TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området Tokke kommune Byrte oppvekstsenter Høydalsmo skule Lårdal oppvekstsenter Tokke skule Åmdals Verk oppvekstsenter

2 Innhald TILSYNSRAPPORT Innleiing Om tilsynet med Tokke kommune og skulane i kommunen Fylkesmannen fører tilsyn med offentlege skolar Tema for tilsyn Om gjennomføringa av tilsynet Oppmodingar om tiltak Rettslege krav og vurderingar Fylkesmannen sin konklusjon Det systematiske arbeidet ved skulane knytte opp mot 9a-3 andre og tredje ledd varslingsplikta og vedtaksplikta Rettslege krav og vurderingar Fylkesmannen sin konklusjon Kommunen sitt system for å sikre at krava i opplæringslova a-3 blir oppfylt Rettslege krav og vurderingar Fylkesmannen sin konklusjon Frist for retting av lovbrot

3 1 Innleiing Fylkesmannen har i perioden frå til dags dato gjennomført eit skriftleg tilsyn etter opplæringslova med Tokke kommune. I denne tilsynsrapporten er det fastsett frist for retting av lovbrot som er avdekte under tilsynet. Fristen er 30. september. Dersom lovbrota ikkje er retta innan fristen, vil Fylkesmannen i Telemark vedta pålegg om retting med heimel i kommunelova 60 d. 2 Om tilsynet med Tokke kommune og skulane i kommunen 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlege skolar Fylkesmannen fører tilsyn med offentlege skular, jf. opplæringslova 14-1 første ledd. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er tilsyn med det lovpålagde, jf. kommunelova 60 b. I dei tilfella der Fylkesmannen konkluderer med at eit rettsleg krav ikkje er oppfylt, blir dette sett på som lovbrot, uavhengig av om det er opplæringslova eller forskrifter fastsett i medhald av denne lova som er brotne. 2.2 Tema for tilsyn Fylkesmannen gjennomførde i perioden eit felles nasjonalt tilsyn med eit utval av skular i ti kommunar der tema var skulane sitt arbeid med elevane sitt miljø. Det felles nasjonale tilsynet er no over. Fylkesmannen i Telemark ønskjer med bakgrunn i erfaringane frå det felles nasjonale tilsynet å føre tilsyn med dei resterande kommunane på nokre utvalde område der det særleg blei avdekt lovbrot. Pålegga som blei gitte i det felles nasjonale tilsynet, viser at kommunen som skuleeigar i større grad må involvere seg i dei oppgåvene som skulen har. Fylkesmannen har derfor i dette tilsynet valt å ta med kommunen sitt system for å sikre at krava i opplæringslova blir oppfylte på dei utvalde områda. Tema for tilsynet er: 1. Avgjerder/vedtak som ein følgje av at ein elev eller forelder har bedt om tiltak knytt til det psykososiale miljøet, jf. opplæringslova 9a-3 tredje ledd 2. Det systematiske arbeidet ved skulane, jf. opplæringslova 9a-4, jf. 9a-3 fyrste ledd - knytte opp mot 9a-3 andre og tredje ledd 3. Systemet som kommunen har for å sikre at krava i opplæringslova 9a-3 blir oppfylt, jf. opplæringslova andre og tredje ledd Det overordna formålet med tilsynet er å bidra til ei styrking av arbeidet med det psykososiale miljøet ved skulane og skulane si evne til å førebyggje og handtere krenkjande ord eller handlingar. 2.3 Om gjennomføringa av tilsynet Tilsyn med Tokke kommune blei opna gjennom brev Kommunen blei bedd om å leggje fram dokumentasjon for Fylkesmannen med heimel i kommunelova 60 c. Fylkesmannens vurderingar og konklusjonar er baserte på skriftleg dokumentasjon frå Tokke og skulane i kommunen sjå oversikten i vedlegg 1. 3

4 3. Oppmodingar om tiltak 3.1 Rettslege krav Skuleeigar, skulen og dei tilsette pliktar å sikre elevane sin individuelle rett etter 9a-1 gjennom individuelt retta arbeid. Det individretta arbeidet ved skulen er mellom anna regulert i 9a-3 tredje ledd i opplæringslova. 9a-3 tredje ledd Eleven/ foreldra sin rett til å be om tiltak og saksbehandlinga ved skulen Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot kjenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Skulen er pålagd gjennom 9a-3 tredje ledd å behandle oppmodingar frå elevar eller foreldre som gjeld det psykososiale miljøet etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Dersom det ligg føre ei slik oppmoding, må skulen snarast råd ta stilling til om eleven sin rett er oppfylt, og eventuelt kva tiltak som skal setjast i verk. Det blir streka under at skulen alltid skal gjere eit enkeltvedtak når elevar/foreldre oppmodar om tiltak som gjeld det psykososiale miljøet. Skulen har altså ei vedtaksplikt. Dersom skulen ikkje oppfyller plikta til å gjere enkeltvedtak i saka, kan foreldra/eleven likevel klage som om det var gjort enkeltvedtak. Dersom skulen er i tvil om ei oppmoding frå eleven/foreldra er ei oppmoding etter 9a-3 tredje ledd, må skulen avklare dette. Skulen har ei rettleiingsplikt etter forvaltningslova 11. Saksbehandlingsreglane i forvaltningslova gjeld for saker etter 9a og vurderingar Fylkesmannen bad skuleleiinga svare på seks spørsmål om oppmodingar om tiltak og saksbehandlinga knytt opp mot dette: 1. Har elevar eller foreldre bedt om tiltak knytt til det psykososiale miljøet dei siste to åra? 2. Er det fatta enkeltvedtak med heimel i 9a-1, jf. 9a-3 tredje ledd? 3. Er det i vedtaket eksplisitt opplyst om retten til eit godt psykososialt miljø er oppfylte eller ikkje? 4. Inneheld enkeltvedtak grunngiving der det blir vist til a. heimelen for enkeltvedtaket? b. faktiske forhold som er lagt til grunn? c. kva omsyn som er vektlagte? 5. Inneheld enkeltvedtaket informasjon om a. klagerett? b. klagefrist? c. klageinstans? d. Informasjon om at klagen skal sendast til skulen? 6. Inneheld enkeltvedtaket/avgjerda om tiltak informasjon om retten etter forvaltningslova 18, jf. 19 til å sjå dokumenta i saka? Fylkesmannen bad skulane sende: Alle oppmodingar om tiltak knytte til ein elevs psykososiale miljø frå skuleåret 2012/2013 og 2013/2014 (anonymisert). Alle vedtak eller avgjerder om tiltak knytte til ein elevs psykososiale miljø frå skuleåret 2012/2013 og 2013/2014 (anonymisert). 4

5 Byrte oppvekstsenter Korkje elevar eller foreldre har ifølgje rektor bedt om tiltak knytt til det psykososiale miljøet dei to siste åra. Det er ikkje fatta enkeltvedtak med heimel i 9a-1. Fylkesmannen har ikkje motteke avgjerder om tiltak knytte til ein elevs psykososiale miljø. Fylkesmannen legg til grunn at det ikkje har kome oppmodingar om tiltak dei to siste skuleåra. Høydalsmo skule Rektor skriv i eigenvurderingsskjemaet: «Me har ei sak som fekk enkeltvedtak og ei der dei føresette ikkje ynskja det. Sender òg med brev til heimen om sak i januar Denne vart det heller ikkje enkeltvedtak på etter dei føresettes ynskje.» Fylkesmannen har motteke: o Brev til heimen i 2011 der rektor mellom anna skriv: «Eg vil og gjera dykk merksame på at dei føresette kan be om eit einskildvedtak på saka. Ring meg på tlf.. om de ynskjer eit einskildvedtak.» o To notat frå samtalar med ei mor i januar 2013, der det mellom anna står: «Me vart einige om at lærarane som jobbar med jenta fører logg over spesielt friminuttaktivitetane ein 2-3vekers periode framover. Loggen skal ligge på skulen. Eg spurde om ho ville eg skulle skrive eit enkeltvedtak på saka og forklara kva det inneber. Ho svara at ho ville diskutere det med mannen sin, og komme tilbake til meg om kva avgjersle dei kjem fram til.» «Dei føresatte ynskjer ikkje enkeltvedtak. Dei er nøgd med opplegget skulen har skissert opp og meiner dei ikkje har behov for eit slikt juridisk dokument.» o ei sak med dokumentasjon: Melding til rektor frå ein medelev, førebels informasjon frå skulen til dei føresette, melding om vedtak med tiltaksplanar for eleven og for klasser i ungdomsskulen, og referat frå evalueringsmøte. Det har kome to oppmodingar om tiltak utan at det er fatta enkeltvedtak. Skulen har ansvaret for til ei kvar tid å følgje saksbehandlingsreglane i opplæringslova og forvaltningslova. Skulen kan ikkje fråskrive seg dette ansvaret ved å vise til at foreldra ikkje ønsker eller har behov for eit enkeltvedtak. Sjå også Fylkesmannens vurderingar under punkt 4.2. Skulen skulle ha behandla desse sakene etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova og fatta enkeltvedtak. Fylkesmannen vurderer enkeltvedtaket slik: o Det blir ikkje vist til heimelen for vedtaket, dvs. 9a-1, jf. 9a-3 tredje ledd. Innhaldet i 9a-1 er korkje gitt att eller forklara. o Det er i vedtaket ikkje eksplisitt opplyst om eleven sin rett til eit godt psykososialt miljø er oppfylt eller ikkje. o Skulen viser til den første meldinga og meldinga med førebels informasjon frå skulen til foreldra. Det går ikkje fram av vedtaket kva eleven har vore utsett for, men skulen har kome fram til «fylgjande konklusjon/vedtak: Eleven har vore utsett for krenkjande ord og handlingar.» Skulen må sjå til at dei faktiske forhold går fram av vedtaket og kva omsyn dei har lagt vekt på. Det vil då vere mogleg for den som har bedt om tiltak å vurdere om dei tiltaka som skulen vil sette i verk, er tilstrekkelege eller eigna. 5

6 o Vedtaket inneheld informasjon om klageretten, klagefristen, klageinstans og kor klaga skal sendast. Informasjon om klageinstans og klagefrist er fastsett i forvaltningslova 28 og 29. o Vedtaket inneheld ikkje informasjon om retten etter forvaltningslova 18, jf. 19 til å sjå dokumenta i saka. Lårdal oppvekstsenter Rektor skriv i eigenvurderingsskjemaet at det har vore ein sak der ein forelder har bedt om tiltak. Denne eleven har vore utsett for krenkjande ord, og «Saka er under utarbeiding, foreldre er opplyst om retten til enkeltvedtak, men har ikkje respondert på om dei ynskjer det.» en som Fylkesmannen har motteke, gjeld den same saka: o ei melding frå skulen til føresette o eit «vedtak» som ikkje er datert på kommunens skjema for enkeltvedtak, der det mellom anna står: «I telefonsamtale kom det fram at føresette ikkje ynskjer noko enkeltvedtak på denne saken.» «Ut frå granskingane og samtale med føresette har vi kome fram til fylgjande konklusjon/vedtak: Det er ikkje naudsynt med eit enkeltvedtak i denne saken. Skulen har iverksett ulike tiltak for å rette opp ugjerninga.» Det har kome ei oppmoding om tiltak utan at det er fatta enkeltvedtak. Skulen har ansvaret for til ei kvar tid å følgje saksbehandlingsreglane i opplæringslova og forvaltningslova. Skulen kan ikkje fråskrive seg dette ansvaret ved å vise til at foreldra ikkje ønsker eit enkeltvedtak. Sjå også Fylkesmannens vurderingar under punkt 4.2. Skulen skulle ha behandla saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova og fatta enkeltvedtak. Tokke skule Rektor skriv i eigenvurderingsskjemaet: «Oppmodinga har kome som ei generell bekymring kring klassemiljø/læringsmiljø. Vi har og hatt opp drøftingar kring dette i tilknytning til pågåande saker rundt enkeltelevar.» Rektor svarer «Nei» på spørsmål om det er fatta enkeltvedtak med heimel i 9a-1. Fylkesmannen har motteke o notat i mobbesak og førebels notat ved mobbesak. Det var medelevar som reagerte og meldte frå til kontaktlærar. o møtereferat frå møte med to elever. Det var ein medelev som reagerte og meldte frå i ein utviklingssamtale. o møtereferat frå møte med foreldre om mobbing. I dei to første sakene var medelevar som melde frå og ikkje ein elev/forelder som bad om tiltak. Skulen har da ikkje vedtaksplikt. Det går fram av referatet frå møte med foreldre om mobbing at dei bad om tiltak og at det blei sett i verk tiltak. Det har altså kome ei oppmoding om tiltak utan at det er fatta enkeltvedtak. Skulen skulle ha behandla saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova og fatta enkeltvedtak. 6

7 Åmdals Verk oppvekstsenter Korkje elevar eller foreldre har ifølgje rektor bedt om tiltak knytt til det psykososiale miljøet dei to siste åra. Det er ikkje fatta enkeltvedtak med heimel i 9a-1. Fylkesmannen har ikkje motteke avgjerder om tiltak knytte til ein elevs psykososiale miljø. Fylkesmannen legg til grunn at det ikkje har kome oppmodingar om tiltak dei to siste skuleåra. 3.3 Fylkesmannen sin konklusjon Tokke kommune Høydalsmo skule, Lårdal oppvekstsenter og Tokke skule oppfyller ikkje krava i opplæringslova og forvaltningslova når det gjeld å fatte enkeltvedtak. 4. Det systematiske arbeidet ved skulane knytte opp mot 9a-3 andre og tredje ledd varslingsplikta og vedtaksplikta 4.1 Rettslege krav 9a-4, Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll) Skolen skal drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet. 9a-3 første ledd, Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Det systematiske skulemiljøarbeidet skal sikre at elevane sin rett blir oppfylt ved at skulen arbeider kontinuerleg og systematisk for eit godt skulemiljø. Det avgjerande er at skulemiljøarbeidet er eigna til å sikre elevane eit godt psykososialt miljø og at brot på retten til eit godt miljø blir oppdaga og handtert på ein effektiv måte. Føremålet med skulen sine plikter etter 9a-4 er å sikre at uønskt/krenkjande åtferd blir oppdaga og teke hand om tidleg. Ein naudsynt føresetnad for det systemretta arbeidet er at skulen overfører krava i kapittel 9a til konkrete mål og handlingar. Skulen må ha planar og rutinar for korleis elevane sin rett skal oppfyllast. Skuleeigar, skulen og dei tilsette pliktar å sikre elevane sin individuelle rett etter 9a-1 gjennom individuelt retta arbeid. Det individretta arbeidet ved skulen er regulert i 9a-3 andre og tredje ledd i opplæringslova. Varslingsplikta Dersom ein tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar, skal rektor varslast. Skulen, ved skuleleiinga, pliktar å undersøkje saka ytterlegare dersom det er behov for dette, og setje i verk eigne tiltak. 7

8 9a-3 andre ledd plikten til å undersøke, varsle og gripe inn Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Skulen og alle dei tilsette sine må ha ei felles forståing av når det skal varslast, og korleis varslinga skal skje. Rutinane for varsling til skuleleiinga må innarbeidast i internkontrollen etter 9a-4. jf. 9a-3 fyrste ledd. Vedtaksplikta Skulen er pålagd å behandle oppmodingar frå elevar eller foreldre som gjeld det psykososiale miljøet etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. 9a-3 tredje ledd Eleven/ foreldra sin rett til å be om tiltak og saksbehandlinga ved skulen Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Skulen må ha skriftlege rutinar for korleis oppmodingar om tiltak skal behandlast, og desse må innarbeidast i internkontrollen etter 9a-4. jf. 9a-3 fyrste ledd. Det må gå fram av rutinen kven som har oppgåva med å handtere oppmodingane, kven som har i oppgåve å fatte enkeltvedtak på skulen sin vegner, og kven som har oppgåva med å handtere og vidaresende ei eventuell klagesak frå eleven eller foreldra. 4.2 og vurderingar Fylkesmannen bad skuleleiinga svare på spørsmål om skriftlege rutinar for varsling til skuleleiinga og for korleis oppmodingar om tiltak skal behandlast: 1. Har skulen ein skriftleg rutine for varsling til skuleleiinga dersom ein tilsett får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar? 2. Varetek denne rutinen krava knytte til varsling i opplæringslova 9a-3 andre ledd? 3. Har skulen ein skriftleg rutine/plan for korleis oppmodingar om tiltak skal behandlast? 4. Varetek denne rutinen/planen krava til saksbehandling i opplæringslova 9a-3 tredje ledd? Alle skulane: Byrte oppvekstsenter, Høydalsmo skule, Lårdal oppvekstsenter, Tokke skule og Åmdals Verk oppvekstsenter Skulane i kommunen gjekk vinteren 2012 saman om å lage ein ny handlingsplan mot mobbing. Den blei teken i bruk ved skulestart hausten Planen tek utgangspunkt i Utdanningsdirektoratet og elevundersøkinga sin definisjon av mobbing. Varslingsplikta skriftlege rutinar o I del to av handlingsplanen under punktet «Dersom ein har mistanke om at mobbing skjer» står det: «Alle tilsette som oppdagar eller får tilbakemelding om mobbing, må undersøkje saken vidare eller informere 8

9 pedagogisk leiar, kontaktlærar eller avdelingsleiar ved SFO. Det er viktig at ein skriftleg gjer observasjonane.» o Under punktet om «Avdekking av mobbing står det: «Alle tilsette i barnehagen og skulen skal straks informere pedagogisk leiar eller kontaktleiar når dei har observert åtferd som kan tyde på at nokon er utsett for mobbing.» o Under punktet «Mistanke om mobbing av barn utført av ein tilsette i barnehage eller skule» står det: «Alle tilsette skal melde i frå til styrar eller rektor dersom ein mistenkjer eller får melding om at eit barn kjenner seg mobba av ein annan tilsett i verksemda.» o I del tre av handlingsplanen «Rutinar for mobbesaker» står det: «Dersom eit barn melder i frå om mobbing, skal kontaktlærar/pedagogisk leiar, sosialleiar og rektor/styrar varslas straks.» o I skjemaet for melding til rektor står det «Når elevar, leiarar, lærarar, sosiallærarar, SFO-tilsette, helsesøster, PPT, føresette eller andre sjølv oppdagar eller får kjennskap til at ein elev blir utsette for krenkande ord eller handlingar, skal ein melde episoda til rektor.» o Fylkesmannen har motteke eit skjema om melding til rektor frå Høydalsmo skule, men ingen skjema frå dei andre skulane. Varslingsplikta skriftlege rutinar o Det står ikkje noko i «Handlingsplan mot mobbing» om varsling til skuleleiinga dersom ein tilsett får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som ikkje er mobbing. o Ved mistanke eller melding om mobbing, skal kontaktlæraren informerast. Det står ikkje noko om at rektor skal varslast. o Dei tilsette skal etter det Fylkesmannen kan sjå, berre varsle rektor ved to tilfelle: om ein elev melder frå om mobbing og da skal den som varslar, fylle ut eit skjema om ein tilsett mistenker ein av dei andre tilsette for mobbing. o Informasjonen om melding til rektor i meldeskjemaet er ikkje innarbeidd i «Handlingsplan mot mobbing». o Rutinane i «Handlingsplan mot mobbing» varetek ikkje krava knytte til varsling i opplæringslova 9a-3 andre ledd. Oppmodingar om tiltak og vedtaksplikta o I del tre av handlingsplanen «Rutinar for mobbesaker» står det: «Dersom eit barn melder i frå om mobbing, skal kontaktlærar/pedagogisk leiar, sosialleiar og rektor/styrar varslas straks. Saka vert drøfta mellom kontaktlærar, sosiallærar og rektor, eller pedagogisk leiar og styrar. I skulen skal skjema for melding av mobbesaker bli utfylt. Føresette skal kontaktas og bli orientera om saka, samt få tilbod om at det skal fattas eit enkeltvedtak.» o Det står vidare at: «Meldingar frå føresette, pårørande eller andre skal bli registrera og vidarebehandla. Alle mobbing som blir registrera eller meldt skal behandlast. Registrera mobbing skal protokollførast i skulen og skjemaet skal leggas i elevmappa og registreras i OPPAD.» o Fylkesmannen har motteke eit skjema med melding til rektor frå Høydalsmo skule, men ingen skjema frå dei andre skulane. o Det er laga ein mal for enkeltvedtak, «Melding om vedtak», der ein viser til 9a-3. Malen inneheld fire punkt: korleis skulen har granska/arbeidd med saka 9

10 konklusjon/vedtak etter granskingane - og konklusjonen skal være eintydig: «Eleven har vore utsett for» eller «Eleven har ikkje vore utsett for» tiltak og vidare oppfylgjing klagerett, klageinstans, klagefrist, kor klagen skal sendast. Forvaltningslova 28. Oppmodingar om tiltak og vedtaksplikta o Det står i Handlingsplan mot mobbing at dersom eit barn melder frå om mobbing, skal dei føresette kontaktas og «få tilbod om at det skal fattas eit enkeltvedtak.» Ordet «tilbod» er misvisande og har slik Fylkesmannen vurderer det, ført til ein praksis som ikkje er i samsvar med 9a-3 tredje ledd, jf. våre vurderingar under punkt 3.2. Skulane blir i 9a-3 tredje ledd pålagde å behandle oppmodingar frå elevar eller foreldre som vedkjem det psykososiale miljøet etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Dersom skulen har fått ei slik oppmoding, må skulen snarast mogeleg ta stilling til om eleven sin rett er oppfylt, og eventuelt kva tiltak som skal setjast i verk. Det blir understreka at skulen alltid skal fatte enkeltvedtak når elevar eller foreldre ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet. Skulen har ei vedtaksplikt, og skuleeigar har ansvaret for at skulane følgjer saksbehandlingsreglane i opplæringslova og forvaltningslova. o Etter det Fylkesmannen kan sjå, står det ikkje noko meir i «Handlingsplan mot mobbing» om enkeltvedtak eller korleis oppmodingar om tiltak skal behandlast. o Om malen for enkeltvedtaket: Det står ikkje noko i malen for enkeltvedtaket om heimelen for vedtaket, dvs. 9a-1, jf. 9a-3 tredje ledd. Innhaldet i 9a-1 er korkje gitt att eller forklara. Det står ikkje noko i malen om eksplisitt å opplyse om retten til eit godt psykososialt miljø er oppfylt eller ikkje. Skulane må i vedtak ta stilling til om eleven sin rett til eit godt psykososialt miljø etter 9a-1 er oppfylt eller ikkje. Det står ikkje noko i malen om at det i grunngivinga skal visast til dei faktiske forholda som er lagt til grunn og kva omsyn som er vektlagt. Det er ikkje eit krav at skulen kome med ein eintydig konklusjon om at eleven har vore /ikkje har vore utsett for noko; retten til å be om tiltak er ikkje knytt til berre å gjelde krenkjande ord og handlingar, men til alle sider av det psykososiale miljøet. Malen inneheld informasjon om klageretten, klagefristen, klageinstans og kor klaga skal sendast. Informasjon om klageinstans og klagefrist er fastsett i forvaltningslova 28 og 29, ikkje berre 28. Malen inneheld ikkje informasjon om retten etter forvaltningslova 18, jf. 19 til å sjå sakas dokument. o Rutinane i «Handlingsplan mot mobbing» varetek ikkje krava knytte til saksbehandling i opplæringslova 9a-3 tredje ledd. 4.3 Fylkesmannen sin konklusjon Tokke kommune - Byrte oppvekstsenter, Høydalsmo skule, Lårdal oppvekstsenter, Tokke skule og Åmdals Verk oppvekstsenter sine skriftlege rutinar varetek ikkje krava i lova når det gjeld varsling til skuleleiinga og handtering av oppmodingar om tiltak. 10

11 5. Kommunen sitt system for å sikre at krava i opplæringslova 9a-3 blir oppfylt 5.1 Rettslege krav Opplæringslova andre ledd er ei overordna føresegn som pålegg skuleeigar å ha eit forsvarleg system for oppfølging av alle lovkrav. Kommunen som skuleeigar er dermed øvste ansvarlege for at skuleleiinga ved kvar enkelt skule oppfyller krava og pliktene i kapittel 9a andre og tredje ledd system for vurdering og oppfølging av resultat Kommunen skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane Systemkravet inneber eit krav til aktiv, planmessig og kontinuerleg styring for å sikre at krava i opplæringslova blir oppfylte i kommunen. Dette inneber krav til rutinar for kommunikasjon og samhandling mellom kommuneadministrasjonen sentralt og skulane. Skuleeigar sitt system skal vere skriftleg for å sikre at systemet er robust mot endringar i personalet og i kommunane sin organisasjon. Det skal gå fram av systemet kva rutinar for kartlegging, vurdering, korrigering, kommunikasjon og samhandling som skal følgjast. Systemet skal vere eigna til å avdekkje forhold som er i strid med regelverket, og til å sikre at adekvate tiltak blir sette i verk når det blir brot avdekt på regelverket. Systemet må ha rutinar for innhenting og analyse av data frå skulane, og for vurdering av desse opp mot lovkrava. Systemet må sikre at brukarane har tilstrekkeleg kompetanse til å vurdere kva tiltak som kan settast inn, og rutinar for å vurdere om tiltaka verkar etter meininga. Systemet må gi retningslinjer for rapportering og informasjonsflydd i organisasjonen. 5.2 og vurderingar Fylkesmannen bad skuleeigar, dvs. kommunen, svare på fire spørsmål i eit eigenvurderingsskjema: 1. Har kommunen definert kva opplysningar som trengst for å vurdere om skulane oppfyller krava i opplæringslova 9a-3? 2. Har kommunen laga rutinar for å innhente desse opplysningane frå den einskilde skulen? 3. Har kommunen laga rutinar for korleis desse opplysningane skal behandlast/ bli vurdert? 4. Har kommunen laga rutinar for korleis desse vurderingane skal følgjast opp? Kommunen svarer «Ja» på spørsmål 1-4. Spørsmål 1 Har kommunen definert kva opplysningar som trengst for å vurdere om skulane oppfyller krava i opplæringslova 9a-3? 11

12 Kommunen svarer at han har definert kva opplysningar som trengst for å vurdere om skulane oppfyller krava i opplæringslova 9a-3 og viser til årshjulet i «System for kvalitetsvurdering Tokke kommune (Opplæringslova 13-10). Det går fram av årsplanen at kommunen skal «gå gjennom sjekklista for oppfylling av lova» i juni. I sjekklista under står det at det er oppvekstsjefen som er ansvarleg for denne gjennomgangen. Det er to punkt i dette systemet som er knytte til 9a-3: «Kommunen har rutiner for å vurdere elevane sitt psykososiale miljø, handsamer eventuelle klager korrekt og set inn tiltak når det er naudsynt.» Kommunen viser til plan for arbeidet med læringsmiljøet, skjema og prosedyrar for mottak og handsaming av uro/klager. Det står at rektor og kontaktlærer har ansvaret. «Skulen har rutiner for å fange opp og handtere tilfelle av mobbing, diskriminering, vald eller rasisme». Kommunen viser til «Plan mot mobbing», og det står at rektor har ansvaret. Kommunen viser òg til «Handlingsplan mot mobbing». Fylkesmannen kan ikkje sjå at det står noko i systemet for kvalitetsvurdering eller i sjekklista om kva opplysningar skuleeigar treng for å vurdere om skulane oppfyller krava i opplæringslova 9a-3. Spørsmål 2 Har kommunen laga rutinar for å innhente desse opplysningane frå den einskilde skulen? Kommunen svarer: «I leiarmøte og skuleeigarvandring på skulane er bruken av denne planen eit fast tema. Oppvekstsjef etterspør bruken av planen.» Oppvekstkontoret viser her til «Handlingsplan mot mobbing». Sidan skuleeigar ikkje har definert kva opplysningar som trengst for å vurdere om skulane oppfyller lovkrava i 9a-3, så har han heller ikkje rutinar for å innhente desse opplysningane. Spørsmål 3 Har kommunen laga rutinar for korleis desse opplysningane skal behandlast/ bli vurdert? Kommunen svarer at han har rutinar for korleis dei opplysningane som er innhenta i under spørsmål 2, skal behandlast og vurderast. Kommunen viser til kommunen sin «Handlingsplan mot mobbing», side om tiltak for handsaming av mobbing i skulen. Kommunen skriv vidare at «Meldingar frå barn, føresette, pårørande eller andre skal bli registrera og viderebehandla. All mobbing skal protokollførast i skulen og skjema skal leggast i elevmappa på registrerast i «OPPAD». Skulane brukar lokalt Oppad sikker arbeidsflyt og dette blir overført til kommunen sitt arkivsystem. Dette fyljer krava opplæringslova stiller til saksbehandling.» Kommunen viser til «Handlingsplan mot mobbing», men dette spørsmålet handlar ikkje om moglege tiltak for handsaming av mobbing i skulen; det handlar om kommunen sitt system etter

13 Mobbesaker skal registrerast i Oppad og blir overført til kommunen sitt arkivsystem. Det står ikkje noko i svaret frå kommunen kva som eventuelt skal skje etter at sakene er overført til kommunen sitt arkivsystem. Fylkesmannen kan ikkje sjå at kommunen har dokumentert at den har rutinar som viser for korleis opplysningar frå skulane knytte til oppfylling av krava i 9a-3, skal behandlast/vurderast på kommunenivå. Spørsmål 4 Har kommunen laga rutinar for korleis desse vurderingane skal følgjast opp? Kommunen viser til «Handlingsplan mot mobbing», side 18 om etterarbeid og oppfølging av mobbesaker. Sjå under spørsmål 3. Fylkesmannen kan ikkje sjå at kommunen har dokumentert at den har rutinar som viser for korleis vurderingar knytte til lovkrava i 9a-3, skal følgjast opp på kommunenivå. 5.3 Fylkesmannen sin konklusjon Det står ikkje noko i «System for kvalitetsvurdering Tokke kommune (Opplæringslova 13-10)» om korleis kommunen skal sikre at krava i opplæringslova 9a-3 blir oppfylt. Tokke kommune oppfyller dermed ikkje kravet til eit forsvarleg system når det gjeld vurdering og oppfølging av om skulane i kommunen oppfyller krava i opplæringslova 9a-3, jf. opplæringslova fyrste og andre ledd. 6. Frist for retting av lovbrot Fylkesmannen har i kapitla 3 til og med 5 konstatert lovbrot. I denne rapporten får Tokke kommune frist til å rette det ulovlege forholdet, jf. kommunelova 60 d. Det er kommunen som har det overordna ansvaret for at krava i opplæringslova blir etterlevde, jf. opplæringslova fyrste ledd. Kommunen er derfor adressat for denne tilsynsrapporten. Frist for retting er 30. september. Kommunen må innan denne datoen sende Fylkesmannen dokumentasjon som viser at lovbrota er retta. Kva skriftlege rutinar/prosedyrar som skal sendast, går fram av korreksjonspunkta under kvart av pålegga det er aktuelt å vedta. Dersom forholdet ikkje er retta innan den fastsette rettefristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting. Eit eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og kan klagast på etter reglane for dette i forvaltningslova, jf. forvaltningslova kapittel VI. Følgjande pålegg er aktuelle å vedta etter utløpet av rettefristen i denne rapporten: 1. Tokke kommune skal syte for at Høydalsmo skule, Lårdal oppvekstsenter og Tokke skule behandlar oppmodingar om tiltak ved å gjere enkeltvedtak etter reglane om dette i forvaltningslova. Tokke kommune må i denne samanhengen sjå til at Høydalsmo skule, Lårdal oppvekstsenter og Tokke skule: a. fattar enkeltvedtak for alle oppmodingar om tiltak 2. Tokke kommune skal sjå til at Byrte oppvekstsenter, Høydalsmo skule, Lårdal oppvekstsenter, Tokke skule og Åmdals Verk oppvekstsenter arbeider aktivt, 13

14 systematisk og kontinuerleg for å forhindre at uønskt åtferd oppstår. Tokke kommune må i denne samanhengen sjå til at Byrte oppvekstsenter, Høydalsmo skule, Lårdal oppvekstsenter, Tokke skule og Åmdals Verk oppvekstsenter skulane: a. utarbeider rutinar for kva dei tilsette skal gjere om dei får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar og sikrar at rutinane er i samsvar med krava i 9a-3 andre ledd i opplæringslova. b. utarbeider rutinar for korleis oppmodingar om tiltak skal behandlast. Det skal gå fram av rutinen kven som skal handtere oppmodingar, kven som skal gjere enkeltvedtak og kven som handtere og vidaresende ei eventuell klage frå eleven eller foreldra. 3. Tokke kommune må etablere eit forsvarleg system for vurdering og oppfølging av om skulane i kommunen oppfyller krava i opplæringslova 9a-3, jf. opplæringslova fyrste og andre ledd. Tokke kommune må i denne samanhengen: a. lage ein rutine/plan for vurdering og oppfølging av skulane som sikrar at skulane oppfyller krava i opplæringslova 9a-3. Det skal gå fram av rutinen/planen - kva opplysningar som skal innhentast frå skulane - korleis dette skal skje - korleis dei innhenta opplysningane skal behandlast - korleis dei vurderingane som kommunen gjer, skal følgjast opp. Kommunen har rett til innsyn i saksdokumenta, jf. forvaltningslova 18. Jan Furumo underdirektør Reidun Fløseth tilsynsleiar 14

15 Vedlegg: sgrunnlaget Følgjande dokument inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet: Frå Tokke kommune: Brev datert E-post med informasjon om tema i skuleeigarvandringa Eigenvurderingsskjema for skuleeigar System for kvalitetsvurdering Tokke kommune (Opplæringslova 13-10) o Punkt 2.1 Sjekkliste i høve til opplæringslova Tokke kommune Bakgrunn for handlingsplan mot mobbing Opplæringslova 9a Mobbing Handlingsplan mot mobbing 2013 Skjema/malar: o Melding til rektor ved Tokke skule o av uønska adferd Lårdal skule o Melding frå føresette førebels informasjon frå skulen: Melding som gjeld mistanke om at ein elev blir utsett for krenkande ord eller handlingar. o Melding om vedtak Frå Byrte oppvekstsenter: Eigenvurderingsskjema for skuleleiinga Oppdatert eigenvurderingsskjema for skuleleiinga Frå Høydalsmo skule: Eigenvurderingsskjema for skuleleiinga Oppdatert eigenvurderingsskjema for skuleleiinga Vedtak med saksdokument Eit brev frå rektor til føresette Logg for veke 4-7 Eit brev frå ein forelder og notat etter telefonsamtale Frå Lårdal oppvekstsenter: Eigenvurderingsskjema for skuleleiinga Skjema/malar: o Melding til rektor ved Tokke skule o av uønska adferd Lårdal skule o Melding frå føresette førebels informasjon frå skulen: Melding som gjeld mistanke om at ein elev blir utsett for krenkande ord eller handlingar. o Melding om vedtak To meldingar til føresette - «Førebels informasjon frå skulen» Frå Tokke skule: Eigenvurderingsskjema for skuleleiinga Skjema: Rapportskjema for mobbesaker Skjema: Førebels notat ved mobbesak Notat i mobbesak og førebels notat ved mobbesak Møtereferat frå møte med foreldre Møtereferat etter utviklingssamtale Frå Åmdals Verk oppvekstsenter: Eigenvurderingsskjema for skuleleiinga 15

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området Fyresdal kommune Gimle skule 09.01-11.03.2015 1 Innhald

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området Kviteseid kommune Kviteseid skule Brunkeberg oppvekstsenter

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området Sauherad kommune Sauherad barne- og ungdomsskole 30.01-08.04.2014

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ Saman for læring og trivsel Radøy kommune INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på 3 Samanheng med Radøy kommune sin overordna plan

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A. Ostereidet barneskule

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A. Ostereidet barneskule SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A Ostereidet barneskule 1 INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på Ostereidet barneskule s.3 Samanheng med Lindås kommune sin

Detaljer

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring ( 9A-2). Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Norddal kommune v. rådmann Postboks 144 6211 Valldal ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Norddal kommune Eidsdal skule Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing

Detaljer

9A- 3 TREDJE LEDD. Privatskolesamling

9A- 3 TREDJE LEDD. Privatskolesamling 9A- 3 TREDJE LEDD Privatskolesamling 07.03.2013 1 9a-3 2.ledd 3.ledd Skolen oppdager krenkande åtferd. Elev eller foreldre ber om tiltak mot krenkande åtferd. Skolen sett i verk tiltak for å hindre krenkande

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Fjell kommune Knappskog skule 20. februar 2015 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Fjell kommune Knappskog skule...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området Notodden kommune Alle barne- og ungdomsskolene 04.03-21.05.2014 1

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utdrag frå Opplæringslova: Kapittel 9a. Elevane sitt skulemiljø 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Stord kommune - Langeland skule 20.02.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Stord kommune Langeland skule...

Detaljer

RUTINER I FORBINDELSE MED Opplæringslova Kapittel 9a

RUTINER I FORBINDELSE MED Opplæringslova Kapittel 9a TOKKE KOMMUNE RUTINER I FORBINDELSE MED Opplæringslova Kapittel 9a Det psykososiale miljøet «Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar

Detaljer

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle.

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle. Retningslinjer for saker vedkomande opplæringslova 9a Rundskriv Udir-2-2010 Formål: Retningslinjene skal sikre god sakshandsaming i saker som vedkjem retten til eit godt fysisk og psykososialt miljø etter

Detaljer

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 INNHALD Innleiing...1 Lovgrunnlag... 2 Opplæringslova... 2 Forvaltningslova... 2 Kommunehelsetenestelova... 2 Ordensreglement for grunnskulen i Lindås...

Detaljer

Vår ref: 2009/9098 I KOMMUNEN: Tema for tilsynet: Avvik 1: elevar eller. gjeld. tiltak som. foreldre om. Avvik 2: knytt til. rådgivar.

Vår ref: 2009/9098 I KOMMUNEN: Tema for tilsynet: Avvik 1: elevar eller. gjeld. tiltak som. foreldre om. Avvik 2: knytt til. rådgivar. FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED BJERKREIM KOMMUNE TIDSPUNKT: 18. november 2009 Vår ref: 2009/9098 KOMMUNENS ADRESSE: KOMMUNENR: Bjerkreim kommune, Postbokss 17, 4389 Vikeså 1114

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Vinje kommune ved rådmann Vinjevegen 192 3890 Vinje ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde barnehagelova 8, barnehagelova 18 og forskrift om mellombels og varig dispensasjon og unntak frå utdanningskravet

Detaljer

Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a

Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a Utdanningsforbundet 12.10.2011 Kjerstin Stølen og Kjersti Utnes Borgaas Fylkesmannen i Østfold Struktur på innlegget Generell informasjon

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Nord-Fron kommune Vinstra

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen skal ved førebyggjande tiltak forhindre at elevar blir utsett for mobbing. Skulen sine rutinar skal avdekkje om mobbing føregår Skulen skal følgje opp mobbar og mobbeoffer

Detaljer

Internkontroll vedkomande elevane sitt skulemiljø kap 9a i opplæringslova

Internkontroll vedkomande elevane sitt skulemiljø kap 9a i opplæringslova skulemiljø kap 9a i opplæringslova Mål med internkontrollen Skuleeigar o Sikra eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova vert oppfylte Opl Skulane o Sikra

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde Vinje kommune v/ rådmann Vinjevegen 192 3890 Vinje TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde - Kommunen sine verkemiddel for å sørgje for regelverketterleving, jf. barnehagelova 8 - Kommunen sitt tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav. Hordaland fylkeskommune

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav. Hordaland fylkeskommune TILSYNSRAPPORT Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav Hordaland fylkeskommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Hordaland fylkeskommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

HEIDAL SKULE. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule.

HEIDAL SKULE. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule. Opplæringslova 9a-3 første ledd, seier følgjande: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Bjerkreim kommune. system knytt til tilsynstemaet «Skulane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø» Forsvarleg

TILSYNSRAPPORT. Bjerkreim kommune. system knytt til tilsynstemaet «Skulane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø» Forsvarleg TILSYNSRAPPORT Forsvarleg system knytt til tilsynstemaet «Skulane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø» Bjerkreim kommune 1 1. Tema for tilsynet I 2013 blir det i Bjerkreim kommune gjennomført

Detaljer

Nytt kap 9A opplæringslova. Prop 57 L ( )

Nytt kap 9A opplæringslova. Prop 57 L ( ) Nytt kap 9A opplæringslova Prop 57 L (2016-2017) Nye reglar om skulemiljø Bakgrunn: Djupedalutvalget (NOU 2015:2) Høyring av nytt kapittel 9 A i april 2016 Proposisjon lagt fram for Stortinget 17. feb.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Selje kommune 1 Innhald Samadrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Selje kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

Endeleg TILSYNSRAPPORT

Endeleg TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune Endeleg TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Hjartdal kommune September 2017 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Sykkylven kommune - Ullavik skule 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Sykkylven kommune Ullavik

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Modalen kommune Mo skole 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Modalen kommune Mo skule... 3 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen

Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen Opplæringsloven Kapittel 9a Første avsnitt; Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til

Detaljer

Skolenes arbeid med psykososialt miljø Grethe Hovde Parr

Skolenes arbeid med psykososialt miljø Grethe Hovde Parr Skolenes arbeid med psykososialt miljø Grethe Hovde Parr Overordnet bestemmelse Opplæringsloven 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kravet om skulefagleg kompetanse, jf. opplæringslova 13-1 fjerde ledd. Gjemnes kommune Saksnr.: 2015/3332 Molde, 12.08.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Gjemnes kommune...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A.

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. For utfyllande informasjon sjå Rundskriv Udir-2-2010 og Udir: Elevenes skolemiljø Formål: Retningslinjene skal sikre at dei tilsette i skulen

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 18.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR Ogna skule 2018 2021 Innleiing Kapittel 9 A i opplæringslova skal bidra til at elevane har det trygt og godt på skulen, slik at elevane trivs og kan læra best

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging Vågsøy kommune Bryggja skule Sak 2015/616 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: Ein person er mobba eller plaga når han eller ho, gjentekne gonger over tid, vert utsett for negative handlingar

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING INDRE BARNE- OG UNGDOMSSKULE 1 FORORD Alle barn har rett til skulegang, og dei har rett til å eit godt og trygt skulemiljø, fritt for mobbing og krenkjande handlingar. Frå våren

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Stord kommune - Nysæter ungdomsskule 20.02.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Stord kommune Nysæter ungdomsskule...

Detaljer

Overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Vedtatt av kommunestyret i Holmestrand 13.6.2018 Gyldighetsområde og varighet Denne planen har overordnet gyldighet for samtlige kommunale skoler

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Samnanger kommune

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Samnanger kommune TILSYNSRAPPORT Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne Samnanger kommune Bergen, 6. november 2017 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Samnanger kommune... 3 2.1

Detaljer

Opplæringsloven og Forvaltningsloven. Kort innføring for skolesektoren

Opplæringsloven og Forvaltningsloven. Kort innføring for skolesektoren Opplæringsloven og Forvaltningsloven Kort innføring for skolesektoren Opplæringsloven 9a-2 (1:3) 9a-2. Det fysiske miljøet Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Ørsta kommune - Vikemarka skule 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Ørsta kommune Vikemarka

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Fitjar kommune 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Fitjar kommune. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Årdal kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Årdal kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Årdal kommune 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Årdal kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune Knarvik barneskule

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune Knarvik barneskule TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Lindås kommune Knarvik barneskule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Lindås kommune Knarvik barneskule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Opplæringsloven kapittel 9a. - Kjersti Botnan Larsen

Opplæringsloven kapittel 9a. - Kjersti Botnan Larsen Opplæringsloven kapittel 9a - Kjersti Botnan Larsen Barnekonvensjonen Barns grunnleggende menneskerettigheter. Artikkel 28 og 29 retten til utdanning og utdanningens formål 4 prinsipper: Artikkel 2 retten

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing. Forsand kommune Forsand skule

TILSYNSRAPPORT. Forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing. Forsand kommune Forsand skule TILSYNSRAPPORT Forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing Forsand kommune Forsand skule 22.03.16 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Forsand kommune Forsand skule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Skjemaet brukes både i forbindelse med saker som angår det fysiske og det psykososiale miljøet.

Skjemaet brukes både i forbindelse med saker som angår det fysiske og det psykososiale miljøet. Opplæringsloven 9a Skjema for henstilling/klage Dette skjemaet er til bruk dersom elever eller foreldre/foresatte som ber om tiltak etter Opplæringslova 9a, ønsker å gå videre med saken etter å ha vært

Detaljer

Høyanger kommune erfaringar etter tilsyn og politisak

Høyanger kommune erfaringar etter tilsyn og politisak Dato: 23.10.14 Høyanger kommune erfaringar etter tilsyn og politisak Rådmann Arve Varden 3 spørsmål men 2 saker.. Kva førte tilsyna og politisaka til? Kva lærdom ein vil trekke fram med bakgrunn i tilsyna

Detaljer

Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo

Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo 9a 09.02.16 1. Formål Opplæringslova Kapittel 9a tar for seg elevane sitt skulemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og

Detaljer

Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen.

Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen. Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen. Innhald 1. Formål 2. Innleiing 3. Opplæringslova 9a 4. Definisjonar 5. Førebygging 6. Avdekking av negativ åtferd 7.

Detaljer

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø.

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. «Voksne som jobber i skolen har et særskilt ansvar for å sørge for at elever har et trygt skolemiljø» Fra innst.302 L(2016-2017) Målet med planen er å ivareta

Detaljer

SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ

SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Fylkesmannen i Rogaland ENDELEG TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Suldal kommune Vinjar skule 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

Plan for eit trygt og godt skulemiljø

Plan for eit trygt og godt skulemiljø Plan for eit trygt og godt skulemiljø Ved Sviland skule skal alle elevar og føresette føle seg velkomne og tatt vare på. Vi jobbar for å verkeleggjere målet frå opplæringslovens 9A - at den enkelte elev

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Statens tilsyn med opplæringsloven kapittel 9a

Statens tilsyn med opplæringsloven kapittel 9a Statens tilsyn med opplæringsloven kapittel 9a Anna Beskow, 3. februar 2016 Dagens temaer Hva er tilsyn? Tilsyn med opplæringsloven kapittel 9a RefLex 1 Tilsyn Mål: Bidra til å sikre at alle barn og unge

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole HANDLINGSPLAN 9A Rutinebeskrivelse for arbeid med elevenes psykososiale miljø Innhold: 1. Forord 2. Opplæringslovens 9-a 3 3. Begrepsavklaring definisjoner -

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Hordaland fylkeskommune Årstad videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Hordaland fylkeskommune Årstad videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Hordaland fylkeskommune Årstad videregående skole 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Hordaland fylkeskommune Årstad

Detaljer

Ny 9a- Eit trygt. og godt skulemiljø. Kvinnherad kommune - rutinar. Anne Sofie Bjelland Kjeka KVINNHERAD KOMMUNE

Ny 9a- Eit trygt. og godt skulemiljø. Kvinnherad kommune - rutinar. Anne Sofie Bjelland Kjeka KVINNHERAD KOMMUNE 03.06.2017 Ny 9a- Eit trygt og godt skulemiljø Kvinnherad kommune - rutinar Anne Sofie Bjelland Kjeka KVINNHERAD KOMMUNE Innhald Forord... 1 Bakgrunn... 2 Kva er nytt... 2 Elevane sine rettar... 3 Skulane

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule

Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Rubbestadneset skule 1. HMS PLAN Det er utarbeida ein eigen plan for helse, miljø og tryggleik som skal vere med å sikre alle

Detaljer

Opplæringsloven kap. 9A

Opplæringsloven kap. 9A Opplæringsloven kap. 9A Kurs for foreldre og ansatte i skolemiljøutvalget og driftsstyret, samt skoleledere Folkets Hus, onsdag 03.12.2014 Gry Sørhus Mollan, jurist, fagstab Oppvekst og levekår Virkeområdet

Detaljer

Elevklage på fysisk og psykososialt miljø

Elevklage på fysisk og psykososialt miljø Elevklage på fysisk og psykososialt miljø Fagområde Elevtjenester; HMS Dokumenttittel Elevklage på fysisk og psykososialt miljø Målgruppe Thor Heyerdahl vgs Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 20.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse 13/756 Bømlo kommune Leirdalen 1 5430 BREMNES ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Vedteken av kommunestyret i Samnanger i sak 54/13 den Forskrift om ordensreglement for skulane i Samnanger

Vedteken av kommunestyret i Samnanger i sak 54/13 den Forskrift om ordensreglement for skulane i Samnanger Vedteken av kommunestyret i Samnanger i sak 54/13 den 06.11. 2013 Forskrift om ordensreglement for skulane i Samnanger Gjeldande frå 01.12.2013 I Innleiing 1 Heimel Opplæringslova 2-9: Ordensreglement

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A.

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. Formål Retningslinjene skal sikre at dei tilsette i skulen er kjende med aktivitetsplikta som vedkjem elevane sin rett til eit trygt og godt skulemiljø,

Detaljer

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3 Østre Toten kommune MOBBEPLAN Prosedyre vedrørende 9a-3 1 Innhold 1. Prosedyrer vedrørende 9a-3. 3 2. Prosedyre for behandling av henstilling om mobbing i henhold til Opplæringslovens 9a-3..4 a. Enkeltvedtak.6

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Bygland kommune - Bygland skole. Jf. opplæringslova. Vår referanse: 2016 / 2934

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Bygland kommune - Bygland skole. Jf. opplæringslova. Vår referanse: 2016 / 2934 TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Jf. opplæringslova Bygland kommune - Bygland skole Vår referanse: 2016 / 2934 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Rådgjevar oppvekst Berit Haugetveit FYLKESMANNEN SIN TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3. Sentrum skole. Meldeskjema og tiltaksplan

Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3. Sentrum skole. Meldeskjema og tiltaksplan Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3 Sentrum skole Meldeskjema og tiltaksplan Bakgrunn: Opplæringsloven 9a-3: Det psykososiale arbeidsmiljøet. Skolen skal

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Masfjorden kommune Sandnes skule

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Masfjorden kommune Sandnes skule TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Masfjorden kommune Sandnes skule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Masfjorden kommune Sandnes skole... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Førde kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Førde kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Førde kommune 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Førde kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

Skoleåret Retningslinje for oppfølging av psykososialt læringsmiljø i Ski-skolen

Skoleåret Retningslinje for oppfølging av psykososialt læringsmiljø i Ski-skolen Skoleåret 2016-17 Retningslinje for oppfølging av psykososialt læringsmiljø i Ski-skolen Innhold Formål og innledning...3 Kapittel 1 Avdekking...5 Sjekkliste for avdekking av krenkelser...6 Kapittel 2

Detaljer

9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet

9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet 9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet Rutinebeskrivelse med vedlegg for Nes skolene Innholdsfortegnelse: Utdrag fra opplæringsloven og forvaltningsloven...

Detaljer

PLAN MOT MOBBING VED STORD UNGDOMSSKULE (OLWEUS)

PLAN MOT MOBBING VED STORD UNGDOMSSKULE (OLWEUS) PLAN MOT MOBBING VED STORD UNGDOMSSKULE (OLWEUS) GRUNNLEGGJANDE DEFINISJON AV MOBBING. Ein person er mobba eller plaga når han eller ho, gjentekne gonger og over ei viss tid, blir utsett for negative handlingar

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Sveio kommune Førde skule 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Sveio kommune Førde skule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Bømlo kommune Bremnes ungdomsskule. Dato:

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Bømlo kommune Bremnes ungdomsskule. Dato: TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Bømlo kommune Bremnes ungdomsskule Dato: 27.11.2012 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ JONDAL KOMMUNE; JONDAL SKULE

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ JONDAL KOMMUNE; JONDAL SKULE TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ JONDAL KOMMUNE; JONDAL SKULE 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø...

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ELEVENES LÆRINGSMILJØ Skolens ansvar og elevenes rettigheter August 2018 Forord: Kapittel 9A i opplæringsloven tar for seg elevenes læringsmiljø. Kapittelet presiserer

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Klepp kommune Orre skule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Klepp kommune Orre skule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Klepp kommune Orre skule 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 20.05.2016 Dykkar dato 08.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Fedje kommune 5947 Fedje ENDELEG TILSYNSRAPPORT Reduksjon

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området Skien kommune Alle barne- og ungdomsskolene 07.08.14-28.01.2015

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Granvin kommune Granvin Barne- og Ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Granvin kommune Granvin Barne- og Ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Granvin kommune Granvin Barne- og Ungdomsskule Dato: 12.11.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit

FYLKESMANNEN I ROGALAND TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit FYLKESMANNEN I ROGALAND TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit Bokn kommune 2013 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndigheit... 3 1.1 Kommunen sitt ansvar... 3

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming Samnanger kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Samnanger kommune. Rapporten

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune v/rådmann Rune Engehult 3692 SAULAND TILSYNSRAPPORT Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver Hjartdal kommune - Sauland skule Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om

Detaljer