Høring - Forslag til avgiftssatser for 2016, losavgifter og sikkerhetsavgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - Forslag til avgiftssatser for 2016, losavgifter og sikkerhetsavgifter"

Transkript

1 VEST Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2015/ Arkiv nr.: 133 Saksbehandler: Harald Borgø Dato: Høring - Forslag til avgiftssatser for 2016, losavgifter og sikkerhetsavgifter Kystverket oversender med dette høringsforslag om avgiftssatser for 2016 (losavgifter og sikkerhetsavgifter). Forslaget medfører behov for endring i to avgiftsforskrifter, jamfør vedlegg 2 og 3 Vi ber om at eventuelle merknader oversendes Kystverket så snart som mulig og senest innen 4. desember Merknader sendes til Kystverket, postboks 1502, 6025 Ålesund eller på e-post til 1. Retningslinjer for avgiftsinnkrevingen Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgifter gis i Prop. 1 S ( ) for Samferdselsdepartementet. Inntektene fra losavgiftene, som omfatter losberedskapsavgift, losingsavgift og farledsbevisavgift, skal dekke en andel av kostnadene til lostjenesten. Tidligere har lostjenesten vært fullfinansiert gjennom brukerbetaling. I budsjettet for 2016 har regjeringen foreslått å redusere losavgiftene med 86 mill. kroner og delfinansiere lostjenesten gjennom statlige bevilgninger. Inntektene fra sikkerhetsavgift skal dekke lønns- og driftskostnader knyttet til sjøtrafikksentralene i Brevik som overvåker Grenlandsområdet, Fedje som overvåker innseilingen til Sture og Mongstad, Horten som overvåker Oslofjordområdet og Kvitsøy som overvåker Rogalandsområdet og deler av Hordaland. I tillegg skal inntektene dekke ca 2,2 mill. kr av investeringskostnadene på VTS og tjenestens andel av felles kostnader. Felles kostnader er fagadministrasjon og rekruttering/kurs for trafikksentraltjenesten, samt en liten andel av kostnader til felles IKT-løsninger og lokaler ved hovedkontoret. Høringsforslaget legges frem under forutsetning om Stortingets endelige budsjettvedtak. Vest - Senter for los og VTS Sentral postadresse: Kystverket Postboks ÅLESUND Telefon: Telefaks: Internett: E-post: For besøksadresse se Bankgiro: Org.nr.: NO Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

2 2. Grunnlag for justering av avgiftssatsene I beregningene av avgiftssatsene for 2016 er det tatt utgangspunkt i de regnskapsmessige resultatene for lostjenesten og sjøtrafikksentralene pr august 2015, prognose for 2015, eventuelle overførte midler fra tidligere år, reduksjon på 86 mill. kroner i losberedskapsavgiften og et effektiviseringskrav på 0,5 prosentpoeng av forventet lønnsog prisstigning i 2016 på 2,9 %. Trafikkgrunnlaget generelt er forutsatt uendret, men registrerte endringer i trafikken hittil i år er innarbeidet i prognosen. Den avgiftspliktige trafikken er hittil i 2015 på nivå med trafikken hittil i Den samlede lospliktige trafikken har økt med 2,4 % pr august Det har vært økning i seilas med farledsbevis, men 2,9 % reduksjon i antall losoppdrag. Målt i inntekt fra avgiftene, er økningen i inntekten fra losavgiftene litt lavere enn økningen i avgiftssatsene. Inntekten fra sikkerhetsavgiftene har imidlertid økt litt mer enn økningen i avgiftssatsene. Statistisk Sentralbyrås (SSB) har utarbeidet prognose for økning i årslønn og konsumprisindeks (KPI) for Begge indeksene er på 2,9 %. Den vektede lønns- og prisstigningen for 2016 settes derfor til 2,9 % for både losavgiftene og sikkerhetsavgiftene. 3. Endringer i avgiftene Forslag til avgiftssatser for 2016 og andre endringer i avgiftssystemet følger under. Satsene og andre endringer i avgiftssystemet vil etter høringen bli endelig fastsatt av Samferdselsdepartementet og vil være tilgjengelig på Kystverkets internettside Endringer i losavgiftene Fritak fra betaling av losberedskapsavgift I Prop. 1 S ( ) for Samferdselsdepartementet har regjeringen fremmet forslag om å redusere losavgiftene med 86 mill. kroner sammenlignet med utgiftsrammen for lostjenesten. Reduksjonen har som mål å styrke nærskipsfartens rammebetingelser, som er det segmentet som har størst konkurranseflate mot veg. Avgiftsreduksjonen foreslås tatt ut i losberedskapsavgiften og innrettet på følgende måte: Fritak i losberedskapsavgiften for fartøy opp til og med bruttotonn (BT). 100 % rabatt i losberedskapsavgiften for fartøy (over BT) som har en score på 50 eller høyere i miljøskipsindeksen ESI (Environmental Ship Index). Det generelle avgiftsfritaket for fartøy opp til og med BT vil ventelig omfatte de fleste fartøyene i nærskipsfartsegmentet. Videre vil rabatten på 100 % ved en ESI-score på 50 eller høyere gi mulighet for fartøy over BT med høy miljøprofil å oppnå samme fritak i losberedskapsavgiften som fartøy under BT. Fritaket gjelder både lospliktige skip som seiler med los og skip som seiler med navigatør som har farledsbevis. Satser for losavgiftene Losavgiftene kreves inn i medhold av forskrift av 23. desember 1994 om losberedskapsavgift, losingsavgift og farledsbevisavgift (losavgifter). Budsjettert utgiftsramme for 2016 er 747,3 mill. kroner etter fratrekk for inngående merverdiavgift. Side 2

3 Reduksjonen på 86 mill. kroner i losberedskapsavgiften, kombinert med innføring av tilsvarende statlig bevilgning, er utformet slik at dette har begrenset betydning for satsene på gjenværende avgifter. Lostjenesten har i 2015 hatt en budsjetteknisk inntektsramme som er 36,9 mill. kroner lavere enn utgiftsrammen. Dette har sammenheng med tidligere års overskudd som for budsjettåret 2015 er tilbakeført til brukerne gjennom et avgiftsnivå som er satt lavere enn utgiftsnivå. Dette budsjettekniske grepet for tilbakeføring av tidligere overskudd til brukerne vil nullstilles i budsjettet for Budsjettbalansen for 2015 ser ut til å bli bedre enn forventet. Det vil derfor være rom for å overføre midler, som er med på å påvirke avgiftssatsene for neste år. Forslag til endringer i satsene for 2016 er som følger: Losingsavgiften og losberedskapsavgiften økes med 2,9 %, som tilsvarer forventet lønns- og prisstigning. Farledsbevisavgiften holdes uendret. 3.2 Endringer i sikkerhetsavgiftene Driften av de fire sjøtrafikksentralene Brevik, Fedje, Horten og Kvitsøy skal finansieres av avgifter. Sikkerhetsavgiftene innkreves i medhold av Forskrift av 27. desember 2012 om sikkerhetsavgift for bruk av sjøtrafikksentralene ved Kvitsøy, Horten, Fedje og Brevik, i Rogaland, Vestfold, Hordaland og Telemark. Budsjettert utgiftsramme for 2016 er 80,6 mill. kroner etter fratrekk for inngående merverdiavgift. Inntekten fra sikkerhetsavgiftene skal dekke lønns- og driftsutgifter ved sjøtrafikksentralene, samt 2 mill. kroner av investeringene (fornying). Hver trafikksentral har en egen avgift som skal dekke egne driftskostnader og en lik andel av felles kostnader og investeringer tildelt virksomhetsområdet. Sjøtrafikksentralene forventes å få et overskudd på 1,6 mill. kroner i Overskuddet skyldes høyere inntekt og lavere kostnad enn budsjettert. Foreslått avgiftsjustering har som mål å gi balanse mellom inntekter og kostnader. Fritak fra betaling av sikkerhetsavgift Det foreslås at fartøy under 70 meter blir fritatt fra plikten til å betale sikkerhetsavgift. Bakgrunnen for forslaget er kostnadseffektivisering. De minste avgiftspliktige fartøyene betaler forholdsmessig lite i sikkerhetsavgift sett i forhold til arbeidet med å kreve inn avgiftene. Fritaket utgjør om lag 0,5 mill. kroner, fordelt på Oslofjorden (Horten VTS) med 0,1 mill. kroner og Rogaland (Kvitsøy VTS) med 0,4 mill. kroner. Fritaket vil i tillegg omfatte fartøy i Oslo Havn som er inkludert i avgiftsområdet til Horten VTS i forbindelse med overføring av oppgaver til den statlige trafikkovervåkingen. Fartøyene i Oslo Havn vil med forslaget ikke betale den varslede sikkerhetsavgiften på til sammen 0,2 mill. kroner fra Disse fartøyene vil sammen med andre små fartøy slippe å betale sikkerhetsavgift, noe som på den andre siden vil gi reduserte administrative kostnader til systemutvikling, oppfølging og fakturering. En positiv utvikling i inntekten fra sikkerhetsavgiften det siste året gjør det økonomisk gunstig å gjennomføre forslaget nå. Side 3

4 Satser for sikkerhetsavgiftene Forslag til endringer i satsene for sikkerhetsavgiftene er basert på følgende momenter: Generell lønns- og prisstigning på 2,9 %, fratrukket en effektiviseringsfaktor på 0,5 prosentpoeng, netto 2,4 %. Fartøy med en lengde på under 70 meter får fritak for å betale sikkerhetsavgift. Best mulig balanse mellom inntekt og driftskostnad inklusive andel felles kostnader pr trafikksentral. Dette gir en gjennomsnittlig avgiftsøkning på ca. 2,1 %. Avgiftsendringene for den enkelte trafikksentral varierer i forhold til dette, som følge av forskjeller i trafikkgrunnlag og inndekning av respektive kostnader gjennom sikkerhetsavgiften for den enkelte trafikksentral, jf. nedenstående tabell. Sikkerhetsavgiften i Grenland (Brevik VTS) foreslås økt med 3,58 % og er høyere enn forventet lønns- og prisstigning, noe som skyldes målsettingen om balanse i inntekter og kostnader pr trafikksentral. Den økonomiske utviklingen, spesielt på inntektssiden ved de øvrige trafikksentralene, gir rom for en avgiftsendring på nivå med eller under lønns- og prisstigningen. I Rogaland (Kvitsøy VTS) foreslås det at avgiften for trafikken til gassterminalen på Kårstø økes med 3,7 % fordi inntekten fra denne trafikken utgjør en mindre andel enn målet på 50 %. Den generelle trafikken i Rogaland vil få en redusert avgiftsbetaling gjennom det foreslåtte avgiftsfritaket for fartøy under 70 meters lengde. Kystverket foreslår følgende endringer av avgiftssatser for 2016 pr sjøtrafikksentral: Brevik Horten Kvitsøy, generelt Kvitsøy, Kårstø Fedje +3,6 % til kr 5,50 pr m3 +2,2 % til kr 0,47 pr BT +0,0 % til kr 0,25 pr BT +3,7 % til kr 1,12 pr BT +2,9 % til kr 1,06 pr BT 4. Konsekvens av avgiftsendringen for et utvalg fartøy Foreslåtte endringer i Kystverkets avgifter fra 2015 til 2016 vil bety en betydelig reduksjon i avgiftene for fartøy under BT og fartøy med høy score på miljøskipsindeksen ESI. For fartøy som ikke omfattes av avgiftsfritak er avgiftsøkningen på nivå med forventet lønns- og prisstigning for Vi presenterer i tabell 1 og 2 noen eksempler med avgift for 2015 og forslag til avgift for 2016 for et utvalg med fartøystørrelser for årsavgifter (tabell 1) og enkeltanløp (tabell 2). Forslag Årsavgifter BT Årsavgift Lasteskip, kysten inkl Rogaland, rabatt for ESI>50 (fra 2016) Endring kroner Endring prosent Sum avgifter til Kystverket kr kr kr ( ) -81,3 % Herav: Losavgift kr kr - kr ( ) Sikkerhetsavgift Rogaland kr kr kr - Merknad -100,0 % ESI-rabatt, fritak 0,0 % Ingen endring Årsavgift Lasteskip, Oslofjorden Sum avgifter til Kystverket kr kr kr (95 830) -53,8 % Herav: Losavgift kr kr - kr (97 580) -100,0 % Fritak, under BT Sikkerhetsavgift Oslofjorden kr kr kr ,2 % Tabell 1. Eksempel på avgifter i 2015 og forslag 2016 årsavgifter Side 4

5 Type avgift og seilas BT 2015 Anløp Oslo (inn- og utseiling), Cruiseskip, los om bord Forslag 2016 Endring kroner Endring prosent Sum avgifter til Kystverket kr kr kr ,7 % Herav: Losavgift kr kr kr ,9 % Sikkerhetsavgift Oslofjorden kr kr kr 750 2,2 % Merknad Kystcruise 7 dager (1 inn- og utseiling), Cruiseskip, los om bord Sum avgifter til Kystverket kr kr kr ,9 % Losavgift (7 x 18 losingstimer) kr kr kr ,9 % Sikkerhetsavgift (ikke seilas i avgiftspliktig VTS-område) Anløp Bergen (inn- og utseiling), Lasteskip, los om bord Sum avgifter til Kystverket kr kr kr (5 130) -24,7 % Losavgift kr kr kr (5 130) Fritak losberedskapsavgift, under ,7 % BT Sikkerhetsavgift (ikke seilas i avgiftspliktig VTS-område) kr - Anløp Bergen (inn- og utseiling), Lasteskip, seilas på farledsbevis Sum avgifter til Kystverket kr kr - kr (5 570) -100,0 % Losavgift (kun losberedskap) kr kr - kr (5 570) Sikkerhetsavgift (ikke seilas i avgiftspliktig VTS-område) -100,0 % Fritak, under BT Anløp Oslo (inn- og utseiling), fartøy under 70 meters lengde Sum avgifter til Kystverket 250 kr - kr - kr - Herav: Losavgift kr - kr - kr - Ikke lospliktig Sikkerhetsavgift Oslofjorden kr 115 kr - kr (115) -100,0 % Fritak, under 70 m. Anløp Mongstad (inn- og utseiling), Tankskip, los om bord Sum avgifter til Kystverket kr kr kr ,9 % Herav: Losavgift kr kr kr ,9 % Sikkerhetsavgift Sture/Mongstad kr kr kr ,9 % Tabell 2. Eksempel på avgifter i 2015 og forslag 2016 anløp/enkeltseilas. 5. Høringsfrist Vi ber om at eventuelle merknader oversendes Kystverket så snart som mulig og senest fredag 4. desember Merknader sendes til Kystverket, postboks 1502, 6025 Ålesund eller på e-post til Med hilsen Arve Dimmen sjøsikkerhetsdirektør Harald Borgø seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent Vedlegg: 1. Høringsliste 2. Forskrift om endring av forskrift 23. desember 1994 nr om losberedskapsavgift, losingsog farledsbevisavgift (losavgifter) 3. Forskrift om endring av forskrift 27. desember 2012 om sikkerhetsavgift for bruk av sjøtrafikksentralene ved Kvitsøy, Horten, Fedje og Brevik, Rogaland, Vestfold, Hordaland og Telemark 4. Avgiftssatser for 2015 og forslag for 2016 Side 5

6 Høringsliste NAVN Cruise Norway AS Dampskibsexpeditørernes Forening De Sjøkyndiges Forbund DFDS A/S v/martin Larsson Fiskebåtredernes Forbund Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) Fraktefartøyenes Rederiforening KS Bedrift havn Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Maritimt Forum Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Nordisk Skibsrederforening Norges Fiskarlag Norges Rederiforbund Norsk Havneforening Norsk Losforbund v/jan Magne Fosse Norsk Sjømannsforbund Norsk Sjøoffisersforbund Norsk Skipsmeglerforbund Norsk Tjenestemannslag (NTL) v/per Magne Ingebretsen Nærings- og Fiskeridepartementet Oljeindustriens Landsforening - OLF Oslo Cruise Network Rederienes Landsforening Sjøfartsdirektoratet Sjømannsforeningenes Landsforbund Statens Vegvesen Vegdirektoratet Transportbrukernes Fellesorganisasjon Unifeeder Vedlegg 1 ADRESSE Side 6

7 Vedlegg 2 FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 23. DESEMBER 1994 NR OM LOSBEREDSKAPSAVGIFT, LOSINGS- OG FARLEDSBEVISAVGIFT (LOSAVGIFTER) Fastsatt av Samferdselsdepartementet xx. desember 2015 med hjemmel i lov 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten m.v. 17. I. I forskrift 23. desember 1994 nr om losberedskapsavgift, losings- og farledsbevisavgift (losavgifter) gjøres følgende endringer: 8 første ledd, 1. setning, skal lyde: Ved innseiling og utseiling betales kr 0,84 pr. BT for de første BT og kr 0,73 pr. BT for den overskytende tonnasje. 8 tredje ledd skal lyde: For skip registrert i ESI (Environmental Ship Index) med en totalscore på 50 poeng eller mer, gis fritak for losberedskapsavgiften. Rabatten gis kun for seilas innenfor ESIsertifikatets gyldighetsperiode. 9 andre ledd skal lyde: Årsavgiften fra og med 1. januar 2016 er: For fartøy t.o.m BT Fritatt For fartøy f.o.m BT t.o.m BT kr 55,76 pr. BT For fartøy over BT kr 67,84 pr. BT 9 sjuende ledd skal lyde: For skip registrert i ESI (Environmental Ship Index) med en totalscore på 50 poeng eller mer, gis fritak for losberedskapsavgiften. Rabatten gis kun for seilas innenfor ESIsertifikatets gyldighetsperiode og der ESI-registreringen senest oppgis ved bestilling av årsavgiften. 10 skal lyde: Fartøy opp til og med BT er fritatt fra å betale losberedskapsavgift. Fartøy som kun utøver humanitær virksomhet i ikke-kommersielt øyemed er fritatt fra å betale losberedskapsavgift, når los ikke nyttes. Ved tvil avgjør Kystverket om vilkårene for fritak etter første ledd er til stede. Side 7

8 12 fjerde ledd skal lyde: Timesatsen er differensiert etter fartøyets størrelse på følgende måte: Tonnasje Timesats Fra 0 til og med BT kr 1 323,- Fra til og med BT kr 1 664,- Fra til og med BT kr 1 960,- Fra til og med BT kr 2 250,- Fra til og med BT kr 2 461,- Fra til og med BT kr 2 733,- Fra til og med BT kr 2 988,- Fra til og med BT kr 3 201,- Fra til og med BT kr 3 413,- Fra BT og over kr 3 631,- II. Disse endringene trer i kraft 1. januar 2016 kl og får anvendelse for fartøyer som passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- og utseiling, eller nytter statslos etter dette tidspunktet. Side 8

9 Vedlegg 3 FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 27. DESEMBER 2012 NR OM SIKKERHETSAVGIFT FOR BRUK AV SJØTRAFIKKSENTRALENE VED KVITSØY, HORTEN, FEDJE OG BREVIK, ROGALAND, VESTFOLD, HORDALAND OG TELEMARK Fastsatt av Samferdselsdepartementet xx. desember 2015 med hjemmel i lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann 24. I. I forskrift 27. desember 2012 nr om sikkerhetsavgift ved sjøtrafikksentralene, gjøres følgende endring: 4 skal lyde: Ved Kvitsøy og Horten sjøtrafikksentral skal fartøy med største lengde 70 meter eller mer, som seiler inn i avgiftspliktig område, betale sikkerhetsavgift dersom det anløper kai, fortøyningsplass eller anker inne i avgiftspliktig område. Sikkerhetsavgiften gjelder for ett anløp. Fartøy som har ytterligere anløp, eller fartøy som opererer innenfor avgiftsområdet, betaler redusert sikkerhetsavgift hver gang fartøyet anløper kai, fortøyningsplass eller anker innenfor avgiftsområdet. Ved Brevik sjøtrafikksentral skal gasstankfartøy med største lengde 70 meter eller mer som laster eller losser i avgiftspliktig område betale sikkerhetsavgift. Ved Fedje sjøtrafikksentral skal fartøy med største lengde 70 meter eller mer som fører farlig eller forurensende last betale sikkerhetsavgift. Ved tvil avgjør Kystverket om et fartøy er avgiftspliktig etter denne bestemmelsen. 7 skal lyde: For Kvitsøy sjøtrafikksentral betales: For tankfartøy som anløper Havneterminalen Kårstø: - Enkeltseilinger kr 1,12,- pr. BT. - Redusert sikkerhetsavgift ved enkeltseilinger kr 0,28 pr. BT. - Årsavgiftssatsen er kr 56,00 pr. BT. For øvrige avgiftspliktige fartøy: - Enkeltseilinger kr 0,25,- pr. BT. - Redusert sikkerhetsavgift ved enkeltseilinger kr 0,06 pr. BT. - Årsavgiftssatsen er kr 12,50 pr. BT. For Horten sjøtrafikksentral betales: - Enkeltseilinger kr 0,47,- pr. BT. - Redusert sikkerhetsavgift ved enkeltseilinger kr 0,12 pr. BT. - Årsavgiftssatsen er kr 23,50 pr. BT. Side 9

10 For Fedje sjøtrafikksentral betales: - kr 1,06,- pr. BT. For Brevik sjøtrafikksentral betales for fartøyets lastekapasitet: - kr 5,50,- pr. kubikkmeter. II. Denne endringen trer i kraft 1. januar 2016 kl og får anvendelse for fartøyer som seiler i avgiftspliktig farvann etter dette tidspunkt. Side 10

11 Avgiftssatser for 2015 og forslag for 2016 Vedlegg 4 KYSTVERKET - AVGIFTER 2015 Forslag 2016 Endring pst LOSAVGIFT Gj.sn. -12,0 % LOSBEREDSKAPSAVGIFT Ved innseiling og utseiling (pr BT) Gj.sn. +2,9 %, men fritak for fartøy under BT Første BT kr 0,81 kr 0,84 3,7 % Overskytende BT kr 0,71 kr 0,73 2,8 % Årsavgift t.o.m BT kr 27,88 kr ,0 % pr BT BT kr 54,20 kr 55,76 2,9 % over BT kr 65,92 kr 67,84 2,9 % Rabatt for ESI score høyere enn % 100 % 100,0 % LOSINGSAVGIFT (VED LOS OM BORD) Gj.sn. +2,9 % Timesats etter tonnasje (BT), min. 3 timer: BT kr 1 286,00 kr 1 323,00 2,9 % BT kr 1 617,00 kr 1 664,00 2,9 % BT kr 1 905,00 kr 1 960,00 2,9 % BT kr 2 187,00 kr 2 250,00 2,9 % BT kr 2 392,00 kr 2 461,00 2,9 % BT kr 2 656,00 kr 2 733,00 2,9 % BT kr 2 904,00 kr 2 988,00 2,9 % BT kr 3 111,00 kr 3 201,00 2,9 % BT kr 3 317,00 kr 3 413,00 2,9 % over BT kr 3 529,00 kr 3 631,00 2,9 % Adm.avgift mangelfull melding om farledsbevis kr 1 500,00 kr 1 500,00 0,0 % Bestillingsavgift og ombestillingsavgift kr 1 500,00 kr 1 500,00 0,0 % FARLEDSBEVISAVGIFT Gj.sn. 0,0 % Teoretisk prøve kr 2 000,00 kr 2 000,00 0,0 % Praktisk prøve kr 2 000,00 kr 2 000,00 0,0 % Utstedelse, fornying og endring kr 1 000,00 kr 1 000,00 0,0 % Kadettfarledsbevis, utstedelse kr 1 000,00 kr 1 000,00 0,0 % SIKKERHETSAVGIFT Gj.sn. +2,1 % Inkl fritak for fartøy under 70 meter Grenland (Brevik) - pr kubikkmeter + 3,6 % kr 5,31 kr 5,50 3,6 % Sture/Mongstad (Fedje) - pr BT + 2,9 % kr 1,03 kr 1,06 2,9 % Oslofjorden (Horten) + 1,7 % Enkeltseilas pr BT kr 0,46 kr 0,47 2,2 % Ny Enkeltseilas, redusert sats, pr BT kr 0,11 kr 0,12 9,1 % Årsavgift pr BT kr 23,00 kr 23,50 2,2 % Rogaland (Kvitsøy) 0,4 % I avgiftsområdet generelt: Enkeltseilas pr BT kr 0,25 kr 0,25 0,0 % Ny Enkeltseilas, redusert sats, pr BT kr 0,06 kr 0,06 0,0 % Årsavgift pr BT kr 12,50 kr 12,50 0,0 % Til Statoil Kårstø: Enkeltseilas pr BT kr 1,08 kr 1,12 3,7 % Ny Enkeltseilas, redusert sats, pr BT kr 0,27 kr 0,28 3,7 % Årsavgift pr BT kr 54,00 kr 56,00 3,7 % Side 11

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter VEST Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2016/53024 Arkiv nr.: 133 Saksbehandler: Harald Borgø Dato: 04.11.2016 Høring Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter Kystverket

Detaljer

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter VEST Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2016/53024 Arkiv nr.: 133 Saksbehandler: Harald Borgø Dato: 04.11.2016 Høring Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter Kystverket

Detaljer

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2018, losavgifter og sikkerhetsavgifter

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2018, losavgifter og sikkerhetsavgifter VEST Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2017/45676 Arkiv nr.: 133 Saksbehandler: Harald Borgø Dato: 07.11.2017 Høring Forslag til avgiftssatser for 2018, losavgifter og sikkerhetsavgifter Kystverket

Detaljer

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2015, losavgifter og sikkerhetsavgifter

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2015, losavgifter og sikkerhetsavgifter HOVEDKONTORET Se mottakerliste Deres ref Vår ref 2014/4787-4 Arkiv nr 133 Saksbehandler: Harald Borgø Dato 30.10.2014 Høring - Forslag til avgiftssatser for 2015, losavgifter og sikkerhetsavgifter Kystverket

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,87 pr. BT for de første BT og kr 0,77 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,87 pr. BT for de første BT og kr 0,77 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2017 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Samferdselsdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,81 pr. BT for de første BT og kr 0,71 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,81 pr. BT for de første BT og kr 0,71 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2015 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Samferdselsdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,90 pr. BT for de første BT og kr 0,78 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,90 pr. BT for de første BT og kr 0,78 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2018 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Samferdselsdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,78 pr. BT for de første BT og kr 0,69 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,78 pr. BT for de første BT og kr 0,69 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2014 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket

Detaljer

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Gebyrene

Detaljer

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2011

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2011 HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref Vår ref 10/03181-9 Arkiv nr 133 Høring - Forslag til avgiftssatser for 2011 Saksbehandler: Dato Harald Borgø, Jeanette Assev- 10.11.2010 Lindin, Karen Nærø Kystverket

Detaljer

Utkast til forskrift om losberedskaps-, losings- og farledsbevisavgift (losavgift).

Utkast til forskrift om losberedskaps-, losings- og farledsbevisavgift (losavgift). HOVEDKONTORET Vedlegg 3 Utkast til forskrift om losberedskaps-, losings- og farledsbevisavgift (losavgift). Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. xxxx med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten

Detaljer

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis.

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis. HOVEDKONTORET Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref.: Vår ref.: 2014/1924-62 Arkiv nr.: 700 Saksbehandler: Henning Osnes Teigene Dato: 30.07.2015 Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg

Detaljer

Høring av regler om bestilling av los

Høring av regler om bestilling av los Hovedkontoret Høringsinstanser i hht liste Deres ref.: Vår ref.: 2014/1924-108 Arkiv nr.: Saksbehandler: Henning Osnes Teigene Dato: 17.10.2017 Høring av regler om bestilling av los Kystverket sender med

Detaljer

Høring - utkast til ny forskrift om losplikt i norske farvann og forskrift om losingsavgift, losberedskapsavgift og farledsbevisavgift

Høring - utkast til ny forskrift om losplikt i norske farvann og forskrift om losingsavgift, losberedskapsavgift og farledsbevisavgift HOVEDKONTORET Høringsinstansene Deres ref.: Vår ref.: 10/00376-1 Arkiv nr.: 008 Saksbehandlere: Haldor Sæther, Jeanette Assev-Lindin, Karen Louise Nærø Dato: 8.4.2010 Høring - utkast til ny forskrift om

Detaljer

OVERSIKT OVER OFFENTLIGE AVGIFTER, VEDERLAG OG GEBYRER GENERERT AV CRUISEANLØP TIL NORGE I 2013

OVERSIKT OVER OFFENTLIGE AVGIFTER, VEDERLAG OG GEBYRER GENERERT AV CRUISEANLØP TIL NORGE I 2013 OVERSIKT OVER OFFENTLIGE AVGIFTER, VEDERLAG OG GEBYRER GENERERT AV CRUISEANLØP TIL NORGE I 2013 Undersøkelsen er utført av Amland Reiselivsutvikling v/trond Amland på oppdrag av Cruise Norway AS, Cruise

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 Side 1 av 9 INNHOLD INNHOLD... 2 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 HJEMMEL 3 1.2 AVGIFTSOMRÅDE 3 1.3 MERVERDIAVGIFT 3 1.4 OPPLYSNINGSPLIKT 4 1.5 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer

Merknader til forskrift om lostjeneste på Svalbard

Merknader til forskrift om lostjeneste på Svalbard Merknader til forskrift om lostjeneste på Svalbard Hjemmel Losloven 2 tredje ledd gir hjemmel til å gjøre Losloven gjeldende for Svalbard. Kongens myndighet etter 2 tredje ledd til å gjøre losloven gjeldende

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune 1 Innledende bestemmelser 1.1 Hjemmel Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov 2009 04 17 nr. 19: Lov om havner og farvann (Havne

Detaljer

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg Hovedkontoret Se mottakerliste Deres ref: Vår ref: 2012/3326-1 Arkiv nr: Saksbehandler: Gry Karlsen Lunde Kristine Runde Sveinung Hustoft Dato: 12.7.2012 Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring

Detaljer

UTSTEDELSE AV LOSFAKTURA Manuell fakturakontroll

UTSTEDELSE AV LOSFAKTURA Manuell fakturakontroll TROMS OG FINNMARK UTSTEDELSE AV LOSFAKTURA Manuell fakturakontroll Betraktninger rundt behovet for, og innholdet i manuelt arbeid i forbindelse med utstedelse av losfaktura Senter for administrasjon og

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i forskrift 25. juni 2012 nr. 655 om lostjenesten på Svalbard

Utkast til forskrift om endring i forskrift 25. juni 2012 nr. 655 om lostjenesten på Svalbard Utkast til forskrift om endring i forskrift 25. juni 2012 nr. 655 om lostjenesten på Svalbard Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet den DD.MM.ÅÅÅÅ med hjemmel i lov DD.MM.ÅÅÅÅ nr. XXX om losordningen

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord Havn v/kommunestyret den 18.12.2014 med hjemmel i FOR 2010-12-20

Detaljer

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis HOVEDKONTORET Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref.: Vår ref.: 2014/1924-83 Arkiv nr.: 700 Saksbehandler: Henning Osnes Teigene Dato: 5.10.2016 Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg

Detaljer

Tilsyn med Berlevåg kommunes anløpsavgiftsforskrift - vedtak - pålegg om stansing, jf. havne- og farvannsloven 57

Tilsyn med Berlevåg kommunes anløpsavgiftsforskrift - vedtak - pålegg om stansing, jf. havne- og farvannsloven 57 HOVEDKONTORET Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG postmottak@berlevag.kommune.no Deres ref.: --- Vår ref.: 2015/3788-6 Arkiv nr.: 452 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 16.12.2015 Tilsyn med Berlevåg

Detaljer

Høring forslag til forskrift om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem i Barentsområdet

Høring forslag til forskrift om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem i Barentsområdet Hovedkontoret Se høringsliste Deres ref: Vår ref: 2011/5945-34 Arkiv nr: Saksbehandler: Jeanette Assev-Lindin, Trond Langemyr Dato: 12.3.2013 Høring forslag til forskrift om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem

Detaljer

Høring forslag om endring av forskrift om frakt av last på norske skip og lektere gjennomføring av endringer i IMSBC-koden

Høring forslag om endring av forskrift om frakt av last på norske skip og lektere gjennomføring av endringer i IMSBC-koden Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.10.2014 2014/55809-1 Arild Viddal Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 32 52 74 51 43 Høringsliste Høring forslag om endring av forskrift om frakt av last

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/ Høring NOU 2013:8 Med los på sjøsikkerhet - losordningens omfang, organisering og regelverk

Deres ref Vår ref Dato 13/ Høring NOU 2013:8 Med los på sjøsikkerhet - losordningens omfang, organisering og regelverk Høringsinstanser iht. vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 13/532-06.06.2013 Høring NOU 2013:8 Med los på sjøsikkerhet - losordningens omfang, organisering og regelverk 1. Innledning Ved kongelig

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den 09.12.15 Godkjent av kommunestyret den 16.12.15 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen INNHOLD Kapittel 1: GENERELLE

Detaljer

Høring - forslag om endring i forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger

Høring - forslag om endring i forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger HOVEDKONTORET «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref.: «REF» Vår ref.: 2011/1746-46 Arkiv nr.: 400 Saksbehandler: Dato: Jeanette Assev-Lindin, Bjørn Erik 06.10.2014 Krosness Høring

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

Høring av utkast til forskrift om lostjenesten på Svalbard

Høring av utkast til forskrift om lostjenesten på Svalbard Hovedkontoret Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref: Vår ref: 2011/6178 Arkiv nr: Saksbehandler: Teigene/Midtsand Dato: 06.02.2012 Høring av utkast til forskrift om lostjenesten på Svalbard Kystverket

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

Høring - forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleia - Steigen kommune - Nordland fylke

Høring - forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleia - Steigen kommune - Nordland fylke Nordland Mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2016/4174-10 Arkiv nr.: Saksbehandler: Thomas M. Jensen Dato: 01.02.2017 Høring - forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleia - Steigen kommune - Nordland

Detaljer

Høring endring av forskrift 23. september 2015 nr om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann

Høring endring av forskrift 23. september 2015 nr om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann Hovedkontoret Sjøfartsdirektoratet Postboks 2222 5509 HAUGESUND Deres ref.: Vår ref.: 2017/1549-25 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jeanette Assev-Lindin/Trond Ski Dato: 1.12.2017 Høring endring av forskrift

Detaljer

Kystverkets uttale til høring av strategisk konsekvensutredning av havvindområder

Kystverkets uttale til høring av strategisk konsekvensutredning av havvindområder Hovedkontoret Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Deres ref: Vår ref: 2011/4393-33 Arkiv nr: Saksbehandler: Lene Gjelsvik Dato: 13.03.2013 Kystverkets uttale til høring av strategisk

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleden Steigen kommune - Nordland fylke

Høring av forslag til forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleden Steigen kommune - Nordland fylke NORDLAND Mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2016/4174-7 Arkiv nr.: 500 Saksbehandler: Thomas M. Jensen Dato: 18.07.2016 Høring av forslag til forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleden Steigen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN Vår ref.: Saksnr.: 15/3574/5 Saksbehandler: Gade-Lundlie, Eivind Dato: 17.12.2015 Telefonnr.: 78 97 74 4378 97 75 89 Epostadresse saksbehandler: eivind.gade-lundlie@sor-varanger.kommune.no

Detaljer

ØKONOMISK STATUS FOR MARITIME TJENESTER PR 30. NOVEMBER 2016

ØKONOMISK STATUS FOR MARITIME TJENESTER PR 30. NOVEMBER 2016 KYV-HK Sjøsikkerhetsavdelingen Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref Vår ref 2016/1077-10 Arkiv nr 113 Saksbehandler Harald Borgø Dato 21.12.2016 ØKONOMISK STATUS FOR MARITIME TJENESTER PR 30. NOVEMBER

Detaljer

Høring av utkast til ny lospliktforskrift og endring av forskrifter under losloven

Høring av utkast til ny lospliktforskrift og endring av forskrifter under losloven Hovedkontoret Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref: Vår ref: 2014/1924-11 Arkiv nr: 700 Saksbehandler: Borhaug/Teigene Dato: 04.07.2014 Høring av utkast til ny lospliktforskrift og endring av

Detaljer

Merknader til bestemmelsene i forskrift 20. desember 2010 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift

Merknader til bestemmelsene i forskrift 20. desember 2010 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift Merknader til bestemmelsene i forskrift 20. desember 2010 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift Kommunal- og regionaldepartementets Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

Søknad om tillatelse til utplassering av AIS basestasjons-utstyr på Isfjord Radio, Svalbard

Søknad om tillatelse til utplassering av AIS basestasjons-utstyr på Isfjord Radio, Svalbard VEST Sysselmannen på Svalbard, Miljøavdelingen Postboks 633 9171 LONGYEARBYEN Deres ref.: Vår ref.: 2016/5401-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Harald Åsheim Dato: 07.10.2016 Søknad om tillatelse til utplassering

Detaljer

Høring forslag om oppheving av konsensusprinsippet for styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Høring forslag om oppheving av konsensusprinsippet for styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Høringsliste Deres ref Vår ref Dato 200801322- /AKF Høring forslag om oppheving av konsensusprinsippet for styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) 1. Innledning Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv.

Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/77-5 03.02.14 Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv. Nærings- og fiskeridepartementet sender med

Detaljer

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger HOVEDKONTORET Arild Karlsen arild.karlsen@lawyer.online.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/1683-35 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Paul Gustav Nyland Dato: 13.10.2015 Vedtak - Klage over vedtak om avslag på

Detaljer

TFO Høringsuttalelse - TFO-området og forslag til utvidelse

TFO Høringsuttalelse - TFO-området og forslag til utvidelse HOVEDKONTORET Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Deres ref.: 14/2181- Vår ref.: 2011/5866-30 Arkiv nr.: 421.1 Saksbehandler: B E Krosness Dato: 2015-03-06 TFO 2015 - Høringsuttalelse

Detaljer

Høringsdokument Høring av Lokal forskrift om anløpsavgift i Trondheim Havn IKS for 2017

Høringsdokument Høring av Lokal forskrift om anløpsavgift i Trondheim Havn IKS for 2017 Høringsdokument Høring av Lokal forskrift om anløpsavgift i for 2017 Innledning og bakgrunn (TH) sender med dette utkast til lokal forskrift om anløpsavgift i Trondheim Havn IKS for 2017. Denne lokale

Detaljer

Søknad om tillatelse til utplassering av AIS basestasjons-utstyr på Vestpynten, Svalbard

Søknad om tillatelse til utplassering av AIS basestasjons-utstyr på Vestpynten, Svalbard VEST Sysselmannen på Svalbard, Miljøavdelingen Postboks 633 9171 LONGYEARBYEN Deres ref.: Vår ref.: 2016/5401-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Harald Åsheim Dato: 07.10.2016 Søknad om tillatelse til utplassering

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

Synnøve Lunde. Kystverket støtter Sysselmannens forslag til forskriftsendringer som er lagt fram i høringssaken. Telefon: Telefaks: Bankgiro:

Synnøve Lunde. Kystverket støtter Sysselmannens forslag til forskriftsendringer som er lagt fram i høringssaken. Telefon: Telefaks: Bankgiro: Hovedkontoret Sysselmannen på Svalbard Postboks 633 9171 LONGYEARBYEN Deres ref: Vår ref: 2012/3433-4 Arkiv nr: Saksbehandler: Synnøve Lunde Dato: 10.10.2012 Høringssvar på forslag til forvaltningsplan

Detaljer

Høring - forskrift om krav til slepebåt for flyttbare innretninger i territorialfarvannet

Høring - forskrift om krav til slepebåt for flyttbare innretninger i territorialfarvannet Hovedkontoret «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: «REF» Vår ref: 2012/1290-16 Arkiv nr: 400 Saksbehandler: Jeanette Assev-Lindin Dato: 4.7.2014 Høring - forskrift om krav

Detaljer

Høringsbrev - forskriftsendringer som følge av direktiv 2010/65/EU

Høringsbrev - forskriftsendringer som følge av direktiv 2010/65/EU Hovedkontoret Se liste Deres ref: Vår ref: 2011/1713-16 Arkiv nr: Saksbehandler: Kjetil Borhaug Dato: 07.02.2012 Høringsbrev - forskriftsendringer som følge av direktiv 2010/65/EU Innledning I forbindelse

Detaljer

Søknad om tillatelse til utplassering av AIS basestasjons-utstyr på Torfjellet, Svalbard

Søknad om tillatelse til utplassering av AIS basestasjons-utstyr på Torfjellet, Svalbard VEST Sysselmannen på Svalbard, Miljøavdelingen Postboks 633 9171 LONGYEARBYEN Deres ref.: Vår ref.: 2016/5401-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Harald Åsheim Dato: 07.10.2016 Søknad om tillatelse til utplassering

Detaljer

Tillatelse - Lensvik småbåtforening - Søknad om oppsetting av skilt - Lensvik havn - Agdenes kommune - Sør-Trøndelag fylke

Tillatelse - Lensvik småbåtforening - Søknad om oppsetting av skilt - Lensvik havn - Agdenes kommune - Sør-Trøndelag fylke Midt-Norge Lensvik småbåtforening Deres ref.: Vår ref.: 2013/2852-4 Arkiv nr.: Saksbehandler: Laila Karin Måløy Dato: 14.11.2016 Tillatelse - Lensvik småbåtforening - Søknad om oppsetting av skilt - Lensvik

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten?

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Haugesundkonferansen 2004 Kystdirektør Øyvind Stene Sjøsikkerhet og beredskap er prioritert høyt Utfordringer Værhard og komplisert kyst Betydelig

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet

Detaljer

Kvitsøy Sjøtrafikksentral. Vi tar ansvar for sjøvegen

Kvitsøy Sjøtrafikksentral. Vi tar ansvar for sjøvegen Kvitsøy Sjøtrafikksentral Vi tar ansvar for sjøvegen Formål Redusere risikoen for skipsulykker samt bidra til en effektiv trafikkavvikling Vi tar ansvar for sjøvegen Sjøtrafikkforskriften Fra 1 Januar

Detaljer

Høring Forslag om forskriftsendring som utvider fartsområde for passasjerskip i utenriksfart registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS)

Høring Forslag om forskriftsendring som utvider fartsområde for passasjerskip i utenriksfart registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) Høringsinstanser iht. liste Deres ref Vår ref Dato 17/52-2 18.01.17 Høring Forslag om forskriftsendring som utvider fartsområde for passasjerskip i utenriksfart registrert i Norsk internasjonalt skipsregister

Detaljer

Referat Kontaktmøte ved Kystverket Sørøst

Referat Kontaktmøte ved Kystverket Sørøst SØRØST Referat Kontaktmøte ved Kystverket Sørøst Møtested: Arendal, møterom Kragerø Møtedato: 06.12.16 Tid: Kl 12.00 14.00 Arkivsaknr. 2016/1670-8 Arbeidsgiversiden Regiondirektør Harald Andreassen Trafikksentralsjef

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN Adresseliste Vår ref.: Saksnr.: 14/259/17 Saksbehandler: Gade-Lundlie, Eivind Deres ref.: Telefonnr.: 78 97 74 43 Dato: 13.10.2014 Epostadresse: postmottak@svk.no

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev av 20. juni 2016 med vedlegg om ovennevnte.

Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev av 20. juni 2016 med vedlegg om ovennevnte. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2002 16/1435-29.09.2016 Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev

Detaljer

Høring om forslagtil endringer i sikkerhetsforskriften

Høring om forslagtil endringer i sikkerhetsforskriften Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 06.11.2015 2014/43317 5 Simon Næsse Deresreferanse Arkivkode Direktetelefon 32 11 52745144 Høringsliste Sevedlagt Høring om forslagtil endringer i sikkerhetsforskriften

Detaljer

Tillatelse etter HFL Midlertidig stenging av farvann - Rystraumen - Troms kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL Midlertidig stenging av farvann - Rystraumen - Troms kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Troms og Finnmark Losoldermannskap Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref.: Vår ref.: 2016/6619-4 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 19.02.2017 Tillatelse etter HFL 27-1 - Midlertidig

Detaljer

Uttalelse fra Kystverket - Interkommunal kystsoneplan for Kommunene Nordreisa og Skjervøy - Planprogram - høringsutkast

Uttalelse fra Kystverket - Interkommunal kystsoneplan for Kommunene Nordreisa og Skjervøy - Planprogram - høringsutkast KYSTVE RKET Troms og Finnmark Nordreisa kommune 9156 STORSLETT 5De ried) (;* ikuj Deres ref: Vår ref: Arkiv nr: Saksbehandler: Dato: 2012/4936-2 Rakel Hagen Olsen 14.12.2012 Uttalelse fra Kystverket -

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Anløpsavgift NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS, ANLØPSAVGIFT, gjeldende fra 01.01.2011. Informasjon. Nordkapp og Porsanger Havn IKS 3 1. Bakgrunn 3 2.

Detaljer

Statsråden 17/4748- Jeg viser til brev av 20. november 2017 vedlagt spørsmål 302 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tuva Moflag:

Statsråden 17/4748- Jeg viser til brev av 20. november 2017 vedlagt spørsmål 302 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tuva Moflag: Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref 17/4748- Dato 28. november 2017 Spørsmål nr 302 til skriftlig besvarelse - Hvilke sykehus har overskredet budsjettene sine så langt

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

Adressatliste. Departementene. Finanstilsynet Forbrukerombudet Forbrukerrådet Kystverket Sjøfartsdirektoratet

Adressatliste. Departementene. Finanstilsynet Forbrukerombudet Forbrukerrådet Kystverket Sjøfartsdirektoratet Adressatliste Departementene Finanstilsynet Forbrukerombudet Forbrukerrådet Kystverket Sjøfartsdirektoratet Assuranceforeningen Skuld Cefor De sjøkyndiges forbund Den Norske Advokatforening Finans Norge

Detaljer

Høring - forslag om å oppheve kravet om posisjonsrapportering på Svalbard

Høring - forslag om å oppheve kravet om posisjonsrapportering på Svalbard Hovedkontoret «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref.: «REF» Vår ref.: 2011/1713-101 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jeanette Assev-Lindin, Bjørnar Kleppe Dato: 7.11.2016 Høring - forslag om

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT.... fl,., HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hønngsmstanser i følge liste Eksp. 2 2 HOV, 2007 Deres ref Vår ref j U. off. Dato 200704130-/BRS "'""" 21.11.2007 Saksh - Høring - Forslag

Detaljer

Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og 20 - Tillatelse til fartsregulerende skilting - Hagan - Harstad kommune - Troms fylke

Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og 20 - Tillatelse til fartsregulerende skilting - Hagan - Harstad kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Harstad Havn KF Postboks 193 9482 HARSTAD Deres ref.: 2016/2327/P66 Vår ref.: 2016/5843-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 13.12.2016 Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og

Detaljer

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Mobil +47 95717945

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Mobil +47 95717945 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Mobil +47 95717945 e-post ove.myrold@sas.no om.oslaz.takst12.001 16 september 2011 Avinor AS høring om forslag til regulering av Avinors lufthavn- og

Detaljer

Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering - Sesongen Torsvåg havn - Karlsøy kommune - Troms fylke

Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering - Sesongen Torsvåg havn - Karlsøy kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Torsvåg Havfiske Torsvåg 9136 Vannareid Deres ref: Vår ref: 2012/1020-32 Arkiv nr: Saksbehandler: Rakel Hagen Olsen Dato: 12.06.2013 Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering

Detaljer

Havne- og farvannsloven Utvalgte tema. seniorrådgiver Kristin Frotvedt

Havne- og farvannsloven Utvalgte tema. seniorrådgiver Kristin Frotvedt Havne- og farvannsloven Utvalgte tema seniorrådgiver Kristin Frotvedt Vederlag og anløpsavgift Havne- og farvannsloven (hfl) trådte i kraft 01.01.2010, mens de tidligere reglene om havneavgifter ble avviklet

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE Troms og Finnmark Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE Fiskerihavn : Kjøllefjord Kommune : Lebesby Fylke : Finnmark

Detaljer

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref.: --- Vår ref.: 2012/2973-133 Arkiv nr.: 450 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 20.05.2014 Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune

Detaljer

Farledsbevisordningen

Farledsbevisordningen Farledsbevisordningen Marop 25/10 2017 Tommy Haugsnes Seniorrådgiver 2017 Historie 1995 Farledsbevis ordningen innført, >500 BT 2011 Ny forskrift som inkluderte innenriks og losplikt ble satt til 35/50/70m

Detaljer

Arkivkode: 133.616 Saksnummer: 2006/235 Dato: 17.11.2006

Arkivkode: 133.616 Saksnummer: 2006/235 Dato: 17.11.2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-62/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Johan Hoddevik Arkivkode: 133.616 Saksnummer: 2006/235 Dato: 17.11.2006 SAK:

Detaljer

Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold fylke - utsatt iverksetting

Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold fylke - utsatt iverksetting SØRØST Arne Rød & CO AS Postboks 1513 3206 SANDEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 2014/5721-3 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Thor Messel Dato: 22.01.2015 Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold

Detaljer

Forslag til medlemmer i faglige råd for perioden

Forslag til medlemmer i faglige råd for perioden Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 3.5.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/5148 Deres referanse: Arbeidsgiverorganisasjonene (NHO,

Detaljer

Ny loslov og lospliktforskrift - hva er nytt? Oppdatert pr

Ny loslov og lospliktforskrift - hva er nytt? Oppdatert pr Ny loslov og lospliktforskrift - hva er nytt? Oppdatert pr. 19.12.2014 Les lov- og forskrift i tillegg Denne orienteringen tar for seg hovedelementer av endringene i lov og forskrift og kan bare regnes

Detaljer

Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland fylke

Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland fylke Nordland Lofotkraft AS Deres ref.: Vår ref.: 2016/1547-7 Arkiv nr.: Saksbehandler: Lise Maria Strömquist Dato: 14.10.2016 Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

Farledsbevisordningen betydning for sjøsikkerheten og skipsfartsnæringen og erfaring med nyordningen

Farledsbevisordningen betydning for sjøsikkerheten og skipsfartsnæringen og erfaring med nyordningen Farledsbevisordningen betydning for sjøsikkerheten og skipsfartsnæringen og erfaring med nyordningen Sten Terje Falnes, Sjøkaptein/Seniorrågiver Fagansvarlig farledsbevis Bergen 15. oktober 2015 Farledsbevis

Detaljer

Tillatelse til kryssing av farvann - SFE Nett AS - 22 kv fjordspenn - Gransundet - Askvoll kommune - Sogn og Fjordane fylke

Tillatelse til kryssing av farvann - SFE Nett AS - 22 kv fjordspenn - Gransundet - Askvoll kommune - Sogn og Fjordane fylke Vest Jøsok Prosjekt AS Postboks 169 Kokstad 5863 BERGEN Deres ref.: Vår ref.: 2016/4459-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Knut Stenevik Dato: 30.09.2016 Tillatelse til kryssing av farvann - SFE Nett AS - 22

Detaljer

I - I I. 11 II II 1, . 1 II. : e : 9. Med los på sjøsikkerhet. Losordningens omfang, organisering og regelverk. Høringsuttalelse fra Oslo Havn KP

I - I I. 11 II II 1, . 1 II. : e : 9. Med los på sjøsikkerhet. Losordningens omfang, organisering og regelverk. Høringsuttalelse fra Oslo Havn KP I. I -. I I. 11. II II 1,. 1 II : e : 9 : Med los på sjøsikkerhet Losordningens omfang, organisering og regelverk Høringsuttalelse fra Oslo Havn KP Med lospå sjøsikkerhet Innhold Bakgrunn 2 Når er bruk

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

psi^. Statens vegvesen

psi^. Statens vegvesen psi^. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Likelydende brev Se vedlagt liste Statens vegvesen Saknr. 2., trd^o ^52b E»ok.nr. "5 Arkivnr.^/Q Eksp. I U.off. I? MÅRS 2010 Sakih. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde Vår dato 23.12.2014 Deres referanse Vår referanse og arkivkode Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Se liste over høringsinstanser Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske-

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket v/utbygging Serviceboks 2 6025 Ålesund Deres ref 2012/2314-1 Vår ref 2012/2314-3 Arkiv nr Saksbehandler Jan Morten Hansen Dato 08.06.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter

Detaljer

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos Bidra til sikker seilas og rent miljø Bli statslos Den norske lostjenesten Losyrket har i Norge lange tradisjoner helt tilbake til 1200-tallet og i dag arbeider rundt 270 loser som veivisere for inn- og

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011 FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Boks 8118 Dep Telefon: 46802612 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/15739 Deres referanse:

Detaljer

Sendes som epost: post@kystverket.no Oslo, 8. juli 2010 HØRINGSUTTALELSE TIL UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM LOSPLIKT

Sendes som epost: post@kystverket.no Oslo, 8. juli 2010 HØRINGSUTTALELSE TIL UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM LOSPLIKT Til: Kystverket Hovedkontor Sendes som epost: post@kystverket.no Oslo, 8. juli 2010 HØRINGSUTTALELSE TIL UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM LOSPLIKT Vi viser til høringsutkastet fra Kystverket om ny forskrift

Detaljer

Høringsnotat av 15. juli 2013 om. Avgift til fiskeriforskning og overvåkning. (fiskeriforskningsavgiften)

Høringsnotat av 15. juli 2013 om. Avgift til fiskeriforskning og overvåkning. (fiskeriforskningsavgiften) Høringsnotat av 15. juli 2013 om Avgift til fiskeriforskning og overvåkning (fiskeriforskningsavgiften) Høringsfrist 1. september 2013 Innledning I Meld. St. 22 (2012-2013) Verdens fremste sjømatnasjon

Detaljer

Med stø kurs i ukjent. farvann? Logistikkforeningen.no avd Vestfold/Telemark, Frokostmøte, Larvik 26. Februar. Seniorrådgiver Olav Uldal

Med stø kurs i ukjent. farvann? Logistikkforeningen.no avd Vestfold/Telemark, Frokostmøte, Larvik 26. Februar. Seniorrådgiver Olav Uldal Med stø kurs i ukjent farvann? Logistikkforeningen.no avd Vestfold/Telemark, Frokostmøte, Larvik 26. Februar Seniorrådgiver Olav Uldal Oppdrag og rammer Retningslinjer fra Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

Tillatelse til dumping av masser - Beinskjæra dumpefelt - Sandefjord kommune - Vestfold fylke

Tillatelse til dumping av masser - Beinskjæra dumpefelt - Sandefjord kommune - Vestfold fylke SØRØST Helge Klitzing Lahelleveien 18 3140 NØTTERØY Deres ref.: Vår ref.: 2015/4317-3 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Dato: Aase Kristin Eikenæs Marthinsen 01.12.2015 Tillatelse til dumping av masser -

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1.1 Innledning EnviDan Momentum AS (heretter kalt Momentum) har på oppdrag fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS utarbeidet

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Magnus Thomassen Deres ref.: 2014/120085- Vår dato: 08.07.2015 007 Tlf.:

Detaljer