Vårt liv- vår fritid Kortprogram om ungdom og fritid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vårt liv- vår fritid Kortprogram om ungdom og fritid"

Transkript

1 Vårt liv- vår fritid Kortprogram om ungdom og fritid Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 21. ordinære landsmøte, Follo folkehøyskole juni 2006

2 Vårt liv Vår fritid Innledning Sosialistisk Ungdom jobber for å endre maktforholdene i samfunnet. i dag lever vi i et klassesamfunn der overklassen kontrollerer store deler av våre liv. På skolen og arbeidsplassen læres vi opp til avmakt framfor å ta makt og gjennom kjønnsbasert undertrykkeling blir jenter fratatt makt. Kampen for sosialisme er en kamp for frihet og demokrati. Det er en kamp for at vanlige folk skal få mer makt over sin egen hverdag. Derfor er også alle sider av vår hverdag politisk. Som sosialister fremmer vi ikke bare et syn på samfunnet, vi fremmer også et syn på mennesket. Vi ser på mennesket som et sosialt og aktivt vesen som utvikles av hverandre. Gjennom den borgerlige ideologien gjøres mennesker til hverandres fiender. Klassesamfunnet er avhengige av at folk som i utgangspunktet har felles interesser settes opp i mot hverandre. På den måten kan et arbeidsliv der vi konkurrerer om jobbene bestå. Og på den måten kan en skole som fremmer konkurranse framfor samarbeid eksistere. I et kapitalistisk samfunn fremstilles fritida vår som noe som skal gi påfyll for at vi skal kunne yte bedre som arbeider, student eller elev. Sosialistisk Ungdom mener at fritida vår har en egenverdi. Det er i fritida vår vi har muligheten til å utvikle oss sjøl som mennesker, og det er i fritida vår vi har muligheten til å gjøre ting vi liker sammen med andre. Fritid handler om friheten til å leve, ikke bare muligheten til å overleve. Alle aspekter i livet virker inn på muligheten til ei fritid. For å skape ei meningsfull fritid trenger vi rom og møteplasser, noe som i dag er mangelfullt.. Sosialistisk Ungdom vil kjempe for retten til ei fritid. Vi skal gjennom vår aktivisme kreve rom og møteplasser. Vi vet at mennesket er skapende, men at vi blir lært opp til å være passive. Hva ein gjør på fritida er med på å forme identiteten til den enkelte. Det er derfor viktig at hver enkelt har så stor valgfrihet som mulig når det kommer til fritidsaktiviteter. For å oppnå denne valgfriheten må fritidstilbudene være billige eller gratis og et offentlig ansvar. All ungdom skal ha rett til ei fullverdig fritid. Hverdagen er politisk. Det aller meste er, eller kan være påvirka av politiske avgjørelser, ikke minst fritidstilbudene. Derfor er det viktig at vi som ungdom blir tatt på alvor og får makt til å påvirke hverdagen vår. Ingen kommer til å gi oss denne makta, derfor må vi organisere oss og ta den. Ungdomstilbud er noe av det første som blir kutta når en kommune må skjære ned på utgiftene. Dette er et signal på at ungdom som gruppe ikke blir ansett som like mye verdt som andre grupper i samfunnet. Dette har en klar sammenheng med synet som fremmes i samfunnet på ungdom og ungdomskultur. I dag opfattes en del myter om ungdom som etablerte sannheter. For eksempel at alle har prøvd hasj, selv om 85% ikke har det, og at alle har hatt sex i ungdomsskolealder, selv om nesten ingen har det. Slike sannheter kan føre til at ungdom prøver å leve opp til uheldige myter, og kaster bort fritida si framfor å organisere seg og bidra til å gjøre ungdom til en respektert og viktig samfunnsgruppe. Ungdomskulturen er mangfoldig og har ei bredde som reflekterer resten av samfunnet, men likevel blir den sett på som noe mindreverdig, og i mange tilfeller forbundet med noe kriminelt. Et eksempel er forbud mot at flere ungdom kan være i butikker samtidig. Ungdomsforbud i butikker hemmer ikke bare ungdom i å handle, det er også med på å fortelle andre kunder at ungdom som gruppe er noe skummelt man skal passe seg for. Media bruker mye tid på å fremstille ungdomskultur som noe negativt. Dette forhåndsdømmer ungdom som gruppe. Generaliseringa av oss ungdom og interessene som vi har er like ille som en hvar annen generalisering av andre grupper i samfunnet, den bare fremstår som mer akseptert. Sosialistisk Ungdom ønsker å fremme ungdomskultur som noe verdifullt. Vi vil fremme ungdomskultur som noe positivt i seg selv. Ungdom vil alltid ha andre uttrykksformer enn generasjonene som er eldre enn Side 2

3 oss, men det gjør ikke våre uttrykk mindre verd. Ungdom har opp gjennom tidene stått for ei viktig og endrende kraft ved å utfordre det etablerte og å bane veg for nye kulturuttrykk. Sosialistisk Ungdom meiner at disse kreftene er noe en burde oppmuntre, ikke motarbeide. Da må det legges til rette for at ungdom skal få utfolde seg på egne premisser. Kulturskoler, ungdomshus, og et bedret, uformelt idrettstilbud er gode eksempler på tiltak som kan gjennomføres for å bedre ungdom sine fritidstilbud. Ungdom er ei ynda målgruppe for flere kommersielle aktører som ønsker å påvirke våre holdninger og interesser. Kjøpepress og annen kommersiell påvirkning er noe ungdom blir utsatt for hele tida, også i fritida. SU mener at fritida vår i minst mugleg grad skal være forstyrra av kommersielle aktører. Vår fritid bør være vår egenart, ikke andres profitt. Retten til ei fritid Det er mye som påvirker vår mulighet til å drive med det vi ønsker etter skoletid eller endt arbeidsdag. Hvordan vi har det på jobben eller skolen påvirker overskudd og mulighet til ei meningsfull fritid. Uorganisert fritid er også fritid, fritid er ikke bare de tilbudene man har, men også den tida man har til å bare gjøre det man har lyst til. Sosialistisk Ungdom mener at skolen skal være et sted der vi lærer oss å samarbeide framfor å konkurrere. Vi mener at skolen skal være et sted der den enkelte får utvikle seg, og der vi lærer oss å tenke kritisk. Skolen i dag virker passiviserende på vår mulighet til å delta i samfunnet, og konkurranse er en av de viktigste verdiene som fremmes. Dette får konsekvenser for hverdagen vår. Eksamensangst, leksebekymringer og jaget etter gode karakterer virker hemmende på fritida vår. Skolen må brukes mer som arena for fritidsaktiviteter, for eksempel skolelag i ulike idretter og ulike kulturelle aktiviteter med utspring i skolen. For mange unge hindres muligheten til en god fritid av forhold i hjemmet. Mange unge lever i en hverdag forbundet med alkoholisme og annen rusmissbruk. De tradisjonelle tankene om at ingen skal vite hva som skjer innafor hjemmets fire vegger gjør at mange lever med disse problemene mye lenger enn nødvendig. SU mener at sosiallærere skal få spesialopplæring innen rusomsorg og at PP-tjenesten skal få tilstrekkelig med ressurser til å gripe tak hvis det er misstanke om at barn og unge lever i hjem med rusmissbrukere. Kvalitetsreformen dreper fritida til studentene. Reformen har resultert i at studenter på høgskoler og universiteter har fått flere innleveringer, mer pensum og lengre studieår. Derimot har ikke studenter fått større utbetalinger fra statens lånekasse. Det er på ingen måte samsvar mellom tiden en student skal legge ned i studiene og utbetalingene studenten mottar. Etter reformen blir også deler av studiestipendet omgjort til lån hvis man ikke står på eksamen. Dette er med på å øke stressnivået blant studenter. Med økte krav til innleveringer av arbeider får studentene mindre fritid. Så lenge utbetalingene er uverdig lave må de som ikke kan få økonomisk hjelp hjemmefra jobbe ved siden av studiene. Sosialistisk Ungdom mener det er uakseptabelt at studenter skal straffes økonomisk for at de har én dårlig dag. Studiefinansieringa må styrkes, slik at man ikke er avhengig av en jobb ved siden av studiene for å ha økonomi nok til å studere. Også studenter skal ha rett til ei fritid. Mange av de fritidstilbudene som eksisterer for oss ungdom innebærer store kostnader eller egenandeler. Dårlig økonomi hindrer mange i å delta på de fritidstilbudene man ønsker å holde på med. Dette gjelder særlig de av oss som må flytte for å få utdanning. Sosialistisk Ungdom mener derfor det er viktig å øke Side 3

4 stipendet for elver på videregående skole, slik at det ikke er nødvendig å jobbe ved siden av.. Ei meningsfull fritid skal ikke være forbeholdt de som har foreldre med god økonomi. Ungdom flest er tilknyttet arbeidslivet på en eller annen måte. De av oss som ikke lever av å arbeide jobber gjerne ved siden av skole eller studier, eller man jobber i ferier. Lav grad av fagorganisering blant ungdom gjør at det er få av oss som er bevisste på våre egne rettigheter i arbeidslivet. Dette gjør at ungdom som yrkesgruppe er de som opplever flest rettighetsbrudd og de dårligste forholda på arbeidsplassen. Blant annet innebærer dette uklare arbeidstider, usikkerhet rundt arbeidssituasjonen eller å måtte stille opp på urimelig kort varsel eller når det ellers måtte passe sjefen. En uryddig arbeidssituasjon og det å bli tråkka på i arbeidslivet gir oss mindre kontroll over vår egen hverdag og dermed vår egen fritid. Sosialistisk Ungdom mener at alle elever på videregående skole skal få opplæring i rettigheter i arbeidslivet. Det er lettere å stille krav når du vet hva du har krav på. Redusert arbeidstid vil frigjøre mer tid og overskudd til fritida. Derfor krever Sosialistisk Ungdom seks timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon. Ungdom flest er avhengige av kollektivtransport for å komme seg til og fra skole, jobb eller for å ta del i aktiviteter på fritida. Mangelen på et bredt kollektivtilbud er noe som spesielt rammer de av oss som bor i distriktene. Sosialistisk Ungdom mener det er viktig å bygge ut kollektivtilbudet og å ha gode rabattordninger for elever og studenter. Det er imidlertid ikke alle steder det er mulig å benytte seg av kollektivtransport. Selv om man ikke kan benytte ordinær kollektivtransport har man rett til å komme trygt hjem. Sosialistisk Ungdom mener derfor at ordninger som trygt hjem for en 50-lapp må innføres snarest i distriktene, slik at ungdom slipper å gå hjem alene langs uopplyste avsidesliggende veier, eller riskiere eget og andres liv og helse ved å kjøre i beruset tilstand. Vi mener det er viktig å innføre en differensiert bensinpris, slik at de av oss som bor på plasser hvor buss ikke er det mest hensiktsmessige transportmidlet, ikke straffes økonomisk. Prisen på å ta førerkort har økt betraktelig de siste årene. Dette gjør at færre enn før har råd til å skaffe seg førerkort. Det betyr imidlertid ikke at behovet for å forflytte seg er mindre, og det høye prisnivået kan føre til flere sjåfører uten førerkort og nødvendig opplæring. Sosialistisk Ungdom vil jobbe for å innføre kjøreopplæring og teorieksamen som en del av skoleundervisninga. Vi som ungdom er ei yndet målgruppe for kommersielle aktører, og disse prøver å påvirke våre holdninger, interesser og idealer. Kjøpepress og annen kommersiell påvirkning er noe vi blir utsatt for hele tiden, også i fritida. Massiv fremming av idealer gir økt fokus på kjønn, kropp og seksualitet. Sosialistisk Ungdom mener at ungdom skal slippe å bli utsatt for slikt press når man utøver sine fritidsaktiviteter. Gjennom at noen vil tjene penger på fritida vår blir vi også fortalt hva vi bør gjøre fremfor å finne ut hva vi selv har lyst til. Det handler om retten til ei fritid man liker. Stat og kommune gir ikke nok støtte til kultur og fritidsaktiviteter, noe som frigjør spillerommet for private aktører som ønsker fortjeneste mot å støtte kulturtilbud. Fortjenesten er det vi som betaler gjennom å kjøpe produktene kommersielle aktører ønsker at ungdomskulturen skal forbindes med. Sosialistisk Ungdom mener at fritida vår ikke skal bli forstyrra av kommersielle aktører. Derfor krever vi økt støtte til kultur og fritidsaktiviteter og at det offentlige rom skal være reklamefritt. Retten til ei fritid innebærer - Et skolesystem som utfordrer til individuell tenking, og verdsetter ulike kvaliteter - - Styrket studiefinansiering - Økt stipend til elever på videregående skole og studenter - 6-timers arbeidsdag og opplæring i arbeidslivsrettigheter på skolen - Et billigere og bredere kollektivtilbud og kjøreopplæring i skolen Side 4

5 - Rett til frihet fra kommersielt press Makt over egen hverdag Ungdom som gruppe har i dag lite makt. Dette har en klar sammenheng med at unge holdes utenfor de organer som tar beslutninger på vegne av dem, men også at ungdom under 18 år ikke har stemmerett. Sosialistisk Ungdom tror ikke at løsninga ligger i å rekruttere flere unge inn i kommunestyrer og andre parlamentariske organ. Det virker ofte mot sin hensikt, og man læres opp i en etablert politisk tankegang framfor å virke som en reell politisk kraft. Ungdoms styrke ligger i å organisere seg og kreve mer makt, både over sin egen hverdag og over samfunnet. Stemmerett for sekstenåringer er et viktig mål på veien, men på ingen måte nok i seg selv. Vi har i dag flere eksempler på organer som påberoper seg å bære ungdoms stemme. Dette kan være ungdommens fylkesting, kommunale ungdomsråd eller ungdomspolitiske utvalg i ulike varianter. Sosialistisk Ungdom er positive til demokratisk valgte organer for og av ungdom, der ungdom har reell makt. Derimot viser mange av disse organene seg å være voksnes ungdomsalibi, og fungerer mer som tverrpolitiske samlingsplasser der gode ideer skal utvikles, men nødvendigvis ikke gjennomføres. Ofte lever slike styrer sitt eget liv uten at ungdom i nærmiljøet i det hele tatt vet at de eksisterer. Slike former for skinndemokrati er med på å undergrave demokratiet og tanken om hva demokrati skal være. Det er også med på å frarøve ungdom en stemme, ettersom politikere og offentlighet kan forholde seg til hva et lite knippe håndplukkede ungdommer har å si, framfor hva ungdom flest faktisk mener. Organisasjoner styrt av ungdom er en viktig del av fritidstilbudet for ungdom i hele landet. Det mangfoldige organisasjonslivet som styres av ungdom i dag, er et godt bevis på at ungdom er i stand til å fremme egne interesser og styre aktiviteten selv. Sosialistisk Ungdom vil jobbe for at ungdomsorgansisasjoner får større pengestøtte og gjennomslagskraft. Frifond er nødvendig for et bredt tilbud av lokal aktivitet både innen kultur og idrett, også for ungdommer som ikke er tilknyttet organisasjoner. Derfor er det viktig at ordningen gjøres mer kjent og støttebeløpet økes. Aktivitet for ungdom må styres av ungdom sjøl. Det innebærer at ungdom må bestemme hvilke fritids og kulturtilbud som skal finnes, men også at kontrollen skal være på ungdoms hender. For at dette skal bli mulig må det mer penger direkte til kultur og fridtidstilbud i kommunene. Det skal ikke være sånn at skatere, musikere og fotballspillere konkurrer mot hverandre om hvilken av kulturene som skal få eksistere fordi de må sloss om knappe midler. Det er med på å lage kunstige skiller mellom ungdom. All ungdom har felles interesse av å ha en mangfoldig kultur og en givende fritid som de selv har kontroll over. Makt over egen hverdag innebærer: - Stemmerett for sekstenåringer - Ungdomspolitiske organer må være demokratisk valgt av ungdom og ha reell makt - Økte økonomiske midler til aktivitet drevet av og for ungdom Side 5

6 Kultur og idrett Sosialistisk Ungdom mener at tilbud innen kultur og idrett skal være et offentlig ansvar. Kun gjennom en aktiv politikk på området kan vi få en tilstrekkelig bredde i tilbudet, og sikre at ikke bare økonomisk lønnsomme aktiviteter eksisterer. Privatisering av kulturtilbud fører til en innsnevring av mangfoldet og høyere priser. Gjennom offentlig styring er det større muligheter for at folks ønsker blir hørt og at jevnlige investeringer blir gjennomført. Så lenge områder er under folkevalgt kontroll vil folk ha en påvirkningsmulighet gjennom å skape et press mot politikere, mens private aktører har interesse av profitt og ingen forpliktelser i forhold til folks ønsker. Etablerte kulturinstitusjoner i samfunnet, som kino, bibliotek, svømmehaller, kulturskoler og teaterscener er et resultat av politisk satsning. Dette er kulturtilbud som er populære og har blitt en viktig del av hverdagen og som der er viktig å utvikle. Det bør imidlertid utvikles flere offentlige tilbud utover de etablerte. Det er ingen motsetning mellom treningssentre og offentlig eierskap. Samtidig som flere områder bør under offentlig eie, er det viktig å satse på mindre etablerte kulturtilbud for å bevare mangfold og muligheter. Det er folk som skal skape og utvikle kulturen, ikke kulturen som skal forme folk. Derfor må det tilrettelegges med midler og egnede lokaler også for aktiviteter og arrangement som i dag ikke er en del av det etablerte kulturlivet. Ungdom må få fremme sine egne kulturuttrykk og få mulighet til å synliggjøre de offentlig. Kunst skapt av ungdom må få større muligheter til å bli sett. Hvis ungdoms kunst får større plass i det offentlige, vil synet på ungdom blir mer mangfoldig og positivt. Ungdommens Kulturmønstring er et godt eksempel på dette. Det er viktig at ingen blir avgrensa fra å delta på fritidsaktiviteter på grunn av for høye kostnader. Sosialistisk Ungdom krever et rabattkort på kulturtilbud, som gir ungdom avslag i pris eller gratis inngang. Så langt som mulig bør et slikt kort også gjelde private kulturarrangement. Det er viktig at det offentlige bidrar med midler til arrangementer, som for eksempel festivaler og konserter, slik at flere får muligheten til å delta. Sosialistisk Ungdom krever gode fritidstilbud og steder å være, også for ungdom under 18 år. Rusfrie arrangement og selvstyrte ungdomshus er en viktig del av dette. Felles samlingsplasser som er åpne for alle og inkluderer ulike miljø gjør at vi møtes til tross for ulikheter. På denne måten fremmer vi forståelse og toleranse. For mange er skolen den eneste samlingsplassen for ulike ungdomsmiljøer. Det er viktig med et sted hvor ungdom kan møtes også utenom skolen. På skolen blir ungdom, gjennom karakterpress og konkurranse, satt opp mot hverandre. Det er mer fokus på hva man ikke kan enn hva man faktisk er god til og liker å drive med. Ungdom trenger et sted å møtes hvor våre egne interesser og det vi er flinke til eller har lyst til å bruke fritida vår på er viktigst. Slike møteplasser vil være med på å skape positive fellesskap hvor ungdom får være seg sjøl, sammen, på egne premisser. Samtidig trenger vi møteplasser for å kunne organisere oss. En må sørge for at det finnes et bredt kulturtilbud for ungdom i hele Norge. Et kulturliv er ikke bredt med mindre det også er et mangfold som tar del i det. Det er viktig for integreringen at ungdom med minoritetsbakgrunn deltar på fritidstilbudene. Derfor må de ansvarlige for fritidstilbudene sørge for at tilbudene blir gjort kjent for minoritetsungdommer og at terskelen for å delta er lav. Ulike grupper blir i dag utstøtt eller ekskludert fra deler av kulturlivet. Det er stort problem i dag at funksjonshemmede ikke får de samme tilbudene som andre ungdommer til å kunne ta del i på fritida, derfor må offentlige fritids tilbud bli tilpasset funksjonshemmede i så stor grad det er mulig. Funksjonshemmede har like stort behov for en meningsfull fritid så de kan utvikle seg, gjøre ting de liker, og møte nye mennesker. En funksjonhemmning blir forsterket når samfunnet ikke er tilgjenlig nok for allerasisme og diskriminering på bakgrunn av seksualitet forekommer til tross for lovord og handlingsplaner om et inkluderende idrettsog kulturliv. Sosialistisk Ungdom krever at prat blir til praksis.idrett bør være en arena for inkluderings og likestillingsarbeid. Arbeid mot kjønnsdiskriminering, homofobi og rasisme burde være en selvfølgelig del av idrettens agenda. Side 6

7 Sjølstyrte ungdomshus er et godt tiltak for å skape steder hvor ungdom med forskjellige interesser kan møtes og sammen skape sin egen hverdag. Her kan både musikere, malere, datainteresserte og kaffedrikkere møtes og la seg inspirere av hverandre. Ungdom er en mangfoldig gruppe med mange interesser og mye kunnskap om forskjellige ting og det er en verdi i seg sjøl å kunne møtes å lære av hverandre. At ulike fritidsaktiviteter er samla på ett sted, som alle er med på å drive sammen, fremmer fellesskap og forståelse. Tidlig profesjonalisering innen kultur og idrett er en trussel mot mangfoldet. Når man passerer en viss alder opplever mange å få valget mellom å satse seriøst eller slutte. Derfor må det legges til rette også for de som ikke ønsker å drive med idrett og kultur på høyere nivå. Utearealer som fotballbaner og basketballbaner må også være tilgjengelig, og legges til steder som ikke hindrer bruk på kveldstid. Sosialistisk Ungdom vil ha økt støtte til breddeidretten og få i gang flere aktiviteter også for de som ikke vil drive med profesjonell idrett. Idrett er et speilbilde av den systematiske forskjellsbehandlinga mellom kjønna. Menn får gjerne tildelt bedre treningsmuligheter, mer erfarne trenere, mer penger og oppmerksomhet enn kvinnelige idrettsutøvere. Det er en klar sammenheng mellom bevilgningene til idrett som utøves av jenter og statusen idretten har. I dag er det et problem at idrettsklubber og lag må drive massivt arbeid for å få sponsorstøtte. Det viser seg seg gjerne at jenter må spille på kjønn, kropp og seksualitet for å oppnå sponsorstøtte og oppmerksomhet i media. Dette er med på å forsterke kunstige kroppsidealer. Økte offentlige midler vil bidra til å snu denne utviklinga. Gjennom kjønnssosialiseringa oppfordres jenter til å være passive og gutter til å være aktive. Ved å satse på idrett for jenter kan vi være med på å bryte med mønsteret som får jenter til å være stille og gutter til å ta plass. Sosialistisk Ungdom krever: - Rabattkort for ungdom på alle offentlige og flest mulige private kulturtilbud - Et kultur- og idrettsliv som er åpent for alle - Økt støtte til breddeidretten - At offentlige kulturinstitusjoner som bibliotek og kulturskoler får økte midler Lokal organisering Det viktigste arbeidet som gjøres i SU skjer lokalt. Lokallaget organiserer ungdom til kamp for sin egen hverdag. Gjennom å velge side og å ta del i politisk aktivitet ønsker vi å gi vanlig ungdom tro på at de kan være med å forme samfunnet og sitt eget livderfor er det viktig at SU er med på å utvide ungdoms oppfatning av hva politikk er, og at vi også lærer av ungdoms egne erfaringer. Politikk er ikke noe som bare skjer på TV eller er forbeholdt stortinget. Hverdagen vår er politisk og hvordan vi har det på jobben og skolen påvirkes av hvem som har makt i samfunnet. Det samme gjelder fritida vår. SU skal jobbe for å utvide ungdoms begrep om hva som er politikk. De færreste lokalsamfunn har et godt nok fritidstilbud. Sosialistisk Ungdom må peke på hvorfor det er slik. Nedlagte fritidsklubber og mangelfulle bibliotek er ikke tilfeldigheter, men et resultat av politiske prioriteringer. Side 7

8 Felles møteplasser er en forutsetning for ideutveksling, diskusjon og dermed også for demokratiutvikling. Det er vanskelig å organisere ungdom som sitter i hver sitt hjem. Det er viktig at vi har mulighet til å samles for å snakke om hverdagen vår. Slik kan vi også snakke om hva slags hverdag vi ønsker oss. Lokallaget skal kjempe for ungdoms interesse i lokalsamfunnet. All ungdom har interesse av en meningsfull fritid og kampen for den må foregå på flere plan. SU må invitere flere med på det politiske arbeidet. Det er viktig for lokallaget å finne gode støttespillere for å få styrke bak krav om fritidstilbud. Derfor må vi knytte til oss organisasjoner og enkeltpersoner og skape felles front for saker lokalt. Gjennom å samle støtte og aksjonere kan vi klare å legge sterkt nok press på politikere til at ungdoms krav får gjennomslag. Vi skal være de fremste til å stille spørsmål ved hvorfor ungdom systematisk nedprioriteres når budsjetter lages, samtidig som vi skal skape folkelig press for å få gjennom en bedre ungdomspolitikk. Det er ikke alltid nok å presse politikere for at de skal prioritere ungdom. Vi må forme vår egen fritid gjennom lokalt arbeid. Å være sosialist er å tro på folks evne og kraft til å forandre verden. Vi forandrer verden gjennom å organisere oss og sammen kjempe for en bedre hverdag. Lokallaga i SU skal være med på og ta initiativ til å skape bedre fritidstilbud i lokalsamfunnet. Dersom det ikke finnes, for eksempel et fotball-lag for jenter, vil det å danne et slikt lag være med på å forandre hverdagen til alle de jentene som har lyst til å spille fotball. Samtidig vi det vise at det er mulig å forandre sin egen hverdag. Når ungdom tar kontroll over fritida gjennom å skape den sjøl tar vi også kontroll over en større del av hverdagen vår. Det ligger en viktig politisk verdi i å vise ungdom at man kan ta makt og kontroll over sin egen hverdag. Ungdom blir ofte ikke sett på som en ressurs i seg selv. Vi kan forandre dette synet gjennom å vise at ungdom kan sette i gang sine egne fritidstilbud. Samtidig som mange mangler ungdomshus, er det mange lærlinger innen byggfag som står uten lærlingplass. Fordi ungdom har mange og ulike ressurser er det viktig å gi oss rom til å bruke disse. Selv om et godt og variert fritidstilbud skal være et offentlig ansvar kan ungdom gjøre mye sjøl. Det er viktig at formaliteter og byråkrati ikke hemmer initiativ til å skape sitt eget kulturtilbud og at det er lett å få lokaler og støtte til aktiviteter. Dette vil være med på å fremme mangfold og nye gi plass og muligheter for nye kulturelle uttrykk og aktiviteter SU skal: - Påvirke lokale politikere for å bedre fritidstilbudene for ungdom - Komme med konkrete forslag for forbedring av fritidstilbudes - Vise at det er mulig å ta makt og forandre sin egen hverdag gjennom lokal aktivitet - Jobbe og aksjonere sammen med andre aktører i lokalmiljøet for et bedre fritidstilbud Side 8

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal Handlingsprogram For ungdommens bystyre i Arendal 2013-2014 Om UB Ungdommens Bystyre (UB) ble etablert i 1997 og består av medlemmer fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Arendal. Mål for ungdommens

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Fotball og misjon i Ecuador

Fotball og misjon i Ecuador Fotball og misjon i Ecuador I og omkring storbyen Guayaquil, i Ecuador, er det mange, store slumområder. De som bor her mangler mye av det som er selvfølgelig for oss i Norge; reint vann, tett hus, skolegang

Detaljer

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE 2008-2012 1.0 INNLEDNING Det er viktig at barnehagen, grunnskolen og kulturskolen er inkluderende institusjoner. En inkluderende

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Detaljer

Politisk program. Vedtatt av Landstinget 2013, 20. oktober på Sundvolden hotell.

Politisk program. Vedtatt av Landstinget 2013, 20. oktober på Sundvolden hotell. Politisk program Vedtatt av Landstinget 2013, 20. oktober på Sundvolden hotell. Introduksjon Hyperion jobber aktivt for et samfunn hvor fantasi, kreativitet og spill er en sentral del av samfunnet. De

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Hva skal vi? 1. Innledning om www.stemmerettsambassadører.no og økt samfunnsengasjement 2.

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Ungdommens Fylkesting

Ungdommens Fylkesting Ungdommens Fylkesting Hva er UFT For over 10 år siden vedtok Fylkestinget den 18. januar 2005 å opprette UFT. Og det første UFT ble arrangert helga 1.-2. oktober samme år. Ungdommens fylkesting skal være

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Sjåføryrket i Oppland

Sjåføryrket i Oppland Sjåføryrket i Oppland Insights Ideer Rutebilnæringen en attraktiv arbeidsplass 1 Mål for prosjektet 10 + tiltak som vil gjøre det bedre å være bussjåfør, og resultere i økt rekruttering. Synliggjøre utfordringer

Detaljer

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage?

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Vi gir barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens fellesliv ved at

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Konstitusjonen av 1789

Konstitusjonen av 1789 Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup Filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 5. juni 2004 Konstitusjonen av 1789 Det første som måtte bestemmes når den franske nasjonalforsamling

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Ungdommens kommunestyre Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Fra møte i Ungdommens kommunestyre 18. februar 2016 Innledning Det er vi som er unge i dag som best kan si noe om hvordan virkeligheten

Detaljer

Yrkesetiske dilemmaer i forhold til kjønn og likestilling i barnehagen.

Yrkesetiske dilemmaer i forhold til kjønn og likestilling i barnehagen. Yrkesetiske dilemmaer i forhold til kjønn og likestilling i barnehagen. Et yrkesetisk dilemma er et valg man tar i yrkesrollen, i dette tilfellet som førskolelærer, som går ut over noen andre (Frøydis

Detaljer

Frivillighet ved Heggedal SFO

Frivillighet ved Heggedal SFO Frivillighet ved Heggedal SFO Bakgrunn Kommunal SFO i Asker drives etter selvkost prinsippet, det vil si at etter faste utgifter så er det ikke mye igjen. Dette gjorde at vi måtte tenke kreativt i forhold

Detaljer

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 Forslag nr. 1 STUDENTBOLIGER Det må bygges flere studentboliger og som et minimum må takten øke fra dagens 1000 årlig til 2000. I

Detaljer

Fotball og misjon i Bolivia

Fotball og misjon i Bolivia Fotball og misjon i Bolivia Bolivia er et fjell-land. Mange av Misjonsalliansens prosjekter foregår på El Alto en by som ligger på ca 3500 m over havet. Mange som bor her er fattige og barna har ikke så

Detaljer

Hvordan engasjere ungdom til å medvirke på åpne møteplasser?

Hvordan engasjere ungdom til å medvirke på åpne møteplasser? Hvordan engasjere ungdom til å medvirke på åpne møteplasser? Fra Ungdom og Fritid Heidi Anderssen-Dukes Samfunnskontakt - Kid Oslo og Lier 80-90-tallet - Klubbleder Manglerud ungdomshus - Rådmannen og

Detaljer

Likestillingskofferten. for barnehager. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING

Likestillingskofferten. for barnehager. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING Likestillingskofferten for barnehager PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 1 Likestillingskofferten for barnehager INNHOLDSFORTEGNELSE: Bakgrunn side 5 Nasjonale og regionale styringsdokumenter side 7 Hvordan

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14.

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14. KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025 Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156 Gjerdrum, 27.11.14. Foto: Anders Valde LANDART 2013 1 FORORD Kulturopplevelse og deltakelse får

Detaljer

Møteprotokoll 1/2016

Møteprotokoll 1/2016 Møteprotokoll 1/2016 Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Tinbua, Bjugn rådhus Dato: 26.01.2016 Tid: 15:30-17:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Antonsen Leder BOS Carmen Aurora

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Ung i Norge 2011. Skuleleiarkonferansen 2011 29. september 2011. Anders Bakken, NOVA

Ung i Norge 2011. Skuleleiarkonferansen 2011 29. september 2011. Anders Bakken, NOVA Ung i Norge 2011 Skuleleiarkonferansen 2011 29. september 2011 Anders Bakken, NOVA Bekymringer om ungdommen Frafall i skolen Kriminalitet og mobbing Rus Seksualitet og kropp Ungdomsopprør Nye medier Psykiske

Detaljer

Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva. Quality Mastemyr hotell, 3. desember 2014 kl 0900-0925.

Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva. Quality Mastemyr hotell, 3. desember 2014 kl 0900-0925. Manus, med forbehold om endringer under fremføring. Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva vil med forsøket? Statssekretær Jardar Jensen Oppstartsseminar for forsøk med nedsatt stemmerettsalder

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan er situasjonen? Forbruk av alkohol blant 15-20-åringer har gått ned Forbruket

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune Forord Hva er vitsen med dette arrangementet? Inga Lauvdal Jane Nelly Andrew Vi håper at denne enkle rapporten kan være med å sette i

Detaljer

Kandidatskjema VT 06/14

Kandidatskjema VT 06/14 Kandidatskjema VT 06/14 Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU) Det er førehandsmeldt ein kandidat til VT-AU. 1 Magnus Brekke Nygaard Magnus Brekke Nygaard magnus@fri24.com 98414983 AU-medlem med idrett

Detaljer

DEICHMANSKE BIBLIOTEK

DEICHMANSKE BIBLIOTEK DEICHMANSKE BIBLIOTEK Deichmanske biblioteks strategi 2014 2018 BIBLIOTEK Biblioteket utvider våre horisonter og endrer våre liv. Det er en arena for kunnskap og inspirasjon. Det gir oss mennesker tilgang

Detaljer

Politisk plattform 2014-2015

Politisk plattform 2014-2015 Politisk plattform 2014-2015 Vedtatt av Landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka kurs- og konferansehotell Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde

Detaljer

SKOLEPOLITISK PLATTFORM

SKOLEPOLITISK PLATTFORM Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune SKOLEPOLITISK PLATTFORM FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret den 23.06.05, sak 24/05 - 2 - Skolene i Holtålen mulighetenes skoler. Skolene i Holtålen,

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole 2006 2010 Lindesnes kommune på lag med framtida 1 Grunnleggende målsettinger Kulturskolen skal gi alle barn, unge og voksne som ønsker det muligheter til å få opplæring

Detaljer

Kulturloven i kommunen

Kulturloven i kommunen Kulturloven i kommunen Øivind Pedersen 11/11/2008 Kulturloven i kommunen 1 Hva forbinder dere med Lillehammer? Svar: identitet Notodden og blues, Festspillene i Harstad, Quarten og Kristiansand, jazzfestival

Detaljer

Internasjonalisering i grunnskolen

Internasjonalisering i grunnskolen Internasjonalisering i grunnskolen Internasjonalisering - flerkulturell skole, kulturmangfold, interkulturell kompetanse, inkluderende skole Norsk skole 2015 er internasjonal Hva klarer vi voksne å gjøre

Detaljer

Velkommen til DUGNAD!

Velkommen til DUGNAD! Velkommen til DUGNAD! Tverrfagleg samarbeid påp rusområdet mellom Sandøy y kommmune og Rusbehandling Midt-Norge Arbeidsseminar 4 ungdomskultur og oppvekstmiljø Seminaret set lys påp samanhengen mellom

Detaljer

Samling av ungdomsrepresentanter i regi av Østre Agder 24.mars 2015

Samling av ungdomsrepresentanter i regi av Østre Agder 24.mars 2015 Samling av ungdomsrepresentanter i regi av Østre Agder 24.mars 2015 Tema kommunereform 1. Samla notater fra gruppe arbeidet om muligheter og utfordringer knyttet til ny kommunestruktur: 1.1 ARBEID, SERVICETILBUD

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11.

Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11. Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG {.,.. '....., Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11.06 Høring til NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling. v/ Signy Grape,

Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling. v/ Signy Grape, Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling v/ Signy Grape, landsstyremedlem i Norsk Studentorganisasjon og nestleder i Velferdstinget i Oslo og Akershus Grov disposisjon: Generelt om likestilling

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Barn og unges medvirkning i samfunnsplanleggingen

Barn og unges medvirkning i samfunnsplanleggingen Barn og unges medvirkning i samfunnsplanleggingen Nordisk konferanse i Bergen Storbyens hjerte & smerte -inkludering og deltakelse- Seniorforsker Guri Mette Vestby Norsk institutt for by- og regionforskning

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom i Oslo

Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom i Oslo Sammendrag: TØI rapport 424/1999 Forfatter: Alberte Ruud Oslo 1999, 116 sider Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Overhalla kommune 27. mars 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill

Detaljer

Utviklingstrekk og hovedtrender i nordmenns friluftslivsutøvelse

Utviklingstrekk og hovedtrender i nordmenns friluftslivsutøvelse Utviklingstrekk og hovedtrender i nordmenns friluftslivsutøvelse teser om utviklingen i norsk friluftsliv 19702004 Doktorgradsprosjekt (20022007) i regi av NTNU og Høgskolen i Telemark finansiert av Norges

Detaljer

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Per Tøien FOF Oslo 22.oktober 2015 Et lite varsku før vi begynner: Man skal passe seg for navler Spesielt ens egen 22. oktober 2015 2 Norges idrettsforbund

Detaljer

Gruppeoppgave workshop 2

Gruppeoppgave workshop 2 Gruppeoppgave workshop 2 Hva skal til for å rekruttere flere frivillige? Gruppe 1 Informere foreldrene Involvere til kostymer Skrive lapper Ha et medlemsnett (sparebank 1), registrere og fakturere medlemmene

Detaljer

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare»

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting

Detaljer