UTSTEDELSE AV LOSFAKTURA Manuell fakturakontroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTSTEDELSE AV LOSFAKTURA Manuell fakturakontroll"

Transkript

1 TROMS OG FINNMARK UTSTEDELSE AV LOSFAKTURA Manuell fakturakontroll Betraktninger rundt behovet for, og innholdet i manuelt arbeid i forbindelse med utstedelse av losfaktura Senter for administrasjon og regnskap Honningsvåg, den 28.ferbuar 2017 KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK - SENTER FOR ADMINISTRASJON OG REGNSKAP Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502, 6025 ÅLESUND Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Besøksadr.: Fiskeriveien 3, HONNINGSVÅG Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.Nr.: Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson NO

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Losfakturaflyt Agent/kunde Losformidling Los Skipperbevis og variabel lønn Skipperbevis og losfaktura Losoldermannens administrative støtte Farledsbevis Årsavgift Senter for administrasjon og regnskap Telling av manuelle endringer Krediteringer Grunnlagsdata Oppsummering Forslag til enkelttiltak Forslag til forbedringsprosjekt...21 Kilder...22 Side 2

3 1. Innledning Senter for administrasjon og regnskap (SAR), er ansvarlig for utstedelse av losfakturaer. I 2015 ble det utstedt totalt losfakturaer. Før utstedelse av faktura utføres det en manuell kontroll av fakturagrunnlaget. Tross manuell kontroll ble det utstedt 1,96 % kreditnota i 2015 (Njord rapport, faktura). Denne rapporten skal beskrive prosessen fra bestilling av los til utstedelse av faktura. Dette for å synliggjøre mulige forbedringer i fakturaflyten som øker kvaliteten på faktura, og reduserer antall kreditnota. Vi vil først presentere et diagram som viser losfakturaflyten og hvilke aktører som er involvert i de ulike delene av prosessen. Deretter vil vi gå nærmere inn på hvert enkelt ledd i prosessen i kapittel 2. Vi vil også gi en oversikt over resultatet fra en telling som er gjort i losoldermannskap Troms og Finnmark og Skagerrak, sommeren Her ble det sett på tidsbruk og antall endringer gjort i fakturagrunnlaget. Denne rapporten er skrevet av ansatte i SAR og vi kan ikke garantere fullstendig objektivitet. Vi har muligens ikke helhetlig forståelse til oppgaver for aktører som SafeSeaNetNorway (SSN), og losformidlingen. Informasjon er hentet fra brukermanualer og instrukser i Kystverkets kvalitets- og styringssystem og fra rapporter i Njord. 2. Losfakturaflyt Vi har definert følgende fem aktører involvert i fakturaflyten: 1. Agent/kunde 2. Losformidling 3. Los 4. losoldermannens administrative støtte 5. Senter for administrasjon og regnskap. Figur 1 - Los fakturaflyt (SAR) Side 3

4 Prosessen starter med at agent/kunde gjør en bestilling i SSN. Bestillingen blir deretter synlig i Njord, og ut fra bestillingen tildeler losformidlingen losoppdrag til losen. I etterkant av utført oppdrag fyller losen inn informasjon om oppdraget i et elektronisk skipperbevis i Njord. Skipperbeviset beskriver hvor seilaset har funnet sted, aktiv 1 losingstid, samt informasjon om på- og avstigning, og eventuelle kommentarer. Skipperbeviset danner grunnlaget for fakturaen. Kontroll av fakturagrunnlag utføres i de ulike losoldermannskapene, noe vi vil omtale i senere kapittel. Etter kontroll blir faktura produsert i regnskapssystemet Agresso, og SAR er ansvarlig for utsendelse av faktura til kunde. Feil eller mangler på faktura medfører at faktura går direkte til steg 4 eller 5 i figur 1 overfor for enten å krediteres eller produksjon av ny faktura Agent/kunde Agent/kunde gjør bestillinger gjennom SafeSeaNet Norway (SSN) som er et internettbasert meldingssystem som fortløpende oppdaterer Njord. Figur 2 - SafeSeaNet Norway illustrasjon For å kunne gjøre en bestilling må man ha en brukerkonto i SSN. Brukerkonto kan være personlig eller knyttet til en virksomhet. Kontaktinformasjonen som blir registrert i brukerkontoen er utgangspunktet for fakturaadressen. En bestilling tar utgangspunkt i et fartøy. Bestillingen har flere steg hvor ulik informasjon skal oppgis. Det skal gis informasjon om destinasjon, tid, om de trenger los og/eller sensorlos, om det søkes om dispensasjon fra los, eller om det skal brukes et farledsbevis på seilaset. Avgiftene som kreves inn er losberedskapsavgift 2, sikkerhetsavgift 3, losings- og farledsbevisavgift (prøve, praktisk og teoretisk) ( En kan også bestille årsavgift for losberedskaps- og sikkerhetsavgift i stedet for å bli fakturert for hver enkelt inn- og utseiling (jf. 9 I forbindelse med farledsbevisprøve har agent/kunde to alternativer. De kan bestille kun prøven (blir da tildelt sensorlos) eller bestille prøve og los (blir da tildelt både los og sensorlos). Hva som bestilles er avhengig av om det er en person med gyldig farledsbevis i 1 Jf. Losenes særavtale, , 5.6c; Med aktiv lostjeneste forstås den tid som losen utøver losingsarbeid på broen, herunder i kompensasjonssammenheng, også opplæring av statsloser. 2 Betales av alle lospliktige fartøy, uavhengig av om los benyttes eller ikke. Størrelsen på avgiften er avhengig av fartøyets bruttotonnasje og inntrer når fartøyet passerer grensen for gebyrpålagt farvann ( 3 Jfr. Side 4

5 det gitte området om bord på fartøyet. Fakturaflyten for års- og farledsbevisavgifter er annerledes enn losfakturaflyten. Dette ser vi nærmere på i kapittel og Losformidling Kystverket har tre losformidlinger: Kvitsøy, Horten og Lødingen. Losformidlerens oppgave: Losformidleren følger oppdraget fra losbestillingen mottas i det elektroniske meldingssystemet SafeSeaNet Norway, til losen sendes videre til nytt fartøy etter gjennomført oppdrag ( Losformidlingen registrer, planlegger disponering av loser, koordiner transport av los til/fra skip, fører oversikt over brukt arbeidstid og sertifikatdekning for den enkelte los med mer. I henhold til instruks «Losformidling, Formidling, » skal de også kontrollere bestillinger for å påse at alle relevante opplysninger er tilgjengelig. For å sikre korrekt fakturering skal det opplyses om endringer/avtaler på oppdraget under «Merknader». Losformidlingen skal informere fakturaansvarlig om avtaler og oppfølging i henhold til instruksen «Losformidling, Håndtering-fakturering av avgifter, ». I henhold til nevnte instrukser skal losformidlingen disponere loser optimalt og mest mulig effektivt. De kan derfor gjøre endringer i bestillingen som kan påvirke fakturagrunnlaget. Figur 3 Formidler. Registrerte losoppdrag (Njord) I forbindelse med tildeling av oppdrag til los legges informasjon inn her (figur 3) som påvirker fakturagrunnlag og/eller losenes variable lønn. For eksempel: Spesialoppdrag. o «Flere samtidige loser», dvs. at du har to eller flere loser som er aktiv på broen. Da skal fartøyet faktureres for dobbel losingsavgift, og begge/alle losene har krav på full brotillegg. Sammenslåtte bestillinger Når losformidlingen ser det som hensiktsmessig å bruke samme loser over flere bestillinger (effektiv bruk av lostjenestens ressurser). 4 Losing av slep krysse av for dette slik at riktig Brutto Tonnasje (BT) blir brukt under fakturering. 4 Det er opp til losformidlingen å splitte eller slå sammen losoppdrag der de finner det hensiktsmessig, jf. kommentar 5.6 Losenes særavtale, Side 5

6 Informasjon som ikke påvirker fakturagrunnlaget, men som påvirker videre kontroll av losen variable lønn kan for eksempel være; oppdrag som los og/eller sensor, opplæring og overtid. Figur 4 Formidling og variable tillegg (Njord) Losformidlingen har her mulighet til å kontrollere type seilas (figur 3), men har de tilgang til all nødvendig informasjon? I henhold til Instruks «Losformidling, Håndtering-fakturering av avgifter» punkt 3.5; Kontrollere at fakturadetaljer er korrekte og i samsvar med seilas-/bestillingsinformasjon samt informasjon fra elektroniske skipperbevis i Njord. Hvem som har ansvar for dette er ikke klart definert i instruksen, kan dette være en avtale fra tidligere? Benevnelsen fakturaansvarlig er brukt i instruksen, men det er heller ikke klart definert hvem dette er. Det burde komme frem en tydeligere ansvarsfordeling i instruksen Los I henhold til instruks «LOS 09.4 utførelse av losingen, » skal statslos fylle ut skipperbeviset så snart som mulig etter fullført losoppdrag, og senest tre dager etter utført oppdrag. Skipperbeviset er en konkret beskrivelse av selve losingen. I tillegg finnes informasjon både fra bestillingen, losformidlingen og los i skjermbildet «Skipperbevis» (se figur 5). Dette er grunnlaget for fakturaen og for losenes variable lønn. Behandling av variabel lønn går i en annen flyt enn selve fakturaflyten. I dette kapitelet ser vi nærmere på forskjellen mellom fakturagrunnlaget og variabel lønn, samt losens ansvar. Side 6

7 Figur 5 Skipperbeviset (Njord) Skipperbevis og variabel lønn Kontroll av variabel lønn utføres samtidig som kontroll av losreiseregning 5. Dette gjøres i Njord under funksjonen Lønn los, se figur 6. Skipperbeviset er synlig for kontrollør som kontrollerer antall brotimer i henhold til skipperbeviset, informasjon om eventuell overtid, sensortildeling, opplæring, og at alt er i henhold til gjeldende regelverk. Figur 6 - Variable tillegg (Njord) Njord beregner automatisk variabel lønn ut fra informasjonen som er registrert i skipperbeviset. Systemet tar ikke hensyn til selve regelverket og der det er nødvendig, må losen selv gjøre manuelle endringer i tilleggene etter gjeldene regelverk (Brukerveiledning los, ). Losen håndterer skipperbeviset enten via PC eller en app på mobiltelefonen. Det er begrensede muligheter for kontroll via mobiltelefon. De kan se tildelt oppdrag, men har ikke mulighet til å kontrollere all detaljert informasjon. De har heller ikke mulighet til å legge inn korrigeringer som for eksempel overtid via mobiltelefonen Vi kan ikke finne noen instruks som tilsier at los skal kontrollere informasjonen som påvirker fakturagrunnlaget. 5 Det eksisterer også losoppdrag som ikke genererer reiseutgifter og/eller kost. De vil ikke ha en reiseregning og gir da beskjed til kontrollør gjennom e-post. Side 7

8 Dersom det er feil i grunnlaget for variabel lønn skal los selv ta kontakt med losformidlingen for korrigering. Losen har ansvar for å kontrollere at alle opplysninger stemmer før de lagrer skipperbeviset, jf. figur 7. Figur 7 - Bekrefte informasjon (Njord) Skipperbevis og losfaktura Etter at losen har fullført og bekreftet skipperbeviset, vil oppdraget gå videre til fakturering og fremkomme under «Utførte oppdrag» i Njord. Alle losene som har vært involvert i oppdraget må fullføre skipperbeviset før oppdraget kan faktureres. Skipperbeviset er som nevnt grunnlaget for faktura, og viser hvor seilaset har funnet sted og hvor mange timer det skal faktureres for. For variabel lønn blir brotimer utregnet automatisk ut fra losingstid ført i skipperbeviset. Losingstiden avrundes opp til hele time. Minstesats for losavgift i fakturagrunnlaget er 3 timer. Deretter regnes hver påbegynte time som hel time 6, jfr. losingstid for samme oppdraget i figur 8. Figur 8 - Skipperbevis- og losfakturagrunnlag (Njord) 6 Dette i henhold til 12 i Forskrift om losavgifter, Side 8

9 2.4. Losoldermannens administrative støtte Før oppdraget blir fakturert, foretas det en manuell kontroll av fakturagrunnlaget i henhold til instruks «3.5 fra Håndtering, ». I losoldermannskap Nordland, Møre og Trøndelag, Vestlandet og Rogaland utføres den manuelle kontrollen av losadministrativ støtte, mens SAR utfører kontroll av fakturagrunnlag for losoldermannskapene Troms og Finnmark, Oslofjorden og Skagerrak. Hver bestilling har fire faner med informasjon i Njord; Oppdrag Formidling Skipperbevis Fakturagrunnlag Under Oppdrag kontrolleres det om det er valgt riktig oppdragstype (kystseilas, innseiling fra utland, utseiling til utland, seilas i havn og kystseilas uten anløp) i henhold til seilingsplanen. En sjekker r også om formidlingen har gitt noe informasjon som er relevant for fakturaen under «Merknader», jf. figur 9. Figur 9 - Kontroll oppdrag (Njord) Under Skipperbevis kontrolleres losingstid mot fakturagrunnlaget. Denne kontrollen er spesielt viktig når for eksempel oppdrag er slått sammen eller det er flere loser på samme oppdrag. 7 Eventuelle kommentarer fra losen kontrolleres også opp for å se om der er noe relevant informasjon for fakturering, se figur 10 på neste side. 7 I slike tilfeller må losingstid som skal faktureres manuelt regnes ut etter informasjon fra los. På oppdrag med flere loser kan de være enten sammen gjennom hele oppdraget, deler av oppdraget eller hver deres del. Side 9

10 Figur 10 - Kontroll skipperbevis (Njord) Når alle kontroller er gjennomført og eventuelle feil er korrigert, godkjennes fakturagrunnlaget under fanen Fakturagrunnlag, se figur 11. Figur 11 Fakturagrunnlag (Njord) I tillegg til losfaktura sender Kystverket også ut faktura for farledsbevis og årsavgift. Disse fakturaene har en annen flyt enn losfaktura. Vi kommer nærmere inn på dette i henholdsvis kapittel og Side 10

11 2.4.1 Farledsbevis Ved farledsbevisprøve (praktisk og teoretisk), fornying, endring eller utvidelse av farledsbevis utstedes faktura. Søknad angående farledsbevis søkes gjennom SSN. Det er Senter for los og VTS som sørger for faktureringen ( Fornying eller endring av farledsbevis inngår ikke i flyten for losfaktura. Skal det gjennomføres en farledsbevisprøve med los som er både tildelt oppdraget som los og sensor, vil bestillingen genere to ulike fakturaer, selv om det bare er ett oppdrag; en losfaktura for selve losoppdraget, og farledsbevisfaktura for sensoroppdraget. Se eksempel figur 12 og 13. Figur 12 - Sensor- og losoppdrag (Njord) Vi skiller mellom fakturering av administrative kostnader og kostnader ved bruk av los. Figur 13 - Fakturering farledsbevis med losing (Ferdig faktura fra Agresso) Side 11

12 2.4.2 Årsavgift Årsavgift bestilles gjennom SSN. Følgende årsavgifter kan bestilles: Årsavgift losberedskap i stedet for å betale per enkelt seilas. Kvartalsvis. Årsavgift sikkerhetsavgift i Oslofjorden og Rogaland. Kvartalsvis. Årsavgiftene varierer i forhold til fartøyets størrelse, og losberedskap årsavgift tilsvarer mellom anløp. Årsavgiften faktureres av Lostjeneste og det er Nordland losoldermannskap som er ansvarlig for å administrere denne avgiften ( Senter for administrasjon og regnskap SAR utfører kontroll av fakturagrunnlaget for tre av losoldermannskapene. Denne kontrollen skjer på samme måte som hos administrativ støtte nevnt i kapittel 2.4. Produksjon av alle typer fakturaer utføres av SAR v/regionkontoret i Honningsvåg. Alle fakturaer eksporteres fra Njord til regnskapssystemet Agresso èn gang i døgnet, ca. kl Dette innebærer at alle fakturaer som er godkjent døgnet før blir tatt med i eksporten til Agresso. SAR importerer ordre/fakturaer i Agresso påfølgende dag. Fakturanummer genereres ved import fra Njord til Agresso. Faktura som sendes til kunder per post blir skrevet ut, pakket og frankert, mens kunder som er registrert som mottaker av faktura i elektronisk handelsformat (EHF) vil motta faktura elektronisk. SAR håndterer også innbetalinger, purringer og rentenota. SAR har ansvar for å sende ut fakturakopier om nødvendig, samt ha kontakt med kunde/agent gjennom e-post Denne e-post adressen benyttes også til å videresende informasjon om faktura til losoldermannens administrative støtte i de ulike losoldermannskapene Telling av manuelle endringer SAR har i perioden kartlagt antall og type manuelle endringer/korrigeringer i fakturagrunnlag i losoldermannskap Troms og Finnmark. Det er gjort tilsvarende telling i losoldermannskap Skagerrak i perioden I forbindelse med tellingen foretok vi også en registrering av tidsbruk. Tidsbruk per dag på manuell kontroll var gjennomsnittlig 2,7 minutt i Troms og Finnmark. Tabell 1 nedenfor viser resultatet fra tellingen. Totalt kontrollerte vi 1185 faktura, og vi måtte korrigere på 4,05 % av fakturaene før produksjon. Tellingen ble gjort i en periode hvor det er stor trafikk og det hender at losformidlingen slår sammen oppdrag. Erfaringer viser at det er flere korrigeringer om sommeren ved høysesong enn ellers i året. Side 12

13 Fra tabellen ser vi at det er mange korrigeringer i juni og juli, henholdsvis 12 og 24 korrigeringer. Type korrigering Mai Juni Juli August Totalt 1. Fra utseiling til kystseilas Fra innseiling til kystseilas Fra innseiling til bomtur Fra innseiling til kystseilas (Svalbard) Fra utseiling til kystseilas (Svalbard) Fra Kystseilas uten anløp til utseiling Fra kystseilas uten anløp til seilas i havn Fra kystseilas uten anløp til innseiling Sammenslåtte oppdrag (Cruise) Endre agent, Fra European til TUI Dobbelfakturering FB-oppdrag til ikke avgiftspliktig Antall endringer Tabell 1 - Telling T&F mai-august 2016 (SAR) Tabellen viser at det er «type seilas» som oftest korrigeres. Når «type seilas» endres kan dette ha betydning for fakturabeløpet 9. Endringer mellom kystseilas, seilas i havn og kystseilas uten anløp vil ikke påvirke fakturabeløpet, dette har kun betydning for korrekt benevnelse på seilaset og i statistikker. Korrigering av type seilas Antall Med betydning for fakturabeløp 32 Uten betydning for fakturabeløp 1 Tabell 2 - Samlet seilas korrigeringer (SAR) Tabell 2 oppsummerer resultatet, og viser at 32 av 33 korrigeringer av «type seilas» kan påvirke fakturabeløpet. I tabell 1 har vi valgt å spesifisere endring i «type seilas» knyttet til Svalbard for seg selv. Her var det til sammen 12 korrigeringer. Det kan se ut til at Svalbard ikke oppfattes som innland, og da kan det blir feilbestilling i seilas mellom Svalbard og fastlands Norge. Det kan tenkes at hver enkelt av de manuelle korrigeringene vil være en potensiell kreditnota, fordi det er feil i faktura som korrigeres. Det vil si at om dette ikke hadde blitt korrigert før utsendelse, ville fakturaen vært feil med tanke på beløp, bestillingsdetaljer og annen informasjon, som for eksempel fakturaadresse. 8 Fakturamottaker blir ikke kontrollert. Dette var en spesiell hendelse sommeren 2016, hvor det ble oppdaget feil bestilling av fakturamottaker mellom selskapene European Cruise Service AS og TUI vedrørende Mein Schiff flåten. 9 Har betydning om fartøyet er over 8000 BT eller har ESI score under 50. Fartøy som er under 8000 BT eller har ESI (Environmental Ship Index/miljøskipsindeks) fra 50 eller over er fritatt fra losberedskapsavgiften, jf 8-9 i Forskrift om losavgifter. Side 13

14 Tabell 1 viser at vi gjorde 48 korreksjoner på fakturagrunnlaget før faktura ble produsert. Vi har i ettertid kontrollert om noen av fakturaene som ble korrigert ble kreditert på et senere tidspunkt. Det viser seg at kun 1 var kreditert senere på grunn av feil fakturamottaker. Det er også gjort en telling på hvilke endringer som ble gjort i losoldermannskap Skagerrak for å se om der er forskjeller på hva som korrigeres. Denne tellingen startet den , og resultatet av tellingen er vist i tabell 3. Type korrigering Fra 19. juli August Totalt 1. Fra utseiling til kystseilas Fra kystseilas til seilas i havn Fra utseiling til seilas i havn To loser samtidig. Endre antall timer fra 3 til 6 på faktura Etter avtale/kommentar fra los Fra innseiling til riggmøte Fra ukjent sted til kystseilas Totalt antall endringer Tabell 3 - Telling i Skagerrak juli-august 2016 (SAR) Til sammen ble det kontrollert 924 faktura i denne perioden med 40 korrigeringer. Dette tilsvarer 4,33 %, sammenlignet med losoldermannskap Troms og Finnmark som hadde 4,05 %. Forskjellen er uvesentlig, men type korreksjoner er forskjellig. Korrigering av «type seilas», kystseilas til seilas i havn. Denne endringen er gjort på grunn av statistikk. Det er flere områder i Skagerrak hvor dette er aktuelt. Her bør det kanskje sees på hvorfor dette ikke kommer frem riktig i Njord? Årsak til korrigering «To loser samtidig» er at Njord ikke gir riktig timeantall når det er flere loser samtidig på samme oppdrag. Minstesats på losing er 3 timer. Der det er to loser som samtidig utfører losingen, er satsen 6 timer. Når selve oppdraget tar under 3 timer vil fakturagrunnlaget automatisk gi 3 timer losingsavgift. Derfor må en manuelt endre dette til 6 timer når de er to loser samtidig, se eksempel i figur 14. Figur 14-2 loser samtidig under 3 timer, etter korrigering (Njord) Side 14

15 Det er tydelig at vi har ulike problemstillinger i disse to områdene når vi sammenligner henholdsvis tabell 1 og 3. Dette kan være på bakgrunn av geografiske forskjeller, for eksempel vil ikke problematikken med å velge inn- eller utseiling mellom Troms/Finnmark og Svalbard finnes andre steder. Hvilke korrigeringer utføres i de andre losoldermannskapene? Har de geografiske forskjeller i sine problemstillinger? Kunne noen av disse korrigeringene blitt fanget opp på et tidligere tidspunkt? Kan noe av dette bli fikset innad i Njord? Vi skal i kapitel se på hva og hvorfor vi produserte kreditnota i samme periode som tellingen pågikk Krediteringer (kreditnota) Vi har sett nærmere på de faktiske krediteringene som er gjort i Troms og Finnmark i samme periode ( ). Oppsummering av dette er gitt i tabell 4 (Njord, Faktura per eksportdata, «Merknad» under fakturaspesifikasjon). Grunn for kreditering Mai Juni Juli August Totalt Feil fakturamottaker Feil type seilas Feil BT Rigg- eller seilings møte ikke seilas Feil administrasjonsavgift Totalt antall kreditnota Tabell 4 - Krediteringer mai-august 2016 T&F (Njord, Faktura per eksportdata) Oppsummert var det produsert 2,36 % kreditnota i denne perioden, jf. tabell 5. Antall faktura 1185 Antall kreditnota 28 % kreditnota 2,36 Tabell 5 - Kreditnota i prosent, T&F Den hyppigste årsaken til kreditering er feil fakturamottaker, 20 av totalt 28 krediteringer skyldes feil fakturamottaker. Vi har gjort tilsvarende telling for Skagerrak, se tabell 6. Grunn for kreditering Mai Juni Juli August Totalt Feil fakturamottaker Feil type seilas Skulle ikke faktureres Rigg- eller seilings møte ikke seilas Manglende sikkerhetsavgift Feil antall losingstimer Antall kreditnota Tabell 6 - krediteringer mai-august 2016 Skagerrak (Njord, Faktura per eksportdata) Side 15

16 I Skagerrak var det produsert totalt 1,71 % kreditnota, jfr. tabell 7. Antall faktura 2654 Antall kreditnota 31 % kreditnota 1,17 Tabell 7 - Kreditnota i prosent, Skagerrak Fra tabell 4 og 6 ser vi at losoldermannskapene har både like og ulike problemstillinger. For eksempel er feil i forhold til sikkerhetsavgift kun relevant for Skagerrak, Oslofjorden og Rogaland. Feil antall losingstimer fant vi ikke i Troms og Finnmark, men det vil ikke nødvendigvis si at det ikke kan skje. Feil fakturamottaker går igjen som den vanligste årsaken til krediteringer i begge losoldermannskapene. For å kunne se mer samlet på problemstillingen har vi valgt å slå sammen krediteringene i tabell 8. Årsak for kreditering Mai Juni Juli August Totalt Feil fakturamottaker Feil type seilas Feil BT Rigg- eller seilingsmøte ikke seilas Feil administrasjonsavgift Skulle ikke faktureres Manglende sikkerhetsavgift Feil antall losingstimer Antall kreditnota Tabell 8 - Krediteringer for T&F og Skagerrak (Njord, Faktura per eksportdata) Totalt gir dette 1,54 % krediteringer for to losoldermannskap, jfr. tabell 9. Antall faktura 3839 Antall kreditnota 59 % kreditnota 1,54 Tabell 9 - Kreditnota i prosent for T&F og Skagerrak Side 16

17 Det er totalt åtte ulike årsaker til kreditering av faktura. Vi vil se litt nærmere på hvor feil i fakturagrunnlaget kunne blitt oppdaget i prosessflyten, jf. tabell 10. Tabell 10 - Flyt og kreditering Feil BT er ikke kommentert i tabellen fordi kvalitetssikring av denne informasjonen ligger hos los/vts og inngår ikke i flyten for losfaktura. Igjen ser vi at den vanligste årsaken til kreditering av faktura er feil fakturamottaker. Totalt 40 av 59 faktura er blitt kreditert som følge av feil fakturamottaker. Hva er årsaken til dette? Det er ikke mulig i noen deler av prosessen å kontrollere at det er valgt riktig mottaker eller at det er riktig adresse når en godkjenner fakturagrunnlaget. Er hovedårsaken for krediteringer for de andre losoldermannskapene også feil fakturamottaker? På bakgrunn av antall krediteringer på grunn av feil fakturamottaker/adresse, skal vi i kapittel se på grunnlagsdata for firma og fartøy i Kystverkets register Grunnlagsdata Grunnlagsdata i Njord har informasjon om firma (kunder/agenter), fartøy, person, lokasjon, farledsbevis med mer. Hvordan disse elementene driftes er spesifisert i «Instruks LOS 02.1 Njord Grunnlagsdata» ( ). Korrekt grunnlagsdata er helt vesentlig for å kunne produsere feilfri losfaktura til riktig mottaker. Side 17

18 Fartøy Som vi har sett på tidligere har fartøyets BT og ESI score (miljøskipindeksen) betydning for fakturagrunnlaget. Informasjonen om dette legges inn på grunnlagsdataen til selve fartøyet. I henhold til instruks har alle som har behov for denne informasjonen også et ansvar for å oppdatere grunnlagsdata når det er nødvendig. Dersom dette ikke er mulig skal det sendes informasjonen til Ansvaret for denne informasjonen ligger hos Los VTS. Se figur 15 og 16 for illustrasjon av fakturagrunnlaget og fartøyets grunnlagsdata (Njord Grunnlagsdata, ). Figur 15 - Fartøy og fakturagrunnlag (Njord) Figur 16 - Grunnlagsdata fartøy (Njord) Dersom det er feil i forhold til informasjonen om fartøyet må dette rettes opp av los/vts før ny faktura kan produseres Firma Kunderegisteret i forhold til losfaktura ligger i Njord. Kunder/agenter kan selv registrere seg i SSN (Njord Grunnlagsdata, ) eller de kan registreres direkte i Njord av SAR, losformidling eller andre som har denne tilgangen. SAR har ikke oversikt over alle som har registreringstilgang i Njord. I henhold til instruks skal det ved korrigering eller sammenslåing av firma gis beskjed til SAR gjennom fra SSN support i Brevik, og/eller kunde/agent som ønsker korrigering. Instruksen sier videre at det er SAR som er ansvarlig for kvalitetssikring av kunderegister (Njord Grunnlagsdata, ). Side 18

19 Per dags dato er det registrert over 500 kunder i kunderegisteret i Njord, og det er mange som har tilgang til å endre kundeinformasjon i SSN/Njord. SAR får ikke alltid tilbakemelding fra de som har gjort endringer i kunderegisteret. Dette medfører at kontroll og kvalitetssikring av kunderegister er meget utfordrende. Det har vært tilfeller hvor adressen til en kunde er blitt endret gjentatte ganger. Kunde kunne ikke godkjenne faktura med feil adresse, noe som igjen medførte flere kreditnota. Vi viser til endringsloggen fra Njord som viser totalt 17 endringer, hvor 8 av dem var gjort i 2016 hos kunden Nor Lines AS. Midt på figur 17 ser vi at i februar ble adressen endret til Minor Rederi PF. Korrigeringen var ikke korrekt fordi Minor Rederi har eget kundenummer. Personen som gjorde denne endring valgte å endre adresse på kunden Nor Lines AS i stedet for å velge ny fakturamottaker. Dette ble ikke oppdaget før mange fakturaer var sendt ut, og adressen ble ikke endret tilbake før 12 dager etterpå, 9 arbeidsdager (jf. figur 17). I denne perioden ble 32 faktura feilaktig sendt ut til Nor Lines (Njord, Faktura per eksportdata). Figur 17 - Adresseendringer i kunderegisteret (Njord) Vi har konstatert at feil fakturamottaker er den største årsaken til kreditering av faktura sommeren 2016 hos to losoldermannskap. Det er kunden/agentens ansvar å påse at fakturaadresse er riktig, men ser nok ikke alltid selv konsekvensene av å velge feil adresse. Dersom det endres adresse på kundekontoen, i stedet for å velge en annen fakturamottaker, vet ikke vedkommende konsekvensene og merarbeidet dette skaper for Kystverket. Instruksen for grunnlagsdata sier at SAR skal få beskjed ved endringer i kunderegisteret, både fra interne og eksterne aktører (Njord Grunnlagsdata, ). Dette er en instruks som ikke fungerer godt nok intern i Kystverket, hvordan skal den da kunne fungere for eksterne aktører? Fra Njord rapporten «Grunnlagsdata firma» ser vi for 2016 (til og med ) 175 endringer i grunnlagsdataen. Dette er kun endringer på firmanavn og adresse. 33 av disse ble gjort av SAR. Vi har ingen informasjon om de 142 andre endringene som er gjort (Njord, Grunnlagsdata firma). Derfor spør vi, hvor enkelt er det for kunden å se i SSN hvor faktura blir sendt? Hvilken informasjon om fakturamottaker er tilgjengelig for kunden i bestillingsprosessen? Hvor mange har og bør ha tilgang til Kystverkets kunderegister internt? Er ansvarsfordelingen Side 19

20 tydelig for alle aktører i Kystverket? Burde SAR utarbeide egne rutiner i forhold til kvalitetssikring av grunnlagsdata? 3. Oppsummering SAR har sett på hele prosessen fra bestilling av los til utstedelse av faktura, for å synliggjøre mulige forbedringer i fakturaflyten som øker kvaliteten på faktura, og reduserer antall kreditnota. Ut i fra tellinger som er gjort i losoldermannskapene Troms og Finnmark og Skagerrak kan det argumenteres for at antall kreditnota vil øke uten manuell kontroll. Det som oftest ble endret var type seilas og, siden det var sommermåneder, cruiseoppdrag. Ved å sammenligne Troms og Finnmark med Skagerrak så vi at det ble korrigert av ulike årsaker og at det var ulike grunner for produksjon av kreditnota. Det kan se ut til at geografiske variasjoner i Norge påvirker problemstillinger i forhold til losfaktura. Antall faktura 1185 Antall kreditnota 28 % kreditnota 2,36 Kreditnota + potensielle kreditnota 76 % kreditnota 6,41 Tabell 11 Kreditnota vs. potensielle kreditnota, T&F Antall faktura (mai-august) 2654 Antall kreditnota 31 % kreditnota 1,17 Kreditnota + potensielle kreditnota 71 % kreditnota 2,68 Tabell 12 - Kreditnota vs. potensielle kreditnota, Skagerrak Tabellene oppsummerer resultatene fra kapitel og 2.5.2, med de faktiske krediteringene. Ved å legge til de potensielle kreditnotaene (manuelle korreksjoner), kunne vi hatt totalt 6,41 % kreditnota i Troms og Finnmark, og 2,68 % i Skagerrak. Side 20

21 3.1 Forslag til enkelttiltak Vi har videre sett at hovedårsaken til kreditering av faktura var feil fakturamottaker, i opptellingen 40 av 59 krediteringer. Ut i fra disse opplysningene har vi satt opp forslag til tiltak: 1. Stenge muligheten til å gjøre en bestilling med ufullstendig adresse. Krav til fornavn/etternavn, gateadresse, poststed og land. 2. Innføre «pop-up» vinduer når det gjennomføres en bestilling. For eksempel; Er dette riktig fakturamottaker? og «Dersom losen er opptatt som sensor under farledsbevisprøve, skal det i tillegg bestilles ordinær los dersom ingen andre om bord har farledsbevis og kan forestå navigeringen». 3. Vurdere reduksjon av antall tilganger til kunderegisteret i Kystverket. 4. Sende en felles e-post til alle i Kystverket som har tilgang til kunderegisteret hvor vi informerer og ber om skriftlig dokumentasjon om endringer som blir gjort i registeret. 5. Når kunde/agent gjør en endring i adressen i SSN skal det komme en automatisk generert e-post til om endringen. SAR har da mulighet til å fortløpende kvalitetssikre at denne informasjonen er riktig. 6. Det er et sterkt ønske om at los/vts informerer og veileder SAR om funksjonaliteten og mulighetene i Njord og SSN (intern opplæring). 3.2 Forslag til forbedringsprosjekt Etter å ha sett nærmere på flyten ser vi at det er mange aktører som er involvert. Vi har ikke god nok forståelse om alle deler av prosessen eller ansvarsfordelingen. Vi foreslår derfor et samarbeid med lostjenesten, hvor alle involverte aktører (losformidlingen, farledsbevisenheten, administrativ støtte og SAR) og systemeiere (SSN og Njord), ser på mulige forbedringer i fakturaflyten og kvalitetssikringen av dette. Formålet med en felles gjennomgang er å plassere ansvar og sikre korrekte opplysninger så tidlig som mulig i fakturaflyten, slik at behovet for manuelle korreksjoner like før ferdigstillelse av faktura reduseres. SAR tilbyr å administrere og lede et forbedringsprosjekt hvor alle nevnte aktører deltar. Målsettingen er å forbedre fakturaflyten slik at vi til enhver tid har korrekt informasjon, som igjen vil føre til en reduksjon av antall feil i losfakturaproduksjonen. Side 21

22 Kilder Fra Kvalitets- og styringssystemet i Kystverket: Instruks LOS 02.1 Njord Grunnlagsdata ( ) Instruks Losformidling, Formidling ( ) Instruks Losformidling, Håndtering-fakturering av avgifter ( ) Instruks LOS 09.4 Utførelse av losing ( ) Internett: SafeSeaNet Norway Users Guide Web Client ( tjenester/meldings--og-informasjonstjenester/meldingstjenesten-safeseanet- Norway1/veiledning/brukerguider/) Forskrift om losberedskapsavgift, losings- og farledsbevisavgift (Korttittel: Forskrift om losavgifter), Hjelpemiddel: Njord Brukerveiledning til los for innleggelse og kontroll av variable tillegg og timer i Njord, (kort: Brukerveiledning los, ). Særavtale for arbeidstakere som gjør tjeneste som statsloser og statslosaspiranter i Kystverket, kommentarutgaven versjon nr 5. gjeldene fra (kort: Losenes særavtale, ). Njord-rapporter: Faktura Faktura per eksportdata Grunnlagsdata - Firma Side 22

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket

Detaljer

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Gebyrene

Detaljer

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2015, losavgifter og sikkerhetsavgifter

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2015, losavgifter og sikkerhetsavgifter HOVEDKONTORET Se mottakerliste Deres ref Vår ref 2014/4787-4 Arkiv nr 133 Saksbehandler: Harald Borgø Dato 30.10.2014 Høring - Forslag til avgiftssatser for 2015, losavgifter og sikkerhetsavgifter Kystverket

Detaljer

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred.

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med oss dersom

Detaljer

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis.

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis. HOVEDKONTORET Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref.: Vår ref.: 2014/1924-62 Arkiv nr.: 700 Saksbehandler: Henning Osnes Teigene Dato: 30.07.2015 Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg

Detaljer

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Attestantens kontrollpunkter og konsekvenser ved dårlig fakturamerking Øyvind Lunde, Helene Lockertsen, Elin Nystuen Ulike typer anskaffelser som krever

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

OVERSIKT OVER OFFENTLIGE AVGIFTER, VEDERLAG OG GEBYRER GENERERT AV CRUISEANLØP TIL NORGE I 2013

OVERSIKT OVER OFFENTLIGE AVGIFTER, VEDERLAG OG GEBYRER GENERERT AV CRUISEANLØP TIL NORGE I 2013 OVERSIKT OVER OFFENTLIGE AVGIFTER, VEDERLAG OG GEBYRER GENERERT AV CRUISEANLØP TIL NORGE I 2013 Undersøkelsen er utført av Amland Reiselivsutvikling v/trond Amland på oppdrag av Cruise Norway AS, Cruise

Detaljer

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos Bidra til sikker seilas og rent miljø Bli statslos Den norske lostjenesten Losyrket har i Norge lange tradisjoner helt tilbake til 1200-tallet og i dag arbeider rundt 270 loser som veivisere for inn- og

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos Bidra til sikker seilas og rent miljø Bli statslos Den norske lostjenesten Losyrket har i Norge lange tradisjoner helt tilbake til 1200-tallet og i dag arbeider rundt 270 loser som veivisere for inn- og

Detaljer

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.2 Godkjenning av faktura 07.06.13 Innhold 1 Godkjenne faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet faktura

Detaljer

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. FAKTURERING I PA Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: PA Prosjekt > Hjemmeside Prosjekt > Hjemmeside Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e: 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.1 Attestering av faktura 07.06.13 Innhold 1 Attestere og kontrollere faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

ABC FAKTURERING 2004/08

ABC FAKTURERING 2004/08 ABC FAKTURERING 2004/08 Sjekk ordre Gjør om nødvendig en sjekk av ordrene før du starter fakturautskrift. Gå til Annonsemodulen og søk frem aktuelle ordre fra Finn-menyen. Mest aktuelle søk vil være søk

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura

Detaljer

Veiledning økonomimodul

Veiledning økonomimodul Veiledning økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

For detaljer om brukergrensesnittet, sjekk «Port Authority User Guide» på siden http://shiprep.no/shiprepwebui/documents.aspx

For detaljer om brukergrensesnittet, sjekk «Port Authority User Guide» på siden http://shiprep.no/shiprepwebui/documents.aspx SafeSeaNet 2015 Integrasjon med havner og havneanlegg Et av delmålene i prosjektet SafeSeaNet 2015 er å gi havner og havneanlegg (terminaler) tilgang på seilasinformasjon til og fra sine lokasjoner. I

Detaljer

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA)

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine: Registrering av manuelle bilag i GL og PA Arbeidsområde: Excel skjema og BasWare ip Utførende roller:

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

EKSTRA. Beskrivelser og priser på utvidet funksjonalitet, tilpassede rapporter og nye muligheter utenfor standard versjon av Portwin

EKSTRA. Beskrivelser og priser på utvidet funksjonalitet, tilpassede rapporter og nye muligheter utenfor standard versjon av Portwin EKSTRA Beskrivelser og priser på utvidet funksjonalitet, tilpassede rapporter og nye muligheter utenfor standard versjon av Portwin Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BETINGELSER... 3 1. EKSTRA FUNKSJONALITET

Detaljer

Fra datax til Visma eaccounting

Fra datax til Visma eaccounting Fra datax til Visma eaccounting Steg 1 Eksport av data Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i datax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eaccounting. Hvordan eksportere

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring

Detaljer

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold 4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage

Detaljer

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Olav Kristiansen, prosjektleder - elektronisk faktura, Difi Per Martin Jøraholmen seksjonssjef, DFØ

Detaljer

Reiseregning - brukerveiledning. Visma - Expense

Reiseregning - brukerveiledning. Visma - Expense Reiseregning - brukerveiledning Visma - Expense Innholdsfortegnelse Visma Expens reiseregning... 3 Pålogging til Visma Expense reiseregning... 4 Utenfor kontorløsningen... 4 Innenfor kontorløsningen...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2 BYGGELEDELSE FOR PROSJEKT INNSEILING OSLO Avtale med bilag (kravspesifikasjon m.v.) 1 AVTALE OM KJØP AV Byggledelse mellom [Kystverket] og [Leverandør] (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av transporttjeneste fra DHL 2. Målgruppe: Ansatte, rekvirenter, innkjøpere og BDM-er på alle enheter. 3. Hyppighet: Etter behov. 4. Rutineansvarlig:

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

1 Hensikt. Los Dok. ID: S-LOS-09/01199-46 Utsteder/eier: Ragnar Bjune Status: Godkjent Godkjent: Elise Rusten Kontrollert: John A. Bjørge.

1 Hensikt. Los Dok. ID: S-LOS-09/01199-46 Utsteder/eier: Ragnar Bjune Status: Godkjent Godkjent: Elise Rusten Kontrollert: John A. Bjørge. Side: 1 av 5 1 Hensikt Bakgrunn I forbindelse med kvalitetssikring av lostjenesten har Oslofjorden fastsatt begrensninger i de farleder og ved de kaier hvor det er behov for dette. Dette dokumentet kommer

Detaljer

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang Agenda Difi og DFØ Historien om elektronisk faktura Standard prosesser Formater og status Kom i gang Regjeringen Regjeringen Solberg KMD - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Finansdepartementet Jan

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2013 1 Innhold: Denne kvikkguiden gir en beskrivelse av tjenestene: - Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift - Motta efaktura

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere April 2016 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 5 Vedlikehold av

Detaljer

IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014. EHF 2.0 (og litt annet nytt)

IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014. EHF 2.0 (og litt annet nytt) IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014 EHF 2.0 (og litt annet nytt) Hva skal vi snakke om? Versjon 2.0 av EHF Erfaringer gjort så langt rundt EHF Hva er nytt på

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket v/utbygging Serviceboks 2 6025 Ålesund Deres ref 2012/2314-1 Vår ref 2012/2314-3 Arkiv nr Saksbehandler Jan Morten Hansen Dato 08.06.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Innkjøpsfaktura attestering Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Agresso Self Service UiT Norges Arktiske Universitet Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen

Detaljer

Nytt og nyttig Fakturering

Nytt og nyttig Fakturering Nytt og nyttig Fakturering Vedlikehold kunder, oppdr.givere, varer Etablere fakturagrunnlag Fakturere, kontrollere, utsending av fakturaer Purringer inkassorutiner GODE INTERNE RUTINER SAMHANDLING ØKONOMI

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

HVA ER NYTT I JOBOFFICE VERSJON 14.1. Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014)

HVA ER NYTT I JOBOFFICE VERSJON 14.1. Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014) HVA ER NYTT I JOBOFFICE VERSJON 14.1 Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014) PROSJEKTREGNSKAP Nyheter i JOBOFFICE versjon 14.1 Innhold PROSJEKTREGNSKAP... 3 Budsjett fra anbud... 3

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

Brukerhåndbok. UPS Billing Center

Brukerhåndbok. UPS Billing Center Brukerhåndbok UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, merkenavnet UPS og den brune fargen er varemerker for United Parcel Service of America, Inc. Med enerett. no_no Innholdsfortegnelse

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK Ajourført 22.12.2011 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

Hvordan øke andel av automatisk match?

Hvordan øke andel av automatisk match? Hvordan øke andel av automatisk match? Olav Sørbu. Rådgiver e-handel 02.09.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda Hva er automatisk matching i Basware? Andel faktura som matcher hittil i 2013

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Prinsipp... 3 2.2

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 BRUKERVEILEDNING TIDBANK...1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.0 juni 2008 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2.

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Brukerveiledning for barnehagestillinger.no

Brukerveiledning for barnehagestillinger.no Brukerveiledning for barnehagestillinger.no Registrering Åpne nettleseren din og gå til barnehagestillinger.no. Oppe til høyre på siden klikker du på «Ny bruker». Velg «Arbeidsgiver» og fyll ut registreringsskjemaet.

Detaljer

GLN Guiden. GLN Guiden

GLN Guiden. GLN Guiden GLN Guiden GLN Guiden GLN oppbygging og struktur GLN oppbygging og struktur Global Location Number (GLN) er et globalt nummersystem for unik identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner. En

Detaljer

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE «KORT OM AVTALEN» (KOMA) IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter TIL

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE «KORT OM AVTALEN» (KOMA) IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter TIL Vedlegg 6 TIL RAMMEAVTALE IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter «KORT OM AVTALEN» (KOMA) 1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER Leverandør: Nortura SA Gate/ besøks adresse: Lørenveien 37 Postboks

Detaljer

Hvordan skal faktura komme frem til offentlig sektor?

Hvordan skal faktura komme frem til offentlig sektor? Hvordan skal faktura komme frem til offentlig sektor? Jens Aabol Seniorrådgivere Avd. for offentlige anskaffelser Agenda Gevinster. Infrastruktur. Manuell kontra elektronisk fakturering. Hvordan fakturere

Detaljer

Frysing og avslutting av kontrakter i Xakt

Frysing og avslutting av kontrakter i Xakt Frysing og avslutting av kontrakter i Innhold Brukerstyrt frys (Årlig frys)... 3 Klargjøre funksjonen Årlig frys.... 3 Frysing av kontrakter (uten frysegebyr)... 4 Frysing av løpende kontrakt.... 4 Frys

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 Side 1 av 5 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN... 3 2.1 Prinsipp... 3

Detaljer

KYSTVERKET HOVEDKONTORET

KYSTVERKET HOVEDKONTORET KYSTVERKET HOVEDKONTORET Kings-Bay A/S Ved Øyvind Tåsåsen 9173 Ny-Ålesund Deres ref Vår ref Arkiv nr Saksbehandler Dato 05/02018-71 037 Trond Hjort Larsen 31.3.2008 Avtale mellom Kystverkets hovedkontor

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder Normalvilkår for kontrakt om sekretariat Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder Kontrakts nr: 1 Mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og XX 1

Detaljer

Evaluering av forsøksordning med trafikklederlos ved Kvitsøy trafikksentral (VTS)

Evaluering av forsøksordning med trafikklederlos ved Kvitsøy trafikksentral (VTS) Forfattere: Viggo Jean-Hansen, Fridulv Sagberg Thomas Hoff og Sarah Marie Brotnov Oslo 2005, 31 sider Sammendrag: Evaluering av forsøksordning med trafikklederlos ved Kvitsøy trafikksentral (VTS) Problemstilling

Detaljer

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Versjon 2 (25.10.2010) 1 1. Innlogging til den elektroniske reiseregningen skjer p.t. fra internett adresse https://travel.myvisma.no.

Detaljer

Rammeavtale 2014009627 Transport av drivstoff DEL II VEDLEGG C: PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

Rammeavtale 2014009627 Transport av drivstoff DEL II VEDLEGG C: PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 5 Innhold 1. GENERELT... 3 1.1 Kontraktstype... 3 1.2 Enhetspris... 3 1.3 Kjøpers maksimale økonomiske forpliktelse... 3 1.4 Prisliste... 3

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester OVS2010-020 Vedlegg 1 Arbeidsbeskrivelse 1. GENERELT Dette dokument gir en beskrivelse av de krav som stilles til leverandøren av regnskapstjenester. Avtalen

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

... 1... 3... 4... 5

... 1... 3... 4... 5 ... 1... 1... 3... 4... 4... 4... 4... 4 9... 4... 4... 5... 5 Dette dokumentet er laget for kunder som bruker AutoInvoice for mottak av fakturer, via Visma DocumentCenter versjon 8 eller nyere. Dette

Detaljer

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no For kontaktpersoner i selskaper Enkelte illustrasjoner i brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i kommunene. Dette fordi virkemåten på

Detaljer

Elektronisk fakturabehandling

Elektronisk fakturabehandling Elektronisk fakturabehandling Per Martin Jøraholmen 27.09.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 DFØ fakturamottak Organisering av fakturamottaket (EFB) DFØ fakturamottak Oppstart høsten 2004 2005

Detaljer

Vardø sjøtrafikksentral

Vardø sjøtrafikksentral Dato frigitt: 214-3-11 Årsrapport 213 for petroleumstransporter til/fra russiske havner i nord, utskipning Melkøya og nordøstpassasjen. ÅRSRAPPORT 213 Oljetransporter langs kysten i nord Innledning Denne

Detaljer

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE START Enkelt Pålitelig - Morsomt

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE START Enkelt Pålitelig - Morsomt BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE START Enkelt Pålitelig - Morsomt OKTOBER2008 INNHOLDSFORTEGNELSE INNSTALLASJON AV FIRSTOFFICE START...4 BRUKERGRENSENITT...13 Hovedkontroll Panelet...13 Personlig Skrivebord...13

Detaljer

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03. Nordland NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.2012 Fra: Til: KYV-N HF/Lise Maria Knutsen Jan Arild Jenssen Tillatelse

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER. Versjon

NYHETER OG FORBEDRINGER. Versjon NYHETER OG FORBEDRINGER Versjon 2016.04.21 Kyrksæterøra, april 2016 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA Att: Hallgeir J. Strifeldt Deres ref: Vår ref: 2014/1643-6 Arkiv nr: 423.3 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 24.06.2014 Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling

Detaljer

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Prisavslag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE. Fellesenhet økonomi 17.03.15 1

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE. Fellesenhet økonomi 17.03.15 1 INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE Fellesenhet økonomi 17.03.15 1 Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura...

Detaljer

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre DFØ

6. Matching faktura mot ordre DFØ 6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 Prosjektnavn Utvidelse av batterilab INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Kvalitetsplan... 3 1.3 Kontrollplaner...

Detaljer

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2

Detaljer

Oppmøte på konsulatet

Oppmøte på konsulatet Søknadsprosess for norsk påtegning av nasjonalt sertifikat for dekksoffiser og maskinoffiser. Fyll ut elektronisk skjema Oppmøte på konsulatet Svar på søknaden Søker eller bemanningsagenten fyller ut elektronisk

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Snarøya, 29.11.2014 Medlemsnummer=brukernavn: XXXX Passord: xxxxxxxx Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Informasjon om medlemssystemet Xmarina for Snarøykilen båthavn Dette brevet

Detaljer

Webtemp - beskrivelse av funksjonalitet

Webtemp - beskrivelse av funksjonalitet Webtemp - beskrivelse av funksjonalitet Webtemp videreutvikles kontinuerlig i tett dialog med bemanningsbransjen. Webtemp oppgraders løpende. Grunnfunksjonalitet er lik for alle brukere/kunder av Webtemp.

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Brukerveiledning Brukerveiledning Kurs- og konferansemodul for NFK http://www.nfk.no/kurs Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Sist oppdatert. 24.01.2012 Innhold Oversikt

Detaljer