Åpenhetsrapport 2015 Innsyn i vår kvalitetssikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpenhetsrapport 2015 Innsyn i vår kvalitetssikring"

Transkript

1 Åpenhetsrapport 2015 Innsyn i vår kvalitetssikring Rapporten gir innsikt i hvordan PwC arbeider med å sikre kvalitet i revisjonen vi utfører.

2 Forord Foto: Annette Larsen Håvard S. Abrahamsen Administrerende direktør i PwC Norge Åpenhet for tillitens skyld Misjonen til PwC er: Sammen bygger vi tillit og skaper verdier. Åpenhet er en grunnleggende kilde til tillit. Derfor ønsker vi å være åpne om interne forhold hvor det finnes målbare kriterier som firmaets inntekter, personalspørsmål, kvalitetskontroller og eierskap. Åpenhet rundt slike størrelser mener vi vil øke verdien av rapporten for et større publikum samtidig som det styrker tilliten til PwC. I denne rapporten kan du blant annet lese om utviklingen i vår interne kvalitetskontroll som viser forbedring fra i fjor. Du kan også lese om resultatene av Finanstilsynets stedlige tilsyn og tilsvarende tilsyn gjort av amerikanske PCAOB vedrørende revisjonen av selskaper notert på børs i USA. Resultatene fra våre kvalitetskontroller sier noe om i hvilken grad vår revisjon utføres i overensstemmelse med de kvalitetsmål vi setter for oss selv. Finanstilsynets og PCAOBs kontroller sier noe om i hvilken grad vår revisjon er i overensstemmelse med god revisjonsskikk. Kvalitet i PwC begynner og slutter med menneskene vi ansetter og utvikler. I denne åpenhetsrapporten har vi for første gang med overordnede tall og utviklingstrekk for revisorene i den norske virksomheten av PwC, hentet fra vår globale personalundersøkelse. Som før finner du informasjon om hvordan vi utvikler og sikrer høy faglig kvalitet og integritet hos våre partnere og medarbeidere. En annen indikator knyttet til kvalitet er kundetilfredshet. Dette er noe som vi først og fremst måler for å realitetsorientere våre egne prestasjoner, og for å få en oppfatning av kundenes lojalitet til PwC. Kundetilfredshet er også en god indikasjon på hvilken tillit kundene har til det arbeidet vi gjør. En uavhengig undersøkelse gjort av det danske konsulentselskapet Aalund, viser at vi de siste to årene har hatt tilfredsstillende og stigende kundetilfredshet i det segmentet av markedet som er virksomheter av allmenn interesse. I et mer langsiktig perspektiv er tilliten til revisors rolle også avhengig av at vi utvikler vår egen profesjon. I Norge og internasjonalt i PwC brukes det mye ressurser på å utvikle revisjonsproduktet for å øke kundens opplevde verdi og stadig høyne kvaliteten på det vi leverer, ikke minst gjennom teknologidrevne forbedringer. Personlig føler jeg meg overbevist om at PwC gjør de riktige investeringene som vil ta bransjen inn i en ny tidsalder. Og enda viktigere, jeg er helt sikker på at våre medarbeidere og partnere har både kvaliteten og endringsviljen som skal til for å ta i bruk ny teknologi for å oppnå høyere kvalitet og større verdi for våre revisjonskunder. God lesning! Håvard S. Abrahamsen Administrerende direktør 2 PwC Åpenhetsrapport 2015

3 Innholdsfortegnelse Organisasjon og eierskap 4 PwC Norges organisasjon og styringsstruktur 6 Kvalitetssikringssystemet 8 Retningslinjer for uavhengighet 12 Ekstern kvalitetskontroll 13 Medarbeiderutvikling 14 Godtgjørelse til partnere 15 Erklæring fra styret 16 Regnskapsopplysninger 17 Foretak av allmenn interesse revidert av PwC Norge 18 Oversikt over partnere 20 Våre kontorer PwC Åpenhetsrapport 3

4 4 PwC Åpenhetsrapport 2015 Organisasjon og eierskap PwC i Norge

5 Om PwC Vi tilbyr tjenester innen revisjon, rådgivning, regnskap, skatt og avgift til offentlige og privateide virksomheter. Vårt flerkompetansemiljø bidrar til god styring og kontroll hos våre klienter. Sammen med våre klienter bygger vi tillit og skaper verdier. PwC i Norge består av et revisjons-, advokat- og rådgivningsmiljø som omfatter PricewaterhouseCoopers AS org. nr (Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap) med datterselskapet PricewaterhouseCoopers Accounting AS org. nr (regnskapsføringsog rådgivningsvirksomhet), og Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS org nr (skatte- og annen juridisk rådgivning), med datterselskapet PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS org. nr De to sistnevnte selskapene er et konsern som ikke inngår i revisjons-, regnskaps- og rådgivningsvirksomheten. Gruppene anses som samarbeidende selskaper etter revisorloven 4-7 første ledd. Gruppene betegnes som PwC Norge. Alle virksomhetsområder i PwC Norge er underlagt samme kvalitetssikringssystem. PricewaterhouseCoopers AS (PwC AS) er et godkjent revisjonsselskap i henhold til revisorloven og det er PwC AS som velges som revisor. PwC AS er også et autorisert regnskapsførerselskap og følger bestemmelsene i regnskapsførerloven. Selskapets aksjer er inndelt i to aksjeklasser A- og B-aksjer. Bare aksjene i aksjeklasse A har stemmerett på selskapets generalforsamling. Det kan også vedtas ulikt utbytte på aksjene i klasse, A og B. B-aksjene eies i sin helhet gjennom partnernes holdingselskaper. Partnere eier fra 1 til 8 B-aksjer og inntil 1 A-aksje. Det er totalt 151 partnere per 1. juli 2015, hvorav 45 partnere med A-aksjer. Partnerne utøver sin virksomhet enten i PwC AS eller i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS. De særskilte reglene for eierskap for revisjons- og advokatselskaper i henholdsvis revisorloven og domstolloven er overholdt. PwC AS er hovedmann og fullt ansvarlig deltaker i PricewaterhouseCoopers Indre Selskap (PwC IS). Partnerne er stille deltakere i det indre selskapet. Det indre selskapets oppgave er i hovedsak å regulere ansvarsforholdet mellom eierne. PwC IS opptrer ikke utad som selskap. Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS er organisert og drives i henhold til bestemmelsene i domstolloven og eies av partnere som utøver sin virksomhet gjennom Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers IS. Datterselskapet PricewaterhouseCoopers Accounting AS drives i henhold til bestemmelsene i regnskapsførerloven og eies i sin helhet av PricewaterhouseCoopers AS. Regnskapsåret i PwC AS omfatter perioden 1. juli til 30. juni. Samarbeidsavtaler i Norge PwC Norge har ingen samarbeidsavtaler med andre revisorer eller revisjonsselskaper i Norge. Det er et utstrakt samarbeid mellom PwC AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS og PricewaterhouseCoopers Accounting AS. Revisjonsselskapet, advokatfirmaet og regnskapsføringsfirmaet må derfor ses under ett hva gjelder revisorlovens uavhengighetsregler. Internasjonale samarbeidsavtaler PricewaterhouseCoopers International Limited PricewaterhouseCoopers International Limited (PwC IL) er et selskap registrert i Storbritannia som alle PwC firmaer er tilknyttet. PwC IL leverer ikke tjenester til klienter. Dette selskapets primære aktivitet består i å utvikle kvalitetsstandarder, herunder retningslinjer for uavhengighet, og utvikle verktøy og metoder for å sikre kvalitet i våre forretningsprosesser. I tillegg bidrar PwC IL med å identifisere markedsmuligheter og utvikle tilhørende strategier. PwC nettverket Majoriteten av PwC AS eies av godkjente revisorer og har i samsvar med revisorloven den formelle og reelle kontrollen over revisjonsselskapet. Flertallet av både styremedlemmene og styrets varamedlemmer er godkjente revisorer, og mer enn halvparten av de stemmeberettigede i selskapets øverste organ er godkjente revisorer. Det internasjonale nettverket av separate firmaer er knyttet sammen gjennom PwC IL. Nettverkets struktur gir PwC tilknyttede firmaer en fleksibilitet til å operere som nasjonale virksomheter i en global skala. Dette skaper en plattform hvor firmaene deler kunnskap, ferdigheter og ressurser og leverer tjenester med konsistent høy kvalitet til internasjonale og nasjonale klienter. Den internasjonale organisasjonen er knyttet sammen av standarder og retningslinjer som alle PwC tilknyttede firmaer er forpliktet til å følge. Standardene dekker nøkkelområder som uavhengighet, risikostyring, kvalitetssikringssystemer, rekruttering og metodisk utvikling av ansatte, bruk av merkenavnet PwC og profilering. Disse standardene besluttes i styret i PwC IL. Styret velges for en periode på fire år av generalforsamlingen i PwC IL hvor også PwC AS er representert. I PwC IL er det ulike styringsorganer som ivaretar de oppgavene dette selskapet har på global basis. PwC Norge er representert i styret i PwC IL ved vår administrerende direktør, Håvard Abrahamsen PwC Åpenhetsrapport 5

6 PwC Norges organisasjon og styringsstruktur PwC Norge styres av partnerne gjennom beslutninger i generalforsamlingen etter anerkjente prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. Prinsippene skal sørge for en mest mulig transparent, forutsigbar og rettferdig behandling av virksomhetens partnere og medarbeidere. Samtidig underbygger god eierstyring og selskapsledelse selskapets strategiske målsetning om høy kvalitet i tjenesteleveransene. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er det øverste organet i PwC AS og har den myndighet som er regulert i aksjeloven. For generalforsamlingen i PwC AS gjelder noen særskilte forhold som kommer i tillegg til aksjelovens utgangspunkt. Tilleggene er regulert i selskapets vedtekter eller følger av arbeidsdeling med andre organer. Styret skal innkalle til minst to generalforsamlinger i året. Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av tre partnere. Generalforsamlingen velger etter innstilling fra valgkomiteen, styret og styrets leder. Styrets medlemmer velges for to år av gangen. Styret Styret i PwC AS skal bestå av ni medlemmer hvorav seks velges av og blant aksjonærene. Tre av medlemmene skal være valgt av og blant de ansatte. Ingen medlemmer av den nasjonale ledergruppen kan sitte i styret. Styrets ansvarsområde er basert på det som følger av aksjeloven. Følgelig skal styret tilsette administrerende direktør, årlig skriftlig evaluere dennes arbeid og foreslå godtgjørelsen som godkjennes av generalforsamlingen. Styret ser dessuten etter at retningslinjer for utnevnelse av medlemmer til godtgjørelsesutvalget og forfremmelsesutvalget følger de prinsippene som er fastsatt om representativ deltagelse i utvalgene. Dessuten skal styret behandle innstillinger til opptak og uttreden av partnere og godkjenne leder for Risk & Quality basert på innstilling fra administrerende direktør. Styret fastsetter selskapets strategiske mål, og ser til at det finnes nødvendig personell og finansielle ressurser til å nå målene. Styret skal føre tilsyn med at ledelsen implementerer og gjennomfører vedtatt strategi. Det faller også inn under styrets saksbehandling å behandle administrerende direktørs forslag til 6 PwC Åpenhetsrapport 2015

7 Nasjonal ledelse PricewaterhouseCoopers AS Generalforsamling Styret Nasjonal ledergruppe Håvard S. Abrahamsen Administrerende direktør Leder region Øst Rita Granlund Leder Assurance Petter Vold Leder Advisory Steinar Hareide Leder Tax and Legal Services Geir Inge Lunde Leder region Vest Leder Finance, IT & Drift Torbjørn Larsen Leder region Rogaland Leder Marked Leif Arne Jensen Leder Assurance Oslo Reidar Henriksen Leder region Sør Leder Human Capital Herman Skibrek Leder Risk & Quality Interne støttetjenester overskuddsdeling, samt fremme forslag til generalforsamlingen om fastsettelse av overskuddsdeling. Styrets arbeid støttes blant annet av et sanksjonsutvalg bestående av Risk & Quality-leder samt to styremedlemmer. Sanksjonsutvalget har en viktig funksjon i å opprettholde kvaliteten av våre tjenester gjennom sine beslutninger om sanksjoner ved brudd på etablerte Risk & Quality rutiner. Sanksjonsutvalget beslutter sanksjoner på vegne av styret. Utvalgets beslutninger effektueres av styret, herunder konsekvenser for partnernes vederlag ved brudd på selskapets retningslinjer. Administrerende direktør Administrerende direktør er PwC Norges øverste operasjonelle leder og er ansvarlig for den daglige ledelsen av virksomheten. Administrerende direktør tilsettes av styret for en åremålsperiode på fire år. Administrerende direktørs ansvarsområde tilsvarer det som følger av norske lover og regler. I vår virksomhet medfører dette at det etableres tilstrekkelige rutiner for overvåking og oppfølging av virksomhetens risiko, herunder styring og oppfølging av Risk & Quality-funksjonen. I tillegg sørger administrerende direktør for å implementere og vedlikeholde PwCs internasjonale retningslinjer og prosedyrer. Årlig evaluerer og rapporterer administrerende direktør om kvaliteten av virksomhetens interne kontroll til styret. Administrerende direktør oppnevner en nasjonal ledergruppe som er et rådgivende organ som bidrar i vesentlige beslutninger og gjennomføring av virksomhetens strategi. Nasjonal ledergruppe består av partnere som har sentrale posisjoner i PwC Norges virksomhet, og flertallet i ledergruppen er godkjente revisorer. I tillegg støttes administrerende direktør av forfremmelsesutvalget og godtgjørelsesutvalget. De to utvalgene er administrerende direktørs organer for å nå selskapets kortsiktige og langsiktige strategiske mål gjennom partneropptak og overskuddsdeling. Forfremmelsesutvalget skal samle inn bakgrunnsinformasjon, intervjue kandidater, vurdere prestasjoner og begrunne sin innstilling. Administrerende direktør innstiller til styret om opptak til partnerskapet basert på forfremmelsesutvalgets saksbehandling. Styret behandler og innstiller videre til generalforsamlingen om opptak av partnerkandidater. Godtgjørelsesutvalgets oppgave er å innstille på den enkelte partners overskuddsandel basert på fastsatte vurderingskriterier. Medlemmene i godtgjørelsesutvalgets overskuddsandel, innstilles av administrerende direktør. Ansvaret for å vurdere administrerende direktørs overskuddsandel tilligger styret. Ansvar for Risiko og kvalitet Nasjonal Risk & Quality-leder har, på vegne av administrerende direktør, overordnet ansvar for det samlede Risk & Quality arbeidet i PwC Norge for alle tjenesteområder. Ansvaret omfatter å påse og tilrettelegge for at Risk & Quality funksjonen utfører sine oppgaver på en kvalitativt tidsriktig og effektiv måte. Risk & Quality-leder godkjennes av styret etter innstilling fra administrerende direktør og er medlem av nasjonal ledergruppe. Nasjonal Risk & Quality-leder kan ikke være linjeleder og ikke medlem av styret, godtgjørelsesutvalget eller forfremmelsesutvalget. En rett og en plikt til å rapportere direkte til styret tilligger posisjonen. Nasjonal Assurance Leder har ansvaret for kvalitet i tjenesteleveransene i Assurance. Nasjonal Assurance Leder rapporterer til administrerende direktør. Det er utnevnt regionale Assurance ledere som er ansvarlige for å følge opp relevante risiko- og kvalitetsaktiviteter i hver enkelt region. Nasjonal Risk Management Partner for Assurance rapporterer til Nasjonal Assurance leder. Det er utnevnt regionale Assurance Risk Management Partnere som er ansvarlige for å fasilitere oppfølgingen av relevante risiko- og kvalitetsaktiviteter i den enkelte region PwC Åpenhetsrapport 7

8 Kvalitetssikringssystemet En av de viktigste suksessfaktorene for å være i stand til å levere revisjonstjenester av høy kvalitet, er evnen til å tiltrekke seg og utvikle dyktige medarbeidere og partnere. For PwC innebærer å levere tjenester med høy kvalitet mer enn å overholde lover og bransjestandarder. For oss betyr det også at vi forstår klientenes behov og tilfører merverdier gjennom kunnskap og erfaring innenfor kjernekompetansen vår som er styring, kontroll og omstillingsprosesser. Våre klienter, samt regulatoriske- og offentlige myndigheter, forventer at vi leverer pålitelige tjenester. En revisjonsuttalelse bidrar til å øke regnskapets pålitelighet. Påliteligheten avhenger av kvaliteten i våre tjenester. Høy kvalitet har sammenheng med overholdelse av lov og god revisjonsskikk, og forutsetter blant annet at selskapet har etablert et kvalitetssikringssystem for revisjonsvirksomheten. Kvalitetskravet er en forutsetning for å oppnå selskapets øvrige målsetninger. Alle som er tilknyttet PwCs globale nettverk er forpliktet til å overholde retningslinjer for risikostyring og kvalitet. PwC har fastsatt globale nettverksstandarder for revisjon og kvalitetssikringssystem. Disse benyttes fullt ut i Norge med de tillegg som er nødvendige for å ivareta de norske behovene som følger av regulatoriske krav og andre særtrekk. Kvalitetssikringssystemet er en integrert del av selskapets løpende rutiner og aktiviteter og oppfyller kravene i den internasjonale standarden for kvalitetskontroll ISQC 1. 8 PwC Åpenhetsrapport 2015

9 Ansvar for kvalitetssikringssystemet Styret er overordnet ansvarlig for kvalitetssikringssystemet og påser at administrerende direktør utfører sine plikter. Administrerende direktør har det operasjonelle ansvaret for selskapets kvalitetssikringssystem. Risk & Qualityleder er ansvarlig for å foreta en årlig vurdering av hensiktsmessigheten av kvalitetssikringssystemet, samt teste om det fungerer som forutsatt. Ansvaret for å designe, implementere og gjennomføre de enkelte retningslinjer, rutiner og internkontrollaktiviteter ligger hos den enkelte lederen. Risk & Quality-leder rapporterer resultatet av den årlige vurderingen og testingen av kvalitetssikringssystemet til administrerende direktør og styret. Eventuelle svakheter i kvalitetssikringssystemet følges opp i prioriterte tiltaksplaner som gjøres kjent for oppdragsansvarlige revisorer og revisjonsteamene. Risk & Quality-leder er ansvarlig for å påse at tiltakene gjennomføres av den enkelte leder. Elementene i kvalitetssikringssystemet Kvalitet er og vil alltid være vår viktigste prioritet. Vi investerer kontinuerlig i våre medarbeidere, i metodikk og verktøy og i kvalitetssikringssystemer. Det følgende redegjøres det for de elementene i kvalitetssikringssystemet som selskapsledelsen vurderer som de mest sentrale for å sikre kvaliteten i revisjonsoppdragene. En ledelse som prioriterer kvalitet Kravet om kvalitet i våre tjenester er synliggjort gjennom at det er en av selskapets uttalte strategiske målsetninger at vi skal være anerkjent som ledende på kvalitet og effektivitet. Kvalitetskravet er en forutsetning for å oppnå selskapets øvrige målsetninger. Ledelsen bidrar til god kvalitet i tjenestene blant annet ved å sette tonen i organisasjonen og sørge for at det tilføres tilstrekkelige ressurser. Fokuset på identifisering av risiko for kvalitetssvikt og tilhørende kvalitetsarbeid er en integrert del av ledelsens arbeid og virksomheten for øvrig. Risk & Qualityleder sikrer som medlem av den nasjonale ledergruppen god saksbehandling og prioritering av slike forhold. En klar ansvarsstruktur Innarbeidede Corporate Governance retningslinjer og funksjonsbeskrivelser for selskapets lederroller sikrer klare ansvarslinjer for elementene som inngår i kvalitetssikringssystemet. Nasjonal Assurance Leder har det overordnede ansvaret for å etablere og vedlikeholde et hensiktsmessig og effektivt leveransesystem og overvåke bruk og etterlevelse. PwC Norge er organisert i seks regioner og er representert på 35 lokasjoner. Regionsledere er ansvarlig for virksomheten i regionen, herunder system for leveranse. Kontorledere har tilsvarende ansvar for sitt kontor. Selskapet ledes etter anerkjente prinsipper for virksomhetsstyring, og ansvar og beslutningsmyndighet følger definerte roller i organisasjonen og ikke stillingskategori. Som en del av dette er det klare ansvarslinjer for design, implementering og kontroll av selskapets retningslinjer og rutiner. Ved gjennomføringen av revisjonsoppdrag er Engagement Leader (oppdragsansvarlig revisor), Team Manager og Team Member ansvarlig for konkrete oppgaver knyttet til etterlevelse av retningslinjer og rutiner som inngår i kvalitetssikringssystemet. Ansvarsdelingen i teamet er definert i veiledningen for PwC Audit som er selskapets revisjonsmetode. En fungerende Code of Conduct Code of Conduct er våre retningslinjer som gjelder for den enkeltes atferd i hverdagen, og er et hjelpemiddel for å løse dilemmaer og vanskelige vurderinger som kan oppstå ved levering av våre tjenester. Code of Conduct omfatter også retningslinjer for håndtering av klientinformasjon. Tilgang til revisjonsdokumentasjon er begrenset til revisjonsteamets medlemmer og Quality Review Partner. Videre har vi etablert rutiner for håndtering av interne klager og beskyldinger, herunder en varslingsfunksjon (whistleblowing) der den som melder fra kan velge å være anonym. Varsling kan alltid skje uten frykt for negative konsekvenser for karrieren i selskapet. Styret har i perioden 1. juli juni 2015 ikke mottatt varslingssaker som har betydning for kvaliteten ved revisjonsoppdrag utført av selskapet. Målrettet rekruttering og metodisk utvikling av dyktige medarbeidere og partnere En av de viktigste suksessfaktorene for å være i stand til å levere revisjonstjenester av høy kvalitet, er evnen til å tiltrekke seg og utvikle dyktige medarbeidere og partnere. Det er etablert retningslinjer og rutiner for kompetansekrav, innhold i søknadspapirer, gjennomføring av intervjuer og fullmakter som gjelder ved ansettelser. Viktige faktorer for å videreutvikle den enkelte er et obligatorisk kursprogram tilpasset de ulike stillingsnivåer. I tillegg er det obligatoriske, årlige oppdateringskurs i revisjonsmetode, regnskap og skatt. Videre velger den enkelte, sammen med sin leder, aktuelle kurs innenfor særskilte temaer. For å sikre læring og utvikling i hverdagen mottar alle medarbeidere fire formelle evalueringer per år basert på oppdragsgjennomføringen, mens managere og direktører mottar to evalueringer. Partnere og alle ledende ansatte mottar også en lederevaluering med formell tilbakemelding fra sine medarbeidere. Alle medarbeidere og partnere har konkrete, langsiktige utviklingsplaner som er grunnlag for måling av den enkeltes prestasjoner. Incentivstruktur som underbygger kvalitet Den enkelte medarbeider og partner foretar en årlig fastsettelse av egne målsetninger sammen med lederen sin. Målsetningene bestemmes med utgangspunktet i selskapets strategiske målsetninger og forventningene til det enkelte stillingsnivået. Forventningene er basert på balansert målstyring og omfatter områdene klientleveranser, utvikling av mennesker og bidrag til PwCs interne aktiviteter. For alle områdene er kravet til å levere kvalitet gjennomgående, både det konkrete at alle klientleveranser skal holde god kvalitet, og det indirekte bidraget som for eksempel å gi konstruktive tilbakemeldinger til revisjonsteamet eller bidra til videreutvikling av hvordan vi utfører en god revisjon. Kvalitet er en integrert del av evalueringssystemet der utvalgte målbare kvalitetsparametre inngår i grunnlaget for målingen av den enkeltes prestasjoner som igjen er grunnlaget for fastsettelsen av lønn og bonuser. Ved forfremmelser vurderes kandidaten mot selskapets forventningsmatrise for det aktuelle stillingsnivået. Alle forfremmelser er basert på konkret dokumentasjon som underbygger at forventningene er nådd PwC Åpenhetsrapport 9

10 I tillegg til å ivareta objektivitet, kan rotasjon gi kvalitetseffekter ved at friske, nye øyne ser på revisjonen og klientens virksomhet, risikoer og kritiske forhold. 10 PwC Åpenhetsrapport 2015 Effektiv ressursstyring For høyt press på tilgjengelig tid øker risikoen for kvalitetssvikt. God styring av den enkeltes tilgjengelige tid er derfor en viktig faktor for kvaliteten i revisjonen. Selskapet benytter systemer for å sikre den enkelte en fornuftig totalbelastning og riktige oppgaver ut fra erfaring og kompetanse. Kontorlederne er ansvarlig for ressursstyringen, og temaet er sentralt i halvårlige medarbeidersamtaler. IT-systemer og sikkerhet Bruk av it påvirker kvalitetssikringssystemet da det påvirker hvordan informasjon registreres, behandles og rapporteres og hvor effektivt etablerte kontroller som bruker datakilde opererer. PwC Norges it-sikkerhetskrav er i samsvar med ISO 27002:2005. Det er en rekke verktøy utviklet av PwCs globale nettverk som brukes som en integrert del av kvalitetssikringssystemet. PwCs itavdeling har rutiner for å sikre fullstendighet og nøyaktighet av data i systemene, kontroller rundt endringshåndtering og tilgangsbegrensning. Partnere og revisjonsmedarbeidere er opplært i bruk av systemene som bidrar til å sikre kvalitet i arbeidet som utføres. Rutine for klient- og oppdragsaksept Selskapet legger til grunn PwCs globale retningslinjer for hvilke klienter og oppdrag som skal aksepteres eller videreføres. Norske regulatoriske krav, herunder også krav i hvitvaskingsregelverket, er innarbeidet i selskapets retningslinjer. Vurderingen gjennomføres og dokumenteres i et støttesystem som benyttes av PwCs globale nettverk. Omfanget og innholdet i vurderingen er avhengig av klientenes risikoforhold og bransje. I tillegg til å støtte beslutningen om klienten eller oppdraget skal aksepteres eller videreføres, gir systemet den innledende risikovurderingen som danner utgangspunktet for den kommende revisjonen. Regler for rotasjon PwCs objektivitet kan trues dersom revisjonsteamets ledelse, og særlig ansvarlig revisor eller Quality Review Partner, har et langvarig forhold til samme klient. For å redusere denne risikoen, er det etablert retningslinjer for rotasjon (utskiftning) av ansvarlig revisor og Quality Review Partner. I tillegg til å ivareta objektiviteten, kan rotasjon gi kvalitetseffekter ved at friske, nye øyne ser på revisjonen og klientens virksomhet, risikoer og kritiske forhold. Rotasjon av ansvarlig revisor og Quality Review Partner gjennomføres etter syv år for foretak av allmenn interesse. Dette er i tråd med revisorloven som legger opp til at syvårsfristen skal løpe fra lovens ikrafttredelsestidspunkt i I PwC Norge legges det likevel til grunn at rotasjonsreglene gjelder fra første år i rollen som ansvarlig revisor eller Quality Review Partner. Dispensasjon kan gis av Risk and Quality-leder i særlige tilfeller. For SEC-klienter og SEC-affiliates legges særskilte og strengere regler til grunn. Det er etablert ledelseskontroller som sikrer at rotasjonsplaner gjennomføres. En global revisjonsmetode PwC Audit er en ledende revisjonsmetode som tar utgangspunkt i revisjonsklientens forretnings- og finansielle risiko, og som tilpasses kvaliteten i virksomhetsstyringen. PwC Audit er basert på International Standards on Auditing (ISA), med nødvendige tillegg for å ivareta norsk lov og god revisjonsskikk. Revisjonsmetoden er operasjonalisert gjennom et internt utviklet elektronisk verktøy (Aura) som benyttes av PwCs globale nettverk. Aura inneholder flere verktøy som er tilgjengelig blant annet på PCer, tablets og smart-telefoner. Verktøyene omfatter blant annet Aura Online, Aura Now og Connect. Aura Online og Aura Now benyttes til å overvåke fremdrift og kvalitet på oppdragene. Connect er en web-basert portal designet for å utveksle dokumenter på en sikker måte. Målsettingene med Aura og støtteverktøyene er at kvaliteten på revisjonen skal øke ved at revisjonsteamene fokuserer på områder med risiko for feil. Årlig utføres en uavhengig evaluering av etterlevelsen av at utvalgte revisjonsoppdrag etterlever PwC Audit, som og kommer i tillegg til rutinen for kvalitetskontroll. Evalueringen fungerer som kvalitetssikring fordi den pågår parallelt med gjennomføringen av revisjonsoppdrag og den har som formål å bidra til å vedlikeholde og heve revisjonsteamenes kompetanse på revisjonsmetodikk. Den omfatter alle oppdragsansvarlige revisorer og er ikke koblet opp mot sanksjoner. Konsultasjon med eksperter Selskapet har fastsatt retningslinjer for oppdragsansvarlig revisors formelle konsultasjon med eksperter i nærmere angitte risikosituasjoner og i tilfeller der oppdragsansvarlig revisor vurderer det som nødvendig ut fra sakens risiko og kompleksitet. Dessuten oppfordres alle revisjonsteamene til å foreta uformelle

11 forespørsler til fageksperter ved behov. Formell konsultasjon dokumenteres og godkjennes både av den som konsulteres og av revisjonsteamet i henhold til kravene i ISQC 1. Kvalitetskontroll før revisjonsberetning avgis Alle revisjonsoppdrag av allmenn interesse og andre oppdrag etter en særskilt risikovurdering blir kvalitetssikret av en uavhengig partner (Quality Review Partner) før revisjonsberetningen avgis. Oppdragsansvarlig revisor er ansvarlig for revisjonen, herunder at nødvendig kvalitetssikring er utført, og at alle forhold er klarert og dokumentert, før revisjonsberetning avgis. Utnevnelse av Quality Review Partner foretas av Risk & Quality-leder. Selskapets Quality Review Partnere er erfarne oppdragsansvarlige revisorer med høy autoritet i selskapet. De har relevant bransjekompetanse og deltar i opplæringsprogrammet for rollen. System for intern kvalitetskontroll etter at revisjonsberetning er avgitt PwCs internasjonale kvalitetskontrollprogram består både av oppdragskontroller og kontroll av at selskapets kvalitetssikringssystem fungerer effektivt. Kvalitetskontrollene gjennomføres av erfarne partnere og ansatte som er uavhengige av enheten og revisjonsoppdraget som blir kontrollert. Det benyttes kontrollører fra andre land i tilfeller der det er hensiktsmessig ut fra krav til bransje- og fagkompetanse eller uavhengighet. Kontrollørene gjennomgår årlig opplæring. Omfanget, gjennomføringen og vurderingen av resultater fra kvalitetskontrollen av revisjonsoppdrag overvåkes av PwCs globale ledelse. Dette bidrar til å sikre uavhengige vurderinger og at PwC gjennomfører enhetlige kvalitetskontroller i alle land. Målsettingen er å medvirke til at PwC gjennomfører revisjon med samme kvalitet i alle land. Selskapet gjennomførte i 2015 (2014) intern kvalitetskontroll av 49 (68) revisjonsoppdrag, herunder 11 (19) selskaper av allmenn interesse. I tillegg ble det gjennomført kvalitetskontroll av 12 (18) oppdrag av typen andre attestasjonsog beslektede tjenester. Totalt ble 28 (40) oppdragsansvarlige revisorer kontrollert. Oppdrag som kontrolleres blir klassifisert som oppdrag i samsvar med PwC-krav, det vil si at alle relevante krav PwC stiller til revisjonsutførelse er fulgt, eller som oppdrag ikke i samsvar med PwC krav, det vil si at alle relevante krav PwC stiller til revisjonsutførelsen ikke er etterlevet. Resultatene fra den interne kvalitetskontrollen viste at totalt 43 (59) av 49 (68) kontrollerte oppdrag, herunder 10 (17) av 11 (19) oppdrag for selskaper av allmenn interesse, var «oppdrag i samsvar med PwC-krav». For oppdrag som ble klassifisert som oppdrag ikke i samsvar med PwC-krav blir det grundig vurdert om svakhetene i revisjonen har medført at feil i de reviderte regnskapene ikke har vært avdekket. Ingen slike tilfeller er avdekket. Vi arbeider kontinuerlig for å etterleve de høye kravene vårt kvalitetssikringssystem setter. Likevel, som en konsekvens av størrelsen på vår virksomhet, kan det skje at vi ikke alltid etterlever de krav til kvalitet vi selv stiller. Slike forhold vurderes grundig for å lære hvordan vi kan gjøre ting bedre og kommunisere dette til relevante deler av vår virksomhet. Kvalitetskontrollprogrammet fokuserer på å identifisere de bakenforliggende årsakene til eventuell kvalitetssvikt for å iverksette tiltak som skal sikre forbedring. Assurance-ledelsen utvikler årlig en tiltaksplan som omfatter nasjonale, regionale og individuelle tiltak. Resultatene fra kvalitetskontrollen og tiltaksplanen kommuniseres til alle relevante deler av vår virksomhet. Tiltakene kan blant annet omfatte særskilte opplæringsprogrammer, publikasjoner, fokusområder innen spesielle fagområder, oppgradering i metodikk og verktøy, endringer i teamsammensetning og aktiv veiledning i oppdragsutførelser. Årlig testing av kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet testes årlig for å verifisere at det fungerer som forutsatt, og at det gir god sikkerhet mot kvalitetssvikt i revisjonstjenestene. Testingen av kvalitetssikringssystemet avdekket ikke avvik som indikerer svikt i kvalitetssikringssystemet. Resultater fra intern kvalitetskontroll av selskaper av allmenn interesse Oppdrag i samsvar med PwC krav Oppdrag ikke i samsvar med PwC krav Sum Alle revisjonsoppdrag for foretak av allmenn interesse kontrolleres minimum hvert femte år. Dessuten vil alle oppdragsansvarlige revisorer bli kontrollert i løpet av en rullerende femårs periode. Oppdragskontrollene gjennomføres årlig basert på en rotasjonsplan og omfatter to revisjonsoppdrag pr oppdragsansvarlig revisor. I tillegg kontrolleres attestasjons- og rådgivningsoppdrag på rotasjonsbasis. Foto: Annette Larsen 2015 PwC Åpenhetsrapport 11

12 Alle ansatte og partnere i selskapet oppdaterer årlig sine kunnskaper om uavhengighet og etikk. Retningslinjer for uavhengighet PwCs retningslinjer for uavhengighet er basert på International Federation of Accountants Code of Ethics for Professional Accountants og fastsetter krav for å sikre selskapets uavhengighet til revisjonsklienter. Det er gjort nødvendige tilpasninger for å ivareta de norske reglene om revisors uavhengighet som fremgår av revisorloven. PwCs uavhengighetsregler gjelder alle partnere og medarbeidere som direkte eller indirekte betjener våre klienter. Reglene omfatter også partnernes og medarbeidernes nærstående. Det gjennomføres konkrete vurderinger for hver revisjonsklient og hver tjeneste selskapet tilbyr. Det er etablert klare retningslinjer for hvilke tjenester som kan tilbys en revisjonsklient. For å kunne etterleve kravene har selskapet utarbeidet hensiktsmessige systemer og verktøy. Alle tjenester som ytes til en revisjonsklient godkjennes i forkant av oppdragsansvarlig revisor. Overholdelse av retningslinjene for uavhengighet overvåkes ved hjelp av selskapets kvalitetssikringssystem. Før en ny revisjonsklient aksepteres, identifiseres PwCs klientrelasjoner, som kan representere en mulig uavhengighetstrussel eller interessekonflikt. Gjeldende retningslinjer for å sikre uavhengighet er implementert gjennom standarder i PwC nettverket. Alle PwC tilknyttede firmaer bekrefter årlig sin overholdelse av retningslinjene. Ledende ansatte og partnere er forpliktet til å registrere sine private investeringer i aksjer og andre verdipapirer i en database (Checkpoint) som i sanntid sikrer overvåkning av investeringer mot en liste av investeringer som medfører brudd på uavhengighetsreglene. Alle ansatte og partnere i selskapet oppdaterer årlig sine kunnskaper om uavhengighet og etikk. Opplæringen følges opp med en test som må bestås før selskapet aksepterer en bekreftelse fra hver enkelt ansatt på at uavhengighetsreglene etterleves. For å sikre overholdelse av uavhengighet på personnivå foretas det en etterkontroll, herunder av investeringer og familieforhold, etter et fastlagt testprogram. Sanksjonssystemet benyttes for å håndtere eventuelle brudd på uavhengighetsreglene. Våre kontrollhandlinger for å sikre overholdelse av PwCs retningslinjer for uavhengighet har i perioden 1. juli juni 2015 avdekket to mindre avvik knyttet til revisjon av selskap av allmenn interesse. Avvikene gjelder ikke oppdragsansvarlige revisorer og teammedlemmer på disse oppdragene. 12 PwC Åpenhetsrapport 2015

13 Ekstern kvalitetskontroll Etter revisorloven 5b-2 om periodisk kvalitetskontroll skal revisor og revisjonsselskaper underlegges periodisk kvalitetskontroll. Finanstilsynet er ansvarlig for at kontrollen utføres og gjennomfører periodisk kvalitetskontroll av norske revisorer og revisjonsselskaper som reviderer selskaper av allmenn interesse minimum hvert tredje år. Vi omtaler nedenfor periodiske kvalitetskontroller hvor tilsyn er gjennomført og/eller resultater fra tilsyn er mottatt i perioden 1. juli juni Oversikten omfatter korrespondanse til og med 21. september Finanstilsynet Finanstilsynet gjennomførte våren 2014 et periodisk selskapstilsyn hos PwC med fokus på kvalitetssikringssystemet. Som en del av det periodiske tilsynet ble to revisjonsoppdrag av allmenn interesse kontrollert. Begge oppdragene gjaldt revisjonen av børsnoterte foretak. Finanstilsynet hadde ingen merknader etter gjennomgangen av de to oppdragene. Vedrørende kvalitetssikringssystemet hadde Finanstilsynet tre merknader som PwC har gitt tilbakemelding på. I endelig rapport legger Finanstilsynet til grunn at varslede tiltak fra PwC ivaretar de merknader Finanstilsynet hadde. Tilsynets rapport til PwC datert i oktober 2014 og fellesrapporten datert i desember 2014 er tilgjengelig på Finanstilsynets hjemmesider I 2015 har Finanstilsynet gjennomført to tematilsyn hos PwC; ett rettet mot revisjon av bank og ett rettet mot revisjon av verdsettelser og estimater. Tematilsynene omfattet flere revisjonsselskaper. For tilsynet vedrørende revisjon av verdsettelser og estimater er endelig fellesrapport ikke mottatt. For tilsynet rettet mot revisjon av bank er endelig rapport datert i juni 2015 tilgjengelig på Finanstilsynets hjemmesider Dette gjelder også for rapporten fra tematilsyn rettet mot revisjonsselskapers systemer for intern kvalitetskontroll som kom i desember Det ble ikke gitt tilbakemelding til PwC eller den enkelte oppdragsansvarlige revisor. PwC legger vekt på Finanstilsynets generelle kommentarer fra samtlige fellesrapporter etter tematilsyn og vurderer tiltak slik at de svakhetene Finanstilsynet har identifisert i bransjen ikke skal kjennetegne vår fremtidige revisjonsutførelse. Public Company Accounting Standards Board (PCAOB) PCAOB er pålagt å gjennomføre periodiske inspeksjoner av alle registrerte revisjonsselskaper som regelmessig avgir revisjonsberetninger for selskaper notert på amerikanske børser. PwC i Norge avgir slike revisjonsberetninger. PCAOB gjennomførte et periodisk stedlig tilsyn hos PwC våren 2014 i felleskap med Finanstilsynet. Som en del av denne inspeksjonen har PCAOB kontrollert to revisjonsoppdrag for selskaper notert på børs i USA (SEC Foreign Private Issuer) samt ett datterselskap av en SEC registrert mor hvor PwC har gjennomført revisjonshandlinger i henhold til PCAOB revisjonsstandarder. PCAOB har også kontrollert PwCs kvalitetssikringssystemer. Endelig inspeksjonsrapport fra PCAOB er datert februar Rapporten har ingen merknader vedrørende firmaets kvalitetssikringssystemer eller revisjonsoppdragene som var gjenstand for kontroll PwC Åpenhetsrapport 13

14 Medarbeiderutvikling Foto: Annette Larsen Etterudanning PwC Norge har et system for registrering og oppfølging av de ansattes opplæring og etterutdanning. Systemet gir en oversikt over den enkeltes kompetanse og ferdigheter, for eksempel for bemanning av oppdrag, forfremmelser og medarbeidersamtaler. Revisorforskriftens krav om etterutdanning omfatter kun oppdragsansvarlige revisorer. Imidlertid er revisorer på alle nivåer i PwC Norge underlagt krav om etterutdanning. Etterutdanningstimer på kurs i regi av PwC registreres i vårt system, og faktisk deltakelse oppdateres i henhold til signaturlister. PwC Norge har utviklet et opplærings- og etterutdanningsprogram med obligatorisk opplæring for alle stillingskategorier som gjør det mulig for den enkelte å tilfredsstille kravene i revisorforskriften og International Education Standards nr. 7 Continuing Professional Development (IES 7) og nr 8 Competence Requirements for Audit Professionals (IES 8). Det gjennomføres også en omfattende opplæring i PwCs revisjonsmetode og verktøy i henhold til PwCs internasjonale retningslinjer. Opplæring foregår både ved undervisning og ved bruk av interaktiv teknologi, i tillegg til on-the-job-training. I tillegg til obligatorisk etterutdanning tilpasset den enkeltes ansvar og klientportefølje, har alle ansatte en counsellor som blant annet har til oppgave å overføre kunnskap og gi løpende tilbakemeldinger til de ansatte under utførelsen av revisjonen. Personlig oppfølging gir muligheter for tilpasninger av den enkeltes opplæring, og anvendes ved vurdering av forfremmelser. Utover etterutdanning i revisjon, etikk, regnskap, skatt og beslektede fag, får ansatte hensiktsmessig opplæring i ledelse. For partnere og ansatte med ledende roller på klienter som rapporterer etter IFRS stilles det krav om IFRS- opplæring og -sertifisering. For ansatte som jobber på klienter som rapporterer etter US GAAS og GAAP stilles tilsvarende krav. Dette følges opp gjennom kontroll av at de som fører tid på oppdrag av denne typen faktisk har gjennomført obligatorisk opplæring. Oppdragsansvarlige revisorer, som er underlagt etterutdanningskravene i revisorforskriften, følges opp både i løpet av høsten og etter nyttår for om de har tilstrekkelig antall etterutdanningstimer i siste treårsperiode. Oppfølgingen skjer ved at det tas ut oversikter over registrerte etterutdanningstimer. Registrerte timer kontrolleres mot signaturlister for deltagelse på opplæringsaktiviteter. Ved avvik iverksettes hensiktsmessige tiltak. Opplæringstiltakene følges også opp gjennom PwCs internasjonale kvalitetssikringsrutiner. Medarbeiderundersøkelse I PwC gjennomføres årlig en global medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen kartlegger arbeidsmiljøet i PwC Norge slik at vi kan se utviklingen over tid samt sammenligne med resultatene i PwC Globalt og mot sammenlignbare resultater i andre selskaper som gjennomfører samme type undersøkelse. Undersøkelsen måler hvor fornøyde de ansatte er med å jobbe i PwC. Dette omfatter spørsmål om de vil anbefale PwC som arbeidsgiver, planer om fremtidig karriere i PwC, stolthet knyttet til å jobbe i PwC mv. For PwC Norge for 2015 svarer 83 % at de er enige eller sterkt enige i disse spørsmålene relativt til 81 % i Undersøkelsen måler også hvordan PwC presterer som arbeidsplass. Dette omfatter spørsmål om PwC driver målrettet og relevant opplæring av sine ansatte, om de ansatte opplever en høy grad av hjelpsomhet fra sine kolleger, om PwCs organisasjon er kommitert til å levere tjenester av høy kvalitet, om hvor godt vi i PwC samarbeider med hverandre og i hvilken grad vi bruker tilbakemeldinger fra klienter til å levere tjenester av høy kvalitet. For PwC Norge for 2015 svarer 78 % at de er enige eller sterkt enige i disse spørsmålene relativt til 77 % i Resultatene fra undersøkelsene er med på å gi verdifulle innspill til hvordan vi kan forbedre våre arbeidsprosesser for å levere produkter av høy kvalitet. Resultatene brukes også til å forbedre våre interne prosesser overfor ansatte slik at de trives i PwC og fortsetter å lære slik at vi sammen bidrar til å bygge tillit og skape verdier. 14 PwC Åpenhetsrapport 2015

15 Godtgjørelse til partnere Basis for godtgjørelse til partnerne tar utgangspunkt i målsetningen om å motivere, anerkjenne og belønne innenfor fastlagte målekriterier for å sikre ønsket kvalitet i leveranser og atferd i tråd med PwC Norges mål, verdier og strategier. Partnerne blir kompensert årlig, samtidig som kompensasjonssystemet sikrer langsiktighet. Godtgjørelse til partnere består av tre elementer; fast arbeidsgodtgjørelse, overskuddsavhengig tilleggsvederlag og aksjeutbytte. Godtgjørelsesutvalgets primære oppgave er å innstille den enkelte partners overskuddsavhengige tilleggsvederlag. Prosessen starter med at hver partner utarbeider en utviklingsplan. Med utgangspunkt i utviklingsplanen gjøres en egenevaluering og en lederevaluering av prestasjonene. Med dette som utgangspunkt gjennomfører godtgjørelsesutvalget sitt arbeid. Prosessen leder frem til en innstilling om godtgjørelse til hver partner. Styret vurderer prosessen som har ledet frem til innstillingen om godtgjørelse. Administrerende direktør kommuniserer innstillingen om godtgjørelse til den enkelte partner. Styret fremlegger forslag til vedtak overfor generalforsamling. Godtgjørelse fastsettes endelig av generalforsamlingen. Det er åpenhet rundt godtgjørelsesprosessen mellom partnerne. Selskapets partnere inngår i selskapets innskuddsbaserte pensjonsordning. Ingen partnere har rett til andre pensjonsytelser fra selskapet og det foreligger ingen avtaler om godtgjørelse ved fratreden PwC Åpenhetsrapport 15

16 Styret i PricewaterhouseCoopers AS Fra venstre bak Jon Haugervåg, Hildegunn Naas- Bibow, Håvard Abrahamsen (adm. dir.), Unni Bruvoll, Terje Honningsvåg, Thomas Holst, Cecilie Pande Dramstad Aas (observatør, ansatterepresentant i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS), Fredrik Melle (styreleder), Geir Haglund og Knut Ekern. Roy Heggelund var ikke tilstede da bildet ble tatt. Erklæring fra styret Uttalelse vedrørende kvalitetssikringssystemet og retningslinjer for uavhengighet Styret i PricewaterhouseCoopers AS er ansvarlig for å påse at selskapet har etablert et kvalitetssikringssystem. Systemet skal sikre en kvalitet i attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester og en uavhengighet som tilfredsstiller kravene i revisorloven, gjeldende standarder om kvalitetskontroll og retningslinjer som gis av PwC IL. Styret skal herunder påse at nødvendige rutiner for å gjennomføre og overvåke etterlevelsen av retningslinjene er etablert. Administrerende direktør skal sørge for effektiv gjennomføring av selskapets arbeid med kvalitetssikringssystemet og retningslinjer og rutiner som skal sikre revisors uavhengighet. Vi har gjennom året fulgt opp at selskapets kvalitetssikringssystem fungerer effektivt, det vil si i overensstemmelse med gjeldende regelverk og at retningslinjer for uavhengighet overholdes. Arbeidet er basert på løpende rapportering fra administrerende direktør og at styret har behandlet rapporter fra ledelsen om resultatet av gjennomførte kvalitetskontroller og overholdelse av retningslinjer for uavhengighet. Etter vår oppfatning gir vår oppfølging tilstrekkelig og hensiktsmessig grunnlag for vår uttalelse. Etter vår mening har PricewaterhouseCoopers AS kvalitetssikringssystem fungert effektivt i perioden og retningslinjene for revisors uavhengighet er overholdt. Oslo, 25. september 2015 Fredrik Melle (Styreleder) Thomas Holst Geir Haglund Jon Haugervåg Roy Henrik Heggelund Knut Ekern Hildegunn Naas-Bibow Terje Honningsvåg Unni Bruvoll 16 PwC Åpenhetsrapport 2015

17 Regnskapsopplysninger Sammenstilt omsetning for PwC Norge i regnskapsåret 1. juli juni Omsetning for PwC Norge MNOK Assurance (51 %) MNOK Tax and Legal Services (16 %) 423 MNOK Advisory (33 %) 868 MNOK Omsetning tjenester til revisjonsklienter MNOK Revisjon (79 %) MNOK Attestasjoner og beslektede tjenester (3 %) 36 MNOK Skatterådgivning (4 %) 53 MNOK Andre tjenester (14 %) 187 MNOK 1 Sammenstilt omsetning for PwC Norge i regnskapsåret 1. juli juni 2015 utgjør kr millioner fordelt på foretningsområder slik det rapporteres internt. Omsetningen består av sum inntekter i PricewaterhouseCoopers AS med datterselskap i tillegg til inntektene i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS med datterselskap, korrigert for transaksjoner mellom PricewaterhouseCoopers AS med datterselskap og Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS med datterselskap PwC Åpenhetsrapport 17

18 Foretak av allmenn interesse 2 revidert av PwC Norge A Arvato Finance AS Assuranceforeningen Gard - Gjensidig Aurora LPG Holding ASA Austevoll Seafood ASA Avance Gas Holding Ltd B Bank Norwegian AS BB Finans ASA Beerenberg Holdco II AS BNP Paribas Fortis SA/NV, Norway Branch Brage Finans AS Byggma ASA C Caterpillar Financial Services Norway AS Crudecorp AS D Den Norske Krigsforsikring for Skib Gjensidig forening Digiplax Fet AS DOF ASA DOF Subsea AS E Eidsiva Energi AS Eksportfinans ASA Eltek ASA Energiselskapet Buskerud AS Europris ASA F Flekkefjord Sparebank Folkia AS Fornebu Sparebank Frende Livsforsikring AS Frende Skadeforsikring AS Frontline Ltd. G Gard Marine & Energy Försäkring AB Gard Marine & Energy Insurance (Europe) AS Gard Marine & Energy Limited Gard P. & I. (Bermuda) Ltd Gard Reinsurance Co Ltd GC Rieber Shipping ASA GIEK Kredittforsikring AS Golden Ocean Group Limited Goodtech ASA Grieg Seafood ASA H Hafslund ASA Havtrygd Gjensidig Forsikring Hegra Sparebank Helgeland Boligkreditt AS Helgeland Sparebank HELP Forsikring AS Hurtigruten AS I I.M. Skaugen SE IBM Finans Norge AS Indre Sogn Sparebank J Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Jernbanepersonalets Sparebank K Kitron ASA KLP Banken AS KLP Bedriftspensjon AS KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS KLP Skadeforsikring AS Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap Komplett Bank ASA L Landbruksforsikring AS Landkreditt Bank AS Landkreditt Boligkreditt AS Landkreditt Finans AS Lerøy Seafood Group ASA Lillesands Sparebank Lillestrøm Sparebank Lindorff Capital AS Lock AS Luster Sparebank M Melhus Sparebank Møretrygd Gjensidig Forsikring N NBBL Fulltegningsforsikring AS Njord Gas Infrastructure AS Nordic Financials ASA Norges Pelsdyralslag Gjensidige Pelsdyrtrygd Norsk Legemiddelforsikring AS North Energy ASA Norway Royal Salmon ASA Norwegian Hull Club - Gjensidig Assuranseforening Norwegian Property ASA NRC Group ASA O OBOS Factoring AS OBOS Skadeforsikring AS OBOS-banken AS Odal Sparebank Odfjell Drilling Ltd Orkdal Sparebank Oslo Forsikring AS Oslo Pensjonsforsikring AS 2 Foretak av allmenn interesse er i revisorloven 5a-1 definert som foretak med noterte verdipapirer, banker og andre kredittinstitusjoner og forsikringsselskaper. Listen omfatter selskaper hvor PwC har vært revisor og avlagt revisjonsberetning i perioden 01. juli juni PwC Åpenhetsrapport 2015

19 P Pareto Bank ASA Pharmaq Holding AS Protector Forsikring ASA R Reach Subsea ASA Rem Offshore ASA S Saga Tankers ASA Seb Kort Bank AB Oslofilialen Norsk Avdeling av Utenlandsk Foretak Selvaag Bolig ASA Sevan Drilling ASA Siem Industries Inc. Siem Offshore Inc. Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Oslofilialen norsk avdeling av utenlandsk foretak Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skue Sparebank Solvang ASA Sparebank 1 Finans Østlandet AS Sparebank 1 Nordvest Sparebank 1 SR-Bank ASA Sparebank 1 SR-Finans AS Sparebank 1 Østfold Akershus Sparebanken Hedmark Sparebanken Sør Sparebanken Sør Boligkreditt AS Spareskillingsbanken Spydeberg Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank T The North Alliance AS Trøgstad Sparebank V Vard Holdings Limited Volkswagen Møller Bilfinans AS VV Holding AS W Wilh. Wilhelmsen ASA Wilh. Wilhelmsen Holding ASA X XXL ASA Ø Ørskog Sparebank 2015 PwC Åpenhetsrapport 19

20 Oversikt over partnere Omfatter partnere per 1. juli 2015 A Aarbakk, Einar Aarø, Hallvard Aasen, Lars H. Abrahamsen, Håvard S. Andersen, Erik Andresen, Svein A. Anfinsen, Ola Areklett, Morten J. B Bakke, Pål Baklund, Marianne Barth, Marit Berger, Hans-Chr. Birkeland, Arne Bjørnholt, Glen Borge, Ivar Bredrup, Reinholdt Bøyum, Gunnar D Dahl, Tor Bjarne Dahle, Siren Iversen Danielsen, Frode Døsen, Sturle E Eidsmo, Ingebrigt Ekern, Knut Eliesen, Peter Ellefsen, Anders Eriksen, Erik F Finnestad, Audun Flo, Ingvill Flølo, Jan Fraurud, Thomas Friis, Knut Erik G Gaudernack, Jonas Gran, Henrik Granlund, Rita Gravdal, Bjørn Grønnern, Cato Gärdehall, Torbjörn Gårdsvoll, Stian H Hadland, Gunstein Haglund, Geir Hallseth, Dagfinn Halvorsen, Kai Arne Hansen, Svein G. Stang Hareide, Steinar Haugen, Dag Olav Haugervåg, Jon Haukås, Jan Roar Helgesen, Tore Helgetun, Hallvard Heggernes, Pål Helle, Jan Ove Henriksen, Reidar Holmen, Erik Holseter, Sjur Holst, Thomas Huuse, Anne Kristin Hyni, Gøril Hågå, Elisabeth Barman Hånes, Jan Roger I Ingebrigtsen, Trond J Jensen, Leif Arne Johannessen, Bjørn Egil Juliussen, Jørn E. Julsvoll, Geir K Kaasa, Cato Kirketeig, Kjell Tore Kjelløkken, Roger Kleppe, Vidar Koppang, Bård Ivar Krogh, Nils-Kristian L Landaas, Sigmund Larsen, Therese K. Larsen, Torbjørn Lauvnes, Stig Are Leiknes, Bjørn Lewis Owen Lie, Bente Norbye Lindal, Lars Ole Liset, Petra 20 PwC Åpenhetsrapport 2015

Åpenhetsrapport 2014 Innsyn i vår kvalitetssikring

Åpenhetsrapport 2014 Innsyn i vår kvalitetssikring www.pwc.no/aapenhetsrapport Åpenhetsrapport 2014 Innsyn i vår kvalitetssikring Rapporten gir innsikt i hvordan PwC arbeider med å sikre kvalitet i revisjonen vi utfører. Forord Håvard S. Abrahamsen Foto:

Detaljer

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Innhold 1 Innledning... 3 2 Vår visjon... 3 3 Organisering, eierskap og styringsstruktur... 3 4 RSM International... 3 5 RSM HKWs kvalitetskontrollsystem...

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2015

ÅPENHETSRAPPORT 2015 ÅPENHETSRAPPORT 2015 1. Organisasjonsform og eierskap 2. Samarbeidsavtaler, eierandeler med videre 3. Styringsstruktur 4. Interne kvalitetskontrollsystemer og retningslinjer for uavhengighet 5. Periodisk

Detaljer

Åpenhetsrapport 2017 Innsyn i vår kvalitetssikring

Åpenhetsrapport 2017 Innsyn i vår kvalitetssikring www.pwc.no/aapenhetsrapport Åpenhetsrapport 2017 Innsyn i vår kvalitetssikring Rapporten gir innsikt i hvordan PwC Norge arbeider med å sikre kvalitet i revisjonen. Våre verdier Utfordre og tenke nytt

Detaljer

Åpenhetsrapport 2016 Innsyn i vår kvalitetssikring

Åpenhetsrapport 2016 Innsyn i vår kvalitetssikring www.pwc.no/aapenhetsrapport Åpenhetsrapport 2016 Innsyn i vår kvalitetssikring Rapporten gir innsikt i hvordan PwC arbeider med å sikre kvalitet i revisjonen vi utfører. Forord Foto: Annette Larsen Håvard

Detaljer

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Aktuelt fra Kredittilsynet v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Regnskap Regnskapsregler konsernregnskap Selskap Full IFRS Nasjonal IFRS NGAAP Børsnoterte, inkl finans PLIKT (RSKL 3-9) -----------

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Anne Merethe Bellamy Direktør regnskaps- og revisortilsyn 4. mai 2010 Oversikt over informasjonsflyt i markedet

Detaljer

Fellesrapport. Tematilsyn Revisjonsselskapenes overvåking av sin interne kvalitetskontroll. DATO: 15. desember 2014

Fellesrapport. Tematilsyn Revisjonsselskapenes overvåking av sin interne kvalitetskontroll. DATO: 15. desember 2014 Fellesrapport Revisjonsselskapenes overvåking av sin interne kvalitetskontroll Tematilsyn 2014 DATO: 15. desember 2014 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR MARKEDSTILSYN

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

1. Innledning. 2. Gjeldende rett

1. Innledning. 2. Gjeldende rett Høringsnotat basert på Finanstilsynet utkast til høringsnotat 4. november 2011 til Finansdepartementet om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon 1. Innledning Forslaget til endring av

Detaljer

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG Vedlikeholdes av: Chief Compliance Officer Side: 1 av 5 1. FORMÅL Internrevisjonen skal fremme og beskytte GIEKs verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt. Den skal bidra

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY KS Bedrift Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 02.07.2010 SAKSBEHANDLER: Tore Johan Berg VÅR REFERANSE: 10/3057 DERES REFERANSE: 10/00479-1 DIR.TLF;

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 6. mai 2015 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE på selskapets kontor i henhold til innkallelse av 11. april 2015. I overensstemmelse

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

RSM ÅPENHETSRAPPORT 2016 ÅPENHETSRAPPORT 2016 RSM NORGE ÅPENHETSRAPPORT THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING

RSM ÅPENHETSRAPPORT 2016 ÅPENHETSRAPPORT 2016 RSM NORGE ÅPENHETSRAPPORT THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING ÅPENHETSRAPPORT 2016 RSM NORGE ÅPENHETSRAPPORT 2016 THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING INNHOLD SIDETALL 1. Forord ved daglig leder 3 2. Innledning 4 3. Organisering, eierskap og styringstruktur

Detaljer

Styring og intern kontroll.

Styring og intern kontroll. Styring og intern kontroll. 8. november 2007 Eli Skrøvset Leiv L. Nergaard Margrete Guthus May-Kirsti Enger Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Foreslåtte lovendringer om pliktig revisjonsutvalg

Detaljer

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Audit & Advisory 18. september 2012 Agenda 1. Innledning 2. Formålet med revisjonsutvalg og utvalgets

Detaljer

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Jørgen Bock Kvalitetskomitemedlem NIRF Nestleder styret Statsautorisert revisor Krav til ekstern kvalitetskontroll Iht internrevisjonens standarder skal det gjennomføres

Detaljer

Revisjonsutvalg og revisor

Revisjonsutvalg og revisor Revisjonsutvalg og revisor Svar fra egenrapporteringen for utstederforetak DATO: 1. desember 2016 Innhold 1 Innledning 3 2 Lovreguleringen 3 3 Revisjonsmarkedet i Norge 4 4 Spørsmålene og svarene 5 4.1

Detaljer

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Frede Aas Rognlien Head of Legal and Compliance SEB Enskilda AS 1 MiFID

Detaljer

Rapportering under Solvens II fritak fra deler av rapporteringen i 2017

Rapportering under Solvens II fritak fra deler av rapporteringen i 2017 Til alle forsikringsforetak VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 16/11989 07.11.2016 Rapportering under Solvens II fritak fra deler av rapporteringen i 2017 Det vises til Finanstilsynets brev av 21. oktober

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG Side 2 av 5 INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (Vedtatt av styret i Kongsberg Gruppen ASA 24. oktober 2005, senest endret ved styrevedtak av 17. februar 2010) Innhold 1. FORMÅL... 3 2. SAMMENSETNING...

Detaljer

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 11. mai 2017 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE på selskapets kontor i henhold til innkallelse av 19. april 2017. I overensstemmelse

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Hva kjennetegner god Risikostyring?

Hva kjennetegner god Risikostyring? Hva kjennetegner god Risikostyring? BDO lokalt og internasjonalt 67 67 kontorer over hele landet 60 000 60 000 ansatte globalt 1 200 1 200 kontorer 150 Tilstede i 150 land 1250 Over 1250 ansatte 1,3 Over

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

KPMGs åpenhetsrapport 2014. kpmg.no

KPMGs åpenhetsrapport 2014. kpmg.no KPMGs åpenhetsrapport 2014 kpmg.no INNHOLD Vår virksomhet Vår organisasjonsform og eierskap Vår styringsstruktur Vårt system for kvalitetskontroll Retningslinjer for å sikre uavhengighet Erklæring fra

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll Jonas Gaudernack, juni 2009 *connectedthinking P w C Begrepsavklaringer Risikostyring vs risikovurdering Internkontroll vs kontrolltiltak Risiko Tiltak?

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG Side 2 av 5 INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (Vedtatt av styret i Kongsberg Gruppen ASA 24. oktober 2005, senest endret ved styrevedtak av 5. februar 2015) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Dokumenthistorie...

Detaljer

Revisjonsutvalgets årsplan

Revisjonsutvalgets årsplan Revisjonsutvalgets årsplan Audit Committee Institute kpmg.no Årsplan for revisjonsutvalget Planlagte møter 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Revisjonsutvalgets etablering, konstituering etc.

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA 1. FORMÅL Pareto Bank ASA er en forretningsbank med tillatelse til å drive bank og tilby nærmere angitte investeringstjenester. Banken er etablert i norge og er underlagt

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret 7.12.2016 Versjon 1.1 Dato 28. april 2016 2. mai 2016 utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov. 2016

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Åpenhetsrapport 2011

Åpenhetsrapport 2011 Åpenhetsrapport 2011 Innhold 01 Innledning 02 Forord 03 Struktur og eierskap 04 Grant Thornton International 05 Ledelse og Forvaltning 06 Systemer for kvalitetskontroll 07 Ekstern kontroll 08 Aksept av

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF Instruks for administrerende direktør Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

KPMGs åpenhetsrapport 2013. kpmg.no

KPMGs åpenhetsrapport 2013. kpmg.no KPMGs åpenhetsrapport 2013 kpmg.no INNHOLD Vår virksomhet Vår organisasjonsform og eierskap Vår styringsstruktur Vårt system for kvalitetskontroll Retningslinjer for å sikre uavhengighet Erklæring fra

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS Daglig leder Bjørg Hagen 1 Disposisjon Formål Kjennskap til eget revisjonsselskap Kommunelovens system for tilsyn og kontroll 2 Eiet av: Oppland fylkeskommune og 12 kommuner i Oppland Etablert 01.01.05

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Risikostyringsfunksjonen

Risikostyringsfunksjonen Risikostyringsfunksjonen Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 9. september 2014 Einar Westby, BDO AS Agenda Regelverk Organisering i banker av ulik størrelse Ressursbehov Innhold og oppgaver hvordan bidra

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 31. oktober 2013 kl. 09.00 21.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

Ledende økonomikompetanse - ressurser som vil litt mer PwC Insourcing Services

Ledende økonomikompetanse - ressurser som vil litt mer PwC Insourcing Services www.pwc.no/insourcing-services Ledende økonomikompetanse - ressurser som vil litt mer PwC Insourcing Services Visste du at PwC leier ut konsulenter for oppdrag i forbindelse med permisjoner, jobbskifte,

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør finans og økonomi Handlingsplan med tiltak for lukking av avvik ved gjennomføring av

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Klepp Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Regnskap og tilsyn Regnskapstreff i Sør juni Anne Merethe Bellamy

Regnskap og tilsyn Regnskapstreff i Sør juni Anne Merethe Bellamy Regnskap og tilsyn Regnskapstreff i Sør juni 2016 Anne Merethe Bellamy Et effektivt finansmarked noen kjennetegn Solide institusjoner og god virksomhetsstyring Effektiv fordeling av kapital og risiko til

Detaljer

EDB Business Partner. Sikkerhetskontroller / -revisjoner

EDB Business Partner. Sikkerhetskontroller / -revisjoner EDB Business Partner Sikkerhetskontroller / -revisjoner Varedeklarasjon Grunnlag for kontroller (revisjoner) Prosess og metodikk Rapportering Oppfølgning av avvik EDB Business Partner > slide 2 Corporate

Detaljer

Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET

Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET 1 2 FINANSTILSYNEt Finanstilsynets rolle og oppgaver Finanstilsynet er et selvstendig myndighetsorgan som arbeider med grunnlag i lover og vedtak fra Stortinget,

Detaljer

Hordaland til nye høyder på Børsen. 18. august 2016, Hordaland på børs

Hordaland til nye høyder på Børsen. 18. august 2016, Hordaland på børs Hordaland til nye høyder på Børsen 18. august 2016, Hordaland på børs Store endringer i rammebetingelsene: Husker dere sommeren 2014? Kilde: Fish Pool, Infront, NAV Sjømat sterkeste sektor Rebasert: 01.08.2014

Detaljer

Åpenhetsrapport 2010

Åpenhetsrapport 2010 Åpenhetsrapport 2010 Innhold 01 Innledning 02 Forord 03 Struktur og eierskap 04 Grant Thornton International 05 Ledelse og forvaltning 06 Systemer for kvalitetskontroll 07 Ekstern overvåking/kontroll 08

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Representantskapet rolle, ansvar og oppgaver

Representantskapet rolle, ansvar og oppgaver Representantskapet rolle, ansvar og oppgaver Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SMN De første kundene gikk inn døren til Trondhjems Sparebank i 1823. Opprinnelig hadde banken som mål å bekjempe

Detaljer

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV.

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. 2017 FORORD Vedtektene for Den norske Revisorforening, 3-7, pålegger alle oppdragsansvarlige medlemmer å

Detaljer

Åpenhetsrapport 2014

Åpenhetsrapport 2014 Åpenhetsrapport 2014 Innhold 01 Innledning 02 Forord 03 Struktur og eierskap 04 Grant Thornton International 05 Ledelse og Forvaltning 06 Systemer for kvalitetskontroll 07 Ekstern kontroll 08 Aksept av

Detaljer

Åpenhetsrapport 2015. kpmg.no

Åpenhetsrapport 2015. kpmg.no Åpenhetsrapport 2015 kpmg.no Innhold Åpenhetsrapport 2 Vår virksomhet 4 Organisasjonsform og eierskap 6 Styringsstruktur 8 Vårt system for kvalitetskontroll 12 Retningslinjer for å sikre uavhengighet 24

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret xx.xx.2016 Versjon 0.95 Dato 28. april 2016 2. mai 2016 utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov.

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Årsrapport 2015. www.pwc.no

Årsrapport 2015. www.pwc.no www.pwc.no Årsrapport 2015 Årsrapporten inneholder regnskapene for PricewaterhouseCoopers AS og Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS for regnskapsåret som ble avsluttet 30. juni 2015. PwC Norge * Om

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

KPMGs Åpenhetsrapport 2012 kpmg.no

KPMGs Åpenhetsrapport 2012 kpmg.no KVALITET OG INTEGRITET KPMGs Åpenhetsrapport 2012 kpmg.no Innhold Åpenhetsrapport KPMG 2012 Vår virksomhet Vår organisasjonsform og eierskap Vår styringsstruktur Vårt system for kvalitetskontroll Våre

Detaljer

Åpenhetsrapport 2013

Åpenhetsrapport 2013 Åpenhetsrapport 2013 Innhold 01 Innledning 02 Forord 03 Struktur og eierskap 04 Grant Thornton International 05 Ledelse og Forvaltning 06 Systemer for kvalitetskontroll 07 Ekstern kontroll 08 Aksept av

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Kvalitetskontrollsystem for ABC kommunerevisjon IKS

Kvalitetskontrollsystem for ABC kommunerevisjon IKS Vedlegg 1: Eksempel på retningslinjer for kvalitetssystem iht. ISQC 1 for en kommunal revisjonsenhet (ISQC 1-dokument) Forutsetninger: Revisjonsenhet organisert som IKS. Revisjonsenheten utfører regnskapsrevisjon

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner

Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner Gitt av konserndirektør i Risikostyring Konsern og godkjent i konsernledelsen 12.01.2015, oppdatert 20.05.2016. 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA. 6. APRIL 2017 kl

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA. 6. APRIL 2017 kl INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 6. APRIL 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 6. april 2017 kl. 14.00 i Selskapets

Detaljer