Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014"

Transkript

1 Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av

2 Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer Forsikringene administreres av Vardia Forsikring AS, organisasjonsnummer I tillegg til disse vilkår, gjelder følgende: - Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår - Generelle vilkår - Forsikringsavtaleloven (FAL) i den utstrekning de ikke er fraveket i vilkårene Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår gjelder foran vilkårene 1. Hvem forsikringen gjelder for 1.1 Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker). 1.2 Ved forsikring av fast eiendom gjelder forsikringen også for innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett, jf. FAL 7-1, 1.3 Forsikringen gjelder ikke for innehaver av panterett i løsøre eller varer, jf. FAL 7-1, 3. ledd som er fraveket, med mindre panthaveren har mottatt forsikringsattest fra selskapet. 1.4 Forsikringen gjelder ikke for annen panthaver eller eier av ting enn dem som er omtalt i punktene 1.1 til 1.3 ovenfor med mindre forsikringstakeren har forsikringsplikt eller bærer risikoen for tingen, se dog pkt. 3.2, 2. ledd. Selskapet kan med bindende virkning for medforsikrede etter dette punkt endre avtalen eller la den opphøre. Ved skadeoppgjør kan selskapet forhandle med forsikringstakeren og utbetale erstatning til ham med bindende virkning for sikrede med mindre selskapet har fått skriftlig meddelelse om den medforsikrede interesse etter at skaden inntraff og før oppgjør finner sted. Ved eierskifte gjelder forsikringen inntil ny eier har tegnet forsikring dog ikke lengre en 14 dager etter eierskifte. 2. Hvor forsikringen gjelder 1. Forsikringen gjelder på et angitt sted nevnt i forsikringsbeviset. Ved enkeltprosjekt er angitt sted i forsikringsbeviset forsikringsstedet og ved helårsprosjekt hvor som helst i Norge med mindre annet fremgår av forsikringsbeviset. 2. Transport Forsikringen gjelder også under transport utenfor forsikringsstedet innen Norden, når transporten er et nødvendig ledd i utbedring av skade. 3. Forsikringssum Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker. For poster med angitt sum i vilkårene og for poster i forsikringsbeviset forsikret på førsterisiko, erstattes skaden etter fradrag av egenandel, inntil de oppgitte summer. 3.1 Enkeltprosjekt For bygge-, anleggs og montasjeprosjekt forsikret som enkeltprosjekt skal forsikringssummen tilsvare verdien av det fullførte kontrakts arbeidet som forsikringstaker bærer risikoen for eller har plikt til å holde forsikret i henhold til kontrakt eller avtale. Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker og angis i forsikringsbeviset. Dersom verdien av kontrakts arbeidet endres må dette meldes til selskapet uten ugrunnet opphold. 3.2 Helårsprosjekt Forsikringssummen skal minst tilsvare driftsinntekter for siste regnskapsår (Årsomsetning) driftsinntekter skal omfatte: fakturert inntekt for arbeid utført av forsikringstaker inklusive verdien av ting/bygning tilført byggherren som forsikringstakeren plikter å forsikre - verdien av arbeid utført i egen regi som har medført direkte og/eller indirekte kostnader - verdien av arbeid utført av side- og/eller underentreprenør som forsikringstaker har plikt til å holde forsikret Dersom driftsinntekten må forventes å avvike med mer enn 10 % i avtaleperioden eller det inngås nye kontrakter som i vesentlig grad påvirker selskapets risiko, må dette meldes til selskapet uten ugrunnet opphold. For årsforsikring er hver entreprise forsikret for inntil den forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset. Største verdi enkeltprosjekt som kan forsikres under årspolise er begrenset til kr på 1.risiko, dersom ikke annet fremgår av forsikringsbeviset. Den avtalte erstatningsgrense for enkelt prosjekt utgjør rammen for maksimal erstatning og gjelder uansett om oppgitt premieberegningsgrunnlag/årsomsetning i forsikringsbeviset er høyere. Selskapet er ikke ansvarlig for at den avtalte erstatningsgrense er tilstrekkelig, men alle skader vil erstattes fullt ut, dvs. på 1.risikobasis, inntil erstatningsgrensen. 4. Hvilke skader som dekkes Forsikringen omfatter fysiske skader på ting inntruffet i forsikringstiden som følge av: - plutselig og uforutsett skade som rammer ting - naturskade i henhold til lov om naturskadeforsikring Vilkår Prosjektforsikring, side 2 av 10

3 Fellesregler For bygge- og anleggsarbeider gjelder forsikringen inntil kontraktsarbeider i henhold til Norsk Standard NS ICS 91, NS ICS , NS ICS eller NS 8407 er overtatt av byggherren, men ikke ut over forsikringstiden. For montasje, installasjons eller andre entreprise arbeider opphører forsikringen når tingen er overtatt av kjøper eller tatt i bruk, avhengig av hva som inntreffer først. Uten særskilt avtale omfatter forsikringen ikke prøvetid ut over 4 uker. Gjelder forsikringen en brukt ting, opphører forsikringen når lasting for transport fra forsikringsstedet begynner. Forsikringen opphører uansett ved forsikringstidens utløp. 5. Hva forsikringen omfatter 5.1 Forsikringen omfatter sikredes risiko i henhold til kontrakt for - utførte bygge-, anleggs-, monterings- og installasjonsarbeider - materialer og utstyr som er losset på forsikringsstedet og som skal inngå i arbeidet - materialer og utstyr byggherren har betalt forskudd for og materialer og utstyr byggherren har overgitt i entreprenørens besittelse. 5.2 I tillegg til det som er nevnt i forsikringsbeviset omfatter forsikringen 1. Utgifter til rivning, rydding og bort kjøring av verdiløse rester av skadde ting med inntil 20 % av verdien av det utførte kontrakts arbeidet, på virksomhetens faste tilholdssted/lagersted er erstatningen begrenset til 20% av valgte forsikringssum høyst kr Påløpne merutgifter på grunn av prisstigning etter skadedag, begrenset til 20 % av erstatningen for hver skadet ting, og maksimum 24 mnd. jf. punkt Utgifter til nødvendig rekonstruksjon av manuskripter, yrkestegninger og beregninger, arkiver, registre, kataloger, forretningsbøker, datafiler og dataprogram med inntil kr Rekonstruksjon må foretas innen 2 år. 4. Merkostander som følge av reparasjon av skadde ting på overtid og ved helligdagsarbeide, ved forsendelse av skadde ting som il-, ekspress-, eller flyfrakt, samt annen lignende forsering med 20 % av verdien av det utførte kontrakts arbeidet, høyst kr Ansattes tøy og effekter med inntil kr pr. ansatt. 6. Nødvendige bygningsmessige merutgifter etter erstatningsmessig skade på grunn av påbud fra offentlig myndighet gitt i lov eller med hjemmel i forskrift gitt i medhold av lov, med inntil 20 % av verdien av det utførte kontrakts arbeidet høyst kr pr skadetilfelle forutsatt: - utbedring/gjenoppføring av bygning. Slike merutgifter til oppfylling av påbud dekkes når skaden er så omfattende at reparasjonsarbeidet blir betegnet som hovedombygging, jf. Plan- og bygningsloven, paragraf 87 nr. 2a. Når reparasjonsarbeidet er mindre omfattende ennhovedombygging, dekkes bare merutgifter som direkte er knyttet til de skadede bygningsdeler som blir reparert/fornyet. - grunnundersøkelser og fundamentering i forbindelse med utbedring/gjenoppføring av skadet bygning - utgifter som ikke direkte vedrører byggearbeidet, men som er en betingelse for at bygningen tillates utbedret/ gjenoppført på samme byggetomt Selskapet dekker likevel ikke: - merutgifter til utgraving/sprengning av kjeller - merutgifter som skyldes at bygning gjenoppføres større enn den skadede - utgifter ved påbud som myndighetene hadde hjemmel til å gi selv om skaden ikke hadde inntruffet 6. Uten særskilt avtale omfatter forsikringen ikke 1. Boder, brakker, kontorutstyr, maskiner, verksteder, kompressor hus, redskaper, verktøy, tilriggingsutstyr og øvrig utstyr som anvendes for arbeidets gjennomføring, men som ikke skal inngå i bygget eller anlegget. Hvis dette forsikres gjelder For ting som ikke utbedres, gjenanskaffelse eller gjenoppbygges på forsikringsstedet, gjøres det fradrag på 10 % av skadebeløpet for hvert påbegynt år utover 2 år etter at tingen var tatt i bruk som ny. Verdien av den enkelte ting kan ikke settes høyere enn til gjenanskaffelsesprisen 2. Kraner 3. Eksisterende bygning, bygningskonstruksjoner eller anlegg 7. Forsikringen omfatter ikke 1. Sjø- og luftfartøyer og maskiner med egen fremdriftsmotor 2. Penger og verdipapirer 3. Avbruddstap av enhver art og utgifter til provisoriske tiltak for å begrense avbruddstap, dagmulkt og lignende, kostnader ved omgjøring av feilaktig eller på annen måte ikke kontraktsmessig utført arbeid, eller andre økonomiske følgeskader utover det som er avtalt etter punktene Skade på forsikret ting eller del av ting som skyldes at den for sitt formål er feilaktig konstruert, dimensjonert, eller beheftet med materialfeil 5. Skade som skyldes setning i grunn eller svikt i fundament eller underlag for fundament 6. Skade som alene rammer forbruksmateriell 7. Underslag og svinn 8. Utgifter til utskifting av låser hvis nøkler har kommet på avveie 9. Skade som leverandør, reparatør eller andre er pliktig til å erstatte i henhold til gjeldende rett, kontrakt, garanti eller annen avtale 10. Utgifter til vedlikehold eller forbedringer av forsikret Vilkår Prosjektforsikring, side 3 av 10

4 gjenstand 11. Når den sikrede er produsent eller forhandler av den forsikrede ting, svarer Selskapet ikke for skader som omfattes av den alminnelige garanti for vedkommende bransje og heller ikke for skade på forsikret del som skyldes at delen for sitt formål er feilaktig konstruert, dimensjonert eller på annen måte feilaktig utført 12. Skade som skyldes sprengningsarbeid på forsikringssted 13. Skade ved tyveri utenfor bygning, telt-plasthall, rom i bygning eller container når dette er åpent for publikum 8. Erstatningsberegning 8.1 Erstatningsberegning bygning/anlegg Ved gjenoppføring eller reparasjon Dersom bygningen/anlegget blir reparert/gjenoppført - innen landets grenser - til samme formål - innen 5 år - av forsikringstaker, eier, ektefelle/samboer eller livsarving, beregnes erstatningen etter følgende regler: Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/ gjenoppføring til samme eller vesentlig samme stand som umiddelbart før skaden inntraff, beregnet eter prisen på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn gjenoppføringsprisen for skaden fratrukket verdien etter skaden regnet etter samme regel, jf. pkt Del/komponent som står foran utskifting eller riving erstattes etter sin omsetningsverdi, etter fradrag for kostnader ved riving/demontering. Dersom omsetningsverdien av den nye/reparerte bygning/ anlegg blir større enn bygningens/anleggets omsetningsverdi før skaden, gjøres det fradrag for den økning som overstiger 40 % av omsetningsverdien før skaden inntraff. Ved fastsettelse av bygningen/anleggets omsetningsverdi skal det tas hensyn til mulige endringer i avkastning, beliggenhet og andre forhold. Nødvendige beregninger baseres på en byggepris tilsvarende gjenoppføringsprisen, jf. pkt Uten gjenoppføring eller reparasjon som nevnt i pkt. 8.1 For bygning/anlegg som ikke repareres/gjenoppføres som angitt i pkt. 8.1, fastsettes erstatningsgrunnlaget etter pkt. 8.1, men ikke høyere enn til bygningens/anleggets omsetningsverdi før skaden. Dersom bygningen/anlegg et ikke kan omsettes separat, legges i stedet bygningens/anleggets bruksverdi til grunn. 3. Bygning/anlegg som står foran riving Midlertidig bygning / anlegg som ikke repareres / gjenoppføres. Erstatningsgrunnlaget, jf. pkt. 8.1, er begrenset til verdien av bygningens/anleggets brukbare materialer, tatt ned og lagt ferdig for salg/transport. Det gjøres fradrag for utgiftene ved riving. 8.2 Erstatningsberegning maskiner og løsøre 1. Ved gjenanskaffelse eller reparasjon Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/gjenanskaffelse til samme eller vesentlig samme stand som umiddelbart før skaden inntraff, beregnet etter prisene på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn gjenanskaffelsesprisen før skaden, jf. pkt. 8.5 fratrukket verdien etter skaden, regnet etter samme regel. Det skal gjøres fradrag for verdiøkning at brukte ting blir erstattet med nye. Ved vurderingen tas hensyn til forringelse ved elde, bruk, nedsatt bruksverdi, den tid tingen har vært i bruk og gjenstående brukstid. Fradrag for den del av verdiøkningen som overstiger 40 % av maskinens eller delens/komponentens verdi før skaden. 2. Uten gjenanskaffelse eller reparasjon For ting som uansett årsak ikke er reparert eller gjenanskaffet innen tre år eter at skaden inntraff, beregnes erstatningsgrunnlaget som i pkt. 8.1, men begrenset til omsetningsverdien før skaden. 8.3 Erstatningsberegning av tilleggsdekninger 1. Prisstigning Prisstigning regnes fra skadedagen til reparasjon, gjenanskaffelse eller gjenoppføring har skjedd eller normalt kunne ha skjedd. Prisstigning erstattes i samme forhold som skaden for øvrig og er begrenser til 20 % av erstatningen for hver skadet ting etter skadedagens prisnivå. I beregningen gjøres fradrag for opptjente renter av erstatninger. Selskapet erstatter prisstigning bare hvis skaden er utbedret innen fem år fra skadedagen for bygning og inne tre år for maskiner og løsøre. Erstatningen fastsettes og forfaller til betaling når skaden er utbedret. 8.4 Skjønn Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller Selskapet krever det. Skjønnet kan ikke med bindende virkning for partene ta stilling til skadeårsak og andre faktiske forhold som er avgjørende for Selskapets ansvar. Bestemmelsene som skjønn i generelle vilkår punkt 2 legges til grunn. 9.5 Gjenanskaffelsespris Med gjenanskaffelsespris forstås det på skadedagen ville koste å gjenanskaffe tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende nu ting montert på forsikringsstedet. Alle kostnader Vilkår Prosjektforsikring, side 4 av 10

5 i forbindelse med gjenanskaffelsen, så som frakt, montasje, adkomst osv., samt toll, avgifter og lignende skal således være inkludert i gjenanskaffelsesprisen. 8.6 Egenandel Ved erstatningsberegningen gjøres reduksjoner med hjemmel i vilkår eller lov, før fradrag av egenandel. - kr ved naturskade etter lov om naturskadeforsikring, den egenandel som til enhver tid er fastsatt av departementet. Har sikrede flere forsikrede ting i Selskapet som er berørt ved en og samme hendelse, trekkes bare en egenandel den høyeste. Egenandelens størrelse kan fravikes med tekst i forsikringsbeviset. 9. Forsikringssummer 1. Forsikringssum bygning/anlegg, montasje, installasjon eller andre entreprisearbeid fastsettes av forsikringstaker og fremkommer i forsikringsbeviset. Er forsikringssummen lik gjenoppføringsprisen erstattes hele skaden. Er forsikringssummen lavere enn dette, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom forsikringssummen og gjenoppføringsprisen (underforsikring). 2. Forsikringssum maskiner/inventar og løsøre Forsikringssum fastsettes av forsikringstaker. Forsikringssummen skal minst tilsvare hva det på skadedagen ville ha kostet å gjenanskaffe tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ny ting, gjenanskaffelsesprisen. Er forsikringssummen lavere enn gjenanskaffelsesprisen (se 7.5), erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom forsikringssum og gjenanskaffelsesprisen (underforsikring). 3. Førsterisiko For poster med oppgitt sum i vilkåret og for poster i forsikringsbeviset betegnet som førsterisiko, settes erstatningsgrunnlaget, før fradrag av egenandel, inntil de oppgitte summer, Underforsikringsbestemmelsene overfor gjelder ikke. 10. Diverse bestemmelser ved skade 1. Skademelding Skade skal meldes til Selskapet uten grunnet opphold. Selskapet kan kreve at skademeldingen skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer) eller foretaksnummer. Følgende skader skal meldes til politiet: Brann, innbrudd, tyveri, hærverk og ran. Selskapet kan kreve at også andre skader meldes til politiet. 2. Merverdi- / investeringsavgift refunderes bare i den utstrekning slik avgift er påløpt innen 5 år og kan dokumenteres ved utbedring av skaden. 3. Forhold til panthaver, konkursbo, nye eiere og lignende Overfor panthavere, konkursbo, leasingselskap, utleiefirma og lignende er Selskapets ansvar begrenset til det laveste av følgende beløp: - nedgangen i tingens omsetningsverdi som følge av skaden, og - vedkommendes økonomiske interesse i tingen på skadetidspunktet. For panthaver betyr tingen i denne sammenheng pantobjektet i sin helhet. Disse bestemmelser gjelder ikke leaset fast eiendom. Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden inntraff. Overfor andre nye eiere, etter at skaden inntraff, enn eierens ektefelle, samboer eller livsarving, begrenes Selskapets ansvar som om gjenoppføring eller gjenanskaffelse ikke finner sted. 4. Eiendomsretten til skadde ting og ting som kommer til rette Sikrede plikter å beholde en skadet ting mot å få utbetalt erstatning for skaden på tingen, men selskapet har rett til å overta skadde ting. Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har den sikrede rett til å beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. Vil ikke den sikrede det, tilfaller tingen Selskapet. 6. Selskapets overtakelse av panterett Er selskapet ansvarlig overfor panthaver, men ikke overfor eieren, inntrer Selskapet i panthavers rett i den utstrekning selskapet betaler erstatning til panthaver. 7. Stilles krav mot Selskapet, plikter sikrede etter avtale å prøve for retten spørsmålet om det foreligger ansvar for konsulent, leverandør, reparatør eller andre. Selskapet betaler sikredes omkostninger ved søksmålet. 11. Naturskade Forsikringen omfatter naturskade på brann forsikrede ting i Norge. Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jf. lov av 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring. Selskapet svarer ikke for 1 skade på skog eller avling på rot, varer under transport, motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, skip og småbåter samt ting i disse, fiskeredskaper på fartøy eller i sjøen, utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen. Selskapet svarer dog for naturskade på motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og motorbåt samt utstyr for utvinning av olje, Vilkår Prosjektforsikring, side 5 av 10

6 gass eller andre naturforekomster på havbunnen når disse ting er varer i næringsvirksomhet og befinner seg på land i Norge. 2 skade på hageanlegg. Selskapet svarer dog for skade på utvendig vannbasseng, gjerde og flaggstang. 3 skade som alene rammer antenner, skilt, markiser o.l. festet til byggverk. 4 skade som umiddelbart skyldes frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde eller isgang. 5 skade som skyldes dyr, insekter, bakterier, sopp, råte e.l. 6 skade på byggverk eller ting i dette når byggverket er oppført etter at vedkommende område ved tinglysning i medhold av naturskadelovens 26 er erklært for særlig utsatt for naturskade, og skaden er av en slik art som erklæringen gjelder. 7 utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller løsøre. Er forsikret ting skadet eller direkte truet ved utløst naturulykke, dekkes nødvendige redningsutgifter, som omhandlet i FAL 4-10 og 6-4. Blir det etter naturskade på byggverk tinglyst erklæring etter naturskadelovens 26 om at eiendommen er særlig utsatt for naturskade, og utgiftene til utbedringen er 60 % eller mer av forsikringsverdien for skadede byggverk, svarer selskapet for den økning i skade som nekting av reparasjon/ gjenoppføring medfører. Naturskadeerstatningen kan settes ned eller falle bort når skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon, dårlig vedlikehold eller tilsvarende, eller når den skadelidte kan lastes for at han ikke forebygget skaden eller hindret dens omfang. Forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturkatastrofe er begrenset til 1000 mill. kroner. (Overstiger skadene denne grense, må sikrede bære en forholdsmessig del av skaden). Er det tvil om - det foreligger naturskade - det er inntruffet en eller flere naturskader, eller - betingelsene for nedsettelse på grunn av svak konstruksjon mv. (se ovenfor) er tilstede kan sikrede eller selskapet forelegge spørsmålet for ankenemnden for Statens Naturskadefond. Egenandel Egenandel ved naturskade er den egenandel som til enhver tid er fastsatt av departementet i henhold til Naturskadeforsikringsloven. Fra 1.april 2005 er egenandelen kr Tilleggsdekninger Generelt Vilkårene under dette punktet gjelder ikke med mindre det er særskilt avtalt og fremgår av forsikringsbeviset 12.1 Bedrifts/produktansvar Hvor forsikringen gjelder Ansvarsforsikringen gjelder i Norden. Bedriftsansvar Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter erstatningsansvar for skade som er voldt under utøvelse av arbeide innenfor det bygge-/anleggsområde som er nevnt i avtalen. Hovedentreprenørs ansvar for skade forvoldt av underentreprenør Forsikringen dekker forsikringen hovedentreprenørens ansvar for skade voldt av underentreprenør, når dette er et krav i Norsk Standard NS 8405, eller andre Norske Standarder med tilsvarende innhold. Dekning av underentreprenørens ansvar under forsikringen skal ikke hindre regress fra forsikringsselskapet mot underentreprenøren. Tilkomstarbeider Foreligger det dekningsmessig skade etter forsikringsvilkårene og et erstatningsansvar for sikrede ut over skade på eget arbeid, erstattes kostnadene ved tilkomstarbeider som er nødvendig for å få reparert følgeskaden. Tilkomst gjennom eget arbeid eller omgjøring av eget mangelfullt arbeid er ikke dekket. Norsk Standard Dersom sikredes oppdrag er underlagt Norsk Standard NS 8405 eller andre Norske Standarder med tilsvarende innhold, er forsikringssummen 150G, med mindre høyere forsikringssum er avtalt. Hva som menes med skade Med skade forstås skade på person eller ting. - personskade anses inntruffet dersom død, skade eller sykdom er påført en person. - tingskade anses inntruffet dersom løsøre - herunder dyr - eller fast eiendom er tapt eller påført fysisk skade. Økonomisk tap som er påført tredjeperson som følge av en skade selskapet erstatter, regnes som en del av skaden. Selskapet erstatter skader konstatert i forsikringstiden. Opphører forsikringsforholdet dekkes skade som konstateres inntil 1-ett år etter at bygge- og anleggsarbeidet er overtatt av byggherren. Dersom forsikringsavtalener utgått som følge av manglende premiebetaling, oppsigelse eller overgang til annet selskap, dekkes ikke skader som konstateres inntil 1 -ett år etter at bygge- og anleggsarbeidet er overtatt av byggherren. Alle skader som skyldes samme skadevoldende begivenhet, regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt da første skade ble konstatert. Hva forsikringen ikke omfatter: 1. Ansvar i kontraktsforhold. Som ansvar i kontraktsforhold regnes ansvar: Vilkår Prosjektforsikring, side 6 av 10

7 - som går ut over det som følger av alminnelige rettsregler, men som sikrede ved kontrakt, avtale eller garanti likevel har påtatt seg å bære. - for skade på sikredes leveranse, arbeid eller entreprise når skaden voldes før overlevering eller skyldes feil eller mangel som forelå ved overlevering. - for omkostninger til hel eller delvis omgjøring av sikredes kontrakt, eventuelt verdien av denne dersom omgjøring ikke skjer, eventuelt utføres av andre. - for skade som skyldes at sikredes ytelse i henhold til kontrakt eller avtale er blitt forsinket eller uteblitt. - som sikrede endelig må bære fordi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress. Unntakene gjelder selv om skade først oppstår etter at tingen er tilbakelevert eller arbeidet er avsluttet. 2. Ansvar for skade på ting (herunder fast eiendom) som tilhører en annen, men som sikrede eller noen på dennes vegne tar hånd om for - salg, utleie, flytting, transport, fremvisning, demonstrasjon og lignende, - leie, lån, bruk og oppbevaring. Unntakene gjelder selv om skade først oppstår etter at tingen er tilbakelevert eller arbeidet er avsluttet. 3. Ansvar for oppreisning etter skadeerstatningsloven, jf 3-5 og 3-6, bøter o.l. 4. Ansvar overfor medeiere for skade på ting som eies i fellesskap eller overfor en virksomhet som disponeres av sikrede, eller der sikrede eller dennes familie har vesentlig eierinteresse 5. Ansvar som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget framdriftsmaskineri og båt. 6. Ansvar for skade på ting oppstått ved maskingravings-, sprengnings, spuntings-, pelings-, pigging eller rivingsarbeid, samt ras og jordforkyvning. Som sprengning regnes også bruk av ekspanderende masse. 7. Ansvar for skade voldt ved forsettlig handling eller unnlatelse, og følger av slik skade 8. Ansvar ved forurensning dersom årsaken til forurensningen ikke er tilfeldig og plutselig. Som forurensning regnes også støv, støy, larm, lys og bestråling 9. Styreansvar 10. Ansvar som relateres til asbest eller PCB 11. Ansvar for personskade som rammer sikredes ansatte når skaden er forårsaket i arbeidsforholdet, eller skade for øvrig som omfattes av Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr Ansvar som byggherre, herunder også for om- og påbygging av egne bygg 13. Ansvar for skade som er en påregnelig følge av normal fremdrift av prosjektet 14. Ansvar overfor medlemmer av den sikredes familie, eller hvis forsikringen er tegnet av et firma- overfor dettes innehavere eller deres familie. Til familie regnes ektefelle/samboer, foreldre/steforeldre/fosterforeldre/ svigerforeldre, søsken, barn/stebarn/ fosterbarn/barnebarn og disse personers ektefeller/ samboere. 15. Ansvar for bygging, reparasjon og vedlikehold av skip, borerigger og lignende, herunder ansvar i forbindelse med arbeider for olje-/ gassindustrien 16. Ansvar for sprøytemaling, sandblåsing og spyling under høyttrykk i friluft Produktansvar Hva forsikringen omfatter Når sikrede blir ansvarlig for skade forårsaket av mangler eller skadevoldende egenskaper ved leverte produkter, gjelder følgende særbestemmelser i tillegg til de øvrige bestemmelser i vilkårene: - Selskapet erstatter skade som inntreffer utenfor Norden, hvis skaden skyldes produkter sikrede har solgt for levering til forbruker innenfor Norden, eller som er videresolgt utenfor Norden uten at sikrede visste eller burde visst dette. Hva forsikringen ikke omfatter 1. Ansvar i kontraktsforhold. Som ansvar i kontraktsforhold regnes ansvar: - som går ut over det som følger av alminnelige rettsregler, men som sikrede ved kontrakt, avtale eller garanti likevel har påtatt seg å bære. - for skade på sikredes leveranse, arbeid eller entreprise når skaden voldes før overlevering eller skyldes feil eller mangel som forelå ved overlevering. - for skade som skyldes at sikredes ytelse i henhold til kontrakt eller avtale er blitt forsinket eller uteblitt. - for skade på ting (herunder fast eiendom) som tilhører en annen, men som sikrede eller noen på dennes vegne tar hånd om for - salg, utleie, flytting, transport, fremvisning, demonstrasjon og lignende,leie, lån, bruk og oppbevaring. 2. Ansvar for oppreisning etter skadeserstatningsloven, jf 3-5 og 3-6, bøter o.l. 3. For skader som dekkes av annen ansvarsforsikring tegnet for virksomheter utenfor Norge. 4. Bruk, behandling eller sanering av bygning eller ting som inneholder asbest eller PCB. 5. Ansvar overfor medlemmer av den sikredes familie - eller hvis forsikringen er tegnet av et firma- overfor dettes innehavere eller deres familie. Til familie regnes ektefelle/samboer, foreldre/ steforeldre/fosterforeldre/ svigerforeldre, søsken, barn/stebarn/ fosterbarn/barnebarn og disse personers ektefeller/samboere. 6. Bygging og vedlikehold av skip og borerigger og lignende. 7. Bruk av høytrykks og sprøytemalings-/sandblåsingsutstyr i friluft. 8. Erstatningsansvar som idømmes av domstol i USA eller Canada eller som ilegges etter retts reglene i disse land, er likevel ikke dekket av forsikringen. 9. Erstatningsansvar sikrede pådrar seg for skade - på selve produktet eller for omkostninger ved reklamasjon og tilbaketakelse. - som voldes av et produkt som ikke er forelagt påbudt kontrollinstans når skaden skyldes den del av eller egenskaper ved produktet som skulle ha vært undergitt kontroll. Vilkår Prosjektforsikring, side 7 av 10

8 - som skyldes at et kjemisk eller farmasøytisk produkt ikke har virket etter sin hensikt eller hatt den tilsiktede effekt, med mindre årsaken en ren produksjonsfeil. Forsikringssum Hvis ikke annet er avtalt, er forsikringssummen kr (førsterisiko). For oppdrag underlagt Norsk Standard NS 8405 eller andre Norske Standarder med tilsvarende innhold er forsikringssummen utvidet til 150 G, med mindre høyere egenandel er avtalt. A3.1 Bedriftsansvar Selskapets samlede erstatningsplikt er begrenset til kr for hvert skadetilfelle i tillegg til saksomkostninger i hvert skadetilfelle. Ved skade som inntreffer utenfor de nordiske land er selskapets samlede erstatningsplikt ved hvert skadetilfelle, inklusive redningsomkostninger og saksomkostninger, begrenset til forsikringssummen. Produktansvar Den avtalte forsikringssum er selskapets maksimale ansvar for alle skadetilfeller som skal anses konstatert i ett og samme forsikringsår. Sikredes plikter ved skadetilfelle Blir det reist erstatningskrav mot sikrede eller det kan ventes at krav vil bli reist, må selskapet underrettes uten ugrunnet opphold. Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller direkte mot selskapet, plikter sikrede for egen regning - å gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for sikrede, og som selskapet trenger for å vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen. - å utføre de undersøkelser og utredninger selskapet finner nødvendig. - å møte ved forhandlinger eller rettergang. Uten selskapets samtykke må sikrede ikke innrømme erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav. Selskapets plikter ved skadetilfelle Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger egenandelen, plikter selskapet - å utrede om det foreligger erstatningsansvar. - å forhandle med skadelidte. - om nødvendig å prosedere saken for domstolene. Selskapet betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet selv om forsikringssummen derved overskrides. Omkostninger til ekstern advokat og annen sakkyndig bistand som er valgt eller godkjent av selskapet, dekkes også. Dersom erstatningskravet dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er selskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, erstattes ikke omkostninger som senere påløper utover det som er fastsatt. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. Framsettes krav om erstatning direkte mot selskapet, skal selskapet varsle sikrede uten ugrunnet opphold og holde sikrede underrettet om den videre behandling av kravet. Selskapets innrømmelse overfor skadelidte binder ikke sikrede. Egenandel Avtalt egenandel gjelder, se forsikringsbeviset. For skader forårsaket av underentreprenør fratrekkes egenandel kr Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriftene er påbud Vardia Forsikring har fastsatt for å forebygge faren for skader og for å begrense omfanget ved eventuelle skader.har sikrede forsømt å overholde sikkerhets- forskriftene, eller å påse at de blir overholdt, kan selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jf FAL 4-8. Det samme gjelder ved handlinger eller unnlatelser gjort av ansatt som har ansvaret for den del av virksomheten hvor forsømmelsen er gjort eller andre personer som forsikringstaker, eller noen som forsikringstaker identifiseres med, har satt til å ivareta bestemte funksjoner eller gjøremål. Jf. FAL Sikring mot ansvarsskader Ved bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons-, vedlikeholds- og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/ eller slipeutstyr, gjelder følgene: - arbeidsstedet og de nærmeste omgivelser skal være ryddet for brennbart avfall. - alt brennbart materiale på og i nærheten av arbeidsplassen skal være fjernet eller beskyttet. - brennbare bygningsdeler skal være kontrollert og beskyttet. - åpninger i gulv, vegger og tak skal være tettet. - godkjent slokkeutstyr, minst 2 stk 6 kg ABC-håndslokkeapparat eller brannslange med diameter 1 tomme påsatt vann fram til strålerøret, skal være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen. - brannvakt skal være tilstede under arbeidet, under pauser og minst 1 time etter at arbeidet er avsluttet. Varme arbeider hvor det benyttes åpen ild, sveise-, skjæreog/eller slipeutstyr utenom faste, spesielt tilrettelagte arbeidsplasser, skal bare utføres av personer som har gyldig sertifikat for varme arbeider, utstedt av Norsk Brannvern Forening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land. Hvor det i sikredes bransje er utarbeidet og i alminnelig bruk, standard leveringsbetingelser med ansvarsregulerende Vilkår Prosjektforsikring, side 8 av 10

9 bestemmelser, skal disse bestemmelser benyttes uten tillegg/endringer. For sikredes bruk av anlegg eller utstyr gjelder følgende - sikrede plikter til enhver tid å sørge for forsvarlig vedlikehold av anlegg og utstyr. - hvor vedlikehold krever spesiell autorisasjon, må kun autorisert personell benyttes. - leverandørens forskrifter for vedlikehold og service skal følges. Sikring mot ansvarsskade- Overgrunns oppbevaringstanker Stasjonære, overgrunns oppbevaringstanker skal sikres med forsvarlig oppsamlingskum eller annet effektivt oppsamlingsarrangement for lekkasjer i henhold til Forskrift av 7. desember 1982 nr 49 om tiltak for å hindre spill eller lekkasje fra stasjonære utendørs overvannstanker for oppbevaring av brannfarlig væske. (Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern). Hvor vedlikehold krever spesiell autorisasjon, benyttes kun autorisert personell. Sikring mot ansvarsskade- Nedgravde tanker Nedgravde tanker skal kontrolleres jevnlig. Korrosjonsangrep kontrolleres i rengjort tank og veggtykkelse måles og tank inklusive rørledninger tetthetsprøves med påtrykket luft eller vakuum. Første kontroll utføres senest 15 år etter at tanken var ny, deretter senest hvert 5. år. Rekondisjonerte tanker kontrolleres første gang senest 10 år etter rekondisjoneringen og deretter hvert 5.år. Hvor vedlikehold krever spesiell autorisasjon, benyttes kun autorisert personell. Leverandørens forskrifter for vedlikehold og service skal følges. Entreprenør - kontroll av forsikring Sikrede skal kontrollere at alle underentreprenører har ansvarsforsikring som dekker den skade de kan påføre byggherrens eller tredjemannsperson eller ting i forbindelse med utførelse av kontraktsarbeider. Forsikringssum skal være minst 150G, og forsikringen skal omfatte alt arbeid underentreprenører og deres underentreprenører utfører Byggherreansvar Hvor forsikringen gjelder Ansvarsforsikringen gjelder i Norden. Hva forsikringen omfatter Ansvarsforsikringen er utvidet til å omfatte rettslig erstatningsansvar i egenskap av tiltakshaver/ byggherre for prosjekt omfattet av forsikringen. Utvidelsen gjelder for den entreprenør/entreprenørbedrift (forsikringstaker) som er oppgitt i forsikringsbeviset, når denne også innehar status som tiltakshaver/byggherre. Ansvar for annen tiltakshaver/byggherre vil være dekket om denne er medforsikret for ting iht. NS8405, NS8406 eller lignende standarder gjeldende for arbeidene. Ansvar i tilknytning til følgende forhold er kun dekket om dette er uttrykkelig avtalt - Maskingraving, peling, pigging, spunting, riving, ras- og jordforskyvning. - Sprengning. - Sprøytemaling, sandblåsing og spyling under høytrykk i friluft. Unntak - Produktansvar er unntatt. - Sikredes ansvar overfor entreprenør som deltar i prosjektet. - Øvrige unntak: jf. vilkårene for Prosjekt/Entreprenør forsikring. Forsikringssum Forsikringssum er begrenset til kr (førsterisiko) i tillegg til saksomkostninger ved hvert skadetilfelle. Egenandeler Avtalt egenandel fratrekkes 12.3 Maskiner, inventar og varer fast lagersted Forsikringen omfatter maskiner, inventar og varer på virksomhetens faste tilholdssted/lagersted, med inntil den forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset Ekstrautgifter dekkes med inntil 20% av valgt forsikringssum på maskiner, inventar og varer høyst kr , som sikrede pådrar seg i ansvarstiden, når disse er en følge av en erstatningsmessig skade på forsikringstakers faste tilholdssted/lagersted og utgiftene er nødvendig for å kunne fortsette virksomheten. Ansvarstiden er 12 mnd., regnet fra det tidspunkt skaden inntraff. Tap som følge av nedgang i omsetning er ikke omfattet Arbeidsutstyr, brakker, byggekran Forsikringen omfatter maskiner, verktøy, byggekran, hjelpeutstyr, brakker, boder, containere og tilsvarende beroende på anleggsplass/oppdragssted som anvendes for arbeidets utførelse, men som ikke skal inngå i det ferdige bygg/anlegg, med inntil den forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset Forsikringen gjelder også på forsikringstakers faste tilholdssted/lagersted. Transport i forbindelse med kontraktsarbeidet Byggekran, brakker og containere er også dekket ved Vilkår Prosjektforsikring, side 9 av 10

10 skade under transport mellom bedriftens faste lagersted og anleggsplass/ oppdragssted som skyldes: - transportulykke i Norge. Med transportulykke menes: - at transportmidlet ved landtransport eller lufttransport har vært utsatt for sammenstøt, velting, akselbrudd, avsporing/utforkjøring eller lignende alvorlig ulykke - lasting eller lossing av de forsikrede varer, dog begrenset til totaltap av hele kolli Ansvar for graving og sprenging Vilkårenes pkt. 12.1endres slik at forsikringen omfatter sikredes ansvar for gravings-, piggings-, sprengnings- (herunder bruk av ekspanderende masse) og pelingsarbeid. Utvidelsen omfatter dog ikke ansvar som byggherre, eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, herunder truck og arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri. For denne type ansvar gjelder reglene nedenfor a. Forsikringssum og egenandel er spesielt angitt i forsikringsbeviset. Forsikringssummen er selskapets maksimale ansvar for alle tingskader som inntreffer i ett og samme forsikringsår. Egenandelen gjelder pr. skade. b. Selskapet svarer ikke for erstatningsansvar for skade påført byggverk eller annen gjenstand når sikredes arbeid finner sted inne i, under eller nærmere enn 5 meter fra byggverket/gjenstanden eller når det må forventes at arbeidet vil få en virkning innenfor en slik avstand. Dette gjelder også skader voldt av arbeidsmaskin. c. Forsikringen omfatter ikke skade påført egne eiendommer. d. Forsikringen omfatter ikke skade som følge av midlertidig eller varig forandring av grunnvannstanden. e. Forsikringen omfatter ikke produktansvar. Egenandel Egenandelen utgjør 10 % av skadebeløpet, minimum kr , maksimum kr , men aldri mindre enn eventuelt særskilt avtalt egenandel Ekstrautgifter/merkostnader Ekstrautgifter som sikrede pådrar seg i ansvarstiden når disse er en følge av erstatningsmessig skade på forsikringsstedet og de er nødvendige for å kunne fortsette virksomheten, med inntil den forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset Merkostander som følge av reparasjon av skadde ting på overtid og ved helligdagsarbeide, ved forsendelse av skadde ting som il-, ekspress-, eller flyfrakt, samt annen lignende forsering Rivning/rydding/destruksjon/lagring av miljøfiendtlige rester Rivning/rydding/destruksjon/lagring av miljøfiendtlige rester i vilkårene er utvidet med den forsikringssum som er angitt i forsikringsbeviset. Vilkår Prosjektforsikring, side 10 av 10

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1 Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1. Hva forsikringen omfatter Utførte kontraktsarbeider som forsikringstakeren har forsikringsplikt for, herunder rehabilitering, ombygging

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. ANSVARSFORSIKRING FOR SPEDITØRER OG ANDRE INNEN TRANSPORTNÆRINGEN SPE1-6 Gjelder fra 29.05.2000 (Avløser vilkår SPE1-5 av 15.03.1999) Innhold 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Forsikringen gjelder til fordel for

Forsikringen gjelder til fordel for NATURSKADEFORSIKRING NORMVILKÅR INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Forsikringen gjelder til fordel for Hvor forsikringen gjelder Hva forsikringen omfatter Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen.

Detaljer

Forsikringsvilkår. Ansvar ANS1-9. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Ansvar ANS1-9. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Ansvar ANS1-9 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen omfatter 5

Detaljer

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 Vilkår for: COM-395 Naturskade Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring

Alminnelig ansvarsforsikring VILK GA115 0 Eff:20081201 Ver:006 Rev:009 Alminnelig ansvarsforsikring VILKÅR NR. GA115 Vilkår av 01.12.08 Avløser vilkår av 01.12.07 1. Hvem forsikringen gjelder for. Forsikringen gjelder for forsikringstakeren

Detaljer

C-400 Bedrifts- og produktansvar av 08.08.2008 Erstatter C-400 Bedrifts- og produktansvar av 01.01.2008 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

C-400 Bedrifts- og produktansvar av 08.08.2008 Erstatter C-400 Bedrifts- og produktansvar av 01.01.2008 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SÆRBESTEMMELSER

Detaljer

LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN

LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres Når ulykken har skjedd Hvordan en naturskade håndteres Forsikringsselskapet har ansvar for: Kunden førstehjelp/redning (akutt-tiltak) informasjon generell fremdrift i forsikringssaken kontakt med andre

Detaljer

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 2.4 Rettslig erstatningsansvar Ansvarsforsikringen, pkt. 7, gjelder ansvar for skade som inntreffer

Detaljer

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 2.4 Rettslig erstatningsansvar Ansvarsforsikringen,

Detaljer

Eiendeler Vilkårs id: NBK-124.100-001 av 01.03.2014

Eiendeler Vilkårs id: NBK-124.100-001 av 01.03.2014 Eiendeler Vilkårs id: NBK-124.100-001 av 01.03.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret. Innehaver av panterett i løsøre eller

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING Vilkår av 18.10. 2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. EINAR MONKIBISNEZ ELVRUM Ringstabekkveien 60A 1358 JAR Forsikringsdokumenter Vedlagt finner du bedriftens forsikringsdokumenter. Hvis du skulle få en skade, kan du raskt og enkelt melde den på. Vi tar

Detaljer

Huseierforsikring - Bolig

Huseierforsikring - Bolig VILK IQ100 0 Eff:20061201 Ver:003 Rev:009 Huseierforsikring - Bolig VILKÅR NR. IQ100 Vilkår av 01.12.06. Avløser vilkår av 01.01.06. For forsikringen gjelder også Generelle vilkår. A. Fellesbestemmelser,

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Tingdekning Maskiner/varer/løsøre

Tingdekning Maskiner/varer/løsøre VILK JC101 Tingdekning Maskiner/varer/løsøre VILKÅR NR. JC101 Vilkår av 01.12.09. Avløser vilkår av 01.08.08 Disse vilkår gjelder i tillegg til vilkår JC100 1. Hva forsikringen omfatter 1.1. Forsikringen

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid... - årsforsikring Vilkår av 1 juni 2009 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid... 2 Hoveddekninger

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Hus og Fritidshus

Forsikringsvilkår Hus og Fritidshus 1 INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Hvor forsikringen gjelder... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Hva som er forsikret...3 4. Hvilke skader som erstattes...

Detaljer

Ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår

Ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår Ansvarsforsikring C-400 Ansvarsforsikring av 01.11.2014 Erstatter C-400 Bedrifts- og produktansvar av 08.08.2008 og C-460 Ansvar for bygge- og anleggsbransjen av 08.08.2008 Til våre forsikringstakere Disse

Detaljer

635761.TYG19L. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

635761.TYG19L. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. 15. juli 2014 NORGES HOVSLAGERFORENING Sørbygdavegen 22 co/ Nikolai Refsahl 2335 STANGE Endring i forsikringsavtale SP635761 Nå er endringene vi ble enige om gjennomført, og du finner dem på de neste sidene.

Detaljer

Forsikringsbevis Verdisak

Forsikringsbevis Verdisak Forsikringsbevis Verdisak Leverandør: Storebrand Forsikring AS, org.nr. NO 930 553 506 Polisenummer: 1012261 Forsikringstaker: Danske Bank Kundenummer: 0002485118 Forsikringsperiode: PC-forsikring for

Detaljer

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Forsikringsvilkår Hund og rasekatt 01.01.2015 Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

C-310 Næringsbyggvilkår av 08.08.2008 Erstatter C-310 Næringsbyggvilkår av 01.01.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE HVILKE SKADER SOM DEKKES

C-310 Næringsbyggvilkår av 08.08.2008 Erstatter C-310 Næringsbyggvilkår av 01.01.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE HVILKE SKADER SOM DEKKES Side 1 av 25 INNHOLDSFORTEGNELSE A B C D E HVILKE SKADER SOM DEKKES HVA SOM ER FORSIKRET ERSTATNINGSBEREGNING ANDRE BESTEMMELSER ANSVARSFORSIKRING Side 2 av 25 I tillegg til disse vilkår gjelder: Forsikringsbeviset

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid...

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid... - årsforsikring Vilkår av 1. januar 2016 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid... 2 Hoveddekninger

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid...

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid... - årsforsikring Vilkår av 1. januar 2015 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid... 2 Hoveddekninger

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid... - årsforsikring Vilkår av 1. januar 2012 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid... 2 Hoveddekninger

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om.

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbud 15. november 2012 LONGYEARBYEN HUNDEKLUBB Pb. 196 9171 LONGYEARBYEN Tilbud på forsikring Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbudet er basert

Detaljer

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 01.07.2015 Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA SOM ER FORSIKRET... 3 4. HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 Ved skade kontakt Skadeservice på telefon 815 73 440 Telefaks: 67 22 41 10 2012-1- Erstatter vilkår for Verdigjenstand

Detaljer

Borettslagsforsikring

Borettslagsforsikring VILK IT100 0 Eff:20091201 Ver:008 Rev:011 Borettslagsforsikring VILKÅR NR. IT100 Vilkår av 01.12.2009 Avløser vilkår av 01.08.2008 For forsikringen gjelder også Generelle vilkår. A. Fellesbestemmelser,

Detaljer

HUSEIERFORSIKRING BOLIG, H-B 110

HUSEIERFORSIKRING BOLIG, H-B 110 HUSEIERFORSIKRING BOLIG, H-B 110 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS VILKÅR AV 01.01.2013 For forsikringsavtalen gjelder også lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (FAL), Generelle

Detaljer

Eiendomsforsikring Pluss for boligselskaper. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014

Eiendomsforsikring Pluss for boligselskaper. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 Eiendomsforsikring Pluss for boligselskaper Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 1 Innhold Del 1: Forsikringsvilkår Eiendomsforsikring Pluss for boligselskaper side 3 Del 2: Særvilkår side 35 Del 3: Forsikringsvilkår

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3 Innboforsikring IBO1-3 Forsikringsvilkår Innhold A.1 HVILKE SKADER FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.3 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.4 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER A.5 SKADEOPPGJØRSREGLER

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Bygningsforsikring Erstattes vilkår av 1. januar 2012 Gjelder for bygning med inntil fire leiligheter og hytter. INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring

Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring Gjelder fra 01.01.2008 Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold 1 DEFINISJONER...

Detaljer

Eiendomsforsikring Pluss for boligselskaper. Forsikringsvilkår av 1. januar 2009

Eiendomsforsikring Pluss for boligselskaper. Forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Eiendomsforsikring Pluss for boligselskaper Forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innhold Del 1: Forsikringsvilkår Eiendomsforsikring Pluss for boligselskaper side 3 Del 2: Forsikringsvilkår Naturskadeforsikring

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Gjeldende fra 01.11.2005 Telefon: 03215 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: skade@wli.no [ INNHOLD ] [ Side 2 ] For forsikringer som starter t.o.m. 31.12.2006 er forsikringsgiver

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 21.03.2013 Eika Forsikring Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 21.03.2013 Forsikringsvilkår Hest 21.03.2013 Eika Forsikring INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for.................................

Detaljer

Avtalevilkår Villa Basis

Avtalevilkår Villa Basis Avtalevilkår Villa Basis Gjelder fra 01.01.2009 TVBA 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1 desember 2008 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (Som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Bygningsforsikring Gjelder for bygning med inntil 4 leiligheter og hytter INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Bygningsforsikring Gjelder for bygning med inntil 4 leiligheter og hytter INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i Kollektiv ansvarsforsikring VILKÅR NR. 52007 Vilkår av 01.01.2016 Vilkår er en del av den

Detaljer

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Vilkår av 01.01.2013. Revidert 01.01.2015. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 Vilkår av 1. januar 2015 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 A. Tingdekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 3. Tingdekning på fast

Detaljer

Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014

Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no Villa Forsikringsvilkår av juli 2014 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD VILLA... 2 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor forsikringen gjelder...

Detaljer

Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringslivsforsikring, side 1 av 19

Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringslivsforsikring, side 1 av 19 Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Vilkår Næringslivsforsikring, side 1 av 19 Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Scandinavian Insurance Group AS,

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

Bygge- og anleggsforsikring BA 110

Bygge- og anleggsforsikring BA 110 Bygge- og anleggsforsikring BA 110 Vilkårene gjelder fra 1.1.2014 Forsikringsgiver er Knif Trygghet Forsikring AS For forsikringen gjelder også: Generelle vilkår og følgende sikkerhetsforskrifter: - Sikkerhetsforskrift

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 A. Tingdekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 3. Tingdekning på fast

Detaljer

C-330 Forsikringsvilkår for boligsammenslutninger av 08.08.2008 Erstatter C-330 Forsikringsvilkår for boligsammenslutninger av 01.01.

C-330 Forsikringsvilkår for boligsammenslutninger av 08.08.2008 Erstatter C-330 Forsikringsvilkår for boligsammenslutninger av 01.01. Side 1 av 42 1. HVILKE SKADER SOM DEKKES 2. HVA SOM ER FORSIKRET 3. ERSTATNINGSBEREGNING 4. ANDRE BESTEMMELSER 5. BORETTSINNEHAVERS HUSLEIETAP 6. ANSVARSFORSIKRING 7. STYREANSVARSFORSIKRING 8. UNDERSLAGSFORSIKRING

Detaljer

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Det framgår av forsikringsbeviset hvilken bygning denne forsikringen er avtalt for. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

HYTTEFORSIKRING - BYGNING HYTTE 904-02, gyldig fra 1.9.2011

HYTTEFORSIKRING - BYGNING HYTTE 904-02, gyldig fra 1.9.2011 HYTTEFORSIKRING - BYGNING HYTTE 904-02, gyldig fra 1.9.2011 INNHOLD: Hytte - bygningskasko Ansvar Rettshjelp Naturskade Skademelding / Plikter ved skade Identifikasjon og endring av risiko Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Husforsikring. Privateide én- og tomannsboliger/hytter. Tre- og firemannsboliger.

Husforsikring. Privateide én- og tomannsboliger/hytter. Tre- og firemannsboliger. Vilkår hus (hus04) Husforsikring. Privateide én- og tomannsboliger/hytter. Tre- og firemannsboliger. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldende forsikring. Hvilken

Detaljer

Takk for at dere valgte forsikringer fra SpareBank 1. Vi ønsker at dere skal være fornøyd som forsikringskunde hos oss - både før og etter skade.

Takk for at dere valgte forsikringer fra SpareBank 1. Vi ønsker at dere skal være fornøyd som forsikringskunde hos oss - både før og etter skade. Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Kundenr.: 906169 Sidenr.: 1 av 50 LO Sentralt Att Økonomiseksjonen Youngs Gate 11 0181 Oslo Forsikringsavtale Kjære kunde, Denne forsikringsavtalen gjelder for perioden

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.7.2015 for. Bolig/fritidsbolig

Forsikringsvilkår av 1.7.2015 for. Bolig/fritidsbolig Forsikringsvilkår av 1.7.2015 for Bolig/fritidsbolig Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva som er forsikret... 3 4 Hvilke skader som erstattes... 4 5 Andre

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Vilkår kontor- butikk- og bedriftsforsikring (nær01)

Vilkår kontor- butikk- og bedriftsforsikring (nær01) Vilkår kontor- butikk- og bedriftsforsikring (nær01) For kontor gjelder maskiner, inventar, løsøre og ansvar. For butikk og bedrift gjelder maskiner, inventar, løsøre, varer, avbrudd og ansvar. Forsikringsvilkår

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

Forsikringsrett våren 2012

Forsikringsrett våren 2012 Forsikringsrett våren 2012 Interesse, forsikringsverdi og erstatning Advokat Hans Kenneth Viga Tema Gjenstand for forsikring (interesse) FAL 6-1 Forsikringsverdi og forsikringssum Overforsikring og berikelsesforbud

Detaljer

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for... 3 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva som er forsikret... 3 4 Hvilke skader som erstattes... 5 5 Andre personers handlinger og unnlatelser, og endring av

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Norske Rosenterapeuters Foreni v/barbro Svensson Lundin Roald Amundsens vei 5 7018 Trondheim Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 Vilkår av 1. januar 2016 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 A. Tingdekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 3. Tingdekning på fast

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging

Detaljer

Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen og kan kun benyttes dersom du tegner forsikring gjennom Advokatforeningen

Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen og kan kun benyttes dersom du tegner forsikring gjennom Advokatforeningen 1. GENERELLE FORHOLD... 3 1.1. AVTALENS PARTER... 3 1.2. HVA AVTALEN OMFATTER... 3 1.3. REGLER FOR KOLLEKTIVAVTALEN. FAL 9-2... 3 1.4. OPPHØR, UTELUKKELSE ELLER ADGANGSNEKT... 3 1.5. OPPLYSNINGER VEDRØRENDE

Detaljer

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

Avtalevilkår Villa Best

Avtalevilkår Villa Best Avtalevilkår Villa Best Gjelder fra 01.01.2010 TVBE 110 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer