TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER"

Transkript

1 TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER Illustrasjon: Elisabeth Mose

2 HOVEDMÅL Gjennom trosopplæringen vil vi at barn og unge i Nedre Eiker kommune skal bli kjent med bibelen og den treenige Gud, slik at troen og tilliten kan vokse og være en viktig del i deres liv. GRUNNLAG OG SÆRPREG Nedre Eiker kommune har en ung befolkning ( innbyggere pr. 1. juli 2011), som øker med ca. 1 % i året. Tradisjonelt har Nedre Eiker vært en arbeiderkommune med mye industri. Idrett og kulturaktiviteter står sterkt og kommunen har flotte idrettsanlegg og naturområder. Det er mye godt frivillig engasjement innen idrett og kultur. I kommunen er det mange frimenigheter. Drammenselva deler kommunen naturlig opp i to kirkesokn Nedre Eiker og Mjøndalen. Nedre Eiker sokn omfatter de delene av bygda som ligger på nordsiden av elva; Krokstadelva, Solbergmoen og Solbergelva. Nedre Eiker kirke er en tradisjonsrik kirke fra Den har de siste årene gjennomgått en omfattende rehabilitering, og fått ny kirkekjeller innbyggere sokner til menigheten pr. 2. februar I 2011 var det 114 dåp og 112 konfirmanter. «En glede for hele folket» er menighetens visjon. Mjøndalen sokn omfatter de delene av bygda som ligger på sørsiden av elva; Steinberg, Mjøndalen, Åsen og Ytterkollen. Mjøndalen kirke er en arbeidskirke fra Antall innbyggere som sokner til menigheten er 6899 pr. 19. oktober I 2011 var det 85 dåp og 62 konfirmanter. «Mjøndalskjærka for alle» er menighetens visjon. Det er naturlig å samarbeide tett om trosopplæringen i de to menighetene. I tillegg til trosopplæringen har menighetene god kontakt med skoler og barnehager om høytidsmarkeringer og skolekirkebesøk. ORGANISERING, RAMMER OG ANSVAR Nedre Eiker kirkelige fellesråd fikk tildelt trosopplæringsmidler i Da startet fellesrådet og menighetsrådene i de to kirkesoknene arbeidet med ansettelser. Trosopplæringsmidlene er i dag delt mellom de to soknene. Kirkevergen er, på vegne av fellesrådet, ansvarlig for økonomien. Menighetsrådene er ansvarlig for godkjenning av trosopplæringsplanen, oppfølging, evaluering og eventuelt endring etter ferdigstilt plan. I Mjøndalen er det ansatt en menighetspedagog i 80 % stilling, som er ansvarlig for trosopplæringen i menigheten i samarbeid med kapellanen og andre ansatte og frivillige. I Nedre Eiker er det ansatt en trosopplærer i 80 % stilling, og diakonen har 25 % stilling innen trosopplæringen. Nedre Eiker menighet har i tillegg en kateket i 100 % stilling, som er ansvarlig for trosopplæringen i samarbeid med andre ansatte og frivillige. Menighetspedagog, trosopplærer og kateket utgjør en styringsgruppe for trosopplæringen i de to menighetene. I hver menighet er det et trosopplæringsutvalg oppnevnt av menighetsrådene. De har vært med i hele prosessen med å jobbe frem trosopplæringsplanen, og er ansvarlige, på vegne av menighetsrådene, for å utarbeide og foreslå endringer i trosopplæringsplanen videre. Menighetene har en felles trosopplæringsplan som gjenspeiler både samarbeidet og ulikhetene. En felles viktig satsning er å fokusere på rekruttering av frivillige for å lykkes i arbeidet med trosopplæringen. Menighetene i Nedre Eiker står også i et samarbeid om trosopplæringen i Eiker prosti. 2

3 SENTRALE DIMENSJONER I EN SYSTEMATISK TROSOPPLÆRING Barn og unges medvirkning Hjemmet/familien Gudstjeneste Oppfølging av frivillige medarbeidere Barn og unge er viktige og fullverdige medlemmer i menighetene. I Nedre Eiker medvirker barn og unge blant annet ved å få oppgaver knyttet til gudstjenesten og trosopplæringstiltak, gjennom MILK og LIV-kurs, og sentrale kurs/samlinger som f.eks. UBDM. Hjemmet er den viktigste arenaen for barn og unges oppvekst og utvikling. Dette gjelder også for trosopplæringen. Derfor jobber menighetene kontinuerlig med å få til et godt samarbeid med foreldrene/de foresatte gjennom samtaler, tiltak og utsendelser. Gudstjenesten er menighetens hovedmøtested. Trosopplæringstiltakene er knyttet opp mot gudstjenesten. Menighetene har gudstjenester rettet mot dåp, familier, barn og ungdom. I trosopplæringen ønsker vi primært å følge kirkeårets tekster, men der det blir for vanskelig å legge til rette for målgruppen og tiltakets intensjon, ser vi hva den sentrale plan har av tekster for målgruppen. Menigheten trenger et mangfold av både personligheter og egenskaper til mange ulike oppgaver. Det må gis rom og eierskap til frivillige. Oppfølging skjer ved bl.a. medarbeiderfest, kontakt, oppmuntring, veiledning, møter og samtale. Tverrfaglig samarbeid Trosopplæringen utfordrer stabene til tverrfaglig arbeid, og for å lykkes er vi avhengige av et godt samarbeid. Det handler om å se hverandre og hva den enkelte er dyktig til og har lyst til, vise hverandre respekt og gi hverandre rom. Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner Kommunikasjonsarbeid Det finnes et stort utvalg av gode samarbeidsorganisasjoner innenfor det kristne barne- og ungdomsarbeidet. Organisasjonenes ulike fokus og spisskompetanse stimulerer til et rikt mangfold. Menigheten henter inn personlige ressurser, materiell og fagkompetanse fra bl.a. KRIK, NMS, KFUK- KFUM, ACTA og KN. For å nå ut til målgruppen med budskapet vårt, er vi avhengige av god og tydelig kommunikasjon på mange forskjellige plan og gjennom ulike medium. Merkevarebygging omkring trosopplæringstiltakene er viktig, og det styrker identitet og tilhørighet. Inkludering og tilrettelegging Diakoni Det kristne menneskesynet fremhever at vi alle er skapt likeverdige. Denne grunnholdning skal gjennomsyre alt vårt arbeid og alle våre tiltak. Menighetene søker å ha en høy bevissthet om et inkluderende fellesskap og å bekrefte menneskene slik de er, gjennom tilrettelegging av tiltakene og lokalitetene. Diakonien er kirkens omsorgstjeneste. Den utfordrer oss til å utvikle gode fellesskap og relasjoner som stimulerer til at barn og unge selv finner mening i å hjelpe andre. Musikk og kultur Misjon Musikk og kultur er svært viktige komponenter i trosopplæringen. Salmer og sanger har en iboende skatt som skal videreformidles til nye generasjoner. Musikken inviterer barn og unge til deltakelse i gudstjenester og trosopplæringstiltak. Dåp, opplæring og misjon henger sammen. Trosopplæringen utfordrer til både et lokalt og globalt misjonsperspektiv. Menighetene har egne misjonsprosjekter. 3

4 Alder Navn på tiltaket Omfang i samvær Omfang i timer Mjøndalen Nedre Eiker Mjøndalen Nedre Eiker 0-0 Dåp BABYSANG DÅPSHILSEN MYLDER FAMILIEGUDSTJENESTE ÅRS BOK "STØRST AV ALT - SAMLING ÅRS BOK TÅRNAGENTER MINIKONFIRMANTER LYS VÅKEN TWEENS-SAMTALEGRUPPE KONFIRMASJON UNG MESSE UNGDOMSSAMLING TRO OG LYS MILK LIV 7 7 Totalt antall timer: Mjøndalen: 256 Nedre Eiker: 249 Totalt antall planlagte tiltak: 18 Tiltak i planen rettet mot det enkelte alderstrinn Alder Antall tiltak ' 4

5 TILTAK I EN SYSTEMATISK OG SAMMENHENGENDE TROSOPPLÆRING FOR ALDEREN 0-18 ÅR Ønsket omfang: 50 timer 0-5 år Fokus for denne aldersperioden: - Etablere kontakt med hjemmet og styrke tilhørighet til kirken - Støtte foreldre til trosopplæring i hjemmet - Tilrettelegge gudstjenester for hele familien - Motivere til gode markeringer av høytidene - Stimulere til aktiv bruk av kristne ritualer i hverdagen Dåp Alder: 0 (2 samvær, til sammen 3 timer) - Etablere god kontakt/relasjon til dåpsfamilien - Gi kunnskap og trygghet i hva dåpen og løftene innebærer - Gi informasjon om menighetens trosopplæring, og tips til praktisering av trosopplæring i hjemmet Livstolkning og Kirkens tro og tradisjon Vi ønsker å: - møte foreldre og la dem fortelle om barnet sitt, sin tilknytning til kirken og troen - formidle trygghet og kunnskap om at dåpen er en stor gave i barnets liv og innebærer et viktig ansvar for foreldre og faddere - Dåpsbefalingen, Matt. 28,18ff - Dåpsliturgien - Fortellingen om Jesus og barna, Mark, 10,13ff - Trosbekjennelsen Fadervår/Vår Far for og med barnet - Bruke liturgi salmer/sanger - Gjennomføre selve dåpshandlingen Mjøndalen: - Dåpssamling for flere foreldre samtidig - Dåpsgudstjeneste - Dele ut dåpslys og barnebibel i gave Nedre Eiker: - Dåpssamtale med hvert foreldrepar - Dåpsgudstjeneste - Dele ut dåpslys og dåpsklut (fra NMS) i gave Mjøndalen: Prestene og menighetspedagog Nedre Eiker: Prestene I Nedre Eiker jobbes det med å få til minimum én gudstjeneste i måneden der man samler flere dåp og har spesielt fokus på dåp, trosopplæring, barn og familie. Dette startet høsten Videre arbeid med dåpsfasen skjer høsten

6 BABYSANG Alder: 0-1 (12 samvær, til sammen 18 timer) - Utvikle relasjonen mellom barnet og foreldrene og relasjonen til Gud og kirken - Bygge nettverk til andre barn og foreldre - Motivere til trosopplæring i hjemmet, ved at de lærer enkle sanger og bønner Livstolkning og Vi ønsker å: - gi trygghet og ord til å praktisere tro hjemme og i kirken Kirkens tro og tradisjon - Velsignelse - Sanger - Tema: skapt og elsket av Gud - Formidle at vi er skapt og elsket av Gud - Sang - Lek - Samtale - Formidle temaet - tidsfelleskap Diakonen i Nedre Eiker menighet Babysang er et fellestiltak. Det arrangeres 2 kurs i året av 12 uker. Mulig utvidelse er å få babysang i begge menighetene og babysanggudstjeneste ved endt kurs. DÅPSHILSEN Alder: 1-3 (1 samvær, til sammen 1 time) - Opprettholde kontakten med dåpsbarnet - Motivere foreldrene til trosopplæring i hjemmet - Oppfordre til å la barnet komme til kirken Livstolkning og Vi ønsker å: - motivere foreldre til å la troen være en naturlig del av hverdagen Kirkens tro og tradisjon - Bibeltekster Vi vil oppfordre til å: - be kveldsbønn - lese bibelfortellinger - synge - synge eller be bordbønn - gå i kirken Mjøndalen: Sende årshilsen hjem med invitasjon til TOL-arrangement Mjøndalen: Kontorleder er ansvarlig for utsendelsen Nedre Eiker: Jobber med å få til utsendelser. Trosopplærer er ansvarlig. 6

7 MYLDER Alder: 1-3 (10 samvær, til sammen 15 timer) - Skape et møtepunkt for barn og familier, hvor den kristne tro er et bærende element - La barna bli kjent med sentrale bibelfortellinger gjennom sang, lek og dans - Motivere foreldrene til trosopplæring i hjemmet og deltagelse i kirken Livstolkning og Kirkens tro og tradisjon Vi ønsker å skape trygghet og tillit mellom: - Barna - Barna og foreldrene - Barna og den treenige Gud - Kjente bibelfortellinger - Velsignelsen er - Formidle kjente og sentrale bibelfortellinger - tidsfellesskap - Samtale - Formidling av kjente bibelfortellinger - Lek - Sang - Dans Menighetspedagog I dag er dette et fellestiltak. Mulig utvidelse av tiltaket er en egen Myldergudstjeneste, en gang i året, med oppstart i FAMILIEGUDSTJENESTE Alder: 1-18 (10 samvær, til sammen 10 timer) - Skape en gudstjeneste som hele familien kan kjenne seg hjemme i - Hele familien skal lære liturgi, sentrale bibeltekster, sanger og bønner som gir næring til troen - Familiegudstjenesten skal gi felleskap, kjennskap og eierskap til kirken og den kristne tro Livstolkning og Kirkens tro og tradisjon Vi ønsker at barn og familie skal: - kjenne seg hjemme i kirken og vite at vi hører til hos Gud - høre at Gud elsker oss og har gitt oss uendelig verdi - oppleve fellesskapet, ved å være en del av «Kristi legeme» - Fadervår/Vår Far - Liturgi - Dåp - Kirkeåret - Bibeltekster - Nattverd - Offergave - Liturgi - Feire nattverd - Formidle bibeltekster - Legge til rette for å gi offergave - Liturgi tilpasset barn og familier - Fokus på dåp og trosopplæring - Visualisering av bibeltekst - Forsangere og eventuelt band - Kirkekaffe Prestene i samarbeid med andre ansatte og frivillige 7

8 4-ÅRS BOK Alder: 4 (1 samvær, til sammen 3 timer) - Skape en gudstjeneste der 4-åringene med familie føler seg hjemme - Formidle trygghet og glede ved å være skapt og elsket av Gud - 4-årsboken skal være en hjelp til trosopplæringen i hjemmet Livstolkning og Kirkens tro og tradisjon Vi ønsker å formidle at: - 4-åringene og deres familier hører hjemme i kirken - Vi hører til hos Gud - Fadervår/Vår Far - Liturgi - Bibelfortellinger - Liturgi - Formidle bibelfortellinger Mjøndalen: - Én gudstjeneste med utdeling pr. år Nedre Eiker: - To gudstjenester med utdeling pr. år - Mikrogospel deltar - Kirkekaffe Mjøndalen: Menighetspedagog Nedre Eiker: Kateket Mulig utvidelse av tiltak er at begge menighetene får en samling i forkant "STØRST AV ALT"- SAMLING Alder: 4-10 (1 samvær, til sammen 2 timer) - Formidle et sentralt/aktuelt tema - Skape en festsamling som gir fellesskap og tilhørighet til kirken og den kristne tro -Stimulere til trosopplæring i hjemmet og deltagelse i kirken Livstolkning og Kirkens tro og tradisjon Vi ønsker å formidle: - fellesskapet ved å være en del av noe større- «Kristi legeme» - at Gud har skapt oss og elsker oss - at Gud vil være sammen med oss der vi er, hver eneste dag evandring - Bibeltekster - Formidle bibeltekster - Samle alle kor/klubber til festsamling, der alle bidrar - Nytt tema for hvert år knyttet til trosopplæring evandring - Leker og fest - tidsfellesskap Menighetspedagog og trosopplærer Felles storsamling for begge menighetene med oppstart høsten

9 6-12 år Ønsket omfang: 145 timer Fokus for denne aldersperioden: - Utforske og lære om den kristne tro - Formidle sentrale bibelfortellinger - Lære kristen tro i visst bruk av sang 6- ÅRS BOK Alder: 1. klasse (1 samvær, til sammen 2 timer) - Møte 6-åringene og deres familier i deres nye livssituasjon - Formidle Guds omsorg og nærvær i hverdagen - 6-årsboken skal være en hjelp til trosopplæringen i hjemmet Livstolkning og Kirkens tro og tradisjon Vi ønsker at barna skal bli klar over: - at Gud er trofast og vil gå sammen med oss i nye livssituasjoner - at Gud har omsorg for oss og gir oss trygghet i vår hverdag - at Gud har skapt oss med evnen til å lære og utvikle evnene våre - Fortellinger fra Bibelen - Liturgi - Forbønn - Formidle bibelfortellinger Mjøndalen: - «Helt førsteklasses» - Utdeling i en gudstjeneste like etter skolestart Nedre Eiker: - Utdeling i en hverdagsgudstjeneste Begge menigheter: - Aktuelt tema, med bruk av illustrasjoner og samtale - Dele ut bok - Liturgi med salmer og forbønn - Aktiviteter og leker (på samlingene i forkant/etterkant) Mjøndalen: Menighetspedagog Nedre Eiker: Trosopplærer Mjøndalen ønsker mulig utvidelse av tiltaket til flere samlinger i forkant/etterkant. Nedre Eiker planlegger oppstart skoleåret

10 TÅRNAGENTER Alder: 3. klasse (1 samvær, til sammen 8 timer) - Bli kjent med, og utforske sin lokale kirke - Lære om kirkens skatter; synlige og usynlige - Skape forståelse og engasjement for gudstjenesten gjennom deltagelse Livstolkning og Vi ønsker at tårnagentene skal: - få utforske og oppleve at kirkens skatter er relevante for livet vårt - oppleve kirkens fellesskap Kirkens tro og tradisjon - Liturgi (bl.a. Tårnagentsangen Himmel over livet ) - Skatter fra Bibelen - Kirkerommet - Skape en gudstjeneste sammen - Formidle skatter fra Bibelen og kirken/den kristne tro - Gudstjenesteverksted - Skattejakt - Tur opp i kirketårnet (Nedre Eiker menighet) - Formidle fra Bibelen - Inkludere hjelpeledere og konfirmanter - tidsfellesskap Mjøndalen: Menighetspedagog Nedre Eiker: Trosopplærer LYS VÅKEN Alder: 6. klasse (1 samvær, til sammen 13 timer) - Vise at kirken er et åpent hus, som favner hele livet vårt - Lære om gudstjenesten og liturgi - Få eierskap og lokal tilknytning til kirken og gudstjenesten Livstolkning og Vi ønsker å formidle at: - Kirken er et trygt sted - Kirken og troen er vår felles eiendom, der vi alle kan dele og engasjere oss - Gud tar imot oss som vi er Kirkens tro og tradisjon - Liturgi - Fadervår/Vår Far - Lystenning - Bibeltekster (bl.a. Lys Våken-sangen) - Skape gudstjenesten sammen - Formidle bibeltekster - Gudstjenesteverksted - Skape rom for undring og samtale med lystenning - Bli kjent med hverandre og dele gode opplevelser - Hobbyaktiviteter og leker - Film - tidsfellesskap Mjøndalen: Menighetspedagog Nedre Eiker: Trosopplærer 10

11 KODE B Alder: 6.klasse (6 samvær, til sammen 12 timer) - Gi et grunnkurs om Bibelen - Vekke interesse for egen bibellesning - Skape gode opplevelser og relasjoner Livstolkning og Vi ønsker at minikonfirmantene skal få: - oppleve bibelen som relevant og aktuell for eget liv - oppleve at kjennskap til bibelens persongalleri kan gi hjelp til Kirkens tro og tradisjon - Tema om bibelen, bibelhistorien og noen bibelske personer - Formidle om og fra Bibelen - Formidle bibelen på en visuell og levende måte - Aktiviteter og leker knyttet til bibelbruk - Bli kjent med hverandre og dele gode opplevelser Mjøndalen: Menighetspedagog Nedre Eiker: Trosopplærer Oppstart våren TWEENS-SAMTALEGRUPPE Alder: 6. klasse (20 samvær, til sammen 20 timer) - Være en hjelp til å utforske og tilnærme seg Gud på sine egne premisser - Være et trygt sted for spørsmål og samtaler - La dem kjenne at de er verdifulle i Guds øyne og elsket av Ham Livstolkning og Kirkens tro og tradisjon Vi ønsker at tweens skal: - oppleve at de er verdifulle i Guds øyne og elsket av Ham - vite at de kan komme til Jesus akkurat slik de er, og at «ingen spørsmål er dumme» - Bibeltekster - Samtale om ulike tema som tro, bibelen, Jesus og andre temaer som «Tweenserne» er opptatt av - Formidle bibeltekster - Lytte, dele og samtale om tro og tvil - Formidle bibeltekster - Filmklipp - Samtale - Aktiviteter knyttet til samtalen Menighetspedagog Dette er et prøveprosjekt; en samtalegruppe for medlemmene i Soul Children Mjøndalen. Det skal i løpet av 2012 vurderes om dette skal bli et breddetiltak. 11

12 Ønsket omfang: 120 timer år Fokus for denne aldersperioden: - Reflektert og helhetlig forståelse av den kristne tro - - Disippelskap - Ledertrening KONFIRMASJON Alder: 9. klasse (til sammen 60 timer) - Arbeide helhetlig med tema som bibelen, den kristne troen og eget liv - Gi mot og inspirasjon til å leve som kristen - Innholdet i konfirmasjonstiden skal være i dialog med konfirmantens livsspørsmål Livstolkning og Kirkens tro og tradisjon Vi ønsker at konfirmantene skal: - reflektere og samtale om de store spørsmål i livet - bli klar over hva dåpens gave innebærer - leve troens liv, gjennom bibelbruk, bønn og gudstjenestedeltagelse - Bibelen - Fadervår/Vår Far - Liturgi - Nattverd - Diakoni - Forbønn på konfirmasjonsdagen - Formidle fra Bibelen salmer/sanger - Delta i gudstjenesteliturgi og nattverd - Gi mulighet for deltagelse i diakonalt arbeid og tjenester under gudstjenesten - Dele tanker om tro og tvil Mjøndalen: - Undervisning og gudstjenester - 4 grupper å velge mellom: KRIK-leir, NETS, musikk og menighet - Fasteaksjon - Diakonal fokus - Øving og gjennomføring av konfirmasjonsgudstjenesten Nedre Eiker: - Undervisning og gudstjeneste - 6 grupper å velge mellom: leirkonfirmanter, diakoni, mat og prat, NETS, friluftsliv/14+ og superkonfirmanter - Fasteaksjon - Øving og gjennomføring av samtalegudstjeneste og konfirmasjonsgudstjeneste Egen plan for konfirmasjonstiden finnes i begge menigheter Mjøndalen: Menighetspedagog Nedre Eiker: Kateket 12

13 UNG MESSE Alder: 8. klasse VK3 (2 samvær, til sammen 4 timer) - Skape et sted unge kan møte Gud og mennesker akkurat slik de er - La unge få et eierforhold til kirken - Legge til rette for at troen får påfyll og næring til å vokse Livstolkning og Kirkens tro og tradisjon Vi ønsker at unge skal: - få mulighet til åndelig påfyll og vokse i troen på den treenige Gud - kjenne seg trygge til å komme som de er - oppleve kirkens fellesskap, ved å være en del av noe større- «Kristi legeme» - Bibel - Forkynnelse - Liturgi - Nattverd og musikk - Formidle bibeltekster - Delta i liturgi og nattverd - Relevant og tydelig forkynnelse - Sang og musikk, eventuelt med band og forsangere Prestene En gudstjeneste spesielt tilrettelagt for unge i Mjøndalen. Mjøndalen har fast to Ung messegudstjenester per semester UNGDOMSSAMLING (foreløpig uten navn) Alder: 8. klasse VK3 (9 samvær, til sammen 18 timer) - Skape et sted unge kan møte Gud og mennesker akkurat slik de er - La unge få et eierforhold til kirken - Legge til rette for at troen får påfyll og næring til å vokse Livstolkning og Vi ønsker at unge skal: - ha et sted der de kan føle seg hjemme - utvikle gode relasjoner til venner og den treenige Gud - møte voksne som ser dem og bryr seg om dem Kirkens tro og tradisjon Samling med: - bibel - forkynnelse - nattverd - bønn - salmer/sanger og musikk Gi mulighet til å: - høre fra Bibelen - delta i nattverd - be - synge - Fin atmosfære gjennom estetisk utforming av lokale - God mat og drikke - Sang og musikk, eventuelt med band og forsangere - Relevant og tydelig forkynnelse - Quiz - Film Trosopplærer 13

14 TRO OG LYS Alder: 9. klasse VK2 (11 samvær, til sammen 33 timer) - Skape et trygt og sosialt fellesskap, der alle blir sett og regnet med som de er - Gi kjennskap til den kristne tro, på en måte som er tilpasset mennesker med psykisk utviklingshemming - La deltakerne få bruke seg selv og sine evner i et stimulerende fellesskap Livstolkning og Kirkens tro og tradisjon Vi ønsker at deltakerne skal få: - oppleve kirkens fellesskap - kjenne seg trygge til å være seg selv og vite at de er elsket av Gud og uendelig verdifulle - Bibeltekster og musikk - Enkel liturgi - Formidle bibeltekster - Delta i enkel liturgi - Samtale om bibelteksten med illustrerende bilder og drama og danse - Leke - tidsfelleskap - Vi avslutter med gudstjeneste, med liturgi Diakonen i Nedre Eiker Tiltaket er spesielt tilrettelagt for mennesker med psykisk utviklingshemming, men gudstjenesten er åpen for alle. Det er et fellestiltak for begge menighetene. MILK Alder: 10. klasse (52 timer) - Styrke troens liv hos kursdeltakerne - Danne grunnlag for å videreutvikle en lederidentitet, i en trygg ramme med opplæring og omsorg - Være et middel for å styrke eksisterende og bygge nytt kristent ungdomsarbeid Livstolkning og Vi ønsker at «MILKerne» skal få: - innsikt i tema som: Jeg, jeg og Gud, jeg og andre Kirkens tro og tradisjon - Utrustning av evner og anlegg som Gud har gitt - Bibelen - Skape engasjement for kristent arbeid - Utruste evner - Styrke troen gjennom å gi nærmere kjennskap til Bibelens budskap - Bygge nytt og styrke eksisterende kristent ungdomsarbeid - Kurskvelder - Praksis - Weekend Nedre Eiker: Trosopplærer Mjøndalen: Ikke avklart MILK er et minilederkurs spesielt rettet mot fjorårskonfirmanter. Det er et samarbeid mellom menighetene i Nedre og Øvre Eiker og KFUK/KFUM. TT er en naturlig avslutning for MILK, og dette er noe det jobbes med for å få til. 14

15 LIV Alder: Videregående (7 samvær, 4 weekender, og veiledning) - Gi en god ballast for ungdom som ønsker å bruke seg selv i kristent barne- og ungdomsarbeid - Sette deltakerne i stand til å bidra positivt med sine egenskaper og gaver som ledere i et miljø - Gi deltakerne et eierforhold til menigheten Livstolkning og Vi ønsker at «LIVerne» skal få: - dypere kjennskap til tema som «kristen tro og liv», «å skape godt miljø» og «å utøve god ledelse» - mulighet til personlig utvikling Kirkens tro og tradisjon - Ulike tema som er viktige for opplæring av kristne ledere - Utrusting og stimulering til å bruke de evner og anlegg som Gud har gitt - Øving og - Styrke troens liv gjennom å få dypere kjennskap til den kristne tro - Skape engasjement for kristent arbeid - Styrke eksisterende og bygge nytt kristent ungdomsarbeid - Gi innføring i ledelsesfaglige emner - Gi ledererfaring gjennom oppgave som gjennomføres 2. året i kurset - Gi individuell veiledning - Gi mulighet til å vokse som leder, menneske og kristen Nedre Eiker: Trosopplærer Mjøndalen: Ikke avklart LIV er et toårig lederkurs som tilbys som en fortsettelse og videre lederutvikling etter MILK. Det er et samarbeid mellom menighetene i Nedre og Øvre Eiker og KFUK/KFUM. Weekendene arrangeres sentralt. 15

16 ANDRE TILBUD TIL BARN OG UNGDOM I REGI AV MENIGHETEN OG/ELLER BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER SØNDAGSSKOLEN, Mjøndalen menighet Alder: 4 år- 5. klasse Søndager kl Sang, aktiviteter og Jesusfortellinger KOR FOR SMÅ OG STORE, Mjøndalen menighet Alder: 4 år 5. klasse Øver annenhver onsdag kl Samling som består av sang, andakt, lek og et måltid medbrakt mat. MIKROGOSPEL, Nedre Eiker menighet Alder: 4 år 3. klasse Øver annenhver mandag kl Samling som består av sang, bibelfortelling og lek. Tirsdagsklubben (Krokstad bedehus) Alder: 7 år. 4. klasse Hobbyklubb hver tirsdag kl Andakt. FRELSESARMEEN SPEIDERGRUPPE Alder: klasse Samling på mandager kl for klasse. Samling annenhver mandag kl for klasse. Ulike speideraktiviteter. SOLBERG SPEIDERGRUPPE Alder: 3. klasse og oppover Samling på tirsdager kl for klasse, og kl for 5. klasse og oppover. Ulike speideraktiviteter. MJØNDALEN 1. KFUM/KFUK SPEIDERE Alder: 3. klasse og oppover Samlinger hver mandag kl Ulike speideraktiviteter. JENTEKORET, Nedre Eiker menighet Alder: 4. klasse 7. klasse Øvelse hver tirsdag kl MJØNDALEN SOUL CHILDREN Alder: 5. klasse 9. Klasse Øver annenhver onsdag kl Sang og drama. NETS, Nedre Eiker Tensing Alder: 8. klasse VK1 Øver hver fredag kl , i Mjøndalen kirke. Opptrer på noen gudstjenester. 16

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn.

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn Riska Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Barn og unge i Riska skal få lære mer om den troen de er døpt til. De skal, i en livslang prosess,

Detaljer

I bevegelse. Plan for Trosopplæring. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til.

I bevegelse. Plan for Trosopplæring. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til. 19.06.13 Tasta folkekirke: Plan for Trosopplæring I bevegelse Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til. Apg. 17, 27b-28a. 1 Om plan for trosopplæring

Detaljer

Side 1 av 28 - Plan for trosopplæring i HØVÅG MENIGHET - Trosopplæringsplan for Høvåg menighet

Side 1 av 28 - Plan for trosopplæring i HØVÅG MENIGHET - Trosopplæringsplan for Høvåg menighet Lokal plan: Trosopplæringsplan for Høvåg menighet Sokn Høvåg Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Hele menneske, hele menigheten, hele bygda. Å se b/u-tro skapes, vokse, fordypes og bli praktisk

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Dette skjemaet viser hvordan spørreskjemaene for trosopplæring er utviklet og oppbygget for å være del av en systematisk

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra www.kirken.no/materiell eller

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

LOKAL TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR KOPERVIK MENIGHET

LOKAL TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR KOPERVIK MENIGHET LOKAL TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR KOPERVIK MENIGHET Planen er utarbeidet av menighetens trosopplæringsutvalg som i dag har følgende medlemmer: Bodil Kristensen (leder), Solveig Leikvoll (sekretær),torbjørg

Detaljer

Hovedfokus. Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige ledere i hjemmet.

Hovedfokus. Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige ledere i hjemmet. Hovedfokus Erfare trygghet i hjem og menighet Hjelpe barnet til å utvikle kjærlighet, tillit og mot Gud elsker meg FORSLAG TIL MÅL FOR TILTAK I HJEMMET Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige

Detaljer

MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET

MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET EVALUERINGSFORSKNING PÅ TROSOPPLÆRINGSREFORMEN RAPPORT 1 Ida Marie Høeg Irene Trysnes KIFO NOTAT 1/2012 KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2012 ISBN 978-82-92972-22-9 e-post:kifo@kifo.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

PLAN FOR KIRKEMUSIKK. Et verktøy for menighetene: Frogner, Sørum og Blaker

PLAN FOR KIRKEMUSIKK. Et verktøy for menighetene: Frogner, Sørum og Blaker PLAN FOR KIRKEMUSIKK Et verktøy for menighetene: Frogner, Sørum og Blaker Denne planen handler om musikkens rolle i kirken. Planen er retningsgivende for arbeidet med kirkemusikk i Frogner, Sørum og Blaker

Detaljer

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste DIN KIRKE I NÆRMILJØET Tilhørighet, tro og tjeneste ÅRSRAPPORT JAR MENIGHET 2014 Innhold Menighetsrådets arbeid i 2014... 3 Jar menighet - nøkkeltall... 5 Prestetjenesten... 6 Årsrapport kirkeforvalter

Detaljer

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2011 Alterlysene i Østenstad kirke. Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Årsmelding 2012 Hånes menighet

Årsmelding 2012 Hånes menighet Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Org nr 976 992 571 Tlf 38 19 69 10 haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus til Frihet og FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas foreldre, faddere og besteforeldre Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus TIL FRIHET OG FORANKRING \\ 1 TIL FRIHET OG FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet.

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. Stokka 03.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2014 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. 14 2. Ansatte, råd og utvalg 2014 14 Menighetsrådet

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2013 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Gudstjenestelivet i Asker kirke 4 Råd og utvalg Menighetsrådet 6 Prosjekt menighetsutvikling 8 Eiendomsutvalget 12 Barnerådet

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: Istock Inkludering Gud gir - vi deler med absolutt alle tema nr Av Tor Ivar Torgauten

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: Istock Inkludering Gud gir - vi deler med absolutt alle tema nr Av Tor Ivar Torgauten O f t e n e Ve il ed M e -h nin g t i l t ro s o pp lær eren tema nr 11 Foto: Istock Inkludering Av Tor Ivar Torgauten Gud gir - vi deler med absolutt alle 1 VISJON: Barn og unge, uavhengig av funksjonsevne,

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Bymenigheten - Sandnes

Bymenigheten - Sandnes "at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet" Bymenigheten - Sandnes Årsmelding 2007 Deltagende fellesskap Bymenigheten -

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Solgården

Frelsesarmeens barnehager, Solgården Årsplan 2013 og 2014 Frelsesarmeens barnehager, Solgården Forord Da er vi kommet til 2013! Nytt år med nye muligheter. Vi ser frem til to år med læringsrike aktiviteter og gode opplevelser. Vi er en del

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1 Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1. Trosopplæring Få godkjent trosopplæringsplan om 0-18 Sammen om skatten Sikre nåværende tiltak og sette i gang nye tiltak Engasjere frivillige

Detaljer