter ikke ansvaret for personskade forårsaket av tobakksprodukter, nikotinpreparater, e-sigaretter, væske til e-sigaretter og tilsvarende produkter. 15. Forsikringens omfang 15.1 Forsikringen omfatter Forsikringen omfatter skade på person eller ting 8/9 codanforsikring.no

9 16. Forsikringssum Forsikringssummen for Ansvarsforsikring (Bedriftsansvar) og Produktansvar er til sammen begrenset til kr ved hvert skadetilfelle, hvis ikke annet er avtalt. Den avtalte forsikringssum er Codans samlede erstatningsplikt for alle skadetilfeller som anses konstatert i løpet av ett og samme forsikringsår. Ved skade som inntreffer i de nordiske land dekkes saksomkostninger i tillegg til forsikringssummen. Ved skade som inntreffer utenfor de nordiske land er Codans samlede utbetaling, inklusive saksomkostninger og redningsomkostninger, begrenset til forsikringssummen. 20. Oppgjørsregler Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger den avtalte egenandel, tilligger det Codan å a. utrede om erstatningsansvar foreligger b. forhandle med kravstilleren c. om nødvendig prosedere saken for domstolene. Codan betaler den del av erstatningen som overstiger egenandelen. Codan har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. 17. Egenandel Hvis ikke annet er avtalt, er sikredes egenandel kr ved hvert skadetilfelle. Ved erstatningsberegningen gjøres en eventuell reduksjon hjemlet i vilkår eller lov, før fradrag av egenandel. 18. Sikkerhetsforskrifter Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte sikkerhetsforskrifter til en hver tid overholdes. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller å påse at de blir overholdt, kan Codan være helt eller delvis uten ansvar (jf. FAL 4-8). Se også identifikasjon i kap.10. Sikkerhetsforskriftene for Ansvarsforsikringen gjelder tilsvarende for Produktansvaret, se kapitel 8, "Sikkerhetsforskrifter". 19. Plikter ved skadetilfellet Skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal meldes Codan uten ugrunnet opphold. Har sikrede oversittet 1-årsfristen for å gi melding om forsikringstilfellet til Codan (jf. FAL 8-5, 1. ledd), har Codan rett til regress mot sikrede i de tilfellene hvor Codan har utbetalt erstatning direkte til skadelidte. Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller Codan, plikter sikrede a. omgående å gi Codan alle opplysninger av betydning for sakens behandling b. på egen bekostning å utføre de undersøkelser og utredninger som Codan finner nødvendig, samt å møte ved forhandlinger eller rettergang. 21. Omkostninger Codan betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet. Eventuelle omkostninger til ekstern advokat og annen sakkyndig bistand, valgt eller godkjent av Codan, betales av Codan i den utstrekning summen av omkostningene og eventuelle erstatningsutbetalinger overstiger egenandelen. Se likevel kap. 6 Forsikringssum. Hvis erstatningskravet og/eller grunnlaget for dette dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er Codan villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, svares det ikke for omkostninger som senere påløper. 22. Identifikasjon De handlinger eller unnlatelser som medfører bortfall eller reduksjon av sikredes rett til erstatning medfører tilsvarende bortfall eller reduksjon dersom de er begått av personer som utfører arbeid av ledende art eller av andre som har selvstendig stilling innen virksomheten. Med personer som har særlig selvstendig stilling menes også personer som utfører arbeidsoppdrag uten overoppsyn fra andre, eller som utfører arbeidsoppdrag de selv er ansvarlige for. Hvis sikrede uten Codans samtykke innrømmer erstatningsplikt eller forhandler om erstatningskrav, er dette ikke bindende for Codan. Skadevurdering og erstatningsregler 9/9 codanforsikring.no

Forsikringsvilkår. Ansvar ANS1-9. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Ansvar ANS1-9. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Ansvar ANS1-9 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen omfatter 5

Detaljer

C-400 Bedrifts- og produktansvar av 08.08.2008 Erstatter C-400 Bedrifts- og produktansvar av 01.01.2008 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

C-400 Bedrifts- og produktansvar av 08.08.2008 Erstatter C-400 Bedrifts- og produktansvar av 01.01.2008 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SÆRBESTEMMELSER

Detaljer

Forsikringsvilkår. Avtalenummer SP582373. Kontaktinformasjon: Kundesenter Bedrift Øst Magasinet Østre Torg 2317 HAMAR

Forsikringsvilkår. Avtalenummer SP582373. Kontaktinformasjon: Kundesenter Bedrift Øst Magasinet Østre Torg 2317 HAMAR Forsikringsvilkår Avtalenummer SP582373 18. desember 2013 1 (1) NORGES TRIATHLON FORBUND Sognsveien 73 0855 OSLO Vedlagt følger vilkår som gjelder for forsikringen. Vennlig hilsen If Kontaktinformasjon:

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring

Alminnelig ansvarsforsikring VILK GA115 0 Eff:20081201 Ver:006 Rev:009 Alminnelig ansvarsforsikring VILKÅR NR. GA115 Vilkår av 01.12.08 Avløser vilkår av 01.12.07 1. Hvem forsikringen gjelder for. Forsikringen gjelder for forsikringstakeren

Detaljer

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. ANSVARSFORSIKRING FOR SPEDITØRER OG ANDRE INNEN TRANSPORTNÆRINGEN SPE1-6 Gjelder fra 29.05.2000 (Avløser vilkår SPE1-5 av 15.03.1999) Innhold 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER

Detaljer

Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014

Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene administreres

Detaljer

Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014

Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

C-310 Næringsbyggvilkår av 08.08.2008 Erstatter C-310 Næringsbyggvilkår av 01.01.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE HVILKE SKADER SOM DEKKES

C-310 Næringsbyggvilkår av 08.08.2008 Erstatter C-310 Næringsbyggvilkår av 01.01.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE HVILKE SKADER SOM DEKKES Side 1 av 25 INNHOLDSFORTEGNELSE A B C D E HVILKE SKADER SOM DEKKES HVA SOM ER FORSIKRET ERSTATNINGSBEREGNING ANDRE BESTEMMELSER ANSVARSFORSIKRING Side 2 av 25 I tillegg til disse vilkår gjelder: Forsikringsbeviset

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Norges Cykleforbund c/o Norwegian Broker AS Boks 324 1326 Lysaker Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-og Interesseorganisasjon Rådhusgata 1-3 0151 Oslo 92290 Endring Forsikringsnummer 77507913 Gjelder fra 15.01.2010 Hovedforfall 15.01 Betalingsterminer

Detaljer

VILKÅR LO/FORBUND SAMLEFORSIKRING INNHOLD. Vilkår av 1.1.2012. Ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskifter

VILKÅR LO/FORBUND SAMLEFORSIKRING INNHOLD. Vilkår av 1.1.2012. Ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskifter VILKÅR LO/FORBUND SAMLEFORSIKRING Vilkår av 1.1.2012 INNHOLD Ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskifter 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår Huseierforsikring Bolig

Forsikringsbevis og vilkår Huseierforsikring Bolig Forsikringsbevis og vilkår Huseierforsikring Bolig Trenger du hjelp? Gå til tryg.no eller ring oss på 04040 Tryg Forsikring Folke Bernadottesvei 50 Postboks 7070 NO-5020 Bergen 04040 www.tryg.no Foretaksregisteret

Detaljer

Proforsikring for boligselskaper. Forsikringsvilkår av april 2008 Erstatter vilkår av mars 2007 fra Nemi Forsikring ASA

Proforsikring for boligselskaper. Forsikringsvilkår av april 2008 Erstatter vilkår av mars 2007 fra Nemi Forsikring ASA Proforsikring for boligselskaper Forsikringsvilkår av april 2008 Erstatter vilkår av mars 2007 fra Nemi Forsikring ASA PROFORSIKRING FOR BOLIGSELSKAPER Vilkår av april 2008 EIENDOM 8 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Forsikringsvilkår. Avtalenummer SP775123. Kontaktinformasjon: Kundesenter Bedrift Magasinet Østre Torg 2317 HAMAR. Vedlegg 5

