TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER"

Transkript

1 TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER Illustrasjon: Elisabeth Mose

2 HOVEDMÅL Gjennom trosopplæringen vil vi at barn og unge i Nedre Eiker kommune skal bli kjent med bibelen og den treenige Gud, slik at troen og tilliten kan vokse og være en viktig del i deres liv. GRUNNLAG OG SÆRPREG Nedre Eiker kommune har en ung befolkning ( innbyggere pr. 1. juli 2011), som øker med ca. 1 % i året. Tradisjonelt har Nedre Eiker vært en arbeiderkommune med mye industri. Idrett og kulturaktiviteter står sterkt og kommunen har flotte idrettsanlegg og naturområder. Det er mye godt frivillig engasjement innen idrett og kultur. I kommunen er det mange frimenigheter. Drammenselva deler kommunen naturlig opp i to kirkesokn Nedre Eiker og Mjøndalen. Nedre Eiker sokn omfatter de delene av bygda som ligger på nordsiden av elva; Krokstadelva, Solbergmoen og Solbergelva. Nedre Eiker kirke er en tradisjonsrik kirke fra Den har de siste årene gjennomgått en omfattende rehabilitering, og fått ny kirkekjeller innbyggere sokner til menigheten pr. 2. februar I 2011 var det 114 dåp og 112 konfirmanter. «En glede for hele folket» er menighetens visjon. Mjøndalen sokn omfatter de delene av bygda som ligger på sørsiden av elva; Steinberg, Mjøndalen, Åsen og Ytterkollen. Mjøndalen kirke er en arbeidskirke fra Antall innbyggere som sokner til menigheten er 6899 pr. 19. oktober I 2011 var det 85 dåp og 62 konfirmanter. «Mjøndalskjærka for alle» er menighetens visjon. Det er naturlig å samarbeide tett om trosopplæringen i de to menighetene. I tillegg til trosopplæringen har menighetene god kontakt med skoler og barnehager om høytidsmarkeringer og skolekirkebesøk. ORGANISERING, RAMMER OG ANSVAR Nedre Eiker kirkelige fellesråd fikk tildelt trosopplæringsmidler i Da startet fellesrådet og menighetsrådene i de to kirkesoknene arbeidet med ansettelser. Trosopplæringsmidlene er i dag delt mellom de to soknene. Kirkevergen er, på vegne av fellesrådet, ansvarlig for økonomien. Menighetsrådene er ansvarlig for godkjenning av trosopplæringsplanen, oppfølging, evaluering og eventuelt endring etter ferdigstilt plan. I Mjøndalen er det ansatt en menighetspedagog i 80 % stilling, som er ansvarlig for trosopplæringen i menigheten i samarbeid med kapellanen og andre ansatte og frivillige. I Nedre Eiker er det ansatt en trosopplærer i 80 % stilling, og diakonen har 25 % stilling innen trosopplæringen. Nedre Eiker menighet har i tillegg en kateket i 100 % stilling, som er ansvarlig for trosopplæringen i samarbeid med andre ansatte og frivillige. Menighetspedagog, trosopplærer og kateket utgjør en styringsgruppe for trosopplæringen i de to menighetene. I hver menighet er det et trosopplæringsutvalg oppnevnt av menighetsrådene. De har vært med i hele prosessen med å jobbe frem trosopplæringsplanen, og er ansvarlige, på vegne av menighetsrådene, for å utarbeide og foreslå endringer i trosopplæringsplanen videre. Menighetene har en felles trosopplæringsplan som gjenspeiler både samarbeidet og ulikhetene. En felles viktig satsning er å fokusere på rekruttering av frivillige for å lykkes i arbeidet med trosopplæringen. Menighetene i Nedre Eiker står også i et samarbeid om trosopplæringen i Eiker prosti. 2

3 SENTRALE DIMENSJONER I EN SYSTEMATISK TROSOPPLÆRING Barn og unges medvirkning Hjemmet/familien Gudstjeneste Oppfølging av frivillige medarbeidere Barn og unge er viktige og fullverdige medlemmer i menighetene. I Nedre Eiker medvirker barn og unge blant annet ved å få oppgaver knyttet til gudstjenesten og trosopplæringstiltak, gjennom MILK og LIV-kurs, og sentrale kurs/samlinger som f.eks. UBDM. Hjemmet er den viktigste arenaen for barn og unges oppvekst og utvikling. Dette gjelder også for trosopplæringen. Derfor jobber menighetene kontinuerlig med å få til et godt samarbeid med foreldrene/de foresatte gjennom samtaler, tiltak og utsendelser. Gudstjenesten er menighetens hovedmøtested. Trosopplæringstiltakene er knyttet opp mot gudstjenesten. Menighetene har gudstjenester rettet mot dåp, familier, barn og ungdom. I trosopplæringen ønsker vi primært å følge kirkeårets tekster, men der det blir for vanskelig å legge til rette for målgruppen og tiltakets intensjon, ser vi hva den sentrale plan har av tekster for målgruppen. Menigheten trenger et mangfold av både personligheter og egenskaper til mange ulike oppgaver. Det må gis rom og eierskap til frivillige. Oppfølging skjer ved bl.a. medarbeiderfest, kontakt, oppmuntring, veiledning, møter og samtale. Tverrfaglig samarbeid Trosopplæringen utfordrer stabene til tverrfaglig arbeid, og for å lykkes er vi avhengige av et godt samarbeid. Det handler om å se hverandre og hva den enkelte er dyktig til og har lyst til, vise hverandre respekt og gi hverandre rom. Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner Kommunikasjonsarbeid Det finnes et stort utvalg av gode samarbeidsorganisasjoner innenfor det kristne barne- og ungdomsarbeidet. Organisasjonenes ulike fokus og spisskompetanse stimulerer til et rikt mangfold. Menigheten henter inn personlige ressurser, materiell og fagkompetanse fra bl.a. KRIK, NMS, KFUK- KFUM, ACTA og KN. For å nå ut til målgruppen med budskapet vårt, er vi avhengige av god og tydelig kommunikasjon på mange forskjellige plan og gjennom ulike medium. Merkevarebygging omkring trosopplæringstiltakene er viktig, og det styrker identitet og tilhørighet. Inkludering og tilrettelegging Diakoni Det kristne menneskesynet fremhever at vi alle er skapt likeverdige. Denne grunnholdning skal gjennomsyre alt vårt arbeid og alle våre tiltak. Menighetene søker å ha en høy bevissthet om et inkluderende fellesskap og å bekrefte menneskene slik de er, gjennom tilrettelegging av tiltakene og lokalitetene. Diakonien er kirkens omsorgstjeneste. Den utfordrer oss til å utvikle gode fellesskap og relasjoner som stimulerer til at barn og unge selv finner mening i å hjelpe andre. Musikk og kultur Misjon Musikk og kultur er svært viktige komponenter i trosopplæringen. Salmer og sanger har en iboende skatt som skal videreformidles til nye generasjoner. Musikken inviterer barn og unge til deltakelse i gudstjenester og trosopplæringstiltak. Dåp, opplæring og misjon henger sammen. Trosopplæringen utfordrer til både et lokalt og globalt misjonsperspektiv. Menighetene har egne misjonsprosjekter. 3

4 Alder Navn på tiltaket Omfang i samvær Omfang i timer Mjøndalen Nedre Eiker Mjøndalen Nedre Eiker 0-0 Dåp BABYSANG DÅPSHILSEN MYLDER FAMILIEGUDSTJENESTE ÅRS BOK "STØRST AV ALT - SAMLING ÅRS BOK TÅRNAGENTER MINIKONFIRMANTER LYS VÅKEN TWEENS-SAMTALEGRUPPE KONFIRMASJON UNG MESSE UNGDOMSSAMLING TRO OG LYS MILK LIV 7 7 Totalt antall timer: Mjøndalen: 256 Nedre Eiker: 249 Totalt antall planlagte tiltak: 18 Tiltak i planen rettet mot det enkelte alderstrinn Alder Antall tiltak ' 4

5 TILTAK I EN SYSTEMATISK OG SAMMENHENGENDE TROSOPPLÆRING FOR ALDEREN 0-18 ÅR Ønsket omfang: 50 timer 0-5 år Fokus for denne aldersperioden: - Etablere kontakt med hjemmet og styrke tilhørighet til kirken - Støtte foreldre til trosopplæring i hjemmet - Tilrettelegge gudstjenester for hele familien - Motivere til gode markeringer av høytidene - Stimulere til aktiv bruk av kristne ritualer i hverdagen Dåp Alder: 0 (2 samvær, til sammen 3 timer) - Etablere god kontakt/relasjon til dåpsfamilien - Gi kunnskap og trygghet i hva dåpen og løftene innebærer - Gi informasjon om menighetens trosopplæring, og tips til praktisering av trosopplæring i hjemmet Livstolkning og Kirkens tro og tradisjon Vi ønsker å: - møte foreldre og la dem fortelle om barnet sitt, sin tilknytning til kirken og troen - formidle trygghet og kunnskap om at dåpen er en stor gave i barnets liv og innebærer et viktig ansvar for foreldre og faddere - Dåpsbefalingen, Matt. 28,18ff - Dåpsliturgien - Fortellingen om Jesus og barna, Mark, 10,13ff - Trosbekjennelsen Fadervår/Vår Far for og med barnet - Bruke liturgi salmer/sanger - Gjennomføre selve dåpshandlingen Mjøndalen: - Dåpssamling for flere foreldre samtidig - Dåpsgudstjeneste - Dele ut dåpslys og barnebibel i gave Nedre Eiker: - Dåpssamtale med hvert foreldrepar - Dåpsgudstjeneste - Dele ut dåpslys og dåpsklut (fra NMS) i gave Mjøndalen: Prestene og menighetspedagog Nedre Eiker: Prestene I Nedre Eiker jobbes det med å få til minimum én gudstjeneste i måneden der man samler flere dåp og har spesielt fokus på dåp, trosopplæring, barn og familie. Dette startet høsten Videre arbeid med dåpsfasen skjer høsten

6 BABYSANG Alder: 0-1 (12 samvær, til sammen 18 timer) - Utvikle relasjonen mellom barnet og foreldrene og relasjonen til Gud og kirken - Bygge nettverk til andre barn og foreldre - Motivere til trosopplæring i hjemmet, ved at de lærer enkle sanger og bønner Livstolkning og Vi ønsker å: - gi trygghet og ord til å praktisere tro hjemme og i kirken Kirkens tro og tradisjon - Velsignelse - Sanger - Tema: skapt og elsket av Gud - Formidle at vi er skapt og elsket av Gud - Sang - Lek - Samtale - Formidle temaet - tidsfelleskap Diakonen i Nedre Eiker menighet Babysang er et fellestiltak. Det arrangeres 2 kurs i året av 12 uker. Mulig utvidelse er å få babysang i begge menighetene og babysanggudstjeneste ved endt kurs. DÅPSHILSEN Alder: 1-3 (1 samvær, til sammen 1 time) - Opprettholde kontakten med dåpsbarnet - Motivere foreldrene til trosopplæring i hjemmet - Oppfordre til å la barnet komme til kirken Livstolkning og Vi ønsker å: - motivere foreldre til å la troen være en naturlig del av hverdagen Kirkens tro og tradisjon - Bibeltekster Vi vil oppfordre til å: - be kveldsbønn - lese bibelfortellinger - synge - synge eller be bordbønn - gå i kirken Mjøndalen: Sende årshilsen hjem med invitasjon til TOL-arrangement Mjøndalen: Kontorleder er ansvarlig for utsendelsen Nedre Eiker: Jobber med å få til utsendelser. Trosopplærer er ansvarlig. 6

7 MYLDER Alder: 1-3 (10 samvær, til sammen 15 timer) - Skape et møtepunkt for barn og familier, hvor den kristne tro er et bærende element - La barna bli kjent med sentrale bibelfortellinger gjennom sang, lek og dans - Motivere foreldrene til trosopplæring i hjemmet og deltagelse i kirken Livstolkning og Kirkens tro og tradisjon Vi ønsker å skape trygghet og tillit mellom: - Barna - Barna og foreldrene - Barna og den treenige Gud - Kjente bibelfortellinger - Velsignelsen er - Formidle kjente og sentrale bibelfortellinger - tidsfellesskap - Samtale - Formidling av kjente bibelfortellinger - Lek - Sang - Dans Menighetspedagog I dag er dette et fellestiltak. Mulig utvidelse av tiltaket er en egen Myldergudstjeneste, en gang i året, med oppstart i FAMILIEGUDSTJENESTE Alder: 1-18 (10 samvær, til sammen 10 timer) - Skape en gudstjeneste som hele familien kan kjenne seg hjemme i - Hele familien skal lære liturgi, sentrale bibeltekster, sanger og bønner som gir næring til troen - Familiegudstjenesten skal gi felleskap, kjennskap og eierskap til kirken og den kristne tro Livstolkning og Kirkens tro og tradisjon Vi ønsker at barn og familie skal: - kjenne seg hjemme i kirken og vite at vi hører til hos Gud - høre at Gud elsker oss og har gitt oss uendelig verdi - oppleve fellesskapet, ved å være en del av «Kristi legeme» - Fadervår/Vår Far - Liturgi - Dåp - Kirkeåret - Bibeltekster - Nattverd - Offergave - Liturgi - Feire nattverd - Formidle bibeltekster - Legge til rette for å gi offergave - Liturgi tilpasset barn og familier - Fokus på dåp og trosopplæring - Visualisering av bibeltekst - Forsangere og eventuelt band - Kirkekaffe Prestene i samarbeid med andre ansatte og frivillige 7

8 4-ÅRS BOK Alder: 4 (1 samvær, til sammen 3 timer) - Skape en gudstjeneste der 4-åringene med familie føler seg hjemme - Formidle trygghet og glede ved å være skapt og elsket av Gud - 4-årsboken skal være en hjelp til trosopplæringen i hjemmet Livstolkning og Kirkens tro og tradisjon Vi ønsker å formidle at: - 4-åringene og deres familier hører hjemme i kirken - Vi hører til hos Gud - Fadervår/Vår Far - Liturgi - Bibelfortellinger - Liturgi - Formidle bibelfortellinger Mjøndalen: - Én gudstjeneste med utdeling pr. år Nedre Eiker: - To gudstjenester med utdeling pr. år - Mikrogospel deltar - Kirkekaffe Mjøndalen: Menighetspedagog Nedre Eiker: Kateket Mulig utvidelse av tiltak er at begge menighetene får en samling i forkant "STØRST AV ALT"- SAMLING Alder: 4-10 (1 samvær, til sammen 2 timer) - Formidle et sentralt/aktuelt tema - Skape en festsamling som gir fellesskap og tilhørighet til kirken og den kristne tro -Stimulere til trosopplæring i hjemmet og deltagelse i kirken Livstolkning og Kirkens tro og tradisjon Vi ønsker å formidle: - fellesskapet ved å være en del av noe større- «Kristi legeme» - at Gud har skapt oss og elsker oss - at Gud vil være sammen med oss der vi er, hver eneste dag evandring - Bibeltekster - Formidle bibeltekster - Samle alle kor/klubber til festsamling, der alle bidrar - Nytt tema for hvert år knyttet til trosopplæring evandring - Leker og fest - tidsfellesskap Menighetspedagog og trosopplærer Felles storsamling for begge menighetene med oppstart høsten

9 6-12 år Ønsket omfang: 145 timer Fokus for denne aldersperioden: - Utforske og lære om den kristne tro - Formidle sentrale bibelfortellinger - Lære kristen tro i visst bruk av sang 6- ÅRS BOK Alder: 1. klasse (1 samvær, til sammen 2 timer) - Møte 6-åringene og deres familier i deres nye livssituasjon - Formidle Guds omsorg og nærvær i hverdagen - 6-årsboken skal være en hjelp til trosopplæringen i hjemmet Livstolkning og Kirkens tro og tradisjon Vi ønsker at barna skal bli klar over: - at Gud er trofast og vil gå sammen med oss i nye livssituasjoner - at Gud har omsorg for oss og gir oss trygghet i vår hverdag - at Gud har skapt oss med evnen til å lære og utvikle evnene våre - Fortellinger fra Bibelen - Liturgi - Forbønn - Formidle bibelfortellinger Mjøndalen: - «Helt førsteklasses» - Utdeling i en gudstjeneste like etter skolestart Nedre Eiker: - Utdeling i en hverdagsgudstjeneste Begge menigheter: - Aktuelt tema, med bruk av illustrasjoner og samtale - Dele ut bok - Liturgi med salmer og forbønn - Aktiviteter og leker (på samlingene i forkant/etterkant) Mjøndalen: Menighetspedagog Nedre Eiker: Trosopplærer Mjøndalen ønsker mulig utvidelse av tiltaket til flere samlinger i forkant/etterkant. Nedre Eiker planlegger oppstart skoleåret

10 TÅRNAGENTER Alder: 3. klasse (1 samvær, til sammen 8 timer) - Bli kjent med, og utforske sin lokale kirke - Lære om kirkens skatter; synlige og usynlige - Skape forståelse og engasjement for gudstjenesten gjennom deltagelse Livstolkning og Vi ønsker at tårnagentene skal: - få utforske og oppleve at kirkens skatter er relevante for livet vårt - oppleve kirkens fellesskap Kirkens tro og tradisjon - Liturgi (bl.a. Tårnagentsangen Himmel over livet ) - Skatter fra Bibelen - Kirkerommet - Skape en gudstjeneste sammen - Formidle skatter fra Bibelen og kirken/den kristne tro - Gudstjenesteverksted - Skattejakt - Tur opp i kirketårnet (Nedre Eiker menighet) - Formidle fra Bibelen - Inkludere hjelpeledere og konfirmanter - tidsfellesskap Mjøndalen: Menighetspedagog Nedre Eiker: Trosopplærer LYS VÅKEN Alder: 6. klasse (1 samvær, til sammen 13 timer) - Vise at kirken er et åpent hus, som favner hele livet vårt - Lære om gudstjenesten og liturgi - Få eierskap og lokal tilknytning til kirken og gudstjenesten Livstolkning og Vi ønsker å formidle at: - Kirken er et trygt sted - Kirken og troen er vår felles eiendom, der vi alle kan dele og engasjere oss - Gud tar imot oss som vi er Kirkens tro og tradisjon - Liturgi - Fadervår/Vår Far - Lystenning - Bibeltekster (bl.a. Lys Våken-sangen) - Skape gudstjenesten sammen - Formidle bibeltekster - Gudstjenesteverksted - Skape rom for undring og samtale med lystenning - Bli kjent med hverandre og dele gode opplevelser - Hobbyaktiviteter og leker - Film - tidsfellesskap Mjøndalen: Menighetspedagog Nedre Eiker: Trosopplærer 10

11 KODE B Alder: 6.klasse (6 samvær, til sammen 12 timer) - Gi et grunnkurs om Bibelen - Vekke interesse for egen bibellesning - Skape gode opplevelser og relasjoner Livstolkning og Vi ønsker at minikonfirmantene skal få: - oppleve bibelen som relevant og aktuell for eget liv - oppleve at kjennskap til bibelens persongalleri kan gi hjelp til Kirkens tro og tradisjon - Tema om bibelen, bibelhistorien og noen bibelske personer - Formidle om og fra Bibelen - Formidle bibelen på en visuell og levende måte - Aktiviteter og leker knyttet til bibelbruk - Bli kjent med hverandre og dele gode opplevelser Mjøndalen: Menighetspedagog Nedre Eiker: Trosopplærer Oppstart våren TWEENS-SAMTALEGRUPPE Alder: 6. klasse (20 samvær, til sammen 20 timer) - Være en hjelp til å utforske og tilnærme seg Gud på sine egne premisser - Være et trygt sted for spørsmål og samtaler - La dem kjenne at de er verdifulle i Guds øyne og elsket av Ham Livstolkning og Kirkens tro og tradisjon Vi ønsker at tweens skal: - oppleve at de er verdifulle i Guds øyne og elsket av Ham - vite at de kan komme til Jesus akkurat slik de er, og at «ingen spørsmål er dumme» - Bibeltekster - Samtale om ulike tema som tro, bibelen, Jesus og andre temaer som «Tweenserne» er opptatt av - Formidle bibeltekster - Lytte, dele og samtale om tro og tvil - Formidle bibeltekster - Filmklipp - Samtale - Aktiviteter knyttet til samtalen Menighetspedagog Dette er et prøveprosjekt; en samtalegruppe for medlemmene i Soul Children Mjøndalen. Det skal i løpet av 2012 vurderes om dette skal bli et breddetiltak. 11

12 Ønsket omfang: 120 timer år Fokus for denne aldersperioden: - Reflektert og helhetlig forståelse av den kristne tro - - Disippelskap - Ledertrening KONFIRMASJON Alder: 9. klasse (til sammen 60 timer) - Arbeide helhetlig med tema som bibelen, den kristne troen og eget liv - Gi mot og inspirasjon til å leve som kristen - Innholdet i konfirmasjonstiden skal være i dialog med konfirmantens livsspørsmål Livstolkning og Kirkens tro og tradisjon Vi ønsker at konfirmantene skal: - reflektere og samtale om de store spørsmål i livet - bli klar over hva dåpens gave innebærer - leve troens liv, gjennom bibelbruk, bønn og gudstjenestedeltagelse - Bibelen - Fadervår/Vår Far - Liturgi - Nattverd - Diakoni - Forbønn på konfirmasjonsdagen - Formidle fra Bibelen salmer/sanger - Delta i gudstjenesteliturgi og nattverd - Gi mulighet for deltagelse i diakonalt arbeid og tjenester under gudstjenesten - Dele tanker om tro og tvil Mjøndalen: - Undervisning og gudstjenester - 4 grupper å velge mellom: KRIK-leir, NETS, musikk og menighet - Fasteaksjon - Diakonal fokus - Øving og gjennomføring av konfirmasjonsgudstjenesten Nedre Eiker: - Undervisning og gudstjeneste - 6 grupper å velge mellom: leirkonfirmanter, diakoni, mat og prat, NETS, friluftsliv/14+ og superkonfirmanter - Fasteaksjon - Øving og gjennomføring av samtalegudstjeneste og konfirmasjonsgudstjeneste Egen plan for konfirmasjonstiden finnes i begge menigheter Mjøndalen: Menighetspedagog Nedre Eiker: Kateket 12

13 UNG MESSE Alder: 8. klasse VK3 (2 samvær, til sammen 4 timer) - Skape et sted unge kan møte Gud og mennesker akkurat slik de er - La unge få et eierforhold til kirken - Legge til rette for at troen får påfyll og næring til å vokse Livstolkning og Kirkens tro og tradisjon Vi ønsker at unge skal: - få mulighet til åndelig påfyll og vokse i troen på den treenige Gud - kjenne seg trygge til å komme som de er - oppleve kirkens fellesskap, ved å være en del av noe større- «Kristi legeme» - Bibel - Forkynnelse - Liturgi - Nattverd og musikk - Formidle bibeltekster - Delta i liturgi og nattverd - Relevant og tydelig forkynnelse - Sang og musikk, eventuelt med band og forsangere Prestene En gudstjeneste spesielt tilrettelagt for unge i Mjøndalen. Mjøndalen har fast to Ung messegudstjenester per semester UNGDOMSSAMLING (foreløpig uten navn) Alder: 8. klasse VK3 (9 samvær, til sammen 18 timer) - Skape et sted unge kan møte Gud og mennesker akkurat slik de er - La unge få et eierforhold til kirken - Legge til rette for at troen får påfyll og næring til å vokse Livstolkning og Vi ønsker at unge skal: - ha et sted der de kan føle seg hjemme - utvikle gode relasjoner til venner og den treenige Gud - møte voksne som ser dem og bryr seg om dem Kirkens tro og tradisjon Samling med: - bibel - forkynnelse - nattverd - bønn - salmer/sanger og musikk Gi mulighet til å: - høre fra Bibelen - delta i nattverd - be - synge - Fin atmosfære gjennom estetisk utforming av lokale - God mat og drikke - Sang og musikk, eventuelt med band og forsangere - Relevant og tydelig forkynnelse - Quiz - Film Trosopplærer 13

14 TRO OG LYS Alder: 9. klasse VK2 (11 samvær, til sammen 33 timer) - Skape et trygt og sosialt fellesskap, der alle blir sett og regnet med som de er - Gi kjennskap til den kristne tro, på en måte som er tilpasset mennesker med psykisk utviklingshemming - La deltakerne få bruke seg selv og sine evner i et stimulerende fellesskap Livstolkning og Kirkens tro og tradisjon Vi ønsker at deltakerne skal få: - oppleve kirkens fellesskap - kjenne seg trygge til å være seg selv og vite at de er elsket av Gud og uendelig verdifulle - Bibeltekster og musikk - Enkel liturgi - Formidle bibeltekster - Delta i enkel liturgi - Samtale om bibelteksten med illustrerende bilder og drama og danse - Leke - tidsfelleskap - Vi avslutter med gudstjeneste, med liturgi Diakonen i Nedre Eiker Tiltaket er spesielt tilrettelagt for mennesker med psykisk utviklingshemming, men gudstjenesten er åpen for alle. Det er et fellestiltak for begge menighetene. MILK Alder: 10. klasse (52 timer) - Styrke troens liv hos kursdeltakerne - Danne grunnlag for å videreutvikle en lederidentitet, i en trygg ramme med opplæring og omsorg - Være et middel for å styrke eksisterende og bygge nytt kristent ungdomsarbeid Livstolkning og Vi ønsker at «MILKerne» skal få: - innsikt i tema som: Jeg, jeg og Gud, jeg og andre Kirkens tro og tradisjon - Utrustning av evner og anlegg som Gud har gitt - Bibelen - Skape engasjement for kristent arbeid - Utruste evner - Styrke troen gjennom å gi nærmere kjennskap til Bibelens budskap - Bygge nytt og styrke eksisterende kristent ungdomsarbeid - Kurskvelder - Praksis - Weekend Nedre Eiker: Trosopplærer Mjøndalen: Ikke avklart MILK er et minilederkurs spesielt rettet mot fjorårskonfirmanter. Det er et samarbeid mellom menighetene i Nedre og Øvre Eiker og KFUK/KFUM. TT er en naturlig avslutning for MILK, og dette er noe det jobbes med for å få til. 14

15 LIV Alder: Videregående (7 samvær, 4 weekender, og veiledning) - Gi en god ballast for ungdom som ønsker å bruke seg selv i kristent barne- og ungdomsarbeid - Sette deltakerne i stand til å bidra positivt med sine egenskaper og gaver som ledere i et miljø - Gi deltakerne et eierforhold til menigheten Livstolkning og Vi ønsker at «LIVerne» skal få: - dypere kjennskap til tema som «kristen tro og liv», «å skape godt miljø» og «å utøve god ledelse» - mulighet til personlig utvikling Kirkens tro og tradisjon - Ulike tema som er viktige for opplæring av kristne ledere - Utrusting og stimulering til å bruke de evner og anlegg som Gud har gitt - Øving og - Styrke troens liv gjennom å få dypere kjennskap til den kristne tro - Skape engasjement for kristent arbeid - Styrke eksisterende og bygge nytt kristent ungdomsarbeid - Gi innføring i ledelsesfaglige emner - Gi ledererfaring gjennom oppgave som gjennomføres 2. året i kurset - Gi individuell veiledning - Gi mulighet til å vokse som leder, menneske og kristen Nedre Eiker: Trosopplærer Mjøndalen: Ikke avklart LIV er et toårig lederkurs som tilbys som en fortsettelse og videre lederutvikling etter MILK. Det er et samarbeid mellom menighetene i Nedre og Øvre Eiker og KFUK/KFUM. Weekendene arrangeres sentralt. 15

16 ANDRE TILBUD TIL BARN OG UNGDOM I REGI AV MENIGHETEN OG/ELLER BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER SØNDAGSSKOLEN, Mjøndalen menighet Alder: 4 år- 5. klasse Søndager kl Sang, aktiviteter og Jesusfortellinger KOR FOR SMÅ OG STORE, Mjøndalen menighet Alder: 4 år 5. klasse Øver annenhver onsdag kl Samling som består av sang, andakt, lek og et måltid medbrakt mat. MIKROGOSPEL, Nedre Eiker menighet Alder: 4 år 3. klasse Øver annenhver mandag kl Samling som består av sang, bibelfortelling og lek. Tirsdagsklubben (Krokstad bedehus) Alder: 7 år. 4. klasse Hobbyklubb hver tirsdag kl Andakt. FRELSESARMEEN SPEIDERGRUPPE Alder: klasse Samling på mandager kl for klasse. Samling annenhver mandag kl for klasse. Ulike speideraktiviteter. SOLBERG SPEIDERGRUPPE Alder: 3. klasse og oppover Samling på tirsdager kl for klasse, og kl for 5. klasse og oppover. Ulike speideraktiviteter. MJØNDALEN 1. KFUM/KFUK SPEIDERE Alder: 3. klasse og oppover Samlinger hver mandag kl Ulike speideraktiviteter. JENTEKORET, Nedre Eiker menighet Alder: 4. klasse 7. klasse Øvelse hver tirsdag kl MJØNDALEN SOUL CHILDREN Alder: 5. klasse 9. Klasse Øver annenhver onsdag kl Sang og drama. NETS, Nedre Eiker Tensing Alder: 8. klasse VK1 Øver hver fredag kl , i Mjøndalen kirke. Opptrer på noen gudstjenester. 16

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Lokal plan - TROSOPPLÆRING i Lindesnes

Lokal plan - TROSOPPLÆRING i Lindesnes Lokal plan - TROSOPPLÆRING i Lindesnes for kirkene i Valle, og Spangereid Mål: Gi alle døpte barn og unge - tilhørighet til tro og menighet, - kjennskap til den treenige Gud deltakelse og engasjement som

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Troverdig kirke. i godt samarbeid

Troverdig kirke. i godt samarbeid Troverdig kirke i godt samarbeid Troverdighet Lokalsamfunn Gode møter Kunnskap Kirken som ressurs Bygge relasjon Trosopplæring og samarbeid med skole og barnehage Likt Religionspedagogikk Kunnskapsinnhold

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Hovedmål for trosopplæringen Grunnlag og særpreg Organisering, rammer og ansvar Samvirke med hjemmet og familien Barn og unges medvirkning

Hovedmål for trosopplæringen Grunnlag og særpreg Organisering, rammer og ansvar Samvirke med hjemmet og familien Barn og unges medvirkning KONSMO MENIGHET Mål, grunnlag og organisering Hovedmål for trosopplæringen Visjon: Tillit tilhørighet trygghet. Mål: Troen skal formidles slik at barn og ungdom i kan: - Kjenne tilhørighet til kirka. -

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Enheten: Medarbeidere. Informasjon om trosopplæringen i enheten. Medarbeidere og samarbeid. 1 av 21

Enheten: Medarbeidere. Informasjon om trosopplæringen i enheten. Medarbeidere og samarbeid. 1 av 21 Informasjon om trosopplæringen i enheten Trosopplæringens hjemmeside http://www.imarka.no Oppstartsår 2011 Fase enheten befinner seg i Gjennomføringsfasen (fra: 2011) Hovedmål for trosopplæringen I Madlamark

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

TROSOPPLÆRING I FROGNER MENIGHET

TROSOPPLÆRING I FROGNER MENIGHET TROSOPPLÆRING I FROGNER MENIGHET Mål, grunnlag og organisering Hovedmål for trosopplæringen Til grunn for all trosopplæring som gjøres i Den norske kirke ligger misjonsbefalingen, slik vi finner den i

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i TONSEN MENIGHET - Trosopplæringsplan Tonsen

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i TONSEN MENIGHET - Trosopplæringsplan Tonsen Skisse til lokal plan: Trosopplæringsplan Tonsen Sokn Tonsen Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Vi skal utvikle en systematisk og sammenhengende trosopplæring i Tonsen menighet som fremmer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Side 1 av 28 - Plan for trosopplæring i Hafrsfjord menighet - Bevare deres hjerter og tanker i Jesus

Side 1 av 28 - Plan for trosopplæring i Hafrsfjord menighet - Bevare deres hjerter og tanker i Jesus Lokal plan: Bevare deres hjerter og tanker i Jesus Sokn Hafrsfjord Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? "At Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Våren 2016 Trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menigheter Alltid Elsket - Alltid Sett

Våren 2016 Trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menigheter Alltid Elsket - Alltid Sett www.nittedal.kirken.no Alltid Elsket - Alltid Sett ALLTID ELSKET - ALLTID SETT Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn og unge i vår kommune skal få møte Guds rause

Detaljer

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Lokal diakoniplan Sverresborg menighet Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort

Detaljer

Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013

Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013 Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet Vedtatt 05.09.2013 1 Grunnlagstenkning Hovedmål for trosopplæringen Grunnlag og særpreg Hovedmål for trosopplæringen i Østerås menighet er at barn og ungdom

Detaljer

TROSOPPLÆRING MED ALLE

TROSOPPLÆRING MED ALLE TROSOPPLÆRING MED ALLE HEL 2014 «Tilrettelagt trosopplæring» visjon og virkelighet (Del 1 v/inkluderingsrådgiver Leif Johannes Netland, Stavanger bispedømme) FORMÅL Inkludering og tilrettelegging er en

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015 TUNHEIM KFUK/KFUM TANUM MENIGHET Barn 0-8 år Dåp/dåpssamtale Velkommen til dåp! Når vi bærer et barn til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE

INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE KONFIRMANT 2017 TANUM MENIGHET INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE Dette heftet tilhører: 1 V E L K O M M E N S O M K O N F I R M A N T I T A N U M M E N I G H E T! Nå begynner snart konfirmasjonstiden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2017 2017 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Dette skjemaet viser hvordan spørreskjemaene for trosopplæring er utviklet og oppbygget for å være del av en systematisk

Detaljer

Side 1 av 16 - Plan for trosopplæring i Tveit menighet - Trosopplæring i Tveit menighet

Side 1 av 16 - Plan for trosopplæring i Tveit menighet - Trosopplæring i Tveit menighet Lokal plan: Trosopplæring i Tveit menighet Sokn Tveit Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Menighetens hovedmål for trosopplæringen er å vekke og styrke kristen tro blant barn og unge i Tveit

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Utdrag fra Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013

Utdrag fra Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013 Utdrag fra Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet Vedtatt 05.09.2013 1 Grunnlagstenkning Hovedmål for trosopplæringen Grunnlag og særpreg Hovedmål for trosopplæringen i Østerås menighet er at

Detaljer

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet,

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet, Diakoniplan, Erdal menighet, 2016 2019 1 DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud?

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Opplegg til samling Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er

Detaljer

Vi Menighetene i Ullensaker

Vi Menighetene i Ullensaker Logoforslag 2: Forslag til fa VI Plan for VI sopplæring Vi Menighetene i Ullensaker FORORD Menighetene i Ullensaker fikk høsten 2009 i oppdrag å lage en egen plan for sopplæring. Vi får økonomisk støtte

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Hovedfokus. Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige ledere i hjemmet.

Hovedfokus. Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige ledere i hjemmet. Hovedfokus Erfare trygghet i hjem og menighet Hjelpe barnet til å utvikle kjærlighet, tillit og mot Gud elsker meg FORSLAG TIL MÅL FOR TILTAK I HJEMMET Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd»

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd» A Hovedgudstjeneste Menighetsrådet foreslår i alt fire ordninger: Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med med eller uten med (Kneling rundt eller uten dåp og med 1 eller uten (Inkl. gudstjenester

Detaljer

Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker)

Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker) 1 Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker) Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Borge menighetsråd 6.juni 2012 A Hovedgudstjeneste Ut fra struktureksemplene (gudstjenestepermen,

Detaljer

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Vi bygger fremtiden for Haugerud menighet i glede over at Jesus Kristus har åpnet

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

LOKAL TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR KOPERVIK MENIGHET

LOKAL TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR KOPERVIK MENIGHET LOKAL TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR KOPERVIK MENIGHET Planen er utarbeidet av menighetens trosopplæringsutvalg som i dag har følgende medlemmer: Bodil Kristensen (leder), Solveig Leikvoll (sekretær),torbjørg

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

PRINSIPPER FOR LEDERTRENING

PRINSIPPER FOR LEDERTRENING PRINSIPPER FOR LEDERTRENING Prinsipper for ledertrening_hefte.indd 1 06.04.2009 10:48:49 PRINSIPPER FOR LEDERTRENING Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22

Detaljer

Foto: T. Nordvik. Ten Sing konfirmant

Foto: T. Nordvik. Ten Sing konfirmant Foto: T. Nordvik Ten Sing konfirmant Hvordan lykkes med Ten Sing som del av konfirmantopplegget i menigheten? Dette heftet forteller om ni suksessfaktorer for Ten Singkonfirmantarbeid, utarbeidet med bakgrunn

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

Informasjonshefte for Trondenes-konfirmanter 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015

Informasjonshefte for Trondenes-konfirmanter 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FORELDRE OG KONFIRMANTER I TRONDENES SKOLEÅRET 2014/2015 Velkommen til konfirmasjonstida i Trondenes menighet år 2014/2015 Hjertelig velkommen som

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning STRUSSHAMN SOKN Forslag til ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Strusshamn menighetsråd; 26/06, 12/09 og 17/10-2012. Presentasjon og høring på Menighetsmøte onsdag

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

TROSOPPLÆRINGSTILTAK I VARDENESET MENIGHET Alle døpte (0-18 år) skal ha tilbud om 315 timer trosopplæring fra Vardeneset menighet.

TROSOPPLÆRINGSTILTAK I VARDENESET MENIGHET Alle døpte (0-18 år) skal ha tilbud om 315 timer trosopplæring fra Vardeneset menighet. TROSOPPLÆRINGSTILTAK I VARDENESET MENIGHET Alle døpte (0-18 år) skal ha tilbud om 315 timer trosopplæring fra Vardeneset menighet. ALDER NAVN PÅ TILTAK MÅL FOR TILTAKET Livstolkning og livsmestring TEMA/

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer