Dok. S-1655 Sak 8/01/13 ÅRSREGNSKAP SINTEF Petroleumsforskning AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok. S-1655 Sak 8/01/13 ÅRSREGNSKAP 2012. SINTEF Petroleumsforskning AS"

Transkript

1 Dok. S-1655 Sak 8/01/13 ÅRSREGNSKAP 2012 Innholdsfortegnelse 1. RESULTATREGNSKAP BALANSE PR NOTER TIL REGNSKAPET KONTANTSTRØMANALYSE \\sintef.no\spf\boss\ik \ms\årsregnskap\2012\årsregnskap 2012.doc\MS\1\

2 2 1. RESULTATREGNSKAP Noter (tall i 1000 NOK) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Eksterne prosjektinntekter Forskningsrådsfinansierte prosjekter Grunnbevilgning Norges Forskningsråd Andre inntekter , 5 Brutto driftsinntekter Direkte prosjektkostnader Netto driftsinntekter , 7 Lønn, folketrygd og sosiale kostnader Avskrivninger , 8 Andre driftskostnader Driftskostnader DRIFTSRESULTAT 120 (6 616) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 3 Finansinntekter Finanskostnader Netto finansinntekter Resultat før skatt (2 824) 15 Skatter (1 152) (30) ÅRSRESULTAT (2 854) Overføringer 12 Overføringer egenkapital (2 854) Sum overføringer (2 854) \\sintef.no\spf\boss\ik \ms\årsregnskap\2012\årsregnskap 2012.doc\MS\2\

3 2. BALANSE PR Balanse (tall i 1000 NOK) Note EIENDELER Anleggsm idler Utsatt skattefordel Imatrielle eiendeler Bygninger Vitenskapelig utstyr Driftsløsøre, inventar m.v Kontormaskiner Varige driftsmidler Aksjer i andre selskap 1, Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Oppdrag i arbeid Oppdrag i arbeid Kundefordringer Kortsiktige fordringer, konsern Andre kortsiktige fordringer Fordringer Obligasjoner og andre verdipapirer Investeringer Kontanter, bank Bankinnsku, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER \\sintef.no\spf\boss\ik \ms\årsregnskap\2012\årsregnskap 2012.doc\MS\3\

4 4 Balanse (tall i 1000 NOK) Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Forsku fra kunder Kortsiktig gjeld konsern Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Trondheim, 27. februar 2013 Unni M.Steinsmo styreleder Lars Sørum adm.direktør Knut Steinar Bjørkevoll Eileen Buan Terje Eidesmo Erik Haugane Idar Larsen Ane E. Lothe Merete Øverli Moldestad Sigbjørn Sangesland Gunnar W. Syslak \\sintef.no\spf\boss\ik \ms\årsregnskap\2012\årsregnskap 2012.doc\MS\4\

5 5 3. NOTER TIL REGNSKAPET 1. Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av , og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Prinsipper for inntektsføring For prosjekter anvendes løpende inntektsføring. Dette innebærer at inntektsføringen skjer etter hvert som arbeidet utføres i henhold til fullføringsgraden, slik at opparbeidet andel av prosjektets forventede fortjeneste tas til inntekt. Fullføringsgraden fastsettes ut fra utført produksjon. Offentlige tilsku i form av forskningsrådsbevilgninger o l, inntektsføres etter de grunnleggende prinsipper for inntekts- og kostnadsføring. Det vil si at tilskuet inntektsføres samtidig med den inntekten det skal øke eller kostnaden det skal redusere. Tilsku som det er knyttet betingelser til, inntektsføres først når det er sannsynlig at betingelsene er eller vil bli oppfylt. Investering og tilsku føres netto. Investeringstilsku går til fradrag fra historisk kost for investeringsobjektet. Lisensinntekter inntektsføres proratarisk over lisensperioden. Klassifisering Omløpsmidler er poster som knytter seg til oppdragsvirksomheten eller fordringer som tilbakebetales innen ett år, samt andre eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk for virksomheten. Andre eiendeler er anleggsmidler. Skillet mellom kortsiktig og langsiktig gjeld trekkes ved ett år til forfallstidspunktet. Aksjer i datterselskaper og andre aksjeinvesteringer der formålet er av strategisk eller annen "ikke finansiell" karakter, klassifiseres som anleggsaksjer. Øvrige aksjer klassifiseres som omløpsmidler. Verdivurdering av eiendeler Vurdering av omløpsmidler skjer til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi, og verdifallet ikke anses å være av forbigående art, foretas nedskrivning til virkelig verdi. Andre anleggsaksjer Anleggsaksjer hvor ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskusutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. \\sintef.no\spf\boss\ik \ms\årsregnskap\2012\årsregnskap 2012.doc\MS\5\

6 6 Aksjer i andre selskaper (omløpsaksjer) Aksjer som inngår i handelsporteføljen vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Andre omløpsaksjer vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Valuta ( inn- og utgående) sikres med terminforretninger direkte knyttet til oppdrag. Sikringer Sikringsinstrumentene reflekteres ved at realiserte og urealiserte gevinster og tap på sikringsinstrumentet ikke resultatføres før det underliggende sikringsobjektet påvirker resultatregnskapet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Oppdrag i arbeid Beløpet omfatter utført, ikke fakturert arbeid. Påløpne timer er vurdert til salgspris og i henhold til fullføringsgrad av kontraktsfestet budsjett,. Direkte prosjektkostnader er vurdert til anskaffelseskost. Immatrielle eiendeler Utgifter til immatrielle eiendeler, herunder utgifter til forskning og utvikling, er kostnadsført i sin helhet. Varige driftsmidler Ved nyanskaffelser aktiveres og avskrives driftsmidler med kostpris over kr ,- som vurderes å ha en økonomisk levetid på 5 år eller lengre. Driftsmidlene avskrives lineært og avskrivningsplanen er fra harmonisert med konsern. Vitenskapelig utstyr, kontorutstyr, inventar og transportmidler avskrives over 5 år, kontormaskiner over 3 år fra investeringstidspunkt.. Bygninger avskrives med år. Skatt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Petroleumsforskning er et allmennyttig forskningsaksjeselskap som ikke utbetaler utbytte. Alle midler som kommer inn gjennom driften, pløyes tilbake i organisasjonen i form av investeringer og faglige tiltak for framtidig samfunnsnyttig forskning. \\sintef.no\spf\boss\ik \ms\årsregnskap\2012\årsregnskap 2012.doc\MS\6\

7 7 Sintef innarbeidet utsatt skattefordel i regnskapet for 2010 ut fra at dette er skattekreditter som vil kunne nyttiggjøres i framtida ved at de gir redusert betalbar skatt i framtidige perioder. Det innebar en inntektsføring med 47 mill kr for Sintef i Inntektsføringen i 2010 vil motsvares av årlig økte skattekostnader i årene framover. For 2012 er skattekostnaden 1152 knok. Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner er ført mot egenkapitalen. Skattekostnad består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres i balansen. For nærmere informasjon henvises det til note 15. Pensjoner Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard 6 Pensjonskostnader. Netto pensjonskostnad består av nåverdi av årets pensjonsopptjening og rentekostnad på pensjonsforpliktelsen, fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene og korrigert for den fordelte virkning av endringer i pensjonsplan, estimater og avvik. Netto pensjonskostnader inngår i posten lønn og sosiale kostnader. I henhold til regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan, der de fremtidige pensjonsytelsene er basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalderen. Ved verdsettelsen av pensjonsmidlene benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Denne estimerte verdi korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra livsforsikringsselskapet over pensjonsmidlenes flytteverdi. Ved måling av påløpte pensjonsforpliktelser benyttes estimert forpliktelse ved regnskapsavslutningen. Denne estimerte verdi korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra livsforsikringsselskapet over påløpt pensjonsforpliktelse. Aktuarmessige beregninger blir foretatt hvert år av livsforsikringsselskapet basert på informasjon fra vårt selskap. Avvik som oppstår mellom estimerte og faktiske verdier, og som skyldes endringer i økonomiske og aktuarielle forutsetninger, betraktes som endringer i regnskapsestimater. Regnskapsstandarden tillater en spesiell utjevningsmetode for behandling av slike avvik ved at avvik på inntil 10 % av hva som er størst av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene kan holdes utenfor grunnlaget for resultatføringen. Avvik som overstiger 10 %-grensen skal resultatføres over gjenværende opptjeningstid. Avvik som skyldes endring i pensjonsplanen fordeles systematisk over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. har en kollektiv pensjonsordning for alle sine ansatte i livsforsikringsselskap. Forpliktelsen omfatter 110 ansatte og 16 pensjonister. Midler inntrukket fra de ansatte til delvis finansiering av pensjonsordningen behandles som en reduksjon i lønnskostnaden og påvirker ikke periodens pensjonskostnad. Regnskapsføring av forpliktelse for ny AFP-ordning: Foretaket har en reell økonomisk forpliktelse som følge av avtalen om ny AFP-ordning. I 2012 foreligger imidlertid ikke tilstrekkelig informasjon for å muliggjøre innregning av ny forpliktelse i årsregnskapet for Dette medfører at ingen forpliktelse for ny ordning er balanseført i \\sintef.no\spf\boss\ik \ms\årsregnskap\2012\årsregnskap 2012.doc\MS\7\

8 Note 2 Finansiell markedsrisiko 8 er eksponert for valutasvingninger ved at prosjektinntekter er i annen valuta enn hele eller deler av kostnadene. Eksponeringen er i hovedsak mot EUR og USD, og for å avlaste denne risikoen benyttes terminkontrakter i den aktuelle valuta. Det aller meste av valutaterminer er knyttet til kontraktfestede prosjektinntekter i utenlandsk valuta. Det foreligger fullmakt til større "blokk-sikringer" ved behov. har en betydelig likviditetsreserve som plasseres sentralt på vegne av de selskapene som ønsker å delta. Porteføljen plasseres i henhold til "Regler for Finansforvaltning", godkjent av konsernets styre 27. november sin finansportefølje hae pr en markedsverdi på 312 mill kr. Petroleumsforskning sin andel av denne porteføljen var 22 %. Porteføljen inneholder i all vesentlig grad rentefond, og hae pr en durasjon på 1,00. En endring i rentenivået på 1 % vil gi en resultateffekt på 2,3 MNOK for den totale porteføljen. Petroleumsforskning sin andel av denne risikoen er 0,5 MNOK. Resten av porteføljen består av likvider og investeringer plassert i diversifiserte fond. Note 3 Poster som er sammenslått (Tall i 1000) Finansinntekter Renteinntekter bank Renteinntekt v/rentenota 29 5 Valutagevinst Finansinntekter Avkastning kapitalplasseringer Sum Finanskostnader Rentekostnad ikke fradragsberettiget 0 0 Annen rentekostnad 27 2 Valutatap Annen finanskostnad/morarenter 7 5 Bankomkostninger, gebyrer 9 10 Sum Note 4 Salgsinntekt Pr. virksomhetsområde Bassengmodellering Brønnstrømsteknologi Formasjonsfysikk og brønnintegritet Boring og brønnkonstruksjon Geofysikk og reservoarteknologi Brutto driftsinntekter \\sintef.no\spf\boss\ik \ms\årsregnskap\2012\årsregnskap 2012.doc\MS\8\

9 Geografisk fordeling Norge EU Andre land Sum Note 5 Oppdrag i arbeid Inkludert i beløpet er en verdinedskrivning i forhold til salgsverdi på 3% av påløpt produksjon rullerende over 12 måneder. Verdinedskrivningen tilsvarer nivået på nedskriving de siste 5 år. Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. (tall i 1000 kr) Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk: 103 Ytelser til ledende personer Lønn Annen godtgjørelse Adm. dir. Perioden Konstituert adm. dir. Perioden Styret 1) ) Eiers representanter i styret har ikke mottatt honorar i Ingen av Petroleumsforsknings ledende personer har egne pensjonsordninger, men er knyttet til den kollektive pensjonsordningen, så gjelder også Adm. direktør. Revisor Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper fordeler seg slik: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Annen rådgiving Sum revisor Godtgjørelse til Deloitte Advokatfirma AS, som er et samarbeidende selskap med Deloitte AS, utgjør 22 knok i Lån og sikkerhetsstillelser til ledende personer, aksjeeiere m.m. Bedriften har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til adm. direktør eller styreleder. Samlede lån til ansatte utgjør 67 knok. \\sintef.no\spf\boss\ik \ms\årsregnskap\2012\årsregnskap 2012.doc\MS\9\

10 10 Transaksjoner med nærstående parter Når det gjelder intern omsetning mellom selskapene i konsernet henvises det til note 11 Mellomværende med selskap i samme konsern. Note 7 Pensjonskostnader, midler og -forpliktelse Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i 110 aktive medlemmer og 16 pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnå pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringsselskap. Selskapet her usikrede pensonsavtaler overfor 2 personer, herav 2 som mottar gavepensjon Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Resultatført planendring - - Resultatført estimeringstap/(gevinst) Vesentlige endringer i ikke resultatført avvik - - Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift Sikrede AFP Ikke Sum forsikrede Påløpte pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske / aktuarielle forutsetninger: Diskonteringsrente 4,20 % 3,80 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,00 % 4,10 % Forventet lønnsregulering 3,50 % 3,50 % Forventet pensjonsregulering 3,25 % 3,25 % Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G) 3,25 % 3,25 % Turnover 5,00 % 5,00 % Arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 % AFP-uttakstilbøyelighet år: 0,00 % 0,00 % Anvendt dødelighetstabell K 2005 K 2005 Anvendt uføretariff K 2005 K 2005 Avsetning for forpliktelse knyttet til gammel AFP-ordning som er lukket, utgjør pr knok 309 \\sintef.no\spf\boss\ik \ms\årsregnskap\2012\årsregnskap 2012.doc\MS\10\

11 Nordea Livs sammensetning av pensjonsmidler for ytelsesbasert ordning Obligasjoner 70 % 73 % Aksjer 10 % 6 % Eiendom 17 % 18 % Andre 3 % 3 % Totalt 100 % 100 % 11 Note 8 Varige driftsmidler Vitenskapelig utstyr, inventar og maskiner Tallene i tabellene er i 1000 kr Vitenskap. utstyr Innredning og utstyr Transportmidler Kontormaskiner Bygninger Sum Anskaffelseskost pr Oppskrivninger Tilgang i året Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost pr Samlede ordinære avskrivninger Samlede nedskrivninger Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Årets nedskrivninger Økonomisk levetid 3-5 år 3-5 år 3-5 år 3 år år 0 Avskrivningsplan før mndr. lineær 36 mndr 36 mndr m 0 Avskriviningsplan fra mndr. 60 mndr 60 mndr 36 mndr m 0 Årets anskaffelser < kr Avgang til anskaffelseskost Bygninger avskrives over 240 mndr. og tekniske installasjoner i bygg avskrives over 120 mndr. Fra og med 2012 er prinsippene for avskrivingsplan endret i konsernet Oversikt over investeringer / salg siste 5 år Varige driftsmidler vitenskapelig utstyr, inventar og bygninger Investeringer Salg Investeringer Salg Investeringer Salg Investeringer Salg Investeringer Salg Vitenskapelig utstyr Inventar Kontormaskiner B iler, transp.m idler Anlegg under utførelse Bygg Tekniske inst., bygg Sum disponerer til sammen m2 lokaler, hvorav m2 i Trondheim, 474 m2 i Stavanger og 938 m2 i Bergen. Kostnadsført husleie er knok. \\sintef.no\spf\boss\ik \ms\årsregnskap\2012\årsregnskap 2012.doc\MS\11\

12 Bedriften har pr følgende leieavtaler: Eiendommens navn Varighet Flerfaselaboratoriet, Tiller S.P. Andersens vei 15 7 år (2020) Ipark Eiendom, Prof. Olav Hanssens vei 7A, Stavanger Thormøhlens gt. 53c, Bergen Note 9 Verdipapirer (portefølje) Tall i 1000 kr Plasseringene fordeler Anskaffelses Debitor Valuta Bokført Markeds- Petroleum Resultatførte Resultatførte seg som følger kost kategori verdi verdi andel verdiendringer verdiendringer 22,27 % Petro andel Bankinnsku og Derivater NOK Rentepapirer Stat/Statsgarantert og Kommuner 0 NOK Forretningsbanker og Sparebanker 0 Investment grade NOK Finans- og Kredit foretak NOK Rentefond NOK Sum Rentepapirer NOK Indeksobligasjoner 0 NOK Aksjefond i Norden NOK Utenlandske Aksjefond NOK Utenlandske High Yield / Hedgefond 0 NOK Totale plasseringer til fordeling Note 10 Valuta valuta sikrer inntekter i annen valuta med terminkontrakter i bank. Disse terminkontraktene er enten individuelle for det enkelt prosjekt, eller de inngår i flere blokk-sikringer med kvartalsvise forfall. Valuta EUR USD Bankinnsku Kundefordringer 59 0 Leverandørgjeld 6,0 103 Valutaterminkontrakter Valuta i 1000 NOK EUR USD SUM Bankinnsku Kundefordringer Leverandørgjeld Valutaterminkontrakter Netto eksponering Note 11 Mellomværende med selskap i samme konsern har inngått avtale med Sparebank 1 SMN om et kontoteknisk flerbrukersystem for de juridiske enhetene i konsernet. Sparebank 1 SMN har kun rett til motregning i konti som de respektive juridiske enhetene disponerer i banken, uavhengig av kontotype og valuta. \\sintef.no\spf\boss\ik \ms\årsregnskap\2012\årsregnskap 2012.doc\MS\12\

13 Stiftelsen har stilt pantesikkerhet i fast eiendom som sikkerhet for plassering av midler fra kapitalkonto i felles aktiv forvaltning, kassekreditt og som sikkerhet for valuta- og rentesikringsinstrumenter. 13 Kortsiktig fordringer konsern Andre fordringer Foretak i samme konsern Sum Kortsiktig gjeld konsern Annen langsiktig gjeld Foretak i samme konsern Sum Note 12 Egenkapital Tall i 1000 kr Aksjekapital Annen EK Sum Egenkapital Årsresultat Egenkapital Note 13 Annen kortsiktig gjeld tall i 1000 kr Annen kortsiktig gjeld fordeler seg som følger: Avsetning feriepenger Mertid/ferierest Avsetning forpliktelser Diverse skyldige kostnader Sum annen kortsiktig gjeld Note 14 Anleggsaksjer tall i 1000 kr Selskap Eierandel Balanseført verdi Venture II AS 10,32 % Sum \\sintef.no\spf\boss\ik \ms\årsregnskap\2012\årsregnskap 2012.doc\MS\13\

14 14 Note 15 Skatt Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt - - Endring i utsatt skatt Skattekostnad ordinært resultat Avstemming fra nominell til faktisk skattesats: Ordinært resultat før skatt Ekstraordinært resultat før skatt - - Årsresultat før skatt Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (28 %) Skatteeffekten av følgende poster: Ikke fradragsberettigede kostnader Ikke skattepliktige inntekter Korreksjon utsatt skattefordel Endring i ikke balanseført utsatt skattefordel - - Skattekostnad Effektiv skattesats 17,82 % -1,06 % Størrelsen på betalbar og utsatt skatt knyttet til poster ført direkte mot egenkapitalen: Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og undersku til framføring: Fordel Forpliktelse Fordel Forpliktelse Driftsmidler Fordringer Forpliktelser Undersku til fremføring Sum Ikke balanseført utsatt skattefordel Netto utsatt skattefordel i balansen Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt. \\sintef.no\spf\boss\ik \ms\årsregnskap\2012\årsregnskap 2012.doc\MS\14\

15 15 4. KONTANTSTRØMANALYSE (Tall i 1000 NOK) pr Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Andel resultat datterselskaper Ordinære avskrivninger Gevinst salg anleggmidler 0 0 Endring oppdrag i arbeid Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensede poster Endring pensjonsforpliktelser Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A) (8 112) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetaling ved kjøp av finansielle anleggsmidler (aksjer) 0 0 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler (4 862) (4 380) Innbetaling ved salg av finansielle anleggsmidler (aksjer) 0 0 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) (4 862) (4 380) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivieter (C) 0 0 Netto endring i kontanter (A+B+C) (12 974) Beholdning av kontanter pr Beholdning av kontanter pr \\sintef.no\spf\boss\ik \ms\årsregnskap\2012\årsregnskap 2012.doc\MS\15\

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NOTEOVERSIKT. TINE Årsrapport 2013

ÅRSREGNSKAP NOTEOVERSIKT. TINE Årsrapport 2013 TINE Årsrapport 2013 ÅRSREGNSKAP NOTEOVERSIKT NOTE 1 Segmentinformasjon 37 NOTE 2 Salgsinntekt ferdigvarer fordelt på geografisk område 37 NOTE 3 Andre driftsinntekter 38 NOTE 4 Vareforbruk og varebeholdningsendring

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN 2013 2014 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2014 2013 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 0 0 1 Kraftinntekter 1 414 176

Detaljer

NorgesGruppen Resultatregnskap morselskap

NorgesGruppen Resultatregnskap morselskap NorgesGruppen Resultatregnskap morselskap Alle beløp i 1000 kroner Note 2010 2009 Andre driftsinntekter 237 130 232 440 Sum driftsinntekter 237 130 232 440 Lønnskostnader 3 134 455 166 115 Andre driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Driftsresultat 78 79 959

Resultatregnskap. Driftsresultat 78 79 959 Resultatregnskap Beløp i 1000 NOK Ambulanse Midt-Norge HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1,2 0 789 990 Aktivitetsbasert inntekt 1,2-38 1 959 Annen driftsinntekt 1,2,17 1 343 21 075

Detaljer

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd 7 851.470 818.639 Sum utlån til og fordringer

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

EnterCard Norge AS RESULTATREGNSKAP 2012 OG 2011

EnterCard Norge AS RESULTATREGNSKAP 2012 OG 2011 EnterCard Norge AS RESULTATREGNSKAP 2012 OG 2011 NOK 1 000 Note 2012 2011 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 16 067 21

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NOTEOVERSIKT. TINE Årsrapport 2014

ÅRSREGNSKAP NOTEOVERSIKT. TINE Årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP NOTEOVERSIKT NOTE 1 Segmentinformasjon 39 NOTE 2 Salgsinntekt ferdigvarer fordelt på geografisk område 39 NOTE 3 Andre driftsinntekter 40 NOTE 4 Vareforbruk og varebeholdningsendring 40 NOTE

Detaljer

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap Beløp i mill. kroner Note 2013 2012 LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Resultat før skatt -2 363 5 811 Avskrivninger 10

Detaljer

Noter Alle beløp i hele tusen kr. Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for 2014 er avlagt etter forskrift om forenklet IFRS (forifrs). Måling av resultat og balansetall følger av IFRS som fastsatt

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 14 561 76 062 Andre driftsinntekter 534 471 496 646 14 561 76 062 1,19

Detaljer

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO RESULTATREGNSKAP inklusive aksjeselskaper Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter 2 59 411 215 55 001 070 373 194 885 367 831 981 Inntektsføring tilskudd 6 12 574 946

Detaljer

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer Virkning av endring i konsernsammensetning GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER VURDERING OG KLASSIFISERING ANDRE FORHOLD

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2014

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2014 RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2014 STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS RESULTATREGNSKAP (1000 kr) Konsern 2014 2013 Note Note 2014 2013 Driftsinntekter og -kostnader 67 470 49 949 2 Salgsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen

RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen KONSERNET MORSELSKAPET 2011 IFRS 2012 IFRS Note DRIFTSINNTEKTER 2012 IFRS 2011 IFRS 109 960 103 492 Annonser 94 965 102 268 61 093 59 005 Opplag 59 005 61 093 9

Detaljer

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS RESULTATREGNSKAP (1000 kr) 2012 2011 Note Note 2012 2011 Driftsinntekter og -kostnader 52 543 53 316 2 Salgsinntekter 2 503 947 505 071 116 687 126 232 6 Offentlige

Detaljer

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest AS er et regionalt investeringsselskap stiftet i 1985 (under navnet Rana Invest) og lokalisert i Rana kommune. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr.

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. (Fargefoto : Terje Ditlefsen) Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. 939 150 234 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer