Åpenhetsrapport 2014 Innsyn i vår kvalitetssikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpenhetsrapport 2014 Innsyn i vår kvalitetssikring"

Transkript

1 Åpenhetsrapport 2014 Innsyn i vår kvalitetssikring Rapporten gir innsikt i hvordan PwC arbeider med å sikre kvalitet i revisjonen vi utfører.

2 Forord Håvard S. Abrahamsen Foto: Annette Larsen Administrerende Direktør i PwC Norge Åpenhet en ingrediens i tillit Et moderne velferdssamfunn fordrer et godt og effektivt næringsliv. Banker, forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner er viktige aktører. De sikrer og bidrar til at muligheter kan forfølges, at andre selskaper får muligheter for å vokse og ekspandere, og dermed bli enda viktigere deler av vårt velferdssamfunn. Denne type selskaper er avgjørende for at andre deler av næringslivet skal fungere. Og vice versa. Aktørene i næringslivet er gjensidig avhengige av hverandre. Det beste smøremiddelet for et velfungerende næringsliv og samfunn heter tillit. Årsregnskapene til samtlige av disse selskapene skal revideres. Som revisorer sjekker vi om den finansielle rapporteringen er relevant og troverdig, om den følger relevante lovverk og ikke minst om det er grunnlag for videre drift. Dette er en samfunnsoppgave vi i PwC påtar oss med både alvor og ærbødighet. En ren revisjonsberetning fra et av verdens største nettverk av revisorer er et tillitsdokument for kunden og alle dens interessenter, og er et viktig bidrag til et best mulig fungerende næringsliv. For meg følger det av dette at åpenhetsrapporten er et dokument som skal gi myndigheter, kapitalmarkedet og øvrig publikum tillit til at vi som revisor gjør en tillitsvekkende og grundig jobb med revisjonen av foretak av allmenn interesse. En selvangivelse av kontrollørens leverte kvalitet, om du vil. I åpenhetsrapporten finner du derfor resultater fra ulike kvalitetskontroller. Vi gir også dypere innsikt i styringsstrukturen og ledelsen av vårt selskap. Vi forteller også om viktige investeringer i våre ansatte, opplæring, vår metodikk og den teknologi vi benytter for kontinuerlig å forbedre kvaliteten på våre tjenester. Vi har en misjon for vår virksomhet: Sammen bygger vi tillit og skaper verdier. Dette gjelder også for revisors samfunnsrolle. Jeg håper at denne åpenhetsrapporten også møter dine forventninger, for den er laget med samme grundighet som kjennetegner vårt øvrige arbeid. God lesning! Håvard S. Abrahamsen Administrerende direktør 2 PwC Åpenhetsrapport 2014

3 Innholdsfortegnelse Organisasjon og eierskap 4 PwC Norges organisasjon og styringsstruktur 6 Kvalitetssikringssystemet 8 Retningslinjer for uavhengighet 12 Ekstern kvalitetskontroll 13 Etterutdanning 14 Godtgjørelse til partnere 15 Erklæring fra styret 16 Regnskapsopplysninger 17 Foretak av allmenn interesse revidert av PwC 18 Oversikt over partnere 20 Våre kontorer PwC Åpenhetsrapport 3

4 4 PwC Åpenhetsrapport 2014 Organisasjon og eierskap PwC i Norge

5 Om PwC PwC tilbyr bransjerettede tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide virksomheter. Basert på et flerkompetansemiljø skal vi bidra til god styring og kontroll hos våre klienter, og positivt påvirke selskapets evne til verdiskapning og utvikling. PwC i Norge består av et revisjons-, advokat- og rådgivningsmiljø som omfatter PricewaterhouseCoopers AS org. nr (Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap) med datterselskapene PricewaterhouseCoopers Accounting AS org. nr (regnskapsførings- og rådgivningsvirksomhet) og PricewaterhouseCoopers Services AS org. nr , og Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS org nr (skatte- og annen juridisk rådgivning), med datterselskapet PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS org. nr De to sistnevnte selskapene er et konsern som ikke inngår i revisjons-, regnskaps- og rådgivningsvirksomheten. Gruppene anses som samarbeidende selskaper etter revisorloven 4-7 første ledd. Gruppene betegnes som PwC Norge. Alle virksomhetsområder i PwC Norge er underlagt samme kvalitetssikringssystem. PricewaterhouseCoopers AS (PwC AS) er et godkjent revisjonsselskap i henhold til revisorloven og det er PwC AS som velges som revisor. PwC AS er også et autorisert regnskapsførerselskap og følger bestemmelsene i regnskapsførerloven. Selskapets aksjer er inndelt i to aksjeklasser A- og B-aksjer. Bare aksjene i aksjeklasse A har stemmerett på selskapets generalforsamling. Det kan også vedtas ulikt utbytte på aksjene i klasse, A og B. B-aksjene eies i sin helhet gjennom partnernes holdingselskaper. Partnerne utøver sin virksomhet enten i PwC AS eller i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS. De særskilte reglene for eierskap for revisjons- og advokatselskaper i henholdsvis revisorloven og domstolloven er overholdt. Det er totalt 145 partnere per 30. juni PwC AS er hovedmann og fullt ansvarlig deltaker i PricewaterhouseCoopers Indre Selskap (PwC IS). Partnerne er stille deltakere i det indre selskapet. Det indre selskapets oppgave er i hovedsak å regulere ansvarsforholdet mellom eierne. PwC IS opptrer ikke utad som selskap. Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS er organisert og drives i henhold til bestemmelsene i domstolloven og eies av partnere som utøver sin virksomhet gjennom Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers IS. Datterselskapene PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PricewaterhouseCoopers Services AS drives i henhold til bestemmelsene i regnskapsførerloven og eies i sin helhet av PricewaterhouseCoopers AS. Regnskapsåret i PwC AS omfatter perioden 1. juli til 30. juni. Samarbeidsavtaler i Norge PwC Norge har ingen samarbeidsavtaler med andre revisorer eller revisjonsselskaper i Norge. Det er et utstrakt samarbeid mellom PwC AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS og PricewaterhouseCoopers Accounting AS. Revisjonsselskapet, advokatfirmaet og regnskapsføringsfirmaet må derfor ses under ett hva gjelder revisorlovens uavhengighetsregler. Internasjonale samarbeidsavtaler PricewaterhouseCoopers International Limited PricewaterhouseCoopers International Limited (PwC IL) er et selskap registrert i Storbritannia som alle PwC firmaer er tilknyttet. PwC IL leverer ikke tjenester til klienter. Dette selskapets primære aktivitet består i å utvikle kvalitetsstandarder, herunder retningslinjer for uavhengighet, og utvikle verktøy og metoder for å sikre kvalitet i våre forretningsprosesser. I tillegg bidrar PwC IL med å identifisere markedsmuligheter og utvikle tilhørende strategier. PwC nettverket Som i Norge, er det i de fleste deler av verden kun tillatt for nasjonale foretak å drive revisjonsvirksomhet, hvor godkjente revisorer har den formelle og reelle kontrollen over revisjonsselskapet. Majoriteten av PwC AS eies av godkjente revisorer. Flertallet av både styremedlemmene og styrets varamedlemmer er godkjente revisorer, og mer enn halvparten av de stemmeberettigede i selskapets øverste organ er godkjente revisorer. Nettverket av separate firmaer er knyttet sammen gjennom PwC IL. Nettverkets struktur gir PwC tilknyttede firmaer en fleksibilitet til å operere som nasjonale virksomheter i en global skala. Dette skaper en plattform hvor firmaene deler kunnskap, ferdigheter og ressurser og leverer tjenester med konsistent høy kvalitet til internasjonale og nasjonale klienter. Den internasjonale organisasjonen er knyttet sammen av standarder og retningslinjer som alle PwC tilknyttede firmaer er forpliktet til å følge. Standardene dekker nøkkelområder som uavhengighet, risikostyring, kvalitetssikringssystemer, rekruttering og metodisk utvikling av ansatte, bruk av merkenavnet PwC og profilering. Disse standardene besluttes i styret i PwC IL. Styret velges for en periode på fire år av generalforsamlingen i PwC IL hvor også PwC AS er representert. I PwC IL er det ulike styringsorganer som ivaretar de oppgavene dette selskapet har på global basis. PwC Norge er representert i styret i PwC IL ved vår administrerende direktør Håvard Abrahamsen PwC Åpenhetsrapport 5

6 PwC Norges organisasjon og styringsstruktur PwC Norge styres av partnerne gjennom beslutninger i generalforsamlingen etter anerkjente prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. Prinsippene skal sørge for en mest mulig transparent, forutsigbar og rettferdig behandling av virksomhetens partnere og medarbeidere. Samtidig underbygger god eierstyring og selskapsledelse selskapets strategiske målsetning om høy kvalitet i tjenesteleveransene. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er det øverste organet i PwC AS og har den myndighet som er regulert i aksjeloven. For generalforsamlingen i PwC AS gjelder noen særskilte forhold som kommer i tillegg til aksjelovens utgangspunkt. Tilleggene er regulert i selskapets vedtekter eller følger av arbeidsdeling med andre organer. Styret skal innkalle til minst to generalforsamlinger i året. Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av tre partnere. Generalforsamlingen velger etter innstilling fra valgkomiteen, styret og styrets leder. Styrets medlemmer velges for to år av gangen. Styret Styret i PwC AS skal bestå av ni medlemmer hvorav seks velges av og blant aksjonærene. Tre av medlemmene skal være valgt av og blant de ansatte. Ingen medlemmer av den nasjonale ledergruppen kan sitte i styret. Styrets ansvarsområde er basert på det som følger av aksjeloven. Følgelig skal styret tilsette administrerende direktør, årlig skriftlig evaluere dennes arbeid og foreslå godtgjørelsen som godkjennes av generalforsamlingen. Styret ser dessuten etter at retningslinjer for utnevnelse av medlemmer til godtgjørelsesutvalget og forfremmelsesutvalget følger de prinsippene som er fastsatt om representativ deltagelse i utvalgene. Dessuten skal styret behandle innstillinger til opptak og uttreden av partnere og godkjenne leder for Risk & Quality basert på innstilling fra administrerende direktør. Styret fastsetter selskapets strategiske mål, og ser til at det finnes nødvendig personell og finansielle ressurser til å nå målene. Styret skal føre tilsyn med at ledelsen implementerer og gjennomfører vedtatt strategi. 6 PwC Åpenhetsrapport 2014

7 Nasjonal ledelse PricewaterhouseCoopers AS Generalforsamling Styret Nasjonal ledergruppe Håvard S. Abrahamsen Administrerende direktør Leder region Øst Rita Granlund Leder Assurance Petter Vold Leder Advisory Steinar Hareide Leder Tax and Legal Services Geir Inge Lunde Leder region Vest Leder Finance, IT & Drift Torbjørn Larsen Leder region Rogaland Leder Marked Leif Arne Jensen Leder Assuranse Oslo Reidar Henriksen Leder region Sør Leder Human Capital Herman Skibrek Leder Risk & Quality Interne støttetjenester Det faller også inn under styrets saksbehandling å behandle administrerende direktørs forslag til overskuddsdeling, samt fremme forslag til generalforsamlingen om fastsettelse av overskuddsdeling. Styrets arbeid støttes blant annet av et sanksjonsutvalg bestående av Risk & Quality leder samt to styremedlemmer. Sanksjonsutvalget har en viktig funksjon i å opprettholde kvaliteten av våre tjenester gjennom sine beslutninger om sanksjoner ved brudd på etablerte Risk & Quality rutiner. Sanksjonsutvalget beslutter sanksjoner på vegne av styret. Utvalgets beslutninger effektueres av styret, herunder konsekvenser for partnernes vederlag ved brudd på selskapets retningslinjer. Administrerende direktør Administrerende direktør er PwC Norges øverste operasjonelle leder og er ansvarlig for den daglige ledelsen av virksomheten. Administrerende direktør tilsettes av styret for en åremålsperiode på fire år. Administrerende direktørs ansvarsområde tilsvarer det som følger av norske lover og regler. I vår virksomhet medfører dette at det etableres tilstrekkelige rutiner for overvåking og oppfølging av virksomhetens risiko, herunder styring og oppfølging av Risk & Quality-funksjonen. I tillegg sørger administrerende direktør for å implementere og vedlikeholde PwCs internasjonale retningslinjer og prosedyrer. Årlig evaluerer og rapporterer administrerende direktør om kvaliteten av virksomhetens interne kontroll til styret. Administrerende direktør oppnevner en nasjonal ledergruppe som er et rådgivende organ som bidrar i vesentlige beslutninger og gjennomføring av virksomhetens strategi. Nasjonal ledergruppe består av partnere som har sentrale posisjoner i PwC Norges virksomhet. I tillegg støttes administrerende direktør av forfremmelsesutvalget og godtgjørelsesutvalget. De to utvalgene er administrerende direktørs organer for å nå selskapets kortsiktige og langsiktige strategiske mål gjennom partneropptak og overskuddsdeling. Forfremmelsesutvalget skal samle inn bakgrunnsinformasjon, intervjue kandidater, vurdere prestasjoner og begrunne sin innstilling. Administrerende direktør innstiller til styret om opptak til partnerskapet basert på forfremmelsesutvalgets saksbehandling. Styret behandler og innstiller videre til generalforsamlingen om opptak av partnerkandidater. Godtgjørelsesutvalgets oppgave er å innstille på den enkelte partners overskuddsandel basert på fastsatte vurderingskriterier. Medlemmene i godtgjørelsesutvalgets overskuddsandel, innstilles av administrerende direktør. Ansvaret for å vurdere administrerende direktørs overskuddsandel tilligger styret. Ansvar for Risiko og kvalitet Nasjonal Risk & Quality leder har, på vegne av administrerende direktør, overordnet ansvar for det samlede Risk & Quality arbeidet i PwC Norge for alle tjenesteområder. Ansvaret omfatter å påse og tilrettelegge for at Risk & Quality funksjonen utfører sine oppgaver på en kvalitativt tidsriktig og effektiv måte. Risk & Quality leder godkjennes av styret etter innstilling fra administrerende direktør og er medlem av nasjonal ledergruppe. Nasjonal Risk & Quality leder kan ikke være linjeleder og ikke medlem av styret, godtgjørelsesutvalget eller forfremmelsesutvalget. En rett og en plikt til å rapportere direkte til styret tilligger posisjonen. Nasjonal Assurance Leder har ansvaret for kvalitet i tjenesteleveransene i Assurance. Nasjonal Assurance Leder rapporterer til administrerende direktør. Det er utnevnt regionale Assurance ledere som er ansvarlige for å følge opp relevante risiko- og kvalitetsaktiviteter i hver enkelt region. Nasjonal Risk Management Partner for Assurance rapporterer til Nasjonal Assurance leder. Det er utnevnt regionale Assurance Risk Management Partnere som er ansvarlige for å fasilitere oppfølgingen av relevante risiko- og kvalitetsaktiviteter i den enkelte region PwC Åpenhetsrapport 7

8 Kvalitetssikringssystemet En av de viktigste suksessfaktorene for å være i stand til å levere revisjonstjenester av høy kvalitet, er evnen til å tiltrekke seg og utvikle dyktige medarbeidere og partnere. For PwC innebærer å levere tjenester med høy kvalitet mer enn å overholde lover og bransjestandarder. For oss betyr det også at vi forstår klientenes behov og tilfører merverdier gjennom kunnskap og erfaring innenfor kjernekompetansen vår som er styring, kontroll og omstillingsprosesser. Våre klienter, samt regulatoriske- og offentlige myndigheter forventer at vi leverer pålitelige tjenester. En revisjonsuttalelse bidrar til å øke regnskapets pålitelighet. Påliteligheten avhenger av kvaliteten i våre tjenester. Høy kvalitet har sammenheng med overholdelse av lov og god revisjonsskikk, og forutsetter blant annet at selskapet har etablert et kvalitetssikringssystem for revisjonsvirksomheten. Kvalitetskravet er en forutsetning for å oppnå selskapets øvrige målsetninger. Alle som er tilknyttet PwCs globale nettverk er forpliktet til å overholde retningslinjer for risikostyring og kvalitet. PwC har fastsatt globale nettverksstandarder for revisjon og kvalitetssikringssystem. Disse benyttes fullt ut i Norge med de tillegg som er nødvendige for å ivareta de norske behovene som følger av regulatoriske krav og andre særtrekk. Kvalitetssikringssystemet er en integrert del av selskapets løpende rutiner og aktiviteter og oppfyller kravene i den internasjonale standarden for kvalitetskontroll ISQC 1. 8 PwC Åpenhetsrapport 2014

9 Ansvar for kvalitetssikringssystemet Styret er overordnet ansvarlig for kvalitetssikringssystemet og påser at administrerende direktør utfører sine plikter. Administrerende direktør har det operasjonelle ansvaret for selskapets kvalitetssikringssystem. Risk & Quality leder er ansvarlig for å foreta en årlig vurdering av hensiktsmessigheten av kvalitetssikringssystemet, samt teste om det fungerer som forutsatt. Ansvaret for å designe, implementere og gjennomføre de enkelte retningslinjer, rutiner og internkontrollaktiviteter ligger hos den enkelte lederen. Risk & Quality leder rapporterer resultatet av den årlige vurderingen og testingen av kvalitetssikringssystemet til administrerende direktør og styret. Eventuelle svakheter i kvalitetssikringssystemet følges opp i prioriterte tiltaksplaner. Risk & Quality leder er ansvarlig for å påse at tiltakene gjennomføres av den enkelte leder. Videre gjøres oppdragsansvarlige revisorer og andre medlemmer av revisjonsteamene kjent med eventuelle svakheter. Elementene i kvalitetssikringssystemet I det følgende redegjøres det for de elementene i kvalitetssikringssystemet som selskapsledelsen vurderer som de mest sentrale for å sikre kvaliteten i revisjonsoppdragene. En ledelse som prioriterer kvalitet Kravet om kvalitet i våre tjenester er synliggjort gjennom at det er en av selskapets uttalte strategiske målsetninger at vi skal være anerkjent som ledende på kvalitet og effektivitet. Kvalitetskravet er en forutsetning for å oppnå selskapets øvrige målsetninger. Ledelsen bidrar til god kvalitet i tjenestene blant annet ved å sette tonen i organisasjonen og sørge for at det tilføres tilstrekkelige ressurser. Fokuset på identifisering av risiko for kvalitetssvikt og tilhørende kvalitetsarbeid er en integrert del av ledelsens arbeid og virksomheten for øvrig. Risk & Quality leder sikrer som medlem av den nasjonale ledergruppen god saksbehandling og prioritering av slike forhold. En klar ansvarsstruktur Innarbeidede Corporate Governance retningslinjer og funksjonsbeskrivelser for selskapets lederroller sikrer klare ansvarslinjer for elementene som inngår i kvalitetssikringssystemet. Nasjonal Assurance Leder har det overordnede ansvaret å etablere og vedlikeholde et hensiktsmessig og effektivt leveransesystem og overvåke bruk og etterlevelse. PwC Norge er organisert i seks regioner og er representert på 36 lokasjoner. Regionsledere er ansvarlig for virksomheten i regionen, herunder system for leveranse. Kontorledere har tilsvarende ansvar for sitt kontor. Selskapet ledes etter anerkjente prinsipper for virksomhetsstyring, og ansvar og beslutningsmyndighet følger definerte roller i organisasjonen og ikke stillingskategori. Som en del av dette er det klare ansvarslinjer for design, implementering og kontroll av selskapets retningslinjer og rutiner. Ved gjennomføringen av revisjonsoppdrag er Engagement Leader (oppdragsansvarlig revisor), Team Manager og Team Member ansvarlig for konkrete oppgaver knyttet til etterlevelse av retningslinjer og rutiner som inngår i kvalitetssikringssystemet. Ansvarsdelingen i teamet er definert i veiledningen for PwC Audit som er selskapets revisjonsmetode. En fungerende Code of Conduct Code of Conduct er våre retningslinjer som gjelder for den enkeltes atferd i hverdagen, og er et hjelpemiddel for å løse dilemmaer og vanskelige vurderinger som kan oppstå ved levering av våre tjenester. Code of Conduct omfatter også retningslinjer for håndtering av klientinformasjon. Tilgang til revisjonsdokumentasjon er begrenset til revisjonsteamets medlemmer og Quality Review Partner. Videre har vi etablert rutiner for håndtering av interne klager og beskyldinger, herunder en varslingsfunksjon (whistleblowing) der den som melder fra kan velge å være anonym. Varsling kan alltid skje uten frykt for negative konsekvenser for karrieren i selskapet. Styret har i perioden 1. juli juni 2014 ikke mottatt varslingssaker som har betydning for kvaliteten ved revisjonsoppdrag utført av selskapet. Målrettet rekruttering og metodisk utvikling av dyktige medarbeidere og partnere En av de viktigste suksessfaktorene for å være i stand til å levere revisjonstjenester av høy kvalitet, er evnen til å tiltrekke seg og utvikle dyktige medarbeidere og partnere. Det er etablert retningslinjer og rutiner for kompetansekrav, innhold i søknadspapirer, gjennomføring av intervjuer og fullmakter som gjelder ved ansettelser. Viktige faktorer for å videreutvikle den enkelte er et obligatorisk kursprogram tilpasset de ulike stillingsnivåer. I tillegg er det obligatoriske, årlige oppdateringskurs i revisjonsmetode, regnskap og skatt. Videre velger den enkelte, sammen med sin leder, aktuelle kurs innenfor særskilte temaer. For å sikre læring og utvikling i hverdagen mottar alle medarbeidere fire formelle evalueringer per år basert på oppdragsgjennomføringen, mens managere og direktører mottar to evalueringer. Partnere mottar også en lederevaluering med formell tilbakemelding fra sine medarbeidere. Alle medarbeidere og partnere har konkrete, langsiktige utviklingsplaner som er grunnlag for måling av den enkeltes prestasjoner. Incentivstruktur som underbygger kvalitet Den enkelte medarbeider og partner foretar en årlig fastsettelse av egne målsetninger sammen med lederen sin. Målsetningene bestemmes med utgangspunktet i selskapets strategiske målsetninger og forventningene til det enkelte stillingsnivået. Forventningene er basert på balansert målstyring og omfatter områdene klientleveranser, utvikling av mennesker og bidrag til PwCs interne aktiviteter. For alle områdene er kravet til å levere kvalitet gjennomgående, både det konkrete at alle klientleveranser skal holde god kvalitet, og det indirekte bidraget som for eksempel å gi konstruktive tilbakemeldinger til revisjonsteamet eller bidra til videreutvikling av hvordan vi utfører en god revisjon. Kvalitet er en integrert del av evalueringssystemet der utvalgte målbare kvalitetsparametre inngår i grunnlaget for målingen av den enkeltes prestasjoner som igjen er grunnlaget for fastsettelsen av lønn og bonuser. Ved forfremmelser vurderes kandidaten mot selskapets forventningsmatrise for det aktuelle stillingsnivået. Alle forfremmelser er basert på konkret dokumentasjon som underbygger at forventningene er nådd PwC Åpenhetsrapport 9

10 I tillegg til å ivareta objektivitet, kan rotasjon gi kvalitetseffekter ved at friske, nye øyne ser på revisjonen og klientens virksomhet, risikoer og kritiske forhold. Effektiv ressursstyring For høyt press på tilgjengelig tid øker risikoen for kvalitetssvikt. God styring av den enkeltes tilgjengelige tid er derfor en viktig faktor for kvaliteten i revisjonen. Selskapet benytter systemer for å sikre den enkelte en fornuftig totalbelastning og riktige oppgaver ut fra erfaring og kompetanse. Kontorlederne er ansvarlig for ressursstyringen, og temaet er sentralt i halvårlige medarbeidersamtaler. Rutine for klient- og oppdragsaksept Selskapet legger til grunn PwCs globale retningslinjer for hvilke klienter og oppdrag som skal aksepteres eller videreføres. Norske regulatoriske krav, herunder også krav i hvitvaskingsregelverket, er innarbeidet i selskapets retningslinjer. Vurderingen gjennomføres og dokumenteres i et støttesystem som benyttes av PwCs globale nettverk. Omfanget og innholdet i vurderingen er avhengig av klientenens risikoforhold og bransje. I tillegg til å støtte beslutningen om klienten eller oppdraget skal aksepteres eller videreføres, gir systemet den innledende risikovurderingen som danner utgangspunktet for den kommende revisjonen. Regler for rotasjon PwCs objektivitet kan trues dersom revisjonsteamets ledelse, og særlig ansvarlig revisor eller Quality Review Partner, har et langvarig forhold til samme klient. For å redusere denne risikoen, er det etablert retningslinjer for rotasjon (utskiftning) av ansvarlig revisor og Quality Review Partner. I tillegg til å ivareta objektiviteten, kan rotasjon gi kvalitetseffekter ved at friske, nye øyne ser på revisjonen og klientens virksomhet, risikoer og kritiske forhold. Rotasjon av ansvarlig revisor og Quality Review Partner gjennomføres etter syv år for foretak av allmenn interesse. Dette er i tråd med revisorloven som legger opp til at syvårsfristen skal løpe fra lovens ikrafttredelsestidspunkt i I PwC Norge legges det likevel til grunn at rotasjonsreglene gjelder fra første år i rollen som ansvarlig revisor eller Quality Review Partner. Dispensasjon kan gis av Risk and Quality leder i særlige tilfeller. For SEC-klienter og SEC-affiliates legges særskilte og strengere regler til grunn. Det er etablert ledelseskontroller som sikrer at rotasjonsplaner gjennomføres. En global revisjonsmetode PwC Audit er en ledende revisjonsmetode som tar utgangspunkt i revisjonsklientens forretnings- og finansielle risiko, og som tilpasses kvaliteten i virksomhetsstyringen. PwC Audit er basert på International Standards on Auditing (ISA), med nødvendige tillegg for å ivareta norsk lov og god revisjonsskikk. Revisjonsmetoden er operasjonalisert gjennom et internt utviklet elektronisk verktøy som benyttes av PwCs globale nettverk. Revisjonsverktøyet har gjennomgått kontinuerlige forbedringer siden det først ble tatt i bruk for omkring 15 år siden, og for å sikre videre utvikling tok vi i 2011 i bruk en ny programvare. Det foretas en intern årlig evaluering av etterlevelsen av PwC Audit, som kommer i tillegg til rutinen for kvalitetskontroll og som ikke er koblet til sanksjoner. Evalueringen fungerer samtidig som kvalitetssikring da den pågår parallelt med gjennomføringen av revisjonsoppdrag. Den omfatter alle oppdragsansvarlige revisorer. Konsultasjon med eksperter Selskapet har fastsatt retningslinjer for oppdragsansvarlig revisors formelle konsultasjon med eksperter i nærmere angitte risikosituasjoner og i tilfeller der oppdragsansvarlig revisor vurderer det som nødvendig ut fra sakens risiko og kompleksitet. Dessuten oppfordres alle revisjonsteamene til å foreta uformelle forespørsler til fageksperter ved behov. Formell konsultasjon dokumenteres og godkjennes både av den som konsulteres og av revisjonsteamet i henhold til kravene i ISQC 1. Kvalitetskontroll før revisjonsberetning avgis Alle revisjonsoppdrag med av allmenn interesse og andre oppdrag etter en særskilt risikovurdering blir kvalitetssikret av en uavhengig partner (Quality Review Partner) før revisjonsberetningen avgis. Oppdragsansvarlig revisor er ansvarlig for revisjonen, herunder at nødvendig kvalitetssikring er utført, og at alle forhold er klarert og dokumentert, før revisjonsberetning avgis. Utnevnelse av Quality Review Partner foretas av Risk & Quality leder. Selskapets Quality Review Partnere er erfarne oppdragsansvarlige revisorer med høy autoritet i selskapet. De har relevant bransjekompetanse og deltar i opplæringsprogrammet for rollen. 10 PwC Åpenhetsrapport 2014

11 System for intern kvalitetskontroll etter at revisjonsberetning er avgitt PwCs internasjonale kvalitetskontrollprogram består både av oppdragskontroller og kontroll av at selskapets kvalitetssikringssystem fungerer effektivt. Kvalitetskontrollene gjennomføres av erfarne partnere og ansatte som er uavhengige av enheten og revisjonsoppdraget som blir kontrollert. Det benyttes kontrollører fra andre land i tilfeller der det er hensiktsmessig ut fra krav til bransje- og fagkompetanse eller uavhengighet. Kontrollørene gjennomgår årlig opplæring. Omfanget, gjennomføringen og vurderingen av resultater fra kvalitetskontrollen av revisjonsoppdrag overvåkes av PwCs globale ledelse. Dette bidrar til å sikre uavhengige vurderinger og at PwC gjennomfører enhetlige kvalitetskontroller i alle land. Målsettingen er å medvirke til at PwC gjennomfører revisjon med samme kvalitet i alle land. Alle revisjonsoppdrag for foretak med børsnoterte verdipapirer kontrolleres minimum hvert femte år. Dessuten vil alle oppdragsansvarlige revisorer bli kontrollert i løpet av en rullerende femårs periode. Oppdragskontrollene gjennomføres årlig basert på en rotasjonsplan og omfatter ett til to revisjonsoppdrag samt et attestasjonseller rådgivningsoppdrag Kvalitetskontrollprogrammet fokuserer på å identifisere de bakenforliggende årsakene til eventuell kvalitetssvikt for å iverksette tiltak som skal sikre forbedring. Aktuelle virkemidler for å sikre at oppdragsansvarlig revisor iverksetter hensiktsmessige tiltak er skriftlig rapport etter kvalitetskontrollen med tilhørende forbedringstiltak, intern opplæring og aktiv veiledning i oppdragsutførelsen. Kvalitetssvikt som avdekkes ved kvalitetskontrollene håndteres i overensstemmelse med selskapets etablerte sanksjonssystem. Oppfølgingskontroller gjennomføres for å sikre at de avvik som avdekkes er rettet opp i overensstemmelse med etablerte handlingsplaner. Oppdrag som kontrolleres blir klassifisert som oppdrag i samsvar med PwC krav, det vil si at alle relevante krav PwC stiller til revisjonsutførelse i all vesentlighet er fulgt, eller som oppdrag ikke i samsvar med PwC krav, det vil si at alle relevante krav PwC stiller til revisjonsutførelsen ikke er etterlevet. For oppdrag som ble klassifisert som oppdrag ikke i samsvar med PwC krav blir det grundig vurdert om svakhetene i revisjonen har medført feil i de reviderte regnskaper. Ingen slike tilfeller er avdekket. Vi arbeider kontinuerlig for å etterleve de høye kravene vårt kvalitetssikringssystem setter. Likevel, som en konsekvens av størrelsen på vår virksomhet, kan det skje at vi ikke alltid etterlever de krav til kvalitet vi selv stiller. Slike forhold vurderes grundig for å lære hvordan vi kan gjøre ting bedre og kommunisere dette til relevante deler av vår virksomhet. En tiltaksplan er iverksatt for å implementere de endringssbehov som ble avdekket gjennom kvalitetskontrollen. Tiltakene er allerede kommunisert til relevante deler av vår virksomhet og implementeringen i våre opplæringsprogrammer, rutiner og prosedyrer har startet. Årlig testing av kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet testes årlig for å verifisere at det fungerer som forutsatt, og at det gir god sikkerhet mot kvalitetssvikt i revisjonstjenestene. Testingen av kvalitetssikringssystemet avdekket ikke avvik som indikerer svikt i kvalitetssikringssystemet. Resultater fra intern kvalitetskontroll av selskaper av allmenn interesse Oppdrag i samsvar med PwC krav Oppdrag ikke i samsvar med PwC krav Sum Selskapet gjennomførte i 2014 (2013) intern kvalitetskontroll av 68 (75) revisjonsoppdrag, herunder 18 (19) selskaper av allmenn interesse. I tillegg ble det gjennomført kvalitetskontroll av 26 (37) oppdrag av typen andre attestasjonsog beslektede tjenester. Totalt ble 40 (38) oppdragsansvarlige revisorer kontrollert. Foto: Annette Larsen 2014 PwC Åpenhetsrapport 11

12 Alle ansatte og partnere i selskapet oppdaterer årlig sine kunnskaper om uavhengighet og etikk. Retningslinjer for uavhengighet PwCs retningslinjer for uavhengighet er basert på International Federation of Accountants Code of Ethics for Professional Accountants og fastsetter krav for å sikre selskapets uavhengighet til revisjonsklienter. Det er gjort nødvendige tilpasninger for å ivareta de norske reglene om revisors uavhengighet som fremgår av revisorloven. PwCs uavhengighetsregler gjelder alle partnere og medarbeidere som direkte eller indirekte betjener våre klienter. Reglene omfatter også partnernes og medarbeidernes nærstående. Det gjennomføres konkrete vurderinger for hver revisjonsklient og hver tjeneste selskapet tilbyr. Det er etablert klare retningslinjer for hvilke tjenester som kan tilbys en revisjonsklient. For å kunne etterleve kravene har selskapet utarbeidet hensiktsmessige systemer og verktøy. Alle tjenester som ytes til en revisjonsklient godkjennes i forkant av oppdragsansvarlig revisor. Overholdelse av retningslinjene for uavhengighet overvåkes ved hjelp av selskapets kvalitetssikringssystem. Før en ny revisjonsklient aksepteres, identifiseres PwCs klientrelasjoner, som kan representere en mulig uavhengighetstrussel eller interessekonflikt. Gjeldende retningslinjer for å sikre uavhengighet er implementert gjennom standarder i PwC nettverket. Alle PwC tilknyttede firmaer bekrefter årlig sin overholdelse av retningslinjene. Ledende ansatte og partnere er forpliktet til å registrere sine private investeringer i aksjer og andre verdipapirer i en database (Global Portfolio System) som i sanntid sikrer overvåkning av investeringer mot en liste av investeringer som medfører brudd på uavhengighetsreglene. Alle ansatte og partnere i selskapet oppdaterer årlig sine kunnskaper om uavhengighet og etikk. Opplæringen følges opp med en test som må bestås før selskapet aksepterer en bekreftelse fra hver enkelt ansatt på at uavhengighetsreglene etterleves. For å sikre overholdelse av uavhengighet på personnivå foretas det en etterkontroll herunder av investeringer og familieforhold etter et fastlagt testprogram. Sanksjonssystemet benyttes for å håndtere eventuelle brudd på uavhengighetsreglene. Våre kontrollhandlinger for å sikre overholdelse av revisorlovens uavhengighetsregler har i perioden 1. juli juni 2014 avdekket ett mindre avvik knyttet til revisjon av selskap av allmenn interesse. 12 PwC Åpenhetsrapport 2014

13 Ekstern kvalitetskontroll Etter revisorloven 5b-2 om periodisk kvalitetskontroll skal revisor og revisjonsselskaper underlegges periodisk kvalitetskontroll. Finanstilsynet er ansvarlig for at kontrollen utføres og gjennomfører periodisk kvalitetskontroll av norske revisorer og revisjonsselskaper som reviderer selskaper av allmenn interesse minimum hvert tredje år. Vi omtaler nedenfor periodiske kvalitetskontroller hvor tilsyn er gjennomført og/eller resultater fra tilsyn er mottatt i perioden 1. juli juni Oversikten omfatter korrespondanse til og med 10. september Finanstilsynet I 2013 gjennomførte Finanstilsynet to tematilsyn hos PwC; ett rettet mot revisjonsselskapers systemer for intern kvalitetskontroll og ett rettet mot revisjonshandlinger for bekreftelse av klienters rapportering av- og behandling av klientmidler. Tematilsynene omfattet flere revisjonsselskaper. For tilsynet vedrørende revisjonsselskapers systemer for intern kvalitetskontroll er endelig fellesrapport ikke mottatt. For tilsynet rettet mot revisjonshandlinger for bekreftelse av klienters rapportering av- og behandling av klientmidler har det etter Finanstilsynets vurdering ikke fremkommet forhold som gir grunnlag for særlige tiltak. PwC legger vekt på Finanstilsynets generelle kommentarer i vår interne opplæring slik at de svakhetene Finanstilsynet har identifisert i bransjen ikke skal kjennetegne vår fremtidige revisjonsutførelse. Tilsynets rapport er tilgjengelig på Finanstilsynets hjemmesider Finanstilsynet gjennomførte våren 2014 et periodisk selskapstilsyn hos PwC med fokus på kvalitetssikringssystemet. Som en del av det periodiske tilsynet ble blant annet to revisjonsoppdrag av allmenn interesse kontrollert. Finanstilsynets arbeid pågår fortsatt og endelig rapport er ikke mottatt. Public Company Accounting Standards Board (PCAOB) PCAOB er pålagt å gjennomføre periodiske inspeksjoner av alle registrerte revisjonsselskaper som regelmessig avgir revisjonsberetninger for selskaper notert på amerikanske børser. PwC i Norge avgir slike revisjonsberetninger. PCAOB gjennomførte et stedlig tilsyn hos PwC Norge i fjerde kvartal 2011 hvor også Finanstilsynet var tilstede. PCAOBs rapport ble mottatt i desember I rapporten rettes oppmerksomhet mot deler av revisjonen og elementer i vårt kvalitetssikringssystem PCAOB mener inneholder svakheter. PwC leverte i desember 2013 tilsvar til PCAOBs rapport med beskrivelse av de tiltak som ble gjennomført for å adressere PCAOBs kritikk mot selskapets kvalitetssystem. I april 2014 mottok PwC brev fra PCAOB hvor de bekrefter at våre tiltak er gjennomført på en tilfredsstillende måte. PCAOB gjennomførte nytt periodisk stedlig tilsyn hos PwC Norge våren PCAOBs arbeid pågår fortsatt og endelig rapport er ikke mottatt PwC Åpenhetsrapport 13

14 Etterutdanning Foto: Annette Larsen PwC Norge har et system for registrering og oppfølging av de ansattes opplæring og etterutdanning. Systemet gir en oversikt over den enkeltes kompetanse og ferdigheter, for eksempel for bemanning av oppdrag, forfremmelser og medarbeidersamtaler. Revisorforskriftens krav om etterutdanning omfatter kun oppdragsansvarlige revisorer. Imidlertid er revisorer på alle nivåer i PwC Norge underlagt krav om etterutdanning. Etterutdanningstimer på kurs i regi av PwC registreres i vårt system, og faktisk deltakelse oppdateres i henhold til signaturlister. PwC Norge har utviklet et opplærings- og etterutdanningsprogram med obligatorisk opplæring for alle stillingskategorier som gjør det mulig for den enkelte å tilfredsstille kravene i revisorforskriften og International Education Standards nr. 7 Continuing Professional Development (IES 7) og nr 8 Competence Requirements for Audit Professionals (IES 8). Opplæring foregår både ved undervisning og ved bruk av interaktiv teknologi, i tillegg til on-thejob-training. I tillegg til obligatorisk etterutdanning tilpasset den enkeltes ansvar og klientportefølje, har alle ansatte en counsellor som blant annet har til oppgave å overføre kunnskap og gi løpende tilbakemeldinger til de ansatte under utførelsen av revisjonen. Personlig oppfølging gir muligheter for tilpasninger av den enkeltes opplæring, og anvendes ved vurdering av forfremmelser. Utover etterutdanning i revisjon, etikk, regnskap, skatt og beslektede fag, får ansatte hensiktsmessig opplæring i ledelse. For partnere og ansatte med ledende roller på klienter som rapporterer etter IFRS stilles det krav om IFRS- opplæring og -sertifisering. For ansatte som jobber på klienter som rapporterer etter US GAAS og GAAP stilles tilsvarende krav. Dette følges opp gjennom kontroll av at de som fører tid på oppdrag av denne typen faktisk har gjennomført obligatorisk opplæring. Oppdragsansvarlige revisorer, som er underlagt etterutdanningskravene i revisorforskriften, følges opp både i løpet av høsten og etter nyttår for om de har tilstrekkelig antall etterutdanningstimer i siste treårsperiode. Oppfølgingen skjer ved at det tas ut oversikter over registrerte etterutdanningstimer. Registrerte timer kontrolleres mot signaturlister for deltagelse på opplæringsaktiviteter. Ved avvik iverksettes hensiktsmessige tiltak. 14 PwC Åpenhetsrapport 2014

15 Godtgjørelse til partnere Basis for godtgjørelse til partnerne tar utgangspunkt i målsetningen om å motivere, anerkjenne og belønne innenfor fastlagte målekriterier for å sikre ønsket kvalitet i leveranser og atferd i tråd med PwC Norges mål, verdier og strategier. Partnerne blir kompensert årlig, samtidig som kompensasjonssystemet sikrer langsiktighet. Godtgjørelse til partnere består av tre elementer; fast arbeidsgodtgjørelse, overskuddsavhengig tilleggsvederlag og aksjeutbytte. Godtgjørelsesutvalgets primære oppgave er å innstille den enkelte partners overskuddsavhengige tilleggsvederlag. Prosessen starter med at hver partner utarbeider en utviklingsplan. Med utgangspunkt i utviklingsplanen gjøres en egenevaluering og en lederevaluering av prestasjonene. Med dette som utgangspunkt gjennomfører godtgjørelsesutvalget sitt arbeid. Prosessen leder frem til en innstilling om godtgjørelse til hver partner. Styret vurderer prosessen som har ledet frem til innstillingen om godtgjørelse. Administrerende direktør kommuniserer innstillingen om godtgjørelse til den enkelte partner. Styret fremlegger forslag til vedtak overfor generalforsamling. Godtgjørelse fastsettes endelig av generalforsamlingen. Det er åpenhet rundt godtgjørelsesprosessen mellom partnerne. Selskapets partnere inngår i selskapets innskuddsbaserte pensjonsordning. Ingen partnere har rett til andre pensjonsytelser fra selskapet og det foreligger ingen avtaler om godtgjørelse ved fratreden PwC Åpenhetsrapport 15

16 Styret i PricewaterhouseCoopers AS Fra venstre Knut Ekern, Jon Haugervåg, Håvard Abrahamsen (adm. dir.), Fredrik Melle (styreleder), Frode K. Danielsen, Geir Haglund, Roy Henrik Heggelund, Unni Bruvoll, Hildegunn Naas-Bibow, Cecilie Pande Dramstad Aas (observatør, ansatterepresentant i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS) og Terje Honningsvåg. Erklæring fra styret Uttalelse vedrørende kvalitetssikringssystemet og retningslinjer for uavhengighet Styret i PricewaterhouseCoopers AS er ansvarlig for å påse at selskapet har etablert et kvalitetssikringssystem. Systemet skal sikre en kvalitet i attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester og en uavhengighet som tilfredsstiller kravene i revisorloven, gjeldende standarder om kvalitetskontroll og retningslinjer som gis av PwC IL. Styret skal herunder påse at nødvendige rutiner for å gjennomføre og overvåke etterlevelsen av retningslinjene er etablert. Administrerende direktør skal sørge for effektiv gjennomføring av selskapets arbeid med kvalitetssikringssystemet og retningslinjer og rutiner som skal sikre revisors uavhengighet. Vi har gjennom året fulgt opp at selskapets kvalitetssikringssystem fungerer effektivt, det vil si i overensstemmelse med gjeldende regelverk og at retningslinjer for uavhengighet overholdes. Arbeidet er basert på løpende rapportering fra administrerende direktør og at styret har behandlet rapporter fra ledelsen om resultatet av gjennomførte kvalitetskontroller og overholdelse av retningslinjer for uavhengighet. Etter vår oppfatning gir vår oppfølging tilstrekkelig og hensiktsmessig grunnlag for vår uttalelse. Etter vår mening har PricewaterhouseCoopers AS kvalitetssikringssystem fungert effektivt i perioden og retningslinjene for revisors uavhengighet er overholdt. Oslo, 25. september 2014 Fredrik Melle (Styreleder) Frode K. Danielsen Geir Haglund Jon Haugervåg Knut Ekern Roy Henrik Heggelund Hildegunn Naas-Bibow Terje Honningsvåg Unni Bruvoll 16 PwC Åpenhetsrapport 2014

17 Regnskapsopplysninger Sammenstilt omsetning for PwC Norge i regnskapsåret 1. juli juni Omsetning for PwC Norge MNOK Revisjon (50,1 %) MNOK Skatt og avgift (15,4 %) 374 MNOK Rådgivning (34,6 %) 842 MNOK Omsetning tjenester til revisjonsklienter MNOK Revisjon (78,7 %) MNOK Attestasjoner og beslektede tjenester (2,7 %) 36 MNOK Skatterådgivning (4 %) 53 MNOK Andre tjenester (14,5 %) 190 MNOK 1 Sammenstilt omsetning for PwC Norge i regnskapsåret 1. juli juni 2014 utgjør kr millioner. Omsetningen består av sum inntekter i PricewaterhouseCoopers AS med datterselskap i tillegg til inntektene i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS med datterselskap, korrigert for transaksjoner mellom PricewaterhouseCoopers AS med datterselskap og Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS med datterselskap PwC Åpenhetsrapport 17

18 Foretak av allmenn interesse 2 revidert av PwC Norge A Algeta ASA Arvato Finance AS Assuranceforeningen Gard - gjensidig - Austevoll Seafood ASA B Bank 1 Oslo Akershus AS Bank Norwegian AS BN Bank ASA Bolig- og Næringskreditt AS BB Finans ASA Blom ASA BNP Paribas Fortis SA/NV, Norway BRANCH Brage Finans AS Byggma ASA C Caterpillar Financial Services Norway AS Crudecorp ASA D Den Norske Krigsforsikring for Skib Gjensidig forening DOF ASA DOF Subsea AS E Eidsiva Energi AS Eksportfinans ASA Eltek ASA F Flekkefjord Sparebank Fornebu Sparebank Frende Livsforsikring AS Frende Skadeforsikring AS Frontline Ltd. G Gard Marine & Energy Försäkring AB Gard Marine & Energy Limited Gard P. & I. (Bermuda) Ltd Gard Reinsurance Co Ltd GC Rieber Shipping ASA GIEK Kredittforsikring AS Golden Ocean Group Limited Goodtech ASA Gouda Reiseforsikring Norsk Avdeling av utenlandske foretak Grieg Seafood ASA H Hafslund ASA Havtrygd Gjensidig Forsikring Hegra Sparebank Helgeland Boligkreditt AS Helgeland Sparebank Help Forsikring AS I I.M. Skaugen SE IBM Finans Norge AS Indre Sogn Sparebank Infratek ASA J Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Jernbanepersonalets Sparebank K Kitron ASA KLP Banken AS KLP Bedriftspensjon AS KLP Kommunekreditt AS KLP Skadeforsikring AS KNIF Trygghet Forsikring AS Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap L Landbruksforsikring AS Landkreditt Bank AS Landkreditt Boligkreditt AS Landkreditt Finans AS Lerøy Seafood Group ASA Lillesands Sparebank Lillestrøm Sparebank Lindorff Capital AS Luster Sparebank M Melhus Sparebank Møretrygd Gjensidig Forsikring N NBBL Fulltegningsforsikring AS Nordic Financials ASA Norges Pelsdyralslag Gjensidige Pelsdyrtrygd Norske Skogindustrier ASA Norsk Legemiddelforsikring AS North Energy ASA Norway Royal Salmon ASA Norwegian Car Carriers ASA Norwegian Hull Club Gjensidig Assuranseforening Norwegian Property ASA O OBOS Skadeforsikring AS Obosbanken AS Odal Sparebank Odfjell Drilling Ltd Orkdal Sparebank Oslo Pensjonsforsikring AS P Pareto Bank ASA Protector Forsikring ASA 2 Foretak av allmenn interesse er i revisorloven 5a-1 definert som foretak med noterte verdipapirer, banker og andre kredittinstitusjoner og forsikringsselskaper. Listen omfatter selskaper hvor PwC har vært revisor og avlagt revisjonsberetning i perioden 01. juli juni PwC Åpenhetsrapport 2014

19 R Reach Subsea ASA Rem Offshore ASA S Saga Tankers ASA SEB Kort Bank AB Oslofilialen norsk avdeling av utenlandsforetak Selvaag Bolig ASA Sevan Drilling ASA Siem Industries Inc. Siem Offshore Inc. Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Oslofilialen norsk avdeling av utenlandsk foretak Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skue Sparebank Solvang ASA Sparebank 1 Finans Østlandet AS Sparebank 1 Forsikring AS Sparebank 1 Gruppen Finans AS Sparebank 1 Nordvest Sparebank 1 Skadeforsikring AS Sparebank 1 SR-Bank ASA Sparebank 1 SR-Finans AS Sparebank 1 Østfold Akershus Sparebanken Hedmark Sparebanken Sør Spareskillingsbanken Spydeberg Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Sølvtrans ASA Sør Boligkreditt AS T Tide ASA Trøgstad Sparebank V Vard Holdings Limited W Wilh. Wilhelmsen ASA Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Ø Ørskog Sparebank 2014 PwC Åpenhetsrapport 19

20 Oversikt over partnere Omfatter partnere per 1. juli 2014 A Aarbakk, Einar Aarø, Hallvard Aasen, Lars H. Abrahamsen, Håvard S. Andersen, Erik Andersen, Espen Nymark Andresen, Svein A. Anfinsen, Ola Areklett, Morten J. B Bakke, Pål Berger, Hans-Chr. Birkeland, Arne Bjørnholt, Glen Borge, Ivar Brandshaug, Geir Ove Bredrup, Reinholdt Bøyum, Gunnar D Dahl, Tor Bjarne Dahle, Siren Iversen Danielsen, Frode Drillestad, Leif Døsen, Sturle E Eidsmo, Ingebrigt Ekern, Knut Ellefsen, Anders Elsrud, Erling Eriksen, Erik Evensen, Ole F Flølo, Jan Folkvord, Bjørn Fraurud, Thomas Friis, Knut Erik G Gade, Kjell Inge Gaudernack, Jonas Gran, Henrik Granlund, Rita Gravdal, Bjørn Grindhaug, Thorbjørn Grini, Anders Grønnern, Cato Gärdehall, Torbjörn Gårdsvoll, Stian H Hadland, Gunstein Haglund, Geir Hallseth, Dagfinn Halvorsen, Kai Arne Hansen, Svein G. Stang Hareide, Steinar Haugen, Dag Olav Haugervåg, Jon Haukås, Jan Roar Helgesen, Tore Helgetun, Hallvard Helle, Jan Ove Henriksen, Reidar Holmen, Erik Holseter, Sjur Holst, Kent-Helge Holst, Thomas Huuse, Anne Kristin Hvaal, Kristijane Cook Hyni, Gøril Hånes, Jan Roger I Ingebrigtsen, Trond J Jensen, Leif Arne Johannessen, Bjørn Egil Juliussen, Jørn E. Julsvoll, Geir K Kirketeig, Kjell Tore Kjelløkken, Roger Kleppe, Vidar Koppang, Bård Ivar Krogh, Nils-Kristian L Landaas, Sigmund Larsen, Torbjørn Lauvnes, Stig Are Leiknes, Bjørn Lie, Bente Norbye 20 PwC Åpenhetsrapport 2014

Åpenhetsrapport 2015 Innsyn i vår kvalitetssikring

Åpenhetsrapport 2015 Innsyn i vår kvalitetssikring www.pwc.no/aapenhetsrapport Åpenhetsrapport 2015 Innsyn i vår kvalitetssikring Rapporten gir innsikt i hvordan PwC arbeider med å sikre kvalitet i revisjonen vi utfører. Forord Foto: Annette Larsen Håvard

Detaljer

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Innhold 1 Innledning... 3 2 Vår visjon... 3 3 Organisering, eierskap og styringsstruktur... 3 4 RSM International... 3 5 RSM HKWs kvalitetskontrollsystem...

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2015

ÅPENHETSRAPPORT 2015 ÅPENHETSRAPPORT 2015 1. Organisasjonsform og eierskap 2. Samarbeidsavtaler, eierandeler med videre 3. Styringsstruktur 4. Interne kvalitetskontrollsystemer og retningslinjer for uavhengighet 5. Periodisk

Detaljer

Åpenhetsrapport 2017 Innsyn i vår kvalitetssikring

Åpenhetsrapport 2017 Innsyn i vår kvalitetssikring www.pwc.no/aapenhetsrapport Åpenhetsrapport 2017 Innsyn i vår kvalitetssikring Rapporten gir innsikt i hvordan PwC Norge arbeider med å sikre kvalitet i revisjonen. Våre verdier Utfordre og tenke nytt

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Anne Merethe Bellamy Direktør regnskaps- og revisortilsyn 4. mai 2010 Oversikt over informasjonsflyt i markedet

Detaljer

Åpenhetsrapport 2016 Innsyn i vår kvalitetssikring

Åpenhetsrapport 2016 Innsyn i vår kvalitetssikring www.pwc.no/aapenhetsrapport Åpenhetsrapport 2016 Innsyn i vår kvalitetssikring Rapporten gir innsikt i hvordan PwC arbeider med å sikre kvalitet i revisjonen vi utfører. Forord Foto: Annette Larsen Håvard

Detaljer

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Aktuelt fra Kredittilsynet v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Regnskap Regnskapsregler konsernregnskap Selskap Full IFRS Nasjonal IFRS NGAAP Børsnoterte, inkl finans PLIKT (RSKL 3-9) -----------

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Fellesrapport. Tematilsyn Revisjonsselskapenes overvåking av sin interne kvalitetskontroll. DATO: 15. desember 2014

Fellesrapport. Tematilsyn Revisjonsselskapenes overvåking av sin interne kvalitetskontroll. DATO: 15. desember 2014 Fellesrapport Revisjonsselskapenes overvåking av sin interne kvalitetskontroll Tematilsyn 2014 DATO: 15. desember 2014 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR MARKEDSTILSYN

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 6. mai 2015 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE på selskapets kontor i henhold til innkallelse av 11. april 2015. I overensstemmelse

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

1. Innledning. 2. Gjeldende rett

1. Innledning. 2. Gjeldende rett Høringsnotat basert på Finanstilsynet utkast til høringsnotat 4. november 2011 til Finansdepartementet om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon 1. Innledning Forslaget til endring av

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY KS Bedrift Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 02.07.2010 SAKSBEHANDLER: Tore Johan Berg VÅR REFERANSE: 10/3057 DERES REFERANSE: 10/00479-1 DIR.TLF;

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG Side 2 av 5 INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (Vedtatt av styret i Kongsberg Gruppen ASA 24. oktober 2005, senest endret ved styrevedtak av 17. februar 2010) Innhold 1. FORMÅL... 3 2. SAMMENSETNING...

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Rapportering under Solvens II fritak fra deler av rapporteringen i 2017

Rapportering under Solvens II fritak fra deler av rapporteringen i 2017 Til alle forsikringsforetak VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 16/11989 07.11.2016 Rapportering under Solvens II fritak fra deler av rapporteringen i 2017 Det vises til Finanstilsynets brev av 21. oktober

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 11. mai 2017 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE på selskapets kontor i henhold til innkallelse av 19. april 2017. I overensstemmelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

Revisjonsutvalg og revisor

Revisjonsutvalg og revisor Revisjonsutvalg og revisor Svar fra egenrapporteringen for utstederforetak DATO: 1. desember 2016 Innhold 1 Innledning 3 2 Lovreguleringen 3 3 Revisjonsmarkedet i Norge 4 4 Spørsmålene og svarene 5 4.1

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG Side 2 av 5 INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (Vedtatt av styret i Kongsberg Gruppen ASA 24. oktober 2005, senest endret ved styrevedtak av 5. februar 2015) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Dokumenthistorie...

Detaljer

Åpenhetsrapport 2010

Åpenhetsrapport 2010 Åpenhetsrapport 2010 Innhold 01 Innledning 02 Forord 03 Struktur og eierskap 04 Grant Thornton International 05 Ledelse og forvaltning 06 Systemer for kvalitetskontroll 07 Ekstern overvåking/kontroll 08

Detaljer

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG Vedlikeholdes av: Chief Compliance Officer Side: 1 av 5 1. FORMÅL Internrevisjonen skal fremme og beskytte GIEKs verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt. Den skal bidra

Detaljer

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Audit & Advisory 18. september 2012 Agenda 1. Innledning 2. Formålet med revisjonsutvalg og utvalgets

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Ledende økonomikompetanse - ressurser som vil litt mer PwC Insourcing Services

Ledende økonomikompetanse - ressurser som vil litt mer PwC Insourcing Services www.pwc.no/insourcing-services Ledende økonomikompetanse - ressurser som vil litt mer PwC Insourcing Services Visste du at PwC leier ut konsulenter for oppdrag i forbindelse med permisjoner, jobbskifte,

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 101/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2017/11804 Internrevisjonsplan 2017/2018 Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Styring og intern kontroll.

Styring og intern kontroll. Styring og intern kontroll. 8. november 2007 Eli Skrøvset Leiv L. Nergaard Margrete Guthus May-Kirsti Enger Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Foreslåtte lovendringer om pliktig revisjonsutvalg

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Hva kjennetegner god Risikostyring?

Hva kjennetegner god Risikostyring? Hva kjennetegner god Risikostyring? BDO lokalt og internasjonalt 67 67 kontorer over hele landet 60 000 60 000 ansatte globalt 1 200 1 200 kontorer 150 Tilstede i 150 land 1250 Over 1250 ansatte 1,3 Over

Detaljer

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Jørgen Bock Kvalitetskomitemedlem NIRF Nestleder styret Statsautorisert revisor Krav til ekstern kvalitetskontroll Iht internrevisjonens standarder skal det gjennomføres

Detaljer

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll Jonas Gaudernack, juni 2009 *connectedthinking P w C Begrepsavklaringer Risikostyring vs risikovurdering Internkontroll vs kontrolltiltak Risiko Tiltak?

Detaljer

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Frede Aas Rognlien Head of Legal and Compliance SEB Enskilda AS 1 MiFID

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 106/15 28.10.2015 Dato: 16.10.2015 Arkivsaksnr: 2011/12877 Internrevisjon, revisjonsplan for 2015/2016 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

RSM ÅPENHETSRAPPORT 2016 ÅPENHETSRAPPORT 2016 RSM NORGE ÅPENHETSRAPPORT THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING

RSM ÅPENHETSRAPPORT 2016 ÅPENHETSRAPPORT 2016 RSM NORGE ÅPENHETSRAPPORT THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING ÅPENHETSRAPPORT 2016 RSM NORGE ÅPENHETSRAPPORT 2016 THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING INNHOLD SIDETALL 1. Forord ved daglig leder 3 2. Innledning 4 3. Organisering, eierskap og styringstruktur

Detaljer

Revisjonsutvalgets årsplan

Revisjonsutvalgets årsplan Revisjonsutvalgets årsplan Audit Committee Institute kpmg.no Årsplan for revisjonsutvalget Planlagte møter 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Revisjonsutvalgets etablering, konstituering etc.

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS Daglig leder Bjørg Hagen 1 Disposisjon Formål Kjennskap til eget revisjonsselskap Kommunelovens system for tilsyn og kontroll 2 Eiet av: Oppland fylkeskommune og 12 kommuner i Oppland Etablert 01.01.05

Detaljer

Åpenhetsrapport 2011

Åpenhetsrapport 2011 Åpenhetsrapport 2011 Innhold 01 Innledning 02 Forord 03 Struktur og eierskap 04 Grant Thornton International 05 Ledelse og Forvaltning 06 Systemer for kvalitetskontroll 07 Ekstern kontroll 08 Aksept av

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret 7.12.2016 Versjon 1.1 Dato 28. april 2016 2. mai 2016 utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov. 2016

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 31. oktober 2013 kl. 09.00 21.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV.

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. 2017 FORORD Vedtektene for Den norske Revisorforening, 3-7, pålegger alle oppdragsansvarlige medlemmer å

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Klepp Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Erklæringen legges frem i henhold til Finansforetaksloven 15-6, jfr. Almenaksjelovens 5-6 tredje ledd og 6-16a. I henhold til

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA 1. FORMÅL Pareto Bank ASA er en forretningsbank med tillatelse til å drive bank og tilby nærmere angitte investeringstjenester. Banken er etablert i norge og er underlagt

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS Konsernrevisjonsinstruks Varesalg AS Revisjonen av konsernet 2010 Innledning Denne instruksen inneholder viktig informasjon. Det er viktig at du som revisor for Ting og Tang AS, et datterselskap av Varesalg

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET

Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET 1 2 FINANSTILSYNEt Finanstilsynets rolle og oppgaver Finanstilsynet er et selvstendig myndighetsorgan som arbeider med grunnlag i lover og vedtak fra Stortinget,

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP GRIPSHIPs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i GRIPSHIP AS og revideres årlig. GRIPSHIPs prinsipper

Detaljer

Seminarinvitasjon Eierskap og vinnerbedrifter

Seminarinvitasjon Eierskap og vinnerbedrifter Seminarinvitasjon Eierskap og vinnerbedrifter Argentum Fondsinvesteringer as, DnB NOR og Pricewaterhouse- Coopers AS har gleden av å invitere deg til seminar. Seminaret vil bli holdt i følgende byer: Trondheim:

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (Org. nr.: 984 861 060)

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (Org. nr.: 984 861 060) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (Org. nr.: 984 861 060) 1 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA. 6. APRIL 2017 kl

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA. 6. APRIL 2017 kl INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 6. APRIL 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 6. april 2017 kl. 14.00 i Selskapets

Detaljer

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 30.06.00 UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 1 Tilbudet og dets bakgrunn 1.1 Tele Danmark A/S Tilbudsplikt 16.05.00 ervervet Tele Danmark

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Representantskapet rolle, ansvar og oppgaver

Representantskapet rolle, ansvar og oppgaver Representantskapet rolle, ansvar og oppgaver Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SMN De første kundene gikk inn døren til Trondhjems Sparebank i 1823. Opprinnelig hadde banken som mål å bekjempe

Detaljer

Risikostyringsfunksjonen

Risikostyringsfunksjonen Risikostyringsfunksjonen Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 9. september 2014 Einar Westby, BDO AS Agenda Regelverk Organisering i banker av ulik størrelse Ressursbehov Innhold og oppgaver hvordan bidra

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Regnskap og tilsyn Regnskapstreff i Sør juni Anne Merethe Bellamy

Regnskap og tilsyn Regnskapstreff i Sør juni Anne Merethe Bellamy Regnskap og tilsyn Regnskapstreff i Sør juni 2016 Anne Merethe Bellamy Et effektivt finansmarked noen kjennetegn Solide institusjoner og god virksomhetsstyring Effektiv fordeling av kapital og risiko til

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA Den 28. mai 2008 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA i Shippingklubben, Haakon VII's gt. 1, Oslo. Tilstede fra styret: Per

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

KPMGs åpenhetsrapport 2014. kpmg.no

KPMGs åpenhetsrapport 2014. kpmg.no KPMGs åpenhetsrapport 2014 kpmg.no INNHOLD Vår virksomhet Vår organisasjonsform og eierskap Vår styringsstruktur Vårt system for kvalitetskontroll Retningslinjer for å sikre uavhengighet Erklæring fra

Detaljer

Tilsynssaker vedrørende kontrollfunksjonen. Halvdagsseminar for verdipapirforetakene 1. desember 2010 Tilsynsrådgiver Leif Roar Johansen

Tilsynssaker vedrørende kontrollfunksjonen. Halvdagsseminar for verdipapirforetakene 1. desember 2010 Tilsynsrådgiver Leif Roar Johansen Tilsynssaker vedrørende kontrollfunksjonen Halvdagsseminar for verdipapirforetakene 1. desember 2010 Tilsynsrådgiver Leif Roar Johansen Kontrollfunksjonen er et viktig prioriteringsområde ved stedlige

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer