Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning"

Transkript

1 1 MEDLEMMER STYRET STYRETS VIRKSOMHET MEDLEMSMØTER.11 5 STANDARDISERING 15 6 KURSVIRKSOMHET FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG Redaksjonskomité Kurskomité Sakkyndighetsutvalget Operativt Fagutvalg Offshore Operativt fagutvalg landbasert Kraftverksgruppen Redaksjonsutvalg for Lærebok G11-løfteredskaper Offshore Material Handling Equipment Committee (OMHEC) ETABLERING AV EKSPERTGRUPPE 25 9 KTFs OPPLÆRINGSFOND TEKNISKE FORENINGERS SERVICEKONTOR AS KRANTEKNIKK ØKONOMI SEKRETARIAT Side 1

2 1 MEDLEMMER Pr dags dato har foreningen 117 personlige medlemmer og 306 bedriftsmedlemmer. Totalt 423 medlemmer. Dette er en økning på 6 bedriftsmedlemmer og en økning på 1 personlige medlem. Det er hyggelig å registrere at foreningen siste år fikk 6 nye bedriftsmedlemmer. Styret er dog av den oppfatning at potensialet for flere medlemmer fortsatt er stort. Det er gjort en henvendelse hvor det ble sendt brev til 54 kraftselskaper med invitasjon til å bli medlem i foreningen. Dessverre responderte ingen på denne henvendelsen. Tilbakemeldinger viser at bladet Kranteknikk er viktig for medlemmene sammen med redusert pris på våre seminarer. Gratis lesetilgang på standarder for bedriftsmedlemmer er også en av årsakene til medlemsveksten. Videre håper vi at medlemsmøtene er med på å rekruttere nye medlemmer. Årsmøtet 2013 vedtok å inkludere pensjonister og studenter som medlemmer av foreningen. Dette resulterte i at 3 i foreningen sine vedtekter ble endret slik at den nå har følgende ordlyd: Foreningen har ordinære medlemmer (A-medlemmer) med stemmerett og personlige medlemmer (B-medlemmer) uten stemmerett. Som ordinære medlemmer kan opptas norske foretak eller virksomheter som er knyttet til produksjon, omsetning/utleie, bruk og kontroll av løfteinnretninger og løfteredskap. Som ordinære medlemmer kan også opptas organisasjoner som fremmer medlemmenes interesser i bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. De ordinære medlemmer utpeker kontaktperson, hvis navn skal være oppgitt til styret. Som personlige medlemmer med redusert medlemskontingent kan opptas personer ansatt i medlemsbedrifter, samt personer som har tilknytning til foreningens fagområde innenfor læreanstalter, institusjoner og myndigheter eller som i kraft av andre kvalifikasjoner vil kunne tjene foreningens formål. Videre kan pensjonister som tidligere har vært A eller B medlemmer samt studenter ved nasjonale eller internasjonale læreanstalter som gjennomfører utdanning innenfor kran og løftefaget tas opp som medlemmer i foreningen med redusert medlemskontingent og uten stemmerett. Side 2

3 2 STYRET Styret har i perioden bestått av: Leder; Hermod Pettersen, Hermod Pettersen Maskin-Konsult Telefon e-post: Nestleder: Bo Kenneth Berg, Inspecta AS Telefon e-post: Side 3

4 Styremedlem Torbjørn Gjerde, ConocoPhillips Norge AS Telefon e-post: Styremedlem: Martin Engelsen, Statoil Telefon e-post: Styremedlem: Knut Dorsey, W. Giertsen Services AS Telefon e-post: Side 4

5 Styremedlem: Steve Tverrå, West Offshore AS Telefon e-post: Styremedlem: Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity Telefon e-post: Styremedlem: Bjarne Roland, Global Maritime Telefon e-post: Side 5

6 Varamedlem: Joachim Bengtsson, Archer Norge AS Telefon e-post: Varamedlem: Eivind Mørch, BIS Produksjonspartner Grenland Telefon e-post: Arbeidsutvalg: Hermod Pettersen Bo Kenneth Berg Johan O. Asmundvaag Erik Myroldhaug Valgkomite: Leder: Medlem: Medlem: Medlem. Medlem: Kåre Tommy Talberg Bård Hopen Tore Nygaard Endre Fuglset Knut Førland Side 6

7 3 STYRETS VIRKSOMHET Det har i perioden blitt avholdt 5 styremøter, herav et møte er gjennomført over to dager hvor handlingsplan og strategi ble diskutert. Styret har i store trekk behandlet vanlige styresaker. Av spesielle saker kan nevnes: Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr Som nevnt i siste årsberetning etablerte Direktoratet for Arbeidstilsynet høsten 2006 Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr. Håpet var at det umiddelbart skulle iverksettes et arbeid med tanke på revisjon av samordningsrådets tilleggskriterier og opplæringsplaner. Styret har konstatert at svært lite av de saker som blir diskutert i dette fagforum blir sluttført og lite er til nytte for våre medlemmer. Det har dog i de siste møter vært en positiv utvikling. Myndighetene har vært representert med stor deltakelse både med representanter fra AT og Ptil. Dette er med på å øke tiltroen til forumet selv om fremdriften ikke er slik som vi ønsker. KTF har fremmet forslag til å få inn fotnoter til forskriftene, men dette er et tema som AT ikke ønsker å følge opp. KTF ser imidlertid at regelverksarbeidet nå har kommet på rett kjøl og det som vi har fremmet på tidligere møter i fagforum nå begynner å komme på plass. Referat fra møtene i Fagforum legges nå ut i Kranteknikk slik at de er tilgjengelig for KTF sine medlemmer. Opplæringsplaner og kursprogram Foreningen har i perioden revidert følgende opplæringsplaner: Kontrollørkurs av ståltau Kontroll av spesialkonstruert løfteredskaper i bore- og brønnområdet D7. Undervisning på lov- og regelverk på Kontrollørkurs G00 har frem til nå bare vært omfattet av regelverk som hører inn under den landbaserte virksomheten. Det viser seg at nærmere halvparten av de som nå deltar på dette kurset kommer fra offshoreindustrien. Dette innebærer at det er nødvendig å ha med offshoreregelverket i programmet for kurset. Offshoreregelverk er nå innarbeidet i kursprogrammet og vil bli iverksatt fra og med neste kurs som skal gå til høsten. Instruktørsamling KTF har gjennomført samling med de fleste faste instruktører som underviser/foreleser på foreningen sine kurs. Hensikt med samlingen var å kvalitetssikre undervisningen iht gjeldende regelverk, fagplaner og KTFs presentasjonsmaler. Det var et meget nyttig seminar med gode diskusjoner i forhold til kurs- og fagplaner og gjennomføring av KTF sine kurs. Det skal i fremtiden legges opp til årlige instruktørsamlinger. NORSOK R 003 Sikker bruk av løfteutstyr Revisjon av standarden har startet og vår representant i utvalget er Endre J. Fuglset. Side 7

8 Igangsetting av prosjekt for å lage en internasjonal standard for offshorekraner Styret er blitt orientert av representanter fra Standard Norge om at det er igangsatt en arbeidsgruppe som har som målsetting å lage en internasjonal standard for offshorekraner. Styret hilser dette arbeidet velkommen. Sertifikat/attest på løfteutstyr og løfteinnretninger Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet bruker nå ILO sine dokumenter som krav til dokumentasjon, dvs at begrepet Sertifikat vil bli benyttet. Nå gjenstår det å få Arbeidstilsynet med på det samme med en justering av Normer for kontrollomfang slik at begrepet blir likt innenfor regelverket til alle myndigheter. KTF har diskutert denne saken i fagforum og AT er på glid i denne saken. Vi vil følge denne saken videre i Fagforum å jobbe for at begrepet og ILO formularet sertifikat vil bli benyttet videre også innenfor landbasert industri. Krav til praksiskandidater som skal opp til fagprøve som fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner. Praksiskandidatordningen krever at det kan dokumenteres 5 års relevant praksis. I tillegg må en inneha kompetansebevis på følgende: G1 mobilkran (hovedkran) G2 tårnkran eller G5 offshorekran G4 traverskran G8 lastebilkran G20 Fastmontert hydraulisk kran Rigger G11 Kontrollør VHF Truck Styret i KTF er kjent med at enkelte fylker «jukser» med disse kravene. Dette gjelder kandidater fra andre fylker hvor de ikke stiller like krav til kandidatene som skal opp til fagprøven. Det blir ofte sett igjennom fingrene på de kursene som skal være gjennomført og bestått før fagprøven. Her jukses det, noe som medfører at fagbrev blir utstedt uten at kranføreren har den nødvendige kompetansen. Feil i forhold til sikkerhet kan medføre at ulykker oppstår. Det virker som om økonomi noen steder har større betydning enn sikkerheten. Kranteknikk hadde en artikkel om dette i nr. 4/2013. Denne saken vil styret ha et våkent øye med. Krav til løfteutstyr innenfor petroleumsindustrien KTF har inngått avtale med DNV GL om å utarbeide en rapport som viser forholdet mellom regelverk fra klasseselskap og regelverkskrav som er gitt innenfor Ptil sitt tilsynsområde på sokkel og landanlegg. Det skal utarbeides en overordnet oversikt over hva som gjelder hvor og i hvilke tilfeller. Følgende emner vil bli belyst: Relevante forskrifter og krav m/veiledning gitt av Ptil Side 8

9 Relevante maritime krav og Ptil sitt forhold til maritime krav og krav fra klasseselskap generelt og DNV GL spesielt Grenseoppgang for petroleumsvirksomhet og fartøysvirksomhet Forankring i AML Forankring i internasjonale konvensjoner Rapporten vil bli presentert på KTF sitt årsmøte 2014, vil bli tatt inn i Kranteknikk og lagt ut på KTF sine hjemmesider. Denne vil også være aktuelt tema i forbindelse med de åpne møtene. Møte med Arbeidstilsynet angående opplæring og sakkyndig kontroll Arbeidstilsynet hadde valgt å kalle inn en utvalgt gruppe for å gi sine utalelser og vurderinger av innspill som AT har mottatt fra forskjellige hold i forbindelse med revisjon av brukerforskriften. De ønsket å få faglige vurderinger av både innspill og egne tanker rundt temaene sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll samt maskinspesifikk opplæring. Utgangspunktet for møtet var et utsendt brev hvor AT hadde samlet innspill, tanker og ideer rundt disse temaene og hvor det blant annet ble foreslått å kutte ut sakkyndig kontroll på løfteredskap Diskusjonene på møtet var gode og det var ingen uenigheter blant deltakerne. Hensikten var ikke å trekke konklusjoner på dette møtet men å gi AT et tilstrekkelig kompetansegrunnlag for å komme frem til veloverveide forslag til endringer i brukerforskriften. Deler av det som ble diskutert er allerede vist i fagforum og tatt med i kommentarene til de nye arbeidsmiljøforskriftene og noe av det blir foreslått som fremtidige endringer i selve forskriftene. Lærebok løfteredskap Det er inngått avtale med Byggenæringens Forlag AS om utgivelse av lærebok innen Løfteredskap. Forfatter er Knut Førland. Boken forventes ferdig høsten KTF har bevilget NOK ,- til dette prosjektet. Lærebok traverskran Så snart løfteredskapsboka er ferdig vil styret foreslå å iverksette arbeid med lærebok for traverskran og deretter tårnkran. Samarbeid med Angerman Forlag om utgivelse av lærebøker KTF er blitt kontaktet av Angerman Forlag hvor forlaget har kommet med et utspill på å etablere et samarbeid med foreningen med tanke på samarbeid om utvikling og utgivelse av lærebøker innenfor kran- og løfteområdet. Vi har sagt oss villig til å se nærmere på dette om det er mulig og ønskelig fra vår side. Møte med Angerman vil avklare dette og resultatet bli lagt frem på årsmøtet. Side 9

10 Oversettelse av standarder/revisjon av abonnement Standard Norge Arbeidene med å oversette de standarder som årsmøtet vedtok i 2012 har vært omfattende og har tatt lenger tid enn forutsatt. Dette har sammenheng med at oversetingskapasiteten hos Standard Norge har vært begrenset. I tillegg har arbeidene med sluttføring av NORSOK R002 tatt lenger tid enn hva som først var planlagt. Status i dette arbeidet er som følger: NS EN 12999:2011+A ferdig og lagt ut på KTF- abonnementet ISO 4309: ferdig og lagt ut på KTF- abonnementet NORSOK R 002 utgitt i foreløpig utgave endelig utgave klar sommeren 2014 NS EN arbeider pågår og standarden skal være ferdig oversatt sommeren 2014 Når det gjelder videre oversettelse av standarder og revisjon av hvilke standarder som skal ligge inne i abonnementet hos Standard Norge, er det nedsatt en egen arbeidsgruppe som skal se nærmere på dette og anbefaling vil bli lagt frem på det kommende årsmøtet. Nytt forskriftshefte Arbeidstilsynets regelverk ble omarbeidet fra 1. januar Dette medførte at KTF sin regelverkssamling ble oppjustert. Etter en høring høsten 2013 er det gjort endringer i alle de seks arbeidsmiljøforskriftene. Mindre endringer er også offentliggjort i februar 2014 og kommentarene til forskriftene har fått noen endringer basert på dette. KTF sin regelverkssamling blir justert i samsvar med disse endringene og skal være sluttførte innen årsmøtet. Styret har besluttet at regelverkssamlingen er KTF sitt produkt og eiendom. Utseende på heftet skal gjenspeile dette. Det vil ikke være aktuelt å selge dette med andre firma sin forside. Heftet selges for kr 250,- til medlemmer av KTF og for kr 300,- til andre. Engasjement av Hermod Pettersen Hermod Pettersen sluttet i stillingen som faglig leder i KIS 1. februar 2014 og etablerte fra samme dato eget firma, Hermod Pettersen Maskin-Konsult. Et samlet styre i KTF ønsket i denne forbindelsen å benytte anledningen til å dra nytte av Hermod Pettersen sin kompetanse til å utføre arbeid for KTF. Innenfor en ramme på NOK ,- er det inngått en avtale med han til å utføre arbeid som skal omfatte gjennomgang og revisjon av publikasjoner, alle kontrolløreksamener og alle presentasjoner som brukes på KTF sine kurs slik at dette er i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Det ble som tillegg til ovenstående oppgaver lagt inn arbeide med å se nærmere på muligheter for å utvikle en løfteapplikasjon. Sammensetning av KTF sitt styre Styret har hatt en diskusjon og gjennomgang av hvilken kompetanse som styret bør besitte for å ha en helhetlig kunnskap innenfor kranfaget. Det ble konkludert med at styret bør ha denne Side 10

11 sammensetningen: Lastbilkran/mobilkran Traverskran Løfteredskap Offshore - Operatør - Boring Sakkyndig virksomhet Entreprenør Sjøfart/rederi Denne anbefalingen er oversendt valgkomiteen som en veiledning for nominasjon av nye kandidater til KTF-styret. 4 MEDLEMSMØTER Det har i perioden vært avholdt 2 medlemsmøter på følgende steder: Stavanger 35 deltakere Bergen 25 deltakere Side 11

12 I tradisjonens tro viderefører Kranteknisk Forening ordningen med åpne medlemsmøter. Hensikten med disse møtene er å informere om nytt fra KTF samt at myndighetene blir invitert til å delta med informasjon om nye saker som berører kran- og løftevirksomheten. De åpne møtene er også viktige arenaer hvor medlemmene kan få møte representanter fra KTF og at de som ikke er medlemmer av KTF kan få innsikt i hva som skjer i foreningen og se fordelene ved å knytte medlemskap i KTF. Det var denne høsten planlagt med tre møter i henholdsvis Oslo, Stavanger og Bergen. Møtene i Stavanger og Bergen gikk etter planen og ble gjennomført 20. november og 3. desember. Dessverre var det ikke tilstrekkelig påmeldte til møtet i Oslo slik at dette ble kansellert. På de åpne møtene har det store trekkplasteret vært at representanter fra myndighetene har vært tilstede og gitt orienteringer innenfor eget ansvarsområde samt at møtedeltakerne har fått anledning til å stille spørsmål. Det er alltid en utfordring for myndighetene til å stille opp på disse møtene. Denne gangen valgte vi derfor at Sjøfartsdirektoratet skulle delta i Stavanger og Petroleumstilsynet i Bergen. Side 12

13 Sjøfartsdirektoratet var i Stavanger representert med sjefingeniør Karl M Fredriksen og senioringeniør Roar Haugan. De gjennomførte hver sin del av foredraget som var kalt «Nytt fra Sjøfartsdirektoratet. Begge holdt meget interessante foredrag som engasjerte deltakerne med mange spørsmål og kommentarer. Dette var meget dyktige fremføringer og med et høyt faglig nivå på foredragene. Vi håper at de tar med seg hjem oppfordringen som flere av tilhørerne kom med at bransjen ønsker å være med å gi direktoratet faglige råd til de saker som det arbeider med. Her ble det nevnt at direktoratet burde vurdere å etablere et fagforum sjøfart tilsvarende hva som er etablert i Arbeidstilsynet for den landbaserte industrien. Vi konstaterer at det er gledelig å ha med Sdir på laget igjen og dette blir verdsatt av foreningen sine medlemmer. Fra medlemsmøtet i Bergen Side 13

14 Sjefingeniør Jan Ketil Moberg, Petroleumstilsynet. Sjefingeniør Jan Ketil Moberg sitt foredrag var viet til NORSOK R-002 og NORSOK R 003s knytninger til petroleumsregelverket og Petroleumstilsynet sine forventninger. Moberg la vekt på at Petroleumstilsynet prioriterer å utforme et regelverk som er fleksibelt i forhold til den teknologiske, operasjonelle og organisatoriske utviklingen i petroleumsindustrien. Regelverket er av den grunn blitt til i dialog med og i et godt samarbeid med partene i arbeidslivet. Del to av foredraget var viet til hendelser relatert til løfteoperasjoner offshore. Han viste også til rapporten Lift incidents in the drilling area on offshore units, description of incidents and causes fra 13. September 2013 som er utarbeidet av Ptil og Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Her er det gjennomført evaluering av 251 granskingsrapporter og utarbeidet en detaljert oversikt over feiltyper og årsaker. Denne viser at innenfor tekniske årsaker er inadekvat design og inadekvat tilstand på materiellet. Andre registrerte feiltyper er fallende objekter, skade ved manøver i trange områder og feilfunksjon i kontrollsystem. Vi retter stor takk til myndighetene for at de stiller opp på arrangementene våre! 5 STANDARDISERING Side 14

15 I forbindelse med standardiseringsarbeidet i CEN deltar KTFs medlemmer i følgende grupper: CEN/TC 147: Løfteinnretninger WG 5 Inspeksjon, testing, sikker bruk Produktarbeidsgrupper: WGP 1 Mobilkraner WGP 2 Tårnkraner WGP 3 Svingkraner WGP 4 Bro-/traverskraner WGP 5 Offshorekraner WGP 7 Vinsjer WGP 8 Lastebilkraner WGP10 Hånddrevne kraner WGP11 Løst utstyr CEN/TC 168: Kjetting, ståltau, fiberprodukter, og løfteredskap WG 1 Kjetting og kjettingsling WG 2 Ståltau og ståltausling WG 3 Fiberprodukter og fibersling WG 6 Lastsikring KTF er også representert i K 48 og NORSOK komite som arbeider med R KURSVIRKSOMHET I perioden har foreningen i samarbeid med TFS gjennomført følgende kurs: - Kontrollørkurs Generell del 2 - Kontrollørkurs Løfteredskap 4 - Repetisjonskurs for kontrollører G Kontrollørkurs Traverskran teori 2 - Kontrolløreksamen Traverskran 2 - The North Sea Offshore Cranes and Lifting Conference 1 - Subsea lifting operations 1 - Sikker ankerhåndtering og forflytning av innretninger 1 - Hvordan redusere uønskede hendelser og skader 1 Side 15

16 - Operasjonelt ansvarlig 3 - Faglig Ledelse av sakkyndig virksomhet 1 - Norsok R Ståltau 5 - Kontrollørkurs hånddrevne taljer 2 - Anskaffelse av løfteinnretninger offshore 1 - Kontrollør av spesialkonstruert løfteredskap D7 3 - Grunnkurs pedagogikk 2 - Sensorsamling G5 3 - Kontrollørkurs G7 2 - Standard EN A1:2012 Lastebilkran 1 - Operasjonell sikkerhet ved løfteoperasjoner offshore 1 Foreningen er meget godt fornøyd med deltakelsen på våre arrangementer Nye kurs KTF har i perioden utviklet og gjennomført følgende nye kurs: Grunnkurs i pedagogikk Hensikten med dette kurset er å gi blivende instruktører god innsikt i instruksjonsprinsipper og hvordan en instruksjon bør legges opp og gjennomføres. Etter gjennomført kurs - kan de som måtte ønske det - gå videre på spesialkurs tilpasset forskjellige fagområder. Det er avholdt to slike kurs i perioden og tilbakemeldinger fra kursdeltakerne er meget gode. Side 16

17 Kontroll av spesialkonstruert løfteredskaper i bore- og brønnområdet D7 - teoretisk og praktisk del. Det har vært meget krevende å utvikle og forberede dette kurset. Det har spesielt vært en stor utfordring med å samle inn og klargjøre materiell. Med velvillig støtte fra Archer, Statoil, Vest Offshore og Oceaneering har det vært mulig å få på plass utlån og/eller donasjon av aktuelt materiell slik at det har vært mulig å gjennomføre dette kurset. Det er avviklet 3 ganger i perioden. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra de som har deltatt på disse kursene. På det første kurset deltok sjefingeniør Sigurd Førsund fra Ptil som observatør. Hans rapport fra dette kurset konkluderte med følgende: Side 17

18 Hovedinntrykket er at kurset var svært bra, spesielt med tanke på at dette var det første kurset med dette innholdet som noen gang er blitt arrangert. Noen forbedringspunkter ble allikevel observert. Generelt var presentasjonene og teoridelene gode. De praktiske øvelsene har et større forbedringspotensial med hensyn på strukturering og gjennomføring. Teorieksamen var svært godt dekkende for hva disse kontrollørene bør kunne. Undertegnede var ikke kvalifisert for den praktiske eksamenen(g11), og deltok derfor ikke. Spredt tilbakemelding fra deltagerne tydet på at hovedutfordringen var mangel på tid. Vår oppfatning er at kompetansen som dette kurset gir er et positivt bidrag til at industrien skal kunne oppnå de forbedringene av denne typen utstyr, og bruken av dette, som næringen trenger for å kunne forebygge fremtidige uønskede hendelser. Tilbakemeldingen fra Ptil var også i samsvar med de tilbakemeldinger som ble gitt fra øvrige kursdeltakere. Gjennomføring av senere kurs er blitt justert slik at «barnesykdommene» fra det første kurset er blitt rettet opp. Side 18

19 7 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG 7.1 Redaksjonskomité Hermod Pettersen Bo Kenneth Berg Erik Myroldhaug Johan O. Asmundvaag 7.2 Kurskomité Leder: Hermod Pettersen, KIS AS Medlemmer: Bo Kenneth Berg, Inspecta AS Bjarne Roland, Southern Marine Consult AS Erik Myroldhaug, KTF Når det gjelder kursaktivitet vises det til pkt Sakkyndighetsutvalget Leder: Hermod Pettersen KIS AS Medlemmer: Kjartan Iversen, Forsvaret Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity Bo Kenneth Berg, Inspecta AS Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund Arild Eklund, Eurolift AS Terje O. Hanssen, Transportindustri AS Utvalget skal innledningsvis arbeide med: Krav til sakkyndig virksomhet revisjon av tilleggskriterier Tvistesaker innen sakkyndig virksomhet Hvordan skal sakkyndig virksomhet drives og hvilken kompetanse bør personellet ha Krav til sertifiseringsorgan Årlig seminar for faglig ledelse av sakkyndig virksomhet Årlig seminar for oppdatering av kontrollører Side 19

20 Utvalget i arbeid. Bo Kenneth Berg og Nils Graskopf var ikke tilstede. Utvalget sitt arbeidsområde har vesentlig bestått i å se på krav til sakkyndig virksomhet med revisjon av tilleggskriterier for å revidere Normer for kontrollomfang til å bli et grunnleggende minimumsdokument. Målsettingen er å komme frem til en veiledning innenfor hver av de 4 kontrolltypene: - Sakkyndig førstegangskontroll - Sakkyndig kontroll etter montering - Sakkyndig periodisk kontroll - Sakkyndig spesialkontroll Det gjenstår noe arbeid før sluttproduktet fra utvalget kan presenteres overfor KTF sitt styre. Det er videre en målsetting at dette skal presenteres i Fagforum, sendes ut til offentlig høring slik at dokumentet kan godkjennes som en AT-veiledning. Siste aktiviteter i denne arbeidsgruppen skjedde hhv 8. og 26. oktober 2012, det vil si at det ikke er gjennomført aktiviteter i 2013/2014. Dette har sammenheng med at Arbeidstilsynet har annonsert at de vil revidere Normer for kontrollomfang, men har ikke kommet opp med noen tidsplan for dette. Arbeidet i Sakkyndighetsutvalget stilles derfor i bero inntil nærmere avklaringer foreligger. 7.4 Operativt Fagutvalg Offshore Opprinnelig var følgende oppnevnt som medlemmer av utvalger: Steve Tverrå, Teekay Petrojarl Production Geir Jakobsen, Esso Knut Førland, Kranskolen Svein Harald Hetland, BP Roy Remi Høyer, National Oilwell Tom Kristian Nerbø, Axess Bjørn Tore Vindenes, BIKS OFO skal være et rådgivende organ innen HMS vedrørende løfteoperasjoner på sokkelen. Side 20

21 Utvalget skal bidra med å opprettholde-, og øke kunnskap og forståelse, samt skape positive holdninger som videre vil utvikle- og øke sikkerheten i det daglige arbeid for personell som er involvert i bruk og vedlikehold av løfteutstyr på sokkelen. OFO skal også bidra med å øke forståelse og kunnskap om hvilke krav som stilles overfor denne faggruppen, bl.a. overfor ledere, andre faggrupper og kolleger innen andre fagfelt. OFO skal arbeide for at regelverket mellom faste og flyttbare innretninger harmoniseres, samt mellom de respektive selskaper / rederier. Dette vil skape bedre forståelse og kunnskap, økt sikkerhet, samtidig som kost/nytte effekten vil bli bedret. OFO skal bestrebe seg på å ha en mest mulig bred medlemssammensetning, som avspeiler bredden innenfor fagområdet. En revitalisering av OFO ble forsøkt igangsatt ved å kalle inn til et nytt møte 5. oktober Følgende ble anmodet om å være med: - Endre Fuglseth, Norsk Maskinkontroll AS/leder - Kåre Hansen, Statoil - Jan Thore Lygren, Statoil - Svein H Hetland, British Petroleum - Torbjørn Gjerde, ConnocoPhillips - Ian McCurdie, Hytek AS - Terje Kvalvåg, IKM Kran- og Løfteteknikk - Kaare T Talberg, National Oilvell Varco Norway AS Møtet ble gjennomført som planlagt, men resultatet ble noe begrenset som følge av at sentrale medlemmer i utvalget var forhindret fra å delta. Møtet konkluderte med at skal utvalget ha legitimitet og faglig tyngde, må de store selskapene som Statoil, British Petroleum og ConocoPhillips være med i utvalget. Det må derfor gjøres et stykke arbeid slik at vi er sikret at Statoil og BP kan stille med representanter i utvalget. Det ble også presisert at det maritime miljøet må være med. Det har ikke vært aktiviteter i utvalget denne perioden da en vil avvente resultatene fra revisjon av NORSOK R Operativt fagutvalg landbasert Leder: Bjarne Roland, Global Maritime Medlemmer: Bård Lohne, Otic Equipment AS Kurt Fjeld, Coast Centerbase AS Knut Førland, Kranskolen Eivind Mørch, BIS Produksjonspartner Grenland Mandat / Arbeidsoppgaver Side 21

22 Informasjon Veiledning og faglig støtte til operativt personell Utarbeide og revidere fagplaner/ opplæringsplaner Gjennomføre årlige seminarer innenfor fagområdet Operativt fagutvalg landbasert. Eivind Mørch var ikke tilstede da bildet ble tatt. Denne arbeidsgruppen har ikke vært aktiv i perioden. Siste aktivitet skjedde høsten 2012 hvor siste hånden på verket ble lagt etter at arbeidsgruppen la frem et utkast til en KTF-standard «Sikker bruk av løfteutstyr i landbasert industri». Hensikten med denne er økt legitimitet og kvalitet når det gjelder sikker bruk av løfteutstyr i den landbaserte virksomheten. Den dekker ikke bruk av heiser og fallsikringsutstyr. Formålet med denne standarden er å gi krav og retningslinjer for sikker bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner. Side 22

23 Standarden har i perioden ved flere anledninger vært oppe til behandling i KTF sitt styre. Den ble formelt godkjent som en KTF-standard på styremøte i KTF 11. februar En nærmere presentasjon og utdeling av standarden er satt opp under den faglige delen av årsmøtet. Det vil senere dette året bli avholdt kurs på standarden og den vil bli lagt ut for salgs hos TFS. 7.6 Kraftverksgruppen Styret I KTF har etablert en Kraftverksgruppe. Stiftelsesmøte ble gjennomført ved Agder Energi i Kristiansand 6. november Det var stor oppslutning om å være med i arbeidsgruppen. Kraftverksgruppen/KTF skal være et rådgivende utvalg for ivaretakelse av løfteutstyr, og gjennomføring av løfteoperasjoner på norske og intensjonale kraftstasjoner gjennom begrepet «beste praksis». Utvalget skal bidra med å øke kunnskapen og forståelsen samt skape positive holdninger for derved å utvikle og bedre sikkerheten i det daglige arbeid for personell som er involvert i bruk og vedlikehold av løfteutstyr på kraftstasjoner. Utvalget skal arbeide med å komme frem til økt legitimitet og kvalitet når det gjelder sikker bruk og ivaretakelse av løfteutstyr på kraftstasjonene og tilhørende anlegg. Kraftverksgruppen/KTF skal også bidra med felles forståelse ved å øke kunnskap om hvilke krav som stilles overfor denne faggruppen, bl.a. overfor ledere, andre faggrupper og kolleger innen andre fagfelt. Kraftverksgruppen/KTF skal arbeide for at regelverket for løftutstyr og løfteoperasjoner på kraftstasjonene harmoniseres med øvrig regelverk. Dette vil skape bedre forståelse og kunnskaper i forbindelse med løfteoperasjoner og som gir økt sikkerhet, samtidig som kost/nytte effekten vil bli bedret. Det skal gjennomføres et årlig faglig arrangement for kraftbransjen hvor aktuelle tema knyttet til løfteoperasjoner og ivaretakelse av løftemateriell på kraftstasjoner blir belyst. Kraftverksgruppen/KTF skal bestrebe seg på å ha en mest mulig bred medlemssammensetning og som avspeiler bredden innenfor fagområdet. Side 23

24 Følgende selskap deltar i denne gruppen: - Statkraft - Agder Energi - Trønder Energi - Sira Kvina - Skagerak Energi - Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap - Eidsiva Energi - EB Kraftproduksjon AS Gruppen har igangsatt arbeider som skal se nærmere på gjeldende tekniske og operasjonelle standarder og utarbeide tilpasninger som ivaretar det som er spesielt for kraftbransjen. Det er gjennomført 3 møter i løpet av våren Konklusjonen fra det siste møtet var at utgangspunkt for det videre arbeidet i Kraftverksgruppen må være å få på plass et overordnet regelverket som skal gjelde for løfteoperasjoner ved kraftstasjoner. Videre må de skaffes til veie tekniske krav, normer for kontrollomfang og operasjonelle prosedyrer. Dette skal danne grunnlag for utarbeidelse av krav, regelverk og prosedyrer som er skreddersydd i forhold til gjennomføring av sikre løfteoperasjoner ved kraftanlegg. Kravene har vi men de må synliggjøres / henvises til i den spesifikke oppgaven innen kraftverk. Det er videre et ønske fra Kranteknisk Forening at ledelse av gruppen og undergruppene kan bli overtatt av representanter fra bransjen, men hvor KTF mentorer prosessen og ivaretar alle sekretariatsfunksjoner. Dette var tema som en skulle se nærmere på i det neste møtet som etter planen skulle gjennomføres høsten Dette møtet ble det ingenting av på grunn av manglende oppslutning. Arbeidet i gruppen er derfor stilt i bero inntil videre. Vi har hatt kontakt med et par aktører i bransjen som skal se nærmere på hvordan en kan komme i gang igjen med prosessen. Side 24

25 7.7 Redaksjonsutvalg for Lærebok G11-løfteredskaper Knut Førland er i gang med å utarbeide lærebok G11 Løfteredskap. Boken vil bli gitt ut i samarbeid med Byggnæringens Forlag og skal etter planen være ferdig i løpet av Følgende inngår i redaksjonsutvalget for denne boken: - Bo Kenneth Berg - Einar Tjosavik - Terje Kvalvaag - Kjartan Iversen - Tom Ekeli 7.8 Offshore Material Handling Equipment Committee (OMHEC) KTFs representant i komiteen er Kåre Tommy Talberg 8 ETABLERING AV EKSPERTGRUPPE Styret i KTF ser at dagens faglige utvalg ikke helt fungerer etter de mandat og intensjoner som lå til grunn ved etableringen av disse utvalgene. Styret anbefaler at disse fagutvalgene legges ned og at det i stedet etableres en ekspertgruppe bestående av ressurspersoner som skal danne basis for videre utvikling av kran- og løftefaget. Basert på hvilke fagområder en slik gruppe skal ha, lages det en liste over ressurspersoner som skal inngå i denne ekspertgruppen. Ut fra fagkompetansen i ekspertgruppen etableres det en matriseorganisasjon basert på de fagområder som skal utredes. Ordningen vil bli lagt frem for årsmøtet slik at det her kan nomineres kandidater og/eller at deltakere på årsmøtet kan legge inn villighet til å inngå i ekspertgruppen. Når gruppen er etablert, kalles den inn til et møte hvor en legger premissene for det videre arbeide. 9 KTFs OPPLÆRINGSFOND Interessen for å søke fondet om tilskudd er tilnærmet lik null. Det neste styret bør diskutere om fondet bør opphøre. 10 TEKNISKE FORENINGERS SERVICEKONTOR AS Tekniske Foreningers Servicekontor er foreningens sekretariat, og ivaretar foreningens kursvirksomhet. Regnskapet for TFS er enda ikke avsluttet. Omsetningen i 2012 har vært ca. kr. 39 mill., og et foreløpig resultat ser ut til å være et overskudd på ca 10 mill. før skatt og disposisjoner. Det forventes et utbytte til eierne på kr. 4 mill. 11 KRANTEKNIKK Det er i perioden gitt ut 4 utgaver av bladet som er i samsvar med fastlagt målsetting. Styret anser informasjon til medlemmene som en viktig og prioritert oppgave. Kranteknikk skal Side 25

26 gjenspeile hva som foregår i foreningen og dette har vært en prioritert oppgave for de bladene som er gitt ut i perioden hvor reportasjer fra fors kjellige aktiviteter i regi av foreningen er blitt fokusert. Styret mener at medlemsbladet er en av årsakene til at vi klarer å øke medlemstallet i foreningen. Ordningen om muligheter til å abonnere på bladet utover hva som inngår i medlemskapet som ble innført i 2012 har ikke medført altfor stor pågang. Det er likevel en god ordning for de som har gått inn på den og bidrar til å spre informasjon om KTF som organisasjon og dens aktiviteter. 12 ØKONOMI Foreningens økonomi må fortsatt anses som meget tilfredsstillende. Årets resultat for Kranteknisk Forening viser overskudd på kr ,- mot et budsjettert underskudd på kr ,-. Årsaken til dette er at KTF i 2013 kjøpte 1000 aksjer i Norsk Kompetanseregister AS og 1500 aksjer i KOSAR av Tekniske Foreningers Servicekontor AS. Aksjekjøpene ble finansiert ved utdeling av utbytte på kr , jamfør note 3 i KTF sitt årsregnskap. Styret foreslår at kontingenten for år 2015 blir uendret 13 SEKRETARIAT Tekniske Foreningers Servicekontor har i perioden vært foreningens sekretariat. Erik Myroldhaug og Johan O. Asmundvaag har vært foreningens sekretærer. Lysaker 12. mars 2014 Hermod Pettersen Styreleder Side 26

ÅRSBERETNING mars mars Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valgkomiteens innstilling

ÅRSBERETNING mars mars Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valgkomiteens innstilling ÅRSBERETNING 29. - mars 2011-15. mars 2012 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valgkomiteens innstilling 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 3 4 MEDLEMSMØTER..6 5 STANDARDISERING...

Detaljer

ÅRSBERETNING 21. mars 2010 29. mars 2011

ÅRSBERETNING 21. mars 2010 29. mars 2011 KRANTEKNISK FORENING (KTF) ÅRSBERETNING 21. mars 2010 29. mars 2011 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valgkomiteens innstilling Til Medlemmene Lysaker, 11. mars 2011 i Kranteknisk Forening

Detaljer

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling ÅRSBERETNING 16. mars 2012-11. april 2013 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling Til Medlemmene Lysaker, 21. mars 2013 i Kranteknisk Forening Det vises

Detaljer

VELKOMMEN TIL åpent møte i. Åpent møte 2012 - Hermod Pettersen

VELKOMMEN TIL åpent møte i. Åpent møte 2012 - Hermod Pettersen VELKOMMEN TIL åpent møte i - Faglig leder og opplæringsleder i KIS AS Styreformann / leder i Kranteknisk Forening Fast representant i Arbeidstilsynets fagforum Leder av sakkyndig utvalget i KTF Over 20

Detaljer

Program. Hermod Pettersen

Program. Hermod Pettersen Program 1100-1130 Lett servering 1130-1150 Velkommen Orientering om og nytt fra Kranteknisk Forening v/styreleder 1150-1245 Nytt fra Petroleumstilsynet v/ Jan Ketil Moberg, PTIL 1245-1345 Presentasjon

Detaljer

KTFs Årsberetning 2005 2006

KTFs Årsberetning 2005 2006 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 MEDLEMSMØTER... 3 5 STANDARDISERINGSARBEID... 3 6 KURSVIRKSOMHET... 4 7 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 4 7.1 Forskriftsutvalg Veiledning

Detaljer

1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 STANDARDISERINGSARBEID... 2 5 KURSVIRKSOMHET... 3 6 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG...

1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 STANDARDISERINGSARBEID... 2 5 KURSVIRKSOMHET... 3 6 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 STANDARDISERINGSARBEID... 2 5 KURSVIRKSOMHET... 3 6 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 4 6.1 Forskriftsutvalg Veiledning til forskrift om bruk

Detaljer

KTFs Årsberetning

KTFs Årsberetning 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 MEDLEMSMØTER... 3 5 STANDARDISERINGSARBEID... 3 6 KURSVIRKSOMHET... 4 7 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 4 7.1 Forskriftsutvalg Veiledning

Detaljer

1 MEDLEMMER STYRET STYRETS VIRKSOMHET STANDARDISERINGSARBEID KURSVIRKSOMHET FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG...

1 MEDLEMMER STYRET STYRETS VIRKSOMHET STANDARDISERINGSARBEID KURSVIRKSOMHET FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 STANDARDISERINGSARBEID... 2 5 KURSVIRKSOMHET... 3 6 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 4 6.1 Forskriftsutvalg Veiledning til forskrift om bruk

Detaljer

KTFs Årsberetning 2006 2007

KTFs Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 3 4 MEDLEMSMØTER... 3 5 STANDARDISERINGSARBEID... 4 6 KURSVIRKSOMHET... 9 7 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 10 7.1 Redaksjonskomite... 10 7.2

Detaljer

Årsberetning

Årsberetning 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 7 4 MEDLEMSMØTER 19 5 STANDARDISERING 25 6 KURSVIRKSOMHET... 26 7 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 28 7.1 Redaksjonskomité... 28 7.2 Kurskomité...

Detaljer

Årsmøte i Kranteknisk Forening

Årsmøte i Kranteknisk Forening Årsmøte i Kranteknisk Forening Årsmøte i Kranteknisk forening 2012 ble avviklet på Radisson Blue Atlantic Stavanger 15.-16. mars 2012. Oppslutningen var meget god i det til sammen 95 deltakere var møtt

Detaljer

STYRETS VIRKSOMHET...

STYRETS VIRKSOMHET... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 5 4 KTFs MEDLEMSMØTER OG ÅPNE MØTER... 17 5 KURSVIRKSOMHET... 20 6 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 22 7 KRANTEKNIKK... 23

Detaljer

Normer for kontrollomfang

Normer for kontrollomfang Normer for kontrollomfang Desember 2010 Hermod Pettersen NYHET? Dokumentet er offentliggjort i senere tid på diverse nettsider blant annet www.sert555.no Innhold 1. Innledning 2. Definisjoner 3. - 6. Beskrivelse

Detaljer

KTFs Årsberetning 2001 2002

KTFs Årsberetning 2001 2002 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 NORSK SERTIFISERING AS... 3 5 STANDARDISERINGSARBEID... 4 6 KURSVIRKSOMHET... 5 7 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 8 7.1 Forskriftsutvalg

Detaljer

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte Vedtekter Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte 16.3.1979, og sist revidert på årsmøte 9.3.2016. 1 NAVN Foreningens navn er KranTeknisk Forening (KTF). KTF er en sammenslutning (forening) av medlemmer

Detaljer

Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker DERES DATO 30.11.2006 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solfrid Engene Røyset tlf 97 08 34 11 1 av 5 Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Att. Prosjektleder Petroleumsstandardisering Bjørn G. Jyhne

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Hermod Pettersen, NS fagdager 2016

Hermod Pettersen, NS fagdager 2016 Hermod Pettersen, NS fagdager 2016 Hermod Pettersen Fagleder sakkyndig virksomhet og sikkerhetskontrollorgan for personheis Leder / Styreformann KTF (KranTeknisk Forening) 26 års erfaring med kontroll

Detaljer

VG 3 Kran- og løfteoperasjonsfaget

VG 3 Kran- og løfteoperasjonsfaget VG 3 Kran- og løfteoperasjonsfaget Kort historikk vedrørende kranfaglærlinger: Første kull kranfagelever startet ved Rogaland Kranskole 16. september 2002. Siden den gang har RK mottatt et nytt kull med

Detaljer

Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr

Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr Arbeidsgruppe Minikran Rapport som beskriver gruppens arbeid: 1. Arbeidsgruppens representanter og leder 2. Gjennomførte møter og deltakelse 3. Mandat fra Arbeidstilsynet

Detaljer

Kran og løft; fra stortingsmelding nr 7 til ny stortingsmelding

Kran og løft; fra stortingsmelding nr 7 til ny stortingsmelding Kran og løft; fra stortingsmelding nr 7 til ny stortingsmelding OTFs krankonferanse 9. og 10.november 2005 Anne Vatten, Petroleumstilsynet Kort orientering om Ptil; Målsetting og organisasjon! Petroleumstilsynet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis (erstatter tidligere fagplan F-3089) 16 timers kurs Godkjent av Kranteknisk Forening

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.7 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.7 Bro- og Traverskran 13 timers teorikurs

Detaljer

Ansvar i sakkyndig virksomhet

Ansvar i sakkyndig virksomhet Ansvar i sakkyndig virksomhet faglig leder og kontrollør Desember 2010 Hermod Pettersen Krav til sakkyndig kontroll og sakkyndig virksomhet finnes i forskrift om bruk av arbeidsutstyr nr.608, bestilling

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.2 Fallsikringsutstyr Enkle løfteinnretninger (Travers- og søylesvingkraner

Detaljer

KranTeknisk Forening (KTF)

KranTeknisk Forening (KTF) ÅRSMØTE KranTeknisk Forening (KTF) Holmen Fjordhotell, Asker 28. mars 2017 kl 10:00 ÅRSMØTEDOKUMENTASJON; Møteinnkalling Årsberetning 8. mars 2016 28. mars 2017 Regnskap Revisors beretning (regnskap er

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget Sigmund Andreassen, Eva Hølmebakk, Trond Sigurd Eskedal 17.3.

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget Sigmund Andreassen, Eva Hølmebakk, Trond Sigurd Eskedal 17.3. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Nyhamna - Oppfølging av funn fra tidligere tilsyn innen arbeidsmiljø og løfteoperasjoner Aktivitetsnummer 005921022 Gradering Offentlig

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk

Detaljer

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder Modul 4. Kran, Truck, Masseforflytningsmaskiner Gjennomført ved Bedriftsopplæring

Detaljer

Hva har skjedd siden forrige krankonfranse

Hva har skjedd siden forrige krankonfranse Hva har skjedd siden forrige krankonfranse Erik Wiig Prosjektleder SfS SfS Samarbeid for Sikkerhet UTGANGSPUNKTET i 2000 Uro i det offentlige rom Tvil om sikkerhetsnivået Ulik virkelighetsoppfatning Lav

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.4 Mobilkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

REGELVERK I PETROLEUMSINDUSTRIEN

REGELVERK I PETROLEUMSINDUSTRIEN REGELVERK I PETROLEUMSINDUSTRIEN Sigurd Førsund Sjefingeniør F-Logistikk og beredskap, www.ptil.no / www.psa.no INNHOLD Sertifisering av offshorerelatert utstyr - Forskrifter - Anbefalte normer - Historikk

Detaljer

Forlagssjef Tom Ekeli, Byggenæringens Forlag AS MOBILKRANFØREREN. Møte i Kranteknisk Forening Bergen og Oslo

Forlagssjef Tom Ekeli, Byggenæringens Forlag AS MOBILKRANFØREREN. Møte i Kranteknisk Forening Bergen og Oslo Forlagssjef Tom Ekeli, Byggenæringens Forlag AS MOBILKRANFØREREN Møte i Kranteknisk Forening Bergen og Oslo Redaksjonsutvalget Kjartan Iversen, Forsvaret Bård Lohne, Vestkran Arnfinn Mathisen, Kynningsrud

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-3.3 Personalvinsjer 8 timers teori-/praksiskurs 20/80 Utgave 1-2002 1

Detaljer

Entreprenørsamling 31. oktober 2006

Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Trepartssamarbeidet Samarbeid for sikkerhet (SfS) Svein Anders Eriksson Fagleder F-logistikk og beredskap Myndighetenes utgangspunkt ved oppretting av SfS St.meld.7

Detaljer

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering.

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering. 1 av 6 Vedtekter Vedtektene ble fastsatt på stiftelsesmøte i Standard Norge i juni 2003. De er senere endret på årsmøtene i 2006, 2012 og 2015. Følgende vedtekter vil gjelde fra årsmøtet 2016. 1 Formål

Detaljer

Velkommen. til. Rogaland Kranskole

Velkommen. til. Rogaland Kranskole Velkommen til Rogaland Kranskole Lærling Kran og løfteoperasjonsfaget Uke 1 14 Modell for kranfagarbeider offshore og onshore gjennomført ved Rogaland Kranskole Uke 1 14 Kurs uke Uke 1. Uke 2. Uke 3. Uke

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

HMS kultur / Sikkert arbeid NORSOK R003. Kompetanse som virkemiddel. Per Ove Økland, SAFE. Status: Draft

HMS kultur / Sikkert arbeid NORSOK R003. Kompetanse som virkemiddel. Per Ove Økland, SAFE. Status: Draft HMS kultur / Sikkert arbeid NORSOK R003 Kompetanse som virkemiddel Status: Draft Per Ove Økland, SAFE 1 Trender! Nye teknologiske løsningerl " Eks; Snubbing, coil tubing,, ombygging av plattformer o.s.v

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Oddvar Øvestad. Oddvar Øvestad. Henrik H Meling og Roar Andersen 25.10.2010

Begrenset Fortrolig. Oddvar Øvestad. Oddvar Øvestad. Henrik H Meling og Roar Andersen 25.10.2010 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Hammerfest LNG - Logistikk, materialhåndtering, kran og løfteoperasjoner. Aktivitetsnummer 001901011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Hermod Pettersen. Hermod Pettersen

Hermod Pettersen. Hermod Pettersen Hermod Pettersen Hermod Pettersen Faglig leder og opplæringsleder i KIS 20 års erfaring med kontroll av kraner og andre maskiner Styremedlem KTF Leder for sakkyndig gruppen i KTF Foreleser på flere KTF

Detaljer

Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 1. juli 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Fastsatt 26. juni Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Fastsatt 26. juni Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555. Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.7 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.7 Bro- og Traverskran 8 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende

Detaljer

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med logistikk knyttet til søknad om SUT på Island Constructor Aktivitetsnummer 412003002 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G3 - Portalkran 12 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet av

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Opplæringsplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.4. Dekksoperatør Simulator trening

Opplæringsplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.4. Dekksoperatør Simulator trening Opplæringsplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-5.4 Dekksoperatør Simulator trening 24 timer Versjon: 2 Dato: 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Modul 3.4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Modul 3.4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 G1 - Mobilkran 16 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet for kran,

Detaljer

HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner

HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner Endre J. Fuglset Daglig leder Norsk Maskinkontroll as. Tidligere ansvar for sakkyndig virksomhet i Hydro PP 28 års erfaring med kraner og løfteutstyr Tidlige styreleder

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.3 Faddere 8 Timer Versjon: 7 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav...

Detaljer

REFERAT 20.10.2015 - ARBEIDSTILSYNETS FAGFORUM FOR ARBEIDSUTSTYR

REFERAT 20.10.2015 - ARBEIDSTILSYNETS FAGFORUM FOR ARBEIDSUTSTYR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.11.2015 2015/250 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solfrid Engene Røyset tlf 970 83 411 Sendes elektronisk til representanter etter adresseliste REFERAT 20.10.2015

Detaljer

Hermod Pettersen Åpent møte KTF i Bergen 30.11.2015

Hermod Pettersen Åpent møte KTF i Bergen 30.11.2015 SIKKER BRUK AV LØFTEUTSTYR I norsk industri, bygg og anlegg På landanlegg Offshore SIKKER BRUK AV LØFTEUTSTYR Et produkt utviklet over en periode på over 10 år. Mars 2005 Oktober 2005 Mars 2014 Oktober

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner

Detaljer

Rogaland Kranskole Presentasjon. Velkommen til Rogaland Kranskole

Rogaland Kranskole Presentasjon. Velkommen til Rogaland Kranskole Presentasjon Velkommen til Rogaland Kranskole Historie 1980: Kranføreropplæringen i Rogaland startet som Amo-kurs ved Gand Videregående Skole i Sandnes. 1990: Kranførerlinja ble nedlagt og Gjesdal Kommune

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G2 - Tårnkran 16 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR KONTROLLØR GENERELL DEL G00

OPPLÆRINGSPLAN FOR KONTROLLØR GENERELL DEL G00 OPPLÆRINGSPLAN FOR KONTROLLØR GENERELL DEL G00 Mai 2014-1 - OPPLÆRINGSPLAN FOR KONTROLLØR G00 - Generell del modul O-G00 Arbeidsutstyr for hengende last (Løfteinnretning) - teori (erstatter tidligere fagplan

Detaljer

Arbeidstilsynets ordning for sertifisert kontroll og opplæring Status Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets ordning for sertifisert kontroll og opplæring Status Arbeidstilsynet s ordning for sertifisert kontroll og opplæring Status Solfrid Engene Røyset, senioringeniør 19.05.2015 2 1 Historien Opprettet 26.6.1998 Tredjepartsverifisering for kran, truck, anleggsmaskiner Teknisk

Detaljer

Bruk av anerkjente normer i petroleumsregelverket

Bruk av anerkjente normer i petroleumsregelverket Bruk av anerkjente normer i petroleumsregelverket Seminar «Vekst i Europa ved bruk av standarder» Oslo 28.9.2016 Svein Anders Eriksson Koordinator for sikring og standardisering, Ptil svein.eriksson@ptil.no

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.1 Masseforflytningsmaskiner 16 timers

Detaljer

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Hovedpunkter i henvendelse: «Skipet som sikker arbeidsplass» Erfaringer dere har gjort dere gjennom det 3-parts samarbeidet. Er dette samarbeidet

Detaljer

IMPLEMENTERING AV NORSOK STANDARD R003 I STATOIL

IMPLEMENTERING AV NORSOK STANDARD R003 I STATOIL IMPLEMENTERING AV NORSOK STANDARD R003 I STATOIL OTF-konferanse 2005 Kjell Jarle Johnsen T&P ANT PE D&V 2 IMPLEMENTERING AV NORSOK R003 I STATOIL!Plan for arbeidet ble fremlagt for ledergruppen for alle

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Samarbeid for Sikkerhet Et forum for Beste Praksis. - fra idé til realisering

Samarbeid for Sikkerhet Et forum for Beste Praksis. - fra idé til realisering Samarbeid for Sikkerhet Et forum for Beste Praksis - fra idé til realisering 16.09.2003 Odd Magne Skei UTGANGSPUNKTET Uro i det offentlige rom Tvil om sikkerhetsnivået Ulik virkelighetsoppfatning Lav tillit

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.8 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.8 Lastebilkran 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

Åpent møte i Kranteknisk Forening desember 2011. Arbeidstilsynet Midt-Norge v/jurist Yngvild Svarva Nielsen

Åpent møte i Kranteknisk Forening desember 2011. Arbeidstilsynet Midt-Norge v/jurist Yngvild Svarva Nielsen Åpent møte i Kranteknisk Forening desember 2011 Midt-Norge v/jurist Yngvild Svarva Nielsen Disposisjon Nasjonalt teknisk området i Midt-Norge Presentasjon av gruppa Mandat s fagforum for arbeidsutstyr

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Sigurd Førsund. Sigmund Andreassen og Sigurd Førsund

Begrenset Fortrolig. Sigurd Førsund. Sigmund Andreassen og Sigurd Førsund Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med ExxonMobil - Ringhorne - logistikk 007027508 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Tilsynsrapport + Rapport

Tilsynsrapport + Rapport Tilsynsrapport + Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med logistikk på Petrojarl Knarr FPSO 411003009 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 12 timer grunnleggende

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.2

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.2 Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.2 Teknisk ansvarlig kraner og løfteoperasjoner 8 Timer Versjon: 7 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Målgruppe... 3 3. Opplæringens varighet...

Detaljer

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO kranteknikk FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO medlemsinformasjon kranteknisk forening KTF 1979 2009 Nr 1 2009 Redaktørens hjørne Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks

Detaljer

Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse

Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse Side 1 Hans Chr. Elmholdt 25 år ved VGS / statlig opplæringssenter for kran/transport leder i forlaget Lifting & Safety International fagdommer

Detaljer

ROGALAND KRANSKOLE. Ove Tjosavik

ROGALAND KRANSKOLE. Ove Tjosavik ROGALAND KRANSKOLE Ove Tjosavik Kort historikk 1980: Kranføreropplæringen i Rogaland startet som Amo-kurs ved Gand Videregående Skole i Sandnes. 1990: Kranførerlinja ble nedlagt og Gjesdal Kommune overtok

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.1

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.1 Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.1 Operasjonelt ansvarlig kraner og løfteoperasjoner 16 Timer Versjon: 6 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet...

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

OPPLÆRINGSPLANER FOR INSTRUKTØRER

OPPLÆRINGSPLANER FOR INSTRUKTØRER Best. nr. 020I OPPLÆRINGSPLANER FOR INSTRUKTØRER November 2006-1 - Innledning Kranteknisk forening nedsatte høsten 2005 en arbeidsgruppe som hadde i oppdrag å revidere opplæringsplanene utarbeidet av Bransjeutvalget

Detaljer

I V19«41141./ r(41.41.va<, Aud Lindseth

I V19«41141./ r(41.41.va<, Aud Lindseth Aud Lindseth Fra: Ingunn Grindvik [ingunn@iaerling.nol Sendt: 16. april 2012 15:30 Til: 'rune.storstad@verdalcoop.no'; 'rothe@namsos.online.no'; 'bankenbar@gmail.no'; 'barnasbok@gmail.com'; 'hasiboss22@gmaii.com';

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-1.1 Løfteredskap (Tilsvarer Modul 2.3 land / tidligere F-2702 Sertifisert

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G1 - Mobilkran 16 timer grunnleggende

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner Praktisk kjøreopplæring 32 timer ved Sertifisert

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.5 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.5 Tårnkran 14 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet KTF 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Midt-Norge KTF møte 23. januar 2013 Satsingsområde 2013 Revisjoner mm Fagbrev kompetansebevis Arbeidsmiljøforskriftene Utkast til nye retningslinjer for dispensasjon for

Detaljer

Konseptskisse - KTF s 3

Konseptskisse - KTF s 3 Konseptskisse KTF sett med nye øyne 23. mars 2010 HE LLI Tittel xxxxx Innhold KTF idag 5 KTF muligheter 7 Hovedlogo - Konsept -1 9 Hovedlogo - Konsept - 2 11 Hovedlogo - Konsept - 3 13 Fargepalett 15 Typografi

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk

Detaljer

Dokumentet er satt opp i tre spalter; gjeldende vedtekt, forslag til endringer og begrunnelse.

Dokumentet er satt opp i tre spalter; gjeldende vedtekt, forslag til endringer og begrunnelse. Notat Til: Generalforsamling Fra: Styret v/styreleder Dato: 01.03.2017 Sak: Forslag til vedtektsendringer Innledning Styret i FTU vil i anledning generalforsamlingen 2017 fremme forslag til endringer av

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 1 Industriens forening for elektroteknikk og automatisering er en sammenslutning av industrielle foretak

Detaljer