Svangerskapslengde og termin har klinisk betydning for en rekke situasjoner:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svangerskapslengde og termin har klinisk betydning for en rekke situasjoner:"

Transkript

1 v Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/ Saksbehandler: Cecilie Sommerstad Dato: Helsedirektoratets anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet etter oppfølging av rapport fra «Uavhengig ekspertgruppe for vurdering av svangerskapsavbrudd» Vi viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 24. september 2013 angående oppfølging av rapporten Uavhengig ekspertgruppe for vurdering av svangerskapsavbrudd datert 8. april I det følgende gis det en redegjørelse for Helsedirektoratets vurderinger og tilbakemeldinger på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til oppfølging av rapporten. Fastsetting av svangerskapets varighet Helsedirektoratet har fått i oppdrag å vurdere hva som per dags dato er det mest presise og forskningsbaserte verktøyet for å beregne svangerskapets varighet og hvordan myndighetene kan sikre at dette verktøyet brukes i alle fagmiljøer. Bakgrunn Antall fødsler i Norge ligger på rundt per år. Det er i dag uenighet i fagmiljøene om hvilken metode som skal benyttes til beregning av svangerskapets varighet. To ulike ultralydbaserte metoder som beskrives nedenfor, er i bruk. Svangerskapslengde og termin har klinisk betydning for en rekke situasjoner: - Grense for selvbestemt abort (12 uker) - Valg av tidspunkt for prenatal diagnostikk - Definisjon av øvre grense for senabort (21 uker + 6 dager) - Nedre grense for intensivbehandling av ekstremt premature barn - Grense for å gi lungemodning Helsedirektoratet - Divisjon folkehelse Avdeling oppvekst og aldring Cecilie Sommerstad, tlf.: Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Org.nr.:

2 - Valg av forløsningsmetode ved prematuritet - Vurdering av vekstavvik - Fastsettelse av tidspunkt for forløsning med planlagt keisersnitt - Overtidige svangerskap tidspunkt for kontroll og vurdering av igangsetting av fødsel Geografiske variasjoner og systematiske feildateringer av termin må unngås. Helsedirektoratet vil anbefale at beregning av svangerskapets varighet og fødetermin utføres med samme metode over hele landet slik at kvinner sikres et likeverdig helsetilbud. Dette er spesielt viktig med tanke på abortlovgivningens bestemmelser for å sikre likhet for loven. I tillegg er det som nevnt ovenfor behandlinger knyttet til blant annet prematur fødsel og overtidige svangerskap hvor det er viktig med mest mulig presis terminbestemmelse for å sikre ensartet behandling etter standardiserte prosedyrer. Vurderinger av data fra Medisinsk fødselsregister vil også bli påvirket av at to forskjellige metoder for datering benyttes og at man i ettertid ikke kan skille ut hvilken metode som er brukt i de enkelte tilfellene. Dette har konsekvenser når en skal sammenlikne f eks dødelighet og sykelighet ved ekstrem prematuritet og resultater ved fødselsinduksjon rundt og særlig etter termin. Tidligere arbeid med vurdering av ulike metoder Anbefalinger ved overtidige svangerskap På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet vurderte en tverrfaglig gruppe (fødselsleger, jordmødre, barneleger) oppnevnt av Helsedirektoratet i 2011 nye anbefalinger for håndtering av overtidige svangerskap. Et av problemene ved denne vurderingen var at Norge brukte 2 ulike ultralydmetoder for terminbestemmelse som ga forskjellige terminer. Begge metoder ble drøftet med fagrepresentanter for utviklingen av metodene. Helsedirektoratets tverrfaglige gruppe var enstemmig i vedtaket om å foreslå én felles metode for terminbestemmelse i Norge. Anbefalinger i rapporten «Uavhengig ekspertgruppe for vurdering av svangerskapsavbrudd» Ekspertgruppen konkluderte ikke i sin rapport fra 2013 med hvilket verktøy som skulle benyttes, men anbefalte følgende: «Det mest presise og forskningsbaserte verktøyet for vurdering av svangerskapets varighet og termin bør til enhver tid anvendes.» Ultralydmetoder i bruk i Norge for bestemmelse av fødselstermin Hvor lenge et svangerskap varer, har man først fått tilnærmet sikker informasjon om etter omfattende analyser av data fra store fødselsregistre

3 Fødselsterminen skal i dag fastsettes på bakgrunn av rutinemessig ultralydundersøkelse i uke To ulike ultralydbaserte metoder er i bruk i Norge, henholdsvis «Terminhjulet» (1,2) og «esnurra» (3). Disse metodene baserer seg på ulike prediksjonsmodeller som gir forskjellig resultat (4). Dette fører f eks til at en gravid kvinne som søker senabort innenfor øvre grense (21 uker + 6 dager) kan få innvilget abort et sted, men avslag et annet sted, avhengig av hvilken metode som er lagt til grunn for beregning av svangerskapets varighet. Tilsvarende vil det resultere i forskjeller i hva som behandles som prematur fødsel eller overtidig svangerskap. Anslagsvis 70 % av norske gravide får terminen bestemt med metoden «esnurra» og 30 % med «Terminhjulet». 1. Terminhjulet er utviklet ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus i 2004(1). Man undersøkte et selektert utvalg av 650 kvinner med antatt sikker menstruasjonsdato. Fosteret ble ultralydundersøkt med måling av hodestørrelse (hodediameter) og lårbenslengde. Målingene ble brukt til å estimere en antatt dag for siste menstruasjon, og fødetermin beregnet som et fast antall dager (282) etter denne dagen. Dette kalles en indirekte prediksjon - en regresjon mellom ultralydmål på gitt dato og (antatt) dato for siste menstruasjon. 2. esnurra er utviklet ved Nasjonalt senter for fostermedisin (NSFM) i Trondheim i samarbeid med Seksjon for medisinsk informatikk ved UiO og Nasjonalt Folkehelseinstitutt i Oslo. Det er en videreutvikling av Snurra som ble introdusert i 1984 og som fram til 2005 var i nasjonalt bruk. Validering med ca gravide kvinner hadde vist at det forelå en systematisk feil (bias) i det nedre området av målingene gjort med Snurra. Utviklingen av esnurra hadde som formål å lage en bedre metode for prediksjon av fosteralder og termin til bruk på hele den norske populasjonen av gravide. esnurra er utviklet på bakgrunn av ca ultralydmålinger på gravide ved NSFM og metoden er dermed populasjonsbasert. I forhold til Terminhjulet som regner seg tilbake til siste menstruasjon og derfra beregner fødselsterminen, predikerer esnurra fødselsterminen direkte (direkte prediksjon) ved regresjon (kvantil regresjonsmetodikk) mellom ultralydmål på gitt dato og dato for spontan fødsel. Man kalkulerer derved gjenværende svangerskapstid etter utført ultralydmåling av hode og lårbein. esnurra er en populasjonsbasert metode som følger en stor fødepopulasjon, gjerne i størrelsesorden , gjennom et klinisk forløp

4 Validering av foreliggende metoder Helsedirektoratets målsetting har vært å følge opp anbefalingene i rapporten «Uavhengig ekspertgruppe for vurdering av svangerskapsavbrudd» hvor det uttales at det mest presise og forskningsbaserte verktøy til enhver tid bør anvendes. Helsedirektoratet ga høsten 2013 Kunnskapssenteret i oppdrag å vurdere presisjonen til ulike verktøy for å bestemme svangerskapets varighet og termin. Kunnskapssenteret fant at det var vanskelig å bruke tradisjonelle diagnostiske valideringsstudier da det ikke finnes noen referansestandard for terminfastsettelse. I sitt svar til Helsedirektoratet i juli 2014 konkluderte Kunnskapssenteret: Etter en helhetsvurdering virker det lite sannsynlig at en systematisk oversikt gjennomført i tråd med Kunnskapssenterets metodehåndbok vil bidra til å belyse problemstillingen utover det som allerede er kjent. Når Helsedirektoratet skal beslutte hvilken prediksjonsmodell som bør benyttes for å estimere svangerskapslengde og termin virker det følgelig rimelig å basere avgjørelsen på funnene som er presentert i Inger Øklands doktorgradsavhandling (5). Etter å ha hatt møte med Kunnskapssenteret og mottatt deres endelige konklusjon i brev, har Helsedirektoratet gjennomført en vurdering bygget på Kunnskapssenterets vurderinger og ytterligere foreliggende vitenskapelig dokumentasjon. Kunnskapssenteret påpekte at en valideringsstrategi er å sammenlikne egenskapene til aktuelle metoder gjennom målinger i samme populasjon. Øklands doktorgradsavhandling fra 2012 (5) gjorde blant annet dette ved å gjennomføre valideringsstudier av ulike prediksjonsmodeller. Studien gir et konkret grunnlag for å vurdere faktiske forskjeller mellom ulike metoder som er i bruk i Norge: Snurra (utfaset i 2007), Terminhjulet og esnurra. Norge ligger for tiden fremst i Europa hva angår populasjonsstudier knyttet til beregning av svangerskapets varighet. Nevnte doktorgradsstudie validerer de tre nevnte metodene. Metodene er validert på data fra 3 ulike geografiske regioner (Trondheim, Stavanger og Oppland), til sammen graviditeter. Jordmødrene som foretok ultralydmålingene hadde alle sin utdannelse fra NTNU i Trondheim og fikk samsvarende resultater alle tre steder. Den gamle Snurra fra 1984 viste systematiske feil (bias) med en median prediksjonsfeil mellom 2 og 4 dager i det nedre området av målingene. Når Terminhjulet ble brukt, fant man systematiske feil (bias) i prediksjonen av termin både før og etter uke 18. Gjennomsnittlig bias var ca. 2 dager, mest uttalt etter uke 18 opp mot 5 dager i den øvre del av måleområdet, tilsvarende uke 22. Resultatene var også her samsvarende for de tre geografiske populasjonene

5 Ved bruk av Terminhjulet kan ultralydtermin bli satt for tidlig, altså at fosteret vurderes til å være eldre enn det egentlig er. Bias for Terminhjulet gir samme type systematiske feil som gamle Snurra, bortsett fra at feilen her sitter i øvre del av måleområdet. Ved bruk at Terminhjulet blir relativt mange behandlet som overtidige uten at de faktisk er det. Grensen på 294 dager er grensen for overtid som ifølge Helsedirektoratets anbefalinger (2012) er grensen for når igangsettelse av fødsel senest bør være påbegynt ved ellers normale svangerskap. Ved bruk av esnurra sammenfaller prediktert termindato med medianen i den observerte fordeling av fødsler, uten nevneverdig systematisk bias. Dette resultatet gjelder hele måleområdet. Resultatene var også her helt samsvarende for de tre geografiske populasjonene. Metodene ble også validert med hensyn til presisjon for å predikere fosteralder. esnurra kom best ut av de tre metodene. Terminbestemmelse i andre land Land som Danmark og England har foreløpig ikke falt ned på en nasjonal metode for terminbestemmelse. Sverige har en nasjonal metode men vurderer å bytte. I flere land brukes fortsatt beregninger ved bruk av Naegeles regel (siste menstruasjon) og ultralydmetoder med målinger som sammenliknes med eldre tabeller av estimert fosteralder ved undersøkelsesdato. Metodene som brukes har i stor grad samme feil som Terminhjulet (6). Sundhedsstyrelsen i Danmark har etterspurt Norges anbefalinger med hensyn til overtidsproblematikken. Det er generelt interesse for Norges arbeid på dette området fra flere land. Flere land bruker i dag tidlig ultralyd (uke 10 14) der fosterlengde (CRL Crown Rump Length) måles og brukes for å bestemme graviditetens varighet og fødetermin. Tidlig ultralydundersøkelse har vært diskutert i Norge, men er ikke anbefalt som rutineundersøkelse av gravide. Dersom Norge i fremtiden ønsker å gå over til tidlig ultralyd, kan esnurras metodikk fortsatt brukes med CRL mål. Det skal bemerkes at den norske organiseringen hvor termin fastsettes etter rutinemessig ultralydundersøkelse i uke 17-19, utført av helsepersonell (jordmødre) med samme utdanning stort sett over hele landet, sikrer samsvarende resultater og kvalitetsmessig gode undersøkelser. Dette er også validert gjennom studier hvor populasjoner i 3 geografiske områder ble undersøkt og sammenliknet (5)

6 Norge ligger for tiden fremst i Europa hva angår populasjonsstudier, som gir mer korrekte resultater, for beregning av svangerskapets varighet. Det ansees derfor ikke hensiktsmessig å benytte metoder fra andre land. Konklusjon vedrørende anbefaling om felles nasjonal metode og verktøy Helsedirektoratets anbefalinger bygger på Øklands doktorgradsavhandling, en gjennomgang av de vitenskapelige studiene denne bygger på, dokumentasjon blant annet fra fagmiljøene ved Haukeland universitetssykehus i Bergen og Nasjonalt senter for fostermedisin i Trondheim, samt Kunnskapssenterets vurdering. Helsedirektoratet har tidligere arrangert et møte hvor fagmiljøene presenterte og diskuterte de ulike metodene. Direktoratet har også senere, ved ulike anledninger, vært i dialog med fagmiljøene om problemstillingene. Innspill fra utviklere av Terminhjulet og esnurra har vært mottatt under det aktuelle arbeidet. På bakgrunn av det ovenfor beskrevne har Helsedirektoratet kommet til at esnurra er den metoden som per i dag er det mest presise og forskningsbaserte verktøyet for vurdering av termin og gestasjonsalder, og som viser minst systematiske feil i prediksjon. Valideringsstudiene er gjort i en stor populasjon av gravide i tre ulike regioner i Norge (73409 kvinner).terminhjulet viser systematiske feil i nedre og øvre måleområdet som også er området nærmest grensen for senabort. Helsedirektoratet vil anbefale at esnurra velges som nasjonalt verktøy for å bestemme svangerskapets varighet og fødetermin. Bruk av én metode nasjonalt sikrer abortsøkende kvinner likhet for loven (unngår geografiske variasjoner), vil gi lik vurdering av prematuritet og entydig vurdering av overtidige svangerskap. Det kan tillegges at det nylig er laget nye referansekurver for symfyse-fundusmål (mål på livmorens vekst under graviditeten) i Norge. Disse kurvene er kalibrert ved bruk av esnurra og de samme statistiske beregningene er brukt som i esnurra (7). Økonomiske konsekvenser Helsedirektoratet kan ikke se at innføring av esnurra som nasjonalt verktøy vil få økonomiske konsekvenser av betydning. Den er lett tilgjengelig i form av et plasthjul og det finnes en åpent tilgjengelig webversjon (www.esnurra.no). Den finnes også som app for Android, iphone, ipad og flere - innstallert i over 90 land i tillegg til Norge. esnurra brukes allerede til terminbestemmelse hos 70 % av gravide. Etter å ha gjort tradisjonelle ultralydmålinger av hode og lårbein, kan dataene brukes i alle moderne ultralydmaskiner

7 Personalet som skal gjennomføre undersøkelsene har nødvendig utdannelse i dag. Hvordan sikre at esnurra brukes i alle fagmiljøer over hele landet Helsedirektoratet bes i oppdraget vurdere hvordan myndighetene kan sikre at anbefalt verktøy blir brukt i alle fagmiljøer. En rekke eksisterende faglige arenaer kan benyttes som informasjonskanaler: - Fagkurs og konferanser for gynekologer, jordmødre, fødeavdelinger mm - Utdanningskurs og klinisk opplæring for leger i spesialisering - I utdanningen av jordmødre - Fagmedisinske foreningers møter (Norsk gynekologisk forening og Norsk Barnelegeforening) Svangerskapsretningslinjene er for tiden under revisjon. Informasjon om bruk av ett nasjonalt verktøy til terminbestemmelse kan tas inn i disse retningslinjene. Videre kan de regionale helseforetakene informeres i de regelmessige kontaktmøtene som Helsedirektoratet har med fagdirektørene. Helsedirektoratet kan informere om at ett nasjonalt verktøy (esnurra) skal benyttes på sine nettsider. Verktøyet er som nevnt ovenfor lett tilgjengelig, også på web og som app. Helsedirektoratet vil avslutningsvis tillate seg å anbefale at departementet tilskriver aktuelle institusjoner og andre aktuelle instanser om at esnurra er valgt som nasjonalt verktøy til bestemmelse av svangerskapets varighet og termin

8 Reduksjon i antall primærnemnder På grunn av betydelige forskjeller i saksbehandlingspraksis ved de ulike primærnemndene, anbefaler ekspertgruppen å redusere antallet primærnemnder fra 35 1 til under 17. Helseog omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet om å drøfte dette forslaget med de regionale helseforetakene, og blant annet drøfte hvilke nemnder det eventuelt kan være aktuelt å legge ned og hvilke konsekvenser eventuelle nedleggelser kan få for kvinnene. I 2013 ble det utført aborter i Norge. 95,7 % (14 139) av disse abortene var selvbestemte aborter som ble utført før utgangen av 12. svangerskapsuke. De resterende 4,3% ble utført etter nemndsbehandling. Tre fjerdedeler av de nemndsbehandlede abortene ble utført før utgangen av svangerskapsuke Helsedirektoratet innkalte i mars 2014 fagdirektørene fra landets fire regionale helseforetak (RHF) til et møte for å diskutere forslaget om en reduksjon i antall primærnemnder og hvilke konsekvenser dette eventuelt vil få. Alle de fire RHFene var representert på møtet. Det var bred enighet blant deltagerne om at det både var mulig og ønskelig med en reduksjon i antallet primærnemnder for å øke volumet av saker per nemnd. På denne måten økes erfaringsgrunnlaget i nemnda, og helseforetaket vil lettere kunne sette av fast møtetid for de oppnevnte nemndsmedlemmene. Gode rutiner knyttet til nemndsarbeidet vil bli lettere å gjennomføre, og kvinnene sikres på denne måten en mest mulig likeverdig og kvalitetsmessig god behandling når nemnden skal fatte sitt vedtak. I etterkant av møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av et utvalg nemndsmedlemmer utpekt fra de fire regionale helseforetakene. Arbeidsgruppen hadde et møte med Helsedirektoratet den 9. april 2014 og drøftet hvilke kriterier som bør være oppfylt for at en nemnd kan arbeide kvalitetsmessig godt. Arbeidsgruppen bidro deretter i utarbeidelsen av en spørreundersøkelse som ble sendt alle landets primærnemnder. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge tilgjengelige ressurser og fagpersoner knyttet til nemndene/de enkelte helseforetakene. Tilgjengelig sosionomtjeneste, fostermedisiner, pediater og psykiatritjeneste har vært særskilt vektlagt. Det har også vært lagt vekt på rutiner rundt nemndsarbeidet og antallet saker behandlet i hver enkelt nemnd i Arbeidsgruppemedlemmene har vært tilgjengelige for rådføring gjennom hele den videre prosessen. Undersøkelsen ble besvart av 31 av 35 nemnder, og viser blant annet at hele 80 % av alle nemndbehandlede saker i 2013 ble behandlet i nemnder som Helsedirektoratet foreslår å opprettholde (se figur). Det er et stort spenn i antallet saker nemndene behandler, fra i løpet av Ekspertgruppen opererte med et antall primærnemnder på 34 i sin gjennomgang, men ved opptelling i 2014 finner vi 35 nemnder 2 Nasjonalt folkehelseinstitutt: Rapport om svangerskapsavbrudd fra Ibid

9 Nemndenes tilgang på relevant fagkompetanse Når det gjelder nemndenes tilgang på sosionomtjeneste, viste undersøkelsen at 64 % av nemndene som foreslås opprettholdt har sosionomtjeneste, mens dette bare er tilfellet for ca. 40 % av nemndene som foreslås lagt ned. Blant nemndene som har tilgjengelig sosionomtjeneste utarbeides det sosialrapport i ca. en fjerdedel av sakene. Tilgangen på fostermedisin og pediater varierer også; totalt opplyser 58 % av nemndene at de har tilgang til slikefagmiljøer i helseforetaket; 64% av de nemndene som man foreslår å opprettholde versus 53 % av dem man foreslår å legge ned. Over 80 % av nemndene opplyser at det finnes psykiater/psykiatritjeneste som kan gjøre en akutt vurdering av den abortsøkende kvinnens psykiske tilstand og eventuelt vurderefare for selvmord. Bare 65 % av alle primærnemnder opplyser at de har rutiner for oppfølging av kvinnen etter avslag i nemnd. Både hva slags oppfølging som blir gitt, og vurderingen av nødvendigheten av oppfølging, varierer mye fra nemnd til nemnd. Geografiske hensyn På bakgrunn av resultatene fra undersøkelsen, og anbefalinger fra de regionale helseforetakene, anbefaler Helsedirektoratet at antallet primærnemnder reduseres fra dagens 35 til 15. Arbeidsgruppen fra de regionale helseforetakene foreslo at det totale antallet primærnemnder burde reduseres til 12. Helsedirektoratets anbefaling bygger på en vurdering både av volumet av saker behandlet i de ulike nemndene, geografisk beliggenhet, reisemuligheter og bosetting, samt tilgjengelige ressurser knyttet til den enkelte nemnd. Omkring halvparten av Norges befolkning bor i opptaksområdet til Helse Sør-Øst. Helsedirektoratet foreslår derfor at 8 av de 15 nemndene plasseres i denne regionen

10 Helse Nord anbefalte at bare Tromsø burde opprettholdes som primærnemnd i region Nord. Dette med bakgrunn i at befolkningen i Helse-Nord ofte bruker fly ved behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. For mange av beboerne i regionen er Tromsø lettest tilgjengelig med fly. Helsedirektoratet ønsker imidlertid å opprettholde tre nemnder i region Nord på grunn av store geografiske avstander. Til tross for at det er få saker til behandling i Bodø og Kirkenes anbefaler Helsedirektoratet å opprettholde disse nemndene i tillegg til Tromsø. I vurderingen av hvorvidt man skulle anbefale Kirkenes eller Hammerfest som bestående nemnd, har antall flyavganger og værforhold, vært utslagsgivende. Det skal i tillegg bygges et nytt sykehus i Kirkenes, arbeidet er påbegynt. I opptaksområdene til Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst er det, i tillegg til tilgang på fagkompetanse, geografiske hensyn og antall saker per nemnd som har vært mest vektlagt i vurderingen av hvilke nemnder som man anbefaler skal bestå. Det er summen av de ulike faktorene som har vært lagt til grunn for anbefalingene, ikke enkeltfaktorer som for eksempel antall nemndbehandlede saker, som har vært utslagsgivende. Økt reisevei for noen av de abortsøkende kvinnene skal ikke ha konsekvenser for retten til å ha med seg ledsager til nemndsmøtet. Helsedirektoratet vil omtale rutiner for reisebestilling og dekning av utgifter i Håndbok for abortnemndsarbeid. Helsedirektoratet ønsker å understreke at en reduksjon i antallet primærnemnder ikke vil ha konsekvenser for antallet kvinneklinikker i landet. Antallet kvinneklinikker vil forbli det samme. Kvinner som søker om å få utført en abort etter utgangen av 12 svangerskapsuke skal ha mulighet for å terminere svangerskapet på samme sted som nemnden sitter, men vil også ut fra prinsippet om fritt sykehusvalg kunne velge å gjennomføre aborten på sitt hjemsykehus. Helseforetakene må legge til rette for at kvinnens rettigheter ivaretas gjennom hele prosessen. I tabellen nedenfor presenteres Helsedirektoratets anbefalinger om hvilke nemnder som bør opprettholdes, og hvilke som foreslås nedlagt. De fire regionale helseforetakene må selv vurdere hvordan de ønsker å fordele abortbegjæringer til de bestående nemndene i regionen. Administrasjonen i hver RHF må stå for tilretteleggingen av nemndsarbeidet og den endelige organiseringen og ressursfordelingen rundt nemndene. Helsedirektoratets anbefalinger er klare hva angår antall bestående nemnder i hver region, men er åpne for at RHFene kan gjøre en annen vurdering av hvilke nemnder som bør opprettholdes. Dette forutsatt at kvalitetskravene som omhandler geografisk tilgjengelighet for kvinnene, og tilgang på relevant fagkompetanse for nemndene, fortsatt er oppfylt

11 Nemnder som foreslås opprettholdt HELSE NORD Kirkenes Tromsø Bodø HELSE MIDT-NORGE Ålesund Trondheim HELSE VEST Bergen Stavanger HELSE SØR ØST Gjøvik Drammen AHUS Rikshospitalet Ullevål Fredrikstad Skien Kristiansand Nemnder som foreslås nedlagt HELSE NORD Hammerfest Vesterålen Lofoten Harstad Sandnessjøen (Mo i Rana og Mosjøen er sentralisert HELSE MIDT-NORGE til denne nemnden) Levanger Volda Molde Kristiansund Namsos HELSE VEST Førde Haugesund Stord (allerede sentralisert til Haugesund) HELSE SØR ØST Lillehammer Elverum Kongsvinger Bærum Ringerike Tønsberg Arendal

12 Bedre tilrettelegging av nemndsarbeidet Departementet har bedt Helsedirektoratet om å drøfte med de regionale helseforetakene hvordan sykehusene kan legge bedre til rette for nemndsarbeidet. Den uavhengige ekspertgruppen for vurdering av svangerskapsavbrudd ( ) anbefalte i sin rapport at sykehusene må legge bedre til rette for nemndsarbeidet gjennom høyere prioritering og bedre opplæring av nemndsmedlemmene. Ekspertgruppen mente også at den omfattende bruken av vararepresentanter må reduseres. Helsedirektoratet har drøftet problemstillingen med de fire regionale helseforetakene som stiller seg bak ekspertgruppens anbefalinger. Under arbeidsgruppens drøfting av beste praksis for nemndsarbeidet, kom det frem at det er til dels store forskjeller sykehusene i mellom når det gjelder sannsynligheten for at faste nemndsmedlemmer møter i nemnden. Noen sykehus opererer blant annet med et stort antall varamedlemmer (formelt eller uformelt oppnevnte). I Håndbok for abortnemndarbeid omtales betydningen av å begrense antall varamedlemmer: or sikre kvalitet, kontinuitet og ensartet etterlevelse av regelverket har Helseog omsorgsdepartementet i Rundskriv I-4/2006 presisert at antallet varamedlemmer bør begrenses. Det bør vanligvis oppnevnes ett personlig varemedlem for hvert av nemndas medlemmer. Varamedlemmene skal ha tilsvarende kvalifikasjoner som de faste nemndsmedlemmene. Betydningen av å begrense antallet varamedlemmer ble også presisert i et brev fra Helsedirektoratet datert 12. mars 2012 til landets sykehus med abortnemnd. Helsedirektoratet anbefaler at det avsettes fast møtetid for nemnden 1-2 dager per uke, avhengig av antallet saker som forventes å skulle behandles. Helsedirektoratet mener at fast møtetid i nemnden vil kunne bidra til å bedre kvaliteten på nemndsbehandlingen, fordi de faste nemndsmedlemmene vil ha avsatt tid til nemndsarbeidet, noe som vil bidra til et større erfaringsgrunnlag i nemnda, mer kontinuitet og en mer ensartet etterlevelse av regelverket. Helsedirektoratet vil også understreke at betydningen av opplæring og faglig oppdatering for nemndsmedlemmene er viktig. Helsedirektoratet arrangerer årlige nasjonale abortnemndskonferanser som er en viktig arena for opplæring, erfaringsoverføring og faglig oppdatering. Man anbefaler at helseforetakene legger til rette for at nemndsmedlemmene får delta på disse konferansene. Bedre kvalitet på nemndarbeidet er av stor betydning for å sikre at abortsøkende kvinner får likeverdige helsetjenester

13 For å legge bedre til rette for nemndarbeidet, anbefaler Helsedirektoratet at alle kvinner som begjærer svangerskapsavbrudd etter utgangen av 12. svangerskapsuke skal få tilbud om sosionomsamtale i forkant av møtet med nemnda. Dersom sosionom har hatt samtale med den abortsøkende kvinnen, anbefaler Helsedirektoratet at det skal utarbeides en sosialrapport som forelegges nemnden før behandling av saken. Dette mener både arbeidsgruppen og Helsedirektoratet vil bidra til at nemnda får saken bedre opplyst. Systematisk bruk av sosialrapport vil også sikre at kvinnen får anledning til å utdype alle relevante aspekter ved sin sak. Helsedirektoratet vil ta initiativ til at det utarbeides en mal for hvilke forhold som bør omtales i sosialrapporten. Rapporten skal sikre at alle relevante aspekter ved kvinnens situasjon er tilstrekkelig belyst. Samtlige av nemndene som i dag bruker sosialrapport som grunnlagsmateriale under nemndsbehandlingen, svarer at dette er nyttig. I Danmark stilles det krav om at det utarbeides en sosialrapport for alle kvinner som søker svangerskapsavbrudd via nemnd. Sosionomtjenesten skal benytte tolketjeneste i tråd med anbefalingene gitt i Håndbok for abortnemndarbeid og som også gjelder for abortnemndene. Det er viktig å presisere at sosialrapporten må oppbevares sammen med resten av kvinnens journal knyttet til søknaden om svangerskapsavbrudd, og at den ikke skal legges inn i den ordinære pasientjournalen. Dette er forhold som eventuelt vil bli omtalt i den reviderte Håndboken for abortnemndsarbeid. Høsten 2013 ble det oppnevnt en ny sentral klagenemnd for abortsaker ved OUS/Ullevål. I perioden 5. september 2013 til 4. september 2014 mottok klagenemnden 42 saker, hvorav 12 ble trukket før nemndsmøtet. Av de resterende 30 sakene ble 18 innvilget (60 %), mens 12 fikk avslag. Det er grunn til å anta at økt kompetanse og kontinuitet i primærnemndene vil bidra til at sakene som behandles blir bedre opplyst. En sak som eventuelt må oversendes til den sentrale klagenemnden etter avslag, og som er godt opplyst, vil være ressursbesparende tidsmessig og ikke minst bidra til å redusere ekstrabelastningen det er for kvinnen å måtte fortelle sin historie på nytt. Helsedirektoratet er via årlige samlinger for landets primærnemnder og klagenemnden kjent med at det er et forbedringspotensial i kommunikasjonen dem i mellom

14 Andre oppdrag til Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet om å omtale rutiner for en mer skånsom saksbehandling i Håndbok for abortnemndarbeid, for eksempel at kvinnen kan velge å ikke være til stede eller uttale seg, når nemnda behandler søknaden om abort der fosterets tilstand er uforenelig med liv. Håndbok for abortnemndsarbeid revideres kontinuerlig, men en ny versjon vil først foreligge når pågående forskriftsendringer og en eventuell reduksjon i antallet primærnemnder er avklart. Helsedirektoratet er enig i at kvinner som bærer fostre som kvalifiserer for diagnoser som er uforenelig med liv skal kunne slippe å møte i nemnd når søknaden om svangerskapsavbrudd behandles. Dette vil spesifiseres i håndboken. Det må allikevel understrekes at det ikke gis adgang til å unnta en sak fra nemndsbehandling når svangerskapet har passert uke 12 selv om kvinnen selv ikke må være fysisk til stede under nemndsmøtet. Helsedirektoratet anbefaler at alle kvinner tilbys samtale med sosionom i forbindelse med begjæring om abort etter uke 12. Når det gjelder kvinner som bærer alvorlig syke fostre, med tilstander som ansees som uforenlig med liv, skal disse tilbys samtale på lik linje med kvinner som begjærer abort på psykososial indikasjon. Det må understrekes at dette kun dreier seg om et tilbud, og at kravet til innholdet i sosialrapporten med henblikk på kvinnens totale livssituasjon ikke bør være av samme utdypende art når kvinnen bærer et alvorlig sykt foster/et foster som er uforenlig med liv. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet omtale kravet om likeverdige tjenester i Håndbok for abortnemndarbeid, blant annet veiledning om og konkrete eksempler på hva kravet innebærer ved kommunikasjonsutfordringer på grunn av kultur og språk. ikeverdige helsetjenester inneb rer at alle skal ha samme tilgang til tjenester av like god kvalitet. jenestene skal v re tilpasset den enkeltes behov. ikeverdige tjenester kan inneb re forskjellig behandling for unng diskriminering. et kan enkelte ganger være nødvendig med ekstra målrettet innsats i forhold til en gruppe, for eksempel på grunn av språkutfordringer. Helsedirektoratet er opptatt av at møtet med abortnemnden skal oppleves minst mulig belastende for kvinnen. Av den grunn mener vi at det bør stilles krav om at alle nemnder skal ha tilgang på sosionomtjeneste som de abortsøkende kvinnene kan benytte seg av både før og etter nemndsbehandling, og etter et eventuelt svangerskapsavbrudd. Likeledes skal nemndene kunne tilkalle psykiatritjeneste der kvinnene har behov for dette. En forsterkning rundt nemndsarbeidet med sosionomtjeneste og mulighet for psykiatrisk vurdering, vil være med på å sikre bedre ivaretagelse av kvinnen og samtidig styrke nemndens beslutningsgrunnlag når de skal fatte vedtak

15 Den uavhengige ekspertgruppen har foreslått at Klagenemnda bør kunne tilkalle kvalifisert bistand til kvinner som får avslag på svangerskapsavbrudd og som har behov for umiddelbar oppfølging. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet drøfte dette forslaget med de regionale helseforetakene. Klagenemnda har per i dag god tilgang på sosionomtjeneste, samt tilgang på psykiater, som kan gjøre en vurdering av kvinnen både før og etter vedtaket i nemnd. Det er vanlig at sosionomen som har snakket med kvinnen i forkant av nemndsbehandlingen også er den som har samtale med henne i etterkant, og spesielt ved avslag i nemnda. Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvensene av Helsedirektoratets anbefalinger er vanskelig å fremstille i eksakte kronebeløp. I forbindelse med en reduksjon i antall primærnemnder vil de regionale helseforetakene måtte omdisponere økonomiske midler og ressurser. Dette gjelder også Fylkesmennene som dekker kostnadene for nemndsmedlemmer utenfor helseforetaket. Ved en reduksjon fra 35 til 15 primærnemnder vil enkelte helseforetak innen regionen få færre oppgaver, mens andre får flere. En reduksjon av antall nemnder vil medføre at utgifter til fagpersonell reduseres, mens det kan bli økte reiseutgifter til de abortsøkende kvinnene. I forbindelse med Helsedirektoratets anbefaling om å tilby alle abortsøkende kvinner etter 12. svangerskapsuke en samtale med sosionom i forkant av nemndsmøtene, ble nemndenes tilgang på denne tjenesten kartlagt. 64 % av nemndene som foreslås opprettholdt opplyser i spørreundersøkelsen at de har sosionomtjeneste tilgjengelig. For de resterende nemndene må helseforetakene sikre tilstrekkelig ressurser til sosionomtjenesten, som medfører at denne tjenesten er tilgjengelig for kvinnene som søker nemnd. Avsluttende bemerkninger vedrørende reduksjon i antall primærnemnder og en bedre tilrettelegging av nemndsarbeidet. Helsedirektoratet ønsker å fremme bedre kvalitet gjennom hele prosessen omkring begjæring om svangerskapsavbrudd etter 12. svangerskapsuke. Helsedirektoratet mener at de fremlagte anbefalingene vil bidra til å sikre alle abortsøkende kvinner en likeverdig behandling. Anbefalingene vil også bidra til å styrke abortnemndene ved å legge bedre til rette for nemndsarbeidet

16 Referanser 1. Johnsen SL, Rasmussen S, Sollien R., Kiserud T. Fetal age assessment based on ultrasound head biometry and the effect of maternal and fetal factors. Acta Obstet Gynecol Scand 2004; 83(8): Johnsen SL, Rasmussen S, Sollien R, Kiserud T. Fetal age assessment based on femur length at weeks of gestation, and reference ranges for femur length to head circumference ratios. Acta Obstet Gynecol scand 2005; 84: Gjessing HK, Grøttum P, Eik-Nes SH. A direct method for ultrasound prediction of day of delivery: a new population based approach. Ultrasound Obstet Gynecol 2007; 30: Økland I, Nakling J, Gjessing HK, Grøttum P, Eik-Nes SH. Advantages of the population-based approach to pregnancy dating: results from ultrasound examinations. Ultrasound Obstet Gynecol 2012; 39: Økland I. Biases in second-trimester ultrasound dating related to prediction models and fetal measurements. Doctoral thesis, NTNU: Altman DG, Chitty LS. New charts for ultrasound dating of pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol 1997; 10 (3): Pay AS, Frøen JF, Staff AC, Jacobsson B, Gjessing HK. A new populationbased reference curve for symphysis-fundus height. Acta Obstet Gynecol Scand 2013; 92: Jukic AM, Baird DD, Weinberg CR, McConnaughey DR, Wilcox AJ. Length of human pregnancy and contributors to its natural variation. Hum Reprod, 2013; 28(10): Johnsen SL, Wilsgaard T, Rasmussen S, Hanson MA, Godfrey KM, Kiserud T. Fetal size in the second trimester is associated with the duration of pregnancy, small fetuses having longer pregnancies. BMC Pregnancy Childbirth 2008; 8: Ioannou C, Talbot K, Ohuma E, Sarris I, Villar J, Conde-Agudelo A, Papageorghiou AT. Systematic review of methodology used in ultrasound studies aimed at creating charts of fetal size. BJOG 2012; 119(12): Vennlig hilsen Knut-Inge Klepp e.f. divisjonsdirektør Cecilie Sommerstad seniorrådgiver Dokumentet er godkjent elektronisk

esnurra som nasjonalt verktøy for å bestemme svangerskapets varighet og fødetermin

esnurra som nasjonalt verktøy for å bestemme svangerskapets varighet og fødetermin v3.1-16.05.2014 Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: Vår ref.: 12/6746-24 Saksbehandler: Jens Grøgaard Dato: 10.12.2014 esnurra som nasjonalt verktøy for å bestemme svangerskapets varighet

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall primærnemnder) 1 Innhold 1 Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2 Bakgrunn... 3 2.1 Anbefaling fra

Detaljer

Vurdering av dagen praksis for abort etter 22. svangerskapsuke

Vurdering av dagen praksis for abort etter 22. svangerskapsuke v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 14/6378-8 Saksbehandler: Cecilie Sommerstad Dato: 29.10.2014 Vurdering av dagen praksis for abort etter

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i abortforskriften. Grensen for når abort kan innvilges ved vurdering av fosterets levedyktighet mv.

Høringsnotat. Forslag til endringer i abortforskriften. Grensen for når abort kan innvilges ved vurdering av fosterets levedyktighet mv. Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i abortforskriften. Grensen for når abort kan innvilges ved vurdering av fosterets levedyktighet mv. 1 Hovedinnhold Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14

Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Bent Høie KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14 Forskrift om endringer i forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften)

Detaljer

Overtid defineres som graviditet > 294 dager (= WHO definisjon).

Overtid defineres som graviditet > 294 dager (= WHO definisjon). Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Saksbehandler: JEGRO Vår ref.: 11/3542 Dato: 29.06.2012 Overtidige svangerskap - ulik håndtering i praksis Helsedirektoratet sendte 7. juli 2011

Detaljer

Godkjenning av bruk av Non-invasive prenatal testing (NIPT) for påvisning av trisomi 13, 18 og 21

Godkjenning av bruk av Non-invasive prenatal testing (NIPT) for påvisning av trisomi 13, 18 og 21 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/48-01.03.2017 Godkjenning av bruk av Non-invasive prenatal testing (NIPT) for påvisning av trisomi 13, 18 og 21 Helse- og omsorgsdepartementet viser til Universitetssykehuset

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Deres ref: Vårref: Saksbehandler: Dato: 2017/ /2017 Heidi Frances Thornhill

Deres ref: Vårref: Saksbehandler: Dato: 2017/ /2017 Heidi Frances Thornhill s HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus \VST1 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vårref: Saksbehandler: Dato: 2017/2302-52048/2017 Heidi Frances Thornhill 24.05.2017

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15*

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15* Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15* Marta Ebbing Avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre Bergen, 29. oktober 2015 *Til og med 24. september 2015 Takk til Fødeinstitusjonene

Detaljer

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet "Vold og seksuelle overgrep mot gravide"

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet Vold og seksuelle overgrep mot gravide v2.1-18.03.2013 HERE Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 13/10865-1 Saksbehandler: Kjersti Kellner Dato: 20.12.2013 Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

Detaljer

Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn

Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn Møtesaksnummer 25/15 Saksnummer 14/00194 Dato 27. april 2015 Kontaktperson Nina Bachke Sak Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn Rådets tidligere behandling Denne saken er foreslått til behandling

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2016*

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2016* Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2016* Marta Ebbing Fagdirektør helseregistre, Helsedata og digitalisering Bergen, 20. oktober 2016 * Ut august 2016 Takk til Fødeinstitusjonene Fagrådet

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Sosial og helsedirektoratet. Bjørn Inge Larsen Direktør

Sosial og helsedirektoratet. Bjørn Inge Larsen Direktør IS-23/2004 Veiledende retningslinjer for bruk av ultralyd i svangerskapet Bruk av ultralyd i den alminnelige svangerskapsomsorgen og i forbindelse med fosterdiagnostikk 2 Forord Den 1. januar 2005 trer

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse

Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse Anne-Karin Vik, Oslo universitetssykehus Trine Bathen, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser Nordisk seminar: Et

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Helse Nord RHF. Postboks 1445 8038 BODØ. Informasjon om zikavirusinfeksjoner og fare for mikrokefali

Helse Nord RHF. Postboks 1445 8038 BODØ. Informasjon om zikavirusinfeksjoner og fare for mikrokefali v4-29.07.2015 Helse Nord RHF Postboks 1445 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 16/3592-1 Saksbehandler: Svein Høegh Henrichsen Dato: 05.02.2016 Informasjon om zikavirusinfeksjoner og fare for mikrokefali Følgende

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Fosterbiometri. Ref. nr.: Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato Side 1 av 33 Bedriftsnavn: Helse Bergen

Fosterbiometri. Ref. nr.: Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato Side 1 av 33 Bedriftsnavn: Helse Bergen Fosterbiometri Kategori: Pasientbehandling somatikk Gyldig fra: 20.01.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Kvinneklinikken Versjon: 3.02 Prosedyre Dok. Eier: Macsali, Ferenc Dok. ansvarlig:

Detaljer

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 21971935 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/6520 Vår ref.:

Detaljer

Invitasjon til høring på revisjon av Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose

Invitasjon til høring på revisjon av Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20453182 Den norske legeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 14/1065-30

Detaljer

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: Saksbehandler: VEN Vår ref.: 11/5628 Dato: 25.10.2011 Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Plan for kompetansespredning 2016 Nasjonal behandlingstjeneste for nyfødtscreening Barneklinikken, OUS

Plan for kompetansespredning 2016 Nasjonal behandlingstjeneste for nyfødtscreening Barneklinikken, OUS Plan for kompetansespredning 2016 Nasjonal behandlingstjeneste for nyfødtscreening Barneklinikken, OUS Nyfødtscreeningen www.oslo universitetssykehus.no/nyfodtscreeningen 1 Innledning Nyfødtscreeningen

Detaljer

Svangerskapsdatering Håkon K. Gjessing

Svangerskapsdatering Håkon K. Gjessing Norsk Epidemiologi 2017; 27 (1-2): 13-18. doi: 10.5324/nje.v27i1-2.2397 13 Svangerskapsdatering Håkon K. Gjessing Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin,

Detaljer

Svangerskapsalder og fostervekst. Synnøve Lian Johnsen Seksjonsoverlege, dr. med. Seksjon for fostermedisin og ultralyd

Svangerskapsalder og fostervekst. Synnøve Lian Johnsen Seksjonsoverlege, dr. med. Seksjon for fostermedisin og ultralyd Svangerskapsalder og fostervekst Synnøve Lian Johnsen Seksjonsoverlege, dr. med. Seksjon for fostermedisin og ultralyd Svangerskapsalder Vekst Doppler Senabort Prematuritet Overtid Forventet fødsel/termin

Detaljer

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN Oppsummering fra presentasjon på MFR seminar for fødeinstitusjonene i Bergen 17.11 2010 Stein Emil Vollset, avdelingsdirektør, Medisinsk fødselsregister,

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011.

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011. ij Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref.: Saksbehandler: KSG Vår ref.: 11/192 Dato: 08.04.2011 Høringsuttalelse fra Helsedirektoratet - Forslag til endringer i forskrift om genetisk

Detaljer

Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utreding og behandling av spiseforstyrrelser sendes med dette på høring.

Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utreding og behandling av spiseforstyrrelser sendes med dette på høring. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 19727843 HELSE MIDT-NORGE RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 16/32343-1 Saksbehandler:

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Forskning, eksperimentell, utprøvende og etablert behandling - noen oppsummeringer

Forskning, eksperimentell, utprøvende og etablert behandling - noen oppsummeringer Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Deres ref.: Saksbehandler: MSJ Vår ref.: 08/6731 Dato: 31.03.2009 Forskning, eksperimentell, utprøvende og etablert behandling - noen oppsummeringer Helse- og

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Oppfølging av vekst og estimering av

Oppfølging av vekst og estimering av Nasjonalt senter for fostermedisin - St. Olavs hospital - Trondheim esnurra Vekst - Metodebeskrivelse Oppfølging av vekst og estimering av fostervekt er viktige deler av esnurrasystemet. Vi beskriver her

Detaljer

Forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) - Lovdata

Forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) - Lovdata Forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) Dato FOR-2001-06-15-635 Departement Helse- og omsorgsdepartementet Publisert I 2001 hefte 8 (Merknader) Ikrafttredelse 01.09.2001 Sist endret FOR-2014-12-05-1510

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Rapport om svangerskapsavbrudd for Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)

Rapport om svangerskapsavbrudd for Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) 2013 Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012 Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012 Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) 2 Utgitt av

Detaljer

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m.

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m. v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 13/5822-8 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 21.10.2013 Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Detaljer

Høring: NOU 2016:16 - Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

Høring: NOU 2016:16 - Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 21500822 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/2961-9 Vår

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling April 2012 Perinatalmedisinsk nettverk????? Neonatalprogrammet Krise Stortinget Formål Strukturert, prospektiv innsamling av nasjonale data omkring nyfødte

Detaljer

Vdr. lovanvendelse ved bruk av epilepsialarmen overfor psykisk utviklingshemmede

Vdr. lovanvendelse ved bruk av epilepsialarmen overfor psykisk utviklingshemmede Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 HAMAR Deres ref.: Saksbehandler: SKU Vår ref.: 09/5713 Dato: 19.10.2009 Vdr. lovanvendelse ved bruk av epilepsialarmen overfor psykisk utviklingshemmede Det vises

Detaljer

Tidlig ultralyd. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Tidlig ultralyd. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten, 5. desember 2011 Tidlig ultralyd Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak Møtesaksnummer 28/08 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Oppdatering av tidligere saker Dette notatet gir en oppdatering og status for saker som er behandlet i Rådet.

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1651-13.06.2016 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven - krav til informasjon til nyhenviste pasienter Departementet ønsker med dette brevet å informere om

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger Høringsinnspill: Vennligst benytt skjema under (både til generelle kommentarer

Detaljer

Rapport Uavhengig ekspertgruppe for vurdering av svangerskapsavbrudd

Rapport Uavhengig ekspertgruppe for vurdering av svangerskapsavbrudd Rapport Uavhengig ekspertgruppe for vurdering av svangerskapsavbrudd Oslo 8. april 2013 Forord Abortloven legger opp til en avveining mellom to ulike hensyn kvinnens rett til å bestemme over sin egen kropp

Detaljer

Oppfølging av turnusordningen for leger - oppdrag om vurdering av antall turnusstillinger

Oppfølging av turnusordningen for leger - oppdrag om vurdering av antall turnusstillinger v2.2-18.03.2013 HERE Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 13/3622-18 Saksbehandler: Anne Grethe Slåtten Dato: 27.01.2014 offl. 15 3. ledd Oppfølging av turnusordningen

Detaljer

Kap. 4 Ultralydundersøkelser i den alminnelige svangerskapsomsorgen

Kap. 4 Ultralydundersøkelser i den alminnelige svangerskapsomsorgen Kap. 4 Ultralydundersøkelser i den alminnelige svangerskapsomsorgen Jørg Kessler (jorg.kessler@helse-bergen.no) Ganesh Acharya Guttorm Haugen Harm-Gerd Blaas Anbefalinger Vi anbefaler rutineundersøkelse

Detaljer

Kap. 4 Ultralydundersøkelser i den alminnelige svangerskapsomsorgen

Kap. 4 Ultralydundersøkelser i den alminnelige svangerskapsomsorgen Kap. 4 Ultralydundersøkelser i den alminnelige svangerskapsomsorgen Jørg Kessler (jorg.kessler@helse-bergen.no) Ganesh Acharya Guttorm Haugen Harm-Gerd Blaas Anbefalinger Vi anbefaler rutineundersøkelse

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1 og felles kompetansemoduler del 1-3.

Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1 og felles kompetansemoduler del 1-3. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Forslag til vedtak: 1. Regional plan

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 22.09.2014 Møtested:

Detaljer

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/4846-2.10.2015 Spørsmål om plikt til å bistå pasienter med administrering av legemidler som pasientene på egen hånd har finansiert 1. Innledning Det har i media vært

Detaljer

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn Cathrine Ebbing Seksjon for fostermedisin, Kvinneklinikken Haukeland Universitetssykehus Kasuistikk 2. gangs fødende Assistert befruktning, tvillingsvangerskap

Detaljer

Høring om fritt rehabiliteringsvalg - Helsedirektoratets høringssvar

Høring om fritt rehabiliteringsvalg - Helsedirektoratets høringssvar v4-29.07.2015 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/7402-4 Saksbehandler: Bjørnar Alexander Andreassen Dato: 22.09.2015 Høring om fritt rehabiliteringsvalg

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013 v2.2-18.03.2013 Til kommuner som har søkt tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 2013 Deres ref.: Vår ref.: 13/4018-1 Saksbehandler: Thorstein Ouren Dato: 26.04.2013 Tilskudd til etablering og drift

Detaljer

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Linn Gros/Jon Tomas Finnsson Bodø, 9.12.2015 Styresak 143-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag

Detaljer

Høring av læringsmål for de medisinske spesialitetene

Høring av læringsmål for de medisinske spesialitetene v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20899884 HELSE MIDT-NORGE RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 16/35876-4 Saksbehandler:

Detaljer

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud Deres ref.: Saksbehandler: EBL Vår ref.: 10/6724 Dato: 07.12.2010 Veileder for kommunale frisklivssentraler

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 92/08 Sluttrapport, eierstrategi 2010, syke barn Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 25.09.2008 92/08 Saksbeh: Svanhild Jenssen Arkivkode:

Detaljer

Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017

Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017 Helse Vest RHF Postboks 303 Forus 4066 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 16/742 02.01.2017 Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017 Vi viser til søknader om godkjenning av nye nasjonale tjenester

Detaljer

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG Møtesaksnummer 04/10 Saksnummer 09/41 Dato 15. januar 2010 Kontaktperson Kristin Skutle Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Høringsuttalelse - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker m.m.

Høringsuttalelse - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker m.m. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 12/4879 Vår ref.: 12/10040-2 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 29.01.2013 Høringsuttalelse - Styrking av pasienters, brukeres

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 14/4391- Vår ref.: 14/10075-7 Saksbehandler: Elisabeth Olafsen Dato: 08.01.2015 Høringsuttalelse - Forslag til ny

Detaljer

Høringsbrev - Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes

Høringsbrev - Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Verden 18088614 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 16/12430-1 Saksbehandler: Ingvild Felling Meyer Dato: 21.04.2016

Detaljer

Evaluering av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjeneste 2011

Evaluering av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjeneste 2011 ij Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: ARL Vår ref.: 11/4650 Dato: 16.05.2012 Evaluering av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjeneste

Detaljer

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.6.2006 200300249-217 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 45-2006 REGIONALT

Detaljer

Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord

Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Anca Heyd, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 122-2012 Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord Formål/sammendrag Helse Nord RHF har med bakgrunn

Detaljer

Møtesaksnummer 41/15. Saksnummer 14/00194. Dato 3. november 2015. Kontaktperson Nina Bachke. Sak

Møtesaksnummer 41/15. Saksnummer 14/00194. Dato 3. november 2015. Kontaktperson Nina Bachke. Sak Møtesaksnummer 41/15 Saksnummer 14/00194 Dato 3. november 2015 Kontaktperson Nina Bachke Sak Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn spørreundersøkelse blant landets nyfødt- og fødeavdelinger

Detaljer

Avklaring av spørsmål knyttet til overføring av pasient, jf. psykisk helsevernloven (phvl.) 4-10

Avklaring av spørsmål knyttet til overføring av pasient, jf. psykisk helsevernloven (phvl.) 4-10 Deres ref: Saksbehandler: VHE Vår ref: 06/1965-7 Dato: 03.10.2007 Avklaring av spørsmål knyttet til overføring av pasient, jf. psykisk helsevernloven (phvl.) 4-10 Sosial- og helsedirektoratet viser til

Detaljer

Forslag til helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg i Midt-Norge

Forslag til helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg i Midt-Norge Forslag til helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg i Midt-Norge 2011-2014 Sammendrag: Planen om helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg beskriver grunnlaget for et helsefaglig

Detaljer

Vurderingen refusjon for bittskinne er for tiden til behandling i Helsedirektoratet.

Vurderingen refusjon for bittskinne er for tiden til behandling i Helsedirektoratet. Møtesaksnummer 17/09 Saksnummer 09/41 Dato 31. mars 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppdatering av saker tidligere behandlet av Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven

Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Oslo 20. nov 2015 Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven Norges

Detaljer