Saksfremlegg til møte i Markarådet 20. mai 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg til møte i Markarådet 20. mai 2014"

Transkript

1 Saksfremlegg til møte i Markarådet 20. mai 2014 Sak 11/14 Godkjenning av møteinnkalling (kl ) Møteinnkallingen tas opp til godkjenning. Møteinnkallingen godkjennes. Sak 12/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte (kl ) Protokollen fra møtet 7. januar 2014 tas opp til godkjenning. Utkast til protokoll er vedlagt. Protokollen godkjennes. Vedlegg 1. Utkast til protokoll fra møte i Markarådet 7. januar Sak 13/14 Statusoppdatering - revisjon av skogbrukslovens markaforskrift (kl ) Markarådet har ved flere anledninger etterlyst fremdrift i departementenes arbeid med revisjon av markaforskriften. I henhold til vedtak i Markarådet 27. august 2013, sak 16/13, ble det 20. desember 2013 sendt en purring i brevs form til Landbruks- og matdepartementet med kopi til Miljøverndepartementet. Etter at nytt purringsbrev ble sendt, gir Landbruks- og matdepartementet i brev av 10. mars 2014 en orientering om fremdriften i arbeidet med revidering av forskriften. Slik det ser ut nå tar departementet sikte på at markaforskriften kommer på høring i Markarådets purringsbrev og Landbruks- og matdepartementets svarbrev er vedlagt. Vedlegg 2. Markarådets brev til Landbruks- og matdepartementet, datert Vedlegg 3. Svarbrev fra Landbruks- og matdepartementet, datert Sak 14/14 Statusoppdatering - retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka (kl ) Fylkesmannens forslag til retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka ble oversendt Miljøverndepartementet 8. august I Markarådsmøtet 7. januar 2014 videreformidlet fylkesmiljøvernsjefen at departementet regnet med å kunne gi en tilbakemelding på forslaget i starten av En eventuell ny statusoppdatering fra departementet videreformidles.

2 Sak 15/14 Seminar i anledning markalovens femårsjubileum (kl ) Markaloven er fem år i år, og som markadirektorat planlegger Fylkesmannen i Oslo og Akershus i den sammenheng et jubileumsseminar. Jubileumsseminaret avholdes 29. august 2014 på Voksenåsen kultur- og konferansehotell. Aktører og myndigheter med interesser og forvaltningsansvar i Marka inviteres til å delta på seminaret. Hovedinnholdet i fagseminaret er tenkt å være et tilbakeblikk på hvordan markaloven har fungert og resultater av den, samt å drøfte veien videre for Marka i et lengre tidsperspektiv. Dagen er videre tenkt avsluttet med et åpent kveldsarrangement for allmennheten med konsert og naturskildring av Marka. Kveldsarrangementet vil finne sted på Frognerseteren friluftssenter. Oslo og Omland friluftsråd har deltatt i den foreløpige planleggingen. Det er også sendt ut en tidlig invitasjon for at aktuelle deltakere, herunder Markarådet, skulle få muligheten til å delta i en bred idédugnad for å forme seminaret. Fylkesmiljøvernsjefen, Anne-Marie Vikla, orienterer om de foreløpige tankene om seminaret og oppfordrer til innspill fra Markarådet. Den foreløpige invitasjonen og programutkastet er vedlagt. Det forutsettes at Markarådets forslag til seminarets innhold og form tas med i den videre planleggingen av jubileumsseminaret. Vedlegg 4. Foreløpig invitasjon til markering av markalovens femårsjubileum. Vedlegg 5. Programutkast for markering av markalovens femårsjubileum. Sak 16/14 Markarådets budsjett for 2014 (kl ) Fylkesmiljøvernsjefen orienterer om Markarådets budsjett for Sak 17/14 Årsberetning for 2013 (kl ) Arbeidsutvalget har utarbeidet forslag til Markarådets årsberetning for Årsberetningen inneholder blant annet en oversikt over Markarådets medlemmer og saker i 2013, samt en evaluering av rådets arbeid og funksjon. Forslaget til årsberetning for 2013 bygger videre på årsberetningen for I 2013 hadde Markarådet kun to møter, og årsberetningen for 2012 ble vedtatt i det siste møtet (27. august 2013). Dette medførte at Markarådet i liten grad hadde anledning til å sette i verk tiltak, jfr. årsberetningen for 2012, for å styrke rådets funksjon i Evalueringen og forslag til tiltak som fremgår av årsberetningen for 2012 er derfor i stor grad videreført i forslaget til årsberetning for Arbeidsutvalgets forslag til årsberetning er vedlagt. Markarådets årsberetning for 2013 godkjennes med de nødvendige endringer som fremkom i møtet.

3 Vedlegg 6. Forslag til Markarådets årsberetning for Pause (kl ) Sak 18/14 Konsekvenser av at myndigheten etter markalovens 6, 1. ledd er delegert Fylkesmannen - oppfølging av sak 8/14 (kl ) Fylkesmannen ble i brev av 7. oktober 2013 fra Miljøverndepartementet delegert myndigheten etter markaloven 6, 1. ledd, til å gi tillatelse til igangsetting av arbeid med arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan som vedrører Marka. Fylkesmiljøvernsjefen orienterte Markarådet om dette under sak 8/14 i møte 7. januar 2014, se vedlagt utkast til protokoll. Som en oppfølging av sak 8/14 orienterer Jostein Meisdalen, rådgiver hos Fylkesmannen, om konsekvensene av at denne myndigheten er delegert den enkelte Fylkesmannen i det fylket arealplanen ligger innenfor. Sak 19/14 Idrettsanlegg i Marka (kl ) Oslo og Omland Friluftsråd har innhentet en oversikt over kommunenes langtidsplaner om idrettsanlegg innenfor og i randsonen av Marka. Hans-Petter Aas orienterer Markarådet om denne. En slik oversikt gir rådet mulighet til å vurdere fremtidige saker ut fra en samlet belastning på Marka. Under denne saken orienterer videre overingeniør Marit Lillesveen om Fylkesmannens behandling av idrettsanlegg i Marka så langt. De to planforslagene Detaljregulering for Franskleiv skianlegg i Vestmarka, Bærum kommune og Detaljregulering for Lillomarka arena i Oslo kommune ligger i sin helhet innenfor Markagrensen, og er i disse dager på høring og offentlig ettersyn. Marit Lillesveen og Jostein Meisdalen informerer om de to planforslagene og om Fylkesmannens foreløpige vurdering av disse. Arealet som omfattes av forslag til detaljregulering for Franskleiv skianlegg er på 241 dekar. Området ligger ved Franskleiv i Vestmarka i Bærum kommune og grenser delvis til Asker kommune. Hovedinnholdet i planforslaget er følgende, jfr. Bærum kommune sitt vedtak av 13. mars 2014 om offentlig ettersyn og høring: Etablering av et lokalt skianlegg for langrenn og skiskyting med skytebane, stadion, speakerbu/rennkontor, lagerbygg og ski- og lysløyper inkludert strafferunder. Vannbasseng og pumpehus for produksjon av kunstsnø. Bro for skiløype over Vestmarkveien, samt nye løypeforbindelser. Utvidelse/omlegging av eksisterende parkeringsareal for å muliggjøre økt kapasitet. Garasje og verksted for løypesmaskin. Bærum kommune sitt vedtak om å sende planforslaget på høring og offentlig ettersyn er vedlagt. Tilhørende plankart er også lagt ved. Samtlige

4 høringsdokumenter kan sees på; https://www.baerum.kommune.no/kunngjoringer/. Høringsfristen er 14. mai Forslag til planområde for Lillomarka arena utgjør totalt ca. 210 dekar. Området ligger mellom Bergensveien/Hukenveien og badedammen syd for Stenbruvann i Lillomarka og ca meter nord for Grorud torg/tbanestasjon. I henhold til Plan- og bygningsetatens vedtak om utlegging til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Lillomarka arena, er hensikten med planen å legge til rette for utvikling av området til en helårs flerbruksarena, hovedsakelig beregnet på breddeidrett. Området foreslås utviklet til en flerbruksarena med trenings- og konkurranseanlegg for langrenn, orientering og hundesport. Videre legges det til rette for aktiviteter som skiskyting, BMX-sykling, ulike former for skilek og uorganiserte aktiviteter. Skianlegget vil blant annet kunne inneholde akebakke, halfpipe, hoppbakke og skitrekk. Anlegget skal være åpent for alle og vil kreve en bygningsmasse på maks 2050 m2 for varmestue, toaletter, garderober, driftsbygning, speakertjeneste, sekretariat og tidtaking. Planforslaget inneholder også parkeringsplasser. Plan- og bygningsetatens vedtak om å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn, samt tilhørende plankart, er vedlagt. Samtlige høringsdokumenter kan sees på; Høringsfristen er 19. mai Fylkesmannen har fått utsatt frist til 23. mai 2014 for å komme med uttalelse til de to planforslagene. Eventuelle innspill fra Markarådet på de to høringsforslagene vil være en del av Fylkesmannens beslutningsgrunnlag. Saken tas til orientering og Markarådets råd tas med som innspill i Fylkesmannens videre behandling av de to planforslagene. Vedlegg 7. Bærum kommune sitt vedtak om å legge forslag til detaljregulering for Franskleiv skianlegg ut til offentlig ettersyn. Vedlegg 8. Plankart for Franskleiv skianlegg. Vedlegg 9. Plan- og bygningsetaten sitt vedtak om å legge forslag til detaljregulering for Lillomarka arena ut til offentlig ettersyn. Vedlegg 10. Plankart del 1 for Lillomarka arena. Vedlegg 11. Plankart del 2 for Lillomarka arena. Sak 20/14 Saker til neste møte i Markarådet (kl ) Foreslåtte saker behandles av arbeidsutvalget og innarbeides eventuelt i innkallingen til neste møte i Markarådet.

5 1. Utkast til protokoll fra møte i Markarådet 7. januar Markarådets brev til Landbruks- og matdepartementet, datert Svarbrev fra Landbruks- og matdepartementet, datert Foreløpig invitasjon til markering av markalovens femårsjubileum 5. Programutkast for markering av markalovens femårsjubileum 6. Forslag til Markarådets årsberetning for Bærum kommune sitt vedtak om å legge forslag til detaljregulering for Franskleiv skianlegg ut til offentlig ettersyn 8. Plankart for Franskleiv skianlegg 9. Plan- og bygningsetaten sitt vedtak om å legge forslag til detaljregulering for Lillomarka arena ut til offentlig ettersyn 10. Plankart del 1 for Lillomarka arena 11. Plankart del 2 for Lillomarka arena

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN Møtested: Kristiansand, Hotell Norge Møtetid: Fredag 10. desember kl. 11.30 (m/lunsj) ca. 15.30 Dette møtet er satt opp i samsvar med ønske fra styret på møtet i England

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN»

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN» Kommunal- og moderniseringsdepartementet Levert elektronisk på departementets hjemmesider Deres ref: 14/3982-30 Vår ref: 118562-1520 Oslo, 16. februar 2015 HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Oslo kommune Bymiljøetaten Høringsutkast Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Dato: 27.05.2015 Versjon: 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon. Møteinnkalling 9/11

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon. Møteinnkalling 9/11 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon Møteinnkalling 9/11 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 150A, møterom Bogstad Møtetid: Mandag 28. november 2011 kl. 18.00

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK.

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/540 Arkiv: 140 Saksbehandler: Steinar Lien SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 3/09 Kommuneplanutvalget

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer