Åpenhetsrapport 2014 Innsyn i vår kvalitetssikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpenhetsrapport 2014 Innsyn i vår kvalitetssikring"

Transkript

1 Åpenhetsrapport 2014 Innsyn i vår kvalitetssikring Rapporten gir innsikt i hvordan PwC arbeider med å sikre kvalitet i revisjonen vi utfører.

2 Forord Håvard S. Abrahamsen Foto: Annette Larsen Administrerende Direktør i PwC Norge Åpenhet en ingrediens i tillit Et moderne velferdssamfunn fordrer et godt og effektivt næringsliv. Banker, forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner er viktige aktører. De sikrer og bidrar til at muligheter kan forfølges, at andre selskaper får muligheter for å vokse og ekspandere, og dermed bli enda viktigere deler av vårt velferdssamfunn. Denne type selskaper er avgjørende for at andre deler av næringslivet skal fungere. Og vice versa. Aktørene i næringslivet er gjensidig avhengige av hverandre. Det beste smøremiddelet for et velfungerende næringsliv og samfunn heter tillit. Årsregnskapene til samtlige av disse selskapene skal revideres. Som revisorer sjekker vi om den finansielle rapporteringen er relevant og troverdig, om den følger relevante lovverk og ikke minst om det er grunnlag for videre drift. Dette er en samfunnsoppgave vi i PwC påtar oss med både alvor og ærbødighet. En ren revisjonsberetning fra et av verdens største nettverk av revisorer er et tillitsdokument for kunden og alle dens interessenter, og er et viktig bidrag til et best mulig fungerende næringsliv. For meg følger det av dette at åpenhetsrapporten er et dokument som skal gi myndigheter, kapitalmarkedet og øvrig publikum tillit til at vi som revisor gjør en tillitsvekkende og grundig jobb med revisjonen av foretak av allmenn interesse. En selvangivelse av kontrollørens leverte kvalitet, om du vil. I åpenhetsrapporten finner du derfor resultater fra ulike kvalitetskontroller. Vi gir også dypere innsikt i styringsstrukturen og ledelsen av vårt selskap. Vi forteller også om viktige investeringer i våre ansatte, opplæring, vår metodikk og den teknologi vi benytter for kontinuerlig å forbedre kvaliteten på våre tjenester. Vi har en misjon for vår virksomhet: Sammen bygger vi tillit og skaper verdier. Dette gjelder også for revisors samfunnsrolle. Jeg håper at denne åpenhetsrapporten også møter dine forventninger, for den er laget med samme grundighet som kjennetegner vårt øvrige arbeid. God lesning! Håvard S. Abrahamsen Administrerende direktør 2 PwC Åpenhetsrapport 2014

3 Innholdsfortegnelse Organisasjon og eierskap 4 PwC Norges organisasjon og styringsstruktur 6 Kvalitetssikringssystemet 8 Retningslinjer for uavhengighet 12 Ekstern kvalitetskontroll 13 Etterutdanning 14 Godtgjørelse til partnere 15 Erklæring fra styret 16 Regnskapsopplysninger 17 Foretak av allmenn interesse revidert av PwC 18 Oversikt over partnere 20 Våre kontorer PwC Åpenhetsrapport 3

4 4 PwC Åpenhetsrapport 2014 Organisasjon og eierskap PwC i Norge

5 Om PwC PwC tilbyr bransjerettede tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide virksomheter. Basert på et flerkompetansemiljø skal vi bidra til god styring og kontroll hos våre klienter, og positivt påvirke selskapets evne til verdiskapning og utvikling. PwC i Norge består av et revisjons-, advokat- og rådgivningsmiljø som omfatter PricewaterhouseCoopers AS org. nr (Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap) med datterselskapene PricewaterhouseCoopers Accounting AS org. nr (regnskapsførings- og rådgivningsvirksomhet) og PricewaterhouseCoopers Services AS org. nr , og Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS org nr (skatte- og annen juridisk rådgivning), med datterselskapet PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS org. nr De to sistnevnte selskapene er et konsern som ikke inngår i revisjons-, regnskaps- og rådgivningsvirksomheten. Gruppene anses som samarbeidende selskaper etter revisorloven 4-7 første ledd. Gruppene betegnes som PwC Norge. Alle virksomhetsområder i PwC Norge er underlagt samme kvalitetssikringssystem. PricewaterhouseCoopers AS (PwC AS) er et godkjent revisjonsselskap i henhold til revisorloven og det er PwC AS som velges som revisor. PwC AS er også et autorisert regnskapsførerselskap og følger bestemmelsene i regnskapsførerloven. Selskapets aksjer er inndelt i to aksjeklasser A- og B-aksjer. Bare aksjene i aksjeklasse A har stemmerett på selskapets generalforsamling. Det kan også vedtas ulikt utbytte på aksjene i klasse, A og B. B-aksjene eies i sin helhet gjennom partnernes holdingselskaper. Partnerne utøver sin virksomhet enten i PwC AS eller i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS. De særskilte reglene for eierskap for revisjons- og advokatselskaper i henholdsvis revisorloven og domstolloven er overholdt. Det er totalt 145 partnere per 30. juni PwC AS er hovedmann og fullt ansvarlig deltaker i PricewaterhouseCoopers Indre Selskap (PwC IS). Partnerne er stille deltakere i det indre selskapet. Det indre selskapets oppgave er i hovedsak å regulere ansvarsforholdet mellom eierne. PwC IS opptrer ikke utad som selskap. Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS er organisert og drives i henhold til bestemmelsene i domstolloven og eies av partnere som utøver sin virksomhet gjennom Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers IS. Datterselskapene PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PricewaterhouseCoopers Services AS drives i henhold til bestemmelsene i regnskapsførerloven og eies i sin helhet av PricewaterhouseCoopers AS. Regnskapsåret i PwC AS omfatter perioden 1. juli til 30. juni. Samarbeidsavtaler i Norge PwC Norge har ingen samarbeidsavtaler med andre revisorer eller revisjonsselskaper i Norge. Det er et utstrakt samarbeid mellom PwC AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS og PricewaterhouseCoopers Accounting AS. Revisjonsselskapet, advokatfirmaet og regnskapsføringsfirmaet må derfor ses under ett hva gjelder revisorlovens uavhengighetsregler. Internasjonale samarbeidsavtaler PricewaterhouseCoopers International Limited PricewaterhouseCoopers International Limited (PwC IL) er et selskap registrert i Storbritannia som alle PwC firmaer er tilknyttet. PwC IL leverer ikke tjenester til klienter. Dette selskapets primære aktivitet består i å utvikle kvalitetsstandarder, herunder retningslinjer for uavhengighet, og utvikle verktøy og metoder for å sikre kvalitet i våre forretningsprosesser. I tillegg bidrar PwC IL med å identifisere markedsmuligheter og utvikle tilhørende strategier. PwC nettverket Som i Norge, er det i de fleste deler av verden kun tillatt for nasjonale foretak å drive revisjonsvirksomhet, hvor godkjente revisorer har den formelle og reelle kontrollen over revisjonsselskapet. Majoriteten av PwC AS eies av godkjente revisorer. Flertallet av både styremedlemmene og styrets varamedlemmer er godkjente revisorer, og mer enn halvparten av de stemmeberettigede i selskapets øverste organ er godkjente revisorer. Nettverket av separate firmaer er knyttet sammen gjennom PwC IL. Nettverkets struktur gir PwC tilknyttede firmaer en fleksibilitet til å operere som nasjonale virksomheter i en global skala. Dette skaper en plattform hvor firmaene deler kunnskap, ferdigheter og ressurser og leverer tjenester med konsistent høy kvalitet til internasjonale og nasjonale klienter. Den internasjonale organisasjonen er knyttet sammen av standarder og retningslinjer som alle PwC tilknyttede firmaer er forpliktet til å følge. Standardene dekker nøkkelområder som uavhengighet, risikostyring, kvalitetssikringssystemer, rekruttering og metodisk utvikling av ansatte, bruk av merkenavnet PwC og profilering. Disse standardene besluttes i styret i PwC IL. Styret velges for en periode på fire år av generalforsamlingen i PwC IL hvor også PwC AS er representert. I PwC IL er det ulike styringsorganer som ivaretar de oppgavene dette selskapet har på global basis. PwC Norge er representert i styret i PwC IL ved vår administrerende direktør Håvard Abrahamsen PwC Åpenhetsrapport 5

6 PwC Norges organisasjon og styringsstruktur PwC Norge styres av partnerne gjennom beslutninger i generalforsamlingen etter anerkjente prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. Prinsippene skal sørge for en mest mulig transparent, forutsigbar og rettferdig behandling av virksomhetens partnere og medarbeidere. Samtidig underbygger god eierstyring og selskapsledelse selskapets strategiske målsetning om høy kvalitet i tjenesteleveransene. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er det øverste organet i PwC AS og har den myndighet som er regulert i aksjeloven. For generalforsamlingen i PwC AS gjelder noen særskilte forhold som kommer i tillegg til aksjelovens utgangspunkt. Tilleggene er regulert i selskapets vedtekter eller følger av arbeidsdeling med andre organer. Styret skal innkalle til minst to generalforsamlinger i året. Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av tre partnere. Generalforsamlingen velger etter innstilling fra valgkomiteen, styret og styrets leder. Styrets medlemmer velges for to år av gangen. Styret Styret i PwC AS skal bestå av ni medlemmer hvorav seks velges av og blant aksjonærene. Tre av medlemmene skal være valgt av og blant de ansatte. Ingen medlemmer av den nasjonale ledergruppen kan sitte i styret. Styrets ansvarsområde er basert på det som følger av aksjeloven. Følgelig skal styret tilsette administrerende direktør, årlig skriftlig evaluere dennes arbeid og foreslå godtgjørelsen som godkjennes av generalforsamlingen. Styret ser dessuten etter at retningslinjer for utnevnelse av medlemmer til godtgjørelsesutvalget og forfremmelsesutvalget følger de prinsippene som er fastsatt om representativ deltagelse i utvalgene. Dessuten skal styret behandle innstillinger til opptak og uttreden av partnere og godkjenne leder for Risk & Quality basert på innstilling fra administrerende direktør. Styret fastsetter selskapets strategiske mål, og ser til at det finnes nødvendig personell og finansielle ressurser til å nå målene. Styret skal føre tilsyn med at ledelsen implementerer og gjennomfører vedtatt strategi. 6 PwC Åpenhetsrapport 2014

7 Nasjonal ledelse PricewaterhouseCoopers AS Generalforsamling Styret Nasjonal ledergruppe Håvard S. Abrahamsen Administrerende direktør Leder region Øst Rita Granlund Leder Assurance Petter Vold Leder Advisory Steinar Hareide Leder Tax and Legal Services Geir Inge Lunde Leder region Vest Leder Finance, IT & Drift Torbjørn Larsen Leder region Rogaland Leder Marked Leif Arne Jensen Leder Assuranse Oslo Reidar Henriksen Leder region Sør Leder Human Capital Herman Skibrek Leder Risk & Quality Interne støttetjenester Det faller også inn under styrets saksbehandling å behandle administrerende direktørs forslag til overskuddsdeling, samt fremme forslag til generalforsamlingen om fastsettelse av overskuddsdeling. Styrets arbeid støttes blant annet av et sanksjonsutvalg bestående av Risk & Quality leder samt to styremedlemmer. Sanksjonsutvalget har en viktig funksjon i å opprettholde kvaliteten av våre tjenester gjennom sine beslutninger om sanksjoner ved brudd på etablerte Risk & Quality rutiner. Sanksjonsutvalget beslutter sanksjoner på vegne av styret. Utvalgets beslutninger effektueres av styret, herunder konsekvenser for partnernes vederlag ved brudd på selskapets retningslinjer. Administrerende direktør Administrerende direktør er PwC Norges øverste operasjonelle leder og er ansvarlig for den daglige ledelsen av virksomheten. Administrerende direktør tilsettes av styret for en åremålsperiode på fire år. Administrerende direktørs ansvarsområde tilsvarer det som følger av norske lover og regler. I vår virksomhet medfører dette at det etableres tilstrekkelige rutiner for overvåking og oppfølging av virksomhetens risiko, herunder styring og oppfølging av Risk & Quality-funksjonen. I tillegg sørger administrerende direktør for å implementere og vedlikeholde PwCs internasjonale retningslinjer og prosedyrer. Årlig evaluerer og rapporterer administrerende direktør om kvaliteten av virksomhetens interne kontroll til styret. Administrerende direktør oppnevner en nasjonal ledergruppe som er et rådgivende organ som bidrar i vesentlige beslutninger og gjennomføring av virksomhetens strategi. Nasjonal ledergruppe består av partnere som har sentrale posisjoner i PwC Norges virksomhet. I tillegg støttes administrerende direktør av forfremmelsesutvalget og godtgjørelsesutvalget. De to utvalgene er administrerende direktørs organer for å nå selskapets kortsiktige og langsiktige strategiske mål gjennom partneropptak og overskuddsdeling. Forfremmelsesutvalget skal samle inn bakgrunnsinformasjon, intervjue kandidater, vurdere prestasjoner og begrunne sin innstilling. Administrerende direktør innstiller til styret om opptak til partnerskapet basert på forfremmelsesutvalgets saksbehandling. Styret behandler og innstiller videre til generalforsamlingen om opptak av partnerkandidater. Godtgjørelsesutvalgets oppgave er å innstille på den enkelte partners overskuddsandel basert på fastsatte vurderingskriterier. Medlemmene i godtgjørelsesutvalgets overskuddsandel, innstilles av administrerende direktør. Ansvaret for å vurdere administrerende direktørs overskuddsandel tilligger styret. Ansvar for Risiko og kvalitet Nasjonal Risk & Quality leder har, på vegne av administrerende direktør, overordnet ansvar for det samlede Risk & Quality arbeidet i PwC Norge for alle tjenesteområder. Ansvaret omfatter å påse og tilrettelegge for at Risk & Quality funksjonen utfører sine oppgaver på en kvalitativt tidsriktig og effektiv måte. Risk & Quality leder godkjennes av styret etter innstilling fra administrerende direktør og er medlem av nasjonal ledergruppe. Nasjonal Risk & Quality leder kan ikke være linjeleder og ikke medlem av styret, godtgjørelsesutvalget eller forfremmelsesutvalget. En rett og en plikt til å rapportere direkte til styret tilligger posisjonen. Nasjonal Assurance Leder har ansvaret for kvalitet i tjenesteleveransene i Assurance. Nasjonal Assurance Leder rapporterer til administrerende direktør. Det er utnevnt regionale Assurance ledere som er ansvarlige for å følge opp relevante risiko- og kvalitetsaktiviteter i hver enkelt region. Nasjonal Risk Management Partner for Assurance rapporterer til Nasjonal Assurance leder. Det er utnevnt regionale Assurance Risk Management Partnere som er ansvarlige for å fasilitere oppfølgingen av relevante risiko- og kvalitetsaktiviteter i den enkelte region PwC Åpenhetsrapport 7

8 Kvalitetssikringssystemet En av de viktigste suksessfaktorene for å være i stand til å levere revisjonstjenester av høy kvalitet, er evnen til å tiltrekke seg og utvikle dyktige medarbeidere og partnere. For PwC innebærer å levere tjenester med høy kvalitet mer enn å overholde lover og bransjestandarder. For oss betyr det også at vi forstår klientenes behov og tilfører merverdier gjennom kunnskap og erfaring innenfor kjernekompetansen vår som er styring, kontroll og omstillingsprosesser. Våre klienter, samt regulatoriske- og offentlige myndigheter forventer at vi leverer pålitelige tjenester. En revisjonsuttalelse bidrar til å øke regnskapets pålitelighet. Påliteligheten avhenger av kvaliteten i våre tjenester. Høy kvalitet har sammenheng med overholdelse av lov og god revisjonsskikk, og forutsetter blant annet at selskapet har etablert et kvalitetssikringssystem for revisjonsvirksomheten. Kvalitetskravet er en forutsetning for å oppnå selskapets øvrige målsetninger. Alle som er tilknyttet PwCs globale nettverk er forpliktet til å overholde retningslinjer for risikostyring og kvalitet. PwC har fastsatt globale nettverksstandarder for revisjon og kvalitetssikringssystem. Disse benyttes fullt ut i Norge med de tillegg som er nødvendige for å ivareta de norske behovene som følger av regulatoriske krav og andre særtrekk. Kvalitetssikringssystemet er en integrert del av selskapets løpende rutiner og aktiviteter og oppfyller kravene i den internasjonale standarden for kvalitetskontroll ISQC 1. 8 PwC Åpenhetsrapport 2014

9 Ansvar for kvalitetssikringssystemet Styret er overordnet ansvarlig for kvalitetssikringssystemet og påser at administrerende direktør utfører sine plikter. Administrerende direktør har det operasjonelle ansvaret for selskapets kvalitetssikringssystem. Risk & Quality leder er ansvarlig for å foreta en årlig vurdering av hensiktsmessigheten av kvalitetssikringssystemet, samt teste om det fungerer som forutsatt. Ansvaret for å designe, implementere og gjennomføre de enkelte retningslinjer, rutiner og internkontrollaktiviteter ligger hos den enkelte lederen. Risk & Quality leder rapporterer resultatet av den årlige vurderingen og testingen av kvalitetssikringssystemet til administrerende direktør og styret. Eventuelle svakheter i kvalitetssikringssystemet følges opp i prioriterte tiltaksplaner. Risk & Quality leder er ansvarlig for å påse at tiltakene gjennomføres av den enkelte leder. Videre gjøres oppdragsansvarlige revisorer og andre medlemmer av revisjonsteamene kjent med eventuelle svakheter. Elementene i kvalitetssikringssystemet I det følgende redegjøres det for de elementene i kvalitetssikringssystemet som selskapsledelsen vurderer som de mest sentrale for å sikre kvaliteten i revisjonsoppdragene. En ledelse som prioriterer kvalitet Kravet om kvalitet i våre tjenester er synliggjort gjennom at det er en av selskapets uttalte strategiske målsetninger at vi skal være anerkjent som ledende på kvalitet og effektivitet. Kvalitetskravet er en forutsetning for å oppnå selskapets øvrige målsetninger. Ledelsen bidrar til god kvalitet i tjenestene blant annet ved å sette tonen i organisasjonen og sørge for at det tilføres tilstrekkelige ressurser. Fokuset på identifisering av risiko for kvalitetssvikt og tilhørende kvalitetsarbeid er en integrert del av ledelsens arbeid og virksomheten for øvrig. Risk & Quality leder sikrer som medlem av den nasjonale ledergruppen god saksbehandling og prioritering av slike forhold. En klar ansvarsstruktur Innarbeidede Corporate Governance retningslinjer og funksjonsbeskrivelser for selskapets lederroller sikrer klare ansvarslinjer for elementene som inngår i kvalitetssikringssystemet. Nasjonal Assurance Leder har det overordnede ansvaret å etablere og vedlikeholde et hensiktsmessig og effektivt leveransesystem og overvåke bruk og etterlevelse. PwC Norge er organisert i seks regioner og er representert på 36 lokasjoner. Regionsledere er ansvarlig for virksomheten i regionen, herunder system for leveranse. Kontorledere har tilsvarende ansvar for sitt kontor. Selskapet ledes etter anerkjente prinsipper for virksomhetsstyring, og ansvar og beslutningsmyndighet følger definerte roller i organisasjonen og ikke stillingskategori. Som en del av dette er det klare ansvarslinjer for design, implementering og kontroll av selskapets retningslinjer og rutiner. Ved gjennomføringen av revisjonsoppdrag er Engagement Leader (oppdragsansvarlig revisor), Team Manager og Team Member ansvarlig for konkrete oppgaver knyttet til etterlevelse av retningslinjer og rutiner som inngår i kvalitetssikringssystemet. Ansvarsdelingen i teamet er definert i veiledningen for PwC Audit som er selskapets revisjonsmetode. En fungerende Code of Conduct Code of Conduct er våre retningslinjer som gjelder for den enkeltes atferd i hverdagen, og er et hjelpemiddel for å løse dilemmaer og vanskelige vurderinger som kan oppstå ved levering av våre tjenester. Code of Conduct omfatter også retningslinjer for håndtering av klientinformasjon. Tilgang til revisjonsdokumentasjon er begrenset til revisjonsteamets medlemmer og Quality Review Partner. Videre har vi etablert rutiner for håndtering av interne klager og beskyldinger, herunder en varslingsfunksjon (whistleblowing) der den som melder fra kan velge å være anonym. Varsling kan alltid skje uten frykt for negative konsekvenser for karrieren i selskapet. Styret har i perioden 1. juli juni 2014 ikke mottatt varslingssaker som har betydning for kvaliteten ved revisjonsoppdrag utført av selskapet. Målrettet rekruttering og metodisk utvikling av dyktige medarbeidere og partnere En av de viktigste suksessfaktorene for å være i stand til å levere revisjonstjenester av høy kvalitet, er evnen til å tiltrekke seg og utvikle dyktige medarbeidere og partnere. Det er etablert retningslinjer og rutiner for kompetansekrav, innhold i søknadspapirer, gjennomføring av intervjuer og fullmakter som gjelder ved ansettelser. Viktige faktorer for å videreutvikle den enkelte er et obligatorisk kursprogram tilpasset de ulike stillingsnivåer. I tillegg er det obligatoriske, årlige oppdateringskurs i revisjonsmetode, regnskap og skatt. Videre velger den enkelte, sammen med sin leder, aktuelle kurs innenfor særskilte temaer. For å sikre læring og utvikling i hverdagen mottar alle medarbeidere fire formelle evalueringer per år basert på oppdragsgjennomføringen, mens managere og direktører mottar to evalueringer. Partnere mottar også en lederevaluering med formell tilbakemelding fra sine medarbeidere. Alle medarbeidere og partnere har konkrete, langsiktige utviklingsplaner som er grunnlag for måling av den enkeltes prestasjoner. Incentivstruktur som underbygger kvalitet Den enkelte medarbeider og partner foretar en årlig fastsettelse av egne målsetninger sammen med lederen sin. Målsetningene bestemmes med utgangspunktet i selskapets strategiske målsetninger og forventningene til det enkelte stillingsnivået. Forventningene er basert på balansert målstyring og omfatter områdene klientleveranser, utvikling av mennesker og bidrag til PwCs interne aktiviteter. For alle områdene er kravet til å levere kvalitet gjennomgående, både det konkrete at alle klientleveranser skal holde god kvalitet, og det indirekte bidraget som for eksempel å gi konstruktive tilbakemeldinger til revisjonsteamet eller bidra til videreutvikling av hvordan vi utfører en god revisjon. Kvalitet er en integrert del av evalueringssystemet der utvalgte målbare kvalitetsparametre inngår i grunnlaget for målingen av den enkeltes prestasjoner som igjen er grunnlaget for fastsettelsen av lønn og bonuser. Ved forfremmelser vurderes kandidaten mot selskapets forventningsmatrise for det aktuelle stillingsnivået. Alle forfremmelser er basert på konkret dokumentasjon som underbygger at forventningene er nådd PwC Åpenhetsrapport 9

10 I tillegg til å ivareta objektivitet, kan rotasjon gi kvalitetseffekter ved at friske, nye øyne ser på revisjonen og klientens virksomhet, risikoer og kritiske forhold. Effektiv ressursstyring For høyt press på tilgjengelig tid øker risikoen for kvalitetssvikt. God styring av den enkeltes tilgjengelige tid er derfor en viktig faktor for kvaliteten i revisjonen. Selskapet benytter systemer for å sikre den enkelte en fornuftig totalbelastning og riktige oppgaver ut fra erfaring og kompetanse. Kontorlederne er ansvarlig for ressursstyringen, og temaet er sentralt i halvårlige medarbeidersamtaler. Rutine for klient- og oppdragsaksept Selskapet legger til grunn PwCs globale retningslinjer for hvilke klienter og oppdrag som skal aksepteres eller videreføres. Norske regulatoriske krav, herunder også krav i hvitvaskingsregelverket, er innarbeidet i selskapets retningslinjer. Vurderingen gjennomføres og dokumenteres i et støttesystem som benyttes av PwCs globale nettverk. Omfanget og innholdet i vurderingen er avhengig av klientenens risikoforhold og bransje. I tillegg til å støtte beslutningen om klienten eller oppdraget skal aksepteres eller videreføres, gir systemet den innledende risikovurderingen som danner utgangspunktet for den kommende revisjonen. Regler for rotasjon PwCs objektivitet kan trues dersom revisjonsteamets ledelse, og særlig ansvarlig revisor eller Quality Review Partner, har et langvarig forhold til samme klient. For å redusere denne risikoen, er det etablert retningslinjer for rotasjon (utskiftning) av ansvarlig revisor og Quality Review Partner. I tillegg til å ivareta objektiviteten, kan rotasjon gi kvalitetseffekter ved at friske, nye øyne ser på revisjonen og klientens virksomhet, risikoer og kritiske forhold. Rotasjon av ansvarlig revisor og Quality Review Partner gjennomføres etter syv år for foretak av allmenn interesse. Dette er i tråd med revisorloven som legger opp til at syvårsfristen skal løpe fra lovens ikrafttredelsestidspunkt i I PwC Norge legges det likevel til grunn at rotasjonsreglene gjelder fra første år i rollen som ansvarlig revisor eller Quality Review Partner. Dispensasjon kan gis av Risk and Quality leder i særlige tilfeller. For SEC-klienter og SEC-affiliates legges særskilte og strengere regler til grunn. Det er etablert ledelseskontroller som sikrer at rotasjonsplaner gjennomføres. En global revisjonsmetode PwC Audit er en ledende revisjonsmetode som tar utgangspunkt i revisjonsklientens forretnings- og finansielle risiko, og som tilpasses kvaliteten i virksomhetsstyringen. PwC Audit er basert på International Standards on Auditing (ISA), med nødvendige tillegg for å ivareta norsk lov og god revisjonsskikk. Revisjonsmetoden er operasjonalisert gjennom et internt utviklet elektronisk verktøy som benyttes av PwCs globale nettverk. Revisjonsverktøyet har gjennomgått kontinuerlige forbedringer siden det først ble tatt i bruk for omkring 15 år siden, og for å sikre videre utvikling tok vi i 2011 i bruk en ny programvare. Det foretas en intern årlig evaluering av etterlevelsen av PwC Audit, som kommer i tillegg til rutinen for kvalitetskontroll og som ikke er koblet til sanksjoner. Evalueringen fungerer samtidig som kvalitetssikring da den pågår parallelt med gjennomføringen av revisjonsoppdrag. Den omfatter alle oppdragsansvarlige revisorer. Konsultasjon med eksperter Selskapet har fastsatt retningslinjer for oppdragsansvarlig revisors formelle konsultasjon med eksperter i nærmere angitte risikosituasjoner og i tilfeller der oppdragsansvarlig revisor vurderer det som nødvendig ut fra sakens risiko og kompleksitet. Dessuten oppfordres alle revisjonsteamene til å foreta uformelle forespørsler til fageksperter ved behov. Formell konsultasjon dokumenteres og godkjennes både av den som konsulteres og av revisjonsteamet i henhold til kravene i ISQC 1. Kvalitetskontroll før revisjonsberetning avgis Alle revisjonsoppdrag med av allmenn interesse og andre oppdrag etter en særskilt risikovurdering blir kvalitetssikret av en uavhengig partner (Quality Review Partner) før revisjonsberetningen avgis. Oppdragsansvarlig revisor er ansvarlig for revisjonen, herunder at nødvendig kvalitetssikring er utført, og at alle forhold er klarert og dokumentert, før revisjonsberetning avgis. Utnevnelse av Quality Review Partner foretas av Risk & Quality leder. Selskapets Quality Review Partnere er erfarne oppdragsansvarlige revisorer med høy autoritet i selskapet. De har relevant bransjekompetanse og deltar i opplæringsprogrammet for rollen. 10 PwC Åpenhetsrapport 2014

11 System for intern kvalitetskontroll etter at revisjonsberetning er avgitt PwCs internasjonale kvalitetskontrollprogram består både av oppdragskontroller og kontroll av at selskapets kvalitetssikringssystem fungerer effektivt. Kvalitetskontrollene gjennomføres av erfarne partnere og ansatte som er uavhengige av enheten og revisjonsoppdraget som blir kontrollert. Det benyttes kontrollører fra andre land i tilfeller der det er hensiktsmessig ut fra krav til bransje- og fagkompetanse eller uavhengighet. Kontrollørene gjennomgår årlig opplæring. Omfanget, gjennomføringen og vurderingen av resultater fra kvalitetskontrollen av revisjonsoppdrag overvåkes av PwCs globale ledelse. Dette bidrar til å sikre uavhengige vurderinger og at PwC gjennomfører enhetlige kvalitetskontroller i alle land. Målsettingen er å medvirke til at PwC gjennomfører revisjon med samme kvalitet i alle land. Alle revisjonsoppdrag for foretak med børsnoterte verdipapirer kontrolleres minimum hvert femte år. Dessuten vil alle oppdragsansvarlige revisorer bli kontrollert i løpet av en rullerende femårs periode. Oppdragskontrollene gjennomføres årlig basert på en rotasjonsplan og omfatter ett til to revisjonsoppdrag samt et attestasjonseller rådgivningsoppdrag Kvalitetskontrollprogrammet fokuserer på å identifisere de bakenforliggende årsakene til eventuell kvalitetssvikt for å iverksette tiltak som skal sikre forbedring. Aktuelle virkemidler for å sikre at oppdragsansvarlig revisor iverksetter hensiktsmessige tiltak er skriftlig rapport etter kvalitetskontrollen med tilhørende forbedringstiltak, intern opplæring og aktiv veiledning i oppdragsutførelsen. Kvalitetssvikt som avdekkes ved kvalitetskontrollene håndteres i overensstemmelse med selskapets etablerte sanksjonssystem. Oppfølgingskontroller gjennomføres for å sikre at de avvik som avdekkes er rettet opp i overensstemmelse med etablerte handlingsplaner. Oppdrag som kontrolleres blir klassifisert som oppdrag i samsvar med PwC krav, det vil si at alle relevante krav PwC stiller til revisjonsutførelse i all vesentlighet er fulgt, eller som oppdrag ikke i samsvar med PwC krav, det vil si at alle relevante krav PwC stiller til revisjonsutførelsen ikke er etterlevet. For oppdrag som ble klassifisert som oppdrag ikke i samsvar med PwC krav blir det grundig vurdert om svakhetene i revisjonen har medført feil i de reviderte regnskaper. Ingen slike tilfeller er avdekket. Vi arbeider kontinuerlig for å etterleve de høye kravene vårt kvalitetssikringssystem setter. Likevel, som en konsekvens av størrelsen på vår virksomhet, kan det skje at vi ikke alltid etterlever de krav til kvalitet vi selv stiller. Slike forhold vurderes grundig for å lære hvordan vi kan gjøre ting bedre og kommunisere dette til relevante deler av vår virksomhet. En tiltaksplan er iverksatt for å implementere de endringssbehov som ble avdekket gjennom kvalitetskontrollen. Tiltakene er allerede kommunisert til relevante deler av vår virksomhet og implementeringen i våre opplæringsprogrammer, rutiner og prosedyrer har startet. Årlig testing av kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet testes årlig for å verifisere at det fungerer som forutsatt, og at det gir god sikkerhet mot kvalitetssvikt i revisjonstjenestene. Testingen av kvalitetssikringssystemet avdekket ikke avvik som indikerer svikt i kvalitetssikringssystemet. Resultater fra intern kvalitetskontroll av selskaper av allmenn interesse Oppdrag i samsvar med PwC krav Oppdrag ikke i samsvar med PwC krav Sum Selskapet gjennomførte i 2014 (2013) intern kvalitetskontroll av 68 (75) revisjonsoppdrag, herunder 18 (19) selskaper av allmenn interesse. I tillegg ble det gjennomført kvalitetskontroll av 26 (37) oppdrag av typen andre attestasjonsog beslektede tjenester. Totalt ble 40 (38) oppdragsansvarlige revisorer kontrollert. Foto: Annette Larsen 2014 PwC Åpenhetsrapport 11

12 Alle ansatte og partnere i selskapet oppdaterer årlig sine kunnskaper om uavhengighet og etikk. Retningslinjer for uavhengighet PwCs retningslinjer for uavhengighet er basert på International Federation of Accountants Code of Ethics for Professional Accountants og fastsetter krav for å sikre selskapets uavhengighet til revisjonsklienter. Det er gjort nødvendige tilpasninger for å ivareta de norske reglene om revisors uavhengighet som fremgår av revisorloven. PwCs uavhengighetsregler gjelder alle partnere og medarbeidere som direkte eller indirekte betjener våre klienter. Reglene omfatter også partnernes og medarbeidernes nærstående. Det gjennomføres konkrete vurderinger for hver revisjonsklient og hver tjeneste selskapet tilbyr. Det er etablert klare retningslinjer for hvilke tjenester som kan tilbys en revisjonsklient. For å kunne etterleve kravene har selskapet utarbeidet hensiktsmessige systemer og verktøy. Alle tjenester som ytes til en revisjonsklient godkjennes i forkant av oppdragsansvarlig revisor. Overholdelse av retningslinjene for uavhengighet overvåkes ved hjelp av selskapets kvalitetssikringssystem. Før en ny revisjonsklient aksepteres, identifiseres PwCs klientrelasjoner, som kan representere en mulig uavhengighetstrussel eller interessekonflikt. Gjeldende retningslinjer for å sikre uavhengighet er implementert gjennom standarder i PwC nettverket. Alle PwC tilknyttede firmaer bekrefter årlig sin overholdelse av retningslinjene. Ledende ansatte og partnere er forpliktet til å registrere sine private investeringer i aksjer og andre verdipapirer i en database (Global Portfolio System) som i sanntid sikrer overvåkning av investeringer mot en liste av investeringer som medfører brudd på uavhengighetsreglene. Alle ansatte og partnere i selskapet oppdaterer årlig sine kunnskaper om uavhengighet og etikk. Opplæringen følges opp med en test som må bestås før selskapet aksepterer en bekreftelse fra hver enkelt ansatt på at uavhengighetsreglene etterleves. For å sikre overholdelse av uavhengighet på personnivå foretas det en etterkontroll herunder av investeringer og familieforhold etter et fastlagt testprogram. Sanksjonssystemet benyttes for å håndtere eventuelle brudd på uavhengighetsreglene. Våre kontrollhandlinger for å sikre overholdelse av revisorlovens uavhengighetsregler har i perioden 1. juli juni 2014 avdekket ett mindre avvik knyttet til revisjon av selskap av allmenn interesse. 12 PwC Åpenhetsrapport 2014

13 Ekstern kvalitetskontroll Etter revisorloven 5b-2 om periodisk kvalitetskontroll skal revisor og revisjonsselskaper underlegges periodisk kvalitetskontroll. Finanstilsynet er ansvarlig for at kontrollen utføres og gjennomfører periodisk kvalitetskontroll av norske revisorer og revisjonsselskaper som reviderer selskaper av allmenn interesse minimum hvert tredje år. Vi omtaler nedenfor periodiske kvalitetskontroller hvor tilsyn er gjennomført og/eller resultater fra tilsyn er mottatt i perioden 1. juli juni Oversikten omfatter korrespondanse til og med 10. september Finanstilsynet I 2013 gjennomførte Finanstilsynet to tematilsyn hos PwC; ett rettet mot revisjonsselskapers systemer for intern kvalitetskontroll og ett rettet mot revisjonshandlinger for bekreftelse av klienters rapportering av- og behandling av klientmidler. Tematilsynene omfattet flere revisjonsselskaper. For tilsynet vedrørende revisjonsselskapers systemer for intern kvalitetskontroll er endelig fellesrapport ikke mottatt. For tilsynet rettet mot revisjonshandlinger for bekreftelse av klienters rapportering av- og behandling av klientmidler har det etter Finanstilsynets vurdering ikke fremkommet forhold som gir grunnlag for særlige tiltak. PwC legger vekt på Finanstilsynets generelle kommentarer i vår interne opplæring slik at de svakhetene Finanstilsynet har identifisert i bransjen ikke skal kjennetegne vår fremtidige revisjonsutførelse. Tilsynets rapport er tilgjengelig på Finanstilsynets hjemmesider Finanstilsynet gjennomførte våren 2014 et periodisk selskapstilsyn hos PwC med fokus på kvalitetssikringssystemet. Som en del av det periodiske tilsynet ble blant annet to revisjonsoppdrag av allmenn interesse kontrollert. Finanstilsynets arbeid pågår fortsatt og endelig rapport er ikke mottatt. Public Company Accounting Standards Board (PCAOB) PCAOB er pålagt å gjennomføre periodiske inspeksjoner av alle registrerte revisjonsselskaper som regelmessig avgir revisjonsberetninger for selskaper notert på amerikanske børser. PwC i Norge avgir slike revisjonsberetninger. PCAOB gjennomførte et stedlig tilsyn hos PwC Norge i fjerde kvartal 2011 hvor også Finanstilsynet var tilstede. PCAOBs rapport ble mottatt i desember I rapporten rettes oppmerksomhet mot deler av revisjonen og elementer i vårt kvalitetssikringssystem PCAOB mener inneholder svakheter. PwC leverte i desember 2013 tilsvar til PCAOBs rapport med beskrivelse av de tiltak som ble gjennomført for å adressere PCAOBs kritikk mot selskapets kvalitetssystem. I april 2014 mottok PwC brev fra PCAOB hvor de bekrefter at våre tiltak er gjennomført på en tilfredsstillende måte. PCAOB gjennomførte nytt periodisk stedlig tilsyn hos PwC Norge våren PCAOBs arbeid pågår fortsatt og endelig rapport er ikke mottatt PwC Åpenhetsrapport 13

14 Etterutdanning Foto: Annette Larsen PwC Norge har et system for registrering og oppfølging av de ansattes opplæring og etterutdanning. Systemet gir en oversikt over den enkeltes kompetanse og ferdigheter, for eksempel for bemanning av oppdrag, forfremmelser og medarbeidersamtaler. Revisorforskriftens krav om etterutdanning omfatter kun oppdragsansvarlige revisorer. Imidlertid er revisorer på alle nivåer i PwC Norge underlagt krav om etterutdanning. Etterutdanningstimer på kurs i regi av PwC registreres i vårt system, og faktisk deltakelse oppdateres i henhold til signaturlister. PwC Norge har utviklet et opplærings- og etterutdanningsprogram med obligatorisk opplæring for alle stillingskategorier som gjør det mulig for den enkelte å tilfredsstille kravene i revisorforskriften og International Education Standards nr. 7 Continuing Professional Development (IES 7) og nr 8 Competence Requirements for Audit Professionals (IES 8). Opplæring foregår både ved undervisning og ved bruk av interaktiv teknologi, i tillegg til on-thejob-training. I tillegg til obligatorisk etterutdanning tilpasset den enkeltes ansvar og klientportefølje, har alle ansatte en counsellor som blant annet har til oppgave å overføre kunnskap og gi løpende tilbakemeldinger til de ansatte under utførelsen av revisjonen. Personlig oppfølging gir muligheter for tilpasninger av den enkeltes opplæring, og anvendes ved vurdering av forfremmelser. Utover etterutdanning i revisjon, etikk, regnskap, skatt og beslektede fag, får ansatte hensiktsmessig opplæring i ledelse. For partnere og ansatte med ledende roller på klienter som rapporterer etter IFRS stilles det krav om IFRS- opplæring og -sertifisering. For ansatte som jobber på klienter som rapporterer etter US GAAS og GAAP stilles tilsvarende krav. Dette følges opp gjennom kontroll av at de som fører tid på oppdrag av denne typen faktisk har gjennomført obligatorisk opplæring. Oppdragsansvarlige revisorer, som er underlagt etterutdanningskravene i revisorforskriften, følges opp både i løpet av høsten og etter nyttår for om de har tilstrekkelig antall etterutdanningstimer i siste treårsperiode. Oppfølgingen skjer ved at det tas ut oversikter over registrerte etterutdanningstimer. Registrerte timer kontrolleres mot signaturlister for deltagelse på opplæringsaktiviteter. Ved avvik iverksettes hensiktsmessige tiltak. 14 PwC Åpenhetsrapport 2014

15 Godtgjørelse til partnere Basis for godtgjørelse til partnerne tar utgangspunkt i målsetningen om å motivere, anerkjenne og belønne innenfor fastlagte målekriterier for å sikre ønsket kvalitet i leveranser og atferd i tråd med PwC Norges mål, verdier og strategier. Partnerne blir kompensert årlig, samtidig som kompensasjonssystemet sikrer langsiktighet. Godtgjørelse til partnere består av tre elementer; fast arbeidsgodtgjørelse, overskuddsavhengig tilleggsvederlag og aksjeutbytte. Godtgjørelsesutvalgets primære oppgave er å innstille den enkelte partners overskuddsavhengige tilleggsvederlag. Prosessen starter med at hver partner utarbeider en utviklingsplan. Med utgangspunkt i utviklingsplanen gjøres en egenevaluering og en lederevaluering av prestasjonene. Med dette som utgangspunkt gjennomfører godtgjørelsesutvalget sitt arbeid. Prosessen leder frem til en innstilling om godtgjørelse til hver partner. Styret vurderer prosessen som har ledet frem til innstillingen om godtgjørelse. Administrerende direktør kommuniserer innstillingen om godtgjørelse til den enkelte partner. Styret fremlegger forslag til vedtak overfor generalforsamling. Godtgjørelse fastsettes endelig av generalforsamlingen. Det er åpenhet rundt godtgjørelsesprosessen mellom partnerne. Selskapets partnere inngår i selskapets innskuddsbaserte pensjonsordning. Ingen partnere har rett til andre pensjonsytelser fra selskapet og det foreligger ingen avtaler om godtgjørelse ved fratreden PwC Åpenhetsrapport 15

16 Styret i PricewaterhouseCoopers AS Fra venstre Knut Ekern, Jon Haugervåg, Håvard Abrahamsen (adm. dir.), Fredrik Melle (styreleder), Frode K. Danielsen, Geir Haglund, Roy Henrik Heggelund, Unni Bruvoll, Hildegunn Naas-Bibow, Cecilie Pande Dramstad Aas (observatør, ansatterepresentant i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS) og Terje Honningsvåg. Erklæring fra styret Uttalelse vedrørende kvalitetssikringssystemet og retningslinjer for uavhengighet Styret i PricewaterhouseCoopers AS er ansvarlig for å påse at selskapet har etablert et kvalitetssikringssystem. Systemet skal sikre en kvalitet i attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester og en uavhengighet som tilfredsstiller kravene i revisorloven, gjeldende standarder om kvalitetskontroll og retningslinjer som gis av PwC IL. Styret skal herunder påse at nødvendige rutiner for å gjennomføre og overvåke etterlevelsen av retningslinjene er etablert. Administrerende direktør skal sørge for effektiv gjennomføring av selskapets arbeid med kvalitetssikringssystemet og retningslinjer og rutiner som skal sikre revisors uavhengighet. Vi har gjennom året fulgt opp at selskapets kvalitetssikringssystem fungerer effektivt, det vil si i overensstemmelse med gjeldende regelverk og at retningslinjer for uavhengighet overholdes. Arbeidet er basert på løpende rapportering fra administrerende direktør og at styret har behandlet rapporter fra ledelsen om resultatet av gjennomførte kvalitetskontroller og overholdelse av retningslinjer for uavhengighet. Etter vår oppfatning gir vår oppfølging tilstrekkelig og hensiktsmessig grunnlag for vår uttalelse. Etter vår mening har PricewaterhouseCoopers AS kvalitetssikringssystem fungert effektivt i perioden og retningslinjene for revisors uavhengighet er overholdt. Oslo, 25. september 2014 Fredrik Melle (Styreleder) Frode K. Danielsen Geir Haglund Jon Haugervåg Knut Ekern Roy Henrik Heggelund Hildegunn Naas-Bibow Terje Honningsvåg Unni Bruvoll 16 PwC Åpenhetsrapport 2014

17 Regnskapsopplysninger Sammenstilt omsetning for PwC Norge i regnskapsåret 1. juli juni Omsetning for PwC Norge MNOK Revisjon (50,1 %) MNOK Skatt og avgift (15,4 %) 374 MNOK Rådgivning (34,6 %) 842 MNOK Omsetning tjenester til revisjonsklienter MNOK Revisjon (78,7 %) MNOK Attestasjoner og beslektede tjenester (2,7 %) 36 MNOK Skatterådgivning (4 %) 53 MNOK Andre tjenester (14,5 %) 190 MNOK 1 Sammenstilt omsetning for PwC Norge i regnskapsåret 1. juli juni 2014 utgjør kr millioner. Omsetningen består av sum inntekter i PricewaterhouseCoopers AS med datterselskap i tillegg til inntektene i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS med datterselskap, korrigert for transaksjoner mellom PricewaterhouseCoopers AS med datterselskap og Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS med datterselskap PwC Åpenhetsrapport 17

18 Foretak av allmenn interesse 2 revidert av PwC Norge A Algeta ASA Arvato Finance AS Assuranceforeningen Gard - gjensidig - Austevoll Seafood ASA B Bank 1 Oslo Akershus AS Bank Norwegian AS BN Bank ASA Bolig- og Næringskreditt AS BB Finans ASA Blom ASA BNP Paribas Fortis SA/NV, Norway BRANCH Brage Finans AS Byggma ASA C Caterpillar Financial Services Norway AS Crudecorp ASA D Den Norske Krigsforsikring for Skib Gjensidig forening DOF ASA DOF Subsea AS E Eidsiva Energi AS Eksportfinans ASA Eltek ASA F Flekkefjord Sparebank Fornebu Sparebank Frende Livsforsikring AS Frende Skadeforsikring AS Frontline Ltd. G Gard Marine & Energy Försäkring AB Gard Marine & Energy Limited Gard P. & I. (Bermuda) Ltd Gard Reinsurance Co Ltd GC Rieber Shipping ASA GIEK Kredittforsikring AS Golden Ocean Group Limited Goodtech ASA Gouda Reiseforsikring Norsk Avdeling av utenlandske foretak Grieg Seafood ASA H Hafslund ASA Havtrygd Gjensidig Forsikring Hegra Sparebank Helgeland Boligkreditt AS Helgeland Sparebank Help Forsikring AS I I.M. Skaugen SE IBM Finans Norge AS Indre Sogn Sparebank Infratek ASA J Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Jernbanepersonalets Sparebank K Kitron ASA KLP Banken AS KLP Bedriftspensjon AS KLP Kommunekreditt AS KLP Skadeforsikring AS KNIF Trygghet Forsikring AS Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap L Landbruksforsikring AS Landkreditt Bank AS Landkreditt Boligkreditt AS Landkreditt Finans AS Lerøy Seafood Group ASA Lillesands Sparebank Lillestrøm Sparebank Lindorff Capital AS Luster Sparebank M Melhus Sparebank Møretrygd Gjensidig Forsikring N NBBL Fulltegningsforsikring AS Nordic Financials ASA Norges Pelsdyralslag Gjensidige Pelsdyrtrygd Norske Skogindustrier ASA Norsk Legemiddelforsikring AS North Energy ASA Norway Royal Salmon ASA Norwegian Car Carriers ASA Norwegian Hull Club Gjensidig Assuranseforening Norwegian Property ASA O OBOS Skadeforsikring AS Obosbanken AS Odal Sparebank Odfjell Drilling Ltd Orkdal Sparebank Oslo Pensjonsforsikring AS P Pareto Bank ASA Protector Forsikring ASA 2 Foretak av allmenn interesse er i revisorloven 5a-1 definert som foretak med noterte verdipapirer, banker og andre kredittinstitusjoner og forsikringsselskaper. Listen omfatter selskaper hvor PwC har vært revisor og avlagt revisjonsberetning i perioden 01. juli juni PwC Åpenhetsrapport 2014

19 R Reach Subsea ASA Rem Offshore ASA S Saga Tankers ASA SEB Kort Bank AB Oslofilialen norsk avdeling av utenlandsforetak Selvaag Bolig ASA Sevan Drilling ASA Siem Industries Inc. Siem Offshore Inc. Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Oslofilialen norsk avdeling av utenlandsk foretak Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skue Sparebank Solvang ASA Sparebank 1 Finans Østlandet AS Sparebank 1 Forsikring AS Sparebank 1 Gruppen Finans AS Sparebank 1 Nordvest Sparebank 1 Skadeforsikring AS Sparebank 1 SR-Bank ASA Sparebank 1 SR-Finans AS Sparebank 1 Østfold Akershus Sparebanken Hedmark Sparebanken Sør Spareskillingsbanken Spydeberg Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Sølvtrans ASA Sør Boligkreditt AS T Tide ASA Trøgstad Sparebank V Vard Holdings Limited W Wilh. Wilhelmsen ASA Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Ø Ørskog Sparebank 2014 PwC Åpenhetsrapport 19

20 Oversikt over partnere Omfatter partnere per 1. juli 2014 A Aarbakk, Einar Aarø, Hallvard Aasen, Lars H. Abrahamsen, Håvard S. Andersen, Erik Andersen, Espen Nymark Andresen, Svein A. Anfinsen, Ola Areklett, Morten J. B Bakke, Pål Berger, Hans-Chr. Birkeland, Arne Bjørnholt, Glen Borge, Ivar Brandshaug, Geir Ove Bredrup, Reinholdt Bøyum, Gunnar D Dahl, Tor Bjarne Dahle, Siren Iversen Danielsen, Frode Drillestad, Leif Døsen, Sturle E Eidsmo, Ingebrigt Ekern, Knut Ellefsen, Anders Elsrud, Erling Eriksen, Erik Evensen, Ole F Flølo, Jan Folkvord, Bjørn Fraurud, Thomas Friis, Knut Erik G Gade, Kjell Inge Gaudernack, Jonas Gran, Henrik Granlund, Rita Gravdal, Bjørn Grindhaug, Thorbjørn Grini, Anders Grønnern, Cato Gärdehall, Torbjörn Gårdsvoll, Stian H Hadland, Gunstein Haglund, Geir Hallseth, Dagfinn Halvorsen, Kai Arne Hansen, Svein G. Stang Hareide, Steinar Haugen, Dag Olav Haugervåg, Jon Haukås, Jan Roar Helgesen, Tore Helgetun, Hallvard Helle, Jan Ove Henriksen, Reidar Holmen, Erik Holseter, Sjur Holst, Kent-Helge Holst, Thomas Huuse, Anne Kristin Hvaal, Kristijane Cook Hyni, Gøril Hånes, Jan Roger I Ingebrigtsen, Trond J Jensen, Leif Arne Johannessen, Bjørn Egil Juliussen, Jørn E. Julsvoll, Geir K Kirketeig, Kjell Tore Kjelløkken, Roger Kleppe, Vidar Koppang, Bård Ivar Krogh, Nils-Kristian L Landaas, Sigmund Larsen, Torbjørn Lauvnes, Stig Are Leiknes, Bjørn Lie, Bente Norbye 20 PwC Åpenhetsrapport 2014

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo nff@finansanalytiker.no Svarfristen er 9. desember 2002 Side

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Regnskapsrapportering når konkurs truer

Regnskapsrapportering når konkurs truer HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Regnskapsrapportering når konkurs truer Praktisering av forutsetning om fortsatt drift Merethe Drivdal Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning regnskap (30 stp)

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Prospekt Registreringsdokument for FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Sandnes, 12. januar 2012 SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO 001

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 26 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Dette kapittelet gir en detaljert oversikt over hvordan Hydro følger. Informasjon som Hydro må oppgi i henhold til regnskapslovens paragraf 3.3b er

Detaljer

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken?

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Eksamenskode: MAN 29521 Tittel på oppgaven: Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Evaluering av Norconsult-saken

Detaljer

BI Norwegian Business School Master Thesis

BI Norwegian Business School Master Thesis Ina Bjørnsen BI Norwegian Business School Master Thesis - Revisors rapportering om fortsatt drift i revisjonsberetningen for konkursforetak i og under finanskrisen - Supervisor: Tobias Svanstrøm Major

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Tilsvarende dokument

Tilsvarende dokument Tilsvarende dokument Dette Tilsvarende dokumentet er utarbeidet i forbindelse med notering av 3 856 023 nye egenkapitalbevis i Jæren Sparebank på Oslo Børs, utstedt i forbindelse med sammenslåingen mellom

Detaljer