Høring - Forslag til avgiftssatser for 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - Forslag til avgiftssatser for 2011"

Transkript

1 HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref Vår ref 10/ Arkiv nr 133 Høring - Forslag til avgiftssatser for 2011 Saksbehandler: Dato Harald Borgø, Jeanette Assev Lindin, Karen Nærø Kystverket oversender med dette forslag til avgiftssatser for 2011 for kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgifter på høring. Vi ber om at eventuelle merknader oversendes Kystverket så snart som mulig og senest innen 22. desember Vi ber om at eventuelle merknader sendes til Kystverket, postboks 1502, 6025 Ålesund eller på e-post til Innhold: 1. Retningslinjer for avgiftsinnkrevingen Grunnlag for justering av avgiftssatsene Endring i avgiftssatsene Satser for kystavgift Satser for losavgift Satser for sikkerhetsavgifter Andre endringer Terminvis betaling av årsavgift for kystavgift Terminvis betaling av årsavgift for sikkerhetsavgift i Oslofjorden og Rogaland Endring av referanser til losoldermenn i forskrifter om sikkerhetsavgift Opphevelse av bestemmelser om distanselosing i forskrift 20. desember 2002 nr om sikkerhetsgebyr for bruk av den maritime trafikksentralen, Kvitsøy kommune, Rogaland Informasjon om forslag til ny lospliktforskrift fra Lospliktforskriften Overgangsregler Losavgiftsforskriften Konsekvens av avgiftsendringen for et utvalg fartøy Retningslinjer for avgiftsinnkrevingen Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgifter gis i Prop. 1 S ( ) for Fiskeri- og kystdepartementet. HOVEDKONTORET - SJØSIKKERHETSAVDELINGEN Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502, 6025 ÅLESUND Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Besøksadr.: Kongens gt. 11, ÅLESUND Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.Nr.: Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson NO

2 Kystavgiften skal dekke 20 % av kostnadene til navigasjonsinnretningene. Skip i både innenriks og utenriks fart skal betale kystavgift. Brukerfinansieringen er redusert med 29,2 mill. kroner fra en andel på 30 % i 2010 til en andel på 20 % i Inntektene fra losavgiftene, som omfatter losberedskapsavgift, losingsavgift og farledsbevisavgift (ny i 2011), skal dekke alle kostnader og investeringer i lostjenesten. Lostjenesten er 100 % brukerfinansiert. Losavgiftene for 2011 er basert på de nye lospliktgrensene og ny modell for losavgifter som har vært på høring i Dette medfører i hovedtrekk en reduksjon i antall lospliktige og losavgiftspliktige seilas med ca 10 %, losberedskapsavgiften reduseres mens kostnaden ved å ha los om bord øker, samt at fartøy som benytter seg av farledsbevisordningen må betale en farledsbevisavgift. Inntektene fra sikkerhetsavgift skal dekke lønns- og driftskostnader knyttet til trafikksentralene i Brevik som overvåker Grenlandsområdet, Fedje som overvåker innseilingen til Sture og Mongstad, Horten som overvåker Oslofjordområdet og Kvitsøy som overvåker Rogalandsområdet og deler av Hordaland. 2. Grunnlag for justering av avgiftssatsene I beregningen av neste års avgiftssatser er det tatt utgangspunkt i forventet lønns- og prisvekst, redusert brukerfinansiering for kystavgiften og forslag til ny forskrift for losavgift som har vært på høring i Losavgiftenes totale størrelse i 2011 forventes å bli lavere enn i 2010, når vi ser bort fra lønns- og prisjustering og eventuell trafikkøkning. Dette skyldes nedgang i antall lospliktige fartøy og derigjennom en inntekts- og kostnadsreduksjon. På grunn av omleggingen i losavgiftene er noen elementer i avgiften tatt ut (f.eks losberedskapsavgift for utseilt distanse), mens andre er kommet til (f.eks farledsbevisavgift). Losingsavgiften øker, mens losberedskapsavgiften reduseres. Dette skyldes ny avgiftsmodell der losingsavgiftene skal dekke 60 % av de totale losavgiftene. I forbindelse med høringen av ny lospliktforskrift våren 2010 var det forutsatt at losberedskapsavgiften skulle dekke inn 38 % og farledsbevisavgiften 2 %. Dette er nå justert til henholdsvis 39,2 % og 0,8 %. I forslaget er lønnsveksten og prisveksten satt lik de omregningene som Finansdepartementet har lagt til grunn i Kystverkets budsjett for 2011, som er henholdsvis 3,6 % og 2,1 %. Dette er på nivå med de prognosene som Statistisk Sentralbyrå (SSB) har lagt til grunn for utvikling i lønn pr normalårsverk og konsumprisindeksen i Endring i avgiftssatsene Nedenfor følger forslag til nye satser for avgiftene for budsjettåret Satsene vil etter høringen bli endelig fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, og vil være tilgjengelige på Kystverkets internettside Satser for kystavgift Kystavgiften innkreves i medhold av forskrift 21. april 1995 om kystgebyr. Budsjettert inntekt for 2010 er 90,305 mill. kroner. Dette følger av Prop. 1 S ( ). Budsjettet tilsvarer 30 % av de budsjetterte driftskostnader og investeringer for navigasjonsinnretninger. I 2011 skal brukerfinansieringen utgjøre 20 % av budsjettet på navigasjonsinnretninger, noe som tilsvarer en nedgang på om lag 29,2 mill. kroner fra Det gjør at kystavgiften reduseres fra Basert på prognosen for inntekter i 2010 og forventet lønns- og prisvekst gir reduksjonen i inntektskravet rom for en avgiftsreduksjon på 34,8 % i gjennomsnitt. Kystavgiften for enkeltseilas og årsavgift/sesongavgift foreslås endret ulikt Side 2

3 også denne gangen, noe som skyldes avrunding til hele ører. Sett over flere år er endringen tilnærmet lik. Kystavgiften for 2011 foreslås redusert med 34,8 % i gjennomsnitt. Avgiften for enkeltseilas foreslås redusert med 34,6 %, mens årsavgiften og sesongavgiften foreslås redusert med 35,1 %. 3.2 Satser for losavgift Losavgiftene har til og med 2010 vært innkrevd i medhold av forskrift 23. desember 1994 om losberedskapsgebyr og losingsgebyr (losgebyr). Fra 2011 vil avgiftene bli innkrevd i medhold av endret forskrift om losavgifter, som det legges opp til å fastsette innen utgangen av Budsjettert inntekt for 2010 er 500,7 mill. kroner. Losavgiftene skal dekke alle lostjenestens kostnader. Disse omfatter den operative og administrative drift, inklusiv losformidling, samt fornying/investering i losfartøy. Antall losoppdrag per 31. oktober 2010 er 5,9 % høyere enn på samme tidspunkt i Lasteskip står for økningen i antall losoppdrag og fakturerte losingstimer, mens også passasjerskip bidrar sammen med lasteskip til økningen i bruttotonnasje (BT) på fartøy som har hatt los om bord. Vi har også registrert en økning i antall seilas med fartøy som har navigatør med farledsbevis. Lostjenesten fikk i 2008 og 2009 et underskudd. Disse underskuddene skal betales tilbake de neste tre årene gjennom en økning i avgiftssatsene pr på 2,2 prosentpoeng utover vektet lønns- og prisvekst. Prognosene for 2010 tyder på at planlagt størrelse på nedbetalingen vil innfris. Losavgiftene foreslås derfor økt med 3,2 % for vektet lønns- og prisvekst (3,60 % * vekt 70/100) + (2,10 % * vekt 30/100). Losavgiftene for 2011 foreslås økt med 3,2 % på grunn av forventet lønns- og prisvekst. Det understrekes at beregningene av losavgiftene for 2011 er basert på mer usikre anslag enn hva som gjelder for et normalår. Dette innebærer at det kan bli behov for justeringer i avgiftene etter hvert som en høster erfaringer med de nye bestemmelsene om losplikt og losavgifter. For nærmere beskrivelse av endringene vises det til omtale nedenfor. Endring som følge av nye lospliktregler fra De nye lospliktreglene er beregnet å gi en reduksjon i antall lospliktige og losavgiftspliktige seilas på ca 10 %. Dette bortfallet av inntekt er ikke kompensert ved å øke avgiftssatsene, men skal kompenseres med kostnadsreduksjon. I høringsbrevet i vår ble kostnadsreduksjonen oppgitt til 28 mill. kroner. Endringen i avgiftssatsene på los fra 2010 til 2011 for den gjenværende trafikken er begrenset til lønns- og prisjusteringen på 3,2 %. Øvrige endringer i avgiftssatsene skyldes omberegning som følge av ny avgiftsmodell. Årsavgiften for losberedskapsavgift skal fra 2011 betales terminvis, innen den 1. i hvert kvartal. Denne endringen ble foreslått av høringsinstansene i forbindelse med høringen av ny forskrift om losavgift i sommer, og er innarbeidet i revidert forslag til ny forskrift om losavgift. Årsavgiften vil fortsatt være en årsavgift og ikke fire sesongavgifter, og hensikten er fortsatt at fartøy som det bestilles årsavgift for skal seile med årsavgift hele året. Anledningen til å søke om og tre inn eller ut av årsavgiftsordningen vil videreføres under dagens betingelser. Foreslått ny forskrift for losingsavgift vil medføre en overføring av inntekter fra losberedskapsavgift til losingsavgift og ny farledsbevisavgift. Se tabell 1. Side 3

4 Losavgifter - omregning ny modell Andel avgift 2010 Andel avgift 2011 Omregn. 60:38:2 Losingsavgift 43,8 60,0 37 % Losberedskapsavgift 56,2 39,2-30 % Farledsbevisavgift 0,0 0,8 Ny Sum losavgift 100,0 100,0 0 % Tabell 1. Losavgift andel pr avgiftstype i 2010 og i ny modell i Losingstimer skal fra 2011 beregnes ut fra faktisk bruk av los (påbegynte losingstimer), og det skal ikke lengre benyttes utseilt distanse i nautiske mil/10 som grunnlag for fakturering av losingstimer for de oppdragene hvor det gir et høyere antall losingstimer. Denne endringen medfører at timesatsene må justeres opp med 8 % for at losingsavgiften skal gi lik inntekt. Justeringen i grunnlaget for losingstimer gjør at timesatsene for bruk av los øker utover de 37 % som fremgår av tabell 1. Utslaget for det enkelte fartøy vil variere. Fartøy som bruker f.eks 3 timer og 45 minutter på et losoppdrag med en distanse på 60 nautiske mil, vil i 2010 bli fakturert for 6 losingstimer. I 2011 vil disse bli fakturert for 4 losingstimer. Selv om timesatsen for dette fartøyet øker med 8 % på grunn av omregningen, vil det totalt sett få lavere losingsavgift enn det ville fått uten denne endringen. Losberedskapsavgiften for utseilt distanse vil utgå fra 2011 ved at tonnasjeavgiften økes med 11,2 %. I gjennomsnitt vil losberedskapsavgiftene (inkl årsavgiften) reduseres med 30 % før justering for lønns- og prisvekst. Figur 1 illustrerer hvordan avgiftene er beregnet om fra dagens avgiftsmodell til foreslått avgiftsmodell. Timesatsene for los vil bli justert opp med 53 % fra 2010 til 2011 når vi tar hensyn til endringen i antall fakturerbare timer som forklart over, samt lønns- og prisvekst. Losberedskapsavgift for tonnasje (inn- og utseiling) reduseres med 20 % (mindre enn 28 %) fordi losberedskapsavgiften for utseilt distanse utgår. Årsavgiften, som i 2010 består av både tonnasjeavgift og utseilt distanse avgift, reduseres med gjennomsnittet for losberedskapsavgiften (28 %). Losingsavgift (44 %), faktor 100 Øke med 8,0 % pga kun bruk av faktisk påbegynt antall timer, gir faktor 108 Omregning fra 44 % andel til 60 % andel (+37 %), gir faktor 148 Økning for lønnsog prisstigning 2011 (+3,2 %), gir faktor 153 Losberedskapsavgift distanse pr nautisk mil (4 %) Overføres til losberedskapsavgift for tonnasje (inn/utseiling) Losberedskapsavgift tonnasje inn/ut (40 %), faktor 100 Øke med 11,2 % for å dekke inn losber. avg. for distanse, gir faktor 111 Omregning fra 56% andel til 39% andel, gir faktor 78 Økning for lønnsog prisstigning 2011 (+3,2%), gir faktor 80 Losberedskapsavgift, årsavgift (12 %), faktor 100 Ingen omberegning, gir faktor 100 Omregning fra 56% andel til 39% andel, gir faktor 70 Økning for lønnsog prisstigning 2011 (+3,2%), gir faktor 72 Figur 1. Modell for omberegning av losavgifter fra 2010 til Side 4

5 Farledsbevisavgift Størrelsen på farledsbevisavgiftene er som nevnt over tidligere anslått til å utgjøre 2 % av inntektene fra losavgifter. Dette er nå justert til 0,8 %. Fra 2011 vil et fartøy få større besparelse i losavgiftene enn tidligere år dersom navigatøren har farledsbevis. Det er likevel knyttet usikkerhet omkring hvor populær farledsbevisordningen vil bli med de nye lospliktreglene. Kystverket foreslår følgende to satser for farledsbevisavgift: 1. Utstedelse, fornying og endring (inkl kadettfarledsbevis) kr 1.000,- 2. Teoretisk prøve og praktisk prøve (pr prøve) kr 2.000,- Et nytt farledsbevis vil dermed koste kr 5.000,- dersom det er tilstrekkelig med en teoretisk og en praktisk prøve for området navigatøren har søkt om. 3.3 Satser for sikkerhetsavgifter Driften av de fire trafikksentralene Brevik, Fedje, Horten og Kvitsøy skal finansieres av avgifter. Sikkerhetsavgiftene innkreves i medhold av: Forskrift 04. desember 1985 om vederlag for å dekke utgifter til tiltak for å sikre skipsfarten i Grenlandsområdet (Brevik). Forskrift 27. august 1992 om vederlag for å dekke utgifter til trafikkovervåking ved innseiling til Sture og Mongstad (Fedje). Forskrift 18. desember 1998 om sikkerhetsavgift for bruk av den maritime trafikksentralen for Oslofjorden i Horten. Forskrift 20. desember 2002 om sikkerhetsavgift for bruk av den maritime trafikksentralen, Kvitsøy kommune, Rogaland. Budsjettert inntekt for 2010 er til sammen 55,3 mill. kroner. Inntekten fra sikkerhetsavgiftene skal dekke lønns- og driftsutgifter ved trafikksentralene. Hver trafikksentral har en egen avgift som skal dekke egne driftskostnader og en lik andel av felles kostnader tildelt virksomhetsområdet. Kystverket har arbeidet med å finne varige og fremtidsrettede løsninger for lovlig og tariffmessig korrekt uttak av årsverk for bemanningen på trafikksentralene. Som et resultat av dette arbeidet, foreslås det at bemanningen økes fra 12 til 13 trafikkledere pr trafikksentral. Bemanningsendringen vil medføre behov for en økning i sikkerhetsavgiftene på 2,6 prosentpoeng utover vektet lønns- og prisvekst på 3,2 % (3,6 % * vekt 75/100) + (2,1 % * vekt 25/100). Siden trafikken i trafikksentralenes områder har utviklet seg ulikt det siste året, foreslår vi at de enkelte avgiftene økes ulikt innenfor den totale rammen som foreslått avgiftsøkning tilsier. Dette gir størst økning i sikkerhetsavgiften for Kårstø (Kvitsøy) og Sture/Mongstad (Fedje), og minst effekt for øvrig trafikk i Rogaland (Kvitsøy) og i Oslofjorden (Horten). Vi foreslår at sikkerhetsavgiftene justeres opp med 5,8 % i gjennomsnitt på grunn av justert bemanning på trafikksentralene (2,6 %), samt lønnsvekst og prisstigning (3,2 %). Endring og avgiftssatser for 2011 per trafikksentral blir som følger: Brevik Horten Kvitsøy, generelt Kvitsøy, Kårstø +5,1 % til kr 4,57 per m3 +2,6 % til kr 0,40 per BT +0,0 % til kr 0,27 per BT +9,1 % til kr 1,08 per BT (gj.sn. +4,1 % for Kvitsøy) Side 5

6 Fedje +12,8 % til kr 0,64 per BT 4. Andre endringer 4.1. Terminvis betaling av årsavgift for kystavgift Vi foreslår at forskrift 21. april 1995 om kystgebyr 8 endres slik at også kystavgiften betales terminvis pr. kvartal. Dette vil gi lik mulighet for oppdelt betaling for den avgiftspliktige og administrasjon i Kystverket som for årsavgift for losberedskapsavgift, se kapittel 3.2. over. Endringen i betalingen ble foreslått i forbindelse med høringen av ny forskrift om losavgift, sommeren Vi foreslår at betalingen av årsavgift for kystavgift gjøres terminvis innen den 1. i hvert kvartal, slik som foreslått for årsavgift for losberedskapsavgift Terminvis betaling av årsavgift for sikkerhetsavgift i Oslofjorden og Rogaland Vi foreslår at bestemmelsene om årsavgift i forskrift 20. desember 2002 om sikkerhetsavgift for bruk av den maritime trafikksentralen, Kvitsøy kommune, Rogaland 4 og forskrift 18. desember 1998 om sikkerhetsavgift for bruk av den maritime trafikksentralen for Oslofjorden i Horten 4 endres. Årsavgiften bør endres på samme måte og med samme begrunnelse som foreslått for kystavgiften, se kapittel 4.1. Vi foreslår at betalingen av årsavgift for sikkerhetsavgift i Rogaland og Oslofjorden gjøres terminvis innen den 1. i hvert kvartal, slik som foreslått for årsavgift for losberedskapsavgift Endring av referanser til losoldermenn i forskrifter om sikkerhetsavgift I de fire forskriftene om sikkerhetsavgift var det i flere bestemmelser referert til losoldermannen. Etter en omorganisering i Kystverket som påvirker ledelsen av trafikksentralene og fordeling av arbeidsoppgaver tilknyttet avgiftene, er det mer naturlig å bytte ut losoldermannen med Kystverket eller Kystverkets regionkontor i forskriftene om avgifter. Dette er derfor foreslått i de vedlagte endringsforskriftene Opphevelse av bestemmelser om distanselosing i forskrift 20. desember 2002 nr om sikkerhetsgebyr for bruk av den maritime trafikksentralen, Kvitsøy kommune, Rogaland Distanselosing fra trafikksentralen på Kvitsøy utføres ikke per i dag og det foreslås derfor at bestemmelsene angående dette fjernes fra forskriften. 5. Informasjon om forslag til ny lospliktforskrift fra Lospliktforskriften Det ble gjennomført høring av forskrift om losplikt i norske farvann våren Denne forskriften vil tre i kraft 1. januar Her følger en omtale av hovedpunktene i ny forskrift. For å avgjøre om et fartøy er lospliktig, brukes i dag måleverdien bruttotonn (500 BT). I ny forskrift endres måleverdien til meter. Fartøy som har en lengde på 70 meter eller mer, eller en bredde på 20 meter eller mer, vil derfor være lospliktige etter ny forskrift. Side 6

7 Når det gjelder fartøy som fører farlig eller forurensende last, videreføres prinsippet om at det gjelder strengere grenser for losplikt for disse fartøyene. For disse fartøyene gjelder at de blir lospliktige ved henholdsvis 50 og 35 meters lengde, avhengig av om de har dobbelt eller enkelt skrog. Endringen i grensen for når et fartøy er lospliktig vil medføre at ca 10 % av seilasene ikke lengre vil være lospliktige. Nytt i forskriften er at fartøy som frakter 10 metriske tonn eller mer med farlig eller forurensende last i pakket form som tilhører fareklasse 1 (eksplosiver), regulert i MARPOL vedlegg III, jf. IMDG-koden blir lospliktige når de har en lengde på 50 meter eller mer. Nytt er også at alle fartøy som fører stoffer regulert i INF-koden blir lospliktige uavhengig av størrelse. Passasjerfartøy som har en lengde på 24 meter eller mer blir videre lospliktige. Det er imidlertid gjort unntak for passasjerfartøy som har løyve etter yrkestransportlova eller som er omfattet av Sjøfartsdirektoratets assessor-ordning og som har en lengde på mindre enn 70 meter. Videre er fartøy som er vernet etter kulturminnelova og skoleskip unntatt fra losplikt. På samme måte som etter gjeldende regelverk, vil det etter ny forskrift være noen begrensninger i forhold til å kunne benytte farledsbevis ved føring av farlig eller forurensende last. Ved føring av kondenserte gasser, jf. IGC-koden kapittel 19, og stoffer i forurensningskategori X i MARPOL vedlegg II, jf. IBC-koden kapittel 17, er hovedregelen at fartøy ikke kan benytte farledsbevis, men må bruke statslos. Ved føring av stoffer i forurensningskategori Y som er regulert i MARPOL vedlegg II, jf. IBC-koden kapittel 17, alle stoffer som er regulert i MARPOL vedlegg I og stoffer som har et lavere flammepunkt enn 23 grader celsius er hovedregelen at farledsbevis ikke kan benyttes hvis fartøyet har enkelt skrog og en lengde på 70 meter eller mer. For fartøy som har dobbelt skrog gjelder at de som hovedregel ikke kan benytte farledsbevis når de har en lengde på 90 meter eller mer. Det stilles kvalifikasjonskrav til de som søker om farledsbevis. For alle gjelder at de må inneha dekksoffisersertifikat som er gyldig for det fartøyet eller de fartøyene det søkes farledsbevis for. I tillegg må kandidater som søker om farledsbevis tilfredsstille ett av tre alternative krav: krav til fartstid, krav til antall seilasereller krav til å ha gjennomgått ordningen med kadettfarledsbevis. Når det gjelder bestemmelsen som regulerer mulighetene for å gi dispensasjon, er det i ny lospliktforskrift presisert at det alltid er skipsfører som skal søke om slik dispensasjon. Dette for å unngå at agenter eller andre søker på vegne av fartøyet, uten at skipsfører er involvert i prosessen. Side 7

8 5.2. Overgangsregler Ny lospliktforskrift vil medføre at flere fartøy som i dag ikke er lospliktige blir lospliktige. Dette gjelder blant annet fiskefartøy registrert i EØS-området og fartøy i innenriks fart. Disse fartøyene er i dag eksplisitt unntatt fra losplikten. De fleste av navigatørene på disse fartøyene vil antagelig tilfredsstille kravene til å få farledsbevis etter ny lospliktforskrift, og faktisk søke om farledsbevis. Det vil imidlertid ta tid for Kystverket å vurdere disse navigatørenes kompetanse og erfaring for eventuelt å utstede farledsbevis. Det er derfor behov for overgangsregler for å avhjelpe dette. For de fartøyene som ikke er lospliktig etter gjeldende regler, vil en overgangsregel i lospliktforskriften bestemme at disse fartøyene skal oppfylle forskriftens krav til å bruke los eller benytte farledsbevis innen 1. januar Ny lospliktforskrift trer i kraft 1. januar 2011, og dette innebærer derfor at disse fartøyene får en utsatt frist til å oppfylle forskriftens krav. Det er i denne sammenheng viktig å understreke at disse fartøyene uavhengig av dette vil være å anse som lospliktige, noe som får betydning i forhold til losavgiftsforskriften. Betalingsplikten i losavgiftsforskriften er nemlig knyttet direkte til losplikten. Dette innebærer at fartøyene fra det tidspunktet forskriften trer i kraft, altså 1. januar 2011, vil måtte betale avgift etter losavgiftsforskriften, da i form av losberedskapsavgift (og eventuelt losavgift hvis fartøyet selv velger å bruke los) Losavgiftsforskriften Også denne forskriften var på høring våren Det vises til høringsbrev av 8. april Her omtales kun noen mindre justeringer som er foreslått etter høringsrunden. Blant annet åpnes det for at de som betaler losberedskapsavgiften som årsavgift kan betale denne terminvis, innen den 1. i hvert kvartal. Dette vil være mindre belastende enn ett stort årlig beløp. I tillegg er bestemmelsen som gjelder losing av flere fartøy fjernet. Dette innebærer at det ikke vil bli beregnet losingsavgift for fartøy som veiledes av en los som er om bord i et annet fartøy (i dag 20 % av timesatsen). 6. Konsekvens av avgiftsendringen for et utvalg fartøy Den samlede effekten av en relativt stor endring i forslag til ny forskrift om losavgift og en stor reduksjon i kystavgiften vil slå ulikt ut for det enkelte fartøy. Fartøy over 70 meter med relativt lav bruttotonnasje (BT) som nytter los vil få økt avgift, mens fartøy med årsavgift og farledsbevis vil få stor reduksjon i avgiftene i Vi presenterer i tabell 2 noen enkle eksempler med beregnet avgift for 2010 og forslag til avgift for 2011 for et utvalg med fartøy og seilas, samt årsavgift. Side 8

9 Type avgift og seilas BT 2010 F2011 Anløp Oslo (inn- og utseiling), Cruiseskip, los om bord Endring kroner Endring prosent Merknad Sum avgifter til Kystverket kr kr kr (32.756) -14,5 % Herav: Kystavgift kr kr kr (13.500) -34,6 % Red. brukerfinans. Fra 6 til 5 timer los, Losavgift kr kr kr (20.006) -12,7 % red. losberedskap Sikkerhetsavgift kr kr kr 750 2,6 % Økn. lønn/pris Anløp Bergen (inn- og utseiling), Lasteskip, los om bord Sum avgifter til Kystverket kr kr kr ,9 % Herav: Kystavgift kr kr kr (630) -34,6 % Red. brukerfinans. Losavgift kr kr kr ,9 % Økning losing Sikkerhetsavgift (ikke VTS) kr - Anløp Bergen (inn- og utseiling), Lasteskip, seilas på farledsbevis Sum avgifter til Kystverket kr kr kr (2.716) -29,1 % Herav: Kystavgift kr kr kr (630) -34,6 % Red. brukerfinans. Losavgift kr kr kr (2.086) -27,7 % Red. losberedskap Sikkerhetsavgift (ikke VTS) Anløp havn 4 timer losing, 65 meter langt lasteskip Sum avgifter til Kystverket kr kr 476 kr (12.036) -96,2 % Herav: Kystavgift kr 728 kr 476 kr (252) -34,6 % Red. brukerfinans. Losavgift kr kr - kr (11.784) -100,0 % Ikke losplikt i 2011 Sikkerhetsavgift (ikke VTS) Årsavgift Lasteskip, Rogaland Sum avgifter til Kystverket kr kr kr (58.170) -24,2 % Herav: Kystavgift kr kr kr (21.070) -35,1 % Red. brukerfinans. Losavgift kr kr kr (37.100) -27,9 % Red. losberedskap Sikkerhetsavgift Rogaland kr kr kr - 0,0 % Ingen endr. i 2011 Tabell 2. Eksempel på avgifter i 2010 og Med hilsen Arve Dimmen sjøsikkerhetsdirektør Jeanette Assev-Lindin rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent Kopi til: Vedlegg: 2. Forskrift om endring av forskrift 21. april 1995 nr. 375 om kystgeby 3. Forskrift av xx. mm 2010 nr. xxxx om losberedskaps-, losings- og farledsbevisavgift (losavgift) 4. Forskrift om endring av forskrift av 4. desember 1985 nr om vederlag for å dekke utgifter til tiltak for å sikre skipsfarten i Grenlandsområdet, Telemark 5. Forskrift om endring av forskrift av 27. august 1993 nr. 647 om vederlag for å dekke utgifter til trafikkovervåking ved innseilingen til Sture og Mongstad, Hordaland 6. Forskrift om endring av forskrift av 18. desember 1998 nr om sikkerhetsgebyr for bruk av den maritime trafikksentralen for Oslofjorden i Horten, Vestfold, Østfold, Akershus og Buskerud 7. Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2002 nr om sikkerhetsgebyr for bruk av den maritime trafikksentralen, Kvitsøy kommune, Rogaland 8. Avgiftssatser for 2010 og forslag for 2011 Side 9

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter VEST Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2016/53024 Arkiv nr.: 133 Saksbehandler: Harald Borgø Dato: 04.11.2016 Høring Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter Kystverket

Detaljer

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Gebyrene

Detaljer

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,78 pr. BT for de første BT og kr 0,69 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,78 pr. BT for de første BT og kr 0,69 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2014 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,81 pr. BT for de første BT og kr 0,71 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,81 pr. BT for de første BT og kr 0,71 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2015 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Samferdselsdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,87 pr. BT for de første BT og kr 0,77 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,87 pr. BT for de første BT og kr 0,77 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2017 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Samferdselsdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,90 pr. BT for de første BT og kr 0,78 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,90 pr. BT for de første BT og kr 0,78 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2018 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Samferdselsdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

Høring - utkast til ny forskrift om losplikt i norske farvann og forskrift om losingsavgift, losberedskapsavgift og farledsbevisavgift

Høring - utkast til ny forskrift om losplikt i norske farvann og forskrift om losingsavgift, losberedskapsavgift og farledsbevisavgift HOVEDKONTORET Høringsinstansene Deres ref.: Vår ref.: 10/00376-1 Arkiv nr.: 008 Saksbehandlere: Haldor Sæther, Jeanette Assev-Lindin, Karen Louise Nærø Dato: 8.4.2010 Høring - utkast til ny forskrift om

Detaljer

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter VEST Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2016/53024 Arkiv nr.: 133 Saksbehandler: Harald Borgø Dato: 04.11.2016 Høring Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter Kystverket

Detaljer

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2018, losavgifter og sikkerhetsavgifter

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2018, losavgifter og sikkerhetsavgifter VEST Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2017/45676 Arkiv nr.: 133 Saksbehandler: Harald Borgø Dato: 07.11.2017 Høring Forslag til avgiftssatser for 2018, losavgifter og sikkerhetsavgifter Kystverket

Detaljer

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2015, losavgifter og sikkerhetsavgifter

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2015, losavgifter og sikkerhetsavgifter HOVEDKONTORET Se mottakerliste Deres ref Vår ref 2014/4787-4 Arkiv nr 133 Saksbehandler: Harald Borgø Dato 30.10.2014 Høring - Forslag til avgiftssatser for 2015, losavgifter og sikkerhetsavgifter Kystverket

Detaljer

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2016, losavgifter og sikkerhetsavgifter

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2016, losavgifter og sikkerhetsavgifter VEST Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2015/3694-4 Arkiv nr.: 133 Saksbehandler: Harald Borgø Dato: 22.10.2015 Høring - Forslag til avgiftssatser for 2016, losavgifter og sikkerhetsavgifter Kystverket

Detaljer

Utkast til forskrift om losberedskaps-, losings- og farledsbevisavgift (losavgift).

Utkast til forskrift om losberedskaps-, losings- og farledsbevisavgift (losavgift). HOVEDKONTORET Vedlegg 3 Utkast til forskrift om losberedskaps-, losings- og farledsbevisavgift (losavgift). Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. xxxx med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten

Detaljer

OVERSIKT OVER OFFENTLIGE AVGIFTER, VEDERLAG OG GEBYRER GENERERT AV CRUISEANLØP TIL NORGE I 2013

OVERSIKT OVER OFFENTLIGE AVGIFTER, VEDERLAG OG GEBYRER GENERERT AV CRUISEANLØP TIL NORGE I 2013 OVERSIKT OVER OFFENTLIGE AVGIFTER, VEDERLAG OG GEBYRER GENERERT AV CRUISEANLØP TIL NORGE I 2013 Undersøkelsen er utført av Amland Reiselivsutvikling v/trond Amland på oppdrag av Cruise Norway AS, Cruise

Detaljer

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis.

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis. HOVEDKONTORET Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref.: Vår ref.: 2014/1924-62 Arkiv nr.: 700 Saksbehandler: Henning Osnes Teigene Dato: 30.07.2015 Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg

Detaljer

Høring av utkast til forskrift om lostjenesten på Svalbard

Høring av utkast til forskrift om lostjenesten på Svalbard Hovedkontoret Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref: Vår ref: 2011/6178 Arkiv nr: Saksbehandler: Teigene/Midtsand Dato: 06.02.2012 Høring av utkast til forskrift om lostjenesten på Svalbard Kystverket

Detaljer

Høring av regler om bestilling av los

Høring av regler om bestilling av los Hovedkontoret Høringsinstanser i hht liste Deres ref.: Vår ref.: 2014/1924-108 Arkiv nr.: Saksbehandler: Henning Osnes Teigene Dato: 17.10.2017 Høring av regler om bestilling av los Kystverket sender med

Detaljer

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos Bidra til sikker seilas og rent miljø Bli statslos Den norske lostjenesten Losyrket har i Norge lange tradisjoner helt tilbake til 1200-tallet og i dag arbeider rundt 270 loser som veivisere for inn- og

Detaljer

Høring av utkast til ny lospliktforskrift og endring av forskrifter under losloven

Høring av utkast til ny lospliktforskrift og endring av forskrifter under losloven Hovedkontoret Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref: Vår ref: 2014/1924-11 Arkiv nr: 700 Saksbehandler: Borhaug/Teigene Dato: 04.07.2014 Høring av utkast til ny lospliktforskrift og endring av

Detaljer

Merknader til forskrift om lostjeneste på Svalbard

Merknader til forskrift om lostjeneste på Svalbard Merknader til forskrift om lostjeneste på Svalbard Hjemmel Losloven 2 tredje ledd gir hjemmel til å gjøre Losloven gjeldende for Svalbard. Kongens myndighet etter 2 tredje ledd til å gjøre losloven gjeldende

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord Havn v/kommunestyret den 18.12.2014 med hjemmel i FOR 2010-12-20

Detaljer

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg Hovedkontoret Se mottakerliste Deres ref: Vår ref: 2012/3326-1 Arkiv nr: Saksbehandler: Gry Karlsen Lunde Kristine Runde Sveinung Hustoft Dato: 12.7.2012 Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring

Detaljer

Vedlegg 1. Utkast til forskrift om losplikt i norske farvann.

Vedlegg 1. Utkast til forskrift om losplikt i norske farvann. HOVEDKONTORET Vedlegg 1 Utkast til forskrift om losplikt i norske farvann. Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet XXXX med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten m.v. 13, jf. forskrift

Detaljer

UTSTEDELSE AV LOSFAKTURA Manuell fakturakontroll

UTSTEDELSE AV LOSFAKTURA Manuell fakturakontroll TROMS OG FINNMARK UTSTEDELSE AV LOSFAKTURA Manuell fakturakontroll Betraktninger rundt behovet for, og innholdet i manuelt arbeid i forbindelse med utstedelse av losfaktura Senter for administrasjon og

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i forskrift 25. juni 2012 nr. 655 om lostjenesten på Svalbard

Utkast til forskrift om endring i forskrift 25. juni 2012 nr. 655 om lostjenesten på Svalbard Utkast til forskrift om endring i forskrift 25. juni 2012 nr. 655 om lostjenesten på Svalbard Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet den DD.MM.ÅÅÅÅ med hjemmel i lov DD.MM.ÅÅÅÅ nr. XXX om losordningen

Detaljer

Ny loslov og lospliktforskrift - hva er nytt? Oppdatert pr

Ny loslov og lospliktforskrift - hva er nytt? Oppdatert pr Ny loslov og lospliktforskrift - hva er nytt? Oppdatert pr. 19.12.2014 Les lov- og forskrift i tillegg Denne orienteringen tar for seg hovedelementer av endringene i lov og forskrift og kan bare regnes

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/ Høring NOU 2013:8 Med los på sjøsikkerhet - losordningens omfang, organisering og regelverk

Deres ref Vår ref Dato 13/ Høring NOU 2013:8 Med los på sjøsikkerhet - losordningens omfang, organisering og regelverk Høringsinstanser iht. vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 13/532-06.06.2013 Høring NOU 2013:8 Med los på sjøsikkerhet - losordningens omfang, organisering og regelverk 1. Innledning Ved kongelig

Detaljer

TFO Høringsuttalelse - TFO-området og forslag til utvidelse

TFO Høringsuttalelse - TFO-området og forslag til utvidelse HOVEDKONTORET Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Deres ref.: 14/2181- Vår ref.: 2011/5866-30 Arkiv nr.: 421.1 Saksbehandler: B E Krosness Dato: 2015-03-06 TFO 2015 - Høringsuttalelse

Detaljer

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos Bidra til sikker seilas og rent miljø Bli statslos Den norske lostjenesten Losyrket har i Norge lange tradisjoner helt tilbake til 1200-tallet og i dag arbeider rundt 270 loser som veivisere for inn- og

Detaljer

Farledsbevisordningen

Farledsbevisordningen Farledsbevisordningen Marop 25/10 2017 Tommy Haugsnes Seniorrådgiver 2017 Historie 1995 Farledsbevis ordningen innført, >500 BT 2011 Ny forskrift som inkluderte innenriks og losplikt ble satt til 35/50/70m

Detaljer

Kystverkets uttale til høring av strategisk konsekvensutredning av havvindområder

Kystverkets uttale til høring av strategisk konsekvensutredning av havvindområder Hovedkontoret Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Deres ref: Vår ref: 2011/4393-33 Arkiv nr: Saksbehandler: Lene Gjelsvik Dato: 13.03.2013 Kystverkets uttale til høring av strategisk

Detaljer

Tilsyn med Berlevåg kommunes anløpsavgiftsforskrift - vedtak - pålegg om stansing, jf. havne- og farvannsloven 57

Tilsyn med Berlevåg kommunes anløpsavgiftsforskrift - vedtak - pålegg om stansing, jf. havne- og farvannsloven 57 HOVEDKONTORET Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG postmottak@berlevag.kommune.no Deres ref.: --- Vår ref.: 2015/3788-6 Arkiv nr.: 452 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 16.12.2015 Tilsyn med Berlevåg

Detaljer

ØKONOMISK STATUS FOR MARITIME TJENESTER PR 30. NOVEMBER 2016

ØKONOMISK STATUS FOR MARITIME TJENESTER PR 30. NOVEMBER 2016 KYV-HK Sjøsikkerhetsavdelingen Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref Vår ref 2016/1077-10 Arkiv nr 113 Saksbehandler Harald Borgø Dato 21.12.2016 ØKONOMISK STATUS FOR MARITIME TJENESTER PR 30. NOVEMBER

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

I - I I. 11 II II 1, . 1 II. : e : 9. Med los på sjøsikkerhet. Losordningens omfang, organisering og regelverk. Høringsuttalelse fra Oslo Havn KP

I - I I. 11 II II 1, . 1 II. : e : 9. Med los på sjøsikkerhet. Losordningens omfang, organisering og regelverk. Høringsuttalelse fra Oslo Havn KP I. I -. I I. 11. II II 1,. 1 II : e : 9 : Med los på sjøsikkerhet Losordningens omfang, organisering og regelverk Høringsuttalelse fra Oslo Havn KP Med lospå sjøsikkerhet Innhold Bakgrunn 2 Når er bruk

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

Farledsbevisordningen betydning for sjøsikkerheten og skipsfartsnæringen og erfaring med nyordningen

Farledsbevisordningen betydning for sjøsikkerheten og skipsfartsnæringen og erfaring med nyordningen Farledsbevisordningen betydning for sjøsikkerheten og skipsfartsnæringen og erfaring med nyordningen Sten Terje Falnes, Sjøkaptein/Seniorrågiver Fagansvarlig farledsbevis Bergen 15. oktober 2015 Farledsbevis

Detaljer

Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og 20 - Tillatelse til fartsregulerende skilting - Hagan - Harstad kommune - Troms fylke

Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og 20 - Tillatelse til fartsregulerende skilting - Hagan - Harstad kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Harstad Havn KF Postboks 193 9482 HARSTAD Deres ref.: 2016/2327/P66 Vår ref.: 2016/5843-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 13.12.2016 Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN Vår ref.: Saksnr.: 15/3574/5 Saksbehandler: Gade-Lundlie, Eivind Dato: 17.12.2015 Telefonnr.: 78 97 74 4378 97 75 89 Epostadresse saksbehandler: eivind.gade-lundlie@sor-varanger.kommune.no

Detaljer

Merknader til bestemmelsene i forskrift 20. desember 2010 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift

Merknader til bestemmelsene i forskrift 20. desember 2010 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift Merknader til bestemmelsene i forskrift 20. desember 2010 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift Kommunal- og regionaldepartementets Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

Synnøve Lunde. Kystverket støtter Sysselmannens forslag til forskriftsendringer som er lagt fram i høringssaken. Telefon: Telefaks: Bankgiro:

Synnøve Lunde. Kystverket støtter Sysselmannens forslag til forskriftsendringer som er lagt fram i høringssaken. Telefon: Telefaks: Bankgiro: Hovedkontoret Sysselmannen på Svalbard Postboks 633 9171 LONGYEARBYEN Deres ref: Vår ref: 2012/3433-4 Arkiv nr: Saksbehandler: Synnøve Lunde Dato: 10.10.2012 Høringssvar på forslag til forvaltningsplan

Detaljer

Prop. 65 L. Lov om losordningen (losloven) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) ( )

Prop. 65 L. Lov om losordningen (losloven) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) ( ) Prop. 65 L (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 65 L (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold 7 2 Bakgrunn...

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den 09.12.15 Godkjent av kommunestyret den 16.12.15 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen INNHOLD Kapittel 1: GENERELLE

Detaljer

Høring endring av forskrift 23. september 2015 nr om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann

Høring endring av forskrift 23. september 2015 nr om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann Hovedkontoret Sjøfartsdirektoratet Postboks 2222 5509 HAUGESUND Deres ref.: Vår ref.: 2017/1549-25 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jeanette Assev-Lindin/Trond Ski Dato: 1.12.2017 Høring endring av forskrift

Detaljer

Søknad om tillatelse til utplassering av AIS basestasjons-utstyr på Isfjord Radio, Svalbard

Søknad om tillatelse til utplassering av AIS basestasjons-utstyr på Isfjord Radio, Svalbard VEST Sysselmannen på Svalbard, Miljøavdelingen Postboks 633 9171 LONGYEARBYEN Deres ref.: Vår ref.: 2016/5401-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Harald Åsheim Dato: 07.10.2016 Søknad om tillatelse til utplassering

Detaljer

Høring - forslag om endring i forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger

Høring - forslag om endring i forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger HOVEDKONTORET «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref.: «REF» Vår ref.: 2011/1746-46 Arkiv nr.: 400 Saksbehandler: Dato: Jeanette Assev-Lindin, Bjørn Erik 06.10.2014 Krosness Høring

Detaljer

Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland fylke

Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland fylke Nordland Lofotkraft AS Deres ref.: Vår ref.: 2016/1547-7 Arkiv nr.: Saksbehandler: Lise Maria Strömquist Dato: 14.10.2016 Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune 1 Innledende bestemmelser 1.1 Hjemmel Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov 2009 04 17 nr. 19: Lov om havner og farvann (Havne

Detaljer

KYSTVERKET. Nordland sjøtrafikkavdeling NAUTISK VURDERING AV INNSEILINGSFORHOLD, ANKRING OG MANØVRERING VED KÅRINGEN NÆRINGSPARK, LØDINGEN KOMMUNE.

KYSTVERKET. Nordland sjøtrafikkavdeling NAUTISK VURDERING AV INNSEILINGSFORHOLD, ANKRING OG MANØVRERING VED KÅRINGEN NÆRINGSPARK, LØDINGEN KOMMUNE. KYSTVERKET Nordland sjøtrafikkavdeling Kåringen Næringsselskap AS 16. mai 2014 NAUTISK VURDERING AV INNSEILINGSFORHOLD, ANKRING OG MANØVRERING VED KÅRINGEN NÆRINGSPARK, LØDINGEN KOMMUNE. Innledning Kåringen

Detaljer

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref.: --- Vår ref.: 2012/2973-133 Arkiv nr.: 450 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 20.05.2014 Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten?

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Haugesundkonferansen 2004 Kystdirektør Øyvind Stene Sjøsikkerhet og beredskap er prioritert høyt Utfordringer Værhard og komplisert kyst Betydelig

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA Att: Hallgeir J. Strifeldt Deres ref: Vår ref: 2014/1643-6 Arkiv nr: 423.3 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 24.06.2014 Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling

Detaljer

Søknad om tillatelse til utplassering av AIS basestasjons-utstyr på Vestpynten, Svalbard

Søknad om tillatelse til utplassering av AIS basestasjons-utstyr på Vestpynten, Svalbard VEST Sysselmannen på Svalbard, Miljøavdelingen Postboks 633 9171 LONGYEARBYEN Deres ref.: Vår ref.: 2016/5401-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Harald Åsheim Dato: 07.10.2016 Søknad om tillatelse til utplassering

Detaljer

Referat Kontaktmøte ved Kystverket Sørøst

Referat Kontaktmøte ved Kystverket Sørøst SØRØST Referat Kontaktmøte ved Kystverket Sørøst Møtested: Arendal, møterom Kragerø Møtedato: 06.12.16 Tid: Kl 12.00 14.00 Arkivsaknr. 2016/1670-8 Arbeidsgiversiden Regiondirektør Harald Andreassen Trafikksentralsjef

Detaljer

Lostjenesten I dag og i fremtiden

Lostjenesten I dag og i fremtiden Lostjenesten I dag og i fremtiden Kyst og havnekonferansen 2015 Losdirektør John Evensen Bestilling fra Samferdselsdepartementet, 11. april 2014 Skille mellom forvaltningsmessige oppgaver og drift Effektiviseringsgevinster

Detaljer

Nytt fra Sjøfartsdirektoratet FosFor

Nytt fra Sjøfartsdirektoratet FosFor Nytt fra Sjøfartsdirektoratet FosFor 05.12.17 Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, underavdeling Sjøfolk. Forslag til endring i Kvalifikasjonsforskriften Forslag til ending i forskrift av 22. desember 2011

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

Søknad om tillatelse til utplassering av AIS basestasjons-utstyr på Torfjellet, Svalbard

Søknad om tillatelse til utplassering av AIS basestasjons-utstyr på Torfjellet, Svalbard VEST Sysselmannen på Svalbard, Miljøavdelingen Postboks 633 9171 LONGYEARBYEN Deres ref.: Vår ref.: 2016/5401-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Harald Åsheim Dato: 07.10.2016 Søknad om tillatelse til utplassering

Detaljer

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger HOVEDKONTORET Arild Karlsen arild.karlsen@lawyer.online.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/1683-35 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Paul Gustav Nyland Dato: 13.10.2015 Vedtak - Klage over vedtak om avslag på

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 Side 1 av 9 INNHOLD INNHOLD... 2 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 HJEMMEL 3 1.2 AVGIFTSOMRÅDE 3 1.3 MERVERDIAVGIFT 3 1.4 OPPLYSNINGSPLIKT 4 1.5 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer

Kvitsøy Sjøtrafikksentral. Vi tar ansvar for sjøvegen

Kvitsøy Sjøtrafikksentral. Vi tar ansvar for sjøvegen Kvitsøy Sjøtrafikksentral Vi tar ansvar for sjøvegen Formål Redusere risikoen for skipsulykker samt bidra til en effektiv trafikkavvikling Vi tar ansvar for sjøvegen Sjøtrafikkforskriften Fra 1 Januar

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev av 20. juni 2016 med vedlegg om ovennevnte.

Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev av 20. juni 2016 med vedlegg om ovennevnte. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2002 16/1435-29.09.2016 Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE Troms og Finnmark Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE Fiskerihavn : Kjøllefjord Kommune : Lebesby Fylke : Finnmark

Detaljer

1 Hensikt. Los Dok. ID: S-LOS-09/01199-46 Utsteder/eier: Ragnar Bjune Status: Godkjent Godkjent: Elise Rusten Kontrollert: John A. Bjørge.

1 Hensikt. Los Dok. ID: S-LOS-09/01199-46 Utsteder/eier: Ragnar Bjune Status: Godkjent Godkjent: Elise Rusten Kontrollert: John A. Bjørge. Side: 1 av 5 1 Hensikt Bakgrunn I forbindelse med kvalitetssikring av lostjenesten har Oslofjorden fastsatt begrensninger i de farleder og ved de kaier hvor det er behov for dette. Dette dokumentet kommer

Detaljer

Forslag til blokker til utlysning i 21. konsesjonsrunde - innspill fra kystverket

Forslag til blokker til utlysning i 21. konsesjonsrunde - innspill fra kystverket HOVEDKONTORET Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep. 0032 OSLO Deres ref 200900909- /LF Vår ref 10/00921-6 Arkiv nr 008 Saksbehandler Trond Langmyr m.fl Dato 30.4.2010 Forslag til blokker til

Detaljer

Forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone

Forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone Forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet ( ) juni 2011 med hjemmel i lov 17. april 2009 om havner og farvann 13, jf. kgl.res.

Detaljer

Forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis (lospliktforskriften)

Forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis (lospliktforskriften) Utkast til ny lospliktforskrift med sporede endringer Utkastet her er kun til informasjon og viser ny lospliktforskrift med utgangspunkt i gjeldende lospliktforskrift. Bestemmelser som er endret i forhold

Detaljer

Innst. 253 L. ( ) Innstilling til Stortinget frå transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Samandrag. Prop.

Innst. 253 L. ( ) Innstilling til Stortinget frå transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Samandrag. Prop. Innst. 253 L (2013 2014) Innstilling til Stortinget frå transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 65 L (2013 2014) Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om lov om losordningen (losloven)

Detaljer

KYSTVERKET HOVEDKONTORET

KYSTVERKET HOVEDKONTORET KYSTVERKET HOVEDKONTORET Kings-Bay A/S Ved Øyvind Tåsåsen 9173 Ny-Ålesund Deres ref Vår ref Arkiv nr Saksbehandler Dato 05/02018-71 037 Trond Hjort Larsen 31.3.2008 Avtale mellom Kystverkets hovedkontor

Detaljer

Høring - forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleia - Steigen kommune - Nordland fylke

Høring - forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleia - Steigen kommune - Nordland fylke Nordland Mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2016/4174-10 Arkiv nr.: Saksbehandler: Thomas M. Jensen Dato: 01.02.2017 Høring - forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleia - Steigen kommune - Nordland

Detaljer

Tillatelse etter HFL Midlertidig stenging av farvann - Rystraumen - Troms kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL Midlertidig stenging av farvann - Rystraumen - Troms kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Troms og Finnmark Losoldermannskap Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref.: Vår ref.: 2016/6619-4 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 19.02.2017 Tillatelse etter HFL 27-1 - Midlertidig

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket v/utbygging Serviceboks 2 6025 Ålesund Deres ref 2012/2314-1 Vår ref 2012/2314-3 Arkiv nr Saksbehandler Jan Morten Hansen Dato 08.06.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter

Detaljer

Tillatelse - Lensvik småbåtforening - Søknad om oppsetting av skilt - Lensvik havn - Agdenes kommune - Sør-Trøndelag fylke

Tillatelse - Lensvik småbåtforening - Søknad om oppsetting av skilt - Lensvik havn - Agdenes kommune - Sør-Trøndelag fylke Midt-Norge Lensvik småbåtforening Deres ref.: Vår ref.: 2013/2852-4 Arkiv nr.: Saksbehandler: Laila Karin Måløy Dato: 14.11.2016 Tillatelse - Lensvik småbåtforening - Søknad om oppsetting av skilt - Lensvik

Detaljer

Høring - forslag om å oppheve kravet om posisjonsrapportering på Svalbard

Høring - forslag om å oppheve kravet om posisjonsrapportering på Svalbard Hovedkontoret «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref.: «REF» Vår ref.: 2011/1713-101 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jeanette Assev-Lindin, Bjørnar Kleppe Dato: 7.11.2016 Høring - forslag om

Detaljer

Polarlostjeneste på Svalbard

Polarlostjeneste på Svalbard Polarlostjeneste på Svalbard Ålesund 15. juni 2007 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 BAKGRUNN... 4 2 BESTEMMELSER OM FERDSEL TIL SJØS PÅ SVALBARD... 4 3 DAGENS KJENTMANNSTJENESTE PÅ SVALBARD...

Detaljer

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser HOVEDKONTORET Vedlegg 2 Kommentarer til bestemmelsene i utkast til forskrift om losplikt i norske farvann Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser 1. Formål Av hensyn til brukerne foreslår Kystverket at lovens

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Stærk & Co. a.s. Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2012/5955 / FMAATCK 10.01.2013 MELDING OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Referat kontaktmøte ved:

Referat kontaktmøte ved: Referat kontaktmøte ved: Møtested: Honningsvåg Møtedato: 24.10.16 Tid: 1400 Arkivsaknr. Arbeidsgiversiden Jan Morten Hansen Liisa Himanka Ståle Sveinungsen Inger M Hansen Arbeidstakersiden HS Forbund LO/NTL

Detaljer

Kvalifikasjonskrav for personell på «mindre lasteskip»

Kvalifikasjonskrav for personell på «mindre lasteskip» Kvalifikasjonskrav for personell på «mindre lasteskip» Jack-Arild Andersen Sjefingeniør, underavdeling for Utdanning, Sertifisering og Bemanning (USB). I foredraget vil jeg komme inn på følgende tema:

Detaljer

FOR nr 727: Forskrift om krav til melding og utfylling av kontrolliste ved fartøyers transport av farlig eller forurensende last.

FOR nr 727: Forskrift om krav til melding og utfylling av kontrolliste ved fartøyers transport av farlig eller forurensende last. FOR 1999-06-16 nr 727: Forskrift om krav til melding og utfylling av kontrolliste ved fartøyers transport av farlig eller forurensende last. DATO: FOR-1999-06-16-727 DEPARTEMENT: FKD (Fiskeri- og kystdepartementet)

Detaljer

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde Vår dato 23.12.2014 Deres referanse Vår referanse og arkivkode Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Se liste over høringsinstanser Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske-

Detaljer

Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering - Sesongen Torsvåg havn - Karlsøy kommune - Troms fylke

Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering - Sesongen Torsvåg havn - Karlsøy kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Torsvåg Havfiske Torsvåg 9136 Vannareid Deres ref: Vår ref: 2012/1020-32 Arkiv nr: Saksbehandler: Rakel Hagen Olsen Dato: 12.06.2013 Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering

Detaljer

rr'r. Verneplanforslag for Lopphavet med hoved- og biled som går igjennom område (Karutklipp: Kystinfo)

rr'r. Verneplanforslag for Lopphavet med hoved- og biled som går igjennom område (Karutklipp: Kystinfo) !" KYSTVERKET Troms og Finnmark rr'r. Fylkesmannen i Finnmark Statens hus 9815 VADSØ Deres ref.: Vår ref.: Arkiv nr: Saksbehandler: Dato: 2013/3682-8 Jannicke Røren 21.06.2017 Uttalelse fra Kystverket

Detaljer

Høyring av forskrift om anløpsavgift for Stranda kommune sitt sjøområde for 2017

Høyring av forskrift om anløpsavgift for Stranda kommune sitt sjøområde for 2017 Til: Frå: Høyringsinstansane iflg. vedlagt adresseliste Stranda hamnevesen KF Høyring av forskrift om anløpsavgift for Stranda kommune sitt sjøområde for 2017 På vegne av Stranda kommune sender med dette

Detaljer

Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold fylke - utsatt iverksetting

Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold fylke - utsatt iverksetting SØRØST Arne Rød & CO AS Postboks 1513 3206 SANDEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 2014/5721-3 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Thor Messel Dato: 22.01.2015 Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03. Nordland NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.2012 Fra: Til: KYV-N HF/Lise Maria Knutsen Jan Arild Jenssen Tillatelse

Detaljer

Arkivkode: 133.616 Saksnummer: 2006/235 Dato: 17.11.2006

Arkivkode: 133.616 Saksnummer: 2006/235 Dato: 17.11.2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-62/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Johan Hoddevik Arkivkode: 133.616 Saksnummer: 2006/235 Dato: 17.11.2006 SAK:

Detaljer

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 04.03.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse Pressetelefon 945 01 000 2013/173983 Høringsinstanser iht liste Høringsbrev - forslag

Detaljer

Kystberedskap. Status for Oslofjorden. Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsdagen 2016 Høgskolen Sørøst Norge, 21.

Kystberedskap. Status for Oslofjorden. Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsdagen 2016 Høgskolen Sørøst Norge, 21. Kystberedskap Status for Oslofjorden Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsdagen 2016 Høgskolen Sørøst Norge, 21. april 2016 Kystverket - ansvarsområder Nøkkelinformasjon: - Ca 1100 ansatte - Budsjett

Detaljer

Kystverkets innspill til høring av NOU 2013:8

Kystverkets innspill til høring av NOU 2013:8 Kystverkets innspill til høring av NOU 2013:8 Kystverket utfører en viktig samfunnsoppgave ved å ta ansvar for sjøveien, og vår visjon er at vi ikke skal ha sjøulykker som medfører tap av liv, alvorlig

Detaljer

Vedrørende flytting av fiberoptisk sjøkabel i Djupvika - Flekkefjord kommune - Vest-Agder fylke

Vedrørende flytting av fiberoptisk sjøkabel i Djupvika - Flekkefjord kommune - Vest-Agder fylke SØRØST Altifiber AS Deres ref.: Vår ref.: 2015/4684-14 Arkiv nr.: 423.2 Saksbehandler: Tanya Boye Worsley Dato: 25.01.2016 Vedrørende flytting av fiberoptisk sjøkabel i Djupvika - Flekkefjord kommune -

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER)

HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER) Høringsnotat Lovavdelingen Juli 2013 Snr. 13/5137 HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER)

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014 Terje Halsteinsen Att: terje.halsteinsen@fiskeridir.no SaksbehandlerTerje Halsteinsen : Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/17262 Deres referanse: Vår dato: 26.11.2013 Deres

Detaljer

St.prp. nr. 94 (2000-2001)

St.prp. nr. 94 (2000-2001) St.prp. nr. 94 (2000-2001) Bevilgningsendring for kapitlene 197, 1542 og 2309 samt salg av aksjer i Arcus AS og endret sats for avgift på campingbiler Tilråding fra Finansdepartementet av 1. juni 2001,

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Statsråden Næringskomiteen Stortinget 0026 OSLO Deres ref MH/fg Vår ref Dato 14/787 06.06.2014 Spørsmål fra medlemmer i Arbeiderpartiet i Næringskomiteen- Vedr.

Detaljer

Uttalelse fra Kystverket - Interkommunal kystsoneplan for Kommunene Nordreisa og Skjervøy - Planprogram - høringsutkast

Uttalelse fra Kystverket - Interkommunal kystsoneplan for Kommunene Nordreisa og Skjervøy - Planprogram - høringsutkast KYSTVE RKET Troms og Finnmark Nordreisa kommune 9156 STORSLETT 5De ried) (;* ikuj Deres ref: Vår ref: Arkiv nr: Saksbehandler: Dato: 2012/4936-2 Rakel Hagen Olsen 14.12.2012 Uttalelse fra Kystverket -

Detaljer