BACHELOR I REISELIV OG TURISME

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BACHELOR I REISELIV OG TURISME"

Transkript

1 Høgskolen i Harstad 2005/2006 Reiseliv og turisme BACHELOR I REISELIV OG TURISME 1. Reiselivsstudiet skal gi studentene nødvendig teoretisk innsikt og praktiske ferdigheter som grunnlag for forståelse av reiseliv og turisme som fenomen, som næring og som bransje, samt ferdigheter som er nødvendig for å arbeide med turister i reiselivsorganisasjoner og bedrifter. Reiselivsstudiet ved HiH legger stor vekt på at studentene tilegner seg flere språk i løpet av studietiden. Studiet legger også vekt på å gi kunnskap i reiselivsmarkeder, markedsanalyse og internasjonale forhold. Studiet benytter Nord-Norge og de tilliggende regioner til Harstad, som er unike områder i reiselivssammenheng, både som tema for undervisning i historie og kultur og som eksempler i undervisningen ellers. I tillegg gis studentene en viss innsikt i økonomiske og administrative fag, slik at de skal være i stand til å kommunisere med fagfolk på disse områdene. 2. Målgruppe/opptakskrav Studiets hovedmålgrupper er de som satser på å ha sin framtidige arbeidsplass i reiselivs- og turismenæringene, samt personer som allerede er i arbeid i reiselivsnæringen og som føler at de mangler den teoretiske bakgrunnen til å komme videre. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regelverk. 3. Høgskolekandidat og bachelor i Reiseliv og turisme Studenter som gjennomfører de to første år av det treårige studiet, vil oppnå tittelen Høgskolekandidat innenfor reiseliv og turisme. Studenter som ønsker å avslutte studiet ved Høgskolen i Harstad etter to studieår anbefales å skrive en utvidet prosjektoppgave på 15 studiepoeng i andre studieår. Det vil åpne for å ta et tredje årsstudium ved et annet studiested, og få tildelt bachelorgrad fra Høgskolen i Harstad. 4. Videre utdanningsmuligheter Etter 3-årig studium i reiseliv og turisme kan man søke opptak ved norsk eller utenlandsk mastergradsstudium i et emne innenfor reiseliv/turisme eller en Master of Business Administration. Høgskolen i Harstad har en særskilt avtale med Swansea Institute, University of Wales, som gir studentene forenklet opptak og reduserte skolepenger, ved mastergradstudium der. 5. Yrkesmuligheter Etter et studium i reiseliv og turisme har man mulighet til mange forskjellige jobber i reiselivsnæringen og i tilliggende næringer. Mange reiselivskandidater jobber i hotell og andre reiselivsbedrifter, på turistkontorer og i destinasjonsselskaper, i reisebyråer og i transportbedrifter, og noen arbeider med utvikling og drift av aktiviteter, attraksjoner og fornøyelsesparker. Det er også behov for kandidater som kan jobbe med reiseliv i kommunale, fylkeskommunale og statlige etater, i organisasjoner, museer og kulturattraksjoner, mv. Noen starter egne, eller tar over, reiselivsbedrifter. 6. Ekskursjoner Ekskursjoner legges primært i høgskolens nærområde og skal virke som supplement til kursene. 1. studieår legges en områdeekskursjon til Lofoten eller et annet nærområde. Det planlegges en utenlandsekskursjon i løpet av studiet. Ekskursjoner er å betrakte som obligatorisk på linje med andre arbeidskrav, det vil si at en ikke kan regne med å få gå opp til eksamen dersom ikke Godkjent på høgskolestyremøte Sist endret ved instituttledervedtak av Side 1 av 13

2 Høgskolen i Harstad 2005/2006 Reiseliv og turisme arbeidskravene er godkjent. Det er mulig å gi fritak fra ekskursjoner etter søknad dersom tungtveiende helsemessige eller sosiale årsaker taler for det. Studenter som får fritak fra ekskursjoner vil få andre arbeidskrav. Studentene må regne med en egenandel. P.t anslått til inntil kr i løpet av det 3-årige studiet. * Studieplan for 3-årig bachelor-studium i reiseliv og turisme 2003/06 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6 semester ØK MFØ Markedsføring RT INF 10 studiepoeng Innføring i reiselivsfag med reiselivsmarkedsføring og metode 25 studiepoeng Valg RT ITY Innføring i tysk eller RT ISP Spansk for reiseliv 15 studiepoeng RT ENG Engelsk for reiseliv 10 studiepoeng HSL BED ** Bedriftsøkonomi, regnskap og budsjettering 10 studiepoeng RT REH Reiselivsfaglige emner og historie (inkluderer prosjektoppgave) 30 studiepoeng RT TYS Tysk for reiselivet 10 studiepoeng HSL ORG ** Grunnleggende organisasjonsteori og personalledelse 10 studiepoeng * Kurs som undervises felles med øk adm ** Kurs som undervises felles med Handel, service og logistikk Obligatoriske og valgfrie kurs. RT LED Ledelse for reiselivet 15 studiepoeng RT TUR Turismeplanlegging og attraksjonsutvikling 10 studiepoeng Valgfag 15 studiepoeng RT PRO eller RT PRA Utredningsmetodikk og prosjektoppgave m/u bedriftsopphold 20 studiepoeng Obligatoriske kurs: ØK MFØ Markedsføring RT INF Innføring i reiselivsfag 25 sp RT ENG Engelsk for reiseliv HSL BED Bedriftsøkonomi, budsjettering og regnskap RT REH Reiselivsfaglige emner og historie m. prosjektoppgave 30 sp RT TYS Tysk for reiseliv HSL ORG Grunnleggende organisasjonsteori og personalledelse RT LED Ledelse for reiselivet 15 sp RT TUR Turismeplanlegging og attraksjonsutvikling RT PRO/ RT PRA Utredningsmetodikk og prosjektoppgave. 20 sp To varianter: Prosjektoppgave med bedriftsopphold eller Prosjektoppgave uten bedriftsopphold Valgkurs: 1.år: RT ITY Innføring i tysk 15 sp RT ISP Spansk for reiseliv 15 sp Godkjent på høgskolestyremøte Sist endret ved instituttledervedtak av Side 2 av 13

3 3. år: RT ISP Spansk for reiselivet 15 sp RT SPA Spansk II, påbyggingskurs (Forbehold om oppstart) 15 sp NB! Kurset Innføring i tysk er obligatorisk for studenter uten forkunnskaper i tysk fra før. Forkurs For studenter som har svake forkunnskaper i matematikk vil det være fordelaktig å følge et Forkurs i matematikk. Forkurset vil være nyttig i forhold til faget Bedriftsøkonomi, budsjettering og regnskap som går høstsemesteret i andre studieår, det vil derfor være tidsnok å ta forkurset som starter da. Beskrivelse av de enkelte kurs: NB! Endringer i pensumlitteraturen kan skje fram til 15. juni for kurs som starter i høstsemesteret og fram til 1.desember for kurs som starter i vårsemesteret. ØK MFØ Markedsføring For beskrivelse av faget, se studieplan for 2-årig øk adm. RT INF Innføring i reiselivsfag 25 sp Forkunnskaper Kursdelen Reiselivsmarkedsføring som begynner i andre semester forutsetter forkunnskaper tilsvarende kurset Markedsføring (). Kurset består av reiselivsfag, reiselivsmarkedsføring og metode. Kurset skal gi en innføring i reiselivet som fagfelt. Kurset vil gå inn på reiseliv sett fra forskjellige fagområder med deres tilnærmingsmåter, begreper og modeller. Kurset skal også plassere reiselivet som næring i norsk og internasjonal sammenheng, og gi en grunnleggende innføring i turistmarkedsføring. Metodedelen av kurset skal gi en innføring i samfunnsvitenskapelig metode, statistikk og markedsanalyse for reiseliv. Reiselivsfaglige emner vil komme inn på følgende begreper innen reiseliv: Reiseliv som fenomen og reiseliv som næring Reiselivets historie Destinasjoner Reiselivsproduktet Reisemønster og reisendes adferd Reiselivsetterspørsel og reiselivsmarkedet Reiselivspolitikken og reiselivets organisering Attraksjoner, ressursanalyse og destinasjonsutvikling Side 3 av 13

4 Internasjonal turisme og trender Turismens miljømessige, kulturelle og økonomiske konsekvenser for natur, mennesker og samfunn. Reiseliv og forskning Kurset skal gi et innblikk i forskningsprosessen fra ideen oppstår, via å definere en problemstilling, drive litteratursøk og samle inn relevante data, samt analysere disse, til det å rapportere skriftlig fra prosjektet på en tydelig og oversiktlig måte. Kurset vil spesielt ta utgangspunkt i innsamling og analyse av datamaterialer som er reiselivsrelevante. reiselivsmarkedsføring Begrepsavklaring, karakteristikker, rammebetingelser Segmentering i reiselivsnæringen Bruk av konkurransemidlene i reiselivsnæringen Forbrukeratferd Internmarkedsføring Relasjonsmarkedsføring Kvalitetsledelse i reiselivsnæringen Bransjeanalyser Reiseliv og internett Anvendt turistmarkedsføring metode Forskningsmetode Introduksjon til markedsanalyse Obligatorisk ekskursjon til Lofoten, forelesninger og gruppearbeid. Undervisningen vil stort sett være i form av forelesninger. I tillegg vil det bli noe case - basert undervisning, en del videofremvisning og diskusjoner, samt presentasjon av obligatorisk innleveringsoppgave. I løpet av kurset skal studentene utarbeide en ekskursjonsrapport. Denne evalueres av faglærer, og må være godkjent før skriftlig eksamen avlegges. I tillegg er det 3 andre obligatoriske arbeidskrav i løpet av kurset som må være godkjent før endelig eksamen. 4-timers individuell skriftlig eksamen. Pensum Weaver, D. & Lawton, L., 2002: Tourism Management, 2. edition. Wiley & Sons, Australia. Carter, J. (red.), 1997: A Sense of Place an interpretive planning handbook. Tourism and Environment Initiative, Inverness. Download PDF: Jacobsen, J.K.S. & Viken, A., 2002: Turisme. Fenomen og næring. Universitetsforlaget. Jakobsen, Erik W., Dirdal T., Fossum A. & Gautesen, K., 2002: Kurs for Norge. En verdiskapende reiselivsnæring. Forskningsrapport 10/2002. Handelshøgskolen BI, Oslo. Kamfjord, G. Lykkja, H & Puschmann, O.: Landskapet og reiselivsproduktet. NIJOS 4/97. Fitje, Anders, 2001: Turisme i Norge ei samfunnssak? Det norske samlaget. Side 4 av 13

5 Støre, Jonas G. m fl, 2003: Norge 2015, en reise verdt? Scenarier for turisme-norge. NT, SND og RBL. Kagge Forlag AS. Slettvold, Ola, 2000: Reiseliv i historien. HIF-notat 2000:10. I tillegg kommer kompendier og aktuelle artikler RT ENG Engelsk for reiseliv Kurset er rettet mot reiselivssektoren, og skal styrke studentenes evne til å bruke skriftlig og muntlig engelsk i arbeidet. Det legges vekt på å utvikle både generell språkferdighet og fagspråk spesielt rettet mot reiseliv og turisme. Målet er at studentene skal tilegne seg tilstrekkelige praktiske ferdigheter i engelsk til at de kan benytte språket i en arbeidssituasjon, uten alvorlige grammatiske eller idiomatiske feil. Den som skal bruke engelsk som arbeidsspråk, trenger gode generelle språkferdigheter. Det legges derfor vekt på praktiske øvelser for å trene opp språkferdigheter rettet mot reiselivssektoren. Muntlige ferdigheter øves ved hjelp av praktiske øvelser i å bruke engelsk knyttet til hotellvirksomhet og informasjonsformidling / produktinformasjon. Den skriftlige delen av kurset vil, i hovedsak, konsentrere seg om forretningskorrespondanse, rapportskriving og casedrøftelse. I kurset inngår også grunnleggende forståelse av andre kulturer. Videre vil oversettelse av reiselivsfaglige tekster stå sentralt, med vekt på nordnorske forhold. I løpet av kurset vil det komme inntil 3 arbeidskrav av ulike type f.eks skriftlige innleveringer, muntlige framlegg eller flervalgsoppgave. Disse evalueres av faglærer, og må være bestått før skriftlig eksamen. 4 timers skriftlig individuell eksamen og en muntlig individuell eksamen. Det gis separate karakterer for disse to deleksamener. Jacob, M & Strutt, P: English for International Tourism. Course Book and Workbook. Longman Kompendium Ordbøker: engelsk-engelsk ordbok er obligatorisk HSL ORG Grunnlegende organisasjonsteori og personalledelse For beskrivelse av faget, se studieplan for Handel, service og logistikk. HSL BED Bedriftsøkonomi, budsjettering og regnskap Side 5 av 13

6 For beskrivelse av faget, se studieplan for Handel og service og Logistikk. RT ISP Spansk for reiselivet 15 sp Dette kurset vil gå både for de førsteårsstudenter som har tilstrekkelige forkunnskaper til å gå rett inn på kurset RE 10.1 Tysk for reiselivet, og for tredjeårsstudenter som ikke har hatt spansk tidligere. Studentene vil i dette kurset utvikle ferdigheter i å lytte til, tale, lese og skrive spansk, slik at de blir i stand til å oppfatte og uttrykke seg i det daglige arbeidet innen reiselivsbransjen. Undervisningen vil bli lagt opp slik at muntlig kommunikasjon står i sentrum. Ordforråd og faste utrykk vil bli innøvd raskt for å kunne gi en aktiv språkbeherskelse. I grammatikken vil særlig arbeidet med verbene være viktig for å forstå og kunne uttrykke seg korrekt. Lytteforståelsen vil øves aktivt og ofte. Kurset vil også inneholde skriftlige øvinger. Tekster og emner som tas opp i studiet vil i størst mulig grad være knyttet til reiseliv. I den sammenheng vil spansk historie og kultur stå sentralt. Forelesninger, gruppearbeid og muntlig språktrening I løpet av kurset vil det komme inntil 5 arbeidskrav av ulike type f.eks skriftlige innleveringer, muntlige framlegg eller flervalgsoppgave. Disse evalueres av faglærer, og må være bestått før skriftlig eksamen. 4 timers skriftlig individuell eksamen og en muntlig individuell eksamen. Det gis separate karakterer for disse to deleksamener. Lagercrantz, Vall: Mucho gusto, tekstbok 1 og øvingsbok 1, Gyldendal, 1999 Tospråklig ordbok, for eksempel Aarli, Martínez López og Blom-Dahl: Spansk blå ordbok, Kunnskapsforlaget Falk og Sjølin: Spansk lommegrammatikk. Folkeuniversitets forlag, RE ITY Innføring i tysk 15 sp De som har forkunnskaper tilsvarende tysk B/C-språk får tilbud om ta kurset i Spansk for reiseliv. Kurset er beregnet for studenter med ingen eller dårlig bakgrunn i faget. Den vil også kunne tjene som repetisjons- og oppfriskningskurs. Studentene vil i dette kurset utvikle ferdigheter i å Side 6 av 13

7 lytte til, snakke, lese og skrive tysk slik at de blir i stand til å forstå tysk og uttrykke seg på tysk i generelle situasjoner. For å beherske tysk i en arbeidssituasjon, må man ha gode generelle språkkunnskaper. I dette kurset vil utviklingen av den språklige kompetansen stå sentralt i opplæringen. Grammatikk, syntaks og ordforråd vil være sentrale emner i forhold til både skrift og tale. Dette arbeidet vil ta utgangspunkt i lærebøkenes tekster og arbeidsoppgaver, i lytteøvelser etc. Undervisningen blir gitt dels på tysk, dels på norsk. Forelesninger, gruppearbeid og muntlig språktrening I løpet av kurset vil det komme inntil 5 arbeidskrav av ulike type f.eks skriftlige innleveringer, muntlige framlegg eller flervalgsoppgave. Disse evalueres av faglærer, og må være bestått før skriftlig eksamen. 4 timers skriftlig individuell eksamen og en muntlig individuell eksamen. Det gis separate karakterer for disse to deleksamener. Müller, Rusch, Scherling, Schmidt, Wertenschlag og Wilms: Moment mal!, Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, Lehrbuch 1 og Arbeitsbuch 1, Langenscheidt, 1996 Helge Parnemann: Deutsche Aktivitätsgrammatik, Cappelen 1999 Tospråklig ordbok, for eksempel Gerd Paulsen: Tysk blå ordbok,kunnskapsforlaget, 1998 RE TYS Tysk for reiseliv Forkunnskaper/krav til inntak Det kreves bestått eksamen fra Innføring i tysk eller bestått eksamen i studieretningsfag tysk B/C-språk fra videregående skole, eller tilsvarende. Kurset bygger på Innføring i tysk og tar sikte på å øke studentenes ferdigheter i tysk generelt, men også spesielt for å beherske situasjoner innenfor reiseliv og turisme. I løpet av kurset skal studentene tilegne seg språkferdigheter slik at de kan beherske tysk både skriftlig og muntlig i arbeidssituasjoner uten grove feil i grammatikk, syntaks eller ordforråd. Samtidig tar en sikte på å fordype studentenes kunnskaper om samfunnsmessige og kulturelle forhold i de tysktalende land. Kurset tar sikte på å utdype og perfeksjonere studentenes ferdigheter i tysk grammatikk, syntaks og ordforråd. Kurset er spesielt innrettet mot reiseliv og turisme. Med praktiske øvelser trenes de forskjellige ferdighetene opp. Muntlige ferdigheter blir styrket gjennom praktiske øvelser i å Side 7 av 13

8 bruke tysk. Skriftlige ferdigheter blir styrket gjennom arbeid med grammatikk, oversettelser av f.eks. forretningsbrev, forespørsler etc. Undervisningen blir gitt dels på tysk, dels på norsk. Forelesninger, gruppearbeid og muntlig språktrening I løpet av kurset vil det komme inntil 5 arbeidskrav av ulike type f.eks skriftlige innleveringer, muntlige framlegg eller flervalgsoppgave. Disse evalueres av faglærer, og må være bestått før skriftlig eksamen. 4 timers skriftlig individuell eksamen og en muntlig individuell eksamen. Det gis separate karakterer for disse to deleksamener. Hovedbok i kurset: Harald Frønsdal: Tysk grammatikk med øvinger. Oslo : Cappelen akademisk forl., Harald Frønsdal: Tysk økonomisk språk med handelskorrespondanse. Bergen 1985 Tilleggslitteratur blir lagt fram på forelesning. Tospråklig ordbok, f.eks.: Norsk-tysk tysk-norsk, Kunnskapsforlaget eller Tom Hustad, Stor norsk-tysk ordbok, Universitetsforlaget RT REH Reiselivsfaglige emner og historie med prosjektoppgave 30 sp Forkunnskaper Innføring i reiseliv. Kurset bygger på Innføring i reiselivsfag og gir en fordypning i reiselivsgeografi, natur og landskap som reiselivsprodukt samt bærekraftig turisme. Det blir gitt en generell innføring i natur, kultur og landskap, hvor lokale forhold blir satt inn i en global sammenheng. Reiselivsnæringas ansvar for å bevare disse ressursene blir også fokusert. Halve kurset er basert på forelesninger og ekskursjon, den andre delen består av en prosjektoppgave med kursrelevant tema. Kurset i historie skal gi en bred innføring i nordnorsk historie og kultur. Det vil bli lagt vekt på emner som er reiselivsrelevante. Kurset utdyper også innføringen i metode som ble gitt første studieår, nå med særlig vekt på statistikk og markedsanalyse. Bruk av statistikkprogrammet SPSS vil være en vesentlig del. Turismens ressurser. Globale, nasjonale og regionale forhold: Klima, geologi, landskap Vegetasjon, dyreliv og kulturlandskap Verdens kulturarv (WHL Unesco) Side 8 av 13

9 Europas, Nordens og Norges turistgeografi med utvalgte fordypningsområder Natur, kultur og turisme. Reiselivets miljøutfordringer Transport og konsekvenser Reiselivet og globaliseringsprosessen Demografisk, økonomisk og politisk historie fra vikingtid fram til i dag Nord-norsk litteratur og språkforhold, kulturelt og religiøst mangfold Forholdet kultur og reiseliv Teoretisk statistikk Utforming av spørreskjema Praktisk statistikk/dataanalyse Ekskursjon, forelesninger og gruppearbeid I løpet av kurset vil det komme inntil 3 arbeidskrav av ulike type f.eks skriftlige innleveringer, muntlige framlegg eller flervalgsoppgave. Disse evalueres av faglærer, og må være bestått før skriftlig eksamen. A) En prosjektoppgave (5 sp) og en 4 timers skriftlig eksamen. Det blir gitt en felles karakter. B) Studenter som velger 2-årig kandidatløp (høgskolekandidat) anbefales følgende vurderingsform hvor arbeidskravene utgår: En større prosjektoppgave på 15 sp. og en 4 timers skriftlig eksamen. Det blir gitt en felles karakter. Pensum Galbraith, Ian, 2000: Understanding the Physical World. Oxford University Press. Hallanaro, Eeva-Liisa & Marja Pylvänäinen, 2002: Nature in Northern Europe. Nord 2001:13. Nordic Council of Ministers, Copenhagen. Nilsen, Jan Erik & Dagfinn Trømborg, 1995: Geografi. Natur, kultur og samfunn. HøyskoleForlaget AS. Page, Stephen & Ross K. Dowling, 2002: Ecotourism. Prentice Hall. Kamfjord, Georg m fl, 1997: Landskapet og reiselivsproduktet. NIJOS-rapport 4/97. I tillegg kommer flere bøker og kompendier evt. artikkelsamlinger som blir oppgitt ved semesterstart. metode Krokan, Arne.; 1995: Å forstå statistikk (etc), Kolle forlag. I tillegg kommer en samling med aktuelle artikler som blir oppgitt ved kursstart. historie Ståle Dyrvik 1983 Historisk demografi. Kap 4 og 5. S Tore Einar Johansen "Markebygdene - i endringens tegn" (20 s.) Tore Einar Johansen "Bergkunst" (24 s.) Knut Kjeldstadli 1990 Fortida er ikke hva den engang var. Kap Nils Magne Knutsen 1990 Fra Ottar til Oluf. Utdrag s og Arnvid Lillehammer 1994 Aschehougs Norgeshistorie bind 1 "Fra jeger til bonde - inntil 800 e.kr." S , 68-81, , Side 9 av 13

10 Alf Ragnar Nielssen 1990 Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie. Bd IV. Fra Steinalderen til 1700-tallet. Nordnorsk kulturhistorie Bind 1. Kap 2, 4, 5, 7 Ottar 4/96 Issmelting og strandforskyvning. S (Deles ut på forelesning.) Ottar 5/95 Ottars verden Hallvard Tjelmeland 1996 "Kva er modernisering?" 13 s., i Stat,Religion, Etnisitet. Redigert av Finstad, Hansen, Minde, Niemi og Tjelmeland. RT LED Ledelse for reiseliv 15 sp Forkunnskaper: Faget bygger på kurset Organisasjonsteori og personalledelse eller tilsvarende Dette kurset skal gi en fordypning i noen sentrale emner av betydning for ledelse av servicebedrifter. Temaer som teorier om ledelse, organisasjonskultur, motivasjon, empowerment, gruppeledelse og endringsledelse vil være sentrale i kurset. Forelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner og eventuelt ekskursjon(er). I løpet av kurset skal studentene innlevere 2 obligatoriske arbeidsoppgaver som skal være godkjent før endelig eksamen. Én oppgave leveres i høstsemesteret og én oppgave i vårsemesteret. I tillegg skal hver student planlegge og gjennomføre et muntlig framlegg innenfor en ramme på 30 minutter basert på et gjennomarbeidet skriftlig materiale som utdeles de øvrige studenter. 6 timers skriftlig eksamen Draft, R. Leadership - Theory and Practice The Dryden Press (siste utgave) Anbefalt tilleggslitteratur: Grønnhaug, K. Hellesøy, O.Kaufmann G.: Ledelse i teori og praksis. Fagbokforlaget 2001 RT TUR Turismeplanlegging- og attraksjonsutvikling. Side 10 av 13

11 Forkunnskaper Innføring i Reiselivsfag. Reiselivsfaglige emner Kurset skal gi en fordypning i sentrale emner innen turismeplanlegging. Attraksjoner ogattraksjonenes betydning i forhold til utvikling av turistdestinasjoner skal vektlegges. Planlegging innen turisme hvorfor er det viktig? Planlegging innen turisme tilnærmingsmåter (approaches) Planlegging innen turismen på nasjonalt og regionalt nivå Planlegging innen turismen markedenes betydning Planlegging innen turismen destinasjonenes betydning (spesiell fokus mot utvalgte nord norske destinasjoner Planlegging innen turismen ulike former for turisme Planlegging knyttet til turistiske steder (resorts). Spesiell vektlegging av noen viktige nord norske turist steder Planlegging knyttet til attraksjoner contexten. Fokus mot sentrale attraksjoner i Nord- Norge Utvikling av attraksjoner kritiske suksessfaktorer Utvalgte emner knyttet til ledelse av attraksjoner Utvalgte casestudier Forelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner, fagdiskusjoner,ekskursjoner. I løpet av kurset skal hver student innlevere to oppgaver som skal være godkjent før eksamen. En oppgave skal innleveres i høstsemesteret og en fagoppgave i vårsemesteret. Skriftlig eksamen på 4 timer og muntlig eksamen. For å kunne gå opp til muntlig eksamen må skriftlig eksamen være bestått. Det gis en samlet karakter på kurset. Gunn, C.A (siste utgave) Tourism Planning. New York. Taylor&Francis Utvalgte kapitler Swarbrooke, J. (siste utgave) The Development and Management of Visitor Attractions. Butterworth Heineman. Utvalgte kapitler. Div. artikler innen fagfeltet. RT SPA Spansk II, påbyggingskurs 15 sp Forkunnskaper Grunnleggende kunnskaper i spansk som Spansk for reiselivet, eller tilsvarende. Side 11 av 13

12 Kurset tar sikte på å øke studentenes ferdigheter i spansk både muntlig og skriftlig. Man vil særlig legge vekt på emner som er relevant for reiseliv og turisme. Kurset legger vekt på praktisk bruk av språket, skriftlig og muntlig, Blant annet gjennom oppgaveløsning. I grammatikk bygger man på det som er kjent fra tidligere, og legger særlig vekt på fortidsformene imperfektum og indefinido, og bruken av disse. Studentene vil særlig få utvidet ordforrådet i emner som er aktuelle for reiselivet. I løpet av kurset vil det komme inntil 5 arbeidskrav av ulike type f.eks skriftlige innleveringer, muntlige framlegg eller flervalgsoppgave. Disse evalueres av faglærer, og må være bestått før skriftlig eksamen. 4 timers skriftig individuell eksamen og muntlig individuell eksamen. Det gis separate karakterer for disse to deleksamener. Barnéus og Rindar: Mucho gusto, lærebok 2 og øvingsbok 2, Gyldendal 2000 Falk og Sjølin: Spansk lommegrammatikk. Folkeuniversitets forlag, Tospråklig ordbok, for eksempel Aarli, Martínez López og Blom-Dahl: Spansk blå ordbok, Kunnskapsforlaget Kempin: Verbos españoles,payot, Lausanne RT PRO Utredningsmetodikk og prosjektoppgave 20 sp Studenten skal ved gjennomført kurs ha innsikt i og kunnskap om: Hvordan man lager ei god utredning De metodiske krav som stilles til planlegging og gjennomføring av et større skriftlig utredningsarbeid. smessige krav til en kvalitativ god utredningsskisse/ forskningsskisse. Innføring i utredningsarbeid, forsknings- og utviklingsarbeid. Valg av tema og avgrensning av tema. Krav til problemstillinger. søk og litteraturvurdering. Utvikling av design. Ulike tilnærminger i forhold til tema og problemstilling. Flere læremetoder vil bli anvendt, forelesninger, gruppearbeid, øvelser, presentasjoner osv. Kurset forutsetter aktiv studentmedvirkning. Side 12 av 13

13 en består av to deler, en hjemmeeksamen og en prosjektoppgave. Første del er en individuell hjemmeeksamen som gjennomføres ved slutten av høstsemesteret. Hjemmeeksamen består i utarbeidelse av en utredningsskisse. Nærmere beskrivelse av krav til utredningsskissen vil bli lagt fram ved kursstart. Karakterene bestått/ikke bestått benyttes ved vurderingen. Neste del består av prosjektoppgaven som gjennomføres i vårsemesteret. Studentene velger selv tema for oppgaven, og temaet bør ha internasjonal orientering, f. eks. internasjonale attraksjoner, internasjonal turisme eller internasjonale markeder for turisme. Prosjektoppgaven vurderes med bokstavkarakterer. Utredningsskissen og prosjektoppgaven skal i sum tilsvare 15 studiepoeng. Full uttelling i kurset forutsetterat utredningsskissen er bestått og fagoppgaven godkjent (med ståkarakter). Mehmetoglu, M.: Kvalitativ metode for merkantile fag. Fagbokforlaget, Johannessen, Jon Arild og Olaisen, Johan: Prosjekt. Hvordan planlegge, gjennomføre og presentere prosjektoppgaven, utredninger og forskning. Fagbokforlaget (siste utgave). Veal, A.J.: Research Methods for Leisure and Tourism. Pitman Publishing. Siste utgave. RT PRA Prosjektoppgave med praksisopphold i bedrift Som RT PRO med følgende tillegg: Det som i hovedsak skiller RT PRA fra RT PRO er at førstnevnte inkluderer praksisopphold i en bedrift i stedet for arbeid med en større prosjektoppgave. I løpet praksisperioden skal studenten skrive en fagoppgave på ca. 15 sider (eksklusive vedlegg) som relaterer seg til praksisplassen. Praksisoppholdet er av ca. 3 mnd. Varighet, og praksisbedriften kan være nasjonal eller internasjonal. Ettersom studiet har en internasjonal profil, vil høgskolen legge til rette for at praksisen kan skje i utlandet. Høgskolen stiller spesielle krav av faglig og personlig karakter til de studenter som skal ta sin praksis i utlandet. Egne retningslinjer er utarbeidet og vil bli distribuert før søknadsfrist for arbeidspraksis er utløpt. Når det gjelder vurdering av faget RT PRA er denne tredelt: Den første del består av utredningsskissen (bestått/ikke bestått). Den andre del består av arbeidsattest fra praksisbedrift. Av denne skal det framgå om bedriften godkjenner studentens innsats i praksisperioden eller ikke. Den tredje del består av fagoppgaven. Fagoppgaven vurderes med bokstavkarakterer. Utredningsskissen, bedriftsoppholdet og fagoppgaven skal i sum tilsvare 20 studiepoeng. Full uttelling i faget forutsetter at de tre deler er bestått/godkjent. Side 13 av 13

Reiseliv og turisme, 3-årig

Reiseliv og turisme, 3-årig Reiseliv og turisme, 3-årig Reiselivsstudiet skal gi studentene nødvendig teoretisk innsikt og praktiske ferdigheter som grunnlag for forståelse av reiseliv og turisme som fenomen, som næring og som bransje,

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017

Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017 Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017 Innholdsfortegnelse SPA1202 Spansk språkferdighet og litteratur... 1 SPA1104 Spansk språk II... 4 SPA2402 Spanskspråklige tekster... 7 SPA1202 Spansk språkferdighet

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan. 20 studiepoeng

Studieplan. 20 studiepoeng Studieplan Nordnorsk landskap og kulturhistorie i et lokalt perspektiv 20 studiepoeng Et videreutdanningstilbud utviklet av Institutt for arkeologi (IAR) og Institutt for geologi (IG) og Institutt for

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG NO EN Samfunnsfag Studiet tar opp innhold og arbeidsmåter som er sentrale for de tre fagene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen: samfunnskunnskap, geografi og historie. Studiet vil også være relevant

Detaljer

Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng

Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng Gjelder for studenter tatt opp Redigering av studie- og emnebeskrivelser Innledning I et globalt perspektiv er det store utfordringer knyttet til klima,

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Studieprogram B-REILED, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET 30 studiepoeng Høgskolen i Harstad 2007 1 1. Innledning Denne utdanningen er tilpasset de utfordringene ansatte og ledere i kommunal- og

Detaljer

Eksamensoversikt sortert på emne

Eksamensoversikt sortert på emne Hovedemne: ADV-ECO e-commerce e-commerce 05.05.2008 HIH 26.05.2008 S 9:00 4 T 05.05.2008 Hovedemne: ADV-PWR MC Project Assignment with research methodology Project Work with research methodology - Multiple

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2014/2015 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Høgskolen i Harstad (HiH) i samarbeid med Lofoten Tourist Enterprises AS (LTE)

Høgskolen i Harstad (HiH) i samarbeid med Lofoten Tourist Enterprises AS (LTE) 1-årig høgskolestudium i Lofoten Høgskolen i Harstad (HiH) i samarbeid med Lofoten Tourist Enterprises AS (LTE) Reiselivet er i rask vekst. Norsk konkurransekraft ligger i distrikt og lokalsamfunn. Framtida

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN Informasjonssystemer IKT er et variert fagfelt med jobbmuligheter innen mange ulike bransjer. Samfunnets bruk av datasystemer blir stadig mer kompleks og det er et stort behov for kompetanse innen

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Risiko, sårbarhet og beredskap

Risiko, sårbarhet og beredskap Studieplan Risiko, sårbarhet og beredskap 30 studiepoeng Godkjent i studieplanutvalget: 24.02.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 01.03.2010 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Studiet

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Eksamensoversikt sortert på emne

Eksamensoversikt sortert på emne Hovedemne: ADVINT International marketing and strategy International marketing and strategy 30.11.2007 HIH 21.12.2007 H 9:00 1 U 07.12.2007 Hovedemne: ADV-PBL Marketing Communication and B2B Marketing

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Grunnleggende emner i lulesamisk språk

Grunnleggende emner i lulesamisk språk Grunnleggende emner i lulesamisk språk Grunnleggende emner i lulesamisk språk er på til sammen på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner som gir en elementær innføring i lulesamisk språk og egner seg

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato:

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Norsk som andrespråk Studiet går over to semestre 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne)

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne) 1. Studiets navn: Bachelor i språk og litteratur 2. Studiets grad/nivå, varighet og omfang Grad: Bachelor. Varighet: 3 år. Omfang: 180 stp. 3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

MBA i økologisk økonomi

MBA i økologisk økonomi NO EN MBA i økologisk økonomi Er du opptatt av miljø- og samfunnsansvar? Ønsker du økt kompetanse innenfor miljø- og samfunnsansvarlig økonomi? Vil du helst ha mulighet til å kombinere studier og jobb?

Detaljer

Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5

Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5 Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5 Grunnstudium 300 studiepoeng 5 år Kristiansand Opptakskrav Generell studiekompetanse og ett av fagene 2MX/2MY/3MZ og ett av fagene 3MX/3FY/3KJ/3BI.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap 05 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Navn: Bokmål: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Nynorsk: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitskap Engelsk: Bachelor

Detaljer

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor For opptak til mastergradsprogram i sosiologi kreves avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng sosiologi, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng

Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng STUDIUM I Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng Høgskolen i Telemark Framlegg til studieplan Spansk og latinamerikansk språk og kultur 02.10.08 Innhald Spansk språk og latinamerikansk-

Detaljer

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist NO EN Grunnstudium Mangler du de nødvendige realfagene for å begynne på naturvitenskapelige studier? Grunnstudium er en innfallsport for videre studier, enten du mangler realfag eller du ikke har bestemt

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplanfor bachelor i journalistikk

Studieplanfor bachelor i journalistikk Studieplanfor bachelor i journalistikk Navn: Journalistikk / Journalism Oppnådd grad / type studium: Bachelorgrad Omfang: 180 studiepoeng Opptakskrav For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må man

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Coaching av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i organisasjoner Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå.

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium,

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium, NO EN Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium, Helgeland Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Årsstudium i innovasjon, entreprenørskap og foretaksutvikling Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, normert til ett års

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium NO EN Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat og offentlig

Detaljer

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 1 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer