ØKONOMISK STATUS FOR MARITIME TJENESTER PR 30. NOVEMBER 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMISK STATUS FOR MARITIME TJENESTER PR 30. NOVEMBER 2016"

Transkript

1 KYV-HK Sjøsikkerhetsavdelingen Postboks ÅLESUND Deres ref Vår ref 2016/ Arkiv nr 113 Saksbehandler Harald Borgø Dato ØKONOMISK STATUS FOR MARITIME TJENESTER PR 30. NOVEMBER 2016 Rapporten viser økonomisk status for los, VTS, samt navigasjons- og meldingstjenester. I tillegg vises utvikling i meldepliktig trafikk for los, i VTS-områdene og i SafeSeaNet, samt resultatindikatorer for virksomhetsområdet. SAMMENDRAG Den lospliktige trafikken pr november 2016 er 0,1 % større enn hittil i fjor (+66 seilas). Det er økning i registrerte seilas på farledsbevis ( / +4,7 %), men nedgang i antall losoppdrag (-2.911/ -7,5 %) og seilas på dispensasjon (-160 / -12,5 %). Resultatet på los i 2016 er budsjettert til et underskudd på 104,6 mill. kr. Statlig finansiering utgjør 86 mill. kr av underskuddet, mens resten er overførte midler. Resultatet hittil i år er et underskudd på 83,0 mill. kr, eller 2,7 mill. kr bedre enn budsjett. Inntektene er 28,2 mill. kr lavere enn budsjett og driftskostnadene 30,0 mill. kr lavere enn budsjett. Reduksjonen i inntektene fra i fjor er litt lavere enn forventet. Driftskostnadene er 0,9 % lavere enn i fjor. Trafikksentralene (de avgiftsfinansierte) har et overskudd på 4,6 mill. kr. Resultatet er 3,5 mill. kr bedre enn budsjett og 1,1 mill. kr bedre enn i fjor. Det gode resultatet skriver seg fra høye inntekter (0,9 mill. kr bedre enn budsjett), samt lavere driftskostnader (0,1 mill. kr), investeringer (1,8 mill. kr) og merverdiavgift (0,6 mill. kr) enn budsjett. Kostnadene til Vardø VTS, NAVCO og ismeldingstjenesten (statsfinansiert VTS) er 0,5 mill. kr (2,0 %) lavere enn budsjett. Investeringene er på 26,2 mill. kr av 34,3 mill. kr i budsjett. Navigasjons- og meldingstjenestene har 0,2 mill. kr lavere driftskostnad enn budsjett (1,0 %). Investeringene er på 20,4 mill. kr, eller 64 % av et budsjett på 31,9 mill. kr. KYSTVERKET VEST SENTER FOR LOS OG VTS Sentral postadresse: Kystverket, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND Besøksadr.: Flathauggt. 12, HAUGESUND Telefon: Telefaks: Bankgiro: Internett: E-post: Org.Nr Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson. NO

2 1. LOSPLIKTIG TRAFIKK OG ANTALL LOSER LOSOLDERMANNSKAP LOSPLIKTIGE SEILAS TOTALT LOSINGER DISPENSASJONER SEILAS MED FARLEDSBEVIS % % % % OSLOFJORDEN , , , ,3 SKAGERRAK , , , ,0 ROGALAND , , , ,9 VESTLANDET , , , ,9 MØRE OG TRØNDELAG , , , ,7 NORDLAND , , , ,8 TROMS OG FINNMARK , , , ,0 TOTALT PR NOVEMBER , , , ,7 Tabell 1.1. Lospliktige seilas fordelt på losoppdrag, dispensasjoner og seilas med farledsbevis. Tallene som presenteres er hentet fra rapporten Tertial Antall oppdrag i Njord. Tallene er pr Seilasene er plassert på den avdelingen hvor de er avsluttet (til-sted) og er utførte oppdrag. Kilde: Njord Den registrerte lospliktige trafikken pr er 0,1 % høyere enn hittil i fjor (+66 registrerte seilas). Det er nedgang i antall losoppdrag (-2.911) og dispensasjoner (-160). Registrerte seilas med farledsbevis har en økning på Losoppdragene har en nedgang på 7,5 % (-2.911). Det er en nedgang i losoppdrag i Oslofjorden (-292), Skagerrak (-818), Rogaland (-715), Vestlandet (-325), Møre og Trøndelag (-319) og Troms og Finnmark (-447). Kun Nordland har økning (+5). Antall dispensasjoner er redusert i fem av sju losoldermannskap, totalt 160 dispensasjon mindre sammenlignet med samme periode i Nedgangen er størst i Møre og Trøndelag (-181). Hittil i år er det gitt flest dispensasjoner (+346) for seilas uten los i Troms og Finnmark losoldermannskap, noe som skyldes at 2016 inneholder registrering av dispensasjoner for små fartøy med slep av lange oljelenser mv i forbindelse med omlasting av olje i Finnmark. Registrerte seilas med farledsbevis har en økning på seilas. Det er økning i Oslofjorden (+249), Skagerrak (+1431), Vestlandet (+317), Nordland (+1.152) og Troms og Finnmark (+847). Det er nedgang i Rogaland (-584) og Møre og Trøndelag (-275) sammenlignet med JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Farledsbevis 2016 Farledsbevis 2015 Farledsbevis 2014 Dispensasjon 2016 Losoppdrag 2016 Losoppdrag 2015 Losoppdrag 2014 Figur 1.1 Utvikling i antall lospliktige seilas pr måned, Månedlig utvikling i losoppdrag og seilas på farledsbevis er vist i figur 1.1. Antall seilas med farledsbevis har vært høyere enn antall losoppdrag hver måned de siste årene. Antall Side 2

3 seilas på farledsbevis har vært høyere i år sammenlignet med 2014 og 2015 i perioden januar til oktober. Figur 1.2. viser antall losoppdrag pr måned i årene I perioden januar - november 2016 har antall losoppdrag vært lavere hver måned sammenlignet med tidligere år. I november 2016 ble det utført 1,9 % færre oppdrag enn samme måned i fjor Antall losoppdrag pr måned, JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Figur 1.2. Utvikling i antall losoppdrag pr måned, Antall lospliktige seilas pr 30. november 2016 fordeler seg med 66 % på farledsbevis, 33 % på losoppdrag og 1 % på seilas på dispensasjon. Se figur 1.3. Lospliktige seilas pr november 2016 Seilas på farledsbevis 66 % Los om bord 33 % Dispensasjoner 1 % Figur 1.3. Antall lospliktige seilas i 2016 fordelt etter hvordan losplikten er oppfylt. Side 3

4 ANTALL LOSER Loskorpset teller 284,5 årsverk pr 30. november ,0 årsverk er statsloser på losing, 0,5 årsverk på VTS og 1,0 årsverk i permisjon. Antall pr Oslofjorden Skagerrak Rogaland Vestlandet Møre/Tr.lag Nordland Tr./Finnm. Kystverket Statsloser på losing 45, , ,0 Statsloser på VTS , ,5 Statsloser i permisjon ,0 Losaspiranter ,0 Sum antall loser 45, ,5 Herav disponible årsverk 45, , ,0 Tabell 1.2. Antall loser pr losoldermannskap hittil i Med 7,5 % færre losoppdrag (-2.911) og 1,6 % færre disponible loser (-4,5), er antall oppdrag pr los 8,1 færre hittil i 2016 enn hittil i 2015 (-6,0 %). Antall oppdrag pr los hittil i 2016 er 127,4 mot 135,5 hittil i ØKONOMISK ANALYSE LOS Inntektene fra losingsavgift, losberedskapsavgift og farledsbevisavgift skal i 2016 være 104,5 mill. kr lavere enn driftskostnader, investeringer og inngående merverdiavgift i lostjenesten. Registrert budsjett viser 104,6 mill. kr i underskudd. Akkumulert resultat pr hvor overskudd og ubrukte investeringsmidler fra tidligere år er trukket fra årets underskudd, skal utgjøre et underskudd på 86 mill. kr. 86 mill. kr tilsvarer Regjeringens kutt i inntektskravet som tiltak for økt nærskipsfart. Analysen omfatter alle oppdrag ( ) innenfor lostjenesten, unntatt Avhending losbåter (gevinst/tap) som ikke skal gi resultateffekt fordi anskaffelsene er gjort med investeringsmidler. Inntekter er definert som oppdrag 219, mens kostnader er definert som oppdrag 211, 212 og 213. Rapportering i følge regnskapsprinsippet skiller på inntektsog kostnadskonti, og kan gi en annerledes fordeling på inntekter og kostnader. Resultatet for lostjenesten er inntekter minus lønns- og driftskostnader, minus investeringer (eks merverdiavgift), minus merverdiavgift (på alle driftskostnader og investeringer). OPPDRAG 21 LOS Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Endring Endring Prognose Avvik Beløp i tusen kroner 2016 pr pr pr fra 2015 fra 2015 (%) 2016 INNTEKTER (219) ,4 % KOSTNADER U/AVSKRIV.( ) ,9 % DRIFTSRESULTAT LOS (Post 01) ,9 % ÅRETS INVESTERINGER (Post 45) ,1 % INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT LOS ,0 % RESULTAT LOS (underskudd+) ,3 % Tabell 2.1. Oppdrag 21 los. Inntekter, kostnader og resultat hittil i 2016 og Resultatet hittil i 2016 på 83,0 mill. kr i underskudd er 2,7 mill. kr bedre enn budsjett pr november Det positive avviket skriver seg fra lavere driftskostnad (30,0 mill. kr) og lavere investering (3,8 mill. kr), mens lavere inntekt (-28,2 mill. kr) og høyere inngående merverdiavgift (-2,9) mill. kr trekker ned. Prognosen for 2016 er et underskudd på 113,5 mill. kr, mot 104,6 i budsjett. Prognosen ble utarbeidet i september. Inntektene var forventet å bli 27,5 mill. kr lavere enn budsjett, mens driftskostnadene så ut til å bli 23,0 mill. kr lavere enn budsjett. I tillegg forventer vi at inngående merverdiavgift vil bli 4,3 mill. kr høyere enn budsjett. Investeringene er i prognosen satt lik budsjett, men det er signalisert at en mindre andel av disse vil bli søkt overført til Side 4

5 Figur 2.1 viser at inntektene varierte rundt budsjett frem til mai i år, men var betydelig lavere enn budsjett i juni, juli, september, oktober og november. Inntekten i november ble på nivå med prognosen, men 9,4 mill. kr lavere enn budsjett. Kostnadene har variert betydelig fra måned til måned, og hadde en uvanlig utvikling i juni og juli. Dette skyldes blant annet forskuddsbetalt fast andel av innleid tilbringertjeneste som ble korrigert bort i juli og for høy kostnad til feriepenger for losbåtførerne i juni. Kostnaden i mai og juni var for høy, mens kostnaden i juli og august er for lav sett i forhold til riktig periodisering og for høy bokført kostnad til feriepenger. I september ble kostnaden høyere enn både budsjett og prognose, mens den ble lavere i oktober og november Inntekter og driftskostnader los pr måned Kroner Inntekter Kostnader Inntekter budsjett Kostnader budsjett Inntekter prognose Kostnader prognose Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 2.1. Inntekter og driftskostnader eks avskrivninger og inngående merverdiavgift for los pr måned. INVESTERINGER LOS (post 45) Investeringer los - anlegg Budsjett Investering Rest (+)/ Beløp i tusen kroner totalt 2016 pr avvik (-) Forvaltning: Farledsbevis i Njord - utvikling (SLVTS) Njord utvikling (SLVTS) Lostjenesten drift: Los PC inkl utstyr og lisenser (Los stab) Sea IQ app (Los stab) xxxx Cat-Rod V Sum post 45 investeringer los Tabell 2.2. Investeringer los (post 45). Budsjettert beløp til investeringer i 2016 er på 9,722 mill. kr. Fordelingen av årets samlede investeringsbudsjett og investert beløp hittil i år fremgår av tabell 2.2. Los forvaltning er tildelt 6,000 mill. kr til utvikling av Njord, mens los drift er tildelt 3,722 mill. kr til ulikt utstyr. Samlet investert beløp på los hittil i 2016 er 5,1 mill. kr. Investeringene er hovedsakelig knyttet til videreutvikling av Njord (3,9 mill. kr), los-pc (0,9 mill. kr) og Sea IQ (0,2 mill. kr). Side 5

6 INNTEKTER LOS Avgift -ca 12,0 % Avdeling Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Avvik i Regnskap Endring fra (Beløp i tusen kroner) 2016 pr pr (B-R) prosent pr i pst. 21 SENTER FOR LOS OG VTS (FB-AVGIFT) ,4 % ,1 % 67 SJØSIKKERHETSAVD. (RENTE PÅ AVGIFTER) ,0 % 90 LOSDIREKTØREN SKAGERRAK ,6 % ,4 % 93 OSLOFJORDEN ,5 % ,4 % 94 ROGALAND ,9 % ,2 % 95 VESTLANDET ,9 % ,4 % 96 MØRE OG TRØNDELAG ,1 % ,5 % 97 NORDLAND ,8 % ,5 % 98 TROMS OG FINNMARK ,5 % ,7 % 99 FELLES STED LOSTJEN. (ÅRSAVGIFTER) ,3 % ,1 % TOTALE INNTEKTER LOS ,5 % ,4 % Tabell 2.3. Inntekter los. Oppdrag 219, konto Inntekten hittil i 2016 på 602,4 mill. kr er 28,2 mill. kr lavere enn budsjett (4,5 %). Fritaket i losberedskapsavgiften for fartøy under bruttotonn (BT) sammen med en generell avgiftsøkning i losavgiftene på 2,9 % fra 2015 til 2016, gjør at inntekten på los er beregnet å falle med 12 % fra 2015 til Reduksjonen pr november på 11,4 % tyder på at trafikkgrunnlaget i 2016 i sum er litt høyere enn hittil i Seks av sju losoldermannskap har lavere inntekt enn budsjett; Skagerrak (-2,4 mill. kr), Oslofjorden (-3,5 mill. kr), Rogaland (-0,9 mill. kr), Møre og Trøndelag (-12,6 mill. kr), Nordland (-5,8 mill. kr) og Troms og Finnmark (-13,8 mill. kr). Vestlandet har 9,2 mill. kr høyere inntekt enn budsjett hittil i år. Avviket pr avdeling er påvirket av den store endringen i inntektskravet som ble gjort fra 2015 til 2016, og om hvor godt endringen samsvarer med sammensetningen i tonnasjen pr avdeling. Farledsbevisavgiften er 1,1 mill. kr (21 %) lavere enn budsjett hittil i år. Dette skyldes lavere aktivitet i ordningen i år enn foregående år. Aktiviteten forventer å øke i 2017 da mange av farledsbevisene skal fornyes. Losavgiftene deles i de tre hovedtypene losberedskapsavgift, losingsavgift og farledsbevisavgift. Losberedskapsavgiften betales for inn- og utseiling. Denne avgiften skal betales selv om fartøyet har los eller ikke, men fra 2016 har fartøy opp til BT fritak. Losingsavgiften betales pr time for bruk av los. Navigatører som tar farledsbevisprøve, får utstedt, endret eller fornyet sitt farledsbevis, skal betale farledsbevisavgift. Los, endring i kontogruppe 37 Avgifter Endring kr Endring % 3721 Tonnasjeavgift ved innseiling ,2 % 3722 Tonnasjeavgift ved utseiling ,3 % 3724 Årsavgift, losavgifter ,1 % 3725 Administrasjonsavgifter ,8 % 3726 Losingsavgift ,2 % 3727 Flere statsloser (losingsavgift) ,3 % 3729 Losing av slep (losingsavgift) ,8 % 3730 Ventepenger (losingsavgift) ,7 % 3732 Farledsbevisavgift for prøver ,7 % 3733 Farledsbevisavgift for utstedelse, fornying og endring ,4 % Sum 37 Avgifter m.v. som inngår som driftsinntekt ,6 % Delsum enkeltseilas losberedskapsavgifter inkl adm.avg ,1 % Årsavgift losberedskap ,1 % Sum losberedskapsavgifter ( ) ,3 % Sum losingsavgifter ( og 3739) ,4 % Sum farledsbevisavgift ( ) ,1 % Statsfinansiert (periodisert avgiftsfritak på 86 mill. kr pr år) Sum total brukerfinansiering og statsfinansiering ,0 % Tabell 2.4. Inntekter los pr konto med fordeling på avgiftstype. Losberedskapsavgiften er 27,3 % lavere enn hittil i fjor. Forventet reduksjon som følge av fritaket for fartøy opp til BT er 31,0 %. Losberedskapsavgiften er dermed litt høyere enn forventet. Se tabell 2.4. Side 6

7 Losingsavgiften er 0,4 % lavere enn hittil i fjor. Avgiftssatsene økte med 2,9 %, og den lavere inntekten fra losingsavgiften skyldes reduksjon i antall losingstimer. Losingsavgiften utgjør pr november 58,1 % av inntektene. Farledsbevisavgiften er 22,1 % lavere enn hittil i fjor. Avgiftssatsene er uendret fra Reduksjonen i inntekten skyldes både færre prøver og færre utstedelser, fornyinger og endringer. Inntektene har vært høyere enn budsjett i 4 av 11 måneder hittil i Det var i februar (+0,7 %), mars (+1,7 %), april (+5,9 %) og august (+3,8 %). Inntektene var lavere enn budsjett i januar (-6,9 %), mai (-4,4 %), juni (-6,1 %), juli (-6,2 %), september (-6,9 %), oktober (-11,9 %) og november (-18,2 %), se figur Totale losinntekter pr måned Regnskap 2015 Budsjett 2016 Regnskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 2.2. Inntekter los pr måned. KOSTNADER LOS Avdeling Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Avvik i Regnskap Endring fra (Beløp i tusen kroner) 2016 pr pr (B-R) prosent pr i pst. 21 SENTER FOR LOS OG VTS ,0 % ,6 % 20&29 FELLES STED I KV VEST ,0 % ,6 % 67 SJØSIKKERHETSAVDELINGEN ,8 % ,2 % DELSUM LOS FORVALTNING ,6 % ,0 % 51 SENTER FOR ADM. OG REGNSKAP (FELLES KOSTNAD) ,4 % ,2 % 59 (INKL 50 og 53) FELLES STED I KV T&F (DEF. FELLES KOSTNAD) ,0 % 63 (INKL 60&66) STAB FOR INT. TJEN./ IKT (FELLES KOSTNAD) ,8 % ,1 % 68 HR-STAB ,0 % 0 69 FELLES STED HK (FELLES KOSTNAD) ,7 % ,5 % DELSUM FELLESKOSTNADER LOS ,6 % ,3 % 90 LOSDIREKTØREN ,7 % ,4 % 91 LOSFORMIDLINGSAVDELING ,2 % ,1 % 92 SKAGERRAK LOSOLDERMANNSKAP ,5 % ,1 % 93 OSLOFJORDEN LOSOLDERMANNSKAP ,6 % ,9 % 94 ROGALAND LOSOLDERMANNSKAP ,9 % ,2 % 95 VESTLANDET LOSOLDERMANNSKAP ,0 % ,3 % 96 MØRE OG TRØNDELAG LOSOLDERMANNSKAP ,9 % ,1 % 97 NORDLAND LOSOLDERMANNSKAP ,8 % ,9 % 98 TROMS OG FINNMARK LOSOLDERMANNSKAP ,2 % ,6 % 99 FELLES STED LOSTJENESTEN * DELSUM LOSTJENESTEN / DRIFT ,3 % ,5 % SUM KOSTNADER LOS ,4 % ,9 % Tabell 2.5. Driftskostnader los, eks merverdiavgift og avskrivninger. Oppdrag , konto Driftskostnadene på 652,6 mill. kr hittil i 2016 er 30,0 mill. kr (4,4 %) lavere enn budsjett. Los forvaltning har 0,5 mill. kr høyere forbruk enn budsjett (2,6 %). Avviket er på forvaltning av Njord. Se tabell 2.5. Los sin andel av felles kostnader i Kystverket er 2,4 mill. kr (15,6 %) lavere enn budsjett, mens Lostjenesten har 28,1 mill. kr (4,3 %) lavere kostnad enn budsjett. Side 7

8 Alle sju losoldermannskapene har lavere kostnader enn budsjett. Mindreforbruket varierer fra 0,3 mill. kr i Skagerrak til 6,6 mill. kr på Vestlandet. Losdirektøren med stab har 4,6 mill. kr i mindreforbruk og losformidlingsavdelingen har 2,0 mill. kr i mindreforbruk. Sammenlignet med hittil i fjor er kostnadene 6,2 mill. kr lavere hittil i år (-0,9 %). Los forvaltning har en kostnadsreduksjon på 1,9 mill. kr (-8,0 %), mens los drift har 3,3 mill. kr (- 0,5 %) lavere kostnad enn i fjor. Felleskostnadene er 1,0 mill. kr (-7,3 %) lavere enn i fjor Kostnader los ekskl. avskrivninger pr måned Regnskap 2015 Budsjett 2016 Regnskap 2016 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 2.3. Driftskostnader los pr måned. Kostnadene har vært lavere enn budsjett i 7 av 11 måneder i år; Januar (-4,6 mill. kr), februar (-5,7 mill. kr), april (-5,7 mill. kr), juli (-27,0 mill. kr), august (-6,5 mill. kr), oktober (- 8,3 mill. kr) og november (-4,1 mill. kr), men høyere enn budsjett i mars (3,6 mill. kr), mai (8,0 mill. kr), juni (15,3 mill. kr) og september (6,8 mill. kr). Se figur 2.3. De store svingningene i kostnad skyldes i stor grad forskudd på fast andel innleid tilbringertjeneste til NLT (høyt i mars, mai, juni og september, lavt i april og juli), samt for høy lønnskostnad for losbåtførerne i juni. Når slike for høye kostnader skal korrigeres i påfølgende måned(er) får vi lavere bokført kostnad enn reelt i disse månedene. Årsbudsjett 2016 Regnskap hittil i år Budsjett Avvik hittil i hittil i år år (B-R) Avvik i prosent Regnskap hittil i fjor Endring fra hif til hiå Andel av kostnad Oppdrag LOSING ,7 % % TILBRINGERTJENESTEN ,0 % % LOSFORMIDLING ,0 % % KOMPETANSEUTV./REKR ,1 % % FAGADM. LOSTJENESTEN ,5 % % SAR - INTERNE TJENESTER % FORVALTNING LOS ,6 % % FARLEDSBEVIS ,3 % % NJORD FORVALTNING ,8 % % SUM KOSTNADSOPPDRAG LOS ,4 % % Tabell 2.6. Kostnader los pr kostnadsoppdrag hittil i 2016 mot budsjett og hittil i Beløp i tusen kroner. Lostjenestens regnskap er delt opp med oppdragskoder. Tabell 2.6. sammenligner årets regnskap mot budsjett, samt utviklingen i kostnad siste år. Mange av oppdragene har lavere forbruk enn budsjett; Losing (35,3 mill. kr / 8,7 %), Losformidling (1,9 mill. kr / 5,0 %), Kompetanseutvikling/rekruttering (1,0 mill. kr / 13,1 %), Fagadministrasjon lostjenesten (3,2 mill. kr / 11,5 %), Forvaltning los (1,3 mill. kr / 9,6 %) og Farledsbevis (0,2 mill. kr / 4,3 %). Følgende oppdrag har høyere forbruk enn budsjett: Tilbringertjenesten (-11,0 mill. kr / - 6,0 %) og Njord forvaltning (-2,0 mill. kr / -83,8 %). Side 8

9 Losing utgjør 58 % av den totale driftskostnaden på los når vi inkluderer oppdraget kompetanseutvikling/rekruttering los. Tilbringertjenesten utgjør 30 %, losformidling 6 %, mens ledelse og stab for lostjenesten utgjør 4 %. I sum utgjør Kystverket lostjenesten 96,8 % av driftskostnadene, mens forvaltning los (inkl farledsbevis og Njord) utgjør 3,2 %. Kostnaden for tilbringertjenesten forventes å bli rundt 10 mill. kr høyere enn budsjett i Pr november er kostnaden 11,0 mill. kr høyere enn budsjett. Årsaken til avviket er at enkelte kostnader i en periode har vært dublerte i overgangen fra drift i egen regi og innleid tjeneste. På lønn er det etterslep på variable lønnstillegg og kompensasjon for vaktdøgn. I tillegg er det lønnskostnad til losbåtførere som ikke har fratrådt ennå. Tilsvarende etterslep er det på kostnadene til losbåtene. Forvaltningen av Njord har vært dyrere enn budsjett på grunn av en del ny funksjonalitet som er implementert i systemet de siste årene. Store deler av merforbruket vil bli utlignet mot lavere investeringskostnad på Njord. Endring pr kostnadstype (konto), regnskap hittil i 2016 og 2015 OPPDRAG 21 LOS (Beløp i tusen kroner) Regnskap Regnskap Endring i Endring i KONTOGRUPPE OG KONTO 4-9 KOSTNADER kr prosent 4 VAREKOSTNAD % 5 LØNNSKOSTNAD, herav: ,0 % 50 LØNN TIL ANSATTE - FASTE STILLINGER, pr konto: % 5000 Lønn fast ansatte ,1 % 5001 Lønn under sykdom - fast ansatte % 5003 Lønn bistillinger - pensjonsgivende % 5005 Diverse tillegg - pensjonsgivende % 5006 Tilfeldig lønn - ikke pensjonsgivende % 5012 Feriepenger (reversering forrige år) Ulempetillegg i henhold til særavtale % 5021 Brotillegg i henhold til særavtale % 5022 Bordingstillegg % 5023 Fellesbestemmelser % 5024 Avtalefestet tillegg nedfelt i særavtale % 5025 Oppgavepliktig utbetaling etter død % 5027 Trekkpliktig kost- og nattillegg % 5028 Annen oppgavepliktig godtgjørelse, ikke trekkplikt % 5029 Annen oppgavepliktig godtgjørelse, ikke trekkpliktig % 5050 Overtid fast ansatte % 5080 Feriepenger - motpost konti 2940 og % 5095 Påløpt, ikke utbetalt lønn- motpost konto % 5096 Påløpte feriepenger av påløpt, ikke utbetalt lønn % 51 MIDLERTIDIGE STILLINGER % 52 FORDEL I ARBEIDSFORHOLD ANNEN OPPGAVEPLIKTIG GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERAVGIFT OG PENSJONSKOSTNAD % 57 OFFENTLIG TILSKUDD VEDRØRENDE ARBEIDSKRAFT % 58 OFFENTLIG REFUSJON VEDRØRENDE ARBEIDSKRAFT % 59 ANNEN PERSONALKOSTNAD % 6 ANNEN DRIFTSKOSTNAD eks avskrivninger, herav: % 61 FRAKT- OG TRANSPORTKOSTNAD % 62 ENERGI, BRENSEL OG VANN VEDRØRENDE YTRE ETAT % 63 KOSTNAD LOKALER INKLUDERT ENERGI OG BRENSEL % 64 LEIE MASKINER, INVENTAR O.A.(OGSÅ LEASINGKOSTNADER) % 65 VERKTØY, INVENTAR OG DRIFTSMATERIALE SOM IKKE SKAL AKTIVERES % 66 REPARASJON OG VEDLIKEHOLD % 67 FREMMED TJENESTE % 68 KONTORKOSTNADER (INKL. KOMPETANSEUTVIKLING) % 69 TELEFON, DATA, KOMMUNIKASJON OG PORTO % 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER / REISEUTGIFTER % 8 FINANSINNTEKT OG KOSTNAD (RENTER PÅ AVGIFTER) % 9 OPPGJØR OG SYSTEMKONTI % SUM KOSTNADER (KONTOKLASSE 4-9) eks avskrivninger ,9 % DELSUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER (KONTOKLASSE 4 OG 61-99) ,7 % Tabell 2.7. Kostnader (konto 4-9, oppdrag ) los pr konto undergruppe hittil i 2016 og Sammenlignet med regnskapet hittil i 2015 er lønnskostnadene 72,7 mill. kr lavere i år, mens andre driftskostnader har økt med 66,9 mill. kr, se tabell 2.7. Endringen er i stor grad påvirket av konkurranseutsettingen av tilbringertjenesten. Denne endringen gjør Side 9

10 at en sammenligning på mange av kostnadsgruppene ikke forteller oss hvor mye kostnaden for lostjenesten har endret seg. Den største reduksjonen på lønn er blant loser (-12,6 mill. kr), tilbringertjenesten (-52,3 mill. kr), losformidling (-1,2 mill. kr) og ansatte på SAR belastet los (-6,2 mill. kr til null). Blant andre driftskostnader har innleid transport økt med 94,0 mill. kr. Det er for lostjenesten totalt størst reduksjon på drivstoff (-15,5 mill. kr) og kostnader til reise/diett (- 6,0 mill. kr). Ser vi nærmere på losene, har de innenfor lønn nedgang i variable tillegg (brotillegg -3 % / -0,9 mill. kr, bordingstillegg -5 % / -0,6 mill. kr og overtid -17 % / -6,0 mill. kr). De har størst økning i andre driftskostnader som lokaler (+25 % / +1,8 mill. kr) og utstyr (+65 % / +1,9 mill. kr), men reduksjon i datakommunikasjon/telefoni (-30 % /-1,6 mill. kr) og reise/diett (-8 % / -4,0 mill. kr). 3. ØKONOMISK ANALYSE VTS Analysen omfatter alle VTS-oppdragene ( ). Inntekter er definert som oppdrag 229, mens kostnader er definert som oppdrag 221 og 222. Sikkerhetsavgiftene skal dekke driftskostnadene til trafikksentralene i Sør-Norge, en andel av felles kostnader i Kystverket og 2,0 mill. kr av investeringene (eks mva). Alle kostnadene skal dekkes inkl merverdiavgift, slik at denne må legges til ved beregning av resultat. Størstedelen av investeringene og hele driften av Vardø VTS inkl NAVCO og ismeldingstjenesten er statsfinansiert. OPPDRAG 22 VTS Beløp i tusen kroner Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Endring Endring Prognose 2016 pr pr pr pr fra 2015 (kr) fra 2015 (%) 2016 INNTEKTER (229) ,9 % KOSTNADER U/AVSKRIV.( ) ,8 % AVG.FIN. DRIFTSRESULTAT (Post 01) ,7 % AVG.FIN. INVESTERINGER (Post 45) INNG. MERVERDIAVGIFT (BRUKERFIN. VTS) ,6 % AVG.FIN. RESULTAT VTS (overskudd-) ,5 % INVESTERINGER (Post 45), OVF MIDLER STATSFINANSIERT VTS (VARDØ VTS) ,3 % Inkl ovf. fra 2015 Rest-budsjett: STATSFIN. INVESTERINGER (Post 45) ,1 % Tabell 3.1. Resultat VTS hittil i 2016 og Avgiftsfinansiert VTS har et overskudd på 4,6 mill. kr hittil i 2016, noe som er 3,5 mill. kr bedre enn budsjett. Inntektene er 0,9 mill. kr høyere enn budsjett, mens driftskostnadene er 0,1 mill. kr lavere enn budsjett. Inngående merverdiavgift er 0,6 mill. kr under budsjett, mens det ikke er brukt av de avgiftsfinansierte investeringsmidlene ennå. Prognosen for 2016 er et overskudd på 5,4 mill. kr. Gjennomsnittlig avgiftsøkning fra 2015 til 2016 er 2,1 %, mens inntekten hittil i år har økt med 1,9 %. Det indikerer at samlet avgiftspliktig tonnasje er litt lavere enn i fjor. Driftskostnadene er 1,8 % høyere hittil i år enn i hittil i fjor. Investeringene i fjor var 0,7 mill. kr og inngående merverdiavgift er 0,1 mill. kr lavere enn i fjor. Dette gir i sum et resultat som er 1,0 mill. kr bedre i år enn i fjor. Den statsfinansierte driften av VTS (Vardø VTS, andel HK og Navco-tjenesten, samt lokal investering i Vardø) har 0,5 mill. kr lavere forbruk enn budsjett hittil i år. I november var inntektene 0,4 mill. kr høyere enn budsjett og kostnadene var hele 1,6 mill. kr høyere enn budsjett. Avviket i november skriver seg fra påløpt ikke utbetalt lønn (1,6 mill. kr) og reise/diettgodtgjørelse (0,2 mill. kr). Kostnadene har variert over og under budsjett, med noen måneder med større avvik, se figur 3.1. Side 10

11 Inntekter og driftskostnader for VTS pr måned, Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Inntekter Kostnader Inntekter budsjett Kostnader budsjett Figur 3.1. Inntekter og driftskostnader avgiftsfinansiert VTS pr måned i INVESTERINGER VTS (POST 45) Investeringsbudsjettet i 2016 er på 28,8 mill. kr. I tillegg er det overført ubrukte midler fra 2015 på 9,1 mill. kr, slik at samlet investeringsbudsjett i 2016 er på 37,9 mill. kr. Se tabell 3.2. Investeringene hittil i år er på 26,5 mill. kr når lokale investeringer ved Vardø VTS er inkludert. Investeringer VTS i 2016 (1000 kr) Budsjett ovf. fra Budsjett Budsjett til Regnskap Rest pr 2015 tildelt 2016 disp i Statsfinansiert fornying VTS Avgiftsfinansiert investering VTS Finansiert av Vardø VTS og andre virk.omr Sum investeringer VTS (Post 45) Tabell 3.2. Investeringer VTS for Investeringer VTS Investering Beløp i tusen kroner i 2016 Radarsensorer Fedje VTS - utvidelse radar Overtakelse Oslo Havn VTS Vardø VTS - radar Byggteknisk Horten VTS - byggteknisk fornying Fedje VTS - byggteknisk fornying Inventar - Horten VTS Vardø VTS - byggteknisk fornying 100 Felles VTS system VTS Prosjektadministrasjon &2460 VTS overvåkningssystem VTS simulator Operatørstøttesystem (OSS) VTS - VHF felles EOS Nasjonalt ( ) sensorer VTS Bean forprosjekt Kystvær Met. sensor VTS 56 Investering Vardø VTS Analyseenhet - tilrettelegging OSS Utvikling fase Avgiftsfinansiert investering 0 Sum aktivert beløp hittil i Delsum statsfinansiert investering iht fornyingsplan Tabell 3.3. Investeringer VTS pr anleggsnummer i Side 11

12 De statsfinansierte investeringene utgjør fornyingen av trafikksentraler i henhold til NTP og Handlingsprogrammet og beløper seg til 26,2 mill. kr. Investeringene er hovedsakelig i utvidet radardekning ved Fedje (6,4 mill. kr), investeringer ifm overtakelse av Oslo Havn VTS og fornying av radar (3,1 mill. kr), radar Vardø VTS (1,6 mill. kr), prosjektadministrasjon (1,9 mill. kr), VTS overvåkingssystem (4,5 mill. kr), VTS-simulator (1,1 mill. kr), operatørstøttesystem (6,7 mill. kr) og værsensorer (0,3 mill. kr). Se tabell 3.3. Investeringene i november var på 2,7 mill. kr. Det er i tillegg aktivert 0,3 mill. kr i lokale investeringer på Vardø VTS (OSS Utvikling). Denne investeringen skal finansieres av overførte investeringsmidler fra INNTEKTER VTS Trafikksentral Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Avvik i Regnskap Endring fra Avgiftsendr. (Beløp i tusen kroner) 2016 pr pr (B-R) prosent pr i pst HORTEN TRAFIKKSENTRAL ,3 % ,8 % 2,2 % 14 BREVIK TRAFIKKSENTRAL ,3 % ,8 % 3,6 % 21 SENTER FOR LOS OG VTS KVITSØY TRAFIKKSENTRAL ,3 % ,3 % 0,4 % 24 FEDJE TRAFIKKSENTRAL ,4 % ,2 % 2,9 % SUM INNTEKTER AVG.FIN. VTS ,1 % ,9 % 2,1 % Tabell 3.4. Inntekter VTS pr trafikksentral. Oppdrag 229, konto Inntektene hittil i 2016 er 0,9 mill. kr (1,1 %) høyere enn budsjett. Brevik (+0,1 mill. kr) og Fedje (+1,2 mill. kr) har høyere inntekt enn budsjett, mens Horten (-0,3 mill. kr) og Kvitsøy (-0,1 mill. kr) har lavere inntekt enn budsjett. Inntektene hittil i 2016 er 1,7 mill. kr høyere enn hittil i 2015 (+1,9 %). Til sammenligning var den gjennomsnittlige økningen i avgiftssatsene på 2,1 % pr 1. januar 2016, med variasjon fra +0,4 % til +3,6 %. Sum avgiftspliktig tonnasje er dermed litt lavere hittil i år enn i fjor. Fedje har større økning i inntekten enn i avgiftssatsen. Horten, Brevik og Kvitsøy har dårligere utvikling i inntekten fra i fjor enn endringen i avgiftene skulle tilsi Sikkerhetsavgift pr trafikksentral pr måned, 2015 og jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 HORTEN VTS BREVIK VTS KVITSØY VTS FEDJE VTS Figur 3.2. Oppdrag 22 VTS, sikkerhetsavgift pr VTS pr måned, Samlet inntekt pr måned hittil i 2016 har vært høyere i 5 av 11 måneder sammenlignet med Endringen pr måned har vært som følger; januar +30,1 %, februar +3,5 %, mars +18,1 %, april -11,0 %, mai -2,9 %, juni -2,5 %, juli +4,7 %, august -2,6 %, september -6,3 %, oktober -2,6 % og november +6,4 %. Figur 3.2. viser utviklingen i inntekten pr Side 12

13 trafikksentral pr måned. I november fikk Fedje årets høyeste inntekt på en måned (2,8 mill. kr), mens Brevik hadde årets laveste inntekt på en måned (1,0 mill. kr). Figuren viser at Brevik og Fedje, hvor det kun er tankskip som betaler avgift, har stor variasjon fra måned til måned gjennom hele året. Horten og Kvitsøy følger i større grad inntektsmønsteret på los med høy inntekt i sommermånedene og lav inntekt om vinteren. TRAFIKKSTATISTIKK OG INNGREP SKIPSTYPE Brevik Horten Kvitsøy Fedje Hittil 2016 Hittil 2015 Råoljetankskip Gasstankskip Produkttankskip Standby/supply Nordsjøen Last Cruise/passasjer Ferger og passasjer (innenriks) Slep/eskorte Fiskefartøy Annet SUM PR NOVEMBER SUM PR NOVEMBER ENDRING FRA 2015 TIL ENDRING I PROSENT -6,3 % 39,3 % -0,1 % 0,3 % 11,8 % Antall utstedte seilingsklareringer pr trafikksentral. Avgift betales pr anløp, og utgjør to seilinger. Økning på 10 % eller mer fra foregående år er markert med blå skrift, mens reduksjon på 10 % eller mer har rød skrift. Tabell 3.5. Antall utstedte seilingsklareringer pr trafikksentral. Dekningsområdet til Horten VTS ble utvidet 1. oktober 2015 (overtakelse av Oslo Havn sitt VTS-område) og utgjør ca flere klareringer i 2016 enn i Trafikksentralene har utstedt seilingsklareringer pr november 2016, eller 11,8 % flere enn hittil i 2015 ( klareringer). Se tabell 3.5. Horten trafikksentral har 39,3 % økning i trafikken, hvor av størstedelen av økningen er knyttet til overtakelse av VTSområdet i Oslo Havn fra 1. oktober Utvidelsen til Oslo gir ca flere klareringer pr måned i 9 måneder i 2016, totalt ca Brevik har en nedgang på 6,3 % (523 klareringer), mens Kvitsøy og Fedje har en endring på henholdsvis -0,1 % og +0,3 %. Innenriks ferger og passasjerskip har en samlet økning på 18,1 % ( klareringer). I tillegg er det økning i lasteskip (+3,0 %), cruise-/passasjerskip (+2,1 %), slep/eskorte (+17,3 %), fiskefartøy (+1,4 %) og andre (+10,3 %). Tankskip har samlet sett en nedgang på 10,1 % (-1.405). I tillegg er det en nedgang blant standby/supplyskip (-12,6 % / ). Statistikken er utarbeidet av den enkelte trafikksentral. Trafikkmengden og -typen varierer i de ulike områdene. En sikkerhetsavgift tilsvarer som regel to seilinger. I Grenland og til Kårstø er det gasstankere som betaler avgift. Fartøy med farlig eller forurensende last betaler avgift for seilas til Sture og Mongstad, mens det i Oslofjorden og Rogaland (generelt) som hovedregel er alle fartøy med lengde på 70 meter eller mer som betaler sikkerhetsavgift. Grensen for betalingsplikt ble økt fra 24 til 70 meter 1. januar Rapportering pr trafikksentral Brevik Horten Kvitsøy Fedje Hittil 2016 Hittil 2015 Endring Inngrep for å avklare trafikksituasjoner (Inkludert korrigering av kurs/hastighet) Ulykker med skip i VTS-området Brudd på seilingsregler Brudd på lospliktbestemmelsene Hendelsesrapporter Andre feilmeldinger (se matr status) Tabell 3.6. Resultatindikatorer VTS for 2016, pr trafikksentral. Tabell 3.6. viser at antall inngrep for å avklare trafikksituasjonen inklusive tilfeller av korrigering av fart/kurs etc. er hittil i Det gir et gjennomsnitt på 596 inngrep pr Side 13

14 måned og 4,9 pr døgn pr VTS. Tabellen viser også øvrig rapportering fra trafikksentralene. Det er rapportert om 14 ulykker, 16 brudd på seilingsregler, 215 hendelser og 78 andre feilmeldinger. De 14 ulykkene er 9 grunnstøtinger, 1 kollisjon, 3 kontaktskade med kai eller annet fartøy ved kai og 1 brann i styremaskin. KOSTNADER AVGIFTSFINANSIERT VTS Sted/avdeling Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Avvik i Regnskap Endring fra (Beløp i tusen kroner) 2016 pr pr (B-R) prosent pr i pst. 13 HORTEN TRAFIKKSENTRAL ,4 % ,8 % 14 BREVIK TRAFIKKSENTRAL ,9 % ,5 % 19 FELLES STED KV SØRØST SENTER FOR LOS OG VTS ,7 % ,6 % 23 KVITSØY TRAFIKKSENTRAL ,2 % ,2 % 24 FEDJE TRAFIKKSENTRAL ,5 % ,6 % 29 FELLES STED I KV VEST ,7 % ,2 % 51 SENTER FOR ADM. OG REGNSKAP ,7 % 241 5,0 % 50 & 53 REGIONDIR OG VARDØ VTS IKT HK / STAB FOR INTERNE TJEN ,6 % 521-1,3 % 67 SJØSIKKERHETSAVDELINGEN ,0 % ,2 % 69 FELLES STED HK ,8 % ,8 % 91 LOSFORMIDLINGSAVDELING SUM KOSTNADER (EKS AVSKR.) ,2 % ,8 % Tabell 3.7. Kostnader uten avskrivninger for avgiftsfinansiert drift av VTS, pr avdeling. Driftskostnadene som skal finansieres av sikkerhetsavgiftene er 0,1 mill. kr lavere enn budsjett (-0,2 %) hittil i 2016, se tabell 3.7. Kvitsøy (0,7 mill. kr) og Fedje (0,5 mill. kr) har lavere kostnad enn budsjett, mens Horten (1,0 mill. kr) og Brevik (0,3 mill. kr) har høyere kostnad enn budsjett. Senter for los og VTS (0,1 mill. kr) og Sjøsikkerhetsavdelingen (0,7 mill. kr) har også lavere kostnad enn budsjett hittil i år. VTS sin andel av felles kostnader i Kystverket er 0,7 mill. kr høyere enn budsjett pr november og 0,5 mill. kr høyere enn årets budsjett. Avviket skyldes i stor grad husleie på sted 69 Felles sted HK. De samlede kostnadene for driften er 1,8 % (1,4 mill. kr) høyere i år enn i fjor. Lønnskostnadene er like (-0,1 %) som i fjor og andre driftskostnader er i sum 1,4 mill. kr (+7,9 %) høyere enn hittil i Tabell 3.8. viser endringene pr kontogruppe fra 2015 til Kostnadene med størst endring er: 5000 Lønn til ansatte +6,6 mill kr og 5012 Feriepenger (reversering tidligere år) -6,6 mill. kr. De store endringene skyldes ny bokføringspraksis i 2016 i forbindelse med utbetaling av feriepenger. Disse to kontoene må ses sammen Overtid fast ansatte er 0,5 mill. kr (-5 %) lavere enn i fjor Feriepenger er redusert med 0,4 mill. kr (-6 %). Reduksjonen er jevnt fordelt på alle fire trafikksentralene Påløpt ikke utbetalt lønn og tillegg har en endring som gir 1,8 mill. kr høyere kostnad enn pr november Endringen i avsetning er i Horten (0,3 mill. kr), Brevik (0,9 mill. kr), Kvitsøy (0,1 mill. kr) og Fedje (0,6 mill. kr) Leie lokaler har økt med 0,9 mill. kr (+26 %) til 4,3 mill. kr. Økningen gjelder felleskostnader tildelt VTS og belastning av husleie for 3 lokaler i Ålesund for 4. kvartal VTS sin andel av husleie på sted 69 HK i 2015 var på 0,4 mill. kr, mens kostnaden hittil i 2016 er på 1,2 mill. kr. 66 Reparasjon og vedlikehold har økt med 0,5 mill. kr. 0,3 mill. kr av økningen er i Horten og har sammenheng med at de har mer utstyr etter overtakelsen av Oslo Havn sitt VTS-område. Side 14

15 OPPDRAG VTS AVGIFTSFINANSIERT (Beløp i 1000 kr) KONTOGRUPPE OG KONTO 4-9 KOSTNADER Regnskap Regnskap Endring i 1000 kr 4 VAREKOSTNAD Endring i prosent 5 LØNNSKOSTNAD, herav: ,1 % 50 LØNN TIL ANSATTE - FASTE STILLINGER, pr konto: % 5000 Lønn fast ansatte % 5001 Lønn under sykdom - fast ansatte % 5003 Lønn bistillinger - pensjonsgivende Diverse tillegg - pensjonsgivende % 5006 Tilfeldig lønn - ikke pensjonsgivende % 5012 Feriepenger (reversering forrige år) Fellesbestemmelser % 5024 Avtalefestet tillegg nedfelt i særavtale % 5027 Trekkpliktig kost- og nattillegg % 5029 Annen oppgavepliktig godtgjørelse, ikke trekkpliktig % 5050 Overtid fast ansatte % 5080 Feriepenger % 5095 Påløpt, ikke utbetalt lønn % 5096 Påløpte feriepenger av påløpt, ikke utbetalt lønn % 51 MIDLERTIDIGE STILLINGER % 52 FORDEL I ARBEIDSFORHOLD ANNEN OPPGAVEPLIKTIG GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERAVGIFT OG PENSJONSKOSTNAD % 57 OFFENTLIG TILSKUDD VEDRØRENDE ARBEIDSKRAFT OFFENTLIG REF. ARB.KRAFT OG AKTIVERTE LØNNSKOST % 59 ANNEN PERSONALKOSTNAD % 6 ANNEN DRIFTSKOSTNAD eks avskrivninger, herav: % 61 FRAKT- OG TRANSPORTKOSTNAD % 62 ENERGI, BRENSEL OG VANN VEDRØRENDE YTRE ETAT % 63 KOSTNAD LOKALER INKLUDERT ENERGI OG BRENSEL % 64 LEIE MASKINER, INVENTAR O.A.(OGSÅ LEASINGKOSTNADER) % 65 VERKTØY, INVENTAR OG DRIFTSMATERIALER % 66 REPARASJON OG VEDLIKEHOLD % 67 FREMMED TJENESTE % 68 KONTORKOSTNADER (INKL. KOMPETANSEUTVIKLING) % 69 TELEFON, DATA, KOMMUNIKASJON OG PORTO % 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER / REISEUTGIFTER % 8 FINANSINNTEKT OG KOSTNAD INTERNE INNTEKTER OG UTGIFTER SUM KOSTNADER (KONTOKLASSE 4-9) eks avskrivninger ,8 % DELSUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER (KONTOKLASSE 4 OG 61-99) ,9 % Tabell 3.8. Konto 4-9, eks 60. Kostnader på oppdrag VTS avgiftsfinansiert. BUDSJETTOPPFØLGING OG RESULTAT PR TRAFIKKSENTRAL TRAFIKKSENTRAL Regnskap pr 30. november 2016 Avvik fra Budsjettkrav pr 30. november 2016 Beløp i tusen kroner Inntekt Kostnad Resultat budsjett Resultat Inntekt Kostnad 13 HORTEN TRAFIKKSENTRAL BREVIK TRAFIKKSENTRAL KVITSØY TRAFIKKSENTRAL FEDJE TRAFIKKSENTRAL FELLES INKL HK &S.LOS OG VTS SUM KRONER AVVIK FRA DRIFTSBUDSJETTET Regnskap og budsjett pr VTS for brukerfinansiert del av oppdrag 22 VTS. Negativt avvik (-) betyr bedre resultat enn budsjett. Tabell 3.9. Oppdrag 22 VTS eks Vardø VTS og avskrivninger. Budsjett og regnskap i Kvitsøy (0,684 mill. kr) og Fedje (1,718 mill. kr) har bedre resultat enn budsjett, se tabell 3.9 (kolonne merket med gult). Horten (1,301 mill. kr) og Brevik (0,254 mill. kr) har dårligere resultat enn budsjett. Felles kostnader inkl Sjøsikkerhetsavdelingen og Senter for Side 15

16 los og VTS er 0,226 mill. kr lavere enn budsjett. I sum er driftsresultatet 1,1 mill. kr bedre enn budsjett hittil i ,0 Drift trafikksentraler pr (beløp i mill. kr) 25,0 20,0 22,0 19,7 23,3 24,2 18,7 18,8 16,9 16,6 17,9 15,0 10,0 8,6 5,0 0,0 13 HORTEN 14 BREVIK 23 KVITSØY 24 FEDJE FELLES ADM. SØR-NORGE Inntekter 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader INNG.MVA SØR-NORGE 53 VARDØ EKS HK* 3,9 FELLES ADM. OG ANALYSE VARDØ* Figur 3.3. Oppdrag 22 VTS. Inntekter (sikkerhetsavgifter) og kostnader (ekskl. avskrivninger) pr trafikksentral, samt felles administrasjonskostnader, (* Kostnader til analyseenheten ved Vardø VTS er korrigert fra sted 53 og lagt til på Felles adm og analyse Vardø.) Inntekter og kostnader pr sted/trafikksentral hittil i 2016 er vist i figur 3.3. Horten VTS har høyest driftskostnad eks merverdiavgift (19,7 mill. kr), mens Kvitsøy har lavest (16,6 mill. kr). Inntekten pr trafikksentral varierer fra 18,7 mill. kr i Brevik til 24,2 mill. kr på Fedje. Kostnader til sentral administrasjon og felles systemkostnader i Sør-Norge på 8,6 mill. kr, samt inngående merverdiavgift på 3,2 mill. kr hittil i 2016 må fordeles på trafikksentralene før resultatet for disse kan beregnes. Ved en lik fordeling av disse kostnadene (3,0 mill. kr hver), får Horten og Brevik underskudd på henholdsvis 0,6 og 1,1 mill. kr, mens Kvitsøy og Fedje får overskudd på henholdsvis 3,8 og 2,5 mill. kr. LØNN OG ANDRE DRIFTSKOSTNADER STATLIG FINANSIERT VTS Avdeling, oppdrag 223 Vardø VTS Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Avvik i Regnskap Endring fra (Beløp i tusen kroner) 2016 pr pr (B-R) prosent pr SUM INNTEKTER ,0 % SENTER FOR LOS OG VTS VARDØ TRAFIKKSENTRAL (INKL 51 SAR OG 59 FELLES) ,8 % SJØSIKKERHETSAVDELING ,8 % SUM OG DRIFTSKOST ,7 % SUM 223 RESULTAT VARDØ VTS ,7 % OPPDRAG NAVCO ,4 % OPPDRAG ISMELDINGSTJENESTE SUM 223 STATSFINANSIERT DRIFT VTS ,1 % AKTIVERTE ANLEGG VARDØ VTS (INVESTERINGER) SUM 223 STATSFINANSIERT VTS (DRIFT OG INVEST.) ,0 % Tabell Oppdrag Drift Vardø VTS, Vardø VTS rekruttering og Inntekter Vardø VTS, eks avskrivninger og inngående merverdiavgift. Driften av Vardø VTS finansieres av statlige midler og holdes derfor utenfor oppfølgingen av resultatet til de fire trafikksentralene i Sør-Norge. Netto kostnad for driften hittil i 2016 er på 21,8 mill. kr, eller 0,4 mill. kr lavere enn budsjett. Driften av NAVCO og ismeldingstjenesten har 0,1 mill. kr høyere kostnad enn budsjett. En lokal investering på 0,3 mill. kr til videreutvikling av OSS finansieres av overførte investeringsmidler fra 2015 på 0,6 mill. kr. Samlet kostnad inkl investering er på 23,2 mill. kr, eller 0,5 mill. kr lavere enn budsjett. Side 16

17 4. NAVIGASJONS- OG MELDINGSTJENESTER INKL FOU Navigasjons- og meldingstjenestene er i 2016 tildelt et budsjett på 44,3 mill. kr til drift og investering. I tillegg er det overført 8,5 mill. kr i ubrukte investeringsmidler fra 2015, slik at samlet budsjett i 2016 er på 52,8 mill. kr. Oppdrag NAVCO og Ismeldingstjeneste finansieres og rapporteres under tildeling til statlig finansiert VTS. Oppdrag Navigasjons- og meldingstjenester inkl FoU Budsjett 2016 Regnskap pr nov-16 Budsjett pr nov-16 Avvik hiå (B-R) Avvik i prosent Prognose DGPS-drift % Lønn/driftskostnader - Radionavigasjon (HK) AIS-drift, landbasert (SLVTS) % AIS-drift, satellitt (HK) % AIS-utbygging Tjenestedemonstrator E-nav (skal aktiveres) LRIT-drift % SafeSeaNet-drift % Bølge- /Strømvarsling drift % Meld. & Info. Fagadministrasjon - drift % IMO e-navigasjon ARCTICSAT Sea Traffic Management (STM) Sum drift oppdrag 23-26, eks kontogruppe 39 Statsoppdragsinnt. og 60 Avskrivninger % DGPS fornying (2396AUU) % AIS fornying (2441AUU) % AIS satellitt 3 (2208AUU) % AIS - Vardø bakkestasjon (2288AUU) AIS - NORSAT 2 (2446AUU) % Tjenestedemonstrator e-navigasjon (2440AUU) % SafeSeaNet-utvikling (2439AUU) % Datavarehus % Bølge- og strømvarsling % ITS Forprosjekt (2511AUU) % Sum investering inkl ovf. fra % Sum drift og investering oppdrag % Tabell 4.1. Navigasjons- og meldingstjenester inkl FoU (oppdrag 23-25). Pr november 2016 er samlet driftskostnad på 19,4 mill. kr, eller 0,2 mill. kr (1 %) lavere enn budsjett, se tabell 4.1. Investeringene er på 20,4 mill. kr, eller 8,8 mill. kr lavere enn et jevnt forbruk av budsjettet skulle tilsi (11/12 pr oktober). Samlet forbruk er 9,0 mill. kr lavere enn budsjett. De største avvikene på driftsbudsjettet er som følger: AIS-drift, landbasert, har 0,5 mill. kr lavere kostnad enn budsjett. 0,4 mill. kr av avviket skyldes lavere kostnad til linjeleie, mens resten er fordelt på ulike konti. AIS-drift, satellitt, har 2,8 mill. kr lavere kostnad enn budsjett på fremmed tjeneste. Kostnaden for året forventes å bli som budsjettert. SafeSeaNet-drift har et merforbruk på 0,7 mill. kr på IKT-forvaltning. Vi forventer et merforbruk på 1,1 mill. kr på drift i 2016, mens investeringen i SafeSeaNet forventes å bli tilsvarende lavere. Meldings- og informasjonstjenester ved HK har 1,7 mill. kr høyere kostnad enn budsjett på fremmed tjeneste. Investeringene hittil i år er på DGPS-utvikling (0,7 mill. kr), AIS-fornying (2,3 mill. kr), AISsatellitter og bakkestasjon i Vardø (11,8 mill. kr), tjenestedemonstrator e-navigasjon (1,6 mill. kr), SafeSeaNet utvikling (4,3 mill. kr), samt bølgevarsel (0,4 mill. kr). Vi forventer at investeringskostnaden vil bli om lag 3 mill. kr lavere enn tilgjengelig budsjett i Dette er midler for aktivitet som er skjøvet over til Side 17

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter VEST Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2016/53024 Arkiv nr.: 133 Saksbehandler: Harald Borgø Dato: 04.11.2016 Høring Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter Kystverket

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,81 pr. BT for de første BT og kr 0,71 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,81 pr. BT for de første BT og kr 0,71 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2015 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Samferdselsdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,87 pr. BT for de første BT og kr 0,77 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,87 pr. BT for de første BT og kr 0,77 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2017 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Samferdselsdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,78 pr. BT for de første BT og kr 0,69 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,78 pr. BT for de første BT og kr 0,69 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2014 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,90 pr. BT for de første BT og kr 0,78 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,90 pr. BT for de første BT og kr 0,78 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2018 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Samferdselsdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket

Detaljer

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2011

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2011 HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref Vår ref 10/03181-9 Arkiv nr 133 Høring - Forslag til avgiftssatser for 2011 Saksbehandler: Dato Harald Borgø, Jeanette Assev- 10.11.2010 Lindin, Karen Nærø Kystverket

Detaljer

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Gebyrene

Detaljer

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter VEST Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2016/53024 Arkiv nr.: 133 Saksbehandler: Harald Borgø Dato: 04.11.2016 Høring Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter Kystverket

Detaljer

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2018, losavgifter og sikkerhetsavgifter

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2018, losavgifter og sikkerhetsavgifter VEST Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2017/45676 Arkiv nr.: 133 Saksbehandler: Harald Borgø Dato: 07.11.2017 Høring Forslag til avgiftssatser for 2018, losavgifter og sikkerhetsavgifter Kystverket

Detaljer

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2015, losavgifter og sikkerhetsavgifter

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2015, losavgifter og sikkerhetsavgifter HOVEDKONTORET Se mottakerliste Deres ref Vår ref 2014/4787-4 Arkiv nr 133 Saksbehandler: Harald Borgø Dato 30.10.2014 Høring - Forslag til avgiftssatser for 2015, losavgifter og sikkerhetsavgifter Kystverket

Detaljer

Høring - utkast til ny forskrift om losplikt i norske farvann og forskrift om losingsavgift, losberedskapsavgift og farledsbevisavgift

Høring - utkast til ny forskrift om losplikt i norske farvann og forskrift om losingsavgift, losberedskapsavgift og farledsbevisavgift HOVEDKONTORET Høringsinstansene Deres ref.: Vår ref.: 10/00376-1 Arkiv nr.: 008 Saksbehandlere: Haldor Sæther, Jeanette Assev-Lindin, Karen Louise Nærø Dato: 8.4.2010 Høring - utkast til ny forskrift om

Detaljer

Utkast til forskrift om losberedskaps-, losings- og farledsbevisavgift (losavgift).

Utkast til forskrift om losberedskaps-, losings- og farledsbevisavgift (losavgift). HOVEDKONTORET Vedlegg 3 Utkast til forskrift om losberedskaps-, losings- og farledsbevisavgift (losavgift). Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. xxxx med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten

Detaljer

UTSTEDELSE AV LOSFAKTURA Manuell fakturakontroll

UTSTEDELSE AV LOSFAKTURA Manuell fakturakontroll TROMS OG FINNMARK UTSTEDELSE AV LOSFAKTURA Manuell fakturakontroll Betraktninger rundt behovet for, og innholdet i manuelt arbeid i forbindelse med utstedelse av losfaktura Senter for administrasjon og

Detaljer

HiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember Hovedtallene i bevilgningsøkonomien per 30. november 20131:

HiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember Hovedtallene i bevilgningsøkonomien per 30. november 20131: HiT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Det juridiske fakultet Arkivref: 2013/2817 TW0000 Dato: 29.11.2013 Sak JF 62-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember 2013 Regnskapsrapport med budsjettoppfolging per

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2016, losavgifter og sikkerhetsavgifter

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2016, losavgifter og sikkerhetsavgifter VEST Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2015/3694-4 Arkiv nr.: 133 Saksbehandler: Harald Borgø Dato: 22.10.2015 Høring - Forslag til avgiftssatser for 2016, losavgifter og sikkerhetsavgifter Kystverket

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak Økonomisk status pr

Styresak Økonomisk status pr Styresak 59 Økonomisk status pr 31.10.13 Saksbehandler: Bård Mortensen og Mariann M. Hunstad Vår dato: 01.10.13 Møtedato: 05.12.13 1. Bakgrunn/fakta Avstemming er utført til og med august. Avsetning er

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 216 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 36 Økonomisk status pr 31.07.13 Saksbehandler: Bård Mortensen, Mariann

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Kystverket. Regulativlønte Timelønte, lederlønte, overenskomstlønte, dommerlønte Totalt Antall

Kystverket. Regulativlønte Timelønte, lederlønte, overenskomstlønte, dommerlønte Totalt Antall Kystverket Vi ber om at dere kvalitetssikrer antall ansatte og årsverk i mars 2016. Dette inkluderer altså de som fikk utbetalt lønn i mars. For sammenligningsgrunnlag inkluderer vi antall ansatte per

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

OVERSIKT OVER OFFENTLIGE AVGIFTER, VEDERLAG OG GEBYRER GENERERT AV CRUISEANLØP TIL NORGE I 2013

OVERSIKT OVER OFFENTLIGE AVGIFTER, VEDERLAG OG GEBYRER GENERERT AV CRUISEANLØP TIL NORGE I 2013 OVERSIKT OVER OFFENTLIGE AVGIFTER, VEDERLAG OG GEBYRER GENERERT AV CRUISEANLØP TIL NORGE I 2013 Undersøkelsen er utført av Amland Reiselivsutvikling v/trond Amland på oppdrag av Cruise Norway AS, Cruise

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201508 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 16.9.2015 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201513 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 19.1.2016 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201513 Budsjett pr 201513 Avvik Regnskap i fjor pr 201413 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2016 Accountor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Accountor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012 Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Dato frigitt: Vardø trafikksentral Årsrapport 2012 Petroleumsprodukter til/fra russiske havner i nord samt årsrapport utskipning Melkøya.

Dato frigitt: Vardø trafikksentral Årsrapport 2012 Petroleumsprodukter til/fra russiske havner i nord samt årsrapport utskipning Melkøya. Dato frigitt: 213-2-4 Vardø trafikksentral Årsrapport 212 Petroleumsprodukter til/fra russiske havner i nord samt årsrapport utskipning Melkøya. ÅRSRAPPORT 212 Oljetransporter langs kysten i nord Innledning

Detaljer

Virksomhetsrapport februar 2017

Virksomhetsrapport februar 2017 SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport februar 2017 Saksnummer 9/2017 Avsender Senterleder Møtedato 23.03.2017 Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for NSE per februar 2017 viser status for bemanning,

Detaljer

Kostn Kostn Kostn Millioner

Kostn Kostn Kostn Millioner Tabell 2 viser samlede inntekter og kostnader i andre tertial de fire siste årene. Det siste året er inntektene økt med 13,7% Veksten innenfor GB må ses i sammenheng med utstyrmidlene til odontologibygget

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Veggli Bil og Fritid AS Økonomiplan Versjon:

Veggli Bil og Fritid AS Økonomiplan Versjon: Økonomiplan Versjon: 09.05.2016 Oversikt 1. Likviditetsbudsjett år 2. Likviditetsbudsjett mnd 3. Driftsbudsjett 4. Investeringer og kapitalbehov 5. Finansiering Forutsetninger for økonomiplan Timekostnad

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Vardø sjøtrafikksentral

Vardø sjøtrafikksentral Dato frigitt: 214-3-11 Årsrapport 213 for petroleumstransporter til/fra russiske havner i nord, utskipning Melkøya og nordøstpassasjen. ÅRSRAPPORT 213 Oljetransporter langs kysten i nord Innledning Denne

Detaljer

Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi

Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi 1 Inntekts og kostnadsbegreper De fleste bedriftene har som mål å maksimere overskuddet. For å øke overskuddet må man enten øke inntektene mer

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 2015 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos Bidra til sikker seilas og rent miljø Bli statslos Den norske lostjenesten Losyrket har i Norge lange tradisjoner helt tilbake til 1200-tallet og i dag arbeider rundt 270 loser som veivisere for inn- og

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Sak: Til: Fra Møtedato 26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Bakgrunn Virksomhetsrapporten for NSE per august 2016 viser status for bemanning, sykefravær

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Styrets vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr 874 578 dårligere enn periodisert budsjett. Dette skyldes

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/12 212-7, -6, -5, -4, -46251-3, -2, -1, 1, 2, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -5951-37122 -258 53-667

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Utredning av ulike alternativer for organisering av sjøtrafikksentralene. Innhold. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO

Utredning av ulike alternativer for organisering av sjøtrafikksentralene. Innhold. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO HOVEDKONTORET Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2015/237-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Trond Ski Dato: 16.01.2015 Utredning av ulike alternativer for organisering

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift Ny MVA oppgave fra 01.01.17 Skattemelding for merverdiavgift Endringene påvirker kun de som importerer og eksporterer varer. De som ikke har MVAregnskap, kan også se bort fra dette. Vi har søkt å finne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Virksomhetsrapport SAK TIL STYRINGSGRUPPEN

Virksomhetsrapport SAK TIL STYRINGSGRUPPEN SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport Saksnummer 19/ Avsender Senterleder Møtedato 15.06. Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for senteret per april legges fram for styringsgruppen til orientering.

Detaljer

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak:

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 05/03/2012 SAK NR 10-2012 Virksomhetsrapportering pr 31.01.2012 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Behandles av: Møtedato:

Behandles av: Møtedato: Arkivsak-dok. 27-17 Saksbehandler: Kristin Goa Behandles av: Møtedato: 07.03.2017 Sandnes Eiendomsselskap KF Økonomisk rapportering pr. januar 2017 Bakgrunn for saken: Styret har uttrykt et ønske om at

Detaljer

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0020 Driftsutgifter kap.20 01 Driftsutgifter

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Kystberedskap. Status for Oslofjorden. Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsdagen 2016 Høgskolen Sørøst Norge, 21.

Kystberedskap. Status for Oslofjorden. Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsdagen 2016 Høgskolen Sørøst Norge, 21. Kystberedskap Status for Oslofjorden Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsdagen 2016 Høgskolen Sørøst Norge, 21. april 2016 Kystverket - ansvarsområder Nøkkelinformasjon: - Ca 1100 ansatte - Budsjett

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Saksliste styremøte 20. mai 2016

Saksliste styremøte 20. mai 2016 Saksliste styremøte 20. mai 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13.05.16 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

(1M) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

(1M) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus Postadresse Org.nr: 975 615 308 Telefon: (+47) 90 06 03 89 E-post: leder@nofoa.no www.nofoa.no 0637 - (1M) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: 23.09.08 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising Sak: 18/2008 Regnskapsrapport pr. 2. tertial 2008 Dok: Vedlegg 1: Kommentarer

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Lostjenesten I dag og i fremtiden

Lostjenesten I dag og i fremtiden Lostjenesten I dag og i fremtiden Kyst og havnekonferansen 2015 Losdirektør John Evensen Bestilling fra Samferdselsdepartementet, 11. april 2014 Skille mellom forvaltningsmessige oppgaver og drift Effektiviseringsgevinster

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/15 21.09.2015 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Vedtak: Resultatet akkumulert etter 2. tertial

Detaljer