Forslag til tematisk revidering av næringsareal i kommuneplanens arealdel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til tematisk revidering av næringsareal i kommuneplanens arealdel"

Transkript

1 Forslag til tematisk revidering av næringsareal i kommuneplanens arealdel Gjennomgang av areal med konsekvensvurdering HØRINGSUTKAST JUNI 2015 Eigersund kommune

2 3.0 Vurdering av næringsareal med konsekvensutredning 3.1 Gjennomgang av eksisterende næringsarealer som ikke er regulert eller som vurderes omgjort til andre næringsformål Nr. 1 Hovland - utvidelse Eier Gnr./Bnr. Hvor Fakta Eigersund kommune 8/22 mfl. Eigerøy-Hovland 1. Eierforhold Hovedsakelig Eigersund kommune, noe privat 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Fremtidig industri/kontor og lager ikke støyende 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: Fremtidig industri/kontor og lager 4. Reguleringsplan for området: Ikke ferdigstilt 5. Arealkategori i reguleringsplan: Industri, kontor og lager 6. Krav om reguleringsplan?: Ja 7. Samlet størrelse på arealet: 57 daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Åpen fastmark/skog, sjø m.m 9. Helningsgrad/solforhold Deler er flatt, deler er kupert flere nivå 10. Vegetasjon Skog, åpen fastmark, næringsarealer 11. Topografi Varierende 12. Adkomst Via kommunal veg nye avkjørsler/sanering må vurderes i forbindelse med områderegulering 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Ja ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred

3 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras 17. Elveflom x 2 3 Utredes og ivaretas som en del av regpl i egen fagrapport 18. Tidevannsflom 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder x Nedbørutsatte områder x 2 3 Utredes som en del av regpl Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag x 2 3 Må utredes i egen fagrapport. Er ikke kjent med noe. 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk Ikke registrert. 27. Vassdragsområder x 2 2 Må gjennomføres fagkyndig vurdering. 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; Ikke støyende industri 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) Ikke relevant. 47. Avfallsbehandling Ikke relevant. 48. Ulykke med farlig gods Ikke relevant.

4 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Ikke relevant. Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler 51. Ulykke med gående/syklende x 2 2 Det er ikke fortau/gs langs kommunal veg frem til området 52. Andre ulykkes punkter Ikke registrert. Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Ikke aktuelt Konklusjon: Arealet anbefales å bli liggende i kommuneplanen slik som i gjeldende kommuneplan. IKL Det er et omfattende arbeid å få dette byggeklart medfører omfattende terrengbearbeiding og utfylling. Må sees i sammenheng med foreslått utvidelse. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

5 Nr. 2 Kaupanes Eier Gnr./Bnr. Hvor Fakta Eigersund kommune 8/22 mfl. Eigerøy-Kaupanes 1. Eierforhold Hovedsakelig Eigersund kommune, noe privat 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Industri/havn/kontor/lager 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: Industri/havn/kontor/lager 4. Reguleringsplan for området: Startet opp 5. Arealkategori i reguleringsplan: Industri, havn 6. Krav om reguleringsplan?: Ja 7. Samlet størrelse på arealet: Ca. 600 daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Åpen fastmark/sjø 9. Helningsgrad/solforhold Hovedsakelig flatt 10. Vegetasjon Åpen fastmark 11. Topografi Flatt 12. Adkomst Via kommunal veg ikke ny avkjørsel til hovedveg 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Ja ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras 17. Elveflom Ikke kjent med

6 18. Tidevannsflom x 2 3 Utredes som en del av regpl 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder x Nedbørutsatte områder x 2 3 Utredes som en del av regpl Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk 27. Vassdragsområder nioe. Ikke registrert. 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 3 3 To områder langs fylkesvegen., samt 4 enkeltpunkt. En antar at noen av disse er forsvunnet. Må søke om frigjøring av et område samt to punkt 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; x 2 3 Må utredes av fagkyndig i forbindelse med videre detaljplanleggi ng. 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling x 2 3 Må utredes av fagkyndig i forbindelse med videre detaljplanleggi ng. Andre farlige/spesielle områder/forhold

7 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) Transport Ikke relevant. 47. Avfallsbehandling x 3 3 Det er etablert fragmenterings anlegg i området med egen konsesjon som må hensyntas. 48. Ulykke med farlig gods Ikke relevant. 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler Ikke relevant. 51. Ulykke med gående/syklende x 2 2 Det er ikke fortau/gs langs kommunal veg frem til området 52. Andre ulykkes punkter Ikke registrert. Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: Arealet anbefales å bli liggende i kommuneplanen slik som i gjeldende kommuneplan. IKL med tilhørende bestemmelse; «Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

8 Nr. 3 Tengs Eier Privat Gnr./Bnr. 48/10 Hvor Tengs Fakta 1. Eierforhold Privat 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Lett industri, arealkrevende forretning (bil m.m.) 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: Fremtidig industri/kontor/forretning og lager 4. Reguleringsplan for området: 20 daa er regulert, 50 daa. Er ikke regulert 5. Arealkategori i reguleringsplan: Industri, kontor og lager 6. Krav om reguleringsplan?: Ja 7. Samlet størrelse på arealet: Ca. 60 daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Åpen fastmark/skog, fjell m.m 9. Helningsgrad/solforhold Deler er flatt, deler er kupert 10. Vegetasjon Skog, åpen fastmark 11. Topografi Varierende 12. Adkomst Via eksisterende kommunal veg som må forlenges. 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Ja ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred

9 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras 17. Elveflom Tidevannsflom 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder 22. Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart Ingen kjente 26. Landskapsvern/estetikk x 2 3 Særlige hensyn må tas til Tengselva/Bjer kreimsvassdrag et ved vurdering av høyder m.m Vassdragsområder x 2 3 Nærhet til Tengselven må utredes i forbindelse med reg.pl. 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) 47. Avfallsbehandling 48. Ulykke med farlig gods 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området

10 Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler 51. Ulykke med gående/syklende 52. Andre ulykkes punkter Ikke registrert. Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: Arealet anbefales å bli liggende i kommuneplanen slik som i gjeldende kommuneplan. IKL. Det er et fremtidig utvidelsesområde av eksisterende næringsområde på Tengs på om lag 60 daa. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

11 Nr. 4 Tengsbakkane Eier Privat Gnr./Bnr. 49/1 Hvor Fakta Egersund-.Tengsbakkane 1. Eierforhold Privat 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Fremtidig industri/kontor og lager støyende virksomhet 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: Fremtidig industri/kontor og lager støyende virksomhet 4. Reguleringsplan for området: Nei 5. Arealkategori i reguleringsplan: 6. Krav om reguleringsplan?: Ja med KU 7. Samlet størrelse på arealet: Ca. 70 daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Åpen fastmark 9. Helningsgrad/solforhold Hovedsakelig flatt, noe kupert 10. Vegetasjon Åpen fastmark 11. Topografi Flatt, noe kupert 12. Adkomst Ny avkjørsel -avkjørselskrav fra Statens Vegvesen innarbeidet som bestemmelse i kommuneplanen. 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Nei, må føres opp fra Tengs ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras 17. Elveflom Tidevannsflom 19. Radongass Ikke registrert.

12 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder 22. Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk 27. Vassdragsområder 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk Ingen kjente 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) 47. Avfallsbehandling 48. Ulykke med farlig gods 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler 51. Ulykke med gående/syklende x 2 3 Det er ikke fortau/gs langs fylkesveg frem til området 52. Andre ulykkes punkter Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: Blir liggende i planen frem til neste hovedrevidering, tas da ut dersom det ikke er startet opp regulering. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

13 Nr. 5 Eigestad IKL12.1 Eier Gnr./Bnr. Hvor Fakta Privat 109/4 mfl Helleland-Eigestad 55. Eierforhold Privat 56. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: LNF 57. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: Fremtidig industri/kontor og lager IKL Reguleringsplan for området: Nei 59. Arealkategori i reguleringsplan: 60. Krav om reguleringsplan?: Ja med KU 61. Samlet størrelse på arealet: Ca. 200 daa. Beskrivelse av området 62. Grunnforhold Åpen fastmark, berggrunn m.m 63. Helningsgrad/solforhold Varierende 64. Vegetasjon Varierende 65. Topografi Varierende 66. Adkomst Er avhengig av etablering av planfritt kryss fra E Er offentlig vann og avløp etablert til området? Nei ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 68. Masseras/-skred 69. Snø-/isras Ikke kjent 70. Flomras 71. Elveflom 1 1

14 72. Tidevannsflom 73. Radongass Ikke registrert. 74. Vær, vind m.m. 75. Vindutsatte områder 76. Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag 78. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 79. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 80. Landskapsvern/estetikk 81. Vassdragsområder 82. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 83. Vakre landskap 84. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk Ingen kjente 85. Område for idrett/lek 86. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 87. Vei, bru, knutepunkt 88. Havn, kaianlegg 89. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 90. Forsyning kraft, vann 91. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 92. Industri 93. Bolig 94. Landbruk 95. Akutt forurensning 96. Støv og støy; 97. Forurensning i sjø 98. Forurenset grunn 99. Høyspentlinje/EMS/Stråling Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 100. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) 101. Avfallsbehandling 102. Ulykke med farlig gods 103. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet 104. Ulykke i av-/påkjørsler 105. Ulykke med gående/syklende x 2 3 Det er ikke fortau/gs langs fylkesveg frem til området 106. Andre ulykkes punkter Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 107. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 108. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: Anbefales tatt ut av planen da det ikke kan realiseres før Eigestad IKL12 er ferdig utbygd. Kan vurderes lagt inn igjen på et senere tidspunkt. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

15 Nr. 6 Hellvik stasjon Eier Gnr./Bnr. Hvor Fakta Privat 59/35 mfl. Hellvik-Område ved jernbanestasjonen 1. Eierforhold Privat/offentlig 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Fremtidig /kontor og lager/offentlig trafikkområde-jernbane 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: Eksisterende /kontor og lager/jernbane 4. Reguleringsplan for området: Nei 5. Arealkategori i reguleringsplan: 6. Krav om reguleringsplan?: Ja 7. Samlet størrelse på arealet: Ca daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Åpen fastmark m.m. 9. Helningsgrad/solforhold Forholdsvis flatt, skrånende mot sjøen 10. Vegetasjon Åpen fastmark, noe skog 11. Topografi Flatt, men skrånende mot vassdraget 12. Adkomst Via kommunal veg ikke ny avkjørsel 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Ja ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras 17. Elveflom Tidevannsflom

16 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder 22. Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk 27. Vassdragsområder 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk X 2 3 Artstype Må uttredes i forbindelse med detaljregulerin g. Ingen kjente 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) 47. Avfallsbehandling 48. Ulykke med farlig gods 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler 51. Ulykke med gående/syklende 52. Andre ulykkes punkter x 2 3 Det er ikke fortau/gs langs veg frem til området

17 Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: Arealet anbefales å bli liggende i kommuneplanen slik som i gjeldende kommuneplan. Det er en strategisk viktig lokalisering for fremtidig kontorlokaler på Hellvik, med svært god lokalisering i forhold til jernbanen og fremtidig dobbeltspor. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

18 Nr. 7 Mjåsund Eier Gnr./Bnr. Hvor Fakta Privat, Eigersund kommune 60/358 mfl Hellvik - Lunhuplen 1. Eierforhold Privat, Eigersund kommune 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: LNF 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: Fremtidig industri og lager IL 4. Reguleringsplan for området: Nei 5. Arealkategori i reguleringsplan: 6. Krav om reguleringsplan?: Ja med KU 7. Samlet størrelse på arealet: Ca. 124 daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Åpen fastmark, myr, berggrunn m.m 9. Helningsgrad/solforhold Varierende 10. Vegetasjon Varierende 11. Topografi Varierende 12. Adkomst Adkomst og veg må utbedres i dårlig forfatning. 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Nei ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras 17. Elveflom Tidevannsflom

19 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder 22. Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder x 2 3 Stor myr blir berørt. 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk 27. Vassdragsområder 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) 47. Avfallsbehandling 48. Ulykke med farlig gods 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler x 2 3 Krysset mot fylkesvegen må utbedres, er dårlig. 51. Ulykke med gående/syklende x 2 3 Det er ikke fortau/gs langs fylkesveg frem til området 52. Andre ulykkes punkter x 2 3 Mjåsuindveien er generelt smal og i dårlig forfatning, Den

20 Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas må oppgraderes i tråd med vegnormalen med fortau frem til Fv. Konklusjon: Anbefales tatt ut av planen da det kreves mye ny infrastruktur for å få bygd ut arealet herunder ny veg m/ fortau samt offentlig vann og avløp. Kan vurderes lagt inn igjen ved en senere revidering dersom det blir aktuelt. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

21 Nr. 8 Færevik endring fra havbruk til reiseliv Eier Gnr./Bnr. Hvor Fakta Privat 60/358 mfl Eigerøy - Færevik 1. Eierforhold Privat, Eigersund kommune 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Reiseliv 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: LNF 4. Reguleringsplan for området: Ja 5. Arealkategori i reguleringsplan: Landbasert havbruk 6. Krav om reguleringsplan?: Ja 7. Samlet størrelse på arealet: Ca. 11 daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Åpen fastmark, berggrunn m.m 9. Helningsgrad/solforhold Varierende 10. Vegetasjon Varierende 11. Topografi Varierende 12. Adkomst Regulert adkomst, men er ikke fult ut opparbeidet 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Ja ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras 17. Elveflom Tidevannsflom x 3 3 Egen rapport

22 er utarbeidet i forbindelse med reguleringsplan for havbruk. 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder x Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag x 2 3 Hele området ligger i 100-m beltet. Er godkjent og regulert til landbasert havbruk. Det er foretatt inngrep. 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk 27. Vassdragsområder 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 2 3 Truet art i nærområdet jfr. temakart Rogaland. 29. Vakre landskap x 2 3 Vakre landskap - fylkesinteresse 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk/havbruk x 3 3 Vil umuliggjøre etablering av havbruk på land og i tilhørendeomr åder i sjø. 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling Andre farlige/spesielle områder/forhold 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv)

23 47. Avfallsbehandling Transport 48. Ulykke med farlig gods 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler 51. Ulykke med gående/syklende 52. Andre ulykkes punkter Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: Arealet anbefales ikke å bli endret rådmannen viser til at dette er det eneste arealet er i kommuneplanen som er sikret for landbasert havbruk med tilhørende areal satt av i sjøen. En viser til at kommunen brukte om lag 6 millioner på å flytte renseanlegget for denne delen av Eigerøy til Ystebrød etter protester fra selskapet som stod bak renseanlegget. En vurderer at det er viktig å holde på denne lokaliteten, da det er den eneste lokaliteten som er sikret i kommuneplanen. Arealet blir anbefalt vist som i eksisterende område for landbasert havbruk LH1 Kommuneplanutvalget: Arealet ble endret til kombinasjon Landbasert havbruk (LH1) i kombinasjon med Reiseliv

24 3.2 Vurdering av utvidelse av eksisterende næringsarealer Nr. 8 Tengs Eier Gnr./Bnr. Hvor Fakta Privat 48/2 mfl. Egersund-Tengs 1. Eierforhold Privat 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Industri, kontor og lager 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: LNF-L. kulturminne. Fareområde-sprenging 4. Reguleringsplan for området: Nei 5. Arealkategori i reguleringsplan: - 6. Krav om reguleringsplan?: Ja med KU 7. Samlet størrelse på arealet: Ca daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Åpen fastmark, berggrunn 9. Helningsgrad/solforhold Hovedsakelig flatt, mne noe kupert 10. Vegetasjon Åpen fastmark, noe trær 11. Topografi Forholdsvis flatt, men med litt kupert terreng 12. Adkomst Via kommunal veg rundkjøring må etableres 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Ja, til industriområdet på Tengs. ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras

25 17. Elveflom Tidevannsflom 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder 22. Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag x 3 3 Deler ligger til verna vassdrag- Bjerkreimsvass draget 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart x 3 3 Lakseførende vassdrag 26. Landskapsvern/estetikk x 3 3 Omfattes av område med høy landskapsverdi av nasjonal interesse 27. Vassdragsområder 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn Kjerneområde for landbruk 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling x 2 3 Høyspent går gjennom området. Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) 47. Avfallsbehandling 48. Ulykke med farlig gods 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området x 3 3 Deler ligger innforbi hensynssone fareområde - dynamittlager

26 Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler 51. Ulykke med gående/syklende 52. Andre ulykkes punkter Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: Dette er et område som vurdert utifra arrondering og lokalisering hadde egnet seg svært godt som utvidelse av næringsområdet på Tengs. Samtidig er dette et aktivt jordbruksområde og er vist som kjerneområde for landbruk. Det er knyttet en rekke arealkonflikter til området som ev. må finne sin løsning i en reguleringsplan. Rådmannen vurderer at konflikten blir svært stor og fraråder at det vises som fremtidig næringsareal. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

27 Nr. 9 Aker - utvidelse I Eier Privat Gnr./Bnr. 8/36 Hvor Fakta Eigerøy- 1. Eierforhold Privat - Aker 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Fremtidig industri/kontor og lager 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: Eksisterende industri/båndlegging etter andre lover 4. Reguleringsplan for området: Ja 5. Arealkategori i reguleringsplan: Frilufstområde/bevaringsområde kulturminner 6. Krav om reguleringsplan?: Ja 7. Samlet størrelse på arealet: 29 daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Åpen fastmark/skog, sjø m.m 9. Helningsgrad/solforhold Deler er flatt, deler er kupert flere nivå 10. Vegetasjon Skog, åpen fastmark, næringsarealer 11. Topografi Varierende 12. Adkomst Via kommunal veg nye avkjørsler/sanering må vurderes i forbindelse med områderegulering 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Ja ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras 17. Elveflom

28 18. Tidevannsflom 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder 22. Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk Ikke registrert. 27. Vassdragsområder Må gjennomføres fagkyndig vurdering. 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 3 3 Det er registrert kulturminner i området og er i gjelende reg.pl regulert til bevaringsområ de. Må søkes frigjort. 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; Ikke støyende industri 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling x 2 2 Må utredes i reg.pl. Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) Ikke relevant. 47. Avfallsbehandling Ikke relevant. 48. Ulykke med farlig gods Ikke relevant. 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Ikke relevant.

29 Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler 51. Ulykke med gående/syklende 52. Andre ulykkes punkter Ikke registrert. Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: Det anbefales at det blir foreslått å legge området inn i kommuneplanen, men der det må søkes om frigivelse av kulturminner. Rådmannen vurderer at det er viktig å sikre bedriften mulighet for utvidelse. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

30 Nr. 10 Aker - utvidelse II Eier Gnr./Bnr. Hvor Fakta Privat 8/36 mfl. Eigerøy- Hovland 1. Eierforhold Privat - Aker 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Fremtidig industri/kontor og lager 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: Ferdselsområde i sjø, friluftsområde på land. 4. Reguleringsplan for området: Ja 5. Arealkategori i reguleringsplan: Friluftsområde i sjø og vassdrag, grøntstruktur i industriområde 6. Krav om reguleringsplan?: Ja 7. Samlet størrelse på arealet: 21 daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Hovedsakelig sjø, en liten kant står igjen på land som vil bli inkludert 9. Helningsgrad/solforhold Sjø 10. Vegetasjon Sjø 11. Topografi Adkomst Ligger innforbi ISPS området 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Ja ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras x 2 3 Utredes som en del av regpl 17. Elveflom 18. Tidevannsflom

31 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder x 2 3 Utredes som en del av regpl 22. Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag x 3 3 Tiltaket omfatter utfylling i sjø 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk 27. Vassdragsområder x 2 2 Vade-, måkeog alkefugler 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 3 3 Kulturminneo mråde i området. Potensiale for funn i sjøbunn. Påvirkning av nær-liggende kulturminner. Må ev. søkes om frigivelse. 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser x 2 3 Viberodden Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; Ikke støyende industri 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) Ikke relevant. 47. Avfallsbehandling Ikke relevant. 48. Ulykke med farlig gods Ikke relevant. 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet Ikke relevant.

32 50. Ulykke i av-/påkjørsler 51. Ulykke med gående/syklende x 2 2 Det er ikke fortau/gs langs kommunal veg frem til området 52. Andre ulykkes punkter Ikke registrert. Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: Arealet anbefales lagt inn i kommuneplanen. Hensynet til landskap og kulturminner må ivaretas i forbindelse med videre detaljplanlegging og endelig avklaring av formålsgrense vil bli satt etter at planen har vært til offentlig ettersyn. Aker har posisjonert seg innen subsea markedet og har behov for mere areal mot sjø. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

33 Nr. 11 Åsane Egersund Eier Privat Gnr./Bnr. 47/14 Hvor Åsane Fakta 1. Eierforhold Privat 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Fremtidig industri/kontor og lager 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: LNF 4. Reguleringsplan for området: Ja 5. Arealkategori i reguleringsplan: Friluftsområde på land 6. Krav om reguleringsplan?: Ja 7. Beskrivelse av området Samlet størrelse på arealet: Ca 6 daa. 8. Grunnforhold Åpen fastmark/skog/fjell/ur 9. Helningsgrad/solforhold Deler er flatt, og stiger mot en fjellskråning 10. Vegetasjon Skog, åpen fastmark, næringsarealer 11. Topografi Varierende 12. Adkomst Via kommunal veg Må løses i regpl. 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Ja ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred x 2 3 Må utredes av fagkyndig fjellskråning i

34 bakkant. 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras 17. Elveflom 18. Tidevannsflom 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder 22. Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk 27. Vassdragsområder 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk Leveopmråde for rådyr 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; Ikke støyende industri 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) Ligger i nærheten av boligområde og det vil ikke åpnes opp for denne type virksomhet Avfallsbehandling Ikke relevant. 48. Ulykke med farlig gods 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler 51. Ulykke med gående/syklende x 2 3 Det er ikke

35 fortau/gs langs kommunal veg frem til området må etableres. 52. Andre ulykkes punkter Ikke registrert. Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: Arealet anbefales lagt inn som en justering av eksisterende næringsareal. Infrastruktur er tilrettelagt og konfliktnivået vurderes å være lavt. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

36 Nr. 12 Hovland industriområde - utvidelse Eier Gnr./Bnr. Hvor Fakta Privat 9/5 mfl. Eigerøy- Hovland 1. Eierforhold Privat, Eigersund kommune 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Fremtidig industri/kontor og lager ikke støyende 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: Fremtidig industri/kontor og lager 4. Reguleringsplan for området: Ikke ferdigstilt 5. Arealkategori i reguleringsplan: Industri, kontor og lager 6. Krav om reguleringsplan?: Ja 7. Samlet størrelse på arealet: 38 daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Åpen fastmark/skog, sjø m.m 9. Helningsgrad/solforhold Deler er flatt, deler er kupert flere nivå 10. Vegetasjon Skog, åpen fastmark, næringsarealer 11. Topografi Varierende 12. Adkomst Via kommunal veg ikke ny avkjørsel 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Ja ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred x 2 3 Må utredes i reg.pl 15. Snø-/isras x 2 3 Må utredes 16. Flomras 17. Elveflom x 2 3 Utredes som en del av regpl

37 18. Tidevannsflom 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder x Nedbørutsatte områder x 2 3 Utredes som en del av regpl Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag x 2 2 Ikke mere enn allerede godkjent i eksisterende kommuneplan. 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder x 3 3 Kystlynghei/næ rhet til INON område 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk x 3 3 Hestadvatnet har småsalamande r. Trekke areal i god avstand fra dette. 27. Vassdragsområder x 2 2 Må gjennomføres fagkyndig vurdering. 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK Ikke kjent. 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; Ikke støyende industri 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) Ikke relevant. 47. Avfallsbehandling Ikke relevant. 48. Ulykke med farlig gods Ikke relevant. 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til Ikke relevant.

38 området Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler 51. Ulykke med gående/syklende x 2 2 Det er ikke fortau/gs langs kommunal veg frem til området 52. Andre ulykkes punkter Ikke registrert. Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Ikke aktuelt Konklusjon: Arealet anbefales delvis lagt inn med om lag 40 daa. Deler av området er privat og deler er kommunalt. En viser til at dette vil bli et tiltak som vil medføre omfattende terrenginngrep ogd et må i forbindelse med detaljprosjektering legges stor vekt på hvordan dette skal skje på en måte som ivaretar estetikk på en best mulig måte. De bratteste områdene er ikke tatt med, eller de som ligger i område i influensområdet tilrødlistart. En viser til at det i gjeldende kommuneplan er vist et fremtidig industriområde på om lag 57 daa. og denne utvidelsen vil da føre til at området øker til 97 daa. og vil ligge i forlengelsen av et allerede utbygd industriområde på Hovland. En kan dermed benytte eksisterende infrastruktur. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

39 3.3 Vurdering av nye næringsarealer Nr. 13 Helleland - Krossmoen Eier Privat Gnr./Bnr. 111/13 Hvor Helleland - Krossmoen Fakta 1. Eierforhold Privat 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Fremtidig industri/kontor og lager ikke støyende 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: LNF, LNF-L, hensynssone flom 4. Reguleringsplan for området: Nei 5. Arealkategori i reguleringsplan: - 6. Krav om reguleringsplan?: Ja 7. Samlet størrelse på arealet: 50 daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Åpen fastmark/skog/dyrka mark m.m 9. Helningsgrad/solforhold Forholdsvis flatt 10. Vegetasjon Skog, åpen fastmark, næringsarealer 11. Topografi Forholdsvis flatt 12. Adkomst Utvide eller etablere ny avkjørsel fra Rv Er offentlig vann og avløp etablert til området? Nei, hverken offentlig vann eller avløp ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras 17. Elveflom x 3 3 Utredes som

40 18. Tidevannsflom en del av regpl. Sikker høyde må settes. 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder x Nedbørutsatte områder x 2 3 Utredes som en del av regpl Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag x 2 2 Hellelandsvass draget ligger på andre siden av Rv. 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk Ikke registrert. 27. Vassdragsområder x 2 2 Må gjennomføres fagkyndig vurdering. 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk x Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt Byggelinje Rv må hensyntas vil ta en god del areal jfr. 50 m byggelinje. 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) 47. Avfallsbehandling 48. Ulykke med farlig gods 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området

41 Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler 51. Ulykke med gående/syklende x 2 2 Det er ikke fortau/gs langs Rv. frem til området 52. Andre ulykkes punkter Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: Området ligger strategisk til, men det knytter seg en rekke konflikter til det. Arealet er i dag i bruk som landburksområde og er i kommuneplanen vist delvis som kjerneområde for landbruk. Hele området omfattes av flomsone for 200-års flom, men dette kan løses gjennom bl.a. å heve området slik at sikkerheten ivaretas. Det er ikke etablert vann og avløp til området og dette vil vanskeliggjøre realiseringen. Rådmannen vurderer at arealet ikke blir lagt inn ved denne revideringen. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

42 Nr. 14 Hellleland - Berge Eier Eigersund kommune Gnr./Bnr. 92/24 Hvor Helleland- Berge Fakta 1. Eierforhold Eigersund kommune 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Eksisterende kontor og lager 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: LNF-L 4. Reguleringsplan for området: Nei 5. Arealkategori i reguleringsplan: 6. Krav om reguleringsplan?: Ja 7. Samlet størrelse på arealet: 2-3 daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Åpen fastmark/skog, fjell 9. Helningsgrad/solforhold Relativt flatt der bygningen i dag står. 10. Vegetasjon Lite er allerede utbygd fra gammelt av med lager 11. Topografi Varierende 12. Adkomst Har allerede adkosmt via kommunal veg. 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Ja ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras 17. Elveflom 18. Tidevannsflom 19. Radongass Ikke registrert.

43 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder 22. Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk 27. Vassdragsområder 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder Ikke registrert. x 2 2 Ligger i kjerneområde, men er allerede bebygd. 33. Vei, bru, knutepunkt x 3 3 Eksisterende bygg ligger i konflikt med byggelinje Rv. 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) 47. Avfallsbehandling 48. Ulykke med farlig gods 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler 51. Ulykke med gående/syklende x 2 2 Det er ikke fortau/gs langs kommunal veg frem til området 52. Andre ulykkes punkter Ikke registrert.

44 Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: Arealet anbefales å bli lagt inn i kommuneplanen som et lager og kontor område. Det er en eksisterende base for kommunen som har ligget der i mange år og som betjener Helleland. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

45 Nr.15 Egersund - Slettebø Eier Privat Gnr./Bnr. 45/15 Hvor Egersund - Slettebø Fakta 1. Eierforhold Privat 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Fremtidig industri/kontor og lager 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: LNF-L, flom, hensynssone ras, høyspent 4. Reguleringsplan for området: Nei 5. Arealkategori i reguleringsplan: - 6. Krav om reguleringsplan?: Ja 7. Samlet størrelse på arealet: 60 daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Fyllingsområde, fastmark 9. Helningsgrad/solforhold Deler er flatt, deler er kupert flere nivå 10. Vegetasjon Fastmark, utfylt område 11. Topografi Varierende 12. Adkomst Må etableres ny adkomst fra RV42 i tråd med krav fra SVV. 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Nei, må etableres offentlig vann og avløp til området. ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred x 2 3 Er vist i skrednett, utløpsområde må utredes av fagkyndig. 15. Snø-/isras x 2 3 Vist i skredkartog

46 16. Flomras kommuneplan en må utredes av fagkyndig i forbindelse med regulering Elveflom x 2 3 Utredes som en del av regpl kan sikres ved å bl.a. heve området. 18. Tidevannsflom 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder x Nedbørutsatte områder x 2 3 Utredes som en del av regpl Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag x 2 3 Lakseførende vassdrag går inntil sidelev til helleandselven. 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk x 2 3 Slevelandsåna er en viktig naturtype. 27. Vassdragsområder x 2 2 Må gjennomføres fagkyndig vurdering. 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder x 3 3 Del av område som skal benyttes til dyrka mark når det er utfylt. 33. Vei, bru, knutepunkt x m byggelinje fra Rv. Må hensyntas. 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy;

47 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling x 3 3 Høyspent går gjennom området om må hensyntas i forbindelse med detaljplanleggi ng byggelinje og EMS må vurderees av fagkyndig. Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) Ikke relevant. 47. Avfallsbehandling Ikke relevant. 48. Ulykke med farlig gods Ikke relevant. 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler Ikke relevant. 51. Ulykke med gående/syklende x 2 2 Det er ikke fortau/gs langs veg frem til området må etableres. 52. Andre ulykkes punkter Ikke registrert. Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: En viser til at arealet også tidligere er foreslått lagt inn i kommuneplanen, men det ble da fremmet innsigelse fra Fylkesmannen og det ble derfor tatt ut. En viser til at dette er et område som ligger nært Egersund sentrum og vil kunne bidra med bynært næringsareal. Arealet ligger langs Slevelandsåna og det er flere utfordringer som må løses i forbindelse med ev. detaljregulering av området. Dette gjelder avkjørsel fra riksveg, det må etableres vann og avløp frem til området, gang og sykkelveg må reguleres og forlenges fra eksisterende samt forholdet til Slevelandsåna og høyspent. Det er således et svært krevende område, men rådmannen har valgt å legge det inn, da en vurderer beliggenheten som veldig god både i forhold til overordnet vegnett og nærhet til byen. En viser her til at dette området ligger langs den vedtatte utviklingsaksen for Eigersund kommune jfr. kommunestyrets vedtak i forbindelse med tidligere revidering av kommuneplanen. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

DETALJREGULERING FOR: BIEJORDENE BOLIGOMRÅDE ARENDAL KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR: BIEJORDENE BOLIGOMRÅDE ARENDAL KOMMUNE DETALJREGULERING FOR: BIEJORDENE BOLIGOMRÅDE ARENDAL KOMMUNE UTBYGGER: EiBjor AS UTARBEIDET AV: i samarbeid med DATO: 24.08.11 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER SKISSEPROSJEKT: LANDSKAP: (innspill til revisjon

Detaljer

Planbeskrivelse til reguleringsplanforslag i Trollkleiva Nord, Hallenskog, Røyken kommune

Planbeskrivelse til reguleringsplanforslag i Trollkleiva Nord, Hallenskog, Røyken kommune Planbeskrivelse til reguleringsplanforslag i Trollkleiva Nord, Hallenskog, Røyken kommune Utarbeidet av sivilarkitekt Mnal Randi Slåtten Revidert 03.03.2011 Side 1 av 21 INNHOLD 1.0 INNLEDNING 4 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

ROS-analyse kommunedelplan for Sollihøgda

ROS-analyse kommunedelplan for Sollihøgda ROS-analyse kommunedelplan for Sollihøgda Juni 2015 Definisjoner Risiko = Sannsynlighet X Konsekvens Risikoreduserende tiltak = Forebyggende tiltak X Beredskap (Redusere sannsynlighet for feil) (Redusere

Detaljer

Quatro Invest AS / LPO Arkitekter. ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280. Utgave: 03 Dato: 2010-06-24

Quatro Invest AS / LPO Arkitekter. ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280. Utgave: 03 Dato: 2010-06-24 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280 Utgave: 03 Dato: 2010-06-24 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2754-10 Arkiv: 023723600 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 03.03.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES Plan-ID: 2531 Utarbeidet for Den Læstadianske Forsamling i Bodø Sist revidert den 30.09. 2014 Side 1 av 20 Innhold 1 Sammendrag... 5

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

Statens vegvesen. Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy. Hvaler kommune

Statens vegvesen. Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy. Hvaler kommune Statens vegvesen Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy Hvaler kommune Region øst Østfold 23.09.2011 1 BAKGRUNN 3 1.1 PROBLEMBESKRIVELSE 4 2 OVERORDNET PLANSTATUS 4 2.1 RIKSPOLITISKE

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERI NG KJØPMANNSGATA 7

ROS-ANALYSE DETALJREGULERI NG KJØPMANNSGATA 7 ROS-ANALYSE DETALJREGULERI NG KJØPMANNSGATA 7 Trondheim, 10.07.2013/ Rev.22.10.2013 Jann Fossum 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Planen er utarbeidet av Solem Arkitektur AS

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune. Østre Linje arkitektur og landskap AS Askim feb 2013 BAKGRUNN Formålet med planarbeidet

Detaljer

DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE Oppdragsgiver Denofa Fagforening Rapporttype Planbeskrivelse Prod.: 05-07-2013 Sist rev.: 11-02-2014 DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE 2 PLANBESKRIVELSE 3

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

ROS-ANALYSE. REGULERING AV DELER AV GNR. 82, BNR. 1, STJØRDAL KOMMUNE

ROS-ANALYSE. REGULERING AV DELER AV GNR. 82, BNR. 1, STJØRDAL KOMMUNE ROS-ANALYSE. REGULERING AV DELER AV GNR. 82, BNR. 1, STJØRDAL KOMMUNE INNHOLD 1 Innledning... 1 1.1 Om ROS-analyser... 1 1.2 Metodikk... 2 2 Om tiltaket... 2 3 ROS... 2 3.1 Innledning... 2 3.2 Risikovurdering...

Detaljer

OMRÅDEREGULERING BJONEROA ENKEL ROS

OMRÅDEREGULERING BJONEROA ENKEL ROS Oppdragsgiver Gran kommune Rapporttype ROS 2013-11-13 OMRÅDEREGULERING BJONEROA ENKEL ROS ENKEL ROS 3 (11) OMRÅDEREGULERING BJONEROA ENKEL ROS Oppdragsnr.: 4110147 Oppdragsnavn: Områderegulering Bjoneroa

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

Hof. PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning av arealinnspill. Kommuneplanens arealdel 2015-2027

Hof. PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning av arealinnspill. Kommuneplanens arealdel 2015-2027 Kommuneplanens arealdel 2015-2027 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning av arealinnspill Hof Endret i henhold til endelig vedtak i Kommunestyret 24.02.15 Side 0 Side 1 Innhold 1. Planforutsetninger...

Detaljer