ET INKLUDERENDE NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET INKLUDERENDE NORGE"

Transkript

1 1

2 ET INKLUDERENDE NORGE I stedet for å styrke dugnads-norge har politikerne skapt et forskjells-norge hvor de på toppen karer til seg mens vanlige arbeidsfolks problemer ikke tas på alvor. Rødt er et solidarisk arbeiderparti, som jobber for et inkluderende Norge, derfor går vi inn for: Norske lønns- og arbeidsvilkår på våre byggplasser og sykehjem, ikke bemanningsbyråer med østeuropeiske lønninger. Å lage ikke-diskriminerende regler for arbeidsinnvandring som motvirker sosial dumping. Å melde Norge ut av EØS vil være det viktigste for å få til dette. Arbeidstillatelse til asylsøkere. RASISME OG MUSLIMHETS SKADER OSS ALLE Rettssikkerheten brytes ned av en kollektiv ansvarliggjøring, enten dette skjer ovenfor muslimer eller andre grupper. Dette skader oss alle. Det bygger også opp om et idealbilde av at Norge er i mål når det gjelder likestilling og rettferdighet, noe som ikke stemmer. Vi har en straffelov som skal ta seg av kriminelle handlinger, som begås av folk, uavhengig av religiøs og kulturelle bakgrunn. Mistenkeliggjøring og hets av muslimer har økt sterkt de siste tiårene. Muslimer generelt stemples som farlige, som potensielle terrorister og som en trussel mot det som fremstilles som norsk kultur og norske verdier. Rasisme mot jøder, samer, romfolk og asylsøkere er også økende. Rasisme og hets splitter oss ved at vi gjør hverandre til fiender. Vi må samle oss på tvers av hudfarge og andre skillelinjer og føre en kamp sammen for velferdsgoder og mot alle former for undertrykking. 2

3 MOT KRIG, KRISE OG RASISME Palestinsk aktivist demonstrerer mot Israels okkupasjon. Foto: Magne Hagesæter. Rødt vil ha et samfunn uten rasisme og nasjonal undertrykking, med demokratiske rettigheter for alle folkegrupper, uansett hudfarge, tro eller livssyn, kjønn, funksjonsevne eller seksuell orientering. Den såkalte krigen mot terror skaper et voksende hat mot muslimer i Vesten og hat mot vestlige i muslimske land. I europeiske land der den økonomiske krisen har slått inn for fullt, ser vi at trakassering og diskriminering av arbeidsinnvandrere og asylsøkere øker. Partiene konkurrerer om å være harde mot innvandrere. Vi jobber mot krig og mot en økonomiske krise som rammer folk flest. Rasisme splitter oss fra å kjempe sammen for en mer rettferdig verden. Rasisme undertrykker og hindrer utvikling av likeverdige samværsformer. Rødt arbeider mot dette. Rasistiske partier, høyreekstremistiske og nynazistiske grupper er i vekst i hele Europa. Etablerte partier går stadig lenger i sine angrep på flyktninger og minoriteter. Både språkbruk og politikken har hardnet til, slik at særlig muslimer, romfolk og asylsøkere stemples som «de andre» og en trussel mot stabilitet og velferden. 3

4 EN RAUS OG RETTFERDIG INNVANDRINGS- OG FLYKTNINGPOLITIKK For det rådende politiske flertallet her hjemme handler innvandrings- og flyktningpolitikk om å utestenge mange, slik at Norge er i ferd med å få en av de mest restriktive innvandringspolitikkene i Europa. Endringer i bestemmelser og forskrifter i asylpolitikken de siste årene, inkludert endringene i utlendingsloven som trådte i kraft i 2010, begrenser mennesker sin rett til å bestemme over sitt eget og familiens liv. Asylbarn er spesielt utsatt. Rødts politikk baserer seg på menneskers grunnleggende behov for trygghet, beskyttelse og fred. Vi arbeider for at mennesker på flukt fra forfølgelse og undertrykkelse skal få komme og legge fram sin søknad om asyl i Norge. Vi vil kjempe for at FNs asylrettregler skal respekteres også i Norge. Det må sikres i lov eller forskrifter at Norge slutter å returnere asylsøkere i strid med FNs høykommissærs anbefalinger. Grensene for opphold på humanitært grunnlag må utvides og antallet kvoteflyktninger må økes til minst det antallet som FN ber oss om. Norge må ta sin del av ansvaret for folk på flukt! Alle som søker asyl eller opphold på annet grunnlag i Norge skal ha rett til individuell behandling, og må få gratis advokat fra første dag og fram til saken er endelig avgjort. De må også få midlertidig arbeidstillatelse så lenge de er i Norge. Ingen skal utsettes for ransakelse, pågripelse, varetekt eller deportasjon uten rettslig behandling. Rødt går i mot de planlagte interneringsleirene for ureturnerbare asylsøkere, og vil ha slutt på asylfengsel. Rødt vil erstatte UNE med en asyldomstol som gir asylsøkernes rettsikkerheten tilbake. Klageren og klagers advokat skal ha rett til å møte for domstolen. Myndighetene må ha bevisbyrden og forplikte seg til å lage avtaler som muliggjør at klageren kan få lagt fram sin dokumentasjon. Det må innskjerpes at barns beste har forrang foran innvandringspolitiske hensyn. Barn på flukt har et særskilt behov for trygghet og et velferdstilbud som sikrer dem en plattform for et nytt liv. Rødt vil at omsorgen for alle asylbarn overføres til barnevernet og går i mot oppretting av såkalte omsorgssentre i andre land. Norge må ratifisere den tredje tilleggsprotokollen i Barnekonvensjonen, som gir barn klageadgang til FN. Rødt vil at alle som har rett til opphold i Norge skal ha rett til familiegjenforening. Vi mener også at når mennesker er gitt oppholdstillatelse gjennom familiegjenforening bør de få opphold som selvstendige personer, uten at oppholdstillatelsen er avhengig av den personen de er gjenforent med. 3-årsregelen for ekteskap er voldsfremmende og setter kvinner og barn i fare. Norge framstår som en versting når det gjelder å behandle papirløse 4

5 og ureturnerbare flyktninger. Det må settes inn ressurser som vesentlig forkorter saksbehandlingstiden for oppholdstillatelser og sikrer at ingen skal behøve å leve papirløse i landet utover 15 måneder. Norge bør innføre regelmessige regulariseringsordninger som gjør at de lengeværende papirløse som ikke har en kriminalsak gående blir gitt permanent oppholdstillatelse. INGEN TALERSTOL TIL NAZISTER Fra folkefest mot rasisme, 15. desember 2012 i Oslo. Foto: Nora Warholm. Høyreekstremisme og nynazisme er på frammarsj i Europa, og slike strømninger finnes også i Norge. De oppmuntres av den voksende muslimhetsen og av tidenes strengeste flyktningpolitikk, samtidig som de selv sprer hat og frykt, særlig mot muslimer. Norwegian Defence League og Stopp islamiseringen av Norge er eksempler på organisasjoner som må stoppes. De må ikke få slippe til i skolevalg, bydelsutvalg eller få en talerstol noe annet sted. Det er slik de bygger seg opp for å bli sett på som legitime. Rødt jobber for å samle folk på tvers av hudfarger, religioner og livssyn for å vise at vi er mange som står opp mot disse rasistiske og fascistiske ideene. Hver gang de mobiliserer må anti-rasister sørge for at de mange motstemmene er tilstede. Slik viser vi at rasister og nynazister ikke får ta over våre gater. 5

6 ET INKLUDERENDE NORGE FLYKTINGER OG INNVANDRERE ER EN RESSURS Integrering av minoriteter er et felles ansvar. Foto: Runa Fjellanger. Rødt mener at flyktninger og innvandrere er en berikelse og en ressurs for det norske samfunnet. Det norske arbeidslivet vil også ha bruk for flere hender. Det er ikke slik at innvandrere stjeler jobbene til de som bor i landet fra før. Flyktninger og innvandrere er ikke en homogen gruppe. De har ulik kultur- og yrkesbakgrunn og ulike erfaringer, som både vil utfordre det norske samfunnet og gi impulser som vil gjøre oss alle rikere og føre til økt toleranse. I dag overlates flyktinger og innvandrere i alt for stor grad til seg selv, enten dette er i kampen for jobb, utdanning eller bolig. De opplever ofte at det er vanskelig å slippe inn i det norske fellesskapet, å bli sett og å bli anerkjent. De opplever at deres språk, kultur og religion blir enten undertrykt eller utryddes gjennom en 6 ulikeverdig integreringsprosess. Rødt mener at integrering av minoriteter er en samfunnsutfordring som kan løses med utgangspunkt i: Gjensidig respekt, forståelse og anerkjennelse for hverandres sosiale, politiske, kulturelle og religiøse bakgrunn. Rett til arbeid, utdanning og bolig som en forutsetning for at minoriteter styrker sin deltagelse i det norske samfunnet. Dialog hvor alle slipper til, med krav til åpenhet, likeverd, deltagelse og samarbeid. Du finner mer av Rødts innvandringspolitikk i vårt arbeidsprogram: rødt.no/politikk/arbeidsprogram/

7 SOLIDARITET OG FELLES KAMP Seher Aydar er leder i Rød Ungdom og Rødts 2. kandidat i Oslo. Foto: Einar Aslaksen. Rasisme er det største hinderet for et raust og inkluderende samfunn. Rasismen er en følge av århundrer med kolonialisme, imperialisme og «hvit» undertrykkelse. Staten er med på å forsterke rasismen gjennom innvandringspolitikken som framstiller innvandrere som et problem for det norske samfunnet. Den setter norske og innvandrende arbeidere, og også innvandrergrupper innbyrdes, opp mot hverandre. EØS-avtalen og EU-tilpasning av Norge forsterker rasismen. Schengenavtalen stenger grensa rundt EU og skaper et «Festung Europa», mens fri arbeidsinnvandring og import av arbeidskraft innafor EØS-området utnyttes til å fremme sosial dumping, som igjen bidrar til å avle rasisme. Rasismen rammer kvinner dobbelt, siden kvinner i minoritetsmiljøene også blir undertrykt av menn og kulturtradisjonene der. Rødt ønsker å styrke innvandrerkvinnenes rettigheter og støtter jenter som gjør opprør mot undertrykkende og patriarkalsk praksis. Rødt ønsker et sterkere samarbeid med minoritetsmiljøer for å bekjempe rasisme og den imperialistiske politikken som følger. Vi ser også på dette som en forutsetning for at moderate islamske og andre minoritetsmiljøer skal vinne fram mot reaksjonære krefter i disse miljøene. Rasisme kan komme til uttrykk på alle arenaer og er skadelig for oss alle, både majoriten og minoriteter. Vi må derfor møte forsøk på splitt og hersk med forsterket solidaritet og felles kamp. 7

8 8 ET INKLUDERENDE NORGE

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015 2014-2015 Politisk plattform Vedtatt på årsmøtet 2014 Politisk plattform er Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms overordnede politikk. Sammen med vedtektene og prinsipprogrammet utgjør politisk plattform

Detaljer

Innledning... 2 Bosetting av flykninger... 4 Oppvekst, barnehager, utdanning... 5 Barnevern... 5 Barnehager og utdanning... 5 Språkopplæring i

Innledning... 2 Bosetting av flykninger... 4 Oppvekst, barnehager, utdanning... 5 Barnevern... 5 Barnehager og utdanning... 5 Språkopplæring i 1 Innledning... 2 Bosetting av flykninger... 4 Oppvekst, barnehager, utdanning... 5 Barnevern... 5 Barnehager og utdanning... 5 Språkopplæring i skolen... 6 Språk og arbeid... 7 Norskopplæring for voksne...

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

ET TREDJE STANDPUNKT: ULIK BAKGRUNN FELLES FRAMTID

ET TREDJE STANDPUNKT: ULIK BAKGRUNN FELLES FRAMTID SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 (Ikke korrekturlest - med forbehold om endringer) ET TREDJE STANDPUNKT: ULIK BAKGRUNN FELLES FRAMTID SVs mål er et solidarisk

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

VELGERGUIDE OM ASYLPOLITIKK 2013

VELGERGUIDE OM ASYLPOLITIKK 2013 VELGERGUIDE OM ASYLPOLITIKK 2013 I presentasjonen av de ulike partiene gis først en oppsummering av de viktigste funnene om det aktuelle partiet. Her har vi hentet ut de standpunktene, handlingene og uttalelsene

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

Sak 06: Arbeidsprogram

Sak 06: Arbeidsprogram Sak 06: Arbeidsprogram LS kan komme med innstillinger til noen av forslagene rett før LM. Men i hovedsak legges de innkomne forslaga direkte frem for LM. Forslag 06-00-01 Rødts Landsmøte 2008 Forslagsstiller(e):

Detaljer

AntirasisteN. B-blad SOS Rasisme i Norge kr 20 nr 1 2004 2003 fra dag til dag

AntirasisteN. B-blad SOS Rasisme i Norge kr 20 nr 1 2004 2003 fra dag til dag AntirasisteN B-blad SOS Rasisme i Norge kr 20 nr 1 2004 2003 fra dag til dag Ved varig adresseendring send avisen i retur til: SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd hold deg oppdatert om rasisme: www.sos-rasisme.no

Detaljer

Arbeidsprogram for Rødt 2008-2010

Arbeidsprogram for Rødt 2008-2010 Arbeidsprogram for Rødt 2008-2010 Gjennom hele den moderne historia har folk flest, i arbeiderbevegelsen og andre folkelige bevegelser, tilkjempet seg rettigheter, innflytelse og sosiale ordninger for

Detaljer

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 Rødt skiller seg fra de andre

Detaljer

Hvorfor internasjonal solidaritet? Hvorfor skal fagbevegelsen bry seg om folk og arbeiderbevegelse i andre land?

Hvorfor internasjonal solidaritet? Hvorfor skal fagbevegelsen bry seg om folk og arbeiderbevegelse i andre land? 1 Hvorfor internasjonal solidaritet? Hvorfor skal fagbevegelsen bry seg om folk og arbeiderbevegelse i andre land? Begrepet: Solidaritet, en følelse av samhørighet og samhold mellom individer eller grupper

Detaljer

Politisk plattform for Press Perioden 2014/2015

Politisk plattform for Press Perioden 2014/2015 Politisk plattform for 5 Press Perioden 2014/2015 Vedtatt på Press 18. ordinære Landsmøtet Nordberg Ungdomsskole 24. 27. april 2014 10 1 15 Innhold: 20 25 30 35 40 Innledning... 3 Demokrati og deltakelse...

Detaljer

Menneskerettigheter i Grunnloven

Menneskerettigheter i Grunnloven Helsingforskomiteen og Amnesty International Norge svarer på spørsmål: Menneskerettigheter i Grunnloven Oslo 11. mai 2012 Stortingets menneskerettighetsutvalg har foreslått en begrenset revisjon av Grunnloven

Detaljer

Arbeidsprogram 2010-2012

Arbeidsprogram 2010-2012 Arbeidsprogram 2010-2012 Arbeidsprogram for Rødt 2010 2012 Gjennom hele den moderne historia har folk flest, i arbeiderbevegelsen og andre folkelige bevegelser, tilkjempa seg rettigheter, innflytelse og

Detaljer

Akhtar Chaudhry. Politisk plattform for Oslo SV s Nominasjonsmøte 2012. La oss gjenreise SV sammen!

Akhtar Chaudhry. Politisk plattform for Oslo SV s Nominasjonsmøte 2012. La oss gjenreise SV sammen! Akhtar Chaudhry Politisk plattform for Oslo SV s Nominasjonsmøte 2012 La oss gjenreise SV sammen! Innholdsfortegnelse Hva nå for SV?...3 Forsvar av velferdsstaten...4 Freds- og solidaritetspartiet SV...5

Detaljer

En sosialliberal integreringspolitikk

En sosialliberal integreringspolitikk En sosialliberal integreringspolitikk INNHOLD: Et liberalt utgangspunkt...3 Venstres politikk...4 Norsk- og samfunnsopplæring for flere...5 Større fleksibilitet i norsk- og samfunnsundervisningen...5 Introduksjonskurs

Detaljer

FRIHET OG FELLESSKAP RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM

FRIHET OG FELLESSKAP RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM FRIHET OG FELLESSKAP RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM Samfunnet er under konstant forandring og utvikling. Teknologiske og økonomiske framskritt har vært viktige for det som har skjedd, men det er kampen mellom

Detaljer

Personlig frihet og sosialt ansvar

Personlig frihet og sosialt ansvar Omslaget 04.12.02 09:51 Side 1 Personlig frihet og sosialt ansvar Venstres stortingsvalgprogram 2001-2005 www.venstre.no Stortingsvalgprogrammet-sv/hv 03.12.02 10:02 Side 1 Innhold 1. Venstres ideologiske

Detaljer

Ved varig adresseendring send avisen i retur til: SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd. AntirasisteN. kr 10 nr 1 2003. B-blad

Ved varig adresseendring send avisen i retur til: SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd. AntirasisteN. kr 10 nr 1 2003. B-blad AntirasisteN kr 10 nr 1 2003 Ved varig adresseendring send avisen i retur til: SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd B-blad hold deg oppdatert om rasisme: www.sos-rasisme.no side 2 Året 2002 For andre gang

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund 2010. Innvandring og integrering

Unge Høyres Landsforbund 2010. Innvandring og integrering Unge Høyres Landsforbund 2010 Innvandring og integrering Forord Unge Høyres innvandrings- og integreringskomité ble satt ned på Landsstyremøtet 14.februar 2009. Komiteen har bestått av Rolf Erik Tveten

Detaljer

Et flerkulturelt samfunn:

Et flerkulturelt samfunn: Et flerkulturelt samfunn: Hei! Jeg heter Mahammed. Jeg er 15 år gammel. Jeg er født i Somalia, og flyttet hit til Norge for 5 år siden. Jeg liker å spille fotball og gå ut med venner. Jeg er egentlig avhengig

Detaljer

Mangfold og felleskap

Mangfold og felleskap SE PÅ VENSTRE! Norge trenger et sterkt, liberalt sentrumsparti som er uavhengig av særinteresser og villig til å samarbeide med andre for å oppnå resultater. En stemme på Venstre er også en stemme på mer

Detaljer

UTFORDRINGER I NORSK ASYLPOLITIKK 2009 2013

UTFORDRINGER I NORSK ASYLPOLITIKK 2009 2013 UTFORDRINGER I NORSK ASYLPOLITIKK 2009 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 1. FNs ANBEFALINGER OM BESKYTTELSE 4 2. POLITISERINGEN AV UTLENDINGSFORVALTNINGEN 5 3. DUBLIN II-FORORDNINGEN 6 4. STØRRE VEKTLEGGING

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

LNUs Barne- og ungdomspolitiske program

LNUs Barne- og ungdomspolitiske program LNUs Barne- og ungdomspolitiske program 2013 2016 Innhold Innledning... 3 LNUs interessepolitiske verdigrunnlag... 3 Om LNUs styringsdokumenter og praktiske politiske arbeid... 3 1. Retten til beskyttelse...

Detaljer

2001 KORT FORTALT. Viktigste begivenheter:

2001 KORT FORTALT. Viktigste begivenheter: 2001 KORT FORTALT Viktigste begivenheter: Norge gikk inn i Schengen-samarbeidet og tiltrådte Dublin-konvensjonen Reformer i behandlingen av asylsaker Det ble enklere å søke om arbeidstillatelse Trygve

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer