LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND"

Transkript

1 LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND ÅRSRAPPORT 2014 Industrien i Grenland

2 Side 2 av 31 SAMMENDRAG Målinger som ble foretatt i Grenland for 2014, viste 16 overskridelser av fastsatt grenseverdi for svevestøv (PM10-fraksjonen) i Lensmannsdalen og 5 overskridelser i Sverresgate. Grenseverdien er en gjennomsnittlig timesverdi på 50 µg/m 3 pr. døgn. Denne grensen skal ikke overskrides mer enn 35 ganger pr. år, og i 2014 var antall overskridelser lavere enn på mange år. Statens vegvesen og kommunenes eget vedlikeholds personell, gjennomførte tiltak i form av soping og salting av veibanen og har økende fokus på dette. Værmessig har det kalde, vindstille vinterværet uteblitt og mildt fuktig klima har bundet støvet i større grad. Bruken av piggfrie dekk har ikke forandret seg nevneverdig fra fjoråret. Måleresultatene av NO 2, SO 2 og benzen viser ingen overskridelser av grenseverdiene i 2014 på noen av stasjonene. NO og O 3 har ingen fastsatt grenseverdi i forurensningsforskriften. Svevestøv PM 2,5 -fraksjonen skal, fra 2015, ha en grenseverdi på 25 μg/m 3 (gjennomsnittlig timesverdi pr døgn). NOx har en grenseverdi, 30 µg/m 3 som gjennomsnitt for året, for beskyttelse av vegetasjonen. Grenseverdien for NOx ble overskredet i Lensmannsdalen. Overskridelser av denne parameteren blir fulgt opp nasjonalt, og ikke lokalt i de enkelte kommunene. I figurene i denne rapporten er grenseverdien for den enkelte parameter, i henhold til forurensningsforskriften, markert med farget strek. Det har også i dette året vært noen driftsproblemer med måleinstrumentene. Oppetiden i gjennomsnitt på alle 5 stasjonene med 12 instrumenter har vært ca. 92 %. Det er innenfor målsettingen.

3 Side 3 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Kvalitetskriterier, nasjonale mål og grenseverdier Miljødirektoratets kvalitetskriterier Nasjonale mål Forurensningsforskriften Overskridelser av grenseverdier og ansvar Dagens luftkvalitet Meteorologiske forhold Helseeffekter av de ulike forurensningskomponentene Målesteder og resultater for Lensmannsdalen Svevestøv PM Svevestøv PM 2, NO/NO 2 /NOx Benzen Øyekast Svevestøv PM Svevestøv PM 2, NO/NO 2 /NOx Haukenes NO/NO 2 /NOx Ozon Ås, Heistad NO/NO 2 /NOx Svoveldioksid Sverresgate, Porsgrunn sentrum Svevestøv PM NO/NO 2 /NOx Konklusjon... 30

4 Side 4 av 31 1 Innledning Det blir i økende grad satt fokus på lokal luftkvalitet i de største byene i Norge, også i Grenland. Luftkvaliteten i området er i dag mye bedre enn på slutten av 1970-tallet. Dette henger hovedsakelig sammen med reduksjoner i de lokale industriutslippene i perioden Men i denne perioden har utslippene fra veitrafikk økt, og svevestøv synes nå å være det største problemet knyttet til lokal luftkvalitet i Grenland. Den lokale luftkvaliteten i Grenlandsområdet overvåkes av fem målestasjoner, plassert på ulike steder i kommunene Porsgrunn og Skien. Overvåkningen er et samarbeid mellom Statens vegvesen, industrien i Grenland, Bamble-, Porsgrunn- og Skien kommuner. Det er Porsgrunn kommune som drifter målestasjonene. 2 Kvalitetskriterier, nasjonale mål og grenseverdier. 2.1 Miljødirektoratets kvalitetskriterier. For mer informasjon om Miljødirektoratet, se hjemmesiden: Miljødirektoratets (tidligere KLIFs) luftkvalitetskriterier er satt ut fra at eksponeringsnivåene må være 2 ganger høyere enn kriteriene før det med sikkerhet er konstatert skadelige effekter. Overskridelser kan derfor ikke tolkes som definitivt helseskadelige, men en kan heller ikke utelukke effekter hos spesielt sårbare mennesker ved nivåer under kriteriene. Partikkelkriteriene er fra 1998, og her er det ingen klar sikkerhetsfaktor mot virkninger.

5 Side 5 av 31 I tabell 1 nedenfor vises en oversikt av Miljødirektoratets (MD) kvalitetskriterier som er satt med hensyn på helseeffekter. Stoff Midlingstid 1 time 8 timer 24 timer År MDs anbefalte 100 µg/m 3 75 µg/m 3 kvalitetskriterier (6 mnd. 50 µg/m 3 ) NO 2 Nasjonalt mål Forurensingsforskrift Kap.7 lokal luftkvalitet. MDs anbefalte 150 µg/m 3 Max 8 pr år i µg/m 3 Max 18 pr år µg/m 3 40 µg/m 3 1jan 2010 kvalitetskriterier PM 10 Nasjonalt mål Forurensingsforskrift Kap.7 lokal luftkvalitet. EU grenseverdi MDs anbefalte kvalitetskriterier 50 µg/m 3 Max 25 pr år µg/m 3 Max 7 pr år µg/m 3 Max 35 pr år µg/m 3 Max 35 pr år µg/m 3 Max 7 pr år µg/m 3 1jan µg/m µg/m µg/m 3 PM 2,5 Forurensingsforskrift Kap.7 lokal luftkvalitet. Tabell 1: Oversikt over kvalitetskriterier, nasjonale mål og grenseverdier 25 µg/m 3 1jan 2015

6 Side 6 av 31 Stoff Midlingstid 1 time 8 timer 24 timer År MDs anbefalte 90 µg/m 3 kvalitetskriterier Nasjonalt mål 90 µg/m 3 SO 2 Forurensingsforskrift Kap.7 lokal luftkvalitet. 350 µg/m 3 Max 24 pr år µg/m 3 Max 3 pr år µg/m 3 Fra 4.okt 2002 MDs anbefalte 100 µg/m 3 80 µg/m 3 O 3 kvalitetskriterier EU grenseverdi 110 µg/m 3 Benzen Pb Nasjonalt mål 2 µg/m 3 Forurensingsforskrift Kap.7 lokal luftkvalitet. 5 µg/m 3 1.jan 2010 EU grenseverdi 5 µg/m 3 Forurensingsforskrift Kap.7 lokal luftkvalitet. MDs anbefalte kvalitetskriterier Forurensingsforskrift 10 CO Kap.7 lokal luftkvalitet. µg/m 3 Fra 1jan 2005 Tabell 1(forts.): Oversikt over kvalitetskriterier, nasjonale mål og grenseverdier 10 µg/m 3 1.jan ,5 µg/m 3 Fra 4.okt Nasjonale mål Nasjonale mål for luftkvaliteten i byer og tettsteder ble vedtatt av regjeringen høsten De nasjonale målene er i hovedsak litt strengere enn EUs forslag til nye grenseverdier, men ikke så strenge som Miljødirektoratets (MD) luftkvalitetskriterier, unntatt for SO Forurensningsforskriften Forskrift om lokal luftkvalitet er hjemlet i forurensningsloven og 81 i EØS avtalen. I 2004 ble alle forskrifter etter forurensningsloven samlet i én felles forskrift, kalt Forurensningsforskriften. Del 3, kapittel 7 omhandler lokal luftkvalitet. Forurensningsforskriften - lokal luftkvalitet

7 Side 7 av 31 Her er det fastsatt grenseverdier som skulle vært innfridd innen 2005 eller Ansvaret for å innfri disse grenseverdiene er lagt til kommunene, som i samarbeid med forurenserne skal foreta målinger, beregninger og eventuelt utrede og iverksette tiltak. Ved overskridelser må det lages en tiltaksutredning. Formålet med forskriften er å fremme folks helse og trivsel, beskytte vegetasjon og økosystemer ved å sette minstekrav til luftkvalitet og sikre at disse overholdes. Forskriften gjelder for utendørs luft og omfatter stoffene: Svevestøv (PM 10 og PM 2,5 ) Nitrogenoksider og nitrogendioksider Svoveloksid Bly Benzen Karbonmonoksid I tillegg har EU spesifisert en grenseverdi for Ozon. For nærmere spesifisering av de ulike komponentene og kilder for disse, vises til nettsiden 3 Overskridelser av grenseverdier og ansvar Det er eier av anlegg som bidrar vesentlig (20 % eller mer) til fare for overskridelse av grenseverdiene, som skal sørge for å gjennomføre tiltak for å sikre at grenseverdiene overholdes. Eier av anlegg skal bekoste tiltaket. Dersom et anlegg bidrar til konsentrasjonene skal eier medvirke til å gjennomføre målinger, beregninger og tiltaksutredninger. Dette gjelder også eiere av mindre fyringsanlegg. Kommunen skal sørge for etablering av målestasjoner, gjennomføre målinger og/eller beregninger samt sørge for nødvendige tiltaksutredninger. Det er kommunens ansvar å føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften overholdes. Kommunen skal også sørge for nødvendig rapportering etter bestemmelser gitt av Miljødirektoratet.

8 Side 8 av 31 4 Dagens luftkvalitet Biltrafikken er den viktigste kilden til luftforurensninger i byer og tettsteder. En vesentlig del av NO 2 - og CO utslippene stammer fra bilparken, og omtrent halvparten av svevestøvet på landsbasis er generert av biler. Dette svevestøvet kommer både fra eksosutslipp og fra slitasje av veibanen. I henhold til forurensningsforskriftens grenseverdier er det svevestøv PM 10 - fraksjonen som er det største problemet for lokal luftkvalitet i Grenland, og her inngår mineralpartikler fra slitasjen på vei. Når det gjelder piggfriandelen i den norske bilparken, telles denne hvert år av Statens Vegvesen. For Grenland var det en økning i piggfriandelen fra 55% i 2012 til 63% i I 2014 viser tellingene 64 %. 4.1 Meteorologiske forhold Meteorologiske forhold har stor betydning for spredning av utslipp til luft. De høyeste konsentrasjonene av forurensning i luften opptrer om vinteren når det kan være dårlige meteorologiske spredningsforhold samtidig med utslipp fra kilder som for eksempel vedfyring og biltrafikk under kalde, rolige værforhold. Det er i disse periodene vi har størst problemer med både svevestøv og nitrogendioksider i bakkenær uteluft. 5 Helseeffekter av de ulike forurensningskomponentene Det er i all hovedsak astmatikere og personer med luftveislidelser eller hjerte-/karsykdommer som opplever helseeffekter fra luftforurensning i Norge. Dessuten er barn og unge, gravide og eldre spesielt følsomme. For nærmere spesifisering av hva de ulike komponentene kan medføre av helseeffekter, vises til nettsiden

9 Side 9 av 31 6 Målesteder og resultater for 2014 I Grenlandsområdet overvåkes den lokale luftkvaliteten av fem målestasjoner plassert på ulike steder. De fem målestasjonene er: Haukenes, Lensmannsdalen, Øyekast, Sverresgate og Ås- Heistad. Haukenes Lensmannsdalen Øyekast Ås-Heistad Sverresgate målestasjon målestasjon (PM 10, målestasjon målestasjon målestasjon (O 3 og NOx) PM 2,5, NOx og Benzen) (PM 10 PM 2,5 og (SO 2 og NOx) (PM10 ognox) NOx)

10 Side 10 av 31 Veinær målestasjon Lokalisering: Måleparameter: Lensmannsdalen i Skien. Svevestøv (PM 10 og PM 2,5 ), nitrogendioksid (NO 2 ), benzen Hovedutslippskilden Veitrafikk. Målingen gir et bilde av forurensning fra veitrafikk, og er representativ for Grenland Bybakgrunnsstasjon Lokalisering Måleparameter: Hovedutslippskilden Øyekast i Porsgrunn. Svevestøv (PM 10 og PM 2,5 ), nitrogendioksid (NO 2 ) Boligoppvarming, veitrafikk og industri Målingene gir muligheter til å sammenlikne luftkvaliteten i byområdene i Grenland med andre byer i Norge. Bakkenært ozon Lokalisering: Haukenes i Skien Måleparameter: Ozon (O 3 ), nitrogendioksid (NO 2 ) Industrirelatert bakgrunnsstasjon Lokalisering: Ås på Heistad i Porsgrunn. Måleparameter: Nitrogendioksid (NO 2 ), svoveldioksid (SO 2 ), Hovedutslippskilden Industri Målestasjonen skal gi et representativt bilde av hvordan de største industriutslippene i Grenland påvirker luftkvaliteten. Veinær målestasjon Lokalisering: Sverresgate sentrumsnært Porsgrunn by Måleparameter: Svevestøv PM 10 og nitrogendioksid (NO 2 ) Hovedutslippskilden Boligoppvarming, veitrafikk Målingene gir muligheter til å sammenlikne luftkvaliteten i byområdene i Grenland med andre byer i Norge. Dessuten muligheter til større datagrunnlag i vårt område. Tabell 2. Oversikt over målestasjonene i Grenland

11 Side 11 av Lensmannsdalen Oppetid(%) PM 10 PM 2,5 NO 2 Gj.snitt Netto 97,90 % 98,70 % 95,65 % 97,42 % Kalibrering 0,08 % 0,09 % 0,83 % Service 0,23 % 0,17 % 0,47 % Problemer 1,79 % 1,04 % 3,05 % Totalt 100,00 % 100,00 % 100,00 % Luftkvalitet (Timer og %) PM 10 PM 2,5 NO 2 Timer % Timer % Timer % Sværtdårlig 45 0,52 % 1 0,01 % 0 0,00 % Dårlig 87 1,01 % 5 0,06 % 0 0,00 % Nokså bra 437 5,10 % 189 2,19 % 0 0,00 % Bra ,37 % ,74 % ,00 % Totalt ,00 % ,00 % ,00 % Tabell 3. Oppetid(%) og timesverdier for Lensmannsdalen er en veinær målestasjon. Stasjonen er plassert ved Rv. 36 mellom Skien og Porsgrunn, og ligger i Skien kommune. I Lensmannsdalen foretas det automatiske målinger av NO/NO 2 /NO x, svevestøv (PM 10 og PM 2,5 ) og benzen. Overskridelse av grenseverdien for svevestøv er et problem her. For å få litt mer kunnskap om kilden til de høye konsentrasjonene av svevestøv, ble målestasjonen etter ønske fra Statens vegvesen, utvidet til også å måle konsentrasjonen av PM 2,5 i På den måten kan vi si noe om hvor stor andel som kommer fra veitrafikk, og hvor stor andel som kommer fra vedfyring. Partikler fra vedfyring er mindre enn PM 10 (10 µm) og blir dermed fanget opp av PM 2,5 -monitoren.

12 Side 12 av 31 År Tiltaksgrense toleransemargin døgn µg/m 3 Tiltaksgrense (50) (50) (50) (50) døgn µg/m 3 Antall overskridelser* Start måling Usikre tall År Tiltaksgrense toleransemargin døgn µg/m 3 Tiltaksgrense døgn µg/m 3 Antall overskridelser* * Overskridelsene av grensen på 50µg/m3, tillatt antall overskridelser er 35/år (10 % av årets døgnmålinger). Tabell 4. Oversikt over antall overskridelser av svevestøv PM 10 fra Svevestøv PM 10 Tabell 5. Mengde(gjennomsnitt)pr. måned gjennom året.

13 Side 13 av 31 Tabell 6. Mengde (gjennomsnitt) gjennom året. Tabell 7. Overskridelser av svevestøv (PM 10 ). Svevestøv (PM 10 ) har en partikkelstørrelse på mindre enn 10 µm, det vil si ikke synlige partikler. Grenseverdien er 50 µg/m 3 luft som døgngrenseverdi for å beskytte menneskers helse. Denne må ikke overskrides mer enn 35 ganger pr. år. I grafen over vises årsvariasjonen for PM 10 i målesesongen Grafen viser et gjennomsnitt pr. kvartal gjennom året. I 2014 har det vært 16 overskridelser av døgngrenseverdien på 50 µg/m 3 luft pr. døgn. Fordelingen av overskridelsene gjennom året vises i figuren nedenfor. Årsgrenseverdi for beskyttelse av menneskers helse er 40 µg/m 3. Dette er gjennomsnitt av alle døgnverdiene gjennom hele året, og skal totalt sett ikke overskrides. Årsgrenseverdien ble ikke overskredet i 2014.

14 Side 14 av 31 Tabell 8. Overskridelser av svevestøv (PM 10 ). Døgnverdier i Svevestøv PM 2,5 Forurensningsforskriften angir ingen grenseverdier for svevestøv PM 2,5 pr. i dag. PM 2,5 skal, fra 2015, ha en grenseverdi på 25 μg/m 3. I grafen nedenfor vises gjennomsnittlige månedsverdier gjennom hele året. Tabell 9. Månedsverdier(gjennomsnitt) gjennom året.

15 Side 15 av 31 Tabell 10. Mengde (gjennomsnitt) gjennom året NO/NO 2 /NOx I grafen nedenfor vises måleresultatene for NO 2 i 2014, gitt i et gjennomsnitt pr. måned. Grenseverdien for NO 2 er 200 µg/m 3 luft pr. time, og må ikke overskrides mer enn 18 ganger pr. kalenderår. Årsgrenseverdien er 40 µg/m 3 luft, for beskyttelse av menneskers helse. Dato for iverksettelse av grenseverdien for NO 2 var 1. januar Årsgrenseverdien for NOx er 30 µg/m 3 luft for beskyttelse av vegetasjonen. Det har ikke vært målt overskridelser av NO 2 ved Lensmannsdalen målestasjon for time- eller årsgrenseverdien i Årsgrenseverdien for NOx ble imidlertid overskredet i Dato for iverksettelse av grenseverdien for NOx var 4. oktober Overskridelser av denne parameteren blir fulgt opp nasjonalt, og ikke lokalt i de enkelte kommunene. I maimåned var datagrunnlaget for dårlig til at måledataene ble registrert som gyldige. Årsaken til dette var instrumentproblemer.

16 Side 16 av 31 Tabell 11. Månedsverdi av NO/NO 2 /NOx Tabell 12. Årsverdier(gjennomsnitt) gjennom året Benzen BTEX er forkortelse for Benzen, Toluen, Etylbenzen og Xylen. Alle disse er hydrokarboner (molekylet består av H- og C-atomer) som både finnes naturlig i atmosfæren og som slippes ut ved menneskelig aktivitet, deriblant bensin fra biler. En del av disse stoffene er potensielt skadelige, for eksempel er benzen kreftfremkallende. Benzen; kjemisk formel C 6 H 6 Toluen, også kalt metylbenzen; kjemisk formel C 7 H 8 (C 6 H 5 CH 3 ) Etylbenzen; kjemisk formel C 8 H 10

17 Side 17 av 31 Xylen; samlebetegnelse for en gruppe hydrokarboner. Konsentrasjonen av disse måles ved hjelp av såkalte BTEX-rør. Rørene står ute i felten for en viss periode og blir eksponert. Typisk måleperiode er 1 måned. Deretter sendes rørene til NILU hvor de blir analysert. Gjennomsnittskonsentrasjonen for måleperioden blir så rapportert tilbake til kommunen. Norske kommuner og byer er pålagt av EU å måle konsentrasjoner av BTEX, og måleresultatene blir jevnlig rapportert til EU. EU har utarbeidet grenseverdi for benzen (5 µg/m 3 som årsmiddel) som skal overholdes innen Norge har etablert nasjonalt mål (ikke juridisk bindende) på 2 µg/m 3. Tabell 13: BTEX verdier for Tabellen over viser oversikt over verdiene i BTEX rørene, med de ulike komponentene, for Måleusikkerheten er 10 % for konsentrasjoner over 0,5 µg/m3. Ved lavere er usikkerheten større. Grafen nedenfor viser gjennomsnittlige benzenverdier pr. måned i Det har ikke vært noen overskridelser av grenseverdien. Årsmiddelverdien for benzen i 2014 er 1,2 µg/m 3. Årsvariasjonen viser at verdiene er høyest i vinterhalvåret, noe som samsvarer med verdiene for PM 10, og NO/ NO 2 /NOx i samme periode.

18 Side 18 av 31 ug/m 3 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Tabell 14: Månedsverdier BENZEN BENZEN LENSMANNSDALEN Grenseverdi Øyekast Oppetid PM 10 PM 2,5 NO 2 Gj.snitt Netto 97,91 % 98,68 % 98,40 % 98,33 % Kalibrering 0,07 % 0,07 % 0,83 % Service 0,07 % 0,00 % 0,02 % Problemer 1,95 % 1,25 % 0,74 % Totalt 100,00 % 100,00 % 100,00 % Luftkvalitet (Timer og %) PM 10 PM 2,5 NO 2 Timer % Timer % Timer % Sværtdårlig 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Dårlig 8 0,09 % 19 0,67 % 0 0,00 % Nokså bra 139 1,62 % 166 5,86 % 0 0,00 % Bra ,29 % ,47 % ,00 % Totalt ,00 % ,00 % ,00 % Tabell 15. Oppetid(%) og timesverdier for 2014

19 Side 19 av 31 Øyekast målestasjon er en bybakgrunnsstasjon, som er plassert i Porsgrunn kommune. Hovedutslippskildene til denne stasjonen kommer fra boligoppvarming, veitrafikk og industri. Her foretas det automatiske målinger av NO/NO 2 /NOx, samt svevestøv PM 10 og fra 03.august PM 2, Svevestøv PM 10 I grafen nedenfor vises årsvariasjonen for PM 10 målesesongene 2008 til Grafen viser et gjennomsnitt pr. måned gjennom året. Det har ikke vært overskridelser av grenseverdien (50 µg/m 3 luft pr. døgn) i 2014 på Øyekast målestasjon.

20 Side 20 av 31 Tabell 16. Mengde(gjennomsnitt)pr. måned gjennom året. Tabell 17. Mengde (gjennomsnitt) gjennom året Svevestøv PM 2,5 I grafen nedenfor vises årsvariasjonen(høst) for 2014 PM 2,5. Grafen viser et gjennomsnitt pr. måned gjennom året. PM 2,5 har blitt innleid til Øyekast målestasjon og ble satt i regulær drift 03. august.

21 Side 21 av 31 Tabell 18. Mengde(gjennomsnitt)pr. måned gjennom året. Tabell 19. Mengde (gjennomsnitt) gjennom året NO/NO 2 /NOx I grafen nedenfor vises måleresultatene for NO2 i 2014, gitt som et gjennomsnitt pr. måned. Grenseverdien for NO 2 er 200 µg/m 3 luft pr. time, og må ikke overskrides mer enn 18 ganger pr. kalenderår. Årsgrenseverdien er 40 µg/m 3 luft, for beskyttelse av menneskers helse. Dato for iverksettelse av grenseverdien for NO 2 var 1. januar Det har ikke vært målt overskridelser på NO 2 ved Øyekast målestasjon for time- eller årsgrenseverdien.

22 Side 22 av 31 Tabell 20. Månedsverdier(gjennomsnitt) gjennom året Tabell 21. Årsverdier(gjennomsnitt). 6.3 Haukenes Oppetid(%) O 3 NO 2 Gj.snitt Netto 84,78 % 95,02 % 89,90 % Kalibrering 0,19 % 0,97 % Service 14,93 % 0,00 % Problemer 0,09 % 4,01 % Totalt 100,00 % 100,00 %

23 Side 23 av 31 Luftkvalitet (Timer og %) O 3 NO 2 Timer % Timer % Sværtdårlig 0 0,00 % 0 0,00 % Dårlig 5 0,07 % 0 0,00 % Nokså bra 132 1,78 % 0 0,00 % Bra ,16 % ,00 % Totalt ,00 % ,00 % Tabell 22. Oppetid(%) og timesverdier for 2014 Haukenes målestasjon er plassert i landlige omgivelser ved Norsjø, ca 7 km nordvest for Skien sentrum. Stasjonen ligger i Skien kommune. Det foretas automatiske målinger av NO/NO 2 /NO x og O 3. Formålet med målingene er å kartlegge nivåene av bakkenær ozon i et suburbant område. Om sommeren kan det være perioder med høye O 3 -verdier NO/NO 2 /NOx Grafen nedenfor viser måleresultatene for NO 2 i Verdiene grafen viser er et gjennomsnitt pr. måned, for å vise årsvariasjonen. Det har ikke vært noen overskridelser av grenseverdien på 200 µg/m 3 luft pr. time, for NO 2 i Årsgrenseverdien på 40 µg/m 3 luft er heller ikke overskredet. Måleverdiene ligger langt under grenseverdiene. Tabell 23. Månedsverdier(gjennomsnitt) gjennom året

24 Side 24 av 31 Tabell 24. Årsverdier(gjennomsnitt) Ozon Forurensningsforskriften angir ingen grenseverdier for ozon (O 3 ). I grafen nedenfor vises gjennomsnittlige månedsverdier gjennom hele året. Informasjonsterskelen på 180 µg/m 3 (timesverdi) og alarmterskelen på 240 µg/m 3 (timesverdi) ble ikke overskredet i Tabell 25. Månedsverdier(gjennomsnitt) gjennom året.

