ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR"

Transkript

1 ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Stenbukken 21, 9200 Aalborg SV. Tlf: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 X a b Y c d X (cm) Y (cm) W 18,2 24, W 34,2 24, W 48,4 24, W 18,2 24, W 34,2 24, W 48,4 24, Biltema Nordic Services AB 2

3 ELEMENT Med glaspanel OBS! Endast för hemmabruk. Läs och spara dessa instruktioner! SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs manualen före användning och spara den för framtida bruk. 2. Anslut produkten till ett elnät enligt märkskylten. 3. Produkten ska anslutas till ett jordat uttag. Eventuell fast installation ska utföras av behörig elektriker. 4. VARNING för att undvika överhettning, täck ej över radiatorn. Får ej övertäckas innebär att produkten inte får användas för torkning av t.ex. kläder mm. 5. Stäng alltid av produkten och dra ut stickkontakten när produkten inte används. OBS! dra inte i kabeln, håll i stickkontakten. 6. Produkten får inte styras via en timer eller annan enhet som automatiskt startar produkten då risk finns att produkten är övertäckt eller felplacerad. 7. Produkten får inte placeras rakt under ett eluttag. 8. Se till att stickproppen inte glappar i kontakten. 9. Skydda anslutningskabeln mot mekanisk åverkan, t ex se till att möbler inte placeras på kabeln och att man inte kan snubbla på den. 10. Använd aldrig produkten när anslutningskabeln är uppvirad till förvaring. 11. Använd inte produkten om anslutningskabel eller produkt är skadad. Trasig eller skadad produkt/anslutningskabel ska repareras av auktoriserad serviceverkstad. 12. Undvik att använda förlängningskablar eftersom dessa kan överhettas och orsaka brand. 13. Använd produkten i ett välventilerat utrymme. Stick inte in några objekt i ventilationshålen. Undvik överhettning genom att inte blockera luftintag och ventilationshål på något sätt. 14. Låt inte produkten vara igång långa perioder i utrymmen där den inte är under uppsikt, t.ex. i en obebodd sommarstuga. 15. Placera produkten på ett stabilt plant underlag, upprätt i normalt läge. 16. Placera inte produkten så att djur kan påverka produkten. 17. Använd inte produkten i områden där bensin, färg eller andra lättantändliga vätskor förvaras. 18. Använd inte produkten bredvid badkar, duschar eller bassänger. Placera aldrig produkten där den kan falla ner i vatten. 19. Sänk aldrig ner produkten i vatten. 20. Vidrör aldrig produkten med en våt hand. Placera produkten på en plats där det inte finns risk att en person som duschar eller badar kan vidröra den. 21. Produkten blir varm. Vidrör den inte för att undvika brännskador. 22. Låt produkten svalna i minst 15 minuter innan den flyttas. 23. Innan produkten rengörs måste den vara avstängd och ha svalnat. 24. Förvara produkten på en sval och torr plats. 25. Använd inte produkten i rum med en yta mindre än 4 m Produkten får ej användas som kupévärmare. 27. Ej fast monterad produkt får inte lämnas obevakad. 28. Undvik överbelastning, anslut inte andra apparater till samma elektriska krets. 29. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av apparaten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. Barn ska övervakas så att de inte leker med elementet. 30. Använd aldrig produkten om glasfronten är skadad. 31. Placera inte produkten i närheten av lättantändliga material eller ytor t ex gardiner eller möbler. Se till att produkten har minst 1 meters säkerhetsavstånd till sådana material. 32. Om produkten stannat på grund av överhettning måste den svalna innan den startas igen Biltema Nordic Services AB

4 TEKNISKA DATA 7 MODEL: PH50-900A ARTIKEL EFFEKT SPÄNNING MÅTT KABELLÄNGD DIMENSION RATED POWER OUTPUT: W W RATED 230 V~50 VOLTAGE Hz RANGE: 60 x AC V~ 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W 230 V~50 Hz 82 x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W 8 MODEL: 230 V~50 PH A Hz 100 x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W RATED 230 V~50 POWER Hz OUTPUT: W x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W RATED 230 V~50 VOLTAGE Hz RANGE: 82 x AC V~ 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W 230 V~50 Hz 100 x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm 2 EGENSKAPER Överhettningsskydd Vattentät IPX4 För väggmontering eller stående LED-display Termometer future reference. Timer Product assembled way Antifrostfunktion MONTERING PÅ VÄGG 9 MODEL: PH A OBS! Bygger ut 4,7 cm från väggen. RATED POWER OUTPUT: W 10 MODEL: PH A RATED POWER OUTPUT: W 1. Borra vägghål enligt bild och schema. 2. Skruva i skruvarna i de borrade hålen. Använd eventuellt plugg. MONTERA FOTSTÖD Som tillbehör till elementen finns fotstöd av plast ( och ) för fristående placering av elementet. Säljes separat. Fotstöden skruvas fast på elementet enligt nedanstående skiss. IMPORTANT Read these instructions fully before using the heater. Retain these instructions for The heater working is the below two style: 1) Assemble the foot, and stand on the floor. 2) No need to assemble the foot, only wall mounted see below the photo for reference: ASSEMBLY OF THE HEATER When heater is in standing working,before using the heater, the feet (supplied separately in the carton), must be fitted to the unit. These are to be attached to the base of the heater using the 2 self-tapping screws provided, taking care to ensure that they are located correctly in the bottom ends of the heater side moldings When the heater is used on wall mounted, please carefully read the bellows: 1) If the heater is with foot, first tear down HANDHAVANDE the foot. 2) Confirm the position on the wall, using Electrical Drill(Size of Head drillφ8) drill 4 holes (a, b, c, d)on the wall, the distance between a and b xcm, the distance between c and d is xcm. The depth is about 4CM. The distance between a and c(b and d) is ycm. As picture A shows. Then knock the self-tapping screw into the wall by hammer. 图 B 3) Assemble the 4pcs ofφ4x30 screws and clips onto the wall, please be attention the position of the top and below clips, as picture A shows. The 5 cmstate of standing working or hanging working, please take reference as picture B. Product description and use Product description and use Page Panel 4 of 8 1. Display Display screen 2. TIMER Timer 图 B VARNING! Säkerställ att elementet är korrekt monterat och sitter fast stadigt på väggen eller står stadigt på de monterade fotstöden innan det ansluts. Fara föreligger om elementet är ostadigt. Öka värdet/ 3. Minska + värdet 1. Display screen 2. TIMER 3. + PÅ/AV X (cm) Y (cm) W 18,2 24, W 34,2 24, W 48,4 24, W 18,2 24, W 34,2 24, W 48,4 24, Biltema Nordic Services AB 6.Heater 4 6.Heater Värmare Page 5 of 8 Page 5 of 8 Huvudströmbrytare

5 Start 1. Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag. 2. Tryck på huvudströmbrytaren på sidan. Displayen visar rumstemperaturen. 3. Tryck på på panelen. Funktionslampan börjar lysa. 4. Tryck på pilknapparna eller för att ställa in önskad rumstemperatur. Temperaturen kan anges mellan +5 och +50 C. Ställa in temperatur Tryck på knappen Heater (värmare) för att starta värmefunktionen. Indikeringslampan blinkar då inställd rumstemperatur är uppnådd och värmen stängs av. Elementet startar igen då runmstemperaturen är 1 2 C under inställt värde. Ställa in timer Tryck på knappen Timer. Nu visas - - i displayen. Använd pilknapparna eller för att ange tid då elementet ska vara igång. Kan ställas in mellan 1 och 24 timmar. Indikeringslampan Timer lyser då timer-funktionen är aktiverad. Minne vid strömavbrott Elementet har en minnesfunktion vid strömavbrott vilket innebär att det kommer ihåg inställd temperatur och fortsätter funktion efter inställd temperatur då strömmen kommer tillbaka. OBS! Detta gäller EJ timer-funktionen. Stänga av elementet Tryck på huvudströmbrytaren för att stänga av elementet helt. Dra även ut stickkontakten från eluttaget. UNDERHÅLL Dra ut stickkontakten från eluttaget och låt elementet svalna före rengöring och underhåll. Torka ytor med en mjuk och lätt fuktad trasa. Låt elementet torka helt innan du startar det igen. Förvara elementet på en torr och säker plats. Vid funktionsfel ska elementet lämnas in till en behörig servicetekniker. Laga inte elementet själv. OBS! Första gången elementet används eller då elementet används efter att ha stått oanvänt en längre tid kan det avge en bränd lukt som försvinner efter en kort stund. VARNING! Sänk aldrig ner elementet i vatten. Använd inga starka kemiska rengöringsmedel. Låt aldrig fukt komma in i elementet. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/ EC). Överhettningsskydd Elementet är utrustat med överhettningsskydd som stänger av elementet när delar i det blir för varma Biltema Nordic Services AB

6 OBS! Kun for hjemmebruk. Les og ta vare på disse instruksjonene! SIKKERHETSFORSKRIFTER 1. Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for å kunne slå opp i den senere. 2. Koble produktet til et strømnett som er i samsvar med merkeskiltet. 3. Produktet skal kobles til en jordet stikkontakt. Eventuell fast installasjon skal utføres av kvalifisert elektriker. 4. ADVARSEL for å unngå overoppheting, dekk ikke til varmeovnen. Må ikke tildekkes innebærer at produktet ikke må brukes for tørking av f.eks. klær m.m. 5. Slå alltid av produktet og dra ut støpselet når produktet ikke er i bruk. OBS! Dra ikke i kabelen, hold i støpselet. 6. Produktet må ikke styres via en timer eller annen enhet som automatisk slår produktet på fordi det er fare for at produktet kan være tildekket eller feil plassert. 7. Produktet må ikke plasseres rett under en stikkontakt. 8. Se til at støpselet ikke sitter løst i kontakten. 9. Beskytt tilkoblingskabelen mot mekanisk påvirkning. Pass f.eks. på at møbler ikke plasseres på kabelen, og at man ikke kan snuble i den. 10. Bruk aldri produktet når tilkoblingskabelen er viklet opp for oppbevaring. 11. Bruk ikke produktet dersom tilkoblingskabel eller produkt er skadet. Slitt eller skadet produkt/tilkoblingskabel skal repareres av autorisert serviceverksted. 12. Unngå bruk av skjøtekabler fordi disse kan overopphetes og forårsake brann. 13. Bruk produktet i et godt ventilert rom. Stikk ikke gjenstander inn i ventilasjonshullene. Unngå overoppheting ved å ikke blokkere luftinntak og ventilasjonshull på noen som helst måte. 14. La ikke produktet være i gang i lange perioder i rom der det ikke er under tilsyn, f.eks. i en ubebodd fritidsbolig. 15. Plasser produktet på et stabilt, plant underlag, opprett i normal posisjon Biltema Nordic Services AB ELEMENT Med glaspanel Plasser ikke produktet slik at dyr kan påvirke produktet. 17. Bruk ikke produktet i områder der bensin, maling eller andre lettantennelige væsker oppbevares. 18. Bruk ikke produktet ved siden av badekar, dusj eller bassenger. Plasser aldri produktet der det kan falle ned i vann. 19. Senk aldri produktet ned i vann. 20. Berør aldri produktet med en våt hånd. Plasser produktet på et sted der det ikke er risiko for at en person som dusjer eller bader kan berøre det. 21. Produktet blir varmt. Berør det ikke for å unngå brannskader. 22. La produktet avkjøles i minst 15 minutter før det flyttes. 23. Før produktet rengjøres, må det være slått av og ha avkjølt. 24. Oppbevar produktet på et tørt og kjølig sted. 25. Bruk ikke produktet i rom med et areal på mindre enn 4 m Produktet må ikke brukes som kupévarmer. 27. Produkt som ikke er fast montert, må ikke gås fra ubevoktet. 28. Unngå overbelastning, koble ikke andre apparater til samme elektriske krets. 29. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av apparatet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Pass på at barn ikke leker med varmeovnen. 30. Bruk aldri produktet dersom glassfronten er skadet. 31. Plasser ikke produktet i nærheten av lettantennelige materialer eller flater, f.eks. gardiner eller møbler. Se til at produktet har minst 1 meters sikkerhetsavstand til slike materialer. Om produktet har slått seg av på grunn av overoppheting, må det avkjøles før det slås på igjen.

7 TEKNISKE DATA 7 MODEL: PH50-900A ARTIKKEL EFFEKT SPENNING MÅL KABELLENGDE DIMENSJON RATED POWER OUTPUT: W W RATED 230 V~50 VOLTAGE Hz RANGE: 60 x AC V~ 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W 230 V~50 Hz 82 x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W 8 MODEL: 230 V~50 PH A Hz 100 x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W RATED 230 V~50 POWER Hz OUTPUT: W x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W RATED 230 V~50 VOLTAGE Hz RANGE: 82 x AC V~ 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W 230 V~50 Hz 100 x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm 2 EGENSKAPER Overopphetingsvern Vanntett IPX4 For veggmontering eller stående LED-display Termometer future reference. Timer Product assembled way Frostsikring MONTERING PÅ VEGG OBS! Bygger 4,7 cm ut fra vegg. 9 MODEL: PH A RATED POWER OUTPUT: W 10 MODEL: PH A RATED POWER OUTPUT: W 1. Bor vegghull i samsvar med bilde og skjema. 2. Skru skruene i de borede hullene. Bruk eventuelt plugg. MONTERE FOTSTØTTE Som tilbehør til varmeovnen fås en fotstøtte av plast ( og ) for frittstående plassering av ovnen. Selges separat. Fotstøtten skrus fast på varmeovnen som vist i skissen nedenfor. IMPORTANT Read these instructions fully before using the heater. Retain these instructions for The heater working is the below two style: 1) Assemble the foot, and stand on the floor. 2) No need to assemble the foot, only wall mounted see below the photo for reference: ASSEMBLY OF THE HEATER When heater is in standing working,before using the heater, the feet (supplied separately in the carton), must be fitted to the unit. These are to be attached to the base of the heater using the 2 self-tapping screws provided, taking care to ensure that they are located correctly in the bottom ends of the heater side moldings When the heater is used on wall mounted, please carefully read the bellows: 1) If the heater is with foot, first tear down HÅNDTERING the foot. 2) Confirm the position on the wall, using Electrical Drill(Size of Head drillφ8) drill 4 holes (a, b, c, d)on the wall, the distance between a and b xcm, the distance between c and d is xcm. The depth is about 4CM. The distance between a and c(b and d) is ycm. As picture A shows. Then knock the self-tapping screw into the wall by hammer. 图 B 3) Assemble the 4pcs ofφ4x30 screws and clips onto the wall, please be attention the position of the top and below clips, as picture A shows. The 5 cmstate of standing working or hanging working, please take reference as picture B. Product description and use Product description and use Page Panel 4 of 8 1. Display Display screen 2. TIMER Timer 图 B ADVARSEL! Sikre at varmeovnen er korrekt montert og sitter stødig fast på veggen eller står stødig på montert fotstøtte før den tilkobles. Dersom varmeovnen ikke er stødig, kan det oppstå farlige situasjoner. Øke verdi/ 3. Minske + verdi 1. Display screen 2. TIMER 3. + PÅ/AV X (cm) Y (cm) W 18,2 24, W 34,2 24, W 48,4 24, W 18,2 24, W 34,2 24, W 48,4 24,8 6.Heater Page 5 of 8 6.Heater Varmeovn Hovedstrømbryter Page 5 of Biltema Nordic Services AB

8 Start 1. Sett støpselet i en jordet stikkontakt. 2. Trykk på hovedstrømbryteren på siden. Displayet viser romtemperaturen. 3. Trykk på på panelet. Funksjonslampen begynner å lyse. 4. Trykk på pilknappene eller for å stille inn ønsket romtemperatur. Temperaturen kan angis mellom +5 og +50 C. Stille inn temperatur Trykk på knappen Heater (varmeovn) for å starte varmefunksjonen. Indikeringslampen blinker når innstilt romtemperatur er oppnådd, og varmen slås av. Varmeovnen starter igjen når romtemperaturen er 1 2 C under innstilt verdi. Stille inn timer Trykk på knappen Timer. Nå vises - - i displayet. Bruk pilknappene eller for å angi tiden varmeovnen skal være i gang. Kan stilles inn mellom 1 og 24 timer. Indikeringslampen Timer lyser når timer-funksjonen er aktivert. Minne ved strømbrudd Varmeovnen har en minnefunksjon ved strømbrudd som gjør at den husker innstilt temperatur og fortsetter funksjonen etter innstilt temperatur når strømmen kommer tilbake. OBS! Dette gjelder IKKE timer-funksjonen. VEDLIKEHOLD Trekk støpselet ut av stikkontakten, og la varmeovnen avkjøles før rengjøring og vedlikehold. Tørk utvendig med en myk og lett fuktet klut. La varmeovnen bli helt tørr før du slår den på igjen. Oppbevar varmeovnen på et tørt og sikkert sted. Ved eventuell funksjonsfeil skal varmeovnen leveres inn til en kvalifisert servicetekniker. Reparer ikke varmeovnen selv. OBS! Første gangen varmeovnen brukes, eller når varmeovnen brukes etter å ha stått ubrukt en god stund, kan den avgi en brent lukt som forsvinner etter en kort stund. ADVARSEL! Senk aldri varmeovnen ned i vann. Bruk ingen sterke kjemiske rengjøringsmidler. La aldri fukt komme inn i varmeovnen. MILJØINFORMASJON Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Slå av varmeovn Trykk på hovedstrømbryteren for å slå varmeovnen helt av. Dra også støpselet ut av stikkontakten. Overopphetingsvern Varmeovnen er utstyrt med overopphetingsvern som slår av varmeovnen når deler i denne blir for varme Biltema Nordic Services AB 8

9 LÄMMITIN Lasipaneeli HUOMIO! Vain kotikäyttöön. Lue tämä käyttöohje ja säästä se! TURVALLISUUSOHJEET 1. Lue käyttöohje ennen käyttämistä ja säästä se tulevaa käyttöä varten. 2. Yhdistä laite sähköverkkoon, joka täyttää tyyppikilvessä näkyvät vaatimukset. 3. Laite on yhdistettävä maadoitettuun pistorasiaan. Mahdollinen kiinteä asennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. 4. VAROITUS: Älä peitä lämmitintä ylikuumenemisen välttämiseksi. Laitteen päällä ei saa kuivattaa esimerkiksi vaatteita, sillä siinä on Ei saa peittää -merkintä. 5. Kun laitetta ei käytetä, katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta. HUOMIO! Vedä pistokkeesta, älä johdosta. 6. Laitetta ei saa ohjata ajastimen tai muun automaattisesti käynnistävän laitteen avulla, koska laite voi olla peitetty tai väärässä paikassa. 7. Laitetta ei saa asettaa suoraan pistorasian alle. 8. Varmista, että pistoke on sähköpistorasiassa tiukasti. 9. Suojaa virtajohto mekaaniselta vaikutukselta esimerkiksi estämällä huonekalujen asettaminen sen päälle. Varmista, että siihen ei voi kompastua. 10. Älä käytä laitetta, kun virtajohto on kääritty säilytystä varten. 11. Älä käytä laitetta, jos se tai virtajohto on vaurioitunut. Laite on korjautettava valtuutetussa huoltokorjaamossa, jos se tai virtajohto vaurioituu. 12. Vältä jatkojohdon käyttämistä, sillä se voi ylikuumentua. Tällöin voi aiheutua tulipalo. 13. Käytä laitetta hyvin tuuletetussa tilassa. Älä työnnä mitään esineitä ilmanvaihtoaukkojen läpi. Älä tuki ilmanotto- tai poistoaukkoja. Muutoin laite ylikuumenee. 14. Älä jätä laitetta käyntiin pitkäksi ajaksi ilman valvontaa esimerkiksi tyhjilleen jätettyyn kesämökkiin. 15. Aseta laite vakaalle tasaiselle alustalle pystysuoraan. 16. Älä aseta laitetta siten, että eläimet voivat vaikuttaa siihen. 17. Älä käytä laitetta tiloissa, joissa säilytetään bensiiniä, maalia tai muita helposti syttyviä nesteitä. 18. Älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan lähellä. Älä laitetta lämmitintä paikkaan, josta se voi kaatua veteen. 19. Älä upota laitetta veteen. 20. Älä koske laitetta märällä kädellä. Aseta lämmitin paikkaan, jossa suihkussa tai kylvyssä oleva henkilö ei voi koskea siihen. 21. Laite kuumenee. Älä kosketa sitä palovammojen välttämiseksi. 22. Anna laitteen jäähtyä vähintään 15 minuuttia ennen sen siirtämistä. 23. Ennen laitteen puhdistamista siitä on katkaistava virta, ja sen on jäähdyttävä. 24. Säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa. 25. Älä käytä laitetta tilassa, joka on pienempi kuin 4 m Laitetta ei saa käyttää matkustamonlämmittimenä. 27. Jos laitetta ei ole asennettu kiinteästi, sitä ei saa jättää ilman valvontaa. 28. Vältä ylikuormitusta. Älä yhdistä muita laitteita samaan sähköpiiriin vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä on puutteita tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan heidän käyttäessään laitetta tai he ovat saaneet ohjeita laitteen käyttämisestä, jotta he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnossa ilman valvontaa. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki lämmittimellä. 30. Älä koskaan käytä laitetta, jos lasinen etuosa on vaurioitunut. 31. Älä aseta laitetta helposti syttyvien verhojen tai huonekalujen kaltaisten esineiden tai pintojen lähelle. Varmista, että laite on vähintään 1 metrin etäisyydellä tällaisista materiaaleista Biltema Nordic Services AB

10 TEKNISET TIEDOT 7 MODEL: PH50-900A TUOTE TEHO JÄNNITE MITAT JOHDON PITUUS MITAT RATED POWER OUTPUT: W W RATED 230 V~50 VOLTAGE Hz RANGE: 60 x AC V~ 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W 230 V~50 Hz 82 x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W 8 MODEL: 230 V~50 PH A Hz 100 x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W RATED 230 V~50 POWER Hz OUTPUT: W x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W RATED 230 V~50 VOLTAGE Hz RANGE: 82 x AC V~ 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W 230 V~50 Hz 100 x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm 2 9 MODEL: PH A OMINAISUUDET 10 MODEL: PH A Ylikuumenemissuoja Vesitiivis (IPX4) Asennetaan seinään tai vapaasti seisovaksi LED-näyttö Lämpömittari future reference. Ajastin Product assembled way Jäätymiseltä suojaava toiminto ASENTAMINEN SEINÄÄN HUOMIO! Työntyy 4,7 cm ulos seinästä. RATED POWER OUTPUT: W RATED POWER OUTPUT: W 1. Poraa seinäkiinnitysreiät kuvassa ja kaaviossa kuvatulla tavalla. 2. Kiristä ruuvit seinään porattuihin reikiin. Voit asettaa reikiin tulpat. JALUSTAAN KIINNITTÄMINEN Lämmitin voidaan asettaa seisomaan vapaasti, sillä lisävarusteena on saatavana muovinen jalusta ( ja ). Myydään erikseen. Jalusta ruuvataan kiinni lämmittimeen kuvassa näkyvällä tavalla. IMPORTANT Read these instructions fully before using the heater. Retain these instructions for The heater working is the below two style: 1) Assemble the foot, and stand on the floor. 2) No need to assemble the foot, only wall mounted see below the photo for reference: ASSEMBLY OF THE HEATER When heater is in standing working,before using the heater, the feet (supplied separately in the carton), must be fitted to the unit. These are to be attached to the base of the heater using the 2 self-tapping screws provided, taking care to ensure that they are located correctly in the bottom ends of the heater side moldings When the heater is used on wall mounted, please carefully read the bellows: 1) If the heater is with foot, first tear down KÄYTTÄMINEN the foot. 2) Confirm the position on the wall, using Electrical Drill(Size of Head drillφ8) drill 4 holes (a, b, c, d)on the wall, the distance between a and b xcm, the distance between c and d is xcm. The depth is about 4CM. The distance between a and c(b and d) is ycm. As picture A shows. Then knock the self-tapping screw into the wall by hammer. 图 B 3) Assemble the 4pcs ofφ4x30 screws and clips onto the wall, please be attention the position of the top and below clips, as picture A shows. The 5 cmstate of standing working or hanging working, please take reference as picture B. Product description and use Product description and use Page Paneeli 4 of 8 1. Display Näyttö screen 2. TIMER Ajastin 图 B VAROITUS! Varmista ennen lämmittimen pistokkeen yhdistämistä pistorasiaan, että lämmitin on kiinnitetty seinään tiukasti tai asetettu jalustaan vakaasti. Jos lämmitin on asennettu epävakaasti, aiheutuu vaara. Kasvattaa arvoa/ Pienentää 3. + arvoa 1. Display screen 2. TIMER 3. + PÄÄLLE/POIS X (cm) Y (cm) W 18,2 24, W 34,2 24, W 48,4 24, W 18,2 24, W 34,2 24, W 48,4 24, Biltema Nordic Services AB 6.Heater 10 6.Heater Lämmitin Page 5 of 8 Page 5 of 8 Pääkatkaisin

11 Käynnistäminen 1. Yhdistä pistoke maadoitettuun sähköpistorasiaan. 2. Paina kyljessä näkyvää pääkatkaisinta. Huoneen lämpötila näkyy näytössä. 3. Paina paneelin -painiketta. Toimintomerkkivalo syttyy. 4. Säädä haluamasi huoneenlämpötila painamalla -tai -painiketta. Lämpötilan voi säätää alueella C. Lämpötilan asettaminen Voit käynnistää lämmittämisen painamalla Heater (Lämmitys) -painiketta. Kun säädetty lämpötila on saavutettu, merkkivalo vilkkuu ja lämmittäminen päättyy. Lämmittäminen alkaa uudelleen, kun lämpötila alittaa säädetyn arvon 1 2 asteella. Ajastimen käyttäminen Paina Timer-painiketta. Näyttöön tulee - -. Aseta lämmittimen käynnistymisaika nuolipainikkeilla ja. Aika voidaan valita alueella 1 24 tuntia. Kun ajastin on käynnissä, Timermerkkivalo palaa. Muisti sähkökatkoksen varalta Lämmittimessä on muisti. Jos virta katkeaa, asetettu lämpötila säilyy muistissa. Lämmittäminen jatkuu, kun virtaa jälleen syötetään. HUOMIO! Tämä ei koske ajastinta. KUNNOSSAPITO Irrota pistoke pistorasiasta ja anna lämmittimen jäähtyä aina ennen huoltamista ja puhdistamista. Pyyhi pinnat pehmeällä kostutetulla liinalla. Anna lämmittimen kuivua ennen sen käynnistämistä uudelleen. Säilytä lämmitintä turvallisessa ja kuivassa paikassa. Viallinen lämmitin on toimitettava valtuutettuun huoltokorjaamoon. Älä korjaa lämmitintä itse. HUOMIO! Kun lämmitintä käytetään ensimmäisen kerran tai se on ollut pitkään käyttämättä, siitä voi lähteä palaneen hajua, joka kuitenkin katoaa pian. VAROITUS! Älä koskaan upota lämmitintä veteen. Älä käytä voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita. Älä päästä kosteutta lämmittimen sisään. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). Lämmittimen sammuttaminen Voit sammuttaa lämmittimen painamalla pääkatkaisinta. Irrota myös pistoke pistorasiasta. Ylikuumenemissuoja Lämmittimessä on suojattu ylikuumenemisen varalta, joten siitä katkeaa virta, jos se kuumenee liikaa Biltema Nordic Services AB

12 RADIATOR Med glaspanel OBS! Kun til brug i hjemmet. Læs og gem disse instruktioner! SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Læs manualen før ibrugtagning og gem den til senere brug. 2. Slut produktet til elnettet iht. mærkeskiltet. 3. Produktet skal sluttes til et udtag med jord. Eventuel fast installation skal udføres af autoriseret elektriker. 4. ADVARSEL for at undgå overophedning, må elradiatoren ikke overdækkes. Må ikke overdækkes betyder, at produktet ikke må anvendes til tørring af f.eks. tøj m.m. 5. Sluk altid for produktet og tag stikket ud af stikkontakten, når produktet ikke er i brug. OBS! Træk ikke i ledningen, men hold i stikket. 6. Produktet må ikke styres via en timer eller andet, som kan starte det automatisk, da der kan være fare for, at produktet er overdækket eller forkert placeret. 7. Placer ikke produktet direkte under en stikkontakt. 8. Sørg for, at stikket ikke sidder løst i stikkontakten. 9. Beskyt ledningen mod mekaniske påvirkninger, f.eks. sørg for, at der ikke sættes møbler oven på ledningen, og at man ikke snubler i den. 10. Brug aldrig produktet, når ledningen er oprullet. 11. Brug ikke produktet, hvis ledningen eller produktet er beskadiget. Et ødelagt eller beskadiget produkt/ledning skal repareres af et autoriseret serviceværksted. 12. Undgå forlængerledninger, da disse kan blive overophedede og forårsage brand. 13. Anvend produktet i godt ventileret rum. Der må ikke stikkes noget gennem ventilationshullerne. Undgå overophedning ved ikke at blokere luftindtag og ventilationshuller. 14. Lad ikke produktet være tændt i lange perioder i lokaler, hvor der ikke er opsyn, f.eks. i et ubeboet sommerhus Biltema Nordic Services AB Placer produktet på et stabilt og plant underlag og opret i normal stilling. 16. Placer ikke produktet, så det kan påvirkes af dyr. 17. Anvend ikke produktet i områder, hvor benzin, maling eller andre letantændelige væsker opbevares. 18. Brug ikke produktet i nærheden af badekar, brusebad eller bassin. Placer aldrig produktet, hvor det kan falde i vandet. 19. Kom aldrig produktet i vand. 20. Rør aldrig ved produktet med våde hænder. Placer produktet et sted, hvor der ikke er risiko for, at en badende kan røre ved det. 21. Produktet bliver varmt. Rør det ikke, så du undgår forbrændinger. 22. Lad produktet køle i mindst 15 minutter, inden det flyttes. 23. Inden produktet rengøres, skal det være slukket og afkølet. 24. Opbevar produktet på et køligt og tørt sted. 25. Anvend ikke produktet i rum, der er mindre end 4 m Produktet må ikke anvendes som kabinevarmer. 27. Et produkt, der ikke er fastmonteret, må ikke efterlades uden opsyn. 28. Undgå overbelastning. Slut ikke andre apparater til samme stikkontakt. 29. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år samt af personer med nedsat motorik eller nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden om brugen, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i brug af apparatet og forstår de farer, der kan opstå. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med elradiatoren. 30. Brug aldrig produktet, hvis glasfronten er beskadiget. 31. Placer ikke produktet i nærheden af letantændelige materialer eller flader, f.eks. gardiner eller møbler. Sørg for, at produktet har mindst 1 meters sikkerhedsafstand til sådanne materialer.

13 TEKNISKE DATA 7 MODEL: PH50-900A ARTIKEL EFFEKT SPÆNDING MÅL LEDNING DIMENSION RATED POWER OUTPUT: W W RATED 230 V~50 VOLTAGE Hz RANGE: 60 x AC V~ 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W 230 V~50 Hz 82 x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W 8 MODEL: 230 V~50 PH A Hz 100 x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W RATED 230 V~50 POWER Hz OUTPUT: W x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W RATED 230 V~50 VOLTAGE Hz RANGE: 82 x AC V~ 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm W 230 V~50 Hz 100 x 44,5 x 4 cm 1,6 m H05RN-F 3G0.75 mm 2 EGENSKABER Overophedningssikring Vandtæt IPX4 Til vægmontering eller stående LED-display Termometer future reference. Timer Product assembled way Antifrostfunktion MONTERING PÅ VÆG 9 MODEL: PH A OBS! Afstand til væggen er 4,7 cm. RATED POWER OUTPUT: W 10 MODEL: PH A RATED POWER OUTPUT: W 1. Bor huller i væggen, som vist på billede og skema. 2. Skru skruerne i de borede huller. Brug eventuelt rawlplugs. MONTERING AF FOD Som tilbehør til elradiatoren fås en fod af plast ( og ) til fritstående placering af elradiatoren. Sælges separat. Foden skrues fast på elradiatoren som på nedenstående skitse. IMPORTANT Read these instructions fully before using the heater. Retain these instructions for The heater working is the below two style: 1) Assemble the foot, and stand on the floor. 2) No need to assemble the foot, only wall mounted see below the photo for reference: ASSEMBLY OF THE HEATER When heater is in standing working,before using the heater, the feet (supplied separately in the carton), must be fitted to the unit. These are to be attached to the base of the heater using the 2 self-tapping screws provided, taking care to ensure that they are located correctly in the bottom ends of the heater side moldings When the heater is used on wall mounted, please carefully read the bellows: 1) If the heater is with foot, first tear down BRUG the foot. 2) Confirm the position on the wall, using Electrical Drill(Size of Head drillφ8) drill 4 holes (a, b, c, d)on the wall, the distance between a and b xcm, the distance between c and d is xcm. The depth is about 4CM. The distance between a and c(b and d) is ycm. As picture A shows. Then knock the self-tapping screw into the wall by hammer. 图 B 3) Assemble the 4pcs ofφ4x30 screws and clips onto the wall, please be attention the position of the top and below clips, as picture A shows. The 5 cmstate of standing working or hanging working, please take reference as picture B. Product description and use Product description and use Page Panel 4 of 8 1. Display Display screen 2. TIMER Timer 图 B ADVARSEL! Kontroller, at elradiatoren er monteret korrekt, og at den sidder solidt fast på væggen eller står stabilt på de monterede fødder, inden den tilsluttes. Der kan opstå farer, hvis elradiatoren er ustabil. Øge værdien/ Mindske 3. + værdien 1. Display screen 2. TIMER 3. + TÆND/SLUK X (cm) Y (cm) W 18,2 24, W 34,2 24, W 48,4 24, W 18,2 24, W 34,2 24, W 48,4 24,8 6.Heater Page 5 of 8 6.Heater Varmer Hovedafbryder Page 5 of Biltema Nordic Services AB

14 Start 1. Slut stikket til en stikkontakt med jord. 2. Tryk på hovedafbryderen på siden. Displayet viser rumtemperaturen 3. Tryk på på panelet. Funktionspæren lyser. 4. Tryk på pileknapperne eller for at indstille den ønskede rumtemperatur. Temperaturen kan indstilles mellem +5º C og +50º C. Indstilling af temperatur Tryk på knappen Heater (varmer) for at starte varmefunktionen. Indikatoren blinker, når den indstillede rumtemperatur er opnået, og der slukkes for varmen. Elradiatoren starter igen, når rumtemperaturen er 1 2º C under den indstillede værdi. Indstilling af timer Tryk på knappen Timer. Nu vises - - på displayet. Brug pileknapperna eller for at angive den tid, elradiatoren skal være i gang. Kan indstilles mellem 1 og 24 timer. Indikationspæren Timer lyser, når timerfunktionen er aktiveret. Hukommelse ved strømafbrydelse Elradiatoren har en hukommelsesfunktion ved strømafbrydelse, hvilket betyder, at den husker den indstillede temperatur og fortsætter funktionen med den indstillede temperatur, når strømmen kommer igen. OBS! Dette gælder IKKE timerfunktionen. VEDLIGEHOLDELSE Fjern stikket fra stikkontakten og lad elradiatoren køle af før rengøring og vedligeholdelse. Tør fladerne af med en blød og let fugtet klud. Lad elradiatoren tørre helt, inden den startes igen. Opbevar elradiatoren tørt og sikkert. Ved funktionsfejl skal elradiatoren indleveres til et autoriseret serviceværksted. Reparer ikke elradiatoren selv. OBS! Første gang elradiatoren tændes, eller når elradiatoren tændes efter at have været uanvendt i længere tid, kan den afgive en brændt lugt, der forsvinder efter kort tid. ADVARSEL! Nedsænk aldrig elradiatoren i vand. Brug ikke stærke kemiske rengøringsmidler. Der må aldrig komme fugt i elradiatoren. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Sluk elradiatoren Tryk på hovedafbryderen for at slukke elradiatoren helt. Fjern også stikket fra stikkontakten. Overophedningssikring Elradiatoren er udstyret med en overophedningssikring, der slukker for radiatoren, når dele i den bliver for varme Biltema Nordic Services AB 14

15 X a b Y c d X (cm) Y (cm) W 18,2 24, W 34,2 24, W 48,4 24, W 18,2 24, W 34,2 24, W 48,4 24, Biltema Nordic Services AB

16 Biltema Nordic Services AB 16

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt KUPÉVARMER Maks. effekt 750 watt SISÄTILANLÄMMITIN Suurin teho 750 W VARMEBLÆSER Maks. effekt 750 Watt Art. 40-135 KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07 Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 SKIDHJÄLM Klass B 89/686/EEC Model S1-16 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle 14-795 manual.indd 2013-01-21, 08.29.28 Art. 14-795 Gunga Avsedd för hemmabruk i privat trädgård Huske Beregnet for hjemmebruk i privat hage Keinu Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle Gynge Beregnet

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter DA/NO/SV/FI DA VARMEPISTOL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmepistol, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager varmepistolen

Detaljer

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com HÅNDLAVET For den rigtige smag af ka fe SP ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING www.technivorm.com 1 TILLYKKE MED KØBET AF VERDENS BEDSTE FILTERKAFFE- MASKINE! Gerard-Clement Smit Grundlægger af virksomheden og designer

Detaljer

KHS 3700 KHS 5200. 462 706 b c d e f 2007. www.al-ko.com

KHS 3700 KHS 5200. 462 706 b c d e f 2007. www.al-ko.com KHS 3700 KHS 5200 462 706 b c d e f 2007 www.al-ko.com A 1 2 3 4 5 KHS 3700 8 6 7 B KHS 5200 1 2 3 4 5 8 6 7 9 11 12 10 13 C 1 1 2 1 2 2 3 3 1 4 2 1 5 6 1 2 7 8 1 2 1 max min Vedklyv Säkerhetsanvisningar

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa Elaggregat för elstängsel Gjerdeapparat for elektrisk gjerde Sähköaggregaatti sähköaitaa varten Elagregat til elhegn 1,6 J 12 V 40 105 ma Max. stängsellängd Maks. gjerdelengde Sähköaidan suurin pituus

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instructions for Use Gebrauchsanleitung Mode d emploi

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instructions for Use Gebrauchsanleitung Mode d emploi Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instructions for Use Gebrauchsanleitung Mode d emploi 1 2 3 Min 100 mm Min 50 mm Min 100 mm Min 100 mm Min 100 mm Min 50 mm 5 Alt. 3 (230V / 00V)

Detaljer

Grundlæggende brugervejledning

Grundlæggende brugervejledning Grundlæggende brugervejledning VIDEOKAMERA GZ-E105BE GZ-E100SE LYT2509-002A-M DA Detaljeret brugervejledning Mobile Brugervejledning For yderligere oplysninger om betjening af dette produkt, bedes du henvise

Detaljer

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com Oral-B TM D 12523 D 12513 D 12013 powered by Type 3709 DK N S FIN 70 15 00 13 22-72-88-10 020-21 33 21 020 377 877 Internet: www.oralb.com www.braun.com Braun GmbH Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg/Germany

Detaljer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414 Art. 4-43, 4-44 BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 4-43 & 4-44 INTRODUKTION Hoppning på studsmatta innebär risk för skador, i synnerhet vid felaktig användning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter

Detaljer

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM SENTRALSTØVSUGER Rørsystem CENTRALDAMMSUGARE Rörsystem CENTRALSTØVSUGER Rørsystem KESKUSPÖLYNIMURI Putkisto CENTRAL VACUUM SYSTEM Pipe system 94014-09 2015-06 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO

Detaljer

FI SV DA NO HU. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás

FI SV DA NO HU. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás ONNITTELUMME! Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut, että et tyydy kompromisseihin haluat vain parasta. GRATULERAR

Detaljer

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER VAG Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

RENO 120/12 170/14 180/17

RENO 120/12 170/14 180/17 RENO, Nymarksvej 2, Thyregod, 7323 Give, Denmark, tel. +45 76 70 85 00 RENO 120/12 170/14 180/17 DK Brugsanvisning (2-6) D Gebrauchsanweisung (7-12) N Bruksanvisning (13-18) S Bruksanvisning (19-23) FIN

Detaljer

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 SE Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 NO Monteringsveiledning og vedlikehold av trearbeidsplater i laminat, kompakt laminat og tre... 7-12 DK Monterings

Detaljer