Troverdig kirke. i godt samarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Troverdig kirke. i godt samarbeid"

Transkript

1 Troverdig kirke i godt samarbeid

2 Troverdighet Lokalsamfunn Gode møter Kunnskap Kirken som ressurs Bygge relasjon

3 Trosopplæring og samarbeid med skole og barnehage Likt Religionspedagogikk Kunnskapsinnhold Likheter i verdier Forskjellig Religiøs praksis Kjennskap og kunnskap

4 Læreplaner plan/

5 Hva betyr det i praksis? Ikke praktisere tro Skjelne mellom forkynnelse og formidling

6 Bevissthet på Ordvalg Form Elementer som beveger

7 Hvordan utvikle samarbeid og trosopplæring som gjensidig forsterker hverandre positivt?

8 Kirkens trosopplæring og skolens RLE-fag Hvordan trosopplæringen kan stå i sammenheng med og bygge på skolens RLE-fag

9 Størst av alt trosopplæringens innhold

10 Størst av alt trosopplæringens innhold LIVSTOLKNING OG LIVSMESTRING Trosopplæringen skal fremme opplevelsen av egenverd og legge til rette for at barn og unge kan se seg selv og tolke sin verden som skapt, elsket og holdt oppe ved Guds kjærlighet. KIRKENS TRO OG TRADISJON Gjennom trosopplæringen skal barn og unge lære å kjenne den treenige Gud gjennom Bibelen som Guds ord, trosbekjennelsen, sakramentene og andre sentrale uttrykk for kirkens tro. Barn og unge skal bli kjent med de kristne høytidene og kirken de tilhører. KRISTEN TRO I PRAKSIS Gjennom trosopplæringen skal barn og unge arbeide med hva det vil si å elske Gud, seg selv og sin neste. Barn og unge skal lære å be, lese Bibelen, feire gudstjeneste og vise nestekjærlighet i praktisk solidaritet. Barn og unge skal få uttrykke seg selv, sin tro og sin skaperevne.

11 Fellesskapslæring vi deler Et sosiokulturelt læringssyn: Læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis. Læring forstås som tilegnelse av begreper og kommunikative spilleregler.

12 Plan for trosopplæring «Gud gir vi deler» s. 38 om Lokalt planarbeid: «Det vil være tjenlig å innhente informasjon om hvilket innhold og aktiviteter som formidles i barnehager og skoler når det gjelder kirke og kristendom.

13

14 Plan for trosopplæring «Gud gir vi deler» s. 38 om Lokalt planarbeid: Skolens og barnehagens formidling er ikke en del av kirkens trosopplæring, men innholdet i kirkens trosopplæring bør ses i sammenheng med skolens og barnehagens planer. Skolens læreplaner Kirkens trosopplæring

15 Plan for trosopplæring «Gud gir vi deler» s. 38 om Lokalt planarbeid: På denne måten kan trosopplæringen koordineres og spille sammen med den øvrige opplæringen som bredden av barn og unge tar del i.»

16 Plan for samarbeid skole-kirke Kirken hjelper skolen med å oppfylle skolens kompetansemål. Det lages en samarbeidsavtale der kirkens ansatte (prest, kateket, kantor etc) bidrar inn i eller utarbeider undervinsingsopplegg til ett eller flere klassetrinn knyttet til ett eller flere av kompetansemålene. Dette er skolens undervisning for alle elevene. Rektor på den enkelte skole avgjør hvilket samarbeid en vil inngå, kirken kan tilby.

17 1. trinn 6 år Varteig og Hafslundsøy menigheter Skolens læringsmål Samarbeidsplan skole/kirke med mål innhold Beskrive lokale kirker, finne spor av kristendommens historie i lokalmiljøet [..] presentere funnene på ulike måter. Samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler [..]. Besøk i kirken med tema vennskap. Utforske kirken ved å telle benker og lamper, ha oppgaver. Lage vennehjerter. Samtale om vennskap og om Den gylne regel Matt 7,12. Synge sanger om vennskap. 6-årsbok (3 samvær, 3 timer) Ett av samværene legges til Legoklubbens samling. Erfare tilhørighet og eieforhold til kirken. Utforske kirken og troen på en spennende måte. Gi rom for at barna får dele sin tro, tanker og spørsmål om livet og troen. Livstolkning og livsmestring: Markere at skolestart er en ny livsepoke Kristen tro og tradisjon: Den gylne regel Matt 7,12. Nattverden og syndenes forlatelse Kristen tro i praksis: Bønn Aktiv deltakelse i gudstjeneste

18 1. trinn 6 år Kråkerøy menighet Skolens læringsmål Samarbeidsplan skole/kirke med mål innhold Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok Samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler [..]. Fortellerstund på skolen Prest besøk klassen og gjenforteller Joseffortellingen (1.Mos.37-50) Etter besøket ser klassen Disneyfilmen «Josef drømmenes konge» Helt førsteklasses (3 samvær, 6 timer) Det er samlinger for hver skolekrets. Skape nye relasjoner ifm. skolestart. Oppleve fellesskap i kirken, utvikle vennskap og møte Jesus som venn. Stimulere til fortsatt kveldsbønn og prat på sengekanten hjemme Livstolkning og livsmestring: Vennskap og relasjoner. Selvstendighet og tilhørighet. Gi trygghet i skolestart. Kristen tro og tradisjon: Josef-fortellingen. Jesus møter og elsker mennesker: Den barmhjertige samaritan og Bartimeus. Kristen tro i praksis: Å være tilgitt, å be om tilgivelse, rett og galt, bordbønn, kveldsbønn.

19 5. trinn 10 år Varteig og Hafslundsøy menigheter Skolens læringsmål Samarbeidsplan skole/kirke med mål innhold Forklare bibelens oppbygning, finne fram i bibelske tekster [..] Gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det gamle testamente fra fedrehistorien til profetene. Gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det nye testamente fra Jesus til Paulus. Bibelselskapets kurs Vandring Gjennom Bibelen for Barn (4 skoletimer) 77 håndbevegelser og huskeord gjennom GT og NT. Tilpasset RLEfaget. Kunnskap om bibelen, hovedlinjene med vekt på fortellerstoffet. Geografikunnskap om de bibelske land. KodeB (8 samvær, 15 timer) Utforske kirken, troen og bibelen på en spennende måte. Identifisere seg med bibelske personer. Undring og spørsmål rundt fortellingene i bibelen. Livstolkning og livsmestring: Refleksjon og samtale. De store spørsmålene. Kristen tro og tradisjon: Misjonsbefalingen Dåpen og korstegnet. Gudstjenesten. Kristen tro i praksis: Lage gudstjeneste med bl.a. bønner og forkynnelse. [..] sentrale hendelser og personer fra kristendommens historie fra urmenigheten til reformasjonstiden. planerstudieplanerkurstil bud/kurstilbud/vandringgjennom-bibelen/kursfor-barn Arbeidsformer: Filosofisk samtale, gudstjenesteverksted, sang, oppgaver, måltidsfellesskap, andakt.

20 5. trinn 10 år Kråkerøy menighet Skolens læringsmål Samarbeidsplan skole/kirke med mål innhold Forklare bibelens oppbygning, finne fram i bibelske tekster [..] Gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det gamle testamente fra fedrehistorien til profetene. Gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det nye testamente fra Jesus til Paulus. Bibelselskapets kurs Vandring Gjennom Bibelen for Barn (4 skoletimer) 77 håndbevegelser og huskeord gjennom GT og NT. Tilpasset RLEfaget. Kunnskap om bibelen, hovedlinjene med vekt på fortellerstoffet. Geografikunnskap om de bibelske land. TIERN (1 samvær, 8 timer) aktivitetsdag på leirsted. Bli kjent med bibelens oppbygging, lære å slå opp og finne fram. Livstolkning og livsmestring: Skape rom for utvikling av tro. Gi hjelp til å ta gode valg. Kristen tro og tradisjon: Skapelse: Ta vare på skaperverket. Den bortkomne sønnen: Gud tilgir oss. Kristen tro i praksis: Bibellesning. Erfare at kirken alltid er et sted å komme med livet sitt. [..] sentrale hendelser og personer fra kristendommens historie fra urmenigheten til reformasjonstiden. planerstudieplanerkurstil bud/kurstilbud/vandringgjennom-bibelen/kursfor-barn Arbeidsformer: Skattejakt (Verbum), hobbyakt., fysisk akt., samtale, måltid, musikk og sang, lek. Tweensbibelen (Verbum)

21 6. trinn 11 år Kråkerøy menighet Skolens læringsmål Samarbeidsplan skole/kirke med mål innhold Forklare kristen tidsregning og kirkeårets gang, beskrive kristne høytider og sentrale ritualer. Presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til kristendommen. Orgelet, kirkemusikken og kirkeåret: Orgelomvisning og minikonsert i kirken v/ kantor Besøke sakristiet, se på liturgiske klær og prestens «jukselapp» = kirkeårshjulet Lys Våken (1 samvær, 12 timer) inkl. overnatting i kirkerommet. MITT NAVN, MITT HUS, MIN GUD: Oppleve at jeg er sett og hørt av Gud. Gud kjenner meg. Erfare at kirken er mitt hus, bli kjent med kirken! Gud er min far og Jesus er mitt lys. Erfare hva det vil si å være lys våken! Feire kirkens nyttår. Livstolkning og livsmestring: Være trygg på å overnatte hjemmefra. Hvem er jeg? Hva er sant og viktig? Jesus er mitt lys! Kristen tro og tradisjon: Samuel. Jesus som 12-åring i tempelet. Kirkeårets høytider: Advent Salmer, kyrie, gloria Kristen tro i praksis: Oppleve omsorg og gjestfrihet. Sanger knyttet til advent. Bønn og lystenning. Aktiv deltakelse i gudstjeneste.

22 7. trinn 12 år Varteig og Hafslundsøy menigheter Skolens læringsmål Samarbeidsplan skole/kirke med mål innhold Samtale om kristendom, kristen livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte kristne tekster Samtale om innholdet i de ti bud, Fadervår, den apostoliske trosbekjennelse og noen sang- og salmetekster Undervisningstime på skolen ved menighetspedagog: Hverdagslige etiske dilemmaer sett opp mot De 10 bud og Den gylne regel. Friends kjærlighet (1 samvær, 5 timer) samling i gymsal med aktiviteter, mat og samtale. Se at vi alle er verdifulle og ønsket akkurat som vi er. Se seg selv som en del av den verdensvide kirke, få kunnskap om og engasjement for internasjonal solidaritet og økumenikk. Livstolkning og livsmestring: Hvem er jeg? Hvem er du? Vennskap, medmenneskelighet og kjærlighet Kristen tro og tradisjon: Gud er kjærlighet (1.Joh.4,7-13) Den barmhjertige samaritan (Luk 10,25-37) De 10 bud Kristen tro i praksis: Diakoni, omsorg for hverandre, misjon og økumenikk, sang, bønnevandring.

23 Hva når det ikke er samarbeidsplan? Skolens læringsmål Samtale om kristendom, kristen livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte kristne tekster Samtale om innholdet i de ti bud, Fadervår, den apostoliske trosbekjennelse og noen sang- og salmetekster med mål Friends kjærlighet (1 samvær, 5 timer) samling i gymsal med aktiviteter, mat og samtale. Se at vi alle er verdifulle og ønsket akkurat som vi er. Se seg selv som en del av den verdensvide kirke, få kunnskap om og engasjement for internasjonal solidaritet og økumenikk. innhold Livstolkning og livsmestring: Hvem er jeg? Hvem er du? Vennskap, medmenneskelighet og kjærlighet Kristen tro og tradisjon: Gud er kjærlighet (1.Joh.4,7-13) Den barmhjertige samaritan (Luk 10,25-37) De 10 bud Kristen tro i praksis: Diakoni, omsorg for hverandre, misjon og økumenikk, sang, bønnevandring.

24 Fortsatt VIKTIG å kjenne skolen sin formidling Skolens læringsmål Samtale om kristendom, kristen livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte kristne tekster Samtale om innholdet i de ti bud, Fadervår, den apostoliske trosbekjennelse og noen sang- og salmetekster med mål Friends kjærlighet (1 samvær, 5 timer) samling i gymsal med aktiviteter, mat og samtale. Se at vi alle er verdifulle og ønsket akkurat som vi er. Se seg selv som en del av den verdensvide kirke, få kunnskap om og engasjement for internasjonal solidaritet og økumenikk. innhold Livstolkning og livsmestring: Hvem er jeg? Hvem er du? Vennskap, medmenneskelighet og kjærlighet Kristen tro og tradisjon: Gud er kjærlighet (1.Joh.4,7-13) Den barmhjertige samaritan (Luk 10,25-37) De 10 bud Kristen tro i praksis: Diakoni, omsorg for hverandre, misjon og økumenikk, sang, bønnevandring.

25 Plan for trosopplæring «Gud gir vi deler» s. 38 om Lokalt planarbeid: På denne måten kan trosopplæringen koordineres og spille sammen med den øvrige opplæringen som bredden av barn og unge tar del i.»

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Innhold: Noen hovedbegreper i ordningen s. 02

Detaljer

Misjon til forandring

Misjon til forandring Misjon til forandring «Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh. 20.21) Innhold 2: Forord 5: Historikk «Misjon til forandring utfordringene fra Edinburgh 2010» 6: 1. Dåp og misjon 8: 2. Økumenikk og

Detaljer

Hva er kirken? - To økumeniske bidrag

Hva er kirken? - To økumeniske bidrag Hva er kirken? - To økumeniske bidrag Norges kristne råds skriftserie - nr. 15 Hva er kirken? - To økumeniske bidrag Norges kristne råds skriftserie - nr. 15 Norges Kristne Råd Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo

Detaljer

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

Hellig handling, hellig tid, hellig rom

Hellig handling, hellig tid, hellig rom Fra Gudstjenesteboken 2011 Hellig handling, hellig tid, hellig rom En innføring i gudstjenesteforståelse - utarbeidet av Kirkerådets sekretariat INNHOLD: Hellig handling Hver søndag er en påskedag Liv

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN:

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: Kommunikasjon, tekst og språk God språkstimulering er viktig i Tønnevoldskogen barnehage. Når vi snakker er vi bevisst ord og uttale. Vi er ikke redde

Detaljer

Celler som bygger misjonerende menigheter

Celler som bygger misjonerende menigheter Celler som bygger misjonerende menigheter Studieopplegg for cellegruppeleder Rune Rasmussen NMS Nettverk for menighetsplanting og menighetsutvikling i Den norske kirke 2004 Tema 1: Hvorfor cellegrupper?

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten TEMA NR 6 Det utsatte barnet Av Inger Bakken 1 Innledning Den norske kirkes trosopplæring har som et av sine mål: - å formidle troen på den

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager Innledning Våren 2011 har pedagogiske ledere i Frelsesarmeens barnehager utarbeidet progresjonsplaner for Rammeplanens 7 fagområder. Det er tatt

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

Gud vår Far. 1. Innledning. Av pastor Ole Sletten

Gud vår Far. 1. Innledning. Av pastor Ole Sletten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 19.10.2014 Gud vår Far Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Jeg innledet sist da jeg underviste om den treenige Gud, at å lære Gud å kjenne er som å bestige

Detaljer

Hvem jeg er og hva jeg vil

Hvem jeg er og hva jeg vil Hvem jeg er og hva jeg vil Jeg vil praktisere min tro eller mitt livssyn - alene og i fellesskap med andre Innhold Innledning Jeg trives i kirken min Vi er ulike Dette er meg Jeg er med Alle kan få oppgaver

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Hvilken plass skal den etiske veiledning ha i forkynnelsen?

Hvilken plass skal den etiske veiledning ha i forkynnelsen? Hvilken plass skal den etiske veiledning ha i forkynnelsen? Af John Steinar Jacobsen Artikkel i NLAs årsskrift 1995, s.79-91, ISBN 82-7468-031-6 Etisk veiledning i en anti-autoritær kultur Bibelen og den

Detaljer

NOE FALT I GOD JORD. Pål Ke l Botvar og Hallvard Olavson Mosdøl. Den norske kirkes gudstjenestereform sett fra menighetsnivå. KIFO Rapport 2014: 2

NOE FALT I GOD JORD. Pål Ke l Botvar og Hallvard Olavson Mosdøl. Den norske kirkes gudstjenestereform sett fra menighetsnivå. KIFO Rapport 2014: 2 Pål Ke l Botvar og Hallvard Olavson Mosdøl NOE FALT I GOD JORD Den norske kirkes gudstjenestereform sett fra menighetsnivå KIFO Rapport 2014: 2 K II IFOI INSTITUTT FOR Pål Ketil Botvar og Hallvard Olavson

Detaljer

Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring

Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring NORGES KRISTNE RÅDS SKRIFTSERIE - NR 17 NORGES KRISTNE RÅDS SKRIFTSERIE 1 Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring NORGES KRISTNE RÅDS SKRIFTSERIE 3 Sammen på vei mot livet:

Detaljer

ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE?

ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE? ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE? A.O.Halås 2014 www.nri-imf.no Vi møter engler gjennom hele Bibelen og i mange ulike situasjoner. Av Bibelens 66 bøker er det bare 5 hvor englene ikke er nevnt (Rut og

Detaljer

TRO PÅ GUD. for Gutter. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3

TRO PÅ GUD. for Gutter. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 TRO PÅ GUD for Gutter «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 Jeg heter JEG ER ET GUDS BARN Jeg vet at min himmelske Fader elsker meg, og jeg elsker

Detaljer