Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 22:05

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 03.02.2009 Tidspunkt: 18:00 22:05"

Transkript

1 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 22:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Terje Sagvolden Medlem H Søren Falch Zapffe Medlem H Per-Otto Olsen Medlem H Line Espedal (H) Jostein Spangen Hoset Medlem H Karl Bellen Medlem H Ryno Andersen Medlem H Mona Skaar Thorsrud Medlem H Ole Marius Evensen Medlem H Jan-Bang Olsen Medlem H Per Hægstad Medlem H Abdul Majid Abid Medlem H Arne Jørstad (H) Hasse L. Paulsen Medlem H Sven Erik Hallgren Medlem H Helene Justad Medlem H Kjell Kirkeng Medlem H Sverre Granli Medlem H Reidar Lauritsen Medlem H Olav Aasmundrud Medlem H Per Werrum Medlem H Tonje K. Evju Medlem A Bård Strand Medlem A Tone Elisabeth Svendsen Medlem A Mathias B. Dannevig Medlem A Alexander Cascio Medlem A Mirza Maria Maldonado Medlem A Knut Røssum (AP) Paul Christian Justad Medlem A Anne Lise Iversen Medlem A Liv Jorunn Reiersgård Medlem A Cathrine Armas Baadstø Medlem A

2 Aud-Harriet Kolberg Medlem A Knut I. Ølberg Medlem A Kirsten Hørthe Medlem A Lars Erik Petersen (AP) Lars Haugen Varamedlem FRP Knut Eilert Sørnes Medlem FRP Inger Karin Liudalen Medlem FRP Bjørg Myran (FRP) Arne Liudalen Medlem FRP Kjell Fjeld Medlem FRP Harald Stav (FRP) Ann Kristin T. Finsveen Medlem FRP Morten Svenningsen Medlem FRP Siri Loe Nestleder SP Kirsti Marie Lager Lyngås Medlem SP Espen Lahnstein Medlem SP Brynhild Heitmann Medlem KRF Trond Johansen Medlem KRF Anita Drevdal Medlem SV Runar Gravdal Medlem SV Nina E. Johnsen Medlem V Marianne Berg Korneliussen Medlem V Truls Hallingstad Medlem UF Kirsti L. Lyngås (SP) ble permittert kl. 21:20 før behandling i sak 5. Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Hans-Petter Christensen Rådmann Bjørn Harry Støle Kommunalsjef Einar Heitmann Kommunalsjef Synnøve Tovsrud Kommunalsjef Randi Gran Tørring Kommunalsjef Diverse tatt opp under møtet: Før behandling av sakene besvarte ordføreren følgende spørsmål: Fra representanten Terje Sagvolden (H) om manglende oppfølging av vedtak. Fra representanten Terje Sagvolden (H) om trafikk-sikkerheten på veistrekningen Liertoppen kjøpesenter til grensen med Akershus. Spørsmål fra publikum: Leif Vinge, Lier kulturråd hadde merknader til sak 4 Per Morten Kals, FAU Hegg skole, hadde merknader til sak 4 Morten Brenden, Lier IL, hadde merknader til sak 6 Ulla Nævestad Ordfører Janne Eide Utvalgssekretær

3 SAKSLISTE: Saksnr 1/2009 Godkjenning av protokoll 2/2009 Meldinger 1/2009 Melding i forbindelse med Kommunestyrets behandling av Kontrollutvalgets protokoll datert /2009 MLG som digital læringsplattform/gruppeprogramvare/kommunikasjonsplattform 3/2009 Korollutvalget - protokoll fra møte /2009 Rådet for Drammensregionen - referat fra møte /2009 Hovedutvalgenes sakslister i januar 6/2009 Hovedutvalgenes protokoller i januar 3/2009 Omsorgsplan 2018 Utfordringer, muligheter og veivalg for Lier kommunes omsorgstjenester 4/2009 Kulturhus Lierbyen - plassering og oppstart av OPS-prosess 5/2009 Lokal forskrift ihht. serveringsloven 6/2009 Mulig avtale med Lier IL

4 1/2009 Godkjenning av protokoll Protokollen fra kommunestyrets møte og godkjennes med følgende merknad: Møtet sak 91/2008: Ved votering fikk FRPs forslag 8 stemmer (7FRP, UF) Protokollen ble godkjent med følgende merknad fra Knut Eilert Sørnes (FRP): Møtet , sak 91/2008: Ved votering fikk FRPs forslag 8 stemmer (7FRP, UF) 2/2009 Meldinger 1/2009 Melding i forbindelse med Kommunestyrets behandling av Kontrollutvalgets protokoll datert Melding nr. 1:Melding i forbindelse med Kommunestyrets behandling av Kontrollutvalgets protokoll datert , tas til orientering Meldingen ble tatt til orientering 2/2009 MLG som digital læringsplattform/gruppeprogramvare/kommunikasjonsplattform Melding nr. 2: MLG som digital læringsplattform/gruppeprogramvare/ kommunikasjonsplattform, tas til orientering Meldingen ble tatt til orientering. 3/2009 Konrollutvalget - protokoll fra møte Melding nr.3: Kontrollutvalget - protokoll fra møte , tas til orientering Meldingen ble tatt til orientering. 4/2009 Rådet for Drammensregionen - referat fra møte Melding nr. 4: Rådet for Drammensregionen - referat fra møte , tas til orientering Meldingen ble tatt til orientering. 5/2009 Hovedutvalgenes sakslister i januar Melding nr. 5: Hovedutvalgenes sakslister i januar, tas til orientering Meldingen ble tatt til orientering

5 6/2009 Hovedutvalgenes protokoller i januar Melding nr. 6: Hovedutvalgenes protokoller i januar, tas til orientering Meldingen ble tatt til orientering 3/2009 Omsorgsplan 2018 Utfordringer, muligheter og veivalg for Lier kommunes omsorgstjenester I Lier kommune legger vi til grunn verdiene trygghet, trivsel og respekt i utvikling og levering av omsorgstjenestene. 1. Grunnleggende prinsipper i omsorgstjenestene a) Omsorgstjenestene skal være brukerorientert, basert på valgfrihet og individuell tilpasning, for alle som har behov for omsorg, uavhengig av økonomisk bakgrunn. b) I hovedsak kan omsorgstjenestene ytes i innbyggerens bolig så langt det er forsvarlig. c) Alternativ bolig med opptil heldøgns bemanning, sykehjem eller andre boformer tilpasset den enkeltes livssituasjon skal tilbys som avlastningstilbud, korttidsløsning eller livet ut for den som ikke lenger kan bo i egen bolig. 2. Videreutvikling av eksisterende tjenestetilbud a) Plan for trivsel og helseforebygging for eldre skal fortsatt legges til grunn for videreutvikling av det forebyggende og helsefremmende arbeidet for eldre i Lier. Og denne skal videreutvikles til å omfatte alle typer omsorgsbehov i kommunen. b) Dagtilbudet for eldre og andre med omsorgsbehov vurderes løpende i forbindelse med rulleringen av kommunens handlingsprogram. c) Kvalitetssikring og videreutvikling av demensomsorgen skjer gjennom kommunens kompetansesenter for demens, og ressursbehov vurderes ved rulleringen av handlingsprogrammet. 3. Initiativ til og utredning av - nye tjenester a) Det etableres en enhet for alvorlig syke og døende ved Nøstehagen bo- og omsorgssenter ved at en av de tre fløyene øremerkes til formålet. Tidspunktet for etableringen fastsettes gjennom rulleringen av Handlingsprogrammet. b) Det etableres en dialog med Sykehuset Buskerud HF og nabokommunene om samhandling og utvikling av differensierte tilbud som intermediære tjenester, forsterket sykehjem og rehabilitering, med sikte på et gjensidig og forpliktende samarbeid. c) Tjenester til funksjonshemmede videreføres på det nåværende nivå. Rådmannen legger fram en egen sak om arbeids-, aktivitets- og fritidstilbud til funksjonshemmede i løpet av 2009.

6 d) Lier kommune skal kjøpe omsorgsplasser etter behov. Det skal videre legges til rette for kjøp av tilleggstjenester knyttet til omsorg når kjøp av slike tjenester blir etterspurt av brukerne. e) Det etableres et boligtilbud for aldersdemente i Omsorgsboligene ved Gifstad. Tilbudet skal ha heldøgnsbemanning. 4. Kompetanseutvikling a) Lier kommune skal styrke medarbeidernes kompetanse i omsorgstjenestene for å sikre gode ledere, engasjerte medarbeidere og etisk og forvarlig kvalitet på tjenestene. Tiltak for å styrke medarbeidernes kompetanse, og for å legge bedre til rette for bruk av de ulike elementene i omsorgskjeden, vurderes ved rulleringen av handlingsprogrammet. 5. Utbygging omsorgstjenestenes struktur a) Antall sykehjemplasser og/eller boliger med heldøgnsomsorg økes i samsvar med statens retningslinjer for antall plasser. Det bygges nytt sykehjem i Lier kommune som kan tas i bruk innen utgangen av Antall plasser og fordelingen mellom sykehjemsplasser, trygghetsplasser og boliger med heldøgns bemanning, besluttes gjennom programmeringsfasen. b) Parallelt med denne, gjennomføres en idéfase om fortsatt bruk av Frogner sykehjem i omsorgskjeden eller alternativ bruk av bygningen. c) Rådmannen legger fram en egen sak for Tjenesteutvalget om målsetting, mandat og organisering av programmeringsfasen, i tråd med Lier kommunes dokument for styring av byggeprosjekter. d) Lier kommune skal bidra til å utvikle helhetlige gode bo,- og omsorgsmiljøer for eldre og andre med omsorgsbehov omtalt som trygghetsentra. Et trygghetssenter skal ha nærhet til ulike omsorgs- og helsetjenester, som f eks. boliger med livsløpsstandard, tilrettelagte boliger, trygghetsplasser, andre elementer i omsorgskjeden og fasiliteter som sosiale møteplasser, kulturtilbud og offentlig transport. Trygghetssentra skal bidra til brukernes trygghet, aktivitet og trivsel og til en effektiv og kvalitativ god omsorg. Et trygghetsenter skal tilrettelegges for de krav fremtidens eldre og andre med omsorgsbehov vil ha behov for å etterspørre. e) Ved Liertun bør det planlegges et tilbygg mot nord og øst, primært for å etablere nødutgang på bakkeplan fra etasjene, som brannrømmingsveier, med mulighet for å nytte utvidet tilbygg til annet. 6. Kriterier for kvalitet og resultatmålinger a) Lier kommunes mål er at tilfredsheten til brukerne av Lier kommunes omsorgstjenester skal ligge over den gjennomsnittlige brukertilfredsheten i landet jf. KOSTRA-tall. b) Det gjennomføres en årlig bruker- og pårørendeundersøkelse som rapporteres til tjenesteutvalget og kommunestyret. c) I rapporten analyseres resultatene fra den årlige målingen av brukertilfredshet, pårørendebruker og pårørendetilfredshet og med angivelse av konkrete tiltak som vil bli igangsatt for å nå målet om høy brukertilfredshet for ulike tjenester og institusjoner jf pkt 6 a og 4a.

7 Et omforent kommunestyre vedtok å legge inn innledningen til rådmannens forslag til vedtak: I Lier kommune legger vi til grunn verdiene trygghet, trivsel og respekt i utvikling og levering av omsorgstjenestene. Truls Hallingstad (UF) fremmet følgende forslag: Som Tjenesteutvalgets innstilling med endring til følgende punkt: Nytt punkt 1 a) og b) 1. Grunnleggende prinsipper i omsorgstjenestene a) Omsorgstjenestene skal være brukerorientert, basert på valgfrihet, likebehandling og individuell tilpasning, for alle som har behov for omsorg. b) Tilstrekkelige omsorgstjenester kan ytes i innbyggernes bolig så lenge det er forsvarlig. Endring i punkt 3 d) 3. Initiativ til og utredning - av nye tjenester Som tjenesteutvalgets innstilling med unntak av: Lier kommune kan kjøpe omsorgsplasser etter behov, fortrinnsvis i Lier eller i nabokommuner. Tillegg til punkt 5 e) 5. Utbygging omsorgstjenestens struktur Ved Liertun bør det planlegges et tilbygg mot nord og øst, primært for å etablere nødutgang på bakkeplan fra etasjene, som brannrømmingsveier, med mulighet for å nytte utvidet tilbygg til annet. Tjenesteutvalgets innstilling i punkt 1 a) b), 3d) ble vedtatt med 48 stemmer (19H, 13AP,7FRP, 3SP, 2KRF, 2V, 2SV) mot 1 stemme (UF) avgitt for Truls Hallingstads forslag. Truls Hallingstads forslag til punkt 5 e) ble vedtatt med 26 stemmer (13AP, 7FRP, 3SP, 2SV, UF) For øvrig ble tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 4/2009 Kulturhus Lierbyen - plassering og oppstart av OPS-prosess 1. Lier kommune ønsker kulturhus i Lierbyen i tilknytning til Meierigården i Kulturaksen. Kommunen legger til grunn at netto merkostnader for et slikt kulturhus er estimert til kr. 5-6 mill. pr. år. 2. Rådmannen utarbeider konkurransegrunnlag for et OPS for bygging og teknisk drift av Kulturhus Lierbyen basert på prinsippene i saksutredningen. 3. Kostnadene for OPS-prosess frem til ferdig bygg/anlegg anslått til kr. 1,5-2 mill. forutsettes finansiert over Prosjekt Lierbyen.

8 4. Opsjonsavtale for kjøp av Meierigården med eksisterende bygning og nødvendig grunn forutsettes inngått med dagens eiere før prosjektet videreføres. Opsjonsavtale vedlagt kjøpsavtale inngås av kommunen på vegne av fremtidig OPS-leverandør. 5. Konkurransegrunnlaget og oppdaterte kostnadsestimater for kommunens merkostnader for leie og drift av kulturhuset legges frem for politisk behandling før utlysning av OPS-konkurranse. 6. Bred medvirkning sikres under utarbeidelse av konkurransegrunnlaget fram til vedtak om konkurranseutlysning. 7. Vedtaket forutsetter at Lier øvrige kulturliv ikke skal belastes, ei heller samfunnshus og forsamlingslokaler i aktivitet. 1. Tone E. Svendsen (AP) fremmet følgende forslag Lier kommune ønsker kulturhus i Lierbyen. Foreliggende forslag i tilknytning til Meierigården i Kulturaksen kan benyttes i det videre arbeid. 2. Rådmannen gis i oppdrag å utrede, fremforhandle og legge frem for politisk beslutning minst tre ulike modeller for bygging og drift av et kulturhus i Lierbyen: - Som foreslått i saksfremlegget, med privat eiderskap og kommunen som kontraktspartner/ leietaker i bygget (offentlig privat samarbeid, OPS). - Privat eierskap og privat utleie til kulturformål i Lier. Dette forslaget forutsetter at kommunen benytter et tilsvarende beløp som eventuelle leiekostnader på å støtte kulturaktørenes evne til å betale en fornuftig pris. - Kommunalt eierskap og kommunal utleie til kulturformål i Lier. De tre modellene skal ta utgangspunkt i en periode på år (lik for alle), og de økonomiske forpliktelsene for kommunen i en nåverdi (NPV), samt eier- og driftskonsekvenser, skal komme klart frem når de tre modellene fremlegges for politidk beslutning. For modellene med privat eierskap må en eventuell overtakelseskostnad for kommunen ved slutten av kontraktsperioden komme frem. I tillegg skal det utredes hvilken modell som best sikrer at ulike aktører innenfor kultursektoren og publikum settes i stand til å benytte seg av kulturhusets tilbud. 3. Kostnadene for den videre saksgangen i prosjektet forutsettes finansiert over Prosjekt Lierbyen. Det bør vurderes om det videre arbeidet bør gjennomføres i to trinn: - Et forprosjekt hvor for eksempel tre prekvalifiserte får en symbolsk sum for å beskrive de ulike modellene - Et hovedprosjekt hvor kommune kontraherer og gjennomfører det valgte alternativ

9 4. Opsjonsavtale for kjøp av Meierigården med eksisterende bygning og nødvendig grunn forutsettes inngått med dagens eiere før prosjektet videreføres. Opsjonsavtale vedlagt kjøpsavtale inngås av kommunen på vegne av fremtidig eier, uansett eierskap. 5. Bred medvirkning sikres under videre utarbeidelse av saken. Runar Gravdal (SV) fremmet rådmannens forslag, men nytt punkt 2: Vurdere OPS løsninger videre med henblikk på utvidelse til funksjonell kontrakt m/stedsutvikling, miljø, brukerfunksjonalitet og driftskostnader i konkurransegrunnlaget eller bygge i egen regi. Mathias Dannevig (AP) og Knut Eilert Sørnes (FRP) fremmet følgende forslag: Som tjenesteutvalgets vedtak av , med nytt punkt 5: 1. Lier kommune ønsker et eller flere kultur-/flerbruksbygg i Lierbyen. 2. Alternativt omfang og lokalisering ønskes vurdert i forhold til fornyelse av Hegg skole samt andre lokaler i Lierbyen sentrum. 3. En betydelig økning i kulturbudsjettet, som et eller flere kulturbygg innebærer, må innpasses på en realistisk måte i kommunens økonomiske planer. 4. Alternative finansieringskilder til OPS må vurderes, også egenfinansiering, med innslag av mulige statlige støttetiltak (fond etc). 5. Arbeid utført hittil vil kunne inngå i et helhetlig beslutningsgrunnlag i tillegg til punkt 2. Hegg skole, og rådmannen fremlegger for kommunestyret i løpet av våren 2009 en mulighetsanalyse for kombinasjonsløsning iht. punkt 1-4 ovensfor. Siri Loe (SP) fremmet følgende forslag: Som formannskapets innstilling, men nytt punkt 7: Vedtaket forutsetter at Lier øvrige kulturliv ikke skal belastes, ei heller samfunnshus og forsamlingslokaler i aktivitet. Det ble først votert over Tone Svendsens forslag som falt da det fikk 6 stemmer (4AP, 2SV) mot 43 stemmer (19H, 9AP, 7FRP, 2V, UF, 2KRF., 3SP) Deretter ble det votert over Runar Gravdals forslag og som falt da det fikk 7 stemmer (5AP, 2SV) mot 42 stemmer (19H, 8AP, 7 FRP, 2KRF, 2V, 3SP, UF) Så ble formannskapet innstilling vedtatt med 36 stemmer (18H, 8AP,3SP, 2V, UF 2KRF, 2SV) mot 13 stemmer (5AP, 7FRP, 1H) avgitt for forslag fremmet av Mathias Dannevig og Knut Eilert Sørnes. Siri Loes forslag som nytt punkt 7 ble vedtatt med 31 stemmer (19H, 2AP, 3SP,2KRF, 2SV, 2V, UF) mot 18 stemmer (11AP, 7FRP)

10 5/2009 Lokal forskrift ihht. serveringsloven Følgende forskrift om åpningstider for serveringssteder vedtas: Forskrift om åpningstider for serveringssteder Fastsatt av Lier kommunestyre 3. februar 2009 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) Serveringssteder i Lier kommune som omfattes av serveringsloven kan holde døgnåpent. Kjell Kirkeng (H) fremmet følgende forslag: Serveringssteder i Lier kommune som omfattes av serveringsloven kan holde døgnåpent. 2 og 3 fjernes. Punkt 2 fjernes Kjell Kirkengs forslag ble vedtatt enstemmig. 6/2009 Mulig avtale med Lier IL Lier kommune tilbyr Lier IL en opsjonsavtale der kommunen stiller området Tranby idrettspark og arealet mellom Tranby idrettspark og Joseph Kellers vei til disposisjon for Lier IL basert på følgende grunnforutsetninger: 1. Det innhentes takst på eiendommen og uavhengig kostnadsvurdering av ytelsene Lier IL forplikter seg til å påta seg. Forpliktelsene må kunne verdisettes likt med eiendomsverdien. 2. Lier IL overtar ansvar for anleggsutvikling og drift av Tranby idrettspark og sikrer nye aktivitetstilbud for befolkningen på Tranby uten kostnad for kommunen. Befolkningen og skolene på Tranby har samme tilgang til anleggene som i dag. 3. Lier IL organiserer et egeneid selskap for videre prosjektering, utvikling og drift av anlegg. 4. Lier IL kan utarbeide reguleringsplan for området. Lier IL kan ikke forvente å få godkjent en høyere utnyttingsgrad enn det som ellers er vanlig i området og antall boliger bestemt i boligbyggerperioden 5. Lier IL har hele det juridiske og økonomiske ansvar for videre prosjektutviklingen. 6. Avtalen mellom Lier IL og Lier kommune om overdragelse av eiendom for utvikling og drift, settes opp hvis Lier IL kan legge fram tilstrekkelig dokumentasjon på prosjektets bærekraft og gjennomføring i hht. dette. Opsjonsavtalen forutsetter oppstart av utbygging innen 3 år.

11 Siri Loe (SP) fremmet formannskapets innstilling sålydende: Lier kommune finner at det ikke bør inngås slik opsjonsavtale med Lier IL slik idrettslaget foreslår, og saken avslås. Bård Strand (AP) fremmet følgende forslag: Lier kommune tilbyr Lier IL en opsjonsavtale der kommunen stiller området Tranby idrettspark og arealet mellom Tranby idrettspark og Joseph Kellers vei til disposisjon for Lier IL basert på følgende grunnforutsetninger: 1. Det innhentes takst på eiendommen og uavhengig kostnadsvurdering av ytelsene Lier IL forplikter seg til å påta seg. Forpliktelsene må kunne verdisettes likt med eiendomsverdien. 2. Lier IL overtar ansvar for anleggsutvikling og drift av Tranby idrettspark og sikrer nye aktivitetstilbud for befolkningen på Tranby uten kostnad for kommunen. Befolkningen og skolene på Tranby har samme tilgang til anleggene som i dag. 3. Lier IL organiserer et egeneid selskap for videre prosjektering, utvikling og drift av anlegg. 4. Lier IL kan utarbeide reguleringsplan for området. 5. Lier IL har hele det juridiske og økonomiske ansvar for videre prosjektutviklingen. 6. Avtalen mellom Lier IL og Lier kommune om overdragelse av eiendom for utvikling og drift, settes opp hvis Lier IL kan legge fram tilstrekkelig dokumentasjon på prosjektets bærekraft og gjennomføring i hht. dette. Opsjonsavtalen forutsetter oppstart av utbygging innen 3 år. Kjell Kirkeng (H) fremmet følgende forslag som tillegg til punkt 4 i Bård Strands forslag: Lier IL kan ikke forvente å få godkjent en høyere utnyttingsgrad enn det som ellers er vanlig i området og antall boliger bestemt i boligbyggerprogrammet i kommuneplanen. Kjell Kirkeng forslag ble votert over først og vedtatt enstemmig. Bård Strands forslag ble så vedtatt med 32 stemmer (12H, 13AP, 7FRP) mot 16 stemmer (7H, 2SP, 2KRF,2V, UF, 2SV) avgitt mot formannskapets innstilling.

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 15.12.2009 Tidspunkt: 18:00-20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 15.12.2009 Tidspunkt: 18:00-20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 15.12.2009 Tidspunkt: 18:00-20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Juel Asmund Fuglerud

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: 18:00 19:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: 18:00 19:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: 18:00 19:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 07.10.2014 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl. 18.00 Styreleder i Glitrevannverket

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

ber kommune Politisk sekretariat

ber kommune Politisk sekretariat ber kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 26.08.2010 K1 18:00 på Glitra Formannskapet skal, som styringsgruppe for omstillingsprosessen/strukturprosjektet, ha møte i

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 04.03.2014 Kl 18:00 på Haugestad. Politisk sekretariat. Gruppemøter fra kl 16:30.

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 04.03.2014 Kl 18:00 på Haugestad. Politisk sekretariat. Gruppemøter fra kl 16:30. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 04.03.2014 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 18.03.2010 Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 18.03.2010 Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 18.03.2010 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 25.09.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 18:00 20:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 18:00 20:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget Onsdag 20.08.2008 Kl 18:00 på Lier bygdetun. Gruppemøter på Lier bygdetun etter middag, ca. kl 17:00.

INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget Onsdag 20.08.2008 Kl 18:00 på Lier bygdetun. Gruppemøter på Lier bygdetun etter middag, ca. kl 17:00. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget Onsdag 20.08.2008 Kl 18:00 på Lier bygdetun Bespisning på Haugestad som vanlig, kl 16:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 27.08.2014 Kl 18:00 på Glitra. Politisk sekretariat. Befaring Hennummarka barnehage kl. 1530.

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 27.08.2014 Kl 18:00 på Glitra. Politisk sekretariat. Befaring Hennummarka barnehage kl. 1530. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 27.08.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 27.02.2008 Kl 18:00 på Glitra Under behandling av meldingene vil det bli gitt en muntlig orientering om prosjektet Høvik/Stoppen.

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 15.08.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 22.04.2008 Kl 18:00 på Haugestad Ved åpningen av møtet blir det orientering om energi- og klimasaker v/miljørådgiver Unn Hofstad.

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 07.05.2008 Kl 18:00 på Glitra Etter møtet, ca kl 19:15, vil utvalget få en orientering fra følgende kommunale virksomheter: * Barneverntjenesten

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 07.05.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.04.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer