Møteinnkalling. Fellesmøte med USAM 20.november /eget HSAM-møte 21.november Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Fellesmøte med USAM 20.november /eget HSAM-møte 21.november Tromsø"

Transkript

1 Møteinnkalling Vår ref. :2010/ Referent/dir.tlf.: Linn Gros, Sted/Dato: Bodø, Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 16. september Møtested: Helse Nord RHF, BODØ, møterom Oversikten Neste møte: Fellesmøte med USAM 20.november /eget HSAM-møte 21.november Tromsø Deltakere: Faste medlemmer Vara ved forfall fra faste medlemmer Administrasjon Innkalling til neste møte i Høgskolesamarbeidet Dagsorden og sakspapirer ligger som vedlegg Med vennlig hilsen Tove Klæboe Nilsen Leder HSAM Vedlegg: Dagsorden med oversikt over vedlegg

2 Side 2 av 2 Dagsorden Sak Sak Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Referat og orienteringssaker 1. Godkjenning av referat fra møte 15. mars vedlegg 1 2. Referat fra USAM , AU USAM og referat fra USAM med vedlegg vedlegg 2-5 Status helsefaglig forskning Innledning ved Ellen Blix, helsefaglig forskningsleder Helse Nord Fellesdiskusjon (Til sammen 1 time) Sak Strategisk kompetanseplan fase 2 Helse Nord v/linn Gros orienterer vedlegg 6 Sak Samarbeidsmidler 2012 Rapportering fra institusjonene og vurdering av denne vedlegg 7-14 Sak Sak Sak Sak Orienteringssak/diskusjonssak: Evaluering/oppsummering utdanningskonferansen 2013 Ønske om ny utdanningskonferanse? Vedlegg Orienteringssak bioingeniørutdanning ved UiN Tema for fellesmøtet med USAM 20. november Eventuelt

3 Side 3 av 3 Vedlegg 1 Referat etter møte i HSAM Referat etter møte AU USAM 3 Referat etter møte USAM 4 Referat etter møte USAM 5 Referat etter møte USAM vedlegg til referat 6 Strategisk kompetanseplan fase 2 7 Samarbeidsmidler Samarbeidsmidler brev av med vedlegg 9 Samarbeidsmidler tilbakemelding fra Finnmark 10 Samarbeidsmidler tilbakemelding fra Harstad 11 Samarbeidsmidler tilbakemelding fra Narvik 12 Samarbeidsmidler tilbakemelding fra Nesna 13 Samarbeidsmidler tilbakemelding fra Nordland 14 Samarbeidsmidler tilbakemelding fra Tromsø 15 Rapport evaluering av årets utdanningskonferanse 16 Utdanningskonferansen 2013 spørreundersøkelse del 1 17 Utdanningskonferansen 2013 spørreundersøkelse del 2 18 Utdanningskonferansen 2013 deltakerliste

4 Møtereferat Vår ref. 2010/ Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen Sted/Dato: Bodø, Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: Fredag 15. mars 2013 kl Møtested: Universitetet i Tromsø, Helsefak., rom U9123. Neste møte: 10. juni 2013 kl Helse Nords lokaler, møterom Oversikten Deltakere: Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF, leder Hege Roland Persson, UNN Njål Bjørhovde, UNN Astrid Jacobsen, NLSH Renate Elenjord, Sykehusapotek Nord (på Skype) Siw Blix, Høgskolen i Finnmark Gyrd Thrane, Universitetet i Tromsø Vivi Ann Pettersen, Høgskolen i Harstad (kl ) Wenche Falch, Høgskolen i Narvik (kl ) Else Lid, Høgskolen i Nesna Bodil Svendsgård, Universitetet i Nordland (på Skype) Forfall: Helgelandssykehuset Helse Finnmark Samisk Høgskole

5 Side 2 av 2 Sak 1-13 Godkjenning av innkalling og dagsorden Kommentar fra HSAMs medlemmer: Det ønskes saksframlegg fra sekretariatet til sakene til neste møte. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Sak 2-13 Vedtak: Referatet godkjennes. Referat og orienteringssaker 1. Godkjenning av referat fra møte Tove Klæboe Nilsen etterspør notat, jf vedtak i sak Njål Bjørhovde melder at saken er i prosess, og at det vil komme et kort notat fra gruppen til HSAM til behandling 10.juni. Ønske om å invitere Inger Gadgil med på møtet tilsluttes. Hege Roland Persson orienterte om at det planlegges en prosjektstilling for veilederutdanningstilbud i Tromsø, gjennom felles utdanningsutvalg UNN/UiT (Helsefak). 2. Referat fra USAM , referat fra AU USAM Oppdragsdokumentene: Om utdanning, forskning og innovasjon Kommentarer og diskusjon omkring fastsettelsen av antall praksisplasser, jf vedlegget i oppdragsdokumentet. Utdanningssektorens behov vs HFenes behov. Hvordan fastsettes tallene? Kunnskapsdepartementet vs Helse- og omsorgsdepartementet. Vedtak: 1. Sak 2-13/2 og 2-13/3 tas til etterretning med de spørsmål og kommentarer som kom underveis. 2. HSAM diskuterte rammeplan og fleksibilitet eller mangel på fleksibilitet angående praksis, ut fra tall på praksisplasser gitt i oppdragsdokumentet, i sak 2-13/3. Det vises til at Nasjonalt Råd for helse- og sosialfag har sendt brev til Kunnskapsdepartementet desember Det vises også til at Samspillsrådet kan brukes for å fremme våre synspunkter.

6 Side 3 av 3 Sak 3-13 Brev om oppnevning til HSAM 2013 Vedtak: Saken tas til etterretning. Spørsmål fra Siw Blix og Gyrd Thrane om hvordan representasjonen blir til høsten når UiT og HiF har fusjonert. TKN ønsker at begge møter i høst, som representanter for UiT, der den ene ivaretar Finnmark. Det åpnes også opp for intern avklaring på Helsefak om dette. Det vil uansett bare gjelde ut Sak 4-13 Orientering om forskningstildelingen for 2013 fra Helse Nord Tove Klæboe Nilsen opplyste også at helsefaglig forskningsleder i Helse Nord, Ellen Blix, vil inviteres til neste møte for å orientere om status for helsefaglig forskning i regionen. Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Sak 5-13 Program og oppsummering av helsefaglig forskningskonferanse Vedtak: 1. Saken tas til orientering. 2. HSAM vil vurdere på et senere tidspunkt om vi skal arrangere slike konferanser igjen. Vi ønsker fortsatt å løfte fokus på helsefagene, men må også fokusere på samarbeid med andre helseprofesjoner, inkludert medisin, i forskning. Sak 6-13 Program og orientering om status forberedelser for felles utdanningskonferanse april 2013 Orientering fra komitemedlemmene: oppdatert program ligger på nettet (det har vært endringer fra første annonsering) påmeldingsfristen utsatt for å få flere deltakere Vedtak: 1. HSAM tar orienteringen til etterretning og mener programmet ser meget bra ut. 2. HSAM mener at arbeidet med konferansen bør evalueres i ettertid. Sak 7-13 Samspillsrådet: Mandat og medlemsoversikt Vedtak: 1. Saken tas til orientering.

7 Side 4 av 4 Sak 8-13 Endring i instruks for samarbeid mellom RHF og U&Hsektoren HSAM har sluttet seg til forslag fra nasjonal arbeidsgruppe, med endringsforslag fra de fire RHFene ved administrerende direktører, på epostsirkulasjon. Vedtak: 1. Saken tas til orientering. Sak 9-13 Valg av ny varaobservatør til USAM Vedtak: Else Lid, Høgskolen i Nesna, velges som ny varaobservatør til USAM fra HSAM i Siw Blix fortsetter som observatør i Sak Eventuelt - Samarbeidsmidler Meldt inn av Bodil Svendsgård, UiN. Utfordring at Høgskolen i Harstad betaler både kommunene og DPSene for å ta imot studenter. Samarbeidsmidlene skal ikke brukes til å betale enkeltveiledere, og det ødelegger for fordeling av praksisplasser for andre aktører i samme område, ev også andre områder ved at det etableres en forventning om betaling. Vivi-Ann Pettersen, HiH, sjekker saken. ElseLid/Bodil Svendsgård: arenaer for fordeling av praksisplasser viktig. Tove Klæboe Nilsen: kommer tilbake til dette i junimøtet, i sak om rapportering av bruk av samarbeidsmidlene. Muntlig orienteringer 1. Astrid Jacobsen, NLSH orienterte om omorganiseringen på NLSH og fagavdelingen 2. Hege Persson orienterte kort om utdanningsforskning 3. Tove Klæboe Nilsen, HN orienterte om utdanningsmidlene i basisbudsjettet og til medisinerstudenter

8 Møtereferat Vår ref. 2012/59-14 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, Sted/Dato: Bodø, Møtetype: Møtedato: Møtested: Neste møte: Arbeidsutvalget for Universitetssamarbeidet samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene i Tromsø og Nordland 16.mai kl , tlf.møte Tlf.-møte 21.august , tlf.-møte Deltakere: Navn: Jan Norum (leder) Einar Bugge Arnfinn Sundsfjord Initialer: JN EB AS Forfall: Ståle Liljedal Fra administrasjonen: Tove Klæboe Nilsen SL TKN

9 Virksomhetens navn Side 2 av 2 Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. JN meldte en sak til sak Eventuelt: Orientering om arbeidet med ny spesialitetsstruktur. Sak Godkjenning av referat fra møte Referatet er tidligere godkjent på epost. Sak Orienteringssaker Skriftlige orienteringer, vedlagt: - referat USAM 8.mars referat HSAM 15.mars referat Tildelingsutvalget 18.mars 2013 med vedlegg - oppnevning av kandidater til nasjonal satsing helsetjenesteforskning brev (behandlet på sirkulasjon av AU i april) Vedtak: Orienteringssakene tas til etterretning. Sak Medlem fra USAM i nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag Vedtak: 1. Eyvind Paulssen, instituttleder på Institutt for klinisk medisin, Helsefak., UiT, oppnevnes som nytt medlem i det nasjonale publiseringsutvalget for medisinske fag, som etterfølger til Svein Ivar Mellgren. 2. Varmedlem Bjørn Straume går også ut av utvalget, og Einar Bugge sonderer på UNN etter et kvinnelig varamedlem. Sak Oppnevning nye medlemmer til Helse Nords forskningsutvalg Vedtak: 1. Forskningsutvalg for psykiatri og rus: Alle medlemmene har sagt ja til å delta i utvalget et år til. 2. Somatisk forskningsutvalg: Tove Aminda Hanssen oppnevnes som nytt medlem etter Eyvind Paulssen. Hanssen er post.dok. (sykepleier) på UNN, Hjerte-/lungeklinikken, og har en toerstilling på Institutt for helse- og omsorgsfag, Helsefak., UiT. Det skal oppnevnes et eksternt medlem etter Anette Hylen Ranhoff. AU USAM ønsker en liste over utvalgsmedlemmenes kompetanse/spesialitet før endelig avgjørelse av utnevning av det siste medlemmet tas på sirkulasjon. Dette for å sikre at utvalgets samlede kompetanse er bredest mulig. TKN håndterer saken sammen med sekretariatet for forskningsutvalgene før endelig vedtak på sirkulasjon i AU. 3. Forskningsutvalg for helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin Geir Godager oppnevnes som nytt medlem i utvalget etter Aas. Han er post.dok. (økonom) på Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Det medisinske fakultet, UiO. Det siste medlemmet som erstatter Grete Botten bør være en lege og kliniker fra UNN. Aus medlemmer sender forslag på kliniker til TKN innen 1.juni, og TKN håndterer saken sammen med sekretariatet for forskningsutvalgene før endelig vedtak på sirkulasjon i AU.

10 Virksomhetens navn Side 3 av 3 Sak EATRIS - European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine Det vises til møte i NSG 2.mai 2013,der saken var oppe. Det vises også til tidligere presentasjon for USAM av NorCRIN Norwegian clinical research infrastructures network Vedtak: 1. AU USAM diskuterte Norges deltakelse i EATRIS som europeisk forskningsinfrastruktur. 2. Det ble diskutert en kostnadsfordeling for EATRIS mellom regionene, jf NSG-møtet, der EATRIS ble beskrevet som hovedsakelig universitetenes ansvar, og NORcrin er primært RHFenes/HFenes ansvar. 3. AS tar saken videre med Anne Husebekk, prodekan forskning Helsefak. Helsefak tar dialogen videre med de andre universitetene og avklarer kostnadsfordelinger mellom regionene. Saken legges fram for AU og deretter USAM når dette foreligger. Sak Miljøstøtteutlysning Oppfølging av vedtak i AU USAM og Saksfremlegg fra Anne Husebekk/Sameline Grimsgaard (AH/SG) ble sendt direkte til AU 10.mai. Helse Nord har ikke vært med i utformingen av forslaget og må diskutere det internt før realitetsbehandling i AU USAM. JN ønsker å sondere forslaget blant lederne i våre forskningsutvalg for å få et utenfrablikk på spesielt det siste forslaget til vedtakspunkt om strategisk tildeling til en konkret gruppe. Forslag fra AH/SG: 1. Miljøstøtte kan søkes av eksisterende, ambisiøse sterke forskningsmiljøer for å komme i posisjon til stor ekstern støtte (K.G. Jebsen senter, Senter for Fremragende Forskning eller Senter for forskningsdrevet innovasjon) i løpet av 3 år. 2. Miljøstøtte kan søkes til etablering av nye forskningsgrupper med potensial for å komme i posisjon til ekstern støtte (EU-finansiering, FRIPRO) i løpet av 5 år. 3. Miljøstøtte brukes til å opprette en ny translasjonsforskningsgruppe i regi av Norwegian Centre for Molecular Medicine (NCMM) ved å lyse ut stipend til en Young Associate Investigator (YAI). Stipendet utlyses gjennom NCMM-portalen: Vedtak: AU realitetsbehandler ikke saken nå. Det avholdes et ekstraordinært møte i denne saken før USAMmøtet 13.juni. Sak Oppfølging saker USAM Sak fra USAM 8.mars forskningstildelingen. Følgende temaer forberedes særskilt av sekretariatet til møte i USAM 13.juni, med innfallsvinkel som kommentarene viser: Driftsmidler tak for å søke driftsmidler, skal den endres? - JN ønsker at grensen på 1 mill kr bør prisjusteres, men ikke økes ytterligere. - AS ønsker at det tydeliggjøres enda mer hva som kvalifiseres til flerårig forskningsprosjekt.

11 Virksomhetens navn Side 4 av 4 AS tok opp spørsmål om mulig differensiering av sats for ph.d. og post.dok.- mellom våte og tørre fag - AS lager et notat til AU USAM i saken, med forslag til endring. Medfinansiering fra andre kilder for prosjekter som søker oss - Stramme inn krav til søkere at de opplyser om hvem de har søkt om ekstern finansiering, slik at vi har mulighet til å se om de skal innstilles til regional finansiering eller ikke, slik at vi ikke mister nasjonale midler til landsdelen i de tilfeller søkere får nasjonalt tilslag. Sak Agenda USAM 13.juni Agenda for USAM i juni: Foreløpig saksliste (foruten referat- og orienteringssaker): - forskningsutlysningen for tema for fellesmøtet med HSAM november oppfølging andre saker fra USAM - sak om spesialitetsstruktur Sak Eventuelt Orientering om arbeidet med ny spesialitetsstruktur. JN orienterte om at forslaget fra Helsedirektoratet som nå er på høring, har skapt stor uro hos RHFene. Prosess og innhold er dårlig forankret i spesialisthelsetjenesten, og har noen sentrale mangler sett fra vår side. Det er dialog mellom RHFene og Helse- og omsorgsdepartementet i saken.

12 Møtereferat Vår ref. 2012/89 / Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, Sted/Dato: Bodø, Møtetype: Universitetssamarbeidet samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene i Tromsø og Nordland Møtedato: 8.mars 2013 kl Møtested: Universitetet i Tromsø, Helsefak., Rådsrommet, U7.220 Neste 13.juni kl , Bodø, Helse Nord RHFs lokaler i Sjøgt. 10 møte: Deltakere, se vedlagt liste: Representant Jan Norum - leder i 2013 Einar Bugge Cecilie Javo Magnhild Gangsøy Kristiansen Arnfinn Sundsfjord Inger Njølstad Eyvind Paulssen (vara) Jan Rosenvinge (vara) Svein -Tore Dreyer Fredriksen Observatører Margaret Aarag Antonsen (til kl 12) Linn Pedersen Årnes (vara) JN EB CJ MGK AS IN EP JR STDF MAA LPÅ Forfall Fred Mürer Mari Nes samt deres vararepresentanter Fra administrasjonen Tove Klæboe Nilsen Ståle Liljedal Sameline Grimsgaard TKN SL SG

13 Virksomhetens navn Side 2 av 2 TEMATIME, kl Styrking av translasjonsforskning, rekruttering til nye vitenskapelige stillinger og mer fokus på nasjonalt/internasjonalt nettverkssamarbeid. 2. Orientering om EATRIS V/ leder for NCMM (Centre for Molecular Medicine - professor Ketil Tasken fra Universitetet i Oslo Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Sakspapirene ble utsendt sent denne gangen, noe som skyldes for sent innkomne saker. Sakene sendes vanligvis ut senest 1 uke før møtet, og saker som leveres til sekretariatet må være innkommet, ferdig forberedt, før dette (ca 1 uke før utsending). Det vil også sendes fil med sakene enkeltvis, i tillegg til pdf-filen. Sak Referat- og orienteringssaker 1. Referat fra USAM (vedlagt) 2. Referat fra AU USAM (vedlagt) 3. Referat fra HSAM (vedlagt) 4. Oppdragsdokument for Helse Nord RHF og helseforetakene på områdene utdanning, forskning og innovasjon i 2013 (vedlagt) Diskusjon om turnusordningen, jf krav fra HOD obs på mulige konsekvenser av ny ordning. 5. Utdanningskonferansen april 2013 (vedlagt) Påmeldingsfrist 24.mars Helse- og kunnskapsministeren invitert, uklart pr dato om svar fra departementene foreligger. 6. Arbeid med utvidelse av medisinerstudiet v/uit, praksissted Finnmark brev fra UiT des og brev til HOD febr (vedlagt) Det jobbes både mot sentrale politikere og i ei regional arbeidsgruppe som utreder en konkret plan for utvidelsen. På neste møte vil erfaringene med utvidelsen til Bodø i 2009 være tema. Helsefak. ønsker også å se hele utdanningsløpet i sammenheng, også spesialistutdanningen som er i omlegging. Forslag om å invitere prosjektleder i Helsedirektoratet for omleggingen, Irene Sørås, til å orientere, i et senere USAM-møte 19.september Fusjonen Universitetet i Tromsø - Høgskolen i Finnmark (muntlig) Fusjonen vedtatt i statsråd , og trer i kraft 1.august Det fusjonerte universitetet skal hete Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. 16.mai skal arbeidet fra styringsgruppen være ferdig. Se

14 Virksomhetens navn Side 3 av 3 Multicampusuniversitet. 8. Aktuelle saker fra AU NSG - Anne Husebekk er USAMs representant Referater vedlegges når de foreligger ikke lagt ut på nett pr.dato. NSGs nettsider: Vedtak: 1. Referat- og orienteringssakene tas til etterretning, med de spørsmål og kommentarer som kom fram underveis. Sak erapport Vedtak: E-rapport for 2012 tas til etterretning med de merknader som fremkom i møtet. Sak Forskningstildelingen 2013 Vedtak: 1. USAM støtter at ledige midler skal tildeles. 2. Tidligere fordelingsnøkkel med forholdsmessig tildeling mellom programmene beholdes. 3. Den nye rammen for programmene gjelder for 2013 og har ikke permanent virkning på størrelsesordenen mellom somatikk-programmet og øvrige program. 4. Det bør være minst ¼ frie midler til utlysning hvert år, og USAM går inn for at halvparten av de 14 mill kr tildeles til programmene, ut fra den prioriterte innstillingslisten fra utvalgene, i Resten av beløpet overføres til USAM bemerker at disse temaene ønskes diskutert i forbindelse med utlysningen for 2014: Driftsmidler tak for å søke driftsmidler, skal den endres? AS tok opp spørsmål om mulig differensiering av sats for ph.d. og post.dok.- mellom våte og tørre fag Medfinansiering fra andre kilder for prosjekter som søker oss AU USAM spisser dette oppdraget i sitt møte 16.mai, og AU får saken opp i juni-møtet. Sak Miljøstøtteutlysning Vedtak: 1. Det skal lages en kort utredning av hvordan miljøstøtten kan brukes for å få flere eksterne forskningsmidler til landsdelen, fra store nasjonale og internasjonale finansiører. I dette arbeidet skal det innhentes premisser fra UiT, UNN og Helse Nord RHF som finansierer ordningen. Gruppen som er nedsatt av felles forskningsutvalg UNN-UiT, med medlemmer fra disse institusjonene, og med supplement fra Helse Nord RHF, får oppdraget. 2. Forslag fra partene dokumenteres og tas med i utredningen. 3. Gruppa leverer til AU USAM. Dokumentet sendes på høring til USAMs medlemmer før miljøstøtten utlyses. 4. Tidsplan for arbeidet: gruppen leverer forslag til AU USAM senest 10.mai, for behandling i AU USAM 16.mai 2013.

15 Virksomhetens navn Side 4 av 4 Sak Ernæringsstudium ved UiT Vedtak: 1. USAM ser at det er et stort behov for ernæringsfysiologisk kompetanse i Nord-Norge og støtter det arbeidet som er gjort med planlegging av etablering av master ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø. 2. USAM ber både Helse Nord og Universitetet i Tromsø om å fortsette arbeidet med opprettelse av master i ernæringsfysiologi. Sak Revidering av instruksen Vedtak: USAM støtter forslaget fra arbeidsgruppen, med endringene fra RHFenes administrerende direktører. Sak Eventuelt 1. JN orienterte om et internasjonalt prosjektsamarbeid med Nord-Vest-Russland. Helsefak gir 0,6 mill kr årlig over 4 år, rektor ved UiT gir 1,2 mill kr årlig i 3 år. Saken vil bli diskutert i ledermøtet i Helse Nord RHF. 2. Diskusjon om konsekvenser av ny instruks jf sak Saken tas opp til realitetsbehandling når ny instruks foreligger fra Helse- og omsorgsdepartementet. Instruksen vil trolig foreligge før sommeren. 3. Spørsmål om når Helse Nords forskningsstrategi skal revideres, jf at den varer ut RHFet vil foreslå å forlenge den et år, og vil ta dette opp til orientering og formidling til aktuelle miljøer.

16 Møtereferat Vår ref. 2012/89 / Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, Sted/Dato: Bodø, Møtetype: Universitetssamarbeidet samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene i Tromsø og Nordland Møtedato: 13.juni 2013 kl Møtested: Neste møte: Thon Hotel Nordlys, Bodø 19.september kl , Bodø, Helse Nord RHF Deltakere, se vedlagt liste: Representant Jan Norum, RHF - leder i 2013 Einar Bugge, UNN Anne Ingeborg Pedersen, Helgelandssykehuset (vara) (til kl 13.00) Arnfinn Sundsfjord, UiT Inger Njølstad, UiT Britt-Vigdis Ekeli, UiT Svein -Tore Dreyer Fredriksen, UiN Observatører Renate Elenjord, Sykehusapotek Nord Mari Nes, Forskningsrådet (fra kl 10.20) JN EB AIP AS IN EP BVE STDF RE MN Forfall Magnhild Gangsøy Kristiansen/Knut Tore Lappegård, NLSH Cecilie Javo/Torben Wisborg, Helse Finnmark Fred Mürer, Helgelandssykehuset Anne Husebekk, UiT Margaret Aarag Antonsen, Sykehusapotek Nord Siw Blix/Else Lid, Høgskolesamarbeidet Ida O. Hokland/Linn P. Årnes, studenter Fra administrasjonen Tove Klæboe Nilsen, RHF (sekretariat) Ståle Liljedal, UiT (observatør) Sameline Grimsgaard, UNN/sekretariat forskningsutvalgene (observatør) TKN SL SG

17 Virksomhetens navn Side 2 av 2 Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Sak Referat- og orienteringssaker 1. Referat USAM 8.mars Referat HSAM 15.mars Referat Tildelingsutvalget 18.mars 2013 med vedlegg, samt fordeling på institusjon i regneark 4. Referat AU USAM 16.mai Oppnevning av kandidater til nasjonal satsing helsetjenesteforskning brev Oppnevning mye medlemmer til nasjonalt publiseringsutvalg for medisin, brev Referat fra NSG 2.mai 2013 (utkast) 8. Aktuelle saker fra AU NSG - Anne Husebekk er USAMs representant Referater vedlegges når de foreligger ikke lagt ut på nett pr.dato. NSGs nettsider: Husebekk var ikke tilstede, og det foreligger ikke åpne referater fra møtene. Hun bes om en skriftlig redegjørelse til neste USAM-møte 9. Brev til institusjonene om representasjon i USAM i 2013, Ny instruks til styret i Helse Nord RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler, 23.mai 2013 Oversendes offisielt til institusjonene når protokoll fra foretaksmøtet 23.mai foreligger i endelig versjon. Helse Nord RHF vil komme tilbake til prosess for gjennomgang av egne samarbeidsorgan. Vedtak: 1. Referat fra USAM 8.mars 2013 godkjennes. 2. Øvrige referat- og orienteringssaker tas til etterretning, med de spørsmål og kommentarer som kom fram underveis. Sak Rapportering utdanningstilskudd 2012 fra HFene Vedtak: 1. Rapporteringene på utdanningstilskudd for medisinerstudenter for 2012 fra Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og UNN tas til etterretning. 2. USAM ber om at det legges fram rapport fra Helse Finnmark i neste USAM-møte. 3. USAM ønsker at RHFs sørge-for-ansvar for praksisdelen av utdanningen, både grunnog videreutdanning av alt helsepersonell, tydeliggjøres overfor helseforetakene. Sak Tiltaksplan for kompetanseutvikling som følger av samhandlingsreformen Vedtak: 1. USAM tar rapporten til etterretning og institusjonene som er representert i USAM oppfordres til å sende egne høringsuttalelser på rapporten. 2. USAM ønsker at resultatene av arbeidet i prosjektet legges fram i fellesmøte med HSAM 20.november.

18 Virksomhetens navn Side 3 av 3 Sak Forskningsutlysning for 2014 Vedtak: 1. Forslaget til forskningsutlysning for 2014 vedtas med de justeringene som kom fram i møtet. 2. Det lyses ut en ny søknadstype kalt inkubatorstøtte: a. Forslaget om inkubatorstøtte skal sikre forskningsprosjekter til nye forskningsgrupper eller forskningsmiljøer fra forskningssvake områder, som ellers ikke vil nå opp. b. Kriteriene må spesifiseres nærmere og tas inn i veilederen; krav til søknad og søkere. Det lages et forslag av Sameline Grimsgaard og Tove Klæboe Nilsen. Dette vurderes på sirkulasjon i AU før utlysning sammen med hovedutlysningen i slutten av juni. c. De tre forskningsutvalgene vurderer søknadene om inkubatorstøtte innen sine områder. Kun søknader som vurderes som støtteverdige kan tildeles midler. d. Det lyses ut inntil 2 mill kr til dette formålet. Foretaket må i tillegg bevilge 30% av tildelt sum, og dette må dokumenteres i søknaden. Virketid er inntil 3 år. e. AU setter ned en gruppe som skal utarbeide forslag om strategiske tildelinger/inkubatorstøtte på sikt. 3. Det innføres ikke differensierte ph.d.-satser, og nåværende sats for ph.d.- og postdoktorstipend beholdes og prisjusteres. Det vises til at det kan søkes ekstra driftsmidler til prosjekter som er kostnadskrevende. Sak Miljøstøtteutlysning for 2014 Det vises til tidligere vedtak om miljøstøtte, og at disse fortsatt gjelder. Det vedtas følgende, som tillegg til tidligere vedtak: Vedtak: 1. Miljøstøtte kan søkes av eksisterende, ambisiøse sterke forskningsmiljøer for å komme i posisjon til stor ekstern støtte (K.G. Jebsen senter, Senter for Fremragende Forskning eller Senter for forskningsdrevet innovasjon) i løpet av 3 år. 2. Miljøstøtte kan søkes til etablering av nye forskningsgrupper med potensial for å komme i posisjon til ekstern støtte (EU-finansiering, FRIPRO) i løpet av 5 år. 3. Miljøstøtte brukes til å opprette en ny translasjonsforskningsgruppe i regi av Norwegian Centre for Molecular Medicine (NCMM) ved å lyse ut stipend til en Young Associate Investigator (YAI). Stipendet utlyses gjennom NCMM-portalen: Det kreves tydelig klinisk forankring av translasjonsforskningsgruppen. 4. Forskningsadministrasjonen på Helsefak. forbereder saken til AU USAMs møte i august. Sak Rapport fra Helsedirektoratet om Fremtidens legespesialister En gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og innhold (kommentarutgave) Vedtak: 1. USAM setter rapporten opp som mulig sak i fellesmøtet med HSAM i høst 2. AU USAM får i oppgave å vurdere om saken er egnet til å presentere i fellesmøtet, avhengig av behandlingen av rapporten i departementene.

19 Virksomhetens navn Side 4 av 4 Sak Tema for fellesmøtet med HSAM november 2013 Vedtak: USAM ønsker følgende tema på fellesmøtet med HSAM 20.november 2013: Rapport om spesialistutdanning for leger (Helsedirektoratet mai 2013) Kompetanse etter samhandlingsreformen (Helse Nord /KS mai 2013) Revidert inntektsfordelingsmodell (for somatikk) i Helse Nord, med vekt på utdanningsog forskningskomponenten (Helse Nord, mai 2013) Samarbeidsarenaer og strategisk fokus på forskning og utdanning jf ny instruks, rapport kompetanse m.m. Saken tas opp i neste møte i HSAM (september 2013) for ønsker om tema. Sak Eventuelt AS og MN orienterte om HelseOmsorg21, nytt toppforskningsforum initiert av helseministeren. AS med i strategigruppa for satsingen. UiT og Helse Nord RHF er også med i topplederforumet for satsingen, som er stort og bredt sammensatt. Denne gruppen er kommet i tillegg til NSG Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning. Til høsten skal det være åpne møter i alle regioner, og HelseOmsorg21 ønsker innspill. Se egen nettside: 1/ Levering av arbeid juni MN globale helse, utlysning med frist 4.september. Et av de største programmene i Forskningsrådet. Smittsomme sykdommer, mor-barn-ernæring m.m. er sentrale temaer. MN utfordring med overføring av midler på prosjekter finansiert av Forskningsrådet. Med stor andel ubrukte midler er det vanskelig å få økte budsjetter. Forskningsrådet vil bli noe strengere med permisjoner (unntak for lovfestede rettigheter/svangerskapspermisjoner) og forskyvinger av midler framover.

20 Revidert forslag etter USAM-møte Strategisk støtte Inkubatorstøtte kan søkes av forskningssvake forskningsgrupper som antas å ha et betydelig potensial for å drive forskning, for eksempel ved at de 1) innehar spesiell kompetanse innenfor bestemte fagfelt og/eller 2) representerer fagområder der regionen ønsker å styrke forskningsaktiviteten strategisk. Hensikten med støtten er at søker etter maksimalt tre år med inkubatormidler skal ha opparbeidet tilstrekkelig forskningsproduksjon til å kunne hevde seg i konkurranse med etablerte forskningsgrupper i utlysninger om forskningsmidler. Det settes av inntil 2 mill kr pr år i inkubatorstøtte, og forskningsgrupper kan søkes om inntil 1 mill kr i inntil 3 år fra Helse Nord. Søknad om inkubatorstøtte kan fremmes til alle tre forskningsutvalg og fra alle aktuelle søkerinstitusjoner. Prosjektbeskrivelsen må, i tillegg til de vanlige kravene det stilles til prosjektbeskrivelse/forskningsprotokoll, begrunne hvorfor prosjektet bør støttes strategisk, og det må foreligge en aktivitetsplan med milepæler som er i samsvar med budsjettet. Det gis midler til søknader som vurderes som støtteverdige forskningsprosjekter med ambisjoner om publisering, dog vurderes dette ikke så strengt som for øvrige søknader. Søknaden forutsetter forankring og samfinansiering ved at søkerinstitusjonen selv dekker minst 30 % av tildelt sum fra Helse Nord i inkubatorprosjektet i tidsperioden det søkes for. Samfinansieringen må tydeliggjøres i budsjett og bekreftes skriftlig av søkerinstitusjonen. Vurderingskriterier Prosjektet må konkluderes støtteverdig ut i fra en totalvurdering. Følgende vurderingskriterier skal vurderes i prioritert rekkefølge: 1. Gjennomførbar og vitenskapelig begrunnet prosjektplan med adekvat ressurstilgang (personell, kompetanse og økonomi) 2. Forankring hos ansvarlig klinikk-/instituttledelse og dokumentert egenfinansiering (>30%). 3. Forankring i gjeldende strategier 4. Diagnostisk / klinisk relevans 5. Prosjektleder og forskningsgruppen 6. Nasjonalt/internasjonalt samarbeid

21 Strategisk kompetanseplan fase 2 Linn Gros, Helse Nord RHF Prosjektleder

22 Strategisk kompetanseplan prosjektets struktur Strategisk kompetanseplan regional prosjektgruppe Oppgaveglidning Sykepleiere og spesialsykepleiere Legespesialister Helsefagarbeidere

23 Prosjektets organisering Organisert som et regionalt prosjekt med deltakere fra alle Helse Nords helseforetak Bredt sammensatt styringsgruppe ledet av fagdirektør Jan Norum Regional prosjektledelse fra Helse Nord RHF Prosjektperiode ut 2013

24 Strategisk kompetanseplan Oppfølging av fase 1 - statusbeskrivelser av kompetanseutfordringer fremover Sentrale faktorer: Samfunnsutvikling og sykdomsutvikling Varige demografiske endringer med relativt flere eldre Flere kroniske lidelser og livsstilssykdommer Nye behandlingsmetoder og teknologisk utvikling Samhandlingsreformen

25 Hva gjør vi? Formål for fase 2 Utarbeide en tiltaksplan Presentere modell for rekruttering Generell modell Spesifikke tiltak for utvalgte personellgrupper Tiltak for stabilisering og utvikling Vurdere avvikling

26 Kompetansekritiske yrkesgrupper Sykepleiere og spesialsykepleiere Helsefagarbeidere Legespesialister Bioingeniører Psykologer og psykologspesialister Farmasøyter? Helsesekretærer? Fysioterapeuter?

27 Morgendagens spesialisthelsetjeneste Et sentralt mål at pasienten skal være i fokus Eldre befolkning, flere kronikere/cc-modell Større grad av, og andre former for oppgavedeling? Mellom nivå som følge av samhandlingsreformen Men også mellom fagfolk Ytterligere spesialisering

28 Sykepleiere med videreutdanning og spesialsykepleiere Stor mangel på ABIKO-sykepleiere i flere foretak, særlig innen operasjon og intensiv For lave søkertall til spesialisering - foretakene har iverksatt ulike tiltak Begynnende mangel på autoriserte sykepleiere ved UNN Kompetanseprosjektets tiltaksplan anbefaler økte aktivitetskrav for grunnutdanningen

29 Sykepleiere forts. Foretaksvise forskjeller i avlønning ved videreutdanning i ABIKO og annen sentral videreutdanning UNN: Utdanningsstillinger har gitt 40 % økning i søkningen til ABIKO Men utdanningsstillinger er kostbart for foretaket da studentene har rettigheter som arbeidstakere

30 Sykepleiere forts. Politisk mål om mer praksisforskning Men et mulig spenningsforhold mellom master og behovet for klinikere Når kan vi stabilisere? Fokus på rekruttere og bemanne for å sikre drift Variabel grad av strategisk planlegging i HFene - vanskelig å spå om fremtiden

31 Oppgaveglidning Gjennomført kartlegging av oppgavedeling i Helse Nord Forekommer i alle foretakene* Glidning mellom lege og sykepleier mest utbredt Men sykepleiere er den knappeste ressursen fremover

32 Oppgaveglidning forts. Stor tilfredshet ved egeninitiert oppgavedeling Tilsvarende lav tilfredshet ved overførte oppgaver av ikke-klinisk art hemmer klinisk virksomhet Utbredt ønske om å gjeninnføre støttefunksjoner som portør, renhold, kjøkken, helsesekretær

33 Oppgaveglidning forts. Enkelte prøveordninger knyttet til administrativ støtte avdelingsassistent Mål om å identifisere oppgaver som kan gjøres av andre enn pleiepersonell Hvilke kvalifikasjoner trenger man for oppgaver som kan gjøre av andre enn lege eller sykepleier?

34 Legespesialister I følge HELSEMOD 2012 skal dekningen av leger gå i balanse (nasjonalt) Kompetanseprosjektet mener dette neppe stemmer for Helse Nord Legedekningen i nord er god, sammenlignet med nasjonale tall Men helt andre geografiske og befolkningsmessige forhold

35 Legespesialister forts. Samhandlingsreformen, medisinsk og teknologisk utvikling fører til ytterligere spesialisering i sykehus Men et samtidig behov for breddekompetanse Nasjonale føringer og prioriteringer gir større behov for f. eks. radiologer og onkologer

36 Legespesialister forts. Store endringer i 2013: Nasjonalt Råd sin IDdatabase avviklet legestillinger kan opprettes etter behov (og budsjett) Spesialiststrukturen under endring mål om et kortere løp før ferdig spesialist Turnusordningen er endret studentene må søke etter plass

37 Helsefagarbeidere En gruppe det blir særlig stor mangel på fremover Høy alder i foretakene, og svak rekruttering med få lærlinger i praksis Ferdig rapport med tiltaksplan styrebehandlet desember 2012 Tiltakene er nå under utrulling Prosjektperiode over 3 år fra 2013

38 Regionalt prosjekt Skal presentere en generell rekrutteringsmodell Presentere tiltak for rekruttering, stabilisering, utvikling og avvikling av nøkkelpersonell frem mot 2020 Tar med hovedtrekk fra alle undergruppens arbeid

39 Sak Samarbeidsmidler 2012 Formålet med denne saken er å vurdere bruk av samarbeidsmidlene opp mot de strategiske føringene. Disse er gitt av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet i 2005, og innenfor disse føringene er det vedtatt regionale føringer av HSAM i sak 10-12, vedtatt 15. mars 2012 (se brev fra Helse Nord RHF med vedlegg, i sakspapirene til dette møtet). HSAM skal i følge vedtakspunkt 3 i de regionale føringene behandle de årlige rapporteringene av samarbeidsmidlene fra utdanningsinstitusjonene og vurdere disse opp mot de strategiske føringene. Saken gjennomgår rapporteringen fra den enkelte undervisningsinstitusjon med en kort beskrivelse og vurdering av hvordan prosjektene plasserer seg i fire hovedområder. De fire hovedområdene er hentet fra UHR sin nasjonale undersøkelse av bruken av samarbeidsmidler ved landets universiteter og høgskoler fra Kartleggingen viste at samarbeidsprosjekter mellom studieprogram og praksisfelt grovt sett er innen 4 områder: 1. Utvikling av praksismateriale/praksismodeller 2. Veilederopplæring 3. Fagspesifikk kunnskapsutvikling-/anvendelse 4. Kombinasjon av veilederopplæring og fagspesifikk kunnskapsutvikling/-anvendelse 1

40 Universitetet i Nordland Det fremkom ikke hvor stor totalrammen til fordeling var for 2012, men total fordeling var lik kr Det er på samme nivå som foregående år. Av 10 søknader, ble 6 innvilget. Som oversikten viser, fordeler prosjektene seg mellom primær- og spesialisthelsetjenesten med 3 på hvert nivå. Prosjektene i spesialisthelsetjenesten fordeler seg slik: Utiklingsprosjekt (pleieplan DIPS) 2

41 Praksisprosjekt (veiledning kontaktsykepleiere) Både utviklings- og praksisprosjekt (veiledningsmodell praktiske studier) Prosjektene mot primærhelsetjenesten kan kategoriseres under fagutvikling. Høgskolen i Finnmark 3

42 Høgskolen i Finnmark har videreført flere prosjekt fra tidligere år. Blant annet økonomiske incentiv for sykepleierstudenter i grunnutdanningen fra 2010 og forsterket tilstedeværelse i praksis. Det er også videreført prosjekt innen IKT-basert simulering. 4

43 Totalrammen for 2012 er lik kr til prosjekter, men samlet sett kr da kr av samarbeidsmidlene er brukt til forsterket veiledning. Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nesna melder om fire prosjekt, alle med formål om å utvikle praksisfeltet. I de to prosjektene der spesialisthelsetjenesten deltar, er det i samarbeid med primærhelsetjenesten. Disse er hhv veiledningsseminar og fagutvikling. Total ramme for 2012 er lik kr Høgskolen i Harstad Høgskolen i Harstad hadde ni prosjekt, hvorav et var rettet mot spesialisthelsetjenesten. Dette var et veiledningskurs. Total ramme for 2012 var lik kr

44 Høgskolen i Narvik Høgskolen i Narvik hadde seks prosjekt, der tre var i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Disse omfattet veiledning, styrking av veilederkompetanse og ernæring. Total ramme for 2012 var kr

45 Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø hadde i 2012 satt av ca kr 1,3 mill til prosjekt med spesialisthelsetjenesten. Det ble i 2012 gitt støtte til 13 prosjekt, de fleste av disse veilederseminar. Andre prosjekt var kurs/undervisning og workshop. Det ble satt av kr til samarbeid med primærhelsetjenesten for OPPSUMMERING Samarbeidsmidlene som er delt ut for 2012 fordeler seg på de fire kategoriene: 1. Utvikling av praksismateriale/praksismodeller 2. Veilederopplæring 3. Fagspesifikk kunnskapsutvikling-/anvendelse 4. Kombinasjon av veilederopplæring og fagspesifikk kunnskapsutvikling/- anvendelse Enkelte av tilbakemeldingene fra utdanningsinstitusjonene ga begrenset informasjon om prosjektene, noe som gjorde det vanskelig å kategorisere, og vanskelig å gjøre en god vurdering av bruken av midlene, i HSAM. Det samlede inntrykket er at det er høy aktivitet og at det foregår samarbeid og samhandling ved alle høgskolene og universitetene i landsdelen. Det ble gitt tilbakemelding om totalt 13 prosjekt som involverer spesialisthelsetjenesten og 16 prosjekt rettet mot primærhelsetjenesten. 1 Av prosjektene som involverte spesialisthelsetjenesten var det 11 prosjekt rettet mot veilederopplæring. 8 prosjekt var rettet mot utvikling av praksismateriale/-modeller. De siste prosjektene kan kategoriseres i kategori for fagutvikling og kombinasjon av fagutvikling og veilederopplæring. 1 Reelt antall prosjekt mot primærhelsetjenesten er høyere da UiT ikke har gitt oversikt over disse. 7

46 Tabell: Oversikt over samarbeidsmidler i kroner etter institusjon Samarbeidsmidler UiN kr kr kr Finnmark kr kr kr Nesna kr kr kr Harstad kr kr kr Narvik kr kr kr UiT kr kr kr SUM kr kr kr FORSLAG TIL VEDTAK 1. HSAM mener den årlige rapporteringen av samarbeidsmidlene er av stor verdi for oversikt over samarbeid som realiseres med disse midlene. 2. HSAM ber om mer utfyllende rapportering for 2013 slik at det kan gjøres en god vurdering av HSAM 3. HSAM diskuterte bruken av midlene i 2012 ut fra egne vedtatte føringer. 4. HSAM tar rapporteringen fra utdanningsinstitusjonene om bruk av samarbeidsmidler til orientering. 8

47

48

49

50

51

52

53 Til sak 2010/342 : Samarbeidsmidler 2012 Helse - Nord Oversikt bruk av samarbeidsmidler 2012 fra Institutt for Helsefag, Høgskolen i Finnmark Institutt for Helsefag har videreført bruken av samarbeidsmidlene dvs. 150 kr pr. student pr. praksisuke. Dvs. ca kr når måltallet på 70 studenter pr. kull er oppfylt. Måltallet har imidlertid ikke vært oppfylt på flere år. I 2012 hadde instituttet gjennomsnittlig 45 BA studenter i sykepleie pr kull, samt noen færre på desentraliserte løp. Totalt ca 210 studenter i Vi har fortsatt forsterket tilstedeværelse fra høyskolelektorene i praksisfeltet i forhold til gjennomføring av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten. Det utgjør ½ t mer veiledning pr student pr uke, dvs 2,5t pr uke mot tidligere 2 timer. Timelønnen hos lektorene her er gjennomsnittlig på ca. 270 kr. Ekstra ressurs satt inn for kull 2010 og 2011 på heltid utgjorde i 2012: 108 studenter x 0,5t x 16 uker = 864 t x 270 kr = kr Ekstra ressurs for desentralisert kull 2009: 35 x 0,5t x 8 = 140 timer x 270 kr= kr Totalt ekstra ressurs for 2012: kr Institutt for Helsefag startet i 2012 et paraplyprosjekt med tittel: IKT-basert simulering et viktig læringsverktøy for kompetansehevning og forskningsbasert praksis i helsetjenesten? Avansert bruk av IKT-basert simulering med fokus på SIM-man og simuleringsrommets muligheter som læringsverktøy for helsetjenesten i fylket og studenter ved Institutt for Helsefag I delprosjektene er det planlagt ulike former for samarbeid om prosjektdeltakelse med helsepersonell i kommunehelsetjenesten og i helseforetaket Helse Finnmark, og det søkes også samarbeidspartnere ved andre institusjoner i regionen, som eksempelvis UiT. Et prosjekt retter seg mot studenter ved bachelorstudiet og ved videreutdanningene ved IHEF, hvor studentene tenkes invitert med som prosjektmedarbeidere i den hensikt at de kan anvende

54 prosjektarbeidet som grunnlag for eksamensoppgaver. Studentene vil også kunne inviteres med i deler av de andre to prosjektene. En arbeidsgruppe er i vårsemesteret 2012 i gang med grunnleggende opplæring på bruk av nyinnkjøpt SIM-man. Simulering som læringsmetode er å etterligne virkelige og utfordrende praktiske pasientsituasjoner som helsepersonell/studenter møter i sitt daglige arbeide. Simulering som IKT-basert læringsmetode fører med seg nye lærings- og samarbeidsformer for faglærer og den lærende, den er et pedagogisk virkemiddel som øker muligheten til å lære utover det å lese og skrive. Erfaring viser at simulering motiverer studentene i deres læringsprosess, medfører variasjon i innlæringen og krever en annen form for deltakelse enn det som kreves i eksempelvis en forelesning. Simulering tilbyr et mangfold av undervisningsmetoder som synes å bidra til å styrke studentens læring og dermed et bedre læringsutbyttet. Det finnes ulike former for simulatorer som anvendes som læringsverktøy (Skoglund, Tharalsteen 2012). SIM-mannen er en pasientsimulator, dvs. en dukke som kan programmeres til bl.a. å respondere på affektive og psykomotoriske stimuli. SIM-mannen skal anvendes til å utvikle ulike scenarioer tilpasset de behov som de lærende har i forhold til utfordringer i sin praktiske hverdag (Blix, Anderssen, Størdal 2012). Ved instituttet er det under utvikling et simuleringsrom som muliggjør bruk og kombinasjon av ulike simuleringsverktøy som bidrar til mer relevante, oppdaterte og fleksible læringsmetoder. Slik vi ser det, så kan vi som utdanningsinstitusjon gjennom bruk av IKT baserte læringsverktøy tilby både studenter og helsepersonell «hands-on-trening», som forberedelse og oppdatering til å kunne møte fremtidens endrede behov, ikke minst de utfordringer samhandlingsreformen representerer for den enkelte helsearbeider(aase et al, 2010; Brinchmann-Hansen et al, 2004). Dette krever imidlertid et systematisk utviklingsarbeid av læringsmetodene i forkant. Ved instituttet har man målsetting om å utvikle ulike scenarioer relevant for studenter på ulike nivå i bachelorstudiet innen sykepleie, samt for studenter i videreutdanningene. Imidlertid anser vi IKT-basert simulering også som et sentralt læringsverktøy for å møte helsearbeidere i kommunehelsetjenesten og den somatiske spesialisthelsetjenesten sine behov, fordi det gir personell mulighet til å videreutvikle sin handlingskompetanse relatert til nye utfordringer. Til tross for lite forskning blir simulering mer og mer brukt som læringsmetoder ved videreog etterutdanninger for leger og sykepleiere (Skoglund, Tharaldsteen, 2012; Aase et al, 2010; Brinchmann-Hansen et al, 2004). Institutt for helsefag ønsker derfor å starte opp tre mindre delprosjekt organisert under et hovedprosjekt i den hensikt å bidra til økt kunnskap om læringsverktøyets muligheter og begrensninger i en helsetjeneste i rask utvikling og endring. Prosjektledere for delprosjektene ble frikjøpt til sammen 4 mnd (kr kr) i løpet av vår og høst Instituttet innviglet kr fra samarbeidsmidlene til prosjektene og gikk selv inn med kr. Prosjektene fortsetter i 2013 og scenarioer er testet ut på studentene ved videreutdanning i akutt sykepleie i vår med gode tilbakemeldinger.

55

56

57 Samarbeidsmidler 2012 NR Prosjektnavn 1 "Veien videre" 2 "Mat er medisin" 3 Tilskudd til veilederutdanning 4 Implementering av veiledningsgrupper. 5 Fysisk aktivitet fremmer psykisk helse. 6 Aktivitet og mobilitet til beboerne på OBS.

58 Rapport fra Høgskolen i Narvik Formål Oppfølging av prosjekt 2011 med styrking av veilederkompetansen til sykepleierkontaktene i psykiatripraksis Målet er at underernærte og pasienter i ernæringsmessig risiko blir identifisert og får en målrettet ernæringsbehandling. UNN/Narvik kommune gis tilskudd for å frikjøpe ansatte slik at de kan delta på veiledereutdanning ved HiN Fortsatt bevisstgjøring av personal og studenter rettet mot beboere, brukere og pårørende med respekt, verdighet og integ Økt trivsel og velvære, forbedre fysisk helse, øke mestringsopplevelsen Bidra til mobilisering og igangsetting av fysisk aktivitet for eldre i bofellesskapet

59 Søkere Samarbeidspartner Fagområde UNN, Nordlandsklinikken HiN sykepleie UNN, Narvik, medisinsk avdeling HiN sykepleie UNN, Narvik HiN sykepleie Narvik Kommune, Bjerkvik omsorgsdistrikt HiN sykepleie Narvik Kommune, Rus og psykiatritjenesten sykepleie Narvik kommune, Oscarsborg Bo- og servicesenter HiN sykepleie

60 Godkjent av Innvilget kr samarbeidsråd samarbeidsråd samarbeidsråd dekan HiN* dekan HiN* dekan HiN* SUM

61 Samarbeidsmidler 2012 NR Prosjektnavn Formål Helgelandssykehuset Søkere: Samarbeidspartner Sykepleiekultur Fagområde i Marit Godkjent Hermstad, av Ellen Innvilget kr Fagdagar med tema 1 Utvikling av praksisfeltet avd. Sandnessjøen og Helgelandssykehuset, spesialist - og Mogaard Larsen og Else ARBEIDSGLEDE, 8.og sept. Dialogmøte* Utvikling av praksifeltet Utviklingssenteret for Heimesjukepleien som praksisarena Else Lid og Solrun Holm heimeteneste i Nordland 3 26.sept. Utvikling av praksifeltet Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset, Rettleiing Grunnleggande av studentar Else Lid Erfaringsseminar avd. Mosjøen og Vefsn Vefsn Kommune, UiN og 4 Prosjektdeltaking: Utvikling av praksisfeltet Utviklingssenteret for Utviklingssenteret og sjukepleie Dokumentasjon i møte av med Else Lid og Ellen M.Larsen Åndeleg omsorg sykehjem i Nordland HiNe 5 Prosjektdeltaking: Utvikling av praksisfeltet Utviklingssenteret for Utviklingssenteret og planlagt og gjennomført Else Lid og Ellen M.Larsen Sjukepleiedokomentasjo sykehjem i Nordland HiNe SUM * = stipulert lønnskostnad kr.450,-/ time x talet på timar i arbeidsavtalen eller medgått tid til oppgåva

62 Samarbeidsmidler 2012 Nr Prosjektnavn Formål Søkere Samarbeidspartnere Fagområd e Dokumentasjon av sykepleie med pasientene i fokus Etisk kompetanseheving i Bodø Kommune Pleieplan i DIPS Ren og pen Aktivitetskalend er, et hjelpemiddel for å sikre aktivitet og stimulering av sykehjemspasient er i det daglige liv. Utvikle hensiktsmessig dokumentasjon av sykepleie i henhold til lover og forskrifter Arbeide med etisk kompetansehev ing i Bodø kommune Bruke pleieplan i elektronisk pasientjournal. Gi økt kunnskap og bevisstgjøring rundt temaet. Kvalitetssikre aktivisering og stimulering av pasientene Aase Møllersen, UiN - Rita Hansen, Gruben sykehjem, avdeling 1 Berit S. Brinchmann (UiN) Mona Karlsen, Bodø kommune Anne Deinbolt (UiN) Tom Dahlberg, Helgelandssykehuset kirurgisk avd. Ø4 Inger Lise Magnussen (UiN) Stokmarknes sykehjem, avd. 1 v/avd. sykepleier Arnhild Langås Jensen Øyvind Christiansen (UiN) Tone Oddvang, Gruben sykehjem, avd. 2 Universitetet i Nordland og Gruben sykehjem Universitetet i Nordland og Bodø kommune Helgelandssykehuset og Universitetet i Nordland, avd. Helgeland Stokmarknes sykehjem og Universitetet i Nordland Universitetet i Nordland og Gruben sykehjem Sykepleie og helsefag Sykepleie og helsefag Sykepleie og helsefag Sykepleie og helsefag Sykepleie og helsefag Godkjent av Universitet et i Nordland Universitet et i Nordland Universitet et i Nordland Universitet et i Nordland Universitet et i Nordland Sum søkt 2011 Sum søkt Tildelt , , , , , , , , , ,- 9 Hvordan gi Veiledningsse Trude Kristiansen Universitetet i Sykepleie Universitet Ikke ,-

63 15139 optimal veiledning i praksisfeltet? Nytt sykehus ny organisering av sengeområdene trenger vi en ny modell for veiledning av studenter i praktiske studier ved Bachelorutdannin gen i sykepleie? Et samarbeidsprosjek t mellom høgskole og praksisfeltet Søknad om overføring av resterende tildelte prosjektmidler fra 2011 til 2012 Totalt fordelte samarbeidsmidle r 2012 minar for kontaktsykeple ier og studenter ved videreutdannin g i ABIOK ABIOK/UiN Grethe Bøe Knudsen m/fl. Nordland og Nordlandssykehuset og helsefag Sykepleie og helsefag et i Nordland Universitet et i Nordland oppført , , ,

64

65 Samarbeidsmidler 2012 NR Prosjektnavn Formål Søkere: Samarbeidspartner Fagområde Godkjent av Innvilget kr 1 Veilederseminar Kompetanseheving praksisveiledning Strategisk tildeling Helsefak-Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tverrprofesjonelt Felles utdanningsutvalg Kombinerte stillinger Drifting av kombinerte stillinger UNN-Helsefak Studieleder sykepleierutd./leder Klinisk utdanningsavdeling Helsefak-Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sykepleie Felles utdanningsutvalg Underv. fødselshjelp/kvinnesykdommer Øke kompetanse om org. Og praktisering av undervisning Ganesch Ascharya, fagansvarlig UNN Helsefak-Universitetssykehuset Nord-Norge HF Obstetrikk og gynekologi Felles utdanningsutvalg Kursing av fasilitator simulering Bedre fasilitering av simulerte situasjoner B. Nerskogen, avd.leder intensiv- og oppvåkningsavd UNN Helsefak-Universitetssykehuset Nord-Norge HF Intensivsykepleie Felles utdanningsutvalg Kursing av fasilitator simulering Bedre fasilitering av simulerte situasjoner, nyinnkjøpt utstyr Gunnell Axelsson, overjordmor Helsefak-Universitetssykehuset Nord-Norge HF Obstetrikk og gynekologi Felles utdanningsutvalg Innspilling rollespill Film som skal brukes i utd.sammenheng N. Bjørhovde, M.Hald Helsefak-Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatri Felles utdanningsutvalg Workshop simulering workshop simulering E. Steffenak, Intensivavd. UNN Helsefak-Universitetssykehuset Nord-Norge HF Intensivsykepleie Felles utdanningsutvalg Veiledningseminar Kompetanseheving praksisveiledning Studieleder Iris Borch, fysioutd. Helsefak-Universitetssykehuset Nord-Norge HF Fysioterapi/veiledning Felles utdanningsutvalg Veiledningseminar Kompetanseheving praksisveiledning Anne Lise Thoresen, Kari Bjerck jordmorutd. Helsefak-Universitetssykehuset Nord-Norge HF veiledning Felles utdanningsutvalg Praksissamling veiledere Kompetanseheving praksisveiledning Rita Jentoft, ergoterapiutd., Kari Thingelstad, UNN Helsefak-Universitetssykehuset Nord-Norge HF veiledning Felles utdanningsutvalg Veiledningseminar Kompetanseheving praksisveiledning Anne June Iversen, radiografutd Helsefak-Universitetssykehuset Nord-Norge HF veiledning Felles utdanningsutvalg Veiledningseminar for ansatte på masterutd. Veiledning masteroppgave, førstelektorkval. Og PhD Inger M.Holm, Gunn Pettersen, Toril A. Larsen, Ma i helsefag Helsefak-Universitetssykehuset Nord-Norge HF veiledning Felles utdanningsutvalg Veiledningsseminar Kompetanseheving praksisveiledning Strategisk tildeling HLSH, NLSH, Helse Finnmark HF og Helsefak veiledning Det helsevitenskapelige fakultet* SUM * Ikke etablert samarbeidsorgan med helseforetakene

66 Evalueringsrapport Møter mellom kulturer en regional helsefaglig utdanningskonferanse i nord Utdanningskonferanse i samarbeid mellom Helse Nord og Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø arrangert 25. og 26. april 2013

67 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3 2. Program Program for konferansen dag 1 side 4 Program for konferansen dag 2 side 5 3. Programkomiteens arbeid side 7 4. Arrangementskomiteens arbeid side 9 5. Kulturelle innslag side10 6. Komiteens anbefaling og konklusjon side 10 2

68 1. Innledning 25. og 26. april 2013 arrangerte Det helsevitenskapelige fakultet i samarbeid med Helse Nord RHF en utdanningskonferanse med tittelen Møter mellom kulturer en regional helsefaglig utdanningskonferanse i nord. Arbeidet med konferansen startet ved årsskiftet 2012/2013. I denne evalueringen vil vi først presentere programmet for konferansen, programkomiteens arbeid og det faglige innholdet i konferansen. Deretter vil arrangementskomiteens arbeid evalueres, deriblant det praktiske rundt arrangementet. Også kulturinnslagene var en viktig del av helheten, og omtales til sist i evalueringen før programkomiteen kommer med sine anbefalinger og konklusjoner. Evalueringen er å betrakte som intern, og fremlegges USAM til behandling og HSAM til orientering. Møter mellom kulturer" setter fokus på samhandling, utdanning og praksis. For å lykkes med å nå de føringer og mål som blant annet Samhandlingsreformen setter "rett behandling på rett sted til rett tid", kreves et tett, konstruktivt, kreativt og løsningsorientert samarbeid mellom utdanningene, praksisfeltet og forskningsfeltet. Første dag satte fokus på tverrprofesjonell læring - et møte mellom profesjonskulturer og praksisfeltet som utdanningsarenaer. Ved dag 2 var temaet: Et flerkulturelt samfunn stiller nye krav til faglige og pedagogiske tilnærmingsmåter både i utdanningssystemet og i helsetjenesten. Hva betyr kvalitet, respekt og trygghet i denne sammenheng? Utdanningskonferansen høstet mye ros fra både innledere og deltakere. Både innledere og deltakere ser helt klart behovet for flere slike konferanser, og arrangementet vurderes å være vellykket. Det var godt oppmøte på alle deler av konferansen både fra utdanningsinstitusjonene og fra helsesektoren med totalt 167 deltakere. Antall Deltakere Lunsj Festmiddag 25.apr apr

69 Program Dag 1 Utdanning og praksiskultur 25. april 2013, MH bygget plan 6 Store Aud Fokus rettes mot tverrprofesjonell læring - et møte mellom profesjonskulturer og praksisfeltet som utdanningsarenaer Møteledere: Nanna Hauksdottir, Det helsevitenskapelige fakultet og Astrid Jacobsen, Nordlandssykehuset Det tas forbehold om endringer i programmet Bussavganger: 25. april Thon Hotels Universitetet kl 08: april Universitetet Thon Hotels kl 16:15 Kl Kl Registrering og kaffe Åpning av konferansen ved Arnfinn Sundsfjord, dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø Tverrprofesjonell læring - møter mellom profesjonskulturer Kl Kl Kl Kl Kl Kl "Profesjon og kulturmøter - Kropp og kultur i profesjonsutøvelse" ved sosialantropolog og førsteamanuensis Anne Birgitte Leseth, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus "Studenters møte i praksis" ved professor Madeleine Abrandt ved Universitetet i Linkøping, Sverige Pause med kaffe og frukt "Samspill i praksis: fysioterapi og sykepleiestudenter" ved helsefaglig sjef Grete Ottersen Samstad, St.Olavs hospital, Trondheim "Tverrprofesjonell dag og fellesundervisning med 700 studenter" ved Ann Iren Jamtøy, prosjektleder Trondheim Helseklynge "Anvendt drama i kommunikasjonstrening av tverrfaglige team" ved Tor Helge Allern, professor i drama og Hans Henrik Strøm, ph.d - student, Helgelandssykehuset Kl Lunsj i Lysgården i MH bygget Praksisfeltet som læringsarena Kl Kl Kl Kl Kl Kl "Sykehjemmet som læringsarena" ved Elsa Kommedahl, virksomhetsleder Mørkved sykehjem, Bodø "Erfaring som student i praksis" ved stud.med Ida Hokland, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø "Helhetlige pasientforløp, Chronic Care modellen" ved forsker Gro Berntsen, Nasjonalt forskningssenter innen komplimentær og alternativ medisin Pause med kaffe og kake "Tverrprofesjonell samarbeidslæring i helsefaglige profesjonsutdanninger" ved universitetslektor Anita Gudmundsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø "Evaluering av studenters læringsmiljø" ved fagrådgivere Mari W. Skaalvik og Kjetil Reite, klinisk utdanningsavdeling, Universitetssykehuset Nord- Norge 4

70 "Leger som veiledere og undervisere" ved Therese Stenfors-Hayes (med forbehold) Kulturelt innslag Middag på Radisson Blu kl Aperitif fra kl og kulturelt innslag kl Konferansen dag 2 Dag 2 Kulturell kompetanse og minoritetshelse 26.april 2013, MH bygget plan 6 Store Aud Et flerkulturelt samfunn stiller nye krav til faglige og pedagogiske tilnærmingsmåter både i utdanningssystemet og i helsetjenesten. Hva betyr kvalitet, respekt og trygghet i denne sammenheng? Møteledere: Inger Eikeland Gadgil, Universitetssykehuset Nord- Norge og Inger Marie Holm, Universitetet i Tromsø Det tas forbehold om endringer i programmet Bussavganger: 26. april Thon Hotels Universitetet kl 08: april Universitetet Thon Hotels kl 16:00 Kl Kl Kl Registrering og kaffe Kulturelt innslag Åpning av konferansens dag 2 "Kvalitet, trygghet og respekt for alle i Helse Nord" ved fagdirektør Jan Norum, Helse Nord RHF Minoritetshelse og likeverdige helsetjenester Kl Kl Kl "Migrasjonshelse og likeverdige helsetjenester" ved avdelingsdirektør Bernadette Kumar, Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI) "Språk, kultur og helse" ved seniorrådgiver Ole Mathis Hetta, Samisk samfunnsmedisin, Helsedirektoratet Benstrekk med kaffe, te, isvann og frukt Brukerperspektiv Kl Kl Kulturelt innslag ved Safia Abidi Haase, Siftelsen Amathea "En fortelling om møte mellom innvandrerpasienten, dens pårørende og helsepersonell" ved Safia Abidi Haase, Stiftelsen Amathea Kulturell kompetanse og minoritetshelse i helsefaglige utdanninger Kl Kl "Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse?" ved sykepleier/sosialantropolog Ragnhild Magelssen, Oslo kommune "What do psychology students learn about culture and migration psychology" ved professor Floyd Rudmin, Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø 5

71 Kl Lunsj Hvilken kompetanse trenger helsearbeidere? Kl "Flerkulturelle virkeligheter i et monokulturelt helsevesen - utfordringer for migrasjonshelse som fagfelt?" ved høgskolelektor Inger Daae-Qvale, Institutt for internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus "Innføringskurs i migrasjon og helse" ved sykepleier og vitenskapelig assistent Ida Marie Bregård, Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse Kl Kl Kl Kl "Nordlandssykehuset om kompetansehevning i et flerkulturelt perspektiv" ved rådgiver Lillian Haukland, Nordlandssykehuset "Kulturell kompetanse i UNN - flyr pingvinene på dette feltet?" ved sykehusprest og leder for arbeidsgruppen Mangfold og likeverdige helsetjenester i UNN Ingun Fossland, Universitetssykehuset Nord Norge Musikalsk innslag og benstrekk ved Safia Abidi Haase "Samer snakker ikke om sykdom og helse" ved førsteamanuensis Berit Bongo, Høgskolen i Finnmark Kl Kl "Hvordan skal helseinstitusjonene og helsefagutdanningene arbeide med kulturell kompetanse og minoritetshelse - innspill og diskusjon" ledet av prodekan Inger Njølstad, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø Avslutning ved dekan Arnfinn Sundsfjord, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø 6

72 3. Programkomiteens arbeid Programkomiteen har bestått av representanter fra Det helsevitenskapelige fakultet, Helse Nord, Universitetet i Nordland og høgskoler, samt Kommunenes Sentralforbund prodekan utdanning Nanna Hauksdottir, Det helsevitenskapelige fakultet prodekan utdanning medisin og odontologi Inger Njølstad, Det helsevitenskapelige fakultet fagrådgiver Inger Eikeland Gadgil, klinisk utdanningsavdeling ved Universitetetssykehuset Nord Norge instituttleder Else Lid, Høgskolen i Nesna førsteamanuensis Wenche Sørfonden, Universitetet i Nordland avdelingsleder Hege Roland Persson, klinisk utdanningsavdeling ved Universitetetssykehuset Nord Norge seksjonsleder Astrid Jacobsen, Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset forskningsleder Gudrun Nilsen, Helse Finnmark HF studentrepresentant Ida O. Hokland, Det helsevitenskapelige fakultet regionleder Magne Nicolaisen, Kommunenes Sentralforbund Nord- Norge I tillegg til programkomiteen er følgende personer oppnevnt som arbeidsgruppe for dag 2 fagrådgiver Inger Eikeland Gadgil, klinisk utdanningsavdeling ved Universitetssykehuset Nord Norge HF rådgiver Silje Paulsen, Helse Midt Norge RHF rådgiver Lillian Haukland, Seksjon for Kunnskapsbygging ved Nordlandssykehuset HF universitetslektor Anita Tymi, Profesjonshøgskolen ved Universitetet i Nordland studieleder Inger Marie Holm, master i helsefag, Institutt for helse- og omsorgsfag ved Det helsevitenskapelige fakultet Dr.med/forsker/lege Anna R Spein, Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø vitenskapelig assistent Ida Marie Bregård, Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI) prodekan utdanning medisin og odontologi, Inger Njølstad, Det helsevitenskapelige fakultet Sekretariat ved Seksjon for utdanningstjenester og Seksjon for formidlingstjenester ved Det helsevitenskapelige fakultet Faglig innhold i programmet Det ble oppnevnt en egen programkomite for dag 2. Denne gruppa startet planleggingen den del tidligere enn planleggingen av konferansens første dag. Det var i utgangspunktet ønskelig at statsråd for utdanning og statsråd for helse kunne innlede konferansen. På grunn av relativ sen oppstart av programkomiteens arbeid, samt misforståelser rundt hvem som skulle underskrive invitasjonene, ble ikke invitasjonene sendt før kort tid før konferansen. Vi fikk derfor avslag på begge av våre invitasjoner. Hele programkomiteen har vært involvert i det faglige arbeidet rundt programmet, og tilbakemeldingene viser at denne delen av konferansen var svært vellykket. 7

73 Informasjon til deltakere og målgruppen for konferansen Det ble laget en egen nettside 1 om konferansen ved Seksjon for utdanningstjenester, Helsefak Nettsiden ble oppdatert kontinuerlig med program, inviterte forelesere og annen praktisk informasjon. Påmeldingsskjemaet ble også lagt her sammen med kontaktpersoner ved Helsefak. Invitasjoner ble spredt per e-post i Helse-Nord og ved Det helsevitenskapelige fakultet. Det ble også annonsert på nettsidene til Helse-Nord, UNN og UiT. Videre ble invitasjon sendt på e-post til alle kommuner i Nordland, Troms og Finnmark og til alle universitet og høgskoler fra Trondheim og nordover. Deltakernes evalueringer Ved avslutning av konferansen, ble det sendt ut en questbackundersøkelse til alle deltakerne. Denne undersøkelsen var derimot noe mangelfull. Ved fakultetet ble det arrangert en intern utdanningskonferanse i 2012 og samme spørreskjemaet ble sendt ut ved denne konferansen. Dette førte til at det ble feil tittel på spørreskjemaet, samt at første spørsmål om hvor den enkelte deltaker arbeider, ikke omfattet alle. På grunn av disse manglene, ble det sendt ut en ny undersøkelse til de som ikke hadde besvart den første. Undersøkelsen tok videre ikke høyde for de som kun var deltaker en av dagene. Den første undersøkelsen ble besvart av 66 av deltakerne, og den andre som ble sendt ut ble besvart av 32 av deltakerne. Dette gir en total svarprosent på 58.7 %. Tilbakemeldingene fra deltakerne var gjennomgående svært gode, se vedlagte questbackrapporter. Når det gjelder det faglige innholdet ble Elsa Kommedahl, Madeleine Abrandt, Anne Birgitte Leseth, Helge Allern og Hans Henrik Strøm trukket fram som de beste foredragsholderne på dag 1. For dag 2 ble Safia Abidia Haase, Bernadette Kumar, Inger Daae-Qvale, NAKMI, Ole Mathis Hetta ble trukket fram som de beste foredragsholderne. Det var videre ønskelig med færre foredragsholdere og mer tid til spørsmål og kommentarer fra salen. Temaer som med fordel kunne ha vært mer belyst var elever og lærlinger i praksisfeltet, møte mellom behandlings- og utdanningskultur sett i fra en studieleders ståsted, fremmedkulturell student i praksis Nærmere 76 % av svarene mente at det var tilstrekkelig informasjon i forkant av konferansen, også catering, service og konferansefasilitetene fikk gode/svært gode tilbakemeldinger. 1 8

74 4. Arrangementskomiteens arbeid Praktisk gjennomføring Arrangementskomiteen bestod av leder av programkomiteen Nanna Hauksdottir, prodekan utdanning medisinstudiet Inger Njølstad, samt representanter fra Seksjon for utdanningstjenester og Seksjon for formidlingstjenester ved Det helsevitenskapelige fakultet. Fagrådgiver Inger Eikeland Gadgil, rådgiver Hege Lamo og avdelingsleder Hege Persson fra UNN var også deltakende i dette arbeidet. Komiteen fikk i oppgave å koordinere og fullføre den praktiske delen av programmet. Seksjon for formidlingstjenester bidro med utforming av nyheter, profilmateriell, bemanning av sekretariat etc. Seksjon for utdanningstjenester stod for sekretariatsarbeidet. Samarbeidspartnere for praktisk gjennomføring Det ble inngått en avtale med Via Egencia om kjøp av tjenester for håndtering av påmeldinger, registrering, pakking av konferansemapper, bemanning og plassering av sekretariat, samt matbestillinger under konferansen. Dette samarbeidet fungerte tilfredsstillende. Bistand fra studenter: Det meldte seg 3 studenter som fikk 1 time opplæring dagen før konferansen, og som rullerte etter egen vaktliste. Studentene hadde blant annet ansvar for lyd, lys og powerpointpresentasjoner i lokalene. Studentene fikk timebetaling for jobben, og deres innsats førte til god flyt i møtene ved at ordstyrer kunne konsentrere seg om det faglige og ikke det tekniske. Bespisning Samskipnaden ved Universitetet i Tromsø håndterte lunsj, samt kaffe og te begge konferansedagene. Middag ble arrangert på Radisson Blu. Det var stort frafall av deltakere til middagen, men komiteen vet ikke årsaken til dette. En mulig årsak kan være at den lave konferanseprisen førte til uforpliktende middagspåmelding. Se mer om middagen under punkt 5 om kulturelle innslag. Konferansehotell, kontaktpersoner og felles bussavgang Quality Hotell Saga og Thon Hotell var de hotellene som ble benyttet som hotell til deltakere og innledere- Det var satt opp en felles buss med avgang fra hotellet, men dette tilbudet fungerte svært dårlig. Tilbudet hadde sannsynligvis blitt bedre om hotellet var blitt varslet og dersom det hadde blitt sendt ut en e- post til samtlige deltakere i forkant. Bussene gikk fra forskjellige steder som ikke var opplyst om på forhånd, og tilbudet fikk kritikk fra deltakerne. 9

75 Økonomi Regnskap for konferansen legges på samme saksnr når det er klart. 5. Kulturelle innslag Konferansen hadde flere vellykkede kulturelle innslag, og startet med student fra Musikkonservatoriet begge dagene. Festmiddag ble arrangert på Radisson Blu i Tromsø sentrum hvor det ble servert Pepperbakt Torsk Linse- og tomatragou, balsamicomarinerte rødbeter *** Lammeryggfilet Grønnsaker, rødvinssaus og potetterte med Pesto *** Melkesjokolade Pannacotta på browniebunn med muskatsaus Middagen startet med to sangnummer framført av sangkoret Tromsø kammerkor. Dette var svært vellykket. Programkomiteens anbefalinger og konklusjon Samhandlingsreformen setter klare føringer for samarbeid på tvers av grenser mellom utdanning, spesialist- og kommunehelsetjenesten. Konferansens innhold ble tatt veldig godt i mot av deltakerne, og deltakerne etterlyser flere konferanser av denne art også i framtiden. Programkomiteen er av den klare oppfatning av at konferansen var vellykket, og at det er behov for flere slike konferanser. Konferansen bør i det videre ikke avgrenses til å være en regional konferanse, men åpne for deltakere fra hele landet. For å gjøre det ennå mer tydelig at dette er et samarbeid på tvers av utdannings- og helsesektoren, bør arrangementskomiteen ved neste konferanse overtas av Helse Nord. Komiteen anbefaler en slik konferanse annethvert år. På vegne av programkomiteen Nanna Hauksdottir Mai

76 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse 2013 Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse 2013 Publisert fra til respondenter (66 unike) 1. Hvor arbeider du? Alternativer Prosent Verdi 1 Helsefak 59,1 % 39 2 Praksisfeltet 37,9 % 25 3 Brukerorganisasjon 0,0 % 0 4 Student 3,0 % 2 Total 66 1

77 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse I hvor stor grad mener du konferansen belyste dette temaet? (På en skala fra 1 til 5-1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad) Tema for konferansen var "Møter mellom kulturer - en regional helsefagligutdanningskonferanse i nord" Alternativer Prosent Verdi I svært liten grad 0,0 % ,5 % ,6 % ,5 % I svært stor grad 47,0 % 31 Total 66 2

78 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Foredrag - dag 1 (På en skala fra 1 til 5-1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad) Alternativer 1 Bidro foredragsholderne til å belyse temaet for dag 1: Utdanning og praksiskultur? 2 Var foredragene interessante? 66 N 66 3

79 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Foredrag - dag 1 (På en skala fra 1 til 5-1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad) - Bidro foredragsholderne til å belyse temaet for dag 1: Utdanning og praksiskultur? Alternativer Prosent Verdi I svært liten grad 7,6 % ,0 % ,7 % ,9 % I svært stor grad 31,8 % 21 Total 66 4

80 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Foredrag - dag 1 (På en skala fra 1 til 5-1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad) - Var foredragene interessante? Alternativer Prosent Verdi I svært liten grad 7,6 % ,1 % ,7 % ,4 % I svært stor grad 30,3 % 20 Total 66 5

81 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Er det spesielle foredrag du vil fremheve? Var ikke til stede!!!!!!!!!!!! Elsa Kommedahl var meget bra Alle foredragene og foredragsholderne var VELDIG gode, belyste temaet fra hver sin vinkel, så vanskelig å fremheve ett spesielt. Leseth Anne Birgitte Leseth Foredragsholder fra mørkved sykehjem og foredraget om drama og kommunikasjon var spesielt bra Allern og Strøm: Bruk av drama Bruk av drama i kommunikasjonsundervisning var inspirerende og ga ideer Det første Var ikke tilstede dag1. Mangler det valget Deltok ikke dag 1 Anvendt drama i kommunikasjonstrening Det første:) Var ikke med dag 1 Anvendt drama i kommunikasjonstrening av tverrfaglig team, Sykehjem som læringsarena safia Anvendt drama deltok ikke på dag en Tor Helge Allern og Elsa Kommedahl var fantastisk! Allerns foredrag Lederen fra Mørkved sykehjem var inspirerende og ga et veldig klart bilde av hvor viktig lederforankring er for gode praksisstudier (og gode arbeidsforhold generelt) Kropp og kulur i profesjonsutøvelse Anvendt drama i kommunikasjonstrening av tverrfaglige team Anvendt drama i kommunikasjonstrening og sykehjemmet som læringsarena Studenters møte i praksis v/madeleine Abrandt Madelene Abrandt Helhetlige pasientforløp Foredraget til Anne Birgitte Leseth Meget bra foredrag av Safia Haase! :) var ikke på dag 1 Studenten og første foredrag 6

82 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Foredrag - dag 2 (På en skala fra 1 til 5-1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad) Alternativer 1 Bidro foredragsholderne til å belyse temaet for dag 2: Kulturell kompetanse og minoritetshelse? 2 Var foredragene av interesse? 66 N 66 7

83 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Foredrag - dag 2 (På en skala fra 1 til 5-1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad) - Bidro foredragsholderne til å belyse temaet for dag 2: Kulturell kompetanse og minoritetshelse? Alternativer Prosent Verdi I svært liten grad 1,5 % ,5 % ,2 % ,9 % I svært stor grad 39,4 % 26 Total 66 8

84 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Foredrag - dag 2 (På en skala fra 1 til 5-1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad) - Var foredragene av interesse? Alternativer Prosent Verdi I svært liten grad 1,5 % ,0 % ,2 % ,4 % I svært stor grad 40,9 % 27 Total 66 9

85 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Er det spesielle foredrag du vil fremheve? Deltok ikke denne dagen. Var ikke tilstede skulle gjerne hørt mer fra flere ogdet ble litt kort B.Kumar og Inger Daae-Qvale Safia Abidi Haase, men også Kumar, Hetta, Daae-Quale Safia haase Foredragene før lunsj var best, etter lunsj var det mye gjentagelser Safia reddet konferansen fra å bli altfor tung Safias Bernadette Kumar og Inger Daae-Quale Deltok ikke på dag 2 så dette gir ikke mening Her var det mange gode. Hætta, Sofia mfl Første del av dagen var super, Innslaget med sykehuspresten hadde ikke så mye relevans, Presentasjonene fremlagt av Berit Bongo, var ikke innenfor det emnet hun skulle snakke om, og avsluttningen av Inger Njølstad, var en lunken avsluttning på ellers en flott konferanse. safia NAKMI og Hætta kumar, safia og Hætta var best Safia Abidi gjorde DYPT inntrykk!! En fortelling om møte mellom innvandrerpasienten, dens pårørende og helsepersonell Migrasjonshelse og likeverdige helsetjenester Jeg var ikke tilstede på dag 2 Språk, kultur og helse v/ Ole Mathis Hætta Migrasjonshelse og likeverdige helsetjenester "Migrasjonshelse og likeverdige helsetjenester" Inger Daae-Quale Safia Abidi Jeg opplevde at samtlige på ulike måter berørte viktige tema knyttet til kulturkompetanse. Derfor er det vanskelig å fremheve enkeltforedrag. Safia Hbidi Haase, Bernadette Kumar, Ole Mathis Hetta og Ragnhild Magelsen Hun fra Harstad var veldig flink. Og også hun Bernadette 10

86 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Var informasjonen i forkant av konferansen tilstrekkelig? Alternativer Prosent Verdi 1 Ja 75,8 % 50 2 Nei 18,2 % 12 3 Vet ikke 6,1 % 4 Total 66 11

87 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Hva syntes du om... Alternativer N 1... den generelle organiseringa av konferansen? konferanserommene? cateringen? servicen? 66 12

88 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Hva syntes du om den generelle organiseringa av konferansen? Alternativer Prosent Verdi 1 Svært bra 51,5 % 34 2 Bra 47,0 % 31 3 Mindre bra 3,0 % 2 4 Dårlig 1,5 % 1 Total 66 13

89 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Hva syntes du om konferanserommene? Alternativer Prosent Verdi 1 Svært bra 48,5 % 32 2 Bra 48,5 % 32 3 Mindre bra 1,5 % 1 4 Dårlig 1,5 % 1 Total 66 14

90 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Hva syntes du om cateringen? Alternativer Prosent Verdi 1 Svært bra 62,1 % 41 2 Bra 34,8 % 23 3 Mindre bra 3,0 % 2 4 Dårlig 1,5 % 1 Total 66 15

91 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Hva syntes du om servicen? Alternativer Prosent Verdi 1 Svært bra 57,6 % 38 2 Bra 39,4 % 26 3 Mindre bra 3,0 % 2 4 Dårlig 0,0 % 0 Total 66 16

92 :37 QuestBack eksport - Evaluering av Helsefaks utdanningskonferanse Hva er din vurdering av konferansens nytteverdi ift. utdanning? (På en skala fra 1 til 5 hvor 1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad) Alternativer Prosent Verdi Svært liten grad 0,0 % ,5 % ,7 % ,5 % Svært stor grad 33,3 % 22 Total 66 17

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Strategisk kompetanseplan fase 2. Rapport fra regional prosjektgruppe

Strategisk kompetanseplan fase 2. Rapport fra regional prosjektgruppe Strategisk kompetanseplan fase 2 Rapport fra regional prosjektgruppe Helse Nord RHF Februar 2014 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 1 Innledning... 7 1.1 Bakgrunn og mandat... 7 1.1.1 Prosjektorganisering...

Detaljer

Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014

Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014 Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014 28.06.2013 INNHOLD Søknad om forskningsmidler for 2014... 2 1 Hvem kan søke om midler?... 3 1.1 Søkers kvalifikasjoner og forpliktelser... 3 1.2

Detaljer

Søknadsveileder Forskningsmidler i Helse Nord for 2015

Søknadsveileder Forskningsmidler i Helse Nord for 2015 Søknadsveileder Forskningsmidler i Helse Nord for 2015 Dato: 16.6.2014 (oppdatert 20.6.2014) Innholdsfortegnelse 1. Søknad om forskningsmidler for 2015... 3 2. Hvem kan søke om midler?... 5 2.1 Søkers

Detaljer

Undervisningsstrategi del 2

Undervisningsstrategi del 2 Undervisningsstrategi del 2 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0200 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-+../

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord-Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord-Norge NY VERSJON pr 31.1.2013 Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 28. og 29. april 2013 Kl.: 19.30 til ca. 21.30, dag 1 08.30 til ca. 12.00, dag 2 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Møtedato: 29. april

Detaljer

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Veileder til forskningsutvalgene Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Dato: 18.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunnsinformasjon... 4 1.1 Helse Nords forskningsstrategi... 4 1.2 Forskningsutvalgenes

Detaljer

Helsefagutdanning i Helse Nord. Rapport fra et arbeidsutvalg oppnevnt av Høgskolesamarbeidet

Helsefagutdanning i Helse Nord. Rapport fra et arbeidsutvalg oppnevnt av Høgskolesamarbeidet Helsefagutdanning i Helse Nord Rapport fra et arbeidsutvalg oppnevnt av Høgskolesamarbeidet Utgitt av: Helse Nord RHF Dato: 23. januar 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Arbeidsutvalg...

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 12. juni 2014 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 12. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 64 46 01. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 64 46 01. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 15.09.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Sommarøy Arctic hotell Møtedato: 23.09.2015 Tidspunkt: 10.00-14.15 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 8. november 2006 Kl.: 09.30 til ca. 13.00 Sted: Helse Nord RHF s lokaler Sjøgata 10, Bodø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse:

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Høringsuttalelser: Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen

Høringsuttalelser: Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen Høringsuttalelser: Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen Pr. 04.11.2013 Høringsuttalelser til Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen sortert etter

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200400457-41 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten En midtveisevaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenesten Fredrik Niclas Piro Agnete Vabø

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 16. september 2015 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu hotel, Tromsø Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Høring - Finnmark som utdanningsarena i medisinstudiet ved UiT Norges arktiske universitet

Høring - Finnmark som utdanningsarena i medisinstudiet ved UiT Norges arktiske universitet U T NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Det helsevitenskapelige fakultet Deres ref.- Vår ref.: 2013/385 Dato: 12.03.2014 I følge liste Høring - Finnmark som utdanningsarena i medisinstudiet ved UiT Norges arktiske

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg Møtedato Høgskolestyret 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet i

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg 51/12 Høgskolestyret Møtedato 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 5. juni 2013 Kl.: 10.00 til ca. 15.00 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 5. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato:

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORCE Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORGE Innhold 1. Sammendrag 2. Strategisk forankring 3. Mål 4. Tolking av strategisk forankring

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2005 200400457-106 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

I arbeidet med den nasjonale strategien skal Helsedirektoratet ta utgangspunkt i gjeldende regelverk.

I arbeidet med den nasjonale strategien skal Helsedirektoratet ta utgangspunkt i gjeldende regelverk. Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten Mandat for oppdrag Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at den nasjonale utredningen om persontilpasset medisin gjennomført av de regionale

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte 2. mai 2013 Tid: 2. mai 2013 kl. 10.00-15.00 Sted: Rica Hell Hotell ved Trondheim Lufthavn, Værnes Tilstede: Stig A. Slørdahl (leder)

Detaljer