Årsmelding 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012"

Transkript

1 Årsmelding 2012

2 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe grenser mellom grunnforskning og anvendt forskning. Målet er å frambringe kunnskap og forståelse på områder som er viktige for samfunnsutviklingen og arbeide i nær tilknytning til den internasjonale forskningsfronten. Ann-Helén Bay er direktør. Forskningen er organisert i tre grupper: Arbeid og velferd Forskningsleder Pål Schøne Likestilling, inkludering, migrasjon Forskningsleder Mari Teigen Politikk, demokrati, sivilsamfunn Forskningsleder Bernard Enjolras Arbeidsforskningen gir innsikt i arbeids markedets virkemåte med vekt på arbeidstakeres og arbeidsgiveres atferd og fordelingen av goder og ulemper som skjer gjennom yrkesaktivitet. Velferdsforskningen studerer drivkrefter for utviklingen av velferdspolitikken, velferdspolitiske tiltak og virkninger av denne politikken på individnivå og på samfunnet som helhet. Likestillingsforskningen inkluderer problem stillinger knyttet til arbeidsliv og familierelasjoner og virkningene mellom disse, samt likestilling og velferd som politikkområder. Migrasjonsforskningen omfatter politikk- og regelutvikling på innvandringsfeltet, innvandreres deltakelse i arbeid, utdanning og samfunnsliv, samt transnasjonale fellesskap. Forskning på valg og demokrati analyserer samspillet mellom aktører og institusjoner i representative demokratier, med særlig vekt på nye former for politisk deltakelse, engasjement og innflytelse. Sivilsamfunnsforskningen dreier seg om medborgernes engasjement i frivillige organisasjoner og i det offentlige rom. Viktige temaer er sosial kapital og engasjement, digitale medier, organisasjonenes roller og frivillighet som politikkområde. 3

3 Årsmelding : Kontinuitet og fornyelse Vår virksomhetsidé, forankret i strategien for , er å være en møteplass for for deling av innhold på sosiale medier. Vi har også intensivert formidlingen gjennom seminarer, staten, det andre tar for seg utkontraktering av velferdsgoder. 4 grunnforskning og anvendt forskning. konferanser og tradisjonelle media. Sosiale medier er etablert som et Kombinasjonen følger av et mål som har I 2012 har vi videreutviklet og fornyet våre forsknings tema. Det er et relativt nytt og samfunnsmessig 5 ligget fast siden instituttet ble grunnlagt i 1950: Å frambringe akademisk kunnskap på områder som er viktige for samfunnsutviklingen. Hvor radikal denne ambisjonen var på 1950-tallet er vanskelig å ta innover seg. Det er også en krevende ambisjon å realisere, men vi har vist at den er bærekraftig. For at samfunnsforskning skal bidra til å utvikle samfunnet, må den være original, uavhengig og tuftet på kvalitet. Et institutt som skal være relevant for samfunnet må speile sin samtid. Forskningstemaene må svare på dagens utfordringer og forskningen må formidles på en måte som når ut til allmennheten. Det har i løpet av 2012 blitt nedlagt en stor innsats for å tilpasse virksomheten til nye forventninger om formidling. Vi har lagt om vår nettside. Den er nå blant annet bedre tilrettelagt tradisjonelle forskningstemaer. Instituttet fikk på nyåret 2013 ansvar for å etablere et nasjonalt kjernemiljø for kjønnslikestillingsforskning. Sammen med forskere fra Universitetet i Oslo skal instituttet skape et forskningsprogram med spisskompetanse innenfor likestilling, kjønns- og arbeidslivsforskning. Valgforskningen, et annet av instituttets kjernetema, har i tillegg til studier av stortingsvalg og lokalvalg gjennomført en rekke evalueringer av forsøk med nye valgordninger: Stemmerett for 16-åringer, e-valg og kirkevalg. Videre har vi forsterket vår forskningsinnsats på velferd. Forskningen på arbeidsliv inneholder i økende grad studier av de offentlige inntektssikringsordningene, og velferdspolitikk utgjør nå en betydelig del av porteføljen. To nye prosjekter ble startet opp i Det ene undersøker rikdommens betydning for velferdsav viktig felt. Vår interesse springer ut vår mangeårige forskning på sivilsamfunn og politisk deltakelse. Ved å gjøre sosiale medier til et forskningsobjekt, får vi ny kunnskap om deltakelse og inkludering i politikk og samfunnsliv. I strategien er det også et mål å profesjonalisere og effektivisere administrasjon og infrastruktur. Målet er blant annet fulgt opp gjennom innføring av nytt regnskaps- og prosjektstyringssystem. Gjennom tematisk fornyelse og nye kommunikasjons- og styringsverktøy, bidrar vi til å styrke og bevare instituttets posisjon som en sentral leverandør av forskningsbasert kunnskap for et bedre samfunn. Ann-Helén Bay

4 Årsmelding 2012 styrets beretning På bildet: Bakerst, fra venstre: Anniken Hagelund, Halvor Mehlum, Axel West Pedersen, Marianne Seip, Anne Kari Lande Hasle, Espen Ytreberg, Ann Helén Bay og Eivind Smith. Forskning og formidling er kjernevirksomheten for fire større konferanser som ble arrangert prosjekter ledet av instituttets forskere, deltar huser instituttets kontorer samt noen utleide til Institutt for samfunnsforskning. eksternt. I tillegg kommer skriftlig populærviten stipendiatene i den organiserte doktorgrads kontorer. 6 Vi skal produsere samfunnsmessig relevant skapelig formidling i ulike fora, blant annet gjennom 19 kronikker og artikler i norske aviser. Instiessen for våre forskningsfelt blant studenter samlet arbeidsmengde. Skader eller ulykker i forutdanningen ved universitetet. For å øke inter Sykefraværet i 2012 var 3,2 prosent av forskning av høy kvalitet og sørge for at 7 resultatene av innsatsen når ut til ulike deler av samfunnet. Instituttet har en variert portefølje, fra store og langsiktige prosjekter til korte og mer tematisk avgrensede prosjekter. I 2012 har vi lagt ned en betydelig innsats for å formidle fra forskningen, både i form av akademisk meritterende arbeider og populærvitenskapelig formidling. «Samfunn» var temaet for Forskningsdagene 2012, og i den forbindelse deltok vi med to svært godt besøkte arrangementer på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementene fikk fram bredden i vår forskning. «Har rosetoget gått?» presenterte funn fra en oppfølgingsstudie etter terrorangrepene 22. juli, mens «Finanskrise og velferdspolitikken» diskuterte hvordan velferdspolitikken kan endres som følge av trangere økonomiske tider. Instituttets forskere har vært forfattere, medforfattere eller redaktører av seks bøker og 62 vitenskapelige artikler i Artiklene er publisert i norske og internasjonale tidsskrifter eller i antologier. Det ble avholdt 19 seminarer i egen regi, og instituttets forskere hadde ansvar tuttet utgir i samarbeid med Universitetsforlaget har vi innført en ordning med masterstipend. To bindelse med arbeidet er ikke konstatert. Det er to tidsskrift, Tidsskrift for Samfunnsforskning mastergradsstudenter ble tildelt stipend i ikke noe i instituttets virksomhet som forurenser med fire hefter pr. år og Søkelys på arbeidslivet Det ble utført 48 årsverk i 2012, hvorav det ytre miljø. med tre hefter pr. år. 37 forskerårsverk. Per 31. desember 2012 var Den samlede omsetningen i 2012 var på Dagens forskningsformidling foregår i stadig 61 medarbeidere ansatt ved instituttet. 49 var kroner Årsresultatet viser et over større grad elektronisk. Instituttet har i løpet ansatt i vitenskapelige stillinger, hvorav 7 i biskudd på kroner Overskuddet blir lagt av året lagt om sine hjemmesider. I tillegg til en ny stillinger. Forskerstaben fordeler seg på 53 til instituttets egenkapital. visuell profil, er sidene betydelig omstrukturert prosent kvinner og 47 prosent menn. Administrasjonen Instituttets økonomi er solid, og forut for å få fram forskningsaktiviteten vår. Hjemmesidene teller 75 prosent kvinner og 25 prosent setningene for fortsatt drift er etter styrets har også fått temaspesifikke blogger menn. Instituttet eier Munthes gate 31 / Fuglehauggaten oppfatning til stede. som sikrer løpende kontakt med og formidling til 6 med påstående bygningsmasse, som omverden. Økonomistyring er en viktig og utfordrende oppgave for et moderne forskningsinstitutt. Det foregår en løpende profesjonalisering av disse funksjonene ved instituttet. I løpet av året har vi innført et nytt regnskaps og prosjektoppfølgingssystem: Oslo, 4. mars 2013 InstiPro. Systemet er utviklet på oppdrag av, og i samarbeid mellom, flere norske forskningsinstitutter. Instituttet spiller en viktig rolle i utdan Eivind Smith Anne Kari Lande Hasle Marianne Seip Halvor Mehlum ning av forskere. I 2012 var ni stipendiater tilsatt Styreleder Styremedlem Vara for Tønnesson Styremedlem ved instituttet, hvorav én disputerte i løpet av året. Stipendiatene utgjør et viktig bindeledd til Espen Ytreberg Anniken Hagelund Axel West Pedersen Ann Helén Bay universitetssektoren. I tillegg til å være tilknyttet Styremedlem Styremedlem Styremedlem Direktør

5 Årsmelding 2012 Nøkkeltall nøkkeltall inntekter Den høye andelen prosjekter finansiert av Norges forskningsråd understreker instituttets sentrale akademiske stilling på sine fagområder. Vår grunnbevilgning økte noe i 2012, men følger ikke prisstigningen. Blant departementene er Kulturdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet våre største oppdragsgivere. 9 2% 1% 2% 16% Norges forskningsråd, grunnbevilgning 16% Norges forskningsråd, prosjekter 50% 29% Departementer og direktorater 29% Andre oppdragsgivere 2% Internasjonal finansiering 1% 50% Leieinntekter 2%

6 Nøkkeltall regnskap - utdrag Balanse pr Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter og bygninger Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Resultatregnskap pr Sum anleggsmidler Driftsinntekter og driftskostnader Hele kroner Hele kroner Omløpsmidler 11 Fordringer Grunnbevilgning Kundefordringer Prosjekter Andre fordringer Annen driftsinntekt Sum fordringer Sum driftsinntekter Bankinnskudd Lønnskostnader m.m Avskrivning på bygninger, tomter og driftsmidler Sum omløpsmidler Prosjekt og driftskostnader Sum driftskostnader Sum eiendeler Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Skattekostnad på formue Årsresultat Overføringer Avsatt til driftsfond Sum overføringer Egenkapital og gjeld Egenkapital Grunnkapital Driftsfond Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

7 Nøkkeltall Årsmelding 2012 publisering 2012 om virksomheten 12 Instituttets forskningsresultater formidles gjennom vitenskapelige artikler, bøker, egen rapportserie, kronikker og populærvitenskapelige artikler. Forskerne formidler også gjennom Twitter, Facebook og andre sosiale nettverk. 4% 4% 12% 40% Vitenskapelige artikler i antologier eller tidsskrifter med referee 40% Vitenskapelige monografier 1% Vitenskapelige foredrag/poster 39% Rapporter i egen rapportserie 4% 39% Rapporter i ekstern rapportserie 4% Kronikker og andre artikler 12% 1% En fullstendig oversikt over våre publikasjoner finnes på Institutt for samfunnsforskning leverte ingen konfidensielle sluttrapporter til oppdragsgivere i 2012.

8 Om virksomheten arbeid og velferd På bildet Bakerst, fra venstre: Kjersti Misje Østbakken, Kristine von Simson, Henning Finseraas, Erling Barth, Harald Dale-Olsen, Marianne Røed, Inés Hardoy og Pål Schøne (forskningsleder). Ikke tilstede Idunn Brekke. I 2012 har forskningen til gruppen Arbeid kompenseres utover seks ganger folketrygdens Inés Hardoy, Knut Røed og Elisabeth Fevang ved nativene i arbeidsmarkedet er bedre i gode enn og velferd vært rettet mot flere temaer, grunnbeløp. Dette gjelder imidlertid bare ansatte Frischsenteret har studert betydningen av økonomiske i dårlige tider. Et annet tema på dette prosjektet 14 insentiver for personer på attføring. De har vært sammenhengen mellom innvandring og felles for dem er at de er knyttet til arbeidsmarkedet. Et stort prosjekt som har studert Kvinnelige arbeidstakere reagerer i liten grad finner at økonomiske insentiver øker sannsynlig innfødtes utdanningsvalg i videre gående skole. med prestasjonslønn, som akkord og kommisjon. 15 husholdningers tilpasning til arbeidsmarkedet på nivået til den offentlige sykelønnen. Kutt i heten for retur til ordinær sysselsetting. Resul Marianne Røed og Pål Schøne viser i en studie er i ferd med å bli sluttført. Vi offentlig sykelønn behøver derfor ikke å gi mindre tatene viser også at sannsynligheten for jobb for at økt innvandring til Bygg- og anleggs næringen har blant annet undersøkt betydningen av sykefravær for alle. denne gruppen som i utgangspunktet står et reduserer sannsynligheten for at ungdommer i billigere barnehage for mødres arbeidsdeltakelse, stykke utenfor det ordinære arbeidsmarkedet Norge velger denne studieretningen på og hvordan husholdninger rea- Forskning på inkludering og ekskludering påvirkes av nivået på den lokale etterspørselen i videregående skole. gerer når de blir rammet av arbeids ledighet. Vi har i en årrekke vært opptatt av inkludering arbeidsmarkedet. Videre har flere prosjekter analysert og ekskludering på arbeidsmarkedet. Flere Husholdning og familieøkonomi sykefravær langs ulike dimensjoner, som for av forskerne er inkludert i prosjektet Trygd i Utdanningsforskning Studier av husholdning og familieøkonomi har i eksempel kjønnsforskjeller i sykefravær. kontekst Rettferdighet, Effektivitet, Fordeling Analyser av utdanning, og problemstillinger i flere år vært en sentral del av vår temaportefølje, (TREfF), som tar utgangspunkt i det klassiske skjæringsflaten utdanningsmarkedet og arbeidsmarkedet blant annet gjennom prosjektet Public Policy Sykefraværsforskning trygde politiske dilemmaet mellom rettferdighet har vært et voksende forskningstema and the Labour Market Attachment of Different Gruppen er involvert i flere store prosjekter som og effektivitet. Gruppen er spesielt knyttet til for vår gruppe. Prosjektet The educational system Households. Prosjektet er nå i en avslutningsfase. studerer sykefravær. Prosjektet Friends or foes? delprosjektet som skal forklare tilpasninger og in Norway er i en sluttfase. Vi har blant annet Inés Hardoy og Pål Schøne viser at billigere Understanding the role of firms and workplaces er overganger for personer som står utenfor eller i gjennomført en komparativ studie av avgangsproblematikk barne hage ser ut til å ha en positiv effekt på i ferd med å avsluttes. Ett av temaene gruppen randsonen av arbeidsmarkedet. i videregående skole mellom de småbarnsmødres arbeidstilknytning, dette selv i et har jobbet med er forskjeller i sykefravær mellom I 2012 har vi også undersøkt hvordan normer nordiske landene. De endelige resultatene fra land som Norge hvor arbeidsmarkedstilknytningen kvinner og menn. Kjersti Misje Østbakken viser på arbeidsplassen påvirker senere sannsynlighet dette prosjektet vil foreligge i løpet av for kvinner allerede er høy. I en annen analyse i en analyse at bak gjennomsnittstallene for for å bli ufør. I tidligere studier har vi funnet Sammenhengen mellom karakterer og senere fra samme prosjekt finner Hardoy og Schøne at forskjeller i sykefravær mellom kvinner og menn at sykefravær «smitter» på arbeidsplassen, ved karriere har også vært et tema i dette prosjektet. kvinners yrkesdeltakelse i liten grad påvirkes av er det stor variasjon i hvor lenge ulike grupper er at kollegaer påvirker hverandres sykefravær. Resultatene til en studie av Erling Barth og Pål «sjokk» i husholdningen. «Sjokket» måles her ved sykemeldt. Kjønnsforskjellen er størst i de lange Resultatene fra en studie av Harald Dale-Olsen og Schøne viser at studenter med best karakterer at ektefellen mister arbeidet. Likevel, hos noen fraværene, spesielt innen muskel- og skjelettlidelser. Marianne Røed tyder på at lignende mekanismer på universitet eller høgskole også er de som har grupper kvinner bidrar dette til økt yrkesdeltakelse, Forskjellene skyldes ikke at kvinner ikke trer i kraft når det gjelder uførhet. Henning høyest lønn i arbeidsmarkedet. Denne forskjellen spesielt de som i utgangspunktet arbeidet del har andre kjennetegn enn menn, for eksempel Finserass og Erling Barth har sammen med Kalle opprettholdes gjennom hele karrieren. Dette resultatet tid, og derfor har mer arbeid å tilby når utdanning, men i hovedsak at sammenhengen Moene ved Universitetet i Oslo analysert hvordan indikerer at de elevene som utdannings «sjokket» kommer. mellom de ulike kjennetegnene og sykefravær velferdspolitikken påvirkes av endringer i lønnsulikhetene. systemet vurderer å være de beste, også vurderes er forskjellig for kvinner og menn. Harald Dale- De har utviklet en teoretisk modell å være de beste i arbeidsmarkedet. Betydningen Olsen har undersøkt hvordan nivået på sykelønnen, som viser hvordan partienes politikk skifter mot av konjunkturer for frafall i videre gående skole som ofte har en maksgrense, kan påvirke høyre når lønnsulikhetene øker. Forfatterne har også vært et tema i Kristine von Simson varigheten av sykefraværet. Mannlige arbeidstakeres finner empirisk støtte til denne prediksjonen i finner at sannsynligheten for frafall er høyere i sykefravær faller når sykelønnen ikke data fra OECD-området. gode enn i dårlige tider. En tolkning er at alter

9 Om virksomheten Likestilling, inkludering, migrasjon På bildet Bakerst, fra venstre: Aksel Hatland, Hilde Lidén, Anniken Hagelund, Golazin Yarandpour, Julia Orupabo, Monica Five Aarset, Merel Jonker, Anne Staver, Liza Reisel, Arnfinn H. Midtbøen, Anja Bredal og Mari Teigen (forskningsleder). Ikke tilstede Tordis Borchgrevink, Jan-Paul Brekke, Sigtona Halrynjo, Vibeke Heidenreich, Håkon Lorentzen, Marjan Nadim, Axel West Pedersen og Jorun Solheim. I 2012 sluttførte gruppen Likestilling, Hilde Lidén og Anne Staver sentralt. Deres gjennomførte prosjektet. Midtbøen leverer en utvalget som kom med sine to offentlige utredninger inkludering og migrasjon flere større prosjekter. forskningsinteresser omhandler blant annet doktoravhandling om emnet i i 2011 og To av utvalgets tolv 16 Vi har publisert en rekke vitenska- migrasjonsstrømmer, asylpolitikk, asylsøkeres Blant våre nye prosjekter er Lengre utenlands- medlemmer er forskere i vår forskningsgruppe: pelige artikler og bokkapitler på engelsk og situasjon og deres opplevelser. Kunnskapen som opphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn Marjan Nadim og Mari Teigen. NOU 2011:18 17 norsk. Spesielt vil vi trekke fram noen av prosjektene våre frembringer er viktig både i den i norsk grunnopplæring. Hilde Lidén og Struktur for likestilling utredet de institusjonelle bøkene som er skrevet på våre prosjekter. akademiske og den offentlige debatten, og er Anja Bredal skal undersøke hvilke konsekvenser og organisatoriske rammene for likestillingsarbeid også innspill til politiske beslutningstakere. Vår lengre utenlandsopphold har for barn og unge i offentlig regi. NOU 2012: 15 Politikk for Et sentralt bidrag er Grete Brochmann og deltakelse i det nasjonale kontaktpunktet for i skolealder. Prosjektet omhandler særlig barn likestilling utredet kunnskapsgrunnlaget for framtidas Anniken Hagelunds bok Immigration Policy and European Migration Network (EMN), er en viktig med utenlandsopphold i Pakistan og Somalia. likestillingspolitikk. Disse utredningene har the Scandinavian Welfare State , som er kanal for utveksling av kunnskap om endringer i For å forstå samfunnsutviklingen, er det stått sentralt i den likestillingspolitiske debatten. basert på Velferdens grenser fra Den engelske europeisk og norsk migrasjonspolitikk. Vår rolle viktig å undersøke velferdspolitikkens utvikling Det norske arbeidsmarkedet er ikke bare utgivelsen vitner om den store internasjonale som koordinator for Nordisk Nettverk for og velferdsstatens bærekraft. Velferdspolitikk preget av at menn og kvinner er ulikt fordelt på oppmerksomheten som finnes om sammenliknende Migrasjonsforskning, og som sekretariat for og effekter av velferdsordninger og reformer yrker, sektorer og næringer, det er også et påfallende skandinavisk velferdsforskning. Boken Firms, Nordic Journal of Migration Research, er også en får stadig større oppmerksomhet i gruppen. fravær av kvinner i toppstillinger. At det Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives, god mulighet for kunnskapsutveksling. Likefullt, Alderspensjon, sykelønn og trygdepolitikk er stadig er slik, har vi nylig dokumentert gjennom som Fredrik Engelstad og Mari Teigen har hovedaktiviteten er vitenskapelig publisering om velferdsstatens bærebjelker og står sentralt en oppdatering av den ti år gamle lederskapsun vært redaktører for, har også et sammenliknende disse emnene. I 2012 publiserte vi flere vitenskapelige i vår velferdsforskning der Anniken Hagelund dersøkelsen. Vi har studert kvinners deltakelse i perspektiv. To kapitler rapporterer fra store artikler om norsk asylpolitikk og asyl og Axel West Pedersen er viktige bidragsytere. økonomisk beslutningstaking, med særlig inter Forskningsrådsfinansierte prosjekter om kjønnslikestilling søkernes opplevelser. Hvordan velferdspolitikken påvirker likestillings- esse for loven som regulerer kjønnsbalanse i sty i norsk næringsliv: Kjønnskvotering til og integrasjonsfeltet er et tema vi vil forske mer rene i sentrale deler av norsk næringsliv. Denne allmennaksjeselskapenes styrer og Kjønn, eierskap Inkludering på framover. forskningen vil bli videreført i de kommende år. og lokale kulturer. Hege Skjeie, professor ved I 2012 analyserte vi diskrimineringen av inn Våre forskningsinteresser relaterer seg tett Universitetet i Oslo, har vært knyttet til gruppen vandrere på det norske arbeidsmarkedet, blant Kjønnslikestilling til den løpende debatten, og vi er opptatt av vårt gjennom prosjektet Flerdimensjonal likestilling annet ved bruk av felteksperiment. Prosjektet I 2012 utarbeidet vi også en kunnskapsoversikt om ansvar for å bidra til et kunnskapsbasert offentlig lovgivningsreform og juridisk praksis. Hun har også Ansettelsespraksis og beslutningsgrunnlag. kjønnsdeling i arbeidsmarked og utdanningsvalg, ordskifte om sentrale politiske spørsmål. Det vært en av redaktørene for boka Institutionalizing Situasjonstesting på det norske arbeidsmarkedet som resulterte i rapporten Kjønnssegregering i siste året har vi styrket innsatsen på sosiale Intersectionality? The Changing Nature of European fikk stor offentlig oppmerksomhet, og har bidratt utdanning og arbeidsliv, skrevet av Liza Reisel medier; vi har en likestillingsblogg på www. Equality Regimes, som er et av resultatene til en mer kunnskapsbasert debatt om inklusjons- og Idunn Brekke. Prosjektet er finansiert av LO samfunnsforskning.no, og flere av forskerne fra dette prosjektet. Liza Reisel og Mari Teigen og eksklusjonsmekanismer på det norske arbeidsmarkedet. og NHO. Målet var å forstå hvorfor «likestillings bruker sosiale medier som Twitter og Facebook til er to av bidragsyterne til kapitlet om endringer i Mye tyder på at det forekommer landet» Norge har et av de mest kjønnsdelte formidling og utveksling. diskrimineringspolitikken i Norden. diskriminering i ansettelsesprosesser av søkere arbeidsmarkedene i Europa, og hvordan dette med etnisk minoritetsbakgrunn: Et utenlandsk påvirker likestillingsutviklingen. Migrasjon navn reduserer sannsynligheten for å bli kalt Likestillingspolitikk og kjønnssegregering Internasjonal migrasjon har også opptatt våre inn til intervju med om lag 25 %, ifølge undersøkelsen. i arbeidsliv og utdanning sto også sentralt i forskere det siste året. Her står Jan-Paul Brekke, Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad arbeidet til det regjeringsoppnevnte likestillings

10 Om virksomheten politikk, demokrati, sivilsamfunn På bildet Bakerst, fra venstre: Bernt Aardal, Francis Sejersted, Håkon Dalby Trætteberg, Jo Saglie, Dag Wollebæk, Johannes Bergh, Guro Ødegård, Kari Steen-Johnsen, Atle Hennum Haugsgjerd og Bernard Enjolras (forskningsleder). Ikke tilstede Trygve Gulbrandsen, Hedda Haakestad, Rune Karlsen, Staffan Kumlin, Ingrid Dalen Rogstad, Signe Bock Segaard og Karl Henrik Sivesind. I 2012 har forskningen til gruppen Politikk, blir ivaretatt, også når det åpnes for elektronisk til august 2012 sank den fra 82 til 69 prosent. Kommisjonens ble valgt: Amnesty International Norge, Natur og demokrati, sivilsamfunn konsentrert seg stemmegivning. rapport førte også til økt bekymring og Ungdom og Hyperion Norsk forbund for fantas 18 om hendelser som preget det politiske Forholdet mellom nasjonal styring og lokalpolitisk handlefrihet undersøkes i boken Det Storting, kommunen, regjeringen og forvaltningen det er vanskelig å utnytte teknologien på en god aksept for kontroll i befolkningen. Også tilliten til tiske fritidsinteresser. Organisasjonene synes landskapet og sivilsamfunnet. Lokalvalget 19 i 2011 ble belyst gjennom prosjektet norske flernivådemokratiet, redigert av Marit falt i kjølvannet av rapporten, men bare omtrent måte. Sosiale medier fører til forventninger om Evaluering av forsøket med e-valg, og ved Reitan, Jo Saglie og Eivind Smith. Demokratiet i tilbake til nivåene før angrepene. Folk har tilnærmet interaktivitet og kort responstid. Det er ikke noe publiseringen av de første analysene fra Norge utspiller seg på statlig, regionalt og kommunalt like stor tiltro til institusjonene som i månedene alternativ for organisasjonene å ikke forholde seg lokaldemokratiundersøkelsen. Gruppen nivå, og nivåene henger tett sammen. før terroren. Resultatene av undersøkelsen ble til fremveksten av sosiale medier, men samtidig gjentok dessuten undersøkelsen av terrorens Kommunene er nødvendige redskap for iverk presentert under Forskningsdagene og i kapitlet medfører utviklingen nye krav til kompetanse, konsekvenser for sivilsamfunnet, tillit setting av rikspolitikken, samtidig som lokal Tillit i Norge etter 22. juli i boka Tillit i Norge, redigert risiko for økt sentralisering og at tradisjonelle og politisk deltakelse ett år etter terrorangrepet demokrati betyr at kommunene må kunne treffe av Helge Skirbekk og Harald Grimen. beslutningsstrukturer utfordres. på Utøya og regjeringskvartalet. egne valg. Dette kan føre til spenninger mellom Også andre forskere i gruppen bidro til Sosial kapital, tillit, frivillig deltakelse og de to nivåene. boka. Dag Wollebæk og Per Selle skrev om Makt i den nye offentlige sfæren det samfunnsmessige effektene av sosiale hvordan tillit skapes og bevares i et samfunn, og Digitalisering og framveksten av sosiale medier medier har også stått sentralt. Valget 2011: Utøya-effekten som ikke forsvant viste hvordan et sterkt sivilsamfunn utgjør en endrer offentlig meningsytring og debatt. I 2011 stemte 46 prosent av førstegangsvelgerne, infrastruktur for kollektiv handling som påvirker Bernard Enjolras og Kari Steen-Johnsen har Lokaldemokrati ifølge analysene Guro Ødegård og Johannes Bergh tillitsnivået positivt. Trygve Gulbrandsen har undersøkt hvordan sosiale medier endrer maktposisjoner Ved lokalvalget i 2011 kunne norske velgere for la frem i Valgdeltakelsen blant førstegangsvelgerne bidratt med en undersøkelse av næringslivselitens i den nye offentlige sfæren. Store første gang forhåndsstemme via Internett fra økte med 13 prosentpoeng fra forrige tillit til Storting, regjering og forvaltning. deler av befolkningen kan nå bruke Twitter, sin egen stue. Om muligheten til å stemme via valg, trolig et resultat av en mobilisering etter Ni forskere ved Institutt for samfunnsforskning Facebook og blogger til å uttale seg om politikk og Internett styrker demokratiet avhenger av hvilke terroren. Dette har nok også vært med på å øke og forskere fra Uni Rokkansenteret samfunnsspørsmål. Medielandskapet er uover demokratiske kriterier som legges til grunn, og valgdeltakelsen blant 16- og 17-åringene i kommunene undersøkte mekanismene som skaper skjevhet i siktlig, det er mindre tydelig hvem som dominerer hvordan disse tolkes. Signe Bock Segaard ledet som deltok i forsøket med stemmerett deltakelse i frivillige organisasjoner. Resultatene debatten og hvem som kan påvirke samfunns evalueringen av forsøket som viste at internettvalg for 16-åringer. ble presentert i rapporten Deltakelse i frivillige utviklingen. Endringene er imidlertid spennings ga økt tilgjengelighet for velgerne. Det er i organisasjoner. Forutsetninger og effekter. De fylte: På den ene siden bidrar sosiale medier til seg selv en viktig demokratisk verdi. Skeptikerne Sosial kapital, tillit og frivillighet fleste nordmenn er medlemmer av én eller flere en demokratisering av det offentlige rom der flere mente internettvalg ville svekke hensynet til Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen- frivillige organisasjoner, men deltakelsen er skjevt kan uttrykke seg og få gjennomslag. På den andre hemmelig valg. Ifølge prosjektets juridiske vurdering Johnsen og Guro Ødegård har i fire spørreunder fordelt. Forskjeller i økonomi, utdanning og ressur siden ser vi at et nytt digitalt hierarki etableres, ble forsøket gjennomført i samsvar med søkelser, én før og tre etter terroren, kartlagt ser i nærmiljøet bidrar til denne skjevfordelingen. der eliter forsterker den innflytelsen de hadde internasjonale standarder, inkludert prinsippet hvordan 22. juli påvirket folks holdninger, verdier fra før. om frie og hemmelige valg. Forsøket etablerte og engasjement. Den siste undersøkelsen ble Samfunnsmessige effekter mekanismer for å sikre dette. Det var mulig å gjennom ført i månedsskiftet august/september av sosiale medier stemme både via Internett og på papir som i 2012 og etter at 22. juli-kommisjonen la fram Kari Steen-Johnsen, Bernard Enjolras og Anja vanlig. Papirstemmen hadde forrang. Velgerne sin rapport. Ifølge undersøkelsen sank tilliten til Emilie Kruse har undersøkt frivillige organisasjoners selv har tillit til at hensynet om hemmelig valg politiet etter offentliggjøringen: I perioden fra mai bruk av digital teknologi. Tre organisasjoner

11 Om virksomheten Årsmelding 2012 administrasjonen forskning og formidling 20 Administrasjonen er samlet i én avdeling. Den ledes av administrasjonssjef Grete Svensen. Løpende oppgaver som regnskap, IT, resepsjon, arkiv, informasjon og bibliotek er tillagt ulike fagpersoner. Utviklingsoppgaver organiseres i prosjekter. I 2012 innførte vi blant annet nytt økonomi og prosjektstyringssystem og lanserte nye nettsider. Ved årets utgang disponerte administrasjonen om lag ti årsverk. Vi samarbeider med NOVA om bibliotek og vaktmestertjeneste. Elitepartner AS står for drift av kantine og Norsk e iendomsforvaltning har ansvar for driften av huset. På bildet Bakerst, fra venstre: Bjørn Berg, Ingunn Rasmussen Sørlie, Jorunn Aarseth, Lén Veronica Kongerud, Tove Sollunn, Jon Haakon Hustad, Vegard Kleiven, Lillian Lund, Katrine Denstad, Luisa Klaveness og Grete Svensen (administrasjonssjef). Ikke tilstede Jørgen Moland (i permisjon).

12 Norsk institutt f or f orskning om oppvekst, velferd og aldring Forskning og formidling formidling Institutt for samfunnsforskning legger stor kontaktpunktet i European Migration Network vekt på vitenskapelig og populærvitenskapelig (EMN) er et samarbeid mellom Justis- og bered 22 formidling. I tillegg til publisering skapsdepartementet, Utlendingsdirektoratet og av bøker og vitenskapelige artikler utgir Institutt for samfunnsforskning. Kontaktpunktet 23 instituttet ut to vitenskapelige tidsskrifter har egne nettsider på emnnorway.no der nyheter, og en årbok. Forskerne deltar aktivt i samfunnsdebatten, arrangementer og publikasjoner om europeisk på vitenskapelige konfe- migrasjonspolitikk presenteres. Lederverv og senteret), Jill Loga (Uni Rokkansenteret), og Trond Løyning, innledet likestillingsminis ranser, arrangementer i instituttets regi, sekretariat for forskernettverket Nordic statssekretær Henriette Westhrin (Barne-, teren, Inga Marthe Torkildsen. Statssekretær seminarer, foredrag og i mediene. Migration Research (NMR) roterer mellom de likestillings- og inkluderingsdepartementet) og i Nærings- og handelsdepartementet, Rikke nordiske landene. For perioden er ansvaret stortingsrepresentant Tord Lien (FrP) morgen Lind, FrPs finanspolitiske talsmann, Ketil Nettformidling lagt til vårt institutt. I 2012 videreutviklet dagens integreringspolitikk på et fulltegnet Solvik-Olsen og Knut Brundtland, konsernsjef i I 2012 lanserte instituttet nye nettsider. Våre vi nettverkets nettsider, og nettverket utga også pizzaseminar. ABG Sundal Collier stilte til debatt: «Hvor står mest sentrale forskningsområder arbeid, likestilling, den aller første utgaven av tidsskriftet Nordic Hvert år arrangerer Norges forskningsråd et kjønnskvotering nå?» migrasjon, sivilsamfunn og valg og demo Journal of Migration Research, et engelskspråklig to-ukersarrangement kalt Forskningsdagene. Seminaret «E-valg i et demokratisk per krati er tydeligere synliggjort på forsiden. Den Open Access tidsskrift. I 2012 var temaet «samfunn». Institutt for samfunnsforskning spektiv» markerte avslutningen på prosjektet nye nettsiden er tettere integrert med sosiale deltok med to åpne publikums «Evaluering av forsøket med e-valg» på Litteraturspektiv» medier som Facebook og Twitter. Arrangementer arrangementer på Litteraturhuset i Oslo. På huset 12. september. Statssekretær i Kommunal- og Vi har også introdusert tematiske blogger. I 2012 arrangerte vi eller var medarrangør på flere seminaret «Har rosetoget gått?» la instituttets regionaldepartementet, Dag Henrik Sandbakken, Foreløpig dekker vi digitale medier, likestilling, større konferanser. I juni ble EMN-konferansen forskere frem nye tall om hvordan terrorangrepene åpnet seminaret. I tillegg til forskere fra institut migrasjon, samt valg, demokrati og opinion. «Migration and Development» avholdt, med deltakelse 22. juli påvirket befolkningens tillit til tet og Norsk Regnesentral holdt Ben Goldsmith Bloggene bidrar til å realisere instituttets mål om fra inn- og utland. Familieforskning stod samfunns institusjoner og til hverandre. Hvor fra International Foundation for Electoral å bidra aktivt til en kunnskapsbasert samfunnsdebatt. på programmet da vi i samarbeid med NOVA og dan nedgangstider påvirker folks holdninger til Systems (IFES) et innlegg om det norske forsøket Instituttets profiler på LinkedIn, Twitter European Society on Family Relations inviterte til velferdsstaten var temaet på seminaret «Finans sett opp mot internasjonale valgstandarder. og Facebook fungerer som gode tilleggskanaler konferansen «Families in a changing Europe» på krise og velferdspolitikk». Staffan Kumlin, Annfor formidling, og legger til rette for mer direkte Lillehammer. I løpet av fire dager formidlet over Helén Bay og Henning Finseraas fra Institutt for Publikasjoner kontakt med omverdenen. Interessen og samhandlingen 300 forskere fra hele verden 135 papers fordelt på samfunns forskning innledet. Bent Sofus Tranøy I 2012 skrev instituttets forskere 19 kronikker og i disse kanalene er stadig økende, og 40 sesjoner. I november gikk Trygdeforsknings fra Universitetet i Oslo og Minervas redaktør, Nils innlegg i dagspressen. Den klart største aktivi vi når andre grupper enn gjennom våre mer tradisjonelle seminaret av stabelen. Arrangementet samlet August Andresen, kommenterte innleggene. teten er likevel vitenskapelige artikler og bøker, kanaler. En del av instituttets forskere mer enn 150 representanter fra akademia og Vi avholdt flere arrangementer i forbin og i 2012 publiserte vi 61 vitenskapelige bok- og har også egne profiler som brukes til direkte forvaltningen. Torbjørn Røe Isaksen (H), Robert delse med avslutningen av større prosjekter. tidsskriftsartikler. Instituttet har også en egen kommunikasjon. Eriksson (FrP) og Anette Trettebergstuen (Ap) 23. april inviterte vi til sluttkonferanse for prosjektet rapportserie, og administrerer rapportserien til Flere viktige samarbeidsprosjekter og nettverk stilte til debatten «Om ett år er det valg. Hvor går «Kjønnskvotering til ASA-selskapenes Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig har også egne nettsider. Sivilsamfunn.no hu høyresidens trygdepolitikk?» styrer - Demokrati og inklusjon». I tillegg til sektor. Vi utga seks rapporter i begge seriene i ser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig Vi organiserte også en rekke åpne semina presentasjoner fra forskerne Fredrik Engelstad, sektor, og er det mest omfattende. Det norske rer i I januar diskuterte Knut Røed (Frisch Mari Teigen, Pål Schøne, Vibeke Heidenreich

13 Artikler Arne Endresen og Sverre Moe Arbeidsmiljøet blant NAV-ansatte sett i et sosial kapitalperspektiv 3 Arne Mastekaasa Kvinners og menns sykefravær en stadig økende forskjell? 21 Anders Mølster Galaasen Velferdsmagnet eller velferdsdiskriminering? Om ikke-vestlige innvandreres tilbøyelighet til å søke om uførepensjon og hvorfor de oftere får avslag 33 Johan Fredrik Rye «Jeg tror jeg er tilfreds». Østeuropeiske arbeidsinnvandreres vurderinger av norske lønns- og arbeidsforhold 56 Kristine von Simson Veier til jobb for ungdom uten fullført videregående opplæring: Kan vikarbyråer og arbeidsmarkedstiltak lette overgangen fra utdanning til arbeidsliv? 76 Andreas Kotsadam og Niklas jakobsson Uformell eldreomsorg et hinder for kvinner på arbeidsmarkedet? 97 Nicolai Topstad Borgen Sammenhengen mellom karakterer og studentgjennomstrømning i høyere utdanning 111 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Tilrettelegging og seniortiltak påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering? 130 Ragnhild Schreiner og Simen Markussen NAV-reformen: «Færre i arbeid og lenger på trygd» 151 Søkelys på Norden Matz Dahlberg Etnisk heterogenitet och preferenser för omfördelning 163 Forfatterveiledning omslaget side 3 Forskning og formidling tidsskrifter Søkelys på arbeidslivet Comparative Social Research Søkelys på arbeidslivet er et vitenskapelig tids På tross av den voksende bevisstheten om Returadresse Universitetsforlaget skrift som publiserer forskningsbaserte artikler globalisering foregår hoveddelen av empirisk Boks 508 Sentrum NO-0105 Oslo volum 29 nummer om arbeidslivet i Norge og Norden. Empiriske samfunnsvitenskapelig arbeid innenfor rammene studier er dominerende. Viktige tema er arbeidslivsrelaterte spørsmål som sysselsetting, lønn, arbeidsforhold og utdanning. Søkelys på arbeidslivet henvender seg til forskere, utredere, saksbehandlere og beslutningstagere i næringsliv og forvaltning, samt partene i arbeidslivet. Nylig utgitte artikler er for eksempel Analyse av en dagpengereform: Virkninger av forkortet dagpengeperiode (Nina Skrove Falch, Inés Hardoy og Knut Røed) og Om konsentrasjonen av formue i Norge over tid (Marianne Nordli Hansen). Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Arbeidsdepartementet og Norges forskningsråd. Det kommer ut i papirutgave og elektronisk tre ganger i året. Den elektroniske versjonen av tidsskriftet er tilgjengelig for skjermlesning kort tid etter trykking på Artikler kan kjøpes for nedlasting og utskrift på www. idunn.no Institutt for samfunnsforskning bemanner hele redaksjonen: Liza Reisel (redaktør), Harald Dale Olsen (redaktør), Erling Barth, Marianne Røed og Pål Schøne. Redaksjonssekretær er Gerd Granhaug. Kontakt redaksjonen på epost: av det Stein Rokkan betegnet som «nasjonal empirisme». Årboken Comparative Social Research søker å styrke den internasjonale orienteringen i samfunnsvitenskapene. Comparative Social Research er en årbok redigert av Institutt for samfunnsforskning i samarbeid med Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo (UiO). Utgivelsene ivaretar et flerfaglig perspektiv, og kan være enten teoretisk, empirisk eller anvendt orientert. Tema som tas opp er: familie og kjønnsforskning sivilsamfunn eierskap og lønnsdannelse Tittelen på 2012 utgaven er Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Tema er loven som regulerer kjønnsbalansen i børsnoterte selskaper i Norge. Flere europeiske land har innført lignende lover. Boken drøfter de økonomiske konsekvensene for selskapene og hvorfor lover som regulerer kjønnsbalanse har blitt ulikt mottatt i ulike land. Ansvarlig redaktør er Fredrik Engelstad, professor i sosiologi ved UiO. Medredaktører er Lars Mjøset (UiO), Grete Brochmann (UiO), Mari Teigen, søkelys på arbeidslivet volum 29 nummer Søkelys på arbeidslivet Arbeidsmiljøet blant NAV-ansatte Norske arbeidsforhold sett med østeuropeiske arbeidsinnvandreres øyne Veier til jobb for ungdom uten fullført videregående Færre i arbeid og lenger på trygd etter NAV-reformen? Instituttet gir ut to tidsskrifter og en årbok. Bernard Enjolras og Kristian Berg Harpviken (PRIO). Artikkelmanuskripter blir vurdert av to Serien gis ut på forlaget Emerald Group anonyme konsulenter for å sikre at publiserte Publishing Limited. artikler holder et godt faglig nivå. TfS er det Kontakt redaksjonen på epost: eneste norske samfunnsvitenskapelige tidsskriftet som er representert i ISI Web of Science. Det betyr at forfatternavn, tittel, sammendrag Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) og siterte referanser inkluderes i denne viktige Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) presenterer resultater fra dagsaktuelle samfunnsviten Tidsskriftet utkom første gang i TfS internasjonale søketjenesten for forskning. skapelige undersøkelser for et bredere publikum. Hovedvekten ligger på fagartikler basert om Universitetsforlagets nettportal Idunn: www. publiseres både på papir og elektronisk, gjenn på original empirisk og/eller teoretisk analyse idunn.no. Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året. på høyt faglig nivå. Tidsskriftet formidler også Tidsskriftet eies av Institutt for samfunnsforskning, og redaksjonen består av instituttets forskningskommentarer, symposier samt debattinnlegg og bokomtaler. Tematisk spenner tidsskriftet svært vidt, og bidragsyterne kommer fra Johannes Bergh, Kari Steen Johnsen og Axel West forskere: Redaktør Anniken Hagelund (ansvarlig), alle samfunnsvitenskapelige disipliner sosiologi, Pedersen. Redaksjonssekretær: Gerd Granhaug statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, medievitenskap m.fl. TfS tar imot Kontakt redaksjonen på epost: bidrag på alle skandinaviske språk.

14 Forskning og formidling bøker Det norske flernivådemokratiet Immigration Policy and the Demokratiet i Norge utspiller seg både på statlig Scandinavian Welfare State og lokalt nivå. Hva rikspolitikerne gjør påvirker Immigration Policy and the Scandinavian Welfare det som skjer lokalt og omvendt. En sentral State er basert på boken Velferdens 27 problemstilling er spenningsforholdet mellom grenser, Innvandringspolitikk og velferdsstat i nasjonal styring og lokalpolitisk handlefrihet. Skandinavia (2010). Begge bøkene er Det norske flernivådemokratiet handler om forfattet av professor ved Institutt for sosiologi og ulike former for styring og påvirkning mellom samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, Grete statlig og lokalt nivå. Forholdet mellom stat og Brochmann og Anniken Hagelund, forsker I ved kommune varierer mellom ulike saksfelt, og boken Institutt for samfunnsforskning. tar spesielt opp eldreomsorg og miljøvern. Boken Boken er utgitt i serien Migration, Diasporas bringer sammen perspektiver fra rettsvitenskap Jo Saglie and Citizenship på forlaget Palgrave Macmillan. Anniken Hagelund og statsvitenskap (partiforskning samt offentlig Det viser at interessen for sammenliknende politikk og administrasjon). skandinavisk velferdsforskning er stor, også Boken er redigert av Marit Reitan, Jo Saglie utenfor Norden. og Eivind Smith og er en sluttrapport fra prosjektet Boken drøfter utviklingen av etterkrigstidens «Demokratisk styring i et flernivåsystem: Lokal immigrasjonspolitikk i Norge, Sverige og Danmark oppfølging av nasjonal politikk i Norge». Prosjektet og har et historisk perspektiv. Utgangspunktet er ble finansiert av Norges forskningsråd, og resulterte velferdsstaten: Hvordan takler stater med gene blant annet også i artiklene: røse og inkluderende velferdsordninger og sterk «Inside the Black Box: Parties as Multi-level vektlegging av likebehandling, økt immigrasjon og Organizations in a Unitary State» i West økende ulikhet? European Politics. Forfattere er Elin Allern Case-studier og komparative og historiske ved Universitetet i Oslo og Jo Saglie ved analyser viser at det er betydelige politiske og Institutt for samfunnsforskning. strategiske forskjeller mellom de tre nordiske «Linkage in multi-level party organizations: the landene: Sverige peker seg ut som liberalt, role(s) of Norwegian regional party branches», Danmark som restriktivt og Norge befinner seg som publiseres i Regional and Federal Studies. et sted midt mellom. Forfattere er Erik Aarebrot og Jo Saglie, Institutt for samfunnsforskning.

