ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR"

Transkript

1 ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Stenbukken 21, 9200 Aalborg SV. Tlf: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 X a b Y c d X (cm) Y (cm) W 18,2 24, W 34,2 24, W 48,4 24, W 18,2 24, W 34,2 24, W 48,4 24, Biltema Nordic Services AB 2

3 ELEMENT Med glaspanel OBS! Endast för hemmabruk. Läs och spara dessa instruktioner! SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs manualen före användning och spara den för framtida bruk. 2. Anslut produkten till ett elnät enligt märkskylten. 3. Produkten ska anslutas till ett jordat uttag. Eventuell fast installation ska utföras av behörig elektriker. 4. VARNING för att undvika överhettning, täck ej över radiatorn. Får ej övertäckas innebär att produkten inte får användas för torkning av t.ex. kläder mm. 5. Stäng alltid av produkten och dra ut stickkontakten när produkten inte används. OBS! dra inte i kabeln, håll i stickkontakten. 6. Produkten får inte styras via en timer eller annan enhet som automatiskt startar produkten då risk finns att produkten är övertäckt eller felplacerad. 7. Produkten får inte placeras rakt under ett eluttag. 8. Se till att stickproppen inte glappar i kontakten. 9. Skydda anslutningskabeln mot mekanisk åverkan, t ex se till att möbler inte placeras på kabeln och att man inte kan snubbla på den. 10. Använd aldrig produkten när anslutningskabeln är uppvirad till förvaring. 11. Använd inte produkten om anslutningskabel eller produkt är skadad. Trasig eller skadad produkt/anslutningskabel ska repareras av auktoriserad serviceverkstad. 12. Undvik att använda förlängningskablar eftersom dessa kan överhettas och orsaka brand. 13. Använd produkten i ett välventilerat utrymme. Stick inte in några objekt i ventilationshålen. Undvik överhettning genom att inte blockera luftintag och ventilationshål på något sätt. 14. Låt inte produkten vara igång långa perioder i utrymmen där den inte är under uppsikt, t.ex. i en obebodd sommarstuga. 15. Placera produkten på ett stabilt plant underlag, upprätt i normalt läge. 16. Placera inte produkten så att djur kan påverka produkten. 17. Använd inte produkten i områden där bensin, färg eller andra lättantändliga vätskor förvaras. 18. Använd inte produkten bredvid badkar, duschar eller bassänger. Placera aldrig produkten där den kan falla ner i vatten. 19. Sänk aldrig ner produkten i vatten. 20. Vidrör aldrig produkten med en våt hand. Placera produkten på en plats där det inte finns risk att en person som duschar eller badar kan vidröra den. 21. Produkten blir varm. Vidrör den inte för att undvika brännskador. 22. Låt produkten svalna i minst 15 minuter innan den flyttas. 23. Innan produkten rengörs måste den vara avstängd och ha svalnat. 24. Förvara produkten på en sval och torr plats. 25. Använd inte produkten i rum med en yta mindre än 4 m Produkten får ej användas som kupévärmare. 27. Ej fast monterad produkt får inte lämnas obevakad. 28. Undvik överbelastning, anslut inte andra apparater till samma elektriska krets. 29. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av apparaten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. Barn ska övervakas så att de inte leker med elementet. 30. Använd aldrig produkten om glasfronten är skadad. 31. Placera inte produkten i närheten av lättantändliga material eller ytor t ex gardiner eller möbler. Se till att produkten har minst 1 meters säkerhetsavstånd till sådana material. 32. Om produkten stannat på grund av överhettning måste den svalna innan den startas igen Biltema Nordic Services AB

4 TEKNISKA DATA 7 MODEL: PH50-900A ARTIKEL EFFEKT SPÄNNING MÅTT KABELLÄNGD DIMENSION RATED POWER OUTPUT: W W RATED 230 V~50 VOLTAGE Hz RANGE: 60 x AC V~ 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W 230 V~50 Hz 82 x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W 8 MODEL: 230 V~50 PH A Hz 100 x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W RATED 230 V~50 POWER Hz OUTPUT: W x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W RATED 230 V~50 VOLTAGE Hz RANGE: 82 x AC V~ 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W 230 V~50 Hz 100 x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm 2 EGENSKAPER Överhettningsskydd Vattentät IPX4 För väggmontering eller stående LED-display Termometer future reference. Timer Product assembled way Antifrostfunktion MONTERING PÅ VÄGG 9 MODEL: PH A OBS! Bygger ut 4,7 cm från väggen. RATED POWER OUTPUT: W 10 MODEL: PH A RATED POWER OUTPUT: W 1. Borra vägghål enligt bild och schema. 2. Skruva i skruvarna i de borrade hålen. Använd eventuellt plugg. MONTERA FOTSTÖD Som tillbehör till elementen finns fotstöd av plast ( och ) för fristående placering av elementet. Säljes separat. Fotstöden skruvas fast på elementet enligt nedanstående skiss. IMPORTANT Read these instructions fully before using the heater. Retain these instructions for The heater working is the below two style: 1) Assemble the foot, and stand on the floor. 2) No need to assemble the foot, only wall mounted see below the photo for reference: ASSEMBLY OF THE HEATER When heater is in standing working,before using the heater, the feet (supplied separately in the carton), must be fitted to the unit. These are to be attached to the base of the heater using the 2 self-tapping screws provided, taking care to ensure that they are located correctly in the bottom ends of the heater side moldings When the heater is used on wall mounted, please carefully read the bellows: 1) If the heater is with foot, first tear down HANDHAVANDE the foot. 2) Confirm the position on the wall, using Electrical Drill(Size of Head drillφ8) drill 4 holes (a, b, c, d)on the wall, the distance between a and b xcm, the distance between c and d is xcm. The depth is about 4CM. The distance between a and c(b and d) is ycm. As picture A shows. Then knock the self-tapping screw into the wall by hammer. 图 B 3) Assemble the 4pcs ofφ4x30 screws and clips onto the wall, please be attention the position of the top and below clips, as picture A shows. The 5 cmstate of standing working or hanging working, please take reference as picture B. Product description and use Product description and use Page Panel 4 of 8 1. Display Display screen 2. TIMER Timer 图 B VARNING! Säkerställ att elementet är korrekt monterat och sitter fast stadigt på väggen eller står stadigt på de monterade fotstöden innan det ansluts. Fara föreligger om elementet är ostadigt. Öka värdet/ 3. Minska + värdet 1. Display screen 2. TIMER 3. + PÅ/AV X (cm) Y (cm) W 18,2 24, W 34,2 24, W 48,4 24, W 18,2 24, W 34,2 24, W 48,4 24, Biltema Nordic Services AB 6.Heater 4 6.Heater Värmare Page 5 of 8 Page 5 of 8 Huvudströmbrytare

5 Start 1. Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag. 2. Tryck på huvudströmbrytaren på sidan. Displayen visar rumstemperaturen. 3. Tryck på på panelen. Funktionslampan börjar lysa. 4. Tryck på pilknapparna eller för att ställa in önskad rumstemperatur. Temperaturen kan anges mellan +5 och +50 C. Ställa in temperatur Tryck på knappen Heater (värmare) för att starta värmefunktionen. Indikeringslampan blinkar då inställd rumstemperatur är uppnådd och värmen stängs av. Elementet startar igen då runmstemperaturen är 1 2 C under inställt värde. Ställa in timer Tryck på knappen Timer. Nu visas - - i displayen. Använd pilknapparna eller för att ange tid då elementet ska vara igång. Kan ställas in mellan 1 och 24 timmar. Indikeringslampan Timer lyser då timer-funktionen är aktiverad. Minne vid strömavbrott Elementet har en minnesfunktion vid strömavbrott vilket innebär att det kommer ihåg inställd temperatur och fortsätter funktion efter inställd temperatur då strömmen kommer tillbaka. OBS! Detta gäller EJ timer-funktionen. Stänga av elementet Tryck på huvudströmbrytaren för att stänga av elementet helt. Dra även ut stickkontakten från eluttaget. UNDERHÅLL Dra ut stickkontakten från eluttaget och låt elementet svalna före rengöring och underhåll. Torka ytor med en mjuk och lätt fuktad trasa. Låt elementet torka helt innan du startar det igen. Förvara elementet på en torr och säker plats. Vid funktionsfel ska elementet lämnas in till en behörig servicetekniker. Laga inte elementet själv. OBS! Första gången elementet används eller då elementet används efter att ha stått oanvänt en längre tid kan det avge en bränd lukt som försvinner efter en kort stund. VARNING! Sänk aldrig ner elementet i vatten. Använd inga starka kemiska rengöringsmedel. Låt aldrig fukt komma in i elementet. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/ EC). Överhettningsskydd Elementet är utrustat med överhettningsskydd som stänger av elementet när delar i det blir för varma Biltema Nordic Services AB

6 OBS! Kun for hjemmebruk. Les og ta vare på disse instruksjonene! SIKKERHETSFORSKRIFTER 1. Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for å kunne slå opp i den senere. 2. Koble produktet til et strømnett som er i samsvar med merkeskiltet. 3. Produktet skal kobles til en jordet stikkontakt. Eventuell fast installasjon skal utføres av kvalifisert elektriker. 4. ADVARSEL for å unngå overoppheting, dekk ikke til varmeovnen. Må ikke tildekkes innebærer at produktet ikke må brukes for tørking av f.eks. klær m.m. 5. Slå alltid av produktet og dra ut støpselet når produktet ikke er i bruk. OBS! Dra ikke i kabelen, hold i støpselet. 6. Produktet må ikke styres via en timer eller annen enhet som automatisk slår produktet på fordi det er fare for at produktet kan være tildekket eller feil plassert. 7. Produktet må ikke plasseres rett under en stikkontakt. 8. Se til at støpselet ikke sitter løst i kontakten. 9. Beskytt tilkoblingskabelen mot mekanisk påvirkning. Pass f.eks. på at møbler ikke plasseres på kabelen, og at man ikke kan snuble i den. 10. Bruk aldri produktet når tilkoblingskabelen er viklet opp for oppbevaring. 11. Bruk ikke produktet dersom tilkoblingskabel eller produkt er skadet. Slitt eller skadet produkt/tilkoblingskabel skal repareres av autorisert serviceverksted. 12. Unngå bruk av skjøtekabler fordi disse kan overopphetes og forårsake brann. 13. Bruk produktet i et godt ventilert rom. Stikk ikke gjenstander inn i ventilasjonshullene. Unngå overoppheting ved å ikke blokkere luftinntak og ventilasjonshull på noen som helst måte. 14. La ikke produktet være i gang i lange perioder i rom der det ikke er under tilsyn, f.eks. i en ubebodd fritidsbolig. 15. Plasser produktet på et stabilt, plant underlag, opprett i normal posisjon Biltema Nordic Services AB ELEMENT Med glaspanel Plasser ikke produktet slik at dyr kan påvirke produktet. 17. Bruk ikke produktet i områder der bensin, maling eller andre lettantennelige væsker oppbevares. 18. Bruk ikke produktet ved siden av badekar, dusj eller bassenger. Plasser aldri produktet der det kan falle ned i vann. 19. Senk aldri produktet ned i vann. 20. Berør aldri produktet med en våt hånd. Plasser produktet på et sted der det ikke er risiko for at en person som dusjer eller bader kan berøre det. 21. Produktet blir varmt. Berør det ikke for å unngå brannskader. 22. La produktet avkjøles i minst 15 minutter før det flyttes. 23. Før produktet rengjøres, må det være slått av og ha avkjølt. 24. Oppbevar produktet på et tørt og kjølig sted. 25. Bruk ikke produktet i rom med et areal på mindre enn 4 m Produktet må ikke brukes som kupévarmer. 27. Produkt som ikke er fast montert, må ikke gås fra ubevoktet. 28. Unngå overbelastning, koble ikke andre apparater til samme elektriske krets. 29. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av apparatet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Pass på at barn ikke leker med varmeovnen. 30. Bruk aldri produktet dersom glassfronten er skadet. 31. Plasser ikke produktet i nærheten av lettantennelige materialer eller flater, f.eks. gardiner eller møbler. Se til at produktet har minst 1 meters sikkerhetsavstand til slike materialer. Om produktet har slått seg av på grunn av overoppheting, må det avkjøles før det slås på igjen.

7 TEKNISKE DATA 7 MODEL: PH50-900A ARTIKKEL EFFEKT SPENNING MÅL KABELLENGDE DIMENSJON RATED POWER OUTPUT: W W RATED 230 V~50 VOLTAGE Hz RANGE: 60 x AC V~ 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W 230 V~50 Hz 82 x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W 8 MODEL: 230 V~50 PH A Hz 100 x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W RATED 230 V~50 POWER Hz OUTPUT: W x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W RATED 230 V~50 VOLTAGE Hz RANGE: 82 x AC V~ 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W 230 V~50 Hz 100 x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm 2 EGENSKAPER Overopphetingsvern Vanntett IPX4 For veggmontering eller stående LED-display Termometer future reference. Timer Product assembled way Frostsikring MONTERING PÅ VEGG OBS! Bygger 4,7 cm ut fra vegg. 9 MODEL: PH A RATED POWER OUTPUT: W 10 MODEL: PH A RATED POWER OUTPUT: W 1. Bor vegghull i samsvar med bilde og skjema. 2. Skru skruene i de borede hullene. Bruk eventuelt plugg. MONTERE FOTSTØTTE Som tilbehør til varmeovnen fås en fotstøtte av plast ( og ) for frittstående plassering av ovnen. Selges separat. Fotstøtten skrus fast på varmeovnen som vist i skissen nedenfor. IMPORTANT Read these instructions fully before using the heater. Retain these instructions for The heater working is the below two style: 1) Assemble the foot, and stand on the floor. 2) No need to assemble the foot, only wall mounted see below the photo for reference: ASSEMBLY OF THE HEATER When heater is in standing working,before using the heater, the feet (supplied separately in the carton), must be fitted to the unit. These are to be attached to the base of the heater using the 2 self-tapping screws provided, taking care to ensure that they are located correctly in the bottom ends of the heater side moldings When the heater is used on wall mounted, please carefully read the bellows: 1) If the heater is with foot, first tear down HÅNDTERING the foot. 2) Confirm the position on the wall, using Electrical Drill(Size of Head drillφ8) drill 4 holes (a, b, c, d)on the wall, the distance between a and b xcm, the distance between c and d is xcm. The depth is about 4CM. The distance between a and c(b and d) is ycm. As picture A shows. Then knock the self-tapping screw into the wall by hammer. 图 B 3) Assemble the 4pcs ofφ4x30 screws and clips onto the wall, please be attention the position of the top and below clips, as picture A shows. The 5 cmstate of standing working or hanging working, please take reference as picture B. Product description and use Product description and use Page Panel 4 of 8 1. Display Display screen 2. TIMER Timer 图 B ADVARSEL! Sikre at varmeovnen er korrekt montert og sitter stødig fast på veggen eller står stødig på montert fotstøtte før den tilkobles. Dersom varmeovnen ikke er stødig, kan det oppstå farlige situasjoner. Øke verdi/ 3. Minske + verdi 1. Display screen 2. TIMER 3. + PÅ/AV X (cm) Y (cm) W 18,2 24, W 34,2 24, W 48,4 24, W 18,2 24, W 34,2 24, W 48,4 24,8 6.Heater Page 5 of 8 6.Heater Varmeovn Hovedstrømbryter Page 5 of Biltema Nordic Services AB

8 Start 1. Sett støpselet i en jordet stikkontakt. 2. Trykk på hovedstrømbryteren på siden. Displayet viser romtemperaturen. 3. Trykk på på panelet. Funksjonslampen begynner å lyse. 4. Trykk på pilknappene eller for å stille inn ønsket romtemperatur. Temperaturen kan angis mellom +5 og +50 C. Stille inn temperatur Trykk på knappen Heater (varmeovn) for å starte varmefunksjonen. Indikeringslampen blinker når innstilt romtemperatur er oppnådd, og varmen slås av. Varmeovnen starter igjen når romtemperaturen er 1 2 C under innstilt verdi. Stille inn timer Trykk på knappen Timer. Nå vises - - i displayet. Bruk pilknappene eller for å angi tiden varmeovnen skal være i gang. Kan stilles inn mellom 1 og 24 timer. Indikeringslampen Timer lyser når timer-funksjonen er aktivert. Minne ved strømbrudd Varmeovnen har en minnefunksjon ved strømbrudd som gjør at den husker innstilt temperatur og fortsetter funksjonen etter innstilt temperatur når strømmen kommer tilbake. OBS! Dette gjelder IKKE timer-funksjonen. VEDLIKEHOLD Trekk støpselet ut av stikkontakten, og la varmeovnen avkjøles før rengjøring og vedlikehold. Tørk utvendig med en myk og lett fuktet klut. La varmeovnen bli helt tørr før du slår den på igjen. Oppbevar varmeovnen på et tørt og sikkert sted. Ved eventuell funksjonsfeil skal varmeovnen leveres inn til en kvalifisert servicetekniker. Reparer ikke varmeovnen selv. OBS! Første gangen varmeovnen brukes, eller når varmeovnen brukes etter å ha stått ubrukt en god stund, kan den avgi en brent lukt som forsvinner etter en kort stund. ADVARSEL! Senk aldri varmeovnen ned i vann. Bruk ingen sterke kjemiske rengjøringsmidler. La aldri fukt komme inn i varmeovnen. MILJØINFORMASJON Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Slå av varmeovn Trykk på hovedstrømbryteren for å slå varmeovnen helt av. Dra også støpselet ut av stikkontakten. Overopphetingsvern Varmeovnen er utstyrt med overopphetingsvern som slår av varmeovnen når deler i denne blir for varme Biltema Nordic Services AB 8

9 LÄMMITIN Lasipaneeli HUOMIO! Vain kotikäyttöön. Lue tämä käyttöohje ja säästä se! TURVALLISUUSOHJEET 1. Lue käyttöohje ennen käyttämistä ja säästä se tulevaa käyttöä varten. 2. Yhdistä laite sähköverkkoon, joka täyttää tyyppikilvessä näkyvät vaatimukset. 3. Laite on yhdistettävä maadoitettuun pistorasiaan. Mahdollinen kiinteä asennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. 4. VAROITUS: Älä peitä lämmitintä ylikuumenemisen välttämiseksi. Laitteen päällä ei saa kuivattaa esimerkiksi vaatteita, sillä siinä on Ei saa peittää -merkintä. 5. Kun laitetta ei käytetä, katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta. HUOMIO! Vedä pistokkeesta, älä johdosta. 6. Laitetta ei saa ohjata ajastimen tai muun automaattisesti käynnistävän laitteen avulla, koska laite voi olla peitetty tai väärässä paikassa. 7. Laitetta ei saa asettaa suoraan pistorasian alle. 8. Varmista, että pistoke on sähköpistorasiassa tiukasti. 9. Suojaa virtajohto mekaaniselta vaikutukselta esimerkiksi estämällä huonekalujen asettaminen sen päälle. Varmista, että siihen ei voi kompastua. 10. Älä käytä laitetta, kun virtajohto on kääritty säilytystä varten. 11. Älä käytä laitetta, jos se tai virtajohto on vaurioitunut. Laite on korjautettava valtuutetussa huoltokorjaamossa, jos se tai virtajohto vaurioituu. 12. Vältä jatkojohdon käyttämistä, sillä se voi ylikuumentua. Tällöin voi aiheutua tulipalo. 13. Käytä laitetta hyvin tuuletetussa tilassa. Älä työnnä mitään esineitä ilmanvaihtoaukkojen läpi. Älä tuki ilmanotto- tai poistoaukkoja. Muutoin laite ylikuumenee. 14. Älä jätä laitetta käyntiin pitkäksi ajaksi ilman valvontaa esimerkiksi tyhjilleen jätettyyn kesämökkiin. 15. Aseta laite vakaalle tasaiselle alustalle pystysuoraan. 16. Älä aseta laitetta siten, että eläimet voivat vaikuttaa siihen. 17. Älä käytä laitetta tiloissa, joissa säilytetään bensiiniä, maalia tai muita helposti syttyviä nesteitä. 18. Älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan lähellä. Älä laitetta lämmitintä paikkaan, josta se voi kaatua veteen. 19. Älä upota laitetta veteen. 20. Älä koske laitetta märällä kädellä. Aseta lämmitin paikkaan, jossa suihkussa tai kylvyssä oleva henkilö ei voi koskea siihen. 21. Laite kuumenee. Älä kosketa sitä palovammojen välttämiseksi. 22. Anna laitteen jäähtyä vähintään 15 minuuttia ennen sen siirtämistä. 23. Ennen laitteen puhdistamista siitä on katkaistava virta, ja sen on jäähdyttävä. 24. Säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa. 25. Älä käytä laitetta tilassa, joka on pienempi kuin 4 m Laitetta ei saa käyttää matkustamonlämmittimenä. 27. Jos laitetta ei ole asennettu kiinteästi, sitä ei saa jättää ilman valvontaa. 28. Vältä ylikuormitusta. Älä yhdistä muita laitteita samaan sähköpiiriin vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä on puutteita tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan heidän käyttäessään laitetta tai he ovat saaneet ohjeita laitteen käyttämisestä, jotta he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnossa ilman valvontaa. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki lämmittimellä. 30. Älä koskaan käytä laitetta, jos lasinen etuosa on vaurioitunut. 31. Älä aseta laitetta helposti syttyvien verhojen tai huonekalujen kaltaisten esineiden tai pintojen lähelle. Varmista, että laite on vähintään 1 metrin etäisyydellä tällaisista materiaaleista Biltema Nordic Services AB

10 TEKNISET TIEDOT 7 MODEL: PH50-900A TUOTE TEHO JÄNNITE MITAT JOHDON PITUUS MITAT RATED POWER OUTPUT: W W RATED 230 V~50 VOLTAGE Hz RANGE: 60 x AC V~ 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W 230 V~50 Hz 82 x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W 8 MODEL: 230 V~50 PH A Hz 100 x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W RATED 230 V~50 POWER Hz OUTPUT: W x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W RATED 230 V~50 VOLTAGE Hz RANGE: 82 x AC V~ 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W 230 V~50 Hz 100 x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm 2 9 MODEL: PH A OMINAISUUDET 10 MODEL: PH A Ylikuumenemissuoja Vesitiivis (IPX4) Asennetaan seinään tai vapaasti seisovaksi LED-näyttö Lämpömittari future reference. Ajastin Product assembled way Jäätymiseltä suojaava toiminto ASENTAMINEN SEINÄÄN HUOMIO! Työntyy 4,7 cm ulos seinästä. RATED POWER OUTPUT: W RATED POWER OUTPUT: W 1. Poraa seinäkiinnitysreiät kuvassa ja kaaviossa kuvatulla tavalla. 2. Kiristä ruuvit seinään porattuihin reikiin. Voit asettaa reikiin tulpat. JALUSTAAN KIINNITTÄMINEN Lämmitin voidaan asettaa seisomaan vapaasti, sillä lisävarusteena on saatavana muovinen jalusta ( ja ). Myydään erikseen. Jalusta ruuvataan kiinni lämmittimeen kuvassa näkyvällä tavalla. IMPORTANT Read these instructions fully before using the heater. Retain these instructions for The heater working is the below two style: 1) Assemble the foot, and stand on the floor. 2) No need to assemble the foot, only wall mounted see below the photo for reference: ASSEMBLY OF THE HEATER When heater is in standing working,before using the heater, the feet (supplied separately in the carton), must be fitted to the unit. These are to be attached to the base of the heater using the 2 self-tapping screws provided, taking care to ensure that they are located correctly in the bottom ends of the heater side moldings When the heater is used on wall mounted, please carefully read the bellows: 1) If the heater is with foot, first tear down KÄYTTÄMINEN the foot. 2) Confirm the position on the wall, using Electrical Drill(Size of Head drillφ8) drill 4 holes (a, b, c, d)on the wall, the distance between a and b xcm, the distance between c and d is xcm. The depth is about 4CM. The distance between a and c(b and d) is ycm. As picture A shows. Then knock the self-tapping screw into the wall by hammer. 图 B 3) Assemble the 4pcs ofφ4x30 screws and clips onto the wall, please be attention the position of the top and below clips, as picture A shows. The 5 cmstate of standing working or hanging working, please take reference as picture B. Product description and use Product description and use Page Paneeli 4 of 8 1. Display Näyttö screen 2. TIMER Ajastin 图 B VAROITUS! Varmista ennen lämmittimen pistokkeen yhdistämistä pistorasiaan, että lämmitin on kiinnitetty seinään tiukasti tai asetettu jalustaan vakaasti. Jos lämmitin on asennettu epävakaasti, aiheutuu vaara. Kasvattaa arvoa/ Pienentää 3. + arvoa 1. Display screen 2. TIMER 3. + PÄÄLLE/POIS X (cm) Y (cm) W 18,2 24, W 34,2 24, W 48,4 24, W 18,2 24, W 34,2 24, W 48,4 24, Biltema Nordic Services AB 6.Heater 10 6.Heater Lämmitin Page 5 of 8 Page 5 of 8 Pääkatkaisin

11 Käynnistäminen 1. Yhdistä pistoke maadoitettuun sähköpistorasiaan. 2. Paina kyljessä näkyvää pääkatkaisinta. Huoneen lämpötila näkyy näytössä. 3. Paina paneelin -painiketta. Toimintomerkkivalo syttyy. 4. Säädä haluamasi huoneenlämpötila painamalla -tai -painiketta. Lämpötilan voi säätää alueella C. Lämpötilan asettaminen Voit käynnistää lämmittämisen painamalla Heater (Lämmitys) -painiketta. Kun säädetty lämpötila on saavutettu, merkkivalo vilkkuu ja lämmittäminen päättyy. Lämmittäminen alkaa uudelleen, kun lämpötila alittaa säädetyn arvon 1 2 asteella. Ajastimen käyttäminen Paina Timer-painiketta. Näyttöön tulee - -. Aseta lämmittimen käynnistymisaika nuolipainikkeilla ja. Aika voidaan valita alueella 1 24 tuntia. Kun ajastin on käynnissä, Timermerkkivalo palaa. Muisti sähkökatkoksen varalta Lämmittimessä on muisti. Jos virta katkeaa, asetettu lämpötila säilyy muistissa. Lämmittäminen jatkuu, kun virtaa jälleen syötetään. HUOMIO! Tämä ei koske ajastinta. KUNNOSSAPITO Irrota pistoke pistorasiasta ja anna lämmittimen jäähtyä aina ennen huoltamista ja puhdistamista. Pyyhi pinnat pehmeällä kostutetulla liinalla. Anna lämmittimen kuivua ennen sen käynnistämistä uudelleen. Säilytä lämmitintä turvallisessa ja kuivassa paikassa. Viallinen lämmitin on toimitettava valtuutettuun huoltokorjaamoon. Älä korjaa lämmitintä itse. HUOMIO! Kun lämmitintä käytetään ensimmäisen kerran tai se on ollut pitkään käyttämättä, siitä voi lähteä palaneen hajua, joka kuitenkin katoaa pian. VAROITUS! Älä koskaan upota lämmitintä veteen. Älä käytä voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita. Älä päästä kosteutta lämmittimen sisään. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). Lämmittimen sammuttaminen Voit sammuttaa lämmittimen painamalla pääkatkaisinta. Irrota myös pistoke pistorasiasta. Ylikuumenemissuoja Lämmittimessä on suojattu ylikuumenemisen varalta, joten siitä katkeaa virta, jos se kuumenee liikaa Biltema Nordic Services AB

12 RADIATOR Med glaspanel OBS! Kun til brug i hjemmet. Læs og gem disse instruktioner! SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Læs manualen før ibrugtagning og gem den til senere brug. 2. Slut produktet til elnettet iht. mærkeskiltet. 3. Produktet skal sluttes til et udtag med jord. Eventuel fast installation skal udføres af autoriseret elektriker. 4. ADVARSEL for at undgå overophedning, må elradiatoren ikke overdækkes. Må ikke overdækkes betyder, at produktet ikke må anvendes til tørring af f.eks. tøj m.m. 5. Sluk altid for produktet og tag stikket ud af stikkontakten, når produktet ikke er i brug. OBS! Træk ikke i ledningen, men hold i stikket. 6. Produktet må ikke styres via en timer eller andet, som kan starte det automatisk, da der kan være fare for, at produktet er overdækket eller forkert placeret. 7. Placer ikke produktet direkte under en stikkontakt. 8. Sørg for, at stikket ikke sidder løst i stikkontakten. 9. Beskyt ledningen mod mekaniske påvirkninger, f.eks. sørg for, at der ikke sættes møbler oven på ledningen, og at man ikke snubler i den. 10. Brug aldrig produktet, når ledningen er oprullet. 11. Brug ikke produktet, hvis ledningen eller produktet er beskadiget. Et ødelagt eller beskadiget produkt/ledning skal repareres af et autoriseret serviceværksted. 12. Undgå forlængerledninger, da disse kan blive overophedede og forårsage brand. 13. Anvend produktet i godt ventileret rum. Der må ikke stikkes noget gennem ventilationshullerne. Undgå overophedning ved ikke at blokere luftindtag og ventilationshuller. 14. Lad ikke produktet være tændt i lange perioder i lokaler, hvor der ikke er opsyn, f.eks. i et ubeboet sommerhus Biltema Nordic Services AB Placer produktet på et stabilt og plant underlag og opret i normal stilling. 16. Placer ikke produktet, så det kan påvirkes af dyr. 17. Anvend ikke produktet i områder, hvor benzin, maling eller andre letantændelige væsker opbevares. 18. Brug ikke produktet i nærheden af badekar, brusebad eller bassin. Placer aldrig produktet, hvor det kan falde i vandet. 19. Kom aldrig produktet i vand. 20. Rør aldrig ved produktet med våde hænder. Placer produktet et sted, hvor der ikke er risiko for, at en badende kan røre ved det. 21. Produktet bliver varmt. Rør det ikke, så du undgår forbrændinger. 22. Lad produktet køle i mindst 15 minutter, inden det flyttes. 23. Inden produktet rengøres, skal det være slukket og afkølet. 24. Opbevar produktet på et køligt og tørt sted. 25. Anvend ikke produktet i rum, der er mindre end 4 m Produktet må ikke anvendes som kabinevarmer. 27. Et produkt, der ikke er fastmonteret, må ikke efterlades uden opsyn. 28. Undgå overbelastning. Slut ikke andre apparater til samme stikkontakt. 29. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år samt af personer med nedsat motorik eller nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden om brugen, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i brug af apparatet og forstår de farer, der kan opstå. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med elradiatoren. 30. Brug aldrig produktet, hvis glasfronten er beskadiget. 31. Placer ikke produktet i nærheden af letantændelige materialer eller flader, f.eks. gardiner eller møbler. Sørg for, at produktet har mindst 1 meters sikkerhedsafstand til sådanne materialer.

13 TEKNISKE DATA 7 MODEL: PH50-900A ARTIKEL EFFEKT SPÆNDING MÅL LEDNING DIMENSION RATED POWER OUTPUT: W W RATED 230 V~50 VOLTAGE Hz RANGE: 60 x AC V~ 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W 230 V~50 Hz 82 x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W 8 MODEL: 230 V~50 PH A Hz 100 x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W RATED 230 V~50 POWER Hz OUTPUT: W x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W RATED 230 V~50 VOLTAGE Hz RANGE: 82 x AC V~ 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W 230 V~50 Hz 100 x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm 2 EGENSKABER Overophedningssikring Vandtæt IPX4 Til vægmontering eller stående LED-display Termometer future reference. Timer Product assembled way Antifrostfunktion MONTERING PÅ VÆG 9 MODEL: PH A OBS! Afstand til væggen er 4,7 cm. RATED POWER OUTPUT: W 10 MODEL: PH A RATED POWER OUTPUT: W 1. Bor huller i væggen, som vist på billede og skema. 2. Skru skruerne i de borede huller. Brug eventuelt rawlplugs. MONTERING AF FOD Som tilbehør til elradiatoren fås en fod af plast ( og ) til fritstående placering af elradiatoren. Sælges separat. Foden skrues fast på elradiatoren som på nedenstående skitse. IMPORTANT Read these instructions fully before using the heater. Retain these instructions for The heater working is the below two style: 1) Assemble the foot, and stand on the floor. 2) No need to assemble the foot, only wall mounted see below the photo for reference: ASSEMBLY OF THE HEATER When heater is in standing working,before using the heater, the feet (supplied separately in the carton), must be fitted to the unit. These are to be attached to the base of the heater using the 2 self-tapping screws provided, taking care to ensure that they are located correctly in the bottom ends of the heater side moldings When the heater is used on wall mounted, please carefully read the bellows: 1) If the heater is with foot, first tear down BRUG the foot. 2) Confirm the position on the wall, using Electrical Drill(Size of Head drillφ8) drill 4 holes (a, b, c, d)on the wall, the distance between a and b xcm, the distance between c and d is xcm. The depth is about 4CM. The distance between a and c(b and d) is ycm. As picture A shows. Then knock the self-tapping screw into the wall by hammer. 图 B 3) Assemble the 4pcs ofφ4x30 screws and clips onto the wall, please be attention the position of the top and below clips, as picture A shows. The 5 cmstate of standing working or hanging working, please take reference as picture B. Product description and use Product description and use Page Panel 4 of 8 1. Display Display screen 2. TIMER Timer 图 B ADVARSEL! Kontroller, at elradiatoren er monteret korrekt, og at den sidder solidt fast på væggen eller står stabilt på de monterede fødder, inden den tilsluttes. Der kan opstå farer, hvis elradiatoren er ustabil. Øge værdien/ Mindske 3. + værdien 1. Display screen 2. TIMER 3. + TÆND/SLUK X (cm) Y (cm) W 18,2 24, W 34,2 24, W 48,4 24, W 18,2 24, W 34,2 24, W 48,4 24,8 6.Heater Page 5 of 8 6.Heater Varmer Hovedafbryder Page 5 of Biltema Nordic Services AB

14 Start 1. Slut stikket til en stikkontakt med jord. 2. Tryk på hovedafbryderen på siden. Displayet viser rumtemperaturen 3. Tryk på på panelet. Funktionspæren lyser. 4. Tryk på pileknapperne eller for at indstille den ønskede rumtemperatur. Temperaturen kan indstilles mellem +5º C og +50º C. Indstilling af temperatur Tryk på knappen Heater (varmer) for at starte varmefunktionen. Indikatoren blinker, når den indstillede rumtemperatur er opnået, og der slukkes for varmen. Elradiatoren starter igen, når rumtemperaturen er 1 2º C under den indstillede værdi. Indstilling af timer Tryk på knappen Timer. Nu vises - - på displayet. Brug pileknapperna eller for at angive den tid, elradiatoren skal være i gang. Kan indstilles mellem 1 og 24 timer. Indikationspæren Timer lyser, når timerfunktionen er aktiveret. Hukommelse ved strømafbrydelse Elradiatoren har en hukommelsesfunktion ved strømafbrydelse, hvilket betyder, at den husker den indstillede temperatur og fortsætter funktionen med den indstillede temperatur, når strømmen kommer igen. OBS! Dette gælder IKKE timerfunktionen. VEDLIGEHOLDELSE Fjern stikket fra stikkontakten og lad elradiatoren køle af før rengøring og vedligeholdelse. Tør fladerne af med en blød og let fugtet klud. Lad elradiatoren tørre helt, inden den startes igen. Opbevar elradiatoren tørt og sikkert. Ved funktionsfejl skal elradiatoren indleveres til et autoriseret serviceværksted. Reparer ikke elradiatoren selv. OBS! Første gang elradiatoren tændes, eller når elradiatoren tændes efter at have været uanvendt i længere tid, kan den afgive en brændt lugt, der forsvinder efter kort tid. ADVARSEL! Nedsænk aldrig elradiatoren i vand. Brug ikke stærke kemiske rengøringsmidler. Der må aldrig komme fugt i elradiatoren. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Sluk elradiatoren Tryk på hovedafbryderen for at slukke elradiatoren helt. Fjern også stikket fra stikkontakten. Overophedningssikring Elradiatoren er udstyret med en overophedningssikring, der slukker for radiatoren, når dele i den bliver for varme Biltema Nordic Services AB 14

15 X a b Y c d X (cm) Y (cm) W 18,2 24, W 34,2 24, W 48,4 24, W 18,2 24, W 34,2 24, W 48,4 24, Biltema Nordic Services AB

16 Biltema Nordic Services AB 16

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR 46-389 1800 W 87 x 40 x 7 cm 46-387 650 W 45 x 40 x 7 cm 46-388 1200 W 66 x 40 x7 cm 46-390 750 W 78 x 24 x 10 cm 2011 Biltema Nordic Services AB SE ELEMENT BRUKSANVISNING

Detaljer

panelovn El-element Panel heater Manual

panelovn El-element Panel heater Manual panelovn El-element Panel heater Manual 450188 GSA PANELOVN MED GLASS OBS! Kun for hjemmebruk. Les og ta vare på disse instruksjonene! Sikkerhetsforskrifter 1. Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER 200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Handdukstork Håndkletørker Pyyhkeiden kuivausteline Håndklædetørrer

Handdukstork Håndkletørker Pyyhkeiden kuivausteline Håndklædetørrer Handdukstork Håndkletørker Pyyhkeiden kuivausteline Håndklædetørrer Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Handdukstork INTRODUKTION Denna handdukstork är avsedd för användning i badrum och tvättutrymmen.

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser 2 3 1 4 5 SE Detaljbeskrivning 1. Skyddskåpa 2. Luftintag 3. Termostatvred 4. Strömvred 5. Luftutlopp NO Delebeskrivelse 1. Beskyttelsesdeksel 2. Luftinntak

Detaljer

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 5000 W / 400 V 2012-06-05 Biltema Nordic Services AB VÄRMEFLÄKT, 5000 W / 400 V ALLMÄNT För att få mesta möjliga nytta av din nya värmefläkt, läs noga igenom

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Skotork. Skotørker. Kenkien kuivain. Skotørrer

Skotork. Skotørker. Kenkien kuivain. Skotørrer Skotork Skotørker Kenkien kuivain Skotørrer 1 2008 Biltema Nordic Services AB Skotork Bruksanvisning Läs alla anvisningar innan sko-/stöveltorken används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Säkerhetsföreskrifter

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Handdukstork. Handdukstorken ska vägg- eller fotmonteras. VARNING! För att undvika elstöt, brand och skada, läs och följ manualens anvisningar.

Handdukstork. Handdukstorken ska vägg- eller fotmonteras. VARNING! För att undvika elstöt, brand och skada, läs och följ manualens anvisningar. Handdukstork INTRODUKTION Handdukstorken ska vägg- eller fotmonteras. VARNING! För att undvika elstöt, brand och skada, läs och följ manualens anvisningar. Tekniska data Anslutning:............ 230 V AC,

Detaljer

LED-lysrørsarmatur T5

LED-lysrørsarmatur T5 LED-lysrörsarmatur T5 LED-lysrørarmatur T5 LED-loistelamppuvalaisin T5 LED-lysrørsarmatur T5 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160 CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING 1 Art. no. 450160 N TEKNISKE DATA Modell CFH-9A Maks. effekt 900W Nettilkobling 230V-50Hz ALLMENNE FORSKRIFTER Ovnen må ikke tilkobles dersom

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84 91 10.

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT

FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT 87-3858 manual 150202.indd 2015-03-16, 10.09.05 Art. 87-3858 FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA Art. 15-343 INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator

Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator 35-382_3_manual.indd 2012-02-15, 11.45.27 Art. 35-382, 35-383 Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB Golvfläkt Läs och spara denna manual! Läs

Detaljer

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell...PH-20 Nettilkobling...230V-50Hz Effekt...2000 W Art.nr...450176 Introduksjon: Denne infrarøde terrassevarmeren

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed.

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. EPIC MODELL 1 150721A INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4823 HP4824 HP4828 NO Brukerhåndbok d c a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800

HÅNDBOK. Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800 HÅNDBOK Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800 Kjære kunde! Gratulerer med din nye VTC 1800 vifteovn. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 600/900/1500 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Detaljer

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten

Detaljer

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL 0979 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer