Forslag til tematisk revidering av næringsareal i kommuneplanens arealdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til tematisk revidering av næringsareal i kommuneplanens arealdel"

Transkript

1 Forslag til tematisk revidering av næringsareal i kommuneplanens arealdel Gjennomgang av areal med konsekvensvurdering HØRINGSUTKAST JUNI 2015 Eigersund kommune

2 3.0 Vurdering av næringsareal med konsekvensutredning 3.1 Gjennomgang av eksisterende næringsarealer som ikke er regulert eller som vurderes omgjort til andre næringsformål Nr. 1 Hovland - utvidelse Eier Gnr./Bnr. Hvor Fakta Eigersund kommune 8/22 mfl. Eigerøy-Hovland 1. Eierforhold Hovedsakelig Eigersund kommune, noe privat 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Fremtidig industri/kontor og lager ikke støyende 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: Fremtidig industri/kontor og lager 4. Reguleringsplan for området: Ikke ferdigstilt 5. Arealkategori i reguleringsplan: Industri, kontor og lager 6. Krav om reguleringsplan?: Ja 7. Samlet størrelse på arealet: 57 daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Åpen fastmark/skog, sjø m.m 9. Helningsgrad/solforhold Deler er flatt, deler er kupert flere nivå 10. Vegetasjon Skog, åpen fastmark, næringsarealer 11. Topografi Varierende 12. Adkomst Via kommunal veg nye avkjørsler/sanering må vurderes i forbindelse med områderegulering 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Ja ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred

3 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras 17. Elveflom x 2 3 Utredes og ivaretas som en del av regpl i egen fagrapport 18. Tidevannsflom 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder x Nedbørutsatte områder x 2 3 Utredes som en del av regpl Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag x 2 3 Må utredes i egen fagrapport. Er ikke kjent med noe. 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk Ikke registrert. 27. Vassdragsområder x 2 2 Må gjennomføres fagkyndig vurdering. 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; Ikke støyende industri 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) Ikke relevant. 47. Avfallsbehandling Ikke relevant. 48. Ulykke med farlig gods Ikke relevant.

4 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Ikke relevant. Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler 51. Ulykke med gående/syklende x 2 2 Det er ikke fortau/gs langs kommunal veg frem til området 52. Andre ulykkes punkter Ikke registrert. Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Ikke aktuelt Konklusjon: Arealet anbefales å bli liggende i kommuneplanen slik som i gjeldende kommuneplan. IKL Det er et omfattende arbeid å få dette byggeklart medfører omfattende terrengbearbeiding og utfylling. Må sees i sammenheng med foreslått utvidelse. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

5 Nr. 2 Kaupanes Eier Gnr./Bnr. Hvor Fakta Eigersund kommune 8/22 mfl. Eigerøy-Kaupanes 1. Eierforhold Hovedsakelig Eigersund kommune, noe privat 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Industri/havn/kontor/lager 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: Industri/havn/kontor/lager 4. Reguleringsplan for området: Startet opp 5. Arealkategori i reguleringsplan: Industri, havn 6. Krav om reguleringsplan?: Ja 7. Samlet størrelse på arealet: Ca. 600 daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Åpen fastmark/sjø 9. Helningsgrad/solforhold Hovedsakelig flatt 10. Vegetasjon Åpen fastmark 11. Topografi Flatt 12. Adkomst Via kommunal veg ikke ny avkjørsel til hovedveg 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Ja ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras 17. Elveflom Ikke kjent med

6 18. Tidevannsflom x 2 3 Utredes som en del av regpl 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder x Nedbørutsatte områder x 2 3 Utredes som en del av regpl Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk 27. Vassdragsområder nioe. Ikke registrert. 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 3 3 To områder langs fylkesvegen., samt 4 enkeltpunkt. En antar at noen av disse er forsvunnet. Må søke om frigjøring av et område samt to punkt 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; x 2 3 Må utredes av fagkyndig i forbindelse med videre detaljplanleggi ng. 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling x 2 3 Må utredes av fagkyndig i forbindelse med videre detaljplanleggi ng. Andre farlige/spesielle områder/forhold

7 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) Transport Ikke relevant. 47. Avfallsbehandling x 3 3 Det er etablert fragmenterings anlegg i området med egen konsesjon som må hensyntas. 48. Ulykke med farlig gods Ikke relevant. 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler Ikke relevant. 51. Ulykke med gående/syklende x 2 2 Det er ikke fortau/gs langs kommunal veg frem til området 52. Andre ulykkes punkter Ikke registrert. Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: Arealet anbefales å bli liggende i kommuneplanen slik som i gjeldende kommuneplan. IKL med tilhørende bestemmelse; «Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

8 Nr. 3 Tengs Eier Privat Gnr./Bnr. 48/10 Hvor Tengs Fakta 1. Eierforhold Privat 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Lett industri, arealkrevende forretning (bil m.m.) 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: Fremtidig industri/kontor/forretning og lager 4. Reguleringsplan for området: 20 daa er regulert, 50 daa. Er ikke regulert 5. Arealkategori i reguleringsplan: Industri, kontor og lager 6. Krav om reguleringsplan?: Ja 7. Samlet størrelse på arealet: Ca. 60 daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Åpen fastmark/skog, fjell m.m 9. Helningsgrad/solforhold Deler er flatt, deler er kupert 10. Vegetasjon Skog, åpen fastmark 11. Topografi Varierende 12. Adkomst Via eksisterende kommunal veg som må forlenges. 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Ja ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred

9 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras 17. Elveflom Tidevannsflom 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder 22. Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart Ingen kjente 26. Landskapsvern/estetikk x 2 3 Særlige hensyn må tas til Tengselva/Bjer kreimsvassdrag et ved vurdering av høyder m.m Vassdragsområder x 2 3 Nærhet til Tengselven må utredes i forbindelse med reg.pl. 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) 47. Avfallsbehandling 48. Ulykke med farlig gods 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området

10 Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler 51. Ulykke med gående/syklende 52. Andre ulykkes punkter Ikke registrert. Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: Arealet anbefales å bli liggende i kommuneplanen slik som i gjeldende kommuneplan. IKL. Det er et fremtidig utvidelsesområde av eksisterende næringsområde på Tengs på om lag 60 daa. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

11 Nr. 4 Tengsbakkane Eier Privat Gnr./Bnr. 49/1 Hvor Fakta Egersund-.Tengsbakkane 1. Eierforhold Privat 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Fremtidig industri/kontor og lager støyende virksomhet 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: Fremtidig industri/kontor og lager støyende virksomhet 4. Reguleringsplan for området: Nei 5. Arealkategori i reguleringsplan: 6. Krav om reguleringsplan?: Ja med KU 7. Samlet størrelse på arealet: Ca. 70 daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Åpen fastmark 9. Helningsgrad/solforhold Hovedsakelig flatt, noe kupert 10. Vegetasjon Åpen fastmark 11. Topografi Flatt, noe kupert 12. Adkomst Ny avkjørsel -avkjørselskrav fra Statens Vegvesen innarbeidet som bestemmelse i kommuneplanen. 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Nei, må føres opp fra Tengs ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras 17. Elveflom Tidevannsflom 19. Radongass Ikke registrert.

12 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder 22. Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk 27. Vassdragsområder 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk Ingen kjente 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) 47. Avfallsbehandling 48. Ulykke med farlig gods 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler 51. Ulykke med gående/syklende x 2 3 Det er ikke fortau/gs langs fylkesveg frem til området 52. Andre ulykkes punkter Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: Blir liggende i planen frem til neste hovedrevidering, tas da ut dersom det ikke er startet opp regulering. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

13 Nr. 5 Eigestad IKL12.1 Eier Gnr./Bnr. Hvor Fakta Privat 109/4 mfl Helleland-Eigestad 55. Eierforhold Privat 56. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: LNF 57. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: Fremtidig industri/kontor og lager IKL Reguleringsplan for området: Nei 59. Arealkategori i reguleringsplan: 60. Krav om reguleringsplan?: Ja med KU 61. Samlet størrelse på arealet: Ca. 200 daa. Beskrivelse av området 62. Grunnforhold Åpen fastmark, berggrunn m.m 63. Helningsgrad/solforhold Varierende 64. Vegetasjon Varierende 65. Topografi Varierende 66. Adkomst Er avhengig av etablering av planfritt kryss fra E Er offentlig vann og avløp etablert til området? Nei ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 68. Masseras/-skred 69. Snø-/isras Ikke kjent 70. Flomras 71. Elveflom 1 1

14 72. Tidevannsflom 73. Radongass Ikke registrert. 74. Vær, vind m.m. 75. Vindutsatte områder 76. Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag 78. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 79. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 80. Landskapsvern/estetikk 81. Vassdragsområder 82. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 83. Vakre landskap 84. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk Ingen kjente 85. Område for idrett/lek 86. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 87. Vei, bru, knutepunkt 88. Havn, kaianlegg 89. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 90. Forsyning kraft, vann 91. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 92. Industri 93. Bolig 94. Landbruk 95. Akutt forurensning 96. Støv og støy; 97. Forurensning i sjø 98. Forurenset grunn 99. Høyspentlinje/EMS/Stråling Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 100. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) 101. Avfallsbehandling 102. Ulykke med farlig gods 103. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet 104. Ulykke i av-/påkjørsler 105. Ulykke med gående/syklende x 2 3 Det er ikke fortau/gs langs fylkesveg frem til området 106. Andre ulykkes punkter Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 107. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 108. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: Anbefales tatt ut av planen da det ikke kan realiseres før Eigestad IKL12 er ferdig utbygd. Kan vurderes lagt inn igjen på et senere tidspunkt. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

15 Nr. 6 Hellvik stasjon Eier Gnr./Bnr. Hvor Fakta Privat 59/35 mfl. Hellvik-Område ved jernbanestasjonen 1. Eierforhold Privat/offentlig 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Fremtidig /kontor og lager/offentlig trafikkområde-jernbane 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: Eksisterende /kontor og lager/jernbane 4. Reguleringsplan for området: Nei 5. Arealkategori i reguleringsplan: 6. Krav om reguleringsplan?: Ja 7. Samlet størrelse på arealet: Ca daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Åpen fastmark m.m. 9. Helningsgrad/solforhold Forholdsvis flatt, skrånende mot sjøen 10. Vegetasjon Åpen fastmark, noe skog 11. Topografi Flatt, men skrånende mot vassdraget 12. Adkomst Via kommunal veg ikke ny avkjørsel 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Ja ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras 17. Elveflom Tidevannsflom

16 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder 22. Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk 27. Vassdragsområder 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk X 2 3 Artstype Må uttredes i forbindelse med detaljregulerin g. Ingen kjente 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) 47. Avfallsbehandling 48. Ulykke med farlig gods 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler 51. Ulykke med gående/syklende 52. Andre ulykkes punkter x 2 3 Det er ikke fortau/gs langs veg frem til området

17 Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: Arealet anbefales å bli liggende i kommuneplanen slik som i gjeldende kommuneplan. Det er en strategisk viktig lokalisering for fremtidig kontorlokaler på Hellvik, med svært god lokalisering i forhold til jernbanen og fremtidig dobbeltspor. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

18 Nr. 7 Mjåsund Eier Gnr./Bnr. Hvor Fakta Privat, Eigersund kommune 60/358 mfl Hellvik - Lunhuplen 1. Eierforhold Privat, Eigersund kommune 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: LNF 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: Fremtidig industri og lager IL 4. Reguleringsplan for området: Nei 5. Arealkategori i reguleringsplan: 6. Krav om reguleringsplan?: Ja med KU 7. Samlet størrelse på arealet: Ca. 124 daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Åpen fastmark, myr, berggrunn m.m 9. Helningsgrad/solforhold Varierende 10. Vegetasjon Varierende 11. Topografi Varierende 12. Adkomst Adkomst og veg må utbedres i dårlig forfatning. 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Nei ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras 17. Elveflom Tidevannsflom

19 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder 22. Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder x 2 3 Stor myr blir berørt. 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk 27. Vassdragsområder 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) 47. Avfallsbehandling 48. Ulykke med farlig gods 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler x 2 3 Krysset mot fylkesvegen må utbedres, er dårlig. 51. Ulykke med gående/syklende x 2 3 Det er ikke fortau/gs langs fylkesveg frem til området 52. Andre ulykkes punkter x 2 3 Mjåsuindveien er generelt smal og i dårlig forfatning, Den

20 Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas må oppgraderes i tråd med vegnormalen med fortau frem til Fv. Konklusjon: Anbefales tatt ut av planen da det kreves mye ny infrastruktur for å få bygd ut arealet herunder ny veg m/ fortau samt offentlig vann og avløp. Kan vurderes lagt inn igjen ved en senere revidering dersom det blir aktuelt. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

21 Nr. 8 Færevik endring fra havbruk til reiseliv Eier Gnr./Bnr. Hvor Fakta Privat 60/358 mfl Eigerøy - Færevik 1. Eierforhold Privat, Eigersund kommune 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Reiseliv 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: LNF 4. Reguleringsplan for området: Ja 5. Arealkategori i reguleringsplan: Landbasert havbruk 6. Krav om reguleringsplan?: Ja 7. Samlet størrelse på arealet: Ca. 11 daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Åpen fastmark, berggrunn m.m 9. Helningsgrad/solforhold Varierende 10. Vegetasjon Varierende 11. Topografi Varierende 12. Adkomst Regulert adkomst, men er ikke fult ut opparbeidet 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Ja ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras 17. Elveflom Tidevannsflom x 3 3 Egen rapport

22 er utarbeidet i forbindelse med reguleringsplan for havbruk. 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder x Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag x 2 3 Hele området ligger i 100-m beltet. Er godkjent og regulert til landbasert havbruk. Det er foretatt inngrep. 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk 27. Vassdragsområder 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 2 3 Truet art i nærområdet jfr. temakart Rogaland. 29. Vakre landskap x 2 3 Vakre landskap - fylkesinteresse 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk/havbruk x 3 3 Vil umuliggjøre etablering av havbruk på land og i tilhørendeomr åder i sjø. 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling Andre farlige/spesielle områder/forhold 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv)

23 47. Avfallsbehandling Transport 48. Ulykke med farlig gods 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler 51. Ulykke med gående/syklende 52. Andre ulykkes punkter Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: Arealet anbefales ikke å bli endret rådmannen viser til at dette er det eneste arealet er i kommuneplanen som er sikret for landbasert havbruk med tilhørende areal satt av i sjøen. En viser til at kommunen brukte om lag 6 millioner på å flytte renseanlegget for denne delen av Eigerøy til Ystebrød etter protester fra selskapet som stod bak renseanlegget. En vurderer at det er viktig å holde på denne lokaliteten, da det er den eneste lokaliteten som er sikret i kommuneplanen. Arealet blir anbefalt vist som i eksisterende område for landbasert havbruk LH1 Kommuneplanutvalget: Arealet ble endret til kombinasjon Landbasert havbruk (LH1) i kombinasjon med Reiseliv

24 3.2 Vurdering av utvidelse av eksisterende næringsarealer Nr. 8 Tengs Eier Gnr./Bnr. Hvor Fakta Privat 48/2 mfl. Egersund-Tengs 1. Eierforhold Privat 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Industri, kontor og lager 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: LNF-L. kulturminne. Fareområde-sprenging 4. Reguleringsplan for området: Nei 5. Arealkategori i reguleringsplan: - 6. Krav om reguleringsplan?: Ja med KU 7. Samlet størrelse på arealet: Ca daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Åpen fastmark, berggrunn 9. Helningsgrad/solforhold Hovedsakelig flatt, mne noe kupert 10. Vegetasjon Åpen fastmark, noe trær 11. Topografi Forholdsvis flatt, men med litt kupert terreng 12. Adkomst Via kommunal veg rundkjøring må etableres 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Ja, til industriområdet på Tengs. ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras

25 17. Elveflom Tidevannsflom 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder 22. Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag x 3 3 Deler ligger til verna vassdrag- Bjerkreimsvass draget 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart x 3 3 Lakseførende vassdrag 26. Landskapsvern/estetikk x 3 3 Omfattes av område med høy landskapsverdi av nasjonal interesse 27. Vassdragsområder 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn Kjerneområde for landbruk 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling x 2 3 Høyspent går gjennom området. Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) 47. Avfallsbehandling 48. Ulykke med farlig gods 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området x 3 3 Deler ligger innforbi hensynssone fareområde - dynamittlager

26 Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler 51. Ulykke med gående/syklende 52. Andre ulykkes punkter Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: Dette er et område som vurdert utifra arrondering og lokalisering hadde egnet seg svært godt som utvidelse av næringsområdet på Tengs. Samtidig er dette et aktivt jordbruksområde og er vist som kjerneområde for landbruk. Det er knyttet en rekke arealkonflikter til området som ev. må finne sin løsning i en reguleringsplan. Rådmannen vurderer at konflikten blir svært stor og fraråder at det vises som fremtidig næringsareal. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

27 Nr. 9 Aker - utvidelse I Eier Privat Gnr./Bnr. 8/36 Hvor Fakta Eigerøy- 1. Eierforhold Privat - Aker 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Fremtidig industri/kontor og lager 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: Eksisterende industri/båndlegging etter andre lover 4. Reguleringsplan for området: Ja 5. Arealkategori i reguleringsplan: Frilufstområde/bevaringsområde kulturminner 6. Krav om reguleringsplan?: Ja 7. Samlet størrelse på arealet: 29 daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Åpen fastmark/skog, sjø m.m 9. Helningsgrad/solforhold Deler er flatt, deler er kupert flere nivå 10. Vegetasjon Skog, åpen fastmark, næringsarealer 11. Topografi Varierende 12. Adkomst Via kommunal veg nye avkjørsler/sanering må vurderes i forbindelse med områderegulering 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Ja ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras 17. Elveflom

28 18. Tidevannsflom 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder 22. Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk Ikke registrert. 27. Vassdragsområder Må gjennomføres fagkyndig vurdering. 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 3 3 Det er registrert kulturminner i området og er i gjelende reg.pl regulert til bevaringsområ de. Må søkes frigjort. 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; Ikke støyende industri 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling x 2 2 Må utredes i reg.pl. Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) Ikke relevant. 47. Avfallsbehandling Ikke relevant. 48. Ulykke med farlig gods Ikke relevant. 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Ikke relevant.

29 Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler 51. Ulykke med gående/syklende 52. Andre ulykkes punkter Ikke registrert. Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: Det anbefales at det blir foreslått å legge området inn i kommuneplanen, men der det må søkes om frigivelse av kulturminner. Rådmannen vurderer at det er viktig å sikre bedriften mulighet for utvidelse. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

30 Nr. 10 Aker - utvidelse II Eier Gnr./Bnr. Hvor Fakta Privat 8/36 mfl. Eigerøy- Hovland 1. Eierforhold Privat - Aker 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Fremtidig industri/kontor og lager 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: Ferdselsområde i sjø, friluftsområde på land. 4. Reguleringsplan for området: Ja 5. Arealkategori i reguleringsplan: Friluftsområde i sjø og vassdrag, grøntstruktur i industriområde 6. Krav om reguleringsplan?: Ja 7. Samlet størrelse på arealet: 21 daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Hovedsakelig sjø, en liten kant står igjen på land som vil bli inkludert 9. Helningsgrad/solforhold Sjø 10. Vegetasjon Sjø 11. Topografi Adkomst Ligger innforbi ISPS området 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Ja ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras x 2 3 Utredes som en del av regpl 17. Elveflom 18. Tidevannsflom

31 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder x 2 3 Utredes som en del av regpl 22. Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag x 3 3 Tiltaket omfatter utfylling i sjø 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk 27. Vassdragsområder x 2 2 Vade-, måkeog alkefugler 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 3 3 Kulturminneo mråde i området. Potensiale for funn i sjøbunn. Påvirkning av nær-liggende kulturminner. Må ev. søkes om frigivelse. 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser x 2 3 Viberodden Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; Ikke støyende industri 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) Ikke relevant. 47. Avfallsbehandling Ikke relevant. 48. Ulykke med farlig gods Ikke relevant. 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet Ikke relevant.

32 50. Ulykke i av-/påkjørsler 51. Ulykke med gående/syklende x 2 2 Det er ikke fortau/gs langs kommunal veg frem til området 52. Andre ulykkes punkter Ikke registrert. Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: Arealet anbefales lagt inn i kommuneplanen. Hensynet til landskap og kulturminner må ivaretas i forbindelse med videre detaljplanlegging og endelig avklaring av formålsgrense vil bli satt etter at planen har vært til offentlig ettersyn. Aker har posisjonert seg innen subsea markedet og har behov for mere areal mot sjø. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

33 Nr. 11 Åsane Egersund Eier Privat Gnr./Bnr. 47/14 Hvor Åsane Fakta 1. Eierforhold Privat 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Fremtidig industri/kontor og lager 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: LNF 4. Reguleringsplan for området: Ja 5. Arealkategori i reguleringsplan: Friluftsområde på land 6. Krav om reguleringsplan?: Ja 7. Beskrivelse av området Samlet størrelse på arealet: Ca 6 daa. 8. Grunnforhold Åpen fastmark/skog/fjell/ur 9. Helningsgrad/solforhold Deler er flatt, og stiger mot en fjellskråning 10. Vegetasjon Skog, åpen fastmark, næringsarealer 11. Topografi Varierende 12. Adkomst Via kommunal veg Må løses i regpl. 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Ja ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred x 2 3 Må utredes av fagkyndig fjellskråning i

34 bakkant. 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras 17. Elveflom 18. Tidevannsflom 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder 22. Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk 27. Vassdragsområder 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk Leveopmråde for rådyr 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; Ikke støyende industri 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) Ligger i nærheten av boligområde og det vil ikke åpnes opp for denne type virksomhet Avfallsbehandling Ikke relevant. 48. Ulykke med farlig gods 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler 51. Ulykke med gående/syklende x 2 3 Det er ikke

35 fortau/gs langs kommunal veg frem til området må etableres. 52. Andre ulykkes punkter Ikke registrert. Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: Arealet anbefales lagt inn som en justering av eksisterende næringsareal. Infrastruktur er tilrettelagt og konfliktnivået vurderes å være lavt. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

36 Nr. 12 Hovland industriområde - utvidelse Eier Gnr./Bnr. Hvor Fakta Privat 9/5 mfl. Eigerøy- Hovland 1. Eierforhold Privat, Eigersund kommune 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Fremtidig industri/kontor og lager ikke støyende 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: Fremtidig industri/kontor og lager 4. Reguleringsplan for området: Ikke ferdigstilt 5. Arealkategori i reguleringsplan: Industri, kontor og lager 6. Krav om reguleringsplan?: Ja 7. Samlet størrelse på arealet: 38 daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Åpen fastmark/skog, sjø m.m 9. Helningsgrad/solforhold Deler er flatt, deler er kupert flere nivå 10. Vegetasjon Skog, åpen fastmark, næringsarealer 11. Topografi Varierende 12. Adkomst Via kommunal veg ikke ny avkjørsel 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Ja ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred x 2 3 Må utredes i reg.pl 15. Snø-/isras x 2 3 Må utredes 16. Flomras 17. Elveflom x 2 3 Utredes som en del av regpl

37 18. Tidevannsflom 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder x Nedbørutsatte områder x 2 3 Utredes som en del av regpl Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag x 2 2 Ikke mere enn allerede godkjent i eksisterende kommuneplan. 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder x 3 3 Kystlynghei/næ rhet til INON område 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk x 3 3 Hestadvatnet har småsalamande r. Trekke areal i god avstand fra dette. 27. Vassdragsområder x 2 2 Må gjennomføres fagkyndig vurdering. 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK Ikke kjent. 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; Ikke støyende industri 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) Ikke relevant. 47. Avfallsbehandling Ikke relevant. 48. Ulykke med farlig gods Ikke relevant. 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til Ikke relevant.

38 området Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler 51. Ulykke med gående/syklende x 2 2 Det er ikke fortau/gs langs kommunal veg frem til området 52. Andre ulykkes punkter Ikke registrert. Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Ikke aktuelt Konklusjon: Arealet anbefales delvis lagt inn med om lag 40 daa. Deler av området er privat og deler er kommunalt. En viser til at dette vil bli et tiltak som vil medføre omfattende terrenginngrep ogd et må i forbindelse med detaljprosjektering legges stor vekt på hvordan dette skal skje på en måte som ivaretar estetikk på en best mulig måte. De bratteste områdene er ikke tatt med, eller de som ligger i område i influensområdet tilrødlistart. En viser til at det i gjeldende kommuneplan er vist et fremtidig industriområde på om lag 57 daa. og denne utvidelsen vil da føre til at området øker til 97 daa. og vil ligge i forlengelsen av et allerede utbygd industriområde på Hovland. En kan dermed benytte eksisterende infrastruktur. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

39 3.3 Vurdering av nye næringsarealer Nr. 13 Helleland - Krossmoen Eier Privat Gnr./Bnr. 111/13 Hvor Helleland - Krossmoen Fakta 1. Eierforhold Privat 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Fremtidig industri/kontor og lager ikke støyende 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: LNF, LNF-L, hensynssone flom 4. Reguleringsplan for området: Nei 5. Arealkategori i reguleringsplan: - 6. Krav om reguleringsplan?: Ja 7. Samlet størrelse på arealet: 50 daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Åpen fastmark/skog/dyrka mark m.m 9. Helningsgrad/solforhold Forholdsvis flatt 10. Vegetasjon Skog, åpen fastmark, næringsarealer 11. Topografi Forholdsvis flatt 12. Adkomst Utvide eller etablere ny avkjørsel fra Rv Er offentlig vann og avløp etablert til området? Nei, hverken offentlig vann eller avløp ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras 17. Elveflom x 3 3 Utredes som

40 18. Tidevannsflom en del av regpl. Sikker høyde må settes. 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder x Nedbørutsatte områder x 2 3 Utredes som en del av regpl Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag x 2 2 Hellelandsvass draget ligger på andre siden av Rv. 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk Ikke registrert. 27. Vassdragsområder x 2 2 Må gjennomføres fagkyndig vurdering. 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk x Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder 33. Vei, bru, knutepunkt Byggelinje Rv må hensyntas vil ta en god del areal jfr. 50 m byggelinje. 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) 47. Avfallsbehandling 48. Ulykke med farlig gods 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området

41 Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler 51. Ulykke med gående/syklende x 2 2 Det er ikke fortau/gs langs Rv. frem til området 52. Andre ulykkes punkter Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: Området ligger strategisk til, men det knytter seg en rekke konflikter til det. Arealet er i dag i bruk som landburksområde og er i kommuneplanen vist delvis som kjerneområde for landbruk. Hele området omfattes av flomsone for 200-års flom, men dette kan løses gjennom bl.a. å heve området slik at sikkerheten ivaretas. Det er ikke etablert vann og avløp til området og dette vil vanskeliggjøre realiseringen. Rådmannen vurderer at arealet ikke blir lagt inn ved denne revideringen. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

42 Nr. 14 Hellleland - Berge Eier Eigersund kommune Gnr./Bnr. 92/24 Hvor Helleland- Berge Fakta 1. Eierforhold Eigersund kommune 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Eksisterende kontor og lager 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: LNF-L 4. Reguleringsplan for området: Nei 5. Arealkategori i reguleringsplan: 6. Krav om reguleringsplan?: Ja 7. Samlet størrelse på arealet: 2-3 daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Åpen fastmark/skog, fjell 9. Helningsgrad/solforhold Relativt flatt der bygningen i dag står. 10. Vegetasjon Lite er allerede utbygd fra gammelt av med lager 11. Topografi Varierende 12. Adkomst Har allerede adkosmt via kommunal veg. 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Ja ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred 15. Snø-/isras Ikke kjent 16. Flomras 17. Elveflom 18. Tidevannsflom 19. Radongass Ikke registrert.

43 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder 22. Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk 27. Vassdragsområder 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder Ikke registrert. x 2 2 Ligger i kjerneområde, men er allerede bebygd. 33. Vei, bru, knutepunkt x 3 3 Eksisterende bygg ligger i konflikt med byggelinje Rv. 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy; 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) 47. Avfallsbehandling 48. Ulykke med farlig gods 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler 51. Ulykke med gående/syklende x 2 2 Det er ikke fortau/gs langs kommunal veg frem til området 52. Andre ulykkes punkter Ikke registrert.

44 Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: Arealet anbefales å bli lagt inn i kommuneplanen som et lager og kontor område. Det er en eksisterende base for kommunen som har ligget der i mange år og som betjener Helleland. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

45 Nr.15 Egersund - Slettebø Eier Privat Gnr./Bnr. 45/15 Hvor Egersund - Slettebø Fakta 1. Eierforhold Privat 2. Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Fremtidig industri/kontor og lager 3. Arealkategori i gjeldende kommuneplan: LNF-L, flom, hensynssone ras, høyspent 4. Reguleringsplan for området: Nei 5. Arealkategori i reguleringsplan: - 6. Krav om reguleringsplan?: Ja 7. Samlet størrelse på arealet: 60 daa. Beskrivelse av området 8. Grunnforhold Fyllingsområde, fastmark 9. Helningsgrad/solforhold Deler er flatt, deler er kupert flere nivå 10. Vegetasjon Fastmark, utfylt område 11. Topografi Varierende 12. Adkomst Må etableres ny adkomst fra RV42 i tråd med krav fra SVV. 13. Er offentlig vann og avløp etablert til området? Nei, må etableres offentlig vann og avløp til området. ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/Situasjon Fare tilstede? Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Til tak Ja Nei Natur- og miljøforhold 14. Masseras/-skred x 2 3 Er vist i skrednett, utløpsområde må utredes av fagkyndig. 15. Snø-/isras x 2 3 Vist i skredkartog

46 16. Flomras kommuneplan en må utredes av fagkyndig i forbindelse med regulering Elveflom x 2 3 Utredes som en del av regpl kan sikres ved å bl.a. heve området. 18. Tidevannsflom 19. Radongass Ikke registrert. 20. Vær, vind m.m. 21. Vindutsatte områder x Nedbørutsatte områder x 2 3 Utredes som en del av regpl Natur- og kulturområder meters beltet fra sjø og vassdrag x 2 3 Lakseførende vassdrag går inntil sidelev til helleandselven. 24. Sårbar flora/inngrepsfrie områder 25. Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart 26. Landskapsvern/estetikk x 2 3 Slevelandsåna er en viktig naturtype. 27. Vassdragsområder x 2 2 Må gjennomføres fagkyndig vurdering. 28. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 29. Vakre landskap 30. Landbruk/kjerneområde for jordbruk/skogbruk 31. Område for idrett/lek 32. Friluftsinteresser Menneskeskapte forhold Strategiske områder x 3 3 Del av område som skal benyttes til dyrka mark når det er utfylt. 33. Vei, bru, knutepunkt x m byggelinje fra Rv. Må hensyntas. 34. Havn, kaianlegg 35. Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF 36. Forsyning kraft, vann 37. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom Forurensningskilder 38. Industri 39. Bolig 40. Landbruk 41. Akutt forurensning 42. Støv og støy;

47 43. Forurensning i sjø 44. Forurenset grunn 45. Høyspentlinje/EMS/Stråling x 3 3 Høyspent går gjennom området om må hensyntas i forbindelse med detaljplanleggi ng byggelinje og EMS må vurderees av fagkyndig. Andre farlige/spesielle områder/forhold Transport 46. Risikofylt industri mm (kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, radioaktiv) Ikke relevant. 47. Avfallsbehandling Ikke relevant. 48. Ulykke med farlig gods Ikke relevant. 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet 50. Ulykke i av-/påkjørsler Ikke relevant. 51. Ulykke med gående/syklende x 2 2 Det er ikke fortau/gs langs veg frem til området må etableres. 52. Andre ulykkes punkter Ikke registrert. Barn og unge/universell utforming/tilgjengelighet 53. Tilfredsstiller det krav til barn og unge lek m.m 54. Kan hensyn til tilgjengelig/universell utforming ivaretas Konklusjon: En viser til at arealet også tidligere er foreslått lagt inn i kommuneplanen, men det ble da fremmet innsigelse fra Fylkesmannen og det ble derfor tatt ut. En viser til at dette er et område som ligger nært Egersund sentrum og vil kunne bidra med bynært næringsareal. Arealet ligger langs Slevelandsåna og det er flere utfordringer som må løses i forbindelse med ev. detaljregulering av området. Dette gjelder avkjørsel fra riksveg, det må etableres vann og avløp frem til området, gang og sykkelveg må reguleres og forlenges fra eksisterende samt forholdet til Slevelandsåna og høyspent. Det er således et svært krevende område, men rådmannen har valgt å legge det inn, da en vurderer beliggenheten som veldig god både i forhold til overordnet vegnett og nærhet til byen. En viser her til at dette området ligger langs den vedtatte utviklingsaksen for Eigersund kommune jfr. kommunestyrets vedtak i forbindelse med tidligere revidering av kommuneplanen. Kommuneplanutvalget: Rådmannens innstilling vedtatt jfr. konklusjon ovenfor.

Kommuneplanen - arealdelen -

Kommuneplanen - arealdelen - Bilder: Arnt Olav Klippenberg og Egersund byutvikling ved Johan Aakre Kommuneplanen - arealdelen - 2011-2023 Gjennomgang av innspill med ROS og KU vurdering Avgrenset høring 3 innspill Eigersund kommune

Detaljer

Lund bondelag 35/17,25, 35/31,34 og 35/2,10 Torger Surdal, Arne Eik, og Åge Skårdal Bak Eik Treskofabrikk Tas ut av planen

Lund bondelag 35/17,25, 35/31,34 og 35/2,10 Torger Surdal, Arne Eik, og Åge Skårdal Bak Eik Treskofabrikk Tas ut av planen ROS og KU N1 Innspill nr Kart som viser innspillet: N1 Forslagstiller Gnr./Bnr. Hjemmelshaver Hvor Beskrivelse Gjennomgang og vurdering av innspillet Fakta Eierforhold Foreslått arealkategori i ny k.plan

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 08-10-13 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 29-04-14 METODE Analysen er gjennomført i hht.

Detaljer

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av

Detaljer

KU/ROS Nye innspill kommuneplan etter egengodkjenning

KU/ROS Nye innspill kommuneplan etter egengodkjenning KU/ROS Nye innspill kommuneplan etter egengodkjenning Fremtidig boligområder (B): Innspill som er tatt med i forslag til ny kommuneplan: Disse er vist som fremtidige boligområder i plankartet og hvert

Detaljer

Lund skytterlag 44/001 Svein Arne Hamre Sætra Ny skytebane for rifle.

Lund skytterlag 44/001 Svein Arne Hamre Sætra Ny skytebane for rifle. ROS og KU A3 Innspill nr Kart som viser innspillet: A3/54 Forslagstiller Gnr./Bnr. Hjemmelshaver Hvor Beskrivelse Gjennomgang og vurdering av innspillet Fakta Eierforhold Foreslått arealkategori i ny k.plan

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

Dokkedalen fjelltak Sør-Aurdal kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Dokkedalen fjelltak Sør-Aurdal kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dokkedalen fjelltak Sør-Aurdal kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Steinbruddet sett mot nord Sist revidert: 15-10-11 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra DSB og med egen sjekkliste.

Detaljer

Reguleringsplan for Borgeskogen Sør Porsgrunn kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Borgeskogen Sør Porsgrunn kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Borgeskogen Sør Porsgrunn kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Deler av planområdet sett fra vest. Sist revidert: 12-05-16 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune Forslagsstiller: Derlick Arkitekter AS Tiltakshaver: Caspersen Invest AS Dato: 22.4.2010 Revisjon: Konklusjon Analysen er basert på en

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger Beskrivelse Sist revidert: 25-09-14 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra DSB og med egen sjekkliste. Analysen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL.

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Utarbeidet av: Hjellnes Consult as Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo Dato: 4.mai

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Gravarsveien 11, gnr. 39 bnr. 1526 Sandnes kommune Konklusjon Det er ikke funnet unormale risikosituasjoner som følge av planlagt tiltak / regulering. Det

Detaljer

FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL

FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL Trondheim, 26.11.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Planområdet ligger i Verdal sentrum, sør for rådhuset. Området grenser i øst mot rv 757 og vest mot Jernbanegata.

Detaljer

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: 0106 1074 FREDRIKSTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: Utvikling av reguleringsplan for inntil 9 ubebygde tomter i

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljreguleringsplan for Løkenåsen omsorgsboliger og dagaktivitetssenter gnr./bnr. 40/82, m.fl.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljreguleringsplan for Løkenåsen omsorgsboliger og dagaktivitetssenter gnr./bnr. 40/82, m.fl. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Løkenåsen omsorgsboliger og dagaktivitetssenter gnr./bnr. 40/82, m.fl. Ortofoto kilde: Norkart/Gisline webatlas på nett Utarbeidet av: Vindveggen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

Reguleringsplan for Lystad massemottak.

Reguleringsplan for Lystad massemottak. Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Lystad massemottak. Konklusjon Massetransporten inn i mottaket vil medføre støy- og støvulemper for de nærmeste naboene. Det må settes inn spesifikke tiltak

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

Reguleringsplan for Parkveien 4

Reguleringsplan for Parkveien 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Parkveien 4 Konklusjon Etablering av ny boligbebyggelse innenfor planområdet vil medføre økt trafikk i Parkveien 4. Etablering av ny avkjørsel kan skape

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

Kvitvella kraftverk med nærområde Risiko og SårbarhetsAnalyse

Kvitvella kraftverk med nærområde Risiko og SårbarhetsAnalyse 1 DETALJREGULERING / PLANENDRING FOR Kvitvella kraftverk med nærområde Risiko og SårbarhetsAnalyse Kvitvella Electrisitetsverk, sett fra østsida av Neselva. Planområde omfatter også de fire boligene mellom

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN Namsos kommune ROS-ANALYSE DETALJREGULERING 09.10.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2. VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 5 2.1 GEOTEKNISK VURDERING... 5 2.2 SNØSKRED... 5

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Hanset Grustak Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Endring 04.08.2016 Forord Risiko- og sårbarhetsanalysen baserer seg på foreliggende kunnskap om planområdet. Det er ikke foretatt spesielle

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. Trondheim, 15.04.2011 1 OMRÅDET OG TILTAKET Husbyåsen Utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut boligfelten B4a og B4b i området regulert

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 1965003-04 REGULERINGSPLAN FOR Boliger Prestegård syd for Kjærlighetsstien gnr/bnr 12/398 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Granhaugåsen, gbnr 128/76, 77 m.fl. Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å regulere ovennevnte tomter til boligformål,

Detaljer

ROS - ANALYSE. 1. Bakgrunn. 2. Metode

ROS - ANALYSE. 1. Bakgrunn. 2. Metode ROS - ANALYSE Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for prosjektet fv. 84 Furnesvegen sykkelveg med fortau. ROS-analysen fokuserer på mulige uforutsette hendelser som har samfunnsmessige, miljømessige

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SKOGLUND ØST Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jønsjøsaga, Gnr/bnr 14/21 Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for videreutvikling av virksomheten for

Detaljer

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, september 2011 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan

Detaljer

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Plannummer: 201502 Utarbeidet 19.03.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

Reguleringsplan for Kvestad gård

Reguleringsplan for Kvestad gård 3 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Kvestad gård Konklusjon Massetransporten langs eksisterende veier og i avkjørsler kan skape trafikkfarlige situasjoner, særlig for myke trafikanter. Trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole Plannummer: 201420 31.03.2017 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SLETTEVOLD, GNR 57/422 M.FL

REGULERINGSPLAN FOR SLETTEVOLD, GNR 57/422 M.FL Plannavn REGULERINGSPLAN FOR SLETTEVOLD, GNR 57/422 M.FL Plan ID Utført av: ODIN PROSJEKTERING AS Dato / sist rev: 11.07.2016 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Det er utarbeidet en Risiko-

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Detaljregulering for Elgåslia

Detaljregulering for Elgåslia Detaljregulering for Elgåslia Plannummer:1502201105 09.02.16 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]... 6 3 1. Risiko-

Detaljer

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter Utgave: 1 Dato: 2011-08-17 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE Sist revidert: 29.08.16 Vedtatt av kommunestyret: Planid: 0536060 Arkivsak: 1514/16 METODE OG FORUTSETNINGER 2 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem

Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem Plannummer: 201319 09.06.17 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]...

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID 201403. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter detaljreguleringsplan for steinbrudd

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR EIGERSUND MOTORSPORTSSENTER Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (veileder for kommunale risiko

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FET KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Granåsen II 28.08.2014 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Granåsen II foreslås tilrettelagt til boligbebyggelse i detaljregulering 0202 R0701.

Detaljer

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JEVNAKER KOMMUNE DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 28.6.2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3. ANALYSE... 4 3.1. Endelig

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Plannummer: 201503 [Dato] VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området Stordalen

Detaljer

PLANFORSLAG: TEIETUNET. Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE

PLANFORSLAG: TEIETUNET. Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE PLANFORSLAG: TEIETUNET Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE EMNE: Planforslag Risiko & Sårbarhetsanalyse KOMMENTAR: FORFATTER: PROSJEKTNR: TAG arkitekter AS, Mia Prøsch Stilson xxxxx Teietunet RAPPORTNAVN:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

44. Elling Elsrud Risiko: Konklusjon:

44. Elling Elsrud Risiko: Konklusjon: 44. Elling Elsrud Eiendom: 294/1 Gjeldende planformål: Landbruks-, natur- og friluftsområde Foreslått formål: Justering av grensene på Storøya Størrelse: Arealbruk i dag: Skog Risiko: Konsekvens: Sannsynlighet:

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJPLAN. Nygård, Tårnes i Åfjord kommune

ROS-ANALYSE DETALJPLAN. Nygård, Tårnes i Åfjord kommune ROS-ANALYSE DETALJPLAN Nygård, Tårnes i Åfjord kommune Oppdragsgiver: Roger Tårnes Utarbeidet av: PlanID: 2014001 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan, detaljplan for Nygård, Tårnes i Åfjord kommune

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å detaljregulere for frittliggende småhusbebyggelse innenfor

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID 19310345 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.04.2016 2 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter et nytt boligfelt

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1 9.08.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Energivegen 4, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av et næringsbygg

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Metode og forutsetninger Plandato:16.05.2017 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020394 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

1 Risiko og sårbarhet

1 Risiko og sårbarhet 1 Risiko og sårbarhet 1.1 ROS-analyse I forbindelse med utarbeidelse av planen er det føres analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Analysen er ført av prosjektet

Detaljer

ROS-ANALYSE PLAN 2504P BOGANESVEIEN 10-12

ROS-ANALYSE PLAN 2504P BOGANESVEIEN 10-12 ROS-ANALYSE PLAN 2504P BOGANESVEIEN 10-12 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Metode og prosess 3. Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak 4. Analysen viser følgende 1 BAKGRUNN Planlegging etter plan- og bygningsloven

Detaljer

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Plannummer: 201411 01.10.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150002 Metode og forutsetninger Otta, 21.05.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset Plannummer: K201301

Kommunedelplan for Hjelset Plannummer: K201301 Kommunedelplan for Hjelset 2016-2026 Plannummer: K201301 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Areal til boligformål... 6 2.1 B1 - Hagaelva...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Bakgrunnen for initiativet er å utvikle planområdet til boligformål. Hensikten er å gjøre dette

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

ROS analyse, datert 15.04.2015

ROS analyse, datert 15.04.2015 Emne: Detaljregulering av Søndre del av Jessheim Park Ringvegen/ Trondheimsvegen, GBNR 135/170,m.fl. Ullensaker kommune. Utarbeidet av: Arconsult Ove Bøe AS Prosjektnr: 13030 Søndre del Jessheim Park,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Runni gård, gnr. 167 bnr. 8, 319, 45 Leirveien 21, Nes kommune Konklusjon Det er ikke funnet unormale risikosituasjoner som følge av planlagt tiltak / regulering.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Deler av planområdet sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Storstølvegen med avkjørselen til Storstøllie

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR 25-16/15 I SØRREISA SENTRUM 9. august 2013

REGULERINGSENDRING FOR 25-16/15 I SØRREISA SENTRUM 9. august 2013 Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn REGULERINGSENDRING FOR 16/15 Plan ID Utført av: Unicotec AS Dato / sist rev.: 09.08.2013 Underskrift: Monica Schultz BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Reguleringsendrings

Detaljer

Reguleringsplan for Sjøskogenveien på Vinterbro for Vinterbro Utvikling AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Sjøskogenveien på Vinterbro for Vinterbro Utvikling AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Sjøskogenveien på Vinterbro for Vinterbro Utvikling AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, sep 2014, rev april 2015 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet

Detaljer

Risikoanalyse. Enhet: Plan og byggsak / Område: Arealbruk / Tiltaksgrense: 10 / Risiko / Plansaker

Risikoanalyse. Enhet: Plan og byggsak / Område: Arealbruk / Tiltaksgrense: 10 / Risiko / Plansaker Risikoanalyse Enhet: Plan og byggsak / Område: Arealbruk / Tiltaksgrense: 10 / Risiko / Plansaker KDPB Skogen 0 Skjermet 13 sep 2017 SIGNERT 156 156 134 134 135 132 148 157 145 151 147142 138 137 154141

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os Metode og forutsetninger RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os 25.04.2016 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 16.04.2015 Arkiv: : FA - L12, GBR - 99/2 Arkivsaksnr.: 14/1725 Journalpostløpenr.

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 16.04.2015 Arkiv: : FA - L12, GBR - 99/2 Arkivsaksnr.: 14/1725 Journalpostløpenr. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 16.04.2015 Arkiv: : FA - L12, GBR - 99/2 Arkivsaksnr.: 14/1725 Journalpostløpenr.: 15/11348 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan for Vinterhugu Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Magnus Gursli 16/3 Mary Ann Gursli Gursli Hyttefelt med 4 hytter. - ja, evt sammen med F m2 nei

Magnus Gursli 16/3 Mary Ann Gursli Gursli Hyttefelt med 4 hytter. - ja, evt sammen med F m2 nei ROS og KU - F2 Innspill nr Kart som viser innspillet: F2/2 Forslagstiller Gnr./Bnr. Hjemmelshaver Hvor Beskrivelse Gjennomgang og vurdering av innspillet Fakta Eierforhold Foreslått arealkategori i ny

Detaljer

Glømmen Entreprenør AS ROS-ANALYSE

Glømmen Entreprenør AS ROS-ANALYSE Glømmen Entreprenør AS ROS-ANALYSE DETALJREGULERING Namsos kommune 06.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2. VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 5 2.1 GEOTEKNISK VURDERING...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - Reguleringsplan for Torstad Boligområde, planid: 509-903-14 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB samt reguleringsplanveilederen fra Miljøverndepartementet.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Fv.16 Jernbaneundergang på Grua Reguleringsplan Lunner kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 03.03.2016 RI SI KO OG SÅRB ARH ETSAN ALYSE REGULERINGSPLAN FOR FV.16 JERNBANEUNDERGAN

Detaljer

1 Området og planlagte tiltak

1 Området og planlagte tiltak DETALJREGULERING AV GJELLAN - TRØÅSEN Trondheim, 09.05.2016 1 Området og planlagte tiltak Området omfatter opparbeidelse og utbygging av ca 250 boliger inkl. opparbeidelse av teknisk infrastruktur for

Detaljer