INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR FO Buskerud deltok i 1. mai markeringen i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR. 1-2009 INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2008. FO Buskerud deltok i 1. mai markeringen i"

Transkript

1 Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR FO Buskerud deltok i 1. mai markeringen i Bli Drammen med på med FO Buskerud seminaret KLÆKKEN egen parole. HOTELL, MARS 2008 Parolen var ikke forhåndgodkjent, men myndige FO veteraner med tidligere nestleder i FO Solveig Nysether i spissen, lot seg ikke stoppe av slikt. Den lokale LO ledelsen kunne for skams skyld ikke vise ut parole om likelønn fra toget. Fra venstre Maria Kiraly, Solveig Nysether og Turid Kristoffersen. SEMINAR: Rolf Rønning: New public management i helse- og sosialsektoren feil svar på et viktig spørsmål?" VITAMIN-INNSPRØYTNING: Torleif Lundquist: Klar tale humor alvor og faglig påfyll! Les i dette nummer: MIDDAG OVERNATTING! leders hjørne REPRESENTANTSKAPSMØTE: betyr NAV en svekket kommunal sosialtjeneste? Forbundsleder i FO Randi Reese profesjonsdebatt i FO FO fyller i disse dager 15 år. Som jubileumsgave til våre medlemmer tilbyr vi invitasjon til i år hele nettverkskonferanse arrangementet for gratis. FO- medlemmer Det vil si i skoleverket uansett hva du deltar på: pris kr.0.-! Se nærmere den tradisjonelle opplysninger høstkonferansen inne i bladet! på Fossesholm representantskapsmøtet: FO satte utviklingshemmende på den politiske dagsorden HVEM - HVA - NÅR - HVOR ALT DU VIL VITE OM FO BUSKERUD!

2 Lederen Kjære FO medlem! I skrivende stund sitter jeg og hører måkene skrike utenfor kontorvinduet mitt, sola skinner og det er sommerstille i bygget. Norge har tatt sommerferie, og nå er det snart også min tur. Jeg gleder meg til tid sammen med familien, til lange frokoster, til opplevelser, til dager fulle av muligheter til ettertanke eller til å ikke tenke så mye i det hele tatt. Til dager hvor produksjonstall og effektivitet og pasientfl yt er fremmedord. Det er mitt håp at dere også har fått denne muligheten til å la hodet og kroppen følge sitt naturlige tempo, at dere har fått det nødvendige avbrekket fra arbeidet og har energi til å møte en høst med nye muligheter, utfordringer, problemer, endringer, sjanser. Dette halvåret som vi har lagt bak oss, har vært preget av oppstart av en ny årsmøteperiode. Mange av oss er nye i vervet- selv om jeg har hørt ordet resirkulering blitt nevnt i forbindelse med årets valg. Jeg for min del er glad og beæret over å få tillit til en ny periode som leder. Det vil alltid ta litt tid før styret og utvalgene får samlet seg og finner sin arbeidsform. Men vi har fått gjennomført vårens viktigste medlemsarrangementer, som 1. mai frokosten og sommerfesten. Vi har hatt jevnlige arbeidsutvalgs- og styremøter og vi har avholdt representantskapsmøte. Så selv om FO- kontoret til tider har vært kaotisk og rotete, så er min konklusjon at vi kan være fornøyd med oppstarten. Så over til de nye mulighetene høsten bringer. Det er mange spennende saker å gripe fatt i. Utdanningspolitikk er en sak jeg regner med vi vil snakke mye om fremover. Som dere kanskje vet, nedsatte barne- og familieministeren et utvalg som skulle se på kompetansebehovet i barneverntjenesten. Det såkalte Befringutvalget kom med sin uttalelse i vår, og sier i korte trekk at verken barnevernpedagog- eller sosionomutdanningen tilfredsstiller kompetansebehovet som trengs for å kunne jobbe i barneverntjenesten. Dette er en diskusjon FO må være aktiv deltager i. Jeg vil være med å påvirke fremtidas sosialarbeiderutdanning! Men jeg ser for meg at dette blir en krevende debatt for oss internt i FO. Det vil kreve at vi tør å se på våre utdanninger med et kritisk blikk, lytte til andres standpunkt og være modige i forhold til å se på kreative løsninger. Det vil kreve at vi tør å se forskjellighetene mellom våre utdanninger og kanskje må vi la hver profesjon finne sin egen vei. Jeg synes at forslagene om turnusår, utvidelse av utdanningens lengde og feltautorisasjon er spennende, selv om jeg ikke uten videre er sikker på at det er løsningen. Jeg liker ikke akademiseringen som skjer i samfunnet vårt, og har vært komfortabel med den løsningen som har eksistert nå; hvor man etter grunnutdanning og praksis tar en videreutdanning innenfor det fagfeltet man jobber. Jeg har en sterk tro på at yrket vårt læres best gjennom teori og praksis. Høsten må også brukes til å forberede oss til neste hovedtariffoppgjør. Det er fortsatt mange uløste problemstillinger knyttet til områder som likelønn, uttelling for kompetanse, arbeidstid, forskjellen til privat avlønning og til sammenlignbare yrkesgrupper, for å nevne noen. For min egen del blir nok fokuset denne høsten sterkest på private forhold, da jeg venter barn i oktober. Med ett vokser den lille familien på tre tobente og en firbent med et medlem. Men til tross for ammetåke, bleier og søvnmangel, så kommer jeg nok til å følge med. Engasjementet tar ikke permisjon, og jeg håper å få med meg flere FO arrangementer. I november ville NOSO (norsk sosionomforbund) ha fylt 50 år, og det markeres med en jubileumskonferanse. Kanskje vi sees? Med ønske om en engasjerende og spennende høst, Rita Cecilie Skinstad- Bermingrud leder FO Buskerud 2

3 Invitasjon til regional samling for ansatte i skole, barnehage, SFO eller PPT i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- Agder og Vest- Agder FO Buskerud har fått flere tilbakemeldinger fra FOere i skole, barnehage, SFO eller PPT om at man føler seg litt som en ensom svale og savner fellesskap med andre sosialarbeidere. Yrkesfaglig utvalg i FO Buskerud ønsker derfor å invitere til regional nettverkssamling på Tyrifjord hotell 8-9. september. Vi håper at dette vil gi faglig og sosialt påfyll og håper at vi kan etablere et nettverk med faste møtepunkter fremover. Vi ønsker hjertelig velkommen til to spennende og engasjerende dager, med fokus på hvordan det er å være sosialarbeider i skole, barnehage, SFO eller PPT. Harald Baardseth vil ha et faglig innlegg om sosialfaglig arbeid i skolen. Han har jobbet 13 år som miljøterapeut i eller i tilknytning til skole og 7 år som veileder i skolen som ansatt på BUP. Fylkessekretær i Buskerud, Bjarne Gilje, vil holde et innlegg om arbeids- og lønnsvilkår. Vi vil også sette av tid til å etablere et nettverk, og vil da dele forsamlingen opp etter geografiske områder. Samlingen er gratis for FO medlemmer. Påmelding innen til eller på fax Med vennlig hilsen Arnt Eugen Skretteberg Yrkesfaglig ansvarlig for barnevernpedagogene Felles yrkesfaglig utvalg Rita Cecilie Skinstad- Bermingrud Fylkesleder Veiledernettverk Ved fylkeskontoret får vi med jevne mellomrom henvendelser fra medlemmer som er på jakt etter veiledere. Det vi har kunnet hjelpe til med da er en liste over de av dere som ligger inne i medlemsregistrene som godkjente veiledere. Det vi ikke har kunnet hjelpe med er hvem som tar på seg oppdrag for tiden, hvilken erfaring de har osv. I fjor bestemte vi oss derfor for å sende ut en henvendelse til alle godkjente veiledere i Buskerud for å gjøre en første kartlegging av hvem som er aktive som veiledere nå, og om det kunne være interesse for å danne et veiledernettverk i Buskerud. Responsen var veldig stor! Så godt som alle svarte på henvendelsen og veldig mange ga uttrykk for at mangelen på et nettverk med andre veiledere har vært et savn. På årsmøtet i mars i år ble det vedtatt et handlingsprogram som slår fast at vi skal ha et økt fokus på faglig veiledning de neste to årene. Derfor planlegger nå vårt yrkesfaglige utvalg en samling for alle godkjente veiledere på Dr. Holms hotell på Geilo fra desember (sett av datoene!) Denne håper vi vil være starten på et fruktbart nettverk i Buskerud. Mer informasjon om denne samlingen kommer senere. Neste år planlegger vi et 40-timers kurs i veiledningsteori og metode for de som ønsker å bli FO-godkjente veiledere. Og for de er det da forhåpentligvis bare å velge og vrake i entusiastiske veiledere som kan gi de obligatoriske veiledningstimene som fører frem til godkjenning 3

4 Fører NAV til en svekket kommunal sosialtjeneste? En bekymringsmelding. Av Bjarne Gilje, fylkesekretær FO Buskerud I vår har jeg vært på en liten turné. Sammen med Harald Lund fra LO Stat, Mette Asmyhr fra Fagforbundet og Hans Martin Solberg/ Kari Teigen fra NTL har jeg besøkt 11 av Buskeruds 15 etablerte NAV- kontorer. Formålet med denne runden var primært å bidra til å etablere et organisert samarbeid mellom LO forbundene lokalt. Samtidig ble den en god anledning til å møte FO tillitsvalgte ved NAV-kontorene og høre deres betraktninger om sin arbeidshverdag. Det jeg fikk høre gjorde meg bekymret. I forskrift til arbeids - og velferdsforvaltningsloven heter det: Avtale mellom Arbeids- og velferdsetaten og en kommune om felles lokalt kontor kan inneholde bestemmelser om at statlig og kommunalt ansatt personell kan utføre oppgaver, herunder fatte enkeltvedtak, på hverandres myndighetsområder (.). Denne muligheten er tatt i bruk ved alle kontorene vi besøkte. Det er ikke så rart. Det å samhandle på tvers av statlig og kommunalt forvaltningsområde er jo et viktig poeng med hele reformen. Men det er når tillitsvalgte fra et klart flertall av kommune kommer med utsagn som at oppsøkende arbeid og oppfølging av rusklienter er blitt salderingspost, de statlige oppgavene fortrenger sosialfaglig jobbing, jeg ble ansatt som ruskonsulent, men bruker tiden min på å saksbehandle attføringsaker, her har vi ikke vært på hjemmebesøk siden vi ble NAV-kontor, vi blir telt og målt på alt som er statlig mens sosialklientene blir nedprioritet blir jeg bekymret. Et gjennomgående bilde er at det er de kommunalt ansatte som settes til å utføre oppgaver på det statlige område, det er disse oppgavene som har prioritet. Det kan være mange og kanskje også rimelige forklaringer på dette. Innenfor trygdeområdet har saksbunkene vært store og saksbehandlingstiden for ulike trygdeytelser har vært urimelig lang. Å avlaste pressede kolleger fra det statlige NAV-området er ikke nødvendigvis urimelig. Men det er bekymringsfullt når bildet så klart viser at arbeidet med den kommunale delen av NAV blir nedprioritert og at kvaliteten på dette arbeidet blir sterkt redusert. Både fordi det fører til at klienter ikke får helt nødvendig bistand, men også fordi det kan føre til redusert motivasjon og trivsel hos kommunalt sosialfaglig ansatte - våre medlemmer - som blir satt til å utføre helt andre oppgaver enn det de en gang tok utdanning for å gjøre. Konsekvensen kan være at flere søker seg bort fra NAV kontorene for å kunne bruke kompetansen sin. Hvorfor blir det slik? Vårt håp var jo en sosialfagliggjøring av NAV- kontorene med en bred og tett oppfølging av alle klienter med sammensatte behov. Nå kan det se ut til at de gode intensjoner drukner i saksmengde og rapporteringsrutiner. Det er flere årsaker til dette: en enhetlig og sterk styring av den statlige NAVetaten har større gjennomslag enn en fragmentert og svak og kanskje også uinteressert kommunal ledelse. Dette gir sterk ubalanse i maktforholdet NAV Buskerud knytter lederne tettere til seg med tydelige krav om resultater og rapportering, de fleste av dem er statlig ansatt >> 4

5 Kommunale rådmenn og politikere har kanskje enda mindre oversikt over og innsyn i sosialtjenesten enn før. At NAV-reformen ser ut til å få som konsekvens at både kvantitet av og kvalitet på de kommunale sosiale tjenesten svekkes bør få de lokale politikere til å våkne. Kan de akseptere at kommunale tjenester blir skadelidende over tid at rusmisbrukere og andre med stort behov for personlig oppfølging ikke får nødvendig bistand? eller at kommunale lønnsmidler i utstrakt grad brukes til å bistå med statlige oppgaver uten at det skjer tilsvarende gjenytelser motsatt vei? Forskriften til arbeids - og velferdsforvaltningsloven inneholder en bestemmelse om partene (kommunen eller arbeids- og velferdsetaten) kan tilbakekalle ordningen med å utføre oppgaver på hverandres område. Å gjøre dette vil være dramatisk for NAVfellesskapet og neppe aktuell politikk? Det som må til er et mye større lokalt politisk engasjement og bevissthet om at kommunene fortsatt har et ansvar for sosialtjenesten. Både statlige og kommunalt ansatte ledere har ansvar for å rapportere til kommunen i tråd med fastsatte retningslinjer for slik rapportering. Mens rapportering for statlig området synes å gå på skinner til NAV Buskerud kan det være grunn til å tvile på i hvilken grad lokal kommuneledelse og politikere etterspør og mottar rapporter fra sosialtjenesten. Hva gjør vi i FO? FO har stort fokus på NAV. FO sentralt har jevnlige møter med representanter fra storting og departement og har i møter med Arbeidsministeren bl.a. pekt på viktigheten av å verdsette og utvikle den sosialfaglige kompetanse i NAV. FO er hyppig på banen med utspill i politisk miljø for øvrig og i media. Fra fylkesavdelingens side har NAV-reformen vært høyt prioritert ved at de vi siste årene har invitert til en rekke seminar med NAV reformen og arbeid på NAV- kontor som tema. Turneen rundt til resterende NAV- kontor vil fortsette og LO Stat planlegger en samling for tillitsvalgte fra de ulike LO forbundene i NAV. En viktig målsetting for FO Buskerud er å komme sterkere på banen overfor NAV Buskerud. Her er det en utfordring at FO etter reglene om medbestemmelse i statlig sektor er for få til å ha selvstendig representasjonsrett. Her er vi i FO og Fagforbundet avhengig av en godt samarbeid med NTL. Lokalt kan det gjøres en jobb for å få kommune- ledelse og politikere sterke på banen. FO vil følge NAV kontorene tett videre og vi tar gjerne imot ris eller ros for det vi har gjort så langt og innspill for videre jobbing! Felles Yrkesfaglig utvalg Buskerud inviterer til fagkonferanse Fredag 18. September 2009 kl. 09: på Fossesholm herregård, Vestfossen. Utviklingshemmedes levekår Anna Kittelsaa, sosionom, seniorrådgiver ved nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming og seniorforsker ved NTNU samfunnsforskning Vi ønsker dialog og erfaringsutveksling fra praksisfeltet om utviklingshemmedes levekår, og tanker rundt hvorfor så få fra våre yrkesgrupper-og vernepleiere spesielt, er representert i arbeidet med utviklingshemmede. Derfor er alle dere som har valgt bort dette arbeidsfeltet spesielt velkomne! Seminaret er gratis for FO-medlemmer (inkl. lunsj). Påmelding innen 7. september til FO-kontoret: 5

6 FO Buskerudseminaret 2009 Nærmere 100 FO-medlemmer var samlet til det tradisjonelle FO Buskerud-seminaret som ble avhold på Tyrifjord hotell 6-7. mars. På programmet stod tema om sosialfagets plass og vilkår ved professor i sosialt arbeid Edgar Marthinsen. Lege og begeistringskunstner Magnar Kleiven stod for den noe lettere delen av programmet. Som billedserien nedenfor viser klarte han å begeistre de fremmøtte deltakerne. Det ble også avholdt årsmøte. Protokoll fra dette finner du på vår hjemmeside. Marie Lundblad ble behørig takket av som leder og Rita C. Skinstad-Bermingrud ble valgt til ny leder av FO Buskerud. Hun var også leder perioden før Marie. Neste års arrangement er under planlegging og vil finne sted på Tyrifjord hotell fra mars Merk datoen! Avtroppende leder Marie sammen med nyvalgt leder Rita 6

7 Nedenfor finner du navn og kontaktinformasjon over de nyvalgte styremedlemmene og varamedlemmene. Vi er alle opptatt av å gjøre en god innsats for FO Buskerud denne perioden, og setter stor pris på innspill, tips og råd fra medlemmene. Ta gjerne kontakt med en av oss! Det nye arbeidsutvalget. F.v. Trond Henriksen, Bjarne Gilje, Marianne S. Johnsen og Rita C. Skinstad- Bermingrud. Nedenfor finner du navn og kontaktinformasjon over de nyvalgte styremedlemmene og varamedlemmene. Vi er alle opptatt av å gjøre en god innsats for FO Buskerud denne perioden, og setter stor pris på innspill, tips og råd fra medlemmene. Ta gjerne kontakt med en av oss! FO BUSKERUD Adresse: Nedre Storgate 9, 3015 Drammen Telefon: Fax Hjemmeside Org.nr AVDELINGSSTYRET Verv Navn Arbeid Mobil Adresse Privat E-post Leder Rita C. Skinstad-Bermingrud (s) / Neptunveien 48, 3055 Krokstadelva blefjellsykehus.no Kontordag torsdag - fredag Nestleder Marianne Solberg Johnsen (v) Venusfaret 19, 3033 Drammen blefjellsykehus.no Kasserer Trond Rekdal Henriksen Arnebergjordet 4, 3320 Vestfossen F.sekretær Bjarne Gilje (s) Barlindveien 14,3032 Drammen Yf ansv. bvp Arnt Skretteberg (b) Vinkelvn.3, 3340 Åmot Yf ansv. sos Marie Lundblad (s) Tømmerveien, 3340 Åmot Yf ansv vpl Stine Østerud (v) Leder yfu Vesleveien 6, 3300 Hokksund HS-pol.utv. Helene Gabrielsen (v) Thorstein Stenbeksv. 12, 3610 Kongsberg Tariffpol utv. Liv-Anita Leithe Merkurveien 14, 3055 Krokstadelva / LS -repr. Gudmund Rype (b) Finn Blackstadsvei 112, 3021 Drammen / Vara bvp Siv Gunhild Grøneng / Øvre Storgate 55B, 3018 Drammen Vara sos Tone Nilsen (s) Verksveien 6A, 3050 Mjøndalen / Vara vpl Hege Marie K. Nilsen Bueveien 6, 3060 Svelvik / 1. Vara Siv-Iren Hansen Tollamoen, 3330 Skotselv 2.vara Odd Borgar Kolstad Pb. 101, 3371 Vikersund 3.vara Harald Baardseth Heggvn 3, 3340 Åmot 7

8 Hallingdalsseminaret FO Buskerud inviterer igjen til FO-bowling med nogo attåt på Dr. Holms hotell på Geilo. Er du FO-medlem og bor i Hallingdal, sett av november! Vi starter som vanlig opp med bowlingturnering kl.17.00, deretter samles vi til en god middag. De som ønsker det har tilbud om overnatting på hotellet. Fredag 20. blir det seminar med faglig innhold. Tema og innleder her er enda ikke fastsatt. Alle medlemmer i Hallingdal vi få egen invitasjon i posten med ytterligere informasjon om arrangementet og påmelding. FO Buskerud har avholdt representantskapsmøte 18. og 19. juni avholdt vi representantskapsmøte på Sundvolden hotell. Selv om møtet ble lovlig sent, og klint oppi sommerferie og sommeravslutninger, var vi over 20 representanter som deltok. Ros til FO Drammen som møtte med alle sine fem representanter! Dette repskapets hovedfokus var politisk påvirkning. Erling Segelstad, som er leder i FO Hedmark og medlem i yrkesetisk råd samt tidligere nestleder sentralt, holdt innledningsforedraget for oss, om spenningsfeltet mellom etikk og politikk. Hans foredrag var engasjerende og til tider kanskje litt provoserende, i hvert fall gav han oss mye stoff til ettertanke. Hans tanker om menneskeverd og likeverd brakte meg tilbake til grunntanken om hva som gjorde at jeg ble sosialarbeider, og hvorfor politisk påvirkning er så viktig. Segelstads innledning dannet på et vis bakteppet for hovedhappeningen som var politikerdebatten. Vi hadde invitert fem politiske partier, hvorav fire deltok. Hovedintensjonen vår med debatten, var å informere politikerne om saker vi er opptatt av. Vi hadde valgt ut tre temaer; utviklingshemmede, den kommunale barneverntjenesten og skole. Fire FO`ere innledet om temaene, før politikerne fikk mulighet til å komme med egne innledninger. Dette ble en veldig interessant debatt, som virkelig gav mersmak. Se for øvrig egen sak. Dag to var fullstappet av viktige FO saker. 2. nestleder sentralt, Kjetil Ostling, innledet den utdanningspolitiske debatten, en sak vi vil følge opp videre. Han gav oss et lite innblikk i hva som ligger til grunn for debatten, som i korte trekk handler om hvordan våre utdanninger vil se ut i fremtiden. Dette er en viktig sak for oss, som også vi i Buskerud vil ha fokus på fremover. Se for øvrig innlegget til landstyrerepresentanten vår, som omhandler denne saken. Kjetil gav også en tilbakemelding om tariffoppgjøret, hvor hovedfokuset var på pensjonsspørsmålet. Videre hadde vår nye helse- og sosialpolitiske sekretær, Harald Baardseth, et innlegg om sitt arbeid og oppfordret repskapet til å komme med innspill. Hans rolle er ny for oss, men har vært et svært verdifullt bidrag til fylkeskontoret. Politikerdelen av dette repskapet har vi fått til takket være hans arbeidsinnsats, og han har fått til mediadekning på skolepolitikk. Avslutningsvis hadde vi trekning av fagstipendet. Vi hadde utlyst tre fagstipender, og fikk fire søkere. Repskapet valgte å innvilge alle fire søknadene! De som skal reise på fagkonferanse i Trondheim i september er; Torhild Lien, BUP Ringerike sykehus, Solveig Reine, konsulent for personer med nedsatt funksjonsevne i Hol kommune, Laila Øhren, Ringerike kommune og Anne Sophie Martinsen, Ringerike kommune. Vi gleder oss til tilbakemelding fra disse i neste utgave av BUSKSTIKKA! Alt i alt to fulle dager med mye påfyll, både faglig og politisk og som alltid - sosialt! Slik et repskap i FO Buskerud skal være! 8

9 3 på rep. skap Arnt Skretteberg har intervjuet 3 representanter som deltok på representantskapsmøte på Sundvolden hotell juni 2009 Navn: Helge Egede-Nissen Stilling: Prosjektleder, Ringerike kommune Profesjon: Vernepleier m/ PPU Hvordan har du opplevd dette rep.skapet? Første dag var svært engasjerende og virket som en vitamininnsprøytning. Andre dagen har vært mer varierende av interesse. Har du vært på rep.skap før? Ja, to ganger Navn: Bianca Sørensen Stilling: Barnevernkurator, Drammen kommune Profesjon: Barnevernpedagog Hvordan har du opplevd dette rep.skapet? Inspirerende og motiverende for videre arbeid i FO. Fått mye kunnskap om arbeidet som blir gjort i FO. Har du vært på rep.skap før? Nei. Navn: Trine Bakke Stilling: Familieterapeut Profesjon: Barnevernpedagog Hvordan har du opplevd dette rep.skapet? Vært spent på hvordan dagene ville bli i forkant. Forventningene var i første omgang å bli kjent med de andre i rep.skapet. Spennende å være her, med de temaene som har vært. Det at politikerne var invitert til dialog var veldig OK. Informasjon fra FO sentralt var nyttig. To spennende og utfordrende dager. Har du vært på rep.skap før? Nei. 9

10 FO Buskerud satte utviklingshemmede på dagsorden Den 18. juni inviterte FO Buskerud representanter og politikere til debatt om helseog sosialfaglige tema. Debatten vakte engasjement blant deltakerne. I forbindelse med representantskapsmøtet juni arrangerte FO Buskerud politikerdebatt. Fra de politiske partiene deltok disse: Lise Christoffersen (AP) Ole Johnny Stavn (SP), Lena Reitan (SV) og Jon Helgheim (FrP). FOerne Marianne S. Johnsen, Ragnhild Heiret, Harald Baardseth og Bente Pallin innledet om følgende tema: Utviklingshemmedes levekår, atferdsproblemer i skolen og situasjonen i den kommunale barneverntjenesten. Dette var første gang FO Buskerud inviterte politikere til å diskutere med oss og leder av FO Buskerud Rita C. Skinstad-Bermingrud var spent i forkant. Politikerne ble plassert i hesteskoen blant FO representantene for å markere at dette skulle være et møte med fokus på formidling av kunnskap, erfaringer og dialog om utfordringer og løsninger. Poenget var ikke at politikerne skulle drive valgkamp eller krangle om ansvar eller eget partis fortreffelighet. Nå var det få av partiene som hadde noen spesielt lang skryteliste mht. fokus på f.eks. utviklingshemmedes levekår og flere av politikerne uttalte at her hadde de nok mye å lære. En liten søk på utviklingshemmede i partienes programmer gir svært få treff. Enten er utviklingshemmede ikke nevnt i det hele tatt eller så er de inkludert i samlegruppen personer med nedsatt funksjonsevne. Kun Fr.P vier et eget avsnitt til utviklingshemmede i sitt program. Det syntes imidlertid ikke som at Jon Helgheim kjente til dette. Ole Johnny Stavn hadde derimot kikket i eget partiprogram uten å finne noe om utviklingshemmende der og mente at partiet hadde et klart forbedringspotensial her. Lise Christoffersen uttalte selv om det stod lite i partiprogrammet om utviklingshemmende var 10

11 de ikke glemt. Hun var glad i vernepleierne og pekte på utfordringene med mange ufaglærte blant ansatte. Lena Reitan fra SV ønsket personale med kompetanse i alle ledd var opptatt av å styrke VTAbedriftene (varig tilrettelagt arbeid). Størst temperatur i debatten ble det under temaet skole. Dette er nok også et tema der politikerne føler seg mer hjemme. Her kom behovet for flere profesjoner i fokus og fikk støtte fra politikerne. I debatten om barnevernet ønsket FrP innspill også fra FO på hvordan lage et bedre barnevern i Drammen. AP og SV var tydelige på at de ville Presentasjon av helse og sosialpolitisk sekretær. På årsmøte 7. mars ble det vedtatt at FO Buskerud skulle opprette et lønnet tillitsverv som helse- og sosialpolitisk sekretær med 40% frikjøp. Jeg (Harald Baardseth) ble valgt inn i denne funksjonen og begynte 1. april. Jeg har etter oppstart jobbet med å arrangere representantskapsmøte på Sundvollen 18. og 19. juni hvor et sentralt innslag var en politikerdebatt. (se annet oppsalg) Jeg holdt selv en av innledningene om adferdsproblemene i skolen og skolens mangelfulle sosialfaglige jobbing. Dette er mitt hovedkompetanseområde. Jeg jobber i Kongsberg på BUP som skole og nettverksveileder, i hovedsak i forhold til barn og ungdom med større adferdsproblemer. Jeg sitter i helse og sosialpolitisk utvalg og er vara til styret i FO Buskerud. Jeg er også foretakstillitsvalgt for FO i Vestre Viken HF. arbeide for en opptrappingsplan for barnevernet og for å styrke kompetansen blant de ansatte. Debatten ble dyktig ledet av tidligere nestleder i FO, nå leder av FO Hedmark, Erling Segelstad. Både de inviterte politikerne og representantskapsmedlemmene var enige om at dette hadde vært en spennende og engasjerende debatt. Vi fra FO Buskerud håper at politikerne etter å ha hørt på de dyktige innledere fra FO Buskerud og innspill i debatten fikk ny kunnskap og innsikt om tema som kanskje ikke står øverst på dagsorden i deres politiske hverdag. Presentasjon av tariffpolitisk utvalg. Tariffpolitisk utvalg (TPU) er fra i år ledet av Liv-Anita Leithe. Øvrige medlemmer er Britt Sund, Bente Pallin, Hege Sem Slette, Siv Iren Hansen og Hanne Leikvold. Noen av oss har erfaring fra fagforeningsarbeid, men for andre er dette helt nytt. 1. mai frokosten for FO Buskerud, er det TPU som står for. Vi lager paroler og har en frokostsamling før vi går i 1. mai toget i Drammen. Dette har blitt en tradisjon som FO ønsker å videreføre. En av oppgavene TPU skal jobbe med i denne perioden er å forberede sak om innkjøp av fane. Videre jobber vi med spørsmål knyttet opp mot arbeidsforhold, lønnsforskjeller osv. TPU skal også være et rådgivende utvalg for rep. skapet og styret i aktuelle spørsmål innenfor området lønn og arbeidsforhold. Jeg ønsker svært gjerne å få innspill fra våre lokal tillitsvalgte vedrørende ulike politiske utfordringer som berører våre medlemmer eller klienter. Da vil jeg, alt etter kapasitet enten kunne støtte dere i å ta opp spørsmål på den måte det måtte være mest hensiktsmessig eller jeg kan få informasjon, for i samarbeid med FO styret/leder å ta saken videre. 11

12 Profesjonspolitikk i FO Nå skjer det noe i FO som jeg har etterlyst lenge og det er en utdanningspolitisk diskusjon på hele linja og hvordan vi behandler diskusjon ene. Utdanningspolitikk er viktig for oss som sosialarbeidere i vårt daglige virke, den er viktig for vår profesjonsutvikling og ikke minst for opprettholdelse og utvikling av velferds-staten. Nå har Landstyret i to junidager sittet i Stockholm med en bred og intens diskusjon omkring fag og profesjonene våre. Utgangspunktet har vært NOU 9/08, Befringrapporten. En rapport som har sett på kompetansen i barneverntjenesten i Norge i dag, og konkludert med en del mangler og utfordringer i det å drive et godt barnevern. Hovedkonklusjonene er at vi må ha mer praksisrettet utdanning, læreplanene på de enkelte utdanningsinstitusjonene spriker og det mangler kunnskap på mange felt som barnevernarbeidere må kunne. Forslagene i rapporten er bl.a. å ha mer forskning knyttet til skolene, nye mastergradsløp, bedre oppfølging av nyansatte og en autorisasjon for ansatte i barneverntjenesten. Diskusjonen i FO gikk på flere plan. En så yrkesspesifikk rapport er vanskelig for en så sammensatt organisasjon som FO å forholde seg til. Det er viktig at FO uttaler seg klart og konsist. Vi blir hørt på av politikerne da vi er viktige talerør for hvordan vi ønsker å utføre vårt arbeid på en god og forsvarlig måte, og hvilke mangler og utfordringer vi må få rettet på for å utføre dette. Kan FO tåle å se at en profesjonsutdanning har et annet løp og lengde enn en av de andre? Er det seksjonsrådene eller arbeidsutvalget som styre arbeidet med profesjonsspesifikke spørsmål? Nå kommer flere rapporter på løpende bånd, for eksempel en rapport om arbeidet i NAV. Det er viktig at FO som fagorganisasjon vet noe og mener noe om våre arbeidsplasser og utførelsen av yrket. Og FO er oss, det er viktig med slike diskusjoner på alle plan, fra arbeidsplassen din og opp til Landstyret. Landstyret i Stockholm vedtok en omfangsrik uttalelse om spørsmålet, som bl.a. gikk på at seksjonsrådene har en sterkere innvirkning på fagspesifikke saker. Utdanningspolitikken skal styres i Landstyret og alle avdelingene utfordres på å arbeide med temaene. For at Landsstyret skal kunne mene noe avhenger det av deg og de diskusjonen du har på din arbeidsplass, og at dette føres videre opp i FO. Ha en fin sommer! Gudmund Fattigdomshøringen 2009 Fattig i verdens rikeste land Vil du være med? Velferdsalliansen, Kirkens Bymisjon Oslo, Samarbeidsforum mot fattigdom og FO har gått sammen om å arrangere Fattigdomshøringen Organisasjonene vil sette fattigdommen i Norge på dagsorden i årets valgkamp. FO Buskeruds tidligere leder, Marie Lundblad, skal holde et innlegg. Se resten av programmet på neste side. Vi håper å få samlet en gjeng FO medlemmer og reise inn til Oslo og få med oss denne høringen. FO Buskerud spanderer middag på de som blir med! Fint om du melder ifra om du blir med innen , av hensyn til bordbestilling. Send mail til eller SMS til

13 Fattigdomshøringen 2009 Fattig i verdens rikeste land : Musikk Carl Petter Opsahl - klarinett : Åpning Velferdsalliansen v/ Torgeir Tangvik, leder VA Trøndelag : Nok penger å leve av SIFO norm på økonomisk sosialhjelp! Vigdis Von Eli, styreleder Velferdsalliansen : Bolig til alle innfør en helhetlig sosial boligpolitikk! Merethe Hannestad, leder i beboerforeningen Riveren : Et menneskelig arbeidsliv! LO-leder Roar Flåten : Pause : Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen : Offentlig finansiering av tannhelse Tenner er også en del av kroppen! Tannlege Svein Olsen : Flere sosialfaglige ansatte i velferdstjenestene Marie Lundblad, sosionom og veileder i kvalifiseringsprogrammet, NAV Nedre Eiker Kulturellt innslag- Carl Petter Opsahl : Utdeling av Leiv Mørkveds minnespris : Kristin Halvorsen - finansminister : Siv Jensen Frp-leder : Paneldebatt Ap: Dag Terje Andersen SV: Kristin Halvorsen Sp: Magnhild Meltveit Kleppa Krf: Dagfinn Høybråten H: Erna Solberg Frp: Siv Jensen V: Trine Skei Grande Rødt: Torstein Dale 3 planlagte appeller i debatten fra brukerrepresentanter Norsk forbund for utviklingshemmede, Helene Holand Fattighuset, Johanna Engen Landsforeningen for barnevernsbarn, Maria Reklev : Appeller / avslutning fra arrangørene: Sturla Stålsett: Kirkens Bymisjon, Oslo Randi Reese: Fellesorganisasjonen (FO) Gunnar Paaske: Velferdsalliansen Konferansier Honoratte Kashale, Bibi Anka : Lunsj Frelsesarmeens suppebuss Youngstorget 28. august Kl til

14 Informasjon fra yrkesfaglig utvalg Da er andre periode i gang for FO Buskeruds felles yrkesfaglige utvalg! Utvalget består av tre representanter fra hver profesjon, og hver profesjon har en representant inn i styret. Utvalgsmedlemmene er, Marie Lundblad, Tone Nilsen, Elisabeth Haugen, Arnt Skretteberg, Siv-Gunhild Grøneng, Kari Sandberg Olsen, Inger-Hilde Vik, Hege Marie K Nilsen og Stine Østerud Thorbjørnsen. I løpet av denne perioden skal utvalget ha særlig fokus på våre profesjoners og sosialfagets plass i skolen, NAV og i helseforetakene, samt rammebetingelser, og yrkesetiske utfordringer for vår fagutøvelse. Dette skal vi gjøre bl.a ved å samle og holde ett oppfriskningskurs for våre medlemmer som allerede er godkjente veiledere, slik at vi kan etablere ett veiledernettverk. Vi skal arrangere en fagkonferanse hver høst, og i år er temaet utviklingshemmedes levekår ( på Fossesholm). I 2010 er temaet skole. Vi vil i september invitere til en nettverkskonferanse for de av våre medlemmer som er ansatt i skolen, (se eget oppslag) og vi skal arrangere etikkverksted to ganger pr år. Vi håper på stor pågang på alle våre arrangement, de er gratis og gir både faglig og sosialt påfyll! Kom gjerne med tips eller innspill til utvalget til; Alle detaljer om våre arrangement blir å finne på FO Buskeruds nettsider. Presentasjon av Helse- og sosialpolitisk utvalg FO Buskerud Helse- og sosialpolitisk utvalg er et av 4 utvalg i FO Buskerud. Utvalget består av 6 engasjerte FO-medlemmer: Helene Gabrielsen, (vernepleier), er leder av utvalget. Arbeidsplass: bofelleskap Kongsberg kommune Harald Baardseth, (barnevernpedagog), helseog sosialpolitisk sekretær, BUP; Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus Irene Austad, (barnevernpedagog), Bokollektiv Kongsberg kommune Sille Kvam, (sosionom), ruskonsulent, Kongsberg kommune Margun Ygre, (sosionom) Utekontakten, Kongsberg kommune Liv Elin Aalborg, (sosionom), Barnevernet Drammen kommune Utvalget håper vi bla kan være med å sette den sosialpolitiske dagsorden. Tema som årsmøte har ønsket vi skal ha et hovedfokus på er rus psykiatri, fattigdomsbekjempelse, det kommunale barnevernet og levekår for personer med utviklingshemming Vi har enn så lenge hatt 3 samlinger/møter og begynt å spisse problemstillingene. Medlemmene kommer i hovedsak til å ha hvert sitt ansvarsområde og vi håper dette etter hvert vil kunne munne ut i konkrete utspill, enten overfor media, samarbeidspartnere eller medlemmer. I den første fasen regner vi med at en viktig jobb vil være å oppdatere oss på temaene og knytte kontakter. Vi håper vi kan jobbe med flere av temaene på oppfordring fra og kanskje også i et samarbeid med medlemmene. Dersom noen ønsker kontakt med utvalget håper vi at dere tar kontakt med Helene på tlf

15 FO Buskerud - Aktivitetskalender 2009 Se for øvrig Dato Tidspunkt Møtetype Arrangør Deltakere/målgruppe Sted Arbeidsutvalget (AU) FO Buskerud AU medlemmer FO Buskerud kontoret Styremøte FO Buskerud Styremedlemmer Fattigdomshøringen FO sentralt m.fl Alle Youngstorget Oslo Kommunalkonferansen Ansatte/ tillitsvalgte Thon hotell Oslo Airport kommunal sektor Regional nettverkssamling Yrkesfaglig utvalg FO medlemmer ansatt i skole, for ansatte i skole, barnehage barnehage og PPT Tyrifjord hotell og PPT Fagkonferanse Yrkesfaglig utvalg FO Medlemmer Fossesholm herregård Utv.hemmedes levekår Kvinnepolitisk FO sentralt Kvinnepolitisk ansvarlig og FO sentralt nettverkskonferanse andre interesserte Kvinner på tvers- Kvinner på tvers Alle Ingeniørenes hus, Oslo kvinnepolitisk konferanse Fylkeskonferansen FO sentralt Fylkesleder og fylkessekretær Rica Oslo hotell Styremøte FO Buskerud Styremedlemmer Representantskapsmøte FO Buskerud Representantskapsmedlemmer Hønefoss Jubileumskonferanse NOSO FO sentralt Oslo kongressenter Styremøte FO Buskerud Styremedlemmer Hallingdalsseminaret FO Buskerud FO medlemmer i Hallingdal Dr. Holms hotell Veiledernettverk Yrkesfaglig utvalg FO- godkjente veiledere Dr. Holms hotell Med forbehold om endringer og tillegg! 15

16 Retur: FO Buskerud Nedre Storgt Drammen A FO BUSKERUD VERVEAKSJON VERV ET NYTT MEDLEM OG FÅ EN FLOTT VERVEPREMIE! FO har plass til flere medlemmer. For å stimulere til verving har vi lagt opp til en liten kampanje. Verver du et medlem får du en fin minnepinne med FO logo tilsendt i posten. Også den du verver får samme gave! Blant dem som har vervet og sendt inn dette skjemaet - vil vi på årsmøtet 2011 trekke ut én vinner av et flott weekendopphold på Holms hotell på Geilo. Jo flere vervede medlemmer jo større vinnersjanse! Har du vervet et medlem fyll ut verveskjemaet nedenfor! NB! Selve innmeldingen skjer til FO sentralt på det annet skjema! Benytt eller bruk innmeldingsskjema. Har du ikke dette ring så blir det tilsendt! Skjema ligger også på vår hjemmesider. Dette skal sendes FO sentralt! Nyinnmeldt medlem: Navn:... Adresse:... Arbeidsplass:... E-postadresse:... Mobiltelefon:... Den som har vervet: Navn:... Adresse:... Arbeidsplass:... E-postadresse:... Telefon:... Design og trykk: NB! Innmeldingsskjema sendes FO sentralt! Adresse: FO. Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Tlf Verveskjema sendes til: FO Buskerud, Nedre Storgate 9, 3015 Drammen Tlf E-post:

Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status.

Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status. Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.2-2008 Bli med på FO Buskerud seminaret TYRIFJORD HOTELL, 6.-7. MARS 2009 Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD. Magnus Marsdal. FO Buskerud-seminaret 2013

INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD. Magnus Marsdal. FO Buskerud-seminaret 2013 Buskstikka Buskstikka INFORMASJONSBLAD FO BUSKERUD INFORMASJONSBLAD FOR FO FOR BUSKERUD NR.1-2011 2013 FO Buskerud-seminaret 2011 INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD - 2011 Sundvolden hotell 11 12. NR.1 MARS

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2011

INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2011 Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2011 FO Buskerud-seminaret 2011 Sundvolden hotell 11 12. MARS I år kommer Reidun Dybsland og Magnus Marsdal Mer info om seminaret og påmelding inne i bladet!

Detaljer

NYTT FRA FO NORDLAND

NYTT FRA FO NORDLAND NYTT FRA FO NORDLAND 1.utgave 2012 Fo Nordland deler ut sosialarbeiderpris Av Mona Nilsen Representantskapet i FO Nordland har vedtatt den 28.03.2012 at det skal opprettes en sosialarbeiderpris i FO Nordland,

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Korttidsenheten rus. Seniorpolitisk konferanse. Velkommen til Rep. Skap. Side 14. Min arbeidsplass. Side 6-7.

Korttidsenheten rus. Seniorpolitisk konferanse. Velkommen til Rep. Skap. Side 14. Min arbeidsplass. Side 6-7. 2.utgave 2013 Velkommen til Rep. Skap. Side 14. Korttidsenheten rus Min arbeidsplass. Side 6-7. Møte med trusler og vold. 4-5 % av arbeidstakere utsettes. Side 4-5. I dette bladet kan du lese mer om: Seniorpolitisk

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Samleskinnen. FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Forskrift og kompetansestreik, Installasjonskonferanse,

Detaljer

NYTT. Hjertesyk LAR-pasient utskrevet fra livsviktig behandling. Fattigdomshøringen 2009. 2. årg FOTOPROSJEKTET LIVET MED LAR

NYTT. Hjertesyk LAR-pasient utskrevet fra livsviktig behandling. Fattigdomshøringen 2009. 2. årg FOTOPROSJEKTET LIVET MED LAR NYTT Tidsskrift for legemiddelassistert rehabilitering FOTOPROSJEKTET LIVET MED LAR Fattigdomshøringen 2009 Hjertesyk LAR-pasient utskrevet fra livsviktig behandling 04 09 2. årg Bjarne H. Hanssen lover

Detaljer

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Denne modulen er beregnet til 3 dager. Modulen består av følgende emner: Rolle og funksjon Fagforeningen og målrettet fagforeningsarbeid

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR HØSTKONFERASEN - SE MIDTEN. Rycon feiret 20-år. Fredrik Langfeldt trer av som leder

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR HØSTKONFERASEN - SE MIDTEN. Rycon feiret 20-år. Fredrik Langfeldt trer av som leder LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 2 2014 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR HØSTKONFERASEN - SE MIDTEN Fredrik Langfeldt trer av som leder Asker Produkt AS viser vei Marit Sandberg får kongens fortjenestemedalje. Rycon

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no NAV. Lederen har ordet. Montebello-senteret. Redaktørens spalte. Brukerkonferanse på Montebello-senteret

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no NAV. Lederen har ordet. Montebello-senteret. Redaktørens spalte. Brukerkonferanse på Montebello-senteret CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

101 BLADET. Nå kommer våren! Forsvarsbygg. OTV på tur. Årsmøte-referater. side 9. side 10. side 11

101 BLADET. Nå kommer våren! Forsvarsbygg. OTV på tur. Årsmøte-referater. side 9. side 10. side 11 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2007 Nå kommer våren! OTV på tur side 9 Forsvarsbygg side 10 Årsmøte-referater side 11 Redaktøren Vårens vakreste eventyr

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 2 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 2 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 2 2014 Stortingsmeldingen endelig vedtatt s. 6 Uviss fremtid for Erlandsens conditori s. 9 BPA rettighetsfestes s. 10 Misnøye med Borgenbråten i Asker s. 20 2 Fra

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Tannhelsesekretærene i Glomfjord s. 2-3 Tannvernseminaret 2004 s. 11-17 Sukker i barns kosthold s. 18-19

Tannhelsesekretærene i Glomfjord s. 2-3 Tannvernseminaret 2004 s. 11-17 Sukker i barns kosthold s. 18-19 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2004 Årgang 87 Tannhelsesekretærene i Glomfjord s. 2-3 Tannvernseminaret 2004 s. 11-17 Sukker i barns kosthold s. 18-19 Tannhelsesekretærene i Glomfjord: Tannhelsetilbud

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

[ gaiden ] FOR MEDLEMMER I NTL NAV DESEMBER 2007. På innsiden av et kundesenter side 10

[ gaiden ] FOR MEDLEMMER I NTL NAV DESEMBER 2007. På innsiden av et kundesenter side 10 [ gaiden ] FOR MEDLEMMER I NTL NAV DESEMBER 2007 På innsiden av et kundesenter side 10 Redaktøren Med ønske om en god jul Gaiden har denne gangen vært innom kundesenteret i Hordaland. Her møtte vi en gjeng

Detaljer

NTLSKATT. NTL Skatt sør Side 4-5. Bodøkonferanser Side 10-11. Pensjon. Side 12-13. For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 3 September 2009

NTLSKATT. NTL Skatt sør Side 4-5. Bodøkonferanser Side 10-11. Pensjon. Side 12-13. For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 3 September 2009 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 3 September 2009 NTL Skatt sør Side 4-5 Bodøkonferanser Side 10-11 Pensjon Side 12-13 NTLSKATT Nummmer 3 - September 2009 leder Utgis av: NTL Skatt Opplag:

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Antall saker pr. saksbehandler i 1.linje barnevern. Erfaringstall fra barnevernledere i Oslo og Akershus.

Antall saker pr. saksbehandler i 1.linje barnevern. Erfaringstall fra barnevernledere i Oslo og Akershus. Antall saker pr. saksbehandler i 1.linje barnevern. Erfaringstall fra barnevernledere i Oslo og Akershus. Undersøkelsen er gjort av Stein Grødal, Nordstrand barneverntjeneste, stein.grodal@bns.oslo.kommune.no,

Detaljer

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2004 Årgang 9 Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering I dette nummeret: Kurs repotasjer Styrekonferanser i AkerKværner

Detaljer