Program for Nordkapp Venstre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for Nordkapp Venstre"

Transkript

1 Program for Nordkapp Venstre for perioden

2 Det er i Nordkapp det skjer. Fiskeri og oppdrett Nordkapp skal fortsatt være en fiskerikommune. Fiskeriene skaper viktig aktivitet i vår kommune. Samtidig gir fiskeriene i kommunen store ringvirkninger på land. Vi har 5 fiskemottak i kommunen, disse gir sårt tiltrengte arbeidsplasser og skaper liv i bygdene. Bunkers og havneforhold er noe av det viktigeste for å ha en stabil fiskeflåte som leverer til våre landanlegg. Det er viktig å ha en plan for hvordan vi kan utnytte fiskeressursene bedre, hvordan vi kan styrke hjemmeflåten og hvordan vi kan gjøre kommunen attraktiv for fremmedflåten. Venstre er opptatt av grønn vekst. Grieg Seafood ønsker å etablere grønne konsesjoner i Nordkapp. Vi ser det som positivt at oppdrett ønsker en grønnere næring og prøver å finne løsninger innen rømming og lakselus. Grønn oppdrett kan også bety lukkede merder som flyter i sjø. Oppdrett i Nordkapp har mindre lus enn i resten av landet og er i god avstand fra store lakseelver. 4 grønne konsesjoner i Nordkapp gir 40 mill til kommunen. Dette er en betydelig sum som Nordkapp Venstre mener bør settes i et næringsfond for å utvikle andre næringer. Turisme I dag er Nordkapp kommune i en særstilling når det gjelder turisme. Som det nordligste fastlandspunktet i Europa, med Nordkapp platået som turistreisemål, er vi en av de mest besøkte kommunene i Norge Kommunen må lage en helhetlig strategi for å kunne utnytte turismen maksimalt. Vi må legge til rette for at bedrifter som tilbyr opplevelser, overnattinger, vinterturisme, mat og suvenirer når frem til turistene. Fisketurisme er viktig og populært, men vi kan ikke fortsette å la det utvikle seg uten kontroll. Fisketurister er her for å ta del i vår fantastiske fiskerike hav. Dette er en flott opplevelse for de fleste av turistene. Det viktig å sørge for sikkerheten til turistene. Olje og beredskap Sarnesfjorden er unik til å drive omlasting av olje, både som landterminal og fra skip til skip. Behovet for oljeomlasting og omlasting av gasskondensat vil sannsynlig tredoble seg i løpet av de første ti årene. Det er da viktig at vi ikke sprer denne aktivitetene i alle fjorden langs kysten i nord. Vi må jobbe for at regjeringen skal

3 Kunnskap og like muligheter satse strategisk på Sarnesfjorden som eneste omlastingsområde i nord. Det er viktig å bygge et beredskaps- og kompetansesenter i Honningsvåg. Dette er også viktig å få til selv om det ikke blir oljeaktivitet i kommunen. Trafikken på kysten og aktiviteten i Barentshavet vil øke kraftig i tiden fremover. Da er det behov for et utbygd beredskap i området. Nordkapp er strategisk godt plassert og det er da naturlig at vi skal være en beredskapskommune. Vi mener oljeomlastingen som foregår i Kirkenes bør flyttes til Nordkapp. I Nordkapp har vi ikke problemer med is, vi er ikke i en nasjonal laksefjord og har ikke truede dyrearter. Nordkapp Venstre vil: Forhindre at kvoter havner ut av kommunen Kvotene må være på fiskernes hender. Egen plan for aktivitet i fiskeriene. Løse problemene med bunkers for fartøyer. Gode havner er avgjørende for at båter utenfra skal levere i kommunen Grønne konsesjoner i Nordkapp Fortgang i arealplanlegging av sjøarealer. Åpne prosesser slik at alle kan komme med innspill.

4 Konsesjonsavgiften fra grønne konsesjoner i et næringsfond. Ny helhetlig turiststrategi og bedre tilrettelegging for lokale bedrifter Turistfisket må under sterkere kontroll, slik at sikkerheten øker. Jobbe for at regjeringen satser på Sarnesfjorden som omlastingsområde i nord. Ha ilandføring av olje på Veidnes. Få aktiviteten til Nordterminal tilbake. Etablere et beredskaps- og kompetansesenter. Plan for kompetanse og næring En helhetlig arealplan må komme på plass så snart som mulig, med sjøsoneplan. Det er nå viktig å legge til rette for økt næringsaktivitet og flere boligtomter. Under arealplanleggingen og sjøsoneplanleggingen er det viktig å få innspill fra befolkningen og næringsaktørene i kommunen. Vi trenger også en plan for sentrum, slik at området blir mer attraktiv for handelsnæring og befolkningen. Vi må forsterke byfølelsen. Kommunen må ha egen næringsavdeling. Vi ønsker å knytte sterkere bånd mellom politikere/ administrasjon og næringsaktører, og være imøtekommende for de som ønsker å være grundere og nyetablerere i kommunen. Vi mener det er viktig ha en kompetanseplan, slik at vi vet hva slags kompetanse som kreves i kommunen og hvilke kompetanse vi må skaffe. Vi må sende nøkkelpersoner på skolebenken. Nordkapp Venstre vil: Arealplan og sjøsoneplan som gir forutsigbarhet for næringsliv og rom for vekst. Ny næringsavdeling for bedre samarbeid mellom næringsliv og kommune. Ha gode ordninger for gründere og nyetableringer. Egen byplan slik at sentrum blir mere kundevennlig. Kompetanseplan for å sikre god utvikling av Nordkapp kommune. Skole/Oppvekst Nordkapp kommune har en enkel skolestruktur i barne- og ungdomstrinnet, med en stor skole i Honningsvåg og en liten skole i Gjesvær. Dette gjør at det bør være relativt enkelt å administrere skolene. Venstre har som mål å satse på etterutdannelse av lærere. Gode lærere gir bedre læremiljø for elever. Vi vil også fjerne en del av skolebyråkratiet slik at lærere har mer tid til undervisning. Vi mener vi bør satse mer på læring i friluft. Forsøk har vist at læring i

5 skolen har forbedret seg mye etter man har innført læring med aktiviteter ute. Gjesvær skole skal bestå som i dag. Det planlegges Folkehøyskole i Nordkapp med 60 elever med linjer innen turisme, sjakk, samisk kultur og miljø med fokus på aktiviteten i nord. Dette blir et viktig bidrag til samfunnet hær og vil gi mange nye arbeidsplasser. Venstre har allerede vært ute å løftet denne skolen opp på stortingsnivå, og vi vil støtte saken når den skal behandles. Venstre vil ha fortløpende barnehageopptak i løpet av året. Det bør være ledige plasser til alle barn som flytter til kommunen. Venstre vil jobbe for å etablere et maritimt kompetansesenter i forbindelse med fagskolen, simulatoren, det offentlige og næringsaktører. Et kompetanse- og beredskapssenter i lag vil være det beste alternativet. Da får vi samlet all fagkompetanse på en plass og dette vil gjøre Nordkapp til en mer attraktiv plass for oljevirksomhet. Det må det jobbes for bedre dekning for lærlinger. Skolebåten til Nordkapp maritime fagskole bør få større kvote. Dette er noe vi i Venstre jobber for lokalt og på fylket. Restaurant- og matfag sliter med å få søkere. Dette må snus. I Nordkapp og omheng har vi tilgang på noe av de beste råstoffene som finnes. I tillegg ligger den videregående skolen sammen med fagskolen. Vi har mulighet til å tilby elevene på skolen spesiell opplæring på lokalmat og kursing til offshore. Det må jobbes for at skolen skal bli mer attraktiv gjennom å tilby elevene noe spesielt i Nordkapp. Nordkapp Venstre vil: Etterutdanning for ansatte i skole/barnehage og barn- og ungetjenesten Ha en kompetanseplan i skolen Gi ufaglærte økt kompetanse Styrke helsesøster- og PP-tjenesten Egen psykolog i barn- og ungetjenesten Økt fokus på behovet til hver enkel elev i skolen Redusere skolebyråkrati, med bla. bedre IKT løsninger Beholde dagens skolestruktur Fortløpende barnehageopptak og flere barnehageplasser Ha folkehøyskole i Nordkapp Jobbe for å etablere et maritimt kompetansesenter Ha flere lærlingeplasser Større kvote til skolebåten Styrke linjene som sliter med søkere i videregående skole. Bygging av elevhybler må få samme støtte som studenthybler, fylket må ta ansvar for nytt elevbygg i Nordkapp.

6 Venstre. Folk Først. Bolyst og kulturliv Vi i Nordkapp venstre ønsker å sette fokus på folket. Det vil si at vi mener at folks følelse av å være en del av fellesskapet er viktig, og at vi legger til rette for at folk skal føle seg hjemme i kommunen vår. Bolyst handler om jobb, sikker hverdag for voksne og barn, identitet og kultur, engasjement, god fysisk og psykisk helse og gode sosiale møteplasser. Det er viktig at mennesker har møteplasser. Grendehusene har en viktig rolle i våre bygder. Det er en plass hvor befolkningen kan arrangere tilstelninger, lage møteplasser for unge og utføre foreningsarbeid. Grendehus skaper samhold, og det er viktig for å ha levende bygder. Kultur er viktig for å skape trivsel og tilhørighet. Vi har kulturtilbud som fungerer bra i kommunen, men det bør satses mere på kulturarbeidsplasser. Vi må legge til rette for kunst, vi må sette mer fokus på musikk og vi må skape en bedre arene for kulturskolen. Mange unge ønsker ikke å drive med idrett og havner derfor fort utenfor et sosialt miljø. Venstre ønsker derfor at kommunen skal bidra med mer penger til aktiviteter for unge. Ungdomsklubber, natur- skole, musikkverksted, foto/film og kunst er noen av tilbudene som kan være aktuelle. Vi må også sørge for at disse aktivitetene blir på attraktive arenaer, slik at det blir fristende for ungdom. Slike aktiviteter bør ikke alltid være basert på at de frivillige driver de. Det bør derfor ansettes en person for å skape aktivitet blant de unge. Vi må ta godt vare på våre unge i kommunen. Det er viktig å "gjøre ferdig" flerbrukshallen. Det er mange som bruker idrettshallen, og det er kø om aktivitetene. Vi har en flott hall stående, men den brukes ikke i deler på grunn av at det er for kaldt. Vi må få isolert hallen slik at det er mulig å bruke den i vinterhalvåret. Nordkapp Venstre vil: Grendehusene skal være tilgjengelig i våre bygder. Satse mer på kunst og kultur i kommunen. Styrke tilbudene til unge Styrke midler til frivillige lag og forening Gjøre ferdig flerbrukshallen Ansette en ungdomsaktivitør Omsorg og fellesskap Trygghet for at du får hjelp når du trenger det.

7 Miljø og natur i fokus. Nordkapp har et godt tilbud innen omsorg og pleie, det vil vi fortsette med. Vi føler vi også har et godt helsetilbud i kommunen. Vi har tilfredsstillende akuttberedskap og har et godt legesenter. Vi i venstre ønsker å opprette aktiviteter for barn og barnefamilier som er gratis. Vi ønsker å ha aktiviteter som legges til ferier og helger, slik at familier med barn kan komme seg ut blant andre. Naturskole, påskeaktiviteter, sommerfri, høst- og vinterfri. Dette kan være aktiviteter med hytteovernatting, skiturer, fiske- turer, bussturer ol. Nordkapp Venstre vil Sørge for gratis aktiviteter for barn og unge. Øke sosialhjelpssatsene for barnefamilier Ingen barn skal stenges ute fra SFO og barnehage fordi foreldre har dårlig råd Flere barn må inkluderes i fritidsaktiviteter gjennom ubyråkratiske tilskuddsordninger. Bedre samhandling mellom forebygging, behandling og ettervern i rusomsorgen.

8 Venstres kandidater i Nordkapp 1. Tor Harald Mikkola, (f. 1972) Nordkapp venstre ønsker å sette fokus på folk. Å skape bolyst handler om jobb, skole, barnehage, omsorg, identitet, kultur, god helse og gode møteplasser. 6. Rolf Simon Hansen, (f. 1945) 7. Trond Ingemann, (f. 1969) 2. Kim Olav Sandberg, (f. 1976) Turisme er en næring med stort potensiale i Nordkapp. Vi har store muligheter innen vinterturisme. Vi må lage en helhetlig plan for å styrke turistnæringen. 3. Veronika Jensen, (f. 1981) Nordkapp skal være en god kommune å bo i. Det er viktig med et godt helse- og omsorgstilbud til alle. 4. Hugo Salamonsen, (f. 1971) Vi er, og skal fortsatt være en fiskerikommune, derfor er det viktig å legge til rette for at vi i fremtiden fortsatt skal kunne ha levende fiskevær i kommunen 5. Bjørg Sølvi Pettersen, (f. 1981), Vi må ta vare på våre unge. Nordkapp kommune må øke bevilgningen til aktiviteter for barn og unge Foto: Tor MIkkola Les mer om vår politikk, våre kandidater på våre nettsider. venstre.no/nordkapp

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE 2011 2015 1 MED NANNESTAD FRP I POSISJON SKAL FØLGENDE PROSJEKTER FOR BARN OG UNGE STARTES OPP, UMIDDELBART ETTER VALGET Prosjekt

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti Kommunevalgprogram Tromsø Arbeiderparti 2015-2019 Et verdivalg for fremtidens Tromsø... 3 Oppvekst... 4 Skole og læring... 4 Grunnskole... 4 Nærskole og et trygt lokalsamfunn... 4 Skolefritidsordningen

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM Arbeiderpartiet.no foto: Khal Morganlowe Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM 2015-2019 Innhold: Barnehage Skole Idrett, Kultur og Frivillighet Helse og Livskvalitet Næring og verdiskaping Kommunen som arbeidsgiver

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

PLANSTRATEGI 2013-2015 FOR VARDØ KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013-2015 FOR VARDØ KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013-2015 FOR VARDØ KOMMUNE Oppsummering: Bystyret vedtok i sak 13/291 den 07.11.13: Vårt mål er å gjøre Vardø kommune til et enda bedre sted å bo. Vårt mål er å legge til rette for at Vardø

Detaljer

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 1 Kjære velger! Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter

Detaljer

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre.

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Innholdsfortegnelse GRØNN HELSE... Helse der du bor... Helse når du trenger det... Barn

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

Referat fra kick-off i Hasvik kommune, 21-4-2008

Referat fra kick-off i Hasvik kommune, 21-4-2008 Referat fra kick-off i Hasvik kommune, 21-4-2008 Ordfører Eva D. Husby- Velkommen Eva orienterte om at dette er oppstarten på en prosess som skal resultere i en helhetlig kommuneplanlegging. Hasvik kommune

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

FYLKESVALGPROGRAM FOR TROMS SV 2015-2019. Innledning. Utdanning for fremtiden

FYLKESVALGPROGRAM FOR TROMS SV 2015-2019. Innledning. Utdanning for fremtiden FYLKESVALGPROGRAM FOR TROMS SV 2015-2019 Innledning Sosialistisk Venstreparti (SV) kjemper for et grønnere og mer rettferdig samfunn. SV aksepterer like lite urettferdighet og miljøødeleggelser i Troms

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Fylkestingsprogram for Nordland Sp 2015-2019

Fylkestingsprogram for Nordland Sp 2015-2019 Fylkestingsprogram for Nordland Sp 2015-2019 Nettversjon 1 Innholdsfortegnelse Utviklingstrekk - Nye utfordringer i nord 3 By og bygd samhold i nord 4 Sjølråderett og folkestyre 5 Fylkeskommunen som regional

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

prog o ram 2011-2015

prog o ram 2011-2015 program 2011-2015 Venstre gjør en forskjell i Oppegård! På disse områdene vil du merke at valg av Venstre gjør en forskjell: Naturen Tettsteder Skole Folk Frivilligheten Næringsliv Kultur Idrett Kommunen

Detaljer

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk 1 Dette er Venstres tiltak for å forbedre barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Her foreslår vi tiltak for hver enkelt del av utdanningsløpet,

Detaljer

Program for Harstad KrF perioden 2016-2019.

Program for Harstad KrF perioden 2016-2019. Program for Harstad KrF perioden 2016-2019. VERDISYN Harstad KrF vil bygge sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er fra bibelen, den kristne kulturarven, grunnleggende menneskerettigheter

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no Helse og omsorg Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Vårt hovedbudskap... 2 Del 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Hva har vi oppnådd... 6 Del 4: Høyresidas

Detaljer

Kommunevalget. Frøya Venstre. Program 2011 2015. Arvid Hammernes. satsingsområder. 2. Vibeke Franck Sehm 3. Edvin Paulsen

Kommunevalget. Frøya Venstre. Program 2011 2015. Arvid Hammernes. satsingsområder. 2. Vibeke Franck Sehm 3. Edvin Paulsen Program 2011 2015 Frøya Venstre Skole og oppvekstmiljø Omsorgstjenestene Kultur Natur og miljø Interkommunalt samarbeid Samferdsel og infrastruktur Næringsutvikling Integrering Boligpolitikk Ansvarlig

Detaljer

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for :

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Tromsø - Byen med plass til alle

Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø Kristelig Folkepartis program 2015-2019 Kjære Tromsøværing! Tromsø skal være en by å leve, jobbe og studere i. Ingen skal se seg nødt til å flytte som følge av høye

Detaljer