Sted: Lysebu konferansesenter, Oslo Tid: mandag 1. november kl 1700 til tirsdag 2. november kl 1600.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sted: Lysebu konferansesenter, Oslo Tid: mandag 1. november kl 1700 til tirsdag 2. november kl 1600."

Transkript

1 Sted: Lysebu konferansesenter, Oslo Tid: mandag 1. november kl 1700 til tirsdag 2. november kl Fra medlemsinstitusjonene: Leif Kennair, Kolbjørn Ballo, Terje Johansen (NTNU), Jarle Eid, Ragna Valen (UiB), Magne Flaten, Torstein Låg, Svein Are Tjeldnes (UiT), Gunnar Gotaas (NSO), Inga Marie Holst (SPU), Tor Levin Hofgaard, Anders Skuterud, Ole Tunold (NPF), Siri Gullestad (leder), Tim Brennen, Inger Ann faye, Jørund Støre Bergrem(sekr.) (UiO) Observatører: Tor Rynning Torp (UHR), Kristin Nordseth (Helsedirektoratet), Helge Slotten (Ansgarskolen), Repr fra HiL, Aud Kjær, Torunn Lauvdal(UiA), Anders Wahlstedt (SSHF), Mandag 1. november Kl Sak 1 Drøfting av forholdet mellom profesjonsstudiet og spesialistutdanningen for psykologer a) Notat fra NPF b) Presentasjon fra NPF Innledning ved Ole Tunold, Generalsekretær, Norsk Psykologforening. Bakgrunn: Notat fra NPF som skisserer endringer i regler og forventninger fra myndighetenes side. Fokus på konsistens og transparens fra myndighetenes side. Ansvaret for spesialistutdanningen har ligget hos foreningene. Nær sammenheng mellom oppbyggingen av psykologi- og legespesialistutdanningen. Ønskelig fra NPFs side å få en offentlig godkjenning av psykologispesialistutdanningen. Aktualiserer grenseflaten mellom klinisk spesialistutdanning og grunnutdanning. 50% av norske psykologer er spesialister. NPF inviterer lærestedene til å diskutere prosesser og grenseoppgangen mellom de to utdanningsnivåene. Det er også en utfordring å få foretakene, dvs. arbeidsgivere, interesserte i utdanningene. Bestiller, leverandør og evaluator skal skilles bedre enn i dag. Fire viktige aktører forening, læresteder, myndigheter, helseforetak. Godkjenningsutvalget skal settes sammen av de fire aktørene, i tillegg til brukerne. Spørsmål om hvordan samfunnet skal vedlikeholde og videreutvikle en kompetanse det er investert store ressurser i. NPF mener å kjenne til at det er stor variasjon i type kompetanse den enkelte psykolog sitter igjen med etter endt generalistutdanning. Heller ikke spesialistutdanningen har hatt noen klar bunnlinje på tvers av kurs og områder. Både et spørsmål om tematikk/innhold, men også struktur. Konkrete temaer

2 som er viktige for NPF er helselovgivning og anvendelse/forståelse, etikk, osv. NPF har måttet integrere dette som fast del av sin spesialistutdanning. Mye kompetanse finnes på Universitetene, og foreningens rolle som fagutvikler peker klart mot det ønskelige i et tett samarbeid. Universitetenes rolle i spesialistutdanningen kan være rådgivende. Samfunnskontrakten trekker frem videreutdanning som satsningsområde for universitetene. Nasjonal plan for profesjonsutdanningen og kvalifikasjonsrammeverket gir gode muligheter for å kikke universitetene i kortene. NPF påpeker at praksis er en utfordring for utdanningsstedene. Legene har integrert dette bedre enn andre spesialistutdanninger. Ekstra dimensjon med samhandlingsreformen, brukerne er nå hele samfunnet, ikke pasientgrupper. Foretakene blir også stadig viktigere, både i forhold til forskning, utdanningen og spesialistutdanningen også innenfor psykologi. Spesialistutdanningene skal gjennomgås med sikte på ulike dimensjoneringer og læringsmål, tidsperioder osv. Gerontologi og førstelinjetjeneste er eksempler på nye og viktige satsningsområder som også kan få konsekvenser for forskningen. Viktige utfordringer til utdanningene er å avklare hva en klinisk psykolog i første- versus andrelinje er. Ønskelig med høyere ordens- spesialister slik at de kan settes inn på ulike områder. Psykologer som ledere ute i foretakene. Tar de ansvar og ledelsen? Er dette en utfordring for utdanningene? Foreningen og lærestedene må ha en dialog om dette. Rådet konkluderer foreløpig med at det er ønskelig å bygge videre på eksisterende praksis, med et intensivert samarbeid slik NPF inviterer til. Saken diskuteres videre i Tirsdag 2. november Kl Sak 2 Opptak til profesjonsstudiet i psykologi a) Brev fra leder av profesjonsrådet til rektor ved UiB, datert b) Svarbrev fra rektor ved UiB, datert Lærestedene orienterte om status i forhold til Profesjonsrådets vedtak om å anbefale en integrert 6-årig utdanningsmodell for profesjonsutdanningen i psykologi. UiB: Årsstudiets fremtid og rolle i profesjonsutdanningen har vært diskutert lenge. Fungerende dekan og fakultetsdirektør orienterte kort om bakgrunnen. Sak om eventuell endring til et 6-årig integrert løp med direkte opptak ble fremmet på ekstraordinært fakultetsstyremøte i august, der NPP og NPF var invitert for å kunne informere hvis det var behov og ønsker om utfyllende informasjon. Fakultetsstyret nedstemte forslaget med 8 mot 3 stemmer. I tråd med fakultetsledelsen og styrets vedtak videresendte ikke universitetsledelsen sentralt saken til Universitetsstyret, og NPP ble informert om dette i brev. Etter vedtaket har fakultetet erfart uro innad i organisasjonen og med diverse presseoppslag internt (ved UIB) og i den lokale studentpresse. På bakgrunn av dette søkte dekana i oktober om å fratre sitt verv, noe som ble innvilget av fakultetsstyret. Organisasjonen har vært preget av denne saken og dekanas avgang, men har ellers meget gode resultater både på forsknings- og utdanningssiden. Fakultetsledelsen jobber videre i forhold til styrets vedtak, og hovedjobb fremover er arbeidet med implementering av ny studieplan for profesjonsutdanningen. Når det gjelder andre studieprogram så jobbes det med dimensjonering av antall studieplasser ved hele UiB, og fakultetet har meddelt sentralt at fakultetet ønsker å beholde nåværende gjeldende antall studieplasser på sine studieprogram.

3 NTNU: Nåværende instituttledelse ble valgt på programmet å gjøre noe med profesjonsprogrammet, som har vært uforandret i mange år. Sammenligning av studiet og nasjonal plan ble initiert, sammen med en evaluering. Ledelsen har argumentert for at integrering og 6-årig løp henger sammen. Flere møter med studentene, inntrykket er at de er positive til helheten i omleggingen som er skissert. Det legges opp til en del samkjøring av undervisning, samtidig som det lages egne praksisorienterte kurs på 1. semester. Det er laget nytt kurs på årsenheten for å forsøke å opprettholde rekrutteringen. Høsten 2011 tas det sikte på et opptak både på 1. og 3. semester. UiT: Nedsatt et utvalg for å se på studieplanrevisjonen: faglig økonomisk og forholdet til de andre fagene. Det er nedsatt utvalg, som analyserer faglige og økonomiske konsekvenser av omlegging. Det gjenstår å få opp en diskusjon om den faglige gevinsten ved overgang til 6-årig løp. Konsekvensutredningene blir klare den 10. desember. Instituttledelsen vil vente med å flagge side eller komme med utspill til etter at rapportene foreligger. Eventuell endring vil tidligst kunne skje fra høsten Rådet tar orienteringen fra lærestedene til etterretning. Kl Sak 3 Utforming av reglement for profesjonsråd a)standard reglement for profesjonsråd utarbeidet av UHR b) Forslag til reglement for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanningen. Bakgrunn og problemstillinger: Saken med 6-årig integrert løp er eksempel på en sak rådet har diskutert inngående, men som har fått ulik behandling og mottakelse ved de ulike lærestedene. Saken reiser spørsmålet om hvilken rolle og hva slags mandat NPR har. Bakgrunnen for standardreglementet: Profesjonsråd et fagstrategisk organ, i motsetning til fagrådene. De skal være felles arena for drøfting, og kan danne grunnlag for politisk handling og tverrinstitusjonelt samarbeid. Selv om det historisk sett har det vært uvanlig at rådene har henvendt seg formelt til institusjonene, ligger det et sterkt påvirkningspotensial i det å være et rådgivende nasjonalt organ I diskusjonen ble det fremholdt at profesjonsrådet kan ha en klar strategisk rolle i viktige fagpolitiske saker. Eksempler: En kommende stortingsmelding legger opp til at de enkelte profesjonsutdanninger i større grad skal evalueres med tanke på om de fyller kvalifikasjonskrav. Nasjonale rammeplaner er på trappene. Her kan rådet bidra med synspunkter. Rådet behandler utkast til reglement og handlingsplan på neste møte. LUNSJ kl 12 til 13 Kl Sak 4 Nye profesjonsstudier i Norge? Presentasjon fra UiA. Universitet i Agder (UiA), ved prosjektleder Aud K. Kjær la frem planer om å etablere et nytt profesjonsstudium i psykologi, med målsettingen å ta opp de første studentene høsten Skissen over studiet vektlegger en seksårig integrert modell, med 30 sp tidlig forpraksis, veiledet hovedpraksis på 60sp samt vektlegging av metode integrert i basalfagene. Sentralt står også vektlegging av praksis i 1. linjen. Relasjonskompetanse og refleksjon over egen praksis/ferdigheter vektlegges

4 gjennomgående i studiet. Det ble fremhevet at studiet ville ivareta perspektiv både på normalutvikling og forebygging som på behandling av psykiske lidelser. Intensjonene er vektlegging både på forskning og profesjon med vekt på evidensbasert praksis. I tillegg til basalfagene er fag som psykofarmakologi, arbeidspsykologi og tverrfaglig samarbeid skissert. Som fortrinn for Agder ble det vektlagt de gode mulighetene for praksisplasser gjennom det nære samarbeidet mellom UiA og SSHF og deres kontakt med primærhelsetjenesten. Etablerte regionale knutepunkt gjør det dessuten enkelt å komme i kontakt med regionens kommuner og 1 linjetjenester. Rådet stilte seg i hovedsak positiv til skissen og planene, men det ble fra flere hold understreket en bekymring mht rekruttering av kvalifiserte lærekrefter. Fra Agder ble det imidlertid understreket at en ser både til inn og utland ved rekruttering, samtidig som tidsperspektivet, (tidligst rekrutteringsbehov i 2014), demper denne bekymringen. Det har aldri vært utdannet så mange med doktorgrad og dobbelkompetanse i landet som nå. Det ble også diskutert muligheter for arbeidsdeling mellom universitetene mht undervisning hvis det skulle bli etablert et nytt profesjonsprogram. Konkret forslag ble fremmet om UiA kan vurdere om undervisning i de laboratorietunge basalfagene kan oppnås ved arbeidsdeling ved å benytte eksisterende fagtilbud ved for eksempel UiO eller UiB, i bytte med praksisplasser, inntil UiA har fått bygget opp eget fagtilbud med tilhørende infrastruktur. Rådet tar orienteringen fra UiA til etterretning. NPP har ikke tatt stilling til hvorvidt det er hensiktsmessig å etablere et femte utdanningssted for profesjonsutdanning for psykologer og dertil tildeling av nye studieplasser til UiA.. Ingen av representanter hadde behandlet saken på sine respektive institutter eller fakultet og ville avvente eventuell høring eller uttalelse. Men om det skulle bli en politisk beslutning på nyetablering i Kristiansand så ville en naturlig nok samarbeide med alle fem universitetene. EVENTUELT Sak O1: Orientering fra UHR sekretariat ved Tor Rynning Torp: Høring om Nasjonal helseplan er under utforming. UHR etterspør representanter til arbeidsgruppen som skal utarbeide høringsutkast. NPR har foreslått Arne Holte, FHI/UiO til gruppen. Henstilling fra NPF om at høringstekstene bør henvise til hverandre hvis vi kommer til samme konklusjoner. Utkast til høring fra gruppen skal være klart til 15. desember. Sak O2: Sak fra studentene angående representasjon i NPP. Ønsker 2 år i stedet for 1 for å sikre kontinuitet. Innspill legges sammen med revidert forslag til regelverk på neste møte. Sak O3: Problem at man ikke klarer å respondere godt nok på alle høringer som kommer fra forvaltningen og statsapparatet. Vanskelig å sortere. Kan være en idé med et varslingssystem, en arbeidsdeling mellom fagmiljøene? Bedre kommunikasjon et stikkord for hvordan man skal håndtere denne situasjonen. Et demokratisk problem at aktørene i sektoren må forholde seg til enorme papirmengder, som det blir komplisert å sette seg inn i tidsnok. Sak O4: Professoropprykk. Etter at administrering av opprykk fra 2010 er delegert til de enkelte universitetene har ledelsen ved de psykologiske instituttene/ fakultet høsten 2010 tatt initiativ til en nasjonal koordinering av arbeidet med å nedsette og administrere opprykkskomiteer. Tanken er at nasjonalt samarbeid vil kvalitetssikre vurderingene. Inger Ann Faye distribuerer en rutinebeskrivelse med arbeidsprosessen oppsummert, rutiner, regler for kostnadsdeling, osv. til NPPs medlemmer.

5 Sak O5: Publiseringsutvalget: Brev til UHR: Kvalitetssikring av publiseringskanalene må bli bedre. NPR bør komme på banen i forhold til å kritisere ukritisk bruk oppnevning av nivå 1. Denne praksisen får økonomiske konsekvenser all den tid at publiseringsuttelling har form av et nullsumspill. Neste møte: 1. April Foreløpige saker til møtet: 1. Forskningsfinansiering: Misforhold mellom hvor mye penger som finnes for ulike områder relevant for faget som helhet. Rådet drøfter mulige strategier vis a vis eksterne aktører. 2. Starte kartlegging med sikte på å få til bredere nasjonalt samarbeid innen utdanning i lys av UiAs planer. Se sak Reglementet for NPR, handlingsplan for neste periode. Behandling av revidert utkast. 4. Situasjonen og rammevilkårene for klinisk forskning i Norge. 5. Fortsette drøftingen av spesialistutdanningen og samarbeid mellom foreningen og lærestedene. Neste høst møtes rådet på Solstrand. Dato ikke fastsatt. Siri Gullestad Leder Inger Ann S. Faye fung. kontorsjef

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2012/1827 TDA006 Dato: 21.10.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Ingunn Skre/ Trine Dahl Krane

Detaljer

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18.8.2010

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18.8.2010 UNIVERSITETET I BERGEN DET PSYKOLOGISKE FAKULTET FAKULTETSSTYRET 18.8.2010 PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18.8.2010 Møtet ble holdt på styrerommet, 5. etg. I Christiesgate 13. Til stede: Forfall:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif

Detaljer

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib.

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte for odontologiske fag 2010 fredag 19.november 2010 kl. 10.00-14.45 på fakultetsstyrerommet i Bygg for biologiske basalfag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet

Detaljer

6/11. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. desember 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler lunsj i Statholderens mat og vinkjeller

6/11. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. desember 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler lunsj i Statholderens mat og vinkjeller 6/11 SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. desember 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler lunsj i Statholderens mat og vinkjeller 83/11 Godkjenning av referat fra sentralstyremøte (5/11)./. Referat

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen Februar 2014 Institusjon: Universitetet i Bergen Dato for vedtak: 13.2.2014 Sakkyndige: professor Kari Fasting, Norges

Detaljer

Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap. Sted: Tromsø, Saga Hotell. Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30. Tilstede:

Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap. Sted: Tromsø, Saga Hotell. Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30. Tilstede: Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap Sted: Tromsø, Saga Hotell Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30 Tilstede: Dag Harald Claes, ISV, UiO Anne Julie Semb, ISV, UiO Kjersti Asland, NFR (observatør)

Detaljer

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013)

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Innledning UHRs fagstrategiske organ Nasjonalt profesjonsråd

Detaljer

Behovet for juridisk kompetanse og utdanning fram mot 2025

Behovet for juridisk kompetanse og utdanning fram mot 2025 Behovet for juridisk kompetanse og utdanning fram mot 2025 En utredning for Kunnskapsdepartementet, avgitt 25. februar 2013 Til Kunnskapsdepartementet BEHOVET FOR JURIDISK KOMPETANSE OG UTDANNING FRAM

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014 i Innhold 1 Evaluering av universiteters og høgskolers system for

Detaljer

Fagspesifikke masterstudier for fysioterapeuter

Fagspesifikke masterstudier for fysioterapeuter RAPPORT 17/2010 Fagspesifikke masterstudier for fysioterapeuter En evaluering for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Agnete Vabø og Ingvild Marheim Larsen NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

Krafttak for juridisk forskning

Krafttak for juridisk forskning Krafttak for juridisk forskning Forslag til gjennomføring Innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet, Norges forskningsråd og de juridiske fakulteter i Oslo, Tromsø og Bergen Avlevert

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Rapport 29/2014. Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. ISBN 978-82-327-0019-6 1892-2597 (online) www.nifu.

Rapport 29/2014. Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. ISBN 978-82-327-0019-6 1892-2597 (online) www.nifu. Rapport 29/2014 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver Adresse Trykk Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183 Majorstuen, NO-0302 Oslo. Besøksadresse: Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten En midtveisevaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenesten Fredrik Niclas Piro Agnete Vabø

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Landsmøtet 2010 Beretninger

Landsmøtet 2010 Beretninger Landsmøtet 2010 Beretninger Organisasjonskart Fagetisk råd (FER) Ankeutvalg fagetiske saker Sekretariatet: Generalsekretær Forhandlingsavdeling Fagavdeling Kursavdeling Landsmøte (Hvert 3. år) Valgkomité

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

HiOA underveis mot strategiske mål?

HiOA underveis mot strategiske mål? HiOA underveis mot strategiske mål? Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus Kyrre Lekve, Svein Kyvik, Bjørn Stensaker, Agnete

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 KLU 25/15 Godkjenning av innkalling til møtet 26. mai 2015

Detaljer

HiOA underveis mot strategiske mål?

HiOA underveis mot strategiske mål? HiOA underveis mot strategiske mål? Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus Kyrre Lekve, Svein Kyvik, Bjørn Stensaker, Agnete

Detaljer

Fremtidens legespesialister Konsekvensutredning av forslag til ny spesialitetsstruktur for leger

Fremtidens legespesialister Konsekvensutredning av forslag til ny spesialitetsstruktur for leger Rapport IS-2180 Fremtidens legespesialister Konsekvensutredning av forslag til ny spesialitetsstruktur for leger Publikasjonens tittel: Fremtidens legespesialister. Konsekvensutredning av forslag til ny

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg Møtedato Høgskolestyret 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet i

Detaljer

Kulturdepartementets høringsnotat «Organisering av praktisk-teologisk utdanning etter et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke»

Kulturdepartementets høringsnotat «Organisering av praktisk-teologisk utdanning etter et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke» DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR TIL Det kongelige kulturdepartement Deres ref: 15/1233- Vår ref: 15/18 Dato: 16.6.2015 DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR Postadresse Postboks 1075 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg 51/12 Høgskolestyret Møtedato 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet

Detaljer