SAK 5. Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK 5. Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden"

Transkript

1 SAK 5 Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden LHLs 24.ordinære landsmøte, oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

2 2

3 Bakgrunn og forslag til vedtak LHL har etter gjeldende vedtekter landsmøte hvert tredje år. LHL er omfattet av regnskapsloven av 1998 som krever at styrets beretning med regnskap og noter skal vedtas av kompetent organ hvert år (regnskapslovens 1 2, jfr. 3 1). I LHLs vedtekter ( 9) er det derfor landsstyret som er tillagt denne myndigheten. Administrasjonen har hvert år utarbeidet regnskap etter regnskapsloven for foreningen samt et konsernregnskap som viser en samlet oversikt over økonomisk aktivitet i alle virksomheter LHL er engasjert i. Regnskapene er forelagt og godkjent av landsstyret hvert år. Disse inngår i LHLs årsberetning som er tilgjengelig ved henvendelse til LHL og på våre internettsider. Hensikten med denne presentasjonen er å gi et kort sammendrag som viser hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen. Sentralstyret fattet på sitt møte september 2014, sak 102/14 sin innstilling til landsmøtet. Forslag til vedtak: Den fremlagte orientering om de økonomiske resultatene i landsmøteperioden tas til orientering. 3

4 Orientering om de økonomiske resultatene i landsmøteperioden Hendelser i perioden... 5 Salg av eiendom... 5 Restrukturering av eiendomsdriften... 5 Nedbetaling av gjeld... 6 LHL-klinikkene (LHL Helse)... 6 Omstrukturering av driften ved Krokeide videregående skole... 6 Etablering av LHLs Internasjonale Tuberkulosestiftelse... 7 Samling av LHLs fond og stiftelser... 7 Styring og kontroll... 7 Oppsummering hendelser i perioden... 7 Årsregnskaper oppsummert for LHL og LHL konsern... 8 LHL... 8 Inntekter... 8 Kostnader... 8 Figur: Utvikling i inntekter og kostnader samt resultat for LHL konsern... 9 LHLs underliggende virksomheter LHL Holding Eiendomsvirksomheten LHL-klinikkene Krokeide videregående skole Balanse for LHL og LHL konsern Oppsummering

5 Hendelser i perioden I landsmøteperioden har man videreført arbeidet med omstillinger og utvikling av drift og økonomi i LHL og de virksomheter som LHL er engasjert i. Av viktige hendelser kan nevnes: - Salg av boliganleggene og kontorbygg - Restrukturering av eiendomsvirksomheten - Nedbetaling av gjeld - Etablering av ledelse og drift i LHL-klinikkene (LHL Helse) - ISO-sertifisering av LHL-klinikkene - Etablering av nye tilbud i LHL-klinikkene - Vedtak om etablering av ny sykehusdrift ved Gardermoen - Omstruktureringer ved Krokeide videregående skole - Etablering av egen stiftelse for LHLs internasjonale bistandsarbeid - Samordning av fond for forskningsmidler - Videre arbeid med styring og kontroll Salg av eiendom Landsstyret fattet i sak 12/12 vedtak om at LHL skal arbeide for å avhende eiendommer. Vedtaket kom på bakgrunn av at LHL tidligere år har hatt vesentlige tap på investeringer, drift og forvaltning av sine eiendommer. Etter restrukturering av eiendomsvirksomheten hadde heller ikke LHL et eget apparat for å håndtere eiendomsdrift. LHL Bygg eide boliganlegg på Gimle i Tromsø, i Mo i Rana og på Myrholtet i Bergen. I tillegg eide man kontorbygg i Sandakerveien 99 i Oslo. Alle disse ble avhendet i Salgene ga en samlet gevinst på MNOK 95 og bidro dermed til en styrking av egenkapitalen i LHL-gruppen. Gevinstene er reflektert i årsregnskap for Det er i tillegg solgt enkelte andre mindre eiendommer i landsmøteperioden. Salgsbeløpene er benyttet til å nedbetale gjeld. Som følge av beslutning om etablering av sykehus på Gardermoen er salgsprosess igangsatt for eiendommene Feiring og Glittre. For Glittre er det akseptert bud, men ikke tegnet kjøpekontrakt. For Feiring er det dialog med interessenter, men ikke kommet inn bud. Restrukturering av eiendomsdriften I løpet av foregående landsmøteperiode, avviklet man driften i LHL Bygg. Alle arbeidsforhold i selskapet ble avsluttet og eiendomsforvaltningen ble satt ut til ekstern forvalter BASALE. Med bakgrunn i landsstyrets vedtak har man fullført restruktureringen av eiendomsdriften gjennom følgende: Det er etablert et Holdingsselskap for eiendomsvirksomheten LHL Eiendom Holding AS. Det er opprettet et selskap for hver av institusjonseiendommene. Institusjonseiendommene er solgt fra LHL Bygg til disse selskapene og LHL Bygg ble deretter avviklet i Formålet med denne løsningen har vært å bedre risikosituasjonen for eiendommene samt optimalisere situasjonen før eventuelle salg av eiendommene. 5

6 Avviklingen av LHL Bygg resulterte i et utdelingsutbytte til LHL på MNOK 230. Utdelingsutbyttet er i stor grad benyttet til å oppkapitalisere datterselskapene samt sørge for en god egenkapitalsituasjon i LHL. Nedbetaling av gjeld Som følge av realisering av eiendommene, samt bedret driftssituasjon i alle deler av LHLgruppens virksomheter, har man vært i stand til å innfri betydelige deler av gjelden i LHLgruppen. Ved utgangen av 2010 var gjelden på MNOK 293. Ved utgangen av 2013 var den på MNOK 141. LHL-klinikkene (LHL Helse) I løpet av 2011 ble permanent ledelse etablert i LHL-klinikkene. Nøkkelpersonell er ansatt og man har etablert en helhetlig ledelse av virksomheten. Virksomheten har skriftet navn fra LHL Helse til LHL-klinikkene. Etableringen av et selskap for drift av institusjoner og sykehus har vært svært vellykket og har blant annet bidratt til: - Styrket posisjon som helseaktør - Økt forhandlingskraft - Helhetlig ledelse og bedret koordinering med LHL - Bedret samarbeid og samhandling på tvers av virksomheter - Styrket og samordnet økonomistyring - Bedret kontroll Det er videreført omstilling i virksomheten. Dette gjelder spesielt virksomheten ved Glittre. I løpet av 2013 ble den samlede virksomheten i LHL-klinikkene ISO-sertifisert. LHL-klinikkene har etablert permanent tilbud om behandling av hjerteflimmer (ablasjonsbehandling). Det er også etablert en kombinert hjerte- og lungepoliklinikk ved LHLklinikkene Glittre. LHL-klinikkene satte høsten 2012 i gang arbeid med utredning av etablering av sykehusdrift som omfatter eksisterende drift ved LHL-klinikkene Feiring og LHL-klinikkene Glittre i tillegg til etablering av nye aktiviteter. Utredningen ble fullført i Konklusjonene fra arbeidet ble høsten 2013 lagt frem for LHLs ekstraordinære landsmøte som med stort flertall vedtok at slik etablering kan skje. Slik etablering vil eventuelt bety betydelige investeringer men også nye inntektsmuligheter og ikke minst et bredere tilbud til LHLs målgrupper og andre. Sommeren 2013 inngikk LHL-klinikkene en intensjonsavtale med Aspelin Ramm Eiendom (ARE) om bygging av nytt sykehus. Endelig kontrakt forventes å bli signert høsten ARE skal stå som utbygger av sykehuset som planlegges i tett dialog med LHL-klinikkene. Dersom prosjektet blir terminert, skal påløpte prosjektkostnader deles mellom LHL-klinikkene og ARE. Høsten 2014 er man inne i sluttforhandlinger om en endelig leiekontrakt for sykehuset. Omstrukturering av driften ved Krokeide videregående skole Ved Krokeide videregående skole har man hatt utfordringer knyttet til innsøkningsrutiner samt elevtall. Som følge av dette har man gjennomgått driften og foretatt omstrukturering. Omstruktureringen har resultert i en ny organisasjon og færre ansatte. Videre er det i løpet av 2014 gjennomført salg av eiendommen Krokeide fra eiendomsselskapet til driftsselskapet for 6

7 Krokeide. Salget medfører fordeler for skolen og bidrar samtidig til en styrking av egenkapitalen i LHL-gruppen. Det arbeides med en ny organisering av eierskapet ved skolen. Arbeidet vil være konkludert ultimo Etablering av LHLs Internasjonale Tuberkulosestiftelse I 2012 etablerte man LHLs Internasjonale Tuberkulosestiftelse. Bakgrunnen for etableringen var en erkjennelse av at det internasjonale arbeidet krever en særskilt kompetanse og styring som det var krevende å få til innenfor LHLs administrasjon. Etableringen medførte muligheter til å sette inn et styre med bistandsfaglig kompetanse. Ansatte i LHLs bistandsavdeling ble overført til stiftelsen og den hadde i 2013 sitt første driftsår. Etableringen har vært vellykket og driften og økonomien i stiftelsen er tilfredsstillende. Samling av LHLs fond og stiftelser LHL mottar hvert år testamentariske gaver hvor det er et ønske fra testator at det opprettes stiftelser eller legater som inneholder navn på testator. Slike testamenter gir ofte små muligheter til å dele ut midler da kun avkastningen kan deles ut. På bakgrunn av dette er tre fond opprettet: LHLs hjertefond LHLs lungefond LHLs støttefond Etableringen har gitt større muligheter for å dele ut midler samt mindre administrasjon. Styring og kontroll Det har gjennom landsmøteperioden vært betydelig oppmerksomhet på bedre styring og kontroll. Man har i perioden utarbeidet finanspolicy, etiske retningslinjer samt dokument for eierstyring. Man har nå en tilfredsstillende styring og kontroll i alle deler av virksomheten. Det arbeides likevel kontinuerlig med vedlikehold og bedring av eierstyring, internkontroll og kvalitet i drift og administrasjon. Oppsummering hendelser i perioden De gjennomførte tiltak i perioden har bidratt til at det drives godt i den samlede virksomheten. Den totale virksomheten er nå organisert på en måte som ivaretar hensynet til styring og kontroll, samt hensynet til forsvarlig økonomi. 7

8 Årsregnskaper oppsummert for LHL og LHL konsern Resultat LHL Konsern Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finans Skattekostnad LHL Inntekter LHLs samlede driftsinntekter har variert stort i løpet av landsmøteperioden. Dette skyldes at man i regnskapsåret 2012 hadde store engangseffekter av omstrukturering av eiendomsdriften. Det samlede inntektsnivået fra drift har imidlertid vært relativt stabilt. Ved at man etablerte tuberkulosearbeidet i egen stiftelse falt også deler av inntektene bort. Kostnadene til dette arbeidet er også borte. I 2012 fremkommer en engangseffekt som følge av oppløsningen av LHL Bygg på MNOK 230. Korrigert for dette har man en omsetning på MNOK 173. En generell utfordring er å skape inntekter til å dekke opp for kostnadsøkninger i form av prisstigning, lønnsutvikling, økende pensjoner med mer. Det arbeides kontinuerlig med å øke omsetningen på de ulike inntektsområdene samt se etter nye aktiviteter som kan skape inntekter. Organisasjonen har finansinntekter gjennom utlån til underliggende virksomheter. Kostnader De totale driftskostnader er redusert med MNOK 10 i løpet av perioden. Hovedforklaringen på dette er at tuberkulosearbeidet er flyttet ut i egen stiftelse. Korrigert for bortfall av slike kostnader er det en jevn økning i kostnadsnivået. Hoveddelen av økningene fremkommer gjennom generell prisutvikling, lønnsjusteringer samt økning i pensjonskostnader. Pensjonskostnader vil i de kommende år være organisasjonens største driftsmessige utfordring. På grunn av blant annet et svært lavt rentenivå, er de kalkulerte fremtidige pensjonsforpliktelser økende. Dette medfører at det kreves stadig større innskudd i den eksisterende pensjonsordningen. Økningen i pensjonsforpliktelsene er relativt sett vesentlig høyere enn økningen i lønn. Det er også slik at organisasjonen har vesentlige forpliktelser knyttet til oppsatte rettigheter for tidligere ansatte. Forpliktelsene er tilnærmet umulig å redusere eller komme ut av uten at det skjer en endring i ordningene. Organisasjonen har gjennom perioden økt sine bidrag til lokal aktivitet kraftig og i løpet av perioden er mer enn MNOK 15 overført til slik aktivitet. Finanskostnader er redusert som følge av nedbetaling av gjeld. Driftsresultatet er som følge av ovenstående, positivt i hele perioden. Årsresultatene har vært positive hele perioden. 8

9 Figur: Utvikling i inntekter og kostnader samt resultat for LHL konsern Utvikling i inntekter og kostnader B e l ø p Justering av kostnader inneholder nedskrivning av eiendommer År Driftsinntekter Driftskostnader Driftskostnader justert Over vises utvikling i brutto omsetning for LHL med underliggende virksomheter. Kostnader vises med og uten nedskrivning av eiendommer Inntekter kostnader og res. LHL B e l ø p Justerte tall er endret med utdelingsutbytte fra LHL Bygg År Driftsinntekter Driftsinntekter justert Driftskostnader Årsresultat Justert Årsresultat Over vises resultattall for LHL i perioden. Figuren viser regnskapstall og justerte tall for utdelingsutbyttet. 9

10 LHLs underliggende virksomheter For de øvrige virksomhetene har utviklingen i drift også vært positiv. Det er imidlertid gjennomført nedskrivninger av eiendommene Feiring og Glittre. Dette har medført negativ effekt på egenkapitalen i eiendomsvirksomheten og derigjennom negativ effekt på bokførte aksjeverdier i LHL Holding og LHL Eiendom Holding. LHL Holding Ved restrukturering av eiendommer har LHL benyttet utdelingsutbytte til ytterligere å styrke egenkapitalen i LHL Holding. Gjennom nedskrivninger av eiendommer er imidlertid aksjeverdier i underliggende selskaper redusert og egenkapitalen noe svekket. LHL Holding har også tatt betydelige kostnader knyttet til restruktureringer. Slike kostnader må imidlertid ses i sammenheng med at det nå er skapt positiv balanse i finanspostene i selskapet og restruktureringene øker LHL Holdings muligheter til å nyttiggjøre seg verdiskapning i underliggende virksomheter fremover. Våren 2014 gjennomførte man en kapitalnedsettelse i LHL-klinikken hvor LHL Holding får tilbakebetalt deler av innskutt aksjekapital. Tilbakebetalingen vil i stor grad bli benyttet til å rette opp egenkapitalsituasjonen i eiendomsvirksomheten. Eiendomsvirksomheten Ved at forvaltning er satt ut har man oppnådd en profesjonalisering av eiendomsdriften. Dette har resultert i at det nå er overskudd i den generelle eiendomsdriften. Dette bidrar til å øke muligheten til utvikling i den totale virksomheten til LHL. Som følge av at man flytter ut virksomhetene ved Feiring og Glittre, faller leiestrømmene ved disse eiendommene bort og det er følgelig foretatt nedskrivninger av disse. Nedskrivningene har ingen kontanteffekt, men bidrar til å svekke egenkapitalen i selskapene. LHL-klinikkene LHLs rehabiliteringsinstitusjoner og klinikker er fra høsten 2010 organisert i èn juridisk enhet som driver følgende virksomheter: - LHL-klinikkene Feiring (sykehusdrift og rehabilitering) - LHL-klinikkene Glittre (sykehusdrift og rehabilitering samt poliklinisk virksomhet) - LHL-klinikkene Røros (rehabilitering) - LHL-klinikkene Skibotn (rehabilitering) - LHL-klinikkene Krokeide (rehabilitering) - LHL-klinikkene Nærland (rehabilitering) Selskapet er avhengig av gode avtaler med det offentlige. Etableringen har bidratt til å styrke virksomhetene i forhandlingene med de regionale helseforetakene samt andre aktører. Selskapet har drevet med solide overskudd hele perioden. Det er i løpet av 2013 brukt midler til planlegging og utredning av nytt sykehus Gardermoen. Den generelle driften er god. Ved LHL-klinikkene Feiring er økonomien i driften god, til tross for at prisene varierer på de ulike tjenestetilbudene. Det er gjort investeringer i nye hjertelaboratorier i løpet av perioden. LHLklinikkene vil nyttiggjøre seg disse investeringene også ved innflytting i det nye sykehuset. 10

11 LHL-klinikkene Glittre er den virksomheten i LHL-klinikkene som har gjennomført de største omstillingene i perioden. Organiseringen er endret og klinikken er ledet fra hovedkontoret til selskapet. Det er skapt grunnlag for lønnsom drift fremover på de tilbudene som ytes. Ved LHL-klinikkene Røros har man opplevd utfordringer med å få nok volum på sine tjenester. Det er imidlertid gjort tilpasninger i driften og i tillegg tegnet nye avtaler som gir grunnlag for å drive i balanse. Det er imidlertid sannsynlig at det også frem i tid, vil være utfordringer knyttet til å få gode avtaler som gir forsvarlig pris og volum på de tjenestene som leveres. Ved LHL-klinikkene Skibotn har man i perioden hatt overskudd på driften. Volumet er noe økt og dette har gitt forsvarlig drift ved virksomheten. Virksomheten er sårbar på grunn av sin størrelse, og små variasjoner i pris og volum vil påvirke virksomhetens driftsøkonomi i vesentlig grad. Ved LHL-klinikkene Krokeide har man drevet med små underskudd i perioden. Avtalen som har vært gjeldende i perioden har ikke gitt mulighet til å drive lønnsomt. Virksomhetens størrelse gir også små muligheter til tilpasninger på kostnadssiden. Fra 2015 har man en ny og forbedret avtale. LHL-klinikkene Nærland har i perioden vært omfattet av samme avtale som ved Krokeide, og har hatt de samme utfordringer. Også her er ny avtale for perioden fra 2014 bedre. Krokeide videregående skole Krokeide videregående skole har i perioden opplevd noe redusert tilstrømning av elever. Man har også opplevd vesentlige organisatoriske utfordringer. Det er på bakgrunn av dette gjennomført omstillinger i virksomheten og i 2013 gikk skolen med overskudd. I 2014 har skolen overtatt eiendommen Krokeide. Disse tiltakene gir grunnlag for forsvarlig drift av skolen fremover. Det vil imidlertid også frem i tid måtte arbeides hardt for å øke elevtallet ved skolen. Balanse for LHL og LHL konsern LHL Konsern Anl. Midler Oml. Midler Sum Egenkapital Pensjon Lang gjeld Kort gjeld Sum LHL har i perioden styrket sin egenkapital. Ved gjennomførte restruktureringer i underliggende virksomheter har man lykkes i å flytte verdier opp til organisasjonen og skape positive kontantstrømmer fra den underliggende virksomheten. Gjelden er redusert og man har store fordringer på underliggende virksomheter. Likviditeten er tilfredsstillende. 11

12 LHL-gruppen har samlet sett styrket sin egenkapital i perioden. På tross av nedskrivninger av eiendommer er egenkapitalsituasjonen svært god. I tillegg er samlede balanseverdier redusert gjennom avhending av eiendom og nedbetaling av gjeld. Den positive utviklingen i LHL-gruppen har bidratt til at krav til covenants fra banken er oppfylt, og gruppen er ved utgangen av perioden i en sunn balansesituasjon. Likviditeten er god. Oppsummering LHL og LHL-gruppen er i en god finansiell situasjon ved utgangen av perioden. Utviklingen fremover ser god ut, men det må kontinuerlig arbeides med å skape lønnsomhet i alle aktiviteter som drives. Planene om nytt sykehus ved Gardermoen krever at driften følges nøye i virksomhetene og at det hele tiden stilles krav til positiv drift. 12

13 13

14 14

15 15

16 16

SAK 5. Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden. LHLs 25.ordinære landsmøte, oktober på Scandic Airport Hotel, Gardermoen

SAK 5. Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden. LHLs 25.ordinære landsmøte, oktober på Scandic Airport Hotel, Gardermoen SAK 5 Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden LHLs 25.ordinære landsmøte, 2017 27.-29. oktober på Scandic Airport Hotel, Gardermoen ORIENTERING OM DE ØKONOMISKE RESULTATENE I LANDSMØTEPERIODEN

Detaljer

SAK 5 Orientering om de økonomiske resultatene i landsmøteperioden

SAK 5 Orientering om de økonomiske resultatene i landsmøteperioden SAK 5 Orientering om de økonomiske resultatene i landsmøteperioden LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23.oktober 2011 Orientering om de økonomiske resultatene i landsmøteperioden. LHL har etter gjeldende

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016 Periode: Q2 2016 Kvartalsrapport, andre kvartal 2016 Virksomhetens art og hvor den drives er holdingselskap for den samlede virksomheten Loomis

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 484 534 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: TV 2 AS Forretningsadresse: Nøstegaten 72 5011 BERGEN

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q3/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, TREDJE KVARTAL 2017 Oslo, 15. November 2017 02 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. November 2017 Loomis Foreign Exchange AS Tredje kvartal inkluderer

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv MetaTech)

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011.

Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011. 1 2 3 4 5 Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

NSB-KONSERNET Årsregnskap 2016

NSB-KONSERNET Årsregnskap 2016 09.02.2017 Årsregnskap 2016 Vekst i antall reiser 2016 2015 Persontog Antall togreiser (mill. i Norge)* 72,3 72,4 Produserte setekm. (mill. i Norge) 10 338 10 032 Punktlighet (Norge) 88,3 % 88,6 % Kundetilfredshet

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2009

Rapport for 1. kvartal 2009 Rapport for 1. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2009 mottatt 29 000 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 3. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Loomis Foreign Exchange AS

Loomis Foreign Exchange AS Q3 Loomis Foreign Exchange AS Kvartalsrapport, tredje kvartal 2016 Q3 2016 Oslo, 19 oktober 2016 Q3 Loomis Foreign Exchange AS Kvartalsrapport, tredje kvartal 2016 Tredje kvartal innebærer høysesong for

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2011

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2011 NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2011 Hovedpunkter 1. tertial 2011 Konsernets driftsresultat per 1. tertial er 18 MNOK (25 MNOK), og resultat før skatt 10 MNOK (- 23 MNOK) Økt beredskap og bedre vedlikehold

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2011

Rapport for 2. kvartal 2011 Rapport for 2. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnåde et resultat før skatt på 8,4 MNOK for 2. kvartal 2011. tilsvarende en forbedring

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 2009 3. kvartal 2009 Bank. Forsikring. Og deg. 2 KVARTALSRAPPORT 2009 Kvartalsrapport 30.09.2009 DRIFTSRESULTATET Bankens driftsresultat før skatt er pr. 30.09.2009 37,4 mill. kr. I samme

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 13. februar 2014

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 13. februar 2014 Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 13. februar 2014 1 1. Innledning, v/styrets leder Gislaug Rydland 2. Hovedtrekk for året 2013 v/adm.dir. Terje Tandberg 3. Årsregnskapet 2013 v/øk.dir.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2006

NSB-konsernet Resultat 2006 NSB-konsernet Resultat 2006 Hovedpunkter 2006 Konsernets resultat etter skatt er vesentlig bedre enn fjoråret: Resultat i NSB-konsernet er på 511 MNOK (442 MNOK), en bedring på 69 MNOK,+ 16 %, i forhold

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2009

Rapport for 4. kvartal 2009 Rapport for 4. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet hadde i 4. kvartal 2009 et resultat før skatt på 2,6 MNOK. Dette på tross av høye tapsavsetninger

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7).

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2010 Gyldendal ASA 4. kv. 10 4. kv. 09 2010 2009 Driftsinntekter 521,4 544,6 1 678,3 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 88,5 98,4

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND

SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.2013. Bakgrunn og formål Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer