SAK 5. Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK 5. Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden"

Transkript

1 SAK 5 Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden LHLs 24.ordinære landsmøte, oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

2 2

3 Bakgrunn og forslag til vedtak LHL har etter gjeldende vedtekter landsmøte hvert tredje år. LHL er omfattet av regnskapsloven av 1998 som krever at styrets beretning med regnskap og noter skal vedtas av kompetent organ hvert år (regnskapslovens 1 2, jfr. 3 1). I LHLs vedtekter ( 9) er det derfor landsstyret som er tillagt denne myndigheten. Administrasjonen har hvert år utarbeidet regnskap etter regnskapsloven for foreningen samt et konsernregnskap som viser en samlet oversikt over økonomisk aktivitet i alle virksomheter LHL er engasjert i. Regnskapene er forelagt og godkjent av landsstyret hvert år. Disse inngår i LHLs årsberetning som er tilgjengelig ved henvendelse til LHL og på våre internettsider. Hensikten med denne presentasjonen er å gi et kort sammendrag som viser hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen. Sentralstyret fattet på sitt møte september 2014, sak 102/14 sin innstilling til landsmøtet. Forslag til vedtak: Den fremlagte orientering om de økonomiske resultatene i landsmøteperioden tas til orientering. 3

4 Orientering om de økonomiske resultatene i landsmøteperioden Hendelser i perioden... 5 Salg av eiendom... 5 Restrukturering av eiendomsdriften... 5 Nedbetaling av gjeld... 6 LHL-klinikkene (LHL Helse)... 6 Omstrukturering av driften ved Krokeide videregående skole... 6 Etablering av LHLs Internasjonale Tuberkulosestiftelse... 7 Samling av LHLs fond og stiftelser... 7 Styring og kontroll... 7 Oppsummering hendelser i perioden... 7 Årsregnskaper oppsummert for LHL og LHL konsern... 8 LHL... 8 Inntekter... 8 Kostnader... 8 Figur: Utvikling i inntekter og kostnader samt resultat for LHL konsern... 9 LHLs underliggende virksomheter LHL Holding Eiendomsvirksomheten LHL-klinikkene Krokeide videregående skole Balanse for LHL og LHL konsern Oppsummering

5 Hendelser i perioden I landsmøteperioden har man videreført arbeidet med omstillinger og utvikling av drift og økonomi i LHL og de virksomheter som LHL er engasjert i. Av viktige hendelser kan nevnes: - Salg av boliganleggene og kontorbygg - Restrukturering av eiendomsvirksomheten - Nedbetaling av gjeld - Etablering av ledelse og drift i LHL-klinikkene (LHL Helse) - ISO-sertifisering av LHL-klinikkene - Etablering av nye tilbud i LHL-klinikkene - Vedtak om etablering av ny sykehusdrift ved Gardermoen - Omstruktureringer ved Krokeide videregående skole - Etablering av egen stiftelse for LHLs internasjonale bistandsarbeid - Samordning av fond for forskningsmidler - Videre arbeid med styring og kontroll Salg av eiendom Landsstyret fattet i sak 12/12 vedtak om at LHL skal arbeide for å avhende eiendommer. Vedtaket kom på bakgrunn av at LHL tidligere år har hatt vesentlige tap på investeringer, drift og forvaltning av sine eiendommer. Etter restrukturering av eiendomsvirksomheten hadde heller ikke LHL et eget apparat for å håndtere eiendomsdrift. LHL Bygg eide boliganlegg på Gimle i Tromsø, i Mo i Rana og på Myrholtet i Bergen. I tillegg eide man kontorbygg i Sandakerveien 99 i Oslo. Alle disse ble avhendet i Salgene ga en samlet gevinst på MNOK 95 og bidro dermed til en styrking av egenkapitalen i LHL-gruppen. Gevinstene er reflektert i årsregnskap for Det er i tillegg solgt enkelte andre mindre eiendommer i landsmøteperioden. Salgsbeløpene er benyttet til å nedbetale gjeld. Som følge av beslutning om etablering av sykehus på Gardermoen er salgsprosess igangsatt for eiendommene Feiring og Glittre. For Glittre er det akseptert bud, men ikke tegnet kjøpekontrakt. For Feiring er det dialog med interessenter, men ikke kommet inn bud. Restrukturering av eiendomsdriften I løpet av foregående landsmøteperiode, avviklet man driften i LHL Bygg. Alle arbeidsforhold i selskapet ble avsluttet og eiendomsforvaltningen ble satt ut til ekstern forvalter BASALE. Med bakgrunn i landsstyrets vedtak har man fullført restruktureringen av eiendomsdriften gjennom følgende: Det er etablert et Holdingsselskap for eiendomsvirksomheten LHL Eiendom Holding AS. Det er opprettet et selskap for hver av institusjonseiendommene. Institusjonseiendommene er solgt fra LHL Bygg til disse selskapene og LHL Bygg ble deretter avviklet i Formålet med denne løsningen har vært å bedre risikosituasjonen for eiendommene samt optimalisere situasjonen før eventuelle salg av eiendommene. 5

6 Avviklingen av LHL Bygg resulterte i et utdelingsutbytte til LHL på MNOK 230. Utdelingsutbyttet er i stor grad benyttet til å oppkapitalisere datterselskapene samt sørge for en god egenkapitalsituasjon i LHL. Nedbetaling av gjeld Som følge av realisering av eiendommene, samt bedret driftssituasjon i alle deler av LHLgruppens virksomheter, har man vært i stand til å innfri betydelige deler av gjelden i LHLgruppen. Ved utgangen av 2010 var gjelden på MNOK 293. Ved utgangen av 2013 var den på MNOK 141. LHL-klinikkene (LHL Helse) I løpet av 2011 ble permanent ledelse etablert i LHL-klinikkene. Nøkkelpersonell er ansatt og man har etablert en helhetlig ledelse av virksomheten. Virksomheten har skriftet navn fra LHL Helse til LHL-klinikkene. Etableringen av et selskap for drift av institusjoner og sykehus har vært svært vellykket og har blant annet bidratt til: - Styrket posisjon som helseaktør - Økt forhandlingskraft - Helhetlig ledelse og bedret koordinering med LHL - Bedret samarbeid og samhandling på tvers av virksomheter - Styrket og samordnet økonomistyring - Bedret kontroll Det er videreført omstilling i virksomheten. Dette gjelder spesielt virksomheten ved Glittre. I løpet av 2013 ble den samlede virksomheten i LHL-klinikkene ISO-sertifisert. LHL-klinikkene har etablert permanent tilbud om behandling av hjerteflimmer (ablasjonsbehandling). Det er også etablert en kombinert hjerte- og lungepoliklinikk ved LHLklinikkene Glittre. LHL-klinikkene satte høsten 2012 i gang arbeid med utredning av etablering av sykehusdrift som omfatter eksisterende drift ved LHL-klinikkene Feiring og LHL-klinikkene Glittre i tillegg til etablering av nye aktiviteter. Utredningen ble fullført i Konklusjonene fra arbeidet ble høsten 2013 lagt frem for LHLs ekstraordinære landsmøte som med stort flertall vedtok at slik etablering kan skje. Slik etablering vil eventuelt bety betydelige investeringer men også nye inntektsmuligheter og ikke minst et bredere tilbud til LHLs målgrupper og andre. Sommeren 2013 inngikk LHL-klinikkene en intensjonsavtale med Aspelin Ramm Eiendom (ARE) om bygging av nytt sykehus. Endelig kontrakt forventes å bli signert høsten ARE skal stå som utbygger av sykehuset som planlegges i tett dialog med LHL-klinikkene. Dersom prosjektet blir terminert, skal påløpte prosjektkostnader deles mellom LHL-klinikkene og ARE. Høsten 2014 er man inne i sluttforhandlinger om en endelig leiekontrakt for sykehuset. Omstrukturering av driften ved Krokeide videregående skole Ved Krokeide videregående skole har man hatt utfordringer knyttet til innsøkningsrutiner samt elevtall. Som følge av dette har man gjennomgått driften og foretatt omstrukturering. Omstruktureringen har resultert i en ny organisasjon og færre ansatte. Videre er det i løpet av 2014 gjennomført salg av eiendommen Krokeide fra eiendomsselskapet til driftsselskapet for 6

7 Krokeide. Salget medfører fordeler for skolen og bidrar samtidig til en styrking av egenkapitalen i LHL-gruppen. Det arbeides med en ny organisering av eierskapet ved skolen. Arbeidet vil være konkludert ultimo Etablering av LHLs Internasjonale Tuberkulosestiftelse I 2012 etablerte man LHLs Internasjonale Tuberkulosestiftelse. Bakgrunnen for etableringen var en erkjennelse av at det internasjonale arbeidet krever en særskilt kompetanse og styring som det var krevende å få til innenfor LHLs administrasjon. Etableringen medførte muligheter til å sette inn et styre med bistandsfaglig kompetanse. Ansatte i LHLs bistandsavdeling ble overført til stiftelsen og den hadde i 2013 sitt første driftsår. Etableringen har vært vellykket og driften og økonomien i stiftelsen er tilfredsstillende. Samling av LHLs fond og stiftelser LHL mottar hvert år testamentariske gaver hvor det er et ønske fra testator at det opprettes stiftelser eller legater som inneholder navn på testator. Slike testamenter gir ofte små muligheter til å dele ut midler da kun avkastningen kan deles ut. På bakgrunn av dette er tre fond opprettet: LHLs hjertefond LHLs lungefond LHLs støttefond Etableringen har gitt større muligheter for å dele ut midler samt mindre administrasjon. Styring og kontroll Det har gjennom landsmøteperioden vært betydelig oppmerksomhet på bedre styring og kontroll. Man har i perioden utarbeidet finanspolicy, etiske retningslinjer samt dokument for eierstyring. Man har nå en tilfredsstillende styring og kontroll i alle deler av virksomheten. Det arbeides likevel kontinuerlig med vedlikehold og bedring av eierstyring, internkontroll og kvalitet i drift og administrasjon. Oppsummering hendelser i perioden De gjennomførte tiltak i perioden har bidratt til at det drives godt i den samlede virksomheten. Den totale virksomheten er nå organisert på en måte som ivaretar hensynet til styring og kontroll, samt hensynet til forsvarlig økonomi. 7

8 Årsregnskaper oppsummert for LHL og LHL konsern Resultat LHL Konsern Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finans Skattekostnad LHL Inntekter LHLs samlede driftsinntekter har variert stort i løpet av landsmøteperioden. Dette skyldes at man i regnskapsåret 2012 hadde store engangseffekter av omstrukturering av eiendomsdriften. Det samlede inntektsnivået fra drift har imidlertid vært relativt stabilt. Ved at man etablerte tuberkulosearbeidet i egen stiftelse falt også deler av inntektene bort. Kostnadene til dette arbeidet er også borte. I 2012 fremkommer en engangseffekt som følge av oppløsningen av LHL Bygg på MNOK 230. Korrigert for dette har man en omsetning på MNOK 173. En generell utfordring er å skape inntekter til å dekke opp for kostnadsøkninger i form av prisstigning, lønnsutvikling, økende pensjoner med mer. Det arbeides kontinuerlig med å øke omsetningen på de ulike inntektsområdene samt se etter nye aktiviteter som kan skape inntekter. Organisasjonen har finansinntekter gjennom utlån til underliggende virksomheter. Kostnader De totale driftskostnader er redusert med MNOK 10 i løpet av perioden. Hovedforklaringen på dette er at tuberkulosearbeidet er flyttet ut i egen stiftelse. Korrigert for bortfall av slike kostnader er det en jevn økning i kostnadsnivået. Hoveddelen av økningene fremkommer gjennom generell prisutvikling, lønnsjusteringer samt økning i pensjonskostnader. Pensjonskostnader vil i de kommende år være organisasjonens største driftsmessige utfordring. På grunn av blant annet et svært lavt rentenivå, er de kalkulerte fremtidige pensjonsforpliktelser økende. Dette medfører at det kreves stadig større innskudd i den eksisterende pensjonsordningen. Økningen i pensjonsforpliktelsene er relativt sett vesentlig høyere enn økningen i lønn. Det er også slik at organisasjonen har vesentlige forpliktelser knyttet til oppsatte rettigheter for tidligere ansatte. Forpliktelsene er tilnærmet umulig å redusere eller komme ut av uten at det skjer en endring i ordningene. Organisasjonen har gjennom perioden økt sine bidrag til lokal aktivitet kraftig og i løpet av perioden er mer enn MNOK 15 overført til slik aktivitet. Finanskostnader er redusert som følge av nedbetaling av gjeld. Driftsresultatet er som følge av ovenstående, positivt i hele perioden. Årsresultatene har vært positive hele perioden. 8

9 Figur: Utvikling i inntekter og kostnader samt resultat for LHL konsern Utvikling i inntekter og kostnader B e l ø p Justering av kostnader inneholder nedskrivning av eiendommer År Driftsinntekter Driftskostnader Driftskostnader justert Over vises utvikling i brutto omsetning for LHL med underliggende virksomheter. Kostnader vises med og uten nedskrivning av eiendommer Inntekter kostnader og res. LHL B e l ø p Justerte tall er endret med utdelingsutbytte fra LHL Bygg År Driftsinntekter Driftsinntekter justert Driftskostnader Årsresultat Justert Årsresultat Over vises resultattall for LHL i perioden. Figuren viser regnskapstall og justerte tall for utdelingsutbyttet. 9

10 LHLs underliggende virksomheter For de øvrige virksomhetene har utviklingen i drift også vært positiv. Det er imidlertid gjennomført nedskrivninger av eiendommene Feiring og Glittre. Dette har medført negativ effekt på egenkapitalen i eiendomsvirksomheten og derigjennom negativ effekt på bokførte aksjeverdier i LHL Holding og LHL Eiendom Holding. LHL Holding Ved restrukturering av eiendommer har LHL benyttet utdelingsutbytte til ytterligere å styrke egenkapitalen i LHL Holding. Gjennom nedskrivninger av eiendommer er imidlertid aksjeverdier i underliggende selskaper redusert og egenkapitalen noe svekket. LHL Holding har også tatt betydelige kostnader knyttet til restruktureringer. Slike kostnader må imidlertid ses i sammenheng med at det nå er skapt positiv balanse i finanspostene i selskapet og restruktureringene øker LHL Holdings muligheter til å nyttiggjøre seg verdiskapning i underliggende virksomheter fremover. Våren 2014 gjennomførte man en kapitalnedsettelse i LHL-klinikken hvor LHL Holding får tilbakebetalt deler av innskutt aksjekapital. Tilbakebetalingen vil i stor grad bli benyttet til å rette opp egenkapitalsituasjonen i eiendomsvirksomheten. Eiendomsvirksomheten Ved at forvaltning er satt ut har man oppnådd en profesjonalisering av eiendomsdriften. Dette har resultert i at det nå er overskudd i den generelle eiendomsdriften. Dette bidrar til å øke muligheten til utvikling i den totale virksomheten til LHL. Som følge av at man flytter ut virksomhetene ved Feiring og Glittre, faller leiestrømmene ved disse eiendommene bort og det er følgelig foretatt nedskrivninger av disse. Nedskrivningene har ingen kontanteffekt, men bidrar til å svekke egenkapitalen i selskapene. LHL-klinikkene LHLs rehabiliteringsinstitusjoner og klinikker er fra høsten 2010 organisert i èn juridisk enhet som driver følgende virksomheter: - LHL-klinikkene Feiring (sykehusdrift og rehabilitering) - LHL-klinikkene Glittre (sykehusdrift og rehabilitering samt poliklinisk virksomhet) - LHL-klinikkene Røros (rehabilitering) - LHL-klinikkene Skibotn (rehabilitering) - LHL-klinikkene Krokeide (rehabilitering) - LHL-klinikkene Nærland (rehabilitering) Selskapet er avhengig av gode avtaler med det offentlige. Etableringen har bidratt til å styrke virksomhetene i forhandlingene med de regionale helseforetakene samt andre aktører. Selskapet har drevet med solide overskudd hele perioden. Det er i løpet av 2013 brukt midler til planlegging og utredning av nytt sykehus Gardermoen. Den generelle driften er god. Ved LHL-klinikkene Feiring er økonomien i driften god, til tross for at prisene varierer på de ulike tjenestetilbudene. Det er gjort investeringer i nye hjertelaboratorier i løpet av perioden. LHLklinikkene vil nyttiggjøre seg disse investeringene også ved innflytting i det nye sykehuset. 10

11 LHL-klinikkene Glittre er den virksomheten i LHL-klinikkene som har gjennomført de største omstillingene i perioden. Organiseringen er endret og klinikken er ledet fra hovedkontoret til selskapet. Det er skapt grunnlag for lønnsom drift fremover på de tilbudene som ytes. Ved LHL-klinikkene Røros har man opplevd utfordringer med å få nok volum på sine tjenester. Det er imidlertid gjort tilpasninger i driften og i tillegg tegnet nye avtaler som gir grunnlag for å drive i balanse. Det er imidlertid sannsynlig at det også frem i tid, vil være utfordringer knyttet til å få gode avtaler som gir forsvarlig pris og volum på de tjenestene som leveres. Ved LHL-klinikkene Skibotn har man i perioden hatt overskudd på driften. Volumet er noe økt og dette har gitt forsvarlig drift ved virksomheten. Virksomheten er sårbar på grunn av sin størrelse, og små variasjoner i pris og volum vil påvirke virksomhetens driftsøkonomi i vesentlig grad. Ved LHL-klinikkene Krokeide har man drevet med små underskudd i perioden. Avtalen som har vært gjeldende i perioden har ikke gitt mulighet til å drive lønnsomt. Virksomhetens størrelse gir også små muligheter til tilpasninger på kostnadssiden. Fra 2015 har man en ny og forbedret avtale. LHL-klinikkene Nærland har i perioden vært omfattet av samme avtale som ved Krokeide, og har hatt de samme utfordringer. Også her er ny avtale for perioden fra 2014 bedre. Krokeide videregående skole Krokeide videregående skole har i perioden opplevd noe redusert tilstrømning av elever. Man har også opplevd vesentlige organisatoriske utfordringer. Det er på bakgrunn av dette gjennomført omstillinger i virksomheten og i 2013 gikk skolen med overskudd. I 2014 har skolen overtatt eiendommen Krokeide. Disse tiltakene gir grunnlag for forsvarlig drift av skolen fremover. Det vil imidlertid også frem i tid måtte arbeides hardt for å øke elevtallet ved skolen. Balanse for LHL og LHL konsern LHL Konsern Anl. Midler Oml. Midler Sum Egenkapital Pensjon Lang gjeld Kort gjeld Sum LHL har i perioden styrket sin egenkapital. Ved gjennomførte restruktureringer i underliggende virksomheter har man lykkes i å flytte verdier opp til organisasjonen og skape positive kontantstrømmer fra den underliggende virksomheten. Gjelden er redusert og man har store fordringer på underliggende virksomheter. Likviditeten er tilfredsstillende. 11

12 LHL-gruppen har samlet sett styrket sin egenkapital i perioden. På tross av nedskrivninger av eiendommer er egenkapitalsituasjonen svært god. I tillegg er samlede balanseverdier redusert gjennom avhending av eiendom og nedbetaling av gjeld. Den positive utviklingen i LHL-gruppen har bidratt til at krav til covenants fra banken er oppfylt, og gruppen er ved utgangen av perioden i en sunn balansesituasjon. Likviditeten er god. Oppsummering LHL og LHL-gruppen er i en god finansiell situasjon ved utgangen av perioden. Utviklingen fremover ser god ut, men det må kontinuerlig arbeides med å skape lønnsomhet i alle aktiviteter som drives. Planene om nytt sykehus ved Gardermoen krever at driften følges nøye i virksomhetene og at det hele tiden stilles krav til positiv drift. 12

13 13

14 14

15 15

16 16

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens

Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens Hva er kostnaden og hvorfor vil den stige? TROND BJØRNENAK NORGES HANDELSHØYSKOLE BERGEN OKTOBER 2014 Forord Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig / TV 2 har gitt i

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge.

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge. H istorikk 1975 Rica Hotell- og Restaurantkjede AS stiftes 27.02.75 av Jan E. Rivelsrud m.fl. med en aksjekapital på kr 30.000. Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer