Ungdommens fylkesting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdommens fylkesting 2009 20.11.2009"

Transkript

1 Saksnr Utval Møtedato 01/09 Konstituering Bakgrunn Før Ungdommens fylkesting formelt kan byrje diskutere politiske saker må ein konstituere møte. Dette vil seie at UFT må godkjenne innkallinga, sakslista og dagsorden. I tillegg må UFT velje ordstyrarar som skal leie møte på ein objektiv og rettferdig måte. Under konstitueringa må også UFT velje kven som skal føre protokollen og vere teljekorps. Forretningsorden er eit viktig møtedokument som seier korleis møte skal gjennomførast. a) Godkjenning av innkalling Fyrste invitasjon til Ungdommens fylkesting vart sendt ut til alle ungdomsråd/kommunar per brev 4. mai. 2.september var det sendt ut saksliste, praktisk informasjon og informasjon om påmelding. 4. november vart alle sakspapira sendt til påmeldte representantar og gjort tilgjenglege på Vedtektene (reglane for Ungdommens fylkesting) slår fast at: i) Ungdommens fylkesting har ordinært møte ein gong i året. Det bør vare over minst to dagar. Ungdommens fylkesting bør arrangerast i oktober/november samstundes med fylkeskommunen sin økonomiplanprosess. Vedtektene til UFT seier ikkje noko om når innkallinga skal sendast ut. UFT godkjenner innkallinga til Ungdommens fylkesting 2009 b) Val av ordstyrar For å kunne gjennomføre eit godt møte er ein avhengige av gode ordstyrarar. Ordstyrarane skal sjå til at sakene blir rett handsama etter vedteker og forretningsorden. Ordstyrarane skal sjå til at alle sider av saka kjem fram i debatten, at alle blir høyrde og at alle som ønskjer å uttale seg får dette. I tillegg skal ordstyrarane prøve å følgje vedtatt dagsorden. Ungdomspanelet foreslår Monica Molvær, Hege Gagnat og Fredric Holen Bjørdal som ordstyrarar. Ungdommens fylkesting vel Monica Molvær, Hege Gagnat og Fredric Holen Bjørdal som ordstyrarar.

2 c) Val av protokollførarar Protokollførarar har ansvaret for protokollen til Ungdommens fylkesting. Protokollførarane skal registrere alle endringsforslag og føre alle delegat og alle vedtak korrekt inn i protokollen. Etter møte ferdigstiller protokollførar protokollen og sender den til protokollunderskrivarane for gjennomlesing og godkjenning. Etter dette blir protokollen tilgjengelig på UNGweb.no og i dei neste sakspapira til Eit referat gjengir møte i større eller mindre grad, heilt opp til dei som har møte. Ein protokoll gjengir berre kven som var på møte, det som vart bestemt og dei som vart vald. Ungdomspanelet foreslår at koordinator Anne Berit Svenkerud Halle er protokollførar. Ungdommens fylkesting vel Anne Berit Svenkerud Halle til protokollførarar. d) Godkjenning av forretningsorden Sjå vedlegg 1 for forslag til forretningsorden Vedtektene til Ungdommens fylkesting slår fast at: k) Ungdommens fylkesting vedtar sin eigen forretningsorden. Forretningsorden er reglementet (spelereglane) for eit møte. Ved å vedta forretningsorden for Ungdommens fylkesting vil ein prøve å unngå diskusjonar om gjennomføring, avstemning og val under møte. I tillegg er forretningsorden eit godt dokument for ordstyrarane å forholde seg til når dei skal styre møte. I tillegg må forretningsorden være i samsvar med gjeldene vedtekter. Vedtektene regulerer møte på eit punkt: j) Ungdomspanelet sine medlemmar har tale- og forslagsrett i ungdommens fylkesting, samt stemmerett dersom dei samtidig er valt som representantar på tinget. Andre kan få godkjent tale- og forslagsrett dersom ungdommens fylkesting gjer vedtak om dette. Det er derfor viktig med utfylande reglar for møte for å avklare kven som skal tale når, korleis votere og gjennomføre møte på ein god måte. Gjennom godkjenning av forretningsorden er alle delegata med på å vedta spelereglane for møte. Alle kan komme med endringsforslag under denne saken. Når ein vedtar endeleg forretningsorden med eventuelle endringar er det dette som gjeld for resten av møte. Likevel er det viktig å understreke at Ungdommens fylkesting kan endre på forretningsorden (spelereglane) under møte, men då må ein ha 2/3 fleirtal. Etter at forretningsorden er endra er det med andre ord vanskeligare å endre på dei. Det står ikkje noko i vedtektene til UFT at det må vere 2/3-fleirtal for å endre forretningsorden. Ungdomspanelet foreslår likevel at UFT vedtar eit slikt kvalifisert fleirtal for å sikre trygge og stabile møtereglar.

3 Forslag til forretningsorden vil bli nøye gjennomgått under møte og alle mulige spørsmål bli svart på. Ungdomspanelet foreslår følgjande forretningsorden. Sjå vedlegg 1 Ungdommens fylkesting vedtar forretningsorden med eventuelle endringar. e) Godkjenning av saksliste Ungdomspanelet foreslår følgjande saksliste til Ungdommens fylkesting 2009: UFT UFT UFT UFT UFT UFT UFT UFT UFT UFT KONSTITUERING a) Godkjenning av innkalling b) Val av ordstyrar c) Val av protokollførarar d) Godkjenning av forretningsorden f) Godkjenning av saksliste VAL AV REDAKSJONSKOMITEAR RAPPORTAR a) Ungdomspanelet sin årsrapport b) Elev- og lærlingombodet sin årsrapport c) Rapport frå prosjektet UNG i Møre og Romsdal UNDERVISNINGSEVALUERING DIGITALE LÆREMIDDEL UNIVERSELL UTFORMING KOLLEKTIVTILBOD TIL UNGDOM ÅRETS UNGDOMSKOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMSPANELET VAL AV UNGDOMSPANEL Ungdommens fylkesting godkjenner sakslista

4 saksframlegg Saksnr Utval Møtedato 02/09 Val av redaksjonskomitear Bakgrunn I større saker der det kjem inn mange endringar og/eller tilleggsforslag til vedtak er det ofte lurt å sette ned ein redaksjonskomité. Ein redaksjonskomité skal hjelpe Ungdommens fylkesting med å samle alle innkomne forslag til eit heilskapleg forslag som UFT kan stemme over. Ungdomspanelet foreslår Ida Andrine Heggset, Asgeir Stavik Hustad, Eivind Otto Hjelle frå Ungdomspanelet i tillegg til to delegatar frå UFT til redaksjonskomiteen. Ungdommens fylkesting vel Ida Andrine Heggset, Asgeir Stavik Hustad, Eivind Otto Hjelle frå Ungdomspanelet i tillegg til to delegatar frå UFT til redakjsonskomiteen.

5 saksframlegg Saksnr Utval Møtedato 03/09 Rapportar a) Ungdomspanelet sin årsrapport Vedtektene til UFT slår fast: h) Ungdommens fylkesting skal ha ein årsmøtefunksjon overfor ungdomspanelet, der ungdomspanelet rapporterer til ungdommens fylkesting om sitt arbeid. Ungdommens fylkesting lagar ein handlingsplan for kva saker ungdomspanelet bør arbeide med det kommande året. Det er ungdommens fylkesting som vel representantar til ungdomspanelet. Ungdomspanelet vil her rapportere frå sin periode Det blir høve å stille spørsmål til Ungdomspanelet om arbeidet den siste perioden under møte. Rapporten blir delt ut ved registrering fredag 20. november. b) Elev- og lærlingsombodet sin rapport Det står ikkje noko i vedtektene om at Elev- og lærlingsombodet skal rapportere til UFT. Ungdomspanelet ønskjer likevel at dette blir gjort som ein orientering til UFT. Det blir høve til å stille utdjupande spørsmål til ombodet under møte Rapporten blir delt ut ved registrering fredag 20. november. c) Rapport frå prosjektet UNG i Møre og Romsdal Ungdomspanelet ønskjer at UNG skal gje ein sluttrapport til UFT før programmet avsluttes ved nyttår. Det blir mogleg å stille utdjupande spørsmål til prosjektleiaren under møte. Rapporten blir delt ut ved registrering fredag 20. november. Ungdommens fylkesting kan berre velje om dei vil ta rapporten til vitande eller ikkje. Det er ikkje mogleg for UFT å gjere endringar på rapporten. Ungdommens fylkesting tek rapportane til vitande.

6 saksframlegg Saksnr Utval Møtedato 04/09 Undervisningsevaluering Bakgrunn Utdanningsutvalet i Møre og Romsdal fylke vedtok i møte den følgjande (sak UD-14/08 A Lærarvurdering): Utdanningsavdelinga bes utarbeide eit standardisert oppsett for lærar- og undervisningsevaluering til bruk i eit prøveprosjekt for tre skular frå og med hausten Ordninga evaluerast våren I møte den vedtok utvalet følgjande (sak UD 18/09 A): "Prosjektet vert utvida med 3 nye skolar skoleåret 2009/2010 og med rapport til utvalet sitt møte i mai." Deltakande skolar Dei tre skolane som deltok i prøveprosjektet skoleåret 2008/2009 var Romsdal, Volda og Ålesund vgs. Skoleåret 2009/2010 kjem tre nye skolar inn i prosjektet. Dei er Atlanten, Herøy og Rauma vgs. I utvalet av deltakande skolar, vert det lagt vekt på at ulike skoleslag er representerte. Målsettingar for prøveprosjektet Undervisningsevaluering skal vere eit element for å utvikle kvaliteten på det tilbodet elevane har i vidaregåande skole. Undervisningsevalueringa er ein del av eigenvurderinga på skolane. Prosjektet har tre målsettingar: 1. Gi lærarane eit verkty for å utvikle ein betre pedagogisk praksis i klasserommet. 2. Legge til rette for at elevane kan delta i vurderinga av eiga opplæring (elevmedverknad). 3. Gi avdelingsleiar eit verkty for å rettleie lærarane i medarbeidarsamtalen. Arbeidsprosess gjennomføring av undervisningsevalueringa Perioden for prøveprosjektet vart utvida til ein 2-årsperiode på dei tre skolane, slik at ein kan gi ei grundig evaluering av prosjektet våren Det er viktig at det er nok tid til å utarbeide eit standardisert skjema for undervisningsevaluering som er av høg kvalitet. Evalueringsskjemaet må reviderast og forbetrast etter som ein får erfaringar frå bruk av skjemaet på testskolane. Gjennomføring av undervisningsevalueringa Undervisningsevalueringa skal gjennomførast på skolane to gonger kvart skoleår. Det er viktig at gjennomføringa av undersøkingane skjer på eigna tidspunkt i skoleåret, slik at det er muleg å gjere endringar i undervisningspraksisen som følgje av tendensar i undersøkinga. Det må også vere muleg å bruke resultata i medarbeidarsamtalar. Lærarane sin undervisningspraksis skal evaluerast av minst to elevgrupper. Dette betyr at elevane berre får vere med og evaluere undervisninga til eit utval av lærarane sine.

7 Informasjon om undervisningsevalueringa på skolen Det er viktig at leiinga gir god informasjon til lærarane og elevane. Det er særs viktig at elevane får hjelp til å forstå formålet med evalueringa. Oppfølging av undersøkinga Resultata av undersøkinga bør drøftast i medarbeidarsamtalar med lærarane. Elevane må få innsyn i resultata av undersøkinga. Evaluering av prøveprosjektet skoleåret 2008/2009 Tilbakemeldingar frå skolane Dei tre testskolane gjennomførte i januar/februar undervisningsevalueringa. Tilbakemeldingane frå skolane i høve korleis dette har fungert er delte. Romsdal vgs: Rektor summerer opp tilbakemeldingane frå lærarane som i hovudsak positive, og lærarane kjem med konstruktive innspel til korleis evalueringsskjema kan bli betre. Han skriver: Alle lærerne syns det er positivt med tilbakemeldingar, men det kan være kritiske røster i forhold til kvaliteten på tilbakemeldingssystemet. Elevane på Romsdal er misnøgde med undersøkinga. Volda vgs: Rektor melder om at det er sterk motstand på skolen mot å fortsette i prøveprosjektet. Lærarane er svært kritiske til korleis prosessen med undervisningsevalueringa har vore og til sjølve evalueringsskjemaet. I tilbakemeldingane frå Norsk lektorlag på skolen blir elevanes anonymitet i undersøkinga kritisert. Dei er også svært kritiske til at arbeidsgivar/leiar skal ha innsyn i resultata av undersøkinga og meiner at dette er eit lovstridig kontrolltiltak. Elevane gir mellom anna innspel på at dei ønskjer mulegheit til å gi skriftlege kommentarar til påstandane. I uttale frå elevrådet kan ein lese følgjande: Spørsmåla blei i klassene på skulen oppfatta som nokså overflatiske og generelle, og elevane følte ikkje at det dei svarte gav noko bra svar på korleis skolekvardagen deira er. Ålesund vgs: Lærarane er i hovudsak positive både til sjølve undervisningsevalueringa og til oppfølgingssamtale med leiar i etterkant. Men lærarane gir råd om at ein neste gong må ha ein betre førebuingsfase. Det er viktig at resultata frå undersøkingane må takast inn i klasserommet. Både lærarar og elevar på Ålesund vgs meiner dette må løftast klarare fram. Innspel: Understreke at alle lærarar må gå gjennom resultat med gruppa i etterkant, og oppmode til dialog med elevane. Elevane på Ålesund vgs sa mellom anna følgjande i si tilbakemelding: Oppmuntre lærerne til å ta det positivt, vi er ikke ute etter å lage trøbbel for noen, det er vi som er avhengige av gode karakterer for å komme oss videre i livet, ikke de! Rektor summerer opp forbetringspotensialet slik: a. Førebuingsfasen å legitimere, forklare og motivere. b. Etterarbeidsfasen oppfølging på lærar- og skolenivå, og ikkje minst lærarens gjennomgong av evalueringa med elevgruppa.

8 Evaluering av prosjektet Tilbakemeldingane frå skolane er ein sjølvsagt del av evalueringa av prosjektet. Det skal også gjennomførast ei kvalitativ evaluering gjennom intervjuar med ulike grupper på kvar skole. Det er utarbeidd samtalemalar for dette formålet. Vurdering Ungdomspanelet meiner at undervisningsevaluering bør vere ein del av den vidaregåande skolen. Det er viktig at dette systemet fungerer på ein slik måte at det kan gjere den vidaregåande skolen enda betre. Ved hjelp av undervisningsevaluering får elevane moglegheit til å påverke eiga opplæring og rettleie lærarane. UFT vil ha undervisningsevaluering i skolen. Etter at prøveprosjektperioden er over, ønskjer UFT at ordninga vert innført på alle dei vidaregåande skolane i fylket, og at ordninga vert tilpassa etter tilbakemeldingane og behova skolane avdekkjer under prøveprosjektet.

9 saksframlegg Saksnr Utval Møtedato 05/09 Universell utforming Universell utforming er utforming av produkt og omgivnad slik at dei kan brukast av alle menneske. Dette skal gjelde i så stor breidde som mogleg, utan behov for tilpassing og ei spesiell utforming. Universell utforming har i det siste blitt ei stor sak på den politiske agendaen. Med den nye diskriminerings- og tilgjengelegheitslova som trådde i kraft er det mange offentlege bygningar over heile landet som har bygd om inngangar, fjerna trapper og hinder for rullestolbrukarar. Det offentlege har også måtte lagt om på mye av tilgjengelegheita i høve til kollektivtransport. Møre og Romsdal fylke er peika ut som ein av sju pilotfylke i landet for universell utforming. Dette er ein viktig brikke i planane om å få Noreg universelt utforma innan Bakgrunn I dei siste åra har fleire lover og forskrifter kome på plass for å sikre universell utforming og auka tilgjengelegheit. Dette er i mellom anna plan- og bygningslova, lov om universiteta, høgskular, grunnskulen, vidaregåande skulen, lov om universell utforming på transportseksjonen osv. Dette er eit klart teikn på at det no blir stilt fleire og fleire krav til korleis det skal vere tilrettelagt for alle på nye bygg og offentlege institusjonar. Den mest viktigaste lova heiter Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsett funksjonsevne, også kalt diskriminerings og tilgjengelegheitslova. Denne lova seier tydeleg at: Direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsett funksjonsevne er forbudt. ( 4, 1 pkt., diskriminerings og tilgjengelegheitslova ). Dette betyr i praksis at ingen skal diskriminere andre slik at nokon står betre stilt. 10 seier vidare at For bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten gjelder kravene til universell utforming i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det er derfor kome eit stort press på både det offentlege og private for å tilretteleggje slik at alle skal kunne ta seg fram kor som helst i det offentlege rom. Spesielt offentlege bygningar som for eksempel rådhus, skolar og kjøpesentra har tatt grep for å sikre alle tilgjengelegheit. Regjeringa seier i rapporten Noreg universelt utformet 2025 at Noreg skal vere universelt utforma på alle område som er retta mot allmennheita. Det vil seie både nye og gamle bygningar, mykje av kollektivtransporten og IKT-tenester. I same rapporten blir det satt tidsfristar som skal nåast innan Vidare er det eit mål å bruke rettslege verkemiddel ved hjelp av diskriminerings- og tilgjengelegheitslova for å få alle mål gjennomført. I 2009 er åtte pilotfylke som skal arbeide særskilt med universell utforming. Ein av desse åtte er Møre og Romsdal fylke. Miljødepartementet ønskjer altså å auke innsatsen på fylkesnivå. Det er også eit hovudmål å skape betre og tettare samhandling mellom fylket, kommunar og nasjonale instansar og at pilotfylka skal tilføre arbeide med universell utforming erfaringar, tankar og idear. Møre og Romsdal Fylke vil saman med dei sju andre pilotfylka få kroner per år i ein treårsperiode.

10 Saka Diskriminerings og tilgjengelegheitslova og plan- og bygningslova vil saman med dei planane og prosessane som er i gang vere viktige middel i målet om å oppnå målet om Noreg som universelt i Som pilotfylke har Møre og Romsdal fylke eit ansvar i å følgje opp det som er pålagt i desse lovane. Det gjeld ansvaret dei har på kommunikasjonsmiddel som fylket har ansvar for å drifte og bygningane som fylket allereie har og kjem til å få. Også barn og unge blir påverka av hindringar i kvardagen om dei har hamna i til dømes rullestol. Dette er skjer på skular og andre bygningar som tilhører det offentlege. Også kollektivtransporten har utfordringar når det gjeld å leggje til rette for alle. Det har for eksempel komme fram gjennom media at ferjene som i fylket ikkje oppfyller dei krava som lova set. I 2008 blei Råd for likestilling av funksjonshemma i Møre og Romsdal oppretta. Gjennom dette har ein fått eit organ som skal tale saka for dei som er funksjonshemma i fylket. I mandatet til utvalet kan man lese følgjande: 6. Rådet sitt arbeid a. Rådet skal uttale seg om alle saker som fylkeskommunale organ legg fram for det. b. Rådet kan på eige initiativ reise og utgreie saker. c. Rådet skal ta initiativ til sjølv å drive informasjonsarbeid innad i fylkesorganisasjonen, ovanfor allmenta, kommunar, fylkesstatlege organ, organisasjonar osv. d. Rådet skal være særleg merksam på og om naudsynt ta initiativ til å betre samarbeid og samhandling på regionalt nivå overfor kommunane. (Vedtatt av fylkestinget i sak T 62/08) På same måte som på fylkesnivå er det også eit liknande organ på kommunenivå Vurdering Diskriminerings og tilgjengelegheitslova og plan- og bygningslova vil saman med dei planane og prosessane som er i gang vere viktige middel i målet om å oppnå målet om eit universelt Noreg i Pilotfylket Møre og Romsdal har eit ansvar i å nå det målet. Gjennom lovfesta organ for funksjonshemma har ein fått eit råd som talar saka deira. Etter at diskriminerings og tilgjengelegheitslova kom 1.januar er det mykje enklare for denne gruppa av befolkninga å bli høyrd. Ungdommens Fylkesting ser det som viktig at den nye diskriminerings og tilgjengelegheitslova blir oppfylt snarast råd og at det ikkje skal vere vanskelegare for dei som er funksjonshemma å leve som andre funksjonsfriske. UFT meiner at Møre og Romsdal som pilotfylke har eit stort ansvar i å følgje opp innhaldet i lova og for å nå målet om eit universelt Noreg i Møre og Romsdal fylket bør i alle nye bygg sette universell utforming som krav og jobbe hardt for at eksisterande bygningar fylket eig skal oppfylle krava. Kollektivtransporten fylket har ansvar for må innan 2025 oppfylle krava som ligg til grunn i lova. UFT krev at alle offentlege møte fylket har i alle samanhengar skal vere tilrettelagt for funksjonshemma og at det er universell utforming i bygget der møtet skal vere.

11 saksframlegg Saksnr Utval Møtedato 06/09 Digitale læremiddel Bakgrunn For å følgje opp måla i læreplanane frå Kunnskapsløftet i 2007 har det vore ei gradvis innføring av gratis læremiddel i vidaregåande skole. Fylkeskommunen, som skoleeigar, har ansvar for å halde elevane med nødvendig trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr i den vidaregåande opplæringa. Skoleeigar bestemmer sjølv korleis ein organiserer gratisordninga. I sak frå Utdannningsutvalet UD-17/07 vart det vedteke at alle elevane skal ha tilgang til ein berbar PC på dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal, og at kostnadane til saman ikkje skal bli høgare enn før. Utfordringa for fylket som eig dei vidaregåande skolane er altså at læremidla skal vere gratis, og alle skal ha tilgang til berbar PC men at kostnadane ikkje skal bli høgare enn tidlegare. For å halde prisane nede har skoleeigar kjøpt inn dei digitale læremidla og verktøya frå kommersielle aktørar og satsa på NDLA (Nasjonal digital læringsarena). I sak U72/09 A gjorde Fylkestinget følgjande vedtak: U-72/09 A - OPPRETTING AV EIT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) FOR Å ETABLERE FRITT TILGJENGELEGE LÆREMIDDEL FOR ALLE FAG I VIDAREGÅANDE SKOLE - NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA, NDLA Tilrådinga samrøystes vedtatt. I tillegg vart det vedtatt eit ekstra punkt med følgjande ordlyd: "Fylkestinget ber om at administrasjonen gjennomfører ei utgreiing av dei pedagogiske og helsemessige konsekvensane av å erstatte lærebøkene med digitalt læreverk i alle fag. Utgreiinga må også omfatte konsekvensane av ein eventuell innskrenka fridom i valg av læreverk som resultat av ei slik omlegging som ligg i denne saka." Under Ungdommens spørjetime på fylkestinget i oktober, stilte mellom anna Ungdomspanelet eit spørsmål til fylkespolitikarane om digitale læremidlar i skoleverket. Jamt over var svaret at digitale læremidlar skal satsast på, men det pedagogiske må ligge til grunns for satsinga. Vurdering Vi lever i informasjonsalderen. Det er tydeleg på fleire måtar, mellom anna i korleis vi brukar datamaskiner og internett også i skolen. Samtidig er det slik at ein les 40% saktare på ein skjerm enn på papir, og fleire ungdomar seier dei får vondt i hovudet og blir slitne i augo av å sjå på ein skjerm hele skoledagen. På dei vidaregåande skulane i fylket i dag brukast Lokus, Fronter og Skolearena, og andre digitale ressursar flittig, noko som kan vere ei utfordring for elevane. Kunnskapsløftet i seg sjølv krev at elevane klarer å finne informasjon på nettet, og velje ut det viktigaste frå dette igjen. Bøker i seg sjølv kan vere vanskeleg, både å få med seg til skolen, og å halde i god stand. Samtidig veit alle kor lett ein kan få problem med ei

12 datamaskin. Du kan få virus, trojanarar og ormar, eller få fuktskader, eller kanskje til og med skader som følgje av eit fall. Ungdomspanelet meiner at det er ei stor utfordring i skolen og finne ein balanse mellom digitale og trykte læremiddel. Ungdomspanelet er bekymra for at dei digitale læremidla blir innførte for raskt pga at dette er eit billegare læremiddel enn dei trykte. Ungdomspanelet støttar Fylkestinget i at administrasjonen gjennomfører ei utgreiing av dei pedagogiske og helsemessige konsekvensane av å erstatte lærebøkene med digitalt læreverk i alle fag. Ungdomspanelet meiner at digitale læremiddel er komen for å bli men ønskjer at UFT gjennom gruppearbeid diskuterer temaet digitale læremidlar i skolen. Spørsmål til diskusjon i grupper: Korleis ønskjer UFT at dei digitale læremidlane skal brukast? Vil ungdom kun ha læremiddel på datamaskin eller treng vi bøker også? Når bør ein bruke digitale læremiddel og når bør ein bruke trykte lærebøker i faga? Er det forskjell på fag? Korleis unngår ein at datamaskina blir brukt til utanomfagleg aktivitet (facebook, msn o.l.)? Sakspapira, saman med ei innleiing skal innleie til gruppearbeid. Der skal delegatane diskutere saka. Resultata frå grupperarbeida vil bli utforma til eit forslag til vedtak som det vil bli votert over søndag.

13 saksframlegg Saksnr Utval Møtedato 07/09 Kollektivtilbod til ungdom Frå Ungdommens kommunestyre i Nesset fekk Ungdomspanelet eit framlegg om sak til UFT om kollektiv tilbodet i Møre og Romsdal og då spesielt busstilbodet. Dette utifrå eit miljøomsyn men og behovet for eit betre og billegare tilbod. Sjå vedlegg 1. På eit fellesmøte med fleire ungdomsråd på Stranda fekk Ungdomspanelet eit framlegg om sak frå ungdomsrådet i Norddal. Dei har behov for støtte til transport ved ungdomsarrangement. Dette på grunn av manglande kollektivtilbod og lange avstandar. Ved å få hjelp til å dekkje slike kostnadar meiner ein å kunne auke fritidstilbodet og gjere det tilgjengeleg for fleire, også på tvers av kommunegrensar. Ungdomspanelet har gjennom handlingsprogram vedteke av UFT jobba for å betre kollektivtilbodet for ungdom i fylket. Gjennom møter med ungdomsråd ute i kommunane ser ungdomspanelet at dette er eit tema som opptek mange, også utifrå eit miljøomsyn. For å redusere utsleppa av klimagassar må ein betre kollektivtilbodet slik at dette blir eit godt nok alternativ til privatbilen for alle aldersgrupper, både i by og bygd. Ungdomspanelet vil fortsette jobbinga mot eit billegare ungdomskort og i Ungdommens spørjetime i oktober ble dette temaet tatt opp. Nokre av svara fylkespolitikarane gav var at ein ikkje kunne sette ned prisen på grunn av for låge overføringar frå staten. Ungdomspanelet ønskjer å få politikarane til å vurdere dei prioriteringane dei gjer i forhold til kollektivtransport og samferdsel. Ungdom ønskjer eit betre og billegare kollektivtilbod. Ungdomspanelet meiner at ikkje berre handlar om manglande overføringar frå staten men og om å prioritere dei midlane ein har på ei anna måte. Trygt heim for ein 50-lapp Dette er eit tilbod retta mot ungdomsgruppa sidan denne er sterkt utsett for trafikkulukker, og då særleg helgeulukker. Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok av den grunn å starte Trygt heim for ein 50-lapp for å sjå om dette kunne redusere talet på trafikkulukker i fylket. Ordninga fungerer i store trekk som ei bussrute der turane må tingast innan eit bestemt klokkeslett same kveld som ruta blir køyrd. Kommunar med nattbusstilbod har ikkje fått tilbod om ordninga. Målsettinga med ordninga: 1. Trafikktryggleik få ungdom trygt heim på kvelds-/nattetid 2. Gi ungdom i distrikta eit minste transporttilbod 3. Gi ungdom gode vaner i høve kollektivtransport Ungdomspanelet ser at denne ordninga blir nytta i ulik grad i kommunane. Sjå vedlegg 2. Tilbakemeldingar seier at ordninga fungerar veldig bra nokre stader medan det andre stader er lite bruka. Ungdomspanelet ønskjer å ta opp til diskusjon om denne ordninga kan endrast slik at den kan dekkje noko av det behovet som ungdomsrådet i Norddal skisserer. På denne måten kan ein del av desse pengane kan gå til

14 ungdomsarrangement som krev spesielle transporttiltak som buss, ekstra ferje, overnatting el. Slik kan fleire ungdommar nytte fritidstilbod i eigen kommune eller i nabokommunane. Tema til diskusjon: Korleis fungerer kollektivtilbodet? Kva er dei største utfordringane i din kommune? Kva er eit godt kollektivtilbod for ungdom? Trygt heim for ein 50 lapp, bør delar av midlane brukast på ein annan måte? Sakspapira, saman med ei innleiing skal munne ut i ein debatt på UFT. Der skal delegatane få muligheit til å seie kva dei meiner om saka. Utifrå dette vil ein utforme eit forslag til vedtak som det vil bli votert over søndag.

15 saksframlegg Saksnr Utval Møtedato 08/09 Årets ungdomskommune Bakgrunn Kvart år kårar Ungdommens fylkesting årets ungdomskommune i Møre og Romsdal. 4. mai og 2. september vart det sendt ut informasjon til alle kommunar om korleis nominere kommunar til denne kåringa. I tillegg har det vore vevsaker på UNGweb og Retningsliner årets ungdomskommune i Møre og Romsdal 1. Prisen «Årets ungdomskommune i Møre og Romsdal» delast ut årleg av Ungdomspanelet i Møre og Romsdal. 2. Prisen skal gå til kommunar som har utmerka seg ved å: a. Legge til rette for medverknad for ungdom b. Skape gode møtestadar for ungdom c. Bidra til eitt allsidig fritidstilbod for ungdom, eller d. På anna vis har gjort ein særskilt innsats for ungdom i kommunen 3. Prisen delast ut innan april året etter kåringa er gjort og gjeld inneverande år. 4. Kommunar kan nominerast av alle som har tilknyting til Møre og Romsdal fylke. 5. Nomineringa skal sendast i skriftleg form til Ungdomspanelet innan den annonserte fristen. 6. Nomineringsbrevet må innehalde grunngjeving for nomineringa. 7. Ungdomspanelet pliktar å gjere prisen kjent for alle kommunane i fylket, samt annonsere prisen godt. 8. Ungdomspanelet sett kvart år frist for nominering, og planlegg informasjonsstrategi for prisen. 9. Ungdomspanelet står fritt til å velje blant innkomne nominasjonar før dei leggast fram for Ungdommens Fylkesting. 10. Medlemer i Ungdomspanelet kan ikkje nominere kommunar til prisen. Heller ikkje presentere nominasjonar for Ungdommens Fylkesting. 11. Mottakar av prisen er offentleg når avgjerda er tatt, men møtet er lukka under handsaminga. 12. Prisen består av eit diplom og 3000 NOK som Ungdomspanelet nyttar fritt til det/dei føremål Ungdomspanelet vedtek. 13. Ungdomspanelet atterhald seg retten til å ikkje dele ut prisen. Retningslinene vart revidert av ungdomspanelet i Møre og Romsdal i møte Koordinator for UFT har motteke nominasjonar frå Stordal og Smøla kommune. Sjå vedlegg 1 og 2. Kvar kommune får høve til å presentere seg for UFT under sakshandsaminga. Ungdommens fylkesting utpeikar [namn] til årets ungdomskommune saksframlegg

16 Saksnr Utval Møtedato 09/09 Handlingsprogram for Ungdomspanelet Bakgrunn Ungdommens fylkesting skal handsame og vedta kva Ungdomspanelet skal arbeide med, fokusere på og jobbe mot den neste perioden. For å gjere det mest mogleg oversiktleg vert dette samla i eitt dokument; handlingsprogrammet. UFT står fritt til å bestemme kva saker Ungdomspanelet skal jobbe med i perioden 2009/2010. UFT kan vedta mange ulike saker, eller vedta at Ungdomspanelet skal jobbe med berre nokre få. Færre saker i handlingsprogrammet vil gje ekstra fokus og tid til sakene, medan fleire saker vil føre til mindre tid, men breiare fokus. Vurdering Ungdomspanelet meinar at handlingsprogrammet slik det var førre periode, vart for breitt og omfangsrikt. Handlingsprogrammet som vart vedteke sist UFT inneheldt svært mange konkrete saker og mål, og det vart vanskeleg for Ungdomspanelet å følgje opp alle så godt som UFT ville, då ein fekk for lite tid. Nokre slike saker er bra å ha, slik at ein har noko heilt konkret å jobbe mot og vise til, men vert det for mykje kan ein risikere at Ungdomspanelet ikkje får følgt opp handlingsprogrammet skikkelig. I fjor vedtok UFT følgjande handlingsprogram: Handlingsprogram for Ungdomspanelet 2009 Lokale ungdomsråd Ungdomspanelet skal jobbe vidare for at alle kommunar i fylket skal ha eit aktivt og fungerande ungdomsråd. I tillegg bør kommunane ha gode rutinar for val, opplæring og oppfølging. Samarbeidserklæringa vedteken på UFT 2007 skal ligge til grunn for arbeidet. Oppfølging av vedtak frå UFT 2008 Ungdomspanelet skal følgje opp vedtaka gjort på UFT 2008 om gradert førarkort kulturkortet, stemmerett frå 16år, Fylkesplan, nye vedtekter samt uttalane. Nettstaden UNGweb Ungdomspanelet skal jobbe for å gjere nettstaden til ein god møteplass og nettportal for unge i Møre og Romsdal. Ungdomspanelet skal sjølve vere aktive brukarar, og syne moglegheitene for reell medverknad i fylket gjennom forumaktivitet og relevante artiklar. Elevorganisasjonen og Elev- og lærlingombodet Ungdomspanelet skal halde fram med å ha eit godt samarbeid med Elev- og lærlingombodet i fylket, som er ein viktig medspelar og ressurs, spesielt i Utdanningsutvalet og opp mot utdanningsavdelinga.

17 Ungdomspanelet skal betre samarbeidet med Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal, delta på elevforsamlingane, og samarbeide i saker der det er naturleg. Andre saker: Ungdomspanelet skal arbeide for eit billegare ungdomskort. Saman med fylket skal Ungdomspanelet evaluerer ordninga trygt-heim-for-ein-50- lapp. Det bør være eit mål for Ungdomspanelet å få denne ordninga til å fungere og gjelde i alle kommunar i fylket. Ungdomspanelets forslag til handlingsprogram leggast fram på UFT. Ungdommens fylkesting vedtar handlingsprogram for Ungdomspanelet

18 saksframlegg Saksnr Utval Møtedato 10/09 Val av ungdomspanel Bakgrunn Ungdomspanelet jobbar som eit arbeidsutval mellom Ungdommens fylkesting. Dei har om lag 8 møter i året og skal representere ungdom i Møre og Romsdal på fylkesnivå. I tillegg skal ungdomspanelet ha kontakt med lokale ungdomsråd. Eit år i ungdomspanelet er svært spennande, gjev unike muligheiter til å bli kjent med andre ungdommar, det politiske systemet i fylket samt dra på forskjellige kurs og seminar. Vedtektene seier: 3 Ungdomspanelet Representantane: a) Ungdommens fylkesting vel 9 medlemmer til ungdomspanelet. Medlemane av ungdomspanelet skal veljast frå representantane på ungdommens fylkesting og det sitjande ungdomspanelet. Alle dei tre regionane skal vere representert. Det skal vere ei balansert samansetjing frå by og land, og kjønnsbalansen skal vere ivaretatt i høve til likestillingslova. b) Ungdomspanelet skal bestå av ungdom mellom 14 og 19 år. c) Representantane skal ha personlege vararepresentantar. d) Dei ungdommane som sit i ungdomspanelet må bu i fylket i den aktuelle valperioden. e) På ungdommens fylkesting blir det valt leiar og nestleiar for ungdomspanelet. Val: f) Det skal setjast ned ein eiga valkomité på ungdommens fylkesting. g) Representantane blir valde for to år, men halvparten vert skifta ut kvart år. På årets Ungdommens fylkesting skal det veljast: 4 nye medlemmar som skal sitte i 2 år 2 nye medlemmar som skal sitje i 1 år 9 varamedlemmar til ungdomspanelet leiar for Ungdomspanelet nestleiar for Ungdomspanelet Ein valkomité vil arbeidet under UFT med å rekruttere og intervjue potensielle kandidatar til ungdomspanelet. Søndag vil dei legge fram si innstilling (forslag til kandidatar) for Ungdommens fylkesting. Alle som kunne tenkje seg å stille til val eller har spørsmål om det å sitte i Ungdomspanelet bør ta kontakt med valkomiteen. Valkomiteen blir presentert tidleg på fredag.

19 Ungdommens fylkesting gjer det endeleg valet av nye medlemmar. Andre kandidatar enn det valkomiteen innstiller på kan benkast av tinget. Det vil seie at ein representant går opp på talarstolen og foreslår ein annan kandidat enn det valkomiteen har fremja. Faste Hanne Stokke, Ørsta Ida Andrine Heggset, Surnadal Vara

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal REVISJON 22032010 Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Vedteke av fylkestinget i møte 22.03.2010. T-sak 11/10 (U-sak 32/10). 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Ungdommens

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Vetle og Jenny har alt meldt forfall og koordinator har tatt kontakt med vara.

Vetle og Jenny har alt meldt forfall og koordinator har tatt kontakt med vara. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 12.03. 14.03.10 Tid: 19:00 på hotellet. Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 71 25 80 95, som kallar

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.-03.02.2013 Tid: 17:00. Medlemer som møtte: Åse Kristin Ask Bakke

Møteprotokoll. Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.-03.02.2013 Tid: 17:00. Medlemer som møtte: Åse Kristin Ask Bakke Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.-03.02.2013 Tid: 17:00 er som møtte: Åse Kristin Ask Bakke Asgeir Stavik Hustad Sjur August Waagbø Georg Michaelis Marthe

Detaljer

Program: Fredag 27. januar Kl Møtestart Kl Overrekking av prisen for Årets Ungdomskommune til Smøla ungdomsråd/smøla kommune

Program: Fredag 27. januar Kl Møtestart Kl Overrekking av prisen for Årets Ungdomskommune til Smøla ungdomsråd/smøla kommune Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Smøla, Hopen Brygge Dato: 27.01 29.01.2017 Tid: 18:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ingeborg Forseth, 71 25 87 21/900 13 983 eller ingeborg.forseth@mrfylke.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

For dei som reiser kollektivt er det mogleg å ta buss til Surnadal. Sjekk 177.no for reiserute.

For dei som reiser kollektivt er det mogleg å ta buss til Surnadal. Sjekk 177.no for reiserute. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.- 03. 02.2013 Tid: 17:00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03. Til dette oppstartsseminaret

Detaljer

Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, mob. 98413003. Til dette møtet er både faste- og varamedlemmar innkalla.

Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, mob. 98413003. Til dette møtet er både faste- og varamedlemmar innkalla. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 09.-11.12.2012 Tid: 16:00 på Sjøholt rutebilstasjon, Ørskog Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Åse Kristin Ask Bakke Leiar Asgeir Stavik Hustad Nestleiar Georg Michaelis

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Åse Kristin Ask Bakke Leiar Asgeir Stavik Hustad Nestleiar Georg Michaelis Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet 2012-2013 Møtestad: Rica Parken Hotell, Ålesund Dato: 21.- 23.04.2013 Tid: Kl. 17.00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Åse Kristin Ask Bakke Leiar

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes Møteprotokoll Utval: Ungdommens fylkesutval Møtestad: Nordhordaland, 4. etg, Fylkeshuset Dato: 05.11.2015 Tidspunkt: 09:30-16:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Reise: Møtes på rutebilstasjonen på Sjøholt måndag kl Alle må kome seg til Sjøholt på eige hand, og så køyrer vi i privatbilar derifrå.

Reise: Møtes på rutebilstasjonen på Sjøholt måndag kl Alle må kome seg til Sjøholt på eige hand, og så køyrer vi i privatbilar derifrå. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 13.10.2014 Tid: 12.00 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ingeborg Forseth, tlf 71 25 85 99/900 99 422 eller ingeborg.forseth@mrfylke.no,

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11:30 14:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 12/165 Løpenummer: 12/ Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 12/165 Løpenummer: 12/ Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 12/165 Løpenummer: 12/2858-3 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.04.2012 Tid: 11:30-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE:

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE: MØTEPROTOKOLL Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2016 Tid: 09:00-11:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.06.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall kan meldast til regine.bruteig@skodje.kommune.no Varamedlemmar møter etter

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Spelet varer om lag ein dobbeltime og kan enkelt setjast opp i klasserommet. Talet på spelarar bør vere minst ti elevar.

Spelet varer om lag ein dobbeltime og kan enkelt setjast opp i klasserommet. Talet på spelarar bør vere minst ti elevar. Lærarrettleiing Kva er b.stem? b.stem er ein digital læringsressurs for skuleklasser. Han er lagd opp som eit rollespel der klassa får rolla som ungdomsrådet i Snasen ein fiktiv, mellomstor norsk kommune.

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre.

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre. Til: Utsendingar til KS Sogn og Fjordane sitt konstituerande fylkesmøte 19. november 2015 Kommunane og Sogn og Fjordane fylkeskommune Dei politiske partia i Sogn og Fjordane Førde 29.09.2015 Vedrørande

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla, - jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla, - jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Ungdomsrådet Innkalling til møte i Ungdomsrådet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 06.06.2016 Kl.16:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla,

Detaljer

Rådgivar, internasjonal gruppe miljøkoordinator. Stilling. rådgivar

Rådgivar, internasjonal gruppe miljøkoordinator. Stilling. rådgivar Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet 2012-2013 Møtestad: Fylkeshuset, Molde Dato: 15-17.03.2013 Tid: 17:00 Faste medlemer som møtte: Åse Kristin Ask Bakke Asgeir Stavik Hustad Sjur August Waagbø Marte Emilie

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole Kva er TT- ordninga? Tilrettelagd transport for funksjonshemma (TT- ordninga) er eit

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Peter Bjørneset Hanna Nautvik Nesset. Nesleiar. Medlem

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Peter Bjørneset Hanna Nautvik Nesset. Nesleiar. Medlem Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 18.01.2017 Tid: 16:00 til 17:30 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Olve Eide Brattli Medlem Volda ungd. Ilja Elisabeth

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Lisa Follestad. Politisk fadder Ørsta Volda ungd.

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Lisa Follestad. Politisk fadder Ørsta Volda ungd. VOLDA KOMMUNE Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 18.05.2016 Tid: 16:10 til 18:30 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Lisa Follestad Leiar, Ørsta Volda

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: Hopen brygge, Smøla Dato: 11.03. 13.03.2016 Tid: 18.00 Protokoll nr: 2/2016. Faste medlemer som møtte:

Møteprotokoll. Møtestad: Hopen brygge, Smøla Dato: 11.03. 13.03.2016 Tid: 18.00 Protokoll nr: 2/2016. Faste medlemer som møtte: Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Hopen brygge, Smøla Dato: 11.03. 13.03.2016 Tid: 18.00 Protokoll nr: 2/2016 Faste medlemer som møtte: Even Hendseth Åse Kristin Bjørneraas Hopen Lasse Strand

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Sak 1 Konstituering. Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden. Godkjenning av innkalling

Sak 1 Konstituering. Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden. Godkjenning av innkalling Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Elev- og lærlingombod i HFK

Elev- og lærlingombod i HFK OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22610-3 Saksbehandlar: Laila Christin Kleppe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Y-nemnda 25.05.16 Utval for opplæring og helse 02.06.16 Fylkesutvalet 23.06.16

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høyring

Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høyring Fyresdal kommune Arkiv: Saksmappe: 2016/299-2 Saksbeh.: Ketil O. Kiland Dato: 16.02.2016 Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høyring Saksframlegg Utval

Detaljer

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område:

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2015 35299/2015 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Ung i Møre og Romsdal - rapport Bakgrunn Som eit ledd i UNG-programmet

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

Innkalling og sakspapir er dermed sendt ut innanfor dei fastsette fristane.

Innkalling og sakspapir er dermed sendt ut innanfor dei fastsette fristane. Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar SP

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar SP VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Ida Lunde Naalsund

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.04.2015 27706/2015 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 30.04.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015 Fylkesutvalet 27.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Oppfølging av tilsynet frå fylkesmannen

Oppfølging av tilsynet frå fylkesmannen rundskriv nr. 26/07 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Til rektorar ved alle vidaregåande skoler og ressurssentra i Møre og Romsdal Dato: 05.12.2007 MR 25012/2007/062 Ref: Fordeling av vaksenopplæringsmidlar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 01.10.2015 Tid: 16:30-00:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/15 15/739 Kommunestyre- og

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 040/2015 Kommunestyret PS 30.04.2015 Kommunestruktur

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 14:00 18:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer