Møteinnkalling. Fellesmøte med USAM 20.november /eget HSAM-møte 21.november Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Fellesmøte med USAM 20.november /eget HSAM-møte 21.november Tromsø"

Transkript

1 Møteinnkalling Vår ref. :2010/ Referent/dir.tlf.: Linn Gros, Sted/Dato: Bodø, Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 16. september Møtested: Helse Nord RHF, BODØ, møterom Oversikten Neste møte: Fellesmøte med USAM 20.november /eget HSAM-møte 21.november Tromsø Deltakere: Faste medlemmer Vara ved forfall fra faste medlemmer Administrasjon Innkalling til neste møte i Høgskolesamarbeidet Dagsorden og sakspapirer ligger som vedlegg Med vennlig hilsen Tove Klæboe Nilsen Leder HSAM Vedlegg: Dagsorden med oversikt over vedlegg

2 Side 2 av 2 Dagsorden Sak Sak Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Referat og orienteringssaker 1. Godkjenning av referat fra møte 15. mars vedlegg 1 2. Referat fra USAM , AU USAM og referat fra USAM med vedlegg vedlegg 2-5 Status helsefaglig forskning Innledning ved Ellen Blix, helsefaglig forskningsleder Helse Nord Fellesdiskusjon (Til sammen 1 time) Sak Strategisk kompetanseplan fase 2 Helse Nord v/linn Gros orienterer vedlegg 6 Sak Samarbeidsmidler 2012 Rapportering fra institusjonene og vurdering av denne vedlegg 7-14 Sak Sak Sak Sak Orienteringssak/diskusjonssak: Evaluering/oppsummering utdanningskonferansen 2013 Ønske om ny utdanningskonferanse? Vedlegg Orienteringssak bioingeniørutdanning ved UiN Tema for fellesmøtet med USAM 20. november Eventuelt

3 Side 3 av 3 Vedlegg 1 Referat etter møte i HSAM Referat etter møte AU USAM 3 Referat etter møte USAM 4 Referat etter møte USAM 5 Referat etter møte USAM vedlegg til referat 6 Strategisk kompetanseplan fase 2 7 Samarbeidsmidler Samarbeidsmidler brev av med vedlegg 9 Samarbeidsmidler tilbakemelding fra Finnmark 10 Samarbeidsmidler tilbakemelding fra Harstad 11 Samarbeidsmidler tilbakemelding fra Narvik 12 Samarbeidsmidler tilbakemelding fra Nesna 13 Samarbeidsmidler tilbakemelding fra Nordland 14 Samarbeidsmidler tilbakemelding fra Tromsø 15 Rapport evaluering av årets utdanningskonferanse 16 Utdanningskonferansen 2013 spørreundersøkelse del 1 17 Utdanningskonferansen 2013 spørreundersøkelse del 2 18 Utdanningskonferansen 2013 deltakerliste

4 Møtereferat Vår ref. 2010/ Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen Sted/Dato: Bodø, Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: Fredag 15. mars 2013 kl Møtested: Universitetet i Tromsø, Helsefak., rom U9123. Neste møte: 10. juni 2013 kl Helse Nords lokaler, møterom Oversikten Deltakere: Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF, leder Hege Roland Persson, UNN Njål Bjørhovde, UNN Astrid Jacobsen, NLSH Renate Elenjord, Sykehusapotek Nord (på Skype) Siw Blix, Høgskolen i Finnmark Gyrd Thrane, Universitetet i Tromsø Vivi Ann Pettersen, Høgskolen i Harstad (kl ) Wenche Falch, Høgskolen i Narvik (kl ) Else Lid, Høgskolen i Nesna Bodil Svendsgård, Universitetet i Nordland (på Skype) Forfall: Helgelandssykehuset Helse Finnmark Samisk Høgskole

5 Side 2 av 2 Sak 1-13 Godkjenning av innkalling og dagsorden Kommentar fra HSAMs medlemmer: Det ønskes saksframlegg fra sekretariatet til sakene til neste møte. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Sak 2-13 Vedtak: Referatet godkjennes. Referat og orienteringssaker 1. Godkjenning av referat fra møte Tove Klæboe Nilsen etterspør notat, jf vedtak i sak Njål Bjørhovde melder at saken er i prosess, og at det vil komme et kort notat fra gruppen til HSAM til behandling 10.juni. Ønske om å invitere Inger Gadgil med på møtet tilsluttes. Hege Roland Persson orienterte om at det planlegges en prosjektstilling for veilederutdanningstilbud i Tromsø, gjennom felles utdanningsutvalg UNN/UiT (Helsefak). 2. Referat fra USAM , referat fra AU USAM Oppdragsdokumentene: Om utdanning, forskning og innovasjon Kommentarer og diskusjon omkring fastsettelsen av antall praksisplasser, jf vedlegget i oppdragsdokumentet. Utdanningssektorens behov vs HFenes behov. Hvordan fastsettes tallene? Kunnskapsdepartementet vs Helse- og omsorgsdepartementet. Vedtak: 1. Sak 2-13/2 og 2-13/3 tas til etterretning med de spørsmål og kommentarer som kom underveis. 2. HSAM diskuterte rammeplan og fleksibilitet eller mangel på fleksibilitet angående praksis, ut fra tall på praksisplasser gitt i oppdragsdokumentet, i sak 2-13/3. Det vises til at Nasjonalt Råd for helse- og sosialfag har sendt brev til Kunnskapsdepartementet desember Det vises også til at Samspillsrådet kan brukes for å fremme våre synspunkter.

6 Side 3 av 3 Sak 3-13 Brev om oppnevning til HSAM 2013 Vedtak: Saken tas til etterretning. Spørsmål fra Siw Blix og Gyrd Thrane om hvordan representasjonen blir til høsten når UiT og HiF har fusjonert. TKN ønsker at begge møter i høst, som representanter for UiT, der den ene ivaretar Finnmark. Det åpnes også opp for intern avklaring på Helsefak om dette. Det vil uansett bare gjelde ut Sak 4-13 Orientering om forskningstildelingen for 2013 fra Helse Nord Tove Klæboe Nilsen opplyste også at helsefaglig forskningsleder i Helse Nord, Ellen Blix, vil inviteres til neste møte for å orientere om status for helsefaglig forskning i regionen. Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Sak 5-13 Program og oppsummering av helsefaglig forskningskonferanse Vedtak: 1. Saken tas til orientering. 2. HSAM vil vurdere på et senere tidspunkt om vi skal arrangere slike konferanser igjen. Vi ønsker fortsatt å løfte fokus på helsefagene, men må også fokusere på samarbeid med andre helseprofesjoner, inkludert medisin, i forskning. Sak 6-13 Program og orientering om status forberedelser for felles utdanningskonferanse april 2013 Orientering fra komitemedlemmene: oppdatert program ligger på nettet (det har vært endringer fra første annonsering) påmeldingsfristen utsatt for å få flere deltakere Vedtak: 1. HSAM tar orienteringen til etterretning og mener programmet ser meget bra ut. 2. HSAM mener at arbeidet med konferansen bør evalueres i ettertid. Sak 7-13 Samspillsrådet: Mandat og medlemsoversikt Vedtak: 1. Saken tas til orientering.

7 Side 4 av 4 Sak 8-13 Endring i instruks for samarbeid mellom RHF og U&Hsektoren HSAM har sluttet seg til forslag fra nasjonal arbeidsgruppe, med endringsforslag fra de fire RHFene ved administrerende direktører, på epostsirkulasjon. Vedtak: 1. Saken tas til orientering. Sak 9-13 Valg av ny varaobservatør til USAM Vedtak: Else Lid, Høgskolen i Nesna, velges som ny varaobservatør til USAM fra HSAM i Siw Blix fortsetter som observatør i Sak Eventuelt - Samarbeidsmidler Meldt inn av Bodil Svendsgård, UiN. Utfordring at Høgskolen i Harstad betaler både kommunene og DPSene for å ta imot studenter. Samarbeidsmidlene skal ikke brukes til å betale enkeltveiledere, og det ødelegger for fordeling av praksisplasser for andre aktører i samme område, ev også andre områder ved at det etableres en forventning om betaling. Vivi-Ann Pettersen, HiH, sjekker saken. ElseLid/Bodil Svendsgård: arenaer for fordeling av praksisplasser viktig. Tove Klæboe Nilsen: kommer tilbake til dette i junimøtet, i sak om rapportering av bruk av samarbeidsmidlene. Muntlig orienteringer 1. Astrid Jacobsen, NLSH orienterte om omorganiseringen på NLSH og fagavdelingen 2. Hege Persson orienterte kort om utdanningsforskning 3. Tove Klæboe Nilsen, HN orienterte om utdanningsmidlene i basisbudsjettet og til medisinerstudenter

8 Møtereferat Vår ref. 2012/59-14 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, Sted/Dato: Bodø, Møtetype: Møtedato: Møtested: Neste møte: Arbeidsutvalget for Universitetssamarbeidet samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene i Tromsø og Nordland 16.mai kl , tlf.møte Tlf.-møte 21.august , tlf.-møte Deltakere: Navn: Jan Norum (leder) Einar Bugge Arnfinn Sundsfjord Initialer: JN EB AS Forfall: Ståle Liljedal Fra administrasjonen: Tove Klæboe Nilsen SL TKN

9 Virksomhetens navn Side 2 av 2 Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. JN meldte en sak til sak Eventuelt: Orientering om arbeidet med ny spesialitetsstruktur. Sak Godkjenning av referat fra møte Referatet er tidligere godkjent på epost. Sak Orienteringssaker Skriftlige orienteringer, vedlagt: - referat USAM 8.mars referat HSAM 15.mars referat Tildelingsutvalget 18.mars 2013 med vedlegg - oppnevning av kandidater til nasjonal satsing helsetjenesteforskning brev (behandlet på sirkulasjon av AU i april) Vedtak: Orienteringssakene tas til etterretning. Sak Medlem fra USAM i nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag Vedtak: 1. Eyvind Paulssen, instituttleder på Institutt for klinisk medisin, Helsefak., UiT, oppnevnes som nytt medlem i det nasjonale publiseringsutvalget for medisinske fag, som etterfølger til Svein Ivar Mellgren. 2. Varmedlem Bjørn Straume går også ut av utvalget, og Einar Bugge sonderer på UNN etter et kvinnelig varamedlem. Sak Oppnevning nye medlemmer til Helse Nords forskningsutvalg Vedtak: 1. Forskningsutvalg for psykiatri og rus: Alle medlemmene har sagt ja til å delta i utvalget et år til. 2. Somatisk forskningsutvalg: Tove Aminda Hanssen oppnevnes som nytt medlem etter Eyvind Paulssen. Hanssen er post.dok. (sykepleier) på UNN, Hjerte-/lungeklinikken, og har en toerstilling på Institutt for helse- og omsorgsfag, Helsefak., UiT. Det skal oppnevnes et eksternt medlem etter Anette Hylen Ranhoff. AU USAM ønsker en liste over utvalgsmedlemmenes kompetanse/spesialitet før endelig avgjørelse av utnevning av det siste medlemmet tas på sirkulasjon. Dette for å sikre at utvalgets samlede kompetanse er bredest mulig. TKN håndterer saken sammen med sekretariatet for forskningsutvalgene før endelig vedtak på sirkulasjon i AU. 3. Forskningsutvalg for helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin Geir Godager oppnevnes som nytt medlem i utvalget etter Aas. Han er post.dok. (økonom) på Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Det medisinske fakultet, UiO. Det siste medlemmet som erstatter Grete Botten bør være en lege og kliniker fra UNN. Aus medlemmer sender forslag på kliniker til TKN innen 1.juni, og TKN håndterer saken sammen med sekretariatet for forskningsutvalgene før endelig vedtak på sirkulasjon i AU.

10 Virksomhetens navn Side 3 av 3 Sak EATRIS - European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine Det vises til møte i NSG 2.mai 2013,der saken var oppe. Det vises også til tidligere presentasjon for USAM av NorCRIN Norwegian clinical research infrastructures network Vedtak: 1. AU USAM diskuterte Norges deltakelse i EATRIS som europeisk forskningsinfrastruktur. 2. Det ble diskutert en kostnadsfordeling for EATRIS mellom regionene, jf NSG-møtet, der EATRIS ble beskrevet som hovedsakelig universitetenes ansvar, og NORcrin er primært RHFenes/HFenes ansvar. 3. AS tar saken videre med Anne Husebekk, prodekan forskning Helsefak. Helsefak tar dialogen videre med de andre universitetene og avklarer kostnadsfordelinger mellom regionene. Saken legges fram for AU og deretter USAM når dette foreligger. Sak Miljøstøtteutlysning Oppfølging av vedtak i AU USAM og Saksfremlegg fra Anne Husebekk/Sameline Grimsgaard (AH/SG) ble sendt direkte til AU 10.mai. Helse Nord har ikke vært med i utformingen av forslaget og må diskutere det internt før realitetsbehandling i AU USAM. JN ønsker å sondere forslaget blant lederne i våre forskningsutvalg for å få et utenfrablikk på spesielt det siste forslaget til vedtakspunkt om strategisk tildeling til en konkret gruppe. Forslag fra AH/SG: 1. Miljøstøtte kan søkes av eksisterende, ambisiøse sterke forskningsmiljøer for å komme i posisjon til stor ekstern støtte (K.G. Jebsen senter, Senter for Fremragende Forskning eller Senter for forskningsdrevet innovasjon) i løpet av 3 år. 2. Miljøstøtte kan søkes til etablering av nye forskningsgrupper med potensial for å komme i posisjon til ekstern støtte (EU-finansiering, FRIPRO) i løpet av 5 år. 3. Miljøstøtte brukes til å opprette en ny translasjonsforskningsgruppe i regi av Norwegian Centre for Molecular Medicine (NCMM) ved å lyse ut stipend til en Young Associate Investigator (YAI). Stipendet utlyses gjennom NCMM-portalen: Vedtak: AU realitetsbehandler ikke saken nå. Det avholdes et ekstraordinært møte i denne saken før USAMmøtet 13.juni. Sak Oppfølging saker USAM Sak fra USAM 8.mars forskningstildelingen. Følgende temaer forberedes særskilt av sekretariatet til møte i USAM 13.juni, med innfallsvinkel som kommentarene viser: Driftsmidler tak for å søke driftsmidler, skal den endres? - JN ønsker at grensen på 1 mill kr bør prisjusteres, men ikke økes ytterligere. - AS ønsker at det tydeliggjøres enda mer hva som kvalifiseres til flerårig forskningsprosjekt.

11 Virksomhetens navn Side 4 av 4 AS tok opp spørsmål om mulig differensiering av sats for ph.d. og post.dok.- mellom våte og tørre fag - AS lager et notat til AU USAM i saken, med forslag til endring. Medfinansiering fra andre kilder for prosjekter som søker oss - Stramme inn krav til søkere at de opplyser om hvem de har søkt om ekstern finansiering, slik at vi har mulighet til å se om de skal innstilles til regional finansiering eller ikke, slik at vi ikke mister nasjonale midler til landsdelen i de tilfeller søkere får nasjonalt tilslag. Sak Agenda USAM 13.juni Agenda for USAM i juni: Foreløpig saksliste (foruten referat- og orienteringssaker): - forskningsutlysningen for tema for fellesmøtet med HSAM november oppfølging andre saker fra USAM - sak om spesialitetsstruktur Sak Eventuelt Orientering om arbeidet med ny spesialitetsstruktur. JN orienterte om at forslaget fra Helsedirektoratet som nå er på høring, har skapt stor uro hos RHFene. Prosess og innhold er dårlig forankret i spesialisthelsetjenesten, og har noen sentrale mangler sett fra vår side. Det er dialog mellom RHFene og Helse- og omsorgsdepartementet i saken.

12 Møtereferat Vår ref. 2012/89 / Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, Sted/Dato: Bodø, Møtetype: Universitetssamarbeidet samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene i Tromsø og Nordland Møtedato: 8.mars 2013 kl Møtested: Universitetet i Tromsø, Helsefak., Rådsrommet, U7.220 Neste 13.juni kl , Bodø, Helse Nord RHFs lokaler i Sjøgt. 10 møte: Deltakere, se vedlagt liste: Representant Jan Norum - leder i 2013 Einar Bugge Cecilie Javo Magnhild Gangsøy Kristiansen Arnfinn Sundsfjord Inger Njølstad Eyvind Paulssen (vara) Jan Rosenvinge (vara) Svein -Tore Dreyer Fredriksen Observatører Margaret Aarag Antonsen (til kl 12) Linn Pedersen Årnes (vara) JN EB CJ MGK AS IN EP JR STDF MAA LPÅ Forfall Fred Mürer Mari Nes samt deres vararepresentanter Fra administrasjonen Tove Klæboe Nilsen Ståle Liljedal Sameline Grimsgaard TKN SL SG

13 Virksomhetens navn Side 2 av 2 TEMATIME, kl Styrking av translasjonsforskning, rekruttering til nye vitenskapelige stillinger og mer fokus på nasjonalt/internasjonalt nettverkssamarbeid. 2. Orientering om EATRIS V/ leder for NCMM (Centre for Molecular Medicine - professor Ketil Tasken fra Universitetet i Oslo Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Sakspapirene ble utsendt sent denne gangen, noe som skyldes for sent innkomne saker. Sakene sendes vanligvis ut senest 1 uke før møtet, og saker som leveres til sekretariatet må være innkommet, ferdig forberedt, før dette (ca 1 uke før utsending). Det vil også sendes fil med sakene enkeltvis, i tillegg til pdf-filen. Sak Referat- og orienteringssaker 1. Referat fra USAM (vedlagt) 2. Referat fra AU USAM (vedlagt) 3. Referat fra HSAM (vedlagt) 4. Oppdragsdokument for Helse Nord RHF og helseforetakene på områdene utdanning, forskning og innovasjon i 2013 (vedlagt) Diskusjon om turnusordningen, jf krav fra HOD obs på mulige konsekvenser av ny ordning. 5. Utdanningskonferansen april 2013 (vedlagt) Påmeldingsfrist 24.mars Helse- og kunnskapsministeren invitert, uklart pr dato om svar fra departementene foreligger. 6. Arbeid med utvidelse av medisinerstudiet v/uit, praksissted Finnmark brev fra UiT des og brev til HOD febr (vedlagt) Det jobbes både mot sentrale politikere og i ei regional arbeidsgruppe som utreder en konkret plan for utvidelsen. På neste møte vil erfaringene med utvidelsen til Bodø i 2009 være tema. Helsefak. ønsker også å se hele utdanningsløpet i sammenheng, også spesialistutdanningen som er i omlegging. Forslag om å invitere prosjektleder i Helsedirektoratet for omleggingen, Irene Sørås, til å orientere, i et senere USAM-møte 19.september Fusjonen Universitetet i Tromsø - Høgskolen i Finnmark (muntlig) Fusjonen vedtatt i statsråd , og trer i kraft 1.august Det fusjonerte universitetet skal hete Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. 16.mai skal arbeidet fra styringsgruppen være ferdig. Se

14 Virksomhetens navn Side 3 av 3 Multicampusuniversitet. 8. Aktuelle saker fra AU NSG - Anne Husebekk er USAMs representant Referater vedlegges når de foreligger ikke lagt ut på nett pr.dato. NSGs nettsider: Vedtak: 1. Referat- og orienteringssakene tas til etterretning, med de spørsmål og kommentarer som kom fram underveis. Sak erapport Vedtak: E-rapport for 2012 tas til etterretning med de merknader som fremkom i møtet. Sak Forskningstildelingen 2013 Vedtak: 1. USAM støtter at ledige midler skal tildeles. 2. Tidligere fordelingsnøkkel med forholdsmessig tildeling mellom programmene beholdes. 3. Den nye rammen for programmene gjelder for 2013 og har ikke permanent virkning på størrelsesordenen mellom somatikk-programmet og øvrige program. 4. Det bør være minst ¼ frie midler til utlysning hvert år, og USAM går inn for at halvparten av de 14 mill kr tildeles til programmene, ut fra den prioriterte innstillingslisten fra utvalgene, i Resten av beløpet overføres til USAM bemerker at disse temaene ønskes diskutert i forbindelse med utlysningen for 2014: Driftsmidler tak for å søke driftsmidler, skal den endres? AS tok opp spørsmål om mulig differensiering av sats for ph.d. og post.dok.- mellom våte og tørre fag Medfinansiering fra andre kilder for prosjekter som søker oss AU USAM spisser dette oppdraget i sitt møte 16.mai, og AU får saken opp i juni-møtet. Sak Miljøstøtteutlysning Vedtak: 1. Det skal lages en kort utredning av hvordan miljøstøtten kan brukes for å få flere eksterne forskningsmidler til landsdelen, fra store nasjonale og internasjonale finansiører. I dette arbeidet skal det innhentes premisser fra UiT, UNN og Helse Nord RHF som finansierer ordningen. Gruppen som er nedsatt av felles forskningsutvalg UNN-UiT, med medlemmer fra disse institusjonene, og med supplement fra Helse Nord RHF, får oppdraget. 2. Forslag fra partene dokumenteres og tas med i utredningen. 3. Gruppa leverer til AU USAM. Dokumentet sendes på høring til USAMs medlemmer før miljøstøtten utlyses. 4. Tidsplan for arbeidet: gruppen leverer forslag til AU USAM senest 10.mai, for behandling i AU USAM 16.mai 2013.

15 Virksomhetens navn Side 4 av 4 Sak Ernæringsstudium ved UiT Vedtak: 1. USAM ser at det er et stort behov for ernæringsfysiologisk kompetanse i Nord-Norge og støtter det arbeidet som er gjort med planlegging av etablering av master ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø. 2. USAM ber både Helse Nord og Universitetet i Tromsø om å fortsette arbeidet med opprettelse av master i ernæringsfysiologi. Sak Revidering av instruksen Vedtak: USAM støtter forslaget fra arbeidsgruppen, med endringene fra RHFenes administrerende direktører. Sak Eventuelt 1. JN orienterte om et internasjonalt prosjektsamarbeid med Nord-Vest-Russland. Helsefak gir 0,6 mill kr årlig over 4 år, rektor ved UiT gir 1,2 mill kr årlig i 3 år. Saken vil bli diskutert i ledermøtet i Helse Nord RHF. 2. Diskusjon om konsekvenser av ny instruks jf sak Saken tas opp til realitetsbehandling når ny instruks foreligger fra Helse- og omsorgsdepartementet. Instruksen vil trolig foreligge før sommeren. 3. Spørsmål om når Helse Nords forskningsstrategi skal revideres, jf at den varer ut RHFet vil foreslå å forlenge den et år, og vil ta dette opp til orientering og formidling til aktuelle miljøer.

16 Møtereferat Vår ref. 2012/89 / Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, Sted/Dato: Bodø, Møtetype: Universitetssamarbeidet samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene i Tromsø og Nordland Møtedato: 13.juni 2013 kl Møtested: Neste møte: Thon Hotel Nordlys, Bodø 19.september kl , Bodø, Helse Nord RHF Deltakere, se vedlagt liste: Representant Jan Norum, RHF - leder i 2013 Einar Bugge, UNN Anne Ingeborg Pedersen, Helgelandssykehuset (vara) (til kl 13.00) Arnfinn Sundsfjord, UiT Inger Njølstad, UiT Britt-Vigdis Ekeli, UiT Svein -Tore Dreyer Fredriksen, UiN Observatører Renate Elenjord, Sykehusapotek Nord Mari Nes, Forskningsrådet (fra kl 10.20) JN EB AIP AS IN EP BVE STDF RE MN Forfall Magnhild Gangsøy Kristiansen/Knut Tore Lappegård, NLSH Cecilie Javo/Torben Wisborg, Helse Finnmark Fred Mürer, Helgelandssykehuset Anne Husebekk, UiT Margaret Aarag Antonsen, Sykehusapotek Nord Siw Blix/Else Lid, Høgskolesamarbeidet Ida O. Hokland/Linn P. Årnes, studenter Fra administrasjonen Tove Klæboe Nilsen, RHF (sekretariat) Ståle Liljedal, UiT (observatør) Sameline Grimsgaard, UNN/sekretariat forskningsutvalgene (observatør) TKN SL SG

17 Virksomhetens navn Side 2 av 2 Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Sak Referat- og orienteringssaker 1. Referat USAM 8.mars Referat HSAM 15.mars Referat Tildelingsutvalget 18.mars 2013 med vedlegg, samt fordeling på institusjon i regneark 4. Referat AU USAM 16.mai Oppnevning av kandidater til nasjonal satsing helsetjenesteforskning brev Oppnevning mye medlemmer til nasjonalt publiseringsutvalg for medisin, brev Referat fra NSG 2.mai 2013 (utkast) 8. Aktuelle saker fra AU NSG - Anne Husebekk er USAMs representant Referater vedlegges når de foreligger ikke lagt ut på nett pr.dato. NSGs nettsider: Husebekk var ikke tilstede, og det foreligger ikke åpne referater fra møtene. Hun bes om en skriftlig redegjørelse til neste USAM-møte 9. Brev til institusjonene om representasjon i USAM i 2013, Ny instruks til styret i Helse Nord RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler, 23.mai 2013 Oversendes offisielt til institusjonene når protokoll fra foretaksmøtet 23.mai foreligger i endelig versjon. Helse Nord RHF vil komme tilbake til prosess for gjennomgang av egne samarbeidsorgan. Vedtak: 1. Referat fra USAM 8.mars 2013 godkjennes. 2. Øvrige referat- og orienteringssaker tas til etterretning, med de spørsmål og kommentarer som kom fram underveis. Sak Rapportering utdanningstilskudd 2012 fra HFene Vedtak: 1. Rapporteringene på utdanningstilskudd for medisinerstudenter for 2012 fra Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og UNN tas til etterretning. 2. USAM ber om at det legges fram rapport fra Helse Finnmark i neste USAM-møte. 3. USAM ønsker at RHFs sørge-for-ansvar for praksisdelen av utdanningen, både grunnog videreutdanning av alt helsepersonell, tydeliggjøres overfor helseforetakene. Sak Tiltaksplan for kompetanseutvikling som følger av samhandlingsreformen Vedtak: 1. USAM tar rapporten til etterretning og institusjonene som er representert i USAM oppfordres til å sende egne høringsuttalelser på rapporten. 2. USAM ønsker at resultatene av arbeidet i prosjektet legges fram i fellesmøte med HSAM 20.november.

18 Virksomhetens navn Side 3 av 3 Sak Forskningsutlysning for 2014 Vedtak: 1. Forslaget til forskningsutlysning for 2014 vedtas med de justeringene som kom fram i møtet. 2. Det lyses ut en ny søknadstype kalt inkubatorstøtte: a. Forslaget om inkubatorstøtte skal sikre forskningsprosjekter til nye forskningsgrupper eller forskningsmiljøer fra forskningssvake områder, som ellers ikke vil nå opp. b. Kriteriene må spesifiseres nærmere og tas inn i veilederen; krav til søknad og søkere. Det lages et forslag av Sameline Grimsgaard og Tove Klæboe Nilsen. Dette vurderes på sirkulasjon i AU før utlysning sammen med hovedutlysningen i slutten av juni. c. De tre forskningsutvalgene vurderer søknadene om inkubatorstøtte innen sine områder. Kun søknader som vurderes som støtteverdige kan tildeles midler. d. Det lyses ut inntil 2 mill kr til dette formålet. Foretaket må i tillegg bevilge 30% av tildelt sum, og dette må dokumenteres i søknaden. Virketid er inntil 3 år. e. AU setter ned en gruppe som skal utarbeide forslag om strategiske tildelinger/inkubatorstøtte på sikt. 3. Det innføres ikke differensierte ph.d.-satser, og nåværende sats for ph.d.- og postdoktorstipend beholdes og prisjusteres. Det vises til at det kan søkes ekstra driftsmidler til prosjekter som er kostnadskrevende. Sak Miljøstøtteutlysning for 2014 Det vises til tidligere vedtak om miljøstøtte, og at disse fortsatt gjelder. Det vedtas følgende, som tillegg til tidligere vedtak: Vedtak: 1. Miljøstøtte kan søkes av eksisterende, ambisiøse sterke forskningsmiljøer for å komme i posisjon til stor ekstern støtte (K.G. Jebsen senter, Senter for Fremragende Forskning eller Senter for forskningsdrevet innovasjon) i løpet av 3 år. 2. Miljøstøtte kan søkes til etablering av nye forskningsgrupper med potensial for å komme i posisjon til ekstern støtte (EU-finansiering, FRIPRO) i løpet av 5 år. 3. Miljøstøtte brukes til å opprette en ny translasjonsforskningsgruppe i regi av Norwegian Centre for Molecular Medicine (NCMM) ved å lyse ut stipend til en Young Associate Investigator (YAI). Stipendet utlyses gjennom NCMM-portalen: Det kreves tydelig klinisk forankring av translasjonsforskningsgruppen. 4. Forskningsadministrasjonen på Helsefak. forbereder saken til AU USAMs møte i august. Sak Rapport fra Helsedirektoratet om Fremtidens legespesialister En gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og innhold (kommentarutgave) Vedtak: 1. USAM setter rapporten opp som mulig sak i fellesmøtet med HSAM i høst 2. AU USAM får i oppgave å vurdere om saken er egnet til å presentere i fellesmøtet, avhengig av behandlingen av rapporten i departementene.

19 Virksomhetens navn Side 4 av 4 Sak Tema for fellesmøtet med HSAM november 2013 Vedtak: USAM ønsker følgende tema på fellesmøtet med HSAM 20.november 2013: Rapport om spesialistutdanning for leger (Helsedirektoratet mai 2013) Kompetanse etter samhandlingsreformen (Helse Nord /KS mai 2013) Revidert inntektsfordelingsmodell (for somatikk) i Helse Nord, med vekt på utdanningsog forskningskomponenten (Helse Nord, mai 2013) Samarbeidsarenaer og strategisk fokus på forskning og utdanning jf ny instruks, rapport kompetanse m.m. Saken tas opp i neste møte i HSAM (september 2013) for ønsker om tema. Sak Eventuelt AS og MN orienterte om HelseOmsorg21, nytt toppforskningsforum initiert av helseministeren. AS med i strategigruppa for satsingen. UiT og Helse Nord RHF er også med i topplederforumet for satsingen, som er stort og bredt sammensatt. Denne gruppen er kommet i tillegg til NSG Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning. Til høsten skal det være åpne møter i alle regioner, og HelseOmsorg21 ønsker innspill. Se egen nettside: 1/ Levering av arbeid juni MN globale helse, utlysning med frist 4.september. Et av de største programmene i Forskningsrådet. Smittsomme sykdommer, mor-barn-ernæring m.m. er sentrale temaer. MN utfordring med overføring av midler på prosjekter finansiert av Forskningsrådet. Med stor andel ubrukte midler er det vanskelig å få økte budsjetter. Forskningsrådet vil bli noe strengere med permisjoner (unntak for lovfestede rettigheter/svangerskapspermisjoner) og forskyvinger av midler framover.

20 Revidert forslag etter USAM-møte Strategisk støtte Inkubatorstøtte kan søkes av forskningssvake forskningsgrupper som antas å ha et betydelig potensial for å drive forskning, for eksempel ved at de 1) innehar spesiell kompetanse innenfor bestemte fagfelt og/eller 2) representerer fagområder der regionen ønsker å styrke forskningsaktiviteten strategisk. Hensikten med støtten er at søker etter maksimalt tre år med inkubatormidler skal ha opparbeidet tilstrekkelig forskningsproduksjon til å kunne hevde seg i konkurranse med etablerte forskningsgrupper i utlysninger om forskningsmidler. Det settes av inntil 2 mill kr pr år i inkubatorstøtte, og forskningsgrupper kan søkes om inntil 1 mill kr i inntil 3 år fra Helse Nord. Søknad om inkubatorstøtte kan fremmes til alle tre forskningsutvalg og fra alle aktuelle søkerinstitusjoner. Prosjektbeskrivelsen må, i tillegg til de vanlige kravene det stilles til prosjektbeskrivelse/forskningsprotokoll, begrunne hvorfor prosjektet bør støttes strategisk, og det må foreligge en aktivitetsplan med milepæler som er i samsvar med budsjettet. Det gis midler til søknader som vurderes som støtteverdige forskningsprosjekter med ambisjoner om publisering, dog vurderes dette ikke så strengt som for øvrige søknader. Søknaden forutsetter forankring og samfinansiering ved at søkerinstitusjonen selv dekker minst 30 % av tildelt sum fra Helse Nord i inkubatorprosjektet i tidsperioden det søkes for. Samfinansieringen må tydeliggjøres i budsjett og bekreftes skriftlig av søkerinstitusjonen. Vurderingskriterier Prosjektet må konkluderes støtteverdig ut i fra en totalvurdering. Følgende vurderingskriterier skal vurderes i prioritert rekkefølge: 1. Gjennomførbar og vitenskapelig begrunnet prosjektplan med adekvat ressurstilgang (personell, kompetanse og økonomi) 2. Forankring hos ansvarlig klinikk-/instituttledelse og dokumentert egenfinansiering (>30%). 3. Forankring i gjeldende strategier 4. Diagnostisk / klinisk relevans 5. Prosjektleder og forskningsgruppen 6. Nasjonalt/internasjonalt samarbeid

21 Strategisk kompetanseplan fase 2 Linn Gros, Helse Nord RHF Prosjektleder

22 Strategisk kompetanseplan prosjektets struktur Strategisk kompetanseplan regional prosjektgruppe Oppgaveglidning Sykepleiere og spesialsykepleiere Legespesialister Helsefagarbeidere

23 Prosjektets organisering Organisert som et regionalt prosjekt med deltakere fra alle Helse Nords helseforetak Bredt sammensatt styringsgruppe ledet av fagdirektør Jan Norum Regional prosjektledelse fra Helse Nord RHF Prosjektperiode ut 2013

24 Strategisk kompetanseplan Oppfølging av fase 1 - statusbeskrivelser av kompetanseutfordringer fremover Sentrale faktorer: Samfunnsutvikling og sykdomsutvikling Varige demografiske endringer med relativt flere eldre Flere kroniske lidelser og livsstilssykdommer Nye behandlingsmetoder og teknologisk utvikling Samhandlingsreformen

25 Hva gjør vi? Formål for fase 2 Utarbeide en tiltaksplan Presentere modell for rekruttering Generell modell Spesifikke tiltak for utvalgte personellgrupper Tiltak for stabilisering og utvikling Vurdere avvikling

26 Kompetansekritiske yrkesgrupper Sykepleiere og spesialsykepleiere Helsefagarbeidere Legespesialister Bioingeniører Psykologer og psykologspesialister Farmasøyter? Helsesekretærer? Fysioterapeuter?

27 Morgendagens spesialisthelsetjeneste Et sentralt mål at pasienten skal være i fokus Eldre befolkning, flere kronikere/cc-modell Større grad av, og andre former for oppgavedeling? Mellom nivå som følge av samhandlingsreformen Men også mellom fagfolk Ytterligere spesialisering

28 Sykepleiere med videreutdanning og spesialsykepleiere Stor mangel på ABIKO-sykepleiere i flere foretak, særlig innen operasjon og intensiv For lave søkertall til spesialisering - foretakene har iverksatt ulike tiltak Begynnende mangel på autoriserte sykepleiere ved UNN Kompetanseprosjektets tiltaksplan anbefaler økte aktivitetskrav for grunnutdanningen

29 Sykepleiere forts. Foretaksvise forskjeller i avlønning ved videreutdanning i ABIKO og annen sentral videreutdanning UNN: Utdanningsstillinger har gitt 40 % økning i søkningen til ABIKO Men utdanningsstillinger er kostbart for foretaket da studentene har rettigheter som arbeidstakere

30 Sykepleiere forts. Politisk mål om mer praksisforskning Men et mulig spenningsforhold mellom master og behovet for klinikere Når kan vi stabilisere? Fokus på rekruttere og bemanne for å sikre drift Variabel grad av strategisk planlegging i HFene - vanskelig å spå om fremtiden

31 Oppgaveglidning Gjennomført kartlegging av oppgavedeling i Helse Nord Forekommer i alle foretakene* Glidning mellom lege og sykepleier mest utbredt Men sykepleiere er den knappeste ressursen fremover

32 Oppgaveglidning forts. Stor tilfredshet ved egeninitiert oppgavedeling Tilsvarende lav tilfredshet ved overførte oppgaver av ikke-klinisk art hemmer klinisk virksomhet Utbredt ønske om å gjeninnføre støttefunksjoner som portør, renhold, kjøkken, helsesekretær

33 Oppgaveglidning forts. Enkelte prøveordninger knyttet til administrativ støtte avdelingsassistent Mål om å identifisere oppgaver som kan gjøres av andre enn pleiepersonell Hvilke kvalifikasjoner trenger man for oppgaver som kan gjøre av andre enn lege eller sykepleier?

34 Legespesialister I følge HELSEMOD 2012 skal dekningen av leger gå i balanse (nasjonalt) Kompetanseprosjektet mener dette neppe stemmer for Helse Nord Legedekningen i nord er god, sammenlignet med nasjonale tall Men helt andre geografiske og befolkningsmessige forhold

35 Legespesialister forts. Samhandlingsreformen, medisinsk og teknologisk utvikling fører til ytterligere spesialisering i sykehus Men et samtidig behov for breddekompetanse Nasjonale føringer og prioriteringer gir større behov for f. eks. radiologer og onkologer

36 Legespesialister forts. Store endringer i 2013: Nasjonalt Råd sin IDdatabase avviklet legestillinger kan opprettes etter behov (og budsjett) Spesialiststrukturen under endring mål om et kortere løp før ferdig spesialist Turnusordningen er endret studentene må søke etter plass

37 Helsefagarbeidere En gruppe det blir særlig stor mangel på fremover Høy alder i foretakene, og svak rekruttering med få lærlinger i praksis Ferdig rapport med tiltaksplan styrebehandlet desember 2012 Tiltakene er nå under utrulling Prosjektperiode over 3 år fra 2013

38 Regionalt prosjekt Skal presentere en generell rekrutteringsmodell Presentere tiltak for rekruttering, stabilisering, utvikling og avvikling av nøkkelpersonell frem mot 2020 Tar med hovedtrekk fra alle undergruppens arbeid

39 Sak Samarbeidsmidler 2012 Formålet med denne saken er å vurdere bruk av samarbeidsmidlene opp mot de strategiske føringene. Disse er gitt av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet i 2005, og innenfor disse føringene er det vedtatt regionale føringer av HSAM i sak 10-12, vedtatt 15. mars 2012 (se brev fra Helse Nord RHF med vedlegg, i sakspapirene til dette møtet). HSAM skal i følge vedtakspunkt 3 i de regionale føringene behandle de årlige rapporteringene av samarbeidsmidlene fra utdanningsinstitusjonene og vurdere disse opp mot de strategiske føringene. Saken gjennomgår rapporteringen fra den enkelte undervisningsinstitusjon med en kort beskrivelse og vurdering av hvordan prosjektene plasserer seg i fire hovedområder. De fire hovedområdene er hentet fra UHR sin nasjonale undersøkelse av bruken av samarbeidsmidler ved landets universiteter og høgskoler fra Kartleggingen viste at samarbeidsprosjekter mellom studieprogram og praksisfelt grovt sett er innen 4 områder: 1. Utvikling av praksismateriale/praksismodeller 2. Veilederopplæring 3. Fagspesifikk kunnskapsutvikling-/anvendelse 4. Kombinasjon av veilederopplæring og fagspesifikk kunnskapsutvikling/-anvendelse 1

40 Universitetet i Nordland Det fremkom ikke hvor stor totalrammen til fordeling var for 2012, men total fordeling var lik kr Det er på samme nivå som foregående år. Av 10 søknader, ble 6 innvilget. Som oversikten viser, fordeler prosjektene seg mellom primær- og spesialisthelsetjenesten med 3 på hvert nivå. Prosjektene i spesialisthelsetjenesten fordeler seg slik: Utiklingsprosjekt (pleieplan DIPS) 2

41 Praksisprosjekt (veiledning kontaktsykepleiere) Både utviklings- og praksisprosjekt (veiledningsmodell praktiske studier) Prosjektene mot primærhelsetjenesten kan kategoriseres under fagutvikling. Høgskolen i Finnmark 3

42 Høgskolen i Finnmark har videreført flere prosjekt fra tidligere år. Blant annet økonomiske incentiv for sykepleierstudenter i grunnutdanningen fra 2010 og forsterket tilstedeværelse i praksis. Det er også videreført prosjekt innen IKT-basert simulering. 4

43 Totalrammen for 2012 er lik kr til prosjekter, men samlet sett kr da kr av samarbeidsmidlene er brukt til forsterket veiledning. Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nesna melder om fire prosjekt, alle med formål om å utvikle praksisfeltet. I de to prosjektene der spesialisthelsetjenesten deltar, er det i samarbeid med primærhelsetjenesten. Disse er hhv veiledningsseminar og fagutvikling. Total ramme for 2012 er lik kr Høgskolen i Harstad Høgskolen i Harstad hadde ni prosjekt, hvorav et var rettet mot spesialisthelsetjenesten. Dette var et veiledningskurs. Total ramme for 2012 var lik kr

44 Høgskolen i Narvik Høgskolen i Narvik hadde seks prosjekt, der tre var i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Disse omfattet veiledning, styrking av veilederkompetanse og ernæring. Total ramme for 2012 var kr

45 Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø hadde i 2012 satt av ca kr 1,3 mill til prosjekt med spesialisthelsetjenesten. Det ble i 2012 gitt støtte til 13 prosjekt, de fleste av disse veilederseminar. Andre prosjekt var kurs/undervisning og workshop. Det ble satt av kr til samarbeid med primærhelsetjenesten for OPPSUMMERING Samarbeidsmidlene som er delt ut for 2012 fordeler seg på de fire kategoriene: 1. Utvikling av praksismateriale/praksismodeller 2. Veilederopplæring 3. Fagspesifikk kunnskapsutvikling-/anvendelse 4. Kombinasjon av veilederopplæring og fagspesifikk kunnskapsutvikling/- anvendelse Enkelte av tilbakemeldingene fra utdanningsinstitusjonene ga begrenset informasjon om prosjektene, noe som gjorde det vanskelig å kategorisere, og vanskelig å gjøre en god vurdering av bruken av midlene, i HSAM. Det samlede inntrykket er at det er høy aktivitet og at det foregår samarbeid og samhandling ved alle høgskolene og universitetene i landsdelen. Det ble gitt tilbakemelding om totalt 13 prosjekt som involverer spesialisthelsetjenesten og 16 prosjekt rettet mot primærhelsetjenesten. 1 Av prosjektene som involverte spesialisthelsetjenesten var det 11 prosjekt rettet mot veilederopplæring. 8 prosjekt var rettet mot utvikling av praksismateriale/-modeller. De siste prosjektene kan kategoriseres i kategori for fagutvikling og kombinasjon av fagutvikling og veilederopplæring. 1 Reelt antall prosjekt mot primærhelsetjenesten er høyere da UiT ikke har gitt oversikt over disse. 7

46 Tabell: Oversikt over samarbeidsmidler i kroner etter institusjon Samarbeidsmidler UiN kr kr kr Finnmark kr kr kr Nesna kr kr kr Harstad kr kr kr Narvik kr kr kr UiT kr kr kr SUM kr kr kr FORSLAG TIL VEDTAK 1. HSAM mener den årlige rapporteringen av samarbeidsmidlene er av stor verdi for oversikt over samarbeid som realiseres med disse midlene. 2. HSAM ber om mer utfyllende rapportering for 2013 slik at det kan gjøres en god vurdering av HSAM 3. HSAM diskuterte bruken av midlene i 2012 ut fra egne vedtatte føringer. 4. HSAM tar rapporteringen fra utdanningsinstitusjonene om bruk av samarbeidsmidler til orientering. 8

47

48

49

50

51

52

53 Til sak 2010/342 : Samarbeidsmidler 2012 Helse - Nord Oversikt bruk av samarbeidsmidler 2012 fra Institutt for Helsefag, Høgskolen i Finnmark Institutt for Helsefag har videreført bruken av samarbeidsmidlene dvs. 150 kr pr. student pr. praksisuke. Dvs. ca kr når måltallet på 70 studenter pr. kull er oppfylt. Måltallet har imidlertid ikke vært oppfylt på flere år. I 2012 hadde instituttet gjennomsnittlig 45 BA studenter i sykepleie pr kull, samt noen færre på desentraliserte løp. Totalt ca 210 studenter i Vi har fortsatt forsterket tilstedeværelse fra høyskolelektorene i praksisfeltet i forhold til gjennomføring av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten. Det utgjør ½ t mer veiledning pr student pr uke, dvs 2,5t pr uke mot tidligere 2 timer. Timelønnen hos lektorene her er gjennomsnittlig på ca. 270 kr. Ekstra ressurs satt inn for kull 2010 og 2011 på heltid utgjorde i 2012: 108 studenter x 0,5t x 16 uker = 864 t x 270 kr = kr Ekstra ressurs for desentralisert kull 2009: 35 x 0,5t x 8 = 140 timer x 270 kr= kr Totalt ekstra ressurs for 2012: kr Institutt for Helsefag startet i 2012 et paraplyprosjekt med tittel: IKT-basert simulering et viktig læringsverktøy for kompetansehevning og forskningsbasert praksis i helsetjenesten? Avansert bruk av IKT-basert simulering med fokus på SIM-man og simuleringsrommets muligheter som læringsverktøy for helsetjenesten i fylket og studenter ved Institutt for Helsefag I delprosjektene er det planlagt ulike former for samarbeid om prosjektdeltakelse med helsepersonell i kommunehelsetjenesten og i helseforetaket Helse Finnmark, og det søkes også samarbeidspartnere ved andre institusjoner i regionen, som eksempelvis UiT. Et prosjekt retter seg mot studenter ved bachelorstudiet og ved videreutdanningene ved IHEF, hvor studentene tenkes invitert med som prosjektmedarbeidere i den hensikt at de kan anvende

54 prosjektarbeidet som grunnlag for eksamensoppgaver. Studentene vil også kunne inviteres med i deler av de andre to prosjektene. En arbeidsgruppe er i vårsemesteret 2012 i gang med grunnleggende opplæring på bruk av nyinnkjøpt SIM-man. Simulering som læringsmetode er å etterligne virkelige og utfordrende praktiske pasientsituasjoner som helsepersonell/studenter møter i sitt daglige arbeide. Simulering som IKT-basert læringsmetode fører med seg nye lærings- og samarbeidsformer for faglærer og den lærende, den er et pedagogisk virkemiddel som øker muligheten til å lære utover det å lese og skrive. Erfaring viser at simulering motiverer studentene i deres læringsprosess, medfører variasjon i innlæringen og krever en annen form for deltakelse enn det som kreves i eksempelvis en forelesning. Simulering tilbyr et mangfold av undervisningsmetoder som synes å bidra til å styrke studentens læring og dermed et bedre læringsutbyttet. Det finnes ulike former for simulatorer som anvendes som læringsverktøy (Skoglund, Tharalsteen 2012). SIM-mannen er en pasientsimulator, dvs. en dukke som kan programmeres til bl.a. å respondere på affektive og psykomotoriske stimuli. SIM-mannen skal anvendes til å utvikle ulike scenarioer tilpasset de behov som de lærende har i forhold til utfordringer i sin praktiske hverdag (Blix, Anderssen, Størdal 2012). Ved instituttet er det under utvikling et simuleringsrom som muliggjør bruk og kombinasjon av ulike simuleringsverktøy som bidrar til mer relevante, oppdaterte og fleksible læringsmetoder. Slik vi ser det, så kan vi som utdanningsinstitusjon gjennom bruk av IKT baserte læringsverktøy tilby både studenter og helsepersonell «hands-on-trening», som forberedelse og oppdatering til å kunne møte fremtidens endrede behov, ikke minst de utfordringer samhandlingsreformen representerer for den enkelte helsearbeider(aase et al, 2010; Brinchmann-Hansen et al, 2004). Dette krever imidlertid et systematisk utviklingsarbeid av læringsmetodene i forkant. Ved instituttet har man målsetting om å utvikle ulike scenarioer relevant for studenter på ulike nivå i bachelorstudiet innen sykepleie, samt for studenter i videreutdanningene. Imidlertid anser vi IKT-basert simulering også som et sentralt læringsverktøy for å møte helsearbeidere i kommunehelsetjenesten og den somatiske spesialisthelsetjenesten sine behov, fordi det gir personell mulighet til å videreutvikle sin handlingskompetanse relatert til nye utfordringer. Til tross for lite forskning blir simulering mer og mer brukt som læringsmetoder ved videreog etterutdanninger for leger og sykepleiere (Skoglund, Tharaldsteen, 2012; Aase et al, 2010; Brinchmann-Hansen et al, 2004). Institutt for helsefag ønsker derfor å starte opp tre mindre delprosjekt organisert under et hovedprosjekt i den hensikt å bidra til økt kunnskap om læringsverktøyets muligheter og begrensninger i en helsetjeneste i rask utvikling og endring. Prosjektledere for delprosjektene ble frikjøpt til sammen 4 mnd (kr kr) i løpet av vår og høst Instituttet innviglet kr fra samarbeidsmidlene til prosjektene og gikk selv inn med kr. Prosjektene fortsetter i 2013 og scenarioer er testet ut på studentene ved videreutdanning i akutt sykepleie i vår med gode tilbakemeldinger.

55

56

57 Samarbeidsmidler 2012 NR Prosjektnavn 1 "Veien videre" 2 "Mat er medisin" 3 Tilskudd til veilederutdanning 4 Implementering av veiledningsgrupper. 5 Fysisk aktivitet fremmer psykisk helse. 6 Aktivitet og mobilitet til beboerne på OBS.

58 Rapport fra Høgskolen i Narvik Formål Oppfølging av prosjekt 2011 med styrking av veilederkompetansen til sykepleierkontaktene i psykiatripraksis Målet er at underernærte og pasienter i ernæringsmessig risiko blir identifisert og får en målrettet ernæringsbehandling. UNN/Narvik kommune gis tilskudd for å frikjøpe ansatte slik at de kan delta på veiledereutdanning ved HiN Fortsatt bevisstgjøring av personal og studenter rettet mot beboere, brukere og pårørende med respekt, verdighet og integ Økt trivsel og velvære, forbedre fysisk helse, øke mestringsopplevelsen Bidra til mobilisering og igangsetting av fysisk aktivitet for eldre i bofellesskapet

59 Søkere Samarbeidspartner Fagområde UNN, Nordlandsklinikken HiN sykepleie UNN, Narvik, medisinsk avdeling HiN sykepleie UNN, Narvik HiN sykepleie Narvik Kommune, Bjerkvik omsorgsdistrikt HiN sykepleie Narvik Kommune, Rus og psykiatritjenesten sykepleie Narvik kommune, Oscarsborg Bo- og servicesenter HiN sykepleie

60 Godkjent av Innvilget kr samarbeidsråd samarbeidsråd samarbeidsråd dekan HiN* dekan HiN* dekan HiN* SUM

61 Samarbeidsmidler 2012 NR Prosjektnavn Formål Helgelandssykehuset Søkere: Samarbeidspartner Sykepleiekultur Fagområde i Marit Godkjent Hermstad, av Ellen Innvilget kr Fagdagar med tema 1 Utvikling av praksisfeltet avd. Sandnessjøen og Helgelandssykehuset, spesialist - og Mogaard Larsen og Else ARBEIDSGLEDE, 8.og sept. Dialogmøte* Utvikling av praksifeltet Utviklingssenteret for Heimesjukepleien som praksisarena Else Lid og Solrun Holm heimeteneste i Nordland 3 26.sept. Utvikling av praksifeltet Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset, Rettleiing Grunnleggande av studentar Else Lid Erfaringsseminar avd. Mosjøen og Vefsn Vefsn Kommune, UiN og 4 Prosjektdeltaking: Utvikling av praksisfeltet Utviklingssenteret for Utviklingssenteret og sjukepleie Dokumentasjon i møte av med Else Lid og Ellen M.Larsen Åndeleg omsorg sykehjem i Nordland HiNe 5 Prosjektdeltaking: Utvikling av praksisfeltet Utviklingssenteret for Utviklingssenteret og planlagt og gjennomført Else Lid og Ellen M.Larsen Sjukepleiedokomentasjo sykehjem i Nordland HiNe SUM * = stipulert lønnskostnad kr.450,-/ time x talet på timar i arbeidsavtalen eller medgått tid til oppgåva

62 Samarbeidsmidler 2012 Nr Prosjektnavn Formål Søkere Samarbeidspartnere Fagområd e Dokumentasjon av sykepleie med pasientene i fokus Etisk kompetanseheving i Bodø Kommune Pleieplan i DIPS Ren og pen Aktivitetskalend er, et hjelpemiddel for å sikre aktivitet og stimulering av sykehjemspasient er i det daglige liv. Utvikle hensiktsmessig dokumentasjon av sykepleie i henhold til lover og forskrifter Arbeide med etisk kompetansehev ing i Bodø kommune Bruke pleieplan i elektronisk pasientjournal. Gi økt kunnskap og bevisstgjøring rundt temaet. Kvalitetssikre aktivisering og stimulering av pasientene Aase Møllersen, UiN - Rita Hansen, Gruben sykehjem, avdeling 1 Berit S. Brinchmann (UiN) Mona Karlsen, Bodø kommune Anne Deinbolt (UiN) Tom Dahlberg, Helgelandssykehuset kirurgisk avd. Ø4 Inger Lise Magnussen (UiN) Stokmarknes sykehjem, avd. 1 v/avd. sykepleier Arnhild Langås Jensen Øyvind Christiansen (UiN) Tone Oddvang, Gruben sykehjem, avd. 2 Universitetet i Nordland og Gruben sykehjem Universitetet i Nordland og Bodø kommune Helgelandssykehuset og Universitetet i Nordland, avd. Helgeland Stokmarknes sykehjem og Universitetet i Nordland Universitetet i Nordland og Gruben sykehjem Sykepleie og helsefag Sykepleie og helsefag Sykepleie og helsefag Sykepleie og helsefag Sykepleie og helsefag Godkjent av Universitet et i Nordland Universitet et i Nordland Universitet et i Nordland Universitet et i Nordland Universitet et i Nordland Sum søkt 2011 Sum søkt Tildelt , , , , , , , , , ,- 9 Hvordan gi Veiledningsse Trude Kristiansen Universitetet i Sykepleie Universitet Ikke ,-

63 15139 optimal veiledning i praksisfeltet? Nytt sykehus ny organisering av sengeområdene trenger vi en ny modell for veiledning av studenter i praktiske studier ved Bachelorutdannin gen i sykepleie? Et samarbeidsprosjek t mellom høgskole og praksisfeltet Søknad om overføring av resterende tildelte prosjektmidler fra 2011 til 2012 Totalt fordelte samarbeidsmidle r 2012 minar for kontaktsykeple ier og studenter ved videreutdannin g i ABIOK ABIOK/UiN Grethe Bøe Knudsen m/fl. Nordland og Nordlandssykehuset og helsefag Sykepleie og helsefag et i Nordland Universitet et i Nordland oppført , , ,

64

65 Samarbeidsmidler 2012 NR Prosjektnavn Formål Søkere: Samarbeidspartner Fagområde Godkjent av Innvilget kr 1 Veilederseminar Kompetanseheving praksisveiledning Strategisk tildeling Helsefak-Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tverrprofesjonelt Felles utdanningsutvalg Kombinerte stillinger Drifting av kombinerte stillinger UNN-Helsefak Studieleder sykepleierutd./leder Klinisk utdanningsavdeling Helsefak-Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sykepleie Felles utdanningsutvalg Underv. fødselshjelp/kvinnesykdommer Øke kompetanse om org. Og praktisering av undervisning Ganesch Ascharya, fagansvarlig UNN Helsefak-Universitetssykehuset Nord-Norge HF Obstetrikk og gynekologi Felles utdanningsutvalg Kursing av fasilitator simulering Bedre fasilitering av simulerte situasjoner B. Nerskogen, avd.leder intensiv- og oppvåkningsavd UNN Helsefak-Universitetssykehuset Nord-Norge HF Intensivsykepleie Felles utdanningsutvalg Kursing av fasilitator simulering Bedre fasilitering av simulerte situasjoner, nyinnkjøpt utstyr Gunnell Axelsson, overjordmor Helsefak-Universitetssykehuset Nord-Norge HF Obstetrikk og gynekologi Felles utdanningsutvalg Innspilling rollespill Film som skal brukes i utd.sammenheng N. Bjørhovde, M.Hald Helsefak-Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatri Felles utdanningsutvalg Workshop simulering workshop simulering E. Steffenak, Intensivavd. UNN Helsefak-Universitetssykehuset Nord-Norge HF Intensivsykepleie Felles utdanningsutvalg Veiledningseminar Kompetanseheving praksisveiledning Studieleder Iris Borch, fysioutd. Helsefak-Universitetssykehuset Nord-Norge HF Fysioterapi/veiledning Felles utdanningsutvalg Veiledningseminar Kompetanseheving praksisveiledning Anne Lise Thoresen, Kari Bjerck jordmorutd. Helsefak-Universitetssykehuset Nord-Norge HF veiledning Felles utdanningsutvalg Praksissamling veiledere Kompetanseheving praksisveiledning Rita Jentoft, ergoterapiutd., Kari Thingelstad, UNN Helsefak-Universitetssykehuset Nord-Norge HF veiledning Felles utdanningsutvalg Veiledningseminar Kompetanseheving praksisveiledning Anne June Iversen, radiografutd Helsefak-Universitetssykehuset Nord-Norge HF veiledning Felles utdanningsutvalg Veiledningseminar for ansatte på masterutd. Veiledning masteroppgave, førstelektorkval. Og PhD Inger M.Holm, Gunn Pettersen, Toril A. Larsen, Ma i helsefag Helsefak-Universitetssykehuset Nord-Norge HF veiledning Felles utdanningsutvalg Veiledningsseminar Kompetanseheving praksisveiledning Strategisk tildeling HLSH, NLSH, Helse Finnmark HF og Helsefak veiledning Det helsevitenskapelige fakultet* SUM * Ikke etablert samarbeidsorgan med helseforetakene

66 Evalueringsrapport Møter mellom kulturer en regional helsefaglig utdanningskonferanse i nord Utdanningskonferanse i samarbeid mellom Helse Nord og Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø arrangert 25. og 26. april 2013

67 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3 2. Program Program for konferansen dag 1 side 4 Program for konferansen dag 2 side 5 3. Programkomiteens arbeid side 7 4. Arrangementskomiteens arbeid side 9 5. Kulturelle innslag side10 6. Komiteens anbefaling og konklusjon side 10 2

68 1. Innledning 25. og 26. april 2013 arrangerte Det helsevitenskapelige fakultet i samarbeid med Helse Nord RHF en utdanningskonferanse med tittelen Møter mellom kulturer en regional helsefaglig utdanningskonferanse i nord. Arbeidet med konferansen startet ved årsskiftet 2012/2013. I denne evalueringen vil vi først presentere programmet for konferansen, programkomiteens arbeid og det faglige innholdet i konferansen. Deretter vil arrangementskomiteens arbeid evalueres, deriblant det praktiske rundt arrangementet. Også kulturinnslagene var en viktig del av helheten, og omtales til sist i evalueringen før programkomiteen kommer med sine anbefalinger og konklusjoner. Evalueringen er å betrakte som intern, og fremlegges USAM til behandling og HSAM til orientering. Møter mellom kulturer" setter fokus på samhandling, utdanning og praksis. For å lykkes med å nå de føringer og mål som blant annet Samhandlingsreformen setter "rett behandling på rett sted til rett tid", kreves et tett, konstruktivt, kreativt og løsningsorientert samarbeid mellom utdanningene, praksisfeltet og forskningsfeltet. Første dag satte fokus på tverrprofesjonell læring - et møte mellom profesjonskulturer og praksisfeltet som utdanningsarenaer. Ved dag 2 var temaet: Et flerkulturelt samfunn stiller nye krav til faglige og pedagogiske tilnærmingsmåter både i utdanningssystemet og i helsetjenesten. Hva betyr kvalitet, respekt og trygghet i denne sammenheng? Utdanningskonferansen høstet mye ros fra både innledere og deltakere. Både innledere og deltakere ser helt klart behovet for flere slike konferanser, og arrangementet vurderes å være vellykket. Det var godt oppmøte på alle deler av konferansen både fra utdanningsinstitusjonene og fra helsesektoren med totalt 167 deltakere. Antall Deltakere Lunsj Festmiddag 25.apr apr

69 Program Dag 1 Utdanning og praksiskultur 25. april 2013, MH bygget plan 6 Store Aud Fokus rettes mot tverrprofesjonell læring - et møte mellom profesjonskulturer og praksisfeltet som utdanningsarenaer Møteledere: Nanna Hauksdottir, Det helsevitenskapelige fakultet og Astrid Jacobsen, Nordlandssykehuset Det tas forbehold om endringer i programmet Bussavganger: 25. april Thon Hotels Universitetet kl 08: april Universitetet Thon Hotels kl 16:15 Kl Kl Registrering og kaffe Åpning av konferansen ved Arnfinn Sundsfjord, dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø Tverrprofesjonell læring - møter mellom profesjonskulturer Kl Kl Kl Kl Kl Kl "Profesjon og kulturmøter - Kropp og kultur i profesjonsutøvelse" ved sosialantropolog og førsteamanuensis Anne Birgitte Leseth, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus "Studenters møte i praksis" ved professor Madeleine Abrandt ved Universitetet i Linkøping, Sverige Pause med kaffe og frukt "Samspill i praksis: fysioterapi og sykepleiestudenter" ved helsefaglig sjef Grete Ottersen Samstad, St.Olavs hospital, Trondheim "Tverrprofesjonell dag og fellesundervisning med 700 studenter" ved Ann Iren Jamtøy, prosjektleder Trondheim Helseklynge "Anvendt drama i kommunikasjonstrening av tverrfaglige team" ved Tor Helge Allern, professor i drama og Hans Henrik Strøm, ph.d - student, Helgelandssykehuset Kl Lunsj i Lysgården i MH bygget Praksisfeltet som læringsarena Kl Kl Kl Kl Kl Kl "Sykehjemmet som læringsarena" ved Elsa Kommedahl, virksomhetsleder Mørkved sykehjem, Bodø "Erfaring som student i praksis" ved stud.med Ida Hokland, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø "Helhetlige pasientforløp, Chronic Care modellen" ved forsker Gro Berntsen, Nasjonalt forskningssenter innen komplimentær og alternativ medisin Pause med kaffe og kake "Tverrprofesjonell samarbeidslæring i helsefaglige profesjonsutdanninger" ved universitetslektor Anita Gudmundsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø "Evaluering av studenters læringsmiljø" ved fagrådgivere Mari W. Skaalvik og Kjetil Reite, klinisk utdanningsavdeling, Universitetssykehuset Nord- Norge 4

70 "Leger som veiledere og undervisere" ved Therese Stenfors-Hayes (med forbehold) Kulturelt innslag Middag på Radisson Blu kl Aperitif fra kl og kulturelt innslag kl Konferansen dag 2 Dag 2 Kulturell kompetanse og minoritetshelse 26.april 2013, MH bygget plan 6 Store Aud Et flerkulturelt samfunn stiller nye krav til faglige og pedagogiske tilnærmingsmåter både i utdanningssystemet og i helsetjenesten. Hva betyr kvalitet, respekt og trygghet i denne sammenheng? Møteledere: Inger Eikeland Gadgil, Universitetssykehuset Nord- Norge og Inger Marie Holm, Universitetet i Tromsø Det tas forbehold om endringer i programmet Bussavganger: 26. april Thon Hotels Universitetet kl 08: april Universitetet Thon Hotels kl 16:00 Kl Kl Kl Registrering og kaffe Kulturelt innslag Åpning av konferansens dag 2 "Kvalitet, trygghet og respekt for alle i Helse Nord" ved fagdirektør Jan Norum, Helse Nord RHF Minoritetshelse og likeverdige helsetjenester Kl Kl Kl "Migrasjonshelse og likeverdige helsetjenester" ved avdelingsdirektør Bernadette Kumar, Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI) "Språk, kultur og helse" ved seniorrådgiver Ole Mathis Hetta, Samisk samfunnsmedisin, Helsedirektoratet Benstrekk med kaffe, te, isvann og frukt Brukerperspektiv Kl Kl Kulturelt innslag ved Safia Abidi Haase, Siftelsen Amathea "En fortelling om møte mellom innvandrerpasienten, dens pårørende og helsepersonell" ved Safia Abidi Haase, Stiftelsen Amathea Kulturell kompetanse og minoritetshelse i helsefaglige utdanninger Kl Kl "Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse?" ved sykepleier/sosialantropolog Ragnhild Magelssen, Oslo kommune "What do psychology students learn about culture and migration psychology" ved professor Floyd Rudmin, Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø 5

71 Kl Lunsj Hvilken kompetanse trenger helsearbeidere? Kl "Flerkulturelle virkeligheter i et monokulturelt helsevesen - utfordringer for migrasjonshelse som fagfelt?" ved høgskolelektor Inger Daae-Qvale, Institutt for internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus "Innføringskurs i migrasjon og helse" ved sykepleier og vitenskapelig assistent Ida Marie Bregård, Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse Kl Kl Kl Kl "Nordlandssykehuset om kompetansehevning i et flerkulturelt perspektiv" ved rådgiver Lillian Haukland, Nordlandssykehuset "Kulturell kompetanse i UNN - flyr pingvinene på dette feltet?" ved sykehusprest og leder for arbeidsgruppen Mangfold og likeverdige helsetjenester i UNN Ingun Fossland, Universitetssykehuset Nord Norge Musikalsk innslag og benstrekk ved Safia Abidi Haase "Samer snakker ikke om sykdom og helse" ved førsteamanuensis Berit Bongo, Høgskolen i Finnmark Kl Kl "Hvordan skal helseinstitusjonene og helsefagutdanningene arbeide med kulturell kompetanse og minoritetshelse - innspill og diskusjon" ledet av prodekan Inger Njølstad, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø Avslutning ved dekan Arnfinn Sundsfjord, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø 6

72 3. Programkomiteens arbeid Programkomiteen har bestått av representanter fra Det helsevitenskapelige fakultet, Helse Nord, Universitetet i Nordland og høgskoler, samt Kommunenes Sentralforbund prodekan utdanning Nanna Hauksdottir, Det helsevitenskapelige fakultet prodekan utdanning medisin og odontologi Inger Njølstad, Det helsevitenskapelige fakultet fagrådgiver Inger Eikeland Gadgil, klinisk utdanningsavdeling ved Universitetetssykehuset Nord Norge instituttleder Else Lid, Høgskolen i Nesna førsteamanuensis Wenche Sørfonden, Universitetet i Nordland avdelingsleder Hege Roland Persson, klinisk utdanningsavdeling ved Universitetetssykehuset Nord Norge seksjonsleder Astrid Jacobsen, Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset forskningsleder Gudrun Nilsen, Helse Finnmark HF studentrepresentant Ida O. Hokland, Det helsevitenskapelige fakultet regionleder Magne Nicolaisen, Kommunenes Sentralforbund Nord- Norge I tillegg til programkomiteen er følgende personer oppnevnt som arbeidsgruppe for dag 2 fagrådgiver Inger Eikeland Gadgil, klinisk utdanningsavdeling ved Universitetssykehuset Nord Norge HF rådgiver Silje Paulsen, Helse Midt Norge RHF rådgiver Lillian Haukland, Seksjon for Kunnskapsbygging ved Nordlandssykehuset HF universitetslektor Anita Tymi, Profesjonshøgskolen ved Universitetet i Nordland studieleder Inger Marie Holm, master i helsefag, Institutt for helse- og omsorgsfag ved Det helsevitenskapelige fakultet Dr.med/forsker/lege Anna R Spein, Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø vitenskapelig assistent Ida Marie Bregård, Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI) prodekan utdanning medisin og odontologi, Inger Njølstad, Det helsevitenskapelige fakultet Sekretariat ved Seksjon for utdanningstjenester og Seksjon for formidlingstjenester ved Det helsevitenskapelige fakultet Faglig innhold i programmet Det ble oppnevnt en egen programkomite for dag 2. Denne gruppa startet planleggingen den del tidligere enn planleggingen av konferansens første dag. Det var i utgangspunktet ønskelig at statsråd for utdanning og statsråd for helse kunne innlede konferansen. På grunn av relativ sen oppstart av programkomiteens arbeid, samt misforståelser rundt hvem som skulle underskrive invitasjonene, ble ikke invitasjonene sendt før kort tid før konferansen. Vi fikk derfor avslag på begge av våre invitasjoner. Hele programkomiteen har vært involvert i det faglige arbeidet rundt programmet, og tilbakemeldingene viser at denne delen av konferansen var svært vellykket. 7

73 Informasjon til deltakere og målgruppen for konferansen Det ble laget en egen nettside 1 om konferansen ved Seksjon for utdanningstjenester, Helsefak Nettsiden ble oppdatert kontinuerlig med program, inviterte forelesere og annen praktisk informasjon. Påmeldingsskjemaet ble også lagt her sammen med kontaktpersoner ved Helsefak. Invitasjoner ble spredt per e-post i Helse-Nord og ved Det helsevitenskapelige fakultet. Det ble også annonsert på nettsidene til Helse-Nord, UNN og UiT. Videre ble invitasjon sendt på e-post til alle kommuner i Nordland, Troms og Finnmark og til alle universitet og høgskoler fra Trondheim og nordover. Deltakernes evalueringer Ved avslutning av konferansen, ble det sendt ut en questbackundersøkelse til alle deltakerne. Denne undersøkelsen var derimot noe mangelfull. Ved fakultetet ble det arrangert en intern utdanningskonferanse i 2012 og samme spørreskjemaet ble sendt ut ved denne konferansen. Dette førte til at det ble feil tittel på spørreskjemaet, samt at første spørsmål om hvor den enkelte deltaker arbeider, ikke omfattet alle. På grunn av disse manglene, ble det sendt ut en ny undersøkelse til de som ikke hadde besvart den første. Undersøkelsen tok videre ikke høyde for de som kun var deltaker en av dagene. Den første undersøkelsen ble besvart av 66 av deltakerne, og den andre som ble sendt ut ble besvart av 32 av deltakerne. Dette gir en total svarprosent på 58.7 %. Tilbakemeldingene fra deltakerne var gjennomgående svært gode, se vedlagte questbackrapporter. Når det gjelder det faglige innholdet ble Elsa Kommedahl, Madeleine Abrandt, Anne Birgitte Leseth, Helge Allern og Hans Henrik Strøm trukket fram som de beste foredragsholderne på dag 1. For dag 2 ble Safia Abidia Haase, Bernadette Kumar, Inger Daae-Qvale, NAKMI, Ole Mathis Hetta ble trukket fram som de beste foredragsholderne. Det var videre ønskelig med færre foredragsholdere og mer tid til spørsmål og kommentarer fra salen. Temaer som med fordel kunne ha vært mer belyst var elever og lærlinger i praksisfeltet, møte mellom behandlings- og utdanningskultur sett i fra en studieleders ståsted, fremmedkulturell student i praksis Nærmere 76 % av svarene mente at det var tilstrekkelig informasjon i forkant av konferansen, også catering, service og konferansefasilitetene fikk gode/svært gode tilbakemeldinger

74 4. Arrangementskomiteens arbeid Praktisk gjennomføring Arrangementskomiteen bestod av leder av programkomiteen Nanna Hauksdottir, prodekan utdanning medisinstudiet Inger Njølstad, samt representanter fra Seksjon for utdanningstjenester og Seksjon for formidlingstjenester ved Det helsevitenskapelige fakultet. Fagrådgiver Inger Eikeland Gadgil, rådgiver Hege Lamo og avdelingsleder Hege Persson fra UNN var også deltakende i dette arbeidet. Komiteen fikk i oppgave å koordinere og fullføre den praktiske delen av programmet. Seksjon for formidlingstjenester bidro med utforming av nyheter, profilmateriell, bemanning av sekretariat etc. Seksjon for utdanningstjenester stod for sekretariatsarbeidet. Samarbeidspartnere for praktisk gjennomføring Det ble inngått en avtale med Via Egencia om kjøp av tjenester for håndtering av påmeldinger, registrering, pakking av konferansemapper, bemanning og plassering av sekretariat, samt matbestillinger under konferansen. Dette samarbeidet fungerte tilfredsstillende. Bistand fra studenter: Det meldte seg 3 studenter som fikk 1 time opplæring dagen før konferansen, og som rullerte etter egen vaktliste. Studentene hadde blant annet ansvar for lyd, lys og powerpointpresentasjoner i lokalene. Studentene fikk timebetaling for jobben, og deres innsats førte til god flyt i møtene ved at ordstyrer kunne konsentrere seg om det faglige og ikke det tekniske. Bespisning Samskipnaden ved Universitetet i Tromsø håndterte lunsj, samt kaffe og te begge konferansedagene. Middag ble arrangert på Radisson Blu. Det var stort frafall av deltakere til middagen, men komiteen vet ikke årsaken til dette. En mulig årsak kan være at den lave konferanseprisen førte til uforpliktende middagspåmelding. Se mer om middagen under punkt 5 om kulturelle innslag. Konferansehotell, kontaktpersoner og felles bussavgang Quality Hotell Saga og Thon Hotell var de hotellene som ble benyttet som hotell til deltakere og innledere- Det var satt opp en felles buss med avgang fra hotellet, men dette tilbudet fungerte svært dårlig. Tilbudet hadde sannsynligvis blitt bedre om hotellet var blitt varslet og dersom det hadde blitt sendt ut en e- post til samtlige deltakere i forkant. Bussene gikk fra forskjellige steder som ikke var opplyst om på forhånd, og tilbudet fikk kritikk fra deltakerne. 9

75 Økonomi Regnskap for konferansen legges på samme saksnr når det er klart. 5. Kulturelle innslag Konferansen hadde flere vellykkede kulturelle innslag, og startet med student fra Musikkonservatoriet begge dagene. Festmiddag ble arrangert på Radisson Blu i Tromsø sentrum hvor det ble servert Pepperbakt Torsk Linse- og tomatragou, balsamicomarinerte rødbeter *** Lammeryggfilet Grønnsaker, rødvinssaus og potetterte med Pesto *** Melkesjokolade Pannacotta på browniebunn med muskatsaus Middagen startet med to sangnummer framført av sangkoret Tromsø kammerkor. Dette var svært vellykket. Programkomiteens anbefalinger og konklusjon Samhandlingsreformen setter klare føringer for samarbeid på tvers av grenser mellom utdanning, spesialist- og kommunehelsetjenesten. Konferansens innhold ble tatt veldig godt i mot av deltakerne, og deltakerne etterlyser flere konferanser av denne art også i framtiden. Programkomiteen er av den klare oppfatning av at konferansen var vellykket, og at det er behov for flere slike konferanser. Konferansen bør i det videre ikke avgrenses til å være en regional konferanse, men åpne for deltakere fra hele landet. For å gjøre det ennå mer tydelig at dette er et samarbeid på tvers av utdannings- og helsesektoren, bør arrangementskomiteen ved neste konferanse overtas av Helse Nord. Komiteen anbefaler en slik konferanse annethvert år. På vegne av programkomiteen Nanna Hauksdottir Mai

76 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse 2013 Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse 2013 Publisert fra til respondenter (66 unike) 1. Hvor arbeider du? Alternativer Prosent Verdi 1 Helsefak 59,1 % 39 2 Praksisfeltet 37,9 % 25 3 Brukerorganisasjon 0,0 % 0 4 Student 3,0 % 2 Total 66 1

77 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse I hvor stor grad mener du konferansen belyste dette temaet? (På en skala fra 1 til 5-1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad) Tema for konferansen var "Møter mellom kulturer - en regional helsefagligutdanningskonferanse i nord" Alternativer Prosent Verdi I svært liten grad 0,0 % ,5 % ,6 % ,5 % I svært stor grad 47,0 % 31 Total 66 2

78 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Foredrag - dag 1 (På en skala fra 1 til 5-1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad) Alternativer 1 Bidro foredragsholderne til å belyse temaet for dag 1: Utdanning og praksiskultur? 2 Var foredragene interessante? 66 N 66 3

79 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Foredrag - dag 1 (På en skala fra 1 til 5-1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad) - Bidro foredragsholderne til å belyse temaet for dag 1: Utdanning og praksiskultur? Alternativer Prosent Verdi I svært liten grad 7,6 % ,0 % ,7 % ,9 % I svært stor grad 31,8 % 21 Total 66 4

80 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Foredrag - dag 1 (På en skala fra 1 til 5-1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad) - Var foredragene interessante? Alternativer Prosent Verdi I svært liten grad 7,6 % ,1 % ,7 % ,4 % I svært stor grad 30,3 % 20 Total 66 5

81 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Er det spesielle foredrag du vil fremheve? Var ikke til stede!!!!!!!!!!!! Elsa Kommedahl var meget bra Alle foredragene og foredragsholderne var VELDIG gode, belyste temaet fra hver sin vinkel, så vanskelig å fremheve ett spesielt. Leseth Anne Birgitte Leseth Foredragsholder fra mørkved sykehjem og foredraget om drama og kommunikasjon var spesielt bra Allern og Strøm: Bruk av drama Bruk av drama i kommunikasjonsundervisning var inspirerende og ga ideer Det første Var ikke tilstede dag1. Mangler det valget Deltok ikke dag 1 Anvendt drama i kommunikasjonstrening Det første:) Var ikke med dag 1 Anvendt drama i kommunikasjonstrening av tverrfaglig team, Sykehjem som læringsarena safia Anvendt drama deltok ikke på dag en Tor Helge Allern og Elsa Kommedahl var fantastisk! Allerns foredrag Lederen fra Mørkved sykehjem var inspirerende og ga et veldig klart bilde av hvor viktig lederforankring er for gode praksisstudier (og gode arbeidsforhold generelt) Kropp og kulur i profesjonsutøvelse Anvendt drama i kommunikasjonstrening av tverrfaglige team Anvendt drama i kommunikasjonstrening og sykehjemmet som læringsarena Studenters møte i praksis v/madeleine Abrandt Madelene Abrandt Helhetlige pasientforløp Foredraget til Anne Birgitte Leseth Meget bra foredrag av Safia Haase! :) var ikke på dag 1 Studenten og første foredrag 6

82 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Foredrag - dag 2 (På en skala fra 1 til 5-1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad) Alternativer 1 Bidro foredragsholderne til å belyse temaet for dag 2: Kulturell kompetanse og minoritetshelse? 2 Var foredragene av interesse? 66 N 66 7

83 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Foredrag - dag 2 (På en skala fra 1 til 5-1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad) - Bidro foredragsholderne til å belyse temaet for dag 2: Kulturell kompetanse og minoritetshelse? Alternativer Prosent Verdi I svært liten grad 1,5 % ,5 % ,2 % ,9 % I svært stor grad 39,4 % 26 Total 66 8

84 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Foredrag - dag 2 (På en skala fra 1 til 5-1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad) - Var foredragene av interesse? Alternativer Prosent Verdi I svært liten grad 1,5 % ,0 % ,2 % ,4 % I svært stor grad 40,9 % 27 Total 66 9

85 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Er det spesielle foredrag du vil fremheve? Deltok ikke denne dagen. Var ikke tilstede skulle gjerne hørt mer fra flere ogdet ble litt kort B.Kumar og Inger Daae-Qvale Safia Abidi Haase, men også Kumar, Hetta, Daae-Quale Safia haase Foredragene før lunsj var best, etter lunsj var det mye gjentagelser Safia reddet konferansen fra å bli altfor tung Safias Bernadette Kumar og Inger Daae-Quale Deltok ikke på dag 2 så dette gir ikke mening Her var det mange gode. Hætta, Sofia mfl Første del av dagen var super, Innslaget med sykehuspresten hadde ikke så mye relevans, Presentasjonene fremlagt av Berit Bongo, var ikke innenfor det emnet hun skulle snakke om, og avsluttningen av Inger Njølstad, var en lunken avsluttning på ellers en flott konferanse. safia NAKMI og Hætta kumar, safia og Hætta var best Safia Abidi gjorde DYPT inntrykk!! En fortelling om møte mellom innvandrerpasienten, dens pårørende og helsepersonell Migrasjonshelse og likeverdige helsetjenester Jeg var ikke tilstede på dag 2 Språk, kultur og helse v/ Ole Mathis Hætta Migrasjonshelse og likeverdige helsetjenester "Migrasjonshelse og likeverdige helsetjenester" Inger Daae-Quale Safia Abidi Jeg opplevde at samtlige på ulike måter berørte viktige tema knyttet til kulturkompetanse. Derfor er det vanskelig å fremheve enkeltforedrag. Safia Hbidi Haase, Bernadette Kumar, Ole Mathis Hetta og Ragnhild Magelsen Hun fra Harstad var veldig flink. Og også hun Bernadette 10

86 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Var informasjonen i forkant av konferansen tilstrekkelig? Alternativer Prosent Verdi 1 Ja 75,8 % 50 2 Nei 18,2 % 12 3 Vet ikke 6,1 % 4 Total 66 11

87 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Hva syntes du om... Alternativer N 1... den generelle organiseringa av konferansen? konferanserommene? cateringen? servicen? 66 12

88 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Hva syntes du om den generelle organiseringa av konferansen? Alternativer Prosent Verdi 1 Svært bra 51,5 % 34 2 Bra 47,0 % 31 3 Mindre bra 3,0 % 2 4 Dårlig 1,5 % 1 Total 66 13

89 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Hva syntes du om konferanserommene? Alternativer Prosent Verdi 1 Svært bra 48,5 % 32 2 Bra 48,5 % 32 3 Mindre bra 1,5 % 1 4 Dårlig 1,5 % 1 Total 66 14

90 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Hva syntes du om cateringen? Alternativer Prosent Verdi 1 Svært bra 62,1 % 41 2 Bra 34,8 % 23 3 Mindre bra 3,0 % 2 4 Dårlig 1,5 % 1 Total 66 15

91 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Hva syntes du om servicen? Alternativer Prosent Verdi 1 Svært bra 57,6 % 38 2 Bra 39,4 % 26 3 Mindre bra 3,0 % 2 4 Dårlig 0,0 % 0 Total 66 16

92 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Hva er din vurdering av konferansens nytteverdi ift. utdanning? (På en skala fra 1 til 5 hvor 1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad) Alternativer Prosent Verdi Svært liten grad 0,0 % ,5 % ,7 % ,5 % Svært stor grad 33,3 % 22 Total 66 17

Møtereferat. Universitetet i Nordland, møterom CA3093 Fellesmøte med HSAM, 20.november 2013, Tromsø (heldagsmøte) Eget møte 20.november kl.

Møtereferat. Universitetet i Nordland, møterom CA3093 Fellesmøte med HSAM, 20.november 2013, Tromsø (heldagsmøte) Eget møte 20.november kl. Møtereferat Vår ref. 2012/89 /506-51 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø, 24.09.2013 Møtetype: Universitetssamarbeidet samarbeidsorgan mellom Helse Nord og Universitetet

Detaljer

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder Møtereferat Vår ref. :2014/196 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 11.6.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 11. juni 2014 kl 11.00-15.30 Møtested: Helse Nord

Detaljer

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15. Institusjon

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15. Institusjon Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15 Møtereferat Møtetype: HSAM Høgskolesamarbeidet Møtedato: 19.03.15 Møtested: MHL 11.202 MH- bygget UiT Neste

Detaljer

Referat AU USAM. Deltakere: Arnfinn Sundsfjord (leder) Rune Sundset Einar Bugge Sameline Grimsgaard AS RS EB SG

Referat AU USAM. Deltakere: Arnfinn Sundsfjord (leder) Rune Sundset Einar Bugge Sameline Grimsgaard AS RS EB SG Referat AU USAM Vår ref. 2015/304-14 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 917 43 108 Sted/Dato: Bodø, 04.03.2016 Møtetype: Arbeidsutvalget for Universitetssamarbeidet samarbeidsorgan mellom Helse Nord

Detaljer

Referat. Tilstede på møtet:

Referat. Tilstede på møtet: Referat Vår ref. 2015/366-13 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø, 22.11.2015 Møtetype: Universitetssamarbeidet Samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene i Tromsø

Detaljer

3. Informasjon om evaluering fellesmøte mellom HSAM og USAM 17.11.2011

3. Informasjon om evaluering fellesmøte mellom HSAM og USAM 17.11.2011 Vår ref. 2010/342-76 Referent/dir.tlf.:75512915 Silje Paulsen, Helse Nord RHF Sted/Dato: Bodø, 18.05.2012 Møtereferat Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 15.mars i Tromsø, fra kl 10.00-15.00

Detaljer

Styresak Forskningsstrategi i Helse Nord informasjon

Styresak Forskningsstrategi i Helse Nord informasjon Møtedato: 30. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 00 Bodø, 17.9.2015 Styresak 99-2015 Forsknings i Helse Nord 2016-2020 - informasjon Formål Formålet med denne

Detaljer

Møtereferat. Forfall Bjørn Olsen, Nord universitet

Møtereferat. Forfall Bjørn Olsen, Nord universitet Møtereferat Vår ref. 2015/595-18 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 986 84 862 Sted/Dato: Bodø, 01.12.2017 Møtetype: Tildelingsutvalget for tildeling av forskningsmidler i Helse Nord Møtedato:

Detaljer

Referat AU USAM. Agenda Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Vår ref.

Referat AU USAM. Agenda Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Vår ref. Referat AU USAM Vår ref. 2015/304 Referent/dir.tlf.: Kristina Lindstrøm/93483077 Sted/Dato: Bodø, 31.05. 2017 Møtetype: Arbeidsutvalget for Universitetssamarbeidet samarbeidsorgan mellom Helse Nord og

Detaljer

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2015/ Kristina Lindstrøm/ Bodø,

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2015/ Kristina Lindstrøm/ Bodø, Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2015/366-34 Kristina Lindstrøm/93483077 Bodø, 18.11.2016 Referat Møtetype: USAM Møtedato: 08.15 12.45 4. november 2016 Møtested: Helsefak, UiT. Møterom U8 103 Neste møte:

Detaljer

Møtereferat. Dagsorden SAK 01-2011. Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 02-2011

Møtereferat. Dagsorden SAK 01-2011. Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 02-2011 Møtereferat Vår ref. 2010/945 /506 13 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø, 05.12.2011 Møtetype: Tildelingsutvalget for tildeling av forskningsmidler i Helse Nord Møtedato:

Detaljer

Styresak /4 Forskningsstrategi i Helse Nord , plan for arbeidet

Styresak /4 Forskningsstrategi i Helse Nord , plan for arbeidet Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/4 Forsknings i Helse Nord 2016-2020, plan for arbeidet Formål Gjeldende forsknings

Detaljer

REFERAT FRA HØGSKOLESAMARBEIDETS MØTE 5. JUNI 2009.

REFERAT FRA HØGSKOLESAMARBEIDETS MØTE 5. JUNI 2009. Saksbehandler: Sissel Holla, 75 51 29 33 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.6. Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Høgskolesamarbeidets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I HØGSKOLESAMARBEIDET 3. MARS 2010. Høgskolesamarbeidet avholdt møte 3. mars 2010 i Helse Nord RHF sine lokaler i Bodø.

REFERAT FRA MØTE I HØGSKOLESAMARBEIDET 3. MARS 2010. Høgskolesamarbeidet avholdt møte 3. mars 2010 i Helse Nord RHF sine lokaler i Bodø. Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 03.03.10 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REFERAT FRA MØTE I HØGSKOLESAMARBEIDET

Detaljer

Møte i Høgskolesamarbeidet 28. november 2012, Bodø. Fellesmøte mellom USAM og HSAM 29. november 2012, Bodø.

Møte i Høgskolesamarbeidet 28. november 2012, Bodø. Fellesmøte mellom USAM og HSAM 29. november 2012, Bodø. Vår ref. 2010/342-89 Referent/dir.tlf.:75512915 Silje Paulsen, Helse Nord RHF Sted/Dato: Bodø, 17.07.2012 Møtereferat Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 27. juni i Bodø, fra kl 09.30-14.30

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Møtereferat. UiT, Helsefak., rådsrommet 10.juni kl. 0830-1400 i Bodø, Helse Nord. Tilstede

Møtereferat. UiT, Helsefak., rådsrommet 10.juni kl. 0830-1400 i Bodø, Helse Nord. Tilstede Møtereferat Vår ref. 2010/529 /506 66 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø 12.04.2011 Møtetype: Universitetssamarbeidet, samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF og Universitetet

Detaljer

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Å bygge bro Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Konferansen Kvalitet i praksisstudiene kvalitet i profesjonsutdanningene Onsdag 20. april, Radisson

Detaljer

UTKAST pr. 081210, rev. 180111

UTKAST pr. 081210, rev. 180111 UTKAST pr. 081210, rev. 180111 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 3. desember 2010 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Bygning

Detaljer

Møtereferat. Sekretariat: Silje Paulsen, Helse Nord RHF (SP) Inviterte gjester: Anca Heyd, faggruppeleder Helse Nord RHF (sak 04-11)

Møtereferat. Sekretariat: Silje Paulsen, Helse Nord RHF (SP) Inviterte gjester: Anca Heyd, faggruppeleder Helse Nord RHF (sak 04-11) Vår ref. 2010/342-27 Referent/dir.tlf.:75512915 Silje Paulsen, Helse Nord RHF Sted/Dato: Bodø,28.04.11 Møtereferat Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 28.mars kl. 0830-1500 Møtested:

Detaljer

Universitetssamarbeidets medlemmer og varamedlemmer REFERAT FRA UNIVERSITETSSAMARBEIDETS MØTE 27.MARS 2009

Universitetssamarbeidets medlemmer og varamedlemmer REFERAT FRA UNIVERSITETSSAMARBEIDETS MØTE 27.MARS 2009 Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 03.04.2009 200800091-76 506 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Universitetssamarbeidets

Detaljer

Universitetssamarbeidets medlemmer og varamedlemmer REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 25.SEPTEMBER 2009

Universitetssamarbeidets medlemmer og varamedlemmer REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 25.SEPTEMBER 2009 Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 06.10.2009 200800091-96 506 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Universitetssamarbeidets

Detaljer

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Protokoll Vår ref.: 2012/351-67/014 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 4.12.2013 Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg Møtedato: 4. desember 2013 Møtested:

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Strategisk kompetanseplan fase 2. Fellesmøte HSAM/USAM 21.2.14

Strategisk kompetanseplan fase 2. Fellesmøte HSAM/USAM 21.2.14 Strategisk kompetanseplan fase 2 Fellesmøte HSAM/USAM 21.2.14 Prosjektorganisering Prosjektmandat strategisk kompetanseplan fase 2 Rekruttere Utvikle gode og effektive rekrutteringsprosesser Stabilisere

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler. NSG Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF

RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler. NSG Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler NSG 17.11.2016 Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF Brukermedvirkning i forskning og innovasjon Det må legges bedre

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-12/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.2.2014 Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Det vises

Detaljer

NTNU O-sak 30/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Magnus Steigedal, NTNU Helse

NTNU O-sak 30/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Magnus Steigedal, NTNU Helse NTNU O-sak 30/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2017 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Magnus Steigedal, NTNU Helse NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Samarbeid og samhandling

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning 28.10.2011 Tilstede: Kristin Ravnanger (leder) Ketil Jarl Halse (nestleder) Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Elise Kleppe

Detaljer

Universitetssamarbeidets medlemmer og varamedlemmer REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 4.DESEMBER 2009

Universitetssamarbeidets medlemmer og varamedlemmer REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 4.DESEMBER 2009 Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.12.2009 2200800091-108 506 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Universitetssamarbeidets

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-21/012 Bodø, 19.3.2015 Styresak 36-2015/6 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning. NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene

Brukermedvirkning i forskning. NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Brukermedvirkning i forskning NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Oppdraget OD 2013 De regionale helseforetakene har i samarbeid,

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

Økt brukermedvirkning i forskning

Økt brukermedvirkning i forskning Økt brukermedvirkning i forskning Helse Nords brukerkonferanse 2014 14.mai 2014 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder nasjonal arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Brukermedvirkning Brukermedvirkning

Detaljer

Møtereferat. Universitetet i Tromsø, Helsefakultetet - rom MH U7.220 Rådsrommet 17.juni 2010 i Bodø. Tilstede

Møtereferat. Universitetet i Tromsø, Helsefakultetet - rom MH U7.220 Rådsrommet 17.juni 2010 i Bodø. Tilstede Møtereferat Vår ref. :2010/529 506 3 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø, 08.04.2010 Møtetype: Universitetssamarbeidet, samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF og Universitetet

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

Samhandlingsreformen og kompetansebehov. Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011

Samhandlingsreformen og kompetansebehov. Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011 Samhandlingsreformen og kompetansebehov Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011 Det helsevitenskapelige fakultet Helsefak Stort, ressurssterkt og komplekst

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014 Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-66/012 Bodø, 19.9.2014 Styresak 109-2014/2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014 Se vedlagt kopi. side 88 Protokoll

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Samarbeid innen helse: Hva trenger/ønsker kommunene fra UiT (og vice versa)? Konferanse om digitalisering og Velferdsteknologi, 20.

Samarbeid innen helse: Hva trenger/ønsker kommunene fra UiT (og vice versa)? Konferanse om digitalisering og Velferdsteknologi, 20. Samarbeid innen helse: Hva trenger/ønsker kommunene fra UiT (og vice versa)? Konferanse om digitalisering og Velferdsteknologi, 20.april 2017 Inger Njølstad Professor ved Institutt for samfunnsmedisin

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/257 JMA022 Dato: 12.10.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Møteleder/referent: Inger Marie

Detaljer

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-79/012 Bodø, 13.10.2017 Styresak 121-2017/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Se vedlagt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 13.10.2003

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 13.10.2003 Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2003 200300016-53 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Universitetssamarbeidets

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.6.2010-18.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.06.2010 Styresak 78-2010 Orienteringssaker Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Referat fra møte nr. 34, 10. juni 2009

Referat fra møte nr. 34, 10. juni 2009 Referat fra møte nr. 34, 10. juni 2009 Til stede: Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder August Bakke, Helse Bergen HF Stener Kvinnsland, Helse Bergen HF Stein Tore Nilsen, Helse Stavanger HF Helge Wiig, Universitetet

Detaljer

Brukermedvirkning i helseforskning i Helse Midt-Norge

Brukermedvirkning i helseforskning i Helse Midt-Norge Brukermedvirkning i helseforskning i Helse Midt-Norge Møte i NSG Radisson Blu, 17. November 2016 May Britt Kjelsaas, rådgiver Helse Midt-Norge RHF helsefagavdelingen Hvordan oppfylle kravene til brukermedvirkning?

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Detaljer

Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 12.5.2011 Styresak 61-2011 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Helseforetakenes senter for Pasientreiser

Detaljer

Møteinnkalling. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 14.10.2014. Høgskolen i Volda

Møteinnkalling. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 14.10.2014. Høgskolen i Volda Møteinnkalling Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 14.10.2014 Til: Dekan helse- og sosialfag, Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth Dekan helse- og sosialfag, Solrun

Detaljer

Brukermedvirkning i helseforskningssamarbeid i Norge. Forslag til retningslinjer og tiltak for helseforetakene

Brukermedvirkning i helseforskningssamarbeid i Norge. Forslag til retningslinjer og tiltak for helseforetakene Brukermedvirkning i helseforskningssamarbeid i Norge. Forslag til retningslinjer og tiltak for helseforetakene Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i helseforskning, Diakonhjemmet sykehus 4.november

Detaljer

1 1. m a i 2 1 2. Helsekonferansen 8. mai 2012

1 1. m a i 2 1 2. Helsekonferansen 8. mai 2012 1 1. m a i 2 0 1 2 Helsekonferansen 8. mai 2012 Agenda Utdanning av helsepersonell Omfang, to læringsarenaer - samspill Samspillmeldinga Unik, perspektivene Den gode retningen Utfordringene Praksisstudiene-/arenaene

Detaljer

Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren

Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren Sak 38f-2014 Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren Helsedirektoratet har invitert de regionale helseforetakene til å gi tilbakemelding på forslag til nytt

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale nr 7 mellom Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF CM1 samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Pafter Denne avtalen er inngått mellom Loppa kommune (heretter kalt kommunen)

Detaljer

Administrasjonens møterom UNN Tromsø

Administrasjonens møterom UNN Tromsø Møteprotokoll Til: Styret for Tidspunkt: 25. november 2010 kl. 09:30 15:30 Sted: Tilstede: Administrasjonens møterom UNN Tromsø Anne Helen Hansen, styreleder Børge Wahl, styrets nestleder Sissi Lundblad,

Detaljer

Styresak Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, oppfølging av styresak

Styresak Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, oppfølging av styresak Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Klæboe Nilsen, 917 43 108 Bodø, 12.5.2017 Styresak 62-2017 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, oppfølging av styresak 15-2016 Formål

Detaljer

UTKAST pr. 27.9.10, rev. 18.10.10

UTKAST pr. 27.9.10, rev. 18.10.10 UTKAST pr. 27.9.10, rev. 18.10.10 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 24. september 2010 kl. 12.30 15.00 Sted: Tilstede: Clarion Hotel Royal Christiania Helse

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-72/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 10.06.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Regionalt Brukerutvalg

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 13. november 2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.15-15.00 Tilstede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø Norges arktiske

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025 Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Arbeidet med planen Prosjektgruppe 2013-2014 Torgrim Fuhr, UNN Björn Engel, Helgelandssykehuset Gunnbjørg

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson BLU hotell, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Bjørn Helge Hansen

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson BLU hotell, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Bjørn Helge Hansen Protokoll Vår ref.: 2013/308/012 Referent/dir.tlf.: Hanne Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 12.11.2014 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 12. november 2014 Møtested: Radisson BLU

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Kontakt: Kristina Lindstrøm Kristina.lindstrom@helse-nord.no Helen Sagerup Helen.sagerup@unn.no Referat møte i NSG Dato: 18.05.2017

Detaljer

Samarbeidsprosjektene det søkes midler til må ha relevans for fremtidens helse- og omsorgstjeneste beskrevet i følgende dokumenter:

Samarbeidsprosjektene det søkes midler til må ha relevans for fremtidens helse- og omsorgstjeneste beskrevet i følgende dokumenter: 21.4.2017 UTLYSNING AV SAMARBEIDSMIDLER TIL UTVIKLING AV PROSJEKTSØKNAD OG GJENNOMFØRING AV SAMARBEIDSPROSJEKTER I HEDMARK OG OPPLAND MELLOM PRAKSISSTEDER, INNEN HELSE- OG SOSIALFAGLIGE UTDANNINGER OG

Detaljer

Møtereferat. Neste møte: Tilstede

Møtereferat. Neste møte: Tilstede Møtereferat Vår ref. :2010/529 506 26 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø, 02.11.2010 Møtetype: Universitetssamarbeidet, samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF og Universitetet

Detaljer

Bodø 4-5. november 2015 Utdanning for fremtiden - erfaringer med kombinerte stillinger

Bodø 4-5. november 2015 Utdanning for fremtiden - erfaringer med kombinerte stillinger Bodø 4-5. november 2015 Utdanning for fremtiden - erfaringer med kombinerte stillinger Universitetslektor Åse Bårdsen og Hege Solgård, Fysioterapeututdanningen, UiT Norges Arktiske universitet Mål - kombinerte

Detaljer

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012)

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Vedtatt av foretaksmøtet i Helse XX RHF, dato xx.xx.xx 1. Formål Formålet med instruksen

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30 Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak - oppfølging av styresak

Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak - oppfølging av styresak Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Klæboe Nilsen, 986 84 862 Bodø, 15.9.2017 Styresak 99-2017 Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak - oppfølging av

Detaljer

Strategisk kompetanseplanlegging

Strategisk kompetanseplanlegging Strategisk kompetanseplanlegging Tove Klæboe Nilsen Fagansvarlig for forskning og utdanning Helse Nord RHF Helse Nord RHF Nasjonalt: Fra oppdragsdokumentet til Helse Nord RHF for 2008 Utdanning av helsepersonell

Detaljer

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE Oppdatert per 8. august 2015 Barnevern 24. april 2015 Sak 6/2015. Kort diskusjon om en eller to-tre sosialarbeiderutdanninger. Forslag om uttalelse/notat om rapport fra UHR-prosjektet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 17/15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksansvarlig:

Detaljer

Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015

Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015 Møtedato: 30. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-65/012 Bodø, 17.9.2015 Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015 Se vedlagt kopi. side 49

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2014/107 ANA026 Dato: 22.10.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 23.10.2014 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

Styremøte i Helse Nord RHF. Rica Arctic Hotel, Kirkenes. observatør fra Regionalt brukerutvalg. - møtte for Mildrid Pedersen

Styremøte i Helse Nord RHF. Rica Arctic Hotel, Kirkenes. observatør fra Regionalt brukerutvalg. - møtte for Mildrid Pedersen Presseprotokoll Vår ref.: 2013/298-59/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Kirkenes, 27.8.2014 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. august 2014 kl. 13.00 Møtested:

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.4.2010-28.4.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.04.2010 Nasjonal Pasientsikkerhetskonferanse 30. september 2010 Møter - konferanser -

Detaljer

Utkast til referat fra møte i NFE-HS-AU

Utkast til referat fra møte i NFE-HS-AU Medlemmer Leder Marit Kirkevold (leder) NPR sykepleie Nestleder Jarle Eid (nestleder) Universitetet i Bergen Leder Anne Berit Walter NPR farmasi Dekan Sameline Grimsgaard UiT Norges arktiske universitet

Detaljer

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge Referat fra møte nr. 27, 13. februar 2008 Til stede: Dato: 28. februar 2008 Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder Per Omvik, Universitetet i Bergen, Helge Wiig, Universitetet i Bergen Doris Gundersen, Helse

Detaljer

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF Tilstede: Forfall: PROTOKOLL BRUKERUTVALGET MØTE 27. OKTOBER 2008 Sted: Klinikk Hammerfest, Fagbiblioteket Kl. 10.00-13.45 Werner Johansen Anne Fredriksen Åge Driveklepp Anne Lise Moe Samuel Anders Guttorm

Detaljer

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen I saken fremlegges Helse Nords eierbestilling til helseforetaket, Oppdragsdokument 2010. Det ble overlevert

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 25.6.2014 Torsdag 8. mai 2014 Kl. 10 15, Clarion Hotel Bergen Airport Tilstede: Øystein Krüger, Jan Abel Olsen, Nina Langeland,

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. 20. mars 2014 møte i Regionalt brukerutvalg

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. 20. mars 2014 møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2013/308-2/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 22.1.2014 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 22. januar 2014 Møtested: Helse Nord RHFs lokaler,

Detaljer

Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF. Kalenderåret 2015

Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF. Kalenderåret 2015 Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF Kalenderåret 2015 Forfatter: Irene Foss, Klinisk utdanningsavdeling, Fag- og forskningssenteret, UNN HF Dato: Februar 2016 1 Innhold Kapittel 1. Antall studenter

Detaljer

Regionalt forskningsutvalg for Helse Sør-Øst RHF

Regionalt forskningsutvalg for Helse Sør-Øst RHF Regionalt forskningsutvalg for Helse Sør-Øst RHF Referat møte nr. 8 i 2009 Tidspunkt: Onsdag 18. november 2009, kl. 10 14.15 Sted: Rica Holberg Hotell, Holbergs plass 1, Oslo Tilstede: Annetine Staff (leder),

Detaljer

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Fellesmøte mellom USAM og HSAM 21. februar 2014 i Tromsø Sveinung Aune, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Silje Paulsen, rådgiver utdanning i Helse Midt-Norge

Detaljer

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 18.5.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 18. mai 2016 Møtested: Scandic Ishavshotell,

Detaljer

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl Møtested: Video-/telefonmøte. Tilstede:

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl Møtested: Video-/telefonmøte. Tilstede: Presseprotokoll Vår ref. 2010/242-17/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 28.4.2010 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl. 09.10 Møtested: Video-/telefonmøte

Detaljer

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2013/5706 Dato: 29.11.2013 Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Utlysning av støtteform 1 Posisjonering til stor ekstern støtte i løpet av tre år.

Detaljer