Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av Vilkår Næringslivsforsikring, side 1 av 19

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringslivsforsikring, side 1 av 19"

Transkript

1 Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av Vilkår Næringslivsforsikring, side 1 av 19

2 Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av Forsikringsgiver er Scandinavian Insurance Group AS, organisasjonsnummer Forsikringene administreres av Rein Forsikring AS, organisasjonsnummer I tillegg til disse vilkår, gjelder følgende: - Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår - Generelle vilkår - Forsikringsavtaleloven (FAL) og øvrig lovverk, i den utstrekning de ikke er fraveket i vilkårene Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår gjelder foran vilkårene 1. Hvem forsikringen gjelder for 1.1 Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker). 1.2 Ved forsikring av fast eiendom gjelder forsikringen også for innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett, jf. FAL 7-1, 1.3 Forsikringen gjelder ikke for innehaver av panterett i løsøre eller varer, jf FAL 7-1, 3. ledd som er fraveket, med mindre panthaveren har mottatt forsikringsattest fra selskapet. 1.4 Forsikringen gjelder ikke for annen panthaver eller eier av ting enn dem som er omtalt i punktene 1.1 til 1.3 ovenfor, med mindre forsikringstakeren har forsikringsplikt eller bærer risikoen for tingen. Se dog pkt. 3.2, 2. ledd. Selskapet kan med bindende virkning for medforsikrede etter dette punkt endre avtalen eller la den opphøre. Ved skadeoppgjør kan selskapet forhandle med forsikringstakeren og utbetale erstatning til ham med bindende virkning for sikrede med mindre selskapet har fått skriftlig meddelelse om den medforsikrede interesse etter at skaden inntraff og før oppgjør finner sted. Ved eierskifte gjelder forsikringen inntil ny eier har tegnet forsikring dog ikke senere enn 14 dager etter eierskifte. 2. Hvor forsikringen gjelder 2.1 Forsikringen gjelder på sted(er) som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringssted). Ansvarsforsikringen gjelder for skade som inntreffer i Norden og som pådras etter gjeldene rett i de nordiske land med mindre annet uttrykkelig er angitt i forsikringsbeviset. 2.2 Forsikringen omfatter ting som midlertidig befinner seg på annet sted innen Norden (borteforsikring), med inntil For ting som er under transport og eller opphold i bil, er forsikringssummen begrenset til kr Borteforsikring gjelder ikke: - på bygge- eller anleggsplass, - for ting som anvendes i entreprenør-, installasjons-, monterings- eller håndverksvirksomhet. 2.4 Naturskadeforsikring (pkt. 4.6) og forsikring for ran gjelder bare i Norge. 2.5 Ansvarsforsikringen, jf. pkt. 6, gjelder ansvar for skade som inntreffer i Norden og som pådras etter gjeldende rett i de nordiske land, jf. dog pkt Hva forsikringen omfatter Når det fremgår av forsikringsbeviset, omfatter forsikringen: 3.1 Varer Som varer regnes: råvarer, halvfabrikata, ferdigvarer, handelsvarer, hjelpestoffer, driftsmaterialer, varer i kommisjon (jf. Kommisjonsloven), emballasje og lignende. Ting mottatt til oppbevaring, bearbeiding eller reparasjon er bare dekket når dette fremgår av forsikringsbeviset, eller når forsikringstakeren ved lov eller skriftlig avtale har forsikringsplikt eller har overtatt risikoen. 3.2 Løsøre Som løsøre anses faste og løse maskiner og inventar med faste og løse installasjoner, som er montert for eller er et ledd i produksjons- eller næringsvirksomhet, offentlige eller private anstalter o.l. For eksempel maskinfundamenter, elektriske ledninger til maskiner, trykkluftledninger, kjøleledninger, ventilasjonsanlegg m.v., modeller, mønstre, former, stanser, matriser, klisjeer, trykkplater og stående sats. Ting tilhørende andre er medforsikret selv om forsikringstakeren ikke har forsikringsplikt, men bare i den utstrekning forsikringssummen overstiger verdien av egne og andres forsikringspliktige ting, jf. pkt. 3.1, og eieren selv ikke har tilstrekkelig forsikring. 3.3 Avbruddstap Avbruddstap i inntil 24 måneder beregnet etter bestemmelsene i pkt. 5.2., og som sikrede påføres i ansvarstiden ved stans eller innskrenkninger i driften på grunn av erstatningsmessig skade nevnt i kapittel 4, inntruffet på forsikringsstedet i forsikringstiden. Tapet kan ikke settes høyere enn det tredobbelte av forsikringssummen for maskiner, inventar, løsøre og varer tillagt kontrakts beløpet for leasede ting nevnt i forsikringsbeviset, dog maksimert til kr , med mindre det er særskilt avtalt og uttrykkelig fremgår av forsikringsbeviset. Avbruddstap som følge av erstatningsmessig naturskade, jf. Lov av 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring. Forsikringen omfatter også avbruddstap med inntil kr , som virksomheten på forsikringsstedet får ved at produksjon eller omsetning reduseres eller fordyres ved erstatningsmessig skade nevnt i pkt. 4, hos leverandør eller kjøper av løsøre eller varer innen Norden. Ytelser fra vannverk, televerk, e-verk samt offentlige eller andre tjeneste- Vilkår Næringslivsforsikring, side 2 av 19

3 ytelser er unntatt. Indirekte skade på råmaterialer, halvfabrikata og ferdigvarer erstattes med inntil kr Slik skade erstattes når ovennevnte påvirkes av erstatningsmessig skade på andre ting som er omfattet av denne forsikringen. I tillegg omfattes skade ved at elektrisk strøm uteblir på grunn av erstatningsmessig skade som er omfattet av denne forsikringen i fremmed elektrisk anlegg. 3.4 Ansvarsforsikring, jf. kapittel Uten særskilt avtale omfatter forsikringen ikke: Motorkjøretøy som blir drevet fram med motor ihht. motorvognforskriftene 2.1 pkt. 2, og tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og motorbåt - som ikke er varer i næringsvirksomhet. Forsikringen gjelder bare på forsikringsstedet. Forsikringen omfatter ikke ting, økede finansieringsutgifter, økning i avskrivninger på grunn av skade og heller ikke den del av avbruddstap som er følge av: Andre forbedringer, utvidelser eller endringer enn slike som skyldes offentlig påbud med hjemmel i lov eller offentlig forskrift for utbedring av skaden. Selskapet svarer ikke for slikt tap ved påbud som myndighetene hadde hjemmel til å gi, selv om skaden ikke hadde inntruffet. 3.6 Utover forsikringssummen omfatter forsikringen: a. Nyanskaffelser i forsikringstiden med inntil 10 % av summene for maskiner, inventar og løsøre. b. Penger, bankbøker og verdipapirer (unntatt innhold i automater) med inntil kr ,-. c. Skade på leiet rom eller bygning som følge av tyveri/ hærverk med inntil kr d. Utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester av skadede ting etter skade, begrenset oppad til kr , Erstatningen i dette punkt kan ikke overstige forsikringssummen på Mil og Varer. e. Merutgifter, innenfor et tidsrom av 12 måneder, til lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester av skadede ting etter påbud med hjemmel i lov eller forskrifter, med inntil 20 % av forsikringssummen, høyst kr ,-. f. Påløpte ekstrautgifter på grunn av prisstigning etter skade med inntil 20 % av erstatningen for tingen, Forsikring av maskiner, løsøre og varer som er nevnt i polisen er utvidet til å omfatte økede utgifter på grunn av prisstigning til utbedring eller gjenanskaffelse (nedenfor kalt utbedring) av tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ting. Prisstigning erstattes i samme forhold som skaden forøvrig og er begrenset til 20 % av erstatningen for tingen. Erstatningen fastsettes når skaden er utbedret ved avtale eller skjønn. Selskapet kommer bare i ansvar hvis skaden er utbedret innen 3 år fra skadedagen. Erstatningen forfaller først til betaling når skaden er utbedret. g. Nødvendige utgifter til rekonstruksjon av arkiver, manuskripter, yrkestegninger og beregninger, registre, kartoteker og forretningsbøker, kjerneprøver, datafiler og program, som er gjenanskaffet eller rekonstruert innen 2 år, med inntil kr h. Bruddskade på glass- eller plastruter ferdig innsatt i vinduer, dører, innredning og inventar i egne og leide lokaler med verdi inntil kr For speil, skilt, utstillingskasse, monter og glassmaleri erstattes også skade på deler av gjenstanden som er av glass og som skades samtidig. Skade som følge av riper, avskalling og utett ramme samt arbeid på glass eller ramme, er ikke dekket. Forsikringen, omfatter også: Ekstrautgifter til midlertidig innsetting av glass av enkleste sort, når ny rute ikke kan skaffes innen rimelig tid. I tillegg erstattes ekstrautgifter med inntil kr ,- til maling, gravering m.m. i. Skilt, utstillingskasser, montre o.i. med inntil kr totalt. Dekningen gjelder ikke utenfor forsikringsstedet. j. Bygningsmessig tilleggsinnredning bekostet av sikrede som leietaker, når innredningen ikke lenger kan benyttes fordi leieforholdet opphører som følge av skade, eller fordi innredningen ikke blir utbedret som ledd i bygningsskadens utbedring, med inntil kr k. Ting solgt med salgspant med inntil kr dersom kjøper ikke har forsikret tingen.z l. Manglende arbeidskraft til driften, ufullstendig tingforsikring, manglende finansiering eller økede kapitalkostnader på grunn av investering utover erstatning for ting. m. Den avtalte ansvarstid begynner fra det tidspunkt skaden hindrer driften, dog ikke senere enn 12 måneder fra skadedato. Medfører streik, lockout eller annen force majeure at utbedringen eller gjenoppføringen hindres, forskyves ansvarstiden tilsvarende i inntil 12 måneder fra skadedatoen. Selskapet erstatter ikke det tap som oppstår de første 48 timer av ansvarstiden. 4. Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger som gjelder Selskapet erstatter bare skader som inntreffer i den tid selskapets ansvar løper etter forsikringsavtalen og FAL. Med skade menes fysisk skade på ting, tap av ting. Avbrudd i drift, husleietap og utgifter som angitt i kapittel 3, erstattes Vilkår Næringslivsforsikring, side 3 av 19

4 dersom det er en følge av fysisk skade. Selskapet dekker: 4.1. Brann. Det vil si ild som er kommet løs. Plutselig nedsoting fra permanent ildsted Eksplosjon. Ved bygningsskade erstattes skade ved alle typer eksplosjoner, og ved skade på maskiner, inventar, løsøre og varer erstattes skader kun ved eksplosjon ved trykk av luft, gass eller damp, samt ved forbrenning og annen kjemisk reaksjon Selskapet dekker ikke følgende skader: Ved sprengningsarbeid som utføres på forsikringsstedet. På forbrenningsmotor ved eksplosjon i denne. Transformator, elektrisk maskin, apparat, datautstyr ved eksplosjon i disse. Smelteovn, mikser, skjenk, digel, form og liknende hvor eksplosjon oppstår. På elektrisk maskin, apparat eller ledning med driftsspenning over 1000 volt, transformator, telefonsentral eller datautstyr, selv om det oppstår brann i selve gjenstanden. På smelteovn, mikser, skjenk, digel, form mv. hvor eksplosjon oppstår. 4.2 Direkte lynnedslag Med direkte lynnedslag menes at tingen enten direkte er truffet av lynet eller lynet har slått ned mindre enn 200 m fra den skadede ting og fulgt en leder til tingen. Stedet hvor lynet slo ned skal være tydelig merket av lynnedslaget. Elektrisk fenomen Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning - også som følge av lyn og tordenvær. Spesielt aldersfradrag, se pkt Vann og annen væske Utstrømming av vann eller annen væske fra rørledning med tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse. Plutselig vanninntrenging i bygning fra terreng ved snøsmelting og ekstraordinær nedbør, som har ført til synlig, frittliggende vann på laveste gulv. Vann eller annen væske som har trengt inn i bygning fra kloakkledning, overvannledning i grunnen eller tilførselsledning for vann eller fyringsolje. Utstrømming av slukkemiddel fra anlegg eller apparater for brannslukking. Skader som ikke erstattes: Skade ved langsom inntrengning av vann i bygning utenfra Skade ved sviktende eller mangelfull drenering Skade ved vann fra drensledning Skade ved vann fra takrenne, utvendig nedløp og taksluk for innvendig nedløp Skade ved tining av utvendig ledning Skade som skyldes kondens, søl, sopp, eller soppsporer, råte, virus, prioner, bakterier og andre mikroorganismer, kjæledyr, insekter, uansett årsak Tap av vann eller annen væske Skade på gulv eller vegger i våtrom som skal tåle vann For tingskade som rammer andre elektriske maskiner, apparater eller elektriske innretninger for oppvarming, blir det gjort aldersfradrag etter bestemmelsene i pkt. 5.4, også hvis det oppstår brann i tingen. 4.4 Tyveri fra og hærverk i bygning Ved innbrudd i leide lokaler erstattes bygningsskade i leide lokaler med inntil kr ,- Skade ved brudd på glass med inntil kr Skade ved ran jf. Straffelovens 267, og overfall i egne lokaler med tap av penger, bankbøker, verdipapirer, løsøre og varer på forsikringsstedet og under transport innen Norden ved den sikrede eller ved eget bud, med inntil kr når maskiner, inventar og løsøre er dekket. Se forsikringsbeviset. Skade ved at noen har skjult seg i lokalet og bryter seg ut er erstattet. Utgifter til endring/skifting av lås som følge av at nøkler eller adgangskort er kommet på avveie, dekkes med inntil kr Selskapet svarer ikke for tyveri som er oppstått i forbindelse med bruk av rett nøkkel, med mindre nøkkelen var oppbevart utenfor forsikringsstedet, eller like godt beskyttet som krevd for de forsikrede ting, da tyven kom i urettmessig besittelse av den. 4.5 Andre skader Andre skader som erstattes Snøtyngde, snøpress, ras fra eller på tak, avbruddstap som følge av erstatningsmessig naturskade (se Lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr.70) Skade ved at luftfartøy eller deler fra dette faller ned og rammer ting Skade på ting når disse skades av glassbiter eller temperaturfall ved knusing av forsikret rute. Andre skader som ikke erstattes Skader som består av svinn, svinnsprekker, flekker, riper, avskallinger o. I. Skader ved snø, sand o. I. som trenger inn utenfra, med mindre dette skyldes en bygningsskade som er erstatningsmessig. Skade som skyldes utilstrekkelig eller sviktende fundamentering, setninger i bygget, jordtrykk, materialfeil, rust, korrosjon eller annen tæring, svak eller feilaktig konstruksjon eller uriktig montasje. Skade på del av objekt på grunn av korrosjon/oksidasjon Slitasje som er en naturlig følge av bruk eller annen gradvis forringelse Vilkår Næringslivsforsikring, side 4 av 19

5 5. Skademelding - skadeoppgjør 5.1 Skademelding Den som vil gjøre krav gjeldende, må uten ugrunnet opphold underrette selskapet om at skade er inntruffet. Brann, tyveri og hærverk skal meldes til politiet. Skademeldingen skal inneholde sikredes organisasjonsnummer 5.2 Skadeansettelse Tingskader Skaden settes til hva det på skadedagen ville ha kostet å utbedre tingen til samme - eller i det vesentlige samme stand som før. Skaden er under enhver omstendighet begrenset til forsikringsverdien med fradrag av gjenverdi. Hver enkelt komponent eller del av tingen skal vurderes for seg. Kan tingen ikke repareres til samme eller i det vesentlige samme stand som før, settes skaden til forsikringsverdien med fradrag av gjenverdi. Gjenverdi fastsettes på samme måte som forsikringsverdien, jf. pkt I stedet for å betale erstatning kontant, kan selskapet: - Enten stille en tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende ting av samme merke og modell til disposisjon for sikrede, eller Besørge skaden reparert av egne valgte håndverkere slik at tingen settes i samme -eller i det vesentlige samme stand - som før skaden inntraff. Beregning av avbruddstap Forsikringen skal bare gi erstatning etter forsikringsavtalen for det tap som virkelig er lidt. Tapet fastsettes snarest mulig etter utløpet av ansvarstiden, eller tidligere hvis partene blir enige om det. Sikrede plikter å medvirke til at driften i ansvarstiden blir så god som mulig, for eksempel ved utbedring, gjenanskaffelse, overflytting til annet lokale, midlertidig omlegging eller innstilling av driften. Gir selskapet bestemte anvisninger må disse følges. Det samlede avbruddstap er begrenset i henhold til pkt. 3.3 Avbruddstapet settes til forskjellen mellom det resultat av driften som ville vært oppnådd i ansvarstiden uten skade, og resultatet av driften i ansvarstiden etter skaden. Disse resultatene beregnes uten hensyn til inntekts- eller utgiftsposter som ikke har noe med selve driften å gjøre, som for eksempel dannelse eller oppløsning av reserver i beholdninger og varekontrakter, inntekts- og formuesskatter. Ved beregning av det resultat av driften som ville ha vært oppnådd i ansvarstiden uten skade, skal virksomhetens resultat av driften i tilsvarende tidsrom før skaden, minimum 1 år, legges til grunn (sammenligningstiden). Resultatet i sammenligningstiden justeres hvis: konjunkturer, salgsmuligheter, priser, produksjonsmetoder eller andre driftsforhold påviselig er annerledes i ansvarstiden enn i sammenligningstiden. driften i sammenligningstiden har vært helt eller delvis avbrutt. driften i ansvarstiden helt eller delvis ville vært avbrutt av annen årsak enn skaden. Ved beregning av resultatet av driften i ansvarstiden etter skaden tas med: De kostnader som er rettslig nødvendig eller forretningsmessig vel begrunnet for virksomhetens reduserte produksjon eller omsetning og som ikke kan innspares, alt innenfor ansvarstiden. Herunder tas med lønn, ferielønn, sosiale trygder og andre tariffestede ytelser til ansatte bare i den utstrekning det er nødvendig å beholde dem under den fortsatte drift eller omsetning, samt lønn m.v. til de øvrige ansatte som ikke kan beskjeftiges på annen måte i oppsigelsestiden - i henhold til 59 i Lov om arbeidsvern og arbeidsmiljø. Lønn m.v. utover det som er nevnt ovenfor tas bare med hvis det er særskilt avtalt i forsikringsbeviset. Ekstraordinære kostnader som pådras i den hensikt å begrense tapet, for eksempel utgifter til provisoriske tiltak, forseringsutgifter og lignende, dekkes bare i den utstrekning de påviselig har minsket tapet og samtykke fra selskapet er innhentet på forhånd.. Medfører slike kostnader nytte utover ansvarstiden, tas bare med det beløp som forholdsvis faller på ansvarstiden. Inntekter i ansvarstiden, herunder renteinntekter, som skyldes skaden. 5.3 Forsikringsverdi Maskiner, løsøre, inventar og egen bygningsmessig tilleggsinnredning. Forsikringsverdien settes til hva det på skadedagen ville kostet å gjenanskaffe tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ny ting (gjenanskaffelsesprisen), korrigert for følgende forhold: Det gjøres fradrag for verdiforringelse på grunn av elde, brukstid, nedsatt bruksverdi, den sannsynlige gjenstående brukstid og andre omstendigheter. Fradraget gjøres bare for den del av verdiøkningen som overstiger 40 % av tingens/delens/komponentens erstatningsgrunnlag med fradrag som angitt ovenfor. For ting som uansett årsak ikke er gjenanskaffet eller reparert innen tre år etter at skaden inntraff, beregnes forsikringsverdien som ovenfor, men begrenses til omsetningsverdien på skadedagen. Varer Ved fastsettelse av forsikringsverdien skal det tas hensyn til sparte kostnader, renter, kontantrabatt, ukuranse og andre omstendigheter som innvirker på verdien. For varer som har redusert verdi på grunn av ukuranse og skal selges til redusert pris, skal forsikringsverdien reduseres i samme forhold som reduksjonen i salgspris. Varer som sikrede selv ikke har produsert og varer under produksjon, verdsettes til innkjøpspris med tillegg av kost- Vilkår Næringslivsforsikring, side 5 av 19

6 nader, begge deler etter de priser som gjaldt ved ordinær produksjon og levering umiddelbart før skaden inntraff. Ferdige varer av egen produksjon verdsettes til partiprisen, hensyntatt sikredes normale salgsmønster. For solgte varer benyttes kontraktsprisen. Det som berges skal først og fremst anses som solgt. 5.4 Erstatningsberegning Erstatningsoppgjøret baseres på sikredes utlegg til reparasjon, gjenanskaffelse eller gjenoppføring av skadet ting etter fremlagte kvitteringer, eller på et beløp fastsatt ved avtale eller skjønn. Bestemmelsene i pkt. 5.2 og 5.3 gjelder. Erstatningen beregnes ut i fra at reparasjon eller gjenanskaffelse iverksettes snarest mulig og basert på ordinære kostnader. Selskapet erstatter ikke økte utgifter eller tap som påløper på grunn av forhold som sikrede har ansvaret for. Hvis ikke annet er bestemt blir det i erstatningsoppgjøret trukket en egenandel på kr pr. skadetilfelle. Hvis skaden erstattes etter pkt. 4.6, naturskader, fratrekkes den egenandel som til enhver tid er fastsatt av departementet. Ved bruddskade på glass, jf. pkt , er egenandelen Ved skade forårsaket av varme arbeider, (se sikkerhetsforskrift) utført av eller for sikrede, fratrekkes en tilleggs egenandel på 10 % av skaden, høyst kr Har sikrede flere poliser i selskapet som er berørt ved samme skadetilfelle, trekkes bare en egenandel, den største. en fratrekkes etter andre erstatningsreduksjoner som har hjemmel i vilkårene eller FAL. Aldersfradrag Spesielle reduksjoner for alder blir gjort etter den beregnede skade ifølge kapittel 4. Fradraget skal minst tilsvare den avtalte egenandelen. I erstatningsoppgjøret blir det gjort fradrag for hvert år etter at tingen eller en skadet del er tatt i bruk som ny, slik: 1 år - 15% 2 år - 30% 3 år - 40% 4 år - 50% 5 år - 55% 6 år - 60% 7 år - 65% 8 år - 70% 9 år - 75% 10 år - 80% Eldre - 85% Underforsikring Før fradraget av egenandelen beregnes erstatningen slik: Er forsikringssummen lik forsikringsverdien eller høyere, erstattes skaden. Er forsikringssummen lavere, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom forsikringssummen og forsikringsverdien (underforsikring). For avbruddsskaden gjelder samme underforsikringsforhold. Nyanskaffelser i forsikringstiden, jf. pkt som inngår i forsikringsverdiene, skal tillegges verdiene i sin helhet, men tillegges forsikringssummene med inntil 5 % av forsikringens summer. Førsterisiko For poster med angitt sum i vilkårene, unntatt nyanskaffelser pkt og avbrudd pkt. 3.3, samt for poster forsikret på førsterisiko er underforsikringsregelen opphevet. Overfor nye eiere etter at skaden inntraff, panthavere, konkursbo, leasingselskap, utleiefirmaer o.l. er selskapets ansvar begrenset til det laveste av følgende beløp: - forskjellen i tingens omsetningsverdi før og etter at skaden inntraff, og - vedkommende sin økonomiske interesse i tingen da skaden inntraff. For panthavere betyr tingen i denne sammenheng pantobjektet i sin helhet. Disse bestemmelser gjelder dog ikke leaset fast eiendom. Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden skjedde. Overfor andre nye eiere etter at skaden inntraff enn forsikringstakers ektefelle eller livsarvinger, begrenses selskapets ansvar som om gjenanskaffelse ikke finner sted. 5.5 Skjønn Skadeansettelse og fastsettelse av forsikringsverdi ved tingskade, samt spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap blir avgjort ved skjønn hvis den sikrede eller selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår blir i så fall lagt til grunn. 5.6 Eiendomsrett til skadde ting og ting som kommer til rette: 1 Den sikrede er pliktig å beholde en skadd ting mot å få utbetalt erstatning for den skade tingen har lidt, men selskapet har rett til å overta skadde ting etter forsikringsverdien. 2 Kommer en ting til rette etter at erstatning er betalt, har den sikrede rett til å beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. Vil ikke den sikrede det, tilfaller tingen selskapet 5.7 Selskapet overtagelse av panterett: Er selskapet ansvarlig overfor panthaver, men ikke overfor eieren, trer selskapet inn i panthaverens rett i den utstrek- Vilkår Næringslivsforsikring, side 6 av 19

7 ning selskapet betaler erstatning til ham. 6. Ansvarsforsikring 6.1 Hvem forsikringen gjelder for Sikrede Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset (sikrede). Forsikringen gjelder også for selskaper som sikrede overtar eller etablerer i løpet av forsikringstiden, forutsatt at den virksomheten som slikt selskap driver er omfattet av den virksomhetsbeskrivelsen som fremgår av forsikringsbeviset. Sikredes eierbrøk må overstige 50 %. 6.2 Sikrede som arbeidsgiver Forsikringen omfatter også direkte ansvar som ansatte pådrar seg hvis ansvaret etter SKL 2-1 kunne vært gjort gjeldende overfor arbeidsgiveren, og skaden ikke er voldt av de(n) ansatte ved forsett. Se bestemmelse om regressadgang pkt Hvor forsikringen gjelder Hvis ikke annet er avtalt, gjelder forsikringen for skade som inntreffer i Norden, og sikrede er erstatningsansvarlig for etter gjeldende rett i de nordiske land. Til Norden regnes Norge, Sverige, Danmark, samt Finland og Island. De danske selvstyrte områdene Grønland og Færøyene samt det finske selvstyrte området Åland regnes også som tilhørende Norden. For produktansvar er likevel det geografiske området utvidet, se pkt Når forsikringen gjelder Hvis ikke annet er avtalt, må skaden være konstatert av sikrede eller av skadelidte i forsikringstiden. Skaden blir å henføre til den forsikring som gjaldt da skaden først ble konstatert. Alle skader som skyldes samme begivenhet regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt da første skade ble konstatert. 6.5 Hva forsikringen omfatter Rettslig erstatningsansvar Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for skade (jf neste avsnitt) som er voldt under utøvelse av den virksomhet som er nevnt i forsikringsbeviset, herunder som eier eller bruker av fast eiendom som benyttes i virksomheten. Med skade menes: - Personskade eller tingskade: Personskade anses inntruffet når en person skades, påføres sykdom eller dør. Tingskade anses inntruffet når løsøre (herunder dyr) eller fast eiendom skades eller går tapt på annen måte, eller når elektronisk lagret informasjon forvanskes eller går tapt på annen måte. Økonomisk tap som følge av en erstatningsmessig skade regnes som del av denne, også når skaden ikke overstiger egenandelen. Foreligger det erstatningsmessig skade etter forsikringsvilkårene, dekkes også tilkomstomkostninger. Som tilkomstomkostninger dekkes ikke utgifter/omkostninger/tap knyttet til oppfyllelse av sikredes kontrakt etc. som beskrevet i pkt selv om de er nødvendige for å utbedre en erstatningsmessig skade. 6.6 Hva forsikringen ikke omfatter Forsikringen omfatter ikke ansvar for de nedenfor nevnte punkter med mindre det er særskilt avtalt og uttrykkelig fremgår av forsikringsbeviset. 1. Ansvar som sikrede har påtatt seg å bære, og som går utover det som følger av alminnelige rettsregler. Det vil si ethvert ansvar som alene bygger på garanti, kontrakt, løfte, tilsagn eller annen avtale inngått før eller etter at skaden er konstatert. Forsikringen omfatter likevel sikredes ansvar for skade påført tredjemann i henhold til bestemmelser om regulering av erstatningsansvar i standardkontrakt som er utarbeidet av partenes bransjeorganisasjoner. 2. Kontraktsytelser Utgifter, omkostninger eller tap knyttet til oppfyllelse av sikredes kontrakt (dvs. avtalt ytelse, leveranse, arbeid, entreprise el.) Herunder: skade på sikredes leveranse, arbeid eller entreprise når skaden inntreffer før overlevering eller skyldes feil eller mangel som forelå ved overleveringen verdireduksjon, prisavslag eller tap på grunn av mangelfull, forsinket eller uteblitt oppfyllelse av kontrakten omkostninger til hel eller delvis omgjøring av sikredes kontrakt, eventuelt verdien av denne dersom omgjøring ikke skjer, eventuelt utføres av andre. ansvar sikrede må bære fordi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress 3. Påbud som myndighetene ville gitt, uavhengig av om skaden skjedde. 4. Skade som skyldes asbest, PCB, tobakk eller formaldehyd, herunder bruk, behandling eller sanering av bygning som inneholder disse stoffene, og personskade forårsaket av langvarig eksponering. 5. Ansvar overfor forsikringstakers-/sikredes mor/datterselskap eller overfor selskap eller virksomhet: i samme konsern som forsikringstaker, jf. LOV Vilkår Næringslivsforsikring, side 7 av 19

8 13-44 om aksjeselskaper, 1-3 og 1-4. hvor eierinteressene i forsikringstakers og skadelidtes selskap er de samme med 50 % eller mer. hvor forsikringstaker, én eller flere av de sikrede, eller deres familie har mer enn 50 % eierinteresse eller bestemmende innflytelse. Til familie regnes sikredes foreldre, barn, søsken og deres ektefeller eller samboere, samt sikredes ektefelle eller samboer. Med samboer menes person som sikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold som har vedvart de siste 2 år. - som disponeres eller drives av forsikringstaker, eller en av de sikrede. 6. Skade på ting som sikrede har til; - salg, utleie, transport/flytting, fremvisning, demonstrasjon o.l. - leie, lån, bruk eller oppbevaring. 7. Ærekrenkelser og oppreisning etter SKL 3-5 og 3-6, herunder Punitive Damages eller Exemplary Damages eller multiple damages. 8. Bøter. 9. Forurensning eller skade som følger av dette, med mindre årsaken til forurensningen er plutselig og uforutsett. Se sikkerhetsforskrifter om krav til tank for oppbevaring av brannfarlige væsker, olje og andre kjemikalier. Med forurensning menes tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen, støy og rystelser, lys og annen stråling i den utstrekning forurensningsmyndighetene bestemmer, samt påvirkning av temperaturen som er, eller kan være til skade eller ulempe for miljøet. Som forurensning regnes også noe som kan føre til at tidligere forurensning blir til økt skade eller ulempe, eller som sammen med miljøpåvirkning som nevnt over er, eller kan bli til skade eller ulempe for miljøet. Ved erstatningsmessig forurensningsskade omfatter forsikringen også utgifter til opprydding pålagt av offentlig myndighet. Se pkt Skader som dekkes av annen ansvarsforsikring tegnet for virksomhet utenfor Norge 11. Erstatningsansvar som idømmes av domstol i Nord- Amerika, eller som ilegges etter rettsreglene i disse land. Med Nord-Amerika forstås USA, dets territorier og besittelser, Puerto Rico samt Canada. 12. Personskade og sykdom som rammer sikredes ansatte når skaden er forårsaket i arbeidsforholdet. 13. Ansvar for skade som er forårsaket av giftig sopp i byggematerialer 14. Skade som følge av eller har sammenheng med smitte eller overføring av HIV (Human immunodeficiency virus) eller AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). 15. Skade som er oppstått eller hvis omfang har sammenheng med faktiske eller antatt faktiske smittebærere (for eksempel prioner, virinos eller virus) som er forårsaket eller kan settes i sammenheng med overførbare sopplignende hjernesykdommer (TSE - Transmissible Spongiform Encephalopathy - TSE) og som Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) eller Creutzfeldt Jacobs Sykdom (CJD). 16. Skade som skyldes blodprodukter eller blodbankers virksomhet. 17. Skader som er eller kunne vært dekket etter LOV om erstatning ved pasientskader (Pasientskadeloven) 18. Plastikkirurgiske inngrep eller annen kosmetisk behandling. 19. Skade som følge av klinisk forsøk eller personskade som følge av klinisk feilbehandling. 20. Inngrep ved akupunktur med mindre det er laserakupunktur utført av lege eller tannlege. 21. Ansvar som byggherre, herunder også om- og påbygging av egne anlegg med mindre det er særskilt avtalt og uttrykkelig fremgår av forsikringsbeviset at hele eller deler er dekket. 22. Tingskade oppstått ved gravings-, piggings-, sprengnings-, spuntings-, pelings- og rivningsarbeid. Med mindre det er særskilt avtalt og uttrykkelig fremgår av forsikringsbeviset at hele eller deler er dekket. Som sprengning regnes også bruk av ekspanderende masse. 23. Ansvar som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy med eget fremdriftsmaskineri, herunder truck og arbeidsmaskin. Forsikringen omfatter likevel rettslig erstatningsansvar som eier, fører eller bruker av transportredskap med eget fremdriftsmaskineri som ikke kan kjøres fortere enn 10 km/t. seilbåt eller motordrevet fartøy luftfartøy eller skade forårsaket på luftfartøy 24. Produksjon av kjøretøy, deler eller sikkerhetsutstyr til slike produksjon av luftfartøy, raketter, satellitter og bakkeutrustning til flyplasser samt deler og sikkerhetsutstyr til disse 25. Skade i forbindelse med bruk av åpen ild i forbindelse med tekking av tidligere tekkede tak. 26. Tingskader i forbindelse med enhver bruk av sprøytemalingsutstyr i friluft. 27. Rettslig erstatningsansvar for skade i henhold til LOV om godkjenning og drift av innretninger Vilkår Næringslivsforsikring, side 8 av 19

9 til bruk i tivoli og fornøyelsesparker (Tivoliloven) 28. Produksjon, salg og oppbevaring av våpen, eksplosiver, fyrverkeri og ammunisjon. 29. Virksomhet relatert til petroleumsindustri, sjø- og luftfart, herunder: Leveranse og tanking av drivstoff til luftfartøy. Produksjon av olje og gass offshore Raffinerier Petrokjemisk industri 30. Produksjon og salg av silikon til bruk som implantat på mennesker. 31. Produksjon/import av farmasøytiske eller landbrukskjemiske stoffer. 7. Produktansvar 7.1 Definisjoner Med produktansvar forstås at sikrede blir rettslig erstatningsansvarlig for skade, se pkt. 6.5, som er forårsaket av sikkerhetsmangler eller skadevoldende egenskaper ved de leverte produkter. I slike tilfeller gjelder følgende særbestemmelser i tillegg til de øvrige bestemmelser i vilkårene 7.2 Hvor gjelder forsikringen I tillegg til å omfatte produktansvar for skader som inntreffer i Norden, se pkt.3 eller annet geografisk område som er avtalt og fremgår av beviset, omfatter forsikringen også produktansvar for skade som inntreffer utenfor det avtalte område hvis skaden skyldes produkter som sikrede har solgt til forbruker eller for levering til forbruker innenfor det avtalte området, og som er videresolgt utenfor det avtalte området, uten at sikrede visste eller burde visst dette. 7.3 Hva forsikringen ikke omfatter Hvis ikke annet er særskilt avtalt og fremgår av forsikringsbeviset, omfatter forsikringen ikke produktansvar som nevnt i følgende punkter: 1. Skade på selve produktet. 2. Omkostninger ved reklamasjon eller tilbaketakelse, herunder omkostninger i forbindelse med reparasjon, omlevering, bortkjøring, deponering og destruksjon av produktet nødvendig skadeforvoldelse for å reparere eller skifte det leverte produkt, jf. dog pkt. 6.5 siste avsnitt å trekke produktet tilbake fra markedet, slik som utgifter til oppsporing av produktet eller meddelelser til kunder, allmenheten o.l. 3. Skade som skyldes at et kjemisk eller farmasøytisk produkt ikke har virket etter sin hensikt eller hatt den tilsiktede effekt, med mindre årsaken er en ren produksjonsfeil 4. Skade som skyldes at det produkt sikrede produserer eller omsetter og som er undergitt godkjenningsplikt i henhold til 4d i LOV om produktkontroller annen lov/offentlig forskrift, ikke er godkjent av vedkommende myndighet før produktet settes i omsetning 8. Erstatningsoppgjør Bedrift- og Produktansvar 8.1 Forsikringssum Selskapets erstatningsplikt begrenset til forsikringssum som er angitt i forsikringsbeviset. Forsikringssum produktansvar For produktansvar er forsikringssummen selskapets samlede erstatningsplikt for alle skadetilfeller som anses konstatert i løpet av ett og samme forsikringsår. Saksomkostninger o.l. Ved skade som inntreffer i de nordiske land dekkes saksomkostninger i tillegg til forsikringssummen. Ved skade som inntreffer utenfor de nordiske land er selskapets samlede utbetaling, inklusive saksomkostninger og redningsomkostninger, begrenset til forsikringssummen. 8.2 Standard egenandel Hvis ikke annet er avtalt, er sikredes egenandel kr ved hvert skadetilfelle. Forhøyet egenandel en forhøyes til 10 % av skadebeløpet, minimum kr , maksimum kr , men aldri lavere enn eventuelt særskilt avtalt egenandel. Gjelder ved følgende typer skade: skade ved vanninntrenging under/etter avdekking av eksisterende bygnings konstruksjoner, f.eks. i forbindelse med påbyggingsarbeider, taktekking eller skifte av takbelegg. skade som skyldes at det er benyttet åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr. skade ved brudd på vann- eller kloakkledning, eller for tingskade ved oversvømmelse eller tilbakeslag gjennom kloakk- eller overvannsledning. 8.3 Sikredes plikter ved skadetilfelle Skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal meldes selskapet uten ugrunnet opphold. Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller selskapet, plikter sikrede; Vilkår Næringslivsforsikring, side 9 av 19

10 omgående å gi selskapet alle opplysninger av betydning for sakens behandling på egen bekostning å utføre de undersøkelser og utredninger som selskapet finner nødvendig, samt å møte ved forhandlinger eller rettergang. på egen bekostning å møte ved forhandlinger eller rettergang. Hvis sikrede innrømmer erstatningsplikt uten selskapets samtykke, eller forhandler om erstatningskrav, er dette ikke bindende for selskapet. 8.4 Behandling av erstatningskrav Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger avtalt egenandel tilligger det Selskapet å; utrede om erstatningsansvar foreligger forhandle med kravstilleren om nødvendig å prosedere saken for domstolene. 8.5 Betaling av erstatning Selskapet betaler den del av erstatningen som overstiger egenandelen. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. 8.6 Saksomkostninger Selskapet betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet. Eventuelle omkostninger til ekstern advokat og annen sakkyndig bistand valgt eller godkjent av selskapet, betales av selskapet i den utstrekning summen av omkostningene og eventuelle erstatningsutbetalinger overstiger egenandelen (se dog pkt.8.1 saksomkostninger o.l. ved skade utenfor de nordiske land). Hvis erstatningskravet og/eller grunnlaget for dette dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er selskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, svares det ikke for omkostninger som senere påløper. 8.7 Regress Har sikrede oversittet 1-årsfristen for å gi melding om forsikringstilfellet til selskapet (jf. FAL 8-5, 1. ledd), har selskapet rett til regress mot sikrede i de tilfellene hvor selskapet har utbetalt erstatning direkte til skadelidte. Kan sikrede forlange at tredjemann erstatter skaden, trer selskapet ved utbetaling av erstatning inn i sikredes rett mot tredjemann. Hvis sikrede som arbeidsgiver blir holdt ansvarlig for skade som er forsettlig forvoldt av ansatte, trer selskapet inn i sikredes rett til regress mot de(n) ansatte. 9. Naturskade Forsikringen omfatter naturskade på brann forsikrede ting i Norge. Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jf. Lov av 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring. Selskapet svarer ikke for: 1 Skade på skog eller avling på rot, varer under transport, motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, skip og småbåter samt ting i disse, fiskeredskaper på fartøy eller i sjøen, utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen. Selskapet svarer dog for naturskade på motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og motorbåt samt utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen når disse ting er varer i næringsvirksomhet og befinner seg på land i Norge. 2 Skade på hageanlegg. Selskapet svarer dog for skade på utvendig vannbasseng, gjerde og flaggstang. 3 Skade som alene rammer antenner, skilt, markiser o.l. festet til byggverk. 4 Skade som umiddelbart skyldes frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde eller isgang. 5 Skade som skyldes dyr, insekter, bakterier, sopp, råte e.l. 6 Skade på byggverk eller ting i dette når byggverket er oppført etter at vedkommende område ved tinglysning i medhold av Naturskadelovens 26 er erklært for særlig utsatt for naturskade, og skaden er av en slik art som erklæringen gjelder. 7 Utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller løsøre. Er forsikret ting skadet eller direkte truet ved utløst naturulykke, dekkes nødvendige redningsutgifter, som omhandlet i FAL 4-10 og 6-4. Blir det etter naturskade på byggverk tinglyst erklæring etter Naturskadelovens 26 om at eiendommen er særlig utsatt for naturskade, og utgiftene til utbedringen er 60 % eller mer av forsikringsverdien for skadede byggverk, svarer selskapet for den økning i skade som nekting av reparasjon/ gjenoppføring medfører. Naturskadeerstatningen kan settes ned eller falle bort når skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon, dårlig vedlikehold eller tilsvarende, eller når den skadelidte kan lastes for at han ikke forebygget skaden eller hindret dens omfang. Forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturkatastrofe er begrenset til kr (Overstiger skadene denne grense, må sikrede bære en forholdsmessig del av skaden). Er det tvil om det foreligger naturskade, eller det er inntruffet en eller flere naturskader, eller betingelsene for nedsettelse på grunn av svak konstruksjon m.v. (se ovenfor) er tilstede, kan sikrede eller Vilkår Næringslivsforsikring, side 10 av 19

11 selskapet forelegge spørsmålet for ankenemnden for Statens Naturskadefond. ved naturskade er den egenandel som til enhver tid er fastsatt av departementet i henhold til Naturskadeforsikringsloven. Fra 1.april 2005 er egenandelen kr Tilleggsdekninger Generelt Vilkårene under dette punktet gjelder ikke med mindre det er særskilt avtalt og fremgår av forsikringsbeviset. Standard bransjebetingelser Hvis det i sikredes bransje er vanlig å benytte standard leveringsbetingelser med ansvarsregulerende bestemmelser, skal disse bestemmelser benyttes uten tillegg/endringer som medfører utvidelser av sikredes ansvar. Oppdrag for oppdrettsnæringen Ved oppdrag for oppdrettsnæringen skal følgende kontrakter benyttes,uten tillegg/endringer som medfører utvidelser av sikredes ansvar: Ved leveranse NL 85 Ved leveranse og montering NLM 84 Ved service og vedlikehold NR 84/NU Lønn til ansatte ved avbrudd Forsikringen gjelder på førsterisiko Selskapet erstatter utgifter til lønn, feriepenger, sosiale trygder og andre tariffestede ytelser til ansatte man ønsker å beholde under ansvarstiden, i den utstrekning sikrede vil lønne disse utover lovbestemt oppsigelsestid. Dette for å sikre nødvendig arbeidskraft ved gjenopptagelse av driften. Utgiftene skal om mulig begrenses ved annen midlertidig sysselsetting av denne arbeidskraft, eventuelt også utenfor egen virksomhet. Tap de første 48 timer (karenstid) av ansvarstiden Kriminalitet Hva forsikringen omfatter Selskapet svarer for direkte økonomisk tap som den sikrede påføres ved at person(er) som omfattes av forsikringsavtalen har begått følgende handlinger. Underslag, tyveri, bedrageri, utroskap eller dokumentfalsk. Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset, og omfatter alle ansatte. Personer som er helt eller delvis provisjonslønnet, for eksempel agenter, kommisjonærer, selgere og andre representanter i lignende stilling, går ikke inn under forsikringen med mindre det er truffet uttrykkelig avtale om det.personer som er ansatt i den sikredes private husholdning omfattes ikke av forsikringen. Begrensninger i ansvaret Selskapet svarer bare for direkte økonomisk tap som skriver seg fra handlinger foretatt i forsikringstiden, dvs. i den tid den som forårsaket tapet var ansatt hos den sikrede og gikk inn under forsikringen. Selv om handlingen er foretatt i forsikringstiden, svarer selskapet bare i den utstrekning handlingen ikke har tjent til å dekke tap som allerede var oppstått ved forsikringstidens begynnelse. Selskapet svarer ikke for tap som skriver seg fra handlinger foretatt mer enn 2 år før tapet meldes til selskapet. Selskapet svarer ikke for tap ved salg på avbetaling eller kreditt med mindre det er fastslått ved straffedom at tapet er voldt ved en forbrytelse. Selskapet svarer ikke for rentetap, disponeringstap og lignende tap sikrede lider ved ikke å ha kunnet disponere erstatningsbeløpet. Forsikringssum Forsikringssummen angir grensen for selskapets erstatningsplikt i hvert skadetilfelle, uten hensyn til om tapet er forårsaket av en person alene eller ved samarbeid av flere personer. Har samme person gjort seg skyld i flere skadetilfeller, er selskapets samlede ansvar for ham begrenset til forsikringssummen. Det regnes som ett skadetilfelle i relasjon til forsikringssum og egenandel, når tap er forårsaket ved at samme person eller flere personer i samarbeid har utført flere handlinger som selskapet svarer for, også om handlingene er utført i forskjellig forsikringsår og omfatter flere straffbare forhold. Meldeplikt ved skadetilfelle Får den sikrede kjennskap til noen uredelighet som kan medføre erstatningsplikt eller får han mistanke som sådant forhold, plikter han uten opphold å gi skriftlig melding om det direkte til selskapet. Fremsetter han erstatningskrav, plikter han å bevise riktigheten av dette og fremlegge sine bøker, regnskaper og andre dokumenter, samt å gi selskapet opplysninger som kan ha betydning for oppgjøret. Den sikredes utgifter i forbindelse med dette (revisjon og lignende) dekkes ikke. Anmeldelse til påtalemyndigheten Fremmes krav i henhold til forsikringsavtalen, skal sikrede straks melde forholdet til politiet. Fastslås det ved straffesak at forbrytelser som nevnt i avsnitt, er begått eller ikke er begått, er denne avgjørelsen bindende også for den sikrede og selskapet. Kan straffeansvar ikke gjøres gjeldende på grunn av den skyldige sin død eller fravær, eller av annen grunn som ligger hos ham, må den sikrede bevise på annen måte at erstatningsplikt foreligger. Vilkår Næringslivsforsikring, side 11 av 19

12 Tapsberegningen Ved beregningen av hvor stort tap den sikrede har lidt, skal det gjøres fradrag for hva han skylder den som har voldt tapet (for eksempel lønn). Betaling av erstatningen Så lenge det offentliges behandling av saken ikke er avsluttet, kan ingen erstatning kreves betalt. Ingen del av erstatningen kan kreves betalt før fullstendig oppgjør kan finne sted. Avtalt egenandel fratrekkes Varer/inventar lagret hvor som helst Tingdekningen i kapittel 3 er utvidet slik at den omfatter skade på varer og inventar som befinner seg i bygning og container utenfor forsikringsstedet, hvor som helst i Norge eller på Norsk kontinentalsokkel. Dekningen er begrenset til den forsikringssum som er angitt i forsikringsbeviset Brann/Tyveri/Hærverk ting lagret ute Førsterisiko Om ikke annet er avtalt omfatter forsikringen uregistrerte og registrerte men ikke leverte varer(kjøretøy), som motorvogner, campingvogner, tilhengere, arbeidsmaskiner og båter som befinner seg på forhandlerens lager, eller er til klargjøring utenfor dette, lagret under åpen himmel på forsikringsstedet. Selskapet erstatter følgende tilfeldige og plutselige skader: brann tyveri og hærverk Unntatt Varer (kjøretøy) som ATV (All Terrain Vehicles = terrengkjøretøy), motorsykler, scooter, moped, snøscooter. I erstatningsoppgjøret fratrekkes det minimum egenandel på kr Særskilte egenandeler ved tyveri/hærverk a. For kjøretøy som er lagret innenfor 2 m høyt gjerde eller er sperret for utkjøring ved betongblokker/nedstøpte pilarer kombinert med kjetting og låsbar bom, fratrekkes avtalt egenandel. b. Dersom det av forsikringsbeviset fremgår at annen sikring er godkjent av selskapet, fratrekkes også avtalt egenandel. c. For kjøretøy som ikke er lagret innenfor 2 m høyt gjerde, eller ikke er solid forankret til bygning eller grunn med FG-godkjent hengelås minimum klasse 3, samt tilsvarende kvalitet på kjetting, eller ikke har sperret mulighet for utkjøring, eller ikke har annen godkjent sikring som fremgår av forsikringsbeviset, fratrekkes 3 ganger avtalt egenandel 10.5 Varer i fryse-/kjølerom, kjøledisk og eller kjøleskap Forsikringen gjelder på Førsterisiko Selskapet erstatter skade på varer som oppbevares i frys eller kjøl som følge av tilfeldig og plutselig svikt i frysesystem eller strømforsyning, eller når skaden er en følge av strømstans som ikke er varslet på forhånd. For næringsmidler i forretning gjelder forsikringen bare varer som var dypfryste før de ble lagt ned i frysedisk, fryseboks eller fryseskap. Unntatt: - Vektap på grunn av varens naturlige beskaffenhet. - Skade som skyldes at varen ikke var skikket for lagring. - Skade som skyldes streik eller lockout. Er omfanget av tap eller skade økt som følge av, eller i forbindelse med begivenheter som nevnt over, erstattes ikke økningen. i erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på 20% av erstatningen, minst kr Glass Glassdekningen i kapittel 3 er utvidet med den forsikringssum som er angitt i forsikringsbeviset Rekonstruksjon av arkiv m.v. Førsterisiko Utover vilkårets begrensninger erstatter selskapet nødvendige utgifter til rekonstruksjon av arkiver, manuskripter, yrkestegninger og beregninger, registre, kartoteker og forretningsbøker, datafiler og dataprogrammer, etter erstatningsmessig skade, med inntil det beløp som er angitt i forsikringsbeviset. Rekonstruksjonen må foretas innen 24 måneder. Avtalt egenandel fratrekkes 10.8 Mobilt utstyr/verdigjenstand Forsikringen omfatter skade_ Som tilfeldig og plutselig rammer ting/gjenstander som er fullt driftsferdig og prøvet, så vel når de er i drift som under flytting innenfor området angitt i forsikringsbeviset, reparasjon eller ettersyn med demontering og etterfølgende montering. Når forsikret gjenstand er gått tapt I tillegg dekkes utgifter til reinstallaskonskostnader for programvare/operativsystemer med 10 % av gjenanskaffelsesprisen for skadet/tapt datautstyr, begrenset til kr Ved tyveri fra motorvogn/båt/tilhenger og campingvogn, erstattes maksimum kr per skadetilfelle. Vilkår Næringslivsforsikring, side 12 av 19

Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014

Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 2.4 Rettslig erstatningsansvar Ansvarsforsikringen,

Detaljer

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 2.4 Rettslig erstatningsansvar Ansvarsforsikringen, pkt. 7, gjelder ansvar for skade som inntreffer

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 A. Tingdekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 3. Tingdekning på fast

Detaljer

Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014

Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene administreres

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 Vilkår av 1 desember 2008 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 A. Tingdekninger (Som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 3. Tingdekning på fast

Detaljer

VILKÅR LO/FORBUND SAMLEFORSIKRING INNHOLD. Vilkår av 1.1.2012. Ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskifter

VILKÅR LO/FORBUND SAMLEFORSIKRING INNHOLD. Vilkår av 1.1.2012. Ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskifter VILKÅR LO/FORBUND SAMLEFORSIKRING Vilkår av 1.1.2012 INNHOLD Ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskifter 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging

Detaljer

Forsikringsvilkår for Huseier. HSH Huseier

Forsikringsvilkår for Huseier. HSH Huseier Forsikringsvilkår for Huseier HSH Huseier Gjeldende fra 01.01.2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 4 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 4 2.1 På forsikringsstedet 4 2.2 Utenfor forsikringsstedet

Detaljer

Forsikringsvilkår. Ansvar ANS1-9. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Ansvar ANS1-9. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Ansvar ANS1-9 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen omfatter 5

Detaljer

C-310 Næringsbyggvilkår av 08.08.2008 Erstatter C-310 Næringsbyggvilkår av 01.01.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE HVILKE SKADER SOM DEKKES

C-310 Næringsbyggvilkår av 08.08.2008 Erstatter C-310 Næringsbyggvilkår av 01.01.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE HVILKE SKADER SOM DEKKES Side 1 av 25 INNHOLDSFORTEGNELSE A B C D E HVILKE SKADER SOM DEKKES HVA SOM ER FORSIKRET ERSTATNINGSBEREGNING ANDRE BESTEMMELSER ANSVARSFORSIKRING Side 2 av 25 I tillegg til disse vilkår gjelder: Forsikringsbeviset

Detaljer

611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012. Gjelder fra 1.1.2012

611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012. Gjelder fra 1.1.2012 611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012 Gjelder fra 1.1.2012 Erstatter vilkår 612 av 1.8.2011 og vilkår 611 av apr 2008 Innhold 1. GENERELT 4 1.1 Generelt 4 2. EIENDOM 4 2.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Proforsikring for boligselskaper. Forsikringsvilkår av april 2008 Erstatter vilkår av mars 2007 fra Nemi Forsikring ASA

Proforsikring for boligselskaper. Forsikringsvilkår av april 2008 Erstatter vilkår av mars 2007 fra Nemi Forsikring ASA Proforsikring for boligselskaper Forsikringsvilkår av april 2008 Erstatter vilkår av mars 2007 fra Nemi Forsikring ASA PROFORSIKRING FOR BOLIGSELSKAPER Vilkår av april 2008 EIENDOM 8 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Proforsikring for boligselskaper

Proforsikring for boligselskaper Proforsikring for boligselskaper Forsikringsvilkår av juni 2010 (erstatter vilkår av oktober 2009) fra Nemi Forsikring AS 612 PROFORSIKRING FOR BOLIGSELSKAPER VILKÅR AV JUNI 2010 1. EIENDOM... 6 1.1 Hvem

Detaljer

Huseierforsikring - Bolig

Huseierforsikring - Bolig VILK IQ100 0 Eff:20061201 Ver:003 Rev:009 Huseierforsikring - Bolig VILKÅR NR. IQ100 Vilkår av 01.12.06. Avløser vilkår av 01.01.06. For forsikringen gjelder også Generelle vilkår. A. Fellesbestemmelser,

Detaljer

C-400 Bedrifts- og produktansvar av 08.08.2008 Erstatter C-400 Bedrifts- og produktansvar av 01.01.2008 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

C-400 Bedrifts- og produktansvar av 08.08.2008 Erstatter C-400 Bedrifts- og produktansvar av 01.01.2008 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SÆRBESTEMMELSER

Detaljer

Forsikringsvilkår Hus og Fritidshus

Forsikringsvilkår Hus og Fritidshus 1 INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Hvor forsikringen gjelder... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Hva som er forsikret...3 4. Hvilke skader som erstattes...

Detaljer

Styreansvarsforsikring for borettslag

Styreansvarsforsikring for borettslag VILK IT849 Styreansvarsforsikring for borettslag VILKÅR NR. IT849 Vilkår av 01.12.2009 Avløser vilkår av 01.12.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for. Forsikringen gjelder for styremedlemmene og fast ansatt

Detaljer

Borettslagsforsikring

Borettslagsforsikring VILK IT100 0 Eff:20091201 Ver:008 Rev:011 Borettslagsforsikring VILKÅR NR. IT100 Vilkår av 01.12.2009 Avløser vilkår av 01.08.2008 For forsikringen gjelder også Generelle vilkår. A. Fellesbestemmelser,

Detaljer

Åij. 6uuN!sio;sAilsbuuæN. JOJ fl!a

Åij. 6uuN!sio;sAilsbuuæN. JOJ fl!a c 4 ) Åij 6uuN!sio;sAilsbuuæN JOJ fl!a 0 Del 3 Side 2 av 24 Borettslagsforsi kring ViLKÅR NR. IT100 av 01.12.2011 Avløser vilkår av 01.08.2011 For forsikringen gjelder også Generelle vilkår. A. Fellesbestemmelser,

Detaljer

C-330 Forsikringsvilkår for boligsammenslutninger av 08.08.2008 Erstatter C-330 Forsikringsvilkår for boligsammenslutninger av 01.01.

C-330 Forsikringsvilkår for boligsammenslutninger av 08.08.2008 Erstatter C-330 Forsikringsvilkår for boligsammenslutninger av 01.01. Side 1 av 42 1. HVILKE SKADER SOM DEKKES 2. HVA SOM ER FORSIKRET 3. ERSTATNINGSBEREGNING 4. ANDRE BESTEMMELSER 5. BORETTSINNEHAVERS HUSLEIETAP 6. ANSVARSFORSIKRING 7. STYREANSVARSFORSIKRING 8. UNDERSLAGSFORSIKRING

Detaljer

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

Ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår

Ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår Ansvarsforsikring C-400 Ansvarsforsikring av 01.11.2014 Erstatter C-400 Bedrifts- og produktansvar av 08.08.2008 og C-460 Ansvar for bygge- og anleggsbransjen av 08.08.2008 Til våre forsikringstakere Disse

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbolig

Forsikringsvilkår Fritidsbolig Forsikringsvilkår Fritidsbolig 01.01.2015 Forsikringsvilkår Fritidsbolig Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Forsikringsvilkår Bolig

Forsikringsvilkår Bolig Forsikringsvilkår Bolig 01.01.2015 Forsikringsvilkår Bolig Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for... 3 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva som er forsikret... 3 4 Hvilke skader som erstattes... 5 5 Andre personers handlinger og unnlatelser, og endring av

Detaljer

Forsikringsvilkår Innbo

Forsikringsvilkår Innbo Forsikringsvilkår Innbo 01.01.2015 Forsikringsvilkår Innbo Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Innbo og løsøre i hjem eller hytte Gjelder fra april 2013 Innhold: A innboforsikring B super C ansvarsforsikring D rettshjelpforsikring

Detaljer