Avgjørelse av klage på Fylkesmannensvedtak om tillatelse til videre driftpå Tonsbergfyllplass, Tønsbergkommune, Vestfold fylke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avgjørelse av klage på Fylkesmannensvedtak om tillatelse til videre driftpå Tonsbergfyllplass, Tønsbergkommune, Vestfold fylke"

Transkript

1 (,(393\1 N` Likelydende brev Oslo; Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes o itted svar): LYL aksbehandler: 2013/3377 Hannah Hildonen Avgjørelse av klage på Fylkesmannensvedtak om tillatelse til videre driftpå Tonsbergfyllplass, Tønsbergkommune, Vestfold fylke Fylkesmannen i Vestfold ga i 2009 Tønsberg kommune en fornyet tillatelse til drift av Tønsberg fyllplass etter forurensningsloven. Psykiatrien i Vestfold HF og naboer til deponiet, representert av advokaffirmaet Vinghøg eisco, har klaget på vedtaket. Miljødirektoratet tar klagene delvis til følge. Miljødirektoratet har kommet til at driften av den eksisterende deponietappen, etappe 1, som mangler dobbel bunn- og sidetetting, må avvikles for å beskytte grunnvann og overflatevann nedstrøms deponiet mot forurensning. Miljødirektoratet pålegger Tønsberg fyllplass å avslutte deponering av avfall på etappe 1 senest innen 1. april 2014, samt sende Fylkesmannen en plan for avslutning og etterdrift av denne etappen innen 1. april Fylkesmannen skal på bakgrunn av planen fastsette nærmere krav til avslutningen og etterdriften. Videre pålegger Miljødirektoratet den driftsansvarlige å sørge for en helhetlig vurdering av eksisterende og mulige nye tiltak for å begrense tilførsel av fremmedvann og sikre oppsamling av sigevann og av det etterfølgende sigevannshåndteringssystemet. Miljødirektoratet endrer flere vilkår i eksisterende tillatelse, herunder vilkår som gjelder lukt og oppsamling og håndtering av sigevann. Miljødirektoratet ber også Fylkesmannen om å sørge for at det foretas en helhetlig kartlegging av sumstøyproblematikken på Rygg næringsområde og vurdere tiltak på bakgrunn av denne. Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim I Telefon: 03400/ I Faks: E-post: I Internett: I Organisasjonsnummer: Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim I Strømsveien 96,

2 E2 MILJØ- D1RE KTORATET Miljødirektoratet viser tit klage av 14. aprit 2009 fra Psykiatrien i Vestfold HF og til klage av 11. mai 2009 fra advokatfirmaet Vinghøg Et Co over Fylkesmannen i Vestfold sitt vedtak av 25. mars 2009 om fornyet utstippstillatelse for Tønsberg fyllplass. Saken ble oversendt det tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ved Fylkesmannens brev av 8. aprit Vi viser også til titsvar av 7. oktober 2009 fra Tønsberg kommune, oversendt ved Fylkesmannens brev av 20. aprit 2010 og de øvrige dokumentene i saken. Vi beklager at vi har brukt lang tid på klagesaksbehandlingen. Dette skyldes blant annet sakens kompleksitet og at vi har måtte vente på yttertigere dokumentasjon og resultater av flere undersøkelser for å få et godt grunntag til å avgjøre klagen. Fylkesmannensvedtak Fylkesmannen i Vestfold ga 25. mars 2009 Tønsberg fyltplass en revidert tillatelse som åpnet for fortsatt drift av deponiet på Rygg industriområde, jf. avfaltsforskriften 9-16 annet ledd. Fylkesmannen utvidet samtidig deponiets mottaksramme fra tit tonn avfall. Utvidelsen i deponiets mottaksramme omfattet også nye avfaltsfraksjoner som forurenset sediment fra mudring og brukt blåsesand. Det er et krav i tillatelsen at lukt fra antegget ikke skal være til nevneverdig sjenanse i eksisterende botigområder, institusjoner og offentlige områder og at tukt fra antegget ikke skal overstige 5 tuktenheter per kubikk ved mest utsatte bolig. Det er satt støykrav i tillatetsen, som svarer tit anbetalte støygrenser ved planlegging av ny industrivirksomhet eller bebyggelse i "Retningslinje for behandling av støy i areatplantegging" T-1442/2012. Tillatelsen ble endret 30. september 2011 til også å gjelde omlastingsstasjonen for husholdningsavfall på Rygg industriområde. Omlastingsstasjonen har særskitte krav i tillatelsen. Klagernes anfør%ipr Naboer til fyttplassen representert ved advokatfirmaet Vinghøg Et Co, og Psykiatrien i Vestfold, har klaget på at Fylkesmannen har gitt Tønsberg fyltplass fornyet og utvidet utstippstillatelse. Miljødirektoratet oppfatter ktagene dithen at deres prinsipate krav er at tillatelsen kalles tilbake. Sekundært krever de at mottaksrammene og andre vilkår i tillatelsen skjerpes. Begge klagerne anførte at virksomheten ved Rygg næringsområde påfører nærmiljøet betydelige utemper i form av støy og sjenerende lukt. Psykiatrien i Vestfold anførte videre at trafikken til og fra næringsområdet i tillegg utgjør et sikkerhetsmessig problem. Vinghøg a Co uttrykte også bekymring for at sigevann fra deponiet vil forurense grunnvann og overflatevann. Klagerne frykter at utvidelsen vit føre til en betydelig økning av disse problemene. Psykiatrien i Vestfold påpekte at det er stitt spørsmål ved om nærmiljøutempene fører til at forsvartighetsnormen som gjelder spesiathelsetjenesten (jf. spesialisthelsetjenesteloven 2-2) blir overskredet. Når det gjelder sigevannet fra deponiet, anførte Vinghøg Et Co at det reelle omfanget av forurensningen ikke er adekvat kartlagt. Klager mener at det er ikke gjort tilstrekketige utredninger av de geologiske og miljømessige forholdene i og rundt fyllplassen. Dette inktuderer hvor mye av fyttplassen som ligger mot fjell og hva bunnen av fyltplassen inneholder. Klager påpekte videre at det beregnes at 10 prosent av sigevannet tekker tit grunnvannet via sprekker i fjellet, og at dette er rinhht2,11- så mr, cnm ric,n vp.ilech:mri& gnc,nc c n på 5 prosent sorn SFT (det rlåvrenclæ 2

3 MILJØ- DIREKTORATET Miljødirektoratet) ga anvisning på i "Veiteder om miljørisikovurdering av bunntetting og oppsamting av sigevann ved deponier" (TA-1995/2003). Naboene frykter at en økning av deponiet vil føre til økt mengde og forurensningsgrad av sigevannet. Vinghøg Et Co anførte endelig at tittakene som ble anbefalt i miljørisikovurderingen av 2. aprit 2004 ikke har vært tilstrekkelig gjennomført etter fulgt opp. Hva angår lukt, hevdet Vinghøg Et Co at tillatetsens punkt atterede ble brutt før mottaksrammen ble utvidet. Klager mener at tittatelsen skulle ha inneholdt krav om strakstiltak i forhold tit tukt før en utvidelse av utstippstillatelsen kunne innvitges. Hva angår den samtede støybelastningen fra Tønsberg fyltplass og de øvrige virksomhetene ved Rygg næringsområde, viste begge klagerne til at Fylkesmannen har erkjent at støyen utgjør et problem og varstet en hethettig vurdering. Psykiatrien i Vestfold ga uttrykk for at Fylkesmannen ikke burde utvidet mottaksrammene for deponiet før denne hethettige vurderingen var gjennomført. Vinghøg Et Co anførte at Fylkesmannen brøt forvaltningsloven 17, som påtegger forvaltningsorganer en plikt til å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, når Fylkesmannen valgte å fatte vedtak i saken før det bte foretatt en samlet vurdering av støyproblemene. Vinghøg Et Co ga uttrykk for at denne angivelige feiten har virket bestemmende på vedtakets innhold og at vedtaket derfor er ugyldig, jf. forvattningsloven 41. Tønsberg kommunestilsvar til klagen fra VinghøgEtCo Tønsberg kommune hevdet at spredningen av forurensning til grunn ble godt nok vurdert i miljørisikovurderingen fra De viste til at bekketukkingen er utbedret og at deponiet har iverksatt ytterligere tiltak. Tønsberg kommune har også tatt initiativ til en hethettig vurdering av vannsituasjonen i industriområdet på Rygg. Angående tukt, viste Tønsberg kommune til at det er satt i verk tuktreduserende tittak og hevdet at luktutslippene allerede er redusert. Når det gjelder støy, anførte Tønsberg kommune at støyen fra deponiet er innenfor grenseverdiene og at støy langs offentlig vei ikke omfattes av tillatelsen. Fylkesmannensmerknader til klagen Fylkesmannen ga uttrykk for at miljørisikovurderingen, som lå til grunn for vedtaket av 3. september 2004, hadde høy faglig kvalitet. Fylkesmannen påpekte at det i tillatelsen er stitt krav om utredning av eventuell rensing av sigevannet før påstipp tit kommunalt nett og ga uttrykk for at Fylkesmannen vil vurdere å kreve rensing. Fylkesmannen vil også vurdere å komme med tilleggskrav til prøvetaking og/eller utstippsreduserende tittak til de ulike virksomhetene på industriområdet, for å begrense forurensning av Taranrødbekken. Når det gjelder lukt fra deponiet, ga Fylkesmannen uttrykk for at deponiforbudet mot biologisk nedbrytbart avfall og de strenge vilkårene i tillatelsen vil bidra til mindre tuktproblemer. Hva angår støy fra Rygg næringsområde, viste Fylkesmannen tit at de har tatt kontakt med Tønsberg kommune som planmyndighet, Statens Vegvesen som eier av veien og de berørte virksomhetene på 3

4 D MILJØ- DIREKTORATET området med sikte på å legge en fettes strategi. Fylkesmannen ga uttrykk for at de vit vurdere å sette begrensninger til driftstid og transport inn og ut av området for å begrense støyproblemene. Fylkesmannen ga oppsummeringsvis uttrykk for at de mener at videre drift ved Tønsberg fyllptass er forsvartig med de begrensninger og vilkår som følger av utstippstillatelsen. 5. Nye opplysninger I tiden klagesaken har vært til behandling har det fremkommet mange nye opplysninger i rapporter etterspurt av Fylkesmannen og deponiets årtige egenkontroltrapportering til myndighetene. I tillegg var Klif 7. juni 2011 på befaring på deponiet med etterfølgende møte med Fylkesmannen. Utstipp tit Taranrødbekken Asplan Viak har på oppdrag fra virksomhetene ved næringsområdet gjennomført en resipientundersøkelse av Taranrødbekken. Resultatene fra dette arbeidet indikerer utslipp av TOC, fosfor, kadmium og olje fra Tønsberg fyltplass, og er presentert i et notat fra Asplan Viak av 14. november Asplan Viak har i notatet "Vurdering av sigevannsbehandling ved Tønsberg fyllptass, Taranrød" av 16. november 2011, beregnet at når atte de planlagte deponietappene er etablert, vil sigevannsmengden øke med 45 prosent sammenlignet med dagens sigevannsmengde. For å forhindre overløp, har Asplan Viak anbefalt at sigevannsdammen utvides så mye som praktisk mulig - hetst tit m3. Delsolll kapasitelen Lit kommunait aviøp ikke økes, bør sigevannsdarnmen utvides ytterligere. Asplan Viak har også anbefatt en videreføring av dagens ordning med påstipp tit kommunalt nett, og at en først vurderer behovet for ytterligere forbehandling av sigevannet når dokumentasjon om effekten av sigevannsdammen foreligger. Sigevannscidminell bte I mai 2013 utvidet fra dagens :3tii m3. Dette vii, i følge Aspian Viak, trolig redusere antall overløp selv om størrelsen på sigevannsdammen er lavere enn det anbefalte volumet på m3. Vannbalanseberegninger og vannkontroll Asplan Viak mener, med henvisning til deponiets årtige vannbalanseberegninger, at utførte sigevannsmålinger med ukentlige avtesninger siden 2004, ikke har resultert i troverdige måledata. Måtte sigevannsmengder i perioden har variert mettom m3 per år. Selv om det ble etablert en ny måtestasjon i 2010, måler vannmåteren svært høye sigevannsmengder. Asplan Viak mener at disse ikke ser ut til å samsvare med stiputert vannmengde inn. Av vannbalanseberegningen for 2012 kommer det frem at ny vannmåter skat være satt i drift innen mai Miljødirektoratet forutsetter at vannmengdemåteren nå er på plass. Mengden overvann som renner inn på deponiområdet kan utgjøre i størrelsesorden 50 prosent av nedbøren, dvs, totatt ca m3 per år. Mengden overvann/fremmedvann inn på deponiområdet har tidligere vært vurdert som liten, men usikker. I følge Tønsberg kommune er det iverksatt tittak for alle kjente kilder tit overvann/fremmedvann inn tit deponiet. Dette inktuderer tilsig fra omkringliggende industriområder, en bekketukking og en flombekk. 4

5 D IIRJEØK-TORATET Ny deponidel Lindum AS har inngått en leieavtate med Tønsberg kommune fra og med 1. oktober 2010 og overtatt driften av Tønsberg fyllplass i en periode på 20 år. Lindum AS søkte 24. juli 2012 om endringer av eksisterende konsesjon, i form av økte mengder for mottak av enkette avfaltsfraksjoner fra bygg- og gravevirksomhet, samt noen nye avfaltsfraksjoner. Begrunnelsen for søknaden er å øke fleksibiliteten på området, slik at Tønsberg fyltplass kan bli en forutsigbar avfaltsmottager. Av søknaden om utvidet konsesjon av 24. juli 2012 kommer det frem at etappe 1, som er det eksisterende deponiområdet i henhold til deponiets etappeplan, er i ferd med å fylles opp. Lindum har ferdigstitt klargjøringen av etappe 2 som skal tilfredsstille kravene i avfaltsforskriften kapittel 9 til bunn- og sidetetting for deponi for ordinært avfall. Her er planen å deponere avfall med lavt luktpotensial som forurenset jord, betong, tegt, sand osv. Etappe 2 etableres i et tidligere steinbrudd. Etter oppfylling av dette området vit kommende deponietapper også gå over fjellveggen i øst mot eksisterende deponi og inn over de gamle deponiområdene i etappe 1. SiteService Norway ble engasjert av Lindum for å vurdere etablering av dobbel bunn- og sidetetting i den nye deponicetten. I rapporten "Skisseprosjekt for utbygging av deponicelle i steinbrudd - Tønsberg avfaltsdeponi, trinn 1" av 5. februar 2012, kommer det frem at deponiområdet som skat opparbeides er et steinbrudd med tilnærmet toddrette sidevegger. I rapporten legges det tit grunn at fjettgrunnen i steinbruddet ikke oppfyller kravene i avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg I punkt 3.2 uten forsterkninger. Deres forstag er derfor at det skal konstrueres en geologisk barriere i form av komprimert leire og bentonittmembraner, som supplerer den naturlige geologiske barrieren. HDPE-membran skat brukes som kunstig tetningsmembran, jf. avfaltsforskriften kapittel 9 vedlegg I punkt 3.3. Geotekstil legges over for å beskytte membranene, som dekkes av drenerende grus. Videre konkluderer SiteService at vann drenerer ut av steinbruddet. Etter hvert som deponiet fylles opp og bunn og sider i steinbruddet tettes med leire og membraner, vil fremmedvann i hovedsak drenere i overflatenære sprekker i fjettgrunnen og i eksisterende avrettingstag i bunnen av steinbruddet. Det vit derfor i hovedsak være nedbør som kommer som fremmedvann inn i deponiet. I tillegg kan en forholdvis liten mengde vann som følger sprekker i fjellgrunnen, komme inn i deponiet over sidetettingen. Dette vannet vil bli fanget opp av sigevannsdreneringen. 6. Miljødirektoratets vurdering 6.1 Er klagene rettidige? Fylkesmannen vedtok 3. september 2004 at den eksisterende deponicetten ved Tønsberg fyltplass kunne drives videre uten såkalt dobbelt bunntetting, bestående av en geologisk barriere og en kunstig tetningsmembran. Klagefristen på dette vedtaket er for tengst gått ut. Miljødirektoratet vil likevel vurdere gyldigheten av dette vedtaket. Miljødirektoratet bemerker at ugyldige vedtak alltid kan omgjøres selv om ktagefristen er utløpt, jf. forvattningsloven 35 første ledd bokstav c og annet tedd. Fylkesmannens vedtak av 25. mars 2009 gjelder primært mottaksrammen og den nærmere utformingen av vilkårene i tillatelsen til Tønsberg fyltplass. For alle de som ble informert av Fylkesmannen om vedtaket, var fristen for å klage tre uker fra det tidspunkt underretningen kom frem, jf. forvaltningstoven 29 første ledd. For de som ikke ble underrettet om vedtaket, var klagefristen tre uker fra det tidspunkt den enkette fikk etter burde ha skaffet seg kjennskap til 5

6 D MILJØ- DIREKTORATET vedtaket, jf. forvaltningsloven 29 annet tedd. Psykiatrien i Vestfold HF ble underrettet om vedtaket og har klaget innen klagefristens utløp. Flere av naboene som Vinghøg Et Co representerer mottok ikke underretning fra Fylkesmannen. Vinghøg Et Co har anført at en god det av naboene fikk kjennskap til vedtaket så sent at de derfor ikke har rukket å klage innen fristen på tre uker. Vi har ikke grunn tit å betvite dette. Vi bemerker likevel at spørsmåtet om disse naboene har klaget innen fristen ikke har vært avgjørende for vår håndtering av saken. Vi viser tit at Psykiatrien i Vestfold og Vinghøg Et Co i stor grad har kommet med de samme synspunktene. Vi viser også til at vi som klageinstans uansett har anledning tit å prøve alle sider av saken. 6.2 Bakgrunnenfor tillatelsen av 25. mars 2009 I 2002 vedtok Miljøverndepartementet en egen forskrift om deponering av avfall. Reglene er senere tatt inn i avfaltsforskriften kapittel 9. Dette regelverket gjennomfører direktiv 1999/31/EF om deponering av avfalt (heretter omtalt som deponidirektivet). Avfallsforskriften 9-9, jf. vedlegg I, II og III oppstiller minimumskrav til innholdet i tillatelser tit deponier. Noen krav, knyttet til blant annet luktutslipp, støy og trafikk, er generelt utformet, jf. vedlegg I punkt 5. Andre krav, blant annet til beskyttelse av jord og vann, er mer konkrete, jf. vedlegg I punkt 3. For eksisterende deponier ble det gitt overgangsregter. Disse overgangsregtene fremgår i dag av avfattsforskriften I henhold tit annet tedd i denne bestemmelsen skulle alle debonier drives i henhold til kravene i avfaltsforskriften kapittel 9 senest innen 16. juli Driftsansvarlige som ønsket å drive et eksisterende deponi videre etter 16. juli 2009, måtte legge frem oppgraderingsplaner innen 1. mai 2003, jf første ledd. Forurensningsmyndigheten skulle, på bakgrunn av oppgraderingsplanene, vurdere om det enkette deponi skulte få tillatelse tit videre drift OQ revidere vilkårene i tillatelsen slik at de oppfylte minstekravene i 9-9, if. vedlegg I tit III. 6.3 Gir vilkårene i tiliateisen jord og vann tilstrekkelig beskyttelse mot forurensning via sigevannfra deponiet? Om problemstillingen Miljødirektoratet vit først vurdere om vilkårene i tillatelsen gir jord, grunnvann og overflatevann en tilstrekkelig beskyttelse mot forurensning. Et sentratt vurderingstema er om vilkårene knyttet tit oppsamling, håndtering m.m. av sigevann, er titstrekketige. I denne vurderingen er det nødvendig å skille mettom den eldre deponideten, etappe 1, som mangter såkalt dobbelt bunn- og sidetetting, og fremtidige deponietapper. Etappe 2 er, som nevnt i punkt 5, klargjort for å imøtekomme kravene tit dobbet bunn- og sidetetting Om dobbelt bunn- og sidetetting Avfaltsforskriften krever, som utgangspunkt, at tillatelsen skat sikre at et deponi for ordinært avfall både har en naturlig tett grunn tilsvarende minimum en meter med tett leire og en kunstig tetningsmernbran, jf. 9-9 bokstav c sammenholdt med vedlegg I punkt 3.1 tit 3.3. Dette skat gjøre det mulig å samle opp så godt som alt sigevann som dannes og hindre at sigevannet forurenser grunn, grunnvann etter overflatevann. Den kunstige tetningsmembranen skat tjene som en ekstra sikkerhet i den perioden hvor det er forventet at deponiet har de største utstippene, men vil ha en begrenset holdbarhet. Når denne er ødelagt av tidens tann, er det tenkt at den geologiske barrieren 6

7 MILJØ- DIREKTORATET skal sikre at det fortsatt er en barriere for sigevannet. Avfallsforskriften 9-9 bokstav c sammenholdt med vedlegg I punkt 3.4 åpner likevel for at det kan gis tillatelse til deponier uten doble barrierer dersom en miljørisikovurdering tilsier at det ikke er nødvendig å samte opp og behandle sigevannet, eller at deponiet ikke medfører noen mulig fare for jord, grunnvann og overflatevann. Ettersom Tønsberg fyllplass ble etablert i 1971, er ikke etappe 1 etablert i henhold til kravet om dobbel bunn- og sidetetting. På bakgrunn av en miljørisikovurdering utarbeidet av NGI for Tønsberg fyltplass, datert 2. april 2004, vedtok Fylkesmannen den 3. september 2004 at eksisterende deponicelle kunne drives videre uten dobbelt bunn- og sidetetting. Dette er i dag reflektert i vilkår i tillatelsen til Tønsberg fyllplass. Spørsmålet for Miljødirektoratet nå blir om unntaket for etappe 1, jf vilkår kan og bør opprettholdes. Resultater fra overvåkingen av sigevann fra etappe 1 viser i flere tilfetter innhold av miljøgifter som overstiger de veitedende terskelverdiene satt i SFTs veileder om miljørisikovurdering av bunntetting og oppsamting av sigevann ved deponier. Miljødirektoratet mener derfor at det ikke er grunnlag for å si at sigevannet er så lite forurenset at det ikke er nødvendig å samte opp og eventuelt behandle sigevannet. Etappe 1 ligger delvis på naturlige stedegne leirmasser av varierende tykkelse, delvis direkte på fjell og delvis på områder med kunstig leirtetting. Deponiet ligger i et område med innadrettet grunnvannsstøm. Med innadrettet grunnvannsstrøm menes at grunnvannets hovedstrømningsretninger er inn mot deponiet og ikke ut fra deponiet. I miljørisikovurderingen konktuderte NGI med at den innadrettede grunnvannsstrømmen burde gi titstrekkelig sikring mot diffus lekkasje av sigevann. Selv om dette var regnet som en akseptabet barriere mot diffus uttekking av sigevann tidligere, har erfaringer vist at det i perioder og i visse områder kan skje en transport av sigevann med grunnvann ut fra deponier med innadrettet grunnvannsstrøm. I tillegg kan det for deponier i områder med innadrettet grunnvannsstrøm være vanskelig å oppnå titstrekkelig kontroll med vanntilførselen og sigevannsoppsamlingen slik dagens deponiregelverk legger opp til. Vi anser derfor ikke det at området har innadrettet grunnvannsstrøm som en tilstrekkelig barriere i samsvar med dagens krav. Dette synspunktet er reftektert i SFTs veiteder om miljørisikovurdering av bunntetting og oppsamling av sigevann ved deponier. I veilederen om miljørisikovurdering av bunntetting og oppsamling av sigevann ved deponier, ga SFT videre uttrykk for at driftsansvarlige som ville søke om videre drift uten dobbett bunn- og sidetetting måtte forsøke å kvantifisere hvor mye sigevann som lekker ut diffust fra deponiet tit resipienten ved å sette opp en vannbalanse, samt kartlegge hvor og hvordan sigevannet transporteres gjennom deponiets geologiske barrierer (spredningsveier) og ut i resipient. NGI stipulerte i sin miljørisikovurdering den diffuse utlekkingen til å utgjøre i underkant av 20 prosent, fordelt på ca. 10 prosent til Taranrødbekken og 10 prosent til grunnvann. Driftsansvarlig for Tønsberg fyllplass har hittil ikke lagt frem et overbevisende vannbalanseregnskap som understøtter disse anstagene. Det har lenge vært problematisk å måle sigevannsmengden ut fra etappe 1. Driftsansvartig for deponiet har i flere år hevdet at instatterte vannmålere har vist en uforholdsmessig stor vannmengde ut av deponiet, sammenlignet med den beregnede vannmengden inn og ut av deponiet. 7

8 D MILJII- DIREKTORATET Noe av år saken til dette misforholdet kan være at grunnvann trenger inn i deponiet. Miljødirektoratet finner måtte sigevannsmengder å være i samme størrelsesorden som mengder målt ved andre deponier av samme størrelse tokatisert under liknende forhold. Så lenge det ikke er mulig å fremskaffe overbevisende vannmengdedata, må vi konkludere med at det fortsatt er usikkert hvilken kontroll driftsansvarlig har med utslipp av sigevann fra etappe 1 på Tønsberg fyltplass. Miljødirektoratet mener at et usikkert anstag om at 20 prosent av sigevannet som dannes i deponiet lekker ut tit bekken og grunnvannet ikke gir holdepunkter for å konktudere med at fortsatt drift i den gamle deponideten "ikke medfører noen mulig fare for jord, grunnvann og overflatevann", jf. avfaltsforskriften kapittet 9 vedlegg I punkt 3.4. Egenkontrottrapporteringen for deponiet viser at etappe 1 har en negativ påvirkning på Taranrødbekken og grunnvannet nedstrøms deponiet. Dette kommer også frem av miljørisikovurderingen fra 2004 av NGI og notatet fra Asplan Viak om resultatene fra resipientundersøkelsen av Taranrødbekken av 14. november Miljødirektoratet mener at disse resultatene tyder på at det kan være betydelige mengder sigevann som tekker ukontroltert ut via overflatevann og grunnvann. Som redegjørelsen ovenfor viser, er det ikke grunnlag for å fravike hovedregelen i avfaltsforskriften 9-9 første ledd bokstav c, jf. vedlegg I nr. 3.2 og 3.3 om dobbel bunn- og sidetetting for etappe 1 ved Tønsberg fyltplass. Fylkesmannens vedtak av 3. september 2004 om at eksisterende deponicelle kunne drives videre uten dobbelt bunntetting må derfor settes tit side som ugyldig. Tu uideii kyd utiuicikti Mijdirkiuicti. ai. vi kk i i u, uppieidiulde (I a.iiiha'~e) vedtaket med hjemmel i avfallsforskriften 17-4, som gir Miljødirektoratet en helt generell adgang tit å gjøre unntak fra krav i forskriften. Miljødirektoratet gir dermed klagerne fullt medhold når det gjelder etappe 1. For å redusere utstipp av miljøgifter fra deponiet er det bet luv fol (,Åbegi l ie V0lIIijei II1011 I1I iei ib;:k mulig, samt tilførselen av miljøgifter fra nye avfaltsfraksjoner. Å avvikte avfaltsdeponeringen og etablere et avsluttende, tett toppdekke bør bidra til dette. Miljødirektoratet pålegger derfor den driftsansvartige å stutte å deponere avfalt på etappe 1 senest innen 1. april 2014, samt og sende Fylkesmannen plan for avstutning og etterdrift for denne etappen innen 1. aprit Fylkesmannen skat på bakgrunn av planen fastsette nærmere krav tit avstutningen og etterdriften. Fylkesmannen kan i denne sammenheng åpne for at avfaltsmasser, på nærmere vilkår, skal kunne benyttes til erstatning for rene masser i enkette sjikt i toppdekket. Den eksisterende oppfyllingsplanen legger opp til store deponietapper med tang driftstid, der hver enkett deponietappe er på størrelse med et lite deponi i seg selv. Dette medfører en lang samlet oppfyllingsperiode for Tønsberg fyltplass,og at det vit gå svært lang tid mettom når kommende deponicetter skal avsluttes og den endelige avstutningen av hele fyltplassen. For å unngå at fremtidige deponiceller blir liggende avsluttet, men med kun midtertidig tildekking over lengre tid, mener vi at det vii være behov for omfattende trinnvis avslutning av deponietappene før den endelige avslutningen kan gjennomføres. Miljødirektoratet endrer derfor vilkår i tiltatelsen. Miljødirektoratet har merket seg at det i eksisterende oppfyllingsplan er lagt opp tit at etappe 5 og 6 skal etableres delvis over etappe 1. Miljødirektoratet har ikke vurdert om det vil være praktisk 8

9 MILJØ- DIREKTORATET mulig å etablere nye etapper som overholder samtlige vitkår i tillatelsen opp på etappe 1. Det er den driftsansvarliges ansvar å vurdere dette. Alle nye deponicetter til Tønsberg fyltplass skat, i følge tillatelsens punkt 4.1.2, antegges med dobbel bunn- og sidetetting som beskrevet i avfaltsforskriften kapittel 9 vedlegg I punkt 3.2 og Om sigevannskvalitet- og håndtering m.v. VannmenRdemåling For at den driftsansvartige i fremtiden skat kunne legge frem en overbevisende vannbalanse, må også eventuelt grunnvann som trenger inn i deponiet være en del av vannbalansen. Den driftansvarlige må derfor gjøre en vurdering av hvordan grunnvannsstrømmene i deponiområdet påvirker sigevannsmengden. Resultatene av disse vurderingene skat inkluderes i fremtidige vannbalanseberegninger som den driftsansvarlige plikter å legge frem i henhold tit vilkår i tillatetsen. For etappe 2 forutsetter direktoratet at det er mulig å oppnå en titstrekketig vannkontrolt slik regelverket tilsier. Det er derfor viktig at det her legges opp tit et sigevannssystem som gjør det mulig å kvantifisere sigevannsutstippene fra denne etappen separat. Titsvarende er relevant også for kommende nye etapper, jf. avfaltsforskriften kap.9, vedlegg III, punkt 3, 1. avsnitt. Oppsamtingssystem for sigevann Miljødirektoratet viser tit at det i perioden har vært årlige overløp fra sigevannsdammen. Dette er ikke akseptabett. Det følger av vilkår i tillatelsen at den driftansvartige plikter å sørge for at overløpsituasjoner ikke forekommer. Dette innebærer at den driftsansvartige må påse at kapasiteten for sigevannsdammen og rørene til det kommunale nettet samsvarer med forventet maksimate sigevannsmengder. Miljødirektoratet påtegger den driftsansvarlige å komme med en vurdering av kapasiteten for oppsamtingssystemet sammentignet med forventet maksimale sigevannsmengder etter at eksisterende sigevannsdam er utvidert og etappe 1 er avstuttet, og om nødvendig vise tit hvordan kapasiteten kan økes. Som vi vil komme nærmere tilbake til nedenfor mener vi at den driftsansvarlige må vurdere muligheten for opprettelse av en egen sigevannsdam for etappe 2. I tillegg mener vi at den driftsansvarlige må vurdere avskjæringer som kan gjøres for å begrense sigevannsmengden fra hele deponiområdet og for å få oppkonsentrert sigevannet. Den driftsansvarlige skat herunder vurdere muligheten for å avskjære etter avlede grunnvann, stik at det ikke fortynner sigevannet. Resultatet av vurderingene skat sendes Fylkesmannen innen 1. januar SiRevannskvalitet Hva slags type avfall som er deponert på et deponi vit påvirke innholdet i sigevannet. Det er grunn tit å tro at avfall deponert på Tønsberg fyltplass på og 80-tallet, før separate innsamlingsordninger for farlig avfatt samt elektrisk- og elektronisk avfall ble etablert, inneholder vesentlig mer miljøgifter enn det avfallet som i dag deponeres. Det er derfor grunn tit å regne med at sigevannet fra etappe 2 vil være av en helt annen karakter enn sigevannet fra etappe 1. Både ved 9

10 D MILJØ- DIREKTORATET at avfattet som tegges på etappe 2 vit være vesentlig annertedes enn det som tidligere har blitt deponert på etappe 1, og ved at sigevannet ikke vil bli like mye fortynnet av grunn- og overvann. Miljødirektoratet har sammentignet sigevannsdata fra Tønsberg fyltplass for perioden med sigevannsdata fra norske avfaltsdeponier, jf. rapporten "Miljøgifter i sigevann fra avfattsdeponier i Norge, Data for perioden Hovedrapport" (TA-2978/2012). Sammentikningen viser at sigevannet fra etappe 1 har svært høye konsentrasjoner av flere ulike miljøgifter, dette til tross for at sigevannet må antas å ha en høy fortynningsgrad ut fra stedlige forhold. Miljødirektoratet har observert at konsentrasjonen av de fleste komponentene deponiet måler på øker fra år til år. Vi vet ikke om det tekker mer miljøgifter ut fra deponiet etter om økningen skyldes at sigevannet blir mer oppkonsentrert som følge av iverksatte tiltak for å avskjære fremmedvann. Dette er vansketig å vurdere uten pålitelige vannmengdemålinger. SiRevannshåndtering or -rensing I henhold tit vilkår i tittatelsen skulle Tønsberg fyllplass vurdere mulighetene for rensing av sigevannet. I notatet "Vurdering av sigevannsbehandling ved Tønsberg fyltplass, Taranrød" av 16. november 2011 har Asplan Viak anbefalt en videreføring med dagens ordning med påstipp av sigevann tit kommunalt avløpsnett via en oppsammlingsdam. Asplan Viak har videre anbefatt å vurdere behov for ytterligere forbehandling av sigevannet når dokumentasjon om effekt av den rui euggel. Slik Miljødirektoratet oppfatter det, er hensikten med sigevannsdammen primært å hindre overløp til Taranrødbekken ved å fungere som et fordrøyningsbasseng før påstipp til kommunalt nett. Samtidig kan lett nedbrybare organiske miljøgifter og andre forurensende stoffer i sigevannet brytes ned blotogisk etter sedimenteres dersom sigevannet sikres en viss oppholdstid i Cii dam som dette. En utvidelse av denne dammens kapasitet kan dermed bidra til en viss for-rensing av sirevannet før påstipp tit kommunalt avløpsnett. Miljødirektoratet mener at konsentrasjonene av miljøgifter i sigevannet fra den gamle deponidelen ved Tønsberg fyltplass er så høye at dette sigevannet på sikt bør renses mer omfattende tokalt. Vi ser at det likevel kan være fornuftig å utsette vurdering av valg av rensemetoder til det foreligger mer informasjon om sigevannsmengden ut av deponiet, effekten av avsluttende tildekking av etappe 1 og effekten av den utvidete sigevannsdammen. Miljødirektoratet mener at sigevannet fra etappe 2 og fra senere etapper må overvåkes separat fra sigevannet fra etappe 1, i den utstrekning dette er mulig. Dette innebærer at det må vurderes å etablere en egen sigevannsdam for sigevannet fra etappe 2, for å unngå overbelastning av den eksisterende sirevannsdammen. Videre, at sirevannsmenrde Og -kvalitet fra hver etappe før samløp må inngå i overvåkingen og rapporteringen. Hensikten med separat overvåking er å kunne ha kontroll på utstippene fra- og utvikting av hver etappe i deponiet. Miljødirektoratet pålegger derfor driftsansvartig for Tønsberg fyllptass å sende Fytkesmannen en evaluering av renseeffekten av den utvidete sigevannsdammen og tegge frem et forstag for videre 10

11 a kimiljø-direktoratet håndtering av sigevannet fra både etappe 1 og 2 innen 1. januar Forslaget skat omhandle ulike behandlingsløsninger/-trinn både for etappene separat, samt fellesløsninger. Fylkesmannen skal på bakgrunn av vurderingene fra den driftsansvarlige revidere fastsatte krav til etterdrift for etappe 1 og vilkår for drift i deponiets utslippstillatelse. Fylkesmannen skat før vedtak treffes, vurdere om den foreslåtte løsningen er i samsvar med eventuelle nasjonale føringer, og når løsningen skal være satt i full drift Sigevannets påvirkning på vannmiljøet og forholdet til vannforskriften og naturmangfoldloven Prinsippene i naturmangfoldloven skal legges til grunn som retningslinjer for vurderingen av om klagene på Fylkesmannens vedtak av 25. mars 2009 om fornyet utslippstillatelse for Tønsberg fyllplass skal tas tit følge. Også vannforskriften skal trekkes inn i vurderingen. Etter vannforskriften er det et mål at alt overflatevann skal ha god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021 mens alt grunnvann skal ha god kjemisk tilstand innen 2021, jf. vannforskriften 4 og 8. For å oppnå god vanntitstand skal tilstanden i overflatevann og grunnvann beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes, jf. vannforskriften 4 og 6. Vannforskriften 12 kan være til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven til ny aktivitet eller nye inngrep som medfører at miljømål ikke nås eller at tilstanden forringes. Siden det i denne saken ikke er snakk om å gi tillatelse til ny virksomhet, men bare å vurdere vilkårene i en eksisterende tillatelse til en igangværende virksomhet, kommer vannforskriften 12 ikke til anvendelse. Miljødirektoratet foretar imidlertid endringer i tillatelsen til Tønsberg fyllplass som, kombinert med nye pålegg til virksomheten, forventes å bidra til å forbedre vanntilstanden. Miljøtilstanden i Taranrødbekken fremstår som svært dårlig i følge dokument "14.4 Autivassdraget vannområde: Vesentlige vannforvaltningsspørsmål" som er utarbeidet av vannregion Vest-Viken. Notatet fra Asplan Viak om resultatene fra resipientundersøkelsen av Taranrødbekken av 14. november 2011 (som vi tidligere har omtalt i punkt 5) og deponiets egenkontrollrapporter for indikerer videre at bidraget av miljøgifter fra etappe 1 ved Tønsberg fyllplass til Taranrødbekken er betydelig. Samtidig viser data fra egenkontrollrapporteringene at konsentrasjonene nedstrøms deponiet har blitt redusert for hvert av de tre årene, noe som kan tyde på at de gjennomførte tiltakene ved deponiet har hatt en viss effekt. Etter vår vurdering er det likefullt behov for ytterligere tiltak. Som nærmere beskrevet i punkt 6.3.2, pålegger vi avslutning av det gamte deponiområdet uten dobbett bunn- og sidettetting, som vit kunne redusere mengden sigevann som tekker ut i resipient,samt en vurdering av behovet for ytterligere tittak for å hindre overløp fra sigevannsdammen. Dette vil være positivt for vannkvaliteten i Taranrødbekken og Autivassdraget. Ved at nye deponietapper må etableres og driftes på en slik måte at så godt som alt sigevann fra disse områdene samtes opp og overvåkes, bør risikoen for diffuse utslipp av sigevann til bekken også bli betydelig redusert. For ytterligere å forbedre vanntilstanden nedstrøms deponiet, bør sigevannet fra deponiet på sikt renses tokalt før det ledes til kommunalt nett. Fordi vi ikke har godt nok grunnlag tit å utforme et rensekrav i dag, påtegger vi den driftsansvarlige å utrede ytterligere rensning av sigevann fra etappe 1, etappe 2 og eventuelle fremtidige etapper. (Se også punkt ) Resultatet skat oversendes til Fylkesmannen, som i første instans vurderer hvordan rensekravet skat utformes. Prinsippene i naturmangfoldloven - herunder 10 om økosystemtilnærming og samtet betastning og 12 om miljøforsvartige teknikker og driftsmetoder - skal legges tit grunn som retningstinjer i denne vurderingen. 11

12 MILTO- DIREKTORATET Det er registrert flere rødlistearter i området rundt Tønsberg fyltplass ifølge informasjon fra Naturbasen og Artsdatabanken. Utslipp av forurenset sigevann fra deponiet kan utgjøre en ekstra belastning for disse artene. Tiltakene for å bedre vanntilstanden vil derfor kunne være positivt. 6.4 Bør vilkårene i tillatelsen punkt 2.4.2, som gjelder lukt, endres? Tønsberg fyltplass har i lengre perioder hatt uønskede tuktutstipp fra området. Miljødirektoratet mener det må påregnes noe tukt fra et antegg for mottak av avfall. Et avfaltsdeponi har få muligheter til å stenge av eventuelle utslipp som fører tit tuktutemper på samme måte som innebygde komposteringsantegg, biogassantegg og liknende. Samtidig må den ansvartige for et avfaltsdeponi tilrettelegge driften slik at deponiet fører til minst mulig tukt som kan spre seg tit nærliggende områder. Et viktig tiltak for å redusere tuktutemper fra deponi, er å sørge for at mest mulig deponigass blir samlet opp og behandlet, noe den driftsansvartige atterede er forpliktet til i henhold til vilkår i tittatelsen til Tønsberg fyttplass. Opplysninger Miljødirektoratet har mottatt fra Fylkesmannen, viser at driftsansvarlig for deponiet allerede har gjennomført ftere luktreduserende tiltak. Vi er enig med Fylkesmannen i at det er all grunn tit å tro at forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall har redusert tuktutstippene fra mottak og deponering av avfall vesentlig. Vi forventer også at avslutning og tildekking av det gamte deponiområdet vit redusere tuktutstippene yttertigere. Som påpekt i vår veiteder om reguiering av iuktutsiipp i tittatetser etter torurensningstoven (1A- 3019/2013), er det vesentlig enktere å ta representative prøver og bestemme immisjon fra virksomheter med punktutstipp (piper, vifteavtrekk), enn for virksomheter med diffuse utstipp (fra større områder). I veitederen anbefater vi derfor to utike måter å stille immisjonskravet på, en for punktutstipp og en annen for diffuse utslipp. Miljødirektoratet mener at vilkår i tillatelsen bør endres stik at det blir i tråd med anbefatingene i veitederen for virksomheter med diffuse tuktutslipp. Endringen innebærer for det første at frekvensen av gjenkjennbar plagsom tukt ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager mv. ikke skat ikke overstige 1 prosent av timene i en måned (frekvens/hyppighet). For det andre må den driftsansvarlige etablere et klageregistreringssystem som gjør det enkett for naboer å melde fra ved plagsomme tuktutstipp fra deponiet, og for Fylkesmannen å kontrollere at tuktutstipp fra deponiet blir riktig fulgt opp. Den driftsansvarlige må rapportere omfanget av klagene til Fylkesmannen som en del av den årlige egenkontrottrapporteringen. Det nye vilkåret vil, etter Miljødirektoratets skjønn, ikke være strengere enn dagens vilkår, men det vil være enktere for både virksomheten og naboene å vurdere om vitkåret blir overholdt. 6.5 Bør vilkårene i tillatelsen punkt 2.4.3, som gjelder støy, endres? Både Fylkesmannen og klagerne har gitt uttrykk for at virksomhetene på Rygg industriområde samt trafikken til og fra området samtet sett gir støyulemper for nærmiljøet. Både Norsk Gjenvinning AS (kommunal gjenvinningsstasjon), Norsk Gjenvinning AS (gjenvinningsanterr), Norsk Gjenvinning Metall AS, Norsk BioRassubstrat AS og TønsberR fyltplass med omlastingsstasjon har fått støykrav i tillatelsen basert på støyretningstinjene T Denne 12

13 DMIIRUEK-TORATET retningslinjen skal legges til grunn ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. I disse sakene vil kommune ha mulighet til å forebygge støyproblemer ved å hindre at botiger og annen støyfølsom arealbruk etableres for nært støyende virksomhet og motsatt. Dette er annerledes ved fastsettelse av støykrav etter forurensningsloven til eksisterende virksomhet, der støyulempene må søkes begrenset gjennom avbøtende tiltak. Miljødirektoratet mener likevel at T- 1442/2012 er retevant også ved fastsettelse av støykrav etter forurensningsloven, fordi denne retningslinjen sier noe om hva som er et akseptabelt støynivå i boligområder. For virksomhetene på Rygg industriområde er det særlig transport til og fra anleggene som ser ut til å representere en felles støykilde til omgivelsene, og for Tønsberg fyllplass er transport trolig den viktigste støykilden. Denne transporten kan i tillegg til fastsatte støygrenseverdier reguleres gjennom krav til driftstid i den enkelte virksomhets driftstillatelse, formulert på en slik måte at virksomhetene må treffe tiltak for å hindre transport til og fra anlegget utenom driftstiden. Overfor flere av anleggene på Rygg industriområde har Fylkesmannen fastsatt bestemmelser om driftstid. Eksempelvis på hverdager, kan gjenvinningsanlegget (Norsk Gjenvinning AS) drive døgnkontinuerlig med transport av varer i virksomhetens åpningstid, Norsk gjenvinning Metalt AS kan drive mellom klokken 7.00 og med transport av varer i virksomhetens åpningstid (mellom klokken 7.00 og 19.00), og den kommunale gjenvinningsstasjonen (Norsk Gjenvinning AS) kan drive mellom klokken 7.00 og hvor dette inkluderer alt virksomhet som medfører støy. Omlastningsstasjonen ved Tønsberg fyllplass kan bare unntaksvis drives før kt og etter kt. 15:30 på hverdager. Deponiet ved Tønsberg fyllplass og Norsk Biogassubstrat AS har ikke krav til driftstid i deres tillatelser. Miljødirektoratet mener i utgangspunktet det er uheldig at ikke alle virksomhetene på Rygg industriområde er regulert med krav om driftstid i tillatelsene. Vi ber derfor Fylkesmannen om å sørge for at det foretas en helhetlig kartlegging av sumstøyproblematikken på Rygg næringsområde og, på bakgrunn av denne, vurderer om det er behov for å introdusere eller endre vilkår om driftstid m.m. i tillatelsene til virksomhetene på Rygg næringsområde for å redusere støyulempene som naboene til dette området påføres. Miljødirektoratet er uenig i at Fylkesmannen skulle ventet med å fatte vedtak i saken til de hadde gjort en helhetlig vurdering av støyproblematikken. Direktoratet påpeker i denne sammenheng at Tønsberg fyllplass er en igangværende virksomhet som lenge har hatt tillatelse etter forurensningsloven. Fylkesmannen måtte revidere vilkår i tillatelsen som følge av nye krav i avfallsforskriften kapittel 9. Som vi vil komme tilbake til i punkt 6.7 nedenfor er det ikke grunn til å tro at den økte mottaksrammen vil føre til en tilsvarende økning i transporten. 6.6 Er det behov for nye vilkår for å bedre trafikksikkerheten? Psykiatrien i Vestfold har anført at trafikken til og fra deponiet er et trafikksikkerhetsproblem. Forurensningsmyndigheten har anledning til å stille vilkår i en tillatelse til en virksomhet som innebærer at virksomheten må treffe tiltak for å redusere transport til og fra anlegget. Miljødirektoratet mener likevel at andre myndigheter er nærmere enn Miljødirektoratet til å sørge for tilfredsstillende trafikksikkerhet i området. Miljødirektoratet gjør oppmerksom på at det er Tønsberg kommune, som arealbruksmyndighet, som skal sikre forsvarlige vegforhold til og fra 13

14 hzè MILJØ- D1REKTORATET næringsområdet. I tillegg må trafikksikkerheten i området tøpende vurderes av vegmyndighetene, med sikte på å få iverksatt tilstrekkelige avbøtende tittak. 6.7 Bør mottaksrammen i tillatelsen punkt 1 endres? Miljødirektoratet har ut fra en totalvurdering kommet til at det ikke er grunn til å redusere mottaksrammen på tonn avfall per år. Gjennom pålegget om avslutning av etappe 1 og innskjerping av flere av vilkårene i tillatelsen bør de forurensningsmessige ulempene ved driften av Tønsberg fyltpass likevel bli vesentlig redusert. Vi vil også påpeke at selv om mottaksrammen er utvidet i antall tonn sammentignet med tidligere, har ikke Miljødirektoratet grunnlag for å anta at transporten, etter antall lastebillass vil øke titsvarende. Dette vil avhenge av egenvekten til det avfallet som skal deponeres. Å regutere driftog transportsstiden tror vi derfor kan få større betydning enn å redusere rammen. Vi bemerker at vi ikke har vurdert om det er rimetig å tillate en ytterligere økning av mottaksrammen, stik Tønsberg fyttplass har søkt om i brev av 24. juli Forholdet til forsvarlighetsnormen i spesialisthelsetjenesteloven Vi kan ikke se at vårt vedtak i denne saken skulle medføre noen fare for at Psykiatrisk Fylkesavdeling Granti ved sykehuset i Vestfold påføres så store nærmiljøulemper fra at det vil innebærer et brudd på forsvartighetsnormen i spesialisthelsetjenesteloven 2-2. Vi påpeker at en rekke av virksomhetene ved Ftyggindustriområde, deribtant Tønsberg fyitptass, atterede har fått støykrav i tillatelsene basert på støyretningslinjen T Denne gir anbefatte utendørs støygrenser ved etablering av bebyggelse med støyfølsom bruksformål, herunder sykehus. Å regulere drift- og transportsstiden kan yttertigere bidra til å redusere støyulempene. Vi påpeker også at tuktkravene som vi stitter til Tønsberg fyttpass er basert på vår veiteder om regulering av tuktutstipp i tittatetser etter forurensningstoven. Luktkravene skai nettopp sikre at hensynet tii omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsbotiger, utdanningsinstitusjoner og barnehager mv. blir tilstrekkelig ivaretatt. 7. Konklusjon I medhold av forvaltningsloven 34 og 35 gjøres følgende endringer i Fylkesmannens vedtak: Miljødirektoratet gir følgende pålegg med hjemmel i forurensningsloven 7 fjerde tedd, 18, 20 og 51 og avfattsforskriften 9-16 annet ledd: Påtegg 1 Miljødirektoratet pålegger den driftsansvartige å avslutte deponering av avfall på etappe 1 senest innen 1. april 2014, samtsende Fylkesmannen plan for avslutning og etterdrift for denne etappen innen 1, aprit Se også endring av vilkår i tillatelsen. 14

15 MILJØ- DIREKTORATET Pålegg 2 Miljødirektoratet pålegger den driftsansvarlige å sørge for en helhetlig evaluering av eksisterende og mulige nye tiltak for å begrense tilførsel av fremmedvann og sikre oppsamling av sigevann og av det etterfølgende sigevannshåndteringssystemet. Evalueringen skal være skriftlig og skal minimum inneholde følgende vurderinger/utredninger: En vurdering av ytterligere avskjæringer av fremmedvann på deponiområdet. Dette skal inkludere muligheter for å avskjære eller avlede grunnvann. Hensikten skal være å begrense sigevannsmengden fra hele deponiområdet. En utredning av hvordan grunnvannsstrømmene i området påvirker sigevannsmengden og vannbalansen for Tønsberg fyllplass. Resultatene av disse vurderingene skal inkluderes i fremtidige vannbalanseberegninger. En vurdering av kapasiteten for sigevannsdammen sammenlignet med forventet maksimale sigevannsmengder, og om nødvendig en plan for å øke kapasiteten. Dette skal inkludere en vurdering av hvordan røret fra sigevannsdammen til kommunalt nett kan utbedres. Hensikten skal være å forhindre overløp av sigevann til resipient. En utredning av ytterligere rensing av sigevann fra etappe 1, etappe 2 og eventuelle fremtidige etapper. Dette skal inkludere vurdering av ulike rensemetoder, herunder rensemetoden som gir størst mulig utslippsreduksjon, samt separate- og felles behandlingstrinn. Utredningen skal gi en beskrivelse av kostnader og utslippsreduksjon ved ulike løsningsvalg. Evatueringen skal sendes til Fylkesmannen innen 1. januar Fylkesmannen skal på bakgrunn av evalueringene revidere fastsatte krav til etterdrift for etappe 1 og vilkår for drift i deponiets utslippstillatelse. Fylkesmannen skal før vedtak treffes vurdere om den løsningen for sigevannshåndtering og- rensing som den driftsansvarlige foreslår er i samsvar med eventuelle nasjonale føringer, og når løsningen skal være satt i full drift. Endringer i utslippstillatelsen Miljødirektoratet endrer tillatelsen gitt av Fylkesmannen 25. mars 2009 med endring av 30. september 2011 som følger: Vilkår endres til: Frekvensen av gjenkjennbar plagsom lukt ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager mv. skal ikke overstige 1 prosent av timene i en måned (frekvens/hyppighet). Tønsbergfyllplass skal ha et system for registrering av innkommende luktklager som skal knyttes til geografisk sted og tid. Disse klagene skal loggføres. Klagene bør vurderes mot værdata og awik fra driftsplanen. Det skal gis en vurdering av årsaken til luktutslippet, og det skal gis en beskrivelse av eventuelle tiltak som iverksettes. Denne informasjonen skal gjøres kjent for naboene og forurensningsmyndigheten. En oversikt over antall mottatte klager og virksomhetens oppfølging av disse skal rapporteres til Fylkesmannen som en del av deponiets årlige egenkontrollrapportering. 15

16 MILJØ- DIRE KTORATET Vitkår endres ved at andre avsnitt tas ut med virkning fra 1. aprit Vilkår endres ved å bytte ut første setning i første avsnitt med: Så godt som alt forurenset vann og sigevann fra deponiområdet skal samles opp og overvåkes. Så langt det er teknisk og økonomisk mulig skal kun sigevann av lignende kvalitet og karakter sammenbiandes. Og ved å bytte ut siste avsnitt med: Sigevanner må på sikt renses. Fyikesmannen kan fastsette nærmere krav om dette. Vilkår endres ved at siste setning i første avsnitt slettes. Viikår erstattes med: Før en deponietappe avsluttes, skal driftsansvarlig sende Fylkesmannen en plan for avslutning og etterdrift for denne etappen. Avslutningen kan ikke gjennomføres før Fylkesmannen har fastsatt nærmere krav til avslutning og etterdrift. Etappe 1, som ble etablert i 1971, og deponietapper uten organisk avfall, men med risiko for utvasking av forurensende stoffer, skal ha et toppdekke med et tetningslag bestående av 0,5-1 meter!cfrc cn hydrau!k kcndukt!v!tct på 1 x 10.9 rnisck cilcr 1c.vcrc, c!ter cn kunstg membran. Forøvrige deponietapper som inneholder organisk avfall, skal utformingen av toppdekket sikre at det skjer en tilstrekkelig vanntilførsel til å opprettholde nedbrytningsprosessene i deponiet n.g nppenm/inn) rn, prndlicc)rf. smcc cf""tidig c^^1 iit,,ask;ng ai, avfaliet begrenses til fl et,-,-- Det skal legges til rette for biologisk metanoksidasjon i lekkasjepunkter og som supplement til ordinær gassoppsamling. Utformingen av toppdekket skal hindre erosjon og tilpasses etterbruken av arealene. Vilkår endres ved å sette inn et nytt andre avsnitt: Sigevannet fra etappe 1 skal overvåkes separat fra sigevannet fra nye deponietapper, slik at utviklingen av kvaliteten av sigevannet fra de ulike deponietappene kan overvåkes på en tilfredsstillende måte jf. avfallsforskriften kap.9, vedlegg 111,pkt. 3, første avsnitt. Og ved å titføre en ny tredje setning i nåværende andre avsnitt: Overvåkingen skal kunne dokumentere effekten av valgt metode for sigevannsrensing. Dette vedtaket er endelig og kan ikke påldages, jf. forvattningsloven 28. Miljødirektoratet ber Fylkesmannen om å oppdatere teksten i gitt tillatelse med overnevnte endringer og sende den oppdaterte versjonen til aktuette parter. Miljødirektoratet ber Fylkesmannen om å sørge for at det foretas en hethettig kartlegging av sumstøyproblematikken på Rygg næringsområdet stik som beskrevet i dette brevs punkt

17 ingekmiljø- ' DIREKTORATET Hilsen Miljødirektoratet L'ek Marit Kjeldby avdelingsdirektør Thomas Hartnik seksjonsleder Likelydende brev til: Lindum AS, Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tønsbergkommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg Psykiatrien i Vestfold, Postboks 2084, 3104, Tønsberg Advokat Vinghøg EtCo, Postboks 57, 3101 Tønsberg Kopi til: Fylkesmannen i Vestfold, Postboks 2076, 3103 Tønsberg Norsk Gjenvinning AS, Taranrødvn. 85, 3171 Sem Norsk Biogassubstrat AS, Taranrødvn. 97,3171 Sem Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet, Postboks 73, 3103 Tønsberg Mattilsynet, Postboks 383, 2381 Brumunddal Andrè Revaa, Taranrødveien 112, 3171 Sem Anne Karine Bekkemyr, Holmenkollveien 74 A, 0784 Oslo Arild Sundby, Taranrødveien 7, 3171 Sem Bjørg Fanebost, Hesbyveien 18, 3171 Sem Else Berit Moen, Hulveien 22, 3160 Stokke Fred Ingmar Løke, Taranrødveien 58, 3171 Sem Gunnar Løke, Taranrødveien 25, 3171 Sem Hilde Elisabeth Storli, Støylsdalen 355, 3891 Høydalsmo Jarberg og Omegn Vel v/peter WoodMoe, Ramnesveien 576, 3175 Ramnes Kjell Jensen, Taranrødveien 31, 3171 Sem Lars Låhne, Taranrødveien 66 B, 3171 Sem Liv Merete Løvseth, Taranrødveien 32, 3171 Sem Marianne og Per-Ole Seetren, Taranrødveien 94, 3171 Sem Marit Harkinn Kvitberg, Taranrødveien 88, 3171 Sem Odd Inge Bergan, Hesbyveien 14, 3171 Sem Ole Olsen, Hesbyveien 15, 3171 Sem Per Kristen Sveistrup, Taranrødveien 60, 3171 Sem Ragnar Andreas Taranrød, Taranrødveien 98, 3171 Sem Reidar Smidsrød, Ramnesveien 168A, 3171 Sem Roar W. Gulli, Hoksrødveien 14, 3158 Andebu Solfrid H. SandbekkHøen, Hesbyveien 39, 3171 Sem Stein Olav Fjell, Taranrødveien 46, 3171 Sem 17

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune ved Bymiljøetaten til deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 Massetak og deponi, Tulluan gnr 37/2 Søknad om tillatelse til etablering av deponi for byjord. Rådmannens innstilling

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark Herøya Industripark AS Postboks 1007 3905 PORSGRUNN Oslo, 10.03.2015 Deres ref.: T. Rabe Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/530 Saksbehandler: Ellen Margrethe Svinndal Tillatelse til virksomhet etter

Detaljer

Vedtak om midlertidig tillatelse til mottak og deponering av PFAS - forurensede masser ved Lindum Oredalen AS i Hurum kommune.

Vedtak om midlertidig tillatelse til mottak og deponering av PFAS - forurensede masser ved Lindum Oredalen AS i Hurum kommune. Vår dato: 28.06.2017 Vår referanse: 2017/3908 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 24.05.2017 Saksbehandler: Hilde Sundt Skålevåg Lindum AS Innvalgstelefon: Brevet er sendt per e-post til: Hilmar.Thor.Saevarsson@lindum.no

Detaljer

Norsk Vannforening Sigevann fra avfallsdeponier. -Avskjæring av vann, fordrøying og måling av vannmengde Tønsberg fyllplass

Norsk Vannforening Sigevann fra avfallsdeponier. -Avskjæring av vann, fordrøying og måling av vannmengde Tønsberg fyllplass Norsk Vannforening Sigevann fra avfallsdeponier -Avskjæring av vann, fordrøying og måling av vannmengde Tønsberg fyllplass Tønsberg fyllplass - Historikk Etablert av Tønsberg og Sem kommuner i 1971 (Nå

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Lesja kommune 2665 Lesja Deres referanse Vår referanse Vår dato 19.12.2007 2007/2690 461.0 MD Utslippstillatelse for Lesja tettbebyggelse Med hjemmel i 18 i lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Avslag på søknad om utvidelse av konsesjon for kompostering av forurenset masse

Avslag på søknad om utvidelse av konsesjon for kompostering av forurenset masse Vår dato: 26.06.2015 Vår referanse: 2007/105 Arkivnr.: 471 Deres referanse: 12.09.2014 Saksbehandler: Marianne Seland Lindum Oredalen AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet

Detaljer

Fra Fylkesmannen: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Steiland deponi (Bardu kommune) under inspeksjonen

Fra Fylkesmannen: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Steiland deponi (Bardu kommune) under inspeksjonen Fylkesmannen i Troms Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 17.11.14 2007/5560-47 Saksbehandler, innvalgstelefon Lisa Bjørnsdatter Helgason, 776 42203 Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A Statoil Petroleum AS Postboks 8500 Forus 4035 Stavanger Oslo, 23.06.2017 Deres ref.: AU-NJO-00060 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1864 Saksbehandler: Håvar Røstad Vedtak om tillatelse til aktivitet

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen Tillatelse til mudring ved Frieleneskai for Bergen og Omland havnevesen Fylkesmannen gir Bergen og Omland havnevesen tillatelse med hjemmel i forurensningsforskriften 22-6. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS Vår dato: 29.05.2015 Vår referanse: 2015/2465 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 09.02.2015 Saksbehandler: Marianne Seland Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet er sendt

Detaljer

SØKNAD OM ENDRIG AV AVSLUTNINGSPLAN FOR KVISTEN DEPONI I FRØYA KOMMUNE

SØKNAD OM ENDRIG AV AVSLUTNINGSPLAN FOR KVISTEN DEPONI I FRØYA KOMMUNE Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Arkivkode Sted, dato 17/513 M61 Sistranda, 28.02.2017 SØKNAD OM ENDRIG AV AVSLUTNINGSPLAN FOR KVISTEN DEPONI I FRØYA

Detaljer

Sak om disponering av avfallsmasser i forbindelse med utbygging av småbåthavn i Havnevågen i Frøya kommune

Sak om disponering av avfallsmasser i forbindelse med utbygging av småbåthavn i Havnevågen i Frøya kommune l i 4..-71:. Måsøval fiskeoppdratt AS g- MILJØ- 7266 KVERVA Oslo, 07.09.2016 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): [Deres ref.] 2013/3236 Saksbehandler: Kristine Mordal Hessen Sak om disponering

Detaljer

Pålegg om gjennomføring av tiltak - Høgedal nedlagte avfallsdeponi

Pålegg om gjennomføring av tiltak - Høgedal nedlagte avfallsdeponi Miljøvernavdelingen Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/4195 / FMAAINO 19.10.2015 Pålegg om gjennomføring av tiltak - Høgedal nedlagte

Detaljer

Oversendelse av utslippstillatelse etter forurensningsloven for drift av Grinda gjenvinningsstasjon Norsk Gjenvinning AS- Larvik kommune

Oversendelse av utslippstillatelse etter forurensningsloven for drift av Grinda gjenvinningsstasjon Norsk Gjenvinning AS- Larvik kommune Norsk Gjenvinning AS Postboks 2068 3255 LARVIK Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Linda Myhre 2014/818 1.7.2016 33371193 Arkivnr: 472 Oversendelse av utslippstillatelse

Detaljer

Vedtak om nye og endrede frister for plan og gjennomføring av avslutning og etterdrift av deponier og varsel om tvangsmulkt

Vedtak om nye og endrede frister for plan og gjennomføring av avslutning og etterdrift av deponier og varsel om tvangsmulkt Bergemesteren Raudsand AS Postboks 65 Kongens Plass 6501 KRISTIANSUND N Att: Harald Storvik Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57

Detaljer

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos AS Rockwool under inspeksjonen 15.september.

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos AS Rockwool under inspeksjonen 15.september. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 03.11.2010 Saksbehandler: Gunhild Flaamo Telf: 73199201 Arkiv nr. 2007/3313 Deres referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Ulsethsanden

Detaljer

Forurensningsregelverket

Forurensningsregelverket Forurensningsregelverket Forurensningsloven Tilhørende forskrifter: 1. Forurensningsforskriften 2. Avfallsforskriften 3. «Internkontrollforskriften» F-loven 7 - fastslår den generelle plikten til å unngå

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2014/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2014/ / Miljøvernavdelingen Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Avgjørelse av søknader om forlenget dispensasjon for deponering av nedbrytbart avfall og økt mengde matavfall til biocelle

Avgjørelse av søknader om forlenget dispensasjon for deponering av nedbrytbart avfall og økt mengde matavfall til biocelle Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2007/2863 Arkivnr.: 471 Deres referanse: 24.06.2014 Saksbehandler: Marianne Seland Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet er sendt

Detaljer

Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering?

Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering? Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering? FMOAs kommuneseminar 14. oktober 2010 Rita Vigdis Hansen 1. Kort om forurensningsregelverket Forurensningsloven Tilhørende forskrifter:

Detaljer

Vannforskriften 12. Miljøringen, 21.11.2012. Anne Stoltenberg, Klif

Vannforskriften 12. Miljøringen, 21.11.2012. Anne Stoltenberg, Klif Vannforskriften 12 Miljøringen, 21.11.2012 Anne Stoltenberg, Klif Vannforskriften 12 Forurensningsloven 11 Inneholder materielle skranker, begrenser skjønnet vårt etter forurensningsloven. Må vurdere om

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Søknad om dispensasjon til deponering og behandling av masser med perfluorerte stoffer.

Søknad om dispensasjon til deponering og behandling av masser med perfluorerte stoffer. Søknad om dispensasjon til deponering og behandling av masser med perfluorerte stoffer. Son 24.05.2017 Lindum Oredalen AS har tillatelse til å ta imot og deponere ordinært avfall. Punkt 2.1 i tillatelsen

Detaljer

Fra Fylkesmannen: Marianne Seland Kirsten Kleveland

Fra Fylkesmannen: Marianne Seland Kirsten Kleveland Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 Lillestrøm Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Lier avfallsdeponi, Ragn-Sells AS Dato for inspeksjonen: 29. juni 2010 Rapportnummer:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune til å mudre i Groruddammen og anlegge midlertidig behandlingsanlegg for forurensede masser, Oslo kommune Tillatelsen er gitt i medhold

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning, Rygg næringsområde Kontrollnummer: I.FMVE

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning, Rygg næringsområde Kontrollnummer: I.FMVE Fylkesmannen i Vestfold NORSK GJENVINNING AS AVD TØNSBERG Tønsberg, 06.10.2017 Taranrødveien 85 3171 Sem Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Atle Jonassen 2017/171 Saksbehandler: Berit Løkken Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Kommentarer til søknad fra Glencore Nikkelverk om fornyet utslippstillatelse, 2013/536, fra Naturvernforbundet i Vest-Agder

Kommentarer til søknad fra Glencore Nikkelverk om fornyet utslippstillatelse, 2013/536, fra Naturvernforbundet i Vest-Agder Kommentarer til søknad fra Glencore Nikkelverk om fornyet utslippstillatelse, 2013/536, fra Naturvernforbundet i Vest-Agder Generelt Naturvernforbundet i Vest-Agder setter stor pris på at Glencore Nikkelverk

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0231.0071.01 2014.024.R.FMOA 2014/16420 22/09-2014

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0231.0071.01 2014.024.R.FMOA 2014/16420 22/09-2014 Miljøvernavdelingen Romerike avfallsforedling IKS Postboks 98 2021 SKEDSMOKORSET Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Deres ref. Vår ref Arkivkode Sted, dato 17/513 M61 Sistranda, SØKNAD OM ENDRIG AV AVSLUTNINGSPLAN FOR KVISTEN DEPONI I

FRØYA KOMMUNE. Deres ref. Vår ref Arkivkode Sted, dato 17/513 M61 Sistranda, SØKNAD OM ENDRIG AV AVSLUTNINGSPLAN FOR KVISTEN DEPONI I FRØYA Kraft og mangfold KOMMUNE Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref Arkivkode Sted, dato 17/513 M61 Sistranda, 28.02.2017 SØKNAD OM ENDRIG AV AVSLUTNINGSPLAN

Detaljer

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Oslo, 08.04.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3431 Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav

Detaljer

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Fylkesmannen gir Marin Eiendomsutvikling AS tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger

Detaljer

Flytting av sedimenter på Visund

Flytting av sedimenter på Visund Statoil Petroleum AS - Drift Vestlig og Nordlig Nordsjø Postboks 8500 Forus 4035 STAVANGER Oslo, 14.09.2017 Deres ref.: AU-VIS-00059 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/316 Saksbehandler: Marte Braathen

Detaljer

Bærum kommune, Forurensing og renovasjon - Isi I og II - Revisjonsrapport

Bærum kommune, Forurensing og renovasjon - Isi I og II - Revisjonsrapport Miljøvernavdelingen Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik Metallco Oppland AS Postboks 46 2801 Gjøvik Deres referanse Dato 16.09.2014 Vår referanse 2007/8004-47 472 EH Saksbehandler Elin Hilde, tlf. 61 26 60 67 Avdeling Miljøvernavdelinga Tillatelse til mottak

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje i gul kategori på Oseberg

Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje i gul kategori på Oseberg Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 31.01.2017 Deres ref.: AU-OSE-00123 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/362 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje

Detaljer

Tønsberg renseanlegg IKS - tillatelse til utslipp

Tønsberg renseanlegg IKS - tillatelse til utslipp Tønsberg renseanlegg IKS Postboks 47 3166 Tolvsrød Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2016/6230 02.01.2017 33 37 11 95 Arkivnr: 461.2 Tønsberg renseanlegg

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Romerike Avfallsforedling IKS Postboks 98 2021 SKEDSMOKORSET Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10.7.2013 2013/13293-6 M-FO Hanna Otterholt Bertinussen 19.12.2013

Detaljer

Vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy for Metallco Oppland AS ved eiendommen til Magnus Narum AS i Gol kommune

Vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy for Metallco Oppland AS ved eiendommen til Magnus Narum AS i Gol kommune Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2014/1062 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Metallco Oppland AS Boks 46 2801 GJØVIK Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/65-36 DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 068500 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Rettslige grunnlag for å pålegge private aktører å overvåke tilstanden i vannforekomster

Rettslige grunnlag for å pålegge private aktører å overvåke tilstanden i vannforekomster Til: Direktoratsgruppen for vanndirektivet Fra: SFT Dato: 13.06.2007 Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Til orientering: X Til uttalelse: Til behandling:

Detaljer

Disponering av betongavfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014

Disponering av betongavfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014 Disponering av betongavfall Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014 Kommer: forskrift som vil regulere håndtering av lett forurenset betongavfall Oppdrag fra Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til Fana Stein og Gjenvinning AS for deponering av avfall i bergromsdeponi i Stendafjellet i Bergen kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til Fana Stein og Gjenvinning AS for deponering av avfall i bergromsdeponi i Stendafjellet i Bergen kommune Tillatelse etter forurensningsloven til Fana Stein og Gjenvinning AS for deponering av avfall i bergromsdeponi i Stendafjellet i Bergen kommune Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf.

Detaljer

Avfallsdeponi i Adventdalen - avslutning

Avfallsdeponi i Adventdalen - avslutning Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2017/527-1- Jomar Finseth 07.04.2017 Avfallsdeponi i Adventdalen - avslutning Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Teknisk utvalg 25.04.2017 Anbefaling: Teknisk utvalg anbefaler

Detaljer

Vi fastsetter ny frist for å utrede redusert bruk av nødskorstein, og tiltak for å redusere sterkt driftsavhengige utslipp til 31. mars 2013.

Vi fastsetter ny frist for å utrede redusert bruk av nødskorstein, og tiltak for å redusere sterkt driftsavhengige utslipp til 31. mars 2013. Wacker Chemicals Norway AS Postboks 130 7201 KYRKSÆTERØRA Att: Marit Berg Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ /8-2016

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ /8-2016 Miljøvernavdelingen Esval Miljøpark Nes KF Postboks 114 2151 ÅRNES Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Eramet Norway Kvinesdal

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Eramet Norway Kvinesdal INSPEKSJONSRAPPORT ERAMET NORWAY AS AVD KVINESDAL Øyesletta 61 4484 Øyestranda Oslo, 20. september 2016 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Leif Hunsbedt 2016/474 Saksbehandler: Per Antonsen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Vedtak om tillatelse til mellomlagring av avløpsslam ved Gomsrud avfallsanlegg

Vedtak om tillatelse til mellomlagring av avløpsslam ved Gomsrud avfallsanlegg Vår dato: 09.05.2014 Vår referanse: 2008/3370 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Roar Jarness Saksbehandler: Håkon Dalen Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak om

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Blokken Skipsverft AS - Sortland

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Blokken Skipsverft AS - Sortland Blokken Skipsverft AS Blokken 8400 Sortland Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2007/4702 Deres ref: Vår dato: 28.12.20123 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Pålegg

Detaljer

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til mottak, behandling og lagring av ulike typer organisk avfall

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til mottak, behandling og lagring av ulike typer organisk avfall side 1 Vår dato 16.08.2017 2007/1521/GUAU/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Gunnhild Liva Austvoll, 71 25 85 12 10.08.2016 Vår ref. Vestnes Renovasjon AS Øveråslia

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Tidligere Høvding Skipsopphugging - Alstahaug Havnevesen KF

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Tidligere Høvding Skipsopphugging - Alstahaug Havnevesen KF Alstahaug Havnevesen KF Postboks 144 8801 Sandnessjøen Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2007/4703 Deres ref: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Tillatelse til utslipp i forbindelse med sandblåsing av stålunderstell

Tillatelse til utslipp i forbindelse med sandblåsing av stålunderstell Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 31.05.2017 Deres ref.: AU-OSE-00104 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/362 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse til utslipp i forbindelse med sandblåsing

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen

Utslippstillatelse. for. Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen Utslippstillatelse for Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981,

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelser etter forurensningsloven for Hallingdal Renovasjon

Vedtak om endring av tillatelser etter forurensningsloven for Hallingdal Renovasjon Vår dato: 27.05.2015 Vår referanse: 2014/1960 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Sataslåtten Saksbehandler: Marianne Seland Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi næringspark 31 3570 ÅL Innvalgstelefon: 32 26 68

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. for. Borg Havn IKS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. for. Borg Havn IKS Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Borg Havn IKS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16, og i medhold av forskrift

Detaljer

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2014/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2014/ / Miljøvernavdelingen Yggeset avfallspark Yggesetveien 14 1389 Heggedal Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Tema for foredraget Regelverk for forurenset grunn Søknad om bruk av oljesaneringskjemikalier

Detaljer

Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart

Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart Aleris Aluminium Norway AS Rødvika Industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Oslo, 01.08.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/681 Saksbehandler: Anne-Margit Bull Vedrørende stans

Detaljer

Vedtak om midlertidig unntak fra krav om bruk av nmvocreduserende teknologi ved lagring av råolje på Heidrun B

Vedtak om midlertidig unntak fra krav om bruk av nmvocreduserende teknologi ved lagring av råolje på Heidrun B Statoil ASA 4035 STAVANGER Trondheim, 27.06.2017 Deres ref.: AU-DPN ON KH-00040 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/502 Saksbehandler: Cecilie Østby Vedtak om midlertidig unntak fra krav om bruk av nmvocreduserende

Detaljer

Inspeksjon ved Norske Skog Saugbrugs, Øberg deponi, Halden Dato for inspeksjonen: Rapportnummer: I.KLIF Saksnr.

Inspeksjon ved Norske Skog Saugbrugs, Øberg deponi, Halden Dato for inspeksjonen: Rapportnummer: I.KLIF Saksnr. Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2010.143.I.KLIF

Detaljer

Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven til Lilleby Eiendom AS

Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven til Lilleby Eiendom AS Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven

Detaljer

Sektorenes tiltak Klifs innspill til tiltaksanalyser

Sektorenes tiltak Klifs innspill til tiltaksanalyser Sektorenes tiltak Klifs innspill til tiltaksanalyser Seminar om tiltaksanalyser og tiltaksmodulen Trondheim, 10.og11.april 2013 Anne Kathrine Arnesen og Hilde B. Keilen Klif Utarbeidelse av forvaltningsplaner

Detaljer

Tilsyn ved ØFAS, oversendelse av tilsynsrapport

Tilsyn ved ØFAS, oversendelse av tilsynsrapport FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Øst-Finnmark Avfallsselskap Postboks 146 9845 TANA Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2009/1233 27.10.2014

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen. Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen. Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner Miljøvernavdelingen Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Midlertidig unntak fra forskriftskrav for restutslipp av kobber

Midlertidig unntak fra forskriftskrav for restutslipp av kobber - MILJO- DIREKTORATET Mørenot Aquaculture AS 6280 SØVIK Oslo, 30.06.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: 2013/3548 Anne Kathrine Arnesen Midlertidig unntak fra

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Esso Norge, Slagentangen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Esso Norge, Slagentangen INSPEKSJONSRAPPORT ESSO NORGE AS AVD RAFFINERIENE SLAGEN OG VALLØY Essoveien 100 3153 Tolvsrød Oslo, 27. september 2016 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Øyvind Sundberg 2016/1432 Saksbehandler:

Detaljer

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Saksbehandler: Thor Jostein Dahlstrøm Oppdatert avfallsvurdering av anodekull.

Detaljer

Midlertidig tillatelse nr T - Elstrøm avløpsrenseanlegg, Skien - utslipp av urenset kommunalt avløpsvann i periode med ombygging

Midlertidig tillatelse nr T - Elstrøm avløpsrenseanlegg, Skien - utslipp av urenset kommunalt avløpsvann i periode med ombygging Saksbeh.: Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 Vår dato 17.03.2017 Deres dato 17.02.2017 Vår ref. 2017/875 Deres ref. 17/09413-1 Skien kommune Vann og avløp Postboks 158 3701 SKIEN Att. Anette Hoppestad Hardli Midlertidig

Detaljer

Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier i sammenheng med komplettering på Ivar Aasen - Aker BP

Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier i sammenheng med komplettering på Ivar Aasen - Aker BP Aker BP ASA Postboks 65 1324 LYSAKER Oslo, 04.08.2017 Deres ref.: AkerBP-Ut-2017-0240 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/311 Saksbehandler: Ingeborg Rønning Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune Vår dato: 12.05.2015 Vår referanse: 2015/3001 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Norsk Gjenvinning AS postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen Ørland kampflybase endrede Vilkårene er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknaden til Forsvarsbygg samt tilleggsopplysninger innhentet under behandling av søknaden. Vilkårene forutsetter at andre

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Tilbakemelding på Norscrap Karmøy AS sine kommentarer i brev av 29. juli Vedtak om tvangsmulkt og pålegg om opplysninger.

Tilbakemelding på Norscrap Karmøy AS sine kommentarer i brev av 29. juli Vedtak om tvangsmulkt og pålegg om opplysninger. Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 18.8.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Saksbehandler: Thor Jostein Dahlstrøm Tilbakemelding på Norscrap Karmøy AS

Detaljer

Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon. Forsvarsbygg

Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon. Forsvarsbygg Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon for Forsvarsbygg Fylkesmannen gir Forsvarsbygg tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jfr. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til behandling mot avleiring på Snorre og Vigdis - Statoil Petroleum AS

Tillatelse etter forurensningsloven til behandling mot avleiring på Snorre og Vigdis - Statoil Petroleum AS Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 03.12.2015 Deres ref.: AU-DPN OS SN-00038 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/142 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse etter forurensningsloven til

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den ved Tønsberg fyllplass, deponi, Tønsberg kommune

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den ved Tønsberg fyllplass, deponi, Tønsberg kommune Lindum AS Andre B. Vallner Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2014/321 29.09.2014 33 37 11 95 Arkivnr: 472 Rapport etter Fylkesmannens

Detaljer

Geomembraner for å skape tette løsninger mot jord

Geomembraner for å skape tette løsninger mot jord Geomembraner for å skape tette løsninger mot jord www.geosyntia.no Hvordan fungerer geomembraner I mange konstruksjoner er det behov for å etablere tette sjikt for å forhindre at vann eller gasser flytter

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme Repsol Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, 18.08.2016 Deres ref.: REN-MDIR-2016-0012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/840 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Store Lerresfjord - tillatelse til utslipp fra oppdrett av laks ved Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS - i Alta kommune.

Store Lerresfjord - tillatelse til utslipp fra oppdrett av laks ved Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS - i Alta kommune. FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS Lille Lerresfjord 9536 KORSFJORDEN Deres ref Deres dato Vår ref

Detaljer

Fra Fylkesmannen: Marianne Seland Håkon Dalen

Fra Fylkesmannen: Marianne Seland Håkon Dalen Fylkesmannen i Buskerud Inspeksjonsrapport Lindum AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Inspeksjon ved Lindum AS Dato for inspeksjonen: 22. juni 2010 Rapportnummer: 2010.043.I Saksnr. hos Fylkesmannen: 07/2863

Detaljer

Vi viser til søknad av om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.

Vi viser til søknad av om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 gdj@fmte.no Vår dato 07.12.2012 Deres dato 19.12.2011 Vår referanse 2012/1820 Deres referanse søknad Promitek AS Tank og Trailervask

Detaljer

Tillatelse til gjennomføring av tiltak i sjø. for. Elkem Thamshavn AS

Tillatelse til gjennomføring av tiltak i sjø. for. Elkem Thamshavn AS Tillatelse til gjennomføring av tiltak i sjø for Elkem Thamshavn AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16, og forskrift om begrensning

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 11.05.2016 2007/2053/ANML/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. fagansvarleg Anne Melbø, 71 25 85 15 Vår ref. Ålesund kommune Rådhuset 6025

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway INSPEKSJONSRAPPORT WACKER CHEMICALS NORWAY AS Oslo, 19. mai 2015 7200 Kyrksæterøra Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Marit Bergh 2013/3401 Saksbehandler: Ole Jakob Birkenes Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Vedtak om stans i mottak og behandling av farlig avfall, og varsel om trekking av tillatelse

Vedtak om stans i mottak og behandling av farlig avfall, og varsel om trekking av tillatelse ISO Miljø AS Borgeskogen 3 3160 STOKKE Oslo, 18.12.2013 Deres ref.: Hans Erik Borge Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/553 Saksbehandler: Eli Mathisen Tonje Johnsen Vedtak om stans i mottak og behandling

Detaljer

Boring og produksjon på Norne

Boring og produksjon på Norne Statoil ASA 4035 Stavanger Oslo, 03.10 2016 Deres ref.: AU-NOR-00018 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/233 Saksbehandler: Tone Sørgård Boring og produksjon på Norne Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Sutterø avfallsanlegg Isak D. Westgaard AS

Rapport etter kontroll ved Sutterø avfallsanlegg Isak D. Westgaard AS Rapport etter kontroll ved Sutterø avfallsanlegg Isak D. Westgaard AS Virksomhet Virksomhetens Adresse Sutterø avfallsanlegg Industriveien 13, 7502 Stjørdal Organisasjonsnummer 971791764 Tidsrom for kontrollen

Detaljer

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2011.013.I.KLIF

Detaljer