Høring - Forslag til avgiftssatser for 2015, losavgifter og sikkerhetsavgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - Forslag til avgiftssatser for 2015, losavgifter og sikkerhetsavgifter"

Transkript

1 HOVEDKONTORET Se mottakerliste Deres ref Vår ref 2014/ Arkiv nr 133 Saksbehandler: Harald Borgø Dato Høring - Forslag til avgiftssatser for 2015, losavgifter og sikkerhetsavgifter Kystverket oversender med dette høringsforslag om avgiftssatser for 2015 (losavgifter og sikkerhetsavgifter). Forslaget medfører behov for endring i to avgiftsforskrifter, jamfør vedlegg 2 og 3. Vi ber om at eventuelle merknader oversendes Kystverket så snart som mulig og senest innen 11. desember Merknader sendes til Kystverket, postboks 1502, 6025 Ålesund eller på e-post til Innhold: 1. Retningslinjer for avgiftsinnkrevingen Grunnlag for justering av avgiftssatsene Endring i avgiftssatsene ESI (Environmental Ship Index) - rabatt Satser for losavgift Satser for sikkerhetsavgifter Andre endringer Konsekvens av avgiftsendringen for et utvalg fartøy Retningslinjer for avgiftsinnkrevingen Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgifter gis i Prop. 1 S ( ) for Samferdselsdepartementet. Inntektene fra losavgiftene, som omfatter losberedskapsavgift, losingsavgift og farledsbevisavgift, skal dekke alle kostnader og investeringer i lostjenesten. Lostjenesten er 100 % brukerfinansiert. Inntektene fra sikkerhetsavgift skal dekke lønns- og driftskostnader knyttet til sjøtrafikksentralene i Brevik som overvåker Grenlandsområdet, Fedje som overvåker innseilingen til Sture og Mongstad, Horten som overvåker Oslofjordområdet og Kvitsøy som overvåker Rogalandsområdet og deler av Hordaland. I tillegg skal inntektene dekke ca 2,2 mill. kr av investeringskostnadene på VTS og tjenestens andel av felles kostnader. Felles kostnader er fagadministrasjon og rekruttering/kurs for trafikksentraltjenesten, samt en liten andel av kostnader til felles IKT-løsninger og lokaler ved hovedkontoret. HOVEDKONTORET - SJØSIKKERHETSAVDELINGEN Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502, 6025 ÅLESUND Telefon: Telefaks: Bankgiro: Internett: E-post: Org.Nr.: Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson NO

2 2. Grunnlag for justering av avgiftssatsene I beregningen av avgiftssatsene for 2015 er det tatt utgangspunkt i de regnskapsmessige resultatene for lostjenesten og sjøtrafikksentralene i , prognose for 2014 og Statistisk Sentralbyrås prognose for lønns- og prisvekst i Trafikkgrunnlag generelt er forutsatt uendret, men registrerte endringer i trafikken er innarbeidet i forslaget. Den avgiftspliktige trafikken har hittil i 2014 vært litt høyere enn hittil i Den samlede lospliktige trafikken har økt 3-4 %. Det har vært en økning både i seilas med farledsbevis og med los om bord. Vi forventer at flere fartøy vil oppfylle losplikten ved bruk av farledsbevis i stedet for med los om bord i 2015 enn i På den annen side opplever alle sjøtrafikksentralene (VTS) nedgang i den avgiftspliktige trafikken hittil i år, hvor avgiftsgrunnlaget til Sture og Mongstad er hele 15 % lavere enn pr august i fjor. Statistisk Sentralbyrå (SSB) har utarbeidet prognose for utvikling i lønn pr normalårsverk (+3,5 %) og konsumprisindeksen (+2,1 %) for Tallene fra SSB er hentet ut 5. august En vekting av SSB sine prognoser etter kostnadsfordelingen til våre tjenester gir grunnlag for en generell justering av losavgiftene på 3,1 % og sikkerhetsavgiftene på 3,2 %. Ulik kostnadsstruktur forklarer forskjellen i indeks mellom los- og trafikksentraltjenesten. 3. Endring i avgiftssatsene Nedenfor følger forslag til nye satser for avgiftene for budsjettåret Satsene vil etter høringen bli endelig fastsatt av Samferdselsdepartementet, og vil være tilgjengelige på Kystverkets internettside ESI (Environmental Ship Index) - rabatt Kystverket foreslår å innføre rabatt for fartøy med høy score på miljøskipsindeksen ESI (Environmental Ship Index). ESI identifiserer skip som har lavere utslipp til luft enn kravene til IMO (International Maritime Organization). Den beregner poeng ut i fra blant annet mengden av nitrogenoksid (NOx) og svoveloksid (SOx) et skip slipper ut. Indeksen ble etablert i 2011 gjennom World Port Climate Initiative (WPCI) av den internasjonale havneforeningen (IAPH). Kystverket foreslår i første omgang å ha en høy terskel for rabatt, men at rabatten som gis er høy. Pr 1. mai 2014 var 30 havner og andre myndigheter registrert som deltaker i ordningen. Norske Oslo Havn KF og Kristiansand Havn KF gir rabatt i kaivederlaget. De gir 20 % rabatt for totalscore mellom 25 og 50 poeng og henholdsvis 40 % og 30 % rabatt for totalscore på 50 eller mer. Göteborg havn skal innføre rabatt for fartøy som bruker LNG som drivstoff fra Innslagspunktet for rabatt hos Kystverket foreslås å være 50 i totalscore på ESI. Det er en forutsetning for rabatt at fartøyene har fått godkjent ESI og at dette meldes inn til Kystverket før seilasen gjennomføres. Det er noe usikkerhet knyttet til omfanget av fartøy som vil oppnå minst 50 poeng, fordi det er mange fartøy som foreløpig ikke er registrert med ESI, men som forventes å oppnå en høy poengsum. Vi har fått indikasjon på at fartøy som kun benytter LNG som drivstoff vil få en ESI på rundt 90. Kystverkets foreløpige undersøkelse viser at noen titalls fartøy kan oppnå rabatt nå i første omgang, men antallet forventes å øke. Fra 2015 foreslår vi at det gis 50 % rabatt i losberedskapsavgiften for fartøy med ESI større eller lik 50. Samlet effekt er stipulert til ca 7 mill. kroner i rabatt, eller 1 % av de samlede losavgiftene. Det vil ikke bli gitt rabatt i sikkerhetsavgiften i denne omgang på grunn av den økonomiske stillingen til trafikksentralene. Side 2

3 3.2 Satser for losavgift Losavgiftene kreves inn i medhold av forskrift 23. desember 1994 om losberedskapsavgift, losingsavgift og farledsbevisavgift (losavgifter). Budsjettert inntekt for 2014 er 697,750 mill. kroner. Losavgiftene skal dekke alle lostjenestens kostnader. Disse omfatter den operative og administrative drift, inklusiv losformidling og fornying/investering i losfartøy. Lostjenesten fikk i 2008 og 2009 et underskudd. Disse underskuddene skulle betales tilbake i gjennom en økning i avgiftssatsene i 2010 på 2,2 prosentpoeng utover vektet lønns- og prisvekst. Underskuddet ble nedbetalt allerede i 2011 og det har i perioden bygget seg opp et driftsoverskudd på 52,2 mill. kr. Avgiftssatsene ble i 2013 og 2014 redusert med henholdsvis 2,0 % og 1,0 % for å tilbakeføre det akkumulerte overskudd til brukerne. Prognosen for 2014 er et underskudd på 21 mill. kroner, som er 2 mill. kroner bedre enn budsjett. Investeringene for 2014 vil bli om lag 10 mill. kroner lavere enn budsjett. I budsjettet for 2015 er det lagt opp til et underskudd på 36,9 mill. kroner. Videre må den generelle endringen i avgiftssatsene for 2015 ta hensyn til rabatt for ESI, se punkt 3.1 over. Finansieringen av denne rabattordningen er anslått å utgjøre ca. 1 % av losavgiftene for Økningen i losavgiftene utover forventet lønns- og prisvekst i 2015 og 2016 ble varslet i høringen av avgiftssatsene for 2014, høsten En slik økning foreslås utsatt til Kystverket foreslår nå en økning i avgiftssatsene for losingsavgiften og losberedskapsavgiften på 3,1 %. Fordeling av inntekten mellom losingsavgift, losberedskapsavgift og farledsbevisavgift er fortsatt som forutsatt ved omleggingen av losavgiftene pr 1. januar Målet var at losavgiftene (betaling pr time for bruk av los) skal utgjøre 60 % av den totale losavgiften. Regnskap og prognose for viser at losavgiften utgjør 58,9-60,8 % av den totale avgiften. Losavgiftene for 2015 foreslås økt med 3,08 % i gjennomsnitt. Losingsavgiften (timesatsene for bruk av los) foreslås økt med 3,1 %. Losberedskapsavgiften foreslås økt med 3,1 % i gjennomsnitt, med en variasjon fra 2,9 % til 3,8 %. Farledsbevisavgiftene foreslås uendret. Det innføres rabatt på 50 % i losberedskapsavgiften for fartøy med registrert og rapportert ESI på 50 eller høyere. 3.3 Satser for sikkerhetsavgifter Driften av de fire sjøtrafikksentralene Brevik, Fedje, Horten og Kvitsøy skal finansieres av avgifter. Sikkerhetsavgiftene innkreves i medhold av Forskrift av 27. desember 2012 om sikkerhetsavgift for bruk av sjøtrafikksentralene ved Kvitsøy, Horten, Fedje og Brevik, Rogaland, Vestfold, Hordaland og Telemark. Budsjettert inntekt for 2014 er til sammen 75,704 mill. kroner. Inntekten fra sikkerhetsavgiftene skal dekke lønns- og driftsutgifter ved sjøtrafikksentralene, samt 6,8 % av investeringene (fornying). Hver trafikksentral har en egen avgift som skal dekke egne driftskostnader og en lik andel av felles kostnader og investeringer tildelt virksomhetsområdet. Sjøtrafikksentralene forventes å få et underskudd på 7,2 mill. kroner i 2014, eller 5,1 mill. kroner dårligere enn budsjett. Det akkumulerte overskuddet fra tidligere år vil med det store underskuddet i 2014 blir brukt opp. Årets underskudd skyldes hovedsakelig 4,1 % lavere inntekter enn budsjett og 1,7 % høyere kostnader. Det er lavere inntekt enn forventet ved alle fire trafikksentralene, men størst avvik ved Fedje trafikksentral (tanktrafikk). Sikkerhetsavgiftene ble redusert med 1,35 % fra 2013 til I høringen høsten 2013 ble det varslet at det ville bli behov for å øke sikkerhetsavgiftene med om lag 1,1 prosentpoeng Side 3

4 utover forventet lønns- og prisvekst i 2015 og Dette for å tilbakeføre et akkumulert overskudd til brukerne i perioden Inntektssvikten i 2014 gjør at det må gjøres en større økning i avgiftene for å oppnå balanse mellom inntekter og kostnader i Det er små muligheter for kostnadsreduksjon ved den enkelte trafikksentral ved nedgang i den avgiftspliktige trafikken, fordi kostnadene er knyttet til bemanning og infrastruktur som må opprettholdes. Siden trafikken/inntektene og driften/kostnadene har utviklet seg ulikt i den enkelte sjøtrafikksentral de siste årene, foreslår Kystverket økning i avgiften ved tre trafikksentraler og uendret sikkerhetsavgift ved Kvitsøy trafikksentral hvor trafikkutviklingen har vært positiv. Det har vært en inntektsreduksjon i sikkerhetsavgift fra tanktrafikken ved Sture og Mongstad på -4 % i 2013 og -15 % hittil i år. Videre har et underskudd ved Fedje trafikksentral de siste årene vært finansiert av overskudd ved andre trafikksentraler. Den store reduksjonen i avgiftsgrunnlaget den siste perioden, kostnadsøkning utover lønns- og prisvekst siste to år og en målsetning om å få bedre kostnadsdekning pr trafikksentral, gjør at avgiften for Fedje trafikksentral foreslås økt med 39,2 %. Ved Brevik/Grenland foreslås en økning på 8,4 % og i Oslofjorden en økning på 7,0 %. Kystverket foreslår følgende endringer av avgiftssatser for 2015 pr sjøtrafikksentral: Brevik Horten Kvitsøy, generelt Kvitsøy, Kårstø Fedje +8,4 % til kr 5,31 pr m3 +7,0 % til kr 0,46 pr BT +0,0 % til kr 0,25 pr BT +0,0 % til kr 1,08 pr BT +39,2 % til kr 1,03 pr BT Til sammenligning ble sikkerhetsavgiften for den generelle trafikken i Rogaland (Kvitsøy) justert ned med 7,4 % pr 1. januar 2014, mens sikkerhetsavgiften i Grenland (Brevik), Oslofjorden (Horten), Rogaland-Kårstø (Kvitsøy) og Sture/Mongstad (Fedje) var uforandret fra 2013 til 2014 (0 % endring). To års lønns- og prisvekst for VTS utgjør 6,4 %. 4. Andre endringer Ut over endringene i avgiftssatsene og rabatt for ESI score, foreslår vi å endre teksten i fire paragrafer i forskrift om sikkerhetsavgifter Unntak i forskrift om sikkerhetsavgift 5 om betaling av avgift for fartøy i den delen av området som ligger utenfor grunnlinjen Kystverket foreslår at fartøy som ankrer opp på deler av Karlsmedgrunnen ved Kvitsøy unntas fra å betale sikkerhetsavgift. En del av denne grunnen er utenfor grunnlinjen, men innenfor VTS-området (avgiftspliktig område). Hensikten med endringen er å få en lik avgiftsmessig behandling av fartøy på dette ankringsområdet, ikke bare en lik sikkerhetsmessig behandling i form av dagens overvåking av hele området. Den ene delen av Karlsmedgrunnen er det eneste området som er i et VTS-område og utenfor grunnlinjen. Et generelt unntak i forskrift om sikkerhetsavgift 5 som sier at fartøy som er ankret opp i et avgiftspliktig område som ligger utenfor grunnlinjen er fritatt fra avgiftsplikt, vil derfor kun påvirke dette ene området Likelydende regel om fratrekk i segregerte ballasttanker for tankskip i forskrift om sikkerhetsavgift 8 som i forskrift om losavgifter 5 Kystverket foreslår at fratrekk for segregerte ballasttanker i forskrift om sikkerhetsavgift i teksten begrenses til oljetankfartøy. I forskrift om losavgifter er muligheten for fratrekk for segregerte ballasttanker gitt oljetankfartøyer, mens ordlyden i forskrift om sikkerhetsavgift Side 4

5 er tankfartøyer. Ved bruk av felles system for registrering av skip, melding av seilas og utstedelse av los- og sikkerhetsavgifter, må grunnlaget på bruttotonnasje som benyttes ved beregning av avgiftene være likt. Endringen foreslås for å få likelydende unntak i begge avgiftsområdene Oppgi avgiftssats for anløp innenfor avgiftsområdet til Horten og Kvitsøy i 7 om sikkerhetsavgiftens størrelse Kystverket foreslår at det oppgis sikkerhetsavgift for ytterligere anløp innenfor avgiftsområdet til Horten og Kvitsøy som beskrevet i forskriftens 4. Redusert sats skal oppgis i hele kroner og øre av hensyn til maskinell kontrollregning, og vil være avrundet sats med to desimaler Justere ordlyden i 4 avgiftspliktige fartøy for tilpasning til ny ordlyd i 7 I forskrift om sikkerhetsavgift 4, 1. ledd, 2. setning, foreslår Kystverket en tilpasning til avgiftssatsene som er foreslått oppgitt i 7. I dag står det at fartøy skal betale ¼ sikkerhetsavgift ved ytterligere anløp eller operasjoner innenfor avgiftsområdet. Her foreslår vi å endre ¼ til redusert. Endringen gjøres for å få avgiftssats i hele kroner og øre av hensyn til maskinell kontrollregning, jamfør punkt 4.3. I praksis har vanlige avrundingsregler gjort at to av tre aktuelle satser er rundet av nedover, mens den tredje satsen ikke var gjenstand for avrunding. 5. Konsekvens av avgiftsendringen for et utvalg fartøy Foreslåtte endringer i Kystverkets avgifter fra 2014 til 2015 vil bety en økning i avgiftene for de fleste fartøyene, men en reduksjon i losberedskapsavgiften for fartøy med høy ESI score (poeng for miljøtiltak). Vi presenterer i tabell 1 og 2 noen eksempler med avgift for 2014 og forslag til avgift for 2015 for et utvalg med fartøystørrelser for årsavgifter (tabell 1) og seilas (tabell 2). Årsavgifter BT 2014 Forslag 2015 Endring kroner Endring prosent Årsavgift Lasteskip, kysten inkl Rogaland, rabatt for ESI>50 Sum avgifter til Kystverket kr kr kr ( ) -39,2 % Herav: Losavgift kr kr kr ( ) -48,5 % Sikkerhetsavgift Rogaland kr kr kr - 0,0 % Årsavgift Lasteskip, Oslofjorden Sum avgifter til Kystverket kr kr kr ,8 % Herav: Losavgift kr kr kr ,0 % Sikkerhetsavgift Oslofjorden kr kr kr ,0 % Tabell 1. Eksempel på avgifter i og forslag årsavgifter. Side 5

6 Type avgift og seilas BT 2014 Forslag 2015 Endring kroner Endring prosent Anløp Oslo (inn- og utseiling), Cruiseskip, los om bord Sum avgifter til Kystverket kr kr kr ,7 % Herav: Losavgift kr kr kr ,0 % Sikkerhetsavgift Oslofjorden kr kr kr ,0 % Kystcruise 7 dager (1 inn- og utseiling), Cruiseskip, los om bord Sum avgifter til Kystverket kr kr kr ,1 % Losavgift (7 x 18 losingstimer) kr kr kr ,1 % Sikkerhetsavgift (ikke seilas i avgiftspliktig VTS-område) Anløp Bergen (inn- og utseiling), Lasteskip, los om bord Sum avgifter til Kystverket kr kr kr 656 3,3 % Losavgift kr kr kr 656 3,3 % Sikkerhetsavgift (ikke seilas i avgiftspliktig VTS-område) kr - Anløp Bergen (inn- og utseiling), Lasteskip, seilas på farledsbevis Sum avgifter til Kystverket kr kr kr 200 3,7 % Losavgift (kun losberedskap) kr kr kr 200 3,7 % Sikkerhetsavgift (ikke seilas i avgiftspliktig VTS-område) Anløp Mongstad (inn- og utseiling), Tankskip, los om bord Sum avgifter til Kystverket kr kr kr ,4 % Herav: Losavgift kr kr kr ,0 % Sikkerhetsavgift Sture/Mongstad kr kr kr ,2 % Tabell 2. Eksempel på avgifter i 2014 og forslag seilas. Vi ber om at eventuelle merknader oversendes Kystverket så snart som mulig og senest innen 11. desember Merknader sendes til Kystverket, postboks 1502, 6025 Ålesund eller på e-post til Med hilsen Arve Dimmen sjøsikkerhetsdirektør Harald Borgø seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent Kopi til: Vedlegg: 1. Høringsliste 2. Forskrift om endring av forskrift 23. desember 1994 nr om losberedskapsavgift, losingsog farledsbevisavgift (losavgifter) 3. Forskrift om endring av forskrift 27. desember 2012 om sikkerhetsavgift for bruk av sjøtrafikksentralene ved Kvitsøy, Horten, Fedje og Brevik, Rogaland, Vestfold, Hordaland og Telemark 4. Avgiftssatser for 2014 og forslag for 2015 Side 6

7 Høringsliste NAVN Cruise Norway AS Dampskibsexpeditørernes Forening De Sjøkyndiges Forbund DFDS A/S Fiskebåtredernes Forbund Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) Fraktefartøyenes Rederiforening KS Bedrift havn Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Maritimt Forum Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Nordisk Skibsrederforening Norges Fiskarlag Norges Rederiforbund Norsk Havneforening Norsk Losforbund v/jan Magne Fosse Norsk Sjømannsforbund Norsk Sjøoffisersforbund Norsk Skipsmeglerforbund Norsk Tjenestemannslag (NTL) v/per Magne Ingebretsen Nærings- og Handelsdepartementet Oljeindustriens Landsforening - OLF Oslo Cruise Network Rederienes Landsforening Sjøfartsdirektoratet Sjømannsforeningenes Landsforbund Statens Vegvesen Vegdirektoratet Transportbrukernes Fellesorganisasjon Unifeeder Vedlegg 1 ADRESSE Side 7

8 Vedlegg 2 FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 23. DESEMBER 1994 NR OM LOSBEREDSKAPSAVGIFT, LOSINGS- OG FARLEDSBEVISAVGIFT (LOSAVGIFTER) Fastsatt av Samferdselsdepartementet xx. desember 2014 med hjemmel i lov 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten m.v. 17. I. I forskrift 23. desember 1994 nr om losberedskapsavgift, losings- og farledsbevisavgift (losavgifter) gjøres følgende endringer: 8 første ledd, 1. setning, skal lyde: Ved innseiling og utseiling betales kr 0,81 pr. BT for de første BT og kr 0,71 pr. BT for den overskytende tonnasje. 8 nytt tredje ledd skal lyde: For skip registrert i ESI (Environmental Ship Index) med en totalscore på 50 poeng eller mer, settes satsene ned med 50 %. Rabatten gis kun for seilas innenfor ESIsertifikatets gyldighetsperiode og der ESI-registreringen fremgår av meldingen om seilasen, jf andre ledd skal lyde: Årsavgiften fra og med 1. januar 2015 er: For fartøy t.o.m BT kr 27,88 pr. BT For fartøy f.o.m BT t.o.m BT kr 54,20 pr. BT For fartøy over BT kr 65,92 pr. BT 9 nytt sjuende ledd skal lyde: For skip registrert i ESI (Environmental Ship Index) med en totalscore på 50 poeng eller mer, settes satsene ned med 50 %. Rabatten gis kun for seilas innenfor ESIsertifikatets gyldighetsperiode og der ESI-registreringen senest oppgis ved bestilling av årsavgiften. Side 8

9 12 fjerde ledd skal lyde: Timesatsen er differensiert etter fartøyets størrelse på følgende måte: Tonnasje Timesats Fra 0 til og med BT kr 1 286,- Fra til og med BT kr 1 617,- Fra til og med BT kr 1 905,- Fra til og med BT kr 2 187,- Fra til og med BT kr 2 392,- Fra til og med BT kr 2 656,- Fra til og med BT kr 2 904,- Fra til og med BT kr 3 111,- Fra til og med BT kr 3 317,- Fra BT og over kr 3 529,- II. Disse endringene trer i kraft 1. januar 2015 kl og får anvendelse for fartøyer som passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- og utseiling, eller nytter statslos etter dette tidspunktet. Side 9

10 Vedlegg 3 FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 27. DESEMBER 2012 NR OM SIKKERHETSAVGIFT FOR BRUK AV SJØTRAFIKKSENTRALENE VED KVITSØY, HORTEN, FEDJE OG BREVIK, ROGALAND, VESTFOLD, HORDALAND OG TELEMARK Fastsatt av Samferdselsdepartementet xx. desember 2014 med hjemmel i lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann 24. I. I forskrift 27. desember 2012 nr om sikkerhetsavgift ved sjøtrafikksentralene, gjøres følgende endring: 4 første ledd, tredje setning, skal lyde: Fartøy som har ytterligere anløp, eller fartøy som opererer innenfor avgiftsområdet, betaler redusert sikkerhetsavgift hver gang fartøyet anløper kai, fortøyningsplass eller anker innenfor avgiftsområdet. 5 nytt andre ledd foran eksisterende andre ledd: Avgiftspliktige fartøy etter 4 som ankrer opp utenfor grunnlinjen er fritatt fra avgiftsplikt. 7 skal lyde: For Kvitsøy sjøtrafikksentral betales: For tankfartøy som anløper Havneterminalen Kårstø: - Enkeltseilinger kr 1,08,- pr. BT. - Redusert sikkerhetsavgift ved enkeltseilinger kr 0,27 pr. BT. - Årsavgiftssatsen er kr 54,00 pr. BT. For øvrige avgiftspliktige fartøy: - Enkeltseilinger kr 0,25,- pr. BT. - Redusert sikkerhetsavgift ved enkeltseilinger kr 0,06 pr. BT. - Årsavgiftssatsen er kr 12,50 pr. BT. For Horten sjøtrafikksentral betales: - Enkeltseilinger kr 0,46,- pr. BT. - Redusert sikkerhetsavgift ved enkeltseilinger kr 0,11 pr. BT. - Årsavgiftssatsen er kr 23,00 pr. BT. For Fedje sjøtrafikksentral betales: - kr 1,03,- pr. BT. For Brevik sjøtrafikksentral betales for fartøyets lastekapasitet: - kr 5,31,- pr. kubikkmeter. Side 10

11 8 første ledd, første setning, skal lyde: For oljetankfartøyer med segregerte ballasttanker trekkes volumet av de segregerte ballasttankene fra når fartøyets størrelse i bruttotonn beregnes. II. Denne endringen trer i kraft 1. januar 2015 kl og får anvendelse for fartøyer som seiler i avgiftspliktig farvann etter dette tidspunkt. Side 11

12 Avgiftssatser for 2014 og forslag for 2015 Vedlegg 4 KYSTVERKET - AVGIFTER 2014 Forslag 2015 Endring pst LOSAVGIFT Gj.sn. +3,08 % LOSBEREDSKAPSAVGIFT Gj.sn. +3,1 % Ved innseiling og utseiling (pr BT) Første BT kr 0,78 kr 0,81 3,8 % Overskytende BT kr 0,69 kr 0,71 2,9 % Årsavgift t.o.m BT kr 27,07 kr 27,88 3,0 % pr BT BT kr 52,63 kr 54,20 3,0 % over BT kr 63,97 kr 65,92 3,0 % Rabatt for ESI score høyere enn 50 Ny 50 % Ny LOSINGSAVGIFT (VED LOS OM BORD) Gj.sn. +3,1 % Timesats etter tonnasje (BT), min. 3 timer: BT kr 1.247,00 kr 1.286,00 3,1 % BT kr 1.568,00 kr 1.617,00 3,1 % BT kr 1.848,00 kr 1.905,00 3,1 % BT kr 2.121,00 kr 2.187,00 3,1 % BT kr 2.320,00 kr 2.392,00 3,1 % BT kr 2.576,00 kr 2.656,00 3,1 % BT kr 2.817,00 kr 2.904,00 3,1 % BT kr 3.017,00 kr 3.111,00 3,1 % BT kr 3.217,00 kr 3.317,00 3,1 % over BT kr 3.423,00 kr 3.529,00 3,1 % Adm.avgift mangelfull melding om farledsbevis kr 1.500,00 kr 1.500,00 0,0 % Bestillingsavgift og ombestillingsavgift kr 1.500,00 kr 1.500,00 0,0 % FARLEDSBEVISAVGIFT Gj.sn. 0,0 % Teoretisk prøve kr 2.000,00 kr 2.000,00 0,0 % Praktisk prøve kr 2.000,00 kr 2.000,00 0,0 % Utstedelse, fornying og endring kr 1.000,00 kr 1.000,00 0,0 % Kadettfarledsbevis, utstedelse kr 1.000,00 kr 1.000,00 0,0 % SIKKERHETSAVGIFT Gj.sn. +12,0 % Grenland (Brevik) - pr kubikkmeter + 8,4 % kr 4,90 kr 5,31 8,4 % Sture/Mongstad (Fedje) - pr BT + 39,2 % kr 0,74 kr 1,03 39,2 % Oslofjorden (Horten) + 7,0 % Enkeltseilas pr BT kr 0,43 kr 0,46 7,0 % Ny Enkeltseilas, redusert sats, pr BT kr 0,108 kr 0,11 2,3 % Årsavgift pr BT kr 21,50 kr 23,00 7,0 % Rogaland (Kvitsøy) 0,0 % I avgiftsområdet generelt: Enkeltseilas pr BT kr 0,25 kr 0,25 0,0 % Ny Enkeltseilas, redusert sats, pr BT kr 0,063 kr 0,06-4,0 % Årsavgift pr BT kr 12,50 kr 12,50 0,0 % Til Statoil Kårstø: Enkeltseilas pr BT kr 1,08 kr 1,08 0,0 % Ny Enkeltseilas, redusert sats, pr BT kr 0,27 kr 0,27 0,0 % Årsavgift pr BT kr 54,00 kr 54,00 0,0 % Side 12

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter VEST Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2016/53024 Arkiv nr.: 133 Saksbehandler: Harald Borgø Dato: 04.11.2016 Høring Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter Kystverket

Detaljer

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,81 pr. BT for de første BT og kr 0,71 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,81 pr. BT for de første BT og kr 0,71 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2015 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Samferdselsdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Gebyrene

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,87 pr. BT for de første BT og kr 0,77 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,87 pr. BT for de første BT og kr 0,77 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2017 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Samferdselsdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,90 pr. BT for de første BT og kr 0,78 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,90 pr. BT for de første BT og kr 0,78 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2018 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Samferdselsdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter VEST Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2016/53024 Arkiv nr.: 133 Saksbehandler: Harald Borgø Dato: 04.11.2016 Høring Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter Kystverket

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,78 pr. BT for de første BT og kr 0,69 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,78 pr. BT for de første BT og kr 0,69 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2014 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2016, losavgifter og sikkerhetsavgifter

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2016, losavgifter og sikkerhetsavgifter VEST Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2015/3694-4 Arkiv nr.: 133 Saksbehandler: Harald Borgø Dato: 22.10.2015 Høring - Forslag til avgiftssatser for 2016, losavgifter og sikkerhetsavgifter Kystverket

Detaljer

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2018, losavgifter og sikkerhetsavgifter

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2018, losavgifter og sikkerhetsavgifter VEST Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2017/45676 Arkiv nr.: 133 Saksbehandler: Harald Borgø Dato: 07.11.2017 Høring Forslag til avgiftssatser for 2018, losavgifter og sikkerhetsavgifter Kystverket

Detaljer

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis.

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis. HOVEDKONTORET Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref.: Vår ref.: 2014/1924-62 Arkiv nr.: 700 Saksbehandler: Henning Osnes Teigene Dato: 30.07.2015 Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg

Detaljer

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2011

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2011 HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref Vår ref 10/03181-9 Arkiv nr 133 Høring - Forslag til avgiftssatser for 2011 Saksbehandler: Dato Harald Borgø, Jeanette Assev- 10.11.2010 Lindin, Karen Nærø Kystverket

Detaljer

Utkast til forskrift om losberedskaps-, losings- og farledsbevisavgift (losavgift).

Utkast til forskrift om losberedskaps-, losings- og farledsbevisavgift (losavgift). HOVEDKONTORET Vedlegg 3 Utkast til forskrift om losberedskaps-, losings- og farledsbevisavgift (losavgift). Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. xxxx med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten

Detaljer

Høring av regler om bestilling av los

Høring av regler om bestilling av los Hovedkontoret Høringsinstanser i hht liste Deres ref.: Vår ref.: 2014/1924-108 Arkiv nr.: Saksbehandler: Henning Osnes Teigene Dato: 17.10.2017 Høring av regler om bestilling av los Kystverket sender med

Detaljer

OVERSIKT OVER OFFENTLIGE AVGIFTER, VEDERLAG OG GEBYRER GENERERT AV CRUISEANLØP TIL NORGE I 2013

OVERSIKT OVER OFFENTLIGE AVGIFTER, VEDERLAG OG GEBYRER GENERERT AV CRUISEANLØP TIL NORGE I 2013 OVERSIKT OVER OFFENTLIGE AVGIFTER, VEDERLAG OG GEBYRER GENERERT AV CRUISEANLØP TIL NORGE I 2013 Undersøkelsen er utført av Amland Reiselivsutvikling v/trond Amland på oppdrag av Cruise Norway AS, Cruise

Detaljer

Høring - forslag om endring i forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger

Høring - forslag om endring i forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger HOVEDKONTORET «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref.: «REF» Vår ref.: 2011/1746-46 Arkiv nr.: 400 Saksbehandler: Dato: Jeanette Assev-Lindin, Bjørn Erik 06.10.2014 Krosness Høring

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 Side 1 av 9 INNHOLD INNHOLD... 2 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 HJEMMEL 3 1.2 AVGIFTSOMRÅDE 3 1.3 MERVERDIAVGIFT 3 1.4 OPPLYSNINGSPLIKT 4 1.5 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer

Tilsyn med Berlevåg kommunes anløpsavgiftsforskrift - vedtak - pålegg om stansing, jf. havne- og farvannsloven 57

Tilsyn med Berlevåg kommunes anløpsavgiftsforskrift - vedtak - pålegg om stansing, jf. havne- og farvannsloven 57 HOVEDKONTORET Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG postmottak@berlevag.kommune.no Deres ref.: --- Vår ref.: 2015/3788-6 Arkiv nr.: 452 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 16.12.2015 Tilsyn med Berlevåg

Detaljer

Merknader til forskrift om lostjeneste på Svalbard

Merknader til forskrift om lostjeneste på Svalbard Merknader til forskrift om lostjeneste på Svalbard Hjemmel Losloven 2 tredje ledd gir hjemmel til å gjøre Losloven gjeldende for Svalbard. Kongens myndighet etter 2 tredje ledd til å gjøre losloven gjeldende

Detaljer

Høring - utkast til ny forskrift om losplikt i norske farvann og forskrift om losingsavgift, losberedskapsavgift og farledsbevisavgift

Høring - utkast til ny forskrift om losplikt i norske farvann og forskrift om losingsavgift, losberedskapsavgift og farledsbevisavgift HOVEDKONTORET Høringsinstansene Deres ref.: Vår ref.: 10/00376-1 Arkiv nr.: 008 Saksbehandlere: Haldor Sæther, Jeanette Assev-Lindin, Karen Louise Nærø Dato: 8.4.2010 Høring - utkast til ny forskrift om

Detaljer

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref.: --- Vår ref.: 2012/2973-133 Arkiv nr.: 450 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 20.05.2014 Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket v/utbygging Serviceboks 2 6025 Ålesund Deres ref 2012/2314-1 Vår ref 2012/2314-3 Arkiv nr Saksbehandler Jan Morten Hansen Dato 08.06.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter

Detaljer

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03. Nordland NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.2012 Fra: Til: KYV-N HF/Lise Maria Knutsen Jan Arild Jenssen Tillatelse

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Magnus Thomassen Deres ref.: 2014/120085- Vår dato: 08.07.2015 007 Tlf.:

Detaljer

Merknader til bestemmelsene i forskrift 20. desember 2010 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift

Merknader til bestemmelsene i forskrift 20. desember 2010 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift Merknader til bestemmelsene i forskrift 20. desember 2010 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift Kommunal- og regionaldepartementets Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos Bidra til sikker seilas og rent miljø Bli statslos Den norske lostjenesten Losyrket har i Norge lange tradisjoner helt tilbake til 1200-tallet og i dag arbeider rundt 270 loser som veivisere for inn- og

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA Att: Hallgeir J. Strifeldt Deres ref: Vår ref: 2014/1643-6 Arkiv nr: 423.3 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 24.06.2014 Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling

Detaljer

TFO Høringsuttalelse - TFO-området og forslag til utvidelse

TFO Høringsuttalelse - TFO-området og forslag til utvidelse HOVEDKONTORET Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Deres ref.: 14/2181- Vår ref.: 2011/5866-30 Arkiv nr.: 421.1 Saksbehandler: B E Krosness Dato: 2015-03-06 TFO 2015 - Høringsuttalelse

Detaljer

Sjøsikkerhetsanalysen beredskap i forhold til behov. Sjøsikkerhetskonferansen, Haugesund 24/9-2014

Sjøsikkerhetsanalysen beredskap i forhold til behov. Sjøsikkerhetskonferansen, Haugesund 24/9-2014 Sjøsikkerhetsanalysen beredskap i forhold til behov Sjøsikkerhetskonferansen, Haugesund 24/9-2014 Sjøsikkerhetsanalysen 2014 Helhetlig analyse som ser de ulike sjøsikkerhetstiltakene i sammenheng Sammenhengen

Detaljer

UTSTEDELSE AV LOSFAKTURA Manuell fakturakontroll

UTSTEDELSE AV LOSFAKTURA Manuell fakturakontroll TROMS OG FINNMARK UTSTEDELSE AV LOSFAKTURA Manuell fakturakontroll Betraktninger rundt behovet for, og innholdet i manuelt arbeid i forbindelse med utstedelse av losfaktura Senter for administrasjon og

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den 09.12.15 Godkjent av kommunestyret den 16.12.15 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen INNHOLD Kapittel 1: GENERELLE

Detaljer

Høringsdokument Høring av Lokal forskrift om anløpsavgift i Trondheim Havn IKS for 2017

Høringsdokument Høring av Lokal forskrift om anløpsavgift i Trondheim Havn IKS for 2017 Høringsdokument Høring av Lokal forskrift om anløpsavgift i for 2017 Innledning og bakgrunn (TH) sender med dette utkast til lokal forskrift om anløpsavgift i Trondheim Havn IKS for 2017. Denne lokale

Detaljer

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke Nordland Fylkesmannen i Nordland Statens hus, Moloveien 10 8002 BODØ Deres ref: 2013/3253 Vår ref: 2013/1405-5 Arkiv nr: Saksbehandler: Ole Marius Rostad Jensen Dato: 30.05.2013 Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring

Detaljer

Referat Kontaktmøte ved Kystverket Sørøst

Referat Kontaktmøte ved Kystverket Sørøst SØRØST Referat Kontaktmøte ved Kystverket Sørøst Møtested: Arendal, møterom Kragerø Møtedato: 06.12.16 Tid: Kl 12.00 14.00 Arkivsaknr. 2016/1670-8 Arbeidsgiversiden Regiondirektør Harald Andreassen Trafikksentralsjef

Detaljer

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg Hovedkontoret Se mottakerliste Deres ref: Vår ref: 2012/3326-1 Arkiv nr: Saksbehandler: Gry Karlsen Lunde Kristine Runde Sveinung Hustoft Dato: 12.7.2012 Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord Havn v/kommunestyret den 18.12.2014 med hjemmel i FOR 2010-12-20

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune 1 Innledende bestemmelser 1.1 Hjemmel Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov 2009 04 17 nr. 19: Lov om havner og farvann (Havne

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN Vår ref.: Saksnr.: 15/3574/5 Saksbehandler: Gade-Lundlie, Eivind Dato: 17.12.2015 Telefonnr.: 78 97 74 4378 97 75 89 Epostadresse saksbehandler: eivind.gade-lundlie@sor-varanger.kommune.no

Detaljer

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Vest Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Deres ref: Vår ref: 2013/3563-2 Arkiv nr: 423.6 Saksbehandler: Johan Sørensen Dato: 12.11.2013 Tillatelse til etablering av anlegg for oppdrett

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i forskrift 25. juni 2012 nr. 655 om lostjenesten på Svalbard

Utkast til forskrift om endring i forskrift 25. juni 2012 nr. 655 om lostjenesten på Svalbard Utkast til forskrift om endring i forskrift 25. juni 2012 nr. 655 om lostjenesten på Svalbard Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet den DD.MM.ÅÅÅÅ med hjemmel i lov DD.MM.ÅÅÅÅ nr. XXX om losordningen

Detaljer

Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og 20 - Tillatelse til fartsregulerende skilting - Hagan - Harstad kommune - Troms fylke

Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og 20 - Tillatelse til fartsregulerende skilting - Hagan - Harstad kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Harstad Havn KF Postboks 193 9482 HARSTAD Deres ref.: 2016/2327/P66 Vår ref.: 2016/5843-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 13.12.2016 Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og

Detaljer

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger HOVEDKONTORET Arild Karlsen arild.karlsen@lawyer.online.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/1683-35 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Paul Gustav Nyland Dato: 13.10.2015 Vedtak - Klage over vedtak om avslag på

Detaljer

Vedrørende varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for gnr 24 bnr 247 - småbåthavn i Vikkilen - Grimstad kommune - Aust-Agder fylke

Vedrørende varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for gnr 24 bnr 247 - småbåthavn i Vikkilen - Grimstad kommune - Aust-Agder fylke Sørøst Rambøll Byfogd Paus gate 10 3717 SKIEN Deres ref.: Vår ref.: 2014/4858-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Aase Kristin Eikenæs Marthinsen Dato: 17.11.2014 Vedrørende varsel om oppstart av planarbeid -

Detaljer

Kystverkets uttale til høring av strategisk konsekvensutredning av havvindområder

Kystverkets uttale til høring av strategisk konsekvensutredning av havvindområder Hovedkontoret Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Deres ref: Vår ref: 2011/4393-33 Arkiv nr: Saksbehandler: Lene Gjelsvik Dato: 13.03.2013 Kystverkets uttale til høring av strategisk

Detaljer

Høyring av forskrift om anløpsavgift for Stranda kommune sitt sjøområde for 2017

Høyring av forskrift om anløpsavgift for Stranda kommune sitt sjøområde for 2017 Til: Frå: Høyringsinstansane iflg. vedlagt adresseliste Stranda hamnevesen KF Høyring av forskrift om anløpsavgift for Stranda kommune sitt sjøområde for 2017 På vegne av Stranda kommune sender med dette

Detaljer

Høring - forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleia - Steigen kommune - Nordland fylke

Høring - forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleia - Steigen kommune - Nordland fylke Nordland Mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2016/4174-10 Arkiv nr.: Saksbehandler: Thomas M. Jensen Dato: 01.02.2017 Høring - forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleia - Steigen kommune - Nordland

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60304/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 08/165 Bystyret 11.12.2008 Team Bodø KF. Budsjett 2009 Sammendrag

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2016 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 19.12.2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Synnøve Lunde. Kystverket støtter Sysselmannens forslag til forskriftsendringer som er lagt fram i høringssaken. Telefon: Telefaks: Bankgiro:

Synnøve Lunde. Kystverket støtter Sysselmannens forslag til forskriftsendringer som er lagt fram i høringssaken. Telefon: Telefaks: Bankgiro: Hovedkontoret Sysselmannen på Svalbard Postboks 633 9171 LONGYEARBYEN Deres ref: Vår ref: 2012/3433-4 Arkiv nr: Saksbehandler: Synnøve Lunde Dato: 10.10.2012 Høringssvar på forslag til forvaltningsplan

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE Troms og Finnmark Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE Fiskerihavn : Kjøllefjord Kommune : Lebesby Fylke : Finnmark

Detaljer

Høring av utkast til forskrift om lostjenesten på Svalbard

Høring av utkast til forskrift om lostjenesten på Svalbard Hovedkontoret Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref: Vår ref: 2011/6178 Arkiv nr: Saksbehandler: Teigene/Midtsand Dato: 06.02.2012 Høring av utkast til forskrift om lostjenesten på Svalbard Kystverket

Detaljer

Høring forslag om endring av forskrift om frakt av last på norske skip og lektere gjennomføring av endringer i IMSBC-koden

Høring forslag om endring av forskrift om frakt av last på norske skip og lektere gjennomføring av endringer i IMSBC-koden Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.10.2014 2014/55809-1 Arild Viddal Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 32 52 74 51 43 Høringsliste Høring forslag om endring av forskrift om frakt av last

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V 70/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 03.10.2008 Saksnummer: 2007/68 Justering av budsjett 2008 Saken

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2 BYGGELEDELSE FOR PROSJEKT INNSEILING OSLO Avtale med bilag (kravspesifikasjon m.v.) 1 AVTALE OM KJØP AV Byggledelse mellom [Kystverket] og [Leverandør] (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Konkurranseutsetting: krav og konseptutvikling

Konkurranseutsetting: krav og konseptutvikling Konkurranseutsetting: krav og konseptutvikling Gardermoen, 28.08.2014 Kay Erik Stokke 1 SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL logo A global impact for a safe and sustainable future Size matters 2 Creating a global

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleden Steigen kommune - Nordland fylke

Høring av forslag til forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleden Steigen kommune - Nordland fylke NORDLAND Mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2016/4174-7 Arkiv nr.: 500 Saksbehandler: Thomas M. Jensen Dato: 18.07.2016 Høring av forslag til forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleden Steigen

Detaljer

Søknad om tillatelse til utplassering av AIS basestasjons-utstyr på Isfjord Radio, Svalbard

Søknad om tillatelse til utplassering av AIS basestasjons-utstyr på Isfjord Radio, Svalbard VEST Sysselmannen på Svalbard, Miljøavdelingen Postboks 633 9171 LONGYEARBYEN Deres ref.: Vår ref.: 2016/5401-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Harald Åsheim Dato: 07.10.2016 Søknad om tillatelse til utplassering

Detaljer

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos Bidra til sikker seilas og rent miljø Bli statslos Den norske lostjenesten Losyrket har i Norge lange tradisjoner helt tilbake til 1200-tallet og i dag arbeider rundt 270 loser som veivisere for inn- og

Detaljer

Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. hvis ikke annet er beskrevet.

Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. hvis ikke annet er beskrevet. Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. hvis ikke annet er beskrevet. 1. KAIVEDERLAG: Intervall BT Vedrlag sats * Totalt pr intervall Akkumulert pr intervall 0-300 Kr. 0,43 Kr. 129,- Kr. 129,-

Detaljer

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo TØI notat 1155/2000 Forfattere: Odd I Larsen, Tom Normann Hamre Oslo 2000, 18 sider + vedlegg Sammendrag: Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo Bystyret vedtok ved behandlingen av budsjettet

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - TYNSET KOMMUNE Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mariann.hagen@tynset.kommune.no Innsendt av: Mariann Hagen

Detaljer

Fra: Reidar Bjørsvik Sendt: 27. august 2015 13:29 Til: Øyvind Tolleshaug Kopi: Tonje Husum Aarland; Bjarte Villanger Emne:

Fra: Reidar Bjørsvik Sendt: 27. august 2015 13:29 Til: Øyvind Tolleshaug Kopi: Tonje Husum Aarland; Bjarte Villanger Emne: Fra: Reidar Bjørsvik Sendt: 27. august 2015 13:29 Til: Øyvind Tolleshaug Kopi: Tonje Husum Aarland; Bjarte Villanger Emne: Revisjonsuttale Ombygging sykeheimsrom Vedlegg: 20150827132446.pdf Hei Revisjonsuttale

Detaljer

Amfeneset - gnr/bnr 24/14 og 24/60 - uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan ved off. ettersyn

Amfeneset - gnr/bnr 24/14 og 24/60 - uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan ved off. ettersyn Miljøvernavdelingen Søgne kommune Postboks 1051 4682 SØGNE Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2015/1883-5714/2016 2016/7805 12.05.2016 Amfeneset - gnr/bnr 24/14 og 24/60 - uttalelse til forslag

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 14.11.2014 Vår referanse: 14/54847 Deres dato: 22.09.2014 Deres referanse: 14/1029 Høringsuttalelse - endring

Detaljer

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003.

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Kommuner Deres ref Vår ref Dato 03/1310-13 TOC 21.11.03. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Departementet vil i dette brevet gi informasjon om :

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 19.10.2011

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 19.10.2011 HITRA KOMMUNE Fillan den: 19.10.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev av 20. juni 2016 med vedlegg om ovennevnte.

Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev av 20. juni 2016 med vedlegg om ovennevnte. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2002 16/1435-29.09.2016 Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/ Høring NOU 2013:8 Med los på sjøsikkerhet - losordningens omfang, organisering og regelverk

Deres ref Vår ref Dato 13/ Høring NOU 2013:8 Med los på sjøsikkerhet - losordningens omfang, organisering og regelverk Høringsinstanser iht. vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 13/532-06.06.2013 Høring NOU 2013:8 Med los på sjøsikkerhet - losordningens omfang, organisering og regelverk 1. Innledning Ved kongelig

Detaljer

Tillatelse etter HFL Midlertidig stenging av farvann - Rystraumen - Troms kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL Midlertidig stenging av farvann - Rystraumen - Troms kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Troms og Finnmark Losoldermannskap Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref.: Vår ref.: 2016/6619-4 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 19.02.2017 Tillatelse etter HFL 27-1 - Midlertidig

Detaljer

Søknad om tillatelse til utplassering av AIS basestasjons-utstyr på Vestpynten, Svalbard

Søknad om tillatelse til utplassering av AIS basestasjons-utstyr på Vestpynten, Svalbard VEST Sysselmannen på Svalbard, Miljøavdelingen Postboks 633 9171 LONGYEARBYEN Deres ref.: Vår ref.: 2016/5401-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Harald Åsheim Dato: 07.10.2016 Søknad om tillatelse til utplassering

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Malvik Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ann.kristin.aalberg@malvik.kommune.no Innsendt av: Ann Kristin Aalberg

Detaljer

., * KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS

., * KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS ., * KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS - *'-~ 41) Saksbehandler: Honstad/ Kjønnøy Dato: 27.04.2016 Dok.nr: 1.5.2 Jnr: 16/003 Kystverket Midt-Norge Postboks 1502 6025 Ålesund TILSYN MED KRISTIANSUND OG

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN Adresseliste Vår ref.: Saksnr.: 14/259/17 Saksbehandler: Gade-Lundlie, Eivind Deres ref.: Telefonnr.: 78 97 74 43 Dato: 13.10.2014 Epostadresse: postmottak@svk.no

Detaljer

Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering - Sesongen Torsvåg havn - Karlsøy kommune - Troms fylke

Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering - Sesongen Torsvåg havn - Karlsøy kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Torsvåg Havfiske Torsvåg 9136 Vannareid Deres ref: Vår ref: 2012/1020-32 Arkiv nr: Saksbehandler: Rakel Hagen Olsen Dato: 12.06.2013 Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Tillatelse - Lensvik småbåtforening - Søknad om oppsetting av skilt - Lensvik havn - Agdenes kommune - Sør-Trøndelag fylke

Tillatelse - Lensvik småbåtforening - Søknad om oppsetting av skilt - Lensvik havn - Agdenes kommune - Sør-Trøndelag fylke Midt-Norge Lensvik småbåtforening Deres ref.: Vår ref.: 2013/2852-4 Arkiv nr.: Saksbehandler: Laila Karin Måløy Dato: 14.11.2016 Tillatelse - Lensvik småbåtforening - Søknad om oppsetting av skilt - Lensvik

Detaljer

Tillatelse til kryssing av farvann - SFE Nett AS - 22 kv fjordspenn - Gransundet - Askvoll kommune - Sogn og Fjordane fylke

Tillatelse til kryssing av farvann - SFE Nett AS - 22 kv fjordspenn - Gransundet - Askvoll kommune - Sogn og Fjordane fylke Vest Jøsok Prosjekt AS Postboks 169 Kokstad 5863 BERGEN Deres ref.: Vår ref.: 2016/4459-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Knut Stenevik Dato: 30.09.2016 Tillatelse til kryssing av farvann - SFE Nett AS - 22

Detaljer

Søknad om tillatelse til utplassering av AIS basestasjons-utstyr på Torfjellet, Svalbard

Søknad om tillatelse til utplassering av AIS basestasjons-utstyr på Torfjellet, Svalbard VEST Sysselmannen på Svalbard, Miljøavdelingen Postboks 633 9171 LONGYEARBYEN Deres ref.: Vår ref.: 2016/5401-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Harald Åsheim Dato: 07.10.2016 Søknad om tillatelse til utplassering

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Høring forslag til forskrift om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem i Barentsområdet

Høring forslag til forskrift om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem i Barentsområdet Hovedkontoret Se høringsliste Deres ref: Vår ref: 2011/5945-34 Arkiv nr: Saksbehandler: Jeanette Assev-Lindin, Trond Langemyr Dato: 12.3.2013 Høring forslag til forskrift om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem

Detaljer

KYSTVERKET HOVEDKONTORET

KYSTVERKET HOVEDKONTORET KYSTVERKET HOVEDKONTORET Kings-Bay A/S Ved Øyvind Tåsåsen 9173 Ny-Ålesund Deres ref Vår ref Arkiv nr Saksbehandler Dato 05/02018-71 037 Trond Hjort Larsen 31.3.2008 Avtale mellom Kystverkets hovedkontor

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2012. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Melding om politisk vedtak - Utvidelse av farled

Detaljer

Høringsfristen er 28. september 2012. Høringsuttalelser sendes som e-post i word-format til postmottak@sjofartsdir.no innen høringsfristen.

Høringsfristen er 28. september 2012. Høringsuttalelser sendes som e-post i word-format til postmottak@sjofartsdir.no innen høringsfristen. Vår dato Vår referanse og arkivkode 06.07.2012 201217223-1/342/186 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Unn Caroline Lem 52 74 53 58 I henhold til høringsliste Høring: Forslag til endringer

Detaljer

Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone

Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 29. mai 2013 med hjemmel i lov 17. april nr. 19 om havner og

Detaljer

Likelydende iht liste

Likelydende iht liste DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Likelydende iht liste Deres ref Vår ref Dato 09/1170- LL 20.04.2009 Revidering av prikkbelastningsordningen - høring Samferdselsdepartementet nedsatte i november 2008

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Stærk & Co. a.s. Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2012/5955 / FMAATCK 10.01.2013 MELDING OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Kvitsøy Sjøtrafikksentral. Vi tar ansvar for sjøvegen

Kvitsøy Sjøtrafikksentral. Vi tar ansvar for sjøvegen Kvitsøy Sjøtrafikksentral Vi tar ansvar for sjøvegen Formål Redusere risikoen for skipsulykker samt bidra til en effektiv trafikkavvikling Vi tar ansvar for sjøvegen Sjøtrafikkforskriften Fra 1 Januar

Detaljer

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2015

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2015 Samtlige fylkeskommuner Saksbehandler: Hild Ynnesdal Telefon: 48045390 Seksjon: Vår referanse: 14/14001 Deres referanse: Vår dato: 16.12.2014 Deres dato: Reguleringsseksjonen Elektronisk post BEHANDLING

Detaljer

Nr. Vår ref Dato V 6B/2013 11/4007 06.02.2013

Nr. Vår ref Dato V 6B/2013 11/4007 06.02.2013 Rundskriv Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato V 6B/2013 11/4007 06.02.2013 TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2013 Livssynssamfunn med mer enn 500 tilskuddsberettigede medlemmer og trossamfunn utenfor Den

Detaljer