15 Forskning og formidling Sluttresultater fra våre forskningsprosjekter blir gjengitt i vitenskapelige bok- og tidsskriftsartikler, (red.), Asylsøker. I velferdsstatens venterom. Oslo: Universitetsforlaget, s Gulbrandsen, Trygve (2012), «Elite integration an empirical study». Historical Social Research/Historische Publikasjoner instituttets rapportserie, arbeids- Elstad, Jon Ivar og Axel West Pedersen (2012), «Fører Sozialforschung. Special issue on Elite Foundations of Social dårlig familieøkonomi til flere subjektive helseplager blant Theory and Politics, 37(1): notater og populærvitenskapelige publikasjoner. ungdom?». Tidsskrift for velferdsforskning 15(2): Gulbrandsen, Trygve (2012), «Næringslivselitens tillit Rapportene kan lastes ned gratis fra Elstad, Jon Ivar og Axel West Pedersen (2012), «The til de politiske institusjonene». I: Helge Skirbekk og Harald 28 Bøker og monografier Bozzini, Emanuela og Bernard Enjolras (red.) (2012), Governing Ambiguities. New Forms of Local Governance and Civil Society. Baden-Baden: Nomos. Brochmann, Grete og Anniken Hagelund (2012), Immigration Policy and the Scandinavian Welfare State Basingstoke: Palgrave Macmillan. Engelstad, Fredrik og Mari Teigen (red.) (2012), Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Comparative Social Research Volume 29. Bingley: Emerald. Enjolras, Bernard, Ørnulf Seippel og Ragnhild Holmen Waldahl (2012), Norsk idrett. Organisering, fellesskap og politikk. Oslo: Akilles forlag. Gilbert, Sidsel, Erik Stänicke og Fredrik Engelstad (red.) (2012), Psyke, kultur og samfunn. Perspektiver på indre og ytre virkelighet. Oslo: Abstrakt. Reitan, Marit, Jo Saglie og Eivind Smith (red.) (2012), Det norske flernivådemokratiet. Oslo: Abstrakt forlag. Bok- tidsskriftsartikler Allern, Elin Haugsgjerd og Jo Saglie (2012), «Inside the Black Box: Parties as Multi-level Organisations in a Unitary State». West European Politics 35(5): Allern, Elin Haugsgjerd og Jo Saglie (2012), «Partiene mellom kommune og stat organisatorisk bindeledd eller missing link?». I: Marit Reitan, Jo Saglie og Eivind Smith(red.), Det norske flernivådemokratiet. Oslo: Abstrakt, s Attewell, Paul, Scott Heil og Liza Reisel (2012), «What is Academic Momentum? And Does it Matter?». Educational Evaluation and Policy Analysis 34(1): Barth, Erling og Pål Schøne (2012), «Best på skolen. Best på jobben?». Samfunnsøkonomen 126: Barth, Erling og Karl Ove Moene (2012): «Employment as a Price or a Prize of Equality: A Descriptive Analysis». Nordic Journal of Working Life Studies 2(2): Barth, Erling, Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum (2012), «Immigrant wage profiles within and between establishments». Labour Economics. Publisert online DOI: /j.labeco Bjørnstad, Thor Christian og Kari Steen-Johnsen (2012), «Beyond Planning: The Implementation of a Worksite Health Promotional Scheme». Nordic Journal of Worklife Studies 2(2): Borchgrevink, Tordis (2012), «Religionsfrihetens kjønn». I: Sindre Bangstad, Oddbjørn Leirvik og Ingvill Thorson Plesner (red.), Sekularisme med norske briller. Oslo: Unipub, s Borchorst, Anette, Lenita Freidenvall, Johanna Kantola, Liza Reisel og Mari Teigen (2012), «Institutionalizing Intersectionality in the Nordic Countries? Anti- Discrimination and Equality in Denmark, Finland, Norway and Sweden». I: A. Kriszan, H. Skjeie og J. Squires (red.), Institutionalizing Intersectionality? The Changing Nature of European Equality Regimes. Basingstoke: Palgrave Macmillan, s Brekke, Jan-Paul (2012), «Hvorfor kommer asylsøkere til Norge?». I: Berit Berg og Marko Valenta (red.), Asylsøker: i velferdsstatens venterom. Oslo: Universitetsforlaget, s Dale-Olsen, Harald (2012), «Do tax reforms affect firm performance and executive remuneration? Evidence from a wage compressed environment». Economica 79(315): Dale-Olsen, Harald (2012), «Executive pay determination and firm performance? Empirical evidence from a wage compressed environment». The Manchester School 80(3): Dale-Olsen, Harald (2012), «Sickness Absence, Performance Pay and Teams». International Journal of Manpower 33(3): Dale-Olsen, Harald og Marianne Røed (2012), «Ufør av sine kollegers uførhet?». I: Stjernø, S. og E. Øverbye (red.), Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. Oslo: Universitetsforlaget, s Dale-Olsen, Harald, Pål Schøne og Mette Verner (2012), «Women on Boards of Directors and Firm Performance: Evidence from Denmark and Norway». I: Fredrik Engelstad og Mari Teigen (red.), Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Comparative Social Research Volume 29. Bingley: Emerald, s Djuve, Anne Britt, Anniken Hagelund og Hanne Kavli (2012), «Innvandrede kvinner i kvalifisering. Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange». I: Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.), Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. Oslo: Universitetsforlaget, s Eide, Ketil og Hilde Lidén (2012), «Mottak av enslige mindreårige asylsøkere». I: Berit Berg og Marko Valenta Impact of Relative Poverty on Norwegian Adolescents Subjective Health. A Causal Analysis with Propensity Score Matching». International Journal of Environmental Research and Public Health. Publisert online. DOI: / ijerph Engelstad, Fredrik (2012), «Likestilling og lønnsomhet. Hva vet vi om økonomiske virkninger av kjønnskvotering til ASA-styrer?». Forskningstema. Søkelys på arbeidslivet, 29(3): Engelstad, Fredrik (2012), «Limits to State Intervention into the Private Sector Economy: Aspects of Property Rights in Social Democratic Societies». I: Fredrik Engelstad og Mari Teigen (red.), Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Comparative Social Research Volume 29. Bingley: Emerald, s Engelstad, Fredrik og Mari Teigen (2012), «Introduction: Gender and Varieties of Economic Power The Significance of Family and State». I: Fredrik Engelstad og Mari Teigen (red.), Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Comparative Social Research Volume 29. Bingley: Emerald, s. XI-XXI. Enjolras, Bernard (2012), «Deliberative neocorporatism in Norway: Towards a new institutional framework in local governance». I: Emanuela Bozzini og Bernard Enjolras (red.), Governing Ambiguities. New Forms of Local Governance and Civil Society. Baden- Baden: Nomos, s Enjolras, Bernard og Emanuela Bozzini (2012), «Introduction: Governing ambiguities: dynamics, institutions, actors». I: Emanuela Bozzini og Bernard Enjolras (red.), Governing Ambiguities. New Forms of Local Governance and Civil Society. Baden-Baden: Nomos, s Enjolras, Bernard, Kari Steen-Johnsen og Dag Wollebæk (2012), «Social media and mobilization to offline demonstrations. Transcending participatory divides?». New Media and Society. Publisert online. DOI: / Falch, Nina, Inés Hardoy og Knut Røed (2012): «Analyse av en dagpengereform: Virkninger av forkortet dagpengeperiode». Søkelys på arbeidslivet 29(3): Fekjær, Silje Bringsrud og Sigtona Halrynjo (2012), «Promotion aspirations among male and female police students». International Journal of Police Science and Management 14(1): Finseraas, Henning og Niklas Jakobsson (2012), «Trust and ethnic fractionalization: the importance of religion as a cross-cutting dimension». Kyklos 65(3): Grimen (red.), Tillit i Norge. Oslo: Res Publica, s Hagelund, Anniken, Hanne Kavli og Kaja Reegård (2012), «Å bytte lag - deltakere og deltakelse på statsborgerseremonier». I: Olaf Aagedal (red.), Statsborgarseremoniar i Skandinavia. Oslo: Unipub, s Hansen, Katrin, Andrea Bührmann og Vibeke Heidenreich (2012), «Women on Boards : Wie kann Deutschland von Norwegen lernen?». I: Gertraude Krell, Daniela Rastetter og Karin Reiche (red.), Geschlecht macht Karriere in Organisationen: Analysen zur Chancengleichkeit in Fach- und Führungspositionen. Berlin: Edition Sigma, s Hanssen, Gro Sandkjær, Jo Saglie og Eivind Smith (2012), «KS i det norske flernivådemokratiet». I: Marit Reitan, Jo Saglie og Eivind Smith (red.), Det norske flernivådemokratiet. Oslo: Abstrakt, s Hardoy, Inés og Pål Schøne (2012), «Does the impact of plant closure on labour market attachment differ between immigrants and native workers across the business cycle?». Empirical Economics. Publisert online. DOI: /s z. Heidenreich, Vibeke (2012), «Det er en kabal som skal gå opp Styredannelser i lys av eiersammensetning og krav til kjønnsbalanse». Søkelys på arbeidslivet 29(4): Heidenreich, Vibeke (2012), «Why Gender Quotas in Company Boards in Norway and not in Sweden?». I: Fredrik Engelstad og Mari Teigen (red.), Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Comparative Social Research Volume 29. Bingley: Emerald, s Lidén, Hilde (2012), «Det vanskelige asylintervjuet». I: Ketil Eide (red.), Barn på flukt. Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Oslo: Gyldendal Akademisk, s Midtbøen, Arnfinn og Jon Rogstad (2012), «Discrimination. Methodological controversies and sociological perspectives on future research». Nordic Journal of Migration Research 2(3): Nadim, Marjan (2012), «Mellom familie og arbeid: Moralske forhandlinger blant kvinnelige etterkommere». I: Anne Lise Ellingsæther og Karin Widerberg (red.), Velferdsstatens familier. Oslo: Gyldendal Akademisk, s Reisel, Liza, Laurence Lessard-Phillips og Philip Kasinitz (2012), «Entering the Labor Market». I: Crul, Maurice og John Mollenkopf (red.), The Changing Face of World Cities. Young Adult Children of Immigrants in Europe and the United States. New York: Russell Sage Foundation, s

16 30 Reitan, Mari, Jo Saglie og Eivind Smith (2012), «Det norske flernivådemokratiet sett ovenfra og nedenfra». I: Marit Reitan, Jo Saglie og Eivind Smith (red.), Det norske flernivådemokratiet. Oslo: Abstrakt, s Reitan, Marit, Jo Saglie og Eivind Smith (2012), «Nasjonal styring og lokal autonomi i flernivådemokratiet». I: Marit Reitan, Jo Saglie og Eivind Smith (red.), Det norske flernivådemokratiet. Oslo: Abstrakt, s Røed, Marianne og Pål Schøne (2012), «Does immigration increase labour market flexibility?». Labour Economics 19(4): Saglie, Jo og Erik Aarebrot (2012), «Knutepunktet i partiene: fylkespartienes rolle(r)». I: Marit Reitan, Jo Saglie og Eivind Smith (red.), Det norske flernivådemokratiet. Oslo: Abstrakt, s Saglie, Jo, Johannes Bergh og Tor Bjørklund (2012), «Do Labour Parties Suffer from Declining Turnout? Evidence from Norwegian Local Elections». Local Government Studies 38(2): Selle, Per og Dag Wollebæk (2012), «Sivilsamfunn og tillit». I: Helge Skirbekk og Harald Grimen (red.), Tillit i Norge. Oslo: Res Publica, s Simson, Kristine von (2012), «Veier til jobb for ungdom uten fullført videregående opplæring. Kan vikarbyråer og arbeidsmarkedstiltak lette overgangen fra utdanning til arbeidsliv?». Søkelys på arbeidslivet 29(1-2): Sivesind, Karl Henrik, Tereza Pospíšilová og Pavol Frič (2012), «Does Volunteering Cause Trust? A comparison of the Czech Republic and Norway». European Societies. Publisert online. DOI: / Solheim, Jorun (2012), «Den nord-vest-europeiske modellen. Norsk familiekultur i historisk og komparativt perspektiv». I: Anne Lise Ellingsæther og Karin Widerberg (red.), Velferdsstatens familier. Oslo: Gyldendal Akademisk, s Solheim, Jorun og Ragnhild Steen Jensen (2012), «Modes Of Familism: Gender, Family Capitalism and Family Culture». I: Fredrik Engelstad og Mari Teigen (red.), Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Comparative Social Research Volume 29. Bingley: Emerald, s Storvik, Aagoth Elise (2012): «Introducing the Feminist Management Discourse in Organizations». Review of European Studies 4(1): Storvik, Aagoth Elise (2012): «The Norwegian quota law and the fear of incompetent women». I: Mathias L. Pedersen og Jakob Christoffersen (red.), Nordic Countries. Economic, Political and Social Issues. New York: Nova Science Pub Inc, s Strandbu, Åse og Kari Steen-Johnsen (2012), «Bourdieu knew more than how to play tennis! An empirically based discussion of habituation and reflexivity». Taylor & Francis Online. Publisert online Doi: / Sveeas, Nora, Vigdis Vevstad og Jan-Paul Brekke (2012), «Sårbare asylsøkere i mottak identifisering og oppfølging». I: Berit Berg og Marko Valenta (red.), Asylsøker: i velferdsstatens venterom. Oslo: Universitetsforlaget, s Teigen, Mari (2012), «Gender Quotas on Corporate Boards: On the Diffusion of a Distinct National Policy Reform». I: Fredrik Engelstad og Mari Teigen (red.), Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Comparative Social Research Volume 29. Bingley: Emerald, s Teigen, Mari (2012), «Gender Quotas for Corporate Boards in Norway Innovative Gender Equality Policy». I: Fagan, C., González Menéndez, M. og Gómez Ansón (red.), Women on Corporate Boards and in Top Management: European Trends and Policy. Basingstoke: Palgrave Macmillan, s Wollebæk, Dag, Susanne Wallman Lundåsen og Lars Trägårdh (2012), «Three Forms of Interpersonal Trust: Evidence from Swedish Municipalities». Scandinavian Political Studies. Publisert online DOI: /j x. Wollebæk, Dag, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård (2012), «After Utøya: How a High-Trust Society Reacts to Terror Trust and Civic Engagement in the Aftermath of July 22». Political Science & Politics 45(1): Wollebæk, Dag, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård (2012), «Tillit i Norge etter 22. juli». I: Helge Skirbekk og Harald Grimen (red.), Tillit i Norge. Oslo: Res Publica, s Ødegård, Guro (2012): Ungdomspolitisk deltagelse og innflytelse - perspektiver og endringer. I: Berge, Kjell Lars og Janicke Heldal Stray (red.), Demokratisk medborgerskap i skolen. Bergen: Fagbokforlaget. Aardal, Bernt og Dag Einar Thoresen (2012), «Valgordning, demokrati og effektivitet: Norske forholdstallsvalg versus britiske flertallsvalg». I: Øivind Bratberg og Kristin M. Haugevik (red.), Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et nytt århundre. Oslo: Akademika forlag, s Rapporter Brekke, Idunn og Liza Reisel (2012), Klasse og kjønn i et likestillingsperspektiv. En kunnskapsoversikt. ISF-rapport 2012:6. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Brekke, Jan-Paul Brekke (2012), Forsvunnet. Asylsøkere som forlater mottak i Norge. ISF-rapport 2012:2. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Lorentzen, Håkon (2012), Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator? ISF-rapport 2012:4. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Midtbøen, Arnfinn og Jon Rogstad (2012), Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv. ISF-rapport 2012:1. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Segaard, Signe Bock, Harald Baldersheim og Jo Saglie (2012), E-valg i et demokratisk perspektiv. Sluttrapport. ISF-rapport 2012:5. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Segaard, Signe Bock og Jo Saglie (red.) (2012), Evaluering av forsøket med e-valg Tilgjengelighet for velgere, tillit, hemmelig valg og valgdeltagelse. ISF-rapport 2012:3. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Rapporter og artikler utgitt av andre institusjoner Enjolras, Bernard, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård (2012), Deltagelse i frivillige organisasjoner. Rapport 2012:4. Oslo/Bergen: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Gulbrandsen, Trygve (2012), Tilpasninger til endringer i økonomiske rammevilkår. Rapport 2012:2. Oslo/Bergen: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Pedersen, Axel West (2012) ASISP Annual Report Norway. Pensions, health, and longterm care. Brussels: GVG and European Commission DG Employment, Social Affairs, and Equal Opportunities. Sivesind, Karl Henrik (2012), Pengestrømmer i frivillig sektor. Rapport 2012:7. Oslo/Bergen: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Steen-Johnsen, Kari, Bernard Enjolras og Anja Emilie Kruse (2012), Nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner. Rapport 2012:1. Oslo/Bergen: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Teigen, Mari (2012), Norske makteliter En oppdatering av posisjonsutvalget i den norske lederskapsundersøkelsen. Notat. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Wollebæk, Dag, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård (2012), Ett år etter 22. juli. Rapport 2012:5. Oslo/Bergen: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Ødegård, Guro (2012), Forprosjekt: Bærekraftig foreningsliv? Notat. Oslo/Bergen: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Ødegård, Guro (2012): «Stikk innom» på Veitvet- Sletteløkka. Utfordringer, tiltak og effekter. Notat. Oslo/ Bergen: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Paperpresentasjoner Baldersheim, Harald, Jo Saglie og Signe Bock Segaard (2012), «Internet Voting in Norway 2011: Democratic and Organisational Experiences». Paper presentert på IPSA World Congress of Political Science, Madrid, juli Borchorst, Anette, Lenita Freidenvall, Johanna Kantola og Mari Teigen (2012), «Nordic Gender Equality: Achievements and Paradoxes». Paper presentert ved ECPR, Joint Sessions, Antwerp, Belgium, april Bredal, Anja (2012), «Vold og undertrykking i familien. Begreper og forståelsesmåter i et flerkulturelt samfunn». Et statusnotat etter ekspertkonferansen 30. januar Bredal, Anja (2012), «Normal vs. other violence? Conceptualizing honour based violence in Scandinavian law enforcement». Paper presentert på 16th Nordic Migration Research Conference, University of Turku, Finland, august Bredal, Anja og Jorun Solheim (2012), «Marriage property regimes in historical and comparative perspective». Paper presentert på 6th Congress of the European Society on Family Relations, Lillehammer, september Brekke, Idunn og Pål Schøne (2012), «Sickness absence differences between natives and immigrant workers: the role of differences in self-reported health». Working paper presentert på Medical Sociology Group 44th Annual Conference 2012, University of Leicester, september Brekke, Idunn, John E. Berg, Anne Karen Jenum og Line Sletner (2012), «Doctor-certified sickness absence in first and second trimester of pregnancy among native and immigrant women in Norway». Working paper presentert på The 26th Conference of the Nordic Sociological Association, Reykjavik, august Brekke, Jan-Paul (2012), «Forced Migration Flows and Regulations in Northern Europe». Abstract for CES Conference, Boston, mars Dale-Olsen, Harald (2012), «Absenteeism, pay and payroll-tax reforms». Paper presentert på Conference of the European Association of Labour Economists (EALE), Bonn, september Dale-Olsen, Harald (2012), «Sickness absence, sick leave pay and pay schemes». Paper presentert på The Royal Economic Society Annual Conference (RES), Cambridge, mars Eimhjellen, Ivar, Kristin Strømsnes og Dag Wollebæk (2012), «Civil Society Online? Voluntary Organizations Online Representation». Paper presentert på ISTR Conference, Sienna, juli Enjolras, Bernard, Kari Steen-Johnsen og Dag Wollebæk (2012), «Civic and Political Mobilization through Social Media». Paper presentert på ISTR Conference, Sienna, juli Engelstad, Fredrik (2012), «Tingenes makt?». Paper presentert på Sosiologforeningens vinterseminar, januar Engelstad, Fredrik (2012), «Elite compromises in dynamic democracies». Paper presentert på Symposium on Elites, University of Texas, Austin, april

17 Engelstad, Fredrik (2012), «The enigma of capitalism Halrynjo, Sigtona (2012), «Mødreskap og Fedreskap i Kumlin, Staffan og Isabelle Stadelmann-Steffen in Scandinavia». Paper presentert på ISTR Conference, Over ævne II and John Gabriel Borkman. Bjørnstjerne karrieresammenheng». Presentert på (2012), «How Welfare States Shape the Democratic Public». Sienna, juli Bjørnson and Henrik Ibsen as critics of capitalism». Paper Arbeidsmiljøkongressen, Bergen, 18. oktober Paper presentert på at ECPR Joint Sessions, Belgia, Selle, Per og Dag Wollebæk (2012), «The Complex presentert ved den 13. internasjonale Ibsen-konferansen, Halrynjo, Sigtona (2012), «Karriere og mars Relationship between Civil Society and Trust». Paper Tromsø, juni familieutfordringer. Dilemmaer i det likestilte og Midtbøen, Arnfinn (2012), «Discrimination of the presentert på konferansen Micro-Level Socialisation through Engelstad, Fredrik (2012), «The culture elite in a familievennlige Norge». Presentert på Regionalt Second Generation: Evidence from a Field Experiment in Civic Engagement? Institutions, Associations and Trust, democratic society». Paper presentert ved den 26. nordiske nettverkstreff for kjønnsbalanse i akademia, Stavanger, 27. Norway». Paper presentert på 26th conference of the Nordic Department of Applied Economics, Vrije Universiteit Brussel, sosiologkongress, Reykjavik, august 2012, og ved november Sociological Association, Reykjavik, august Brussel, november Demokrati-konferansen, Athen november Holli, Anne Maria og Mari Teigen (2012), «Quotas for Nadim, Marjan (2012), «Opposition or necessity? Sivesind, Karl Henrik (2012), «Outsourcing of Engelstad, Fredrik (2012), «Profesjonell public bodies. A comparative study of the effectiveness Transnational marriages and working mothers». Presentert Scandinavian welfare societies? Consequences for active kommunikasjon, offentlighet og makt». Paper presentert ved of quotas for public boards and committees in Finland på Immigration workshop, Berkeley, februar citizenship». Paper presentert på konferansen til ESPAnet i NEON-dagene, Sogndal, november and Norway». Paper presentert ved ECPR, Joint Sessions, Nadim, Marjan (2012), «The negotiation of family Edinburgh, september Engelstad, Fredrik (2012), «Byråkrati og profesjonell Antwerp, Belgia, april og ved XXII IPSA congress, practices in transnational marriages». Paper presentert på Simson, Kristine von (2012), «Pathways to work for kommunikasjon». Paper presentert ved Madrid, juli workshop Migrant Transnationalism, Integration and Return, high-school dropouts». Paper presentert på The Royal organisasjonsseminaret ved ISS, 17. desember Jonker, Merel og Sigtona Halrynjo (2012), Rotterdam, 26. oktober Economic Society Annual Conference (RES), Cambridge, 32 Gulbrandsen, Trygve (2012), «Business elite trust in the political institutions» Paper presentert på IPSA World «Exploring intersectional discrimination through the hijab: A comparative analysis of discrimination cases in Nadim, Marjan (2012), «Transnational marriages and working mothers». Paper presentert på Pacific Sociological mars og Conference of the European Association of Labour Economists (EALE), Bonn, september Congress of Political Science, Madrid, juli Scandinavia and the Netherlands». Paper presentert på Association Annual meeting, mars Staver, Anne (2012), «Family Migration and Stratified Hagelund, Anniken (2012), «From economic Intersectionalities and Inequalities: Knowledge and Power Nadim, Marjan (2012), «Transnational marriages in the Integration Policy in Norway». Paper lagt frem på 2012 incentives to dialogic intervention. Change and inertia in for the 21st Century 83rd Annual Meeting Of the Pacific second generation». Paper presentert på European Society IMISCOE Conference - Mobility as the new paradigmatic Norwegian sickness insurance». Paper presentert på Sociological Association, Sheraton San Diego Hotel & for Family Research Congress, september perspective in the social sciences? Amsterdam, NCoE NordWel og the Centre for Welfare State Research, Marina, mars Nilsen, Kjersti Misje (2012), «The Importance of august og Nordic Migration Research Conference, Turku, University of Southern Denmark, Odense og på RC19 Jonker, Merel (2012), «Flerdimensjonal likestilling Workplaces: A panel data study of sickness absence». Paper august Annual conference, Oslo. - nordisk variasjon i behandling av hijab-saker». presentert på ESOP-lunsj ved Økonomisk Institutt, Teigen, Mari (2012), «The Diffussion of Gender Halrynjo, Sigtona (2012), «Gendered family- Paper presentert på seminaret Likestillingsdiskurser Universitetet i Oslo, 8. oktober Quotas». Paper presentert ved Round table, 19th conference friendliness and the rules of the career game: How elite i de nordiske land: et komparativt perspektiv, Reisel, Liza (2012), «Equality and Intersectionality in of Council of Europeanist, Boston, USA, mars educated mothers turn into replaceable workers in family Voksenåsen kultur- og konferansehotell, Oslo, Swedish and Norwegian Anti Discrimination Legislation». Wollebæk, Dag og Karl Henrik Sivesind (2012), «A friendly Norway». Paper presentert på Dansk mai Paper presentert på the Pacific Sociological Association Paradox of Affluence? Volunteering in Norway, ». Sociologkongress, januar Karlsen, Rune (2012), «On Social Networking Sites Annual Meeting, San Diego, 23. mars Paper presentert på ISTR Conference, Sienna, juli Halrynjo, Sigtona (2012), «Gender, career and Followers are Opinion Leaders. Empirical Evidence for the Reisel, Liza (2012), «Is More Always Better? Returns to Wollebæk, Dag, Kristin Strømsnes og Åsta Dyrnes. parenthood: Dilemmas of formal vs. informal rules of Role of Social Networking Sites in a Two-Step Flow of Education in the United States and Norway». Paper Nordø (2012), «An Integrated Perspective on Organizational career». Paper presentert på Inspiration seminar for the Political Communication». Paper presentert ved den 4. presentert på ECSR/EQUALSOC, Stockholm, Survival: The Case of Local Voluntary Associations in female scientists of the Institute of Geosciences, European Communication Conference, Istanbul, Tyrkia, september Norway, ». Paper presentert på ISTR Conference, Universitetet i Oslo, Soria Moria, 7. mars november Reisel, Liza (2012), «Social Class and College Sienna, juli Halrynjo, Sigtona og Merel Jonker (2012), «Exploring Karlsen, Rune og Bernt Aardal (2012), «Ideological Completion: Ideologies of Independence and Family Ødegård, Guro, Johannes Bergh, Jo Saglie og Sigrid intersectional discrimination through the hijab. A Predispositions, Party Set and Issue Ownership: How Financial Support». Paper presentert på Eastern Sociological Stokstad (2012), «Stemmerett for 16-åringer. Deltagelse og comparative analysis of discrimination cases in Scandinavia Stable and Dynamic Factors Affect Vote Choice». Paper Society s Annual Meeting, New York, 26. februar 2012 (med dilemmaer». Paper til den 21. nordiske and the Netherlands». Paper presentert ved Institutt for presentert ved den 2. EPSA Annual Conference, Berlin, Paul Attewell). kommunalforskerkonferansen, Oslo, november samfunnsforskning, Oslo, 13. mars juni Røed, Marianne og Pål Schøne (2012), «The impact of Aarset, Monica Five (2012), «Settled and Halrynjo, Sigtona (2012), «Når rettighetslogikken Karlsen, Rune og Eli Skogerbø (2012), «You have to be Immigration on Educational Investment». Paper presentert transnational? Quran lessons via Skype in Norwegian- møter karrierelogikken - konsekvenser for likestilling, visible. Candidate Communication in the 2009 Norwegian på Educational Governance and Finance, Oslo, juni Pakistani families». Paper presentert på konferansen kjønn og klasse». Paper presentert ved Maskuliniteter i Election Campaign». Paper presentert ved den 3. Saglie, Jo (2012), «Deltakelse i riks- og Families in changing Europe på Lillehammer, bevegelse menn, likestilling og livskvalitet, Universitetet International Conference on Democracy as Idea and Practice, lokalpolitikk: to sider av samme sak?». Paper presentert september i Oslo, 1. juni Oslo, januar på den 21. nordiske kommunalforskerkonferansen, Oslo, Aarset, Monica Five (2012), «The settled generation: Halrynjo, Sigtona (2012), «(Ir)replaceable at work or at Kumlin, Staffan og Niklas Jakobsson (2012), november Family and kinship in Norwegian 2. generation immigrant home? Mothers and fathers facing the rules of the career «Election Campaigns, Government Partisanship, and Segaard, Signe Bock og Jeppe Agger Nielsen (2012), families». Paper presentert på seminaret Family and game». Paper presentert på Interim meeting of the European Welfare State Generosity». Paper presentert på workshop «Local Election Campaign in Social Media. Evidence from household studies in modern societies: Analytical Sociological Association (ESA) research network: Sociology ved Department of Political Science, Lund University, Norwegian Municipalities». Paper presentert på ECPR frameworks, conceptual and methodological issues, Institutt of Families and Intimate Lives. Milano, september Sweden november. workshop Parties and Campaigning in the Digital Era, for samfunnsforskning, Oslo, 25. september Halrynjo, Sigtona (2012), «Arbeidslivets Kumlin, Staffan, Maria Oskarson og Daniel Kihlström Antwerp, april Aarseth, Helene og Jorun Solheim (2012), «Nye familieutfordringer. Kommentar til NOU Politikk for (2012), «Up and Down with the Welfare State». Paper Selle, Per, Åsta Dyrnes. Nordø, Kristin Strømsnes familiekulturer. kjønnede intimitetsformer og livsprosjekter i likestilling». Presentert ved Institutt for samfunnsforskning presentert ved den 19. International Conference of og Dag Wollebæk (2012), «The Importance of Changes in omforming». NFR-konferanse, program for kjønnsforskning, 9. september Europeanists, Boston, mars Organizational Form for the Role of the Voluntary Sector Sola, september 2012.

18 34 Kronikker og andre artikler Bay, Ann-Helén (2012), «Bokanmeldelse av Vladimir Rys: Reinventing Social Security Worldwide. Back to Essentials, 2010». European Journal of Social Security, 14(1): Bay, Ann-Helén og Axel West Pedersen (2012), «Fattigdomsdilemmaet». Dagens Næringsliv, 24. september Bay, Ann-Helén og Eivind Smith (2012), «Institutter mot undergangen?». Forskerforum 44(4): Barth, Erling og Kristine von Simson (2012), «Ungdomsarbeidsledighet og konjunkturer». Økonomiske analyser 31(5): Bergh, Johannes og Guro Ødegård (2012), «Valget 2011: Utøya-effekten som ikke forsvant». Dagbladet, 27. januar Bergh, Johannes, Tor Bjørklund og Vebjørn Aalandslid (2012), «Ap festet grepet blant innvandrerne i 2011». Samfunnsspeilet 26(5): Brekke, Jan-Paul (2012), «Angrepet på det moderne Norge». Samtiden (1): Brekke, Jan-Paul og Grete Brochmann (2012), «Italia- Norge tur-retur», Aftenposten, 14. november Engelstad, Fredrik (2012), «Kjønnskvotering og lønnsomhet». Dagens Næringsliv, 17. oktober Engelstad, Fredrik (2012), «Rydder veien mot toppen». Klassekampen, 10. mai Enjolras, Bernard og Kari Steen-Johnsen (2012), «Makt i den nye offentlige sfæren». Frifagbevegelse.no, 10. mai Brochmann, Grete og Anniken Hagelund (2012), «Vems välfärdsstat?». Framtider (2): 4-8. Gulbrandsen, Trygve (2011/2012), «Why did they fail? Business Exits among Norwegian Shipping Companies since 1970». I: Lewis Fischer og Even Lange (red.), New Directions In Maritime History in Norway. Research in Maritime History Vol. 46. St. John s NF, Canada: Maritime History Publication, s Hatland, Aksel og Lars Inge Terum (2012), «Sysselsetting vokser mer enn trygd». Dagens Næringsliv, 17. desember Heidar, Knut, Karina Kosiara-Pedersen og Jo Saglie (2012), «Party Change and Party Member Participation in Denmark and Norway». I: Jens Blom-Hansen, Christoffer Green-Pedersen og Svend-Erik Skaaning (red.), Democracy, Elections and Political Parties. Århus: Politica, s Heidenreich, Vibeke (2012), «Kvotering uten virkning?». Dagens Næringsliv, 26. november Lidén, Hilde (2012): «Asylsøkende barn: Gode intensjoner og politiske prioriteringer». Paidos. Tidsskrift for norsk barnelegeforening 30(2): Lorentzen, Håkon (2012), «Det røde markedet». Minerva, 11. januar Lorentzen, Håkon (2012), «Frihet og filantropi». Minerva, 7. februar Midtbøen, Arnfinn (2012), «Bokanmeldelse av Aksel Hatland (red): Veivalg i velferdspolitikken». Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift (1): Nadim, Marjan (2012), «Bokanmeldelse: Den globale drabantbyen: Groruddalen og det nye Norge». Tidsskrift for samfunnsforskning (4): Nadim, Marjan og Monica Five Aarset (2012), «Bokanmeldelse: Families and Kinship in Contemporary Europe: Rules and Practices of Relatedness». Acta Sociologica 55(2): Pedersen, Axel West (2012), «Innvandring og velferdspolitikk slemme dansker og snille nordmenn?». Velferd 3/4-2012: Simson, Kristine von (2012), «Kan vikarbyråer og arbeidsmarkedstiltak lette overgangen fra utdanning til arbeidsliv?». LO-Aktuelt 18/2012. Sivesind, Karl Henrik (2012), «Mer frivillig velferd». Dagens Næringsliv, 6. mars Staver, Anne (2012), «Inntektskrav rammer kvinner». Dagbladet, 17. april Steen-Johnsen, Kari, Dag Wollebæk og Bernard Enjolras (2012), «Sosiale medier endrer maktforhold». Politiken, 4. september Teigen, Mari (2012), «Handler om legitimitet». Dagens Næringsliv, 5. desember Teigen, Mari og Benja Stig Fagerland (2012), «Norsk kønskvotering er en stor succes». Politiken, 29. mai Wollebæk, Dag og Signe Bock Segaard (2012), «Ingen solskinnshistorie». Aftenposten, 6. mars Wollebæk, Dag, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård (2012), «Paradoksal tillit». NRK Ytring, 24. september Wollebæk, Dag, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård (2012), «Rosetoget har gått». Aftenposten, 24. september Aardal, Bernt (2012), «Reformer i valgordningen - hvordan påvirkes Stortinget?». I Stortingets tjeneste, Oslo: Det norske Storting, s Aarset, Monica Five og Anja Bredal: «Bokanmeldelse: Transnational Migration, Gender and Rights». Sosiologi i dag (3-4): s Gulbrandsen, Trygve (2012), «Bokanmeldelse av Gergei Farkas: Essays on Elite Networks in Sweden». Sociologisk Forskning 49(4): Rogstad, Ingrid Dahlen (2012), «Bokanmeldelse av Øyvind Ihlen: Samfunnsansvar på norsk». Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 2012(3): Teigen, Mari (2012), «Should government impose mandatory gender quotas on corporate boards?». CQ Global Researcher, april Skjeie, Hege og Mari Teigen (2012), «Duties to Promote Equality». I: Lenita Freidenvall og Michele Micheletti (red.), Comparisons, Quotas and Critical Change. Stockholm: Stockholm University, s Fotografer: Carsten Müller Kyrre Lien Design av neue.no

19 Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research Munthes gate 31 PO Box 3233 Elisenberg NO-0208 Oslo, Norway T

REFERAT FRA INSTITUTTMØTE 23. APRIL 2009 KL. 12-13, Gamle Lunsj

REFERAT FRA INSTITUTTMØTE 23. APRIL 2009 KL. 12-13, Gamle Lunsj Til stede: REFERAT FRA INSTITUTTMØTE 23. APRIL 2009 KL. 12-13, Gamle Lunsj Ann-Helén, Grete S., Mari, Rune H., Katrine, Jan-Paul, Ragnhild S-J, Sidsel, Johanne, Vegard, Idunn, Stig, Pål, Julia, Ragnhild

Detaljer

CURRICULUM VITAE EDUCATION WORK EXPERIENCE SOME RELEVANT POSITIONS. Pål Schøne

CURRICULUM VITAE EDUCATION WORK EXPERIENCE SOME RELEVANT POSITIONS. Pål Schøne CURRICULUM VITAE Pål Schøne Place of work: Institute for Social Research, Pb 3233 Elisenberg, 0208 Oslo, Norway Tel: +47 98622125 E-mail: pal.schone@socialresearch.no http://www.socialresearch.no/staff/researchers/schoene-paal

Detaljer

Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning SYKEFRAVÆRET: ET RESULTAT AV HVEM DU ER, HVOR DU JOBBER OG/ELLER HVEM DU JOBBER SAMMEN MED? HARALD DALE-OLSEN Institutt for samfunnsforskning NFRs konferanse om Sykefravær og arbeidsmarkedstilknytning

Detaljer

Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) Arbeidslinja. - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten UNIVERSITETSFORLAGET

Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) Arbeidslinja. - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten UNIVERSITETSFORLAGET Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord 13 / Arbeidsmotivasjon, arbeidslinje og velferdsstat 15 EINAR ØVERBYE OG

Detaljer

Arbeidsinnvandring Varig gevinst?

Arbeidsinnvandring Varig gevinst? Arbeidsinnvandring Varig gevinst? Bernt Bratsberg Frischsenterets 15 års jubileum 22.01.2014 Spennende tider for norsk migrasjonsforskning EU utvidelsene i 2004 og 2007 åpnet det norske arbeidsmarkedet

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

NORSK ARBEIDSLIV I TURBULENTE TIDER

NORSK ARBEIDSLIV I TURBULENTE TIDER HARALD DALE-OLSEN (RED.) NORSK ARBEIDSLIV I TURBULENTE TIDER UNIVEF;S!T^T53-LU: ri I' - ZcNTRALSi&LiO i i il K - 4 GYLDENDAL AKADEMISK Innhold FORORD 5 KAPITTEL 1 NORSK ARBEIDSLIV I TURBULENTE TIDER 13

Detaljer

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker.

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken 1215-1515. Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Styrets medlemmer: Beret Bråten, (styreleder), postdoktor

Detaljer

Europas mest naive? Hva er sosial kapital godt for? Bokas struktur og kapitteloversikt Referanser... 22

Europas mest naive? Hva er sosial kapital godt for? Bokas struktur og kapitteloversikt Referanser... 22 Innledning Sosial kapital i Norge: Oljen i maskineriet? Dag Wollebæk og Signe Bock Segaard... 11 Europas mest naive?... 12 Hva er sosial kapital godt for?... 14 Bokas struktur og kapitteloversikt... 19

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018 Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018 Perspektiver Utfordringer for det norske velferdssamfunnets

Detaljer

årsmelding 2011 www.samfunnsforskning.no

årsmelding 2011 www.samfunnsforskning.no årsmelding 2011 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2011 Om Institutt for samfunnsforskning Institutt for samfunnsforskning er en privat, uavhengig, ikke-kommersiell forskningsstiftelse, lokalisert i

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Ann-Helen Bay, Anniken Hagelund og Aksel Hatland (red.) For mange pä trygd? Velferdspolitiske spenninger

Ann-Helen Bay, Anniken Hagelund og Aksel Hatland (red.) For mange pä trygd? Velferdspolitiske spenninger Ann-Helen Bay, Anniken Hagelund og Aksel Hatland (red.) For mange pä trygd? Velferdspolitiske spenninger QAPPEUEN D/\MM Al

Detaljer

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Noen kommentarer til Europa i endring. Kristen Ringdal

Noen kommentarer til Europa i endring. Kristen Ringdal 1 Noen kommentarer til Europa i endring Kristen Ringdal 2 Internasjonale spørreundersøkelser European Social Survey (ESS), ca 30 land, 2002- European/World Values Survey (EVS/WVS), 80+ land, 1981- International

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet

Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet Søkerkonferanse 6. juni 2008, Gardermoen Seniorrådgiver Frøydis Eidheim Målet for programmet er å: bidra til et mer helhetlig

Detaljer

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 Oppdatert versjon november 2016 4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 NIFES har gjennomgått og oppdatert sine tall for årsverk. Det er endringer i følgende seks tabeller: 1, 8, 11, 12, 14 og 24. Nøkkeltall

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter Haraldsplass Diakonale Høgskole AS Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2015 2014 Salgs- og leieinntekter 9.641.201 9.212.253 5 Tilskudd fra staten 32.995.000 29.543.590 Sum driftsinntekter

Detaljer

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 VIRKSOMHETSIDÉ NIFU skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning, og innovasjon.

Detaljer

www.samfunnsforskning.no ÅRSMELDING 2013

www.samfunnsforskning.no ÅRSMELDING 2013 www.samfunnsforskning.no ÅRSMELDING 2013 Årsmelding 2013 OM INSTITUTTET Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig forskningsstiftelse opprettet i Oslo i 1950. Vi forsker på syv hovedtema: 1 Mål

Detaljer

Årsberetning 2005. for. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as. Selskapets org. nr. 986 343 113

Årsberetning 2005. for. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as. Selskapets org. nr. 986 343 113 Årsberetning 2005 for Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as Selskapets org. nr. 986 343 113 1 Årsberetning for 2005 Virksomhetens art Fafo Institutt for Arbeidslivs- og velferdsforskning

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bentsegata 2b, 0465 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Forskningsvirksomheten

ÅRSBERETNING 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Forskningsvirksomheten 08.04.08 ÅRSBERETNING 2007 Arbeidsforskningsinstituttet AS er et heleid statlig aksjeselskap. Kunnskapsdepartementet har delegert fullmakt til å forvalte statens eierinteresser og innkalle til generalforsamling

Detaljer

Lokalvalget 2015 et valg i kommunereformens tegn?

Lokalvalget 2015 et valg i kommunereformens tegn? Lokalvalget 2015 et valg i kommunereformens tegn? Det er først og fremst i kommunene at innbyggerne får anledning til å påvirke utformingen av politikk, og det er her den nasjonale velferdspolitikken blir

Detaljer

Omstillinger, produktivitet og sykefravær. Erling Barth Institutt for samfunnsforskning

Omstillinger, produktivitet og sykefravær. Erling Barth Institutt for samfunnsforskning Omstillinger, produktivitet og sykefravær Erling Barth Institutt for samfunnsforskning Changing Work Changing Work - The impact of Reorganisation and Reallocation on Establishment Performance and Worker

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Norske makteliter 2001 2011 En oppdatering av posisjonsutvalget i den norske lederskapsundersøkelsen

Norske makteliter 2001 2011 En oppdatering av posisjonsutvalget i den norske lederskapsundersøkelsen Norske makteliter 2001 2011 En oppdatering av posisjonsutvalget i den norske lederskapsundersøkelsen Et forskningsbasert notat Mari Teigen Institutt for samfunnsforskning Oslo 2012 Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

Strategi for samarbeid med arbeidslivet prioritering av tiltak

Strategi for samarbeid med arbeidslivet prioritering av tiltak Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: Cj Sak nr.: 20V2. Møte: 29.11.12 Strategi for samarbeid med arbeidslivet prioritering av tiltak Det vises til sak 17/12, der det ble lagt

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Notat angående mulig kjønnskvotering på partilistene ved kommunestyrevalg

Notat angående mulig kjønnskvotering på partilistene ved kommunestyrevalg Notat angående mulig kjønnskvotering på partilistene ved kommunestyrevalg Johannes Bergh & Henning Finseraas 6. mars 2012 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har gjort et direkte kjøp av

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning De sakene som velgerne er opptatt av har betydning for hvilke partier de

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Professor John E. Berg PhD For prosjektleder, professor Espen Dahl Høgskolen i Oslo og Akershus 12.04.2013 Strategiske Høgskoleprosjekter 2013

Detaljer

Snur trenden i europeiske velferdsstater?

Snur trenden i europeiske velferdsstater? Snur trenden i europeiske velferdsstater? Erling Barth Institutt for samfunnsforskning og ESOP, Universitetet i Oslo - samarbeid med Kalle Moene, ESOP Økende skiller i Europa? Mer ulikhet, mindre velferdsstater,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer?

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer? Forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet 2014 Kommunikasjonsplan- Hovedmålsetting Bringe forskningsbasert kunnskap og innsikt i dilemmaer inn i den offentlige samtalen fram mot grunnlovsjubileet: Synliggjøre

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Tilstede: SRY Espen Lynghaug - NHO Rolf Jørn Karlsen LO Mette Henriksen Aas, LO Marit Kristensen, YS Liv Ragnhild

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA Fra Forskningsmelding til utlysning Forskningsmeldingen: Europa og rett og politikk som

Detaljer

Å rsplan for Økonomisk institutt

Å rsplan for Økonomisk institutt Å rsplan for Økonomisk institutt 2017-2019 Vedtatt i instituttstyret 31.01.17 Planen tar utgangspunkt i Økonomisk institutts strategi, og viser tiltak som instituttet vil gjennomføre for å nå målene i

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Oppstartmøte 19. mai 2015. Nye BALANSE-prosjekter

Oppstartmøte 19. mai 2015. Nye BALANSE-prosjekter Oppstartmøte 19. mai 2015 Nye BALANSE-prosjekter Agenda Velkommen Presentasjonsrunde Hvorfor dette møtet? Litt om BALANSE Kontrakt, endringer og rapportering Spørsmål og svar Presentasjon av BALANSE-prosjektene

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift UNIVERSITETET I AGDER Fakultet Institutt Avdeling Adresse Postboks 422 Postnummer 4630 Poststed Land E-post til postmottak KRISTIANSAND S Norge postmottak@uia.no

Detaljer

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Utfordringer og muligheter for lærerutdanningene i lys av Forskningsrådets satsinger de siste ti årene. Forskningsrådets

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Årsregnskap og årsberetning 2005 for Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Regnskap for perioden 22.12.04-31.12.05 UiB/Regnskap 23.02.06 Innholdsfortegnelse Styrets beretning 3 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Arbeidsforskningsinstituttet AS

Arbeidsforskningsinstituttet AS Arbeidsforskningsinstituttet AS ÅRSBERETNING 2010 Arbeidsforskningsinstituttet AS (AFI) er et heleid statlig aksjeselskap. Kunnskapsdepartementet har delegert fullmakt til å forvalte statens eierinteresser

Detaljer

Nettverkstyring, demokrati og deltagelse

Nettverkstyring, demokrati og deltagelse Nettverkstyring, demokrati og deltagelse Public policy and network governance: Challenges for urban and regional development Multi-level governance and regional development the politics of natural gas

Detaljer

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 INNLEDNING Velferdsstaten i et nordisk perspektiv er valgt som tema for det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2012. De

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Slipp kunnskapen løs!

Slipp kunnskapen løs! Slipp kunnskapen løs! - Forskningskommunikasjon i tradisjonelle og sosiale medier Audun Farbrot Fagsjef forskningskommunikasjon Handelshøyskolen BI Twitter: @afarbrot Blog: forskningskommunikasjon.com

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 010 Arkivsaksnr.: 12/5579-35 Dato: 05.04.13

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 010 Arkivsaksnr.: 12/5579-35 Dato: 05.04.13 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 010 Arkivsaksnr.: 12/5579-35 Dato: 05.04.13 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2013 - TILRETTELEGGING FOR ØKT VALGDELTAKELSE INNSTILLING TIL: VALGSTYRET

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Prinsipper frivillighetspolitikk* Bedre rammebetingelser for frivillig sektor generelt Økte ressurser til lokal aktivitet og særlig lavterskelaktivitet Styrket inkludering

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

resultatregnskap

resultatregnskap Årsrapport resultatregnskap 31.12.12 31.12.11 Driftsinntekter Inntekt fra basisbevilgning 25 429 000 Inntekt fra bevilgninger 14 284 954 43 280 515 Tilskudd og overføringer fra andre 43 182 065 41 527

Detaljer

UNDERSØKELSE OM FORSKNINGSKOMMUNIKASJON FORSKNINGSRÅDET 25. NOVEMBER 2015 GYRD STEEN FUTURE PRESENT GROUP AS

UNDERSØKELSE OM FORSKNINGSKOMMUNIKASJON FORSKNINGSRÅDET 25. NOVEMBER 2015 GYRD STEEN FUTURE PRESENT GROUP AS UNDERSØKELSE OM FORSKNINGSKOMMUNIKASJON FORSKNINGSRÅDET 25. NOVEMBER 2015 GYRD STEEN FUTURE PRESENT GROUP AS SLIPP FORSKNINGEN FRI, DEN ER VÅR Forskningen får stadig flere interessenter og interesser

Detaljer

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Ikke-vestlige innvandrere har lavere valgdeltakelse sammenlignet med befolkningen i alt. Samtidig er det

Detaljer

FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET

FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET Nordisk konferanse om familieråd og medvirkning 2. 3. november 2015 Tor Slettebø Diakonhjemmet Høgskole DISPOSISJON Egen interesse for

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen

Den norske arbeidslivsmodellen Den norske arbeidslivsmodellen Anne Mette Ødegård & Rolf K. Andersen, 20.04.16 www.fafo.no Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Studier av arbeidsliv, integrering, utdanning og velferd

Detaljer

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Integrering av kvinner med innvandrerbakgrunn

Integrering av kvinner med innvandrerbakgrunn Integrering av kvinner med innvandrerbakgrunn Forord Kvinner med innvandringsbakgrunn har noen generelle fellestrekk i nordiske land: De har lavest sysselsetting, lavest inntekt, lavest utdanning og er

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Søkekurs ved biblioteket. Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker

Søkekurs ved biblioteket. Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker Søkekurs ved biblioteket Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker Eksempler på ulike kilder Vitenskapelige tidsskrifter Monografier Fag- og forskningsrapporter Lærebøker og fagbøker Offentlige

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet?

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Innlegg på Munin-seminaret 2008, Tromsø 28. november Divisjonsdirektør Anders Hanneborg Hvorfor skal Forskningsrådet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer