K I T H. Standard for hodemelding. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 22. november KITH-rapport 24/05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K I T H. Standard for hodemelding. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 22. november KITH-rapport 24/05"

Transkript

1 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD Standard for hodemelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 22. november KITH-rapport 24/05 ISBN

2

3 KITH-rapport TITTEL Standard for hodemelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.0 Status: Til utprøving Forfatter(e): Annebeth Askevold Oppdragsgiver(e): Sosial- og Helsedirektoratet Postadresse Sukkerhuset N-7489 Trondheim Besøksadresse Sverresgt 15 Telefon Telefaks e-post Foretaksnummer ISBN Dato Antall sider Kvalitetssikret av Gradering november Espen Seland Åpen Godkjent av: Jacob Hygen Rapportnr: R24/05 Sammendrag Dette dokumentet beskriver et felles meldingshode som skal benyttes for elektroniske meldinger i helsesektoren. Meldingshodet skal benyttes sammen med fagspesifikke meldinger, og er beregnet til bruk innenfor alle deler av det norske helsevesenet hvor det utveksles helsefaglig informasjon. Meldingshodet vil bidra til en ensartet måte å overføre felles opplysninger på, og dermed bidra til raskere implementering i avgiversystemene for denne type opplysninger. Hodemeldingen kan også benyttes for innrapportering til alle typer helseregistre (personidentifiserbare, pseudonyme, anonyme og avidentifiserte). Meldingshodet inneholder informasjon om avsender/mottaker(e), referanse til alle relevante dokumenter og ev. referanser til dialogen og foreldremeldingen. Hoveddelen av rapporten består av en informasjonsmodell som beskiver meldingen. På grunnlag av denne informasjonsmodellen er det utarbeidet et XML Schema som skal benyttes ved utveksling. Det vil bli utarbeidet separate veiledninger i tilknytning til aktuelle fagmeldinger med beskrivelse av hvordan meldingen skal anvendes for bestemte formål, f.eks. dialog (forespørsel og svar relatert til journalinformasjon eller pasientbehandling), utskrivningsrapport med mer.

4

5 Standard for hodemelding 5 1 Innholdsfortegnelse 2 Innold og funkjson Bakgrunn Om dokumentet Bruksområder Innhold og funksjon Forutsetninger og begrensninger Meldingens innhold og struktur Navn på XML-tag og fargekoder i UML-modellen Oversiktsbilde over UML-modell XML-meldingens struktur Alle attributter sortert alfabetisk Informasjonsmodell for Hodemeldingen Hodemelding (MsgHead) Meldingsinformasjon (MsgInfo) Dialogreferanse (ConversationRef) Avsender (Sender) Mottaker (Receiver) Annen mottaker (OtherReceiver) Organisatorisk enhet (Organisation) Person_a (Person_a) Pasient (Patient) Person (Person) Helsepersonell (HealthcareProfessional) Dokument_a (Document_a) Pasientrapport (PatientReport) Dokument (Document) Referanse (RefDoc) Felleskomponenter Adresse (Address) Telekommunikasjon (TeleCom) Identifikator (Ident) KITH-rapport 24/05

6 6 Standard for hodemelding 4.3 Alle kodeverk, sortert per attributt Liste over kodeverk Kodeverk: 3101 Kjønn Kodeverk: 3109 Samtykke Kodeverk: 3401 Adressetype Kodeverk: 3402 Kommunenummer Kodeverk: 7304 Meldingsbekreftelse Kodeverk: 8235 Kommunikasjonsmetode Kodeverk: 8267 Meldingstype Kodeverk: 8112 Rolle til mottaker Kodeverk: 8113 Prosesstatus Kodeverk: 8114 Type dokumentreferanse Kodeverk: 8115 Ønsket svarprioritet Kodeverk: 8116 ID-type for personer Kodeverk: 9040 Helsevirksomhet type Kodeverk: 9034 Helsepersons roller i forhold til pasient Kodeverk: 9043 Landkoder Kodeverk: 9051 ID-typer for organisatoriske enheter Kodeverk: 9060 Kategori helsepersonell Eksempel på bruk XML-instans XML Schema Refereanser KITH-rapport 24/

7 Standard for hodemelding 7 2 Innold og funkjson Dette kapitlet gir en kort beskrivelse av dokumentet: bakgrunn for arbeidet, bruksområder for dette dokumentet samt en kort oversikt over innholdet og funksjon. 2.1 Bakgrunn Denne standarden er utarbeidet under Sosial- og helsedirektoratets program for Standardisering og samordning av informasjons- og kommunikasjonssystemer i helsevesenet. Dette dokumentet vil sammen med et dokument som beskriver innholdet i en spørsmål- og svarmelding 1, erstatte KITH R46/03 Generell melding for overføring av og forespørsel om EPJ-informasjon. Spørsmål- og svardelen er trukket ut som en egen fagmelding og vil bli publisert i en egen rapport. Den administrative informasjonen er omarbeidet noe. Det er også gjort tilpasninger slik at hodemeldingen kan benyttes for innrapportering til helseregistre Om dokumentet Dokumentet er myntet på leverandører og it-personell som skal implementere meldingen. Dokumentet inneholder mye tekniske detaljer som kun er relevant for de som skal implementere meldingen. Dokumentet beskriver selve XML Schema, en del detaljer rundt selve implementeringen, og kodeverk som skal benyttes. Detaljert beskrivelse av informasjonsinnholdet finnes i Kapittel 2. XML Schema er basert direkte på UML-modellen som beskriver informasjonsinnholdet. Hoveddelen av rapporten består av en informasjonsmodell som beskiver meldingsinnholdet og dokumentasjon av XML Schema som er utarbeidet på grunnlag av denne informasjonsmodellen. Det vil bli utarbeidet separate veiledninger i tilknytning til aktuelle fagmeldinger med beskrivelse av hvordan meldingen skal anvendes for bestemte formål, f.eks. dialog (forespørsel og svar relatert til journalinformasjon eller pasientbehandling), utskrivningsrapport med mer. 2.2 Bruksområder Hodemeldingen skal benyttes for alle nye elektroniske meldinger i helsesektoren (etter høsten 2005). Hodemeldingen skal benyttes sammen med fagspesifikke meldinger, og er beregnet til bruk innenfor alle deler av det norske helsevesenet der det utveksles helsefaglig 1 Meldingsbeskrivelse for sprøsmål- og svar vil ferdigstilles tidlig KITH-rapport 24/05

8 8 Standard for hodemelding informasjon. Hodemeldingen vil bidra til en ensartet måte å overføre felles opplysninger på, og dermed bidra til raskere implementering i avgiver- og mottakersystemene for denne type opplysninger. Hodemeldingen kan også benyttes for innrapportering til alle typer helseregistre (personidentifiserbare, pseudonyme, anonyme og avidentifiserte). 2.3 Innhold og funksjon Standarden beskriver et sett med felles informasjon, og skal alltid benyttes sammen med fagspesifikk informasjon som ofte vil være en egen XML-melding. Standarden kan også benyttes for å kunne overføre et sett med ustandardiserte dokumenter, for eksempel Worddokumenter og pdf-dokumenter eller en kombinasjon av dette. Meldingshodet inneholder informasjon om Avsender Mottaker(e) Referanse til dialogen og foreldremeldingen der dette er relevante Pasientopplysninger Informasjon om fagspesifikt innhold (dokumentinformasjon) Fagspesifikk informasjon vil være representer som en av følgende måter, eller en kombinasjon av dette: Instansmelding inkludert i dokumentinformasjonen som valideres i henhold til eget XML Schema Vedlegg i meldingskonvolutten som separat fil der filformat oppgis i dokumentinformasjon (for eksempel pdf, jpg, gif) Referanse til hvor informasjon kan hentes i form av en URI Forutsetninger og begrensninger Når hodemeldingen benyttes til å utveksle informasjon mellom ulike aktører i helsevesenet vil det kun være en forekomst av pasient. Når meldingen benyttes for innrapportering til helseregistre, kan meldingen inneholde informasjon om mange pasienter, men kun en pasient er knyttet til en pasientrapport. Hodemeldingen vil alltid inneholde enten et eller flere dokumenter (Document) eller en eller flere Pasientrapporter (PatientReport) direkte under toppnoden. Hvert enkelt Dokument (Document) eller Pasientrapport (PatientReport) overføres som en separat "bodypart" i meldingen. Avsender og hovedmottaker vil alltid være en organisatorisk enhet (virksomhet), eller en person i en organisatorisk enhet da det forutsettes at meldingen sendes mellom fagapplikasjoner, at meldingen oversendes med ebxml rammeverk og at oversendelsen sikres med bruk av virksomhetssertifikat. KITH-rapport 24/

9 Standard for hodemelding 9 3 Meldingens innhold og struktur Dette kapitlet beskriver meldingens innhold og struktur. 3.1 Navn på XML-tag og fargekoder i UML-modellen Meldingsbeskrivelsen benytter noen fellesklasser som vil kunne benyttes som gjenbrukbare komponenter i mange meldinger. Adresseopplysninger, Id-opplysninger og telekommunikasjonsopplysninger er benyttet som komplekse datatyper i UML-modellen for å gjøre modellen mer lesbar. Fellesklassene er foreløpig inkludert som gjenbrukbare XML-blokker i XML Schema. Alle tagnavn er engelsk for å være bakoverkompatible med en del tagnavn og meldingsstrukturer som allerede er i bruk. Klasser som kun benyttes for innrapportering til helseregistre er turkis. 3.2 Oversiktsbilde over UML-modell <<top>> Hodemelding (MsgHead) Dialogreferanse (ConversationRef) referanse til foreldremeldingen (RefToParent) : string referanse til dialogstart (RefToConversation) : string 0..1 Dokument (Document) type innhold (ContentType) : CV innholdsbeskrivelse (ContentDescription) : string innholdskategori (ContentCategory) : CV samtykke (Consent) : CV merknad (Annotation) : string tidligste registrering (FromDate) : TS seneste registrering (ToDate) : TS oid referanse (OidRef) : oid ref til forespørsel (EnquiryRefId) : string 1..* 1..* Dokument_a (Document_a) Pasientrapport (PatientReport) Saksnummer (CaseNo) : string Meldingsinformasjon (MsgInfo) meldingstype (Type) : CS versjon av implementering (MIGversion) : string genereringstidspunkt (GenDate) : datetime meldingsid (MsgId) : string prosesstatus (ProcessingStatus) : CS ønsket svarprioritet (RequestedPriority) : CS meldingsbekreftelse (Ack) : CS * Annen mottaker (OtherReceiver) kommunikasjonsmetode (ComMethod) : CS rolle til mottaker (RoleReceiver) : CS Avsender (Sender) kommunikasjonsmetode (ComMethod) : CS Mottaker (Receiver) kommunikasjonsmetode (ComMethod) : CS Organisatorisk enhet (Organisation) type organisatorisk enhet (TypeOrganisation) : CV betegnelse på organisatorisk enhet (OrganisationName) : string id (Ident) : SET<Ident> adresse (Address) : Address telekommunikasjon (TeleCom) : SET<TeleCom> Referanse (RefDoc) utstedelsestidspunkt (IssueDate) : TS type dokument (MsgType) : CS dokumentreferanse (Id) : string mimetype (MimeType) : string innhold (Content) : anytype 0..1 Person_a (Person_a) etternavn (FamilyName) : string mellomnavn (MiddleName) : string fornavn (GivenName) : string fødselsdato (DateOfBirth) : date kjønn (Sex) : CS nasjonalitet (Nationality) : CS id (Ident) : SET<Ident> adresse (Address) : Address telekommunikasjon (TeleCom) : SET<TeleCom> Pasient (Patient) Person (Person) Helsepersonell (HealthcareProfessional) kategori helsepersonell (TypeHealthcareProfessional) : CS rolle i forhold til pasient (RoleToPatient) : CV 0..1 Figur 1 Oversikt over UML-modellen 3.3 XML-meldingens struktur Dette kapittelet inneholder en hierarkisk oversikt over hvordan meldingen er strukturert. Elementnavnene (tagnavn) i XML-meldingen svarer til kortnavn i UML-modellen. Alle bokser med (plusstegn) har et hierarki med elementer under seg som er vist i påfølgende figurer KITH-rapport 24/05

10 10 Standard for hodemelding Figur 2 Hierarkisk oversikt over Hodemelding (MsgHead) KITH-rapport 24/

11 Standard for hodemelding 11 Figur 3 Hierarkisk oversikt over organisasjon med felleskomponenter (Address, TeleCom, Ident) 2005 KITH-rapport 24/05

12 12 Standard for hodemelding Figur 4 Hierarkisk oversikt over pasient (Patient) Figur 5 Hierarkisk oversikt over Person (Person) 3.4 Alle attributter sortert alfabetisk Tabellen under gir en kortfattet oversikt over alle attributter, sortert klassevis. Informasjonsinnholdet er detaljert beskrevet i Kapittel 3. Kolonnen Klassenavn inneholder klassenavn fra UML-modellen, med tagnavn i parentes. KITH-rapport 24/

13 Standard for hodemelding 13 Kolonnen Attributtnavn inneholder attributtnavn fra UML-modellen, med tagnavn i parentes. Kolonnen Kortnavn inneholder tagnavn (elementnavn) brukt i XML Schema. Kolonnen O angir hvor mange forekomster man skal/kan ha av attributtet. Kolonnen Datatype inneholder datatypen for attributtet. Kolonnen Side henviser til hvor i dokumentet man finner beskrivelsen av attributtet. Kolonnen Dokumentasjon inneholder forklaring og betingelser som er knyttet til informasjonselementet. Attributtnavn Kortnavn Klassenavn K Datatype Side Dokumentasjon adresse (Address) adresse (Address) betegnelse på organisatorisk enhet (Organisation Name) dokumentrefer anse (Id) etternavn (FamilyName) fornavn (GivenName) fylke/kommun e (County) fødselsdato (DateOfBirth) gateadresse (StreetAdr) genereringstid spunkt (GenDate) Address Address OrganisationN ame Id FamilyName GivenName Organisatorisk enhet (Organisation) Person_a (Person_a) Organisatorisk enhet (Organisation) Referanse (RefDoc) Person_a (Person_a) Person_a (Person(a) 0..1 Address 21 Felleskomponent som inneholder adresseopplysninger Address 22 Felleskomponent som inneholder adresseopplysninger. 1 string 21 Offisielle betegnelse eller navn på den organsiatoriske enheten string 29 Det refererte dokumentets referanse (ID-nummer eller peker) til dokumentet. Alle cid referanser må stemme med Payload referanser i ebxml konvolutten. Når XML-dokument er inkludert i innhold (Content), skal verdien samsvare med eventuell Id i dokumentet string 22 For å angi personens etternavn string 22 For å angi personens fornavn. County Adresse (Address) 0..1 CS 31 Kommunenummer angis med fire siffer, i henhold til SSB sin inndeling. De to første sifrene angir fylke, de to siste sifrene er kommunens nummer innenfor fylket. DateOfBirth Person_a (Person_a) 0..1 date 22 Personens fødselsdato. Fødselsdato oppgis ikke hvis fødselsnummer oppgis. StreetAdr Adresse (Address) 0..1 string 31 Gateadresse GenDate Meldingsinformasj on (MsgInfo) id (Id) Id Identifikator (Ident) id (Ident) Ident Person_a (Person_a) id (Ident) Ident Organisatorisk enhet (Organisation) innhold (Content) Content Referanse (RefDoc) 0..1 datetime 17 Tidspunkt for generering av meldingen angitt med dato og klokkeslett string 32 Identifikator 0..* SET<Ident > 1..* SET<Ident > 22 Identifikasjon som personen er eller har vært kjent under. Vanligvis benyttes fødselsnummer eller D- nummer for personer. Felleskomponent 21 Felleskomponent som inneholder opplysninger om ID og Type ID anytype 30 For å legge inn XML-dokumenter direkte KITH-rapport 24/05

14 14 Standard for hodemelding Attributtnavn Kortnavn Klassenavn K Datatype Side Dokumentasjon innholdsbeskri velse (ContentDescr iption) innholdskateg ori (ContentCateg ory) kategori helsepersonell (TypeHealthc areprofessiona l) ContentDescri ption ContentCateg ory TypeHealthca reprofessional Dokument (Document) Dokument (Document) Helsepersonell (HealthcareProfess ional) 1 string 28 Overskrift eller annen kort tekst som beskriver dokumentets innhold CV 28 Dersom dokumentet kan knyttes til en standardisert tjeneste (for eksempel Epikrise), kan kode for denne (og det kodeverk koden inngår i) angis her. Denne vil vanligvis svare til til eb:service i ebxml CS 27 Kode som angir kategori helsepersonell i henhold til helsepersonellregisterets inndeling. kjønn (Sex) Sex Person_a 0..1 CS 22 Sosialt kjønn. Benyttes vanligvis ikke hvis fødselsnummer oppgis. kommunikasj onsmetode (ComMethod) kommunikasj onsmetode (ComMethod) kommunikasj onsmetode (ComMethod) ComMethod Avsender (Sender) 0..1 CS 19 Kode for kommunikasjonsmetode som blir eller ble benyttet. ComMethod ComMethod Annen mottaker (OtherReceiver) Mottaker (Receiver) 0..1 CS 20 Kode for kommunikasjonsmetode som blir eller ble benyttet CS 20 Kode for kommunikasjonsmetode som blir eller ble benyttet. land Country Adresse (Address) 0..1 CS 31 Kode for land i henhold til ISO meldingsbekre ftelse (Ack) meldingsid (MsgId) meldingstype (Type) mellomnavn (MiddleName ) merknad (Annotation) mimetype (MimeType) nasjonalitet (Nationality) oid referanse (OidRef) postboks (Postbox) postnummer (PostalCode) poststed (City) Ack MsgId Type Meldingsinformasj on (MsgInfo) Meldingsinformasj on (MsgInfo) Meldingsinformasj on (MsgInfo) Benyttes vanligvis kun for adresser i utlandet CS 18 Angivelse av om avsender ønsker bekreftelse på at mottaker har mottatt meldingen. Ved positiv verdi skal mottagersystemet sende applikasjonskvittering. Merk at definerte forretningsprosesser kan overstyre verdien i dette elementet. 1 string 18 Entydig referansenummer for meldingen i form av en GUID. 1 CS 17 Spesifikasjon av benyttet meldingstype. MiddleName Person_a 0..1 string 22 For å angi personens mellomnavn, dvs. navn som personen vanligvis ikke benytter sammen med fornavnet, og som heller ikke inngår som en del av etternavnet. Annotation MimeType Dokument (Document) Referanse (RefDoc) 0..1 string 28 Kortfattet kommentar/merknad i tilknytning til dokumentet som ikke kan plasseres noen andre steder i meldingshodet eller meldingsinnholdet string 29 Mime mediatype til det vedlagte dokumentet. Nationality Person_a 0..1 CS 22 Personens nasjonalitet. Skal kun brukes hvis pasientens nasjonalitet ikke er norsk (NO). OidRef Dokument (Document) 0..1 oid 28 Dette attributtet er tatt med for å kunne identifisere et fragment i EPJ entydig ved hjelp av oid hvis dette er tatt i bruk. Postbox Adresse (Address) 0..1 string 31 Postboks PostalCode Adresse (Address) 0..1 string 31 Postnummer City Adresse (Address) 0..1 string 31 Poststed KITH-rapport 24/

15 Standard for hodemelding 15 Attributtnavn Kortnavn Klassenavn K Datatype Side Dokumentasjon prosesstatus (ProcessingSt atus) ref til forespørsel (EnquiryRefId ) referanse til dialogstart (RefToConver sation) referanse til foreldremeldi ngen (RefToParent) ProcessingStat us EnquiryRefId RefToConvers ation RefToParent Meldingsinformasj on (MsgInfo) Dokument (Document) Dialogreferanse (ConversationRef) Dialogreferanse (ConversationRef) 0..1 CS 18 Benyttes for å angi hvilken status meldingen har i prosessen (Opplæring/testing, produksjon, debugging). Koder er hentet fra tilsvarende element i HL7- RIM 0..1 string 29 Referense som knytter dette svaret entydig til den aktuelle forespørselen. 1 string 19 Unik id for alle meldinger som inngår i den samme dialogen. Det anbefales at den er identisk med MsgInfo.MsgId for første melding i en dialog. Dette skal være en id som fagapplikasjonen kan nyttegjøre seg. 1 string 19 Refereranse til foreldremeldingen (dvs elementet MsgInfo.MsgId) når hodemeldingen benyttes. For frittstående meldinger skal den samme id'en som benyttes for applikasjonskvittering benyttes. rolle i forhold til pasient (RoleToPatien t) rolle til mottaker (RoleReceiver ) Saksnummer (CaseNo) samtykke (Consent) seneste registrering (ToDate) telekomadress e (TeleAddress) telekommunik asjon (TeleCom) telekommunik asjon (TeleCom) tidligste registrering (FromDate) type adresse (Type) type dokument (MsgType) RoleToPatient RoleReceiver CaseNo Consent ToDate TeleAddress TeleCom TeleCom FromDate Helsepersonell (HealthcareProfess ional) Annen mottaker (OtherReceiver) Pasientrapport (PatientReport) Dokument (Document) Dokument (Document) Telekommunikasj on (TeleCom) Organisatorisk enhet (Organisation) Person_a (Person_a) Dokument (Document) 0..1 CV 27 Helsepersonellets rolle i forhold til en pasient. 1 CS 20 Rollen til annen mottager. 1 string 27 Unik identifikator til det aktuelle formålet. Benyttes for å knytte pasientrapport sammen med (pseudonym) personidentifikator CV 28 Angir om det er innhentet samtykke TS 28 Dato, eventuelt dato og klokkeslett, som angir når den yngste delen av dokumentets innhold ble registrert. Dersom hele dokumentet ble registrert den dato som er angitt i "tidligste registrering", kan dette attributtet utelates URL 32 Telekommunikasjonsadressen, inkludert type (epost, faks, telefon). 0..* SET<Tele Com> 0..* SET<Tele Com> 21 Felleskomponent som inneholder opplysninger om telekommunikasjonsadresse og type (privat, arbeid etc). 23 Felleskomponent som inneholder opplysninger om telekommunikasjonsadresse og type (privat, arbeid etc) TS 28 Dato, eventuelt dato og klokkeslett, som angir når den eldste delen av dokumentets innhold ble registrert. Type Adresse (Address) 0..1 CS 31 Kode for type adresse. MsgType Referanse (RefDoc) 0..1 CS 29 Kode som angir type til dokumentet som ligger vedlagt KITH-rapport 24/05

16 16 Standard for hodemelding Attributtnavn Kortnavn Klassenavn K Datatype Side Dokumentasjon type innhold (ContentType) type organisatorisk enhet (TypeOrganis ation) type telekomadress e (TypeTelecom ) type Id (TypeId) utstedelsestids punkt (IssueDate) versjon av implementerin g (MIGversion) ønsket svarprioritet (RequestedPri ority) ContentType TypeOrganisa tion TypeTelecom TypeId IssueDate MIGversion RequestedPrio rity Dokument (Document) Organisatorisk enhet (Organisation) Telekommunikasj on (TeleCom) Identifikator (Ident) Referanse (RefDoc) Meldingsinformasj on (MsgInfo) Meldingsinformasj on (MsgInfo) 0..1 CV 28 Kode som angir hvilken type innhold dette dokumentet har. Hvis innholdet er en standardisert melding, skal meldingstype fra kodeverk Meldingstype (OID=8267) Det kan også være aktuelt å benytte samme koder som i eb:service.eb:action. Dette kodeverket er under utarbeidelse CV 21 Dersom dette er en organisatorisk enhet innenfor helsevesenet, kan det her angis en kode som angir hvilken type helsevirksomhet dette er i hehold til kodeverk 9040 Helsevirksomhet type CS 32 Type telkommunikasjonsadresse, knyttet til tilhørignheten CV 32 Kode for type Id 0..1 TS 29 Tidspunkt for opprettelse av dokument/melding angitt med dato og ev. klokkeslett. Tispunktet skal samsvare med tilsvarende verdi i dokumentet string 17 Spesifikasjon av benyttet implementasjon av meldingen CS 18 Ønsket svarprioritet. KITH-rapport 24/

17 Standard for hodemelding 17 4 Beskrivelse av UML-modell 4.1 Informasjonsmodell for Hodemeldingen Hodemelding (MsgHead) Toppnode i meldingshodet. Benyttes kun som et overordnet nivå for enkelt å kunne skille mellom administrative data og dokumentinformasjon. Assosierte klasser: Inneholder 1..* 'Dokument_a (Document_a)' (Side: 27) by value Inneholder 1 'Meldingsinformasjon (MsgInfo)' (Side: 17) by value Meldingsinformasjon (MsgInfo) Inneholder meldingsteksnisk informasjon relatert til meldingshodet. Assosierte klasser: Er en del av 'Hodemelding (MsgHead)' (Side: 27) by value Inneholder 0..1 'Dialogreferanse (ConversationRef)' (Side: 18) by value Inneholder 1 'Avsender (Sender)' (Side: 19) by value Inneholder 1 'Mottaker (Receiver)' (Side: 19) by value Inneholder 0..1 'Pasient (Patient)' (Side: 23) by value Inneholder 0..* 'Annen mottaker (OtherReceiver)' (Side: 20) by value Attributter C Type Beskrivelse meldingstype (Type) versjon av implementering (MIGversion) genereringstidspun kt (GenDate) 1 CS 1 string 1 datetim e Spesifikasjon av benyttet meldingstype. <Type V="HEAD" DN="Hodemelding" /> Kommentar: Fast verdi: HEAD Hodemelding Spesifikasjon av benyttet implementasjon av meldingen. Bruk: Identifikasjon av benyttet versjon av meldingshodet på formen "vn ccyymm-dd". <MIGversion>v </MIGversion> Tidspunkt for generering av meldingen angitt med dato og klokkeslett. Bruk: Dato og klokkeslett. <GenDate> T09:30:47</GenDate> 2005 KITH-rapport 24/05

18 18 Standard for hodemelding Attributter C Type Beskrivelse meldingsid (MsgId) prosesstatus (ProcessingStatus) ønsket svarprioritet (RequestedPriority ) meldingsbekreftels e (Ack) 1 string 0..1 CS 0..1 CS 0..1 CS Entydig referansenummer for meldingen i form av en GUID. Bruk: GUID skal oppgis som et unikt 16-byte (128-bits) tall på hexadesimal form. GUID skal skrives som et 4-bits ord, tre 2-bits ord og et 6-bits ord (se eksempel). <Id>4c c412-4c14-baae-7b096f64f6e7</Id> Benyttes for å angi hvilken status meldingen har i prosessen (Opplæring/testing, produksjon, debugging). Koder er hentet fra tilsvarende element i HL7-RIM <ProcessingStatus V="P" DN="Produksjon"/> Kodeverk: 8213 Prosesstatus T Opplæring P Produksjon D Debugging (denne benyttes også når det sendes testmeldinger i utviklingsfasen) Ønsket svarprioritet. <RequestedPriority V="H" DN="Høy"/> Kodeverk: 8115 Ønsket svarprioritet L Lav N Normal H Høy Angivelse av om avsender ønsker bekreftelse på at mottaker har mottatt meldingen. Ved positiv verdi skal mottagersystemet sende applikasjonskvittering. Merk at definerte forretningsprosesser kan overstyre verdien i dette elementet. <Ack V="J" DN="Ja"/> Kodeverk: 7304 Meldingsbekreftelse F Kun ved feil J Ja N Nei Dialogreferanse (ConversationRef) Referanse til tidligere meldinger som utgjør en konkret dialog eller konversasjon. Klassen skal ikke benyttes for den første meldingen i en konversasjon eller dialog. Assosierte klasser: Er en del av 'Meldingsinformasjon (MsgInfo)' (Side: 17) by value KITH-rapport 24/

19 Standard for hodemelding 19 Attributter C Type Beskrivelse referanse til foreldremeldingen (RefToParent) referanse til dialogstart (RefToConversatio n) 1 string 1 string Refereranse til foreldremeldingen (dvs elementet MsgInfo.MsgId) når hodemeldingen benyttes. For frittstående meldinger skal den samme id'en som benyttes for applikasjonskvittering benyttes. Bruk: Hvis det kun er en tidligere melding vil referanse til dialogstart (RefToConversation) være identisk med referanse til foreldremelding (RefToParent). Kommentar: Dette elementet har ikke noe med ebxml konvolutt elementene å gjøre. Dette er en meldingsid som fagapplikasjonen må kunne nyttiggjøre seg. En og samme melding (med samme id) kan godt bli overføre i forskjellige konvolutter (med forskjellig id). Unik id for alle meldinger som inngår i den samme dialogen. Det anbefales at den er identisk med MsgInfo.MsgId for første melding i en dialog. Dette skal være en id som fagapplikasjonen kan nyttegjøre seg. Bruk: Hvis det kun er en tidligere melding vil referanse til dialogstart (RefToConversation) være identisk med referanse til foreldremelding (RefToParent). Kommentar: Dette elementet har ikke noe med ebxml konvolutt elementene å gjøre. Dette er en meldingsid som fagapplikasjonen må kunne nyttiggjøre seg. En og samme melding (med samme id) kan godt bli overføre i forskjellige konvolutter (med forskjellig id) Avsender (Sender) Assosierte klasser: Er en del av 0..1 'Meldingsinformasjon (MsgInfo)' (Side: 17) by value Inneholder 1 'Organisatorisk enhet (Organisation)' (Side: 20) by value Attributter C Type Beskrivelse kommunikasjonsm etode (ComMethod) 0..1 CS Kode for kommunikasjonsmetode som blir eller ble benyttet. Kommentar: For avsender oppgis denne kun hvis meldingen skal sendes per brev. Kodeverk: 8235 Kommunikasjonsmetode EDI EDI PST Brev Mottaker (Receiver) Assosierte klasser: Er en del av 0..1 'Meldingsinformasjon (MsgInfo)' (Side: 17) by value Inneholder 1 'Organisatorisk enhet (Organisation)' (Side: 20) by value 2005 KITH-rapport 24/05

20 20 Standard for hodemelding Attributter C Type Beskrivelse kommunikasjonsm etode (ComMethod) 0..1 CS Kode for kommunikasjonsmetode som blir eller ble benyttet. Kommentar: For mottager oppgis denne kun hvis meldingen skal sendes per brev. Kodeverk: 8235 Kommunikasjonsmetode EDI EDI PST Brev Annen mottaker (OtherReceiver) Assosierte klasser: Er en del av 0..1 'Meldingsinformasjon (MsgInfo)' (Side: 17) by value Inneholder 0..1 'Organisatorisk enhet (Organisation)' (Side: 20) by value Inneholder 0..1 'Person_a' (Side: 21) by value Attributter C Type Beskrivelse kommunikasjonsm etode (ComMethod) rolle til mottaker (RoleReceiver) 0..1 CS CS Kode for kommunikasjonsmetode som blir eller ble benyttet. Bruk: Det anbefales at kommunikasjonsmetode alltid oppgis for kopimottaker Rollen til annen mottager. Kodeverk: 8112 Rolle til mottaker COP Kopimottaker FR Mottaker i videresendt melding OR Opprinnelig mottaker (Opplysninger om opprinnelig mottaker hvis dette er en videresending) Organisatorisk enhet (Organisation) Denne klassen benyttes til å beskrive de organisatoriske enhetene som direkte eller indirekte er involvert i korrespondansen. Hvis organisasjon oppgis som en hierarkisk struktur, skal høyste nivå av klassen tilsvare høyeste nivå i organisasjonen. <Organisation> <OrganisationName>Køfri sykehus HF</OrganisationName> <Ident> <Id> </Id> <TypeId V="ENH" DN="Organisasjonsnummeret i Enhetsregister" S=" "/> </Ident> <Organisation> <OrganisationName>Kirurgisk avdeling</organisationname> <IdentId> <Id>1000</Id> <TypeId V="LAV" DN="Lokal identifikator for avdelinger" S=" "/> </Ident> <Organisation> <OrganisationName>Kirurgisk poliklinikk</organisationname> <Ident> <Id>1051</Id> <TypeId V="LOK" DN="Lokal identifikator uten nærmere angivelse" S=" "/> </Ident> </Organisation> </Organisation> </Organisation> Assosierte klasser: KITH-rapport 24/

21 Standard for hodemelding 21 Er en del av 'Organisatorisk enhet (Organisation)' (Side: 20) by value Er en del av 0..1 'Avsender (Sender)' (Side: 19) by value Er en del av 0..1 'Mottaker (Receiver)' (Side: 19) by value Er en del av 0..1 'Annen mottaker (OtherReceiver)' (Side: 20) by value Inneholder 0..1 'Helsepersonell (HealthcareProfessional)' (Side: 25) by value Attributter C Type Beskrivelse type organisatorisk enhet (TypeOrganisation ) betegnelse på organisatorisk enhet (OrganisationNam e) 0..1 CV 1 string id (Ident) 1..* SET<Id ent> telekommunikasjo n (TeleCom) 0..* SET<Te lecom> adresse (Address) 0..1 Address Dersom dette er en organisatorisk enhet innenfor helsevesenet, kan det her angis en kode som angir hvilken type helsevirksomhet dette er i hehold til kodeverk 9040 Helsevirksomhet type. Offisielle betegnelse eller navn på den organsiatoriske enheten. <OrganisationName>Køfri sykehus HF</OrganisationName> Felleskomponent som inneholder opplysninger om ID og Type ID. <Ident> <Id> </Id> <TypeId V="ENH" DN="Organisasjonsnummeret i Enhetsregister" S=" "/> </Ident> Kodeverk: 9051 ID-typer for organisatoriske enheter ENH Organisasjonsnummeret i Enhetsregister (Brønnøysund) OK Organsiasjonskodeverk HER Identifikator fra Helsetjenesteenhetsregisteret (HER-id) NPR NPR avdelingsnummer AVD Off. identifikator for avdelinger SYS SYSVAK institusjonsnummer APO Apotekenes identifikasjonsnummer LIN Lokal identifikator for institusjoner LAV Lokal identifikator for avdelinger LOK Lokal identifikator uten nærmere angivelse Felleskomponent som inneholder opplysninger om telekommunikasjonsadresse og type (privat, arbeid etc). Felleskomponent som inneholder adresseopplysninger Person_a (Person_a) Abstrakt klasse. Inneholder opplysninger om en person. Assosierte klasser: Abstrakt klasse, spesialiserer som 'Pasient (Patient)' (Side: 23), 'Person (Person)' (Side: 24), 'Helsepersonell (HealthcareProfessional)' (Side: 25) Er en del av 0..1 'Annen mottaker (OtherReceiver)' (Side: 20) by value 2005 KITH-rapport 24/05

22 22 Standard for hodemelding Attributter C Type Beskrivelse etternavn (FamilyName) mellomnavn (MiddleName) fornavn (GivenName) fødselsdato (DateOfBirth) 0..1 string 0..1 string 0..1 string 0..1 date kjønn (Sex) 0..1 CS nasjonalitet (Nationality) id (Ident) 0..* SET<Id ent> adresse (Address) 0..1 Address For å angi personens etternavn. < FamilyName>Nordmann</FamilyName> For å angi personens mellomnavn, dvs. navn som personen vanligvis ikke benytter sammen med fornavnet, og som heller ikke inngår som en del av etternavnet. For å angi personens fornavn. <GivenName>Ola</GivenName> Personens fødselsdato. Fødselsdato oppgis ikke hvis fødselsnummer oppgis. Bruk: Hvis fødselsdato benyttes, bør også kjønn (Sex) fylles ut. Sosialt kjønn. Benyttes vanligvis ikke hvis fødselsnummer oppgis. Kodeverk: 3101 Kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ikke spesifisert 0..1 CS Personens nasjonalitet. Skal kun brukes hvis pasientens nasjonalitet ikke er norsk (NO). Bruk: Landskode i henhold til ISO3166 Kodeverk: 9043 Landkoder Identifikasjon som personen er eller har vært kjent under. Vanligvis benyttes fødselsnummer eller D-nummer for personer. <Ident> <Id> </Id> <TypeId V="FNR" DN="Fødslesnummer" S=" "/> </Ident> Kommentar: Felleskomponent som inneholder opplysninger om ID og Type ID. Kodeverk: 8116 ID-type for personer FNR Fødselsnummer DNR D-nummer HNR H-nummer HPR HPR-nummer HER Identifikator fra Helsetjenesteenhetsregisteret PNR Passnummer SEF Svensk personnummer DKF Dansk personnummer SSN Sosial security number FPN Forsikringspolise nummer XXX Annet Felleskomponent som inneholder adresseopplysninger. KITH-rapport 24/

23 Standard for hodemelding 23 Attributter C Type Beskrivelse telekommunikasjo n (TeleCom) 0..* SET<Te lecom> Felleskomponent som inneholder opplysninger om telekommunikasjonsadresse og type (privat, arbeid etc) Pasient (Patient) Informasjon som er knyttet til rollen som pasient. Alle elementer er frivilige, men navn eller Id (Ident) må alltid oppgis. Vanligvis oppgis både navn og Id. Usage: Vanligvis vil hodemeldingen kun inneholde informasjon om en pasient (eller ingen). Når hodemeldingen benyttes for innrapportering til helseregsitre kan hodemeldingen inneholde opplysninger om mange pasienter, men kun en pasient er knyttet til en pasientrapport. Assosierte klasser: Spesialisering av 'Person_a' (Side: 21) Er en del av 'Meldingsinformasjon (MsgInfo)' (Side: 17) by value role: har rolle pasient Er en del av 0..1 'Pasientrapport (PatientReport)' (Side: 27) by value Er en del av 0..1 'Annen mottaker (OtherReceiver)' (Side: 20) by value Attributter C Type Beskrivelse etternavn (FamilyName) mellomnavn (MiddleName) fornavn (GivenName) fødselsdato (DateOfBirth) 0..1 string 0..1 string 0..1 string 0..1 date kjønn (Sex) 0..1 CS For å angi personens etternavn. "Nordmann" For å angi personens mellomnavn, dvs. navn som personen vanligvis ikke benytter sammen med fornavnet, og som heller ikke inngår som en del av etternavnet. For å angi personens fornavn. "Ola" Personens fødselsdato. Fødselsdato oppgis ikke hvis fødselsnummer oppgis. Bruk: Hvis fødselsdato benyttes, bør også kjønn (Sex) fylles ut. Sosialt kjønn. Benyttes vanligvis ikke hvis fødselsnummer oppgis. Kodeverk: 3101 Kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ikke spesifisert nasjonalitet (Nationality) 0..1 CS Personens nasjonalitet. Skal kun brukes hvis pasientens nasjonalitet ikke er norsk (NO). Bruk: Landskode i henhold til ISO3166 Kodeverk: 9043 Landkoder 2005 KITH-rapport 24/05

24 24 Standard for hodemelding Attributter C Type Beskrivelse id (Ident) 0..* SET<Id ent> Identifikasjon som personen er eller har vært kjent under. Vanligvis benyttes fødselsnummer eller D-nummer for personer. <Ident> <Type V="FNR" DN="Fødslesnummer" S=" "/> <Id> </Id> </Ident> Kommentar: Felleskomponent som inneholder opplysninger om ID og Type ID. Kodeverk: 8116 ID-type for personer FNR Fødselsnummer DNR D-nummer HNR H-nummer HPR HPR-nummer HER Identifikator fra Helsetjenesteenhetsregisteret PNR Passnummer SEF Svensk personnummer DKF Dansk personnummer SSN Sosial security number FPN Forsikringspolise nummer XXX Annet adresse (Address) 0..1 Address telekommunikasjo n (TeleCom) 0..* SET<Te lecom> Felleskomponent som inneholder adresseopplysninger. Felleskomponent som inneholder opplysninger om telekommunikasjonsadresse og type (privat, arbeid etc) Person (Person) Assosierte klasser: Spesialisering av 'Person_a' (Side: 21) Er en del av 0..1 'Annen mottaker' (Side: 20) by value Attributter C Type Beskrivelse etternavn (FamilyName) mellomnavn (MiddleName) fornavn (GivenName) fødselsdato (DateOfBirth) 0..1 string 0..1 string 0..1 string 0..1 date For å angi personens etternavn. "Nordmann" For å angi personens mellomnavn, dvs. navn som personen vanligvis ikke benytter sammen med fornavnet, og som heller ikke inngår som en del av etternavnet. For å angi personens fornavn. "Ola" Personens fødselsdato. Fødselsdato oppgis ikke hvis fødselsnummer oppgis. Bruk: Hvis fødselsdato benyttes, bør også kjønn (Sex) fylles ut. KITH-rapport 24/

25 Standard for hodemelding 25 Attributter C Type Beskrivelse kjønn (Sex) 0..1 CS Sosialt kjønn. Benyttes vanligvis ikke hvis fødselsnummer oppgis. Kodeverk: 3101 Kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ikke spesifisert nasjonalitet (Nationality) id (Ident) 0..* SET<Id ent> 0..1 CS Personens nasjonalitet. Skal kun brukes hvis pasientens nasjonalitet ikke er norsk (NO). Bruk: Landskode i henhold til ISO3166 Kodeverk: 9043 Landkoder Identifikasjon som personen er eller har vært kjent under. Vanligvis benyttes fødselsnummer eller D-nummer for personer. <Ident> <Type V="FNR" DN="Fødslesnummer" S=" "/> <Id> </Id> </Ident> Kommentar: Felleskomponent som inneholder opplysninger om ID og Type ID. Kodeverk: 8116 ID-type for personer FNR Fødselsnummer DNR D-nummer HNR H-nummer HPR HPR-nummer HER Identifikator fra Helsetjenesteenhetsregisteret PNR Passnummer SEF Svensk personnummer DKF Dansk personnummer SSN Sosial security number FPN Forsikringspolise nummer XXX Annet adresse (Address) 0..1 Address telekommunikasjo n (TeleCom) 0..* SET<Te lecom> Felleskomponent som inneholder adresseopplysninger. Felleskomponent som inneholder opplysninger om telekommunikasjonsadresse og type (privat, arbeid etc) Helsepersonell (HealthcareProfessional) For å beskrive egenskaper ved personen som helsepersonell. Assosierte klasser: Spesialisering av 'Person_a' (Side: 21) Er en del av 0..1 'Organisatorisk enhet (Organisation)' (Side: 20) by value Er en del av 0..1 'Annen mottaker (OtherReceiver)' (Side: 20) by value 2005 KITH-rapport 24/05

26 26 Standard for hodemelding Attributter C Type Beskrivelse etternavn (FamilyName) mellomnavn (MiddleName) fornavn (GivenName) fødselsdato (DateOfBirth) 0..1 string 0..1 string 0..1 string 0..1 date kjønn (Sex) 0..1 CS For å angi personens etternavn. "Nordmann" For å angi personens mellomnavn, dvs. navn som personen vanligvis ikke benytter sammen med fornavnet, og som heller ikke inngår som en del av etternavnet. For å angi personens fornavn. "Ola" Personens fødselsdato. Fødselsdato oppgis ikke hvis fødselsnummer oppgis. Bruk: Hvis fødselsdato benyttes, bør også kjønn (Sex) fylles ut. Sosialt kjønn. Benyttes vanligvis ikke hvis fødselsnummer oppgis. Kodeverk: 3101 Kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ikke spesifisert nasjonalitet (Nationality) id (Ident) 0..* SET<Id ent> adresse (Address) 0..1 Address 0..1 CS Personens nasjonalitet. Skal kun brukes hvis pasientens nasjonalitet ikke er norsk (NO). Bruk: Landskode i henhold til ISO3166 Kodeverk: 9043 Landkoder Identifikasjon som personen er eller har vært kjent under. Vanligvis benyttes fødselsnummer eller D-nummer for personer. <Ident> <Type V="FNR" DN="Fødslesnummer" S=" "/> <Id> </Id> </Ident> Kommentar: Felleskomponent som inneholder opplysninger om ID og Type ID. Kodeverk: 8116 ID-type for personer FNR Fødselsnummer DNR D-nummer HNR H-nummer HPR HPR-nummer HER Identifikator fra Helsetjenesteenhetsregisteret PNR Passnummer SEF Svensk personnummer DKF Dansk personnummer SSN Sosial security number FPN Forsikringspolise nummer XXX Annet Felleskomponent som inneholder adresseopplysninger. KITH-rapport 24/

27 Standard for hodemelding 27 Attributter C Type Beskrivelse telekommunikasjo n (TeleCom) kategori helsepersonell (TypeHealthcarePr ofessional) rolle i forhold til pasient (RoleToPatient) 0..* SET<Te lecom> 0..1 CS 0..1 CV Felleskomponent som inneholder opplysninger om telekommunikasjonsadresse og type (privat, arbeid etc). Kode som angir kategori helsepersonell i henhold til helsepersonellregisterets inndeling. Kodeverk: 9060 Kategori helsepersonell Helsepersonellets rolle i forhold til en pasient. Kodeverk: 9034 Helsepersons roller i forhold til pasient 1 Pasientansvarlig lege 2 Pasientansvarlig psykolog 3 Behandlingsansvarlig lege 4 Journalansvarlig 5 Informasjonsansvarlig 6 Fastlege 7 Faglig ansvarlig for vedtak i psykisk helsevern 8 Koordinator Individuel plan Dokument_a (Document_a) Assosierte klasser: Abstrakt klasse, spesialiserer som 'Dokument (Document)' (Side: 27), 'Pasientrapport (PatientReport)' (Side: 27) Er en del av 'Hodemelding (MsgHead)' (Side: 17) by value Pasientrapport (PatientReport) Denne klassen benyttes ved innrapportering avdata til helseregistre. Assosierte klasser: Spesialisering av 'Dokument_a (Document_a)' (Side: 27) Er en del av 'Hodemelding (MsgHead)' (Side: 17) by value Inneholder 0..1 'Pasient (Patient)' (Side: 23) by value Inneholder 1..* 'Dokument (Document)' (Side: 27) by value Attributter C Type Beskrivelse Saksnummer (CaseNo) 1 string Unik identifikator til det aktuelle formålet. Benyttes for å knytte pasientrapport sammen med (pseudonym) personidentifikator Dokument (Document) Denne klassen benyttes ved overføring av dokumenter. Fagspesifikk informasjoner overføres fortrinnsvis i henhold til en gjeldende standard som regel spesifisert via et eget XML Schema, og inkludert i meldingsinstansen i elementet Innhold (Content) under Referanse (RefDoc). Assosierte klasser: Spesialisering av 'Dokument_a (Document_a)' (Side: 27) Er en del av 'Pasientrapport (PatientReport)' (Side: 27) by value Er en del av 'Hodemelding (MsgHead)' (Side: 17) by value Inneholder 1 'Referanse (RefDoc)' (Side: 29) by value 2005 KITH-rapport 24/05

28 28 Standard for hodemelding Attributter C Type Beskrivelse type innhold (ContentType) innholdsbeskrivels e (ContentDescriptio n) innholdskategori (ContentCategory) samtykke (Consent) merknad (Annotation) tidligste registrering (FromDate) seneste registrering (ToDate) oid referanse (OidRef) 0..1 CV Kode som angir hvilken type innhold dette dokumentet har. Hvis innholdet er en standardisert melding, skal meldingstype fra kodeverk Meldingstype (OID=8267) Det kan også være aktuelt å benytte samme koder som i eb:service.eb:action. Dette kodeverket er under utarbeidelse. 1 string 0..1 CV 0..1 CV 0..1 string 0..1 TS 0..1 TS 0..1 oid Kommentar: Her vil det bli opprettet nye kodeverk og kodeverdier ved behov. Utvidelser vil bli formidlet på I tillegg kan det for bestemte formål benyttes egne kodeverk for kommunikasjon av andre typer dokumenter mellom kommunikasjonsparter hvor dette er avtalt på forhånd. Dette kan f.eks. benyttes for å overføre journaler eller journaldokumenter på proprietært format. Kodeverk: 8267 Meldingstype Overskrift eller annen kort tekst som beskriver dokumentets innhold. Dersom dokumentet kan knyttes til en standardisert tjeneste (for eksempel Epikrise), kan kode for denne (og det kodeverk koden inngår i) angis her. Denne vil vanligvis svare til til eb:service i ebxml. Kommentar: Kodeverk for dette er under utarbeidelse og vil bli publisert på Angir om det er innhentet samtykke. Kommentar: Ved spesielle behov, kan andre kodeverk benyttes. Det må i så fall være avtalt i den aktuelle forretningsprosessen. Kodeverk: 3109 Samtykke Kortfattet kommentar/merknad i tilknytning til dokumentet som ikke kan plasseres noen andre steder i meldingshodet eller meldingsinnholdet. Dato, eventuelt dato og klokkeslett, som angir når den eldste delen av dokumentets innhold ble registrert. Bruk: Denne benyttes fortrinnsvis ved overføring av journalinformasjon på proprietært format, f.eks. frittstående word-dokument etc. Dato, eventuelt dato og klokkeslett, som angir når den yngste delen av dokumentets innhold ble registrert. Dersom hele dokumentet ble registrert den dato som er angitt i "tidligste registrering", kan dette attributtet utelates. Bruk: Denne benyttes fortrinnsvis ved overføring av journalinformasjon på proprietært format, f.eks. frittstående word-dokument etc. Benyttes kun hvis elementet tidligste registrering (FromDate) har innhold og er forskjellig fra denne. Dette attributtet er tatt med for å kunne identifisere et fragment i EPJ entydig ved hjelp av oid hvis dette er tatt i bruk. KITH-rapport 24/

29 Standard for hodemelding 29 Attributter C Type Beskrivelse ref til forespørsel (EnquiryRefId) 0..1 string Referense som knytter dette svaret entydig til den aktuelle forespørselen. Bruk: En melding skal kunne inneholde flere forespørsler, og det må være mulig å knytte svarene til riktig spørsmål uavhengig av om alle svarene kommer samtidig Referanse (RefDoc) Referanse/peker til det evt. vedlagte dokumentet. Dokumentet kan ligge direkte inkludert i innhold (Content), som et annet vedlegg i samme sending, eller finnes eksternt. Når tilsvarende informasjon ligger i eksisterende dokumentet, skal verdiene hentes fra (samsvare med) tilsvarende verdier i dokumentet. Assosierte klasser: Er en del av 'Dokument (Document)' (Side: 27) by value Attributter C Type Beskrivelse utstedelsestidspun kt (IssueDate) type dokument (MsgType) dokumentreferanse (Id) 0..1 TS 1 CS 0..1 string Tidspunkt for opprettelse av dokument/melding angitt med dato og ev. klokkeslett. Tispunktet skal samsvare med tilsvarende verdi i dokumentet. <IssueDate V=" "/> Kode som angir type til dokumentet som det refereres til. Kodeverk: 8114 Type dokumentreferanse A Vedlegg XML XML-instans REF Referanse Det refererte dokumentets referanse (ID-nummer eller peker) til dokumentet. Alle cid referanser må stemme med Payload referanser i ebxml konvolutten. Når XML-dokument er inkludert i innhold (Content), skal verdien samsvare med eventuell Id i dokumentet. <Id>cid:AGFFF GFAB-FAGEFAG53522</Id> <Id>http://www.example.com/document.doc</Id> mimetype (MimeType) 0..1 string Mime mediatype til det vedlagte dokumentet. <MimeType>text/richtext</MimeType> <MimeType>image/jpeg</MimeType> Kommentar: Mimetype er her et eget XML-element. I gamle meldinger uten dette XML-elementet oppgis mimetype i attributtet DN i MsgType når V=A (vedlegg) KITH-rapport 24/05

30 30 Standard for hodemelding Attributter C Type Beskrivelse innhold (Content) 0..1 anytype For å legge inn XML-dokumenter direkte. 4.2 Felleskomponenter Identifikator (Ident) id (Id) : string type Id (TypeId) : CV Adresse (Address) type adresse (Type) : CS gateadresse (StreetAdr) : string postnummer (PostalCode) : string poststed (City) : string postboks (Postbox) : string fylke/kommune (County) : CS land (Country) : CS Telekommunikasjon (TeleCom) type telekomadresse (TypeTelecom) : CS telekomadresse (TeleAddress) : URL Figur 6 Felleskomponenter Adresse (Address) Adresseopplysninger. Usage: Alle UML-attributter er frivillige, men klassen skal inneholde minimum en opplysning. Assosierte klasser: KITH-rapport 24/

31 Standard for hodemelding 31 Attributter C Type Beskrivelse type adresse (Type) 0..1 CS Kode for type adresse. <Type V="H" DN="Bostedsadresse"/> Kommentar: Kodeverdiene er basert på kodeverk fra HL7. Kodeverk: 3401 Adressetype H Bostedsadresse HP Folkeregisteradresse HV Ferieadresse INV Faktureringsadresse PST Postadresse RES Besøksadresse TMP Midlertidig adresse WP Arbeidsadresse BAD Ubrukelig adresse gateadresse (StreetAdr) postnummer (PostalCode) poststed (City) 0..1 postboks (Postbox) 0..1 fylke/kommune (County) string string string string 0..1 CS Gateadresse < <StreetAdr>Gangveien 1</StreetAdr> Postnummer <PostalCode>2165</PostalCode> Poststed <City>Hvam</City> Posboks < Postbox >Postboks 183</ Postbox > Kommunenummer angis med fire siffer, i henhold til SSB sin inndeling. De to første sifrene angir fylke, de to siste sifrene er kommunens nummer innenfor fylket. Bruk: Liste finnes på <County V="0236" DN="Nes" /> Kodeverk: 3402 Kommunenummer Se land (Country) 0..1 CS Kode for land i henhold til ISO Benyttes vanligvis kun for adresser i utlandet. <Country V="SE" DN="Sverige" /> Kodeverk: 9043 Landkoder Se KITH-rapport 24/05

32 32 Standard for hodemelding Telekommunikasjon (TeleCom) Inneholder opplysninger om telekommunikasjonsadresse, inklusive kommunikasjonstype. Denne klassen benyttes for å registrere telefonnummer, telefaks, personsøker etc., knyttes opp mot de registrerte adressene. Assosierte klasser: Attributter C Type Beskrivelse type telekomadresse (TypeTelecom) telekomadresse (TeleAddress) 0..1 CS 1 URL Type telkommunikasjonsadresse, knyttet til tilhørignheten. Kommentar: Opplysninger om Prefiks til url angir om det er telefon, e-post, fax etc. Kodeverk: 9061 Type telekommunikasjon AS Telefonsvarer EC Nødnummer F Fax H Hjemme eller ukjent HP Hovedtelefon HV Ferietelefon MC Mobiltelefon PG Personsøker WC Arbeidsplass, sentralbord WD Arbeidsplass, direktenummer WP Arbeidsplass Telekommunikasjonsadressen, inkludert type (e-post, faks, telefon). Bruk: Type angis i prefiks til url, se eksempler. <TeleAddress V="tel: "/> <TeleAddress V="fax: " /> <TeleAddress /> Identifikator (Ident) Assosierte klasser: Attributter C Type Beskrivelse id (Id) 1 string typeid (TypeId) 1 CV Identifikator Kode for type Id Bruk: Følgende kodeverk kan benyttes: 9051 ID-typer for organisatoriske enheter 8116 ID-type for personer KITH-rapport 24/

33 Standard for hodemelding Alle kodeverk, sortert per attributt Attributt (opprinnelse) Klasse Kodeverk type adresse Adresse 3401 Adressetype fylke/kommune Adresse 3402 Kommunenummer land Adresse 9043 Landkoder typeid Identifikator 9051 ID-typer for organisatoriske enheter 8116 Id-type for personer type telekomadresse Telekommunikasjon 3401 Adressetype kommunikasjonsmetode (ComMethod) kommunikasjonsmetode (ComMethod) rolle til mottaker (RoleReceiver) Avsender (Sender) Annen mottaker (OtherReceiver) Annen mottaker (OtherReceiver) 8235 Kommunikasjonsmetode 8235 Kommunikasjonsmetode Kodeverk: 8112 Rolle til mottaker type innhold (ContentType) Dokument (Document) 8267 Meldingstype innholdskategori (ContentCategory) Dokument (Document) samtykke (Consent) Dokument (Document) 3109 Samtykke Kodeverk for dette er under utarbeidelse og vil bli publisert på type dokument (MsgType) Referanse (RefDoc) 8214 Type dokumentreferanse meldingstype (Type) prosessstatus (ProcessingStatus) ønsket svarprioritet (RequestedPriority) meldingsbekreftelse (Ack) kommunikasjonsmetode (ComMethod) type organisatorisk enhet (TypeOrganisation) kategori helsepersonell (TypeHealthcareProfession al) rolle i forhold til pasient (RoleToPatient) Meldingsinformasjon (MsgInfo) Meldingsinformasjon (MsgInfo) Meldingsinformasjon (MsgInfo) Meldingsinformasjon (MsgInfo) Mottaker (Receiver) Organisatorisk enhet (Organisation) Helsepersonell (HealthcareProfessional) Helsepersonell (HealthcareProfessional) Fast verdi: HEAD Hodemelding 8213_Prosesstaus kjønn (Sex) Person_a 3101 Kjønn 8115 Ønsket svarprioritet 7304 Meldingsbekreftelse 8235 Kommunikasjonsmetode Følgende kodeverk kan benyttes: 9040 Helsevirksomhet type 9060 Kategori helsepersonell nasjonalitet (Nationality) Person_a 9043 Landkoder 9034 Helsepersons roller i forhold til pasient 4.4 Liste over kodeverk Kodeverk: 3101 Kjønn Dette kodeverket beskriver sosialt kjønn Kode Kodetekst Forklaring 1 Mann 2 Kvinne 2005 KITH-rapport 24/05

Standard for hodemelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80601:2006

Standard for hodemelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80601:2006 HIS 80601:2006.. Standard for hodemelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Standard for

Detaljer

K I T H. Elektronisk korrespondanse med pasient. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

K I T H. Elektronisk korrespondanse med pasient. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Elektronisk korrespondanse med pasient Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utbredelse 31. oktober 2006 KITH-rapport

Detaljer

Standard for dialogmelding

Standard for dialogmelding Standard for hodemelding Standard for dialogmelding (Forespørsler, svar og notat) Informasjonsmodell og Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.0 Status: Til utprøving

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

HIS 1023:2010. Pasientliste Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

HIS 1023:2010. Pasientliste Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1023:2010.. Pasientliste Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Pasientliste. Informasjonsmodell

Detaljer

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding HISD 80903:2009.. Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 2 Prinsipper for utskrift

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Ebrev Elektronisk utsending av brev VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 1.2.2010 KITH-rapport 1020:2010 KITH-rapport TITTEL Ebrev Elektronisk utsending

Detaljer

Vedlegg til meldinger

Vedlegg til meldinger Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger TEKNISK SPESIFIKASJON VERSJON 2.0 13.5.2011 KITH-rapport 1036 : 2011 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger Forfatter Espen Stranger

Detaljer

Innrapportering av trekk til NAV

Innrapportering av trekk til NAV .. Innrapportering av trekk til NAV XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.0 7. april 2010 Sist oppdatert: 2. februar 2012 Innhold Innrapportering av trekk til NAV... i XML meldingsbeskrivelse... i 1 Dokumenthistorie...

Detaljer

Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.0 Dato: 29.9.2008 KITH Rapport 20/08 Side 1 av 24 KITH-rapport TITTEL Elektronisk melding

Detaljer

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Versjon 1.0 30. juni 2011 KITH-rapport 1029 : 2011 KITH-rapport TITTEL Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Forfatter Annebeth Askevold

Detaljer

K I T H. eresept M Referansenummer. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving KITH-rapport 19/08

K I T H. eresept M Referansenummer. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving KITH-rapport 19/08 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept M04.1-2 Referansenummer Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 2.4 Status: Til utprøving 1.5.2010 KITH-rapport 19/08 2 M04.1-2

Detaljer

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger Vedlegg til: KITH rapport Rnn/nn Meldingsversjon: 0.9, 19.12.2003 Dokumentversjon: 0.9, 19.12.2003 Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger

Detaljer

Referansedokument meldingsimplementering

Referansedokument meldingsimplementering Tema: Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig 11.07.2006 Publisert AA Dette notatet inngår i en samling av referansedokumenter som inneholder generelle råd, tips og veiledning til bruk og implementering

Detaljer

BEHANDLERKRAV. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. Versjon 1.2 20.12.2006 KITH Rapport R18/06 Status: Til utprøving ISBN 82-7846-229-2

BEHANDLERKRAV. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. Versjon 1.2 20.12.2006 KITH Rapport R18/06 Status: Til utprøving ISBN 82-7846-229-2 Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.2 20.12.2006 KITH Rapport R18/06 Status: Til utprøving ISBN 82-7846-229-2 i KITH-rapport TITTEL Behandlerkrav Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse

Detaljer

Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding

Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding .. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.2 Status: Til utprøving 3. sept 2012 KITH-rapport 1045 : 2012 VERSJON 1.2 Første versjon 01.03.2008

Detaljer

Applikasjonskvittering. Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk

Applikasjonskvittering. Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Applikasjonskvittering Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Versjon. Opprinnelig dato 2..2004, Sist endret 0.08.20 KITH 5/04:20 KITH-rapport TITTEL Applikasjonskvittering

Detaljer

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av sending Epikrise 2 Informasjon om avsendersystem Programvareleverandør:

Detaljer

Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80710:2007 Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Publikasjonens tittel: Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Detaljer

Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding

Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding .. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Første versjon 01.03.2008 Sist endret 04.03.2011 KITH-rapport 03/08 2 Vurdering av arbeidsmulighet

Detaljer

Akseptansetest av sending av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO / SUMO)

Akseptansetest av sending av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO / SUMO) Akseptansetest av sending av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO / SUMO) Meldingsversjon: Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold, versjon 1.0, datert 25.03.2008 2 Akseptansetest sending Overføring

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest for sending PLO-meldingen Melding om fravær

Akseptansetest for sending PLO-meldingen Melding om fravær Akseptansetest for sending PLO-meldingen Melding om fravær Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest Sending

Detaljer

Akseptansetest av sending Dialogmelding Forespørsel, svar og notat

Akseptansetest av sending Dialogmelding Forespørsel, svar og notat Akseptansetest av sending Dialogmelding Forespørsel, svar og notat Meldingsversjon: 1.0, datert 11.10.2006 Akseptansetest sending Dialogmelding, forespørsel, svar og notat 3 Innholdsfortegnelse Akseptansetest

Detaljer

Veiledning: Overføring av legemiddelinformasjon

Veiledning: Overføring av legemiddelinformasjon Veiledning: Overføring av legemiddelinformasjon Veiledning 20.februar 2008 KITH 02/08 Veiledning: Overføring av legemiddelinformasjon 2 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Dokumenthistorie...4

Detaljer

Akseptansetest for sending PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for sending PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for sending PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest

Detaljer