FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan for Hundbergan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan for Hundbergan"

Transkript

1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan for Hundbergan

2 2 0. INNHOLDSFORTEGNELSE FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 0. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. FORORD 2 2. BAKGRUNN Kort om forslagsstiller Formål med planarbeidet 3 3. BESKRIVELSE AV OMRÅDET Hundbergan 4 ILL. (over): Luftfoto, oversikt over Hundbergan, fra Tromsø Kommunes websider Planområdet 5 4. BESKRIVELSE AV TILTAKET Hovedalternativene Alternativet Illustrasjon Planområde 6 5. PLANER OG TILLATELSER Overordnede planer Gjeldende regulering Nødvendige tillatelser 7 6. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Beskrivelse av tiltaket Offentlige og private tilleggstiltak Offentlige planer og tillatelser Aktuelle utredningstema Sammenstilling av konsekvenser Forslag til miljøoppfølging Forslagsstillers anbefaling Reguleringsplan Opplegg for medvirkning og informasjon i planprosessen FORORD Tønnevold Eiendom AS har igjennom kontakt med ulike forretningspartnere i Tromsø blitt oppmerksomme på behov for tilrettelegging av sentrumsnære arealer for lager og distribusjonsformål ved Tromsø. Etter ulike vurderinger og dialog med grunneiere er man kommet frem til at det aktuelle området på Hundbergan vil være godt egnet. Det har vært fremmet prinsippforslag for Tromsø Kommune, og i planutvalgets møte tilrådes igangsetting av reguleringsplanarbeid for industri- og lager formål, og at formålet landbruk, natur og friluftsliv (LNF) i kommuneplanens arealdel for distrikt kan avvike for angitte areal. Forskrift om konsekvensutredning innebærer bl.a. at også reguleringsplaner kan underlegges konsekvensutredningsplikt: ` 2. Følgende planer skal alltid behandles etter forskriften:

3 3 d. reguleringsplaner etter plan- og bygningloven for tiltak nevnt i vedlegg I` Ihht vedlegg I skal bl.a. `industri-, nærings, lager- og kontorbygg samt offentlige bygg og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill. kr. eller et bruksareal på mer enn m² utredes. På det aktuelle planområdet ved Hundbergan planlegges mer enn m² industriareal, og reguleringsplanen behandles derfor ihht forskriften. Saksgangen kan oppsummeres slik: 1. Forslagsstiller (Tønnevold Eiendom AS) utarbeider forslag til planprogram. Forslag til planprogram skal gi en beskrivelse av planen og antatte problemstillinger som vil bli belyst, og hvilke alternativer som vil bli vurdert. 2. Forslag til planprogram sendes på høring til berørte parter og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Samtidig varsles planoppstart på vanlig måte. 3. På bakgrunn av forslaget og innkomne merknader fastsetter Tromsø Kommune planprogrammet. 4. Forslagsstiller utarbeider planforslag med konsekvensutredning på bakgrunn av fastsatt planprogram. Planforslaget skal være tilpasset plannivået og problemstillingene skal være relevante i forhold til de beslutninger som skal tas. Så langt som mulig skal vurdering av konsekvenser baseres på foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. 5. Planforslag med konsekvensutredning sendes på høring til berørte parter og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 8 uker. 6. Tromsø Kommune skal ved behandling av planen ta hensyn til konsekvensutredningen og uttalelsene til denne. Det skal vurderes om det er behov for å utarbeide miljøoppfølgingsprogram for å overvåke og klargjøre faktiske virkninger av reguleringsplanen. Tønnevold Eiendom AS legger med dette fram forslag til planprogram. Tromsø Kommune er ansvarlig myndighet for planarbeidet. 2. BAKGRUNN 2.1 Kort om forslagsstiller Tønnevold Eiendom AS er et heleid datterselskap av O.T. Tønnevold AS i Grimstad. Selskapet ble grunnlagt i 1875 og har virksomhet innenfor shipping, eiendom og venture. 2.2 Formål med planarbeidet Tønnevold Eiendom AS ønsker å igangsette reguleringsplanlegging av området ved Hundbergan/E8. Formål med reguleringsplanarbeidet er å omdanne arealene til et aktivt industriområde for virksomhet relatert til transport, varedistribusjon og lagerdrift.

4 4 3. BESKRIVELSE AV OMRÅDET 3.1 Hundbergan Hundbergan ligger langs hovedvegen E8, omtrent 15 km sør for Tromsøysundbrua. Avstand til Nordkjosbotn er ca. 56 km. ILL. (over): Luftfoto, oversikt over Ramfjorden, fra Tromsø Kommunes websider (redigert). ILL. (over): Kart over Hundbergan, Statens Vegvesens websider.

5 5 ILL. (over): Luftfoto, oversikt over Hundbergan, fra Tromsø Kommunes websider. 3.2 Planområdet Relevante eiendommer er 23/1, 23/7, 23/2 og 25/7. Området er velegnet til industriutvikling og sentrumsnært. 4. BESKRIVELSE AV TILTAKET 4.1 Hovedalternativene Tiltaket består i hovedsak av tilrettelegging for bygging av lager- og distribusjonsterminal ( omlastningsterminal) på ca. 100m x 200m, med maksimal gesims/mønehøyde 12 m. over terreng, og tilhørende parkering. Det kan også være aktuelt med 3-4 mindre supplerende bygg på området. Eventuelle supplerende funksjoner som for eksempel kontorvirksomhet knyttes til lagerformål, og reguleres nærmere i planbestemmelsene. Tiltaket beskrives med forenklede situasjonsskisser og 3d modeller. Det utarbeides forslag til to alternative avgrensinger for planområde (se separate illustrasjoner): Alternativ 1 (ca m²) og Alternativ 2 (ca m²) Alternativet

6 6 0-Alternativet er det utgangspunktet som konsekvensene i planforslaget skal vurderes opp mot. Som 0-alternativ skal planområdet slik det fremstår per dags dato legges til grunn. Prinsippvedtak om at areal med formål LNF i kommuneplanens arealdel kan avvikes til nevnte formål legges til grunn. 4.3 Illustrasjon Planområde ILL (over): Planområde - Alternativ 0 (Dagens situasjon) ILL (over): Planområde - Alternativ 1

7 Reguleringsplan for Hundbergan. Forslag til Planprogram. 7 ILL (over): Planområde - Alternativ 2 5. PLANER OG TILLATELSER 5.1 Overordnede planer Området er satt av til formålet landbruk, natur og friluftsliv (LNF) i kommuneplanens arealdel for distrikt Gjeldende regulering Det eksisterer ingen reguleringsplan for området. Området ble tidligere vurdert til industri, og har god tilgjengelighet fra E8. Området er ikke vist som et verdifullt kulturlandskap. 5.3 Nødvendige tillatelser Planutvalgets vedtak (08/6721 /3929/09-PLNID L12): Det tilrådes igangsetting av reguleringsplanarbeid for industri- og lager formål på eiendommen (gnr/bnr) 23/1 m. fl. på Hundbergan, og at formålet landbruk, natur og friluftsliv (LNF) i kommuneplanens arealdel for distrikt kan avvike for angitte areal. Vedtaket er gjort i hht. PBL 30.

8 8 6. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Formålet med utredningen er å kartlegge konsekvenser av det planlagte tiltaket. Resultatet av konsekvensvurderingene vil danne grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplan. Plan med konsekvensutredning skal utarbeides på bakgrunn av fastlagt planprogram, og i nødvendig utstrekning omfatte følgende: 6.1 Beskrivelse av tiltaket Beskrivelsen skal omfatte: - Begrunnelsen for tiltaket - Virksomheter - Beskrivelse av alternativet - Omfang av nybygg, Arealbruk - Tidsplaner for gjennomføring - Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 6.2 Offentlige og private tilleggstiltak Oversikt over offentlige og private tilleggstiltak som er nødvendige for gjennomføring av tiltaket skal beskrives. 6.3 Offentlige planer og tillatelser Det skal redegjøres for forholdet til kommunale og fylkeskommunale planer. Det skal også gis en oversikt over tillatelser fra offentlige myndigheter som er nødvendige for å gjennomføre tiltaket. 6.4 Aktuelle utredningstema Ved vurdering av hvilke tema som er aktuelle i forbindelse med planarbeidet, er flg. dokumenter benyttet: (i tråd med føringer fra Tromsø Kommune): - Forskrift om konsekvensutredninger - Statens vegvesens håndbok 140 om konsekvensutredninger - Tromsø kommunes prosessmal for reguleringsplaner Ihht forskriftene skal problemstillingene være relevante i forhold til de beslutninger som skal tas. I tabellen under foreslås hvilke tema som skal vurderes eller utredes i forbindelse med planarbeidet. For hvert deltema skal gis en kort beskrivelse av dagens situasjon, samt en vurdering av tiltakets konsekvenser knyttet til alternativer, både i anleggs- og driftsfasen.

9 9 Videre tas med en omtale av datagrunnlaget og metoder som er brukt for å beskrive konsekvensene, og eventuelle faglige eller tekniske problemer med innsamling og bruk av dataene og metodene. I tråd med forskriften skal vurdering av konsekvenser så langt som mulig baseres på foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. I tillegg skal det fokuseres på miljøoppfølging, ved at det redegjøres for hva som kan gjøres for å forhindre eller avbøte eventuelle skader og ulemper (avbøtende tiltak). Videre gis en vurdering av behovet for, og evt forslag til, nærmere undersøkelser før gjennomføring av tiltaket samt undersøkelse med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkninger av tiltaket. I tilfelle deltema eller problemstillinger for dette området allerede er utredet av andre aktuelle planprosesser i nærheten tas det høyde for at man kan henvise til disse. Alle deltema avgrenses til konsekvenser av tiltakshavers utbygning. Delutredinger for tema Transport og Kommunalteknikk leveres separat, kfr. kapittel 6.8. Tema Miljøtema Landskap/ Topografi / Grønnstruktur Antatte problemstillinger for miljø eller samfunn Planområdet berører uberørt terreng. Prosjektet omfatter etablering av skjermende buffer mellom næringsarealer og boligområde. Forslag til vurdering / utredning Følgende skal beskrives: - Viktige friområder og adkomst til disse - Forbindelseslinjer i nærområdet, inkludert skoleveg - Visuelle og trafikale barrierer Kulturmiljø Utslipp til luft Tiltaket berører potensielt områder for skogsdrift og reindrift. Kilder for utslipp til luft i dag er biltrafikk. Tiltaket vil medføre svært lav økning i biltrafikk, da ingen handelsnæring skal etableres. Føringer for utvikling av området avklares. Det må sikres adkomstvei til skogsdrift og reindrift, og området skal inngjerdes. Fremtidig luftkvalitet for området berøres i liten grad, og utredes ikke nærmere.

10 10 Avfall Lokalklima Støy og vibrasjoner I forbindelse med arrondering av jord vil det kunne bli overskudd av masser. Snø-, vind- og solforhold skal vurderes når utbygging av området planlegges. I en fremtidig situasjon forutsettes potensielt støyende virksomhet på planområdet. Disponering av masser redegjøres for. Tiltakets avstand til nabobebyggelsen vil føre til at det ikke påvirker naboenes klimatiske forhold mht. snø eller vind i nevneverdig grad. Enkle solstudier kan illustrere konsekvens av tiltak på solforhold. Støysituasjonen i dagens situasjon og ved fremtidig utbygging av området beregnes. Som sammenligningsår benyttes Støysituasjonen for eksisterende og planlagte boligområder og næringsbygg vurderes ihht gjeldende grenseverdier. Situasjonen vises på støykart. Konsekvenser av anleggsstøy skal vurderes. Grunnforhold/ Grunnforurensing Kommunalteknikk Det er ikke utført grunnundersøkelser i området. Området er ikke i bruk til industrivirksomhet, og det regnes ikke som sannsynlig at det er forurensinger i grunnen innenfor planområdet. Området omfatter potensielt områder med eksisterende VA ledningsnett. Ved funn av forurenset grunn vurderes iverksetting av nødvendige tiltak før utbygging. Som underlag for utvikling av planen må kommunens kartdokumentasjon av eksisterende ledningsnett inngå. På grunnlag av dette må det utvikles en overordnet plan for vann-og avløpssystemet i planområdet, der forutsetningene i planen

11 11 Utslipp til vann Energi Samfunnsmessige tema: Næringsliv og sysselsetting Tjenestetilbud og kommunal økonomi Tiltaket omfatter potensielt utslipp til vann. Utslipp bør primært styres til ytre del av Ramfjorden, da vannutskiftning er dårligere i indre del. Tiltaket må påregnes tilknyttet kraftnettet. Tiltaket omfatter etablering av næringsplasser knyttet til lettere næringsvirksomhet som kontor, samt tyngre næring / industri som varelager og -distribusjon. Nærings/industri-arealene forutsettes utbygget i en omgang. Etablering av industrivirksomhet forutsetter renovasjon. innarbeides. Planen må bl.a. se på i hvilken rekkefølge tiltak må iverksettes for at planen skal kunne realiseres. Det bør også inngå en vurdering av hvilke deler av planens ledningsnett som skal belastes utbygging og hvilke deler som skal inngå i kommunens budsjett for utvikling av hovedledningsnettet. Vannforsyning må ses i sammenheng med andre reguleringsplaner i området. Det vurderes hvilke lokale løsninger for utslipp og avløp tiltaket behøver. Eventuelle utslipp til vann begrenses til Ramfjordens ytre del. Kfr. Deltema kommunalteknikk. Det vurderes om eksisterende infrastruktur for elektrisitet er tilstrekkelig dimensjonert. Antall arbeidsplasser knyttet til næring/industri beregnes. Antall arbeidsplasser knyttet til utbygging av området beregnes. Forholdet til andre næringsetableringer i området vurderes. Offentlig infrastruktur i området mht. renovasjon og kollektivtilbud vurderes.

12 12 Helse Arealbruk og prinsipper for utbygging (Utbyggingsmønster) Transport Det kan bli behov for økt kapasitet i kollektivtilbudet. Det kan oppstå helsemessige konsekvenser dersom utslipp av støy eller luftforurensing overstiger grenseverdiene. Omlegging av arealer til industri / næringsformål påvirker omgivelsene. Området ligger mot vei EV8 Sandvikeidet som har en døgntrafikk på om lag Transport til og fra området vil følge EV8 fra øst og vest. Det nærliggende hovedveinettet omfanget av veier som skal inngå vurderes som en del av utredningen. Da det ikke tilrettelegges for handelsnæring vil det ikke være behov for vesentlig antall parkeringsplasser for besøkende. Kfr. også Deltema Kommunalteknikk. Helsemessige konsekvenser av eventuelle utslipp over grenseverdiene (støy/luft) drøftes for både boliger og arbeidsplasser under anlegg og bruk. Tetthet og høyde på bebyggelsen samt siktlinjer vurderes i forhold til naboområdene. Det skal beregnes både ÅDT og maksimal rushtrafikk. Det vurderes om tilretteleggelse for kollektivtrafikk / busstopp er nødvendig. Behov for tiltak som adkomster og internveinett vurderes. Fremtidig trafikk til/fra området beregnes. Behov for tiltak for fotgjengere og syklister utredes (bl.a. fremtidig gangog sykkelvei). Det skal spesielt legges vekt på sikkerhet for barns skoleveg. Kfr. også deltema landskap/topografi/ grøntstruktur. Planarbeidene bør omfatte en overordnet utredning av logistikken i området. Forhold for næringstrafikk og varelevering med tilhørende manøvrerings- og lastearealer må inngå. Parkeringsbehov må dokumenteres. Det skal være

13 13 Friluftsliv Landbruk Barn og unge Omforming av området til industri / næring kan endre forholdene for friluftsliv. Det etableres ikke lekearealer med nærhet til trafikkert vei. maksimal dekning på 50% for ansatte. Det leveres fra fagkonsulent utredning, trafikkstrømanalyse og vurdering av sikkerhet. Kfr. deltema landskap/topografi/ grøntstruktur. Konsekvenser av planforslaget for landbruk og reindrift i området utredes. Sikker skolevei bl.a. utredes, kfr. Deltema Landskap og Deltema Transport. 6.5 Sammenstilling av konsekvenser Konsekvensene man er kommet fram til under de ulike deltema sammenstilles, gjerne i tabells form 6.6 Forslag til miljøoppfølging Avbøtende tiltak Avbøtende tiltak som kan redusere, eventuelt fjerne, negative virkninger beskrives. Oppfølgende undersøkelser Det gis en vurdering av behovet for oppfølgende undersøkelser for gjennomføring av planen. Overvåkning Det gis en vurdering av behovet for oppfølgende undersøkelser for gjennomføring av planen. 6.7 Forslagsstillers anbefaling Forslagsstiller skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, anbefale alternativ. Anbefalingen skal begrunnes. 6.8 Reguleringsplan Reguleringsplanforslaget utarbeides med grunnlag i konsekvensutredningen. Planforslaget skal inneholde: - Reguleringsplankart

14 14 - Retningslinjer og bestemmelser til plankart - Planbeskrivelse, inkludert resultater fra konsekvensutredningen - Vei- og trafikkutredning med trafikkstrømanalyse - Utredning av nødvendige VA-tiltak - Beregninger av støysituasjon Reguleringsbestemmelsene skal tilrettelegge for utbyggingsavtaler i forbindelse med nødvendige infrastrukturtiltak. 6.9 Opplegg for medvirkning og informasjon i planprosessen Offentlig innsyn i planprosessen sikres gjennom følgende høringer: - Forslag til planprogram sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. samtidig med varsel om oppstart av planarbeid. - Planforslag med konsekvensutredning sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 8 uker. Varsling og kunngjøring av oppstart av reguleringsarbeidet, og planprogram utlagt til offentlig ettersyn skjer parallelt. Kunngjøring skjer i 2 aviser (Tromsø og Nordlys) samtidig med skriftlig varsling av naboer og berørte offentlige og private instanser. I tillegg vil man gjennom planprosessen ivareta nødvendig medvirkning og informasjon som følger: Det avholdes naboskapsmøte i forbindelse med utlegging av planprogram til offentlig ettersyn. Det vil bli tatt kontakt med aktuelle offentlige myndigheter i forbindelse med utarbeidelse av ulike deltema til planen. Videre vil evt. andre interessenter som gir innspill til planprogrammet bli kontaktet i nødvendig grad, i samråd med Tromsø Kommune. CO / TV

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LØKKATOPPEN BOLIG/LØKKA INDUSTRI, DEL AV GNR 124 BNR 1, GNR 125 BNR 4, GNR 123 BNR 3, OG HELE GNR 123 BNR 6, MED FLERE, DEL AV BJØRNSTADVEIEN, DEL AV SANDEBUKTVEIEN,

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Kjerringholmen gård AS Planfase Forslag til planprogram 2013-06-06 (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (14) Oppdragsnr.: 1130445A Oppdragsnavn: Detaljregulering Korshavn havn

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

Sandnes kommune Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116

Sandnes kommune Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116 Utvalg for byutvikling 17.02.10 sak 25/10 vedlegg Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116 2010-01-07 Planprogram Indre Havn Planprogram for områderegulering av Sandnes indre

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE

FORSLAG TIL PLANPROGRAM INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE FORSLAG TIL INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan med konsekvensutredning 20136872-1/#1 25.07.13 Dato for utleggelse: Frist for uttale: xx.xx.13 xx.xx.13 BERGEN KOMMUNE Arnadalsflaten,

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM

VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Skanska CDN Oslo 3 AS Rapporttype Planprogram 2013-01-17 VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 2 (25) GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR RJUKAN NÆRINGSPARK / RJUKAN TECHNOLOGY CENTER - TINN KOMMUNE Dato: Forslagsstiller: Reguleringsarkitekt: 20.01.2011 Rjukan Technology

Detaljer

Romerike Avfallsforedling IKS heretter forkortet til ROAF

Romerike Avfallsforedling IKS heretter forkortet til ROAF Planprogram Detaljregulering ROAF miljøpark 25. september 2013 Utgivelsesdato 23. oktober 2013 Saksbehandler OGK Kontrollert av Kjetil Hansen Kristoffer Rein Godkjent av ***Godkjent av*** Signaturer Status

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune 12.10.2010 Saksnr 200816091 DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL... 4

Detaljer

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer

Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS

Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS Forord Vervet AS ønsker å utvikle eiendommen der Tromsø Mekaniske AS har sin virksomhet i dag. Skipsverftet er forutsatt flyttet fra sentrum i løpet

Detaljer

Mjøndalen Idrettsforening 14.01.2009 MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Mjøndalen Idrettsforening 14.01.2009 MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 14.01.2009 Mjøndalen Idrettsforening MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Forord Høsten 2007 vedtok kommunestyret i Nedre Eiker kommune å overdra et område

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE UTKAST DATERT: 04.12.2014 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKTEN MED PLANARBEIDET...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704302 : O: : L12-39 : Ove Fosså Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE PLANPROGRAM FORSLAG 05.09.2014

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE PLANPROGRAM FORSLAG 05.09.2014 99541001 REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE Forslagstillere: Bergen kommune v/ Idrettsseksjonen, Johannes Eikås, Rune Solvang m.fl. Sweco DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bergen kommune

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for Venn Skaun Kommune Utarbeidet av Datert 15.08.2014 1. BAKGRUNN... 5 1.1. Berørte grunneiere... 5 1.2. Kunngjøring og varsling om igangsatt planarbeid... 5 1.3.

Detaljer

Reguleringsplan for Lura bydelssenter

Reguleringsplan for Lura bydelssenter Utvalg for byutvikling 19.05.10 sak 60/10 vedlegg 7 Reguleringsplan for Lura bydelssenter Forslag til planprogram Prosjektnummer/oppdragsnummer: 08260 Kommunens arkivsaksnummer: 2008 04533 Tiltakshaver:

Detaljer

Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning. Planprogram. Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss. Kunnskapspark Ringerike

Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning. Planprogram. Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss. Kunnskapspark Ringerike Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Forslag til planprogram, 22.11.2011 Innhold

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. KROKENÅSEN Gbnr 38/795 m.fl. Planid: 20150061

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. KROKENÅSEN Gbnr 38/795 m.fl. Planid: 20150061 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR KROKENÅSEN Gbnr 38/795 m.fl. Planid: 20150061 Detaljregulering Forslag til planprogram 01.07.2015 Navn på plan/tiltak: Krokenåsen Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Kroken,

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer