TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området Kviteseid kommune Kviteseid skule Brunkeberg oppvekstsenter Straumsnes oppvekstsenter

2 Innhald TILSYNSRAPPORT Innleiing Om tilsynet med Kviteseid kommune Kviteseid skule, Brunkeberg oppvekstsenter og Staumsnes oppvekstsenter Fylkesmannen fører tilsyn med offentlege skolar Tema for tilsyn Om gjennomføringa av tilsynet Oppmodingar om tiltak Rettslege krav Dokumentasjon Fylkesmannen si vurdering Fylkesmannen sin konklusjon Det systematiske arbeidet ved skulane knytte opp mot 9a-3 andre og tredje ledd varslingsplikta og vedtaksplikta Rettslege krav Dokumentasjon Fylkesmannen si vurdering Fylkesmannen sin konklusjon Kommunen sitt system for å sikre at krava i opplæringslova 9a-3 blir oppfylt Rettslege krav Dokumentasjon Fylkesmannen si vurdering Fylkesmannen sin konklusjon Frist for retting av lovbrot

3 1 Innleiing Fylkesmannen har i perioden frå til dags dato gjennomført eit skriftleg tilsyn etter opplæringslova med Kviteseid kommune. I denne tilsynsrapporten er det fastsett frist for retting av lovbrot som er avdekte under tilsynet. Fristen er 30. mai. Dersom lovbrota ikkje er retta innan fristen, vil Fylkesmannen i Telemark vedta pålegg om retting med heimel i kommunelova 60 d. 2 Om tilsynet med Kviteseid kommune Kviteseid skule, Brunkeberg oppvekstsenter og Staumsnes oppvekstsenter 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlege skolar Fylkesmannen fører tilsyn med offentlege skular, jf. opplæringslova 14-1 første ledd. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er tilsyn med det lovpålagde, jf. kommunelova 60 b. I dei tilfella der Fylkesmannen konkluderer med at eit rettsleg krav ikkje er oppfylt, blir dette sett på som lovbrot, uavhengig av om det er opplæringslova eller forskrifter fastsett i medhald av denne lova som er brotne. 2.2 Tema for tilsyn Fylkesmannen gjennomførde i perioden eit felles nasjonalt tilsyn med eit utval av skular i ti kommunar der tema var skulane sitt arbeid med elevane sitt miljø. Det felles nasjonale tilsynet er no over. Fylkesmannen i Telemark ønskjer med bakgrunn i erfaringane frå det felles nasjonale tilsynet å føre tilsyn med dei resterande kommunane på nokre utvalde område der det jamt over blei avdekt lovbrot. Pålegga som blei gitte i det felles nasjonale tilsynet, viser at kommunen som skuleeigar i større grad må involvere seg i dei oppgåvene som skulen har. Fylkesmannen har derfor i dette tilsynet valt å ta med kommunen sitt system for å sikre at krava i opplæringslova blir oppfylte på dei utvalde områda. Tema for tilsynet er: 1. Avgjerder/vedtak som ein følgje av at ein elev eller forelder har bedt om tiltak knytt til det psykososiale miljøet, jf. opplæringslova 9a-3 tredje ledd 2. Det systematiske arbeidet ved skulane, jf. opplæringslova 9a-4, jf. 9a-3 fyrste ledd - knytte opp mot 9a-3 andre og tredje ledd 3. Systemet som kommunen har for å sikre at krava i opplæringslova 9a-3 blir oppfylt, jf. opplæringslova andre og tredje ledd Det overordna formålet med tilsynet er å bidra til ei styrking av arbeidet med det psykososiale miljøet ved skulane og skulane si evne til å førebyggje og handtere krenkjande ord eller handlingar. 2.3 Om gjennomføringa av tilsynet Tilsyn med Kviteseid kommune blei opna gjennom brev Kommunen blei bedd om å leggje fram dokumentasjon for Fylkesmannen med heimel i kommunelova 60 c. Fylkesmannens vurderingar og konklusjonar er baserte på skriftleg dokumentasjon frå Kviteseid kommune, Kviteseid skule, Brunkeberg oppvekstsenter og Straumsnes oppvekstsender sjå oversikten i vedlegg 1. 3

4 3. Oppmodingar om tiltak 3.1 Rettslege krav Skuleeigar, skulen og dei tilsette pliktar å sikre elevane sin individuelle rett etter 9a-1 gjennom individuelt retta arbeid. Det individretta arbeidet ved skulen er mellom anna regulert i 9a-3 tredje ledd i opplæringslova. 9a-3 tredje ledd Eleven/ foreldra sin rett til å be om tiltak og saksbehandlinga ved skulen Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot kjenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Skulen er pålagd gjennom 9a-3 tredje ledd å behandle oppmodingar frå elevar eller foreldre som gjeld det psykososiale miljøet etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Dersom det ligg føre ei slik oppmoding, må skulen snarast råd ta stilling til om eleven sin rett er oppfylt, og eventuelt kva tiltak som skal setjast i verk. Det blir streka under at skulen alltid skal gjere eit enkeltvedtak når elevar/foreldre oppmodar om tiltak som gjeld det psykososiale miljøet. Skulen har altså ei vedtaksplikt. Dersom skulen ikkje oppfyller plikta til å gjere enkeltvedtak i saka, kan foreldra/eleven likevel klage som om det var gjort enkeltvedtak. Dersom skulen er i tvil om ei oppmoding frå eleven/foreldra er ei oppmoding etter 9a-3 tredje ledd, må skulen avklare dette. Skulen har ei rettleiingsplikt etter forvaltningslova 11. Saksbehandlingsreglane i forvaltningslova gjeld for saker etter 9a Dokumentasjon Fylkesmannen bad skuleleiinga svare på seks spørsmål om oppmodingar om tiltak og saksbehandlinga knytt opp mot dette: 1. Har elevar eller foreldre bedt om tiltak knytt til det psykososiale miljøet dei siste to åra? 2. Er det fatta enkeltvedtak med heimel i 9a-1, jf. 9a-3 tredje ledd? 3. Er det i vedtaket eksplisitt opplyst om retten til eit godt psykososialt miljø er oppfylte eller ikkje? 4. Inneheld enkeltvedtak grunngiving der det blir vist til a. heimelen for enkeltvedtaket? b. faktiske forhold som er lagt til grunn? c. kva omsyn som er vektlagte? 5. Inneheld enkeltvedtaket informasjon om a. klagerett? b. klagefrist? c. klageinstans? d. Informasjon om at klagen skal sendast til skulen? 6. Inneheld enkeltvedtaket/avgjerda om tiltak informasjon om retten etter forvaltningslova 18, jf. 19 til å sjå dokumenta i saka? Fylkesmannen bad skulane sende: Alle oppmodingar om tiltak knytte til ein elevs psykososiale miljø frå skuleåret 2012/2013 og 2013/2014 (anonymisert). Alle vedtak eller avgjerder om tiltak knytte til ein elevs psykososiale miljø frå skuleåret 2012/2013 og 2013/2014 (anonymisert). 4

5 Kviteseid skule Korkje elevar eller foreldre har ifølgje rektor bedt om tiltak knytt til det psykososiale miljøet dei to siste åra. Det er ikkje fatta enkeltvedtak med heimel i 9a-1. Skulen har sendt eitt «Rapportskjema - mobbesaker». Det står i skjemaet: «Føresette tek opp i foreldrekonf. vår-13 at NN har blitt mobba på skulen i fem år.» Fylkesmannen har også fått kopi av eit brev frå føresette der det går fram at dottera deira ikkje har hatt det bra på skulen i mange år og at både eleven sjølv og dei føresette har teke dette opp med skulen. Det står i brevet: «samtale med helsesøster som NN fortalde om problemet, som vidare vart følgt opp av sosiallærar (Kristin Brekke) og lærar. Det vart fleire møter med NN, sosiallærar og andre medelevar.» «Fleire slike angrep førte til at me som foreldre reagerte. Lærar ringte da rundt til respektive foreldre som pratet med sine barn.» Straumsnes oppvekstsenter Korkje elevar eller foreldre har ifølgje rektor bedt om tiltak knytt til det psykososiale miljøet dei to siste åra. Det er ikkje fatta enkeltvedtak med heimel i 9a-1. Brunkeberg oppvekstsenter Rektor er ny og har ikkje kjennskap til at foreldre har bedt om tiltak dei to siste åra. Det er ikkje fatta enkeltvedtak med heimel i 9a Fylkesmannen si vurdering Kviteseid skule Dersom skulen oppdagar at ein elev sin rett til eit godt psykososialt miljø er krenkt, vil skulen i dei fleste tilfelle som fell inn under 9a-3 anna ledd, ha ei plikt til å informere foreldra. Foreldra vil då kunne be skulen om tiltak. Skulen er pålagd å behandle oppmodingar om tiltak som gjeld det psykososiale miljøet etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Hovudregelen er at tilfelle der eleven/foreldra ber om tiltak knytt til skulemiljøet, er oppmodingar etter 9a-3 tredje ledd. Terskelen for at noko er ei oppmoding, er låg. Både rapportskjema om mobbing og brev frå foreldre viser at elevar/foreldre har bedt om tiltak knytt til det psykososiale miljøet. Skulen skulla ha fatta enkeltvedtak. Straumsnes oppvekstsenter Fylkesmannen har ikkje motteke avgjerder om tiltak knytte til ein elevs psykososiale miljø. Fylkesmannen legg til grunn at det ikkje har kome oppmodingar om tiltak dei to siste skuleåra. Brunkeberg oppvekstsenter Fylkesmannen har ikkje motteke avgjerder om tiltak knytte til ein elevs psykososiale miljø. Fylkesmannen legg til grunn at det ikkje har kome oppmodingar om tiltak dei to siste skuleåra. 5

6 3.4 Fylkesmannen sin konklusjon Kviteseid kommune - Kviteseid skule oppfyller ikkje krava i opplæringslova og forvaltningslova når det gjeld å fatte enkeltvedtak. 4. Det systematiske arbeidet ved skulane knytte opp mot 9a-3 andre og tredje ledd varslingsplikta og vedtaksplikta 4.1 Rettslege krav 9a-4, Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll) Skolen skal drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet. 9a-3 første ledd, Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Det systematiske skulemiljøarbeidet skal sikre at elevane sin rett blir oppfylt ved at skulen arbeider kontinuerleg og systematisk for eit godt skulemiljø. Det avgjerande er at skulemiljøarbeidet er eigna til å sikre elevane eit godt psykososialt miljø og at brot på retten til eit godt miljø blir oppdaga og handtert på ein effektiv måte. Føremålet med skulen sine plikter etter 9a-4 er å sikre at uønskt/krenkjande åtferd blir oppdaga og teke hand om tidleg. Ein naudsynt føresetnad for det systemretta arbeidet er at skulen overfører krava i kapittel 9a til konkrete mål og handlingar. Skulen må ha planar og rutinar for korleis elevane sin rett skal oppfyllast. Skuleeigar, skulen og dei tilsette pliktar å sikre elevane sin individuelle rett etter 9a-1 gjennom individuelt retta arbeid. Det individretta arbeidet ved skulen er regulert i 9a-3 andre og tredje ledd i opplæringslova. Varslingsplikta Dersom ein tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar, skal rektor varslast. Skulen, ved skuleleiinga, pliktar å undersøkje saka ytterlegare dersom det er behov for dette, og setje i verk eigne tiltak. 9a-3 andre ledd plikten til å undersøke, varsle og gripe inn Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Skulen og alle dei tilsette sine må ha ei felles forståing av når det skal varslast, og korleis varslinga skal skje. Rutinane for varsling til skuleleiinga må innarbeidast i internkontrollen etter 9a-4. jf. 9a-3 fyrste ledd. 6

7 Vedtaksplikta Skulen er pålagd å behandle oppmodingar frå elevar eller foreldre som gjeld det psykososiale miljøet etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. 9a-3 tredje ledd Eleven/ foreldra sin rett til å be om tiltak og saksbehandlinga ved skulen Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Skulen må ha skriftlege rutinar for korleis oppmodingar om tiltak skal behandlast, og desse må innarbeidast i internkontrollen etter 9a-4. jf. 9a-3 fyrste ledd. Det må gå fram av rutinen kven som har oppgåva med å handtere oppmodingane, kven som har i oppgåve å fatte enkeltvedtak på skulen sin vegner, og kven som har oppgåva med å handtere og vidaresende ei eventuell klagesak frå eleven eller foreldra. 4.2 Dokumentasjon Fylkesmannen bad skuleleiinga svare på spørsmål om skriftlege rutinar for varsling til skuleleiinga og for korleis oppmodingar om tiltak skal behandlast: 1. Har skulen ein skriftleg rutine for varsling til skuleleiinga dersom ein tilsett får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar? 2. Varetek denne rutinen krava knytte til varsling i opplæringslova 9a-3 andre ledd? 3. Har skulen ein skriftleg rutine/plan for korleis oppmodingar om tiltak skal behandlast? 4. Varetek denne rutinen/planen krava til saksbehandling i opplæringslova 9a-3 tredje ledd? Kviteseid skule Varslingsplikta Skulen viser til «Handlingsplan mot mobbing», «TPO melderutinar» og «Mandat for klasselærarmøte». Fylkesmannen har ikkje fått kopi av «TPO melderutinar» og «Mandat for klasselærarmøte». Det står i «Handlingsplan mot mobbing» at rektor skal ha melding om alle mobbesaker. Skulen har to rapportskjema: «Rapportskjema mobbesaker». I skjemaet skal læraren mellom anna skrive kva som har hendt (forundersøking og observasjon) og kva som skal gjerast vidare. Rektor og den ansvarlege læraren skal skrive under i skjemaet. «Rapportskjema alvorlege eingongshøve (Vald herverk)». I dette skjemaet skal ein mellom anna skrive kva som er hendt, skadeomfang og korleis det blei oppdaga. Rektor og den som har meldt saka skal skrive under i skjema. Oppmodingar om tiltak og vedtaksplikta Skulen viser til «Handlingsplan mot mobbing» og «Rapportskjema». På side 4 i planen er det ei oversikt som viser korleis skulen løyser mobbesaker. Det står: «Einskildvedtak. Rektor avgjer om det skal gjerast einskildvedtak når ein har oppdaga mobbing. Foreldre kan og be skulen gjera noko. Då må rektor fatte eit einskildvedtak.» 7

8 Straumsnes oppvekstsenter Varslingsplikta Skolen viser til «Plan for sosial kompetanse klasse». Kapittel fire i planen er «Handlingsplan mot mobbing», og punkt 4.3 er «Skulen sine prosedyrer når mobbing er meldt eller avdekka». Oppmodingar om tiltak og vedtaksplikta Skulen viser til «Plan for sosial kompetanse klasse» og punkt 4.3 «Skulen sine prosedyrer når mobbing er meldt eller avdekka». Brunkeberg oppvekstsenter Varslingsplikta Skulen har ifølge rektor ikkje ein skriftleg rutine for varsling til skuleleiinga dersom ein tilsett får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar. Rektor skriv at det er laga ein ny handlingsplan mot mobbing som vil vareta krava i opplæringslova når han blir vedteken. Fylkesmannen har mottatt kopi av planen. Oppmodingar om tiltak og vedtaksplikta Skulen viser til «Tiltaksplan mot mobbing» og framlegg til ny handlingplanen mot mobbing. 4.3 Fylkesmannen si vurdering Kviteseid skule Varslingsplikta: Det står i «Handlingsplan mot mobbing» at rektor skal ha melding om alle mobbesaker, og det er alt. Det står ikkje noko om kven som skal melde, korleis det skal meldast eller når det skal meldast. Det står etter det Fylkesmannen kan sjå, heller ikkje noko i planen om varsling til skuleleiinga dersom ein tilsett får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som ikkje er mobbing. Skulen har to rapportskjema, eitt for alvorlege eingongshøve og eitt for mobbesaker, men dei er ikkje knytte opp mot ein skriftleg rutine for varsling. Skulen har ikkje ein skriftleg rutine for varsling til skuleleiinga. Oppmodingar om tiltak og vedtaksplikta Det står i handlingsplanen at rektor må fatte enkeltvedtak dersom foreldre ber skulen om tiltak i ei mobbesak. Det står etter det Fylkesmannen kan sjå, ikkje noko meir i «Handlingsplan mot mobbing» eller rapportskjema om korleis oppmodingar om tiltak skal behandlast. Skulen har dermed ikkje ein skriftleg rutine/plan for korleis oppmodingar om tiltak skal behandlast. Straumsnes oppvekstsenter Varslingsplikta Det står etter det Fylkesmannen kan sjå, ikkje noko i «Plan for sosial kompetanse klasse» om varsling til skuleleiinga dersom ein tilsett får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar. Rutinen i punkt 4.3 som skulen har gjeld problemløysing i mobbesaker når mobbing er meldt eller avdekka. Skulen har dermed ikkje ein skriftleg rutine for varsling til skuleleiinga Oppmodingar om tiltak og vedtaksplikta 8

9 Det står etter det Fylkesmannen kan sjå, ikkje noko i «Plan for sosial kompetanse klasse» om enkeltvedtak eller korleis oppmodingar om tiltak skal behandlast. Skulen har dermed ikkje ein skriftleg rutine/plan for korleis oppmodingar om tiltak skal behandlast. Brunkeberg oppvekstsenter Varslingsplikta Skulen har per i dag ikkje skriftlege rutinar for varsling til skuleleiinga. Fylkesmannen viser til Kviteseid skule og vurderingane der når det gjeld framlegg til ny handlingsplanen mot mobbing. Oppmodingar om tiltak og vedtaksplikta Det står etter det Fylkesmannen kan sjå, ikkje noko i «Tiltaksplan mot mobbing» om enkeltvedtak eller korleis oppmodingar om tiltak skal behandlast. Fylkesmannen viser til Kviteseid skule og vurderingane der når det gjeld framlegg til ny handlingsplanen mot mobbing. 4.4 Fylkesmannen sin konklusjon Kviteseid kommune - Kviteseid skule, Staumsnes oppvekstsenter og Brunkeberg oppvekstsenter sine skriftlege rutinar varetek ikkje krava i lova når det gjeld varsling til skuleleiinga og handtering av oppmodingar om tiltak. 5. Kommunen sitt system for å sikre at krava i opplæringslova 9a-3 blir oppfylt 5.1 Rettslege krav Opplæringslova andre ledd er ei overordna føresegn som pålegg skuleeigar å ha eit forsvarleg system for oppfølging av alle lovkrav. Kommunen som skuleeigar er dermed øvste ansvarlege for at skuleleiinga ved kvar enkelt skule oppfyller krava og pliktene i kapittel 9a andre og tredje ledd system for vurdering og oppfølging av resultat Kommunen skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane Systemkravet inneber eit krav til aktiv, planmessig og kontinuerleg styring for å sikre at krava i opplæringslova blir oppfylte i kommunen. Dette inneber krav til rutinar for kommunikasjon og samhandling mellom kommuneadministrasjonen sentralt og skulane. Skuleeigar sitt system skal vere skriftleg for å sikre at systemet er robust mot endringar i personalet og i kommunane sin organisasjon. Det skal gå fram av systemet kva rutinar for kartlegging, vurdering, korrigering, kommunikasjon og samhandling som skal følgjast. Systemet skal vere eigna til å avdekkje forhold som er i strid med regelverket, og til å sikre at adekvate tiltak blir sette i verk når det blir brot avdekt på regelverket. Systemet må ha rutinar for innhenting og analyse av data frå skulane, og for vurdering av desse opp mot lovkrava. 9

10 Systemet må sikre at brukarane har tilstrekkeleg kompetanse til å vurdere kva tiltak som kan settast inn, og rutinar for å vurdere om tiltaka verkar etter meininga. Systemet må gi retningslinjer for rapportering og informasjonsflydd i organisasjonen. 5.2 Dokumentasjon Fylkesmannen bad skuleeigar, dvs. kommunen, svare på fire spørsmål i eit eigenvurderingsskjema: 1. Har kommunen definert kva opplysningar som trengst for å vurdere om skulane oppfyller krava i opplæringslova 9a-3? 2. Har kommunen laga rutinar for å innhente desse opplysningane frå den einskilde skulen? 3. Har kommunen laga rutinar for korleis desse opplysningane skal behandlast/ bli vurdert? 4. Har kommunen laga rutinar for korleis desse vurderingane skal følgjast opp? Kommunen svarer «Ja» på spørsmål 1-2, og «Ja?» på spørsmål 3-4. Spørsmål 1 Kommunen svarer at han har definert kva opplysningar som trengst for å vurdere om skulane oppfyller krava i opplæringslova 9a-3 og at det er synleggjort i «System for kvalitetsvurdering av verksemda etter Opplæringsloven». Det er to punkt i dette systemet som er knytte til 9a-3: «Kommunen har rutiner for å vurdere elevane sitt psykososiale miljø, handsamer evt klager korrekt og set inn nødvendige tiltak». Kommunen viser til «Analyse av Elevundersøkinga», og under «Ansvar» står det at kommunalsjef/rektor har ansvaret. «Skulen har rutiner for å fange opp og handtere tilfelle av mobbing, diskriminering, vald eller rasisme». Kommunen viser til «Antimobbeplan/Sosial handlingspl.», og det står at rektor har ansvaret. Spørsmål 2 Kommunen svarer at han har rutinar for å hente inn opplysningar frå skulane. Opplysningane blir henta inn i møte med rektorane. Kommunen viser i den samanhengen til rapport til Hovudutval for Oppvekst og omsorg (HOO) med referat frå møte med kvar av skulane. Utgangspunktet for møta var sjekklista for systemet. I referata står det: Kviteseid skule møte : «Elevane sitt skulemiljø. Mobbing er tema på klasselærarmøte» Staumsnes oppvekstsenter møte : Det står ikkje noko der som kan knytast til 9a-3. Brunkeberg oppvekstsenter møte : «Kap. 9A: Kontaktlærar syter for å vurdere elevene sitt fysiske og psykososiale miljø, og rapporterer ved evt. manglar.» Det er laga eit skjema for samtale med rektorane. Under overskrifta «Forventningar, kravspesifikasjon» står punktet «Elevane sitt fysiske og psykososiale arbeidsmiljø» med eitt underpunkt «Internkontrollsystem». Det er laga eit årshjul som mellom anna viser når kommunalsjefen skal ha møte med rektorane. Det går fram av årshjulet at kommunalsjef og rektor skal «gå gjennom sjekklista for stetting av lovkrav» i juni og «fylgje opp «avvik» frå sjekklista» i august. Spørsmål 3 Kommunen svarer at han har rutinar for korleis dei opplysningane som er innhenta i under spørsmål 2, skal behandlast og vurderast. Kommunen skriv: «Kviteseid skule har 10

11 rutiner med skjema for å fange opp slike opplysningar. Dei to andre skulane har t.d. planar mot mobbing.» Spørsmål 4 Kommunen svarer at han har rutinar for korleis vurderingane knytte til spørsmål 3, skal følgjast opp. Kommunen skriv: «Det er Kviteseid skule sine rutinar som vert nytta. Ved behov, vender dei andre skulane seg til Kviteseid skule for å hente malar, osb.» 5.3 Fylkesmannen si vurdering Spørsmål 1 Fylkesmannen kan ikkje sjå at det står noko i systemet for kvalitetsvurdering om kva opplysningar skuleeigar treng for å vurdere om skulane oppfyller krava i opplæringslova 9a-3. Spørsmål 2 Sidan skuleeigar ikkje har definert kva opplysningar som trengst for å vurdere om skulane oppfyller lovkrava i 9a-3, så har han heller ikkje rutinar for å innhente desse opplysningane. Kommunen viser til referat frå møte med rektorane hausten 2013, men det står ikkje noko i referata om å innhente opplysningar for å vurdere om skulane oppfyller krava i 9a-3. Spørsmål 3 Kommunen viser til rapportskjema som Kviteseid skule har, men dette spørsmålet handlar ikkje det internkontrollsystemet som skulen har etter 9a-4; det handlar om kommunen sitt system etter Fylkesmannen kan ikkje sjå at kommunen har dokumentert at den har rutinar som viser for korleis opplysningar frå skulane knytte til oppfylling av krava i 9a-3, skal behandlast/vurderast på kommunenivå. Spørsmål 4 Sjå Fylkesmannen si vurdering under spørsmål 3. Fylkesmannen kan ikkje sjå at kommunen har dokumentert at den har rutinar som viser for korleis vurderingar knytte til lovkrava i 9a-3, skal følgjast opp på kommunenivå. 5.4 Fylkesmannen sin konklusjon Kviteseid kommune oppfyller ikkje kravet til eit forsvarleg system når det gjeld vurdering og oppfølging av om skulane i kommunen oppfyller krava i opplæringslova 9a-3, jf. opplæringslova fyrste og andre ledd. 6. Frist for retting av lovbrot Fylkesmannen har i kapitla 3 til og med 5 konstatert lovbrot. I denne rapporten får Kviteseid kommune frist til å rette det ulovlege forholdet, jf. kommunelova 60 d. Det er kommunen som har det overordna ansvaret for at krava i opplæringslova blir etterlevde, jf. opplæringslova fyrste ledd. Kommunen er derfor adressat for denne tilsynsrapporten. Frist for retting er 30. mai. Kommunen må innan denne datoen sende Fylkesmannen dokumentasjon som viser at lovbrota er retta. 11

12 Dersom forholdet ikkje er retta innan den fastsette rettefristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting. Eit eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og kan klagast på etter reglane for dette i forvaltningslova, jf. forvaltningslova kapittel VI. Følgjande pålegg er aktuelle å vedta etter utløpet av rettefristen i denne rapporten: 1. Kviteseid kommune skal syte for at Kviteseid skule behandlar oppmodingar om tiltak ved å gjere enkeltvedtak etter reglane om dette i forvaltningslova. Kviteseid kommune må i denne samanhengen sjå til at Kviteseid skule: a. fattar enkeltvedtak for alle oppmodingar om tiltak 2. Kviteseid kommune skal sjå til at skulane i kommunen skule arbeider aktivt, systematisk og kontinuerleg for å forhindre at uønskt åtferd oppstår. Kviteseid kommune må i denne samanhengen sjå til at skulane: a. utarbeider rutinar for kva dei tilsette skal gjere om dei får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar og sikrar at rutinane er i samsvar med krava i 9a-3 andre ledd i opplæringslova. b. utarbeider rutinar for korleis oppmodingar om tiltak skal behandlast. Det skal gå fram av rutinen kven som skal handtere oppmodingar, kven som skal gjere enkeltvedtak og kven som handtere og vidaresende ei eventuell klage frå eleven eller foreldra. 3. Kviteseid kommune må etablere eit forsvarleg system for vurdering og oppfølging av om skulane i kommunen oppfyller krava i opplæringslova 9a-3, jf. opplæringslova fyrste og andre ledd. Kviteseid kommune må i denne samanhengen: a. lage ein rutine/plan for vurdering og oppfølging av skulane som sikrar at skulane oppfyller krava i opplæringslova 9a-3. Det skal gå fram av rutinen/planen - kva opplysningar som skal innhentast frå skulane - korleis dette skal skje - korleis dei innhenta opplysningane skal behandlast - korleis dei vurderingane som kommunen gjer, skal følgjast opp. Kommunen har rett til innsyn i saksdokumenta, jf. forvaltningslova 18. Jan Furumo underdirektør Reidun Fløseth tilsynsleiar 12

13 Vedlegg: oversikt over innsendt dokumentasjon Frå Kviteseid kommune: Brev datert og Eigenvurderingsskjema for skuleeigar Protokoll frå møte Hovudutval for Oppvekst og omsorg (HOO) om «System for oppfølging av opplæringslov» Protokoll frå møte i HOO om oppfølgingsmøte med rektorane etter system o Årshjul pr. nov 2013 o Skjema for samtale med rektorene: Gjennomgang av system for Skulen sitt ansvar pr. nov Mal for enkeltvedtak etter opplæringlova kap. 9a framlegg, utarbeidt i samband med tilsynet Utkast til årsmelding 2013 for skule og barnehage HOO : Søknad om byte av grunnskole Vedtak datert om byte av grunnskule Frå Kviteseid skule: Eigenvurderingsskjema for skuleleiinga Skulens handlingsplan mot mobbing Oversikt over klassekontaktar/fau skuleåret 2013/14 Melding om sjukefråvere hjå grunnskuleelev Mal: Rapportskjema alvorlege eingongshøve (vald, herverk) Rapportskjema mobbesaker eitt frå skuleåret Rapportskjema alvorlege eingongshøve (vald, herverk) o Seks frå skuleåret o Fem frå skuleåret o Tre frå skuleåret Søknad om byte av grunnskule og kommentar frå skulen i saka Frå Staumsnes oppvekstsenter: Eigenvurderingsskjema for skuleleiinga Plan for sosial kompetanse klasse revidert våren 2009 Miljøplan for Straumsnes skule revidert 2009 Referat frå møte i elevrådet og Referat frå møte i samarbeidsrådet , og Kontaktliste skuleåret Framlegg til Handlingsplan for vårhalvåret 2014 Frå Brunkeberg oppvekstsenter: Eigenvurderingsskjema for skuleleiinga Skulens handlingsplan mot mobbing ikkje vedteken per Tiltaksplan mot mobbing Råd og utval ved Brunkeberg oppvekstsenter

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området Fyresdal kommune Gimle skule 09.01-11.03.2015 1 Innhald

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området Tokke kommune Byrte oppvekstsenter Høydalsmo skule Lårdal

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området Sauherad kommune Sauherad barne- og ungdomsskole 30.01-08.04.2014

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ Saman for læring og trivsel Radøy kommune INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på 3 Samanheng med Radøy kommune sin overordna plan

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A. Ostereidet barneskule

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A. Ostereidet barneskule SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A Ostereidet barneskule 1 INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på Ostereidet barneskule s.3 Samanheng med Lindås kommune sin

Detaljer

Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a

Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a Utdanningsforbundet 12.10.2011 Kjerstin Stølen og Kjersti Utnes Borgaas Fylkesmannen i Østfold Struktur på innlegget Generell informasjon

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området Notodden kommune Alle barne- og ungdomsskolene 04.03-21.05.2014 1

Detaljer

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring ( 9A-2). Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

Vår ref: 2009/9098 I KOMMUNEN: Tema for tilsynet: Avvik 1: elevar eller. gjeld. tiltak som. foreldre om. Avvik 2: knytt til. rådgivar.

Vår ref: 2009/9098 I KOMMUNEN: Tema for tilsynet: Avvik 1: elevar eller. gjeld. tiltak som. foreldre om. Avvik 2: knytt til. rådgivar. FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED BJERKREIM KOMMUNE TIDSPUNKT: 18. november 2009 Vår ref: 2009/9098 KOMMUNENS ADRESSE: KOMMUNENR: Bjerkreim kommune, Postbokss 17, 4389 Vikeså 1114

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utdrag frå Opplæringslova: Kapittel 9a. Elevane sitt skulemiljø 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Skjemaet brukes både i forbindelse med saker som angår det fysiske og det psykososiale miljøet.

Skjemaet brukes både i forbindelse med saker som angår det fysiske og det psykososiale miljøet. Opplæringsloven 9a Skjema for henstilling/klage Dette skjemaet er til bruk dersom elever eller foreldre/foresatte som ber om tiltak etter Opplæringslova 9a, ønsker å gå videre med saken etter å ha vært

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Norddal kommune v. rådmann Postboks 144 6211 Valldal ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Norddal kommune Eidsdal skule Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing

Detaljer

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 INNHALD Innleiing...1 Lovgrunnlag... 2 Opplæringslova... 2 Forvaltningslova... 2 Kommunehelsetenestelova... 2 Ordensreglement for grunnskulen i Lindås...

Detaljer

Nytt kap 9A opplæringslova. Prop 57 L ( )

Nytt kap 9A opplæringslova. Prop 57 L ( ) Nytt kap 9A opplæringslova Prop 57 L (2016-2017) Nye reglar om skulemiljø Bakgrunn: Djupedalutvalget (NOU 2015:2) Høyring av nytt kapittel 9 A i april 2016 Proposisjon lagt fram for Stortinget 17. feb.

Detaljer

Skolenes arbeid med psykososialt miljø Grethe Hovde Parr

Skolenes arbeid med psykososialt miljø Grethe Hovde Parr Skolenes arbeid med psykososialt miljø Grethe Hovde Parr Overordnet bestemmelse Opplæringsloven 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Vinje kommune ved rådmann Vinjevegen 192 3890 Vinje ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde barnehagelova 8, barnehagelova 18 og forskrift om mellombels og varig dispensasjon og unntak frå utdanningskravet

Detaljer

Høyanger kommune erfaringar etter tilsyn og politisak

Høyanger kommune erfaringar etter tilsyn og politisak Dato: 23.10.14 Høyanger kommune erfaringar etter tilsyn og politisak Rådmann Arve Varden 3 spørsmål men 2 saker.. Kva førte tilsyna og politisaka til? Kva lærdom ein vil trekke fram med bakgrunn i tilsyna

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Bjerkreim kommune. system knytt til tilsynstemaet «Skulane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø» Forsvarleg

TILSYNSRAPPORT. Bjerkreim kommune. system knytt til tilsynstemaet «Skulane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø» Forsvarleg TILSYNSRAPPORT Forsvarleg system knytt til tilsynstemaet «Skulane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø» Bjerkreim kommune 1 1. Tema for tilsynet I 2013 blir det i Bjerkreim kommune gjennomført

Detaljer

Internkontroll vedkomande elevane sitt skulemiljø kap 9a i opplæringslova

Internkontroll vedkomande elevane sitt skulemiljø kap 9a i opplæringslova skulemiljø kap 9a i opplæringslova Mål med internkontrollen Skuleeigar o Sikra eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova vert oppfylte Opl Skulane o Sikra

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Fjell kommune Knappskog skule 20. februar 2015 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Fjell kommune Knappskog skule...

Detaljer

9A- 3 TREDJE LEDD. Privatskolesamling

9A- 3 TREDJE LEDD. Privatskolesamling 9A- 3 TREDJE LEDD Privatskolesamling 07.03.2013 1 9a-3 2.ledd 3.ledd Skolen oppdager krenkande åtferd. Elev eller foreldre ber om tiltak mot krenkande åtferd. Skolen sett i verk tiltak for å hindre krenkande

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ

SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Fylkesmannen i Rogaland ENDELEG TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Suldal kommune Vinjar skule 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav. Hordaland fylkeskommune

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav. Hordaland fylkeskommune TILSYNSRAPPORT Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav Hordaland fylkeskommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Hordaland fylkeskommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen skal ved førebyggjande tiltak forhindre at elevar blir utsett for mobbing. Skulen sine rutinar skal avdekkje om mobbing føregår Skulen skal følgje opp mobbar og mobbeoffer

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde Vinje kommune v/ rådmann Vinjevegen 192 3890 Vinje TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde - Kommunen sine verkemiddel for å sørgje for regelverketterleving, jf. barnehagelova 8 - Kommunen sitt tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Selje kommune 1 Innhald Samadrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Selje kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

Statens tilsyn med opplæringsloven kapittel 9a

Statens tilsyn med opplæringsloven kapittel 9a Statens tilsyn med opplæringsloven kapittel 9a Anna Beskow, 3. februar 2016 Dagens temaer Hva er tilsyn? Tilsyn med opplæringsloven kapittel 9a RefLex 1 Tilsyn Mål: Bidra til å sikre at alle barn og unge

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Granvin kommune Granvin Barne- og Ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Granvin kommune Granvin Barne- og Ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Granvin kommune Granvin Barne- og Ungdomsskule Dato: 12.11.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Bømlo kommune Bremnes ungdomsskule. Dato:

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Bømlo kommune Bremnes ungdomsskule. Dato: TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Bømlo kommune Bremnes ungdomsskule Dato: 27.11.2012 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale

Detaljer

Opplæringsloven kap. 9A

Opplæringsloven kap. 9A Opplæringsloven kap. 9A Kurs for foreldre og ansatte i skolemiljøutvalget og driftsstyret, samt skoleledere Folkets Hus, onsdag 03.12.2014 Gry Sørhus Mollan, jurist, fagstab Oppvekst og levekår Virkeområdet

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Stord kommune - Langeland skule 20.02.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Stord kommune Langeland skule...

Detaljer

RUTINER I FORBINDELSE MED Opplæringslova Kapittel 9a

RUTINER I FORBINDELSE MED Opplæringslova Kapittel 9a TOKKE KOMMUNE RUTINER I FORBINDELSE MED Opplæringslova Kapittel 9a Det psykososiale miljøet «Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar

Detaljer

Gressvik ungdomsskole

Gressvik ungdomsskole Opplæringslovens 9 a Elevene sitt skolemiljø. Elevenes arbeidsmiljølov. Gressvik ungdomsskole 1 9a 1 Generelle krav. Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Klepp kommune Orre skule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Klepp kommune Orre skule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Klepp kommune Orre skule 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

Endeleg TILSYNSRAPPORT

Endeleg TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune Endeleg TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Hjartdal kommune September 2017 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

Opplæringsloven og Forvaltningsloven. Kort innføring for skolesektoren

Opplæringsloven og Forvaltningsloven. Kort innføring for skolesektoren Opplæringsloven og Forvaltningsloven Kort innføring for skolesektoren Opplæringsloven 9a-2 (1:3) 9a-2. Det fysiske miljøet Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR Ogna skule 2018 2021 Innleiing Kapittel 9 A i opplæringslova skal bidra til at elevane har det trygt og godt på skulen, slik at elevane trivs og kan læra best

Detaljer

Opplæringsloven kapittel 9a. - Kjersti Botnan Larsen

Opplæringsloven kapittel 9a. - Kjersti Botnan Larsen Opplæringsloven kapittel 9a - Kjersti Botnan Larsen Barnekonvensjonen Barns grunnleggende menneskerettigheter. Artikkel 28 og 29 retten til utdanning og utdanningens formål 4 prinsipper: Artikkel 2 retten

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Sykkylven kommune - Ullavik skule 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Sykkylven kommune Ullavik

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ JONDAL KOMMUNE; JONDAL SKULE

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ JONDAL KOMMUNE; JONDAL SKULE TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ JONDAL KOMMUNE; JONDAL SKULE 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø...

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vanylven kommune Fiskå skule Saksnr. 2015/3942 1 Innhald Sammendrag... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1. Innledning... 3

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Ørsta kommune - Vikemarka skule 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Ørsta kommune Vikemarka

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Fitjar kommune 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Fitjar kommune. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen

Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen Opplæringsloven Kapittel 9a Første avsnitt; Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til

Detaljer

9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet

9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet 9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet Rutinebeskrivelse med vedlegg for Nes skolene Innholdsfortegnelse: Utdrag fra opplæringsloven og forvaltningsloven...

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

HEIDAL SKULE. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule.

HEIDAL SKULE. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule. Opplæringslova 9a-3 første ledd, seier følgjande: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Årdal kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Årdal kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Årdal kommune 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Årdal kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Modalen kommune Mo skole 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Modalen kommune Mo skule... 3 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kravet om skulefagleg kompetanse, jf. opplæringslova 13-1 fjerde ledd. Gjemnes kommune Saksnr.: 2015/3332 Molde, 12.08.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Gjemnes kommune...

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Rennesøy kommune Vikevåg skule 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging Vågsøy kommune Bryggja skule Sak 2015/616 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Øygarden kommune Øygarden ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Øygarden kommune Øygarden ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Øygarden kommune Øygarden ungdomsskule Dato: 12.12.2012 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale

Detaljer

Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3. Sentrum skole. Meldeskjema og tiltaksplan

Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3. Sentrum skole. Meldeskjema og tiltaksplan Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3 Sentrum skole Meldeskjema og tiltaksplan Bakgrunn: Opplæringsloven 9a-3: Det psykososiale arbeidsmiljøet. Skolen skal

Detaljer

Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule

Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Rubbestadneset skule 1. HMS PLAN Det er utarbeida ein eigen plan for helse, miljø og tryggleik som skal vere med å sikre alle

Detaljer

Elevklage på fysisk og psykososialt miljø

Elevklage på fysisk og psykososialt miljø Elevklage på fysisk og psykososialt miljø Fagområde Elevtjenester; HMS Dokumenttittel Elevklage på fysisk og psykososialt miljø Målgruppe Thor Heyerdahl vgs Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø. Samling 8.april 2015 Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

Opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø. Samling 8.april 2015 Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo Opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Samling 8.april 2015 Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo 9a-1- inneholder den overordnede normen Øvrige bestemmelser i kapitlet må forstås i lys av denne

Detaljer

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle.

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle. Retningslinjer for saker vedkomande opplæringslova 9a Rundskriv Udir-2-2010 Formål: Retningslinjene skal sikre god sakshandsaming i saker som vedkjem retten til eit godt fysisk og psykososialt miljø etter

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vindafjord kommune Vikedal skule 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Klepp kommune Horpestad skule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Klepp kommune Horpestad skule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Klepp kommune Horpestad skule 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Elevene ved Bergen Katedralskole skal ikke utsettes for mobbing eller annen krenkende atferd. Ifølge Opplæringslovens 9a-1 har elevene krav på eit

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Klepp kommune Klepp ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Klepp kommune Klepp ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Klepp kommune Klepp ungdomsskule 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

Spørsmål til spørjetimen 19.mai 2016

Spørsmål til spørjetimen 19.mai 2016 Spørsmål til spørjetimen 19.mai 2016 Spørsmål frå André Klausen/ungdomsrådet: Skiljeveggar i dusjane i Radøyhallen Spørsmål: Eg vil spørje om kva kommunestyret har tenkt til å gjere med saka om skiljeveggar

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune Knarvik barneskule

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune Knarvik barneskule TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Lindås kommune Knarvik barneskule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Lindås kommune Knarvik barneskule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur Manifest for eit positivt oppvekstmiljø 2019-2023 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for krenkande åtferd. Barnehage Skule - Kultur Kommunestyret

Detaljer

Overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Vedtatt av kommunestyret i Holmestrand 13.6.2018 Gyldighetsområde og varighet Denne planen har overordnet gyldighet for samtlige kommunale skoler

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: Ein person er mobba eller plaga når han eller ho, gjentekne gonger over tid, vert utsett for negative handlingar

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Førde kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Førde kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Førde kommune 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Førde kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

PRIVATSKOLESAMLING. Stavanger 7.mars 2013

PRIVATSKOLESAMLING. Stavanger 7.mars 2013 PRIVATSKOLESAMLING Stavanger 7.mars 2013 1 Tilsyn 2010-2013 Felles nasjonalt tilsyn 2010-2013: Skolenes arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø. 2010: Rogaland fylkeskommune, Haugesund, Hå (6 skoler)

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Vaksdal skule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Vaksdal skule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Vaksdal skule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale

Detaljer

Nissedal kommune Eining for skule Plan og rutinar for arbeid med elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø etter 9a-3 i Opplæringslova

Nissedal kommune Eining for skule Plan og rutinar for arbeid med elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø etter 9a-3 i Opplæringslova Nissedal kommune Eining for skule Plan og rutinar for arbeid med elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø etter 9a-3 i Opplæringslova Revidert september 2014 Det psykososiale miljøet Rutineomtale

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing. Forsand kommune Forsand skule

TILSYNSRAPPORT. Forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing. Forsand kommune Forsand skule TILSYNSRAPPORT Forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing Forsand kommune Forsand skule 22.03.16 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Forsand kommune Forsand skule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Nytt kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø

Nytt kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø Nytt kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø Fakta om ny lov: Alle elever har rett til trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni Lov om endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni Lov om endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 38 Lov om endringer i opplæringslova

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Rogaland ENDELEG TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Hjelmeland kommune Hjelmeland skule 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Nord-Fron kommune Vinstra

Detaljer

Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø

Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø Hjartdal kommune Hjartdal skule 06.01-11.05.12 Barnehage- og utdanningsavdelingen 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING INDRE BARNE- OG UNGDOMSSKULE 1 FORORD Alle barn har rett til skulegang, og dei har rett til å eit godt og trygt skulemiljø, fritt for mobbing og krenkjande handlingar. Frå våren

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole HANDLINGSPLAN 9A Rutinebeskrivelse for arbeid med elevenes psykososiale miljø Innhold: 1. Forord 2. Opplæringslovens 9-a 3 3. Begrepsavklaring definisjoner -

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området Skien kommune Alle barne- og ungdomsskolene 07.08.14-28.01.2015

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde Rettleiing av og tilsyn med barnehagar Forsand kommune 18.01.2018 1 Innhald 1 Innleiing...3 2 Om tilsynet med Forsand kommune...3 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo

Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo 9a 09.02.16 1. Formål Opplæringslova Kapittel 9a tar for seg elevane sitt skulemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Masfjorden kommune Sandnes skule

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Masfjorden kommune Sandnes skule TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Masfjorden kommune Sandnes skule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Masfjorden kommune Sandnes skole... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Plan for eit trygt og godt skulemiljø

Plan for eit trygt og godt skulemiljø Plan for eit trygt og godt skulemiljø Ved Sviland skule skal alle elevar og føresette føle seg velkomne og tatt vare på. Vi jobbar for å verkeleggjere målet frå opplæringslovens 9A - at den enkelte elev

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Askvoll kommune - Askvoll skule

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Askvoll kommune - Askvoll skule FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Askvoll kommune - Askvoll skule 2014 Innhold Samandrag... 3 1. Tema for tilsynet: skulen sitt arbeid

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Kvam herad Norheimsund skule. Dato:

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Kvam herad Norheimsund skule. Dato: TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Kvam herad Norheimsund skule Dato: 20.02.13 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø

Detaljer

Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen.

Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen. Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen. Innhald 1. Formål 2. Innleiing 3. Opplæringslova 9a 4. Definisjonar 5. Førebygging 6. Avdekking av negativ åtferd 7.

Detaljer

L nr. 61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

L nr. 61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). L17.07.1998 nr. 61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Innholdsfortegnelse Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø (206)...2 9A-1. Verkeområde for kapitlet...2 9A-2. Retten

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Frakkagjerd barneskole har laget en handlingsplan mot mobbing med prosedyrer og tiltak for å imøtekomme kravene i lov om skolemiljø 9a-3: 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen

Detaljer