Side 1 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda"

Transkript

1 Skisse til lokal plan: Kirken midt i bygda Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Vi ønsker å vekke og styrke kristen tro og gi kjennskap til den treenige Gud. Videre ønsker vi å bidra til kristen livstolkning og livsmestring og utfordre til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne. Vi arbeider utfra Augustins gamle bønn: "Der jeg er lukket, åpne meg. Der jeg er åpen, kom inn"! Gjennom trosopplæringen arbeider vi for at barn og unge skal oppdage og vokse i den kristne tro og bli en Jesu disippel, at de skal føle seg hjemme i kirken sin og lære i fellesskap og samspill med hverandre. Grunnlag og særpreg Heggedal menighet tilhører Asker prosti i Oslo bispedømme. Heggedal ble eget sokn 1. januar Fra 1. januar 2006 ble Heggedal menighet eget prestegjeld og fikk egen sokneprest som er her fremdeles. Heggedal kirke ble innviet 12. april 1931 og hadde 75-årsjubileum i Det betyr at kirken er ganske gammel, men at menigheten er relativt ny. Før Heggedal ble eget sokn, så var vi en del av Østenstad sokn og vi samarbeider fortsatt på deler av vårt arbeid, deriblant diakoni (misjonsprosjekt) og noe innenfor trosopplæring (Lys Våken og Tårnagent). Heggedal kirke er den lille hvite kirken midt i bygda, og Heggedal kan karakteriseres som bygda i bygda. Vi ønsker at barn og unge skal se på denne lille, hvite kirken som SIN kirke, og er derfor aktive i møte med barn og unge på skoler og barnehager i soknet. Barn og unge i Heggedal har mange tilbud å velge i, så menighetens tilbud konkurrerer med disse. Det setter krav til oss som menighet og tilbudene vi tilbyr. Barn og unge har mange møtepunkt med kirken sin i løpet av året. Kirken har utenom trosopplæringstilbudene sine, besøk på skolene og i barnehagene i forbindelse med de store kristne høytidene, jul, påske og pinse. Skole-elever og barnehagebarn tilbys besøk i kirken om det så bare er å spise formiddagsmaten sin i kirken, og det er det til tider en del barnehager som benytter seg av på tur. Vi har valgt en egen representant fra menigheten som sitter i Heggedal nærmiljøsentral som er et felles organ for alle aktører i Heggedal. Dette organet planlegger felles arrangementer for befolkningen i Heggedal og da er menigheten med på å prege dette der det er naturlig. Heggedal var i gamle dager en arbeiderbygd og jordbruksbygd, men nå i nyere tid består Heggedal av mange innflyttere, også innvandrere, og familier hvor minst én av foreldrene pendler til Oslo for å jobbe daglig. Mye er i ferd med å skje i Heggedal, togstasjonen skal bygges ut og frekvensen økes og det skal bygges et nytt sentrum med flere boliger og butikker, så fremtiden i Heggedal er spennende. Dette må menigheten være med på. Vi ønsker å være en raus og inkluderende kirke hvor dem som kommer til oss kan føle en tilhørighet, varme og glede i fellesskapet. Menigheten er preget av folklighet og stor variasjon i gudstjenestene, særlig innen musikk. Vi har gjennom året mange spesielle gudstjenester som er godt besøkt og som vi er meget stolte av. Menigheten har en liten kjerne som går til gudstjeneste til vanlig, men mye velvillighet i lokalsamfunnet. Vi har et stort og levende barne-og-ungdomsmiljø og et sterkt preg av unge familier som nylig har flyttet til bygda. Stort engasjement rundt kirken/menigheten/presten og tradisjoner. Jamfør siste par års medieoppstyr og sterkt lokalt masseengasjement for å beholde prest/andakt/tale i 17.mai toget. Dette vitner om hvor sterkt mange kjenner for sin kirke og menighet. Grunnen og drivkraften for trosopplæringen ligger i misjonbefalingens påbud om å gjøre mennesker til disipler. Dette er helt essensielt, særlig i forhold til barn og unge. Det er som kjent bare to ting man kan gi sine barn: Det ene er røtter. Det andre er vinger. Dette er røttene! Hvordan vil dere organisere dere for en fornyet trosopplæring? Vi må forholde oss til at det forventes det samme innhold i Trosopplæringen i vår menighet som en hvilken som helst annen med vesentlig bedre økonomi, bedre lokaliteter og flere ansatte. Dette er utfordrende! Vi ønsker å knytte alle trosopplæringstilbudene våre opp til en gudstjeneste. Gudstjenesten er menighetens viktigste samlingspunkt og det er viktig for oss å gjøre trosopplæringen synlig for alle i menigheten vår. Staben vår er ikke mange, men vi er alle involvert i trosopplæring på en eller annen måte og mest fordi gudstjenesten står sentralt i trosopplæringstiltakene. Dette krever samarbeid og felles tenkning. Derfor er tiltakene våre oppe til drøfting og diskusjon hver måned på stabsmøte. Vi har tett dialog mellom menighetsråd og stab i samarbeidet for en fornyet trosopplæring. Dette er "vårt bord", veldig lite "mitt og ditt". På noen tiltak samarbeider vi også med Østenstad menighet. Dette gjør at vi er flere som kan dele på det konkrete opplegget, men også at vi er flere kloke hoder som kan tenke ut nye måter å gjøre aktivitetene på. Asker prosti har gjennom Askerprosjektet organisert samarbeid på tvers av prostiet på flere plan, deriblant har vi organisert et Undervisningsforum. Undervisingsforumet består av minst én representant fra hver menighet og i dette forumet snakker vi om fellestiltak innenfor trosopplæring for barn og unge i alderen 0-18 år i tillegg til at vi deler idéer og opplegg. Dette er et godt sted for å diskutere og drøfte fornyet trosopplæring og lære av hverandre. Trosopplæringstiltakene er oppe på hvert menighetsrådsmøte og på stabsmøte en gang i måneden, på den måten sørger vi for at planen "lever" og ikke blir statisk. Trosopplæringsplanen vil bli drøftet i sin helhet i menighetsrådet én gang i året og tatt opp til revisjon én gang hvert fjerde år. Sentrale dimensjoner i en systematisk trosopplæring Side 1 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda

2 Vi har faste barnegudstjenester gjennom året der barna deltar aktivt i gjennomføringen. Barnekoret i menigheten er også delaktig på flere gudstjenester og ved andre arrangementer. Vi er bevisste på å involvere ungdom som ledere både fordi vi trenger deres hjelp og fordi vi ønsker å ha en bevisst ledertrening. De medvirker i gudstjeneste og forberedelser til gudstjeneste. Fjorårets konfirmanter får tilbud om ledertrening (MILK). De har deretter fem ledersamlinger, pluss en weekend og underveis i kurset får de praktisk ledererfaring gjennom å være med og lede konfirmantsamlinger, pluss en uke som ledere på konfirmantleir. De får også tilbud om å være medledere på andre trosopplæringstiltak i menigheten og/eller medhjelpere i gudstjeneste. De er en stor ressurs for oss inn i konfirmantarbeidet og avgjørende for det tilbudet vi kan gi til konfirmantene, men også for det andre arbeidet vi som menighet gjennomfører. Team Heggedal har eget styre og dette styret er med i planleggingsfasen av tirsdagskveldene våre. Disse medlemmene er plukket ut, men med tiden ser vi at disse kan velges ved et demokratisk valg. Barn og unges medvirkning Vi ønsker å være lydhøre for hva barn og unge tenker om gudstjenesten sin og tiltakene de er med på. Vi prøver å ha evaluering av tiltakene vi gjennomfører med dem som har vært med på tiltaket enten skriftlig eller muntlig, i tillegg til å evaluere i stab etter endt gjennomføring. I samtale med gruppene får vi verdifull informasjon som vi kan bruke når vi skal planlegge det samme neste gang. Det er viktig å prøve ut et tiltak flere ganger før vi bestemmer oss for om dette er et vellykket tiltak, men tiltakene er stadig oppe til evaluering og vurdering slik at vi hele tiden kan fornye tiltaket eller velge å legge tiltaket på is. Vi ser at det tar lang tid før et tiltak har satt seg og vi kan begynne å høste fruktene av dette. Involvering er viktig for at barn og unge skal føle at det blir deres tiltak/gudstjeneste. Involvering er et punkt i planleggingsfasen for alle tiltak vi gjennomfører. Vi tenker at alle barn og unge er unike, kreative, sosiale, selvrealiserende, med selvstendig tanke og evne til å handle fritt. Dette setter krav til oss om at tiltakene våre/gudstjenestene gir barn og unge en mulighet til å være dette ved å gi dem valg, mulighet til å stille spørsmål og ikke minst mulighet til å tenke over sentrale spørsmål og få drøfte dem i et trygt fellesskap. Hjemmet er det viktigste sted for opplæring, også i tro! Vi ønsker å støtte og utruste foreldrene i deres rolle og ta deres valg på alvor. Vi ser på foreldrene som medarbeidere med et hellig ansvar. Vi ønsker tiltak der barn og voksne kan gjøre noe sammen. Faddere har en viktig rolle ovenfor dåpsbarn og familien. Vi har jevnlige samlinger med konfirmantforeldre, fordi vi mener denne kontakten er svært viktig. Hjemmet/familien I starten er det gjennom foreldre at vi får kontakt med barna, så det er viktig for oss å få familier til å trives i vårt fellesskap. Kirkekaffe er en viktig arena etter gudstjeneste for å knytte kontakter og for å skape et trygt fellesskap for alle som kommer. På utvalgte Heggetroll øvelser har vi middagsservering for hele familien til medlemmene av Heggetroll. Dette er også en viktig arena for å knytte kontakter og skape samhold blant familiene og medlemmene av Heggetroll. Selv om Heggetroll ikke kan sees på som et trosopplæringstiltak, ser vi at mange av Heggetrolls medlemmer velger å melde seg på menighetens trosopplæringstiltak og omvendt at deltakere på trosopplæringstiltak melder seg inn i Heggetroll. Kommunikasjonen mellom menighet og hjemmet går gjennom direkte møter, sms, e-post og/eller hjemmeside. Det er veldig viktig for menigheten å ha et godt system for kommunikasjon og oppfølging av hjemmet og familiene. Facebook har også blitt en kanal for å gi beskjeder og kommunisere om tiltak. Vi ser at ved å sende ut direkte beskjeder på sms, e-post eller på facebook i tillegg til å sende ut personlig brev, så når vi familiene, men det er en viktig balansegang for som sagt under grunnlag og særpreg, så har barn og unge og også dermed deres familier mange tilbud å velge blant. Menigheten jobber med en brosjyre som skal fortelle dåpsfamilier hvilke tilbud som venter dem i de ulike aldersgruppene. Foreløpig har vi laget en brosjyre som forteller hvilke typer gudstjenester vi har i menigheten og litt om andre aktiviteter i menigheten. Gjennom tiltakene våre på de ulike alderstrinnene ønsker vi at barn og unge skal få med seg noe konkret som foreldrene kan bruke i trosopplæringen hjemme, det kan være seg Side 2 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda

3 en bok, en plansje med bønner eller dåpslys. Dette er under stadig utarbeidelse og fornying. Aktiv deltagelse fra forskjellige alderstrinn. Vi prøver å knytte de tiltakene vi har til gudstjenesten, slik at de enten starter eller ender med en gudstjeneste. Dette fordi gudstjenesten er menighetens viktigste samlingspunkt. Det musikalske uttrykket på gudstjenesten skal både være en del av den kirkemusikalske tradisjon, men også gjenspeile vår egen tids musikalske utrykksformer. Deler av alle trosopplæringssamlinger er forberedelse og øvelse til gudstjenesten. Bønn, stillhet, lystenning, sang. Gudstjeneste Gudstjenesten er menighetens viktigste samlingspunkt og læringssted. Kirken vår har mange symboler, symbolhandlinger og uttrykksformer som for mange er kjente og kjære, men som for andre igjen er ukjente og fremmede. Dette er viktig å huske på når vi planlegger de ulike gudstjenestene. Vi ønsker at barn og unge skal føle seg hjemme i kirkerommet og i handlingene som gjøres i kirken. Det krever at vi som menigheten øver på det som skal gjøres sammen med barn og unge i forkant av gudstjenesten og også at vi øver med menigheten som har møtt frem i kirken den aktuelle søndagen. Noe som gjennomføres i gudstjenesten trenger forklaring, mens andre ting kan få stå som noe mystisk og uforklarelig. Kirkerommet i Heggedal menighet er lite og oppfordrer til samtale mellom liturg/medliturg og menighet. Dette gjøres ofte. Presten stiller spørsmål og forventer svar og dersom han ikke får det, så går han direkte på en han kan tenke seg kan svare på spørsmålet. De unge i menigheten vår har gjennom konfirmant-tiden blitt opplært til å svare høyt Amen etter at liturg/medliturg har sagt Amen. Dette skaper fellesskap og kommunikasjon i gudstjenesten. Det å ha mange ulike aktører involvert i gudstjenesten krever mye av liturg og det krever god planlegging i forkant. Av og til kan tidsperspektivet spille inn i forhold til om vi klarer å involvere på en god måte, men vi ser at dersom vi er ute i god tid med planlegging og forbereder gudstjenestene godt i forhold til de ulike aktørene så får vi gode gudstjenester som barn og unge husker og som skaper tilhørighet og eierskap til kirken sin. Brosjyre Heggedal menighet våren 2011.pdf Vi ønsker å styrke de frivillige medarbeiderne og gi dem klare og avgrensede oppgaver. Det er viktig å gi dem anerkjennelse og tydelige tilbakemeldinger og veiledning på deres innsats. Frivillighet i menighet som andre steder i samfunnet er i endring. Før spurte de frivillige hva vi som menighet ønsket at de skulle gjøre for oss, men nå er det snudd til What s in it for me? Dette er en utfordring for oss som menighet. Vi har en liste over frivillige, men ingen til å følge dem opp godt nok. Nå er det mer og mer viktig å avgrense oppgaven og finne den riktige frivillige til den riktige oppgaven. Dette er krevende! Vi ønsker i særdeleshet å bruke konfirmantforeldrene som ressurs inn i det frivillige arbeidet. Vi har mange møtepunkter med disse gjennom foreldremøter, og jobber med en plan for å gjøre dem enda mer delaktige i menighetens liv og virke, mer enn å bake kake til vårsleppet. Oppfølging av frivillige medarbeidere Vi ønsker også å forplikte de ulike gruppene i menigheten vår, Heggetroll, Speideren, Team Heggedal, Konfirmanter og lignende til å delta på én dugnad i løpet av semesteret. Det jobbes sammen med menighetsrådet for å finne gode løsninger i forhold til frivillige, både med hensyn til rekruttering, oppfølging og involvering. Daglig leder i menigheten har årlige møter med de ulike interessegruppene i menigheten for å planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak som har blitt gjennomført eller som står på trappene til å gjennomføres. Vi ønsker også å involvere barn og unge selv som medliturger og medarbeidere inn i tiltak/gudstjenester. Staben har her et ekstra ansvar i forhold til oppfølging og opplæring av disse før tiltaket/gudstjenesten skal gjennomføres. Utfordring med dette, er at frivilligheten blant denne gruppen også er i endring. Det kan skje at dem du har snakket med, forberedt og lagt ned mye tid i, ikke dukker opp til avtalt tid fordi noe annet mer Side 3 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda

4 spennende dukket opp. Dette er meget krevende! Daglig leder i menigheten har hovedansvaret for rekruttering, men oppfølging av den enkelte frivillig er fordelt ut på alle ansatte i menigheten i forhold til aldersgruppe og interessefelt. Vi er en liten stab og jobber i stor grad tverrfaglig. Vi involverer hverandre i det daglige arbeidet og ser stor verdi i å dra nytte av hverandres ulike kompetanse. Dette trives vi med! I Heggedal menighet er grensene mellom de ulike profesjonene glidende. Vi har en stab hvor alle er opptatt av å lage gode, tilrettelagte opplegg/gudstjenester for menigheten, og alle bidrar inn med sin kompetanse når det er nødvendig eller blir etterspurt. Tverrfaglig samarbeid Heggedal menighet samarbeider også med andre instanser/organisasjoner i Heggedal, deriblant skolene, barnehagene, Heggedal nærmiljøsentral, Heggedal vel, Heggedal idrettslag og andre. For oss er det viktig med samarbeid. Heggedal er en liten bygd hvor barn og unge har mange tilbud og det er viktig å koordinere disse så langt det er mulig. Det er også viktig å huske på at vi som engasjerer oss i barn og unges liv, vil det beste for barn og unge og da kan ulike faggrupper hjelpe hverandre for å få dette til. I tillegg samarbeider vi som nevnt tidligere på tvers av Asker prosti. Dette er meget positivt! Av felles prosjekter kan nevnes Barnefestival og Gospelnight som Heggedal menighet har med i sin trosopplæringsplan. Heggedal menighet prøver så langt det lar seg gjøre å dokumentere alle tiltak på en slik måte at dersom noen av dem som er ansatt nå forsvinner, så kan etterfølgerne deres lett gå inn å gjennomføre tiltaket. Som nevnt under oppfølging av frivillige medarbeidere, så prøver vi å ha treffpunkter hvor det legges til rette for samvirke mellom ansattes og frivilliges kompetanse og idédugnad i forhold til tiltak vi allerede holder på med eller som vi ønsker å starte opp med. Vi samarbeider godt med KFUK/KFUM om ulike ungdomsarrangementer og ledertrening. På et senere tidspunkt ønsker vi også å knytte oss til deres barnearrangementer. Videre samarbeider vi også med Changemaker i forbindelse med fasteaksjonene og Søndagsskoleforbundet om søndagsskolen og Tårnagenthelg. Samarbeid med b/u org De frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene er viktige inspirasjonskilde for oss i arbeidet vårt med fornyet trosopplæring. Disse organisasjonene har dyktige fagfolk som det er viktig å knytte gode kontakter til. KFUK/KFUM Asker og Bærum er en godt organisert organisasjon, og vi som menighet prøver å ha minst én representant fra staben tilstede på deres månedlige ULF (UngdomsLederForum)- samlinger. Dette er viktig for å knytte kontakter slik at vi kan samarbeide på enda flere nivåer. Disse organisasjonene utgir også mye god litteratur og materiell som vi i menigheten benytter som ressurs eller som inspirasjon til gode tiltak for barn og unge. Trosopplæringskonferansen som gjennomføres hver høst, er den beste arenaen for å komme i kontakt med nytt materiell og bli kjent med ulike organisasjoner og aktører som også jobber for barn og unge. I Heggedal gjennomføres det en nærmiljøkonferanse hvert år som omhandler barn og unge. Menigheten får invitasjon til denne og deltar med minst én representant. Dette er en viktig arena å være tilstede på. Skjer i stor grad via sosiale medier som hjemmeside, Facebook og mail. Vi jobber med en informasjonsbrosjyre om tilbudet i Trosopplæringen som vi ønsker å dele ut bl.a. i forbindelse med dåpssamtalen. I Heggedal menighet er det å sende direkte e-post melding eller brev til den enkelte det som gir best oppslutning. Allikevel, det at noen har vært på en aktivitet/en gudstjeneste hos oss som de likte og forteller om til andre, gjør at det kommer flere neste gang. Vi bruker også Budstikka og til dels Vårt Land i markedsføring av tiltak. Side 4 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda

5 Kommunikasjonsarbeid Det at vi har et nært forhold til barneskolen(e) og barnehagene i soknet, er også en viktig del av det å gjøre vårt trosopplæringsarbeid kjent. Vi prøver også å benytte oss av maler og illustrasjoner som ligger på men dette kan vi bli enda flinkere på slik at informasjonen vår skaper gjenkjennelse både innad i menigheten, men også utad. Vi som mange andre menigheter, kan bli bedre på kommunikasjonsarbeid, og vi har derfor dette oppe i planleggingsfasen av hvert tiltak. Vi har kapasitet for individuell oppfølging der det trengs. Det gis informasjon om mulighet for tilrettelagt oppfølging ved de ulike tiltakene. Vi har hatt få som har trengt individuell oppfølging, men noen har det vært. I de tilfellene vi har hatt har vi hatt nær kontakt med foreldre/foresatte slik at vi kan legge opp tiltaket vårt på best mulig måte for barnet/ungdommene. Gjennom foreldrene/foresatte kan vi eventuelt komme i kontakt med andre instanser som kan hjelpe oss eller barnet/ungdommen. Det være seg helsesøster, PPT eller annet støtteapparat. For oss er det viktig at alle barn og unge uavhengig av funksjonsevne og livssituasjon skal få dele sin tro. Vi ønsker at kirken vår skal være en åpen og inkluderende kirke hvor det er plass for alle. Når vi skulle bygge nytt menighetshus, var det viktig for oss at vi bygde et menighetshus uten dørterskler og hvor det er lette adganger til de ulike rommene. Inkludering og tilrettelegging Vi har god erfaring med tett voksendekning på arrangementene/tiltakene våre. Det gjør at barnet og/eller ungdommen stort sett finner en som de kan være trygge på og som de har kjemi med. Det at vi er mange voksne tilstede, gjør også at vi naturlig varierer metodene/tilnærmingen. Noe som er positivt for alle barn og unge, men i særdeleshet barn/unge med behov for spesiell tilrettelegging. Sang og musikk er et bærende element i mange av våre tiltak, og musikk-språket er ofte et språk som de fleste og barn kan være med på og som engasjerer. Inkludering er viktig for oss, og det å gi barn/unge konkrete oppgaver både på tiltakene og i gudstjenestene, er viktig. Det gir et eieforhold til tiltaket/gudstjenesten. I forhold til barn/unge som trenger ekstra oppfølging er det viktig å gi en tilpasset oppgave som vi vet at de kan gjennomføre og som de mestrer. Det å forberede barn/unge på oppgaven, er også viktig. Derfor legger vi ofte opp til å øve med dem som er involvert i de ulike tiltakene på forhånd. Vi ønsker å hjelpe den enkelte til å bli trygg på sin egen identitet i forhold til seg selv, andre mennesker og Gud. I det hele tatt bistå den enkelte med å mestre livet. For oss er det viktig at alle barn og unge som kommer til Heggedal menighet føler at de blir møtt, sett og tatt vare på som de er. Ungdommer som har vært igjennom konfirmant-tiden i Heggedal, har sagt etter endt løp at det beste med konfirmant-tiden har vært at de ikke har trengt å være en annen enn den de er. Dette er god tilbakemelding for oss. Diakoni For oss er det også viktig at vi lærer oss navn på dem som er innom på arrangementene/tiltakene våre. Det at vi kan si navn i stedet for du, gjør at personen føler seg mer sett. I konfirmant-tiden får alle lederne et ark med bilder av alle konfirmantene, slik at de har mulighet til å lære seg alle navnene raskere. Alle ledere/medarbeidere på tiltakene skal gå frem med et godt eksempel. Det betyr at de skal vise kirkens tro i praksis, for eksempel gjennom å være tilstede med hele seg, se den enkelte som er med, be høyt, være sårbare, dele vitnesbyrd fra egne liv og å vise omsorg for hverandre. Dersom vi ser at noen har vanskeligheter med dette, så snakker vi med dem det gjelder på tomannshånd og ber vedkommende om å korrigere sin atferd ellers kan han/hun ikke være med som leder/medarbeider. Det er viktig at vi er årvåkne for individer som har det vanskelig og gi dem den hjelp og støtte som de har behov for. Det å oppdage at noen har det vanskelig uten å bli fortalt Side 5 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda

6 det, er noe som man stadig kan bli bedre på, men vi oppfordrer ungdommen å komme til oss dersom det er noe de føler at de ikke kan takle på egenhånd eller om de har fått opplysninger som er for alvorlige til å bære rundt på alene. Heggedal menighet har ingen egen plan for diakoni på det nåværende tidspunkt. Mangefasetert musikalske utrykksformer preger menighetslivet. Jfr. Gospelmesse, Countrymesse, Jazzmesse, barnegudstjenester og kveldsmesser med band og dyr. Mye munterhet og glade gudstjenester. Hver 3.søndag har vi band på gudstjensten. Menigheten har et dårlig orgel, men vi er i startfasen med sikte på å få et nytt orgel til kirken. Heggedal menighet har pr. dags dato, mange gode musikere i stab og blant frivillige medarbeidere. Dette benytter vi oss av for å lage varierte gudstjenester og arrangementer/tiltak. Heggedal menighet har også sin egen dåps-salme som er skrevet av to frivillige medarbeidere. Denne bruker vi så ofte som vi kan. Viktig å involvere barn og unge og deres musikalske evner også i arbeidet vårt. Vi bruker derfor ofte lokale barn og unge inn i gudstjenester, konserter og tiltak. Musikk og kultur Sang og musikk står ofte meget sentralt i våre tiltak, og vi lar sjelden en anledning til å ta en trall gå fra oss. Dette skaper variasjon, engasjement og fellesskap. Konfirmant-tiden avsluttes med en stor forestilling med dans, drama, sang og musikk. Dette har blitt godt mottatt av konfirmantene og skaper en fellesskapsfølelse dem i mellom og ikke minst i mellom konfirmanter og ledere/medledere. Vi tror at noe av årsaken til at over halvparten av konfirmantkullet velger å bli værende i miljøet, er den gode følelsen vi får av å lage noe sammen og løfte i flokk. I tillegg til sang og musikk, legger vi også inn dans, fortelling, drama og en formingsaktivitet i våre tiltak. Asker Kommunale Musikk-skole låner kirken vår to ganger i året til konserter. Dette skaper en tilhørighet til kirken og er med på å forsterke visjonen vår Kirken midt i bygda. Heggedal- og Blakstad skolekorps, Dansesonen (en lokal danseskole) og Brassistene (brassband med tilknytning til Heggedal) er med på å sette sitt preg på menighetens årlige julemarked. Vi har også prøvd å knytte til oss en kunstner som har hatt utstilling i menighetshuset. En gang i året arrangerer Lions klubben i Heggedal Kulturdagene i Heggedal. Her blir menigheten invitert til å bidra med noe eller ha stand. Ikke alltid vi får til dette, men speideren er alltid representert. Heggedal menighet har to aktive kor; Heggetroll og Salig blanding, som er med på å sette sitt preg på mange gudstjenester og arrangementer. Det vi ofte ser, er at barn som er med i Heggetroll også velger å komme på andre aktiviteter. Barnefestivalen som er et samarbeidsprosjekt mellom alle 5 menighetene i prostiet, har sin base i de lokale barnekorene, og så inviterer vi 8- og 9-åringene spesifikt til dette arrangementet. Menigheten har lenge hatt et ønske om å ha et tweensing-kor og et ungdomskor. Det siste er vi nå i ferd med å få til. IMG_1664.JPG Misjonsprosjekt i samarbeid med Østenstad menighet; sykehus i Okaldonga (Nepal) Varigheten for hvert prosjekt er på to år. Misjon Det har dessverre ikke lyktes oss å få til et engasjement i forhold til dette misjonsprosjektet. Mye av grunnen til dette, tror vi er fordi det er et samarbeidsprosjekt med en annen menighet som er veldig aktive og vi har ingen pådrivere hos oss bortsett fra én representant som sitter i utvalget. Dette er veldig synd. Heggedal menighet må jobbe med å utarbeide et prosjekt som vi kan få et eieforhold til og som kan være med å gi barn og unge en mulighet til å engasjere seg i misjon og internasjonal solidaritet. Dette er en ting som vil bli satt på sakskartet når det nye menighetsrådet kommer på plass høsten Side 6 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda

7 Alder Navn på tiltak Omfang i samvær Omfang i timer 0-1 Dåpssamtale Babysang Småbarnssang Hellig tre kongers fest års bok Kirkeklubb Barnefestival Tårnagenthelg Klubb Lys Våken Konfirmasjon MILK (Minileder kurs) Team Heggedal Gospelnight 1 8 Tiltak i planen rettet mot det enkelte alderstrinn Alder Tiltak i planen rettet mot det enkelte alderstrinn Planlagt: Totalt antall tiltak: 14 Totalt antall timer: 432 Gjennomført: Totalt antall tiltak: 11 Totalt antall timer: 402 Tiltak i en systematisk og sammenhengede trosopplæring for alderen 0-18 år Dåpssamtale Alder: 0-1 (1 Samvær, tilsammen 1 timer) Dåpsforeldrene skal oppleve et nært og positivt møte med kirken. De skal bli motivert til å oppdra barnet i den kristne tro og delta i kirkens arrangementer. Samtalen skal forberede dem praktisk på dåpen. Enkeltsamtaler Samtalen skal være et sted der man deler opplevelse av barnets første tid, tanker om tro, om oppdragelse og gi rom for andre temaer i tilknytning til dette. Bevistgjøring på hva dåpen innebærer og litt om kirkens historie på dette punktet. Utdeling av boken "I Guds hånd", aftenbønnplakat, faddehilsner og fadderbønner/bokmerker, informasjon om babysang og utdeling av brosjyre om tilbudet for barn og unge i menigheten. Side 7 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda

8 Kommentar: Prest Vi opplever at enkeltsamtaler fungerer vesentlig bedre enn gruppesamling. Babysang Alder: 0-1 (20 Samvær, tilsammen 40 timer) Lavterskeltilbud til barn med foreldre. Skape et positivt møte med kirken.oppleve gleden og nytten ved å kunne synge med barna sine. Lære et knippe sanger foreldrene kan bruke i dagliglivet, kristne sanger og kjente, kjære barnesanger og regler. Foreldre blir kjent med andre foreldre i nærmiljøet under lunsjen vi har etterpå. Baby-sang er med på å øke nærheten mellom barn og foreldre.gjennom baby-sang får foreldrene hjelp til å utøve trosopplæring i hjemmet gjennom kristne sanger og regler. Gjennom baby-sang blir barn og foreldre kjent med kristne barnesanger og sanger fra vår nasjonale kulturarv. Baby-sang gruppen deltar på en gudstjeneste i semesteret. Bønn, sang og lek. Deltakelse i gudstjenesten. Foreldrene synger sammen med leder som er forsanger. Ulike typer sanger: kanon-sang, sanger hvor barnet ligger på gym-matte, navnesanger, bruk av tekstiler, ball og rytmeinstrumenter. Lederen spiller piano under lytte-økten. Bruker CD-spiller og spiller av CD som deltakerne får første gangen på noen danse-aktiviteter. Kantor Forslag til program Baby-sang.doc Småbarnssang Alder: 2-3 (10 Samvær, tilsammen 20 timer) En videreføring av Baby-sang, men for større barn.samme mål som for baby-sang: Lavterskeltilbud til barn med foreldre, positivt møte med kirken, oppleve gleden og nytten ved å kunne synge med barna sine, lære et knippe sanger foreldrene kan bruke i dagliglivet, kristne sanger og kjente, kjære barnesanger og regler. Mer lek. Foreldre blir kjent med andre foreldre i nærmiljøet under lunsjen vi har etterpå. Legges opp litt som baby-sang, men med mer lek. Kantor Sang og regler er viktige i samspillet mellom foreldre og barn de første årene. Lære enkle bønner, velsignelsen. Delta i et positivt fellesskap i kirke og menighet sammen med foreldre Hellig tre kongers fest Alder: 3-3 (1 Samvær, tilsammen 3 timer) Side 8 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda

9 3-åringen få møte menigheten sin og felleskapet der. Skape tilhørighet til kirken, etablere kontakt/ positivt møte med kirken. Hjelpe familiene til å bli kjent med sin kirke, den kristne tro og bibelfortellingene. Julebudskapet i sentrum. Etablere nettverk. Oppleve fellesskap Julefortellingen, juletradisjonene, julesangene, fortellingen om Jesu fødsel, de vise menn og St. Nikolas. Deltagelse i et fellesskap med mye sang, juletregang og glede over julens budskap. Kommentar: Helligtrekongersfest er for alle barn i menigheten: Historien om de tre vise menn vist gjennom flanellograf. Julesangene, juletregang, de hellige tre konger kommer med gaver, men vi ønsker å spesialinvitere 3-åringene til denne anledningen. På festen vil de få utdelt sine gaver av St.Nikolas og vi deler ut en egen bok til dem i anledning 3-års markering(for eksempel Lukk opp fra IKO-forlaget). Vi har fått laget fine kapper til de vise menn, men har ennå ikke hatt St. Nikolas på besøk. Menighetspedagog, menighetssekretær, frivillige Menigheten har juletrefest, men vi ønsker å innlemme denne i trosopplæringplanen vår ved å invitere en aldersgruppe til festen. Dette er ikke gjort ennå. Plakat juletrefest.pub 4-års bok Alder: 4-4 (2 Samvær, tilsammen 4 timer) Enkel innføring i kirkens tro og forberedelse til 4-års bok utdeling i kirken. Hjelpe familiene til å bli kjent med den kristne tro og bibelfortellingene. Informere/invitere til kirkens aktiviteter. Skape tilhørighet til kirken, etablere kontakt/ positivt møte med kirken.bli kjent og trygg i kirkerommet. Møte andre barn og familier i kirken Bidra til å styrke barnets selvbilde, identitet og verdi.oppleve at de hører med i kirken og at de er velkommen i kirkerommet. Kunne bruke alle sanser og hele seg som del av troen. Refleksjon over vennskap hva er en venn Bli kjent med bibelfortellingen om Den bortkomne sauen. Sanger og gudstjeneste knyttet til dette. Kirkebygg og interiør. 2.trosartikkel Gudstjenestedeltakelse, sang, ulike aktiviseringer med fokus på barnet. Bønn.Be fadervår Samling på lørdag pluss utdeling av bok i gudstjeneste. Lørdagssamlingen: Foreldrene er med barna. Vi sitter i ring med sanger, fortellinger, lesing fra boken, litt lek, avtrykk av hånden på et ark med Fadervår og to kveldssanger: Jeg folder mine hender små og Kjære Gud, jeg har det godt. På dette arket setter de sitt håndavtrykk, tegner seg selv, skriver navnet sitt. I tillegg har vi en hobby-oppgave til; lage sommerfugl. Dette er minner de får med hjem fra 4 årsklubb. Vi tror dette bildet og sommerfuglen kommer på veggen i mange barnerom. Vi tenner lys i lysgloben og har en enkel samtale om bønn. Vi har også litt boller, frukt og saft. Gudstjeneste m utdeling av bok. I 2010 var gudstjenesten i forbindelse med jazzmesse og det var meget vellykket. Menighetspedagog, menighetssekretær 4 års klubb samling doc Side 9 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda

10 Kirkeklubb Alder: 6-6 (5 Samvær, tilsammen 8 timer) Formidle tro og sentrale fortellinger. Utforske den lokale kirken gjennom en samling i kirken og i gudstjeneste. Samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, dåp, gudstjeneste og høytider. Synge noen salmer og kristne sanger. Gi rom for undring og snakke om tro. Møte barna i en sårbar fase,- skolestart- med forbønn, lystenning m.m. Tilhørighet til en gruppe, klasse, kirke. Vennskap og relasjoner. Få kjennskap til den lokale kirkens historie. Gudstjeneste m bibelfortellinger, bønn, lystenning m.m. Bli kjent med kirkebygget. Snakke om bønn og lære å be. Barna og familien deltar i gudstjeneste. Lære sanger. Lære velsignelsen Varierte samlinger som starter og slutter likt hver gang. Starter med lystenning og sang og avslutter med velsignelsen. Dagen bibeltekst formidles enten via drama, fortelling, plansjer/tegninger, film, flanellograf. Hver samling har en økt hvor barna selv skal gjøre en aktivitet som har med dagens bibeltekst å gjøre; det være seg formingsaktivtet, drama eller skrive-økt. Vi leker, synger og har en liten bite-tid. Menighetspedagog Plan for Kirkeklubb1.doc Barnefestival Alder: 6-10 (1 Samvær, tilsammen 7 timer) Gi barna en spennende dag hvor de får møte andre barn på samme alder fra andre kirker i Asker prosti. Legge tilrette for spennende aktiviteter hvor barna kan bli bedre kjent med seg selv, andre og kristen tro. Ta del i et større kristent fellesskap. Prøve ut forskjellige aktiviteter som kanskje de vanligvis ikke gjør i et trygt miljø. Uttrykke takk og tilbedelse med musikk og dans/drama. Lære å lage egne bønner. Møte Gud i Musikk/dans/drama. Bønn og lystenning. Kommentar: Felles planlegging i undervisningsforum hvor vi lager et vidtspennende opplegg som kan passe både for gutter og jenter. Vi tenker oss at det er noe som er felles for alle barna, f.eks. en sang, en dans, leker og laging av T-skjorte, men også at barna kan velge mellom ulike seminarer som f.eks. drama, hip-hop, kor, kreativt bibelverksted, trommekurs, matlaging etc. Vi tenker at dagen avsluttes med en gudstjeneste/forestilling hvor barna er aktive selv som formidlere og som tilhørere. Undervisningsforum Asker prosti Barnefestivalen har vært gjennomført én gang, men vi så et utbedringspotensiale i forhold til denne aktiviteten. Vi ønsker å prøve igjen, men da med større vekt på felles aktiviteter og hvor det er åpning for at barna kan velge flere seminarer. Barnefestival 13.nov.doc Side 10 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda

11 Tårnagenthelg Alder: 8-9 (2 Samvær, tilsammen 12 timer) Utforske kirken, bibelen, tårnet og klokkene. Løse oppdrag og mysterier. Oppleve fellesskap. La barna utfordre seg selv, menigheten og nærmiljøet med oppdrag som starter i Bibelens fortelling; Den blinde mannen i Jeriko.Oppfølging og videre arbeid med TVserien. Gi 8-åringene et spennende innblikk i kirkens mysterier. Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Reflektere over fortellingen og se den i lys av egne erfaringer. Gjøre barna trygge i kirken og interesserte i det som skjer der. Bli kjent med de to sakramentene i kristen tro og tradisjon; dåp og nattverd.hva betyr elementene i gudstjenesten? Lære gloria og kyrie. Tilbedelse, bønn og sang Lørdagssamling med leker, sang og musikk, oppdrag, symboljakt, hemmelig gjest, tårntur, forberedelse til søndagens gudstjeneste og mat. Variert dag med mange forskjellige aktiviteter. Gudstjenesten på søndag: Deltakerne på tårnagenthelg gjør alle leddene i gudstjenesten. Menighetspedagog, frivillige TÅRNAGENTHELG Tidsplan.doc Klubb Alder: (10 Samvær, tilsammen 20 timer) Oppleve felleskap og kjenne seg trygg sammen med andre. Gi tilbud om kor og band for aldersgruppen. Ha et trygt sted å være fredagskveld med gode voksne og litt større ungdommer. Oppleve felleskap. Utvikle egen identitet. Samarbeide med andre barn i samme aldersgruppe og voksne. Trosbekjennelsen, Fadervår og velsignelsen. Bli kjent med kirken sin. Be sammen. Tenne lys som en synlig bønn. Snakke om tro og tvil. Lese i Bibelen. Hva er det å være en kristen? Lagt opp som en klubb med aktiviteter ut i fra hvilke interesser de som kommer har. Vi legger opp til brettspill, kor og band, men ønsker også å kunne tilby mat-gruppe, drama og hobby-gruppe. Med tiden kunne det også være en idé å ha café-virksomhet. Alle samlingene avsluttes i kirken med en andakt, reflekson, lys-tenning og stille-stund. Menighetspedagog, frivillige Invitasjon til klubb kveld1.doc Lys Våken Alder: (1 Samvær, tilsammen 28 timer) Side 11 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda

12 Bli kjent med kirken de hører til ved overnatting i kirken, ved å sove, spise, oppleve og leke i kirken. Bli kjent med gudstjenesten ved å medvirke i forberedelse av gudstjeneste og delta i en gudstjeneste. Bli kjent med den kristne tro gjennom vandringen Fra krybben til korset. Et positivt møte med kirken og den kristne tro. Få inspirasjon til å være Lys Våken ovenfor seg selv, Gud og andre. Reflektere over hvem Jesus er for meg. Møte med noen av de sentrale bibelfortellingene knyttet til Jesu vei fra krybben til korset. Sanger, fortellinger, gudstjenestedeltakelse. Bli bedre kjent med kirken Forberedelse og deltakelse på gudstjeneste. Kommentar: Arbeid i ulike grupper frem mot gudstjenesten på søndagen: Kor, solister, forsangergruppe, band, drama, dans, sport og kjøkke. Sosialt samvær, bibelfortelling, forming, lek og overnatting i kirken. Trosopplærer, Menighetspedagog og frivillige Vi har begrensede lokaler i vår menighet og samarbeider derfor med nabomenigheten, Østenstad menighet. Kjøreplan3.doc Konfirmasjon Alder: (22 Samvær, tilsammen 132 timer) Gi en helhetlig oversikt over kristen tro og kristen liv. Trosformidling og bygging av kristen identitet. I bunn ligger dåpsbefaling om å gjøre også unge mennesker til etterfølgere/jesus disipler. Vi ønsker å formidle kristen tro til egenutvikling. Dessuten er det viktig å hjelpe dem til å finne sin egen identitet. Kirkebygget med sin symbolikk og kirkens årstider er viktige.vi bruker konfirmantbibelen som arbeidsbok, og vektlegger å bli kjent med den. Høytidene har en sentral plass i undervisningen. Vi arbeider mye med lyttende stillhet, bønn og vitnesbyrd fra noen som har gått på troens vei en stund. Gudstjenestedeltakelse er viktig vi avslutter hver samling med en halvtimes avslutning i kirken. Kommentar: Gruppesamtaler, fellessamling med undervisning, interessegrupper som band, kor, drama, dans, web, foto, solist. Konfirmantleir med to dagers vandring i et svensk naturreservat. Trosopplærer, Prest, Menighetspedagog, Miljøarbeider og mange frivillige Vi opplever at det aller viktigste i arbeidet med konfirmanter er voksent nærvær og mye tid sammen. Vandringen med overnatting under åpen himmel og uten Iphone, Ipod, Ipad og I-liner opplever vi som svært meningsfull. Det betyr at leiren allerede har begynt før den starter. Terminliste for konfirmanter 2011.doc MILK (Minileder kurs) Alder: (16 Samvær, tilsammen 74 timer) Side 12 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda

13 Kurset er for den som ønsker å utvikle seg og for den som ønsker å være leder i Team Heggedal. Med dette kurset ønsker vi å gi teoretisk og praktisk kunnskap innenfor: samarbeid, lederarbeid, kristen tro egenutvikling og oppmuntre til videre ansvar i ungdomsarbeidet Ved enkeltsamtaler og gruppesamtaler, rollespill og bevistgjøring på egen identitet. Dessuten tydliggjøring på forskjell mellom det å være konfirmant og det å være leder. Videreføring av det de forhåpentligvis har fått med seg tidligere. De deltar som ledere/assistenter i forbindelse med gruppesamtaler og i de ulike interessegruppene (band, kor, dans osv.) Deler troserfaring gjennom ord og handling. Gruppesamtaler, fellessamling med undervisning, interessegrupper som band, kor, drama, dans, web, foto, solist. Konfirmantleir med to dagers vandring i et svensk naturreservat. Trosopplærer, Prest, Menighetspedagog, Miljøarbeider og mange frivillige MILK-brosjyre doc Team Heggedal Alder: (30 Samvær, tilsammen 75 timer) Få en bevisst tro og finne sin plass i kirken. Opplevelse av et trygt og godt miljø der den enkelte kan få "senke skuldrene" og kjenne at dette er "MIN kirke". At den enktelte skal bli bedre kjent med kristen tro gjennom læring og ikke minst gjennom å erfare kristen tro i praksis. Tettere sammenheng mellom konfirmantarbeid og ungdomsarbeid. Vi ønsker å hjelpe den enkelte til å bli trygg på sin egen identitet i forhold til seg selv, andre mennesker og Gud. Vi tar opp viktige temaer som berører ungdommenes hverdag, har sosiale happenings, turer og har et aktivt musikalsk miljø. Lignelser og sentrale kristne begreper. Vekke interesse og styrke kunnskap rundt bibelske spørsmål. Fokus på hvordan vi kan møte hverandre slik Jesus møtte mennesker. Tenne lys som synlige bønner. Skape et "klima" for å tørre å be høyt eller inne i seg og legge frem for Gud det man har på hjertet. Vi bruker mye samtale. Både enkeltsamtaler for å følge opp den enkelte og gruppesamtaler der vi tar opp viktige temaer. Av og til bruker vi film og har en samtale i etterkant av denne, men jeg mener at det aller viktigste vi bruker til på er stillhet. Tid til å lytte, bli kjent med seg selv og Gud. "Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg." (Joh. Åp. 3, 20) Menighetspedagog, to miljøarbeidere, prest og frivillige. Gospelnight Alder: (1 Samvær, tilsammen 8 timer) Side 13 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda

14 - Å gi ungdommene en følelse av å stå i en større sammenheng. - En inspirasjonsdag der man møter andre ungdom. - En mulighet til å synliggjøre for hverandre alt det flotte som skjer i den enkelte menighet innenfor ungdomssektoren. - Oppleve fellesskap med andre ungdommer - Samarbeid - Inspirasjon - Gospelmusikk - Et valgt tema fra Bibelen til kveldsavslutningen - En kort Kveldsmesse med nattverd som avslutning på kvelden - Sang og musikk - Lystenning - Nattverd Kommentar: - Forberedelse og øvelse til konsert i ulike grupper - Felles konsert - En kort Kveldsmesse med nattverd Den/de som har ansvaret for ungdomsarbeidet i de ulike menighetene, det være seg både ansatte og frivillige. Vi har arrangert Gospelnight tre år på rad og opplever at det gir et løft for ungdommene å komme sammen med mange andre og arrangere en stor konsert sammen. Det skal være inspirerende å stå på en scenen med mange andre ungdommer, et proft band, bra lyd&lys og en full sal. Program for Gospelnight 2011.doc Andre tilbud til barn og ungdom i regi av menigheten og/eller barne- og ungdomsorganisasjoner Besøk i barnehage i forbindelse med høytider Alder: 0-6 Få til et godt samarbeid med de lokale barnehagene. Få inn kunnskap om bakgrunn for feiring av jul, påske og pinse hos barnehagebarn og de ansatte i barnehagene. Samlinger lagt opp med drama, flanellograf, fortelling, lek og sang/musikk. Menighetspedagog Søndagsskolen Alder: 0-18 Skape et trygt fellesskap for barn i menigheten vår gjennom samlinger rundt Guds ord. Vi følger Søndagskoleforbundets undervisningsopplegg Sprell Levende. Vi er igjennom sentrale bibeltekster.barnet opplever seg som sett og bekreftet og kjenner takknemlighet over det å være et Guds barn. Viktig at barna kjenner trygghet i felleskapet i menigheten, på søndagsskolen og i kirken under gudstjeneste.vi lærer barna fadervår gjennom sang og bevegelse. Vi jobber oss igjennom de kristne høytidene, bønner, sanger, velsignelsen, høre og se bibelfortellinger. Vi følger undervisningsmateriellet Sprell Levende med Dagens Ord, Dagens symbol, Supersetning, Dagens bibelfortelling, Dagens sang og musikk, Dagens sprell (lek), Dagens aktivitet og Dagens bite-tid. Prøver å variere formidlingsmåte til Dagens bibelfortelling, gjennom flanellograf, drama, film, tegning, plansjer og fortelling. Menighetspedagog, frivillige Krybbevandring Alder: 2-6 Samarbeid med de lokale barnehagene. Julebudskapet gjennom drama. Bli kjent med den lokale kirken. Se og høre orgelet. Synge sammen. Få møte de ansatte i kirken. Side 14 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda

15 Stab Heggetroll Alder: 5-10 Oppleve felleskap og glede i Kristus gjennom sang og lek. Lære sanger med kristent innhold. Tørre å tro på egne evner. Lære å stå frem, bygge identitet. Familiefelleskap med måltid 1 gang i måneden. Menighetspedagog, frivillige Adventssamling Alder: 7-8 Samarbeid med 3. trinn på Heggedal skole om planlegging og gjennomføring av en adventssamling/gudstjeneste til jul. Dramatisere jule-evangeliet. Synge sammen. Være med på leddene i en gudstjeneste. Bli kjent med den lokale kirken Menighetspedagog, Heggedal skole (3. trinn) Utskriftsvennlig versjon (pdf) Side 15 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Lokal plan - TROSOPPLÆRING i Lindesnes

Lokal plan - TROSOPPLÆRING i Lindesnes Lokal plan - TROSOPPLÆRING i Lindesnes for kirkene i Valle, og Spangereid Mål: Gi alle døpte barn og unge - tilhørighet til tro og menighet, - kjennskap til den treenige Gud deltakelse og engasjement som

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER Illustrasjon: Elisabeth Mose HOVEDMÅL Gjennom trosopplæringen vil vi at barn og unge i Nedre Eiker kommune skal bli kjent med bibelen og den treenige

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013

Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013 Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet Vedtatt 05.09.2013 1 Grunnlagstenkning Hovedmål for trosopplæringen Grunnlag og særpreg Hovedmål for trosopplæringen i Østerås menighet er at barn og ungdom

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Spørsmål: Hva var fint på trosopplæringen/i kirken? Sett en ting barna nevner i hver rute

Spørsmål: Hva var fint på trosopplæringen/i kirken? Sett en ting barna nevner i hver rute SKJEMA TIL BRUK VED SAMTALE MED BARN 4-9 ÅR i forbindelse med kvalitetsutvikling av trosopplæring. Skjemaet kan brukes ved samtale med ett eller en liten gruppe barn. Spørsmål: Hva gjorde dere på trosopplæringen/i

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Troverdig kirke. i godt samarbeid

Troverdig kirke. i godt samarbeid Troverdig kirke i godt samarbeid Troverdighet Lokalsamfunn Gode møter Kunnskap Kirken som ressurs Bygge relasjon Trosopplæring og samarbeid med skole og barnehage Likt Religionspedagogikk Kunnskapsinnhold

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM Hva mener vi med brukerinvolvering? Hvem er brukeren av sykehjemmet? Pårørendeveilederen, setter fokus på sterkere grad av pårørendeinvolvering. Kirkens Bymisjon

Detaljer

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene KONF. 2017 Foreldremøte 01.11.2016 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 86 konfirmanter Inndeling etter skolene Den norske kirke i Rælingen 1 I gamle dager var det slik at

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2017-2018 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Toftøy Barnehage Vedlegg til årsplan 2015-2016. Avdeling Regnbuebarna

Toftøy Barnehage Vedlegg til årsplan 2015-2016. Avdeling Regnbuebarna Toftøy Barnehage Vedlegg til årsplan 2015-2016 Avdeling Regnbuebarna September og oktober Godhet. Bli glad i med nye sanger Du har to øyne glede ved å synge Vise og utvikle empati og omsorg for hverandre

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

SkoleKirke. Samarbeidsplan mellom skolene og kirken i Salhus sokn. Hordvik skole - Salhus skule - Mjølkeråen skole Salhus kirke

SkoleKirke. Samarbeidsplan mellom skolene og kirken i Salhus sokn. Hordvik skole - Salhus skule - Mjølkeråen skole Salhus kirke SkoleKirke Samarbeidsplan mellom skolene og kirken i Salhus sokn Hordvik skole - Salhus skule - Mjølkeråen skole Salhus kirke Skole-kirkesamarbeidet Skole og kirke er både like og forskjellige aktører

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Utdrag fra Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013

Utdrag fra Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013 Utdrag fra Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet Vedtatt 05.09.2013 1 Grunnlagstenkning Hovedmål for trosopplæringen Grunnlag og særpreg Hovedmål for trosopplæringen i Østerås menighet er at

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

BJØRNENYTT JANUAR 2014

BJØRNENYTT JANUAR 2014 BJØRNENYTT JANUAR 2014 Nytt år, nye muligheter! Velkommen tilbake etter en forhåpentligvis hyggelig og avslappende ferie! Her følger en liten evaluering av jula her på Bjørnehula: Målet for våre juleforberedelser

Detaljer

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen Det forutsigbare uforutsette «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen 1 Utfordringen: ivareta mål for trosopplæringen og samtidig: - bygge en trygg og tillitsfull relasjon til barna som deltar.

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud?

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Opplegg til samling Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

TROSOPPLÆRING I FROGNER MENIGHET

TROSOPPLÆRING I FROGNER MENIGHET TROSOPPLÆRING I FROGNER MENIGHET Mål, grunnlag og organisering Hovedmål for trosopplæringen Til grunn for all trosopplæring som gjøres i Den norske kirke ligger misjonsbefalingen, slik vi finner den i

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2017 2017 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak Siljan - Min kirke - Min menighet Full av Gud gjennom forkynnelse og med mennesker som viser omsorg og varme Åpen for alle mennesker i alle livets faser I min kirke er det godt å være. Her kjenner jeg

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken.

I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken. Velkommen til i Kråkerøy menighet 2013-2014 I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken. Kråkerøy menighet, Kråkerøyveien 148, 1675 Kråkerøy tlf: 69 38 28 28,

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Referat fra infomøte oktober 2016

Referat fra infomøte oktober 2016 Referat fra infomøte oktober 2016 Velkommen som konfirmant og konfirmantfamilie! Vi er glade for å ha dere med, og gleder oss til å bli kjent med dere! «Vi» er oss, som vil ha undervisningen for konfirmant17:

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen!

Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! Opplegget for konfirmasjonstiden Totalt omfang av konfirmasjonstiden:60 timer Samlinger i kirken ca. annenhver uke: - Sandefjordskonfirmanter

Detaljer

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART 1 PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART Planen er forankret i Moss kommunes økonomiplan 2011-2014: Alle barn i Moss kommunes barnehager skal fra 2011 ha et systematisk språktilbud

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer