Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy"

Transkript

1 Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy

2

3 Innhold Forord Innledning Virkeområde Definisjoner og tekniske data Definisjoner Tekniske data for brensel Myndigheter Statens vegvesen Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) Produkt- og Elektrisitetstilsynet (PE) Godkjenningsordninger Kjøretøy Godkjenning av kjøretøy Enkeltgodkjenning av kjøretøy Typegodkjenning av kjøretøy Omregistrering av kjøretøy Kjøretøy tatt inn som flyttegods Apparater og utstyr for flytende brensel Apparater og utstyr for gassformig brensel Krav til kompetanse ved installasjon og kontroll Dokumentasjon Installasjonserklæring Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledninger Merking Tegninger Funksjonsprøving Installasjoner for flytende brensel Brenseltanker Konstruksjonskrav Plassering Brenseltilførsel Brensellekkasje Rørledninger Rørskjøter Slanger Stengeventiler Apparater Generelt Varmeapparater Flyttbare ovner Kokeapparater Tur-kokeapparater Kjøleskap Lamper Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy 3

4 8 Installasjoner for gassformig brensel Gassflasker og gasstanker Konstruksjonskrav Plassering av gassflasker Plassering av gasstank Gasstilførsel Gasstrykk Gassregulator Rørledninger Rørskjøter Slanger Stengeventiler Annen armatur Apparater Generelt Tilknytning til rørledning Kjeler Vannvarmere Flyttbare ovner Kokeapparater og komfyrer Tur-kokeapparater Kjøleskap Lamper Røykavtrekk Ventilasjon El-installasjoner Drift og vedlikehold Brannvernutstyr og brannsikkerhet Vedlegg 1 Installasjonserklæring Vedlegg 2 Sikkerhetsinstruks Vedlegg 3 Sjekkliste for kontroll av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy Vedlegg 4 Oversikt over regelverk som det er vist til i veiledningen Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy

5 Forord Apparater og utstyr for flytende eller gassformig brensel er regulert av flere lover med forskrifter. Hensikten med denne veiledningen er å gi anvisninger på hvordan bestemmelsene kan tilfredsstilles når det gjelder installasjon og drift av slikt utstyr i kjøretøy. Veiledningen er blant annet basert på forslag til europeisk standard pren 1949 om gassinstallasjoner i campingkjøretøy og andre kjøretøy, og på norsk standard NS-EN som omhandler oppvarmingssystemer med flytende brensel i campingvogner og flyttbare boliger. Krav til utførelse kan ikke stilles med hjemmel i eller med henvisning til veiledningen, men må hjemles direkte i lov eller forskrift. De løsningene som er beskrevet i veiledningen, gir et akseptabelt resultat i forhold til regelverket, og bruk av løsningene vil derfor forenkle dokumentasjonen ved registrering av kjøretøy. Der veiledningen benytter begrepene skal eller må anses den foreslåtte løsningen å være den som fullt ut oppfyller kravene i regelverket. Hvor det er benyttet begrepene bør eller kan anses den foreslåtte løsningen å være den mest hensiktsmessige for å oppfylle kravene i regelverket. Veiledningen legges til grunn ved nye installasjoner, og ved utskifting og endringer på tidligere installasjoner. Det er et mål at eksisterende installasjoner i kjøretøy over tid oppgraderes til det sikkerhetsnivå som fremgår av denne veiledningen. For å begrense tekstmengden er det i veiledningen foretatt henvisninger til annet regelverk. For å lette oversikten kan det imidlertid enkelte steder være gjengitt utdrag fra slikt regelverk. Kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 og 12 gjelder apparater og utstyr generelt Kapittel 7 omhandler installasjoner for flytende brensel Kapittel 8 omhandler installasjoner for gassformig brensel Kapittel 13 omhandler brannvernutstyr og brannsikkerhet Veiledningen er utarbeidet av Vegdirektoratet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) i fellesskap, forøvrig i nært samarbeid med bransje og fagmiljø. Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy 5

6 1 Innledning Ved installasjon av apparater og utstyr for flytende eller gassformig brensel i kjøretøy, skal det tas spesielt hensyn til den bruks- og bosituasjon slike kjøretøyer representerer for brukerne av kjøretøyet. Det skal også tas hensyn til de dynamiske og termiske belastningene slike installasjoner blir utsatt for. Installasjon og drift av apparater og utstyr for flytende eller gassformig brensel er regulert av flere lover med forskrifter. Lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk m/forskrifter regulerer oppbevaring og bruk av flytende og gassformig brensel. Av lovens 6 går det frem at innretning beregnet for brannfarlig vare skal være formålstjenlig og betryggende utført og skal til enhver tid være i slik stand at det ikke oppstår fare for brann eller eksplosjon. Egen forskrift etter denne loven er gitt for omsetning av gassapparater og utstyr. Lov om brannvern pålegger enhver å vise forsiktighet for å forebygge fare for brann og å behandle ild og brannfarlige ting slik at brann eller eksplosjon ikke lett kan oppstå. Av lovens forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn 3-3 fremgår blant annet at fyringsanlegg skal være intakte og virke som forutsatt. Kjøretøy som ikke er registrert etter vegtrafikkloven, og som oppstilles for boformål eller midlertidig opphold, blir å betrakte som bygning. Kjøretøyet vil i slikt tilfelle blant annet komme inn under lov om brannvern og forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn. Ved å følge anvisningene i denne veiledningen, vil man også tilfredsstille kravene i det regelverket. Kjøretøyforskriften setter krav til installasjon av apparater for flytende eller gassformig brensel i kjøretøy. (under utarbeiding ved utgivelse av denne veiledningen) Gassinstallasjoner i kjøretøy har tidligere vært utført etter Retningslinjer for gassinstallasjoner i campingtilhengere av januar Det tekniske innholdet i de gamle retningslinjene som fortsatt er aktuelt, er videreført i denne veiledningen. Veiledningen er også basert på forslag til europeisk standard pren 1949 om gassinstallasjoner i campingkjøretøy og andre kjøretøy, og på norsk standard NS-EN som omhandler oppvarmingssystemer med flytende brensel i campingvogner og flyttbare boliger. Det er for øvrig tatt med enkelte anvisninger hentet fra andre relevante nasjonale og internasjonale standarder, samt fra enkelte andre lands nasjonale regelverk. 6 Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy

7 2 Virkeområde Veiledningen omhandler primært installasjon og drift av fast monterte apparater og utstyr for flytende eller gassformig brensel (brannfarlig vare), montert i eller i forbindelse med kjøretøy beregnet for boformål. Dette gjelder apparater for oppvarming, produksjon av varmtvann, matlaging, kjøling eller belysning. Veiledningen omtaler også viktige sikkerhetsmomenter ved bruk av enkelte typer flyttbare innretninger for brannfarlig vare. Veiledningen legges også til grunn ved installasjoner i campingkjøretøy og flyttbare boliger beregnet for mer permanent oppstilling, og som ikke er registrert etter vegtrafikkloven. Tilsvarende gjelder for arbeidsbrakker, salgsvogner o.l. Det er tatt med anvisninger om brannvernutstyr og brannsikkerhet. Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy 7

8 3 Definisjoner og tekniske data 3.1 Definisjoner Apparat Brenseltank Flammepunkt Flammevakt innretning for flytende eller gassformig brensel, beregnet for oppvarming, produksjon av varmtvann, matlaging, kjøling eller belysning beholder for flytende brensel, med unntak av kjøretøyets drivstofftank, for separat tilknytning til apparat den laveste temperatur hvor en væske, i et bestemt apparat ved et bestemt lufttrykk, avgir så mye damp at det ved tenning skjer en oppflamming over væskeoverflaten anordning som automatisk stenger brenseltilførselen til apparatets brenner ved flammesvikt Fyringsolje flytende brensel med flammepunkt over 55 C Gassbeholder Gassflaske Fyringsparafin Gasslekkasjeindikator Gassregulator Gasstank Kjøretøy Lekkasjesikring LPG Lukket forbrenning Omskifter Røykkanal Åpen forbrenning flytende brensel med flammepunkt mellom 35 C og 55 C gasstank, gassflaske eller engangsbeholder for gass bærbar trykkbeholder for brennbar gass (LPG) anordning påmontert hovedgassledningen, for visuell påvisning av eventuell gassgjennomstrømning når gassapparatene ikke er i bruk anordning for automatisk regulering av trykket på gasstanken eller gassflasken ned til installasjonens driftstrykk (30 mbar) fast montert trykkbeholder for brennbar gass (LPG) et hvert kjøretøy beregnet for boformål eller midlertidig opphold, og som inneholder installasjon av apparater for flytende eller gassformig brensel for oppvarming, produksjon av varmtvann, matlaging, kjøling eller belysning. Slikt kjøretøy kan være campingvogn, bobil, flyttbar bolig, arbeidsbrakke, salgsvogn eller annen type kjøretøy hvor det foretas slik installasjon. Unntak gjøres for lastebil med soveplass for fører. sikkerhetsanordning som automatisk stenger gasstilførselen ved unormalt trykkfall eller høy gassgjennomstrømning, eventuelt med signalgiver Liquified Petroleum Gas (propan, butan eller blandinger av disse) drift av apparat, med lukket forbrenningskammer, hvor forbrenningsluften og røykgasser føres i kanaler fra/til det fri anordning som manuelt eller automatisk skifter til reserve gassflaske når gassflasken som er i bruk, er tom kanal for transport av røykgasser fra apparatets røykuttak til det fri, herunder røykrør, anbringer og skorstein drift av apparat hvor forbrenningsluften tas fra oppstillingsrommet, og hvor røykgassene avgis til rommet eller føres i røykkanal til det fri 8 Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy

9 3.2 Tekniske data for brensel Flytende brensel (typiske verdier): Enhet Fyringsparafin Lett Fyringsolje Autodiesel sommer Autodiesel vinter Densitet ved 15 C kg/m Viskositet cst 2 4 v/-20 C 1,5 4 v/40 C 2,0 4,5 v/40 C 1,5 4,0 v/40 C Flammepunkt (min) 1) C Destillasjonsintervall C Nedre brennverdi MJ/kg 43,2 42,7 42,8 42,9 Svovelinnhold (maks) vekt% 0,02 0,05/0,2 0,035 0,035 Analyse: Karboninnhold 86 % 86 % 86 % 86 % Hydrogeninnhold 14 % ca. 14 % ca. 14 % ca. 14 % Støkiometri 2) Luftforbruk m 3 /kg Fuktig røykgass m 3 /kg 12,1 12,0 12,0 12,0 CO 2 + SO 2 innhold i tørr røykgass kg/kg 3,2 3,2 3,2 3,2 1) Absolutt krav 2) Fullstendig forbrenning uten luftoverskudd. Luft- og røykvolum ved 0 C og 1013 mbar. Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy 9

10 LPG/Propan: Kjemisk sammensetning Enhet Spesifikasjoner Typiske verdier Etan C 2 H 6 mol-% (=vol % gass) maks 2 1 Propan C 3 H 8 mol-% (=vol % gass) min Butaner C 4 H 10 mol-% (=vol % gass) maks 5 2 Petaner C 5 H 12 mol-% (=vol % gass) maks 0,5 - Olefiner (Eten, Propen, Butener) mol-% (=vol % gass) maks 2 1 Indunstningsrest (olje) vekt - ppm (mg/kg) maks Svovelinnh. total S vekt - ppm (mg/kg) maks 10 5 Fritt vann - ikke påviselig Fysikalske data for væske Enhet Typiske verdier Densitet ved 15 C kg/m Kokepunkt ved 1013 kpa (760 mmhg) C -42 Frysepunkt C -190 Damptrykk ved -20 C barg 1,4 Damptrykk ved 0 C barg 3,8 Damptrykk ved 20 C barg 7,3 Kritisk temperatur C 96,8 Kritisk trykk barg 42,5 10 Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy

11 Fysikalske data for gass Enhet Typiske verdier Densitetstall (Luft = 1,00) 1,57 Densitet ved 1013 kpa (760 mmhg) og 0 C kg/m 3 1,91 Gassmengde pr. kg væske ved 1013 kpa (760 mmhg) og 0 C m Duggpunkt ved 0,5 barg C -33 Duggpunkt ved 1,0 barg C -26 Forbrenningsdata Enhet Typiske verdier Øvre brennverdi (Kalorimetrisk) ved 1013 kpa (760 mmhg) og 0 C Nedre brennverdi (effekt) ved 1013 kpa (760 mmhg) og 0 C MJ/kg 50,45 kwh/kg 14 MJ/kg 46,38 kwh/kg 12,8 Eksplosjonsgrense i luft vol % 2,1 9,5 Selvantennelsestemperatur C Flammepunkt C -105 Propan markedsføres som kondensert gass (væskefase) ved sitt metningstrykk. Propan er fargeløs og tilsatt luktstoff. Propan- og butanblandinger er også i markedet. Propangass er tyngre enn luft. Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy 11

12 4 Myndigheter 4.1 Statens vegvesen Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet og tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Etaten forvalter vegtrafikkloven og utarbeider bestemmelser og retningslinjer for vegutforming, vegtrafikk, trafikantopplæring og kjøretøy. Etaten har ansvar for riksvegferjetilbud. Vegdirektoratet er et frittstående direktorat under Samferdselsdepartementet og leder Statens vegvesen som har ett vegkontor i hvert fylke med en eller flere vegog trafikkstasjoner. 4.2 Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) DBE er den sentrale faginstansen for brann- og eksplosjonsvern i Norge (på land). DBE har til oppgave å sikre samfunnet mot ulykker og skader forårsaket av brann og eksplosjon. DBE fører tilsyn overfor industri og næringsliv, og tilsyn med at de kommunale brannvesen følger opp sine plikter og oppgaver. DBE forvalter følgende lover: Lov om brannvern, som har til formål å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann, og å begrense skadevirkningene i branntilfelle samt i andre akutte ulykkessituasjoner. Loven forvaltes sentralt av DBE og lokalt av kommunestyre og brannsjef. Lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk, som omhandler oppbevaring, behandling, transport av eller handel med brannfarlig vare. Lov om eksplosive varer, som omhandler tilvirkning, oppbevaring, transport, erverv, bruk og inn- og utførsel av eksplosiv vare samt handel med slik vare. 4.3 Produkt- og Elektrisitetstilsynet (PE) PE er den sentrale faginstansen innen området el- og produktsikkerhet. Etaten har til oppgave å sikre samfunnet mot ulykker og branner med elektrisk årsak, samt øke sikkerheten ved produkter og forbrukertjenester. De to årsaksgruppene elektrisk årsak og feil bruk av elektrisk utstyr utgjør en stor andel av det totale brannbildet. Regelverket som setter krav til elektrisk utstyr og montering av det, forvaltes lokalt av de kommunale e-verkene. PE og DBE vil bli slått sammen til én etat med virkning fra , og med lokalisering i Tønsberg. 12 Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy

13 5 Godkjenningsordninger 5.1 Kjøretøy Godkjenning av kjøretøy Registreringspliktig kjøretøy skal fremstilles for enkeltgodkjenning (se pkt ) eller typegodkjenning (se pkt ), jfr. for øvrig kjøretøyforskriften. Installasjon av olje- eller gassfyrte apparater inngår som del av slik godkjenning. Ved registrering av kjøretøyet, og ved påfølgende omregistreringer, skal det ved hjelp av en installasjonserklæring (se pkt. 6.1) dokumenteres at installasjonen er utført etter anvisningene i denne veiledningen. Krav til dokumentasjon fremgår av pkt. 6. Nye gassapparater, og brukte gassapparater omsatt etter , skal være CEmerket (se pkt. 5.3). Bruk av gassapparater som ble omsatt før , er omtalt under pkt Endringer på installasjonen Etter endringsarbeid på installasjonen eller på kjøretøyet, skal installasjonserklæringen oppdateres. Det skal fremgå hvilke endringer som er utført. Med endringsarbeid menes i denne forbindelse: endring av kjøretøyets innvendige volum med mer enn 10 % (møbler medregnes ikke) omplassering av gassflasker, gasstank eller brenseltank endring av rørledningstrasé omplassering eller tilleggsmontering av apparater endring av trasé for røykkanal flytting av ventilasjonsåpning mer enn 30 cm, eller at ventilasjonsåpningens funksjon har blitt påvirket på annen måte Arbeidet skal utføres etter anvisningene i denne veiledningen, og installasjonen skal funksjonsprøves etter pkt Arbeidet og funksjonsprøvingen skal utføres av kompetent virksomhet. Reparasjon på installasjonen Reparasjon på installasjonen og utskifting av apparater og utstyr skal utføres etter anvisningene i denne veiledningen. Etter slik utbedring skal installasjonen funksjonsprøves etter pkt Arbeidet og funksjonsprøvingen skal utføres av kompetent virksomhet, og installasjonserklæringen skal oppdateres Enkeltgodkjenning av kjøretøy Ved installasjon av olje- eller gassfyrte apparater skal det foreligge en installasjonserklæring signert av kompetent virksomhet som viser at installasjonen er utført etter anvisningene i denne veiledningen (se pkt. 6.1). Installasjonserklæringen skal utstedes i to eksemplarer. Det ene eksemplaret skal oppbevares i kjøretøyet, det andre skal fremlegges for trafikkstasjonen som oppbevarer dette sammen med øvrig dokumentasjon for kjøretøyet. Trafikkstasjonen kan foreta besiktigelse av kjøretøyet for å kontrollere at anvisningene i veiledningen er fulgt, for eksempel ved å kontrollere at det foreligger håndbok for kjøretøyet (se pkt. 6.2), brukerveiledning for det enkelte apparat (se pkt. 6.2), at apparatene har tilfredsstillende merking (se pkt. 6.3) og at det er satt opp sikkerhetsinstruks i kjøretøyet (se pkt. 6.3). Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy 13

14 Brukte gassfyrte apparater Hvor det er montert nye gassapparater, eller brukte gassapparater omsatt etter , skal disse være CE-merket (se pkt. 5.3). Hvis det er montert brukte gassapparater som ble omsatt i Norge før , kan dette aksepteres under forutsetning av at apparatene er DBE-merket, eller at apparatene er å finne på DBEs tidligere godkjenningslister. Hvis et privatimportert kjøretøy fra et EØS-land ikke har CE-merkede gassapparater, skal det dokumenteres, for eksempel ved merking på apparatene, at apparatene har vært typegodkjent etter tidligere nasjonal godkjenningsordning i det landet kjøretøyet kommer fra. Slik godkjenning kan for eksempel være SPgodkjenning i Sverige, DG-godkjenning i Danmark eller DVGW-godkjenning i Tyskland. Hvis opprinnelseslandet ikke har hatt slik nasjonal godkjenningsordning, skal apparatene ikke brukes. Hvis det mangler merking på apparatet, skal eieren på annen måte vise at apparatet har vært typegodkjent. Hvis apparattypen er kjent for trafikkstasjonen som et typegodkjent produkt, er det tilstrekkelig. Hvis apparattypen er identisk med et tilsvarende typegodkjent apparat med annen handelsbetegnelse (dvs. samme type apparat har blitt markedsført med forskjellige handelsbetegnelser) og trafikkstasjonen kjenner til dette, er det tilstrekkelig. Apparatenes installasjons- og brukerveiledninger skal være oversatt til norsk. Brukte gassapparater skal imidlertid tilfredsstille følgende funksjonskrav: varmeapparat skal ha lukket forbrenning varmeapparat skal ikke måtte tennes med åpent brennkammer apparatene skal ha flammevakt apparater plassert i bodelen skal være tilpasset bruk av propan ved 30 mbar trykk Ved import av kjøretøy fra land utenfor EØS-området, men hvor gassapparatene ikke er CE-merket, må apparatene sertifiseres og CE-merkes som for nye gassapparater, for eksempel etter enhetsmodulen i forskrift om gassapparat og utstyr Typegodkjenning av kjøretøy Ved søknad om typegodkjenning av kjøretøy, hvor det er installert olje- eller gassfyrte apparater, skal det fremlegges en installasjonserklæring signert av kompetent virksomhet som viser at installasjonen er utført etter anvisningene i denne veiledningen (se pkt. 6.1). Vegdirektoratet kan foreta besiktigelse av den aktuelle kjøretøymodellen for å kontrollere at anvisningene i veiledningen er fulgt, og for øvrig gjennomgå foreliggende dokumentasjon. Senere endringer på installasjonen eller på kjøretøyet skal meldes fortløpende til Vegdirektoratet av produsent/importør. Produsent og/eller importør skal ha rutiner som sikrer at produserte kjøretøy av den aktuelle modellen er i overensstemmelse med typegodkjent utgave. Ved registrering av det enkelte typegodkjente kjøretøy, skal det foreligge en installasjonserklæring utarbeidet spesifikt for hvert kjøretøy, signert av kompetent virksomhet (se pkt. 6.1). Installasjonserklæringen skal utstedes i to eksemplarer, hvorav det ene skal oppbevares i kjøretøyet. 14 Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy

15 5.1.4 Omregistrering av kjøretøy Ved omregistrering av kjøretøy som fortsatt inneholder installasjon av olje- eller gassfyrte apparater, skal det foreligge en oppdatert installasjonserklæring (se pkt. 6.1) som viser at installasjonen har blitt kontrollert og fortsatt er i overensstemmelse med anvisningene i denne veiledningen. Den oppdaterte installasjonserklæringen, signert av kompetent virksomhet, skal ikke være eldre enn 3 år, men kan allikevel være inntil 5 år regnet fra førstegangs registrering av kjøretøyet. Det er ikke krav om at installasjonen må ombygges for kjøretøy som er registrert første gang før utgivelsen av denne veiledningen. Eldre gassapparater skal imidlertid som minimum tilfredsstille kravene til godkjenning og funksjon som nevnt under pkt Brukte gassfyrte apparater. Et eksemplar av den oppdaterte installasjonserklæringen skal oppbevares i kjøretøyet. Hvis installasjonserklæring ikke foreligger fra førstegangs registrering av kjøretøyet eller fra senere omregistreringer, skal det utstedes ny erklæring Kjøretøy tatt inn som flyttegods Kjøretøy tatt inn til landet som flyttegods, og som inneholder installasjon av oljeeller gassfyrte apparater, skal kunne registreres uten at veiledningens anvisninger legges til grunn. Dette forutsetter at kjøretøyet er registrert med slik installasjon i opprinnelseslandet. For gassinstallasjoner skal imidlertid driftstrykket være 30 mbar, og gassapparatene må tilpasses deretter. Slik tilpasning skal kunne dokumenteres. Det skal gjøres anmerkninger i vognkortet om at det ikke må foretas forandring eller utskifting på installasjonen uten at veiledningens anvisninger gjøres gjeldende. Dette gjelder også ved omregistrering av kjøretøyet. 5.2 Apparater og utstyr for flytende brensel Det foreligger ikke EU-direktiv under EØS-avtalen som regulerer omsetning av apparater og utstyr som forbrenner flytende brensel. CE-merking og fri flyt av slikt utstyr er derfor foreløpig ikke aktuelt. Nasjonalt regelverk og eventuelle nasjonale godkjenningsordninger må derfor følges ved omsetning av slikt utstyr. Enkelte typer apparater kan være CE-merket i henhold til maskindirektivet og/ eller lavspenningsdirektivet, men disse direktivene dekker imidlertid ikke det fyringstekniske aspektet ved slikt utstyr. Med hjemmel i forskrifter om brannfarlige varer, kap. 3, forvalter DBE en rekke godkjenningsordninger for apparater og utstyr som forbrenner flytende brensel. For de aktuelle produktgruppene er det kun tillatt å omsette produkter som er DBE-godkjent. DBE praktiserer imidlertid ingen godkjenningsordning for typisk camping- og hobbyutstyr for flytende brensel. Det stilles imidlertid funksjonskrav til noe av dette utstyret, krav til merking og krav til monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledninger, se pkt. 6.2, 6.3 og 7.3. En generell orientering om DBEs godkjenningsordninger finnes foran i listen over Typegodkjente apparater og utstyr for flytende og gassformig brensel som utgis en gang i året. Listen gir kun oversikt over gyldige typegodkjenninger, det vil si nytt utstyr som tillates omsatt. For noen produktgrupper er det i tillegg utarbeidet spesielle Produktorienteringer. Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy 15

16 Apparat som skal brukes i kjøretøy, må være beregnet for slikt formål. Hvis slik anvendelse ikke fremgår av monteringsveiledningen, må skriftlig bekreftelse om slik egnethet fremskaffes fra produsenten av apparatet. 5.3 Apparater og utstyr for gassformig brensel Den avviklet DBE en rekke godkjenningsordninger for gassfyrte apparater og utstyr. Gassapparater for matlaging, oppvarming, produksjon av varmtvann, kjøling, belysning eller vasking som omsettes etter denne dato, skal være typeprøvd og sertifisert av et teknisk kontrollorgan i henhold til den europeiske godkjenningsordningen, og være påført det europeiske godkjenningsmerket "CE". Eksempler på gassapparater med krav til CE-merking vil være: brennere, sentralvarmekjeler, varmluftsaggregater, vannvarmere, ovner, peiser, kokeapparater, griller, tur-kokeapparater, kjøleskap, lamper, strålevarmere og kupèvarmere. Det vises til forskrift om gassapparat og utstyr som ivaretar kravene i EU-direktiv nr. 90/396. Forskriften fastsetter de grunnleggende kravene. Detaljkrav fremkommer av de europeiske standarder (EN-standarder) som legges til grunn ved prøving og sertifisering. For tiden finnes ingen tekniske kontrollorgan i Norge som foretar prøving og sertifisering av gassapparater og -utstyr. DBE, som har ansvaret for markedskontrollen i forbindelse med forskrift om gassapparat og utstyr, gir opplysninger om tekniske kontrollorgan i Europa. Gassapparat som skal brukes i kjøretøy, må være beregnet for slikt formål. Hvis slik anvendelse ikke fremgår av monteringsveiledningen, må skriftlig bekreftelse om slik egnethet fremskaffes fra produsenten av apparatet. Gasskategori og gasstrykk De europeiske landene benytter ulike gasstyper og gasstrykk. Oversikt over de forskjellige gasskategoriene fremgår av europeisk standard EN 437, Test gases Test pressures Appliance categories. Gassapparater skal være prøvet og sertifisert for de aktuelle forhold i mottakerlandet. Gasskategori og gasstrykk, samt Norge (NO) som mottagerland skal fremgå av sertifikatet fra det tekniske kontrollorganet. Det er primært produsenten som er ansvarlig for at gassapparater blir prøvet, sertifisert og korrekt merket for det enkelte mottakerland, men importøren har også et ansvar når det gjelder å sette seg inn i kravene og be produsenten om dokumentasjon. I Norge benyttes primært gasskategori I 3B/P og et nominelt tilslutningstrykk på 30 mbar, jfr. bl.a. forskrift om gassapparat og utstyr. Gassapparater i kjøretøy skal ha et tilslutningstrykk på 30 mbar. Tur- og hobbyutstyr, for eksempel med engangsbeholdere for gass, vil kunne være beregnet for uredusert gasstrykk. Hvis et gassapparat er prøvet og sertifisert for flere gasskategorier, f.eks. naturgass 2E og flaskegass 3B/P, med fellesbetegnelsen II2E3B/P, kan utstyret omsettes i Norge under forutsetning av at utstyret er bygget, innregulert og merket for I 3B/P når dette leveres fra produsenten eller fra dennes hovedrepresentant i Norge. 16 Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy

17 5.4 Krav til kompetanse ved installasjon og kontroll Det foreligger ingen autorisasjons- eller godkjenningsordninger for virksomheter eller personer som skal installere eller kontrollere olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy. Installasjon, service og kontroll skal imidlertid utføres av kompetent virksomhet. Med kompetent virksomhet menes virksomhet; som er registrert i Brønnøysundregistrene, hvor de aktuelle ansatte, gjennom praktisk opplæring, arbeid og erfaring, har god kjennskap til slike installasjoner og tilhørende vedlikehold, hvor ansattes praktiske og teoretiske kunnskaper, samt virksomhetens eventuelle referanser til tilsvarende arbeid, på forespørsel skal kunne dokumenteres overfor trafikkstasjonene, med hensiktsmessig innredet verksted, og med nødvendig verktøy, kontrollutstyr og servicemanualer. Virksomheten vil derved kunne tilrettelegge for kvalifisert installasjon, service og kontroll i henhold til anvisningene gitt i denne veiledningen. Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy 17

18 6 Dokumentasjon 6.1 Installasjonserklæring Ved installasjon av olje- eller gassfyrte apparater i kjøretøy, skal det fylles ut en installasjonserklæring som viser at installasjonen er utført etter anvisningene i denne veiledningen. Installasjonserklæringen skal signeres av kompetent virksomhet (se pkt. 5.4), og utstedes i to eksemplarer. Det ene eksemplaret skal oppbevares i kjøretøyet. Installasjonserklæringen skal fremlegges for trafikkstasjonen ved førstegangs registrering av kjøretøyet. Erklæringen skal deretter oppdateres og signeres av kompetent virksomhet ved senere kontroll, endringer eller reparasjoner på installasjonen. Skjema for installasjonserklæring skal være som angitt i vedlegg Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledninger Håndbok Med hvert kjøretøy skal leveres en håndbok på norsk med nødvendige instruksjoner om sikker bruk og vedlikehold av installasjonen. Håndboken skal gjelde for hele kjøretøyet og blant annet angi: vedlikeholdsrutiner og -intervaller tiltak ved mistanke om brensellekkasje tiltak og riktig opptreden ved brann plassering av de faste ventilasjonsåpningene og avgassåpninger, og advarsel om at disse ikke må blokkeres, for eksempel av snø konsekvenser ved blokkering av ventilasjonsåpninger og avgassåpninger rengjøring av ventilasjons- og røykkanalåpninger regelmessig kontroll og bytte av slanger type brensel som skal benyttes til apparatene gasstrykk og samlet kapasitet at gassapparat med annet tilslutningstrykk enn 30 mbar ikke må benyttes at kokeapparat ikke må benyttes til oppvarming at det ikke må benyttes flyttbare koke- eller varmeapparater inne i kjøretøyet bytte av gassbeholder, fylling av brenseltank sikkerhetstiltak før kjøring, for eksempel at apparater som ikke er beregnet for bruk når kjøretøyet er i bevegelse må slås av hvilken type apparat og kapasitet som er forutsatt, der det er satt av plass men hvor apparat ikke medleveres bruk av markiser i forhold til utslipp av røykgasser anskaffelse av håndslokkeapparat og brannteppe at endringer på installasjonen bare må foretas av kompetent virksomhet at eier må lese og følge anvisningene i apparatenes bruksveiledninger Veiledninger Det skal for hvert apparat og annen hovedkomponent medfølge en monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning på norsk. Veiledningen skal inneholde alle nødvendige opplysninger, slik som korrekt montering og innstilling, sikker bruk, 18 Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy

19 eventuelle begrensninger i bruk og riktig vedlikehold. Det skal fremgå hva eieren selv kan utføre av vedlikehold. Tekniske data, funksjonsbeskrivelser, illustrasjoner og henvisning til relevante standarder og norske bestemmelser skal inngå. Standarder som legges til grunn ved prøving og sertifisering av slike apparater vil også kunne angi krav til innhold i slike veiledninger. Det skal framgå om apparatet er beregnet for montering i kjøretøy. Håndboken og veiledningene skal alltid oppbevares i kjøretøyet. Ta kontakt med produsent eller leverandør hvis det oppdages feil eller mangler i slik dokumentasjon. 6.3 Merking Hvert apparat og annen hovedkomponent skal ha tilfredsstillende merking. Merking som påføres apparatene, eventuelt også på emballasjen, kan deles inn i tre kategorier; teknisk merking, advarselmerking og brukerinstrukser. Omfanget av merkingen avhenger av type apparat og bruksformål, og fremgår av standarder og/eller annet regelverk som legges til grunn ved prøving og sertifisering. Merkingen skal gi sporbarhet tilbake til produsent. Merkingen skal være på norsk og skal være i holdbar utførelse og lett lesbar. Importører av CE-merkede gassapparater må påse at merking er i henhold til forskrift om gassapparat og utstyr og de anvendte europeiske standardene. Sikkerhetsinstruks Det skal settes opp en lett synlig sikkerhetsinstruks på minst cm inne i kjøretøyet. Om ønskelig kan instruksen festes på innsiden av garderobe- eller toalettdøren. Instruksen skal som minimum inneholde opplysninger som angitt i vedlegg Tegninger Med hvert apparat og annen hovedkomponent skal leveres tegningsunderlag og illustrasjoner som viser utstyrets delkomponenter og sammenstilling. Sammenstillingstegninger og detaljtegninger med tilhørende material- og funksjonsbeskrivelse skal være av en slik kvalitet og omfang at det bidrar til korrekt installasjon og tilfredsstillende vedlikehold. Tegningene kan inngå som del av utstyrets monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning (se pkt. 6.2). 6.5 Funksjonsprøving Når apparater, beholdere, rørledninger, slanger og tilhørende armatur er ferdig installert, skal installasjonen prøves og kontrolleres før kjøretøyet fremstilles for trafikkstasjonen. Funksjonsprøvingen skal utføres av kompetent virksomhet (se pkt. 5.4), eventuelt at den kompetente virksomheten har forsikret seg om at det foreligger dokumentasjon om slik funksjonsprøving fra produsenten av kjøretøyet. Funksjonsprøvingen foretas ved normale driftsforhold, og det kontrolleres at installasjonen inklusive alle apparatene virker tilfredsstillende over hele reguleringsområdet. Spesielt kontrolleres at installasjonen ikke har lekkasjer, og at kontroll-, styre- og sikringsorganer, ventiler, regulatorer m.v. fungerer feilfritt. Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy 19

20 Eventuelle avtrekksvifter i kjøretøyet som kan ha innvirkning på driften av apparatene skal være i drift under prøvingen. Rørledninger og slanger i en gassinstallasjon skal tetthetsprøves med luft ved 150 mbar. Disse anses å være tette hvis prøvetrykket, etter nødvendig temperaturutjevning, opprettholdes i minst 5 minutter. Eventuelle lekkasjer lokaliseres ved å pensle med såpevann eller ved å bruke et spesialmiddel for lekkasjesøking. Når eventuelle utettheter er utbedret, skal hele installasjonen tetthetsprøves på ny. Gassinstallasjonen skal tetthetsprøves i sin helhet også etter reparasjon, utskifting eller endring på deler av anlegget. De deler av røropplegget som er vanskelig tilgjengelig for tetthetsprøving, skal kontrolleres i form av pensling ved normalt driftstrykk. Ved overlevering av kjøretøyet skal eieren instrueres om bruk av anlegget. Det skal også informeres om eiers ansvar for senere vedlikehold og driftssikkerhet (se pkt. 12). 20 Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy

21 7 Installasjoner for flytende brensel 7.1 Brenseltanker Konstruksjonskrav Hvor det monteres egen brenseltank for separat tilknytning til apparatene, i stedet for å bruke brensel fra kjøretøyets drivstofftank, skal tanken utføres i egnet materiale og være konstruert for slik bruk. Benyttes annet materiale enn stål, for eksempel plast, skal tilfredsstillende materialegenskaper kunne dokumenteres. Slik dokumentasjon skal omtale forventet levetid for tanken, diffusjonsbestandighet, statisk elektrisitet, materialstyrke, temperaturbestandighet og brannmotstandsevne. Brenseltanken skal ha brenselnivåindikator og åpning for trykkutjevning. Som alternativ til åpning for trykkutjevning kan benyttes overtrykksventil. Brenseltank for fast montering skal ha innretning for avtapping i bunnen. Tankvolumet skal ikke overstige 50 liter for bobil, campingvogn o.l., og ikke mer enn 200 liter for flyttbar bolig Plassering Fastmontert brenseltank skal plasseres adskilt fra kjøretøyets oppholdsdel, og slik at fylling og avtapping skjer fra utsiden. Brenseltanken skal være godt beskyttet. Ved plassering i skap skal dette være ventilert til det fri. Løs brenseltank skal plasseres i eget skap som er ventilert til det fri. Tanken skal ha festeanordning som skal kunne anvendes uten bruk av verktøy. Avstand fra tankens påfyllingsåpning og tankens/skapets lufteåpning til kjøretøyets ventilasjonsåpninger og tennkilder skal være minst 50 cm. Tanken skal plasseres minst 25 cm fra eventuelle varmekilder, med mindre det er sørget for tilfredsstillende isolering. 7.2 Brenseltilførsel Brensellekkasje Hvis det oppstår brensellekkasje fra installasjonen, skal installasjonen være slik utført at brensel ikke kan renne ut inne i kjøretøyet Rørledninger Rørledninger skal være av kopper etter NS-EN 1057, sømløse stålrør eller av rustfrie stålrør. Stålrør skal tilfredsstille kravene til korrosjonsmotstand ved prøving etter ISO Rørledningens tverrsnitt må ikke innsnevres i forbindelse med bøying eller kutting. Rørledningen må ikke komme i berøring med elektriske kabler. Rørledning skal være fast montert etter behov, for eksempel med klammer, og legges slik at den ikke blir utsatt for mekanisk belastning eller annen skadelig påvirkning. Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy 21

22 7.2.3 Rørskjøter Skjøter utføres som fast skjøt eller sammenkopling. Fast skjøt skal være sveiset eller loddet. Ved lodding skal benyttes kapillarlodding, og tilsatsmaterialet skal ha smeltepunkt over 600 ºC. For å sikre god sammenføyning benyttes sølvinnhold høyere enn 40 %, eller tilsatsmateriale med tilsvarende egenskaper. Tinnlodding tillates ikke. Sammenkopling skal utføres som klemringstetning. Pakning av gummi eller syntetisk materiale tillates ikke. Ved bruk av klemringstetning på kopperrør skal det benyttes innvendige støttehylser av messing. Sammenkoplinger i plast tillates ikke. Alle forbindelser og rørskjøter skal være tilgjengelig for kontroll, og sikret slik at de ikke blir svekket på grunn av vibrasjoner Slanger Slanger for flytende brensel skal være egnet for det aktuelle brenselet og for de klimatiske forholdene i Norge (-30 ºC). Slanger skal være kortest mulig, beskyttet mot varmepåvirkning og tilgjengelig for kontroll. Rørledningen skal ha slangesokkel Stengeventiler Det skal være en stengeventil foran hvert apparat. Det skal monteres en hovedstengeventil på rørledningen fra brenseltanken. Ventilen skal være lett tilgjengelig og plasseres nær tanken. 7.3 Apparater Generelt Apparater må være egnet for bruk i kjøretøy. Hvis slik anvendelse ikke fremgår av monteringsveiledningen, må skriftlig bekreftelse om slik egnethet fremskaffes fra produsenten av apparatet. Apparatene skal festes på en sikker måte. Brennbare flater rundt apparatene og røykkanalene må sikres slik at disse ikke får en høyere temperatur enn 80 C. Apparater for romoppvarming og vannvarmere skal ha lukket forbrenning. Installasjonen skal, utover anvisningene gitt i denne veiledningen, utføres etter apparatprodusentens monteringsveiledning (se pkt. 6.2). Apparatenes bruks- og vedlikeholdsveiledninger skal følges. Apparatene skal monteres slik at det er god tilkomst for kontroll og vedlikehold, eventuelt for utbytting. Flyttbare ovner skal ikke brukes inne i kjøretøyet (se pkt ). 22 Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy

23 7.3.2 Varmeapparater DBE har i lengre tid forvaltet en obligatorisk godkjenningsordning for varmeapparater for flytende brensel, beregnet for montering i kjøretøy. Apparatene omtales som motor- og kupèvarmere under DBE-produktgruppe 016. Det foreligger forslag til et tillegg til europeisk direktiv nr. 78/548. Tillegget vil dekke varmeapparater for flytende- og gassformig brensel montert i kjøretøy. Apparatene skal prøves av anerkjent prøveinstans, og etter sertifisering merkes med bokstaven e. Direktivet forvaltes av Vegdirektoratet. Når tillegget til direktivet trår i kraft, vil DBE etter en overgangsperiode avvikle den norske godkjenningsordningen for produktgruppe 016. Hvis denne type varmeapparater skal benyttes til oppvarming av bo- eller oppholdsdelen i et kjøretøy, kommer denne veiledningen til anvendelse. Veiledningen dekker imidlertid ikke installasjon av denne type varmeapparater hvis disse kun skal brukes som motorvarmer og/eller kupèvarmer, eventuelt kombinert med oppvarming av soveplass for fører av lastebil Flyttbare ovner Flyttbare ovner for flytende brensel skal være typegodkjent av DBE. På grunn av avstandskrav til brennbart materiale, krav til romstørrelse og ventilasjon tillates ikke flyttbare ovner brukt inne i kjøretøyet. Hvis forholdene ligger til rette for det og ovnen er under tilsyn, bør den imidlertid kunne brukes i forteltet. Ovnen må da plasseres i betryggende avstand til brennbart materiale og må ikke tildekkes. Ovnens bunnplate og eventuelle distanseanordninger, f.eks. distansebøyle, skal alltid være påmontert når ovnen er i bruk. Det må sørges for rikelig frisklufttilførsel. Ovnene er merket med en rekke advarselsetninger som må følges Kokeapparater Krav til oppstilling og bruk av kokeapparat for flytende brensel blir som for gassfyrt kokeapparat (se pkt ). Apparatet må være slokket og avkjølt før påfylling av brensel. Fylling av brensel skal skje i friluft Tur-kokeapparater Apparat beregnet for utendørs bruk, for eksempel tur-kokeapparat, bør ikke brukes i kjøretøy, telt eller fortelt. Apparatet må være slokket og avkjølt før påfylling av brensel. Fylling av brensel skal skje i friluft. Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy 23

24 7.3.6 Kjøleskap For å sikre minste avstand til vegger ved oppstilling av kjøleskap, for eksempel ved hjelp av medleverte distansestykker, må monteringsveiledningen følges. Brenneren må ikke tennes når den er varm, og flammen må kontrolleres nøye i minst 15 minutter etter opptenning. Kjøleskap skal installeres på en slik måte at forbrenningsluften og røykgassene henholdsvis tas fra og føres til det fri Lamper Lampe skal plasseres etter minimumsavstander som angitt i bruksveiledningen, slik at det ikke oppstår overoppheting av tilstøtende flater og tak. Parafinlampe som henges under tak, skal være utstyrt med en beskyttelseshette av ubrennbart materiale over lampeglasset. Avstand fra lampeglasset til taket må minst være 30 cm, hvis ikke annet fremgår av bruksveiledningen. Lampen må være slokket og avkjølt før påfylling av brensel. Fylling av brensel skal skje i friluft. Tent lampe må være under tilsyn. 24 Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy

25 8 Installasjoner for gassformig brensel 8.1 Gassflasker og gasstanker Konstruksjonskrav Gassflasker DBE har i lengre tid forvaltet en obligatorisk godkjenningsordning for gassflasker (propan). Gassflasker som er i omsetning er derfor av godkjent type. Fra trår i kraft europeisk direktiv nr. 99/36 for transportbeholdere, med krav til prøving, sertifisering og påføring av godkjenningsmerket. Kravene i direktivet vil i Norge bli ivaretatt gjennom forskrift om transportbeholdere, forvaltet av DBE. Overgangsperioden for innføring av ny godkjenningsordning vil være 2 år. Ved installasjon i kjøretøy kan benyttes gassflaskestørrelser opp til 11 kg propan. Gassflasker kontrolleres av gasselskapene ved faste revisjoner og i forbindelse med fylling, blant annet i henhold til forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (ADR). Gasstanker DBE praktiserer ingen godkjenningsordning for fastmonterte gasstanker (propan) i kjøretøy. Slike tanker er også unntatt fra ADR-regelverket og fra transportbeholderdirektivet. Gasstankene skal imidlertid være konstruert og produsert etter anerkjente standarder/normer og være beregnet for bruk til propan. Dette skal kunne dokumenteres i form av et sertifikat. Tankene skal være utstyrt med påfyllingsventil, sikringsanordning som hindrer overfylling, nivåmåler, sikkerhetsventil og stengeventil. Tankene skal være merket i henhold til anvendt standard, bl.a. med produsentens navn eller merke og produksjonsnummer. Tank montert utvendig på kjøretøyet skal være korrosjonsbeskyttet. For øvrig skal legges til grunn relevante krav i kjøretøyforskriften 22-2, LPGdrivstoffanlegg på bil. Kontroll av tanken skal foretas etter produsentens anvisninger, og skal minst omfatte funksjonskontroll av armatur hvert 5. år og trykkprøving hvert 10. år. Kontroll skal foretas av kompetent virksomhet, for eksempel av et gass-selskap, og skal kunne dokumenteres Plassering av gassflasker Det kan monteres inntil 2 gassflasker i forbindelse med installasjonen, hver på maksimum 11 kg propan. Gassflaskene skal plasseres i eget skap. Skapet skal være gasstett mot oppholdsdelen og som en hovedregel kun være tilgjengelig fra utsiden av kjøretøyet. Skap som kun er tilgjengelig ved åpen ytterdør tilfredsstiller dette kravet. Hvis man ved å lage hull for utvendig tilkomst til skapet i vesentlig grad svekker et kjøretøys typegodkjente karosseri, kan skapet anordnes med innvendig tilkomst under forutsetning av at skapdøren har tilfredsstillende tetting og at skapdørens terskel er minst 5 cm høy. Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy 25

26 Plasseres flaskene utvendig på kjøretøyet skal disse omsluttes av et skap eller kasse med dør eller lokk. Skapets/kassens utforming skal ikke overskride kjøretøyets tillatte utvendige mål. Skap eller kasse for gassflasker skal ha ventilasjonsåpning(er) til det fri som ikke kan stenges. Monteres én eller flere åpninger ved bunnen, skal samlet areal på åpningene være minst 10 cm 2. Monteres åpning både ved bunnen og ved taket skal hver av disse være minst 5 cm 2. Flaskene skal ikke utilsiktet kunne stenge for disse åpningene. Avstand fra skap eller kasse til kjøretøyets ventilasjonsåpninger og tennkilder skal være minst 50 cm. Skap med innvendig tilkomst kan ha ventilasjonskanal fra skapbunnen til det fri under kjøretøyet. Det skal ikke monteres apparater og utstyr i skapet eller kassen som kan forårsake antennelse av eventuelt utlekket gass, slik som gassapparat, batteri, elektrisk uttak eller uisolerte el.koblinger. Flaskene skal plasseres minst 25 cm fra eventuelle varmekilder, med mindre det er sørget for tilfredsstillende isolering. Gassflaskene skal plasseres stående og være fastspent slik at de ikke kan velte eller rotere. Slikt krav gjelder selv om flaskene plasseres på et uttrekkbart stativ. Festeanordningen skal kunne anvendes uten bruk av verktøy. Flaskene skal kunne byttes på en enkel måte uten å skade annet utstyr. Det skal være god tilkomst til koblinger og annet utstyr som er plassert nær flaskene. I tillegg til gassflaskene som er tilknyttet installasjonen, tillates oppbevaring av løse gassbeholdere inne i kjøretøyet dersom beholderne er plassert i et gasstett skap med ventilasjonsåpning ved skapbunnen til friluft. Samlet propanvekt for slike løse beholdere skal ikke overstige 6 kg Plassering av gasstank Som alternativ til gassflasker kan benyttes fastmontert gasstank. Denne skal være konstruert og montert slik at gassen forlater tanken i gassfase. Tanken skal være adskilt fra kjøretøyets oppholdsdel i form av gasstett utførelse. Gasstanken skal være slik plassert at den ikke kommer utenfor kjøretøyets ytre begrensning. Tanken skal være godt beskyttet mot bakkekontakt, soloppvarming, direkte sammenstøt og annen beskadigelse. Avstand fra tankens påfyllingsventil, lufteventil eller sikkerhetsventil til kjøretøyets ventilasjonsåpninger og tennkilder skal være minst 50 cm. Tanken skal plasseres minst 25 cm fra eventuelle varmekilder, med mindre det er sørget for tilfredsstillende isolering. Tankutrustning skal kun være tilgjengelig fra utsiden av kjøretøyet og ha god tilkomst. Hvis tanken plasseres i skap eller kasse, skal skapet/kassen ha ventilasjonsåpning(er) til det fri som beskrevet for gassflasker (se pkt ). Alternativt kan benyttes et tett tilsluttende deksel rundt tankens armatur, ventilert til friluft, jfr. kjøretøyforskriften Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy

Veiledning. om installasjon av olje og gassfyrte apparater i kjøretøy

Veiledning. om installasjon av olje og gassfyrte apparater i kjøretøy Veiledning om installasjon av olje og gassfyrte apparater i kjøretøy HR - 2043 ISBN - 82-7768-043-0 Mai 2001 Veiledning om installasjon av olje- og gassfyrte apparater i kjøretøy Innhold Forord 5 1 Innledning

Detaljer

Typegodkjente apparater for flytende brensel

Typegodkjente apparater for flytende brensel Typegodkjente apparater for flytende brensel per mai 2008 1 DSB Typegodkjente apparater for flytende brensel per mai 2008 2 Orientering vedrørende DSB-typegodkjenning av apparater som forbrenner flytende

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004 Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.2.2008 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF 2008/EØS/10/6 av 29. april 2004 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF om varmeanlegg

Detaljer

Kap. 1. Alminnelige regler.

Kap. 1. Alminnelige regler. Kap. 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder oppbevaring, behandling og transport, herunder lasting og lossing av brannfarlig vare samt handel med slik vare. Unntatt fra loven er brannfarlig

Detaljer

Trygg med varsel i båt

Trygg med varsel i båt Trygg med varsel i båt 1.juli 2013 Brannvesenet Sør- Rogaland IKS anbefaler gassvarsler, CO-varsler og røykvarsler i båt med overnattingsmuligheter. Med dette om bord går du en trygg sommer i møte, enten

Detaljer

Guide for valg av propanverktøy

Guide for valg av propanverktøy Viser hvilke produkter som passer sammen. Guide for valg av propanverktøy Promatic Pro 95 Pro 86/88 System koder Viser hvilke produkter som passer sammen Powerjet Metaljet Promac Pro 89/88 Turbojet Pro

Detaljer

VEDLEGG. Vedlegg 1-1 EKSEMPLER PÅ SKILTING VED HÅNDTERING AV BRANNFARLIG STOFF. Benyttes både for flytende og gassformig brensel

VEDLEGG. Vedlegg 1-1 EKSEMPLER PÅ SKILTING VED HÅNDTERING AV BRANNFARLIG STOFF. Benyttes både for flytende og gassformig brensel KAP. NR. 2 FYLLEANLEGG FOR PROPANFLASKER VEDLEGG Vedlegg 1-1 EKSEMPLER PÅ SKILTING VED HÅNDTERING AV BRANNFARLIG STOFF Benyttes både for flytende og gassformig brensel Benyttes både for flytende og gassformig

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser Kap. 1. Alminnelige bestemmelser 1 1. Formål Formålet med forskriften er å sikre at fyringsanlegg er intakte, virker som forutsatt og ikke forårsaker brann eller andre skader. Det er et mål å redusere

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] norsk SIKKERHET Fare Hvis gassbrenneren

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BOLIG

BRANNSIKKERHET I BOLIG BRANNSIKKERHET I BOLIG Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende Feieren fører tilsyn med ildsted, røykrør, skorstein, røykvarslere, slokkemateriell, rømningsveier og oppbevaring av brannfarlig vare med mer.

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel Innledning Kapittel IV inneholder krav til dokumentasjon og CE-merking

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk).

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). Vedlegg 1. Definisjoner 1.1. Trykk Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). 1.2. Prøvetrykk Med prøvetrykk menes det trykk en tom aerosolbeholder kan utsettes for i 25 sekunder uten at

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

Forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Sunndal kommune, Møre og Romsdal

Forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Sunndal kommune, Møre og Romsdal Forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Sunndal kommune, Møre og Romsdal Dato Publisert Ikrafttredelse Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel Kunngjort Korttittel Sunndal kommune, Møre

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 BRUKERVEILEDNING Innhold: A. Godt å vite før du bruker. B. Safety C. Installasjon og drift D. Installer gass regulator og gassflaske

Detaljer

TRYGG på hytta LES MER PÅ

TRYGG på hytta LES MER PÅ TRYGG på hytta LES MER PÅ WWW.NRBR.NO Brannsikker hytte Visste du at det er samme krav til brannsikkerhet i hytter som i vanlige boliger? Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Siden

Detaljer

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn av fyringanlegg, Rauma kommune.

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn av fyringanlegg, Rauma kommune. Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn av fyringanlegg, Rauma kommune. 1.Formål Forskriften har som formål å regulere gjennomføring av

Detaljer

Behandling av tiltak som omhandler bygningstekniske installasjoner etter pbl og/eller annet lovverk, 2013

Behandling av tiltak som omhandler bygningstekniske installasjoner etter pbl og/eller annet lovverk, 2013 Trondheim kommune Behandling av tiltak som omhandler bygningstekniske installasjoner etter pbl og/eller annet lovverk, 2013 Tiltaket gjelder Søknadsplikt Hvem forvalt er Vedlikehold/oppføring av nytt rørsystem/skorstein

Detaljer

Veiledning om fyringsanlegg for flytende og gassformig brensel

Veiledning om fyringsanlegg for flytende og gassformig brensel Veiledning om fyringsanlegg for flytende og gassformig brensel Utgitt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Statens bygningstekniske etat (BE) i november 1998. Veiledning om fyringsanlegg

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjon

Kap 1 Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjon 1 Fastsatt av Direktoratet for brannog Forskrift om aerosolbeholdere. Fastsatt av Direktoratet for brann- og med hjemmel i lov av 21. mai 1971 nr 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk

Detaljer

GASS og SERTIFISERING

GASS og SERTIFISERING GASS og SERTIFISERING Olaf Hjelmeland CE-inspektør Bransjeorganisasjon Norge Autorisasjonsordning gass mv. Teknisk kontrollorgan no. 0609 Akkreditering i Brussel 21-Apr-16 Olaf Hjelmeland 1 Om gass (LPG)

Detaljer

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Les denne manualen og gjør deg kjent med funksjonene før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. ADVARSEL! Ved å ikke

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff

Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff Innhold Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff... 3 Regelverk... 3 Elektronisk innmelding av farlig stoff til DSB... 3 Oppbevaring

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 2. Virkeområde

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk Vedlegg 2 Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [...] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vem mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. 1 0 0063 ADVARSLER OG SIKKERHETSREGLER LES GJENNOM SIKKERHETSREGLENE NEDENFOR FØR DU BEGYNNER Å BRUKE VARMEREN. FOR DIN

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

BRUK AV GASS I BYGG. Christian Sesseng November RISE Safety and Transport RISE Fire Research Trondheim. Research Institutes of Sweden

BRUK AV GASS I BYGG. Christian Sesseng November RISE Safety and Transport RISE Fire Research Trondheim. Research Institutes of Sweden BRUK AV GASS I BYGG Christian Sesseng November 2017 Research Institutes of Sweden RISE Safety and Transport RISE Fire Research Trondheim Forskrift om håndtering av farlig stoff 6 Maksimal tillatt oppbevaring

Detaljer

TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE

TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE 10 0051 SIKKERHETSFORESKRIFTER LES DISSE SIKKERHETSFORESKRIFTENE NØYE FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET FOR DINE EGEN

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Loven erstatter Lov om brannvern, Lov om brannfarlige varer samt væsker

Detaljer

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Brukeren har ansvar for å påse at alle deler er som beskrevet i bruksanvisningen, når det gjelder korrekt bruk av ovnen. Ved å

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0 1. NAVNET PÅ STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn: Sievert Powergas gassbeholder 2210, 190 g, 330 ml Leverandør: Sievert AB Adresse: Box 1366, Hemvärnsgatan 22 171 26 Solna Sverige Telefonnummer:

Detaljer

Varmeanlegg. 9-2 Varmeanlegg. 9-21 Fyringsanlegg. Romtemperatur. 1. Fyringsanlegg. Tilfredsstillende driftsforhold

Varmeanlegg. 9-2 Varmeanlegg. 9-21 Fyringsanlegg. Romtemperatur. 1. Fyringsanlegg. Tilfredsstillende driftsforhold Varmeanlegg 9-2 Varmeanlegg Et varmeanlegg omfatter alle de komponenter som inngår i et komplett system for oppvarming. Det omfatter fyringsanlegg, ledningsnett, varmeapparater (radiatorer mv.), pumper,

Detaljer

Propanguide. Råd og regler.

Propanguide. Råd og regler. Propanguide. Råd og regler. 2 Propanguide Litt enklere med AGA propan. AGA propan kan gjøre hverdagen din litt enklere på jobb, hjemme og i fritiden. Propan er et sikkert, miljøvennlig og effektivt brennstoff

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebygging Dato FOR-2015-12-17-1710 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2002-06-26-847 Gjelder for

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

Til Vedlegg 1. Farlig stoff. Kriterier for klassifisering

Til Vedlegg 1. Farlig stoff. Kriterier for klassifisering Til Vedlegg 1. Farlig stoff kriterier for klassifisering Stoffgruppene angitt i nedenstående tabell er omfattet av definisjonene av farlig stoff i henhold til 4. Tabellen er hovedsakelig basert på kriterier

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 103,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 103, RÅDSDIREKTIV av 10. desember 1982 om endring av direktiv 78/170/EØF om ytelse i varmeproduserende enheter som benyttes til romoppvarming og produksjon av varmtvann i nye eller allerede eksisterende bygninger

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer FOR-1999-12-16 nr 1471 Opphevet Tittel: Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) den 16. desember

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR 425125 NO Bruksanvisning 1-5 Disse instruksjoner er for din sikkerhet. Vennligst les de nøye og oppbevar manualen for framtiden. Denne ovnen behøver

Detaljer

Ditt spesielle kjøleskap

Ditt spesielle kjøleskap Gratulerer med ditt valg av kjøleskap. Hvert skap gjennomgår en individuell test med mange timers drift før det forlater fabrikken. Denne testen innebærer at kjøleskapene fungerer perfekt og om dette ikke

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

BRUKERMANUAL OG INSTALLASJONSVEILEDNING

BRUKERMANUAL OG INSTALLASJONSVEILEDNING Brukermanual LPG-tank Side 1 av 10 BRUKERMANUAL OG INSTALLASJONSVEILEDNING Overgrunnstanker for lagring av Propan (kondensert petroleumgass, LPG) Gjelder for installasjon av tanker med kapasiteter på 2,7m

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT TILSYN MED OG FEIING AV FYRINGSANLEGG FOR MOLDE KOMMUNE

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT TILSYN MED OG FEIING AV FYRINGSANLEGG FOR MOLDE KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT TILSYN MED OG FEIING AV FYRINGSANLEGG FOR MOLDE KOMMUNE VEDTATT KOMMUNESTYRET DEN 12.12.2002 UTVALGSSAKSNR. 104/02 Lokal forskrift om gebyr for

Detaljer

Opptenning og fyring

Opptenning og fyring Utgave 12.2010 Opptenning og fyring Bildeserie Dovre Pegasus www.dovrepeisen.no Presentasjon Velkommen til Dovre-familien! Den består av mange alternative ildsteder, og omfatter en rekke peisinnsatser

Detaljer

3 1. Oppgaver. Generelt. Til første ledd, bokstav a, feiing

3 1. Oppgaver. Generelt. Til første ledd, bokstav a, feiing 3 1. Oppgaver Feiervesenet skal utføre: a. Feiing av røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger; b. Tilsyn med at fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer

Detaljer

Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn og feiing. Karmøy kommune Karmøy brann- og redningsvesen

Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn og feiing. Karmøy kommune Karmøy brann- og redningsvesen Karmøy kommune Karmøy brann- og redningsvesen (tilsynsvarsel eller feievarsel - se baksiden av brosjyren) Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn og feiing Tilsynet gjennomføres i henhold

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Brukermanual for gassdetektor

Brukermanual for gassdetektor Brukermanual for gassdetektor For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Gassalarm 230 volt MODELL: PXB-G100AC El nummer 6230208 FUNKSJONER Gassalarm for brennbar gass for 230VAC Semikonduktor

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

The Tube Monterings- og bruksanvisning

The Tube Monterings- og bruksanvisning The Tube 40011149-1116 NO Monterings- og bruksanvisning NO 1.1 A 1.1 B 1,1 C 1.2 A 1.2 B 1,2 C A 1.3 1 < < < < 1.5 1.6 1.7 2 < < < < 1 Introduksjon The Tube er bare ment å skulle brukes utendørs. Vi oppfordrer

Detaljer

Korttittel: Forskrift for kommunal feiing og tilsyn. Vedtatt av Søndre Land kommunestyre den XX.XX.XX

Korttittel: Forskrift for kommunal feiing og tilsyn. Vedtatt av Søndre Land kommunestyre den XX.XX.XX Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Søndre land kommune, Oppland Korttittel: Vedtatt av Søndre Land kommunestyre den

Detaljer

Nytt regelverk for sikkerhet på bio- og deponigassanlegg. Tore Woll, Norsk Energigassforening/ TI Norsk Gassenter

Nytt regelverk for sikkerhet på bio- og deponigassanlegg. Tore Woll, Norsk Energigassforening/ TI Norsk Gassenter Nytt regelverk for sikkerhet på bio- og deponigassanlegg Tore Woll, Norsk Energigassforening/ TI Norsk Gassenter Norsk Energigassforening Norsk Energigassforening er en medlemsfinansiert bransjeorganisasjon

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

Propanguide. Fylt og kontrollert av AGA. Propan sikkert, raskt og rent

Propanguide. Fylt og kontrollert av AGA. Propan sikkert, raskt og rent Propanguide. Fylt og kontrollert av AGA Propan sikkert, raskt og rent 02 Propanguide. Innholdsfortegnelse. 03 Hva er propan? 04 Fordeler ved grilling med propan 07 Flasketyper Propanbrukerens ABC 08 1.

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 SGP Klima - SGP Warm Produsent: EdilKamin SpA Importør: SGP Varmeteknikk AS Industriveien 44 Via Mascagni 7 1337 Sandvika Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 www.edilkamin.com www.sgp.no Innhold Innledning...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING KANZAI 243 VARMEOVN LAMPEOLJE ART NR

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING KANZAI 243 VARMEOVN LAMPEOLJE ART NR MONTERING OG BRUKERVEILEDNING KANZAI 243 VARMEOVN LAMPEOLJE ART NR 520045 Spesifikasjoner Ovntype Effekt Forbruk Brenntid / tank Volum tank Mål (H x B x D) Vekt (netto) Vekt (brutto) Produksjonsland Luftsensorkontroll

Detaljer

Kapittel 3, krav til utstyr

Kapittel 3, krav til utstyr Kapittel 3, krav til utstyr 15 Tank for brannfarlig væske Tank for brannfarlig væske skal konstrueres, produseres, utstyres og utføres fagmessig i samsvar med anerkjente normer m.v. for å oppnå tilstrekkelig

Detaljer

Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg

Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg Sikkerhetsaspektet med kuldemedier som er regulert av brann- og eksplosjonsvernloven Berit Svensen 9. Mars 2017 Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy.

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Ref. Forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Veiledningen

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 - 1 - BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: Ringvegen 13-21 og Rådhusvegen 11-23 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: P-PLASS VED SLETVOLD MOT RINGVEGEN Gjør deg kjent

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Kap. 38 - Garasje og bilverksted

Kap. 38 - Garasje og bilverksted Kap. 38 - Garasje og bilverksted :1 Definisjoner Garasje rom for kjøretøy som drives av forbrenningsmotor, f.eks. motorvogn, traktor, arbeidsmaskin o.l. Åpen garasje garasje med yttervegger i så begrenset

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM BRANNVERNPLAN BENTSEBAKKEN BORETTSLAG NØDNUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM Gjør deg kjent med: Hvor brannvarslere og slukkeutstyr

Detaljer