25 Side 25 av 31 Tabell 26. Årsverdier(gjennomsnitt). 6.4 Ås, Heistad Oppetid SO2 NO 2 Gj.snitt Netto 83,94 % 69,17 % 76,55 % Kalibrering 0,58 % 0,57 % Service 14,89 % 0,00 % Problemer 0,59 % 30,26 % Totalt 100,00 % 100,00 % Luftkvalitet (Timer og %) SO2 NO 2 Timer % Timer % Sværtdårlig 0 0,00 % 0 0,00 % Dårlig 0 0,00 % 0 0,00 % Nokså bra 0 0,00 % 0 0,00 % Bra ,00 % ,00 % Totalt ,00 % ,00 % Tabell 27. Oppetid(%) og timesverdier for 2014 Målestasjonen ligger på en høyde på Eidangerhalvøya i Porsgrunn kommune. Hovedkildene til luftforurensningene ved målestedet er utslipp fra industribedriftene på Herøya, i Porsgrunn og i Brevik. Det foretas automatiske målinger av NO/NO 2 /NO x og SO NO/NO 2 /NOx I grafen nedenfor vises måleresultatene for NO 2 i Pga. problemer med instrumentet og konfigurasjonen mellom logger og instrument, ble det ikke oppnådd 75 % gyldige data, som er kravet til å kunne godkjenne dataene. Datagrunnlaget ble bare 69,17 % i Vi har derfor ikke tatt NO 2 med på grafen med årssammenligningen.

26 Side 26 av 31 Tabell 28.Månedsverdier(gjennomsnitt) gjennom året. April, mai, juni og juli har instrumentet vært ute av drift. Tabell 29. Årsverdier(gjennomsnitt). 2014er ikke med på denne grafen da datagrunnlaget var for dårlig(<75%) Svoveldioksid Det har ikke vært målt overskridelser på SO 2 ved Ås målestasjon verken for time- eller døgngrenseverdien. Måleverdiene ligger langt under grenseverdiene, og måleverdier av betydning har ikke vært registrert på stasjonen.

27 Side 27 av 31 Tabell 30. Månedsverdier(gjennomsnitt) gjennom året. 6.5 Sverresgate, Porsgrunn sentrum Oppetid PM 10 NO 2 Gj.snitt Netto 99,54 % 91,83 % 95,68 % Kalibrering 0,10 % 0,80 % Service 0,05 % 0,32 % Problemer 0,31 % 7,05 % Totalt 100,00 % 100,00 % Luftkvalitet (Timer og PM 10 NO 2 %) Timer % Timer % Sværtdårlig 17 0,19 % 0 0,00 % Dårlig 38 0,44 % 0 0,00 % Nokså bra 290 3,33 % 0 0,00 % Bra ,04 % ,00 % Totalt ,00 % ,00 % Tabell 31. Oppetid(%) og timesverdier for 2014 Stasjonen ved Sverresgate ble startet , og den kom i regulær drift Stasjonen måler svevestøv PM 10 og Nitrogenoksider. Stasjonen er plassert nær tungt trafikkert vei sentrumsnært i Porsgrunn Svevestøv PM 10 I grafen nedenfor vises årsvariasjonen for PM 10 målesesongen Grafen viser et gjennomsnitt pr. måned gjennom året. Det har vært 5 overskridelser av grenseverdien (mer enn 50 µg/m 3 luft pr. døgn) i 2014.

28 Side 28 av 31 Tabell 32. Mengde(gjennomsnitt)pr. måned gjennom året. Tabell 33. Mengde(gjennomsnitt) gjennom året.

29 Side 29 av 31 Tabell 34. Overskridelser av svevestøv (PM 10 ). Tabell 35. Overskridelser av svevestøv (PM 10 ). Døgnverdier i NO/NO 2 /NOx I grafen nedenfor vises måleresultatene for NO2 i 2014, gitt i et gjennomsnitt pr. måned. Grenseverdien for NO 2 er 200 µg/m 3 luft pr. time, og må ikke overskrides mer enn 18 ganger pr. kalenderår. Årsgrenseverdien er 40 µg/m 3 luft, for beskyttelse av menneskers helse. Dato for iverksettelse av grenseverdien for NO 2 var 1. januar Det har ikke vært målt overskridelser på NO 2 ved Sverresgate målestasjon for time- eller årsgrenseverdi.

30 Side 30 av 31 Tabell 36. Månedsverdier(gjennomsnitt) gjennom året Tabell 37. Årsverdier(gjennomsnitt) gjennom åre. 7 Konklusjon For svevestøvkomponenten PM 10 på Lensmannsdalen har antall overskridelser gått jevnt opp fra 16 i 2010, 26 i 2011, 30 i 2012, 34 i 2013, men i 2014 gikk den ned igjen til 16. Det har nok sammenheng med at været har vært mildt og fuktig, samt god fokus på veivedlikehold fra Veivesenet og kommunene. Det er små endringer i piggdekkbruken og tellinger fra 2013/14 viser at 64 % kjører med piggfrie dekk. For svevestøvkomponenten PM 10 er det bare overskridelsene på den stasjonen som har flest som blir regnet med, dvs. Lensmannsdalen målestasjon. Svevestøvkomponenten PM 2,5 måles på Lensmannsdalen og fom har vi leid inn en PM 2,5 monitor på Øyekast målestasjon.

31 Side 31 av 31 Benzenkomponentene har gjennomsnitt gjennom året, gått noe ned de to siste årene. Benzenmålingene for 2014 er ikke mottatt fra NILU ennå. Vi ser verdiene, særlig NO, NO 2 og NOX, har blitt noe redusert i SO 2 og O 3 ikke nevneverdig. Mengden svevestøv har også blitt noe mindre, men kanskje ikke så mye som man kunne forvente da antall overskridelser for PM 10 har blitt redusert til omtrent halvparten av 2013-nivået. Målenettoperatør i Grenland 11. Mars 2015 Ole Andreas Aas-Hanssen Tlf.: Børge Iversen - Tlf.:

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND ÅRSRAPPORT 27 Industrien i Grenland 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING...4 2. GRENSEVERDIER...5 2.1 Forurensningsforskriften...5 3.

Detaljer

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND ÅRSRAPPORT 2009 Industrien i Grenland Side 2 av 29 SAMMENDRAG Målinger som ble foretatt i Grenland for 2009, viste 24 overskridelser av fastsatt grenseverdi (50 pr. døgn)

Detaljer

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND ÅRSRAPPORT 2008 Industrien i Grenland 2 SAMMENDRAG Målinger som ble foretatt i Grenland for 2008, viste 30 overskridelser av fastsatt grenseverdi (50 µg/m 3 pr. døgn) for

Detaljer

Månedsrapport mai 2014 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport mai 2014 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport mai 2014 Luftkvalitet i Grenland Vi registrerte ingen overskridelser av svevestøv eller andre komponenter i mai måned. I rapporten er det gitt en vurdering i forhold

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I februar måned var det i over

Detaljer

Månedsrapport februar 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport februar 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 11 Månedsrapport februar 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag I februar ble det registrert 6 døgn med overskridelse av svevestøv PM 10 på Lensmannsdalen målestasjon. Ved Øyekast og Sverresgate

Detaljer

Månedsrapport desember 2014 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport desember 2014 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 11 Månedsrapport desember 2014 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag Det ble ikke registrert noen døgnverdioverskridelser av svevestøv PM10 i desember på noen av målestasjonene selv om desember

Detaljer

RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet

RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet Sarpsborg kommune har fått i oppdrag av Fredrikstad kommune og foreta beregninger på lokal luftkvalitet i området Gudeberg ved Øra Industriområde. Bakgrunnen for oppdraget

Detaljer

Høring - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet

Høring - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet Saksnr.: 2011/6923 Dokumentnr.: 141 Løpenr.: 169735/2015 Klassering: K23 Saksbehandler: Reidun Ottosen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kultur- og miljøutvalget Formannskapet Høring - Skjerpede

Detaljer

Forurensning av luften

Forurensning av luften REN LUFT FOR ALLE Ren luft for alle Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde seg og kan bevege

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i juni PM10 Kransen. PM2,5 Kransen. Grenseverdi. Nedbørsdata

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i juni PM10 Kransen. PM2,5 Kransen. Grenseverdi. Nedbørsdata ug/m3 MÅNEDSRAPPORT Luftkvalitet i Moss i juni 2011 Bakgrunn : Kommunene i ytre Østfold har inngått en samarbeidsavtale om overvåking av lokal luftkvalitet. Som et ledd i denne overvåkingen gjennomføres

Detaljer

Spinneritomta - utredning av luftforurensning

Spinneritomta - utredning av luftforurensning Spinneritomta - utredning av luftforurensning ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei Kråkerøy Postboks 12 161 Fredrikstad Norge TLF +7 269 WWW cowi.no DATO 2.1.212 SIDE 1/8 REF JRSU OPPDRAGSNR 1815 Utgivelsesdato:

Detaljer

Luftkvalitet i Bærum

Luftkvalitet i Bærum BÆRUM KOMMUNE Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Luftkvalitet i Bærum Rapport fra luftovervåkningen 2014 og 2015 Mestasjon E16, Sandvika Nord på Rud Målestasjonen ved E16 Sandvika Nord på Rud Tittel:

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 253641 Kunde: Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Luftkvalitet Basert på kvalitativ

Detaljer

NOTAT LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN

NOTAT LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN Oppdragsgiver: Balsfjord Kommune Oppdrag: 523596 Reguleringsplan Nordkjosbotn Del: Dato: 2011-03-08 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Trond Norén LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

LUFTKVALITETEN. i Stavanger

LUFTKVALITETEN. i Stavanger LUFTKVALITETEN i Stavanger KANNIK VÅLAND KANNIK Årsrapport 2013 1 INNHOLD Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn for Bedre byluft 4 1.2 Forurensningsforskriften, lokal luftkvalitet 4 1.3 Helseeffekter

Detaljer

LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD

LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD Fredrikstad kommune LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD Årsrapport 2012 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 10. januar 2013 SIDE

Detaljer

Luftkvaliteten i Lillehammer Måleprogram Oppfølging av forurensningsforskriftens krav

Luftkvaliteten i Lillehammer Måleprogram Oppfølging av forurensningsforskriftens krav M i l j ø r e t t e t h e l s e v e r n Lillehammer, 2..29 Luftkvaliteten i Lillehammer -28 Måleprogram Oppfølging av forurensningsforskriftens krav Lillehammer Forurensningssituasjonen en februardag i

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Sandesundveien skole - Utredning av luftforurensning

Detaljreguleringsplan for Sandesundveien skole - Utredning av luftforurensning Detaljreguleringsplan for Sandesundveien skole - Utredning av luftforurensning ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 15.10.2012

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Deli skog, detaljreguleringsplan. Hjellnes Consult as. Luftforurensning

Innholdsfortegnelse. Deli skog, detaljreguleringsplan. Hjellnes Consult as. Luftforurensning Hjellnes Consult as Deli skog, detaljreguleringsplan Luftforurensning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 FORUTSETNINGER, UNDERLAG

Detaljer

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vedlegg 5 Ørskog kommune Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vurdering av lokal luftkvalitet 2015-01-29 Revisjon: J01 J01 2015-01-29 Til bruk ThSol KJB ATFot Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Tittel: Luftkvaliteten i Oslo Årsrapport 2006 Rapport nr.: 200700290-1 Forfatter: Susanne Lützenkirchen susanne.lutzenkirchen@hev.oslo.kommune.no Stikkord: Luftkvalitet,

Detaljer

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen NILU: OR../2007 NILU: OR../2007 REFERANSE: O-107132 DATO: NOVEMBER 2007 ISBN: 82-425- Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen Vurdering av luftforurensning fra kulvert Ivar Haugsbakk Norsk institutt for luftforskning

Detaljer

Varslingsklasser for luftkvalitet

Varslingsklasser for luftkvalitet Varslingsklasser for luftkvalitet Et voksent menneske puster inn 11 000 liter luft hver eneste dag. Det sier seg selv at kvaliteten på luften vi puster inn kan påvirke helsa vår. Det er derfor viktig å

Detaljer

TYPE PLAN TEMARAPPORT LUFTFORURENSNING. E6 Moelv-Biri. Ringsaker og Gjøvik kommune

TYPE PLAN TEMARAPPORT LUFTFORURENSNING. E6 Moelv-Biri. Ringsaker og Gjøvik kommune TYPE PLAN TEMARAPPORT LUFTFORURENSNING E6 Moelv-Biri Ringsaker og Gjøvik kommune Region øst Hamar kontorsted 28. mai 2013 Rapport luftforurensning Oppdrag: E6 Moelv-Biri Emne: Kommunedelplan med konsekvensutredning

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Luftforurensning i norske byer

Luftforurensning i norske byer Gi bilen en pause Ren luft for alle Forurensning av luften Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

I vurderingen er det lagt til grunn en fremtidig situasjon i 2020, som er beregningsår. Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendt materiale.

I vurderingen er det lagt til grunn en fremtidig situasjon i 2020, som er beregningsår. Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendt materiale. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521314 Luftkvalitetsvurdering Birk Barnehage Del: Skrevet av: Eirik Csák Knutsen Dato: 2009-04-17 Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen Dato: 2009-04-17 INNLEDNING

Detaljer

Årsrapport Luftkvalitet i ytre Østfold

Årsrapport Luftkvalitet i ytre Østfold Årsrapport Luftkvalitet i ytre Østfold 2011 Rapporten inneholder en oppsummering av luftkvaliteten i de respektive byene i 2011. Fredrikstad Sarpsborg Moss Halden 2 Sammendrag De 4 største bykommunene

Detaljer

Foreløpig vurdering av luftforurensningen i Norge, etter EUs nye luftkvalitetsdirektiver

Foreløpig vurdering av luftforurensningen i Norge, etter EUs nye luftkvalitetsdirektiver NILU: OR 42/2000 NILU: OR 42/2000 REFERANSE: O-100004 DATO: OKTOBER 2000 ISBN: 82-425-1205-1 Foreløpig vurdering av luftforurensningen i Norge, etter EUs nye luftkvalitetsdirektiver Supplerende målinger

Detaljer

Bidrag fra dieselbiler til økt lokal luftfourensning - forventet utvikling frem mot 2025 Fagsjef Britt Ann K. Høiskar Svenska Luftvårdsföreningen,

Bidrag fra dieselbiler til økt lokal luftfourensning - forventet utvikling frem mot 2025 Fagsjef Britt Ann K. Høiskar Svenska Luftvårdsföreningen, Bidrag fra dieselbiler til økt lokal luftfourensning - forventet utvikling frem mot 2025 Fagsjef Britt Ann K. Høiskar Svenska Luftvårdsföreningen, 26. april 2012 Innhold Helsekonsekvenser Status i norske

Detaljer

NOTAT. Tabell 1 viser utslipp fra ulike kildegrupper på Nord-Jæren innenfor modellområdet som ble anvendt i beregningene i 2013.

NOTAT. Tabell 1 viser utslipp fra ulike kildegrupper på Nord-Jæren innenfor modellområdet som ble anvendt i beregningene i 2013. NOTAT Til: Kopi: Fra: Dag Tønnesen Dato: Kjeller, 06.02.2015 Ref.: Luftforurensning ved Stavanger Lufthavn, Sola NILU (Norsk institutt for luftforskning) har utført en vurdering av luftkvalitet ved Stavanger

Detaljer

Sør-Rogaland distrikt

Sør-Rogaland distrikt Sør-Rogaland distrikt INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 3 1. INNLEDNING 4 1.1 BAKGRUNN FOR BEDRE BYLUFT 4 1.2 FORURENSNINGSFORSKRIFTEN, LOKAL LUFTKVALITET 5 1.3 HELSEEFFEKTER AV LUFTFORURENSNING 6 1.3.1 NITROGENOKSIDER

Detaljer

LOKAL LUFTFORURENSNING EGGEMOEN FLYPLASS OG NÆRINGSPARK

LOKAL LUFTFORURENSNING EGGEMOEN FLYPLASS OG NÆRINGSPARK Beregnet til Tronrud Engineering AS Dokument type Vurdering av lokal luftkvalitet Dato Mars, 2014 LOKAL LUFTFORURENSNING EGGEMOEN FLYPLASS OG NÆRINGSPARK LUFTFORURENSNING EGGEMOEN FLYPLASS OG NÆRINGSPARK

Detaljer

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging.

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 524471 Luftkvalitet Minde Allmenning Del: Skrevet av: Kristin Strand Amundsen Dato: 2009-05-06 Kvalitetskontroll: Eirik Csák Knutsen Dato: 2009-05-06 INNLEDNING Minde

Detaljer

MULTICONSULT. Seut Brygge. Rapport 412836-02. Beregning av luftforurensning fra vegtrafikk

MULTICONSULT. Seut Brygge. Rapport 412836-02. Beregning av luftforurensning fra vegtrafikk MULTICONSULT Rapport 412836-02 Seut Brygge for Arkitektene AS Januar 2008 R a p p o r t Oppdrag: Emne: Seut Brygge Rapport: Oppdragsgiver: R-LUFT-01 Arkitektene AS Dato: 25. januar 2008 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Luftkvalitet i Oslo Hovedkonklusjoner fra tiltaksutredningen

Luftkvalitet i Oslo Hovedkonklusjoner fra tiltaksutredningen Luftkvalitet i Oslo Hovedkonklusjoner fra tiltaksutredningen Oktober 2004 Oslo kommune Kart som viser målestasjonenes plassering, type målestasjon og trafikkvolum (ÅDT) i Oslo Luftkvalitet i Oslo Hovedkonklusjoner

Detaljer

Målinger av svevestøv ved Snipemyrlia 27, Bjørndal

Målinger av svevestøv ved Snipemyrlia 27, Bjørndal NILU: OR 1/2004 NILU: OR 1/2004 REFERANSE: O-103109 DATO: FEBRUAR 2004 ISBN: 82-425-1530-1 Målinger av svevestøv ved Snipemyrlia 27, Bjørndal 4.9.-8.12.2003 Ivar Haugsbakk Norsk institutt for luftforskning

Detaljer

Forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet

Forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet 20. august 2015 Forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet Konsekvensutredning av forskriftsendring - Innskjerping av grenseverdier for svevestøv (PM10 og PM2,5) Hovedbudskap Formålet med

Detaljer

Bingeplass UTREDNING AV LUFTKVALITET

Bingeplass UTREDNING AV LUFTKVALITET Kongsberg kommune Bingeplass UTREDNING AV LUFTKVALITET ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 10.09.2014 SIDE 1/10 REF JRSU OPPDRAGSNR

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2010

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2010 MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING 21 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Kald, vindstille og stabil luft medførte høye konsentrasjonene av

Detaljer

E18 i Asker Kontaktgruppemøter oktober 2013 Prinsipper for skjerming av bebyggelse

E18 i Asker Kontaktgruppemøter oktober 2013 Prinsipper for skjerming av bebyggelse E18 i Asker Kontaktgruppemøter oktober 2013 Prinsipper for skjerming av bebyggelse Gunnar Bratheim Oppdragsleder Multiconsult Støyskjerming av bebyggelse hva er kravene? Miljøverndepartementets retningslinje

Detaljer

Vikanholmen vest, reguleringsplan - utredning av luftforurensning

Vikanholmen vest, reguleringsplan - utredning av luftforurensning Vikanholmen vest, reguleringsplan - utredning av luftforurensning ADRESSE WI AS Jens Wilhelmsens vei Kråkerøy Postboks 1 161 Fredrikstad Norge TLF +7 69 WWW cowi.no DATO 8.8.1 SIDE 1/1 REF JRSU OPPDRAGSNR

Detaljer

Vedlegg. til Årsrapport 2011 Luftkvaliteten i Oslo. statistikk og bakgrunnsinformasjon

Vedlegg. til Årsrapport 2011 Luftkvaliteten i Oslo. statistikk og bakgrunnsinformasjon Vedlegg til Årsrapport 211 Luftkvaliteten i Oslo statistikk og bakgrunnsinformasjon Oppdatert juli 212 Innhold INNHOLD... 2 FIGURREGISTER... 3 TABELLREGISTER... 4 A. MÅLESTASJONER... 5 B. TRENDER... 7

Detaljer

Luftovervå king i Ytre Østfold Å rsråpport for såmårbeidet 2014

Luftovervå king i Ytre Østfold Å rsråpport for såmårbeidet 2014 Luftovervå king i Ytre Østfold Å rsråpport for såmårbeidet 214 Fredrikstad kommune Sarpsborg kommune Moss kommune Halden kommune Statens vegvesen Innhold 1.Innledning... 3 2.Luftkvalitet 214... 4 Måleresultater

Detaljer

LUFTOVERVÅKING I YTRE ØSTFOLD

LUFTOVERVÅKING I YTRE ØSTFOLD Fredrikstad kommune Sarpsborg kommune Moss kommune Halden kommune LUFTOVERVÅKING I YTRE ØSTFOLD Årsrapport for samarbeidsprosjekt 2013 Utgivelsesdato: 09.04.2014 Saksbehandler hos COWI: Jan Raymond Sundell

Detaljer

Bergen Kommune. Statens vegvesen Hordaland

Bergen Kommune. Statens vegvesen Hordaland Bergen Kommune Statens vegvesen Hordaland Luftkvalitet i Bergen 2002 I slutten av 2002 kom ny om lokal luftkvalitet. Formålet med denne forskriften er å fremme menneskers helse og trivsel, og beskytte

Detaljer

NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025

NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025 Sammendrag: NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025 TØI rapport 1168/2011 Forfatter(e): Rolf Hagman, Karl Idar Gjerstad og Astrid H. Amundsen Oslo 2011

Detaljer

RAPPORT LUFTKVALITET I BÆRUM KOMMUNE 2010

RAPPORT LUFTKVALITET I BÆRUM KOMMUNE 2010 BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET RAPPORT LUFTKVALITET I BÆRUM KOMMUNE 2010 Målestasjon Hamang, E-16, Sandvika Nord UTARBEIDET AV AVD. MILJØRETTET HELSEVERN MARS 2011 Tittel: Rapport om målinger av luftkvalitet

Detaljer

Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet

Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet Arbeidsgruppa om Lavutslippssoner Nedsatt våren 2004 - medlemmer fra SD, MD, Oslo, VD Mandat:

Detaljer

Luftkvalitet i Bergen samt januar 2010

Luftkvalitet i Bergen samt januar 2010 Helsevernetaten Luftkvalitet i Bergen 29 - samt januar 21 Bergen, 11. februar 21 Fig 1: Luftforurensning truer byluften Siden 1994 har Bergen kommune og Statens vegvesen samarbeidet om å måle luftkvaliteten

Detaljer

Dårlig luftkvalitet i større norske byer Oppsummering av møter med byene

Dårlig luftkvalitet i større norske byer Oppsummering av møter med byene Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 14.03.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/906 Saksbehandler: Borghild Rime Bay Dårlig luftkvalitet i større

Detaljer

Saksframlegg LUFTKVALITET I STAVANGER - ÅRSRAPPORT 2015 OG FORSLAG TIL TILTAK

Saksframlegg LUFTKVALITET I STAVANGER - ÅRSRAPPORT 2015 OG FORSLAG TIL TILTAK Saksframlegg Bymiljø og utbygging Miljø og renovasjon Dato: Saksnummer: Deres ref.: 30.03.2016 15/00433-6 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg : Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Luftkvaliteten i Oslo Status 2004

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Luftkvaliteten i Oslo Status 2004 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Luftkvaliteten i Oslo Status 2004 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Tittel: Luftkvaliteten i Oslo Status 2004 Rapport nr.: Forfatter: Susanne Lützenkirchen og

Detaljer

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen Bergen kommune Boks 7700 5020 Bergen Oslo, 12.02.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/9143 Saksbehandler: Nina Landvik Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen Tilbakemelding

Detaljer

Lokal luftforurensning. - Hvilke sykdomsplager gir slike utslipp - Status i Norge

Lokal luftforurensning. - Hvilke sykdomsplager gir slike utslipp - Status i Norge Lokal luftforurensning - Hvilke sykdomsplager gir slike utslipp - Status i Norge Generalsekretær Geir Endregard - Folkemøte 13. oktober 2010 Innhold Luftkvalitet og helse Grenseverdier og nasjonale mål

Detaljer

Bergen Kommune. Vervarslinga DNMI. Statens vegvesen Hordaland

Bergen Kommune. Vervarslinga DNMI. Statens vegvesen Hordaland Bergen Kommune Vervarslinga DNMI Statens vegvesen Hordaland Gjennomføring av overvåkning og varsling Formål Statens Vegvesen, Hordaland og Bergen kommune har i 7 vintersesonger 1994-21, fra oktober til

Detaljer

LUFTKVALITETEN I DRAMMEN

LUFTKVALITETEN I DRAMMEN LUFTKVALITETEN I DRAMMEN UTSLIPP, MÅLINGER OG TILTAK 1995 2003 av Tom Hartz Nilsen 1 2 3 Helsetjenesten Engene 1, 3008 Drammen www.drammen.kommune.no Org.nr. 939 214 895. Drammen kommune, Helsetjenesten,

Detaljer

Tiltaksutredning lokal luftkvalitet, Grenland

Tiltaksutredning lokal luftkvalitet, Grenland Tiltaksutredning lokal luftkvalitet, Grenland Svevestøv, PM10 Januar 2016 Oppdragsnr.: 5156338 Dokumentnr.: 5156338-ML01 Versjon: B01 2016-01-12 Oppdragsgiver: Porsgrunn kommune Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Helga Raa. Luftkvalitet Raa Grønnstølen. Utgave: 1 Dato: 2012-05-25

Helga Raa. Luftkvalitet Raa Grønnstølen. Utgave: 1 Dato: 2012-05-25 Luftkvalitet Raa Grønnstølen Utgave: 1 Dato: 2012-05-25 Luftkvalitet Raa Grønnstølen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Luftkvalitet Raa Grønnstølen Utgave/dato: 1 / 2012-05-25 Arkivreferanse:

Detaljer

Moss Havn KF OVERORDNET VURDERING AV LUFTKVALITET

Moss Havn KF OVERORDNET VURDERING AV LUFTKVALITET Moss Havn KF Moss Havn KF OVERORDNET VURDERING AV LUFTKVALITET ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30.06.2015 SIDE 1/10 REF

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Johnny Fløyli 245861/TFa 09.02.2007

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Johnny Fløyli 245861/TFa 09.02.2007 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: Johnny Fløyli 245861/TFa 09.02.2007 Til: Johnny Fløy Kopi til: Mette Pedersen Fra: Terje Farestveit KU FOR VERVET TROMSØ LUFTFORURENSING Kommuneoverlegen

Detaljer

Lillehammer. Målestasjoner for luftkvalitet. Bankplassen (gatestasjon) Lilleh.barnehage (bybakgrunn)

Lillehammer. Målestasjoner for luftkvalitet. Bankplassen (gatestasjon) Lilleh.barnehage (bybakgrunn) Lillehammer Målestasjoner for luftkvalitet Bankplassen (gatestasjon) Lilleh.barnehage (bybakgrunn) Gatestasjon (180 moh) Bybakgrunnstasjon (210 moh) Målestasjon Bankplassen Lillehammer Målestasjon Lillehammer

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Postmottak øst, Postmottak nord, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt Trafikksikkerhetsseksjonen

Statens vegvesen. Notat. Postmottak øst, Postmottak nord, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt Trafikksikkerhetsseksjonen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak nord, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr: Liv Marie Nygaard - 22073742

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12 N o t a t 1 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger-Forus- Sandnes Dato: 20. september 2010 Rev. 8.12.2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi:

Detaljer

Målinger av luftkvalitet ved Hydro Aluminium Sunndal i 2002 Leif Otto Hagen

Målinger av luftkvalitet ved Hydro Aluminium Sunndal i 2002 Leif Otto Hagen NILU: OR 63/23 NILU: OR 63/23 REFERANSE: O-121 DATO: SEPTEMBER 23 ISBN: 82-425-1493-3 Målinger av luftkvalitet ved Hydro Aluminium Sunndal i 22 Leif Otto Hagen 1 Innhold Side Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

Luftkvalitet. Norconsult. Eg - Sødal. Ny bru. Kristiansand kommune. Region sør Kristiansand kontorsted

Luftkvalitet. Norconsult. Eg - Sødal. Ny bru. Kristiansand kommune. Region sør Kristiansand kontorsted Luftkvalitet Norconsult Eg - Sødal. Ny bru. Kristiansand kommune Region sør Kristiansand kontorsted 18.03.16 Vedlegg 8, Dok.B0006 NOTAT Til: Fra: Statens vegvesen Region sør Norconsult v/mats Nordum Dato

Detaljer

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et energigjenvinningsanlegg på Kirkenes Industrial and Logistics Area (KILA).

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et energigjenvinningsanlegg på Kirkenes Industrial and Logistics Area (KILA). i samarbeid med Sør-Varanger kommune Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et energigjenvinningsanlegg på Kirkenes Industrial and Logistics Area (KILA). August 2010 RAPPORT Tittel: Spredningsberegninger

Detaljer

Strengere krav til PM10 i forurensningsforskriften?

Strengere krav til PM10 i forurensningsforskriften? Strengere krav til PM10 i forurensningsforskriften? Helsebegrunnelser Bedre byluft forum 29. april 2014 Seniorrådgiver/lege Anders Smith Particulate matter (PM) (partikkelforurensning) PM10 0,1 µm langtransport

Detaljer

Svar på klage på forbrenningsanlegget for rene brensler i Harstad - Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF)

Svar på klage på forbrenningsanlegget for rene brensler i Harstad - Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Per Kristian Krogstad 77 64 22 25 4.10.2011 2010/2909-24 460 Deres dato Deres ref. 15.9.2011 Generalsekretær Geir Endregard Norges Astma- og Allergiforbund

Detaljer

E39 Smiene - Harestad. Kommunedelplan med konsekvensutredning DELTEMARAPPORT LUFTKVALITET

E39 Smiene - Harestad. Kommunedelplan med konsekvensutredning DELTEMARAPPORT LUFTKVALITET E39 Smiene - Harestad Kommunedelplan med konsekvensutredning DELTEMARAPPORT LUFTKVALITET Region vest Ressursavdelingen Planseksjonen 1. desember 2011 Luftkvalitet E39, Smiene - Harestad 3 FORORD Asplan

Detaljer

Statens vegvesen. Notat

Statens vegvesen. Notat Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord, Bodil Rønning Dreyer, Jane Bordal Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Mo i Rana - status og rapportering 2013

Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Mo i Rana - status og rapportering 2013 Arkiv: K23 Arkivsaksnr: 2014/289-5 Saksbehandler: Allan Berg Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Mo i Rana - status og rapportering 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for miljø, plan og ressurs

Detaljer

Veiledning til forskrift om lokal luftkvalitet. Statens forurensningstilsyn (SFT) Statens vegvesen

Veiledning til forskrift om lokal luftkvalitet. Statens forurensningstilsyn (SFT) Statens vegvesen Statens forurensningstilsyn (SFT) Statens vegvesen TA-1940/2003 Innhold Oppbygning av veiledningen og hensikten med denne...3 Hensikten med veiledningen...3 Oppbygningen av veiledningen...3 1. Hovedelementene

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: august 004 Bra luftkvalitet I august var det god luftkvalitet i Oslo. Det har ikke vært overskridelser av nasjonale mål eller av grenseverdiene

Detaljer

Spredningsberegninger Heimdal varmesentral

Spredningsberegninger Heimdal varmesentral Spredningsberegninger Heimdal varmesentral Status: Endelig utgave Dato: 18.06.2015 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Dag Borgnes Rapport Oppdragsgiver: Dato: 18.06.2015 Prosjektnavn: Dok. ID: 32042-00002-0.3

Detaljer

LUFTKVALITET: ÅRSRAPPORT 2015

LUFTKVALITET: ÅRSRAPPORT 2015 STAVANGER KOMMUNE v/miljøvernsjef og helsesjef DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO EBK-16/38 K24 7/16 30.3.2016 LUFTKVALITET: ÅRSRAPPORT 2015 Vedlagt er årsrapporten for 2015. Med hilsen

Detaljer

Transport i by konferanse, 20.09.2005. Lovpålagt reduksjon av luftforurensningen. Resultat av tiltaksutredningen i Oslohva skjer nå?

Transport i by konferanse, 20.09.2005. Lovpålagt reduksjon av luftforurensningen. Resultat av tiltaksutredningen i Oslohva skjer nå? Transport i by konferanse, 20.09.2005 Lovpålagt reduksjon av luftforurensningen Resultat av tiltaksutredningen i Oslohva skjer nå? Anne Gislerud,, Oslo kommune Lovpålagt reduksjon- gjeldende regelverk

Detaljer

Tom Myran M-TMY 2015:6. Trondheim, juli 2015 NTNU. Institutt for geologi og bergteknikk. Faggruppe for mineralproduksjon og HMS

Tom Myran M-TMY 2015:6. Trondheim, juli 2015 NTNU. Institutt for geologi og bergteknikk. Faggruppe for mineralproduksjon og HMS NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for geologi og bergteknikk Faggruppe for mineralproduksjon og HMS Tom Myran Støvnedfall. FORSET GRUS AS Sluttrapport (prosjektet fortsetter

Detaljer

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen E6 Dal - Minnesund Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen Region øst 06.12.2005 SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 246400-8 246406 06.12.2005 Oppdragsnavn: Teknisk plan E6 Dal - Minnesund

Detaljer

Lokal luftforurensning

Lokal luftforurensning Lokal luftforurensning Innholdsfortegnelse 1) Luftkvaliteten i Norge og Europa 2) Luftforurensning og helseeffekter 3) Utslipp fra veitrafikk 4) Utslipp fra vedfyring 5) Utslipp fra industri 6) Andre lands

Detaljer

Luftforurensning ute og inne. Byluft Mest aktuelle komponenter i byluft. Mest aktuelle komponenter i byluft (forts.)

Luftforurensning ute og inne. Byluft Mest aktuelle komponenter i byluft. Mest aktuelle komponenter i byluft (forts.) Bio 453 Regulatorisk toksikologi Luftforurensninger over byområder -uteluft -inneklima Marit Låg Avdeling for luftforurensning og støy, Folkehelseinstituttet Luftforurensning ute og inne Hva inneholder

Detaljer

Anmodning om etterlevelse av lovverk for lokal luftkvalitet

Anmodning om etterlevelse av lovverk for lokal luftkvalitet NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND Postboks 2603, St. Hanshaugen 0131 Oslo Besøksadresse: Akersveien 26 Tlf: (+47) 23 35 35 35 Faks: (+47) 23 35 35 30 Org nr: 939 634 754 MVA naaf@naaf.no www.naaf.no Kommunestyrerepresentanter

Detaljer

Vedlegg til Årsrapport 2008 Luftkvaliteten i Oslo. statistikk og bakgrunnsinformasjon

Vedlegg til Årsrapport 2008 Luftkvaliteten i Oslo. statistikk og bakgrunnsinformasjon Vedlegg til Årsrapport 2008 Luftkvaliteten i Oslo statistikk og bakgrunnsinformasjon April 2009 Innhold FIGURREGISTER...3 TABELLREGISTER...4 MÅLESTASJONER...5 MÅLERESULTATER...7 Trender...7 Vintermiddel...9

Detaljer

Regjeringens forslag til nye engangsavgifter for biler må endres

Regjeringens forslag til nye engangsavgifter for biler må endres Regjeringens forslag til nye Regjeringens forslag Beregningen av engangsavgiften foreslås endret slik at man skal bruke utslipp av CO 2 istedenfor slagvolum. Vekt og effekt skal fortsatt være med i beregningen.

Detaljer

Bedre byluft. Overvåking av lokal luftkvalitet i Stavanger. Statusrapport 2008

Bedre byluft. Overvåking av lokal luftkvalitet i Stavanger. Statusrapport 2008 Bedre byluft Overvåking av lokal luftkvalitet i Stavanger Statusrapport 2008 Lokal kontaktadresse For Statens vegvesen: Livar Thomassen Livar.thomassen@vegvesen.no Postadresse: Statens vegvesen Region

Detaljer

bestemte grupper av kjøretøy, slik Helse- og omsorgsdepartementet gjorde for Bergen kommune i 2010. Vegtrafikklovens første ledd lyder nå som følger:

bestemte grupper av kjøretøy, slik Helse- og omsorgsdepartementet gjorde for Bergen kommune i 2010. Vegtrafikklovens første ledd lyder nå som følger: Nærmere avklaring av muligheten til å iverksette midlertidige trafikkbegrensede tiltak i perioder med lokal luftkvalitet som overstiger grensene i forurensningsforskriften kapittel 7 God luftkvalitet forutsetter

Detaljer

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi Sammendrag: Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi TØI rapport 1259/2013 Forfatter(e): Rolf Hagman, Astrid H Amundsen Oslo 2013 46 sider I flere av landets største byer overskrides grenseverdiene

Detaljer

NOTAT. Beregninger av NO 2 for Oslo og Bærum i 2010 og 2025-Første rapport

NOTAT. Beregninger av NO 2 for Oslo og Bærum i 2010 og 2025-Første rapport NOTAT Til: Norges Astma og Allergiforbund Kopi: Fra: Ingrid Sundvor, Dag Tønnesen, Sam Erik Walker og Leonor Tarrason Dato: Kjeller, 17. juni 2011 Ref.: IS/BKa/O-111036 Beregninger av NO 2 for Oslo og

Detaljer

DEFA helse og utslipp

DEFA helse og utslipp DEFA helse og utslipp http://www.vg.no/nyheter/innenriks/bil-og-miljoe/ny-rapport-doedelig-daarlig-oslo-luft/a/23357361/ VG følger Etter sammenligninger av om lag 50.000 dødsfall i Oslo gjennom 10 år,

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten. Notat. Luftsonekart for Oslo for PM10 (svevestøv) og NO2 (nitrogendioksid) etter retningslinje T-1520. 1.

Oslo kommune Bymiljøetaten. Notat. Luftsonekart for Oslo for PM10 (svevestøv) og NO2 (nitrogendioksid) etter retningslinje T-1520. 1. Oslo kommune Bymiljøetaten Notat Utarbeidet av: Miljødivisjonen i Bymiljøetaten Dato: 26.11.213 Saksbehandlere: E-post: Christine Oppegaard og Erik Aune christine.oppegaard@bym.oslo.kommune.no erik.aune@bym.oslo.kommune.no

Detaljer

LOKAL LUFTFORURENSNING LØRENSKOG VINTERPARK

LOKAL LUFTFORURENSNING LØRENSKOG VINTERPARK Beregnet til Lørenskog Vinterpark AS Dokument type Vurdering av lokal luftkvalitet Dato September, 2014 LOKAL LUFTFORURENSNING LØRENSKOG VINTERPARK LUFTFORURENSNING LØRENSKOG VINTERPARK Revisjon 001 Dato

Detaljer

Historiske beregninger for Oslo for 1995/96, 1998 og 2001 Harold Mc Innes og Herdis Laupsa

Historiske beregninger for Oslo for 1995/96, 1998 og 2001 Harold Mc Innes og Herdis Laupsa NILU: OR 6/2003 NILU: OR 6/2003 REFERANSE: O-102022 DATO: FEBRUAR 2003 ISBN: 82-425-1423-2 Historiske beregninger for Oslo for 1995/96, 1998 og 2001 Harold Mc Innes og Herdis Laupsa 1 Innhold Side Sammendrag...

Detaljer

Beredskapsplan for episoder med høy luftforurensning i Bergen

Beredskapsplan for episoder med høy luftforurensning i Bergen Beredskapsplan for episoder med høy luftforurensning i Bergen Bergen har overskridelser av forurensningsforskriftens grenseverdier og de nasjonale målene for luft som er strengere enn forskriftenes grenseverdier.

Detaljer

Lundbo barnehage, Hamar Støyberegninger

Lundbo barnehage, Hamar Støyberegninger Lundbo barnehage, Hamar 23.september 2013 www.vso.is Borgartún 20 +354 585 9000 105 Reykjavík vso@vso.is Lundbo barnehage, Hamar S:\2013\13224\v\Hljóðvist\Greinargerð\13224_130228_Greinargerd-NO.docx Agust

Detaljer

RAPPORT. Luftovervåking i Rana. Årsrapport 2009. Statens hus 3708 SKIEN Att. Rune Aasheim. 0 SFT-kontrakt nr. B-150 Eli Gunvor Hunnes

RAPPORT. Luftovervåking i Rana. Årsrapport 2009. Statens hus 3708 SKIEN Att. Rune Aasheim. 0 SFT-kontrakt nr. B-150 Eli Gunvor Hunnes Kunde: SFT Seksjon for kontroll og overvåkning i Grenland Adresse: Molab as 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Telefax: 75 13 68 31 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA RAPPORT Luftovervåking i Rana.

Detaljer

Eksos: et arbeidsmiljø- og folkehelseproblem. Magne Refsnes

Eksos: et arbeidsmiljø- og folkehelseproblem. Magne Refsnes Eksos: et arbeidsmiljø- og folkehelseproblem Magne Refsnes - Hva ønsker jeg å belyse Hva eksos består av, og hvilke helserisiko ulike komponenter i eksosen kan representere Ta mer mest utgangspunkt i eksos

Detaljer

Luftovervåkingsprogrammet er et årsbasert program for overvåking av uteluftkvaliteten i Rana.

Luftovervåkingsprogrammet er et årsbasert program for overvåking av uteluftkvaliteten i Rana. Kunde: Rana Kommune Postboks 173 8601 MO I RANA Din Labpart ner Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 404 84 100 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr. Glomfjord:

Detaljer

LUFTKVALITET I BERGEN 2014

LUFTKVALITET I BERGEN 2014 LUFTKVALITET I BERGEN 214 ETAT FOR HELSETJENESTER Bergen 22.4.15 1 Innhold 1. Luftkvalitet... 3 2. Måleresultater for NO 2 nitrogendioksid:... 9 3. Måleresultater for PM 1 svevestøv:... 13 4. Måleresultater

Detaljer