Hellemyr Menighet. Årsmøte 23.mars 2013, cirka kl (etter gudstjeneste kl og kirkekaffe)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hellemyr Menighet. Årsmøte 23.mars 2013, cirka kl.13.00 (etter gudstjeneste kl.11.00 og kirkekaffe)"

Transkript

1 Hellemyr Menighet Tro - Tvil Livsutfoldelse Årsmøte 23.mars 2013, cirka kl (etter gudstjeneste kl og kirkekaffe) Program: Velkomst og ledelse av årsmøtet v/ nestleder i menighetsrådet Audun Narvestad. Orientering om årsmeldingen, menighetsrådets arbeid i 2013 og økonomien. Anledning til å stille spørsmål og komme med innspill til menighetsrådet. Spørsmål om innføring av ny salmebok (2013) eller fortsatt bruk av tidligere salmebok. Menighetsmøtet gjør vedtak i saken. 1

2 Årsmelding for Hellemyr menighet 2013 Innhold Årsmelding for Hellemyr menighet Visjon... 2 Menighetsrådet og medlemsskap... 2 Ansatte... 4 Gudstjenestene... 5 Trosopplæring for barn... 6 Trosopplæringsplanen... 6 Knøttekoret... 8 Søndagsskolen og Tårnagenter... 9 Hellemyr Barnekor Nikos Kristiansand Blå Kors speidergruppe Alf- klubben Trosopplæring for ungdom Hellemyr Ten Sing KRIK Hellemyr VGS: KRIK Hellemyr: KRIK-cafe: Ungdomsstyretur Ungdomstur Ledertreningskurs for ungdom Sportscafe Samarbeid kirke og skole/barnehage Diakoni Diakoniutvalget Vi over Sorg og Omsorg i Kristiansand Domprosti Misjon Kirkejubileum Cellegrupper og kveldssamlinger Menighetstur Kirkebygget Informasjonsarbeid Økonomi Visjon Overskriften for menighetsrådet sin virksomhet er Tro Tvil Livsutfoldelse. Dette er stikkord for hvordan menighetsrådet ønsker at mennesker skal oppleve menigheten og det som foregår i Hellemyr kirke. Blant annet på Lys Våken (overnatting i kirka første helg i advent) er det rom for tro, tvil og livsutfoldelse! 2

3 Menighetsrådet og medlemsskap Menighetens medlemsmasse er ganske stabil, med ca medlemmer. År Antall innmeldt Antall utmeldt Hellemyr menighet har vært med i en prøveordning med valg på halvparten av medlemmene i menighetsrådet annethvert år. Hensikten har vært å sikre kontinuitet. I 2013 vedtok menighetsrådet å melde menigheten ut av denne prøveordninga, da gjennomføring av valg krever mye tid og arbeid. I 2013 ble det gjennomført valg etter prøveordninga for siste gang, og nye menighetsrådsmedlemmer ble valgt for 2 år. I 2015 er det nytt menighetsrådsvalg på alle menighetsrådets medlemmer. Menighetsrådet til og med 31.oktober 2013: Jorund Kristine Ingebretsen Leder Trygve Eidet Nestleder Wenche Bariås Medlem Hilde Johansen Ribe Medlem Magne Westgård Furuvald Medlem Per Einar Berntzen Medlem Anita Nilssen 1.varamedlem Kristin Eidem Pedersen 2.varamedlem Ruth Fredgaard Fosseli 3.varamedlem Sigmund B. Kruse. Sokneprest Jorund Kristine Ingebretsen har vært leder i menighetsrådet i Våren 2013 flyttet Per Einar Berntzen ut av soknet, og fikk fritak for vervet som medlem i menighetsrådet. Anita Nilssen møtte etter det som fast medlem med stemmerett, og Kristin Eidem Pedersen møtte fast som 1.varamedlem. Etter valget 9.september fikk menighetsrådet ny sammensetning: Gunn Hannevik Strand, Menighetsrådet fra og med 1.november 2013: Audun Narvestad og Kjell Jorund Kristine Ingebretsen Leder Tore Omland fra det nye Audun Narvestad Nestleder menighetsrådet i full sving Wenche Bariås Medlem på julebasaren. Kjell Tore Vikeså Omland Medlem Anita Nilssen Medlem Gunn Hannevik Strand Medlem Ingvild Søndenå 1.varamedlem Mari Marthe Waaler Wærvågen 2.varamedlem Lars Helge Fossdal 3.varamedlem Finn Ove Gumpen 4.varamedlem Ruth Fredgaard Fosseli 5.varamedlem Sigmund B. Kruse. Sokneprest Menighetsrådet har i 2013 hatt 8 møter og behandlet 53 saker. Menighetsrådsmøtene er forberedt av menighetsrådets arbeidsutvalg (AU), som består av leder, nestleder, sokneprest og daglig leder i menigheten. Menighetens årsmøte ble avholdt etter gudstjenesten 14.april

4 Menighetsrådet har en del utvalg som jobber med ulike arbeidsfelt: Diakoniutvalget. Wenche Bariås, Thor Kristian Hanisch, Helge Sølvberg, Anne Gerd Sunde, Renate Sunde, Kristin Eidem Pedersen, Åge Lie og diakon Kari Hagen. Da Kari Hagen ble pensjonist i september, overtok ny diakon Fredrik Netland hennes plass som leder i diakoniutvalget fra 1.oktober. Eget avsnitt om diakoniutvalgets arbeid. Gudstjenesteutvalget. Anne Siri Arntzen, Hans Petter Roaldsnes, Wenche Bariås, Hilde Johansen Ribe, Kjell Tore Omland, Thor Kristian Hanisch, organist Ben Tore Beisland og sokneprest Sigmund B. Kruse. Utvalget utarbeidet forslag til liturgier som ble godkjent i I 2013 deltok utvalget i arbeidet rundt jubileumsgudstjenesten, men er ellers for tida et hvilende utvalg, inntil evaluering av de lokale liturgiene skal foretas. Misjonsavtaleutvalget: Reidun Andås, Annette Narvestad og organist Ben Tore Beisland. Eget avsnitt om misjon. Trosopplæringsutvalget. Inger Lise Eidet, Tor Inge Forsdal og daglig leder/menighetspedagog Helene Horverak. Etter Tor Inge flyttet ut av menigheten, og trosopplæringsplanen ble sendt til biskopen for godkjenning i 2013, er det nåværende trosopplæringsutvalgets arbeid avsluttet. Nytt utvalg for jubileumsfeiring i 2013 ble opprettet: Wenche Bariås, Ragnhild Konradsen, Ebbe Pedersen og Øystein Holvik. Daglig leder Helene Horverak deltok i sluttfasen av planleggingen. Etter at jubileumsfeiringen ble gjennomført i januar, avsluttet utvalget naturlig nok sitt arbeid. Eget avsnitt om jubileumsfeiringa. Teknisk komite. Tilsynsansvar Magne V. Furuvald, Jon Arild Ribe og for at det tekniske fungerer. Jostein Drøsdal i teknisk komite. Ofte så Ansvaret for å styre lyd og bilde å si usynlig, men en svært viktig jobb! på de fleste av gudstjenestene og Her på friluftsgudstjenesten på Solkollen. større arrangementer i menighetens regi. Jostein Drøsdal, Jon Arild Ribe og Magne Vestgård Furuvald, i samarbeid med organist Ben Tore Beisland. Høsten 2013 fikk også flere ungdommer opplæring, og er gått inn i arbeidet: Jørgen Myrvold, Vegard Eidem Pedersen, Kamilla Sæterlid og Andre Pedersen. Ansatte Tre nye ansatte begynte i Hellemyr menighet i 2013: Trosopplærer Torunn B. Brådland fra 6.januar (etter omorganisering), kirketjener Flemming Jensen fra 1.mars (etter Torstein Try hadde sagt opp stillinga) og diakon Fredrik Netland fra 1.oktober (etter Kari Hagen gikk av med pensjon). Per var staben slik sammensatt: Navn Stilling Stillingsstørrelse Helene Horverak Daglig leder / Menighetspedagog 55 % + 45 % (med fokus på ungdomsarbeidet) Ben Tore Beisland Organist / kordirigent 30 % + 20 % Fredrik Netland Diakon 30 % (+ 70 % i Grim) Torunn B. Brådland Trosopplærer (for barn 0-12 år) 50 % Flemming Jensen Kirketjener 50 % Sigmund B. Kruse Sokneprest 100 % (noe i Grim) Staben var på dagstur til daglig leders hytte på Byglandsfjord i september, og hadde der stabsmøte. 4

5 Torunn deltok i februar på kurs i regi av IKO om trosopplæring for 0-6-åringer. Flemming deltok på renholderkurs om våren. Torunn, Helene og Sigmund var på den nasjonale trosopplæringskonferansen på Lillestrøm i november. Gudstjenestene Gudstjenestene er menighetens hovedsamlinger. Stillingene finansiert av staten gjennom bispedømmerådet (sokneprest) og kommunen via fellesrådet (daglig leder i 55%, organist i 30% og kirketjener i 40% stilling) er derfor i stor grad knyttet opp mot gudstjenestearbeidet, i tillegg til de kirkelige handlingene dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Trosopplæringsreformen knytter mye av trosopplæringsarbeidet opp mot gudstjenestene, for eksempel fasetiltakene 4-årsbok, 6-årsbok, Tårnagentene, Lys Våken og en del av konfirmantarbeidet. Hellemyr menighet har familiegudstjeneste cirka en gang i måneden, da medvirker ofte Hellemyr barnekor eller Knøttekoret. Det er et kontinuerlig arbeid å trekke inn frivillige i gudstjenestearbeidet, som dåpsverter, klokkere, kirkeverter, noen til å arrangere kirkekaffe med mer. Gudstjenestestatistikk: År Antall gudstjenester Antall deltakere Deltakere i gjennomsnitt Gudstjenester med nattverd Nattverdgjester gjennomsnitt Av gudstjenester med spesielt særpreg i 2013 kan nevnes: - Juletrefest med kort gudstjeneste søndag 6.januar, 88 deltok på denne. - «En kirke for alle» torsdag 23.mai, 54 deltok. - Friluftsgudstjeneste i samarbeid med Vigør utenfor Solkollen barnehage 26.mai, cirka 200 deltok. Rikholdig kirkekaffe etter internasjonal gudstjeneste. Prosesjon på «En kirke for alle»-gudstjenesten. - Internasjonal gudstjeneste 25.august, 105 mennesker med svært ulik nasjonalitetsbakgrunn deltok, og diakon Kari Hagen ble takket for innsatsen som diakon. - Friluftsgudstjeneste i Ravnedalen i samarbeid med Grim og Domkirken menigheter. Hellemyr barnekor sang. Ca. 200 deltok på gudstjenesten. - Gudstjenester på ungdomsturen og menighetsturen. - Allehelgensgudstjeneste 3.november med minnemarkering av de døde i menigheten siste år. - Lysmesse 15.desember, med konfirmantene og Ten Sing. 5

6 Trosopplæring for barn Det jevne trosopplæringsarbeidet for barn, som går fra uke til uke, drives stort sett av frivillige i menigheten. Dette gjelder Knøttekoret, Hellemyr barnekor, Nikos, Søndagsskolen med Tårnagenter og Alf-klubben. Blå Kors-speidergruppa på Grim favner også barn og ungdom fra Hellemyr. Disse har levert egne årsmeldinger som er en del av menighetens årsmelding, og følger senere i dette kapittelet. Ved utgangen av 2013 var det konkrete planer om å starte opp igjen Kjellergjengen for 6-9-åringene i løpet av våren I løpet av 2013 er det arbeidet videre for å knytte det faste trosopplæringsarbeidet sammen med såkalte fasetiltak, der alle medlemmer i Den norske kirke i bestemte årskull får invitasjon til å delta på noe som skjer. Fasetiltakene er som regel knyttet opp mot en gudstjeneste, og organiseres av de kirkelige ansatte. Det samlede arbeidet er beskrevet i menighetens trosopplæringsplan. Trosopplæringsplanen Trosopplæringsreformen som Stortinget vedtok i 2003 er i ferd med å finne sin form i menighetene. Hellemyr menighet mottok kr i statlige trosopplæringsmidler i Pengene brukes til arrangement og materiell, samt stillinger retta mot barn og ungdom. Godkjent trosopplæringsplan er en forutsetning for å fortsette å få disse midlene etter de tre første årene som menighet i trosopplæringsreformen. Hellemyr menighet kom med i reformen i 2011, og sendte trosopplæringsplanen til biskopen for godkjenning innen fristen i juni Etter tilbakemelding og en mindre revisjon, ble planen sendt biskopen på nytt, med forventning om godkjenning, ut fra signaler fra biskopens kontor. Trosopplæringsplanen skal sikre at alle døpte får et minimumstilbud om 315 timer opplæring fra de blir født til de fyller 18 år. I planen er både de kontinuerlige tiltakene og fasetiltakene med. Tilbud på SFO-fridager var et nytt tilbud i Disse fasetiltakene er gjennomført og rapportert inn i 2013: Tiltak Alder Inviterte Møtte Oppslutning Dåpssamtale % Dåpsgudstjeneste % Babysang % 4-årsbok førsamling % 4-årsbok gudstjeneste % Dåpsskole % Barnehelg % 6-årsbok gudstjeneste % SFO-dag 1.klassinger % SFO-dag 3.klassinger % Tårnagent-helg % Tårnagent-gudstjeneste % Kreativ jentegruppe (jenter) 13 27% Lys Våken % Konfirmasjon % Ledertreningskurs % Ungdomstur % 6

7 Dåpssamtalene blir normalt gjennomført av presten i menigheten der barnet bor, mens det på dåpsgudstjenestene telles de barn som blir døpt i menighetens gudstjenester. Det vil dermed oftest bli ulikt hvor mange dåpssamtaler som er gjennomført og hvor mange som er døpt i gudstjenestene. Utvikling i antall dåp i Hellemyr: År Antall døpte Etter noen år uten tilbud om babysang i Hellemyr menighets regi, inviterte trosopplæreren til babysangkurs høsten Det meldte seg 4 deltakere, senere kom noen flere til. Flere uttrykte ønske ved kursslutt om å fortsette å treffes. Trosopplæreren la til rette for å delta på disse treffene, men det dukket sjelden opp noen. I høst tilbød også ei frivillig bosatt i menigheten seg å ha uformelle treff hver tirsdag i kirka for de som var hjemme på dagtid med babyer/småbarn. Dette ble det åpnet for. Det har ikke kommet mange på disse treffene, som regel mellom 1 og 3 til stede. Både småbarnstreff og nytt babysangkurs vil bli forsøkt å ha vårhalvåret Men erfaring både fra Åpen barnehage (som Hellemyr menighet la ned i 2012), babysang og småbarnstreff tyder på at det er vanskelig å skape et regelmessig tilbud på dagtid som baby/ småbarnsforeldre prioriterer å benytte seg av. Mange døper barna, men det har vært vanskelig å få oppslutning om tilbud for småbarn 0-3 år. Her fra utdeling av 4-årsbok, som har relativt god oppslutning. Dåpsskolen er knyttet opp til utdeling av 6-årsbok og barnehelg. Barnehelga er en aktivitets/lagedag lørdag og familiegudstjeneste søndag. På grunn av kirkejubileum i 2013 ble dette gjort litt annerledes, og barna ble invitert på en bursdagsfest/aktivitetskveld i regi av Nikos torsdag i jubileumsuka i januar i stedet for en lørdag i forbindelse med 6-årsbokgudstjenesten. 96 mennesker deltok på bursdagsfesten, av disse var 66 barn. Enkelte dager har SFO stengt selv om det for de fleste er vanlig arbeidsdag. I 2013 fikk 1.klassingene invitasjon til opplegg i kirka en slik dag (3.påskedag) og 3.klassingene en annen dag (ved sørlandsk lærerstevne i oktober). Dette er et nytt trosopplæringstiltak i Responsen var god. Tårnagenthelg. På Tårnagenthelg får 8/9-åringene invitasjon til skattejakt i kirka en lørdag, og deltar i gudstjenesten dagen etterpå. Kreativ jentegruppe treftes rett etter skoletid noen onsdager i oktober-november, når skolen slutter ganske tidlig om dagen. Gruppa lagde delvis ting de fikk beholde og delvis ting som ble loddet ut eller solgt på menighetens julebasar. Det var også andakt/bibelfortelling på samlingene. 7

8 Knøttekoret Hovedledere: Elise Omland, Ronny Reinertsen, Johann Vilhjamsson, Ingvild Roaldsnes og Marte Solheim. Knøttekoret er et kor for barn fra 3 år og opp til skolealder. Knøttekoret har øvelse annenhver mandag kl og øvelsene finner sted i Kjellerlyd. På øvelsene synger vi fine og tøffe barnesanger med et kristent innhold. Et veldig populært innslag på øvelsene er sang- og danseleker. På øvelsen leses eller dramatiseres en bibelhistorie og som avslutning synges «Kjære Gud jeg har det godt». Koret ledes nå i hovedsak av Elise og Ronny, samt på øvelsene deltar også Johann, Marte og Ingvild med det musikalske. Det har vært en utfordring å få nok ledere til koret. Det er viktig at flere foreldre engasjerer seg, spesielt med praktiske gjøremål på øvelsene. Det er en nødvendighet å være minst 3 voksenledere med så mange barn. Fremmøtet var på våren rundt 20 barn på hver øvelse og på høsten har det vært opptil 30 barn på noen øvelser. Våren 2013 var det 18 betalende medlemmer og høsten 2013 var det 26 betalende medlemmer. Kontingent 100 kroner per halvår. På våren og høsten ble det gjennomført 9 øvelser. Vi deltok også med sang på menighetens juletrefest og jubileumskonserten i Hellemyr kirke. På 3 øvelser hadde vi kveldsmat for hele familien. På høsten sang vi på gudstjenesten 20.oktober med utdeling av 4-årsboka og på menighetens julebasar. Siste øvelse før sommer og jul er det avslutning med foreldre og familie med en minikonsert for fremmøtte. Vi er utrolig fornøyde og stolte over at vi har laget egne Knøttekor t-skjorter. De brukes når vi opptrer og er til glede for barn og voksne! Knøttekoret er en viktig del av barnearbeidet i Hellemyr menighet, der barn og deres familier finner en tilhørighet sosialt, blir kjent med Jesus og med Hellemyr kirke. Hilsen oss i Knøttekoret! På julebasaren sang Knøttekoret for første gang med nye t-skjorter designet for koret. 8

9 Søndagsskolen og Tårnagenter Søndagsskolen er for barn opp til og med 7. klasse. Vi samles de fleste søndager kl i kjelleren i Hellemyr kirke. Dersom det er gudstjeneste deltar vi på starten av denne før barna går ned på søndagsskolen. Anne Lise Roaldsnes har vært hovedleder i 2013, og sent på høsten overtok Kjell Tore Omland dette ansvaret. Det har også i 2013 vært utfordrende å få nok ledere til å være «formidlere» på søndagsskolen, mens det har vært god dekning på «hjelpeledere» og ledere for Tårnagentene. Høsten 2013 var det en del utskiftninger blant lederne og vi er nå 10 ledere (inkludert Torunn Brådland som er ansatt som trosopplærer i menigheten), som alle gjør en flott innsats. Det er en fin fordeling blant «formidlere», «hjelpeledere» og ledere for Tårnagentene. Oppmøte på søndagsskolen varierer stort, fra et par barn en søndag til nærmere 30 på juleavslutningen. Normalt oppmøte i 2013 var mellom 10 og 20 barn (inkludert Tårnagentene). Tårnagentene, som er eget opplegg for barn fra 3. klasse og oppover, samler som regel 4 til 8 barn ved normalt oppmøte på søndagsskolen. Søndagsskolen følger opplegget «Sprell Levende» som er utarbeidet av Søndagskolen Norge. I 2013 var det 17 betalende medlemmer og 49 registrerte barn. Medlemskontingenten var på kr 50. Det er ofte en aktivitet i tillegg til undervisning på søndagsskolen. Her fra Tårnagenthelg. Tårnagenter på tårnagenthelg. Ledere våren 2013 var: Ingeborg Eiken, Anne Lise Roaldsnes, Ingun Hodne Hanisch, Inger-Lise Eidet, Ragnhild Konradsen, Torunn Brådland, Kjell Tore Omland, Elin Øvland og Monica Gumpen. Ledere høsten 2013 var: Solfrid Gundersen, Jon Olav Sørhaug, Torunn Brådland, Inger-Lise Eidet, Ingun Hodne Hanisch, Kristine Aasen, Elin Øvland, Anne Lise Roaldsnes, Yngvild Fidje og Kjell Tore Omland. 9

10 Hellemyr Barnekor Hellemyr Barnekor har i 2013 engasjert 61 barn i alderen 1.-7.klasse. Litt utskiftning blir det i forbindelse med nytt skoleår når de eldste slutter og nye 1.klassinger kommer til. I 2013 har vi registrert en tilvekst på 13 stk. fra 1.klasse, men vi merket også godt at det forsvant mange 7.klassinger. I gjennomsnitt har vi hatt i underkant av 50 medlemmer. Vi har øvelse hver mandag hvor 1.klasse starter kl og de øvrige kl Vi har da en halv time felles øvelse med alle sammen frem til kl Deretter øver kun klasse frem til kl Ca. 1 gang i måneden har vi en utvidet fellesøvelse for alle sammen fra kl med en innlagt fruktpause. Koret dirigeres av Elin Bredal Solheim og organist Ben Tore Beisland trakterer tangentene. Tore Gundersen spiller slagverk, men avlaster også Elin med lederoppgaver for koret. Hans Petter Roaldsnes spiller bassgitar og Jon Ingebretsen spiller el-gitar. På nyåret så hadde vi en flott jubileumskonsert for fullsatt kirke sammen med Knøttekoret og Hellemyr Ten Sing. Mange i koret fikk også med seg korverksted og konsert med Bjarte Leithaug i Misjonshuset i mars. Etter oppstarten av høstsemesteret var vi med på konsert i Markens i september i forbindelse med jobbskaperfesten i regi av Stømmestiftelsen. Senere i oktober var de eldste i koret (3.-7. klasse) på Barnegospelfestival i Kragerø. Dette var som vanlig svært populært (også blant de mange foreldrene som deltok). Videre har koret sunget på utegudstjeneste ved Solkollen barnehage, utegudstjeneste i Ravnedalen, basar i Flekkerøy Kirke, Vigørmesse på Idda Arena og basar i Hellemyr Kirke. I tillegg til dette har koret deltatt på 5 gudstjenester (inkludert julegudstjeneste) i Hellemyr Kirke. Koret har i 2013 gjennomført 30 øvelser og hatt ett foreldremøte ved oppstarten av høstsemesteret. Hellemyr barnekor har ca. 50 medlemmer. Her på julebasaren i kirka. Kristiansand, 4. februar 2014 Jon Ingebretsen Leder 10

11 Nikos Nikos er en gruppe for alle som går i 5. klasse til 7. klasse. Vi møtes annenhver torsdag klokka til i Hellemyr kirke. Antall samlinger i 2013 var 15. Antall betalende medlemmer i 2013 var 42 barn og totalt var der 84 forskjellige barn innom på Nikos. Medlemskontingenten er 100 kroner i semesteret og ikke alle barn går begge semestrene, dels med bakgrunn i at Nikos følger skoleåret, ikke kalenderåret. Det vil derfor være noen barn som har betalt 100 kroner og noen 200 kroner i medlemskontingent for Samlingene starter med samtaler, leker og en kort andakt på minutter. Deretter følger forskjellige aktiviteter som i 2013 blant annet var: Spille/bingokveld. Rappellering. Bowling. Juletur i skogen. Filmkveld. Rebusløype. Hobbykveld. Valentinesfest. Besøk på Hennig-Olsen Is. Bolivia-basar til inntekt for menighetens misjonsprosjekt. Sykkelferdighetsløype. Utflukt til Ny Hellesund. Nikos er innmeldt i Acta og får dermed økonomisk støtte, litt materiell og hjelp av Acta Region Agder. Vi fikk også kommunal driftstøtte i Takk til Lars Myrvold for innsatsen på Nikos. Det har vært en hyggelig tid sammen med deg på Nikos! Lars avsluttet sitt faste engasjement i Nikos fra sommeren Voksne ledere: Ungdomsledere: Audun Narvestad Mathias Narvestad (13) Annette Narvestad Adrian Skrindo (13) Ragnhild Konradsen Nora Lerøen (13) Inger Lise Eidet Trygve Eidet Gunnveig Dvergsnes Under jubileumsuka inviterte menigheten og Nikos til stor barne-bursdagsfest for kirka, med lageaktiviteter, mat og andakt. 66 barn kom, i tillegg var 30 voksne med på feiringen. 11

12 Kristiansand Blå Kors speidergruppe Speidergruppa ble stiftet i 1947 og hadde i medlemmer, herav 6 ledere : Yngve Andersson : Gruppeleder Vidar Grotle Rune Fosseli Tom Agiurre Svein Takle Tor Aanensen Frem til juni, hadde vi speidermøter tirsdager i skogen ved Solkollen og onsdager ved Hestefall-tjønn på Tinnheia. Fra august samlet vi hele gruppa på Tinnheia, med speidermøter hver onsdag. Dette kolliderte litt med fotballen på Hellemyr og noen valgte derfor å slutte som speider. Vi fikk likevel en ny giv på Tinnheia, og med stor iver bygde vi en ny flott lavoo ved Stjernetoppen. Medlemskontingenten er kr.805, og kr.700 går videre til krets og forbund. Vår egen speiderhytte, Blåstua, er målet på helgeturene og dugnader. Vi hogger vår egen ved på våre 10 mål rundt hytta. Vi er blant de beste i Norge til å samle inn penger til Speideraksjonen, kr ble resultatet. Vi hadde 11 deltakere på landsleiren i Stavanger, og 17 ble med til Danmark på sykkeltur i april. Speidere lærer å ferdes i naturen, lage bål, sikker bruk av kniv, øks og sag. Vi deltar på Speidergudstjeneste i både Grim og Hellemyr kirke. I 2014 blir det Grim. Alf- klubben Alf-klubben har møter onsdag i partallsuke i Hellemyr kirke. Den er et tilbud for hele byen. Hver gang er det samlingsstund, kiosk, aktiviteter, dagens gjest og andakt. Dagens gjest kommer fra ulike menigheter. Alf- klubben er tilknyttet Normisjon og Hellemyr menighet. Det er en fritidsklubb som er åpen for alle barn og unge mellom år. Den er tilrettelagt slik at alle kan føle seg velkommen. Alfklubben feiret sitt 10 års jubileum i begynnelsen av januar 2014, og det gikk ikke upåaktet hen, med omtale i Fædrelandsvennen, prominente gjester og flott program. Medlemslista viser stor stabilitet, mange har vært med siden starten og det er mye godt vennskap i klubben. Det er ca. 22 personer som møtes hver gang, inkludert ledere og hjelpere. Vi ønsker at nye barn og unge kommer på Alf-klubben, det hadde vært stas. Vi ønsker også flere hjelpere til å være i kiosken og til å utføre andre praktiske oppgaver. Vi gir opplæring og har prøvetid! Navn på hovedleder: Roy Godhei: tlf Sekretær Kari Hagen, , De andre i ledergruppa er: Monica Myre (samlingsstund, ), Jonny Svendsen, Jan Wesenberg, Jarle Halvorsen, Anne Gerd Sunde (kiosken), Nina Kristensen og Hanne Stiland (avslutning i kirkerommet). 12

13 Trosopplæring for ungdom Konfirmasjonen er det trosopplæringstiltaket for ungdom som har lengst tradisjon og når bredest ut. Det er også det mest krevende da det inneholder konfirmanttur, ukentlige undervisningstimer, deltagelse i fasteaksjonen og flere gudstjenester med mer. Å delta på KRIK ligger inne i konfirmantplanen. Utviklingen i antall konfirmanter i Hellemyr kirke: År Antall konfirmanter Konfirmanttur til Rønbjerg i Danmark om høsten. Aldri vanskelig å få unge ledere til denne turen, som har fokus på det sosiale, bli kjent og snakke sammen. Lysmesse desember Hver konfirmanttime avsluttes med samling rundt lysgloben. Fra våren

14 Hellemyr Ten Sing Hellemyr Ten Sing øver hver mandag fra kl.1900 til kl I løpet av vårsemesteret hadde vi 23 mandagsøvelser (hvorav 1 sammen med kretskoret), på høsten hadde vi 17 øvelser, totalt 40 i Oppmøtet har vært jevnt gjennom hele året. På vårsemesteret var det opp mot 20 på øvelsene. I høstsemesteret har det vært flere, opp mot 30 på øvelsene. Ved årets slutt er det 29 medlemmer. Hellemyr Ten Sing. Noen av årets høydepunkter har vært: Kretskorøvelse på Tromøya Vinterfestival, Grenland Jubileumsuke i Hellemyr menighet (med konsert og ungdomsgudstjeneste) Kretskorsamling og sang på ungdomsmøte i Domkirken Vårens avslutningskonsert (62 tilhørere og 22 i kor/band/teknikk) Internasjonal KFUK-KFUM-festival i Praha hvor vi reiste 20 stk. på en fantastisk tur! Kretskorsamling og Gospelnight i Arendal Høsttur til Solhøgda leirsted sammen med KRIK Hellemyr (Totalt 47 stk. på tur) Basar og julekonsert på Hellemyr. Koret har også deltatt på 5 gudstjenester i Hellemyr kirke (inkludert julaften) og en i Grim kirke. Hovedsatsingen i 2013 var den internasjonale KFUK-KFUM-festivalen i Praha. Det ble en stor opplevelse som gav oss mye nyttig erfaring og større forståelse av den sammenhengen vi står i. Vi tror felles opplevelser som en sånn tur gir, også bygger miljøet for framtida. Det reisemessige hovedmålet for 2014 blir TT på Gjøvik. Dette jobbes det fram mot gjennom flaskeinnsamlinger, vaffelsalg, loddsalg osv.). Det er en drøm å få etablert et fast band bestående av ungdom i gruppa. Ledere og styre i 2013: Hovedleder: Ben Tore Beisland. Hjelpeledere: Magne Furuvald og Annette Haugland (leder på Prahatur). Ten Sing styre før 14.10: Ina Sofie Sæterlid, Jesper Johnsen, Benedicte Narvestad, Mathilde Hannevik Strand, Marte Solheim. Ten Sing styre etter 14.10: Ina Sofie Sæterlid, Jesper Johnsen, Marte Solheim, Annette Nielsen, Mathilde Hannevik Strand, Synnøve Beisland. 14

15 KRIK Hellemyr VGS: Har treninger i gymsalen på Solkollen barnehage annenhver søndag kl gjennom hele skoleåret. Cirka 20 treninger i løpet av Har møtt mellom 4 og 10 på treningene. Ballspill og annen trening, andakt. Styret fordeler ansvaret seg imellom. Medlemskontingenten per år er 100 kr, som går direkte til KRIK. Ved utgangen av 2013 hadde lokallaget 8 medlemmer. En del av medlemmene i KRIK Hellemyr kunne vært overført til KRIK Hellemyr VGS da de aldersmessig hører hjemme der, flere deltar på begge treningstilbudene. Styret var på styretur med de andre ungdomsstyrene i menigheten i april. Styre vår 2013: Christopher Andås (leder) Ole Kristian Eidem Pedersen Øyvind Ellefsen Håvard Linde Lie Jostein Rykkelid Anders Standal Hagen Styre høst 2013: Ole Kristian Eidem Pedersen (leder) Anders Standal Hagen Håvard Linde Lie Ann-Cathrine AC Unsgaard Erlend Linde Lie Styremedlem Anders Standal Hagen i fint driv på fotballbanen. KRIK Hellemyr: Har treninger i gymsalen på Solkollen barnehage hver fredag gjennom hele skoleåret. Cirka 40 treninger i For ungdom fra og med 8.klasse. Det har møtt mellom 15 og 30 på treningene, jevnt over noen flere om høsten enn våren. Det pleier å være andakt på treningene. Før jul ble det arrangert turnering der premiering ble gjort på idrettsgalla fredagen etterpå. Ungdommene har eget styre, der en ansatt i menigheten har hovedansvaret. Styre vår 2013: Menighetspedagog Helene Horverak (leder) Håkon Kile (nestleder) Magne Vestgård Furuvald Mathias Navjord Erik Andre Høivåg Ingebrigtsen Erlend Grimestad Andre Pedersen Styre høst 2013: Menighetspedagog Helene Horverak (leder) Mathias Navjord Erik Andre Høivåg Ingebrigtsen Erlend Grimestad Jørgen Myrvold Jon Arild Furuvald Styremedlemmer i dyp konsentrasjon om krevende oppgave Mathias Navjord og Erlend Grimestad. 15

16 Ungdommene i styret tar ansvar for treningene og innkjøp av frukt til disse. Det er mest ballspill, av og til noen leker. Flere av medlemmene har vært med på nasjonale KRIK-leirer i løpet av året. Medlemskap i KRIK Hellemyr koster 200kr i året. 100kr betales videre til KRIK sentralt, mens 100kr beholdes til det lokale KRIK-arbeidet (føres på KRIK-cafe). Ved utgangen av 2013 hadde KRIK Hellemyr 85 medlemmer ungdommer pleier samles hver fredag på KRIKtrening. KRIK-cafe: Annenhver fredag er det KRIKcafe i kirka for ungdom. Biljard, bordtennis, kortspill, overnatting, Playstation, leker og konkurranser, turneringer, film m.m. Av og til trekker cafeen ut av kirka, for eksempel for å ha bowling. Før jul ble det avholdt egen KRIK-idrettsgalla, med pent antrekk, julegrøt og sceneprogram. Det sosiale er Filmtid på overnatting med KRIK-cafe. viktigst, men det pleier også å være andakt. KRIK-kontingenten på 200kr i året gjelder for både cafe og trening. 16

17 Styre vår 2013: Menighetspedagog Helene Horverak (leder) Magne Vestgård Furuvald (nestleder) Andre Pedersen Jørgen Myrvold Charlotte Kragh Vegard Eidem Pedersen Styre høst 2013: Menighetspedagog Helene Horverak (leder) Andre Pedersen Charlotte Kragh Vegard Eidem Pedersen Martine Le Page Andreas Hannevik Strand Glimt fra KRIK-idrettsgalla rett før jul. Ungdomsstyretur Som en motivasjon, utvikling og belønning for arbeidet i styret, arrangerte menighetspedagogen styretur med en liten egenandel for ungdomsstyrene (KRIK Hellemyr, KRIK Hellemyr VGS, KRIK cafe og Ten Sing) til Rønbjerg feriecenter april. Dette er samme sted som konfirmantturene pleier å reise til. 16 av 20 styremedlemmer deltok. Ungdomsstyrene på tur i april. 17

18 Ungdomstur Samarbeidsoppgave på ungdomsturen i september. For fjerde gang ble det arrangert ungdomstur med utgangspunkt i KRIK-arbeidet og Ten Sing. For første gang var det så vidt en ikke måtte sette påmeldingsstopp, ettersom Solhøgda leirsted i Froland er beregnet på 50 personer. 45 ungdommer hadde lederne Ben Tore Beisland (dirigent i Ten Sing) og Helene Horverak (menighetspedagog i KRIKarbeidet) med seg september. Det var så mange at det ble leid buss denne gangen. Idrettsturneringer, spill og lek, samling rundt bålet, paintball, sang, samtale- og undervisningssamlinger, taco, gudstjeneste og litt søvn er vel kort fortalt om den turen. Samme sted er alt bestilt for ny tur oktober Ledertreningskurs for ungdom Om høsten starta Hellemyr menighet i samarbeid med Grim menighet opp ledertreningskurs for ungdom med 12 deltakere. Domkirken menighet var også med i samarbeidet, men da ingen ungdommer fra den menigheten meldte seg på kurset, og den ansatte som var involvert gikk ut i permisjon, fortsatte Grim og Hellemyr samarbeidet uten Domkirken. Det er ansatte som driver dette arbeidet, og følger ledertreningskurset MILK fra KFUK-KFUM. Takket være støtte fra Skillingsfondet og Plussbankfondet er det mulig å ha kurset med en minimal egenandel, og likevel ha kursmateriell, mat på de 7 samlingene, tur og kickoff i dyreparken dekket. 12 ungdommer fra Hellemyr og Grim deltar på ledertreningskurs

19 Sportscafe Hellemyr Sportscafe er et samarbeidsprosjekt mellom Vigør og Hellemyr menighet. Det er et lavterskeltilbud for alle fotballinteresserte, både barn og voksne. Etter at Start rykket opp til Tippeligaen og kampene har gått på betal-tv, som vi ikke får tilgang til, har vi konsentrert oss om å vise engelske toppkamper i Dette betyr at hyppigheten av sportscafeer er blitt redusert til ca. 1 kamp pr. måned. Det er flest barn og unge som kommer på cafeen. Normalt er vi stk. Samlingene består i hovedsak av fremvisning av fotballkamp og kiosksalg. Utover dette har vi en tippekonkurranse. Voksenledere: Arne Johan Sørensen Geir Johnsen Hege Lerøen Helge Konradsen Lars Myrvold Olav Dalane Per Einar Solheim Rune Jensen Øyvind Kile Stig Navjord Ungdomsledere: Håkon Kile Magne Vestgård Furuvald Marcus Eggerdink Mathias Navjord Erik Andre Ingebrigtsen Ved den tomme grava barnehage på påskevandring Stig Navjord leder Samarbeid kirke og skole/barnehage Menigheten har et samarbeid med Hellemyr skole og barnehagene på Hellemyr om: 1. Utdeling av barnebibel til alle 2 klassinger. Ble ikke gjennomført i 2012, så i 2013 fulgte trosopplærer opp med besøk både i 2. og 3.klasse med barnebibler. 2. Utdeling av bibel til 5 klassinger. Ble ikke gjennomført i 2012, så i 2013 fulgte trosopplærer opp med besøk både i 5. og 6.klasse med bibler. 3. Julevandring i kirka med barnehager og 1.- og 2.klassinger i adventstida. I 2013 var 8 barnehageavdelinger og 6 skoleklasser på julevandringer. 4. Påskevandring i kirka med barnehager og 1.- og 2.klassinger før påske. Denne ble gjennomført i Solkollen barnehage i 2012, men var tilbake i kirka i Ansatte i Solkollen barnehage har hovedansvaret for påskevandringene, med hjelp av trosopplæreren i kirka. 5. Julegudstjenester i kirka med skolen (1.-7.klasse). På de to gudstjenestene deltok ca. 450 elever. Disse gudstjenestene legges nå en dag eller to før siste skoledag før jul. 19

20 Diakoni Etter nær 20 år med Kari Hagen som diakon i Hellemyr og Grim menigheter, ble det i år et skifte da hun i september gikk over i pensjonistenes rekker. 1. oktober startet Fredrik Netland opp i tjenesten som diakon i Grim 70 % og Hellemyr 30 %. Ny diakon jobber med å finne ut av hva som skal satses på i Hellemyr. Både diakoniutvalg, menighetsråd og øvrig menighet oppmuntres til å komme med ideer og tanker rundt dette. Ny diakon Fredrik Netland Diakoniutvalget begynte 1.oktober. Medlemmer i 2013 har vært: Anne Gerd og Renate Sunde, Kristin Eidem Pedersen, Thor Kristian Hanisch, Åge Lie, Wenche Bariås og diakonene. Utvalget har jobbet med å følge opp plan for diakoni. Spesielt har kampen for rettferdighet og vern om skaperverket stått sentralt. Hellemyr er en grønn menighet. I tillegg ble temamøte om rettferdig handel holdt under jubileumsuka for Hellemyr kirke hadde diakoniutvalget ansvar for et temamøte om rettferdig handel. Thor Kristian har skaffet temaholder og penger til dette. Kr fra Kirkerådets nord / sør midler. Tema for møtet var: Minstelønn eller leve lønn for tekstilarbeidere? Hvordan kan vi bidra til anstendige arbeidsvilkår i Asias klesfabrikker? Innledning var ved fagrådgiver Carin Leffler fra Framtiden i våre hender fra Oslo Filmvisning. Vellykket møte med 23 fremmøtte. Diakoniutvalget har også hatt ansvar for Natteravning i sentrum. Utvalget har også vært med i planlegging og gjennomføring av internasjonal gudstjeneste. Søndag 25. august ble denne avholdt. Dette ble også diakon Kari Hagens avskjedsgudstjeneste i Hellemyr. 105 deltok på gudstjenesten, og etterpå var det middagsbuffet med matretter fra flere land. Men man må nok se på mål og mening med denne gudstjenesten i fremtiden. Dette kan diakoniutvalget jobbe med fremover. Vi over 60 Etter et langt tiår er Vi over 60 i Hellemyr nå satt på vent. Det har vært lite oppmøte i de siste årene. Og det har ikke kommet nye til. Vi over 60 har blitt arrangert frem til sommeren 2013 med en samling i mnd. Det har vært ca. 10 personer på disse samlingene inkludert vertskap. Samtidig har det vært opplevd som et godt tiltak med fint fellesskap. Diakon Kari Hagen ble på den internasjonale gudstjenesten i august takket for lang og tro tjeneste i menigheten. Vi må jobbe videre med å finne ut av behovet for slike tiltak på Hellemyr. Evt. om «vi over 60» kan gjenoppstå med en ny og annen profil. 20

21 Sorg og Omsorg i Kristiansand Domprosti Styringsgruppa for Sorg og Omsorg består av de diakonalt ansatte i Kristiansand Domprosti og diakonene i Søgne. I året som har gått har vi fortsatt i samme spor som før. Formålet vårt er: Tilbud om kontinuerlige sorggrupper til mennesker i sorg etter dødsfall eller samlivsbrudd i Kristiansand, samt arrangere temakvelder om dette emnet. Forebyggende samlivsarbeid. Arbeidet utføres på vegne av alle menigheter i byen, også de som ikke har ansatt diakon, for å skape et likt tilbud til alle beboere i byen. Samarbeidet med Søgne gjelder temakvelder og samlivsarbeid, og noe utveksling av deltakere i sorggrupper. Dette året har styringsgruppa bestått av: Tone Benestad Lund Anne Grete Vigebo Søgne Jorunn Bjørkkjær Søgne Anne Eidjord/ Kristin Haugen Randesund Anne Helene Våge Voie Bjørg Valborgland Domkirken (sekr/økonomi(høst)) Kari Hagen/Fredrik Netland Grim og Hellemyr (økonomi(vår)) Mette B. Stoveland Vågsbygd (koordinator for grupper/leder) Referat fra styremøtene sendes til Ivar Nicolaisen, Oddernes. Regnskapet er blitt ført av daglig leder i Oddernes, Thor Erling Holte. 1. Sorggrupper I 2013 har det vært 6 sorggrupper i gang: - Fire grupper for etterlatte etter ektefelle/samboer - To grupper etter samlivsbrudd. Til sammen 36 personer har deltatt i samtalegruppene, og de kommer fra alle byens menigheter. Det har også kommet noen deltakere fra omliggende kommuner. 2. Veiledningsgrupper 9 gruppeledere har vært engasjert i arbeidet, noen har hatt flere grupper i løpet av året. Det er to gruppeledere i hver gruppe. Gruppelederne er personer som har erfaring fra sorgarbeid i eget liv, av profesjon eller begge deler. Gruppelederne får veiledning to-tre ganger i semesteret. Veileder er Mette Stoveland. 3. Temamøter hadde vi temamøte om Sorgen det ikke sendes blomster til i Lund kirke. Familieterapeut Karin Hildén hadde ansvar for temaet. Det ble informert om gruppetilbudet og en tidligere gruppedeltaker reklamerte for gruppe. 7 personer meldte seg til gruppe hadde vi i forkant av allehelgensdag i Oddernes menighetshus. Odd Eidner holdt et engasjert foredrag som het «Er det en vei gjennom sorgen?» Det kom mellom 80 og 90 tilhørere. Musikalsk innslag med Kjell Åge Stoveland og Jon Kleveland. Det var også informasjon om sorggrupper og møte med en gruppedeltager. 21

22 4. Samliv og omsorg januar hadde vi samlivskurset to på samme kurs i Søm kirke under ledelse av Anne Helene og Bjarte Våge. 17 par deltok. Diakonene bidro med det praktiske, og diakoniutvalget i Randesund stilte også opp med kjøkkentjeneste oktober hadde vi det samme kurset på Vågsbygd helsestasjon. 14 par deltok. Diakoniutvalget og andre frivillige fra Vågsbygd deltok med praktisk hjelp sammen med diakonene. Deltagere gir gode tilbakemeldinger om kurset. 5. Økonomi Vi har klart oss brukbart økonomisk også dette året. Fremdeles koster det mest med samlivskurset og annonsering. Vi får økonomisk støtte fra menighetene i byen, fra bispedømmerådet og statsstøtte til samlivskurset. Plussbank avslo å hjelpe oss med annonsering i år. Vågsbygd Mette Brammer Stoveland Soknediakon i Vågsbygd/leder av sorg og omsorg Misjon I 2012 inngikk Hellemyr menighet en 3-årig avtale med Misjonsalliansen om å støtte organisasjonens arbeid i Bolivia. Arbeidet er allsidig og omfattende, og det spenner over prosjekter innen skole/undervisning, helse, vann/jordbruk, jobbskaping, kirke- /menighets-/barne- og ungdomsarbeid osv. Vi som menighet støtter dette arbeidet generelt og kan fokusere på ulike typer underprosjekter til ulike grupper i menigheten. En del av det verdensvide fellesskapet. Misjonsutvalget har bestått av Reidun Andås, Annette Narvestad og Ben Tore Beisland. Utvalget har i 2013 prøvd å legge til rette for å skape/spre misjonsengasjement i Hellemyr menighet, og for å gjøre det til noe naturlig for menigheten å dele av det vi selv har fått. Utvalget har også gjennomført tiltak for å generere inntekter. Noe av det som har vært gjort er: - Bruktsalg etter gudstjenestene på Solkollen i mai og i oktober i kirka. - Lotteri etter gudstjenesten i november. - Ofringer på tre gudstjenester. - Misjonskveld på Nikos. - Fortelle om prosjektet på «Vi over 60», der de da tok inn kollekt til prosjektet. - Hatt time om misjon og avtalen for konfirmantene. - Salg av engler. - Bytte utstilling på oppslagstavle i Kjellerstua og holde tavla oppdatert. Det ble i 2013 overført kr (12 283kr i 2012) til Misjonsalliansens arbeid i Bolivia. Det har også vært diskutert muligheten for å besøke Bolivia og arbeidet med en gruppe fra menigheten, men dette er foreløpig ikke avklart og vil bli behandlet videre i

23 Kirkejubileum I januar feiret menigheten 25-årsjubileum for vigsling av Hellemyr kirke. Jubileumskomiteen Wenche Bariås, Ragnhild Konradsen, Ebbe Pedersen og Øystein Holvik samarbeidet med stab og aktivitetsgrupper, og laget et program som strakte seg over ei hel uke, 28.januar til 3.februar: - Mandag: Familiemiddag (41 deltok) og jubileumskonsert med Knøttekoret, Hellemyr barnekor og Hellemyr Ten Sing. 147 var til stede på konserten, og kirkesjef Jannicke Greipsland kom med hilsen. - Tirsdag: Temamøte om rettferdig handel i regi av diakoniutvalget. 23 var til stede og fikk høre Carin Leffler fra «Framtiden i våre hender», spise rettferdig sjokolade og frukt og drikke rettferdig kaffe, te og juice. - Onsdag: 5 mennesker samlet seg og ba for Hellemyr, menneskene og menigheten. - Torsdag: Bursdagsselskap og aktivitetskveld der 66 barn og 30 voksne deltok. Deretter tverrkirkelig møte mer retta mot et voksent publikum, 56 var til stede for å høre Wiggo Skagestad og sanggruppa Grace. - Fredag: Ungdommenes kveld med KRIKtrening og ungdomsgudstjeneste med cafe etterpå. Nils Terje Andersen, Ten Sing og lovsangsbandet satte sitt preg på gudstjenesten der 81 deltok. - Lørdag: Jubileumsfest med mat, utlodning, taler og hilsener. 90 deltok på den. - Søndag: Jubileumsgudstjeneste med tidligere prest i Hellemyr menighet, Svein Fink, og sokneprest Sigmund Kruse. På kirkekaffen 25-års jubileumsfest 2.februar. var det mer enn nok jubileumskake til de 125 som deltok på gudstjenesten. Cellegrupper og kveldssamlinger Det er flere cellegrupper tilknyttet Hellemyr Menighet. Disse møtes jevnlig i hjemmene for å ha gode samtaler med Jesus i sentrum. I dette arbeidet har det vært åpne kveldssamlinger spesielt rettet mot å få et større fellesskap blant deltagerne i cellegruppene. På disse kveldssamlingene er det sang, bønn og tale før vi setter oss sammen og utveksler tanker og meninger rundt temaet for kvelden. Det var 3 samlinger i 2013, med stigende deltagelse utover året. På siste samling var det cirka 20 mennesker som deltok. Disse samlingene er også åpne for alle. Første samling i 2014 er 18. mars klokka

24 Menighetstur oktober hadde 130 store, små og mellomstore fra menigheten ei flott helg på Hove på Tromøya ved Arendal. Bibeltime med samtale etter undervisningen, prosjektkor, løpetur, barneaktiviteter, klatrepark for ungdom, bingo, kveldsmøte og gudstjeneste var noe av innholdet. Godt vær gav ei fin ramme rundt opplevelsene. Takk til komiteen som planla og gjorde turen mulig: Kjell Tore og Elise Omland, Gunn Hannevik Strand, Annette og Audun Narvestad, Gunnveig og Ståle Dvergsnes, Lars og Hege Myrvold, Ragnhild Konradsen. I 2014 er Hove allerede bestilt til helga september, så da er det bare å sette av datoen. De som ikke fikk med seg «Walk With Jesus» i 2013 vil da kanskje få en ny sjanse til det. 130 med på menighetstur til Hove i oktober. Kirkebygget I 2013 er det ikke utført ekstraordinært vedlikeholdsarbeid på Hellemyr kirke. Det ble ved flere anledninger registrert vann på golvet i kirkerommet, dryppet ned fra takbjelkene. Undersøkelser gjort om høsten viste at vindusrekka øverst i kirkeromstaket må repareres, da materialene der lekker inn vann. Området ved takvinduet over fondveggen (framme i kirka) har også tydet på lekkasjer. Der må det gjøres noe da det ved vinduet er et åpent område, noe som skaper problemer med kondens og vann inn i bygget. Fellesrådets vedlikeholdskoordinator Bjørn Reinhardtsen jobber med å få dette utbedret i Det går an å leie kjellerstua til private tilstelninger, som dåpsselskap, fødselsdagsfeiringer, nyttårsfeiring eller lignende. Tilstelningene må være alkoholfrie. I løpet av 2013 kom Den islandske menighet inn som leietaker, og har åpen familiegudstjeneste ca. en gang i måneden. Den eritreiskkoptiske kirke i Norge leide også kirka ei helg om høsten. Lørdag 1.juni hadde Sandnes gospelkor konsert i kirka, 58 tilhørere fikk med seg hva de 42 deltakerne i kor og band leverte av svingende gospeltoner. Informasjonsarbeid 20.november ble facebooksida til Hellemyr menighet oppretta. Frivillige og ansatte har i samarbeid ansvar for å oppdatere og legge ut nyheter og informasjon på denne. Sida har 165 følgere. Det meste 24

25 av ungdomsarbeidet bruker facebook som kommunikasjonsplattform, både til mindre grupper (ungdomsstyrer, ledertreningskurs, Ten Sing) og større grupper (KRIK Hellemyr har 120 medlemmer). På menighetens hjemmeside ligger gudstjenestelista, halvårsplaner for aktivitetsgrupper og artikler. Oppdatering av denne skjer ut fra hva ansatte og frivillige sender av informasjon til Eivind Myre, en frivillig som legger informasjonen ut på sida. Hjemmesida har utviklingspotensiale, men det trengs noe mer hjelp til den tekniske biten av arbeidet for å gjøre denne mer dynamisk. Hjemmesida fungerer som oppslagssted når en leter etter informasjon om menigheten. Menighetsbladet Menighetsnytt har tidligere kommet ut 6 ganger i året. I 2013 ble det vedtatt å gi ut 5 nummer i året, av økonomiske og kapasitetsmessige årsaker. Det vil bli 3 i vårhalvåret og 2 i høsthalvåret. I 2013 kom Hellemyr menighet på facebook. Sida har 165 følgere. I trosopplæringen får alle i målgruppa brev hjem med invitasjon til ulike fasetiltak (babysang, 4- årsbok, 6-årsbok, Lys Våken, Tårnagenthelg, SFO-fridagstilbud, konfirmasjon med mer.) Plakater henges opp i kirka og i enkelte tilfeller også på butikken og ganga ved biblioteket på skolen. Babysang-plakater er hengt opp på helsestasjonen. Økonomi Hver aktivitetsgruppe i menigheten har sitt ansvar i regnskapet, der alle inntekter og utgifter føres. Disse gruppene har ansvar for sin økonomi, mens selve regnskapet føres av en ansatt (Torgeir Wadseth). Når gruppene går i overskudd, settes dette på fond som aktivitetsgruppa disponerer. Når aktiviteter som ikke har bygd opp fond går i underskudd og bruker mer penger enn de får inn, tas disse pengene fra menighetens inntekter/fond. En oversikt: Aktivitet og alder Leder/kontaktperson per Medvirkning av ansatte På konto/fond per (urevidert) Knøttekoret (3-6 år) Elise Omland ---- Kr Søndagsskolen og Kjell Tore Omland Torunn Brådland Kr.3332 Tårnagenter (4-10 år) Hellemyr barnekor (6-13 Jon Ingebretsen Ben Tore Beisland, Kr år) NIKOS (11-13 år) Audun Narvestad ---- Kr Alf-klubben (12-25 år) Kari Hagen Fredrik Netland Kr Hellemyr Ten Sing (13-19 Ben Tore Beisland Ben Tore Beisland Kr år) KRIK VGS (16-25 år) Ole Kristian Pedersen ---- Kr KRIK Hellemyr (13-18 år) Helene Horverak Helene Horverak Kr KRIK cafè (13-20 år) Helene Horverak Helene Horverak Kr Sportscafèen Stig Navjord ---- Kr.0 25

26 Regnskapet er normalt ikke ferdig revidert før årsmøtet holdes, heller ikke i Regnskapet er levert til revisjon. Resultatet for 2013 ser ut til å bli at menigheten under ett går i underskudd med ca. kr Aktivitetsgruppene (i tabellen) går totalt sett i overskudd med ca.kr , så det menighetsrådet er direkte budsjettansvarlige for (inkludert diakoni, konfirmantarbeid, kirkemusikk, trosopplæring m.m.) har gått ca kr i underskudd. Dette er omtrent som budsjettert (kr ), og må dekkes inn av fond. Hovedutgiftene for menigheten er utgifter til lønn og tilhørende kostnader til stillinger for å tilrettelegge og drive med arbeid for barn og ungdom (ca kr i året) og forbruksmateriell knyttet til menighetsarbeidet. Hovedinntektene er menighetens givertjeneste ( kr i 2013) og julebasaren (nettoinntekt ca kr i 2013). Andre inntekter er for eksempel utleie av kirka, tilskudd fra fellesrådet til kontordrift/vedlikehold og egenandeler på arrangementer. Det er i 2013 samlet inn og overført fra menigheten: - Kr ,- til menighetens misjonsprosjekt (Misjonsalliansens arbeid i Bolivia). - Kr ,- til Kirkens Nødhjelp i fasteaksjonen. Pengeopptelling. Menigheten må bruke ca kr fra fond i Menigheten hadde ca kr på disposisjonsfond ved inngangen til Kr ,- til offermottakere i gudstjenestene (inkludert kr.6804,- til TV-aksjonen, kr julaften til Kirkens Nødhjelp og kr.4902 for å dekke menighetens andel til Kirkens ungdomsprosjekt - KUP). - Kr ,- til aktivitetsgrupper i menigheten (Ten Sing, Nikos, Søndagsskolen, KRIK). Av kirkeofringene har menigheten beholdt kr ,- til eget arbeid (7 av 25 ofringer). Ved inngangen til 2013 disponerte menighetsrådet disse fondene til sitt arbeid: Fond Sum per Utsmykking Kr Diakoni Kr Disposisjon (til fri bruk) Kr Resultatet for 2013 vil redusere disposisjonsfondet til ca. kr ved inngangen til Det er fortsatt behov for å øke inntektene eller redusere utgiftene til menigheten, ellers vil fondene være brukt opp innen få år. Jorund Kristine Ingebretsen Menighetsrådsleder Helene Horverak Daglig leder 26

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter

Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter Menighetsblad for Nr.4, 18.sept. 2012, 47. årgang Grim og Hellemyr menigheter Andakten side 2 4-årsbok i Grim Kirke side 3 Nytt misjonsprosjekt side 4 Konfirmanttur side 6 Vi over 60 på tur side 7 sommerfest

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten... Årsmelding 2014 Olsvik menighet Innhold Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...7 Trosopplæring i

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2013 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Gudstjenestelivet i Asker kirke 4 Råd og utvalg Menighetsrådet 6 Prosjekt menighetsutvikling 8 Eiendomsutvalget 12 Barnerådet

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Årsmelding 2012 Hånes menighet

Årsmelding 2012 Hånes menighet Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Org nr 976 992 571 Tlf 38 19 69 10 haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2011 Alterlysene i Østenstad kirke. Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan

Detaljer

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1 Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1. Trosopplæring Få godkjent trosopplæringsplan om 0-18 Sammen om skatten Sikre nåværende tiltak og sette i gang nye tiltak Engasjere frivillige

Detaljer

Andakten. Kirkebil. På leting etter meningen med livet. Ny kirketjener. Grim søndagsskole. Menighetsrådsvalg. Menighetskalenderen.

Andakten. Kirkebil. På leting etter meningen med livet. Ny kirketjener. Grim søndagsskole. Menighetsrådsvalg. Menighetskalenderen. Menighetsblad for Nr.3, 11.juni. 2013, 48. årgang Grim og Hellemyr menigheter Digitalversjon finner du på http://hellemyrmenighet.no http://grimkirke.no Andakten side 2 Kirkebil side 3 På leting etter

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet.

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. Stokka 03.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2014 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. 14 2. Ansatte, råd og utvalg 2014 14 Menighetsrådet

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET

ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET 2010 Side 1 av 17 INNHOLD INNHOLD... 2 GRØDEM MENIGHETSRÅD... 3 UTDRAG FRA VIRKSOMHETSPLANEN... 3 MENIGHETSRÅDET (MR)... 3 ADMINISTRASJON... 4 STATSTIKK... 5 VIRKSOMHETEN I GRØDEM

Detaljer

Årsmelding 2012 Hakadal menighet

Årsmelding 2012 Hakadal menighet Årsmelding 2012 Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET Årsmelding 2012 Hakadal menighetsråd Innkaller medlemmer av Den norske Kirke i Hakadal sokn til: Menighetens årsmøte: Søndag 17. mars

Detaljer

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet 10.04.2014 2 GLIMT FRA ÅRET 2013 (Alle tall i parentes i Årsmeldingen gjelder året før) Ullern menighet er fortsatt en aktiv menighet. Årsmeldingen

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Menighetsråd... 3. 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5. 4. Gudstjenestelivet...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Menighetsråd... 3. 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5. 4. Gudstjenestelivet... Årsmelding 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Menighetsråd... 3 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5 4. Gudstjenestelivet... 6 5. Kirkemusikk... 7 6. Trosopplæringsarbeidet....

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2014. Ås menighets årsmøte 12. april 2015. Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2014. Ås menighets årsmøte 12. april 2015. Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste DEN NORSKE KIRKE ÅS MENIGHET Årsmelding 2014 Ås menighets årsmøte 12. april 2015 Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste foto: Jon Kristian Øiestad Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Tillitsvalgte

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2012... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

Jul. Andakten. Hellemyr Bibliotek. Unge bakere på Grim. Hellemyr Kirke 25 år. Israel og Vestbredden. Menighetskalenderen. Noas Ark. side 2.

Jul. Andakten. Hellemyr Bibliotek. Unge bakere på Grim. Hellemyr Kirke 25 år. Israel og Vestbredden. Menighetskalenderen. Noas Ark. side 2. Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter Nr.6, 11.des. 2012, 47. årgang Jul Julen er Jul for det lille og linne, for barnet i alle og rødmen på kinnet, for ensomme sjeler og uttømte brønner, himmelriksgjesten

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid

Detaljer