TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING"

Transkript

1 TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk

2 ADVARSLER OG SIKKERHETSREGLER LES GJENNOM SIKKERHETSREGLENE NEDENFOR FØR DU BEGYNNER Å BRUKE VARMEREN. FOR DIN EGEN SIKKERHET Gjør følgende hvis du kjenner gasslukt: 1.Steng av gasstilførselen til varmeren. 2.Slukk en eventuell åpen flamme. 3.Hvis lukten ikke forsvinner, må du straks ta kontakt med gassleverandøren eller brannvesenet. FOR DIN EGEN SIKKERHET 1. Du må ikke bruke eller oppbevare bensin eller andre brannfarlige gasser eller væsker i nærheten av dette eller andre tilsvarende produkter. 2. En gassflaske som ikke er tilkoblet for bruk, må ikke oppbevares i nærheten av dette eller andre tilsvarende produkter. ADVARSEL 1) Skal bare brukes utendørs eller på godt ventilerte steder. 2) For å kalles et godt ventilert område må minst 25 % av grunnarealet være åpent. 3) Grunnarealet er summen av veggflatene. ADVARSEL: Feil i forbindelse med montering, justering, endring, service eller vedlikehold kan føre til personskade eller materielle skader. Les nøye gjennom anvisningene for montering, bruk og vedlikehold før du monterer eller utfører service på produktet.

3 Advarsel Les bruksanvisningen før du monterer og bruker produktet. -Varmeren må monteres og gassflasken oppbevares i henhold til gjeldende forskrifter. -Ikke blokker ventilasjonsåpningene i gassflaskedekselet. -Ikke flytt varmeren når den er i bruk. -Steng ventilen på gassflasken eller regulatoren før du flytter varmeren. -Røret eller slangen må skiftes i samsvar med lovbestemte intervaller. -Bruk bare den gasstypen og gassflasketypen som er spesifisert av produsenten. -Ved sterk vind må du holde øye med varmeren så den ikke velter.

4 INNHOLD Sikkerhetsanvisninger...1 Riktig plassering...2 Sikker gassbehandling...2 Lekkasjetest...2 Bruk og oppbevaring...3 Rengjøring og vedlikehold...4 Deler og spesifikasjoner...4 Monteringsutstyr og -beskrivelse...6 Feilsøking...9 i

5 SIKKERHETSANVISNINGER LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSREGLENE NEDENFOR FØR DU BRUKER VARMEREN. Ikke bruk terrassevarmeren innendørs, det kan føre til personskade eller materielle skader. Terrassevarmeren egner seg ikke til montering på fritidskjøretøy og/eller -båter. Og reparasjon skal utføres av kvalifiserte fagfolk. Feil i forbindelse med montering, justering eller endring kan føre til personskade eller materielle skader. Ikke prøv å modifisere varmeren på noen som helst måte. Ikke skift ut eller erstatt regulatoren med en annen regulator enn den fabrikken anbefaler ved utskifting. Ikke bruk eller oppbevar bensin eller andre brannfarlige gasser eller væsker i varmeren. Før bruk og minst én gang i året bør hele gassystemet med slange, regulator, pilotbrenner eller brenner kontrolleres mht. lekkasje og skade av en kvalifisert servicetekniker. Alle lekkasjetester skal utføres med såpevann. Bruk aldri en åpen flamme til å utføre lekkasjetester. Ikke bruk varmeren før alle tilkoblingene er testet mht. lekkasje. Steng gassventilen umiddelbart hvis du kjenner gasslukt. Steng ventilen på gassflasken. Hvis lekkasjen er i slange-/regulatorkoblingen, strammer du koblingen og foretar en ny lekkasjetest. Hvis det fortsatt vises bobler, må du levere slangen tilbake til forhandleren. Hvis lekkasjen er i ventilkoblingen på regulator/gassflaske, kobler du fra, kobler til igjen og foretar en ny lekkasjetest. Hvis du fremdeles ser bobler etter flere forsøk, er ventilen på gassflasken defekt og må leveres inn til forhandler. Ikke flytt varmeren når den er i bruk. Ikke flytt varmeren like etter at den er slått av. Vent til den er blitt avkjølt. Ventilasjonsåpningen på gassflaskedekselet må holdes ren og ikke dekkes til. Ikke mal flammeskjermen, kontrollpanelet eller reflektoren. Hold styringsrom, brenner og luftekanaler rene. Det kan være nødvendig med hyppig rengjøring. Steng gassflasken når varmeren ikke er i bruk. Kontroller varmeren straks ved følgende symptomer: Varmeren blir ikke varm. Det smeller i brenneren når den er på (en svak lyd er normalt når brenneren slås av). Gasslukt samtidig som flammene i brenneren er helt gule ytterst. Plasser gassregulatoren/slangen slik at folk ikke snubler i den eller kan komme til å skade den ved et uhell. Gitter eller annet sikkerhetsutstyr som fjernes i forbindelse med vedlikehold på varmeren, må settes på igjen før varmeren brukes på nytt. Barn og voksne må holde seg unna områder med høy temperatur for å unngå brannsår og at det tar fyr i klærne. Barn må holdes under oppsyn når de befinner seg i nærheten av varmeren. Klær og annet brennbart materiale må ikke legges på eller i nærheten av varmeren. Skift gassflaske på et godt ventilert sted uten tennkilder i nærheten (stearinlys, sigaretter, andre apparater med åpen flamme). Kontroller at regulatorens tetningsring sitter riktig og fungerer som den skal. Ikke blokker ventilasjonsåpningene i gassflaskedekselet. Steng gasstilførselen ved ventilen på gassflasken eller regulatoren etter bruk. Ved gasslekkasje må produktet ikke brukes. Dersom terrassevarmeren står på når lekkasjen oppdages, må gasstilførselen stenges, og varmeren må undersøkes og repareres før den kan brukes igjen. Røret eller slangen bør kontrolleres minst én gang i måneden og hver gang gassflasken skiftes ut. Hvis slangen viser tegn til sprekker, brudd eller annen skade, skal den skiftes ut med en like lang slange av tilsvarende kvalitet. 1

6 Pilot LO Off Igniter HI RIKTIG PLASSERING TAK Varmeren er først og fremst beregnet på utendørs bruk. Sørg for at den alltid får tilstrekkelig ventilasjon. 100 cm 100 cm Sørg for trygg avstand fra varmeren til brennbart materiale, minst 100 cm over og 100 cm på sidene. Varmeren må stå på et fast, vannrett underlag. Varmeren må aldri brukes i eksplosive omgivelser, for eksempel områder der bensin eller andre brannfarlige væsker eller gasser oppbevares. Fest sokkelen godt i bakken ved hjelp av skruer for å beskytte varmeren mot kraftig vind. V E G G Bakkefeste for å feste sokkelen til bakken SIKKER GASSBEHANDLING Bruk bare propan- eller butangass. Trykkregulatoren og slangen som skal brukes, må være i samsvar med gjeldende standardkrav. Monteringen må skje i samsvar med lokale lover og regler, og der slike ikke finnes, i samsvar med normer for oppbevaring og håndtering av flytende petroleumsgasser (LPG, autogasser). En bulket, rusten eller skadet propanflaske kan være farlig og bør kontrolleres av leverandøren. Bruk aldri en propanflaske med defekt ventilkobling. Propanflasken må være slik at den sørger for dampretur fra driftssylinderen. Koble aldri en uregulert propanflaske til varmeren. LEKKASJETEST Gassforbindelsene på varmeren gjennomgår en lekkasjetest før de sendes fra fabrikken. Det skal likevel foretas en fullstendig lekkasjetest på monteringsstedet; varmeren kan ha vært utsatt for røff behandling eller for sterk belastning under transporten. Lag til såpevann av én del flytende vaskemiddel og én del vann. Såpevannet kan påføres med sprutflaske, børste eller klut. Ved lekkasje vil det dannes såpebobler. Foretag lækagetesten med en helt fuld gasflaske. Kontroller at sikkerhetsventilen står på OFF. Slå på gasstilførselen. Slå av gasstilførselen hvis du oppdager en lekkasje. Stram eventuelle utette tilkoblinger. Slå deretter på gasstilførselen igjen, og sjekk på nytt. Røyk aldri mens du utfører lekkasjetesten. 2

7 BRUK OG OPPBEVARING SLÅ PÅ VARMEREN 1. Åpne ventilen på gassflasken helt. 2. Trykk inn kontrollbryteren og drei den til posisjonen PILOT (90 mot urviseren). 3. Trykk inn kontrollbryteren, og hold den inntrykt i 30 sekunder. Samtidig som du holder kontrollbryteren inntrykt, trykker du flere ganger på tenneren til pilotflammen tennes. Slipp opp kontrollbryteren når pilotflammen er tent. Obs! Hvis du nettopp har koblet til en ny gassflaske, må du vente i minst ett minutt slik at luften i gassrøret kan luftes ut gjennom åpningen i pilotbrenneren. Når du tenner pilotflammen, må du passe på at kontrollbryteren er inntrykt hele tiden mens du trykker på tenneren. Du kan slippe opp kontrollbryteren når pilotflammen er tent. Du kan se og kontrollere pilotflammen gjennom det lille kikkhullet med skyvelokk nederst på flammeskjermen (til venstre eller høyre for kontrollpanelet). Hvis pilotflammen ikke tennes, eller slukner igjen, må du gjenta trinn Når pilotflammen er tent, dreier du kontrollbryteren til HI (maks.), og venter minst fem minutter. Deretter dreier du bryteren til ønsket temperaturinnstilling. SLÅ AV VARMEREN 1. Drei kontrollbryteren til posisjonen PILOT. 2. Trykk inn kontrollbryteren og drei den til posisjonen OFF. Kontrollbryter Tenner lgniter 3. Steng ventilen på gassflasken helt. Oppbevaring 1. Steng alltid gassventilen på gassflasken etter bruk eller ved feil. 2. Fjern trykkregulatoren og slangen. 3. Kontroller at gassventilen er tett og i god stand. Hvis du tror den kan være defekt, skifter du den ut hos forhandleren. 4. Flasker med flytende gass skal aldri oppbevares under jorda eller på steder uten tilstrekkelig ventilasjon. 3

8 HI Off Igniter RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Tørk av pulvermalte flater med en myk, fuktig klut. Bruk ikke brennbare eller etsende midler ved rengjøring av varmeren. Fjern rusk fra brenneren slik at den alltid er ren og trygg å bruke. Dekk brennerenheten med et beskyttelsesdeksel (tilleggsutstyr) når varmeren ikke er i bruk. DELER OG SPESIFIKASJONER 813 mm Reflektor Flammeskjerm Brennersokkel Luftinntaksgitter Styringsrom for gassventil Sokkel på styringsrom Pilot LO Stang 2003 mm 2222 mm Gassflaskedeksel Stativben 795 mm Sokkel 445 mm 4

9 A. Konstruksjon og egenskaper Flyttbar terrasse-/hagevarmer med gassflaskedeksel Utførelse: rustfritt stål eller stål med pulvermaling Gasslangeforbindelser med metallklemme (skrulokk for Tyskland) Varmestråling fra reflektor B. Spesifikasjoner Bruk bare propan- eller butangass Maks. effekt: W Min. effekt: 5000 W Forbruk: GASSKATEGORI: I3+(28-30/37) I3B/P(30)(NO) I3B/P(50) GASSTYPER: Butan Propan Autogass (LPG) Autogass (LPG) GASSTRYKK: mbar 37 mbar 30 mbar 50 mbar FORBRUK: g/t g/t g/t Med CE-merking C. Tabell for innsprøytingsventil GASSKATEGORI: I3+(28-30/37) I3B/P(30)(NO) I3B/P(50) GASSTYPER: Butan Propan Autogass (LPG) Autogass (LPG) GASSTRYKK: mbar 37 mbar 30 mbar 50 mbar TOTAL VARMEEFFEKT (Hs) (Qn): 13kW (870g/t ) STR. INNSPRØYTNINGS VENTIL: 1,90 mm for hovedbrenner 0,18 mm for pilotbrenner 1,70 mm for hovedbrenner 0,18 mm for pilotbrenner Slangen og regulatorenheten må være i samsvar med gjeldende standardkrav. Regulatortrykket må stemme med den tilsvarende gasskategorien i tabellen for innsprøytingsventilen. Varmeren trenger en godkjent, 1,4 m lang slange. 5

10 MONTERINGUTSTYR Nødvendig verktøy: Fastnøkkel 10 & 13 mm Skiftenøkkel (2) 20 cm lang Vannpumpetang 23 cm lang Middels stor stjernetrekker Sprutflaske med såpevann til lekkasjetest Leveringsomfang: Sokkel med gassflaskedeksel og 3 stativben. 9 rundmutre (M6 mm), 9 små skruer (M6 x 10 mm), 9 små skiver (Ø 6 mm) til montering av reflektor 6 store bolter og flensmutre (M6) til montering av stangen på stativet. 3 middels store bolter (M8 x 15 mm) til montering av stativbena på sokkelen. 3 avstandsstykker og vingemutre til reflektor, 9 store skiver til montering av reflektor på brenner. 3 stk. bakkefester 6 stk. M6 x 10 mm bolter og mutre til bakkefestene 6

11 MONTERINGSBESKRIVELSE TRINN Plasser de tre stativbena på sokkelen som vist på illustrasjonen Fest bena til sokkelen med 3 middels store bolter (M8x15). TRINN 1 Stativben Bolt Sokkel TRINN Sett stangen oppå de 3 stativbena Fest stangen til de tre stativbena med 6 store bolter og flensmutre (M6). Stram boltene og mutrene. TRINN 2 Hul stang Bolt Mutter TRINN 3 Sett gassflaskedekselet ned på sokkelen. TRINN 3 Gassflaskedeksel 7

12 TRINN Fjern de fire boltene fra brenneren Stikk gasslangen den gjennom hule stangen Fest brenneren til stangen med de fire boltene. TRINN 4 Bolt TRINN Kontroller at stangen er koblet riktig til brenneren og at alle bolter og mutre er strammet Sett de seks store skivene på de tre avstandsstykkene til reflektoren. TRINN 5 Avstandsstykke til reflektor TRINN 6 Fest reflektoren med de tre store skivene og de tre vingemutrene. TRINN 6 Vingemutter Reflektor 8

13 TRINN Løft opp gassflaskedekselet, og la det hvile på stativet Koble regulatoren til gassflasken, og stram den med skiftenøkkelen Skru enden av gasslangen fast til regulatoren Plasser gassflasken på sokkelen. TRINN 7 Regulator Gassflaske FEILSØKING PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING Pilotbrenneren tennes ikke Gassventilen er stengt. Gassflasken er tom. Åpningen er blokkert. Luft i tilførselssystemet Løse tilkoblinger Åpne gassventilen. Fyll gassflasken. Rengjør eller skift ut åpningen. Luft systemet. Kontroller alle tilkoblinger. Pilotflammen slukner igjen Brenneren tennes ikke Rusk rundt pilotbrenneren Løse tilkoblinger Defekt termoelement Gasslekkasje i systemet Manglende gasstrykk Trykket er for lavt Åpningen er blokkert. Regulatoren er ikke åpen. Defekt termoelement Pilotenheten er bøyd. Ikke riktig plassert Rengjør skittent område. Stram tilkoblingene. Skift ut varmeelementet. Kontroller tilkoblingene. Flasken er nesten tom. Fyll gassflasken. Flasken er nesten tom. Fyll gassflasken Fjern og rengjør Åpne ventilen Skift ut varmeelementet Plasser pilotenheten riktig Plasser den riktig og prøv på nytt 9

Terassevarmer TO733015-S SERIEN

Terassevarmer TO733015-S SERIEN Terassevarmer TO733015-S SERIEN MONTERING OG BRUKSANVISNING ADVARSEL Les denne instruksjonsboken nøye før du tar i bruk dette apparatet. Apparatet må installeres/monteres i samsvar med instruksjonene og

Detaljer

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs.

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 YORK REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 CLASSIC E0 CLASSIC Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet ditt online

Detaljer

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Les igjennom og følg instruksjonene gitt i denne manualen før gassgrillen monteres og tas i bruk. Advarsler: Les manualen før produktet tas i bruk. Hvis instruksjonene

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE NO Kjære kunde Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede av produktet i mange år. For

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Må leses før montering og igangkjøring!

Må leses før montering og igangkjøring! N Må leses før montering og igangkjøring! Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller føre til personskader. Monterings-

Detaljer

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Les igjennom og sett deg inn i manualen før grillen tas i bruk. Før grillen tas i bruk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR LP-GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR LP-GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR LP-GASSGRILL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. m FARE Hvis det lukter gass: ) Steng av gasstilførselen

Detaljer

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Les denne manualen og gjør deg kjent med funksjonene før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. ADVARSEL! Ved å ikke

Detaljer

Powerheater Propandrevne byggvarmere Powerheater 15G, 29G og 44G

Powerheater Propandrevne byggvarmere Powerheater 15G, 29G og 44G Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill Montering - Pg. 9 PLACE STICKER HERE #41088 Registrer grillen din online på www.weber.com DU MÅ LESE DENNE BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GASSGRILLEN. m FARE

Detaljer

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Modell: Dato: 12375no 02/12-09ab Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

propandrevne byggtørkere

propandrevne byggtørkere Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser propandrevne byggtørkere Modell: PT-40-GFA-A, PT-50V-GFA-A, PT-100V-GFA-A, PT-150V-GFA-A GK art no: 450200/450201/450202 Sørg for at du har lest og forstått alle

Detaljer

Monterings og bruksanvisning Gassgrill

Monterings og bruksanvisning Gassgrill Modell: Dato: 1273NO 27/11-0AB Monterings og bruksanvisning Gassgrill Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene,

Detaljer

Merknad til installatøren: Lever disse instruksjonene til eieren, som skal beholde dem for fremtidig bruk.

Merknad til installatøren: Lever disse instruksjonene til eieren, som skal beholde dem for fremtidig bruk. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PG.15 LEX

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Modell: Dakota 42-CE 0087 OBS IKKE KAS Den inneholder viktige drifts- og vedlikeholdsin struksjoner. IKKE KAST DENNE VEILEDNINGEN Les, forstå og følg disse

Detaljer

DOVRE 1000 DV GASSPEIS

DOVRE 1000 DV GASSPEIS Utgave 02.2006 Trykket 02.2006 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 1000 DV GASSPEIS CLASSIC/DIAMOND INNHOLD Forord med viktig informasjon...2 Innledning...3 Sikkerhet...3 Installasjon...4 Forberedelser...4

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 79905G-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 79905G-M i bruksanvisningen

Detaljer

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON SOLEA GASS WWW.WANDERS:COM Rev-NO-001-2008 Side 2 LOVEN KREVER AT DETTE APPARATET INSTALLERES AV EN GODKJENT INSTALLATØR. INSTALLASJONEN MÅ VÆRE I HENHOLD TIL SIKKER

Detaljer

OG INNSTALLASJON MANUAL

OG INNSTALLASJON MANUAL Ta vare på dette dokument GASS peis BRUKER OG INNSTALLASJON MANUAL rev. 06 2 INNHOLD 1 Introduksjon 1.1 Velkommen 1.2 Garanti 1.3 Vedlikehold og service 1.4 Sikkerhet 1.4.1 Generelt 1.4.2 TTB 1.4.3 Manuelt

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer