Opprydding av havbunnen i Nordsjøen 1994

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opprydding av havbunnen i Nordsjøen 1994"

Transkript

1 S \ - O29 Opprydding av havbunnen i ordsjøen T Olj edirektoratet anuar

2 HOLD 1 KU O OPPYDD11994 Side 1 2 OMÅD - L KOTKTØ Side 1 3 OMØ Side 2 4 U Side 4 5 ØKOOMSK OSKT Side 4 6 STTSOD O OSK SK Side 5 7 SMMD Side 6 edlegg: ilag Kart over oppryddingsområdet ilag 2 Sonarmål som ble undersøkt ilag 3 Krav om refusjon fira operatør ilag 4 apport fra iskeridirektoratet ilag 5 Pressemeldinger. visomtale.

3 1 KU O OPPYDD11994 Til den statlige oppryddingen av havbunnen i ordsjøen bevilget Stortinget kr 4 6,- for tillegg stilte Oljedirektoratet,5 mill kroner til disposisjon for opptak av grove vaiere påvist innenfor leteområdet. På tilsvarende måte som tidligere år har Oljedirektoratet hatt ansvaret for gjennomføring av ordningen og støttet seg til en styringskomité med følgende sammensetning: Oljedirektoratet: avdelingsdirektør jørn ratbak, formann rådgiver Wilhelm K Trym iskeridirektoratet: fagkonsulent arle Kolle orges sjøkartverk: seksjonsleder Kjell Olsen orges iskarlag: sekretær Knut Torgnes Oljeindustriens Landsforening: rådgiver Lars Olaf ide Sekretær for styringskomitéen: overingeniør rnt H. Steinbakk Som myndighetenes representant ombord i ryddefartøyet ble fisker Knut rne Torget, Urangsvåg engasjert. Også iskeridirektoratet hadde til tider en representant ombord. Det har vært avholdt 1 møte i styringskomitéen. tillegg har deler av komiteen vært samlet ved igangsetting og avslutning av prosjektet. 2 OMÅD - L KOTKTØ tter anbefaling fra iskeridirektoratet og fra fiskernes organisasjoner vedtok styringskomitéen at oppryddingen i 1994 skulle foretas i et 1 37 km 2 område på Kanten nord av estrebakken - 1 km rett vest av Marstein fyr.

4 yddeområdet beregnes av linjer mellom følgende posisjonen 6 1 T, 3 ' 6 1', 3 4' 59 5', 3 4' 59 5 T, 3 ' Det ble inngått avtale med orges sjøkartverk om å foreta kartlegging av området. yddeoppdraget ble gitt til Stolt omex Seaway /S, Haugesund. 3 OMØ 3.1 Kartlegging med sidesøkende sonar orges sjøkartverks fartøy M/S "Lance" ble benyttet i kartleggingsfasen til Det ble benyttet sidesøkende sonar av typen Klein 531T. Metoden for kartleggingen var den samme som under skrotoppryddingen i oruten at kartleggingsdelen er nødvendig i selve skrotoppryddingsprosjektet, kommer resultatet også til nytte for fiskerne i form av nye og oppdaterte fiskeriplottekart. Det ble planlagt kjørt 125 nord-sydgående linjer med en innbyrdes avstand på 3 m. På grunn av dårlige værforhold ble 12 linjer utført. De 5 gjenstående linjene ligger lengst øst i feltet. alt 37 mulige hefter ble registrert under kartleggingsfasen. 3.2 dentifikasjon M/S "Seaway ommander" ble mobilisert i Haugesund Skipet avgikk til feltet for å identifisere og heve observerte objekter fra kartleggingsfasen. 259 posisjoner bie undersøkt med M/S "Seaway ommander". tillegg ble det gjort 9 observasjoner på sonar under transitt mellom posisjonene. Med de tildelte midler ble det ikke tid til å identifisere 111 posisjoner. egistreringene fra fase 1 av prosjektet var kategorisert som, : høy prioritet, : medium prioritet og : lav prioritet. Tabellen nedenfor viser en oversikt over registreringene funnet under fase 1 og antall registreringer undersøkt under fase 2 samt klassifiseringen av disse. egistrert under fase 1 Undersøkt under fase 2 kke undersøkte registreringer / / / SUM skrotappw

5 v det totale antall utvalgte posisjoner fra fase 1 som ble undersøkt var fordelingen følgende: eskrivelse: ntall: Skipsvrak/rester av skipsvrak 4 Mine/mineanker 57 Metallskrot 25 Wire, tau 78 Traler, fiskerbruksrester 16 orstyrret sjøbunn, stein, skjell 47 Pockmarks 4 ntet funn 28 Totalt Heveoperasionen Objektene som ble funnet, ble vurdert av representanter ombord med det samme, og eventuelt hevet. Totalvekten av det som ble fjernet/hevet er anslått til ca 15-2 tonn og består for det meste av wire, mineanker og noen trålbruk. Heveoperasjonen ble avsluttet Mediaomtale forbindelse med avslutningen av årets tokt ble det invitert til en orientering for pressen og berørte myndigheter på ilandføringsplassen indenes på Sotra. På myndighetenes side møtte representanter fra Oljedirektoratet, iskeridirektoratet og orges sjøkartverk. Som vedlegg til rapporten følger en del utklipp av pressens omtale av årets prosjekt. Under oppryddingsaksjonen i 1993 ble det funnet 31 skipsvrak/rester av skipsvrak. tt av de observerte vrakene var en ubåt. Det viste seg senere at vraket var den nederlandske "-22", som gikk tapt i november 194. Som vedlegg til rapporten følger presseomtale av funnet og om den minnehøytidelighet som fant sted på gersundbanken 1. november 1994.

6 U Det ble tatt opp gjenstander fra i alt 68 ulike posisjonen Dette er et høyt tall sammenlignet med tidligere år. Det ble gjort funn av ulik kategori og størrelse i 212 posisjoner. 14 posisjoner ble det funnet skipsvrak eller rester av skipsvrak. To av disse synes å være av eldre dato da en bare observerte en haug med noe treverk av spant o 1, samt deler av det som sannsynlig hadde gjort nytte som ballast. Det var ikke tidligere registrert vrak i noen av disse posisjonene, men noen var registrert som "hefte". Det ble gjort 4 funn av vaiere i store dimensjonen Disse er kartlagt i 4 ulike posisjoner. Da opptak av disse grove vaierne ville være tidkrevende med fartøyet, valgte en å fortsette med identifikasjon og heving av gjenværende posisjoner. Oljedirektoratet stilte deretter,5 mill kroner til disposisjon for at vaierne kunne bli fjernet så raskt som mulig. På grunn av ekstremt dårlig vær i november og desember har det ikke vært mulig å få fjernet vaierne, men dette arbeid vil bli vurdert på ny i unn av miner og mineanker tyder på at det kan være deler av et minefelt fra 2. verdenskrig. De mineanker/deler av mineanker som var av en slik beskaffenhet at de kunne representere fare for riveskader på trål ble i hovedsak tatt opp og ilandbragt. De posisjoner hvor det ble observert miner eller deler av miner blir rapportert til orges sjøkartverk som hefter. v de undersøkte posisjoner vil 26 av disse bli rapportert som hefter eller mulige hefter/riveposisjoner. Det ble også gjort funn av en større "ball" med diverse trålredskaper, som ulike typer notlin, tauverk og wire. Dette som var innpakket i notlin og dumpet, antas å ha utenlandsk opprinnelse. Det kunne se ut som om det var dumpet i den senere tid. Det ble ikke gjort forsøk på å heve dette, da en var redd for at "innpakningen" ville ryke, og en ville få en spredning av de ulike delene. ØKOOMSK OSKT Kartlegging av ryddeområdet Personell, kost, losji Leie av fartøy, adm, mob/demob, rapportering avigasjon jernstyrt undervannsfarkost asearbeid og fjerning av skrot Konsulentbistand Drivstoff eiseutgifter, diverse Totalt Kr M t 1» f tt tf tf ti Kr

7 STTSOD O OSK SK edennevnte tabell over erstatningsordningen for tapte fiskeredskaper, viser en tendens over tid med færre søknader som er blitt behandlet, innvilget og gitt erstatning for. Å ntall søknader behandlet ntall søknader innvilget nnvilget erstatning mill nkr * foreløpige tall , , , -94* 46 22,7 Det store antall søknader de første årene må ses i sammenheng med skader påført også før ordningen ble iverksatt i Den midlertidige erstatningsordningen opphørte med virkning fra 1. juli 199. ra samme dato trådte den nye erstatningsordningen i kraft (Petroleumslovens kap ). Den nye erstatningsordningen omfatter tre ulike erstatninger, hvor hver ordning har oppnevnt en egen nemnd for behandling av innkomne krav. 1 rstatning som følge av beslagleggelse av fiskefelt. emnd: ormann med dommerkompetanse, Oljedirektoratet og iskeridirektoratet rstatningsansvarlig: Den norske stat 2 rstatning som følge av forurensning og avfall og skadevoldende innretninger emnd: ormann som over, orges iskarlag, Oljeindustriens Landsforening rstatningsansvarlig: Operatørselskapene 3 Kompensasjon for tapt fangsttid ifm lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrot som ikke stammer fra oljevirksomheten. emnd: ormann som over, orges iskarlag, iskeridirektoratet rstatningsansvarlig: Den norske stat or å behandle innkomne klager er det oppnevnt en felles klagenemnd bestående av 5 personen ormann med dommerkompetanse, Oljeindustrien, orges iskarlag, iskeridirektoratet og Oljedirektoratet. Det er ordningene under punkt 2 og 3 som erstatter den midlertidige ordningen, hovedtyngden av innkomne saker sorterer under punkt 2.

8 SMMD Årets tokt ble utført på en effektiv måte og gjennomført uten avbrudd på grunn av tekniske problemer på noen del av utstyret utover normalt vedlikehold. orges sjøkartverks fartøy M/S "Lance" som ble benyttet ved sonarkartleggingen av havbunnen, var utstyrt med en Klein 53 T sidesøkende sonar, et Simrad ekkolodd av type M1 (multistråle) og differensiell PS navigasjonssystem. Styringskomitéen har tidligere uttalt seg til fordel for en ytterligere styrking av samarbeidet med orges sjøkartverk. Dette har skjedd ved at en også i 1994 har benyttet Sjøkartverkets fartøy M/S "Lance" ved sonarkartlegging av havbunnen. Stolt omex Seaway /S benyttet fartøyet M/S "Seaway ommander" og undervannsfarkost Solo til oppryddingsaksjonen. O systemet fungerte tilfredsstillende under hele operasjonen. Oppryddingsaksjonen ble i 1994 gjennomført i to omganger. Oljedirektoratet ga sitt samtykke til at fartøyet M/S "Seaway ommander" fikk sluttføre et oppdrag for orsk Hydro på Trollfeltet for å unngå forsinkelser i Troll Olje prosjektet. Det var i begge disse perioder gode værforhold. Det var ikke avbrudd av betydning på grunn av været. løpet av disse to periodene på tilsammen 13.5 døgn ble 259 av totalt 37 posisjoner undersøkt visuelt med O. Dette gir et gjennomsnitt på ca 2 inspiserte posisjoner pr døgn. Årsaken til det høye gjennomsnitt pr døgn er bl a at det områdevis var kort seilingsavstand mellom hver enkel posisjon, videre at det ble gjort funn som var i samsvar med oppgitt posisjon og sonartolking. Det var også i år montert sidesøkende sonar på undervannsfarkosten, noe som resulterte i redusert søketid på hvert mål. n kunne ved hjelp av sidesøkende sonar raskere identifisere målene. Sidesøkende sonar åpner også for muligheten til å søke under transitt mellom mål med moderat avstand. Det ble tatt opp få gjenstander som kan tilbakeføres til oljevirksomheten. stootfappw

9 ilag 1 Opprydding i ordsjøen UTS HØYD 56 Område som er ryddet i 1994 Tidligere ryddete områder. iskeridirektoratets prioritering etter yddet område 1517 km 2, tilsvarer et areal større enn ogaland fylke. 9144

10 SOMÅL SOM L UDSØKT DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO OO. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ T 6/7 1/ X '46.51" 3 36'15.41" 59 5'44.72" 3 36'16.92" 59 5'44.65" 3 36'25.8" 59 53'.9" 3 37'15.2" 59 52'55.5" 3 4'.58" 59 52'58.42" 3 29'14.88" 59 5'47.17" 3 24'3.83" 59 5'49.79" 3 22'56.92" 59 51'19.76" 3 21'22.3" SKPSK. T L MD T - SØ 2 X 6 X 4m TÅLDØ O TÅLTT SOM STKK OPP.15m O SØU. MD KL SOM Å TL SKPSKT,SMM SOM 366 MM MML TÅLDØ ÅTT W. 5Om L DL M K.5 X lm T W.4Om DM. 7mm SYLD? DM..4 X.8m T - - H- l- 1 Q M vr\i i nnp «v. Side 1

11 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ T 7/ '28.13" 3 2'33.28" 59 52'23.72" 3 21'1.82" 59 53'28.47" 3 19'34.63" 59 52'16." 3 13'55.11" 59 52'36.17" 3 13'21.62" 59 5'23.3" 3 12'39.7" 59 5'14.96" 3 9'19.33" 59 51'13.39" 3 1'27.77" 59 52'8.97" 3 1'17.65" H H UST W. 1m 7mm T ODYP SU ODYP SØU / SKLLK "LT LLKD". 15ra MTLLSK W. 5m X 21MM W. 5m x 2MM TT U _ OL1.DO ev. Side 2

12 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ T 7/7 8/ '37.2" 3 11'37.53" 59 52'35.58" 3 9'41.1" 59 52'14.2" 3 8'29.48" 59 52'3.2" 3 6'21.38" 59 51'43.37" 3 5'15.6" 59 5'49.81" " 59 5'4.3" 3 5'18.68" 59 5'39.35" 3 4'4.1" 59 5'3.82" 3 2'37.11" m3 STO ST ODYP SØU SKLLK ODYP SØU MY UST/ÅTT W HT.15m DM. 22mm W. 1m DM. 2mm MD KOK O SKKL T K O. 5Om MD KTT W. 4 x 6-7mm W 2m X22MM _ - OL1.DO ev. Side 3

13 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKiS OKT HT/ T 8/ '58.91" 3 2'33.4" 59 5'58.41" 3 1'24.16" 59 51'7.65" 3 1'24.88" 59 51'14.15" 3 1'24.37" 59 51'14.19" 3 1'4." 59 51'7.91" 3 1'7.91" 59 5'55.6" 3 '57.95" 59 5'29.3" 3 '45.15" 59 5'28.13" 3 '11.5" MTLPLT 1 X lm UD STD, DM..3m STT LT W MK 1 X lm W UST/ÅTT DM. 2-3 mm LD? SKOTT MTLOKS.5 X.5m DL MK ST/SKLL/ODYP T OMÅD PÅ 1 X 5m STO ST 1 X 1 X 1 M MTLSKOT.5m2 O KTT OL1.DO ev. Side 4

14 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ T 8/7 17 X '43.9" 3 '2.75" 59 5'48.14" 3 '27.3" 59 5'49.91" 3 '29.49" 59 5'51.37" 2 59'57.43" 59 51'3.7" 3 '2.56" 59 51'4.4" 3 '32.32" 59 51'4.78" 3 '37.91" 59 51'14.29" 3 '37.85" 59 51'21.56" 3 '39.84" MK MTLSKOT 1 X.5m DKSL.5m2 SKLLK MTLSKOT,TU, m2 MTLSKOT.5m3 MTLSKOT m2 MTLSKOT m2 MTLSKOT m2 OL1.DO ev. Sids 5

15 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ PT 8/ '46.38" 3 2'58.23" 59 51'46.73" 3 3'19.12" 59 51'51.41" 3 3'34.17" 59 52'26.51" 3 2'33.15" 59 52'37.98" 3 5'37.45" 59 53'18.72" 3 3'42.88" 59 53'25.88" 3 3'2.3" 59 53'44.5" 3 2'56.93" 59 53'33.36" 3 6'19.49" , T W 5OM x 17mm 2 HLDL M.5m3 TT W, O Å MT 3m TU 3 6mm 1m STÅLTU 22mm W 1m x 22mm TÅLDØ ST U W 4m x 22mm W 3m 22mm. 26m MD 2-4 KL, DLS D / OL1.DO ev. Side 6

16 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ T 9/7 9/ '45.58" 3 6'2.94" » 3 6'19.79" 59 53'51.16" 3 6'33.5" 59 53'48.52" 3 6'55.88" 59 53'13.37" 3 8'49.35" 59 53'26.88" 3 8'47.16" 59 53'31.26" 3 8'59.53" 59 53'28.96" 3 9'56.84" 59 53'38.34" 3 9'57.2" TÅLDØ 1.2 X 2.8m KSL 1.5m DM. loomm T M ODYP SU T W 4Om 2iran W 4Om 2mm ODYP SU OL1.DO ev. Side 7

17 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ T 9/ '31.61" 3 1'21.3" 59 54'31.55" 3 9'49.75" 59 54'4.6" 3 9'45.99" 59 54'41.18" 3 9'56.87" 59 54'37.23" 3 14'12.25" 59 54'57.34" 3 14'58.43" 59 55'4.3" 3 14'59.7" 59 55'2.45" 3 16'7.28" 59 55'3.18" 3 27'2.48" ? T O SKOT ODYP 5m2 ODYP SU SKOT MD m2 ODYP SØU T ST T OMÅD PÅ 2 X 2Om MTLSKOT lm HØYT T OMÅD PÅ 2 X 2Om W 8m 2mm M OL1.DO ev. Side 8

18 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ T 1/7 1/ '41.3" 3 29'19.58" 59 56'41.36" 3 33'36.72" 59 57'15.77" 3 36'5.33" 59 57'54.84" 3 38'6.94" 59 59'58.7" 3 35'19.11" 59 59'53.95" 3 3'1.91" 59 58'39.16" 3 29'41.94" 59 58'6.11" 3 27'3.87" 59 58'1.36" 3 26'57.7" H H H ODYP SU M K.9 X.8 X.7m WTOMML DM. 1.3m DD.9m MD 31iran W PÅ TÅLPOS DM.5m HØYD 1.lm ODYP SU ODYP SU T ODYP SØU TÅLMK OL1.DO ev. Side 9

19 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ T 11/ * " 3*27'1.9" 59* " 3* " 59* " 3* " 59*57'2.7" 3* " 59* " 3*23-41." 59* " 3* " 6* " 3* " 59* " 3* " 59*58'43.77" 3* " TÅLMK M TÅLMK MK M K M K, KK OPP TOPPLT O SDPLT M K "WLL"/TU OSKLL STØLS 2m? ODYP SU / OL1.DO ev. Side 1

20 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ T '6.52" 3 19'9.6" 59 58'2.82" 3 17'51.7" 59 57'53.46" 3 18'2.27" 59 57'46.76" 3 17'5.6" 59 57'28.88" 3 16'52.64" 59 55'35.7" 3 12'18.36" 59 55'29." 3 1'57.96" 59 55'15.51" 3 9'56.92" 59 55'26.44" 3 9'53.36" W 1m 25iran H-LK 4 TL 5 MT L TÅLMK W 6Om 24mm POKMK T TÅLDØ 1.5 X 3.5m MTLSKOT ODYP 2m2 SKPSK OL1.DO ev. Side 11

21 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ T 11/7 12/ X '25.92" 3 9'53.49" 59 55'29.42" 3 9'21.38" 59 55'23.4" 3 9'1.73" 59 55'5.44" 3 8'44.12" 59 56'2.14" 3 1'8.96" 59 56'5.19" 3 9'51.82" 59 56'7.73" 3 9'39.14" 59 56'9.1" 3 9'31.16" SK-UK MTLSKOT MTLSKOT LT ST T TÅLDØ 2 X lm W DLS D ODYP SU MD MTLSKOT '43.87" 3 9'1.64" U SØU OL.DO ev. Side 12

22 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ T 12/ '41.7" 3 9'1.42" 59 56'33.42" 3 8'48.75" 59 56'46.98" 3 8'9.57" 59 56'8.37" 3 7'45.32" 59 55'4.43" 3 7'26.41" 59 55'21.36" 3 7'29.37" 59 55'37.61" 3 6'54.91" 59 55'38.17" 3 6'52.4" 59 55'46.62" 3 6'27.38" OLT W 15m 24mm ODYP SØU O SKLLK ODYP SØU O SKLLK SKLLK SKLLK SKLLK LT ST O TUT ÅTT W OL1.DO ev. Side 13

23 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ T 12/7 25/ '2.31" 3 6'15.6" 59 56'.38" 3 5'24.82" 59 55'22.34" 3 5'55.75" 59 54'46.1" 3 5'16.12" 59 54'49.62" 3 3'22.32" 59 54'49.64" 3 2'43.76" 59 54'4.52" 3 1'26.69" 59 53'55.46" 3 '34.81" 59 54'59.17" 3 '37.4" c SKLLK T W 1m 18mm W ÅTT W ÅTT SKUK/LL.7m T TU 75m 27mm SKLLK MD O MD MTLSKOT - OL1.DO ev. Side 14

24 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ T 25/ " " " 3 1'24.99" " " " " " " " " " " " 3 e " " 6'18.4" 3 c TU 1m 26iran MMLT TU, 6m' ST 1.5m3 T OMÅD PÅ 9 X 9Om MD SKLL O ODYP SU STÅLTU 3-4m, DLS D TUSTOP 5m 75mm ÅTT W 1-2m MTLSKOT 2X3X1 TÅLDØ? ODYP T OMÅD MD SKLL LL 1.5 X.8 X.5m OL1.DO ev. Side 15

25 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ T '1.72" 3 6'5.83" X lm 25/8 26/ , '11.73" 3 7'34.39" 59 58'7.43" 3 8'43.3" 59 57'54.65" 3 9'2.9" 59 57'51.74" 3 1'58.94" 59 58'19.38" 3 1'59.93" 59 58'29.72" 3 ll'4.44" 59 58'42.79" 3 1'3.46" 59 58'5.74" 3 9'4.51" W 5m 21ram W 17m 22mm T T ÅTT W r ÅTT W ÅTT W T OL1.DO ev. Sids 16

26 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD PS SKLS OKT HT/ T 26/ '52.73" 3 5'29.99" 59 59'3.2" 3 2'55.33" 59 59'32.2" 3 4'22.42" 59 59'37.37" 3 3'34.55" 59 59'49.35" 3 2'23.65" 59 59'52.72" 3 2'21.85" 59 59'58.92" 3 2'22.37" 6 '24.55" 3 2M2.41" 6 '18." 3 1'4.12" c W W W 6Om 26mm ST OTL M K O O MD OMÅD MD SKLL DL M K SKLLK M PLUSS MK M K MD W,15m ØST OL1.DO ev. Side 17

27 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKiS OKT HT/ T , '12.19" 3 '49.12" 6 '38.86" 3 '21.95" 6 '38.8" 3 '24.21" 6 '4.51" 3 '39.12" 6 '39.44" 3 '33.51" 6 '53.12" 3 '4.48" M K M K M K M K M K M K 26/ '53.28" 3 '45.46" M PLUSS MK '55.2" 3 1' '12.11" 3 1'4.68" i 1 DKSL SKLLK OL1.DO ev. Side 1!

28 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD PS SKLS OKT HT/ T 26/ X '3.24" 3 2'41.69" 6 '53.7" 3 3'7.18" 6 '47.6" 3 3'23.83" 6 1'5.33" 3 6'38.3" 6 1'4.62" 3 6'38.49" 6 '58.71" 3 6'32.78" 6 2'14.2" 3 8'52.79" 6 2'25.1" 3 8'52.87" 6 2'31.73" 3 8'51.6" c M K M K W 12m 22iran W STØ 4m O DM. STØ 5mm OD ØST D W W D SØ D T MMLT TÅLUK W,O DT MST D _ - OL1.DO ev. Side 19

29 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D PS KD SKLS OKT HT/ T 27/8 27/ '27.23" 9'5.98" 3'56.41" 12'57.88" 3'2.2" " 3'19.84" 14 '18.77" 2'47.32" 12'45.8" 1'56.6" 11'19. 68" 1'17.42" 12'4.66" '48.18" 9 '58.39" '44.45" 9'21.7" SKLL T SKLL O W 5m 22mm TÅLSPO T T T POKMKS vnu.do ev. Side 2

30 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ T '48.18" 3 9'58.39" 6 '22.98" 3 13'5.9" 6 '5.62" 3 15'34.63" 59 59'5.99" 3 13'42.29" 59 59'21.49" " 59 58M4.29" 3 15'18.45" 59 58'42.7" 3 15'2.11" 59 59'17.81" 3 18'2.58" 6 '5.14" 3 23'2.9" c SKLLK W UST/ÅTT W 12Om 22mm ÅTT W 1Om 21mm T O TU 6Om 35mm D STO ST 2 X 2 X lm T TUSTYKK OL1.DO ev. Side 21

31 DTO TT. POSSO UTM Ø 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ T 27/8 28/ X '28.43" 3 23'19.21" 6 2'8.16" 3 23'26.53" 6 2'3.39" 3 23'43.4" 6 2'33.55" 3 23'43.11" 6 2'45.47" 3 22'28.48" 6 2'38.97" 3 2'2.64" 6 3'19.59" 3 19'42.78" 6 3'15.47" 3 1'16.99" 6 8'7.71" 3 9'41.16" M K M K, T STYKK DT L M PLUSS MK M M K W 11m 24mm M K UTL 25Om W 5m 61mm / OL1.DO ev. Side 22

32 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ PT 28/8 3 X5 X '2.59" 3 18'58.26" 6 4'35.69" 3 2'8.64" 6 4'34.63" 3 2'15.1" 6 4'34.74" 3 2'22.99" 6 4'28.1" 3 2'4.78" 6 4'25.85" 3 21'.87" 6 4'.72" 3 23'36." 6 4'.2" 3 23'38.26" 6 4'.13" 3 23'38.45" M K M K M K T M K, KK KK MD LT M K M K M K M OL1.DO ev. Side 23

33 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KDK S SKLS OKT HT/ T 28/8 29/8 323D X '.69" 3 23'34.26" 6 3'59.22" 3 23'42.19" 6 3'59.79" 3 25'17.46" 6 2'8.88" 3 25'31.94" 6 1'41.66" 3 25'31.85" 6 1'41.27" 3 25'32.17" 6 1'13.71" 3 25'58.26" 6 1'19.37" 3 27'21.35" 6 1'23.23" 3 27'29.48" S M M M K M K M K M TÅLPOS MD SSO M K M K, O OL1.DO ev. Side 24

34 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ T 29/ X8 361 X9 ø '53.73" 3 29'29.41" 6 '56.l5" 3 3'39.91" 6 '54.74" 3 31'1.43" 6 '54.32" 3 31'1.81" 6 1'4.26" 3 31'22.46" 6 1'38.15" 3 32'55.23" 6*1'19.59" 3 27'24.52" 6 2'18.96" 3 32'59.21" 6O O2'57.15" 3 31'52.88" M K M M K M K M T M K T M K OL1.DO ev. Side 25

35 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD PS SKLS OKT HT/ T 29/ '15.68" 3 31'8.57" 6 3'2.89" 3 29'6.91" 6 4'39.69" 3 33'41.33" 6 5'25.17" 3 31'25.94" 6 6'25.7" 3 3'47.8" H D 79.9 M K M K W 25Om 25mra W 3 Om? TÅLPOS '27.4" 3 37'23." H D POKMK 8M DYP 3/ '11.5" 3 28'11.51" 6 6'1.98" 3 26'41.94" D T POKMK 3M DYP '6.41" 3 26'17.34" M K OL1.DO ev. Side 26

36 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ T 3/ " " " 3 21'24.94" " " " " " " " " " " 6 c " " 6 c " " D D D D D D D D D , "TÅLMK" W 2 Om 28nun ODYP SØU MD O MD ST. T W O MD SKOT SKLLK W 6Om 24mm, DLS D, DLS D _ OL1.DO ev. Side 27

37 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ T 3/ 'ø '33.77" 3 15'34.38" 6 6'2.17" 3 14'3.76" 6 6'15.88" 3 13'.99" 6 6'35.12" 3 12'15.79" 6 6'33.18" 3 1'41.71" 6 6'33.43" 3 1'3.17" 6 7'12.92" 3 13'25.53" 6 7'49.68" 3 13'2.7" 6 8'16.64" 3 8'5.48" c , DLS D 4Om W, DLS D MMLT SKPSK T, L -SØ TT 25 X 1m T SKLLK W, DLS D W, DLS D LT "ST" OL1.DO ev. Side 28

38 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKiS OKT HT/ PT *9-5.38" 3*1-5.4" D O MD SKOT. 3/ *9-52.4" 3*7-17.3" 6* " 3* " 6*9-4.74" 3 3'21.51" 6*8'42.31" 3 5'26.97" 6* " 3* " 6*6-4.23" 3* " 6 6'35.9" 3*1-41.2" 6* " 3*1-7.37" D D D W W 6Om "SLL" TL? SKLLK W 7Om SKLLK W O SKLLK W OL1.DO ev. Side 29

39 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ T 31/8 31/ / '17.37" 3 1'41.36" 6 3'29.87" 3 2'5.94" 6 3'29.87" 3 4'37.81" 6 2'5.48" 3 5'52.3" 6 3'53.92" 3 6'55.91" 6 3'52.92" 3 12'39.7" 6 4'19.76" 3 1'8.57" 6 4'45.85" 3 9'45.16" 6 4'48.9" 3 9'32.16 c W ST O SKLLK TÅLPOS O SKLLK W 12Om 26mm W 6m 25mm POKMK T W >4M X 6M, S- SMM SOM OL1.DO ev. Side 3

40 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D S KD SKLS OKT HT/ T c 3 4'41.4" 9'5.74" 4'41.69" 2'38.49" 6'55.22" " " " " " " " 7' 57.46" 5'5.3" " " " " DLS SKLL SKLL DLS DLS DLS DL DLS TT D D D D TÅLUK D U W W W W W OL1.DO ev. Side 31

41 DTO TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD PS SKLS OKT HT/ PT '21.47" 3 8'33." SKLL 31/ '26.14" 3 9'44.91" SKLL '5.2" 3 14'18.42" W 1M X 24MM OL1.DO ev. Side 32

42 LST O HD OKT 33

43 TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ T X '44.65" 3 36'25.8" 59 52*55.5" 3 4'.58" 59 5'47.17" 3 24'3.83" 59 51'28.13" " " " " " " 3 1'27.77" 59 52'3.2" 3 6'21.38" 59 51'43.37" " H H MM MML TÅLDØ DL M K.5 X lm W.4m DM. 7mm UST W. 1m 7mm MTLSK W. 5m x 21MM W. 5m x 2MM MY UST/ÅTT W HT.15m DM. 22mm W. lom DM. 2mro MD KOK O SKKL i nnr ev. Side 34

44 TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ T '4.3" 3 5'18.68" K O. 5Om MD KTT '3.82" 3 2'37.11" W 2m X22MM '58.91" 3 2'33.4" MTLPLT 1 X lm '58.41" 3 1'24.16" UD STD, DM..3m STT LT W '55.6" 3 '57.95" DL MK '46.73" 3 3'19.12" W 5OM x 17mm '37.98" 3 5'37.45" Om TU 3 6mm '18.72" 3 3'42.88" Om STÅLTU 22mm '25.88" 3 3'2.3" W 1m x 22mm TÅLDØ ST U vni i nor ev. S.ide 35

45 TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKiS OKT HT/ T "1Q '44.5" 3 2'56.93" 59 53'33.36" " " 3 6'2.94" " 3 6'19.79" 59 53'31.26" 3 8'59.53" " " " " " " " 3 36'5.33" H W 4m x 22mm W 3m 22mm. 26m MD 2-4 KL, DLS D TÅLDØ 1.2 X 2.8m KSL 1.5m DM. loomm W 4Om 2mm W 4Om 2mm W 8Om 2mm M K.9 X.8 X.7m WTOMML DM. 1.3m DD.9m MD 31mm W PÅ / OL.DO ev. Side 36

46 TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKiS OKT HT/ T '49.74" 3 22'17.92" M K, KK OPP TOPPLT O SDPLT / '34.49" 3 23'34.33" M K '44.6" 3 23'3.79" "WLL"/TU OSKLL STØLS 2m? '6.52" 3 19'9.6" W 1m 25mm '46.76" 3 17'5.6" W 6m 24mm '29." 3 1'57.96" TÅLDØ 1.5 X 3.5m '5.19" 3 9'51.82" TÅLDØ 2 X lm '41.7" 3 9'1.42" OLT '33.42" 3 8'48.75" W 15m 24iran OL1.DO ev. Side 37

47 TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ T '22.34" 3 5'55.75" 59 54'49.64" 3 2'43.76" " 3 '34.81" 59 55'22.63" 3 '38.57" 59 56'5.7" 3 1'28.37" 59 57'35.48" 3 3'21.25" 59 58'.16" " " 3 7'34.39" 59 58'7.43" " W 1m 18mm SKUK/LL.7m TU 75m 27mm TU 1m 26mm TUSTOP 5m 75iran MTLSKOT 2X3X1 TÅLDØ? LL 1.5 X.8 X.5m W 5Om 21mm W 17m 22mm OL1.DO ev. Side 38

48 TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ T X '32.2" 3 4'22.42" 6 '47.6" 3 3'23.83" 6 2'25.1" 3 8'52.87" 6 3'19.84" 3 14'18.77" 6 '5.62" 3 15'34.63" 59 58'44.29" 3 15'18.45" 6 2'8.16" 3 23'26.53" 6 2'45.47" 3 22'28.48" 6 2'38.97" 3 2'2.64" c Q W 6Om 26mm W 12m 22mm MMLT TÅLUK O W 5Om 22mm W 12m 22mm O TU 6Om 35mm M K, T STYKK DT L M K W 11m 24mm / OL1.DO ev. Side 39

49 TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT/ T X '35.69" 3 2'8.64" M K '28.1" 3 2'4.78" M K, KK KK MD LT '25.85" 3 21'.87" M K X '.72" 3 23'36." 6*1'13.71" 3 25'58.26" 6 1'19.37" 3 27'21.35" 6 1'23.23" 3 27'29.48" 6 4'39.69" 3 33'41.33" 6 8'8.5" 3 21'24.94" H D M K TÅLPOS MD SSO M K M K, O W 25m 25nun W 2m 28mm OL1.DO ev. Side 4

50 TT. POSSO UTM D 5 POSSO O. D 5 D KD S SKLS OKT HT T '52.4" 3 7'17.3" 6 3'29.87" 3 4'37.81" 6 2'5.48" 3 5'52.3" 6 3'53.92" 3 6'55.91" 6 9'5.2" 3 14'18.42" D W TÅLPOS O SKLLK W 12m 26iran W 6m 25mm W 1M x 24MM OL1.DO ev. Side 41

51 OSØPL HU - Å OPTØ Hydro sso Hydro Statoil Saga USTD 3/7 3/1 lokk. 3/ o 35'55 n ullfaks ,4" 61 12'll,7" 2 18'27,5" X6W24" 34/7 2 ll'47,8" 2»ll'45!4" 61 18'15," K OM USO SKLS 1 stk anker stk anker 31 1 stk 2 m rørfraksjon 1 stk rist 278 rør å 11,5 m lengde 7 cm diameter 1 mm godstykkelse vekt 1,5 tonn 2 stk 12 m foringsrør 1 stk gangvei 1 stk anker (15 tonn) 7 m ankerwire 2 stk ankerbøyer 4stkwirestropper USOSK kr 12.- kr 2,- USO OPTØ nkrene som stammer fra oljevirksomheten ble tatt opp og brakt til lands. Kostnadene ble dekket av operatørene. etalt uten innsigelse Undersøkelser har ikke brakt eierforholdet på det rene. Det antas at rørene var beregnet for tidligere Sovjetunionen. etalt uten innsigelse nnsigelse fra Saga, ref Sagas brev av Det foreligger ikke tapsrapporter fra 34/7-2 operasjonen. jenstandene er helt ukjente for Saga mht boreoperasjonen. Saga fastslår at anker og bøyer må ha vært tilstede i området lenge før Sagas boreoperasjoner ble påbegynt Krav frafalt. 199 sso gersundbanken alder ,94" 59 l 1*21,866" 2 21'38,778" 1 stk jemkonstruksjon (9 tonn) 1 stk guidcpost 1 stk utblåsningsventil kr 2,- kr 6,- Samtlige operatorer på norsk sokkel er blitt tilskrevet. emkonstruksjonen ble funnet i aktuell seiiingsrute og kan være mistet eller dumpet fra et fartøy med oppdrag fra oljerelatert virksomhet. ngen selskap vedkjenner seg ansvaret for jemkonstruksjonen. eløpet kr 26,- ble i februar 1991 betalt av sso Saga 2"19'4" 59 24'9" 2 2, ,149' 2,298' 61 26,125' rønn 34/7-8 Stålkonstruksjon 12, m.x 2,4 m x 1,75 m. Tverrgående bjelke i bunnen er påmalt årstallet Påklistret merkelapp "Heerema". felt for mottaker er påført "Petroland" 1 stk 2 65 m x 74 mm wire 1 tonns bøye med 2 m x 74 mm wire Deler av gjenliggende sprengt brønnhodc kr 2,- ngen operatør har villet vedkjenne seg gjenstanden. nnsigelse fra Saga, ref Sagas brev av Stammer ikke fra Sagas aktiviteter i området Operatøren benytter ikke den type utstyr. etalt uten innsigelse. Q

52 OSØPL HU - K OM USO Å OPTØ Saga USTD rønn 34/4-1 rønn 34/ '3" 5"31'2" SKLS kke forskriftsmessig forlatt 2 stk 2* containere, tomme. Den ene merket Lys Line og den andre Sea ontainers USOSK Pålegg fira OD om utbedringer USO OPTØ egge brønnene ble utbedret ved grusdumping i desember apport og video mottart. ontainerene var i Lys Line leie da de blåste over bord fra MS Lystind under uvær i eplacement value er betalt til leasing selskapene. Ordinær skipsfart, ikke oljevirksomhet 57 5T1" 6"1'49" 5m flenset rør og flytetank merket (redenstein) Undersøkelser har vist at røret kan stamme fra sandpiping i forbindelse med forsøksvirksomhet ved rørleggmg for oljevirksomheten eller fra annen mudringsvirksomhet.

53 ilag 4 PPOT TT OPPYDD HU MD M/S "SWY OMMD 11 KT OD ST KK TDSOMMT UL O UUST 1994 LD Skrotoppryddinsprosjektet for 1994 ble etter forslag fra fiskemes organisasjoner og iskeridirektoratet lagt til et område langs kanten nord av estre akken. Dette området tilstøter ryddeområde for 1991 og regnes som et fiskeriintensivt område hele året. Det foregår fiske med industrifisktrål og konsumfisktrål hele året. samt at det periodevis fiskes med krepsetrål. iskerne i området har stadig rapportert om skader/ tap av redskaper fra dette området, samt at det ved noen tilfeller har kommet wire av grovere dimmensjoner med trålen opp. Oljerelatert virksomhet i dette området begrenser seg til trafikk av supplyfartøyer til/fra installasjoner i områdene vestenfor, eventuelle slep av lektere, borerigger og eventuelle andre installasjoner. Områdets geografiske utstrekning: ' 3 ' ' 3 4' ' 3 4' ' 3 ' Dette området inbefatter deler av blokkene 31/1 og 11, og 26/1 og 2. Området utgjør et samlet areal på ca. 137 kvadratkilometer noe som er ca 7 kvadratkilometer mindre enn området som ble ryddet i anndybdene varierer fra 12-3 meter. ølgende deltok som observatører: isker Knut rne Torget, som representant fra Oljedirektoratet agkonsulent arle Kolle, som representant for iskeridirektoratet.

54 OMØ S. KTL Kartleggingen ble også dette året utført av orges Sjøkartverk med deres eget fartøy M/S "Lance". Kartleggingen foregikk i perioden mai/juni Kartleggingen ble utført ved hjelp av sidesøkende sonar, og det ble kjørt linjer med en avstand på 3 meter, i tillegg ble det kjørt multistrålelodd. or fastsettelse av nøyaktige posisjoner ble det benyttet diff. PS. M/S "Lance" hadde embarkert geofysiker for å tolke sonardata hele perioden kartleggingen foregikk. Det ble under kartleggingsfasen gjort totalt 37 registreringer av ulik kategori, noe som er ca. 32 flere enn i 1993 og det største antall registreringer som er gjort under første del av oppryddingene. lle registreringer ble inndelt i ulike kategorier etter hvor sikre sonartolkninger som var gjort. Kategori som sikrest og som dårligst, dette ga følgende inndeling: / / / S. DTKSO O H artøy og matriell tter eninledende anbudsrunde ble oppdraget også dette året gitt til Stolt omex Seaway /S, som ville benytte M/S "Seaway ommander" med et tilsvarende konsept som det som ble brukt i artøyet er langtidschartret av Stolt omex Seaway /S. artøy avn: Lengde: redde: Dekksplass akter: remdrift: Thrustere: Posisjonering: avigasjon: Løfteutstyr: "Seaway ommander" 75 m 12 m 275 kvm 21 HK orut 1 x 65 hk 1 x 42 hk zimut... 1 x 65 hk kter 2 x 65 hk Kongsberg DP 53 MK Dynamisk posisjoneringssystem Simrad HP 39 Hydroåkustisk posisjoneringssystem Diff. PS, PS, Shipmate Decca-mottaker. 1 stk. Hydralift dekkskran, 15 tonn m/ 4 m wire 1 stk. Hydralift dekkskran, 1 t på 11 m og 2 t på 5 m. 2 stk. ankervinsjer a 3 tonn og 18 meter wire. 1 stk. dekksmontert vinsj, ca. 15 tonn. Div. kjettinglengder, kroker, dregger, wires tropper.

55 Lastekapasitet: artøyet var ikke utstyrt med lasterom, og lastekapasiteten begrenser seg til dekksplassen på akterdekket. O/undervannsfkrkost Type: Utstyr: SOLO 2 x argekamera 1 x ST kamera (lysfølsomt videokamera) 1 x Mesotech 971 avigasjonssonar 1 x Mesotech 972 Sidesøkende sonar 1 x Dybdemåler 1 x 7-funksjons manipulator 1 x 2-funksjons manipulator Wirekuttere Utførelse ase, identifikasjon og heving av skrot i årets ryddeområde måtte dette året gjennomføres i to omganger. Årsaken til dette var at fartøyet som ble benyttet måtte sluttføre et oppdrag for orsk Hydro på Troll-feltet. ørste del av oppdraget startet med mobilisering i Haugesund den 5. og 6.7, med avgang til feltet den 6.7.d.å. Oppdraget måtte avbrytes kl 1 den og opptatt skrot ble losset på Sotra ontracting på Ågotnes samme kveld. løpet av denne perioden var 115 av 37 posisjoner undersøkt, og en hadde tatt opp 8-1 tonn skrot av ulik art. ortsettelse av oppdraget ble planlagt til ca. 1 september d.å. artøyet mobiliserte på ny i Haugesund den 24.8., og avgikk for ryddeområdet samme dag. Oppdraget ble avsluttet etter at opptatt skrot var utlosset på Sotra ontracting den 1.9. kl 3. Totalt ble det i begge perioder tatt opp og ilandbragt ca tonn skrot. Det var i begge disse perioder gode værforhold og en hadde ikke avbrudd av betydning på grunn av været. løpet av disse to periodene på tilsammen 13.5 døgn ble 259 av totalt 37 posisjoner undersøkt visuelt med O, i tillegg ble 7 objekter som låg utenfor oppgitte posisjoner identifisert og registrert. Dette gir et gjennomsnitt på ca 2 inspiserte posisjoner pr.døgn. Årsaken til det høye gjennomsnitt pr.døgn er bl.annet at det områdevis var kort seilingsavstand mellom hver enkel posisjon, videre at det ble gjort funn som var i samsvar med oppgitt posisjon og sonartolking. dentifikasjon Det ble gjort funn av ulik kategori og størrelse i 212 av de 259 inspiserte posisjoner. 4 av posisjonene ble det funnet skipsvrak eller deler av skipsvark. To av disse synes å være meget gamle da en bare observerte en haug med noe treverk av spant o.l, samt deler av det som sansynlig hadde gjort nytte som ballast. Det var ikke tidligere registrert vrak i noen av disse posisjonene, men noen var registrert som "hefte". Det ble gjort 4 funn av wire av større dimmensjoner, disse er kartlagt i 4 ulike posisjoner og har har en diameter fra ca. 5 mm og opp til ca. 7 mm og med lengder fra 4 meter. Da opptak av disse grove wirene er tidkrevende med dette fartøyet, valgte en å fortsette med identifikasjon av gjenværende posisjoner. Disse 4 wirelengdene ble nøyaktig posisjonert og vil bli kunngjort som hefter.

56 Det ble videre gjort funn av miner og mineanker som tyder på at det kan være deler av et mlnefelt fra 2. verdenskrig. De mineanker/deler av mineanker som var av en slik beskaffenhet at de kunne representere fare riveskader på trål ble i hovedsak tatt opp og ilandbragt. De posisjoner hvor det ble observert miner eller deler av miner blir rapportert som hefter. v i alt 259 undersøkte posisjoner vil 26 av disse bli rapportert som hefter eller mulige hefter/riveposisjoner. Dette er ca. halvparten av det som ble innrapportert etter oppryddingen for Det ble også gjort funn av en større "ball" med diverse trålredskaper, som ulike typer notlin, tauverk og wire. Dette var innpakket i notlin og dumpet, det antydes at dette på grunn av utseende må ha utenlandsk opprinnelse. Det kunne se ut som om det var dumpet i den senere tid, sannsylig i løpet av det siste året. Det ble ikke gjort forsøk på å heve dette, da en var redd for at "innpakningen" ville ryke, og en ville få en spredning av de ulike delene. Heving Mengden av genstander som ble tatt opp og ilandbragt er også dette året lite i forhold til bl.a tilstøtende ryddeområde i nord. Det ble hevet gjenstander fra i alt 67 ulike posisjoner, i 16 av disse ble det tatt opp mineanker eller deler av mineanker, i en pos. ble det tatt opp 4 m x 7 mm wire, og i ca. halvparten av posisjonene ble det tatt opp gammel trålwire, notlin osv. Totalt ble det tatt opp ca. 2 tonn. KOMMT Området som ble ryddet dette året ligger opp til ryddeområdet for 1991, samt at deler av området sør for 6 ' ble ryddet med trål under prøveperioden i 198. Det ble i denne prøveperioden tatt opp diverse wire fra blokk 26. Til tross for den ryddingen som ble utført under forsøkene i 198 har fiskeme rapportert om skader og fastkjøringer i dette området. Det er også rapportert om at det er tatt opp wire av grove dimmensjoner som er kommet med opp i trålredskapene. På bakgrunn av innkomne skaderapporter fra området hadde en kanskje ventet å finne flere gjenstander av større dimmensjoner. De opptatte mineanker kan ha vært årsak til mindre riveskader, men det ble ikke observert notlin på noen av disse. år det gjelder de fire observerte lengder med grov wire ble det ikke funnet rester av trålredskaper på noen av disse, men det kunne synes som noen av disse hadde vært løftet noe fra bunnen da wiren enkelte steder gikk i buer opp fra bunnen. ndre låg mere nede i bunn og var bare delvis synlig, noe som kan tyde på at de har ligget i sjøen noen tid. Disse wirene ville helt klart representere en fare for riving/fastkjøring dersom posisjonen ikke er kjent. Det er dette året tatt opp en gjenstand som med en viss grad av sannsynlighet kan tilbakeføres til oljevirksomheten, det er en liten lengde med wire ca 4 meter lang med en diameter på 7 mm. Det må videre være lov å anta at de omtalte wirelengder også kan stamme fra oljevirksomheten.

57 Det mest tidkrevende under fase er selve operasjonen når et objekt skal heves. dette gjelder spesielt dersom det er større gjenstander, som lengre wire o.l. n valgte derfor å prioritere videre kartlegging etter hvert som en hadde registrert og kartlagt hver enkelt av de store wirene. Det ville anslagsvis medgått 3 døgn til heving samt at en ville måtte gå til lands for lossing for å få nok dekksplass. KOKLUSO Med henblikk på de observerte wirelengder samt opptatt wire på 7 mm x 4 m, viser det at det finnes gjenstander som med rimelig grad av sannsynlighet kan tilbakeføres til oljerelatert virksomhet. Hvor lenge disse wirene har ligget i sjøen er vanskelig å fastslå, men ut fra det som ble observert i kamera kunne det se ut som de hadde ligget der i noen tid. Dette viser at det, som i tilstøtende område ryddet i 1991 finnes gjenstander som med rimelig grad av sikkerhet kan tilbakeføres til oljerelatert virksomhet også utenfor tildelte blokker. år det gjelder antall gjenstander som ble tatt opp og ilandbragt, var ca. 65 % av dette wire som kan tilbakeføres til fiskeriaktiviteten i dette området. Dette var i hovedsak wire som hadde ligget i sjøen i lengre tid og var i en slik forfatning at det ikke representerte noen skaderisiko. Det vil bli innrapportert og kunngjort i alt 26 posisjoner over gjenstående hefter eller mulige hefter/riveposisjoner. 11 av disse posisjonene ligger det miner eller deler av miner, 4 av posisjonene er vrak og 4 wirelengder, samt steiner, trål, trålbrett, o.l. Det må også nevnes at i tillegg til at en får tatt opp en rekke gjenstander som representerer fare for skade på eller tap av redskap, får en identifisert og posisjonert alle objekter som blir definert som "gjenstående hefter". Dette medfører at fiskeme kan holde seg orientert om de aktuelle "farer" (hefter) som er i området og kan holde klar disse. rfaringer viser en klar nedgang i erstatningssøknader fra områder som er ryddet. Med henblikk på at det ble tatt opp kun et objekt som kan tilbakeføres til oljevirksomheten, vil noen kunne komme til å hevde at det ikke finnes mere etterlatenskaper fra oljevirksomheten på havbunnen, og at det derfor ikke er behov for å fortsette de årlige oppryddingsprosjektene. n må da ta i betraktning at det etter årets tokt ligger 4 større objekter tilbake på havbunnen som også med rimelig sikkerhet kan tilbakeføres til oljevirksomheten. idere gjenstår det ennå flere områder på iskeridirektoratets prioriteringsliste fra 198. Med bakgrunn i den økende utbygging, både av nye felt og utvidelse av eksisterende felt, samt at en har utviklet nye tråltyper som gjør at en.også får utvidet enkelte trålfelt, har en i samarbeid med orges iskarlag fått utarbeidet en ny prioriteringsliste over områder som bør ryddes. Det må også nevnes at det er svært positive tilbakemelinger fra trålerflåten som benytter seg av de feltene som er blitt ryddet.

Petroleumlovens kapittel 8 gir fiskere hjemmel for å kreve erstatning som følge av økonomisk tap som påføres av oljevirksomheten.

Petroleumlovens kapittel 8 gir fiskere hjemmel for å kreve erstatning som følge av økonomisk tap som påføres av oljevirksomheten. ERSTATNINGSNEMNDENE VIRKEOMRÅDE OG ERFARINGER. Tingrettsdommer Svein Åge Skålnes Petroleumlovens kapittel 8 gir fiskere hjemmel for å kreve erstatning som følge av økonomisk tap som påføres av oljevirksomheten.

Detaljer

St.prp. nr. 47 ( )

St.prp. nr. 47 ( ) St.prp. nr. 47 (2000-2001) Om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Miljøverndepartementet som følge av opprydningsaksjonene etter forlisene av «Green Ålesund» og «John R» Tilråding fra Miljøverndepartementet

Detaljer

Skandi Vega Prelegging Mizzen feltet for Transocean Henry Goodrich. Vessel at Aukra

Skandi Vega Prelegging Mizzen feltet for Transocean Henry Goodrich. Vessel at Aukra Skandi Vega Prelegging Mizzen feltet for Transocean Henry Goodrich Vessel at Aukra Transocean Henry Goodrich Fartøy spesifikasjoner -Levert fra STX Europe Aukra i mai 2010. -Lengde: 109,5m, bredde: 24m,

Detaljer

# 06. Tittel. Bruk av sorteringsrist i trålfiske etter sei, Haltenbanken Kjell Gamst Fiskeridirektoratet, Bergen Norskehavet, Haltenbanken

# 06. Tittel. Bruk av sorteringsrist i trålfiske etter sei, Haltenbanken Kjell Gamst Fiskeridirektoratet, Bergen Norskehavet, Haltenbanken Tittel Forfatter Ansvarlig institusjon Geografisk område Område/Lokasjon Tidsrom Fartøy/ Registre~ingsnummer Lengste lengde m l HK Kilde Merknader EMNE ORD (Redskap/ Fiskeart) Bruk av sorteringsrist i

Detaljer

Rapport. Opprensking av tapte fiskeredskaper i 2009

Rapport. Opprensking av tapte fiskeredskaper i 2009 Rapport Opprensking av tapte fiskeredskaper i 2009 RAPPORT TITTEL: FORFATTERE: OPPRESKIG AV TAPTE FISKEREDSKAPER I 2009. Gjermund Langedal og Arvid Drivenes ASVARLIG ISTITUSJO: GEOGRAFISK OMRÅDE: Fiskeridirektoratet,

Detaljer

St.prp. nr. 32 ( )

St.prp. nr. 32 ( ) St.prp. nr. 32 (1999-2000) Om tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 1999 i forbindelse med Sleipner-ulykken Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 10. desember 1999, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Bergen, Austevollshella, Toktet avsluttes på makrellfeltet vest for 4 W den , da fartøyet går i aktivt fiske.

Bergen, Austevollshella, Toktet avsluttes på makrellfeltet vest for 4 W den , da fartøyet går i aktivt fiske. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT TOKTRAPPORT OG BETRAKTNINGER OM STØRRELSEN PA 1984-ARSKLASSEN AV NORDSJØMAKRELL. FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: OMRADE: FORMAL: PERSONELL:

Detaljer

Vardø sjøtrafikksentral

Vardø sjøtrafikksentral Dato frigitt: 214-3-11 Årsrapport 213 for petroleumstransporter til/fra russiske havner i nord, utskipning Melkøya og nordøstpassasjen. ÅRSRAPPORT 213 Oljetransporter langs kysten i nord Innledning Denne

Detaljer

Tittel. Forfattere Ansvarlig institusjon Geografisk område Område/ Lokasjon Tidsrom Fartøy/ Registreringsnummer Lengste lengde/ HK Kilde

Tittel. Forfattere Ansvarlig institusjon Geografisk område Område/ Lokasjon Tidsrom Fartøy/ Registreringsnummer Lengste lengde/ HK Kilde Tittel Forfattere Ansvarlig institusjon Geografisk område Område/ Lokasjon Tidsrom Fartøy/ Registreringsnummer Lengste lengde/ HK Kilde Merknader EMNE ORD Redskap/ Fiskeart : Bruk av sorteringsrist i trålfiske

Detaljer

Frakt av bulk og kjemikalier Statoils utfordringer

Frakt av bulk og kjemikalier Statoils utfordringer Frakt av bulk og kjemikalier Statoils utfordringer Innlegg på møte hos SDIR 29.08.2013 Classification: Internal 2013-08-23 Statoil s behov for bulktransport 2 Leteboring og produksjon av olje forutsetter

Detaljer

Ankerhåndtering og forflytninger av innretninger

Ankerhåndtering og forflytninger av innretninger Ankerhåndtering og forflytninger av innretninger Retningslinje for sikker styring av offshore service og ankerhåndteringsoperasjoner ndteringsoperasjoner (Nord( Nord-Vest Europeisk Sokkel) Geir Brandal

Detaljer

INTERN T~TRAPPORT. F/F "Eldjarn" FARTØY: TOKTNUMMER: Bodø 5. mai 1984 kl AVGANG: Tromsø 19. mai 1984 kl ANKOMST:

INTERN T~TRAPPORT. F/F Eldjarn FARTØY: TOKTNUMMER: Bodø 5. mai 1984 kl AVGANG: Tromsø 19. mai 1984 kl ANKOMST: INTERN T~TRAPPORT FARTØY: TOKTNUMMER: AVGANG: ANKOMST: OMRADE: PERSONELL: FORMAL: F/F "Eldjarn" 8 Bodø 5. mai 1984 kl. 1600 Tromsø 19. mai 1984 kl. 2000 Vestfjorden-Røst, Lofotens ytterside -Vesterålen

Detaljer

Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler AU-HVF Nina Skjegstad Deres dato Deres referanse Statoil Petroleum AS

Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler AU-HVF Nina Skjegstad Deres dato Deres referanse Statoil Petroleum AS 1 av 5 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Statoil Veslefrikk - Oppdatert søknad om endrede krav til fjernmåling Det vises til e-post fra Miljødirektoratet datert 13.12.2016, der det

Detaljer

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II.

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.04.2013 Tilstede: Paul Dahlø AP Ole G. Koch H Jan-Eirik Nordahl AP vara for May-Tove Grytnes AP Hanne Fredriksen Samlingslista Jørn Lindbøl

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014 Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Produksjon av olje/gass... 5 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser... 7 1.4 Status for

Detaljer

Årsrapport 2009 Vilje AU-EPN ONS MAS-00603

Årsrapport 2009 Vilje AU-EPN ONS MAS-00603 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2011-03-01 Side 1 av 8 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)... 8 1.4 Overskridelser

Detaljer

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nr. 3-2012 Toktrapport nr. 2 fra forsøk ombord på F/T Ramoen, juni 2011: Kommersiell testing av undervannskamera og trålsonar for in situ signaloverføring fra trål til fartøy

Detaljer

FISKERIDIREKTØREN Bergen, 16.04.1982. LG/ KD

FISKERIDIREKTØREN Bergen, 16.04.1982. LG/ KD FISKERIDIREKTØREN Bergen, 16.04.1982. LG/ KD MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN """"""""""""""""""""""""""""""" J. 28/82. (Jfr. J. 51/80 og J. 52/78) ENDRING AV FORSKRIFTER OM FISKE I SVALBARDS TERRITORIAL

Detaljer

SeaWalk og Cruiseskip fortøyningssystem

SeaWalk og Cruiseskip fortøyningssystem Vedlegg 4: Generell informasjon: SeaWalk og Cruiseskip Fortøyingssystem Side 1 av 6 Generell informasjon: SeaWalk og Cruiseskip fortøyningssystem Dispensasjonssøknad Almerket, Odda Prosjekt : Lokalisering

Detaljer

Årsrapport 2012 Fram AU-DPN OE TRO-00175

Årsrapport 2012 Fram AU-DPN OE TRO-00175 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Produksjon av olje/gass... 5 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 7 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser... 8 1.4 Status for nullutslippsarbeidet... 8 1.5 Kjemikalier

Detaljer

Koblingsløkker Riktig kvalitet i linene Bøyeskader. Vidar Norland, Viking Moorings Ove Henning Hansen, Deep Sea Mooring

Koblingsløkker Riktig kvalitet i linene Bøyeskader. Vidar Norland, Viking Moorings Ove Henning Hansen, Deep Sea Mooring Koblingsløkker Riktig kvalitet i linene Bøyeskader Vidar Norland, Viking Moorings Ove Henning Hansen, Deep Sea Mooring Paul Inge Fevang, IOS InterMoor Koblingsløkker for kjetting (kenter link) 2 motsvarende

Detaljer

Konfliktløsning i praksis - Ormen Lange Seismisk undersøkelse 2008

Konfliktløsning i praksis - Ormen Lange Seismisk undersøkelse 2008 Shell Exploration & Production Europe Konfliktløsning i praksis - Ormen Lange Seismisk undersøkelse 2008 Kolbjørn SætherS Senior Surveyor Norske Shell U&P Ormen Lange og Storegga 2 Ormen Lange og Storegga

Detaljer

SKROTNISSEPROSJEKTET 2013. Januarmøtet 2014. Bilde fra rapporten fra Sør-Troms regionråd (7 kommuner i Sør-Troms)

SKROTNISSEPROSJEKTET 2013. Januarmøtet 2014. Bilde fra rapporten fra Sør-Troms regionråd (7 kommuner i Sør-Troms) SKROTNISSEPROSJEKTET 2013 Januarmøtet 2014 Bilde fra rapporten fra Sør-Troms regionråd (7 kommuner i Sør-Troms) Skrotnisse prosjektet ble startet i 2012 etter at Fylkesmannen stadig fikk henvendelser fra

Detaljer

_?NDET FOR FISKELETING OG FORSØK RAPPORTER. nr FISKERIDIREKTORATET BERGEN Oktober 1993

_?NDET FOR FISKELETING OG FORSØK RAPPORTER. nr FISKERIDIREKTORATET BERGEN Oktober 1993 _?NDET FOR FISKELETING OG FORSØK RAPPORTER nr. 3 1993 \. FISKERIDIREKTORATET BERGEN Oktober 1993 INNHOLD Side l. Forsøksfiske etter makrell fra Torungen til 11 Lista med M/S Sheik 11 fra 04.05.1992 til

Detaljer

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn 9 Letevirksomhet 6 5 Avgrensning Undersøkelse 4 Wells 3 2 66 68 7 72 74 76 78 8 82 84 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklasssifisering 86 88 9 92 94 96 98 2 9 Siktemålet med letevirksomheten

Detaljer

Lene Buhl-Mortensen Havforskningsinstituttet

Lene Buhl-Mortensen Havforskningsinstituttet Hva observeres og dokumenteres søppel gjør det noe at det ligger søppel på bunnen? Lene Buhl-Mortensen Havforskningsinstituttet SØPPEL et stort internasjonalt problem 5-10 millioner tonn hvert år Søppel

Detaljer

MELDING FRA UTVALGSFORMANNEN FOR LOFOTFISKET MELDINGSÅRET Fiskeridirektoratet Region Nordland September Per Sagen Utvalgsformann

MELDING FRA UTVALGSFORMANNEN FOR LOFOTFISKET MELDINGSÅRET Fiskeridirektoratet Region Nordland September Per Sagen Utvalgsformann MELDING FRA UTVALGSFORMANNEN FOR LOFOTFISKET MELDINGSÅRET 2012 Fiskeridirektoratet Region Nordland September 2012 Per Sagen Utvalgsformann Melding fra Utvalgsformannen for Lofotfisket Innledning: Denne

Detaljer

UTFORDRINGEN MED Å FÅ ANALYSER TIL Å PASSE OPERASJONELLE KRAV

UTFORDRINGEN MED Å FÅ ANALYSER TIL Å PASSE OPERASJONELLE KRAV UTFORDRINGEN MED Å FÅ ANALYSER TIL Å PASSE OPERASJONELLE KRAV Riggflytt i Praksis Ålesund 30-31 mai 2011 Ole Gunnar Stavland Gry Hunstad 6/6/2011 #889923 1 INNHOLD Riggflytt i gamle dager Riggflytt prosess

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET SENTER FOR MARINE RESSURSER

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET SENTER FOR MARINE RESSURSER IT XXXVIII-91 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET SENTER FOR MARINE RESSURSER INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: OMRÅDE: FORMÅL: PERSONELL: "Johan Hjort" Bodø, 8. august 1991 Harstad, 14. august Tromsø,

Detaljer

Årsrapport 2008 Vilje AU-EPN ONS MAS-00463

Årsrapport 2008 Vilje AU-EPN ONS MAS-00463 Årsrapport 28 AU-EPN ONS MAS-463 Årsrapport 28 AU-EPN ONS MAS-463 Innhold 1 Feltets status...4 1.1 Generelt...4 1.2 Produksjon av olje/gass...4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)...6 1.4 Overskridelser

Detaljer

72.75$33257Ã +$9)256.1,1*,167,7877(7Ã TOKTNR.: AVGANG: Bodø 07 juni ANKOMST: Tromsø 06 juli Barentshavet fra 17 Ø til 40 Ø.

72.75$33257Ã +$9)256.1,1*,167,7877(7Ã TOKTNR.: AVGANG: Bodø 07 juni ANKOMST: Tromsø 06 juli Barentshavet fra 17 Ø til 40 Ø. Ã Ã +$9)256.1,1*,167,7877(7Ã Ã 3HODJLVNÃ6HNVMRQÃ Ã 72.75$33257Ã FARTØY: TOKTNR.: 2002107 AVGANG: Bodø 07 juni 2002 ANKOMST: Tromsø 06 juli 2002 OMRÅDE: Barentshavet fra 17 Ø til Ø. 'HWÃEOHÃLNNHÃJMRUWÃXQGHUV

Detaljer

+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWVÃXQGHUV NHOVHUÃSnÃ6 UPDQQVQHVHWÃSnÃ6WRUHJJDÃ. DYÃ6 UPDQQVQHVHWÃ)RUPnOHWÃPHGÃXQGHUV NHOVHQÃYDUÃnÃHWWHUSU YHÃRSSO\VQLQJHUÃ

+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWVÃXQGHUV NHOVHUÃSnÃ6 UPDQQVQHVHWÃSnÃ6WRUHJJDÃ. DYÃ6 UPDQQVQHVHWÃ)RUPnOHWÃPHGÃXQGHUV NHOVHQÃYDUÃnÃHWWHUSU YHÃRSSO\VQLQJHUÃ GHODJWHRJVNDGGHNRUDOOUHYSn6WRUHJJD +DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWVÃXQGHUV NHOVHUÃSnÃ6 UPDQQVQHVHWÃSnÃ6WRUHJJDÃ XWHQIRUÃcOHVXQGÃYLVWHÃDWÃNRUDOOHQHÃHUÃVNDGHWÃHOOHUÃQRHQÃVWHGHUÃWUnOWÃYHNNÃ 6NDGHQHÃHUÃUHJLVWUHUWÃQHGÃWLOÃÃPHWHUVÃG\SÃ'HWÃHUÃRJVnÃVNDGHUÃSnÃQRUGVLGHQÃ

Detaljer

Informasjon og tilbakemeldinger fra gjennomførte kurs for fiskerikyndige. Jan Stenløkk, Oljedirektoratet

Informasjon og tilbakemeldinger fra gjennomførte kurs for fiskerikyndige. Jan Stenløkk, Oljedirektoratet Informasjon og tilbakemeldinger fra gjennomførte kurs for fiskerikyndige Jan Stenløkk, Oljedirektoratet Seismisk datainnsamling 1962 2008 1400000 1200000 1000000 Båtkilometer CDP kilometer 800000 600000

Detaljer

Kystverkets vakttjeneste for håndtering av hendelser med fare for sjøsikkerhet og akutt forurensning

Kystverkets vakttjeneste for håndtering av hendelser med fare for sjøsikkerhet og akutt forurensning Kystverkets vakttjeneste for håndtering av hendelser med fare for sjøsikkerhet og akutt forurensning UKERAPPORT: 49/2012 Totalt antall mottatte og behandlede meldinger om hendelser denne uken: 13 herav

Detaljer

Din ref: Vår ref: Dato:

Din ref: Vår ref: Dato: Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 Trondheim Din ref: Vår ref: Dato: 14.09.2017 Attn.: Michaela Ersvik Søknad om tillatelse til installasjon av undervannsinnretninger, rørledninger og kontrollkabel

Detaljer

Novatek AS har brukt eget utstyr til inspeksjonen. Utstyret som er brukt er følgende:

Novatek AS har brukt eget utstyr til inspeksjonen. Utstyret som er brukt er følgende: 1 ORIENTERING Novatek AS har på oppdrag for Multiconsult AS, Tromsø, utført topografisk kartlegging av trase for undervannsledning samt visuell undervannsinspeksjon med ROV, i sjøen ved Vika i Harstad

Detaljer

Dato frigitt: Vardø trafikksentral Årsrapport 2012 Petroleumsprodukter til/fra russiske havner i nord samt årsrapport utskipning Melkøya.

Dato frigitt: Vardø trafikksentral Årsrapport 2012 Petroleumsprodukter til/fra russiske havner i nord samt årsrapport utskipning Melkøya. Dato frigitt: 213-2-4 Vardø trafikksentral Årsrapport 212 Petroleumsprodukter til/fra russiske havner i nord samt årsrapport utskipning Melkøya. ÅRSRAPPORT 212 Oljetransporter langs kysten i nord Innledning

Detaljer

Ivar Alvik. Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten

Ivar Alvik. Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Ivar Alvik Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Erstatningsansvar i petroleumsvirksomhet generelt Fire ulike særlige ansvarsregimer Oppdragsgiveransvar ( 10-9) Forurensningsansvaret (kap 7) Ansvar

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting 5 Avgrensning antall brønner 3 Undersøkelse 197 1975 19 195 199 1995 Figur.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklassifisering.

Detaljer

Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø

Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø Rapport 2008-07 Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø - i forbindelse med mulig etablering av kraftverk Nordnorske Ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2008-07 Antall sider: 11 Tittel : Forfatter

Detaljer

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven FISKE OG FANGST. Oslo, februar 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven FISKE OG FANGST. Oslo, februar 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven FISKE OG FANGST Oslo, februar 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Innhold Kapittel I... 1 Generell informasjon... 1 Kapittel II... 2

Detaljer

SKIPSVRAK VED LANGØYA, RE KOMMUNE VESTFOLD FYLKE - ARKEOLOGISK REGISTRERING

SKIPSVRAK VED LANGØYA, RE KOMMUNE VESTFOLD FYLKE - ARKEOLOGISK REGISTRERING RAPPORT SKIPSVRAK VED LANGØYA, RE KOMMUNE VESTFOLD FYLKE - ARKEOLOGISK REGISTRERING NORSK MARITIMT MUSEUM Prosjekt 2010170 04. juni 2010, Pål Nymoen BAKGRUNN Norsk Maritimt Museum (NMM) mottok den 06.05.10

Detaljer

Ferjefri E39 Søknad om tillatelse til å utføre marine grunnundersøkelser

Ferjefri E39 Søknad om tillatelse til å utføre marine grunnundersøkelser Ferjefri E39 Søknad om tillatelse til å utføre marine grunnundersøkelser Til Kystverket 6025 Ålesund Ved: Rådgiver Odd Helge Hestolm Det søkes herved om tillatelse til å utføre marine grunnundersøkelser

Detaljer

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling Sjekkpunkt ved utsett av fisk Montering av utstyr flytekrage, not, fortøyning og flåte Generelt Arbeides det systematisk med IK Akvakultur (eksempelvis; prosedyrer, rutiner, sjekklister og opplæring av

Detaljer

Marvika Miljømudring Norsk Vannforening 29.april 2009

Marvika Miljømudring Norsk Vannforening 29.april 2009 Marvika Miljømudring Norsk Vannforening 29.april 2009 Thomas Getz Prosjektleder Forsvarsbygg Skifte Eiendom Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Orientering om prosjektet Miljømål Metode og utstyr Oppnådde resultater

Detaljer

Analyse av løftehendelser 2005-2010

Analyse av løftehendelser 2005-2010 Analyse av løftehendelser 2005-2010 Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved materialhåndtering i petroleumsvirksomheten Stavanger 21 og 22 november 2012 Jan Ketil Moberg sjefingeniør- logistikk

Detaljer

Tekniker / Takstmann: Rolf A. Greve 95103319 Takst-Team Bodø AS. Skaderapport

Tekniker / Takstmann: Rolf A. Greve 95103319 Takst-Team Bodø AS. Skaderapport Skaderapport Side: 1 (7) Skadenummer 82996824,2 Forsikringsselskap Kunde / Forsikringstaker Gjensidige Forsikring ASA tlf. 03100 Steigen Kommune 8283 Leinesfjord Forsikringstype Forsikringsform Egenandel

Detaljer

Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten

Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Ivar Alvik Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Erstatningsansvar i petroleumsvirksomhet generelt Fire ulike særlige ansvarsregimer Oppdragsgiveransvar ( 10-9) Forurensningsansvaret (kap 7) Ansvar

Detaljer

Sammenlignende fiskeforsøk med bunnsatte og fløytede fisketeiner i fisket etter torsk i Varangerfjorden

Sammenlignende fiskeforsøk med bunnsatte og fløytede fisketeiner i fisket etter torsk i Varangerfjorden Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 25-2004 Sammenlignende fiskeforsøk med bunnsatte og fløytede fisketeiner i fisket etter torsk i Varangerfjorden Rapport fra tokt med MS Fangst i

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Sokkelåret 2005 Oljedirektør Gunnar Berge Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Leteåret 2005 12 påbegynte letebrønner Ni undersøkelsesbrønner og tre avgrensningsbrønner Seks nye funn To oljefunn og ett gassfunn

Detaljer

Når driver et seismisk fartøy petroleumsvirksomhet?

Når driver et seismisk fartøy petroleumsvirksomhet? Når driver et seismisk fartøy petroleumsvirksomhet? Bakgrunn 27 juni 2005 Western Regent har nylig avsluttet et oppdrag for AS Norske Shell Neste oppdrag er for BP Norge AS På vei til neste lokasjon seiler

Detaljer

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Antall brønner 60 50 40 30 20 Avgrensning Undersøkelse 10 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting Siktemålet med letevirksomheten er å påvise nye, lønnsomme petroleumsressurser, samt bidra til et stabilt og jevnt aktivitetsnivå.

Detaljer

Doffens Hoggeri, Rolf Willy Kordahl Endelig rapport.

Doffens Hoggeri, Rolf Willy Kordahl Endelig rapport. FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Doffens Hoggeri, Rolf Willy Kordahl Endelig rapport. Bedriftens adresse: Doffens Hoggeri, Hukusjøen 2260 Kirkenær Tlf. nr. Org. nr * 986 391 444

Detaljer

VAKTRAPPORT. Tidsrom: : :00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 14 Antall øvelser: 0

VAKTRAPPORT. Tidsrom: : :00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 14 Antall øvelser: 0 VAKTRAPPORT Tidsrom: 18.03.2016 12:00-25.03.2016 12:00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 14 Antall øvelser: 0 2. Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt over type hendelser Figur 1:

Detaljer

RAPPORT FRA UTE-MERKETOKT MED DET ISLANDSKE FORSKNINGSFARTØYET ARNI FRIDRIKSSON. 10. til 23. juli 2008. Karl-Erik Karlsen

RAPPORT FRA UTE-MERKETOKT MED DET ISLANDSKE FORSKNINGSFARTØYET ARNI FRIDRIKSSON. 10. til 23. juli 2008. Karl-Erik Karlsen Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503 6294/Nr.10 2008 RAPPORT FRA UTE-MERKETOKT MED DET ISLANDSKE FORSKNINGSFARTØYET ARNI FRIDRIKSSON 10. til 23. juli 2008 Karl-Erik Karlsen Formål: Formålet med

Detaljer

Tillatelse til å operere i områder med forurensede sedimenter i forbindelse med installasjon av system for permanent overvåking på Grane

Tillatelse til å operere i områder med forurensede sedimenter i forbindelse med installasjon av system for permanent overvåking på Grane Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 31.03.2014 Deres ref.: AU-DPN OW KVG-00328 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3680 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Tillatelse til å operere i områder med forurensede sedimenter

Detaljer

077 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES BRUKERKOSTNADER FOR MOBILE RIGGER / BORESKIP

077 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES BRUKERKOSTNADER FOR MOBILE RIGGER / BORESKIP 077 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES BRUKERKOSTNADER FOR MOBILE RIGGER / BORESKIP Original versjon Nr.: 077 Etablert: 01.12.2002 Revisjon nr: 1 Rev. dato:01.01.09 Side: 2 INNHOLD

Detaljer

Seismikk regulering forholdet til fiskeriene

Seismikk regulering forholdet til fiskeriene Seismikk regulering forholdet til fiskeriene Mette Karine Gravdahl Agerup underdirektør Olje- og energidepartementet Utgangspunktet Petroleumsvirksomheten skal utøves i sameksistens med andre næringer

Detaljer

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v.

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v. Laberget småbåthavns reglement Kapittel 1: Administrative forhold 1-1: Gyldighet Dette reglementet gjelder for Laberget småbåthavn 1-2 : Havnemyndigheter Grunneier av Laberget småbåthavn, Gro Elstad og

Detaljer

Hendelser og Ptils forventninger til forbedringer. Forankringsseminar Ptil 3. Desember 2007 Odd Rune Skilbrei

Hendelser og Ptils forventninger til forbedringer. Forankringsseminar Ptil 3. Desember 2007 Odd Rune Skilbrei Hendelser og Ptils forventninger til forbedringer Forankringsseminar Ptil 3. Desember 2007 Odd Rune Skilbrei Dagens Tema Hendelser forankring og DP status og trender To DP-hendelser gjennomgås spesielt

Detaljer

Driftsplan Hammerdalen Steinbrudd. Januar 2016

Driftsplan Hammerdalen Steinbrudd. Januar 2016 Driftsplan Hammerdalen Steinbrudd Januar 2016 Innholdsfortegnelse. 1. Forord. 2. Innledning. 2.1. Beliggenhet. 2.1.1. Oversiktskart, lokalisering av uttak. 2.1.2. Overordna planer og avtaler. 2.2. Dispensasjon

Detaljer

Alvorlige hendelser 14.2.07 til d.d. Arnt-H Steinbakk F-Logistikk og beredskap T-2 Hydro-Shell-ExxonMobil

Alvorlige hendelser 14.2.07 til d.d. Arnt-H Steinbakk F-Logistikk og beredskap T-2 Hydro-Shell-ExxonMobil Alvorlige hendelser 14.2.07 til d.d. Arnt-H Steinbakk F-Logistikk og beredskap T-2 Hydro-Shell-ExxonMobil Alvorlige hendelser siden forrige møte Transocean Winner 23.2.07 Forankring/DP (For Hydro) West

Detaljer

Rederiforbundets mål, strategier og resultater med forbedringer av forankringer og dynamiske posisjoneringssystemer.

Rederiforbundets mål, strategier og resultater med forbedringer av forankringer og dynamiske posisjoneringssystemer. Rederiforbundets mål, strategier og resultater med forbedringer av forankringer og dynamiske posisjoneringssystemer. Presentasjon av Ronny Syslak på vegne av NR/DUBE s Forankringsforum etter anmodning

Detaljer

av 2 år garnmel og eldre lodde. Fra BjGrnØya og Østover til O

av 2 år garnmel og eldre lodde. Fra BjGrnØya og Østover til O FAKTQ)Y : F/F "G.O.Sars" AVGANG : Troms@, 10. juli 1977 ANKOMST: Bergen, 27. juli 1977 OMRADE : FORMAL : Barentshavet Kartlegge utbredelse og mengde av lodde. PERSONELL: A. Aglen, T. Antonsen, L. Askeland,

Detaljer

Velkommen til Kvitsøy Sjøtrafikksentral. Vi tar ansvar for sjøvegen

Velkommen til Kvitsøy Sjøtrafikksentral. Vi tar ansvar for sjøvegen Velkommen til Kvitsøy Sjøtrafikksentral VTS in Norway Vardø VTS (2007) Fedje VTS (1992) Horten VTS (1999) Kvitsøy VTS (2003) Brevik VTS (1978) Formål Redusere risikoen for skipsulykker samt bidra til en

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område JANUAR 2015. Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område JANUAR 2015. Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område JANUAR 15 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Erstatningsnemnda for beslagleggelse av fiskefelt

Erstatningsnemnda for beslagleggelse av fiskefelt Erstatningsnemnda for beslagleggelse av fiskefelt Agny L. Bygnes Ålesund, 6. april 2016 Innhold 1. Hva er erstatningsnemnda for beslagleggelse av fiskefelt? 2. Hvilke søknader blir innvilget? 3. Statistikk

Detaljer

MAREANO-biomangfold. Lene Buhl Mortensen/J.H. Fosså. Foreløpige resultater fra 2006

MAREANO-biomangfold. Lene Buhl Mortensen/J.H. Fosså. Foreløpige resultater fra 2006 MAREANO-biomangfold Lene Buhl Mortensen/J.H. Fosså Foreløpige resultater fra 2006 Hvor, hva og hvordan materialet er samlet inn Resultater fra videoundersøkelsene Effekter av fiskeri på økosystemet Eksempler

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Juni Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Juni Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Juni 2015 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Oktober 2016 ardø sjøtrafikksentral NOR VTS

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Oktober 2016 ardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Oktober 16 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

NORSK MARITIMT MUSEUM 23 MAPS 2015 HURUMKOMMUNE. Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen. Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 Sætre Avct:

NORSK MARITIMT MUSEUM 23 MAPS 2015 HURUMKOMMUNE. Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen. Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 Sætre Avct: Likelydende NORSK MARITIMT MUSEUM brev til: Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 Sætre Avct: HURUMKOMMUNE Hurum driftpan oa samfunn saksrir. 23 MAPS 2015

Detaljer

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene:

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene: Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i 2015 Dato FOR-2015-08-27-996 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse

Detaljer

NS 9435 Visuelle bunnundersøkelser med fjernstyrte og tauete observasjonsfarkoster for innsamling av miljødata

NS 9435 Visuelle bunnundersøkelser med fjernstyrte og tauete observasjonsfarkoster for innsamling av miljødata NS 9435 Visuelle bunnundersøkelser med fjernstyrte og tauete observasjonsfarkoster for innsamling av miljødata Pål Buhl Mortensen Havforskningsinstituttet Formål og bruksområder for standarden Informasjon

Detaljer

Beskrivelse av aktiviteter og risikoreduserende faktorer for sikker rørtransport

Beskrivelse av aktiviteter og risikoreduserende faktorer for sikker rørtransport Stropping skal utføres i henhold til Norsok R003 punkt 6.1.7. og sikres med wireklemmer Enheter på mindre enn 6 meter skal fraktes i lastebærer Rørlast må stroppes på en slik måte at rørbunter er stabile

Detaljer

Lengste lengde m / HK : 46,69 m / 1200 hk. Wickmann Wx 28L8 Kilde : : Kopi av rapporten kan bestilles fra Fiskeridirektoratets bibliotek, Bergen.

Lengste lengde m / HK : 46,69 m / 1200 hk. Wickmann Wx 28L8 Kilde : : Kopi av rapporten kan bestilles fra Fiskeridirektoratets bibliotek, Bergen. Tittel : Inspektør på torsketråler. Forfatter (e) : Tore Solberg Ansvarlig institusjon : Fiskeridirektoratet, Bergen Geografisk område (navn) : Kysten av Finnmark Område Lokasjon (# nummer) : Tidsrom (fra

Detaljer

En umulighet? Seleksjon ved svært høy tetthet av fisk Teknologi for et bedre samfunn

En umulighet? Seleksjon ved svært høy tetthet av fisk Teknologi for et bedre samfunn FISHTECH 2012 En umulighet? Seleksjon ved svært høy tetthet av fisk 1 Bakgrunn Trålnæringens interesse for å utvikle en ny trål som tillater fangst av torsk, hyse og sei uten bunnpåvirkning. Redusere slepemotstand

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 92 er et oljefelt i den sørøstlige delen av norsk sokkel i Nordsjøen på 77-93 meters havdyp. Det er det første oljefeltet på norsk sokkel som blir bygd ut på ny

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Oktober 2015 ardø sjøtrafikksentral NOR VTS

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Oktober 2015 ardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Oktober 015 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. April Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. April Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område April 0 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A Statoil Petroleum AS Postboks 8500 Forus 4035 Stavanger Oslo, 23.06.2017 Deres ref.: AU-NJO-00060 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1864 Saksbehandler: Håvar Røstad Vedtak om tillatelse til aktivitet

Detaljer

Konsesjonsrunder og tildelinger

Konsesjonsrunder og tildelinger Konsesjonsrunder og tildelinger 1. - 4. konsesjonsrunde 5. - 10. konsesjonsrunde 11. - 16. konsesjonsrunde Barentshavsprosjektet Tildelinger utenom konsesjonsrunder Nordsjøtildelingene Gjennom tildelingspolitikken

Detaljer

APPENDIKS l NOTAT. fra : Are Dommasnes, Knut Sunnanaa, Knut Korsbrekke. dato : 15. juni 1994

APPENDIKS l NOTAT. fra : Are Dommasnes, Knut Sunnanaa, Knut Korsbrekke. dato : 15. juni 1994 IT 22/94 APPENDIKS l NOTAT fra : Are Dommasnes, Knut Sunnanaa, Knut Korsbrekke dato : 15. juni 1994 AKUSTISK ESTIMAT FOR SILD FRA TOKT MED "G.O. SARS" 11. MARS - 8. APRIL 1994 På bunnfisktoktet med "G.O.

Detaljer

OPV 2013 FORELØPIG RAPPORT

OPV 2013 FORELØPIG RAPPORT OPV 2013 FORELØPIG RAPPORT Olje På Vann 2013 ble gjennomført i Frigg området 10. 14. juni Alle forsøkene ble gjennomført uten skader på personell og utstyr. OPV 2013 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Detaljer

Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS

Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Dato frigitt: 2014-11-11 NOR VTS Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område og Nordøstpassasjen September 2014 Oljetransporter i Barents SRS- området INNLEDNING Fra og

Detaljer

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften).

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. februar 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om

Detaljer

Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L)

Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L) Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L) KUNNSKAP, FORSTÅELSE OG DYKTIGHET METODER FOR Å DEMONSTRERE KRITERIER FOR EVALUERING AV A Vedlikehold og drift. Rutiner for forebygging

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-272-2002 3 Bergen, 16.12.2002 TO/EW FORSKRIFT OM REGULERINGA V VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 2003

Detaljer

Årsrapport 2010 Vilje AU-EPN ONS MAS-00675

Årsrapport 2010 Vilje AU-EPN ONS MAS-00675 Årsrapport 2010 Vilje Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)... 7 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser/avvik... 7 1.5

Detaljer

GEOFYSISK DATAINNSAMLING PÅ NORSK SOKKEL Jan Stenløkk, Oljedirektoratet

GEOFYSISK DATAINNSAMLING PÅ NORSK SOKKEL Jan Stenløkk, Oljedirektoratet GEOFYSISK DATAINNSAMLING PÅ NORSK SOKKEL 2012 Jan Stenløkk, Oljedirektoratet Fisk-seismikk, Stavanger, 21. mars 2013 Seismikk-innsamling 2012 48 ordinære seismiske undersøkelser i 2012. 26 (service-)selskap

Detaljer

1 Tomtealternativ Historikk Tomtealternativ Miljøprosjekt Nygården Betydning for alternativ 2...

1 Tomtealternativ Historikk Tomtealternativ Miljøprosjekt Nygården Betydning for alternativ 2... Oppdragsgiver: Malvik kommune Oppdrag: 524528 Prosjekt 4506 Hommelvik RA Dato: 2014-04-03 Skrevet av: Fjorden Kvalitetskontroll: Forbord HOMMELVIK RENSEANLEGG - FORURENSET GRUNN INNHOLD 1 Tomtealternativ

Detaljer

2. stk. rednings-leidere for montering på utriggere."

2. stk. rednings-leidere for montering på utriggere. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Marina Solutions AS Rystene 24 6037 EIDSNES Deres ref.: Vår ref.: 2014/0048-6 Saksbehandler: Lene Roska Aalén Dato: 10.02.2015 Avvisningsvedtak i klagesak

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014 Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Oktober 2014 Brønnintervensjon på E1 på Draugenfeltet Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon

Detaljer

Årsrapport 2011 petreolumstransporter til/frarussiske havner i nord samt årsrapport Melkøya.

Årsrapport 2011 petreolumstransporter til/frarussiske havner i nord samt årsrapport Melkøya. Dato frigitt: --7 Vardø trafikksentral Årsrapport petreolumstransporter til/frarussiske havner i nord samt årsrapport Melkøya. ÅRSRAPPORT Oljetransporter langs kysten i nord Innledning Med denne rapporten

Detaljer

Oslofjordkonferansen II 20.mars 2015

Oslofjordkonferansen II 20.mars 2015 Oslofjordkonferansen II 20.mars 2015 SØPPEL I STRANDSONEN - Kilder og opprydding Liv-Marit Hansen Hva er marin forsøpling? Hvorfor ønsker vi å fjerne marint søppel fra strender? Plast og mikroplast Overvåkning

Detaljer

Miljødirektoratets krav til fjernmåling. Ann Mari Vik Green Seminar om lekkasjedeteksjon, Stavanger 4. mai 2017

Miljødirektoratets krav til fjernmåling. Ann Mari Vik Green Seminar om lekkasjedeteksjon, Stavanger 4. mai 2017 Miljødirektoratets krav til fjernmåling Ann Mari Vik Green Seminar om lekkasjedeteksjon, Stavanger 4. mai 2017 Kravstilling før, nå og fremover Dagens krav Forurensningsloven 40 Beredskapsplikt Den som

Detaljer

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i fase II av topside fjerningen.

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i fase II av topside fjerningen. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Revisjonsrapport etter tilsyn Fjerning av B11 003000023 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Olje- og gassleting i kystnære områder. Jan Stenløkk

Olje- og gassleting i kystnære områder. Jan Stenløkk Olje- og gassleting i kystnære områder Jan Stenløkk Gjenværende oljeressurser, reserver og produserte volum Forvitringsbanen 300 250 200 150 100 50??? 0 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030

Detaljer

Oppgave for Haram Videregående Skole

Oppgave for Haram Videregående Skole Oppgave for Haram Videregående Skole I denne oppgaven er det gitt noen problemstillinger knyttet til et skip benyttet til ankerhåndtering og noen av verktøyene, hekkrull og tauepinne, som benyttes om bord

Detaljer