Reiseliv og turisme, 3-årig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reiseliv og turisme, 3-årig"

Transkript

1 Reiseliv og turisme, 3-årig Reiselivsstudiet skal gi studentene nødvendig teoretisk innsikt og praktiske ferdigheter som grunnlag for forståelse av reiseliv og turisme som fenomen, som næring og som bransje, samt ferdigheter som er nødvendig for å arbeide med turister i reiselivsorganisasjoner og bedrifter. Reiselivsstudiet ved HiH legger stor vekt på at studentene tilegner seg flere språk i løpet av studietiden. Studiet legger også vekt på å gi kunnskap i reiselivsmarkeder, markedsanalyse og internasjonale forhold. Studiet benytter Nord-Norge og de tilliggende regioner til Harstad, som er unike områder i reiselivssammenheng, både som tema for undervisning i historie og kultur og som eksempler i undervisningen ellers. I tillegg gis studentene en viss innsikt i økonomiske og administrative fag, slik at de skal være i stand til å kommunisere med fagfolk på disse områdene. Målgruppe Studiets hovedmålgrupper er de som satser på å ha sin framtidige arbeidsplass i reiselivs- og turismenæringene, samt personer som allerede er i arbeid i reiselivsnæringen og som føler at de mangler den teoretiske bakgrunnen til å komme videre. Videre utdanningsmuligheter Studiet kan inngå i en regional cand. mag. grad, sammen med andre studier ved høgskoler eller universiteter. Etter 3-årig studium i reiseliv og turisme kan man søke opptak ved norsk eller utenlandsk mastergradsstudium i et emne innenfor reiseliv/turisme eller en Master of Business Administration. Høgskolen i Harstad har en særskilt avtale med Swansea Institute, University of Wales, som gir studentene forenklet opptak og reduserte skolepenger, ved mastergradstudium der. Yrkesmuligheter Etter et studium i reiseliv og turisme har man mulighet til mange forskjellige jobber i reiselivsnæringen og i tilliggende næringer. Mange reiselivskandidater jobber i hotell og andre reiselivsbedrifter, på turistkontorer og i destinasjonsselskaper, i reisebyråer og i transportbedrifter, og noen arbeider med utvikling og drift av aktiviteter, attraksjoner og fornøyelsesparker. Det er også behov for kandidater som kan jobbe med reiseliv i kommunale, fylkeskommunale og statlige etater, i organisasjoner, museer og kulturattraksjoner, mv. Noen starter egne, eller tar over, reiselivsbedrifter. Ekskursjoner Ekskursjoner legges primært i høgskolens nærområde og skal virke som supplement til kursene. I 1. studieår legges en områdeekskursjon til Lofoten eller et annet nærområde. Det planlegges en utenlandsekskursjon fortrinnsvis til Sør- Europa, i løpet av det tredje studieåret. Studentene må i forbindelse med ekskursjoner regne med en egenandel på inntil kr i løpet av det 3-årige studiet

2 Studieplan for 3-årig studium i reiseliv og turisme 1. studieår 2. studieår 3. studieår Høst Vår Høst Vår Høst Felles for 3. år og NR AD 1 Markedsføring RE 4.0 Reiselivsmarkeds-føring RE 1.4 Innføring i reiselivsfag RE 20 Innføring i tysk RE 12 Spansk for reiseliv RE Engelsk for reiseliv ADM 3 Arbeidsog org. psykologi RE 8 Samfunnsøkonomi RE 5.1 Markeds-analyse RE 2 Historie for reiselivet RE Reiselivsfaglige emner (Inkluderer prosj.oppgave) RE 10.1 Tysk for reiseliv VD1 Bedriftsøkonomi og regnskap BØA 7 Regnskap m/analyse INSTR Internasj. strategi og markedsf. RE 18 Ledelse for reiselivet SOSIA.1 Kulturforhold Vår 3.årsstud. RE. 15 Prosjekt-oppg. m. praksis-opphold. RE 22 Prosjektoppgave *RE 12 Spansk for reiselivet Spansk II, påbyggingskurs RE 23 Utredningsmetodikk RE 21 Internasjonal turisme * RE 12 er samme kurset som går førsteåret. De som ikke har tatt spansk førsteåret kan ta kurset nå. Obligatoriske og valgfrie kurs. Tredje studieår består av 20 vekttall som taes i løpet av høst- og vårsemesteret. De obligatoriske kursene i første halvår av tredjeåret er INSTR Internasjonal strategi og markedsføring, RE 18 Ledelse for reiselivet og RE 23 Utredningsmetodikk. I høstsemesteret kan det velges mellom SOSIA Kulturforhold,, RE 12 Spansk for reiselivet og RE -- Spansk II, påbyggingskurs. I vårsemesteret må studentene velge om prosjektoppgaven skal skrives i forbindelse med et bedriftsopphold, dvs velge mellom RE -- Prosjektoppgave med praksisopphold (4. vekttall), eller RE 22 Prosjekt-oppgave (4. vekttall). Kursene som inngår i de to første studieårene er beskrevet i forslag til studieplan for 2-årig studium i reiseliv og turisme. RE 18 Ledelse for reiseliv Dette kurset skal videreføre ledelsesfagene og gi en fordypning i noen få sentrale emner i ledelse og organisasjonsfag for reiseliv. Temaer som serviceledelse, gruppeledelse, organisasjonsutvikling,

3 organisasjonspsykologi og personalledelse vil være sentrale i kurset. 6 timers skriftlig eksamen Draft, R. Leadership - Theory and Practice The Dyaden Press (1999) HiH Kompendium RE 18:1 Ledelse HiH Kompendium RE 18:2 Grupper og kommunikasjon HiH Kompendium RE 18:3 Medarbeidersamtaler RE-Spansk II, påbyggingskurs Forkunnskaper Grunnleggende kunnskaper i spansk som RE 12 Spansk for reiselivet, eller tilsvarende. Kurset tar sikte på å øke studentenes ferdigheter i spansk både muntlig og skriftlig. Man vil særlig legge vekt på emner som er relevant for reiseliv og turisme. Kurset legger vekt på praktisk bruk av språket, skriftlig og muntlig, Blant annet gjennom oppgaveløsning. I grammatikk bygger man på det som er kjent fra tidligere, og legger særlig vekt på fortidsformene imperfektum og indefinido, og bruken av disse. Studentene vil særlig få utvidet ordforrådet i emner som er aktuelle for reiselivet. 4 timers individuell skriftlig eksamen og muntlig høring som hver teller 50% av den endelige karakteren. Masoliver, Barnéus, Rindar: Por supuesto, tekstbok 2, ISBN: , og øvingsbok 2 ISBN nr (Gyldendal, 1994) Falk, Sjölin og Lerate: Modern spansk grammatik, lærebok og øvingsbok 1 og 2 (Almqvist og Wiksell, 1990) Anbefalt støttelitteratur: Tospråklig ordbok, for eksempel Aarli, Martínez López og Blom-Dahl: Spansk blå ordbok (Kunnskapsforlaget) Kempin: Verbos españoles (Payot, Lausanne) Internasjonal strategi og markedsføring 4 vekttall et med dette kurset er å gi innsikt i, og kunnskap om, særpreget ved internasjonale markeder og de omgivelser som her gjør seg gjeldende. Videre skal kurset gi deltakerne innsikt i ulike strategiske valg internasjonalt opererende bedrifter står overfor, og hvilke faktorer som påvirker disse valg. Kurset skal vinkles spesielt mot de utfordringer som småog mellomstore bedrifter i Nord-Norge kan få ved en eksportsatsing. Kurset skal også gi studentene forståelse for nødvendigheten av systematisk markedsplanlegging i forbindelse med eksport til internasjonale markeder, og det legges vekt på å belyse praktiske forhold knyttet til eksportsalg. Arbeidsbetingelser og konkurranseevne Bedriftens internasjonaliseringsprosess og interne arbeidsbetingelser Valg av inngangsstrategier til utenlandske markeder Strategiutvikling i globaliserende markeder Standardisering versus tilpasning Valg av marked Produktpolitikk i internasjonale markeder Påvirkning i internasjonale markeder Prispolitikk i internasjonale markeder

4 Finansiering og risikodekning Internasjonal transport og logistikk Organisasjon og planlegging Undervisningsform Forelesninger og gruppearbeid 4 timers skriftlig eksamen. Root, F.R. Entry Strategies for International Markets, D.C Heath and Company, Lexington, Massachusetts, siste utgave. Solberg, C.A: Internasjonal Markedsføring, 6.utgave, Tano Forlag, Oslo, 1999 Hollensen, S.: Global Marketing: A market responsive approach, Prentice Hall, London, siste utgave. SOSIA Kulturforhold 4 vekttall Kurset skal gi studentene innsikt i og handlingsmåter når man skal drive handel i ulike kulturer internasjonalt. Kurset vil gi en innføring i kultur og kryss-kulturelle problemstillinger slik de fremkommer som utfordringer i internasjonal forretningsvirksomhet. De praktiske problemstillinger vil dreie seg om krysskulturelle utfordringer i mellom-menneskelig håndtering, internasjonale team, ledelse og personalpraksis, organisatoriske endringsprosesser, markedsstrategier ved internasjonalisering og strategier i transnasjonale organisasjoner. Pedagogiske virkemidler vil være øvelser, teoretiske bidrag og refleksjoner. Følgende temaer er spesielt sentrale: 1) Å oppnå kontakt med kunder fra andre land, 2) Forhandlingsstil og strategi, 3) Møter og diskusjoner og 4) Kultursjokk. From stereotypes to in-depth understanding. What is culture, cultural perspectives and dimensions, national cultures organisational cultures and personalities, the relevance of mean and variation in cultural understanding of the other, problems in cross-cultural interaction, Blakars communication model. Interaction between cultures. Expatriate, Culture shock, Cross-cultural teams, virtual international teams and network, trust in international contexts. Leadership and organisational cultures in different cultures Leadership styles and preferences, HR practices, understanding of different managerial dimensions that varies across cultures. Change processes in organizational interaction between cultures. Expatriate influences, international mergers and acquisitions, internationalization, world class organisations Marketing in different cultures. Foreign entry decisions, markets and strategies, distribution channels, consumer behavior, selling and negotiationg. Undervisningsform Studentene er forventet å medvirke aktivt og derved oppnå personlige læreprosesser gjennom gruppearbeid, diskusjoner, reflekteringer m.v., i tillegg til å følge de teoretiske presentasjonene i forelesningene Skriftlig innlevert prosjektoppgave, hvor deltakerne kan jobbe i grupper med inntil 3 studenter, samt muntlig høring basert på innlevert prosjektoppgave. Karakteren som gis på prosjektoppgaven kan gjennom muntlig høring justeres opp eller ned med maksimalt fem tideler (en halv karakter). Pensum Schneider, S. & Barsoux, J.: Managing across cultures, Prentice Hall, 1997 Hofstede, G.: Culture's Consequences: International Differences in Workrelated Values, Sages, 1994

5 RE 23 Utredningsmetodikk /krav. Studenten skal ved gjennomført kurs ha innsikt i og kunnskap om: hvordan man lager ei god utredning De metodiske krav som stilles til planlegging og gjennomføring av et større skriftlig utredningsarbeid. smessige krav til en kvalitativ god utredningsskisse/ forskningsskisse. Innføring i utredningsarbeid, forskningsog utviklingsarbeid. Valg av tema og avgrensning av tema. Krav til problemstillinger. søk og litteraturvurdering. Utvikling av design. Ulike tilnærminger i forhold til tema og problemstilling. Undervisning. Flere læremetoder vil bli anvendt, forelesninger, gruppearbeid, øvelser, presentasjoner osv. Kurset forutsetter aktiv studentmedvirkning. En individuell hjemmeeksamen. Det skal lages ei utredningsskisse. Nærmere beskrivelse av krav til skissen vil bli lagt fram ved kursstart. Det benyttes karakterene Bestått/ Ikke bestått. Johannessen, Jon Arild og Olaisen, Johan: Prosjekt. Hvordan planlegge, gjennomføre og presentere prosjektoppgaven, utredninger og forskning. Fagbokforlaget Clark, M.A., Riley, M.J., Wilkie, E. And Wood, R.C.: Researching and Writing Dissertations in Hospitality and Tourism. International Thompson Business Press. Kompendium 1: Reiselivsforskning/Metodikk. Anbefalt litteratur. Veal, A.J.: Researc Methods for Leisure and Tourism. Pitman Publishing RE 22 Prosjektoppgave Prosjektoppgaven skal gi studentene mulighet til å fordype seg i en selvvalgt problemstilling innen reiseliv og/eller turisme på individuell basis eller i små grupper. Studentene velger selv tema for oppgaven, men temaet bør være relatert til internasjonale attraksjoner, internasjonal turisme eller internasjonale markeder for reiseliv. Evaluering Det skal utarbeides prosjektrapport som må leveres til oppsatt frist. Rapporten evalueres med tallkarakter. Hovedbok Johannessen, Jon Arild og Olaisen, Johan 1995: Prosjekt. Hvordan planlegge, gjennomføre og presentere prosjektoppgaven, utredninger og forskning, Fagbokforlaget. Eller ei selvvalgt tilsvarende bok. RE -- Prosjektoppgave med praksisopphold i bedrift Som RE 22 med følgende tillegg: Det legges til rette for at studentene kan ha et praksisopphold i en reiselivsbedrift de siste tre månedene av studiet. Ettersom tredjeåret har en fagprofil som preges av internasjonalisering, ønsker vi helst at studenten skal ha praksisoppholdet i utlandet. Når arbeidet med prosjektoppgaven kombineres med et praksisopphold i en bedrift vil bedriftsoppholdet og oppgaven vurderes under ett. Studenten må legge fram en attest fra arbeidsgiver sammen med prosjektoppgaven.

6 Prosjektoppgaven og bedriftsoppholdet skal i sum tilsvare 4 vekttall. RE 21 Internasjonal turisme and the challenge to identity." In Marie- Françoise Lanfant, John B. Allcock and Edward M. Bruner (eds.): International tourism: identity and change. London: Sage. Thompson Business Press Dette kurset bygger på RE1.4 Innføring i reiselivsfag og vil ta opp emner i tilknytning til internasjonal turisme. Aktuelle temaer vil blant annet være turisters identifisering, kjøp og valg av reisemål og produkter samt vurdering av norske reiselivsprodukter i en internasjonal kontekst. 4. timers skriftlig eksamen. Hovedbøker Jens Kr. Steen Jacobsen og Arvid Viken (red.): Turisme - stedet i en bevegelig verden. Oslo: Universitetsforlaget. Urry, John The consumption of tourism. I John Urry Consuming places. London: Routledge. I tillegg vil artikler av typen som under være aktuelle litteratur. Haahti, Antti J "Finland's Competitive Position as a Destination." Annals of Tourism Research 13: Haukeland, Jan Vidar, Johanna Ludvigsen og Geir Olav Ryntveit "Markedsføring av norsk reiseliv i internasjonale distribusjonskanaler." Rapport 253. Oslo: Transportøkonomisk institutt. Jacobsen, Jens Kr. Steen "The making of an attraction: the case of North Cape." Annals of Tourism Research, 24: Jacobsen, Jens Kr. Steen "Anti-tourist attitudes: Mediterranean charter tourism." Annals of Tourism Research, 27. Lanfant, Marie-Françoise 1995b. "International tourism, internationalization

7

BACHELOR I REISELIV OG TURISME

BACHELOR I REISELIV OG TURISME Høgskolen i Harstad 2005/2006 Reiseliv og turisme BACHELOR I REISELIV OG TURISME 1. Reiselivsstudiet skal gi studentene nødvendig teoretisk innsikt og praktiske ferdigheter som grunnlag for forståelse

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i reiselivs- og opplevelsesproduksjon. Bachelor in Tourism Experiences Production

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i reiselivs- og opplevelsesproduksjon. Bachelor in Tourism Experiences Production HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Bachelor i reiselivs- og opplevelsesproduksjon Bachelor in Tourism Experiences Production 3-årig studium 1. studieår 180 studiepoeng Studieåret 2013/14 Institutt for økonomi

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i hotell- og vertskapsledelse. Bachelor in Hotel and Hosting Management. 3-årig studium.

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i hotell- og vertskapsledelse. Bachelor in Hotel and Hosting Management. 3-årig studium. HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Bachelor i hotell- og vertskapsledelse Bachelor in Hotel and Hosting Management 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2012/13 Godkjent av dekan for NSF 21.12.2011 1.

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090714 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Dato: 30. april

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i Økonomi og administrasjon. 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i Økonomi og administrasjon. 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Bachelor i Økonomi og administrasjon 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05 Vedtatt i Avdelingsstyret, Avd. NFF, AS 25/99, 5. mai 1999. Avdelingsstyret,

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Økonomisk-administrativ ledelse. Studieåret 2013/2014. Institutt for økonomi og reiselivsfag

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Økonomisk-administrativ ledelse. Studieåret 2013/2014. Institutt for økonomi og reiselivsfag HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Økonomisk-administrativ ledelse 1-year advanced program in business and public management 1-årig studium 60 studiepoeng Studieåret 2013/2014 Institutt for økonomi og reiselivsfag

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 29. januar 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av Studieutvalget SAM Dato 11. mars 2013

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 30. september 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for

Detaljer

Bachelor i Service Management

Bachelor i Service Management STUDIEPLAN Bachelor i Service Management 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent: 17.09.08 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 09.10.08 - 2-1. Innledning Studiet Bachelor i servicemanagement er blitt

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi 3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 Bidrag 6 vår - - - Bacheloroppgave (20), Arbeidslivssosiologi

Detaljer

Årsstudium i økonomi og ledelse, 2012-2013

Årsstudium i økonomi og ledelse, 2012-2013 Sist endret 15.11.2012 Programplan Årsstudium i økonomi og ledelse, 2012-2013 One Year Programme in Economics and Business Administration (60 sp, hel- og deltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Einar Torrissen E-postadresse einar.torrissen@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21.2.2011.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21.2.2011. SIDE 404 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21.2.2011. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I MASTER I INNLEDNING Hva er statsvitenskap?

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Reiselivsledelse, bachelorstudium Norsk namn Reiselivsledelse, bachelorstudium Engelsk namn Tourism management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

Grønn næringsutvikling, bachelorgradsstudium 180 studiepoeng

Grønn næringsutvikling, bachelorgradsstudium 180 studiepoeng Grønn næringsutvikling, bachelorgradsstudium 180 studiepoeng Gjelder for studenter tatt opp Redigering av studie- og emnebeskrivelser Innledning Bærekraftig utnyttelse av naturressurser er viktigere enn

Detaljer

Emneplan for Business studieåret 2014-2015

Emneplan for Business studieåret 2014-2015 Side 1/8 Emneplan for Business studieåret 2014-2015 SC-REI101 Innføring i reiseliv 7,5 studiepoeng Norsk Scandinavian College Høst /vår 1. LÆRINGSUTBYTTE Emnet skal gi de første og de nødvendige grunnleggende

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Harald Aaker E-postadresse

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år)

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Innledning Hvem gjelder fagplanen/kursbeskrivelsene for Denne fagplanen gjelder for kullet tatt inn i 1. år høsten 2005. Studenter som har hatt permisjon eller

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE...

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... INNHOLDSFORTEGNELSE ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 3 HISTORIKK... 3 FORMÅL... 3 PROFIL... 4 PSY100 ÅRSSTUDIET I PSYKOLOGI (60 STUDIEPOENG)... 5 MÅLSETTING... 5 KOMPETANSE... 6 ORGANISERING... 6 UTDANNINGSPLAN...

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 206/12 Gjelder fra kull 2011-14

Vedtatt i UUV-sak 206/12 Gjelder fra kull 2011-14 EMNEBESKRIVELSE IMA2101 Internasjonal markedsføring Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i markedsføring Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no Handelshøyskolen og

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/68 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

STUDIEKALENDER 2012/2013 Utsatt eksamen starter

STUDIEKALENDER 2012/2013 Utsatt eksamen starter Høgskolen i Sør-Trøndelag Telefon: +47 73 55 99 50 Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Telefax: +47 73 55 99 51 STUDIEKALENDER 2012/2013 Uke 32 Utsatt eksamen starter 15.08.12 Studiestart bachelor 1. studieår

Detaljer

Med vår hjelp kommer du videre

Med vår hjelp kommer du videre Med vår hjelp kommer du videre Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. ADDISCO tilbyr relevante utdanninger av høy faglig kvalitet. Vi samarbeider med bl.a. Universitetet

Detaljer

Fra fagutdanning til mastergrad

Fra fagutdanning til mastergrad Fra fagutdanning til mastergrad Med vår hjelp kommer du videre 3 Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. Gjennom FLT og utdanningsselskapet ADDISCO tilbyr vi relevante

Detaljer