Forsikringsvilkår. Avtalenummer SP775123. Kontaktinformasjon: Kundesenter Bedrift Magasinet Østre Torg 2317 HAMAR. Vedlegg 5 Forsikringsvilkår Avtalenummer SP775123 Vedlegg 5 2. juni 2014 1 (1) Afs Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Vedlagt følger vilkår som gjelder for forsikringen. Vennlig hilsen

Detaljer

Proforsikring for boligselskaper

Proforsikring for boligselskaper Proforsikring for boligselskaper Forsikringsvilkår av juni 2010 (erstatter vilkår av oktober 2009) fra Nemi Forsikring AS 612 PROFORSIKRING FOR BOLIGSELSKAPER VILKÅR AV JUNI 2010 1. EIENDOM... 6 1.1 Hvem

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 Vilkår av 1 desember 2008 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 A. Tingdekninger (Som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 3. Tingdekning på fast

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Bygdøy Alle 59 Sameiet v/ Sebra Forvaltning AS Gladengveien 1 0661 Oslo Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Sameiet Mortensvingen 8-14 v/willis AS Boks 344 Skøyen 0213 Oslo Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

Styreansvarsforsikring for borettslag

Styreansvarsforsikring for borettslag VILK IT849 Styreansvarsforsikring for borettslag VILKÅR NR. IT849 Vilkår av 01.12.2009 Avløser vilkår av 01.12.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for. Forsikringen gjelder for styremedlemmene og fast ansatt

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Tangerudhagen 1 Boligs. S.5376 v/obos Boks 6666 St. Olavs plass 0129 Oslo Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER81739186 UTSTEDT 27.09.2012

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER81739186 UTSTEDT 27.09.2012 Bygning Bygning FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER81739186 UTSTEDT 27.09.2012 Bygning 000001001897004012 Hvem forsikringen gjelder for (sikrede)? Hvor gjelder forsikringen? Hva er forsikret? Hvilke skader?

Detaljer

Forsikringsvilkår for Huseier. HSH Huseier

Forsikringsvilkår for Huseier. HSH Huseier Forsikringsvilkår for Huseier HSH Huseier Gjeldende fra 01.01.2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 4 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 4 2.1 På forsikringsstedet 4 2.2 Utenfor forsikringsstedet

Detaljer

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 113910 22679.1 204581 1 1 06.02.2009 07.01.2009

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 113910 22679.1 204581 1 1 06.02.2009 07.01.2009 Postboks 1934 Vika, 0125 OSLO Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 Østli Boligsameie v/ Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385 Tlf 21 52 67 00 Fax 21 52 67 01 Org. nr. 950 421 363 FORSIKRINGER 2009

Detaljer

Vilkår for: COM-420 Næringsbygg. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.09.2011

Vilkår for: COM-420 Næringsbygg. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.09.2011 Vilkår for: COM-420 Næringsbygg Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.09.2011 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47

Detaljer

611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012. Gjelder fra 1.1.2012

611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012. Gjelder fra 1.1.2012 611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012 Gjelder fra 1.1.2012 Erstatter vilkår 612 av 1.8.2011 og vilkår 611 av apr 2008 Innhold 1. GENERELT 4 1.1 Generelt 4 2. EIENDOM 4 2.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 2.4 Rettslig erstatningsansvar Ansvarsforsikringen,

Detaljer

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 2.4 Rettslig erstatningsansvar Ansvarsforsikringen, pkt. 7, gjelder ansvar for skade som inntreffer

Detaljer

Borettslagsforsikring

Borettslagsforsikring VILK IT100 0 Eff:20091201 Ver:008 Rev:011 Borettslagsforsikring VILKÅR NR. IT100 Vilkår av 01.12.2009 Avløser vilkår av 01.08.2008 For forsikringen gjelder også Generelle vilkår. A. Fellesbestemmelser,

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer

Innhold. Fors ikrings overs ikt. DEL 1 - Fors ikrings bevis. DEL 2 - Felles dekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Ers tatnings regler

Innhold. Fors ikrings overs ikt. DEL 1 - Fors ikrings bevis. DEL 2 - Felles dekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Ers tatnings regler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-og Interesseorganisasjon Rådhusgata 1-3 0151 Oslo 000031020000023 Innhold Side Fors ikrings overs ikt Vis er overs ikt over fors

Detaljer