'å Salten Kontrollutvalgservlce WNW JM m. Kommunens saksbehandling og klagebehandling i saker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "'å Salten Kontrollutvalgservlce WNW JM m. Kommunens saksbehandling og klagebehandling i saker"

Transkript

1 'å Salten Kontrollutvalgservlce WNW JM m Postboks 54, 8138 Inndyr / SAK 11/15 Kommunens saksbehandling og klagebehandling i saker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Saksgang: Møtedato: Kontrollutvalget Vedlegg: 0 Brev datert fra Bodø kommune, Parkeringsenheten til søker: Innvilget - Midlertidig parkeringstillatelse (personopplysninger sladdet) 0 Brev datert fra Bodø kommune, Parkeringsenheten til søker: Midlertidig Pakeringstillatelse Ny vurdering (personopplysninger sladdet) 0 Bodø kommune, Parkeringsenheten: Notat : Saksbehandling og klagebehandling i saker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Bakgrunn for saken: Kontrollutvalget ble i sitt møte i januar 2015 informert om 2 brev fra Parkeringsenheten til en person som har søkt om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Utvalget ba om en sak til neste møte vedrørende «saksbehandling og rutiner for dette i kommunen». Det formelle grunnlaget for kommunens utøvelse av offentlig myndighet ved tildeling av parkeringstillatelser finnes i forskrift om parkering for forflytningshemmede. I forskriftens 2 Vilkår for parkeringstillatelse fremkommer følgende: Bostedskommunen gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmet til: a) fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde. b) passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid

2 og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde. Søknader skal vedlegges legeattest. Avslag på søknad om parkeringstillatelse kan påklages til kommunestyret eller særskilt klagenemnd oppnevnt av dette. Vegdirektoratet er likevel klageinstans når vedtak om avslag er truflet i kommunestyret. I forbindelse med at saken er satt på dagsorden har sekretariatet bedt kommunen om å få tilsendt kommunens rutiner for saksbehandling og klagebehandling for saker vedrørende parkeringstillatelser for forflytningshemmede. Fordi de to vedlagte brevene er tilknyttet den samme enkeltstående saken, er det i tillegg spurt om de to vedlagte brevene er representative for saks- og klagebehandlingen. I vedlagte notat er det gjort rede for kommunens saksbehandling og klagebehandling. I tillegg er det knyttet kommentarer til kommunens behandling av brevene som var vedlagt. I forhold til saksbehandlingen er det redegjort utfyllende for den behandlingen søknader får, inkludert relevant regelverk og uttalelser: forskrift om parkering for forflytningshemmede, forvaltningsloven, uttalelser fra Sivilombudsmannen. Det nevnes også at søkeme blir opplyst om klageadgang, klagefrist og at klagen må gi informasjon om hva det klages over. Det er også redegjort om klagesaksbehandlingen, herunder at behandlingen skal foregå i kommunens klagenemnd. Det opplyses at Parkeringsenheten oversender alle sakspapirer til klagenemnda, at enheten gir sin vurdering av saken, og i tillegg at enheten møter under behandlingen i klagenemnda for å svare på spørsmål. I forhold til saken som gjaldt de to brevene som er vedlagt, opplyses det at dette er en sak som «skal opp for Bodø kommunes klagenemnd for behandling». Videre er det opplyst at det ble sendt et eget brev til klager hvor Parkeringsenheten beklaget at det ikke var opplyst om klageadgang i tidligere brev. Parkeringsenheten opplyser følgende om denne saken/ denne type saker: «Etter avtale med styret i Galnåsmyra borettslag har Bodø kommune i over 20 år gitt spesielle parkeringstíllatelser til beboere i borettslaget som trenger parkeringsplass inne i det private boligområdet. Dette for at beboere skal slippe å legge frem opplysninger om sykdommer til sine naboer i styret. Denne saken ble derfor behandlet litt utenom den ordinære saksbehandlingen, og som en spesiell sak for klagerens bosted i Galnåsmyra borettslag» Ut over spørsmålene knyttet til saksbehandlingen, har sekretariatet også tatt opp med kommunen om det har blitt en strengere policy enn tidligere, i forhold til tildeling av parkeringstillatelser. Dette er besvart som følger: Reglene er de samme som tidligere, søkeren må ha et reelt behov. men det har blitt en noe strengere praksis på at Tidligere var det (satt litt på spissen) nok å være forflytníngshemmed, legeerklæring på at man kun kunne gå en kort distanse. altså ha en

3 I dag legges det like mye vekt på at søker må ha «et særlig behov for parkeringslettelsei), og Vegdirektoratet har i retningslinjene uttalt at det skal sees på de konkrete steder søker må oppsøke, om parkeringssituasjonen er slik at søker er avhengig av en parkeringstillatelse for å komme seg til bestemmelsesstedet, samt hvor hyppig søker har dette behovet. Det skal spesielt vektlegges dersom søker har parkeringsproblemer ved bosted, arbeid/skole og nødvendig aktivitet, herunder medisinsk behandling og oppfølging. Vurdering: Saksbehandling: Ut fra de opplysningene som legges frem ser kommunens ordinære saksbehandling i denne type saker ut til å være i samsvar med krav i lov og forskrift. I tillegg nevnes at Sivilombudsmannens uttalelser på området også legges til grunn. Sivilombudsmannens uttalelser gir normative uttalelser om krav til forvaltningens saksbehandling, og om forståelse av lov/ forskrifter. Klagebehandling: Beskrivelsen av klagesaksbehandlingen tar for seg Parkeringsenhetens befatning med klage frem til klagenemnda skal fatte sin avgjørelse. Hvorvidt klagenemndas behandling og vedtak (herunder krav til begrunnelse) er ivaretatt i forhold til lovverket, fremgår dermed ikke av notatet. Jfr forvaltningslovens 28 andre ledd så er ansatt som var med på å treffe påklaget vedtak, eller var med å la grunnlaget for vedtaket, inhabile ved klageinstansens behandling av saken og ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen. Det at Parkeringsetaten møter under behandlingen i klagenemnda «for å svare på spørsmål», strider ikke imot forvaltningsloven på dette punkt. Inhabilitet inntreffer ved tilretteleggelse i form av å utforme saksfremstilling til klageorganet. Den konkrete saken som er omtalt i de to vedlagte brevene: Saken gjelder altså «spesielle parkeringstillatelser til beboere i borettslaget som trenger parkeringsplass inne i det private boligområdet» Det kan stilles spørsmål ved om Bodø kommune i denne type saker med de nevnte spesielle tillatelsene driver med offentlig myndighetsutøvelse, og derved om reglene for slik myndighetsutøvelse (forvaltningslov, kommunelov) kommer til anvendelse. Avgjørelsen om å gi eller avslå tillatelse til parkering på borettslagets private boligområde, ligger vanligvis hos borettslaget selv, altså hos en privat aktør. Det at kommunen og borettslaget har inngått en avtale om at kommunen skal gi slike spesielle parkeringstillatelser på det private området, innebærer ikke at en offentlig myndighet er overført til Bodø kommune. For at en avgjørelse skal falle inn under forvaltningslovens krav til vedtak, må beslutningen være av offentligrettslig art; det vil si at «avgjørelsestypen er særpreget for det offentlige ved at den er utslag av det ojfentliges makt over borgerne» (Woxholt 2006: Forvaltningsloven med kommentarer). Det er ingenting i veien for at kommunen kan inngå avtaler med en privat part, f.eks et borettslag, om at kommunen på vegne av den private parten skal gi parkeringstillatelser på partens private boligområder. Ut fra hensyn til f.eks effektivitet, kompetanse og personvernhensyn kan det argumenteres med at dette er en hensiktsmessig ordning. Kommunens beslutninger på vegne av styret i borettslaget, og kommunens beslutninger ut fra den myndighet kommunen er gitt i forskrift om parkering for forflytningshemmede, synes å være to vidt forskjellige beslutningsgrurmlag. Av hensyn til den som søker tillatelse og til kommunale kontrollfunksjoner (rådmannens internkontroll, eller kontrollutvalget), bør det vært tydeliggjort hvilket grunnlag som ligger til grurm for beslutningen.

4 Forslag til vedtak: Kontrollutvalget er tilfreds med den generelle redegjørelsen om kommunens saksbehandling og klagebehandling i saker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, slik det fremkommer i notat datert Kontrollutvalget ber rådmannen vurdere beslutningsgrunnlaget og saksbehandlingen for de spesielle parkeringstillatelsene som gis etter avtale med borettslag. Utvalget mener det uavhengig av dette bør opplyses fra kommunens side hvorvidt kommunens beslutning er fattet i medhold av avtale med borettslaget. Inndyr, 5.?1ars 201»~_ tvalget

5 l " _/"\_ 7-".'A_ g t) d! K O M IVI U N E Bvíflififl. Piirkerinssenheten Unntatt hoff. etter oftl 1?Ã, ifr. fvl l3 1»: m,2 t 1. ;.IJH Saksnrjvårref.:.... _.._. _..2010/11332 Arklvkode: _......Q50 Innvilget Midlertidig parkeringstillatelse i- Viser til søknad datert og legeerklærilig datert Ut fra de opplysninger som foreligger vedtar Bodø Kommune at søknaden innvilges t.o.m I henhold til søknaden din er det kun behovet ved-som er av særskilt grunnlag. Her er det en parkeringsplass bare 25 meter fra huset ditt, rett ovenfor -som en midlertidig parkeringstillatelse Den midlertidige parkeringstillatelsen gjelder for HG-parkeringsplassen i Borettslag. kan brukes ved Deres parkeringstillatelse er ikke utstedt på noe registreringsnummer, og kan da benyttes i hvilken som helst bil, men kun i Parkeringstillatelsen er personlig utstedt og må kun benyttes av deg. Kortet skal ligge godt synlig for kontroll. Parkeringstillatelsen må innleveres når du ikke lenger har førerkort, eller når de forhold som var grunnlaget for tildelingen ikke lenger er tilstede. Det skal også innleveres til Bodø Kommune v/parkeringsenheten når gyldighetsdatoen går ut. Ha en god dag Med hilsen Ui/Iafi 'Ferje Strand Enhetsleder //I J 7 > f. M go - I/is f ///Jar-an Bak kcmocn / Saksbehandler Byteknikk, Parkeringsonheten Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks BODØ Sentralbord: D13 Bauklldmsso: Ekspedisjon: Bankkonto: Dronningens gata Bod: Telefax: as kommunane

6 KO M M U N E ivwinfkk. Pilrkeflrwgsenheten i' i " i' H Unntatt off; etterio-fifil 13, jfrffiñiií 1 ` u 1,-;,-- «. a»,- : Midlertidig Parkeringstillatelse - Ny vurdering Viser til tidligere vedtak om midlertidig parkeringstillatelse datert og mail sendt oss Vi har blitt kjent med fra styret i_borettslag at de tillater kun parkering på egen tomt med blå parkeringstillatelse for forflytningshemmede, og ikke de gule parkeringstillatelsene som vi har utstedt i henhold til avtale med -Borettslag Bodø Kommune har ingen hjemmel for å utstede en parkeringstillatelse for forflytningshemmede på det grunnlag at man da kan parkere på egen tomt.. De kan kun utstedes og vurderes ut fra hvor der er offentlig skilting. I _ er detingen offentlige skilt, kun private, og da har vi i samråd med- Borettslag utstedt gule parkeringstillatelse som er gyldige på de private skiltede plassene reservert for forflytningshemmede. Vi opprettholder vårt vedtak datert hvor vi avslår generell søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, men utsteder en midlertidig gul parkeringstillatelse som man kan benytte på de private parkeringsplassene i Angående parkering på egen tomt er ikke dette noe Bodø Kommune legger seg i, men man må selv ta dette med -Borettslag M ~d hilsen i Parkorlngsonhetenñ i i Te rj e Strand Enhetsleder / X../[.-.1/} 04/, llakkéiritwcii Saksbehandler Posfldmsso: Telefoner: Elektroniske Idrosaar: Oman:

7 Fwd: Brev til kontrollutvalget vedr saksbehandling og klagebehandling Side 1 av 1 Svar Svartilalle Videresend Fwd: Brev til kontrollutvalget vedr saksbehandling og klagebehandling Rolf Kåre Jensen Til: Vedlegg: Lars Hansen (2) Last ned alle vedlegg doc pdf (4 MB) [Åpne som wehside]; ATTO0001,htm (232 B) Du videresendte denne meldingen :17 Q 4, mars :22 Viser til vedlagte orientering. O kl I Rolf Kåre Jensen.. AK L/\ U1 Sendt fra mm1pad L ( _ Videresendt melding: Fra: "Terje Strand" < l uric.siruml«'r1 :hmlu.kmnn1unc.no> Til: "Rolf Kåre Jensen" <Rolf.Kare.Jcnsei1u.botlo.kolnmununo> Kopi: "Knut Andreas Hernes" "Hallgeir Karlsen" <l_llhggir.l urlsl-n'u. bgulo.kunnnune.11q> Emne: Brev til kontrollutvalget vedr saksbehandling og klagebehandling Hei Et navn på min første oversendelse var for dårlig sladdet. Bruk denne versjonen. Med vennlig hilsen Terje Strand Leder Parkeringsenheten Byteknikk, Teknisk Avdeling Tlf lci'ic..\ ll'2lild ci hudn.knmn1unc.nu https ://post.bodo.kommune.no/owa/?ae=item&a=open&t=ipm.note&id=rgaaaab ] 5

8 KOMMUNE Byteknikk, Parkeringsenheten Bodø kommune v/râdnlannen Dato: Saksbehandler......Terje Strand Telefon direkte: Postboks 3 l 9 Dares ref.: , BODØ Løpenr.: I2015 Saksnnlvàr ref.: /1320 Arkivkode:... _. Q50 Saksbehandling og klagebehandling i saker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Vi viser til brev fra Salten Kontrollutvalgservice v/sekretær Lars Hansen daten Saksbehandling: 1. Alle søknader må sendes inn på vedlagte søknadsskjema. Som vedlegg til søknaden må vedlagte legeerklæring sendes inn. Søkerne får tilsendt en orientering om søknadsreglene og «Forskrift om parkering for forflytningshemmede». Vedlegg Søknader registreres inn i det kommunale saksarkivet «Ephorte», og er unntatt offentligheten, 3. Søknader behandles ved Parkeringshetens kontor ved saksbehandler Jøran Bakkemoen. I-lan har gjennomgått alle tilgjengelig kurs på dette området bl.a. kursene «Forflytningshemmedeforskrifien» og «Saksbehandlerkurs offentlig klagebehandling». Undertegnede er leder ved kontoret, og faglig ansvarlig for behandlingen av søknadene. 4. Vi mottar flere type søknader hvor det søkes om generell tillatelse som fører, generell tillatelse som passasjer, midlertidig tillatelse for fører og/eller passasjer, tillatelse for institusjoner, tillatelse kun for bestemte steder (ofte bosted eller arbeidssted) og det er også mulig å gi tillatelse kun for vinterhalvåret. 5. Søknadene behandles etter «F orskrifi om parkering for forflytningshemmede» og «Retningslinjer til forskrifi om parkering for forflytningshemmede». Ulike vedtak fra «Stortingets ombudsmann for forvaltningen» (Sivilombudsmannen) legges også til grunn. 6. Ved usikkerhet ved vurdering av legeerklaeringen tar vi kontakt med kommunelege Steffan Kjelling. Dette skjer ofle, og han ringer også opp søkerens fastlege for å få nærmere opplysninger om søkerens helsetilstand. 7. Vi har god kontakt med saksbehandlere fra flere andre store kommuner, og ukentlig diskuteres «spesielle» saker for å få råd om lignende helsetilfeller. 8. Søkeme må i søknaden oppgi steder hvor det ordinære parkeringstilbudet ikke kan benyttes, og vi er ofte på befaring på disse stedene og/eller tar kontakt med grunneiere/butikkeiere for å se på muligheten for å legge til rette for egne parkeringsplasser for forflytningshemmede. 9. Svar på søknad sendes ut etter en bestemt «mal» som er utarbeidet i samarbeid med andre store kommuner. I svaret informeres det om vedtaket og en begrunnelse for vedtaket. Det informeres også om klageadgang og klagefrist. Et eksempel på et svarbrev med avslag er vedlagt. Vedlegg Våre vedtak er enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, og reglene i loven følges. Dette gjelder både utredningsplikt, informasjonsplikt, innhenting av opplysninger, begrunnelse for vedtak, frister, klageadgang og evnt omgjøring av vedtak uten klage. Byteknikk, Parkeringsenheten Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks BODØ Sentralbord: poslmollakqbodn.konununa.no Besekeed u". Ekspedisjon: It 30 terje.strandqbodo.kommune.no Benkkonto: Dronningens gate Bode Telefax:

9 Klagesaksbehandlingenz 1. Det orienteres om klageadgang i brev til søkeme, og det gis en klagefrist på tre uker. Det informeres også om at «klagen må inneholde informasjon om hva det klages over, og hvilken endring som ønskes. Det bør også oppgis en begrunnelse og armen informasjon som kan ha betydning for saken» 2. Når vi mottar en klage, skal denne behandles i kommunens klagenemd. Parkeringsenheten oversender alle sakspapirene til klagenemden, og det legges også ved evnt gamle legeerklæringer og søknader fra tidligere år. Parkeringsenheten gir enhetens vurdering av saken, og møter også under behandlingen i klagenemden for å svare på spørsmål. 3. I noen tilfeller hvor vi har gitt avslag så får vi tilsendt nye opplysninger, ny legeerklæring eller andre attester. I slike tilfeller har vi på bakgrtmn av de nye opplysninger behandlet saken på nytt, og enten innvilget parkeringstillatelse eller opprettholdt tidligere vedtak. Søkeme vil etter dette kunne få saken vurdert av klagenemden hvis de på nytt har fått avslag. Informasjon om brev som var vedlagt De brevene er tatt ut av en saksmappe som består av ca 25 papirer inkl. flere søknader og legeerklæringer, og tilhører en sak som skal opp for Bodø kommunes klagenemd for behandling. Det ble etter det siste brevet datert sendt et brev til klageren hvor vi beklaget at informasjon om klageadgang ikke var tatt med i brevet. Årsaken var at brevet var en innvilgelse av parkeringstillatelse ved klagerens bosted. Det har vært mange brev fram og tilbake i denne aktuelle saken, og søkeren har i sin siste søknad oppgitt at det var vanskelig å finne parkeringsplass ved sitt bosted i Galnåsmyra. Etter avtale med styret i Galnåsmyra borettslag har Bodø kommune i over 20 år gitt spesielle parkeringstillatelser til beboere i borettslaget som trenger parkeringsplass inne i det private boligområdet. Dette for at beboere skal slippe å legge fram opplysninger om sykdommer til sine naboer i styret. Denne saken ble derfor behandlet litt utenom den ordinære saksbehandlingen, og som en spesiell sak for klagerens bosted i Galnåsmyra borettslag. Håper at vi har gitt utfyllende svar på kontrollutvalgets spørsmål. F? Med hilsen.c rje Strand Saksbehandler Saksbehandling og klagebehandling í saker om parkeringstíllatelse for forflytningshemmede 2 av 2

10 t/eetleggw Orientering til deg som søker om parkerings- bqdø tillatelse for forflytningshemmede '<9 _4"4U.'i F V :Fifi < Bodø Kommune, Parkeringsenheten Postboks 319, 8001 Bodø Dronningensgate Bodø Telefon / postmottakiízibodokommuneno Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars 19% nr 222. Dg; oppfordres til å lese denne siden fgr utfylling av søknaden. Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslette på ett eller flere konkrete steder. For at parkeringstillatelse skal gis, er det ikke tilstrekkelig å påvise en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov. Parkeringstillatelsen er ikke ment som økonomisk støtteordning. Problemer med å bære vektlegges i liten grad. Legeerklæring: Legeerklæringen skal være godt utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose samt hvor mange meter du er i stand til å gå med og uten hjelpemidler og om du bruker krykker, stokk, rullator eller rullestol. Erklæringen danner det medisinske grunnlaget for vurderingen. Din søknad: Det er i selve søknaden du må få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse. Det vil si at du må beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på stedene du ofte besøker ikke kan benyttes. I søknadsskjemaet er det tatt med ulike forhold vi ønsker svar på. Det anbefales at du fyller det ut nøye, slik at vi får et godt bilde av ditt behov, samt at vi ikke bruker unødig lang tid på behandling av søknaden. Tenk godt igjennom: Hvor er det du har problemer med å parkere og hvor ofte er du her? [stedsnavn/gatenavn må oppgis] Hvorfor er det vanskelig å parkere her? Hva slags parkeringsplasser finnes her? Hva er det som gjør at du ikke kan bruke de ordinære plassene her? Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene? Er du ofte til behandling, opptrening eller hos lege så hør om du kan få dokumentasjon på dette. Søker du som passasjer? Forflytningshemmende som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med parkeringstillatelse forå gjøre dette. Parkeringstillatelse tildeles derfor når den som transporteres ikke kan forlates alene [feks på venteværelsetl mens bilen flyttes. Dette må fremgå av legeerklæringen og søknaden. Vedlegg: Passfoto av deg selv og kopi av førerkort dersom du søker som fører av bil [kopi av begge sider av førerkortetl. Førere over 75 år må også legge ved gyldig legeattest for førerkortínnehaver. Søknad med vedlegg sendes til: Bodø Kommune, Parkeringsenheten Postboks 319, 8001 Bodø Side 1 av A

11 Søknad om parkeringstillatelse V. for forflytningshemmede LU Bodø Kommune, Parkeringsenheten Postboks 319, 8001 Bodø Dronningensgate 14, 8006 Bodø Opplysninger om sker Ettemavn: Fomavn: Fødselsnr.:(11 sllfer): Kjønn: Mann D Kvinne D Telefon privat: Mobil: Adresse: Tlgostnummer og -sted; w Søknaden gjelder 7 I i i' D Som fører av motorvogn (kopi av førerkort må legges ved) Førere over 75 år må også legge ved gyldig legeattest for førerkorlinnehaver D Som passasjer Har du parkeringstillateiae fra før? D Ja D Nei Hvis Ja. oppgi utløpsdato (gyldig til): Har ditt kjøretøy ruliestolhels eller skinner? D Ja D Nei Er du tildelt Tl -kon? ma ClNei Glr du Bodø Kommune v/parkerlngsenheten D Ja D Nei tillatelse til å innhente ytterligere opplysninger fra lege I behandler vedrørende din søknad? Steder ogleller situasjoner hvor du her særlig behov for parkerlngeletteiee 01. fonkriften 2) Hvorfor har du særlig behov for parkeringstillatelse? (Ingen medisinsk beskrivelse - den vll fremkomme i legeerklæringen. Beskriv gangevne, ársvariesjon, smerter, vanskelige parkenngsforhold, vanskelig terreng osv. Bruk gjeme egel ark): Konkrete steder der du opplever vansker med å parkere på ordinære parkeringsplassen BostedlArbeld Adresse: Hvor ofte; Lege/Sykehus: Adresse: Hvor ofte: FysIoterapeutITreníng/Annen behandling: Adresse: Hvor ofte: Nødvendige ærender eller møtevirksomhel: Adresse: f V' N WW w Annen aktivitet: Adresse: fl i Hvor ofte: Søkeren: underskrift Underskrift: Sted. dato: Legg ved blide og legeerklaerlng (eget skjema) Side 2 av 4

12 Legeerklæring - vedlegg til søknad om bodø LU parkeringstillatelse for forflytningshemmede K O M M U N E Bodø Kommune, Parkeringsenheten i Postboks 319, 8001 Bodø Dronningensgate 14, 8006 Bodø Opplysninger om pasienten Etlemavn: Fornavn' Fødselsnr." Adresse (vei/gele): Postnummer og -stedz Dersom pasienten er fører av bil, må legen ha vurdert om pasienten fortsatt bør ha førerkort (jf. Helsedirektoratets forskrift av 13. juli 1964). Er dette vurdert: Ja U Nei U Legeerklæringen er ikke eneste grunnlaget for vurdering av om pasienten bør få utstedt paikerlngstlllatelse. Søker ma selv gjøre rede for forhold som medfører særlig behov for parkeringslettelse. Bakgrunn for søknad om forflytnlngshemming Årsak til forflytningshemming (Vi ber deg om å forklare eventuelle fagultrykk på norsk): Bruker pasienten noen av følgende hjelpemidler? Rullestol U Rullator U Krykker U Stokk U Bruker pasienten hjelpemiddelet: Daglig U Ukentlig U Av og til U Pasientens gangdistanse uten hjelpemidde på en vanlig dag; Pasientens gangdistanse med hjelpemiddel pá en vanlig dag; meter meter I hvilken grad vil den generelle tilstand forverres ved stadig á ga denne distansen? Trenger pasientenz- (Må fylles ut dersom pasienten ikke kjører bil selv) Ledsager/ stone? Ja El Nei El Konstantilsyn?.la U Nei U Hvis ja, hvorfor? Hvorfor kan pasienten sies á ha behov for parkeringslettelse som følge av forflytningshemmingen? Prognose mht. pasientens forllytningshemming: Oppgi eventuelle andre forhold som kan ha betydning for søknaden: Legens underskrift PSt-ed. dato: Legens stempel (navn, adresse og telefonnum mer): Legene underskrift. Side 3 av A

13 Forskrift om parkering for forflytningshemmede V) bodø KOMMUNE Fastsatt av Samferdselsdepartementet 15. mars 1994 med hjemmel i lov av 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk 5og 8. Jf. ElZIS avtalen vedlegg XIII nr. 90 lrrek / EFl. Endret ved forskrifter 31 mai 1996 nr. 526, 17 nov 1999 nr. 1177, 7 okt 2005 nr Vilkår for parkering Parkeringstíllatelse for forflytningshemmede gir, i samband med transport av den som har fått tillatelsen, adgang til å parkere kjøretøy i hele landet: al på reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt bl på parkeringsplasser som er avgiftsbelagte etter forskrift av 1. oktober 1993 nr. 921 om parkerings regulering og parkeringsgebyr. uten at avgift betales og utover fastsatt lengste parkeringstid cl utover lengste tillatte parkeringstid hvor slik tid er fastsatt ved offentlig trafikkskilt. Dette gjelder likevel ikke dersom det også for forflytningshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid dl på steder der det er innført boligsoneparkering 2. Vilkår for parkeringstillatelse Bostedskommunen gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmet til; al fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde bl passasjer som har særlig behov for parkeringslettelseri samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker Søknader skal vedlegges legeattest. med å bevege seg over noen lengde. Avslag på søknad om parkeringstillatelse kan påklages til kommunestyret eller særskilt klagenemnd oppnevnt av dette. Vegdirektoratet er likevel klageinstans når vedtak om avslag er truffet i kommunestyret. Endret ved forskrift 31. mai 1996 nr. 526 li kraft 1 juli 1996l,17 nov 1999 nr li kraft 1 jan Parkeringsbevis Bevis for parkeringstillatelse skal med følgende tilpasninger etter 1.januar 2000 tilfredsstille kravene som er fastsatt i bilaget til Rrek. 1998/376/EF: - Kortets serienummer skal inneholde 11 sifre og en bokstav. Serienummerets første fire sifre skal iden tifisere kommunen som har utstedt kortet. de fem neste sifre er kortets nummer og de to siste sifre skal angi fødselsåret til innehaveren av kortet. Bokstaven skal angi innehaverens eller F for kvinne kjønn ved hjelp av M for mann - Hvit N som bakgrunn skal omgis av hvit ellipse og kortet skal betegnes som EØS-modell Tillatelsen skal gis av kommunen for begrenset tid, maksimalt S år, men ikke for mindre enn 2 år. Ved periodiske behov kan det likevel gis tillatelse for kortere tid. Navn og bilde av den forflytningshemmede er plassert på bevisets bakside. Parkeringsbeviset skal ved parkering plasseres med forsiden godt synlig bak frontruten. Beviset skal forevises ved kontroll. l.. Utlending i Norge/kjøring i utlandet Utlending som i hjemlandet er gitt parkeringstillatelse for forflytningshemmede. kan parkere som nevnt i 1. Som bevis for slike parkeringslettelser skal godtas tillatelse som inneholder det internasjonale symbolet for funksjonshemmede og som inneholder navn på den berettigede eller kjennemerket for kjøretøyet. Bevis utstedt etter 3 har gyldighet i utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter. Endret ved forskrift 17 nov 1999 nr li kraft 1 jan 2000] 5. Tilbakekalling Kommunen kan trekke tilbake gitt parkeringstillatelse ved misbruk eller ved endrede forhold som gjør at kravene i 2 ikke lenger er tilfredsstilt. Den som har fått parkeringstillatelse etter denne forskrift, har plikt til å underrette kommunen om endrede forhold som kan ha betydning for tillatelsen. Vedtak om tilbakekalling kan påklages etter reglene om klage i Ovargangsbestemmelser Tillatelser gitt i medhold av tidligere forskrift av 21. oktober 1983 om parkering for bevegelseshemmede er gyldige etter sitt innhold, denne forskrifts ikrafttredelse. men ikke utover 2 år etter Parkeringsbevis som er utformet etter kravene i tidligere ordlyd i 3 i denne forskrift, er etter1.januar 2000 gyldig til bruk i Norge inntil utløpet av bevisets gyldighetstid. Endret ved forskrift 17 nov 1999 nr li kraft 1 jan Dispensasjoner fra parkeringsforbud Disse forskrifter berører ikke skiltmyndighetens adgang til â gi dispensasjon fra skiltede parkeringsforbud innenfor sitt myndighetsområde etter forskrift om offentlig trafíkkskilt. 8. ikrafttredelse Forskriften treri kraft I. mai Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 21. oktober 1983 nr om parkering for bevegelseshemmede. Side 4 av 4

14 . r ex: i ; ^:1; W933 (29 Bvleknikk P3Ik8 in9senhe*en Unntatt off. etter offl 13, jfr. fvl 13 Dato: Saksbehandler......Jøran Bakkemoen Telefon direkte: Deres ref.:..... Løpenr.: I2014 Saksnnlvér ref.: i8811 Arkivkode:..... Q50 Avslag - Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Viser til din søknad om parkeringstillatelse for forflytníngshemmede datert og legeerklæring datert Søknaden er behandlet etter Forskrift om parkering for forflymingshemmede 2 a) Fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde. " Ut fra de opplysninger som foreligger vedtar Bodø Kommune at søknaden avslås. Begrulelse for vedtak: Forskrifiens 2 a) stiller to likeverdige vilkår, hvor begge vilkårene må være oppfylt for tildeling av parkeringstillatelse for forflytningshemmede. l. Søker kan ikke gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde. 2. Søker har et særlig behov for parkeringslettelse i samband med bolig, arbeid og/eller annen aktivitet. Legeerklæringen oppgir at du har slitasjegikt i hotte/rygg. Fibromyalgi og artrose i håndledd. Den oppgir at du bruker krykker ukentlig. Den oppgir at du har en gangdistartse på 100 meter på ' sommerføre og 10 meter på vinterfme. Vilkâret om nedsatt forfly_tx_1ingscvne anses derfor som oppfilt. For å oppfylle det andre vilkåret må søker ha et særlig behov for parkeringslettelser". Ved vurderingen av særlig behov for parkeringslettelse har vegdirektorateti retningslinjene uttalt at det skal sees på de konkrete steder søker må oppsøke, om parkeringssituasjonen er slik at søker er avhengig avlen parkeringstillatelse for å komme seg til bestemmelsesstedet, samt hvor hyppig søker har dette behovet. Det skal spesielt vektlegges dersom søker har parkeringsproblemer ved bosted, arbeid/skole og nødvendig aktivitet, herunder medisinsk behandling og oppfølging. " Vegdirektoratet har også uttalt at sporadiske behov som frisør, bank, kafébesøk og generelle innkjøp ikke gir grunnlag for tildeling av parkeiingstillatelse, da utvalg av forretninger er stort og at man har anledning til å velge forretninger med parkeringstilbud som passer best ens eget behov. Nevnte vurdering kan bli oppfattet som lcrav om atferdsendringer. Bodø Kommune ønsker å Byteknlkk, Parkerlngsenheten Postadraas. Telefoner: Elektroniske adresser. Orgnr.: Postboks 319, 8001 BODØ entralb Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto:

15 Q) informere om at dette er en naturlig del av totalvurderingen. Et særlig behov er både omfattende og av hyppig karakter, og det må forstås slik at hyppigheten antas til å måtte være flere ganger i uken. Det er altså ikke nok at det enkelte ganger er behov for parkeringslette. Ved vurderingen skal det også sees om parkeringsproblemene kan løses på annen måte en ved tildeling av parkeringstillatelse. Sivilombudsmannen har uttalt at For at parkeringstillatelse skal gis, er det ikke tilstrekkelig å påvise en sykdomstilstand som begrenser forjlytníngsevnen. Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov. Du har oppgitt at du har behov for parkering ved Fredensborgklinikken 1 gang pr. måned. Fysio i Rønvikleira 3 ganger pr. uke og annen aktivitet i Rønvikleira 2 ganger pr. uke. Parkerinassituasignen ved stedene du har oppgitt vurderes til å være tilstrekkelig nok til at ditt behov for parkering kan dekkes av det ordinære parkeringstilbudet. Det vurderes at ditt behov for parkeringslette ikke er omfattende og hyppig nok til å være av særskilt karakter. På gnmnlag av dette er vi av den oppfatningen av at du, til tross for svært nedsatt gangevne, likevel ikke fyller vilkåret om særlig behov. Det vises igjen til retningslinjene samt uttalelsen fra Sivilombudsmannen om at det ikke er tilstrekkelig for å få tildelt parkeringstíllatelse â påvise en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen, men at søkeri tillegg må ha særlig behov for parkeringslette og ikke kan benytte seg av det ordinære parkeringstilbudet på stedene som oppsøkes hyppig. Klgge: Dette vedtak kan påklages. Dersom du ønsker saken behandlet i kommunens klagenemnd, må du gi skriftlig melding om dette til Bodø Kommune innen tre uker fia du mottok dette brev. Klagen skal inneholde informasjon om hva det klages over og hvilken endring som ønskes. Det bør også oppgis en begrunnelse og annen informasjon som kan ha betydning for saken. Med hilsen [ erje Strand Enhetsleder...M/ Bakkemoen Saksbehandler Avslag - Parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2 av 3

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars 1994 nr

Detaljer

SØKNAD 0M PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

SØKNAD 0M PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SØKNAD 0M PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Jfr. Samferdselsdepartementets forskrift 15. mars 1994 om parkering for forflytningshemmede, endret 31. mai 1996 og 17. Nov. 1999.(Gjengitt på baksiden)

Detaljer

PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Forebyggende enhet PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser

Detaljer

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknadspapirer

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknadspapirer ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se vedlagte kopi

Detaljer

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Selbu kommune 7580 Selbu Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Selbu kommune Sektor helse og sosial 7580 Selbu Besøksadresse: Nestansringen 18, 7580 Selbu Tlf: 73 81 67 00 Søknad om parkeringstillatelse

Detaljer

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE Fastsatt av Samferdselsdepartementet 18. mars 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 8 første ledd

Detaljer

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE Sandefjord kommune ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE Legeerklæring: eller rullestol. Erklæringen danner det medisinske grunnlaget for vurderingen. Din søknad: Tenk godt

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDNING TIL SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

KRITERIER OG VEILEDNING TIL SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE KRITERIER OG VEILEDNING TIL SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede. Vi vil spesielt påpeke

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Stavanger Parkeringsselskap KF St. Olavsgate 6, 4005 Stavanger telefon 51 50 76 72 Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte

Detaljer

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Jmf. Samferdselsdepartementets forskrift 15. mars 1994 med hjemmel i lov av 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk 5 og 8. Jf. EØS-avtalen vedlegg XIII

Detaljer

Orientering til deg som søkjer om parkeringsløyve for forflytningshemma

Orientering til deg som søkjer om parkeringsløyve for forflytningshemma Orientering til deg som søkjer om parkeringsløyve for forflytningshemma Sveio kommune Sveiogata 70, 5550 Sveio Sentralbordet telefon 53 74 80 00 Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte reglar for

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for fort lytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for fort lytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for fort lytningshemmede Stavanger Parkeringsselskap KF St. Olavsgate 6, 4005 Stavanger telefon 51 50 76 72 STAVANGER PARKERING Samferdselsdepartementet

Detaljer

Endringer i forskriften vedtatt 17. november 1999. Endringer i forskriften vedtatt 31. mai 1996

Endringer i forskriften vedtatt 17. november 1999. Endringer i forskriften vedtatt 31. mai 1996 Revidert kommentarutgave November 1999 side 1 Retningslinjer til forskrift om parkering for forflytningshemmede MÅ LESES AV ALLE SAKSBEHANDLERE I FØRSTEINSTANS OG AV ALLE I KLAGEINSTANSEN Dette er en revidert

Detaljer

Revidert kommentarutgave November 1999. Retningslinjer til forskrift om parkering for forflytningshemmede

Revidert kommentarutgave November 1999. Retningslinjer til forskrift om parkering for forflytningshemmede Retningslinjer til forskrift om parkering for forflytningshemmede 1 Innholdsfortegnelse Retningslinjer til forskrift om parkering for forflytningshemmede... 3 Forskriften slik den ble vedtatt 15. mars

Detaljer

PARKERING FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

PARKERING FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE STOKKE KOMMUNE Kommunalteknikk PARKERING FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Hvordan fungerer ordningen med parkeringskort for forflytningshemmede? Hvordan søker jeg om parkeringskort for forflytningshemmede? Hvordan

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE Vedtatt av Drammen bystyre dato med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 8 jf forskrift 1. oktober 1993 nr 921 om offentlig parkeringsregulering og

Detaljer

Avvisning av klage på tillatelse - bruksendring - Sjøgata 19

Avvisning av klage på tillatelse - bruksendring - Sjøgata 19 Byggesak ADVOKAT KJELL-ARNE MATHISEN AS Postboks 420 8001 BODØ Dato:...05.05.2017 Saksbehandler:...Anita R. Berntsen Telefon direkte:...75 55 53 43 Deres ref.:... Løpenr.:...16377/2017 Saksnr./vår ref.:...2017/3694

Detaljer

Oslo kommune Bystyret

Oslo kommune Bystyret Oslo kommune Bystyret [12/00826-2] Sak 191 Forskrift om beboerparkering i Oslo - Byrådssak 57 av 26.04.2012 Sendt til byrådet. Bystyret har behandlet saken i møtet 13.06.2012 sak 191 FORSLAG: Forslag fremsatt

Detaljer

Forskrifter Boligsoneparkering Stavern og Helgeroa

Forskrifter Boligsoneparkering Stavern og Helgeroa Forskrifter Boligsoneparkering Stavern og Helgeroa Lokal forskrift om boligsoneparkering i Stavern og Helgeroa gitt med hjemmel i forskrift av 1 oktober 1993 nr 921- Forskrift om offentlig parkeringsregulering

Detaljer

MATTILSYNET AVSLÅR SØKNAD - UTEDRIFT SMÅFE

MATTILSYNET AVSLÅR SØKNAD - UTEDRIFT SMÅFE INGEBORG REFSNES Refsnes 7110 FEVÅG Deres ref: Vår ref: 2016/256502 Dato: 20.12.2016 Org.nr: 985399077 MATTILSYNET AVSLÅR SØKNAD - UTEDRIFT SMÅFE Saken gjelder Sauehold, Produsentnummer 1624625339 Søknad

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/12270-2 Dato: 21.09.12 KLAGENEMNDSORDNINGEN - KONSEKVENSER AV LOVENDRINGER FOR KLAGESAKSBEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSSAKER

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat

Vedlegg 1 Høringsnotat Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til overgangsbestemmelse for helseattester til tidligere hørt endring i vedlegg 1 til forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Vegdirektoratet

Detaljer

FORSKRIFT OM BOLIGSONEPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM BOLIGSONEPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE FORSKRIFT OM BOLIGSONEPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE Vedtatt av Drammen bystyre xx.xx.xxxx med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 8 jfr forskrift 1. oktober 1993 nr 921 om offentlig parkeringsregulering

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1.1 FORMÅL: Retningslinjen skal bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunale boliger i Tromsø

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Råd for funksjonshemmede Innkalles til møte mandag 02.09.2013, kl. 12:00 i Kommunehuset, møterom Lille Heimdal Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 005/13 Godkjenning av møteprotokoll 006/13 Delegasjonssak

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A NB! Les vedlagt veiledning for utfylling av skjemaet. Skjemaet

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A)

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1.ledd nr. 1 Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614 CERMAQ NORWAY AS AVD MATFISK FINNMARK 8286 Nordfold Deres ref: Vår ref: 2016/180603 Dato: 03.03.2017 Org.nr: 985399077 CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

Detaljer

Ny forskrift God, gammel forvaltningslov

Ny forskrift God, gammel forvaltningslov Ny forskrift God, gammel forvaltningslov Tema 1 Vedtak om kommunalt tilskudd 2 Kommunens utrednings- og informasjonsplikt 9 Vedtak om sats Forvaltningslovens regler om vedtak Forvaltningslovens regler

Detaljer

Nes kommune - gnr 56/301 - Buvasslie 12 - tillatelse til oppføring av tilbygg på hytte - oppheving av vedtak av i sak 44/16

Nes kommune - gnr 56/301 - Buvasslie 12 - tillatelse til oppføring av tilbygg på hytte - oppheving av vedtak av i sak 44/16 Vår dato: 08.08.2016 Vår referanse: 2016/4714 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Nes kommune Innvalgstelefon: 32266670 3540 Nesbyen Nes kommune - gnr 56/301 - Buvasslie 12

Detaljer

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Sigdal kommune. Vedtatt: * Sigdal kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe seg egen egnet bolig, men kommunen kan i noen

Detaljer

Salten Kontrollutvalgservice

Salten Kontrollutvalgservice B Salten Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8138 Inndyr Vflr dato: t7.03.2015 Jnr 151't45 ark 412-5.4 Bods kommune v/ ridmannen Postboks 319 8001 BoDo Oversendelse av protokoller fra kontrollutvalgets

Detaljer

Enkeltvedtak et enkelt vedtak?

Enkeltvedtak et enkelt vedtak? Enkeltvedtak et enkelt vedtak? IKT Kurs i saksbehandling 10. juni 2015 1 Vedtaksfasen Når det skrives vedtak er de mest sentrale elementene: Vurderingene Begrunnelsen Språk Viktig å huske at mottaker ofte

Detaljer

Plan, byggesak, utvikling og landbruk

Plan, byggesak, utvikling og landbruk ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Arkitekt - Service AS Postboks 424 4804 Arendal Dato: 29.05.2013 Vår ref: 2011/5847-34 Deres ref: Arkivkode: 206/647 Saksbeh.: Tlf.: 37013970 Liv Cathrine

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Virksomhetens adresse: Agdenes kommune 7316 LENSVIK Tidsrom for tilsynet: 05.07.2016 31.01.2017 06.02.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE BJUGN KOMMUNE LYNGRABBEN BARNEHAGE Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN Deres ref: Vår ref: 2016/138707 Dato: 08.07.2016 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRANSPORT FOR 2012

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRANSPORT FOR 2012 SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRANSPORT FOR 2012 Vi ber deg lese nøye gjennom orienteringen på de to første sidene og svare nøyaktig på de spørsmålene som stilles i søknadsskjemaet (side 3 og 4). Søknadsskjemaet

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/146 Arkivsaksnr: 2016/7998-23 Saksbehandler: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/290, 99/302, 99/304 og 99/349 - Stokkanv 5, 7, 9 og Sandg 10 - Søknad om midlertidig

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2011. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold og seniorrådgiver Tor-Erik Fossli, Avdeling for utdanning, 18. august 2011. Kapittel 14 FORVALTNING AV KLAGESAKER

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven v/marianne Hovde, fagansvarlig Statistikk vedr. kommunale bevillinger I 2012 oppga 35 av 428 kommuner i Norge at de hadde gitt

Detaljer

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger HOVEDKONTORET Arild Karlsen arild.karlsen@lawyer.online.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/1683-35 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Paul Gustav Nyland Dato: 13.10.2015 Vedtak - Klage over vedtak om avslag på

Detaljer

Praktisering av regelverk ved søknadsbehandling og tildeling av parkeringskort for forflytningshemmede

Praktisering av regelverk ved søknadsbehandling og tildeling av parkeringskort for forflytningshemmede Undersøkelse November 2016 Praktisering av regelverk ved søknadsbehandling og tildeling av parkeringskort for forflytningshemmede Drammen Parkering KF Postadresse: Postboks 4197, 3005 DRAMMEN Besøksadresse:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Godkjent av Kommunestyret: K-sak 52/13 den 30.05.13 Retningslinjer om tildeling av

Detaljer

Deres ref.: Deres brev av : Vår ref.: (Oppgis ved svar) Dato: 05/ /A10 &

Deres ref.: Deres brev av : Vår ref.: (Oppgis ved svar) Dato: 05/ /A10 & SANDEFJORD KOMMUNE Skole- og barnehageetaten Seksjon: Saksbehandler: Direkte innv.: Barnehage Ulf Pedersen 33416677 lav l Det kongelige barne- og familiedepartement Postboks 8036 Dep BARNE- OG FAMILIEDEP.

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER JURIDISK SEKSJON Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Byggefirma

Detaljer

Klageadgang for fosterforeldre

Klageadgang for fosterforeldre Klageadgang for fosterforeldre Utskriftsdato: 24.12.2017 06:02:18 Status: Gjeldende Dato: 24.11.2016 Nummer: 2016/1353 Utgiver: Sivilombudsmannen Dokumenttype: Fortolkning Innholdsfortegnelse Klageadgang

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV - BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN NR 1 / 2017

INFORMASJONSSKRIV - BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN NR 1 / 2017 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen INFORMASJONSSKRIV - BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN NR 1 / 2017 01.01.17 revidert utgave av informasjonsskriv

Detaljer

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR AVSLAG PÅ SØKNAD OM REDUKSJON AV GEBYR

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR AVSLAG PÅ SØKNAD OM REDUKSJON AV GEBYR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Magne Frøyen Janaveien

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for naturforvaltning Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2002/279 ARE-PI-SG 05.06.2007 Arkivkode: 462.5 Motorferdselloven - Vedrørende funksjonshemmedes

Detaljer

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1465-3 J44 &58 10.02.2017 WES Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

OVERSENDELSESBREV FOR KLAGESAK ETTER LOV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER OG PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN

OVERSENDELSESBREV FOR KLAGESAK ETTER LOV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER OG PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN Fylkesmannen i Oppland Helse- og sosialavdelingen Postboks 987 2626 Lillehammer Unntatt fra offentlighet, pga taushetsplikt jf. off. l 13, jf. fvl. 13 OVERSENDELSESBREV FOR KLAGESAK ETTER LOV HELSE- OG

Detaljer

Tilsyn med Berlevåg kommunes anløpsavgiftsforskrift - vedtak - pålegg om stansing, jf. havne- og farvannsloven 57

Tilsyn med Berlevåg kommunes anløpsavgiftsforskrift - vedtak - pålegg om stansing, jf. havne- og farvannsloven 57 HOVEDKONTORET Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG postmottak@berlevag.kommune.no Deres ref.: --- Vår ref.: 2015/3788-6 Arkiv nr.: 452 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 16.12.2015 Tilsyn med Berlevåg

Detaljer

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-140, FA-K01 14/1038 15/1029 Jan Inge Helmersen 03.02.2015 Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet

Detaljer

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT LOGO RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT Rutineskrivets anvendelsesområde Dette rutineskrivet gjelder kommunens behandling av klager over parkeringsgebyr og tilleggsavgift

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/ GNR 116/ ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/ GNR 116/ ANEL Hurdalgarasjen v. AnitaTenold anita.tenold@hurdalsgarasjeen.no Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/635-10 GNR 116/78 26.03.2015 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk

BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk KONFIDENSIELT Taushetsplikt offl. 13 jf. fvl. 13.1 Org.nr: 964 983 380 E-post: pleie.omsorg@bindal.kommune.no 75032500 www.bindal.kommune.no

Detaljer

Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6

Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6 IM 2010-046V2 Saksnummer: 07/4335-2 Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6 1. Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn, fornavn, mellomnavn Kjønn Fødselsdato

Detaljer

Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte

Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte Høring om forslag til endring i: - forskrift 21. september 1979

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE BALSFJORD KOMMUNE BALSFJORD KOMMUNE HJEMMETJENESTEN NORDKJOSBOTN Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Deres ref: Vår ref: 2016/188627 Dato: 03.10.2016 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.05.2016 35947/2016 2014/6661 404 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/8 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 Bystyret 16.06.2016 Endringer i arbeidsreglementet

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2013/202279 26.11.2013 985399077 r» TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Detaljer

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Delegerte saker i perioden

Delegerte saker i perioden KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 25.09.2012 055/12 HRA Saksansv.: Hilde Margrethe Randen Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/3039 Delegerte saker i perioden

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Barnehageforum mai 2014

Barnehageforum mai 2014 Barnehageforum mai 2014 Forvaltningslovens krav til enkeltvedtak ved rådgiver Remi A. Møller Forvaltningsloven - innledning Om emnet Hvorfor bør/må barnehagemyndigheten kjenne saksbehandlingsreglene? Hensynene

Detaljer

VEDTAK OM GODKJENNING AV FRITTSTÅENDE FRYSELAGER

VEDTAK OM GODKJENNING AV FRITTSTÅENDE FRYSELAGER PELAGIA LIAVÅG Liavaagen 6063 HJØRUNGAVÅG Deres ref: Vår ref: 2017/009932 Dato: 31.05.2017 Org.nr: 985399077 VEDTAK OM GODKJENNING AV FRITTSTÅENDE FRYSELAGER Det vises til søknad om godkjenning mottatt

Detaljer

Vedlegg høringsnotat beboerparkering

Vedlegg høringsnotat beboerparkering Vedlegg høringsnotat beboerparkering Beboerparkering er en løsning hvor beboere kan få tilgang til en fleksibel (ikke fast) parkeringsplass i gata mot betaling. Hensikten med beboerparkering er å sikre

Detaljer

Instruks til Fiskeridirektoratets regionkontor i Nordland, Troms og Finnmark om distriktskvoteordningen i 2007

Instruks til Fiskeridirektoratets regionkontor i Nordland, Troms og Finnmark om distriktskvoteordningen i 2007 Fiskeridirektoratet Region Nordland Fiskeridirektoratet Region Troms Fiskeridirektoratet Region Finnmark Deres ref Vår ref 200600207- /DSO Dato Instruks til Fiskeridirektoratets regionkontor i Nordland,

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Kvinnherad kommune - gnr 64 bnr terrasse og markplatting - krav om dekning av sakskostnader.

Kvinnherad kommune - gnr 64 bnr terrasse og markplatting - krav om dekning av sakskostnader. Saksbehandler, innvalgstelefon Karen Elin Bakke, 55 57 21 26 Vår dato 31.08.2016 Deres dato 26.11.2015 Vår referanse 2013/8426 423.1 Deres referanse Advokat Line Seglem Larsen Kanalsletta 4 4033 STAVANGER

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Tor Henning Rustan

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Melding om vedtak Nr.: «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: «REF» 5578/2016-2016/117 Karina Hillesund

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000785 : E: 033 A10 & 02 : Bjørn Terje Liestøl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 01.03.2010 9/10 Bystyret

Detaljer

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l.

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. IS-9/2006 Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. 7 Attester/helseerklæringer o.l. til bruk i utlendingssaker De generelle reglene og innholdsmessige kravene som er omtalt

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/ GNR 94/ TRMY

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/ GNR 94/ TRMY LUNNER KOMMUNE Siri og Bjørnar Rudsengen Oppenvegen 61 2730 LUNNER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/958-11 GNR 94/87 23.07.2012 TRMY Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2540-8 Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen Sakstittel: PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

Klageinstans visum - omgjøring av utenriksstasjonens vedtak utl 76 første og tredje ledd og fvl 34

Klageinstans visum - omgjøring av utenriksstasjonens vedtak utl 76 første og tredje ledd og fvl 34 IM 2010-046V8 Saksnummer: 07/4335-2 Klageinstans visum - omgjøring av utenriksstasjonens vedtak utl 76 første og tredje og fvl 34 1 Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn,

Detaljer

AVSLAG PÅ RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer