Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av Vilkår Næringslivsforsikring, side 1 av 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringslivsforsikring, side 1 av 19"

Transkript

1 Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av Vilkår Næringslivsforsikring, side 1 av 19

2 Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av Forsikringsgiver er Scandinavian Insurance Group AS, organisasjonsnummer Forsikringene administreres av Rein Forsikring AS, organisasjonsnummer I tillegg til disse vilkår, gjelder følgende: - Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår - Generelle vilkår - Forsikringsavtaleloven (FAL) og øvrig lovverk, i den utstrekning de ikke er fraveket i vilkårene Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår gjelder foran vilkårene 1. Hvem forsikringen gjelder for 1.1 Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker). 1.2 Ved forsikring av fast eiendom gjelder forsikringen også for innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett, jf. FAL 7-1, 1.3 Forsikringen gjelder ikke for innehaver av panterett i løsøre eller varer, jf FAL 7-1, 3. ledd som er fraveket, med mindre panthaveren har mottatt forsikringsattest fra selskapet. 1.4 Forsikringen gjelder ikke for annen panthaver eller eier av ting enn dem som er omtalt i punktene 1.1 til 1.3 ovenfor, med mindre forsikringstakeren har forsikringsplikt eller bærer risikoen for tingen. Se dog pkt. 3.2, 2. ledd. Selskapet kan med bindende virkning for medforsikrede etter dette punkt endre avtalen eller la den opphøre. Ved skadeoppgjør kan selskapet forhandle med forsikringstakeren og utbetale erstatning til ham med bindende virkning for sikrede med mindre selskapet har fått skriftlig meddelelse om den medforsikrede interesse etter at skaden inntraff og før oppgjør finner sted. Ved eierskifte gjelder forsikringen inntil ny eier har tegnet forsikring dog ikke senere enn 14 dager etter eierskifte. 2. Hvor forsikringen gjelder 2.1 Forsikringen gjelder på sted(er) som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringssted). Ansvarsforsikringen gjelder for skade som inntreffer i Norden og som pådras etter gjeldene rett i de nordiske land med mindre annet uttrykkelig er angitt i forsikringsbeviset. 2.2 Forsikringen omfatter ting som midlertidig befinner seg på annet sted innen Norden (borteforsikring), med inntil For ting som er under transport og eller opphold i bil, er forsikringssummen begrenset til kr Borteforsikring gjelder ikke: - på bygge- eller anleggsplass, - for ting som anvendes i entreprenør-, installasjons-, monterings- eller håndverksvirksomhet. 2.4 Naturskadeforsikring (pkt. 4.6) og forsikring for ran gjelder bare i Norge. 2.5 Ansvarsforsikringen, jf. pkt. 6, gjelder ansvar for skade som inntreffer i Norden og som pådras etter gjeldende rett i de nordiske land, jf. dog pkt Hva forsikringen omfatter Når det fremgår av forsikringsbeviset, omfatter forsikringen: 3.1 Varer Som varer regnes: råvarer, halvfabrikata, ferdigvarer, handelsvarer, hjelpestoffer, driftsmaterialer, varer i kommisjon (jf. Kommisjonsloven), emballasje og lignende. Ting mottatt til oppbevaring, bearbeiding eller reparasjon er bare dekket når dette fremgår av forsikringsbeviset, eller når forsikringstakeren ved lov eller skriftlig avtale har forsikringsplikt eller har overtatt risikoen. 3.2 Løsøre Som løsøre anses faste og løse maskiner og inventar med faste og løse installasjoner, som er montert for eller er et ledd i produksjons- eller næringsvirksomhet, offentlige eller private anstalter o.l. For eksempel maskinfundamenter, elektriske ledninger til maskiner, trykkluftledninger, kjøleledninger, ventilasjonsanlegg m.v., modeller, mønstre, former, stanser, matriser, klisjeer, trykkplater og stående sats. Ting tilhørende andre er medforsikret selv om forsikringstakeren ikke har forsikringsplikt, men bare i den utstrekning forsikringssummen overstiger verdien av egne og andres forsikringspliktige ting, jf. pkt. 3.1, og eieren selv ikke har tilstrekkelig forsikring. 3.3 Avbruddstap Avbruddstap i inntil 24 måneder beregnet etter bestemmelsene i pkt. 5.2., og som sikrede påføres i ansvarstiden ved stans eller innskrenkninger i driften på grunn av erstatningsmessig skade nevnt i kapittel 4, inntruffet på forsikringsstedet i forsikringstiden. Tapet kan ikke settes høyere enn det tredobbelte av forsikringssummen for maskiner, inventar, løsøre og varer tillagt kontrakts beløpet for leasede ting nevnt i forsikringsbeviset, dog maksimert til kr , med mindre det er særskilt avtalt og uttrykkelig fremgår av forsikringsbeviset. Avbruddstap som følge av erstatningsmessig naturskade, jf. Lov av 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring. Forsikringen omfatter også avbruddstap med inntil kr , som virksomheten på forsikringsstedet får ved at produksjon eller omsetning reduseres eller fordyres ved erstatningsmessig skade nevnt i pkt. 4, hos leverandør eller kjøper av løsøre eller varer innen Norden. Ytelser fra vannverk, televerk, e-verk samt offentlige eller andre tjeneste- Vilkår Næringslivsforsikring, side 2 av 19

3 ytelser er unntatt. Indirekte skade på råmaterialer, halvfabrikata og ferdigvarer erstattes med inntil kr Slik skade erstattes når ovennevnte påvirkes av erstatningsmessig skade på andre ting som er omfattet av denne forsikringen. I tillegg omfattes skade ved at elektrisk strøm uteblir på grunn av erstatningsmessig skade som er omfattet av denne forsikringen i fremmed elektrisk anlegg. 3.4 Ansvarsforsikring, jf. kapittel Uten særskilt avtale omfatter forsikringen ikke: Motorkjøretøy som blir drevet fram med motor ihht. motorvognforskriftene 2.1 pkt. 2, og tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og motorbåt - som ikke er varer i næringsvirksomhet. Forsikringen gjelder bare på forsikringsstedet. Forsikringen omfatter ikke ting, økede finansieringsutgifter, økning i avskrivninger på grunn av skade og heller ikke den del av avbruddstap som er følge av: Andre forbedringer, utvidelser eller endringer enn slike som skyldes offentlig påbud med hjemmel i lov eller offentlig forskrift for utbedring av skaden. Selskapet svarer ikke for slikt tap ved påbud som myndighetene hadde hjemmel til å gi, selv om skaden ikke hadde inntruffet. 3.6 Utover forsikringssummen omfatter forsikringen: a. Nyanskaffelser i forsikringstiden med inntil 10 % av summene for maskiner, inventar og løsøre. b. Penger, bankbøker og verdipapirer (unntatt innhold i automater) med inntil kr ,-. c. Skade på leiet rom eller bygning som følge av tyveri/ hærverk med inntil kr d. Utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester av skadede ting etter skade, begrenset oppad til kr , Erstatningen i dette punkt kan ikke overstige forsikringssummen på Mil og Varer. e. Merutgifter, innenfor et tidsrom av 12 måneder, til lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester av skadede ting etter påbud med hjemmel i lov eller forskrifter, med inntil 20 % av forsikringssummen, høyst kr ,-. f. Påløpte ekstrautgifter på grunn av prisstigning etter skade med inntil 20 % av erstatningen for tingen, Forsikring av maskiner, løsøre og varer som er nevnt i polisen er utvidet til å omfatte økede utgifter på grunn av prisstigning til utbedring eller gjenanskaffelse (nedenfor kalt utbedring) av tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ting. Prisstigning erstattes i samme forhold som skaden forøvrig og er begrenset til 20 % av erstatningen for tingen. Erstatningen fastsettes når skaden er utbedret ved avtale eller skjønn. Selskapet kommer bare i ansvar hvis skaden er utbedret innen 3 år fra skadedagen. Erstatningen forfaller først til betaling når skaden er utbedret. g. Nødvendige utgifter til rekonstruksjon av arkiver, manuskripter, yrkestegninger og beregninger, registre, kartoteker og forretningsbøker, kjerneprøver, datafiler og program, som er gjenanskaffet eller rekonstruert innen 2 år, med inntil kr h. Bruddskade på glass- eller plastruter ferdig innsatt i vinduer, dører, innredning og inventar i egne og leide lokaler med verdi inntil kr For speil, skilt, utstillingskasse, monter og glassmaleri erstattes også skade på deler av gjenstanden som er av glass og som skades samtidig. Skade som følge av riper, avskalling og utett ramme samt arbeid på glass eller ramme, er ikke dekket. Forsikringen, omfatter også: Ekstrautgifter til midlertidig innsetting av glass av enkleste sort, når ny rute ikke kan skaffes innen rimelig tid. I tillegg erstattes ekstrautgifter med inntil kr ,- til maling, gravering m.m. i. Skilt, utstillingskasser, montre o.i. med inntil kr totalt. Dekningen gjelder ikke utenfor forsikringsstedet. j. Bygningsmessig tilleggsinnredning bekostet av sikrede som leietaker, når innredningen ikke lenger kan benyttes fordi leieforholdet opphører som følge av skade, eller fordi innredningen ikke blir utbedret som ledd i bygningsskadens utbedring, med inntil kr k. Ting solgt med salgspant med inntil kr dersom kjøper ikke har forsikret tingen.z l. Manglende arbeidskraft til driften, ufullstendig tingforsikring, manglende finansiering eller økede kapitalkostnader på grunn av investering utover erstatning for ting. m. Den avtalte ansvarstid begynner fra det tidspunkt skaden hindrer driften, dog ikke senere enn 12 måneder fra skadedato. Medfører streik, lockout eller annen force majeure at utbedringen eller gjenoppføringen hindres, forskyves ansvarstiden tilsvarende i inntil 12 måneder fra skadedatoen. Selskapet erstatter ikke det tap som oppstår de første 48 timer av ansvarstiden. 4. Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger som gjelder Selskapet erstatter bare skader som inntreffer i den tid selskapets ansvar løper etter forsikringsavtalen og FAL. Med skade menes fysisk skade på ting, tap av ting. Avbrudd i drift, husleietap og utgifter som angitt i kapittel 3, erstattes Vilkår Næringslivsforsikring, side 3 av 19

4 dersom det er en følge av fysisk skade. Selskapet dekker: 4.1. Brann. Det vil si ild som er kommet løs. Plutselig nedsoting fra permanent ildsted Eksplosjon. Ved bygningsskade erstattes skade ved alle typer eksplosjoner, og ved skade på maskiner, inventar, løsøre og varer erstattes skader kun ved eksplosjon ved trykk av luft, gass eller damp, samt ved forbrenning og annen kjemisk reaksjon Selskapet dekker ikke følgende skader: Ved sprengningsarbeid som utføres på forsikringsstedet. På forbrenningsmotor ved eksplosjon i denne. Transformator, elektrisk maskin, apparat, datautstyr ved eksplosjon i disse. Smelteovn, mikser, skjenk, digel, form og liknende hvor eksplosjon oppstår. På elektrisk maskin, apparat eller ledning med driftsspenning over 1000 volt, transformator, telefonsentral eller datautstyr, selv om det oppstår brann i selve gjenstanden. På smelteovn, mikser, skjenk, digel, form mv. hvor eksplosjon oppstår. 4.2 Direkte lynnedslag Med direkte lynnedslag menes at tingen enten direkte er truffet av lynet eller lynet har slått ned mindre enn 200 m fra den skadede ting og fulgt en leder til tingen. Stedet hvor lynet slo ned skal være tydelig merket av lynnedslaget. Elektrisk fenomen Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning - også som følge av lyn og tordenvær. Spesielt aldersfradrag, se pkt Vann og annen væske Utstrømming av vann eller annen væske fra rørledning med tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse. Plutselig vanninntrenging i bygning fra terreng ved snøsmelting og ekstraordinær nedbør, som har ført til synlig, frittliggende vann på laveste gulv. Vann eller annen væske som har trengt inn i bygning fra kloakkledning, overvannledning i grunnen eller tilførselsledning for vann eller fyringsolje. Utstrømming av slukkemiddel fra anlegg eller apparater for brannslukking. Skader som ikke erstattes: Skade ved langsom inntrengning av vann i bygning utenfra Skade ved sviktende eller mangelfull drenering Skade ved vann fra drensledning Skade ved vann fra takrenne, utvendig nedløp og taksluk for innvendig nedløp Skade ved tining av utvendig ledning Skade som skyldes kondens, søl, sopp, eller soppsporer, råte, virus, prioner, bakterier og andre mikroorganismer, kjæledyr, insekter, uansett årsak Tap av vann eller annen væske Skade på gulv eller vegger i våtrom som skal tåle vann For tingskade som rammer andre elektriske maskiner, apparater eller elektriske innretninger for oppvarming, blir det gjort aldersfradrag etter bestemmelsene i pkt. 5.4, også hvis det oppstår brann i tingen. 4.4 Tyveri fra og hærverk i bygning Ved innbrudd i leide lokaler erstattes bygningsskade i leide lokaler med inntil kr ,- Skade ved brudd på glass med inntil kr Skade ved ran jf. Straffelovens 267, og overfall i egne lokaler med tap av penger, bankbøker, verdipapirer, løsøre og varer på forsikringsstedet og under transport innen Norden ved den sikrede eller ved eget bud, med inntil kr når maskiner, inventar og løsøre er dekket. Se forsikringsbeviset. Skade ved at noen har skjult seg i lokalet og bryter seg ut er erstattet. Utgifter til endring/skifting av lås som følge av at nøkler eller adgangskort er kommet på avveie, dekkes med inntil kr Selskapet svarer ikke for tyveri som er oppstått i forbindelse med bruk av rett nøkkel, med mindre nøkkelen var oppbevart utenfor forsikringsstedet, eller like godt beskyttet som krevd for de forsikrede ting, da tyven kom i urettmessig besittelse av den. 4.5 Andre skader Andre skader som erstattes Snøtyngde, snøpress, ras fra eller på tak, avbruddstap som følge av erstatningsmessig naturskade (se Lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr.70) Skade ved at luftfartøy eller deler fra dette faller ned og rammer ting Skade på ting når disse skades av glassbiter eller temperaturfall ved knusing av forsikret rute. Andre skader som ikke erstattes Skader som består av svinn, svinnsprekker, flekker, riper, avskallinger o. I. Skader ved snø, sand o. I. som trenger inn utenfra, med mindre dette skyldes en bygningsskade som er erstatningsmessig. Skade som skyldes utilstrekkelig eller sviktende fundamentering, setninger i bygget, jordtrykk, materialfeil, rust, korrosjon eller annen tæring, svak eller feilaktig konstruksjon eller uriktig montasje. Skade på del av objekt på grunn av korrosjon/oksidasjon Slitasje som er en naturlig følge av bruk eller annen gradvis forringelse Vilkår Næringslivsforsikring, side 4 av 19

5 5. Skademelding - skadeoppgjør 5.1 Skademelding Den som vil gjøre krav gjeldende, må uten ugrunnet opphold underrette selskapet om at skade er inntruffet. Brann, tyveri og hærverk skal meldes til politiet. Skademeldingen skal inneholde sikredes organisasjonsnummer 5.2 Skadeansettelse Tingskader Skaden settes til hva det på skadedagen ville ha kostet å utbedre tingen til samme - eller i det vesentlige samme stand som før. Skaden er under enhver omstendighet begrenset til forsikringsverdien med fradrag av gjenverdi. Hver enkelt komponent eller del av tingen skal vurderes for seg. Kan tingen ikke repareres til samme eller i det vesentlige samme stand som før, settes skaden til forsikringsverdien med fradrag av gjenverdi. Gjenverdi fastsettes på samme måte som forsikringsverdien, jf. pkt I stedet for å betale erstatning kontant, kan selskapet: - Enten stille en tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende ting av samme merke og modell til disposisjon for sikrede, eller Besørge skaden reparert av egne valgte håndverkere slik at tingen settes i samme -eller i det vesentlige samme stand - som før skaden inntraff. Beregning av avbruddstap Forsikringen skal bare gi erstatning etter forsikringsavtalen for det tap som virkelig er lidt. Tapet fastsettes snarest mulig etter utløpet av ansvarstiden, eller tidligere hvis partene blir enige om det. Sikrede plikter å medvirke til at driften i ansvarstiden blir så god som mulig, for eksempel ved utbedring, gjenanskaffelse, overflytting til annet lokale, midlertidig omlegging eller innstilling av driften. Gir selskapet bestemte anvisninger må disse følges. Det samlede avbruddstap er begrenset i henhold til pkt. 3.3 Avbruddstapet settes til forskjellen mellom det resultat av driften som ville vært oppnådd i ansvarstiden uten skade, og resultatet av driften i ansvarstiden etter skaden. Disse resultatene beregnes uten hensyn til inntekts- eller utgiftsposter som ikke har noe med selve driften å gjøre, som for eksempel dannelse eller oppløsning av reserver i beholdninger og varekontrakter, inntekts- og formuesskatter. Ved beregning av det resultat av driften som ville ha vært oppnådd i ansvarstiden uten skade, skal virksomhetens resultat av driften i tilsvarende tidsrom før skaden, minimum 1 år, legges til grunn (sammenligningstiden). Resultatet i sammenligningstiden justeres hvis: konjunkturer, salgsmuligheter, priser, produksjonsmetoder eller andre driftsforhold påviselig er annerledes i ansvarstiden enn i sammenligningstiden. driften i sammenligningstiden har vært helt eller delvis avbrutt. driften i ansvarstiden helt eller delvis ville vært avbrutt av annen årsak enn skaden. Ved beregning av resultatet av driften i ansvarstiden etter skaden tas med: De kostnader som er rettslig nødvendig eller forretningsmessig vel begrunnet for virksomhetens reduserte produksjon eller omsetning og som ikke kan innspares, alt innenfor ansvarstiden. Herunder tas med lønn, ferielønn, sosiale trygder og andre tariffestede ytelser til ansatte bare i den utstrekning det er nødvendig å beholde dem under den fortsatte drift eller omsetning, samt lønn m.v. til de øvrige ansatte som ikke kan beskjeftiges på annen måte i oppsigelsestiden - i henhold til 59 i Lov om arbeidsvern og arbeidsmiljø. Lønn m.v. utover det som er nevnt ovenfor tas bare med hvis det er særskilt avtalt i forsikringsbeviset. Ekstraordinære kostnader som pådras i den hensikt å begrense tapet, for eksempel utgifter til provisoriske tiltak, forseringsutgifter og lignende, dekkes bare i den utstrekning de påviselig har minsket tapet og samtykke fra selskapet er innhentet på forhånd.. Medfører slike kostnader nytte utover ansvarstiden, tas bare med det beløp som forholdsvis faller på ansvarstiden. Inntekter i ansvarstiden, herunder renteinntekter, som skyldes skaden. 5.3 Forsikringsverdi Maskiner, løsøre, inventar og egen bygningsmessig tilleggsinnredning. Forsikringsverdien settes til hva det på skadedagen ville kostet å gjenanskaffe tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ny ting (gjenanskaffelsesprisen), korrigert for følgende forhold: Det gjøres fradrag for verdiforringelse på grunn av elde, brukstid, nedsatt bruksverdi, den sannsynlige gjenstående brukstid og andre omstendigheter. Fradraget gjøres bare for den del av verdiøkningen som overstiger 40 % av tingens/delens/komponentens erstatningsgrunnlag med fradrag som angitt ovenfor. For ting som uansett årsak ikke er gjenanskaffet eller reparert innen tre år etter at skaden inntraff, beregnes forsikringsverdien som ovenfor, men begrenses til omsetningsverdien på skadedagen. Varer Ved fastsettelse av forsikringsverdien skal det tas hensyn til sparte kostnader, renter, kontantrabatt, ukuranse og andre omstendigheter som innvirker på verdien. For varer som har redusert verdi på grunn av ukuranse og skal selges til redusert pris, skal forsikringsverdien reduseres i samme forhold som reduksjonen i salgspris. Varer som sikrede selv ikke har produsert og varer under produksjon, verdsettes til innkjøpspris med tillegg av kost- Vilkår Næringslivsforsikring, side 5 av 19

6 nader, begge deler etter de priser som gjaldt ved ordinær produksjon og levering umiddelbart før skaden inntraff. Ferdige varer av egen produksjon verdsettes til partiprisen, hensyntatt sikredes normale salgsmønster. For solgte varer benyttes kontraktsprisen. Det som berges skal først og fremst anses som solgt. 5.4 Erstatningsberegning Erstatningsoppgjøret baseres på sikredes utlegg til reparasjon, gjenanskaffelse eller gjenoppføring av skadet ting etter fremlagte kvitteringer, eller på et beløp fastsatt ved avtale eller skjønn. Bestemmelsene i pkt. 5.2 og 5.3 gjelder. Erstatningen beregnes ut i fra at reparasjon eller gjenanskaffelse iverksettes snarest mulig og basert på ordinære kostnader. Selskapet erstatter ikke økte utgifter eller tap som påløper på grunn av forhold som sikrede har ansvaret for. Hvis ikke annet er bestemt blir det i erstatningsoppgjøret trukket en egenandel på kr pr. skadetilfelle. Hvis skaden erstattes etter pkt. 4.6, naturskader, fratrekkes den egenandel som til enhver tid er fastsatt av departementet. Ved bruddskade på glass, jf. pkt , er egenandelen Ved skade forårsaket av varme arbeider, (se sikkerhetsforskrift) utført av eller for sikrede, fratrekkes en tilleggs egenandel på 10 % av skaden, høyst kr Har sikrede flere poliser i selskapet som er berørt ved samme skadetilfelle, trekkes bare en egenandel, den største. en fratrekkes etter andre erstatningsreduksjoner som har hjemmel i vilkårene eller FAL. Aldersfradrag Spesielle reduksjoner for alder blir gjort etter den beregnede skade ifølge kapittel 4. Fradraget skal minst tilsvare den avtalte egenandelen. I erstatningsoppgjøret blir det gjort fradrag for hvert år etter at tingen eller en skadet del er tatt i bruk som ny, slik: 1 år - 15% 2 år - 30% 3 år - 40% 4 år - 50% 5 år - 55% 6 år - 60% 7 år - 65% 8 år - 70% 9 år - 75% 10 år - 80% Eldre - 85% Underforsikring Før fradraget av egenandelen beregnes erstatningen slik: Er forsikringssummen lik forsikringsverdien eller høyere, erstattes skaden. Er forsikringssummen lavere, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom forsikringssummen og forsikringsverdien (underforsikring). For avbruddsskaden gjelder samme underforsikringsforhold. Nyanskaffelser i forsikringstiden, jf. pkt som inngår i forsikringsverdiene, skal tillegges verdiene i sin helhet, men tillegges forsikringssummene med inntil 5 % av forsikringens summer. Førsterisiko For poster med angitt sum i vilkårene, unntatt nyanskaffelser pkt og avbrudd pkt. 3.3, samt for poster forsikret på førsterisiko er underforsikringsregelen opphevet. Overfor nye eiere etter at skaden inntraff, panthavere, konkursbo, leasingselskap, utleiefirmaer o.l. er selskapets ansvar begrenset til det laveste av følgende beløp: - forskjellen i tingens omsetningsverdi før og etter at skaden inntraff, og - vedkommende sin økonomiske interesse i tingen da skaden inntraff. For panthavere betyr tingen i denne sammenheng pantobjektet i sin helhet. Disse bestemmelser gjelder dog ikke leaset fast eiendom. Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden skjedde. Overfor andre nye eiere etter at skaden inntraff enn forsikringstakers ektefelle eller livsarvinger, begrenses selskapets ansvar som om gjenanskaffelse ikke finner sted. 5.5 Skjønn Skadeansettelse og fastsettelse av forsikringsverdi ved tingskade, samt spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap blir avgjort ved skjønn hvis den sikrede eller selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår blir i så fall lagt til grunn. 5.6 Eiendomsrett til skadde ting og ting som kommer til rette: 1 Den sikrede er pliktig å beholde en skadd ting mot å få utbetalt erstatning for den skade tingen har lidt, men selskapet har rett til å overta skadde ting etter forsikringsverdien. 2 Kommer en ting til rette etter at erstatning er betalt, har den sikrede rett til å beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. Vil ikke den sikrede det, tilfaller tingen selskapet 5.7 Selskapet overtagelse av panterett: Er selskapet ansvarlig overfor panthaver, men ikke overfor eieren, trer selskapet inn i panthaverens rett i den utstrek- Vilkår Næringslivsforsikring, side 6 av 19

7 ning selskapet betaler erstatning til ham. 6. Ansvarsforsikring 6.1 Hvem forsikringen gjelder for Sikrede Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset (sikrede). Forsikringen gjelder også for selskaper som sikrede overtar eller etablerer i løpet av forsikringstiden, forutsatt at den virksomheten som slikt selskap driver er omfattet av den virksomhetsbeskrivelsen som fremgår av forsikringsbeviset. Sikredes eierbrøk må overstige 50 %. 6.2 Sikrede som arbeidsgiver Forsikringen omfatter også direkte ansvar som ansatte pådrar seg hvis ansvaret etter SKL 2-1 kunne vært gjort gjeldende overfor arbeidsgiveren, og skaden ikke er voldt av de(n) ansatte ved forsett. Se bestemmelse om regressadgang pkt Hvor forsikringen gjelder Hvis ikke annet er avtalt, gjelder forsikringen for skade som inntreffer i Norden, og sikrede er erstatningsansvarlig for etter gjeldende rett i de nordiske land. Til Norden regnes Norge, Sverige, Danmark, samt Finland og Island. De danske selvstyrte områdene Grønland og Færøyene samt det finske selvstyrte området Åland regnes også som tilhørende Norden. For produktansvar er likevel det geografiske området utvidet, se pkt Når forsikringen gjelder Hvis ikke annet er avtalt, må skaden være konstatert av sikrede eller av skadelidte i forsikringstiden. Skaden blir å henføre til den forsikring som gjaldt da skaden først ble konstatert. Alle skader som skyldes samme begivenhet regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt da første skade ble konstatert. 6.5 Hva forsikringen omfatter Rettslig erstatningsansvar Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for skade (jf neste avsnitt) som er voldt under utøvelse av den virksomhet som er nevnt i forsikringsbeviset, herunder som eier eller bruker av fast eiendom som benyttes i virksomheten. Med skade menes: - Personskade eller tingskade: Personskade anses inntruffet når en person skades, påføres sykdom eller dør. Tingskade anses inntruffet når løsøre (herunder dyr) eller fast eiendom skades eller går tapt på annen måte, eller når elektronisk lagret informasjon forvanskes eller går tapt på annen måte. Økonomisk tap som følge av en erstatningsmessig skade regnes som del av denne, også når skaden ikke overstiger egenandelen. Foreligger det erstatningsmessig skade etter forsikringsvilkårene, dekkes også tilkomstomkostninger. Som tilkomstomkostninger dekkes ikke utgifter/omkostninger/tap knyttet til oppfyllelse av sikredes kontrakt etc. som beskrevet i pkt selv om de er nødvendige for å utbedre en erstatningsmessig skade. 6.6 Hva forsikringen ikke omfatter Forsikringen omfatter ikke ansvar for de nedenfor nevnte punkter med mindre det er særskilt avtalt og uttrykkelig fremgår av forsikringsbeviset. 1. Ansvar som sikrede har påtatt seg å bære, og som går utover det som følger av alminnelige rettsregler. Det vil si ethvert ansvar som alene bygger på garanti, kontrakt, løfte, tilsagn eller annen avtale inngått før eller etter at skaden er konstatert. Forsikringen omfatter likevel sikredes ansvar for skade påført tredjemann i henhold til bestemmelser om regulering av erstatningsansvar i standardkontrakt som er utarbeidet av partenes bransjeorganisasjoner. 2. Kontraktsytelser Utgifter, omkostninger eller tap knyttet til oppfyllelse av sikredes kontrakt (dvs. avtalt ytelse, leveranse, arbeid, entreprise el.) Herunder: skade på sikredes leveranse, arbeid eller entreprise når skaden inntreffer før overlevering eller skyldes feil eller mangel som forelå ved overleveringen verdireduksjon, prisavslag eller tap på grunn av mangelfull, forsinket eller uteblitt oppfyllelse av kontrakten omkostninger til hel eller delvis omgjøring av sikredes kontrakt, eventuelt verdien av denne dersom omgjøring ikke skjer, eventuelt utføres av andre. ansvar sikrede må bære fordi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress 3. Påbud som myndighetene ville gitt, uavhengig av om skaden skjedde. 4. Skade som skyldes asbest, PCB, tobakk eller formaldehyd, herunder bruk, behandling eller sanering av bygning som inneholder disse stoffene, og personskade forårsaket av langvarig eksponering. 5. Ansvar overfor forsikringstakers-/sikredes mor/datterselskap eller overfor selskap eller virksomhet: i samme konsern som forsikringstaker, jf. LOV Vilkår Næringslivsforsikring, side 7 av 19

8 13-44 om aksjeselskaper, 1-3 og 1-4. hvor eierinteressene i forsikringstakers og skadelidtes selskap er de samme med 50 % eller mer. hvor forsikringstaker, én eller flere av de sikrede, eller deres familie har mer enn 50 % eierinteresse eller bestemmende innflytelse. Til familie regnes sikredes foreldre, barn, søsken og deres ektefeller eller samboere, samt sikredes ektefelle eller samboer. Med samboer menes person som sikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold som har vedvart de siste 2 år. - som disponeres eller drives av forsikringstaker, eller en av de sikrede. 6. Skade på ting som sikrede har til; - salg, utleie, transport/flytting, fremvisning, demonstrasjon o.l. - leie, lån, bruk eller oppbevaring. 7. Ærekrenkelser og oppreisning etter SKL 3-5 og 3-6, herunder Punitive Damages eller Exemplary Damages eller multiple damages. 8. Bøter. 9. Forurensning eller skade som følger av dette, med mindre årsaken til forurensningen er plutselig og uforutsett. Se sikkerhetsforskrifter om krav til tank for oppbevaring av brannfarlige væsker, olje og andre kjemikalier. Med forurensning menes tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen, støy og rystelser, lys og annen stråling i den utstrekning forurensningsmyndighetene bestemmer, samt påvirkning av temperaturen som er, eller kan være til skade eller ulempe for miljøet. Som forurensning regnes også noe som kan føre til at tidligere forurensning blir til økt skade eller ulempe, eller som sammen med miljøpåvirkning som nevnt over er, eller kan bli til skade eller ulempe for miljøet. Ved erstatningsmessig forurensningsskade omfatter forsikringen også utgifter til opprydding pålagt av offentlig myndighet. Se pkt Skader som dekkes av annen ansvarsforsikring tegnet for virksomhet utenfor Norge 11. Erstatningsansvar som idømmes av domstol i Nord- Amerika, eller som ilegges etter rettsreglene i disse land. Med Nord-Amerika forstås USA, dets territorier og besittelser, Puerto Rico samt Canada. 12. Personskade og sykdom som rammer sikredes ansatte når skaden er forårsaket i arbeidsforholdet. 13. Ansvar for skade som er forårsaket av giftig sopp i byggematerialer 14. Skade som følge av eller har sammenheng med smitte eller overføring av HIV (Human immunodeficiency virus) eller AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). 15. Skade som er oppstått eller hvis omfang har sammenheng med faktiske eller antatt faktiske smittebærere (for eksempel prioner, virinos eller virus) som er forårsaket eller kan settes i sammenheng med overførbare sopplignende hjernesykdommer (TSE - Transmissible Spongiform Encephalopathy - TSE) og som Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) eller Creutzfeldt Jacobs Sykdom (CJD). 16. Skade som skyldes blodprodukter eller blodbankers virksomhet. 17. Skader som er eller kunne vært dekket etter LOV om erstatning ved pasientskader (Pasientskadeloven) 18. Plastikkirurgiske inngrep eller annen kosmetisk behandling. 19. Skade som følge av klinisk forsøk eller personskade som følge av klinisk feilbehandling. 20. Inngrep ved akupunktur med mindre det er laserakupunktur utført av lege eller tannlege. 21. Ansvar som byggherre, herunder også om- og påbygging av egne anlegg med mindre det er særskilt avtalt og uttrykkelig fremgår av forsikringsbeviset at hele eller deler er dekket. 22. Tingskade oppstått ved gravings-, piggings-, sprengnings-, spuntings-, pelings- og rivningsarbeid. Med mindre det er særskilt avtalt og uttrykkelig fremgår av forsikringsbeviset at hele eller deler er dekket. Som sprengning regnes også bruk av ekspanderende masse. 23. Ansvar som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy med eget fremdriftsmaskineri, herunder truck og arbeidsmaskin. Forsikringen omfatter likevel rettslig erstatningsansvar som eier, fører eller bruker av transportredskap med eget fremdriftsmaskineri som ikke kan kjøres fortere enn 10 km/t. seilbåt eller motordrevet fartøy luftfartøy eller skade forårsaket på luftfartøy 24. Produksjon av kjøretøy, deler eller sikkerhetsutstyr til slike produksjon av luftfartøy, raketter, satellitter og bakkeutrustning til flyplasser samt deler og sikkerhetsutstyr til disse 25. Skade i forbindelse med bruk av åpen ild i forbindelse med tekking av tidligere tekkede tak. 26. Tingskader i forbindelse med enhver bruk av sprøytemalingsutstyr i friluft. 27. Rettslig erstatningsansvar for skade i henhold til LOV om godkjenning og drift av innretninger Vilkår Næringslivsforsikring, side 8 av 19

9 til bruk i tivoli og fornøyelsesparker (Tivoliloven) 28. Produksjon, salg og oppbevaring av våpen, eksplosiver, fyrverkeri og ammunisjon. 29. Virksomhet relatert til petroleumsindustri, sjø- og luftfart, herunder: Leveranse og tanking av drivstoff til luftfartøy. Produksjon av olje og gass offshore Raffinerier Petrokjemisk industri 30. Produksjon og salg av silikon til bruk som implantat på mennesker. 31. Produksjon/import av farmasøytiske eller landbrukskjemiske stoffer. 7. Produktansvar 7.1 Definisjoner Med produktansvar forstås at sikrede blir rettslig erstatningsansvarlig for skade, se pkt. 6.5, som er forårsaket av sikkerhetsmangler eller skadevoldende egenskaper ved de leverte produkter. I slike tilfeller gjelder følgende særbestemmelser i tillegg til de øvrige bestemmelser i vilkårene 7.2 Hvor gjelder forsikringen I tillegg til å omfatte produktansvar for skader som inntreffer i Norden, se pkt.3 eller annet geografisk område som er avtalt og fremgår av beviset, omfatter forsikringen også produktansvar for skade som inntreffer utenfor det avtalte område hvis skaden skyldes produkter som sikrede har solgt til forbruker eller for levering til forbruker innenfor det avtalte området, og som er videresolgt utenfor det avtalte området, uten at sikrede visste eller burde visst dette. 7.3 Hva forsikringen ikke omfatter Hvis ikke annet er særskilt avtalt og fremgår av forsikringsbeviset, omfatter forsikringen ikke produktansvar som nevnt i følgende punkter: 1. Skade på selve produktet. 2. Omkostninger ved reklamasjon eller tilbaketakelse, herunder omkostninger i forbindelse med reparasjon, omlevering, bortkjøring, deponering og destruksjon av produktet nødvendig skadeforvoldelse for å reparere eller skifte det leverte produkt, jf. dog pkt. 6.5 siste avsnitt å trekke produktet tilbake fra markedet, slik som utgifter til oppsporing av produktet eller meddelelser til kunder, allmenheten o.l. 3. Skade som skyldes at et kjemisk eller farmasøytisk produkt ikke har virket etter sin hensikt eller hatt den tilsiktede effekt, med mindre årsaken er en ren produksjonsfeil 4. Skade som skyldes at det produkt sikrede produserer eller omsetter og som er undergitt godkjenningsplikt i henhold til 4d i LOV om produktkontroller annen lov/offentlig forskrift, ikke er godkjent av vedkommende myndighet før produktet settes i omsetning 8. Erstatningsoppgjør Bedrift- og Produktansvar 8.1 Forsikringssum Selskapets erstatningsplikt begrenset til forsikringssum som er angitt i forsikringsbeviset. Forsikringssum produktansvar For produktansvar er forsikringssummen selskapets samlede erstatningsplikt for alle skadetilfeller som anses konstatert i løpet av ett og samme forsikringsår. Saksomkostninger o.l. Ved skade som inntreffer i de nordiske land dekkes saksomkostninger i tillegg til forsikringssummen. Ved skade som inntreffer utenfor de nordiske land er selskapets samlede utbetaling, inklusive saksomkostninger og redningsomkostninger, begrenset til forsikringssummen. 8.2 Standard egenandel Hvis ikke annet er avtalt, er sikredes egenandel kr ved hvert skadetilfelle. Forhøyet egenandel en forhøyes til 10 % av skadebeløpet, minimum kr , maksimum kr , men aldri lavere enn eventuelt særskilt avtalt egenandel. Gjelder ved følgende typer skade: skade ved vanninntrenging under/etter avdekking av eksisterende bygnings konstruksjoner, f.eks. i forbindelse med påbyggingsarbeider, taktekking eller skifte av takbelegg. skade som skyldes at det er benyttet åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr. skade ved brudd på vann- eller kloakkledning, eller for tingskade ved oversvømmelse eller tilbakeslag gjennom kloakk- eller overvannsledning. 8.3 Sikredes plikter ved skadetilfelle Skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal meldes selskapet uten ugrunnet opphold. Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller selskapet, plikter sikrede; Vilkår Næringslivsforsikring, side 9 av 19

10 omgående å gi selskapet alle opplysninger av betydning for sakens behandling på egen bekostning å utføre de undersøkelser og utredninger som selskapet finner nødvendig, samt å møte ved forhandlinger eller rettergang. på egen bekostning å møte ved forhandlinger eller rettergang. Hvis sikrede innrømmer erstatningsplikt uten selskapets samtykke, eller forhandler om erstatningskrav, er dette ikke bindende for selskapet. 8.4 Behandling av erstatningskrav Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger avtalt egenandel tilligger det Selskapet å; utrede om erstatningsansvar foreligger forhandle med kravstilleren om nødvendig å prosedere saken for domstolene. 8.5 Betaling av erstatning Selskapet betaler den del av erstatningen som overstiger egenandelen. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. 8.6 Saksomkostninger Selskapet betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet. Eventuelle omkostninger til ekstern advokat og annen sakkyndig bistand valgt eller godkjent av selskapet, betales av selskapet i den utstrekning summen av omkostningene og eventuelle erstatningsutbetalinger overstiger egenandelen (se dog pkt.8.1 saksomkostninger o.l. ved skade utenfor de nordiske land). Hvis erstatningskravet og/eller grunnlaget for dette dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er selskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, svares det ikke for omkostninger som senere påløper. 8.7 Regress Har sikrede oversittet 1-årsfristen for å gi melding om forsikringstilfellet til selskapet (jf. FAL 8-5, 1. ledd), har selskapet rett til regress mot sikrede i de tilfellene hvor selskapet har utbetalt erstatning direkte til skadelidte. Kan sikrede forlange at tredjemann erstatter skaden, trer selskapet ved utbetaling av erstatning inn i sikredes rett mot tredjemann. Hvis sikrede som arbeidsgiver blir holdt ansvarlig for skade som er forsettlig forvoldt av ansatte, trer selskapet inn i sikredes rett til regress mot de(n) ansatte. 9. Naturskade Forsikringen omfatter naturskade på brann forsikrede ting i Norge. Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jf. Lov av 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring. Selskapet svarer ikke for: 1 Skade på skog eller avling på rot, varer under transport, motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, skip og småbåter samt ting i disse, fiskeredskaper på fartøy eller i sjøen, utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen. Selskapet svarer dog for naturskade på motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og motorbåt samt utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen når disse ting er varer i næringsvirksomhet og befinner seg på land i Norge. 2 Skade på hageanlegg. Selskapet svarer dog for skade på utvendig vannbasseng, gjerde og flaggstang. 3 Skade som alene rammer antenner, skilt, markiser o.l. festet til byggverk. 4 Skade som umiddelbart skyldes frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde eller isgang. 5 Skade som skyldes dyr, insekter, bakterier, sopp, råte e.l. 6 Skade på byggverk eller ting i dette når byggverket er oppført etter at vedkommende område ved tinglysning i medhold av Naturskadelovens 26 er erklært for særlig utsatt for naturskade, og skaden er av en slik art som erklæringen gjelder. 7 Utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller løsøre. Er forsikret ting skadet eller direkte truet ved utløst naturulykke, dekkes nødvendige redningsutgifter, som omhandlet i FAL 4-10 og 6-4. Blir det etter naturskade på byggverk tinglyst erklæring etter Naturskadelovens 26 om at eiendommen er særlig utsatt for naturskade, og utgiftene til utbedringen er 60 % eller mer av forsikringsverdien for skadede byggverk, svarer selskapet for den økning i skade som nekting av reparasjon/ gjenoppføring medfører. Naturskadeerstatningen kan settes ned eller falle bort når skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon, dårlig vedlikehold eller tilsvarende, eller når den skadelidte kan lastes for at han ikke forebygget skaden eller hindret dens omfang. Forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturkatastrofe er begrenset til kr (Overstiger skadene denne grense, må sikrede bære en forholdsmessig del av skaden). Er det tvil om det foreligger naturskade, eller det er inntruffet en eller flere naturskader, eller betingelsene for nedsettelse på grunn av svak konstruksjon m.v. (se ovenfor) er tilstede, kan sikrede eller Vilkår Næringslivsforsikring, side 10 av 19

11 selskapet forelegge spørsmålet for ankenemnden for Statens Naturskadefond. ved naturskade er den egenandel som til enhver tid er fastsatt av departementet i henhold til Naturskadeforsikringsloven. Fra 1.april 2005 er egenandelen kr Tilleggsdekninger Generelt Vilkårene under dette punktet gjelder ikke med mindre det er særskilt avtalt og fremgår av forsikringsbeviset. Standard bransjebetingelser Hvis det i sikredes bransje er vanlig å benytte standard leveringsbetingelser med ansvarsregulerende bestemmelser, skal disse bestemmelser benyttes uten tillegg/endringer som medfører utvidelser av sikredes ansvar. Oppdrag for oppdrettsnæringen Ved oppdrag for oppdrettsnæringen skal følgende kontrakter benyttes,uten tillegg/endringer som medfører utvidelser av sikredes ansvar: Ved leveranse NL 85 Ved leveranse og montering NLM 84 Ved service og vedlikehold NR 84/NU Lønn til ansatte ved avbrudd Forsikringen gjelder på førsterisiko Selskapet erstatter utgifter til lønn, feriepenger, sosiale trygder og andre tariffestede ytelser til ansatte man ønsker å beholde under ansvarstiden, i den utstrekning sikrede vil lønne disse utover lovbestemt oppsigelsestid. Dette for å sikre nødvendig arbeidskraft ved gjenopptagelse av driften. Utgiftene skal om mulig begrenses ved annen midlertidig sysselsetting av denne arbeidskraft, eventuelt også utenfor egen virksomhet. Tap de første 48 timer (karenstid) av ansvarstiden Kriminalitet Hva forsikringen omfatter Selskapet svarer for direkte økonomisk tap som den sikrede påføres ved at person(er) som omfattes av forsikringsavtalen har begått følgende handlinger. Underslag, tyveri, bedrageri, utroskap eller dokumentfalsk. Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset, og omfatter alle ansatte. Personer som er helt eller delvis provisjonslønnet, for eksempel agenter, kommisjonærer, selgere og andre representanter i lignende stilling, går ikke inn under forsikringen med mindre det er truffet uttrykkelig avtale om det.personer som er ansatt i den sikredes private husholdning omfattes ikke av forsikringen. Begrensninger i ansvaret Selskapet svarer bare for direkte økonomisk tap som skriver seg fra handlinger foretatt i forsikringstiden, dvs. i den tid den som forårsaket tapet var ansatt hos den sikrede og gikk inn under forsikringen. Selv om handlingen er foretatt i forsikringstiden, svarer selskapet bare i den utstrekning handlingen ikke har tjent til å dekke tap som allerede var oppstått ved forsikringstidens begynnelse. Selskapet svarer ikke for tap som skriver seg fra handlinger foretatt mer enn 2 år før tapet meldes til selskapet. Selskapet svarer ikke for tap ved salg på avbetaling eller kreditt med mindre det er fastslått ved straffedom at tapet er voldt ved en forbrytelse. Selskapet svarer ikke for rentetap, disponeringstap og lignende tap sikrede lider ved ikke å ha kunnet disponere erstatningsbeløpet. Forsikringssum Forsikringssummen angir grensen for selskapets erstatningsplikt i hvert skadetilfelle, uten hensyn til om tapet er forårsaket av en person alene eller ved samarbeid av flere personer. Har samme person gjort seg skyld i flere skadetilfeller, er selskapets samlede ansvar for ham begrenset til forsikringssummen. Det regnes som ett skadetilfelle i relasjon til forsikringssum og egenandel, når tap er forårsaket ved at samme person eller flere personer i samarbeid har utført flere handlinger som selskapet svarer for, også om handlingene er utført i forskjellig forsikringsår og omfatter flere straffbare forhold. Meldeplikt ved skadetilfelle Får den sikrede kjennskap til noen uredelighet som kan medføre erstatningsplikt eller får han mistanke som sådant forhold, plikter han uten opphold å gi skriftlig melding om det direkte til selskapet. Fremsetter han erstatningskrav, plikter han å bevise riktigheten av dette og fremlegge sine bøker, regnskaper og andre dokumenter, samt å gi selskapet opplysninger som kan ha betydning for oppgjøret. Den sikredes utgifter i forbindelse med dette (revisjon og lignende) dekkes ikke. Anmeldelse til påtalemyndigheten Fremmes krav i henhold til forsikringsavtalen, skal sikrede straks melde forholdet til politiet. Fastslås det ved straffesak at forbrytelser som nevnt i avsnitt, er begått eller ikke er begått, er denne avgjørelsen bindende også for den sikrede og selskapet. Kan straffeansvar ikke gjøres gjeldende på grunn av den skyldige sin død eller fravær, eller av annen grunn som ligger hos ham, må den sikrede bevise på annen måte at erstatningsplikt foreligger. Vilkår Næringslivsforsikring, side 11 av 19

12 Tapsberegningen Ved beregningen av hvor stort tap den sikrede har lidt, skal det gjøres fradrag for hva han skylder den som har voldt tapet (for eksempel lønn). Betaling av erstatningen Så lenge det offentliges behandling av saken ikke er avsluttet, kan ingen erstatning kreves betalt. Ingen del av erstatningen kan kreves betalt før fullstendig oppgjør kan finne sted. Avtalt egenandel fratrekkes Varer/inventar lagret hvor som helst Tingdekningen i kapittel 3 er utvidet slik at den omfatter skade på varer og inventar som befinner seg i bygning og container utenfor forsikringsstedet, hvor som helst i Norge eller på Norsk kontinentalsokkel. Dekningen er begrenset til den forsikringssum som er angitt i forsikringsbeviset Brann/Tyveri/Hærverk ting lagret ute Førsterisiko Om ikke annet er avtalt omfatter forsikringen uregistrerte og registrerte men ikke leverte varer(kjøretøy), som motorvogner, campingvogner, tilhengere, arbeidsmaskiner og båter som befinner seg på forhandlerens lager, eller er til klargjøring utenfor dette, lagret under åpen himmel på forsikringsstedet. Selskapet erstatter følgende tilfeldige og plutselige skader: brann tyveri og hærverk Unntatt Varer (kjøretøy) som ATV (All Terrain Vehicles = terrengkjøretøy), motorsykler, scooter, moped, snøscooter. I erstatningsoppgjøret fratrekkes det minimum egenandel på kr Særskilte egenandeler ved tyveri/hærverk a. For kjøretøy som er lagret innenfor 2 m høyt gjerde eller er sperret for utkjøring ved betongblokker/nedstøpte pilarer kombinert med kjetting og låsbar bom, fratrekkes avtalt egenandel. b. Dersom det av forsikringsbeviset fremgår at annen sikring er godkjent av selskapet, fratrekkes også avtalt egenandel. c. For kjøretøy som ikke er lagret innenfor 2 m høyt gjerde, eller ikke er solid forankret til bygning eller grunn med FG-godkjent hengelås minimum klasse 3, samt tilsvarende kvalitet på kjetting, eller ikke har sperret mulighet for utkjøring, eller ikke har annen godkjent sikring som fremgår av forsikringsbeviset, fratrekkes 3 ganger avtalt egenandel 10.5 Varer i fryse-/kjølerom, kjøledisk og eller kjøleskap Forsikringen gjelder på Førsterisiko Selskapet erstatter skade på varer som oppbevares i frys eller kjøl som følge av tilfeldig og plutselig svikt i frysesystem eller strømforsyning, eller når skaden er en følge av strømstans som ikke er varslet på forhånd. For næringsmidler i forretning gjelder forsikringen bare varer som var dypfryste før de ble lagt ned i frysedisk, fryseboks eller fryseskap. Unntatt: - Vektap på grunn av varens naturlige beskaffenhet. - Skade som skyldes at varen ikke var skikket for lagring. - Skade som skyldes streik eller lockout. Er omfanget av tap eller skade økt som følge av, eller i forbindelse med begivenheter som nevnt over, erstattes ikke økningen. i erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på 20% av erstatningen, minst kr Glass Glassdekningen i kapittel 3 er utvidet med den forsikringssum som er angitt i forsikringsbeviset Rekonstruksjon av arkiv m.v. Førsterisiko Utover vilkårets begrensninger erstatter selskapet nødvendige utgifter til rekonstruksjon av arkiver, manuskripter, yrkestegninger og beregninger, registre, kartoteker og forretningsbøker, datafiler og dataprogrammer, etter erstatningsmessig skade, med inntil det beløp som er angitt i forsikringsbeviset. Rekonstruksjonen må foretas innen 24 måneder. Avtalt egenandel fratrekkes 10.8 Mobilt utstyr/verdigjenstand Forsikringen omfatter skade_ Som tilfeldig og plutselig rammer ting/gjenstander som er fullt driftsferdig og prøvet, så vel når de er i drift som under flytting innenfor området angitt i forsikringsbeviset, reparasjon eller ettersyn med demontering og etterfølgende montering. Når forsikret gjenstand er gått tapt I tillegg dekkes utgifter til reinstallaskonskostnader for programvare/operativsystemer med 10 % av gjenanskaffelsesprisen for skadet/tapt datautstyr, begrenset til kr Ved tyveri fra motorvogn/båt/tilhenger og campingvogn, erstattes maksimum kr per skadetilfelle. Vilkår Næringslivsforsikring, side 12 av 19

13 10.9 Maskinskade/EDB Forsikringen gjelder på førsterisiko Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker og skal tilsvare gjenanskaffelsesprisen. Gjenanskaffelsespris er hva det vil koste å anskaffe tilsvarende, eller i det vesentligste tilsvarende, ting som ny, beregnet etter ordinære priser og kostnader umiddelbart før skaden inntraff, inkludert toll og andre netto påløpte offentlige avgifter, transport, igangkjøring, installasjonsarbeider, monteringsarbeider, herunder kabler og rør. Når nyanskaffelser i avtaleperioden er forsikret gjennom vilkårenes kapittel 3 eller ved egen sum for uspesifiserte nyanskaffelser, forhøyes forsikringssummen med verdien av disse nyanskaffelsene, høyst det forsikrede beløp. Hva forsikringen kan omfatte Fullt driftsklare og prøvede maskiner så som fryse/kjølemaskin, kasseapparater, vekter, husholdningsmaskiner og lignende, herunder tilhørende kabler og rør. Med driftsklar menes når utstyret er ferdig montert på forsikringsstedet, prøvekjørt og tilfredsstillende overlevert. Det betraktes også som driftsklart når det er under reparasjon eller vedlikehold. I tillegg omfatter forsikringen: - nødvendige ekstrautgifter etter erstatningsmessig skade i inntil 12 måneder fra skadedagen med 20 % av forsikringssummen og maksimert til kr , for å opprettholde maskindriften. Forsikringen omfatter også kostnader til overtids-, helligdagsarbeid og ilfrakt. Unntatt ekstrautgifter til: a. tap som følge av nedgang i omsetning b. tap som skyldes at gjenanskaffelse av skadede ting eller tapte data blir forsinket, med mindre forsinkelsen skyldes forhold som ligger utenfor forsikringstakerens kontroll c. rekonstruksjon av data eller programvare Hvilke skader som erstattes Selskapet erstatter fysiske skader som tilfeldig og plutselig rammer ting som er fullt driftsferdige og prøvet, så vel når de er i drift som under flytting på forsikringsstedet, reparasjon eller ettersyn med demontering og etterfølgende montering. Unntatt: skade som er erstatningsmessig i henhold til selskapets vilkår for næringslivsforsikring eller i henhold til Lov om naturskadeforsikring utgifter til vedlikehold og forbedringer utgifter ved utbedring/gjenanskaffelse av skadet ting på grunn av strengere bygge-/monteringsregler skade på forbrenningsmotor ved eksplosjon i denne skade som skyldes sprengning foretatt av eller for forsikringstaker tyveri utenfor bygning eller tyveri i det tidsrom hvor lokalene er åpne for publikum og kunder skade som skyldes kondens, søl, sopp, råte, bakterier og andre mikroorganismer, kjæledyr, insekter, uansett årsak skade som alene rammer del av forsikret gjenstand/ objekt, når delen er forventet å bli utskiftet i løpet av gjenstandens/objektets sannsynlige brukstid slitasje som er en naturlig følge av bruk eller annen gradvis forringelse og som ikke skyldes utstrømning av væske eller gass fra bygnings rørledning, eller vann, fyringsolje, kjølemedia fra øvrige rørledninger skade på ting som med hensikt er utsatt for påvirkning av varme utgifter forbundet med at tingen har vært utsatt for unormale driftstemperaturer ved utilstrekkelig eller feilkonstruert klimaanlegg, feilplassering eller uhensiktsmessig lagring, samt langvarig innvirkning av gass, støv eller rystelser skade på del av objekt på grunn av korrosjon/oksidasjon skade som leverandør, reparatør, transportør eller andre er pliktig til å erstatte i henhold til gjeldende rett, kontrakt, garanti eller annen avtale. Når den sikrede er produsent eller forhandler av den forsikrede ting, svarer selskapet ikke for skader som omfattes av den alminnelige garanti for vedkommende bransje og heller ikke for skade på forsikret del som skyldes at delen for sitt formål er feilaktig konstruert, dimensjonert eller på annen måte feilaktig utført. skade som skyldes setning i grunn eller svikt i fundament eller underlag for maskiner fundamenter og bygningsmessige konstruksjoner skade som skyldes uforsvarlig belastning, også under prøving, eller for skade ved eksperimentering skade på murverk når kjel eller tilbehør ikke er skadet samtidig tap av data eller skade på programvare som skyldes: - operatørfeil, feilprogrammering eller svikt i rutiner - underslag, jf. straffelovens bedrageri, jf. straffelovens 270, hacking, eller annen uautorisert inntrengning i dataanlegg - datavirus, worms, logiske bomber, trojanske hester og lignende - skade som oppstår under utleie eller utlån - tap av væske/gass i hydraulisk-/ kjøle-/frysesystem Riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester Utgifter til riving, rydding, bortkjøring samt nødvendig midlertidig lagring og destruksjon av giftige eller miljøfiendtlige rester av skadede ting etter erstatningsmessig skade, med inntil 20 % av forsikringssummen, høyst kr Erstatningsregler maskiner og utstyr Ved gjenanskaffelse eller reparasjon Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon til samme eller vesentlig samme - stand som før, beregnet etter prisene på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn verdien før skaden fratrukket verdien etter skaden, beregnet etter samme regel. Det skal gjøres fradrag for verdiøkningen ved forbedring av tilstanden på den skadde maskin eller del/komponent av maskinen ved at brukt erstattes med nytt. Ved vurderingen Vilkår Næringslivsforsikring, side 13 av 19

14 tas hensyn til forringelse ved elde, bruk, nedsatt bruksverdi og andre omstendigheter, den tid tingen har vært i bruk og gjenstående brukstid. Ved skade på del av ting, legges den skadde dels alder til grunn. Når tingens alder utgjør mindre enn eller lik 30 % av tingens totale sannsynlige brukstid, regnes ikke fradrag i erstatningen. Når tingens alder utgjør mer enn 30 % av tingens totale sannsynlige brukstid, beregnes maksimal erstatning etter følgende formel: A x 1,4C = E B A = Sannsynlig gjenstående brukstid B = Total sannsynlig brukstid C = Gjenanskaffelsespris E = Erstatning Uten gjenanskaffelse/reparasjon eller for ting som ikke er i bruk For ting som uansett årsak ikke blir gjenanskaffet eller reparert innen tre år etter at skaden inntraff, beregnes erstatningsgrunnlaget som beskrevet i punktet over. Erstatning er likevel begrenset til differansen mellom tingens omsetningsverdi før skaden og omsetningsverdien for skadet ting. Kan skaden ikke repareres, beregnes erstatningen på grunnlag av gjenanskaffelsesprisen, fratrukket verdien etter skaden, regnet etter samme regler som for gjenanskaffelsesprisen. For ting som ikke lenger er i bruk, settes erstatningsgrunnlaget ikke høyere enn omsetningsverdien før skaden inntraff, etter fradrag av kostnadene ved demontering og annen klargjøring for salg. Avtalt egenandel fratrekkes Ekstrautgifter Ekstrautgifter dekkes med inntil det beløp som er angitt i forsikringsbeviset, som sikrede pådrar seg i ansvarstiden, når disse er en følge av en erstatningsmessig skade på forsikringsstedet og utgiftene er nødvendig for å kunne fortsette virksomheten. Ansvarstiden er 12 mnd., regnet fra det tidspunkt skaden inntraff. Tap som følge av nedgang i omsetning er ikke omfattet. Avtalt egenandel fratrekkes Tap av nøkler Forsikringen utvides til å dekke sikredes rettslige erstatningsansvar for utgifter til endring eller utskiftning av låser i bygninger forårsaket av tap av nøkler som er betrodd sikrede, med inntil kr per skadetilfelle og samlet per forsikringsår Ansvar som entreprenør og eller leveranse av håndverkertjenester Forsikringen er overensstemmende med kravene til ansvarsforsikring i: NS NS NS NS ICS 91 Eller tilsvarende regler i andre norske standarder. en forhøyes til 10 % av skadebeløpet, minimum kr , maksimum kr , men aldri lavere enn eventuelt særskilt avtalt egenandel som fremgår av forsikringsbeviset. Underentreprenør I den utstrekning det er en betingelse i henhold til sikredes kontrakt med oppdragsgiveren, omfatter forsikringen også sikredes rettslige erstatningsansvar for skade, jf. pkt.6.5 (definisjon av skade), som sikredes underentreprenør har påført byggherre eller tredjemann i forbindelse med utførelsen av kontraktsarbeidet. Forsikringen omfatter i slike tilfeller også skader underentreprenøren har forvoldt ved gravings-, piggings-, sprengnings-, spuntings-, pelings- og rivingsarbeid. Dette gjelder likevel ikke ansvar for skade påført byggverk eller annen gjenstand når ovennevnte arbeider finner sted inne i, under eller nærmere enn 5 meter fra byggverket/ gjenstanden. Forsikringssum For skader forårsaket av underentreprenører, er selskapets erstatningsplikt begrenset til samlet 150 G for hvert oppdrag. Er både forsikringstaker og hans underentreprenør ansvarlig for skaden, er selskapets samlede erstatningsplikt begrenset til 150 G hvis ikke annet er avtalt. en ved underentreprenørers skader er kr for hvert skadetilfelle, men aldri lavere enn særskilt avtalt egenandel. Vilkår Næringslivsforsikring, side 14 av 19

15 Spesielle unntak Dekning av skade medfører ikke at underentreprenøren er medforsikret. Forsikringsselskapet har i slike tilfeller full regressrett overfor underentreprenøren. Skade på forsikringstakerens egen entreprise herunder underentreprenørens egen og andre underentreprenørers entreprise, omfattes ikke Styreansvar Hvem forsikringen gjelder for sikrede Som sikrede anses enhver fysisk person som har vært, er eller blir: a. daglig leder i konsernet eller, b. styremedlem i konsernet, eller c. medlem av ledelsen eller tilsvarende styreorgan i konsernet, samt d. enhver tidligere eller nåværende eller fremtidig ansatt i konsernet om kan pådra seg et selvstendig ledelsesansvar. Med konsernet skal forstås forsikringstakeren og dennes datterselskap. Med datterselskap skal forstås selskap eller annen virksomhet som forsikringstakeren indirekte eller direkte: 1 eier mer enn halvparten av aksjekapitalen i, eller 2 innehar halvparten av de stemmeberettigede aksjer i, eller 3 har rett til å utpeke eller avskjedige flere enn halvparten av styremedlemmene i styret eller tilsvarende styreorgan, eller 4 har rett til å utøve kontroll over selskapet i henhold til vedtekter eller avtale og inngår 100 % inn i forsikringstakerens konsernoppgjør, eller 5 på grunn av avtale med andre aksjonærer råder over flertallet av stemmerettighetene og selskapet inngår 100 % inn i forsikringstakerens konsernoppgjør, samt 6 øvrige selskaper eller virksomheter som fremgår av vedlegg til forsikringsbeviset. Forsikringen skal også omfatte datterselskaper som konsernet stifter eller kjøper opp etter at forsikringen trådte i kraft, forutsatt at selskapet ikke: 1 a) er registrert eller etablert i USA, Puerto Rico eller andre land eller stater underlagt disse lands herredømme, og 1 b) har eiendeler totalt som representer mer enn 10 % av konsernets totale eiendeler, eller 2 omsetter eller har notert finansielle instrumenter på børs, autorisert markedsplass, gråmarkedet eller OTC markedet i USA, Puerto Rico eller andre land eller stater under lagt disse lands herredømme, herunder finansielle instrumenter i det unoterte markedet, eller 3 er å anse som en finansiell institusjon, herunder bank, forsikrings megler- eller investeringsforetak, eller 4 a) er børsnotert eller omsetter finansielle instrumenter på autorisert markedsplass, i gråmarkedet eller OTC markedet andre steder enn i USA, Puerto Rico eller andre land eller stater underlagt disse lands herredømme, og 4 b) har aktiva som totalt utgjør mer enn 20 % av konsernets samlede aktiva. Forsikring for nye datterselskaper som faller inn under punkter som nevnt ovenfor skal kun gjelde i 30 dager etter at konsernet kjøpte eller stiftet selskapet, eventuelt til utløpet av ordinær forsikringsperiode dersom dette inntrer tidligere enn etter 30 dager. Forsikringen for datterselskap omfatter kun krav som skyldes en ansvarsbetingende handling eller unnlatelse begått i den periode da selskapet eller virksomheten var et datterselskap i konsernet Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i hele verden, unntatt: Krav fremsatt i USA og Canada eller rettslige skritt tatt mot sikrede i disse land og/eller basert på disse lands rettsregler Når forsikringen gjelder Forsikringen gjelder for krav som første gang fremsettes mot sikrede i forsikringsperioden. Et krav anses senest som fremsatt da sikrede første gang mottok et skriftlig krav. Forsikringen omfatter også krav som skyldes omstendigheter som kan lede til krav dekket under denne forsikringen, dersom slike omstendigheter meldes i forsikringsperioden sammen med utfyllende informasjon om årsakene til erstatningskravet Hva forsikringen omfatter Selskapet dekker sikredes ansvar for formueskade, herunder personlig ansvar for konsernets gjeld, som skyldes krav fremsatt mot sikrede i forsikringsperioden som følge av en påstått ansvarsbetingende handling eller unnlatelse i sikredes egenskap av daglig leder, styremedlem, medlem av ledelsen eller tilsvarende styreorgan i konsernet. Med krav som nevnt over, skal forstås a. krav om erstatning fremsatt i søksmål eller i voldgiftssak, b. skriftlig melding fremsatt av andre enn konsernet om at noen har til hensikt å fremsette krav mot sikrede for formuesskade, c. strafferettslig forfølgning av sikrede, d. administrativ eller offentlig prosess vedrørende sikredes handling, e. sivilrettslig, strafferettslig, administrativ eller offentlig undersøkelse, gransking eller etterforskning av en sikret når sikrede av det undersøkende, granskende eller etterforskende organ skriftlig er identifisert som et mulig subjekt for en slik prosess som nevnt over i punkt (4), eller når sikrede har mottatt stevning i forbindelse med undersøkelse iverksatt av Securities Exchange Commission (SEC) eller lignende utenlandsk land eller delstatsmyndighet, eller når sikrede har mottatt en formell, skriftlig henvendelse fra Kredittilsynet som tilkjennegir at sikrede personlig er Vilkår Næringslivsforsikring, side 15 av 19

16 gjenstand for en slik undersøkelse eller gransking. Med formuesskade skal forstås økonomisk tap som ikke direkte er oppstått som følge av fysisk skade på person eller ting. Forsikringen dekker nødvendige saksomkostninger som sikrede pådrar seg som er nødvendig for å ivareta sikredes rettigheter ved krav som er dekket av forsikringen. Forsikringen dekker også saksomkostninger som sikrede dømmes til å betale motparten. Kostnadene erstattes kun i den utstrekning de ikke kan refunderes eller kreves dekket av en annen. Kostnader som nevnt ovenfor betales på vegne av sikrede som forskudd når de forfaller før endelig dom foreligger Utvidelse av forsikringen Forsikringens øvrige vilkår og unntak gjelder, med mindre de er uttrykkelig endret i vilkårene nedenfor. Utvidet oppdagelsesperiode: Krav fremsatt etter opphør av den ordinære forsikringsperioden. Dersom Selskapet eller forsikringstaker avslår å fornye forsikringen, skal forsikringstakeren eller de sikrede ha rett til en 12 måneders utvidet oppdagelsesperiode under forutsetning av at: a. forsikringstaker eller de sikrede ikke kjøper annen styreansvarsforsikring eller annen forsikring som skal dekke styreansvar, og b. forsikringstaker eller de sikrede betaler en tilleggspremie på 75 % av siste års forsikringspremie. Ved risikoforandringer jf. pkt , skal forsikringstaker eller de sikrede ikke ha rett til en utvidet oppdagelsesperiode som nevnt under dette punkt. Dersom Selskapet sier opp forsikringsavtalen på grunn av manglende betaling av premie gis ingen rett til utvidet oppdagelsesperiode Omkostninger til rådgiver ved offentlig undersøkelse Forsikringen omfatter rimelige og nødvendige kostnader (ikke medregnet lønn, honorar eller annen tilsvarende godtgjørelse) forbundet med ethvert pliktig fremmøte for leder, styremedlem eller ansatt i konsernet under enhver offentlig undersøkelse, etterforskning, gransking eller annen lignende prosess som er foranlediget av konsernets forretningsvirksomhet. Dette skal også gjelde annet pliktig fremmøte for daglig leder, styremedlem, medlem av ledelsen eller ansatt i vedkommende egenskap av sin stilling. Dette skal likevel ikke gjeldende dersom slik offentlig undersøkelse, etterforskning, gransking eller lignende prosess er å anse som et krav i henhold til foregående punkt. Det forutsettes at melding om slik pliktig oppmøte er mottatt i forsikringsperioden og at kostnadene på forhånd skriftlig er godkjent av Selskapet. Denne utvidelse skal likevel bare omfatte utgifter forbundet med offentlig undersøkelse, etterforskning, gransking eller lignende prosess som gjelder en hendelse som påvirker selve konsernet som sådan, og ikke tilsvarende prosess som er foranlediget av hendelser som generelt påvirker næringsområdet konsernet opererer innenfor. For denne utvidelse er erstatningen begrenset til kr Erstatningen skal være en del av og ikke komme i tillegg til forsikringssummen som nevnt i forsikringsbeviset Sikredes død, arvinger m.m. Dersom sikrede dør, blir gjort umyndig, blir insolvent eller begjæres konkurs, omfatter forsikringen krav som fremsettes i forsikringsperioden mot sikredes dødsbo, konkursbo, arvinger eller juridiske representanter dersom kravet mot sikrede skyldes en ansvarsbetingende handling eller unnlatelse Sikredes ektefelle eller samboer Forsikringen dekker krav fremsatt mot sikredes ektefelle eller samboer dersom kravet fremsettes mot ham eller henne i egenskap av sikredes samboer eller ektefelle, herunder krav om erstatning som kreves tvangsfullbyrdet i eiendom som eies i sameie, dersom kravet skyldes sikredes ansvarsbetingende handling eller unnlatelse. Dekningsutvidelse under dette punkt gjelder bare i den utstrekning ektefelle eller samboer ikke har utvist erstatningsbetingende uaktsomhet Forsikringssum Forsikringssummen som grense for selskapet sitt ansvar. Selskapet svarer inntil forsikringssummen for samtlige krav som fremsettes mot sikrede i forsikringsperioden. Dette inkluderer selskapets ansvar i henhold til utvidelser i dekningen etter vilkårenes pkt eller særlig avtale. Saksomkostninger a.hovedregel Selskapet svarer for saksomkostninger innenfor samme forsikringssum som nevnt over, såfremt omkostningene er skriftlig godkjent av selskapet. Angår påløpte saksomkostninger krav som overstiger forsikringssummen, svarer selskapet i henhold til første ledd både for den delen av saksomkostningene som gjelder selskapet sin interesse og for den delen av saksomkostningene som angår sikredes interesse. b. Forsikringer underlagt FAL s preseptoriske regler. For forsikringer som er underlagt FAL s preseptoriske regler, jf. FAL 1-3, svarer Selskapet i henhold til FAL 6-4 jf i tillegg til forsikringssummen for forsvarlige saksomkostninger pådratt for å avverge eller begrense krav som er omfattet av forsikringen jf. FAL 6-4 og Bestemmelsene nevn over, under hovedregel, gjelder Vilkår Næringslivsforsikring, side 16 av 19

17 tilsvarende. c. Hovedregel redningsomkostninger Selskapet svarer for redningsomkostninger innenfor samme forsikringssum som nevnt under vilkårenes pkt d. Hovedregel renter Selskapet svarer for renter innenfor samme forsikringssum som nevnt under vilkårenes pkt ledd, dog kan renter ikke kreves før det tidspunkt begge parter er blitt enige om størrelsen på erstatningsbeløpet eller erstatningsbeløpet er blitt endelig fastsatt ved dom. Reglene i FAL 8-4 gjelder således ikke. Fra ovennevnte tidspunkt kan renter på erstatningsbeløpet kreves iht. 3 Lov om renter ved forsinket betaling m.m 17. des. nr e. Forsikringer underlagt FALs preseptoriske regler, jf. FAL 1-3, svarer selskapet i henhold til. 1 FAL 6-4, jf for forsvarlige redningsomkostninger pådratt for å redusere eller begrense et krav som er omfattet av forsikringen, og FAL 8-4 for renter Serieskadeklausul Alle krav som fremmes mot de sikrede og som utspringer fra samme, beslektede eller gjentatte ansvarsbetingende handlinger eller unnlatelser, skal anses for å være ett forsikringstilfelle og anses for å være fremsatt på det tidspunkt da første krav ble fremsatt mot de sikrede Hva forsikringen ikke omfatter Forsikringen omfatter ikke krav: a. som skyldes at sikrede faktisk har oppnådd personlig vinning som sikrede ikke er berettiget til. b. som skyldes at sikrede forsettlig har forårsaket tap eller forsettlig begått en rettsstridig handling. Ovennevnte unntak gjelder kun når det er fastslått ved rettskraftig dom eller annen endelig avgjørelse at omstendighetene som nevnt i unntakene faktisk foreligger eller at sikrede selv har tilstått forholdene. Dersom sikredes handling omfattes av unntakene som nevnt, skal dette ikke få innvirkning for de andre sikredes rett til erstatning. c. som skyldes en rettstvist som pågår eller er avsluttet før den kontinuitetsdato som er angitt i Forsikringsbeviset eller som skyldes de samme eller i det vesentlige samme omstendigheter som ble påberopt i en slik pågående eller tidligere avsluttet rettstvist. d. som skyldes eller følger av faktisk eller angivelig omstendighet som har blitt meldt til en tidligere forsikringsgiver. e. som skyldes eller kan henføres til: 1 bøter, straffeavgift, eller skatter 2 punitive- og exemplary damages, samt 3 interesser som det ikke er lovlig adgang til å forsikre. Dog skal dette unntak ikke gjelde for krav som skyldes bøter eller straffeavgift, dersom kravet fremsettes av aksjonærer uavhengig av eller uten medvirkning av noen av de sikrede eller konsernet. f. som skyldes omstendigheter som sikrede hadde eller burde hatt kjennskap til ved inngåelse av denne forsikringsavtalen. g. fra en enkelt aksjonær eller en gruppe aksjonærer som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer 50 % eller mer av selskapets aksjekapital. h. som direkte eller indirekte har oppstått som følge av at sikrede personlig eller på vegne av konsernet (eller et utenforstående selskap) har påtatt seg oppdrag for tredjemann som faller utenfor sikredes plikter og oppgaver slik disse er definert i Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) av 13. juni 1997 nr. 44 kapittel 6. Og lov om Allmenaksjeselskaper (allmennaksjeloven) av 13. juni 1997 nr. 45 kapittel 6 eller tilsvarende lovgivning; herunder men ikke begrenset til, konsulentoppdrag og annen rådgivningsvirksomhet. Dog skal dette unntak likevel ikke gjelde for krav fremsatt av aksjonærer, med påstand om manglende oppsyn med den eller de sikrede som har utført eller unnlatt å utføre slike oppdrag som nevnt ovenfor Allokering Forsikringen omfatter ikke konsernets saksomkostninger eller erstatningskrav fremsatt mot konsernet. Som følge av dette skal konsernet og selskapet ved: a. felles saksomkostninger, b. forlik som medfører solidarisk ansvar, eller c. endelig dom eller avgjørelse som fastslår solidarisk ansvar for konsernet og sikrede forplikter seg til å søke å komme frem til den mest rimelige fordelingen mellom konsernet og selskapet. Ved fordelingen skal det tas hensyn til den relative juridiske og økonomiske risikoen og de relative fordeler som oppnås av sikrede og konsernet. Såfremt et krav vedrører såvel forsikrede som ikke-forsikrede omstendigheter, skal de sikrede og selskapet bestrebe seg på å oppnå en rimelig fordeling av erstatninger og saksomkostninger mellom seg. Det skal tas hensyn til den relative juridiske og økonomiske risiko ved de forsikrede og ikke forsikrede omstendigheter. Såfremt det ikke kan oppnås enighet om hvilket beløp selskapet skal forskuttere av saksomkostningene, skal selskapet forskuttere det beløp som anses som rimelig inntil et annet beløp er fastsatt av en oppmann. Oppmannen skal velges av selskapet og forsikringstakeren i fellesskap Oppkjøp av, fusjon med eller konkurs hos forsikringstaker Dersom; a. forsikringstakeren fusjonerer med eller selger alle eller en vesentlig del av sine aktiva til en annen person eller enhet, eller b. noen person eller enhet oppnår kontroll over forsikringstakeren ved erverv av mer enn 50% av forsikringstakerens aksjekapital eller stemmerettigheter, eller b. forsikringstakeren går konkurs, avvikler sin virksomhet, eller blir satt under administrasjon endres forsikringen Vilkår Næringslivsforsikring, side 17 av 19

18 bare til å gjelde krav basert på ansvarsbetingende handlinger eller unnlatelser begått før det tidspunkt da en av de ovennevnte transaksjoner ble gjennomført Forhandleransvar for uregistrert kjøretøy Unntak i vilkårenes punkt 6.6.nr 23 oppheves slik at forsikringen omfatter erstatningsansvar for person- eller ting-skade voldt av ikke ansvarsforsikret motorvogn. Forsikringen omfatter ansvar etter Bilansvarslovens (BAL) kapittel II og regressansvar etter BAL 13, med ubegrenset beløp ved personskade og med inntil kr ved tingskade. Forsikringen omfatter ikke skade på motorvogn eiet av forsikringstaker eller hans ansatte, eller som er inntruffet på gate, vei eller annet sted hvor allmennheten ferdes, hvis eieren visste eller måtte forstå at motorvognen ville bli brukt der Ansvar som bilverksted Vilkårenes pkt. 6.6.nr 6 er endret slik at forsikringen omfatter skader på kjøretøyet, som måtte oppstå under kjøring som er et nødvendig ledd i sikredes behandling av kjøretøyet, som for eksempel prøvekjøring, flytting, henting og bringing. Unntak i vilkårenes punkt 6.6.nr 23 oppheves. Forsikringen dekker ikke a. Selve kontraktsytelsen, se definisjon i pkt b. Skade på motorvogn under slep eller inntauing til verksted Ansvar for graving og sprenging Vilkårenes pkt endres slik at forsikringen omfatter sikredes ansvar for gravings-, piggings-, sprengnings- (herunder bruk av ekspanderende masse) og pelingsarbeid. Utvidelsen omfatter dog ikke ansvar som byggherre, eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, herunder truck og arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri. For denne type ansvar gjelder reglene nedenfor Forsikringssum er lik den som for ansvar. Men summen av begge kan ikke overstige den totale summen gitt på ansvar. Forsikringssummen er selskapets maksimale ansvar for alle tingskader som inntreffer i ett og samme forsikringsår. en gjelder pr. skade. b. Selskapet svarer ikke for erstatningsansvar for skade påført byggverk eller annen gjenstand når sikredes arbeid finner sted inne i, under eller nærmere enn 5 meter fra byggverket/gjenstanden eller når det må forventes at arbeidet vil få en virkning innenfor en slik avstand. Dette gjelder også skader voldt av arbeidsmaskin. c. Forsikringen omfatter ikke skade påført egne eiendommer. d. Forsikringen omfatter ikke skade som følge av midlertidig eller varig forandring av grunnvannstanden. e. Forsikringen omfatter ikke produktansvar. en utgjør 10 % av skadebeløpet, minimum kr , maksimum kr , men aldri mindre enn eventuelt særskilt avtalt egenandel. en gjelder pr. skade Ran Førsterisiko Omfang Forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift - Ran i næringsvirksomheter, omfatter håndtering og transport av egne kontanter. Skader som erstattes: Kontanter, sjekker og verdipapirer ved ran og overfall, jf. Straffeloven 267. Avtalt egenandel fratrekkes Riving, rydding, lagring og destruksjon Førsterisiko Utover vilkårets begrensninger erstatter selskapet nødvendige utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester etter erstatningsmessig skade, samt merutgifter til lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester av skadde ting med inntil det beløp som er angitt i forsikringsbeviset. Avtalt egenandel fratrekkes Varetopp Førsterisiko Forsikringen omfatter også varetopp med den forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset, og gjelder i det angitte tidsrom. Avtalt egenandel fratrekkes Innhold i verdiskap Tingdekningen i kapittel 3 er utvidet til å omfatte tap av penger, kontantkort og verdipapirer ved tyveri fra FG-godkjent verdioppbevaringsenhet (safe), med inntil den forsikringssum som er angitt i forsikringsbeviset. Avtalt egenandel fratrekkes Ansvar som byggherre Vilkårenes pkt endres slik at forsikringen omfatter sikredes ansvar som byggherre for det byggeprosjekt som er angitt i forsikringsbeviset. Vilkår Næringslivsforsikring, side 18 av 19

19 Følgende særregler for slikt ansvar gjelder: a. Forsikringssum og egenandel er spesielt angitt i forsikringsbeviset. Forsikringssummen er selskapets maksimale ansvar for alle tingskader som inntreffer i ett og samme forsikringsår. en gjelder pr. skade. b. Selskapet svarer ikke for erstatningsansvar for skade påført byggverk eller annen gjenstand når sikredes arbeid finner sted inne i, under eller nærmere enn 5 meter fra byggverket/gjenstanden eller når det må forventes at arbeidet vil få en virkning innenfor en slik avstand. Dette gjelder også skader voldt av arbeidsmaskin. c. Forsikringen omfatter ikke skade påført egne eiendommer. d. Forsikringen omfatter ikke skade som følge av midlertidig eller varig forandring av grunnvannstanden. e. Forsikringen omfatter ikke produktansvar. Forsikringen opphører ved utløpet av den forsikringstid som er inntatt i forsikringsbeviset. Vilkår Næringslivsforsikring, side 19 av 19

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Forsikringsvilkår. Ansvar ANS1-9. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Ansvar ANS1-9. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Ansvar ANS1-9 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen omfatter 5

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

Avtalevilkår P 899 Naturskade. Gjelder fra Erstatter

Avtalevilkår P 899 Naturskade. Gjelder fra Erstatter Avtalevilkår Side 2 av 5 Avtalevilkår 1 Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke unntak som gjelder 1.1 Selskapet svarer for 1.1.1 Forsikringen dekker skade på brannforsikrede ting i Norge som direkte

Detaljer

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1 Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1. Hva forsikringen omfatter Utførte kontraktsarbeider som forsikringstakeren har forsikringsplikt for, herunder rehabilitering, ombygging

Detaljer

C-400 Bedrifts- og produktansvar av 08.08.2008 Erstatter C-400 Bedrifts- og produktansvar av 01.01.2008 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

C-400 Bedrifts- og produktansvar av 08.08.2008 Erstatter C-400 Bedrifts- og produktansvar av 01.01.2008 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SÆRBESTEMMELSER

Detaljer

Eiendeler Vilkårs id: NBK-124.100-001 av 01.03.2014

Eiendeler Vilkårs id: NBK-124.100-001 av 01.03.2014 Eiendeler Vilkårs id: NBK-124.100-001 av 01.03.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret. Innehaver av panterett i løsøre eller

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014

Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra

Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra 1.1.2016 For avregningen gjelder bestemmelsene i Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) Lov om naturskadeforsikring av 16.juni 1989 Disse

Detaljer

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller.

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller. KORTIDSFORSIKRING INNBO Forsikringsvilkår PLE1-2 gjelder fra januar 2015 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Generelle vilkår - Lov av 16.juni 1989 nr. 69 om forsikrings- avtaler

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. ANSVARSFORSIKRING FOR SPEDITØRER OG ANDRE INNEN TRANSPORTNÆRINGEN SPE1-6 Gjelder fra 29.05.2000 (Avløser vilkår SPE1-5 av 15.03.1999) Innhold 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER

Detaljer

Tingdekning Maskiner/varer/løsøre

Tingdekning Maskiner/varer/løsøre VILK JC101 Tingdekning Maskiner/varer/løsøre VILKÅR NR. JC101 Vilkår av 01.12.09. Avløser vilkår av 01.08.08 Disse vilkår gjelder i tillegg til vilkår JC100 1. Hva forsikringen omfatter 1.1. Forsikringen

Detaljer

Forsikringen gjelder til fordel for

Forsikringen gjelder til fordel for NATURSKADEFORSIKRING NORMVILKÅR INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Forsikringen gjelder til fordel for Hvor forsikringen gjelder Hva forsikringen omfatter Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen.

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres Når ulykken har skjedd Hvordan en naturskade håndteres Naturskade hvem betaler erstatning? I Norge har vi siden 1980 hatt en todelt erstatningsordning ved naturskader på ting, og hvem som erstatter skaden

Detaljer

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 2.4 Rettslig erstatningsansvar Ansvarsforsikringen,

Detaljer

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 2.4 Rettslig erstatningsansvar Ansvarsforsikringen, pkt. 7, gjelder ansvar for skade som inntreffer

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring

Alminnelig ansvarsforsikring VILK GA115 0 Eff:20081201 Ver:006 Rev:009 Alminnelig ansvarsforsikring VILKÅR NR. GA115 Vilkår av 01.12.08 Avløser vilkår av 01.12.07 1. Hvem forsikringen gjelder for. Forsikringen gjelder for forsikringstakeren

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Formuesskade Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 Vilkår for: COM-395 Naturskade Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen.

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen. Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra 01.01.2001 For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene i - Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) - Generelle vilkår - Lov

Detaljer

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem forsikringen gjelder for 2 3. Hvor forsikringen gjelder 2 4. Når forsikringen gjelder 2 5. Hva

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2017 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra

Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra 01.01.2008 For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene i - Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) - Generelle vilkår - Lov

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN

LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring. Gjelder fra Erstatter

Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring. Gjelder fra Erstatter Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring Erstatter 01.01. 2011 1. Innledning 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Hva forsikringen omfatter 5. Hva forsikringen ikke omfatter

Detaljer

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING BYGG UNDER OPPFØRING Vilkår PPK11503 gjelder fra 01.01.2017. Avløser vilkår av 01.01.2016. Bygg under oppføring er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING BYGG UNDER OPPFØRING Vilkår PPK32003 gjelder fra 01.01.2018. Avløser vilkår av 01.07.2017. Bygg under oppføring er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014

Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene administreres

Detaljer

Byggherreansvar BHAN 100

Byggherreansvar BHAN 100 Byggherreansvar BHAN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2012 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår INNHOLD SIDE 1 DEFINISJONER 2 2 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om.

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbud 15. november 2012 LONGYEARBYEN HUNDEKLUBB Pb. 196 9171 LONGYEARBYEN Tilbud på forsikring Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbudet er basert

Detaljer

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres Når ulykken har skjedd Hvordan en naturskade håndteres Forsikringsselskapet har ansvar for: Kunden førstehjelp/redning (akutt-tiltak) informasjon generell fremdrift i forsikringssaken kontakt med andre

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Disse vilkår er en del av den til enhver

Detaljer

Prosjektforsikring - Vilkår BSLMR100

Prosjektforsikring - Vilkår BSLMR100 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. Beviset viser hvilke dekninger som er valgt og hva som er bedriftens ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring - Vilkår BANGA115

Alminnelig ansvarsforsikring - Vilkår BANGA115 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. Beviset viser hvilke dekninger som er valgt og hva som er bedriftens ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen

Detaljer

Huseierforsikring - Bolig

Huseierforsikring - Bolig VILK IQ100 0 Eff:20061201 Ver:003 Rev:009 Huseierforsikring - Bolig VILKÅR NR. IQ100 Vilkår av 01.12.06. Avløser vilkår av 01.01.06. For forsikringen gjelder også Generelle vilkår. A. Fellesbestemmelser,

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade.

Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra 01.01.2012 For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene i - Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) Generelle vilkår - Lov om

Detaljer

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. EINAR MONKIBISNEZ ELVRUM Ringstabekkveien 60A 1358 JAR Forsikringsdokumenter Vedlagt finner du bedriftens forsikringsdokumenter. Hvis du skulle få en skade, kan du raskt og enkelt melde den på. Vi tar

Detaljer

Ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår

Ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår Ansvarsforsikring C-400 Ansvarsforsikring av 01.11.2014 Erstatter C-400 Bedrifts- og produktansvar av 08.08.2008 og C-460 Ansvar for bygge- og anleggsbransjen av 08.08.2008 Til våre forsikringstakere Disse

Detaljer

Forsikringsvilkår av for. Ansvar

Forsikringsvilkår av for. Ansvar Forsikringsvilkår av 1.1.2011 for Ansvar INNHOLD 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 2 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 2 3. HVA ANSVARSFORSIKRINGEN DEKKER... 2 4. HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER... 3

Detaljer

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING Vilkår av 18.10. 2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Styreansvar Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

Maskinforsikring. Forsikringsvilkår. C-340 Maskinforsikring av Erstatter C-340 Maskinforsikring av Til våre forsikringstakere

Maskinforsikring. Forsikringsvilkår. C-340 Maskinforsikring av Erstatter C-340 Maskinforsikring av Til våre forsikringstakere Maskinforsikring C-340 Maskinforsikring av 01.01.2015 Erstatter C-340 Maskinforsikring av 08.08.2008 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

BYGNING EKSTRA 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER

BYGNING EKSTRA 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER BYGNING EKSTRA Vilkår PPK32002 gjelder fra 01.01.2017. Avløser vilkår av 01.07.2016. Bygning Ekstra er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

Forsikringsvilkår Hus og Fritidshus

Forsikringsvilkår Hus og Fritidshus 1 INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Hvor forsikringen gjelder... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Hva som er forsikret...3 4. Hvilke skader som erstattes...

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

Vilkår kontor- butikk- og bedriftsforsikring (nær01)

Vilkår kontor- butikk- og bedriftsforsikring (nær01) Vilkår kontor- butikk- og bedriftsforsikring (nær01) For kontor gjelder maskiner, inventar, løsøre og ansvar. For butikk og bedrift gjelder maskiner, inventar, løsøre, varer, avbrudd og ansvar. Forsikringsvilkår

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 Vilkår av 1. januar 2016 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 A. Tingdekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 3. Tingdekning på fast

Detaljer

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Det framgår av forsikringsbeviset hvilken bygning denne forsikringen er avtalt for. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Industriforsikring - Vilkår BBRID100

Industriforsikring - Vilkår BBRID100 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. Beviset viser hvilke dekninger som er valgt og hva som er bedriftens ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

635761.TYG19L. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

635761.TYG19L. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. 15. juli 2014 NORGES HOVSLAGERFORENING Sørbygdavegen 22 co/ Nikolai Refsahl 2335 STANGE Endring i forsikringsavtale SP635761 Nå er endringene vi ble enige om gjennomført, og du finner dem på de neste sidene.

Detaljer

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Med mennesket i fokus - VK 132 ELSYKKEL

Med mennesket i fokus - VK 132 ELSYKKEL Med mennesket i fokus - VK 132 ELSYKKEL Dok: 7.1.132 -Tide forsikring VK 132-Elsykkel, gjelder fra 01072016 1 0. Hvem er Tide Forsikring AS 3 1. Forsikringen gjelder for: 3 2. Hvor forsikringen gjelder:

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 Vilkår av 1. januar 2015 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 A. Tingdekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 3. Tingdekning på fast

Detaljer

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Vilkår av 01.01.2013. Revidert 01.01.2015. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset

Detaljer

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

Borettslagsforsikring

Borettslagsforsikring VILK IT100 0 Eff:20091201 Ver:008 Rev:011 Borettslagsforsikring VILKÅR NR. IT100 Vilkår av 01.12.2009 Avløser vilkår av 01.08.2008 For forsikringen gjelder også Generelle vilkår. A. Fellesbestemmelser,

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg 5 Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon. Vedlegg 5 Kravspesifikasjon Vedlegg 5 Kravspesifikasjon 1. Kravspesifikasjon Tingskade forsikringer Tilbyder bekrefter at kravspesifikasjon - Tingskade (vedlegg 5 og 6) aksepteres, og at tilbudet er basert på denne. 1.1 Eiendom Kombinert

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR Profesjonsansvarsforsikring for verger av

FORSIKRINGSVILKÅR Profesjonsansvarsforsikring for verger av FORSIKRINGSVILKÅR Profesjonsansvarsforsikring for verger av 15.11.2016 1. GENERELLE FORHOLD... 3 2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE)... 4 3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 A. Tingdekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 3. Tingdekning på fast

Detaljer

HUSEIERFORSIKRING BOLIG, H-B 110

HUSEIERFORSIKRING BOLIG, H-B 110 HUSEIERFORSIKRING BOLIG, H-B 110 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS VILKÅR AV 01.01.2013 For forsikringsavtalen gjelder også lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (FAL), Generelle

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i Kollektiv ansvarsforsikring VILKÅR NR. 52007 Vilkår av 01.01.2016 Vilkår er en del av den

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 01.07.2015 Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA SOM ER FORSIKRET... 3 4. HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Norske Rosenterapeuters Foreni v/barbro Svensson Lundin Roald Amundsens vei 5 7018 Trondheim Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Instituttforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Instituttforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Instituttforsikring Gjelder fra 1.juni 2010 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold: 1 Hvem forsikringen

Detaljer

Takk for at dere valgte forsikringer fra SpareBank 1. Vi ønsker at dere skal være fornøyd som forsikringskunde hos oss - både før og etter skade.

Takk for at dere valgte forsikringer fra SpareBank 1. Vi ønsker at dere skal være fornøyd som forsikringskunde hos oss - både før og etter skade. Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Kundenr.: 906169 Sidenr.: 1 av 50 LO Sentralt Att Økonomiseksjonen Youngs Gate 11 0181 Oslo Forsikringsavtale Kjære kunde, Denne forsikringsavtalen gjelder for perioden

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3 Innboforsikring IBO1-3 Forsikringsvilkår Innhold A.1 HVILKE SKADER FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.3 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.4 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER A.5 SKADEOPPGJØRSREGLER

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 Ved skade kontakt Skadeservice på telefon 815 73 440 Telefaks: 67 22 41 10 2012-1- Erstatter vilkår for Verdigjenstand

Detaljer

Forsikringsbevis Verdisak

Forsikringsbevis Verdisak Forsikringsbevis Verdisak Leverandør: Storebrand Forsikring AS, org.nr. NO 930 553 506 Polisenummer: 1012261 Forsikringstaker: Danske Bank Kundenummer: 0002485118 Forsikringsperiode: PC-forsikring for

Detaljer