BACHELOR I REISELIV OG TURISME

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BACHELOR I REISELIV OG TURISME"

Transkript

1 Høgskolen i Harstad 2005/2006 Reiseliv og turisme BACHELOR I REISELIV OG TURISME 1. Reiselivsstudiet skal gi studentene nødvendig teoretisk innsikt og praktiske ferdigheter som grunnlag for forståelse av reiseliv og turisme som fenomen, som næring og som bransje, samt ferdigheter som er nødvendig for å arbeide med turister i reiselivsorganisasjoner og bedrifter. Reiselivsstudiet ved HiH legger stor vekt på at studentene tilegner seg flere språk i løpet av studietiden. Studiet legger også vekt på å gi kunnskap i reiselivsmarkeder, markedsanalyse og internasjonale forhold. Studiet benytter Nord-Norge og de tilliggende regioner til Harstad, som er unike områder i reiselivssammenheng, både som tema for undervisning i historie og kultur og som eksempler i undervisningen ellers. I tillegg gis studentene en viss innsikt i økonomiske og administrative fag, slik at de skal være i stand til å kommunisere med fagfolk på disse områdene. 2. Målgruppe/opptakskrav Studiets hovedmålgrupper er de som satser på å ha sin framtidige arbeidsplass i reiselivs- og turismenæringene, samt personer som allerede er i arbeid i reiselivsnæringen og som føler at de mangler den teoretiske bakgrunnen til å komme videre. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regelverk. 3. Høgskolekandidat og bachelor i Reiseliv og turisme Studenter som gjennomfører de to første år av det treårige studiet, vil oppnå tittelen Høgskolekandidat innenfor reiseliv og turisme. Studenter som ønsker å avslutte studiet ved Høgskolen i Harstad etter to studieår anbefales å skrive en utvidet prosjektoppgave på 15 studiepoeng i andre studieår. Det vil åpne for å ta et tredje årsstudium ved et annet studiested, og få tildelt bachelorgrad fra Høgskolen i Harstad. 4. Videre utdanningsmuligheter Etter 3-årig studium i reiseliv og turisme kan man søke opptak ved norsk eller utenlandsk mastergradsstudium i et emne innenfor reiseliv/turisme eller en Master of Business Administration. Høgskolen i Harstad har en særskilt avtale med Swansea Institute, University of Wales, som gir studentene forenklet opptak og reduserte skolepenger, ved mastergradstudium der. 5. Yrkesmuligheter Etter et studium i reiseliv og turisme har man mulighet til mange forskjellige jobber i reiselivsnæringen og i tilliggende næringer. Mange reiselivskandidater jobber i hotell og andre reiselivsbedrifter, på turistkontorer og i destinasjonsselskaper, i reisebyråer og i transportbedrifter, og noen arbeider med utvikling og drift av aktiviteter, attraksjoner og fornøyelsesparker. Det er også behov for kandidater som kan jobbe med reiseliv i kommunale, fylkeskommunale og statlige etater, i organisasjoner, museer og kulturattraksjoner, mv. Noen starter egne, eller tar over, reiselivsbedrifter. 6. Ekskursjoner Ekskursjoner legges primært i høgskolens nærområde og skal virke som supplement til kursene. 1. studieår legges en områdeekskursjon til Lofoten eller et annet nærområde. Det planlegges en utenlandsekskursjon i løpet av studiet. Ekskursjoner er å betrakte som obligatorisk på linje med andre arbeidskrav, det vil si at en ikke kan regne med å få gå opp til eksamen dersom ikke Godkjent på høgskolestyremøte Sist endret ved instituttledervedtak av Side 1 av 13

2 Høgskolen i Harstad 2005/2006 Reiseliv og turisme arbeidskravene er godkjent. Det er mulig å gi fritak fra ekskursjoner etter søknad dersom tungtveiende helsemessige eller sosiale årsaker taler for det. Studenter som får fritak fra ekskursjoner vil få andre arbeidskrav. Studentene må regne med en egenandel. P.t anslått til inntil kr i løpet av det 3-årige studiet. * Studieplan for 3-årig bachelor-studium i reiseliv og turisme 2003/06 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6 semester ØK MFØ Markedsføring RT INF 10 studiepoeng Innføring i reiselivsfag med reiselivsmarkedsføring og metode 25 studiepoeng Valg RT ITY Innføring i tysk eller RT ISP Spansk for reiseliv 15 studiepoeng RT ENG Engelsk for reiseliv 10 studiepoeng HSL BED ** Bedriftsøkonomi, regnskap og budsjettering 10 studiepoeng RT REH Reiselivsfaglige emner og historie (inkluderer prosjektoppgave) 30 studiepoeng RT TYS Tysk for reiselivet 10 studiepoeng HSL ORG ** Grunnleggende organisasjonsteori og personalledelse 10 studiepoeng * Kurs som undervises felles med øk adm ** Kurs som undervises felles med Handel, service og logistikk Obligatoriske og valgfrie kurs. RT LED Ledelse for reiselivet 15 studiepoeng RT TUR Turismeplanlegging og attraksjonsutvikling 10 studiepoeng Valgfag 15 studiepoeng RT PRO eller RT PRA Utredningsmetodikk og prosjektoppgave m/u bedriftsopphold 20 studiepoeng Obligatoriske kurs: ØK MFØ Markedsføring RT INF Innføring i reiselivsfag 25 sp RT ENG Engelsk for reiseliv HSL BED Bedriftsøkonomi, budsjettering og regnskap RT REH Reiselivsfaglige emner og historie m. prosjektoppgave 30 sp RT TYS Tysk for reiseliv HSL ORG Grunnleggende organisasjonsteori og personalledelse RT LED Ledelse for reiselivet 15 sp RT TUR Turismeplanlegging og attraksjonsutvikling RT PRO/ RT PRA Utredningsmetodikk og prosjektoppgave. 20 sp To varianter: Prosjektoppgave med bedriftsopphold eller Prosjektoppgave uten bedriftsopphold Valgkurs: 1.år: RT ITY Innføring i tysk 15 sp RT ISP Spansk for reiseliv 15 sp Godkjent på høgskolestyremøte Sist endret ved instituttledervedtak av Side 2 av 13

3 3. år: RT ISP Spansk for reiselivet 15 sp RT SPA Spansk II, påbyggingskurs (Forbehold om oppstart) 15 sp NB! Kurset Innføring i tysk er obligatorisk for studenter uten forkunnskaper i tysk fra før. Forkurs For studenter som har svake forkunnskaper i matematikk vil det være fordelaktig å følge et Forkurs i matematikk. Forkurset vil være nyttig i forhold til faget Bedriftsøkonomi, budsjettering og regnskap som går høstsemesteret i andre studieår, det vil derfor være tidsnok å ta forkurset som starter da. Beskrivelse av de enkelte kurs: NB! Endringer i pensumlitteraturen kan skje fram til 15. juni for kurs som starter i høstsemesteret og fram til 1.desember for kurs som starter i vårsemesteret. ØK MFØ Markedsføring For beskrivelse av faget, se studieplan for 2-årig øk adm. RT INF Innføring i reiselivsfag 25 sp Forkunnskaper Kursdelen Reiselivsmarkedsføring som begynner i andre semester forutsetter forkunnskaper tilsvarende kurset Markedsføring (). Kurset består av reiselivsfag, reiselivsmarkedsføring og metode. Kurset skal gi en innføring i reiselivet som fagfelt. Kurset vil gå inn på reiseliv sett fra forskjellige fagområder med deres tilnærmingsmåter, begreper og modeller. Kurset skal også plassere reiselivet som næring i norsk og internasjonal sammenheng, og gi en grunnleggende innføring i turistmarkedsføring. Metodedelen av kurset skal gi en innføring i samfunnsvitenskapelig metode, statistikk og markedsanalyse for reiseliv. Reiselivsfaglige emner vil komme inn på følgende begreper innen reiseliv: Reiseliv som fenomen og reiseliv som næring Reiselivets historie Destinasjoner Reiselivsproduktet Reisemønster og reisendes adferd Reiselivsetterspørsel og reiselivsmarkedet Reiselivspolitikken og reiselivets organisering Attraksjoner, ressursanalyse og destinasjonsutvikling Side 3 av 13

4 Internasjonal turisme og trender Turismens miljømessige, kulturelle og økonomiske konsekvenser for natur, mennesker og samfunn. Reiseliv og forskning Kurset skal gi et innblikk i forskningsprosessen fra ideen oppstår, via å definere en problemstilling, drive litteratursøk og samle inn relevante data, samt analysere disse, til det å rapportere skriftlig fra prosjektet på en tydelig og oversiktlig måte. Kurset vil spesielt ta utgangspunkt i innsamling og analyse av datamaterialer som er reiselivsrelevante. reiselivsmarkedsføring Begrepsavklaring, karakteristikker, rammebetingelser Segmentering i reiselivsnæringen Bruk av konkurransemidlene i reiselivsnæringen Forbrukeratferd Internmarkedsføring Relasjonsmarkedsføring Kvalitetsledelse i reiselivsnæringen Bransjeanalyser Reiseliv og internett Anvendt turistmarkedsføring metode Forskningsmetode Introduksjon til markedsanalyse Obligatorisk ekskursjon til Lofoten, forelesninger og gruppearbeid. Undervisningen vil stort sett være i form av forelesninger. I tillegg vil det bli noe case - basert undervisning, en del videofremvisning og diskusjoner, samt presentasjon av obligatorisk innleveringsoppgave. I løpet av kurset skal studentene utarbeide en ekskursjonsrapport. Denne evalueres av faglærer, og må være godkjent før skriftlig eksamen avlegges. I tillegg er det 3 andre obligatoriske arbeidskrav i løpet av kurset som må være godkjent før endelig eksamen. 4-timers individuell skriftlig eksamen. Pensum Weaver, D. & Lawton, L., 2002: Tourism Management, 2. edition. Wiley & Sons, Australia. Carter, J. (red.), 1997: A Sense of Place an interpretive planning handbook. Tourism and Environment Initiative, Inverness. Download PDF: Jacobsen, J.K.S. & Viken, A., 2002: Turisme. Fenomen og næring. Universitetsforlaget. Jakobsen, Erik W., Dirdal T., Fossum A. & Gautesen, K., 2002: Kurs for Norge. En verdiskapende reiselivsnæring. Forskningsrapport 10/2002. Handelshøgskolen BI, Oslo. Kamfjord, G. Lykkja, H & Puschmann, O.: Landskapet og reiselivsproduktet. NIJOS 4/97. Fitje, Anders, 2001: Turisme i Norge ei samfunnssak? Det norske samlaget. Side 4 av 13

5 Støre, Jonas G. m fl, 2003: Norge 2015, en reise verdt? Scenarier for turisme-norge. NT, SND og RBL. Kagge Forlag AS. Slettvold, Ola, 2000: Reiseliv i historien. HIF-notat 2000:10. I tillegg kommer kompendier og aktuelle artikler RT ENG Engelsk for reiseliv Kurset er rettet mot reiselivssektoren, og skal styrke studentenes evne til å bruke skriftlig og muntlig engelsk i arbeidet. Det legges vekt på å utvikle både generell språkferdighet og fagspråk spesielt rettet mot reiseliv og turisme. Målet er at studentene skal tilegne seg tilstrekkelige praktiske ferdigheter i engelsk til at de kan benytte språket i en arbeidssituasjon, uten alvorlige grammatiske eller idiomatiske feil. Den som skal bruke engelsk som arbeidsspråk, trenger gode generelle språkferdigheter. Det legges derfor vekt på praktiske øvelser for å trene opp språkferdigheter rettet mot reiselivssektoren. Muntlige ferdigheter øves ved hjelp av praktiske øvelser i å bruke engelsk knyttet til hotellvirksomhet og informasjonsformidling / produktinformasjon. Den skriftlige delen av kurset vil, i hovedsak, konsentrere seg om forretningskorrespondanse, rapportskriving og casedrøftelse. I kurset inngår også grunnleggende forståelse av andre kulturer. Videre vil oversettelse av reiselivsfaglige tekster stå sentralt, med vekt på nordnorske forhold. I løpet av kurset vil det komme inntil 3 arbeidskrav av ulike type f.eks skriftlige innleveringer, muntlige framlegg eller flervalgsoppgave. Disse evalueres av faglærer, og må være bestått før skriftlig eksamen. 4 timers skriftlig individuell eksamen og en muntlig individuell eksamen. Det gis separate karakterer for disse to deleksamener. Jacob, M & Strutt, P: English for International Tourism. Course Book and Workbook. Longman Kompendium Ordbøker: engelsk-engelsk ordbok er obligatorisk HSL ORG Grunnlegende organisasjonsteori og personalledelse For beskrivelse av faget, se studieplan for Handel, service og logistikk. HSL BED Bedriftsøkonomi, budsjettering og regnskap Side 5 av 13

6 For beskrivelse av faget, se studieplan for Handel og service og Logistikk. RT ISP Spansk for reiselivet 15 sp Dette kurset vil gå både for de førsteårsstudenter som har tilstrekkelige forkunnskaper til å gå rett inn på kurset RE 10.1 Tysk for reiselivet, og for tredjeårsstudenter som ikke har hatt spansk tidligere. Studentene vil i dette kurset utvikle ferdigheter i å lytte til, tale, lese og skrive spansk, slik at de blir i stand til å oppfatte og uttrykke seg i det daglige arbeidet innen reiselivsbransjen. Undervisningen vil bli lagt opp slik at muntlig kommunikasjon står i sentrum. Ordforråd og faste utrykk vil bli innøvd raskt for å kunne gi en aktiv språkbeherskelse. I grammatikken vil særlig arbeidet med verbene være viktig for å forstå og kunne uttrykke seg korrekt. Lytteforståelsen vil øves aktivt og ofte. Kurset vil også inneholde skriftlige øvinger. Tekster og emner som tas opp i studiet vil i størst mulig grad være knyttet til reiseliv. I den sammenheng vil spansk historie og kultur stå sentralt. Forelesninger, gruppearbeid og muntlig språktrening I løpet av kurset vil det komme inntil 5 arbeidskrav av ulike type f.eks skriftlige innleveringer, muntlige framlegg eller flervalgsoppgave. Disse evalueres av faglærer, og må være bestått før skriftlig eksamen. 4 timers skriftlig individuell eksamen og en muntlig individuell eksamen. Det gis separate karakterer for disse to deleksamener. Lagercrantz, Vall: Mucho gusto, tekstbok 1 og øvingsbok 1, Gyldendal, 1999 Tospråklig ordbok, for eksempel Aarli, Martínez López og Blom-Dahl: Spansk blå ordbok, Kunnskapsforlaget Falk og Sjølin: Spansk lommegrammatikk. Folkeuniversitets forlag, RE ITY Innføring i tysk 15 sp De som har forkunnskaper tilsvarende tysk B/C-språk får tilbud om ta kurset i Spansk for reiseliv. Kurset er beregnet for studenter med ingen eller dårlig bakgrunn i faget. Den vil også kunne tjene som repetisjons- og oppfriskningskurs. Studentene vil i dette kurset utvikle ferdigheter i å Side 6 av 13

7 lytte til, snakke, lese og skrive tysk slik at de blir i stand til å forstå tysk og uttrykke seg på tysk i generelle situasjoner. For å beherske tysk i en arbeidssituasjon, må man ha gode generelle språkkunnskaper. I dette kurset vil utviklingen av den språklige kompetansen stå sentralt i opplæringen. Grammatikk, syntaks og ordforråd vil være sentrale emner i forhold til både skrift og tale. Dette arbeidet vil ta utgangspunkt i lærebøkenes tekster og arbeidsoppgaver, i lytteøvelser etc. Undervisningen blir gitt dels på tysk, dels på norsk. Forelesninger, gruppearbeid og muntlig språktrening I løpet av kurset vil det komme inntil 5 arbeidskrav av ulike type f.eks skriftlige innleveringer, muntlige framlegg eller flervalgsoppgave. Disse evalueres av faglærer, og må være bestått før skriftlig eksamen. 4 timers skriftlig individuell eksamen og en muntlig individuell eksamen. Det gis separate karakterer for disse to deleksamener. Müller, Rusch, Scherling, Schmidt, Wertenschlag og Wilms: Moment mal!, Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, Lehrbuch 1 og Arbeitsbuch 1, Langenscheidt, 1996 Helge Parnemann: Deutsche Aktivitätsgrammatik, Cappelen 1999 Tospråklig ordbok, for eksempel Gerd Paulsen: Tysk blå ordbok,kunnskapsforlaget, 1998 RE TYS Tysk for reiseliv Forkunnskaper/krav til inntak Det kreves bestått eksamen fra Innføring i tysk eller bestått eksamen i studieretningsfag tysk B/C-språk fra videregående skole, eller tilsvarende. Kurset bygger på Innføring i tysk og tar sikte på å øke studentenes ferdigheter i tysk generelt, men også spesielt for å beherske situasjoner innenfor reiseliv og turisme. I løpet av kurset skal studentene tilegne seg språkferdigheter slik at de kan beherske tysk både skriftlig og muntlig i arbeidssituasjoner uten grove feil i grammatikk, syntaks eller ordforråd. Samtidig tar en sikte på å fordype studentenes kunnskaper om samfunnsmessige og kulturelle forhold i de tysktalende land. Kurset tar sikte på å utdype og perfeksjonere studentenes ferdigheter i tysk grammatikk, syntaks og ordforråd. Kurset er spesielt innrettet mot reiseliv og turisme. Med praktiske øvelser trenes de forskjellige ferdighetene opp. Muntlige ferdigheter blir styrket gjennom praktiske øvelser i å Side 7 av 13

8 bruke tysk. Skriftlige ferdigheter blir styrket gjennom arbeid med grammatikk, oversettelser av f.eks. forretningsbrev, forespørsler etc. Undervisningen blir gitt dels på tysk, dels på norsk. Forelesninger, gruppearbeid og muntlig språktrening I løpet av kurset vil det komme inntil 5 arbeidskrav av ulike type f.eks skriftlige innleveringer, muntlige framlegg eller flervalgsoppgave. Disse evalueres av faglærer, og må være bestått før skriftlig eksamen. 4 timers skriftlig individuell eksamen og en muntlig individuell eksamen. Det gis separate karakterer for disse to deleksamener. Hovedbok i kurset: Harald Frønsdal: Tysk grammatikk med øvinger. Oslo : Cappelen akademisk forl., Harald Frønsdal: Tysk økonomisk språk med handelskorrespondanse. Bergen 1985 Tilleggslitteratur blir lagt fram på forelesning. Tospråklig ordbok, f.eks.: Norsk-tysk tysk-norsk, Kunnskapsforlaget eller Tom Hustad, Stor norsk-tysk ordbok, Universitetsforlaget RT REH Reiselivsfaglige emner og historie med prosjektoppgave 30 sp Forkunnskaper Innføring i reiseliv. Kurset bygger på Innføring i reiselivsfag og gir en fordypning i reiselivsgeografi, natur og landskap som reiselivsprodukt samt bærekraftig turisme. Det blir gitt en generell innføring i natur, kultur og landskap, hvor lokale forhold blir satt inn i en global sammenheng. Reiselivsnæringas ansvar for å bevare disse ressursene blir også fokusert. Halve kurset er basert på forelesninger og ekskursjon, den andre delen består av en prosjektoppgave med kursrelevant tema. Kurset i historie skal gi en bred innføring i nordnorsk historie og kultur. Det vil bli lagt vekt på emner som er reiselivsrelevante. Kurset utdyper også innføringen i metode som ble gitt første studieår, nå med særlig vekt på statistikk og markedsanalyse. Bruk av statistikkprogrammet SPSS vil være en vesentlig del. Turismens ressurser. Globale, nasjonale og regionale forhold: Klima, geologi, landskap Vegetasjon, dyreliv og kulturlandskap Verdens kulturarv (WHL Unesco) Side 8 av 13

9 Europas, Nordens og Norges turistgeografi med utvalgte fordypningsområder Natur, kultur og turisme. Reiselivets miljøutfordringer Transport og konsekvenser Reiselivet og globaliseringsprosessen Demografisk, økonomisk og politisk historie fra vikingtid fram til i dag Nord-norsk litteratur og språkforhold, kulturelt og religiøst mangfold Forholdet kultur og reiseliv Teoretisk statistikk Utforming av spørreskjema Praktisk statistikk/dataanalyse Ekskursjon, forelesninger og gruppearbeid I løpet av kurset vil det komme inntil 3 arbeidskrav av ulike type f.eks skriftlige innleveringer, muntlige framlegg eller flervalgsoppgave. Disse evalueres av faglærer, og må være bestått før skriftlig eksamen. A) En prosjektoppgave (5 sp) og en 4 timers skriftlig eksamen. Det blir gitt en felles karakter. B) Studenter som velger 2-årig kandidatløp (høgskolekandidat) anbefales følgende vurderingsform hvor arbeidskravene utgår: En større prosjektoppgave på 15 sp. og en 4 timers skriftlig eksamen. Det blir gitt en felles karakter. Pensum Galbraith, Ian, 2000: Understanding the Physical World. Oxford University Press. Hallanaro, Eeva-Liisa & Marja Pylvänäinen, 2002: Nature in Northern Europe. Nord 2001:13. Nordic Council of Ministers, Copenhagen. Nilsen, Jan Erik & Dagfinn Trømborg, 1995: Geografi. Natur, kultur og samfunn. HøyskoleForlaget AS. Page, Stephen & Ross K. Dowling, 2002: Ecotourism. Prentice Hall. Kamfjord, Georg m fl, 1997: Landskapet og reiselivsproduktet. NIJOS-rapport 4/97. I tillegg kommer flere bøker og kompendier evt. artikkelsamlinger som blir oppgitt ved semesterstart. metode Krokan, Arne.; 1995: Å forstå statistikk (etc), Kolle forlag. I tillegg kommer en samling med aktuelle artikler som blir oppgitt ved kursstart. historie Ståle Dyrvik 1983 Historisk demografi. Kap 4 og 5. S Tore Einar Johansen "Markebygdene - i endringens tegn" (20 s.) Tore Einar Johansen "Bergkunst" (24 s.) Knut Kjeldstadli 1990 Fortida er ikke hva den engang var. Kap Nils Magne Knutsen 1990 Fra Ottar til Oluf. Utdrag s og Arnvid Lillehammer 1994 Aschehougs Norgeshistorie bind 1 "Fra jeger til bonde - inntil 800 e.kr." S , 68-81, , Side 9 av 13

10 Alf Ragnar Nielssen 1990 Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie. Bd IV. Fra Steinalderen til 1700-tallet. Nordnorsk kulturhistorie Bind 1. Kap 2, 4, 5, 7 Ottar 4/96 Issmelting og strandforskyvning. S (Deles ut på forelesning.) Ottar 5/95 Ottars verden Hallvard Tjelmeland 1996 "Kva er modernisering?" 13 s., i Stat,Religion, Etnisitet. Redigert av Finstad, Hansen, Minde, Niemi og Tjelmeland. RT LED Ledelse for reiseliv 15 sp Forkunnskaper: Faget bygger på kurset Organisasjonsteori og personalledelse eller tilsvarende Dette kurset skal gi en fordypning i noen sentrale emner av betydning for ledelse av servicebedrifter. Temaer som teorier om ledelse, organisasjonskultur, motivasjon, empowerment, gruppeledelse og endringsledelse vil være sentrale i kurset. Forelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner og eventuelt ekskursjon(er). I løpet av kurset skal studentene innlevere 2 obligatoriske arbeidsoppgaver som skal være godkjent før endelig eksamen. Én oppgave leveres i høstsemesteret og én oppgave i vårsemesteret. I tillegg skal hver student planlegge og gjennomføre et muntlig framlegg innenfor en ramme på 30 minutter basert på et gjennomarbeidet skriftlig materiale som utdeles de øvrige studenter. 6 timers skriftlig eksamen Draft, R. Leadership - Theory and Practice The Dryden Press (siste utgave) Anbefalt tilleggslitteratur: Grønnhaug, K. Hellesøy, O.Kaufmann G.: Ledelse i teori og praksis. Fagbokforlaget 2001 RT TUR Turismeplanlegging- og attraksjonsutvikling. Side 10 av 13

11 Forkunnskaper Innføring i Reiselivsfag. Reiselivsfaglige emner Kurset skal gi en fordypning i sentrale emner innen turismeplanlegging. Attraksjoner ogattraksjonenes betydning i forhold til utvikling av turistdestinasjoner skal vektlegges. Planlegging innen turisme hvorfor er det viktig? Planlegging innen turisme tilnærmingsmåter (approaches) Planlegging innen turismen på nasjonalt og regionalt nivå Planlegging innen turismen markedenes betydning Planlegging innen turismen destinasjonenes betydning (spesiell fokus mot utvalgte nord norske destinasjoner Planlegging innen turismen ulike former for turisme Planlegging knyttet til turistiske steder (resorts). Spesiell vektlegging av noen viktige nord norske turist steder Planlegging knyttet til attraksjoner contexten. Fokus mot sentrale attraksjoner i Nord- Norge Utvikling av attraksjoner kritiske suksessfaktorer Utvalgte emner knyttet til ledelse av attraksjoner Utvalgte casestudier Forelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner, fagdiskusjoner,ekskursjoner. I løpet av kurset skal hver student innlevere to oppgaver som skal være godkjent før eksamen. En oppgave skal innleveres i høstsemesteret og en fagoppgave i vårsemesteret. Skriftlig eksamen på 4 timer og muntlig eksamen. For å kunne gå opp til muntlig eksamen må skriftlig eksamen være bestått. Det gis en samlet karakter på kurset. Gunn, C.A (siste utgave) Tourism Planning. New York. Taylor&Francis Utvalgte kapitler Swarbrooke, J. (siste utgave) The Development and Management of Visitor Attractions. Butterworth Heineman. Utvalgte kapitler. Div. artikler innen fagfeltet. RT SPA Spansk II, påbyggingskurs 15 sp Forkunnskaper Grunnleggende kunnskaper i spansk som Spansk for reiselivet, eller tilsvarende. Side 11 av 13

12 Kurset tar sikte på å øke studentenes ferdigheter i spansk både muntlig og skriftlig. Man vil særlig legge vekt på emner som er relevant for reiseliv og turisme. Kurset legger vekt på praktisk bruk av språket, skriftlig og muntlig, Blant annet gjennom oppgaveløsning. I grammatikk bygger man på det som er kjent fra tidligere, og legger særlig vekt på fortidsformene imperfektum og indefinido, og bruken av disse. Studentene vil særlig få utvidet ordforrådet i emner som er aktuelle for reiselivet. I løpet av kurset vil det komme inntil 5 arbeidskrav av ulike type f.eks skriftlige innleveringer, muntlige framlegg eller flervalgsoppgave. Disse evalueres av faglærer, og må være bestått før skriftlig eksamen. 4 timers skriftig individuell eksamen og muntlig individuell eksamen. Det gis separate karakterer for disse to deleksamener. Barnéus og Rindar: Mucho gusto, lærebok 2 og øvingsbok 2, Gyldendal 2000 Falk og Sjølin: Spansk lommegrammatikk. Folkeuniversitets forlag, Tospråklig ordbok, for eksempel Aarli, Martínez López og Blom-Dahl: Spansk blå ordbok, Kunnskapsforlaget Kempin: Verbos españoles,payot, Lausanne RT PRO Utredningsmetodikk og prosjektoppgave 20 sp Studenten skal ved gjennomført kurs ha innsikt i og kunnskap om: Hvordan man lager ei god utredning De metodiske krav som stilles til planlegging og gjennomføring av et større skriftlig utredningsarbeid. smessige krav til en kvalitativ god utredningsskisse/ forskningsskisse. Innføring i utredningsarbeid, forsknings- og utviklingsarbeid. Valg av tema og avgrensning av tema. Krav til problemstillinger. søk og litteraturvurdering. Utvikling av design. Ulike tilnærminger i forhold til tema og problemstilling. Flere læremetoder vil bli anvendt, forelesninger, gruppearbeid, øvelser, presentasjoner osv. Kurset forutsetter aktiv studentmedvirkning. Side 12 av 13

13 en består av to deler, en hjemmeeksamen og en prosjektoppgave. Første del er en individuell hjemmeeksamen som gjennomføres ved slutten av høstsemesteret. Hjemmeeksamen består i utarbeidelse av en utredningsskisse. Nærmere beskrivelse av krav til utredningsskissen vil bli lagt fram ved kursstart. Karakterene bestått/ikke bestått benyttes ved vurderingen. Neste del består av prosjektoppgaven som gjennomføres i vårsemesteret. Studentene velger selv tema for oppgaven, og temaet bør ha internasjonal orientering, f. eks. internasjonale attraksjoner, internasjonal turisme eller internasjonale markeder for turisme. Prosjektoppgaven vurderes med bokstavkarakterer. Utredningsskissen og prosjektoppgaven skal i sum tilsvare 15 studiepoeng. Full uttelling i kurset forutsetterat utredningsskissen er bestått og fagoppgaven godkjent (med ståkarakter). Mehmetoglu, M.: Kvalitativ metode for merkantile fag. Fagbokforlaget, Johannessen, Jon Arild og Olaisen, Johan: Prosjekt. Hvordan planlegge, gjennomføre og presentere prosjektoppgaven, utredninger og forskning. Fagbokforlaget (siste utgave). Veal, A.J.: Research Methods for Leisure and Tourism. Pitman Publishing. Siste utgave. RT PRA Prosjektoppgave med praksisopphold i bedrift Som RT PRO med følgende tillegg: Det som i hovedsak skiller RT PRA fra RT PRO er at førstnevnte inkluderer praksisopphold i en bedrift i stedet for arbeid med en større prosjektoppgave. I løpet praksisperioden skal studenten skrive en fagoppgave på ca. 15 sider (eksklusive vedlegg) som relaterer seg til praksisplassen. Praksisoppholdet er av ca. 3 mnd. Varighet, og praksisbedriften kan være nasjonal eller internasjonal. Ettersom studiet har en internasjonal profil, vil høgskolen legge til rette for at praksisen kan skje i utlandet. Høgskolen stiller spesielle krav av faglig og personlig karakter til de studenter som skal ta sin praksis i utlandet. Egne retningslinjer er utarbeidet og vil bli distribuert før søknadsfrist for arbeidspraksis er utløpt. Når det gjelder vurdering av faget RT PRA er denne tredelt: Den første del består av utredningsskissen (bestått/ikke bestått). Den andre del består av arbeidsattest fra praksisbedrift. Av denne skal det framgå om bedriften godkjenner studentens innsats i praksisperioden eller ikke. Den tredje del består av fagoppgaven. Fagoppgaven vurderes med bokstavkarakterer. Utredningsskissen, bedriftsoppholdet og fagoppgaven skal i sum tilsvare 20 studiepoeng. Full uttelling i faget forutsetter at de tre deler er bestått/godkjent. Side 13 av 13

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i hotell- og vertskapsledelse. Bachelor in Hotel and Hosting Management. 3-årig studium.

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i hotell- og vertskapsledelse. Bachelor in Hotel and Hosting Management. 3-årig studium. HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Bachelor i hotell- og vertskapsledelse Bachelor in Hotel and Hosting Management 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2012/13 Godkjent av dekan for NSF 21.12.2011 1.

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Einar Torrissen E-postadresse einar.torrissen@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse

Detaljer

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi 3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 Bidrag 6 vår - - - Bacheloroppgave (20), Arbeidslivssosiologi

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090714 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Dato: 30. april

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon INNLEDNING... 4 Hvem gjelder studieplanen/kursbeskrivelsene for... 4 Opptakskrav... 4 Mål... 4 Innhold... 5 1. Bachelor i økonomi og administrasjon...

Detaljer

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng)

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng) 16.12.2010 Siste versjon Studieplan Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng) Årsstudium i politikk og forvaltning, 2010-2011 (60 studiepoeng) Høgskolen i Oslo Avdeling

Detaljer

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år)

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Innledning Hvem gjelder fagplanen/kursbeskrivelsene for Denne fagplanen gjelder for kullet tatt inn i 1. år høsten 2005. Studenter som har hatt permisjon eller

Detaljer

Emneplan for Business studieåret 2014-2015

Emneplan for Business studieåret 2014-2015 Side 1/8 Emneplan for Business studieåret 2014-2015 SC-REI101 Innføring i reiseliv 7,5 studiepoeng Norsk Scandinavian College Høst /vår 1. LÆRINGSUTBYTTE Emnet skal gi de første og de nødvendige grunnleggende

Detaljer

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 2014-2015 Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid)

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 2014-2015 Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid) Sist endret 17.03.2014 Programplan Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 2014-2015 Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid) Gjelder for kull 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Bachelorstudium i Revisjonsfag, 2011 2012

Bachelorstudium i Revisjonsfag, 2011 2012 Sist endret 29.08.11 Fagplan Bachelorstudium i Revisjonsfag, 2011 2012 Bachelor Programme in Auditing and Accounting (180 Sp) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Siste versjon vedtatt

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2013 Drammen (Under utvikling, med forbehold om endringer)

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2013 Drammen (Under utvikling, med forbehold om endringer) Side 1/40 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2., og 3. studieår Kull 2013 Drammen (Under utvikling, med forbehold om endringer) HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Reiselivsledelse, bachelorstudium Norsk namn Reiselivsledelse, bachelorstudium Engelsk namn Tourism management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Harald Aaker E-postadresse

Detaljer

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Reiseliv Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lofoten Reiselivsfagskole, Svolvær (Aust- Lofoten videregående skole) Reiseliv Dato for vedtak: 29.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/68 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Fra fagutdanning til mastergrad

Fra fagutdanning til mastergrad Fra fagutdanning til mastergrad Med vår hjelp kommer du videre 3 Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. Gjennom FLT og utdanningsselskapet ADDISCO tilbyr vi relevante

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i sosialantropologi

Studieplan. Bachelorgradsprogram i sosialantropologi Oppdatert 29.11.2013 Studieplan Bachelorgradsprogram i sosialantropologi UiT Norges arktiske universitet Institutt for arkeologi og sosialantropologi Gjelder fra og med høsten 2014 1 Yrkesmuligheter Sosialantropologen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 355

SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 355 SIDE 355 Bachelorfordypning vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.12. Master vedtatt av Styret ved NTNU 20.09.00,

Detaljer

Mastergrad i samfunnssikkerhet

Mastergrad i samfunnssikkerhet STUDIEPLAN Mastergrad i samfunnssikkerhet Fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 120 studiepoeng 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet, med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Høgskolen i Harstad (HiH) i samarbeid med Lofoten Tourist Enterprises AS (LTE)

Høgskolen i Harstad (HiH) i samarbeid med Lofoten Tourist Enterprises AS (LTE) 1-årig høgskolestudium i Lofoten Høgskolen i Harstad (HiH) i samarbeid med Lofoten Tourist Enterprises AS (LTE) Reiselivet er i rask vekst. Norsk konkurransekraft ligger i distrikt og lokalsamfunn. Framtida

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier (Nettstudium) ved Bjørknes Høyskole AS Mars 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør

Detaljer