Sweco Norge AS Prosjekt: Saggrendadammen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sweco Norge AS Prosjekt: Saggrendadammen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh."

Transkript

1 Prosjekt: Saggrendadammen Side 01-1 Kapittel: 01 Orientering 01 Orientering Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensbestemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. Sum Kapittel 01 Orientering:

2 Prosjekt: Saggrendadammen Side 02-1 Kapittel: 02 Rigg og drift 02 Rigg og drift 02.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Nei 02.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Nei 02.3 AV3.1 AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Nei 02.4 AV4.2 TILRIGGING OG NEDRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Nei 02.5 AV5.1 NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Nei 02.6 AU2.1 SLUTTDOKUMENTASJON Rund sum Dokumentasjonskrav: Nei Sum Kapittel 02 Rigg og drift:

3 Prosjekt: Saggrendadammen Side 03-1 Kapittel: 03 Grunnarbeider 03 Grunnarbeider 03.1 FB1.251A FELLING AV ENKELT- TRÆR Antall trær stk 10 Hvilke trær: Ved anleggsområde øst og vest for betongdam, øst for fyllingsdam Gjelder trær med d > 700 mm. b) Materialer Materialet er entreprenørens eiendom FB1.31A RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL Rund sum Område som skal ryddes: Anleggsområde øst og vest for betongdam Oppsamlingsplass: Valgfritt b) Materialer Materialet er entreprenørens eiendom FB1.4812A LØSGJØRING AV STUBBER OG RØTTER, AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE - KOMPLETT Areal Område som skal ryddes: Anleggsområde øst og vest for betongdam b) Materialer Materialet er entreprenørens eiendom. Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

4 Prosjekt: Saggrendadammen Side 03-2 Kapittel: 03 Grunnarbeider 03.4 FV A OPPLASTING OG TRANSPORT FRA MARKRYDDING - RUND SUM Rund sum Opplastingssted: Gravested Type masse: Buskas, hogstavfall, stubber og røtter Transportlengde: Uspesifisert Lokalisering: Anleggsområde Tippsted: Entreprenørens tippsted/lager Avregnes ved måling på bil. Vegetasjonsdekke som fjernes skal transporteres til et mellomlager under byggingen, og lagres til arrondering etter endte arbeider. Antatt areal: 600 m 2, med antatt gjennomsnittsdybde 0,5 m. b) Materialer Materialet, unntatt vegetasjonsdekket, er entreprenørens eiendom FB1.51A BEHANDLING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL Rund sum Lokalisering: Ikke relevant Metode: Valgfritt Inkluderer alle felte trær, buskas, hogstavfall, stubber, røtter etc. b) Materialer Materialet er entreprenørens eiendom FF3.1A ARRONDERING Areal m 2 600,00 Lokalisering: Anleggsområde langs fyllingsdam og ved betongdam Utforming: Valgfritt Type masser: Vegetasjonsdekke/løsmasser Vegetasjonsdekke fra entreprenørens mellomlager legges utover anleggesområdet etter at arbeidet med dammen er avsluttet. Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

5 Prosjekt: Saggrendadammen Side 03-3 Kapittel: 03 Grunnarbeider Betongdam CD RIVING AV KONSTRUKSJONER SOM FUNGERER SOM FOTØTNING Lengde Bygningsdel: Betong damkonstruksjon forankret i fjell Lokalisering: I elva Tilgjengelighet: Fra østsiden av elva Materialer: Armert betong Byggeår: Ukjent Dimensjon: Tykkelse ca mm, maks høyde ca. 3m Konstruksjon/bæring: Damkonstruksjon Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Vann oppstrøms og nedstrøms konstruksjonen Sluttilstand for gjenværende deler: Slett fjell Nei CD RIVING AV KONSTRUKSJONER SOM FUNGERER SOM FOTØTNING Antall Bygningsdel: Gammel kistedam, tømmer, stein og utstøpt betong Lokalisering: I elva Tilgjengelighet: Fra østsiden av elva Materialer: Tømmer, stein og betong Byggeår: Ukjent Dimensjon: Ukjent Konstruksjon/bæring: Damkonstruksjon Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Vann oppstrøms og nedstrøms konstruksjonen Sluttilstand for gjenværende deler: Slett fjell Nei CD7.13A BEHANDLING AV RIVEMASSER - VOLUM Volum Lokalisering: I elva Type materiale: Armert betong, betong, tømmer, stein Sortering: Finstoffinnhold: Blandet materiale: Ja Bruksområde: Gjelder alle masser fra damkonstruksjon: Betongkonstruksjon og gammel kistedam. Entreprenøren må separere massene for deponering etter offentlige forskrifter og leveres til godkjent avfallsanlegg. Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

6 Prosjekt: Saggrendadammen Side 03-4 Kapittel: 03 Grunnarbeider CD7.21A OPPLASTING OG TRANSPORT AV RIVEMASSER Vekt Lokalisering: I elva Type materiale: Armert betong, betong, tømmer, stein Leveringssted: Valgfritt Gjelder alle masser fra damkonstruksjon: Betongkonstruksjon og gammel kistedam CD7.22A LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR RIVEMASSER Antall Lokalisering: Ikke relevant Type materiale: Armert betong, betong, tømmer, stein Leveringssted: Valgfritt Gjelder alle masser fra damkonstruksjon: Betongkonstruksjon og gammel kistedam FF5.123 RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING Rensket areal m 2 450,00 Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 3 Lokalisering: I elva Nei FF SPYLRENSK - AREAL Prosjektert areal m 2 450,00 Lokalisering: I elva Nei FH1.12 SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND SUM Rund sum Lokalisering: I elva Nei Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

7 Prosjekt: Saggrendadammen Side 03-5 Kapittel: 03 Grunnarbeider FH SPRENGNING I DAGEN Prosjektert fast volum m 3 5,00 Krav til kontur: Konturklasse 1 Lokalisering: Vest for betongdam, brufundament Formål: Brufundament Restriksjoner: Valgfritt Krav til underboring: Valgfritt Nei FH1.821 MERKOSTNAD FOR FLÅSPRENGNING Areal m 2 5,00 Lokalisering: Brufundament Nei FH SPRENGNING AV GROPER - VOLUM Prosjektert fast volum m 3 15,00 Krav til kontur: Konturklasse 1 Lokalisering: I elva Restriksjoner: Valgfritt Type grop: Fundamentgrop Dimensjoner: Valgfritt Nei FM1.539 OPPLASTING - VOLUM Fast volum m 3 5,00 Type masse: Stein fra sprengning Lokalisering: I elva Nei FM2.53- TRANSPORT - VOLUM Volum m 3 5,00 Type masse: Type masse Lokalisering: Sprengningssted i elva Leveringssted: Egen tipp Nei GE RIGG FOR BORING AV HULL I BERG DIAMETER TIL OG MED 150 mm FRA DAGEN Rund sum Formål: For montering av fugebånd Lokalisering: Oppstrøms damfot ny dam Adkomstforhold: Nei Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

8 Prosjekt: Saggrendadammen Side 03-6 Kapittel: 03 Grunnarbeider GE OPPSTILLING FOR BORING AV HULL I BERG DIAMETER TIL OG MED 150 mm FRA DAGEN Antall ganger oppstilling stk 22 Formål: For montering av fugebånd Lokalisering: Oppstrøms damfot ny dam Adkomstforhold: Nei GE SPYLING AV BOREHULL I BERG Antall stk 22 Formål: For montering av fugebånd Arbeidssted: Fra dagen Total borehullslengde: Til og med 3m Lokalisering: Oppstrøms damfot ny dam Krav til utførelse: Valgfritt Nei GE A KJERNEBORING - LENGDE Antall stk 22 Arbeidssted: Fra dagen Kjernediameter: Valgfri Total hulllengde: Min. 250 mm Lokalisering: Oppstrøms damfot ny dam Helning: Vertikalt Toleranser: - Gjelder kjerneboring av 22 stk. groper i berg for fastgysing av fugebånd, i hver vertikale støpeskjøt på vannsiden. c) Utførelse Størrelse grop: Minimum lengde: 350 mm Minimum bredde: 150 mm Minimum dybde: 250 mm Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

9 Prosjekt: Saggrendadammen Side 03-7 Kapittel: 03 Grunnarbeider Fyllingsdam FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum m 3 650,00 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Valgfri Graveskråning: 1:1,7 Lokalisering: Nedstrøms del av fyllingsdam Formål: Fjerne nedstrøms del av fyllingsdam Grunnforhold: Antatt naturlige masser Posten gjelder fjerning av nedstrøms del av fyllingsdam. Avregnes ved måling på bil. b) Materialer Dammens oppbygging/innhold er ukjent FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum m 3 250,00 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Valgfri Graveskråning: 1:1 Lokalisering: Ved ny nedstrøms damtå Formål: Grøft for lekkasjemåling Grunnforhold: Antatt naturlige masser Grøft for lekkasjemåling langs nedstrøms damtå. Dybde ca. 1,5 m. Bredde ca. 1 m i bunn, 3,5 m i topp. Avregnes ved måling på bil FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum m 3 50,00 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Valgfri Graveskråning: 1:1 Lokalisering: Oppstrøms damtå Formål: Grøft til oppstrøms damtå Grunnforhold: Antatt naturlige masser Grøft for låsing av oppstrøms damtå. Dybde ca. 0,4 m. Bredde ca. 1,9 m. Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

10 Prosjekt: Saggrendadammen Side 03-8 Kapittel: 03 Grunnarbeider FM2.539A TRANSPORT - VOLUM Volum m 3 950,00 Type masse: Løsmasser Lokalisering: Fyllingsdam Leveringssted: Entreprenørens tipplass/lager Gjelder alle utgravde masser fra nedstrøms fyllingsdammen, samt grøfter oppstrøms og nedstrøms fyllingsdammen Fangdam og vannulemper FJ1.2199A VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER Rund sum Kapasitet: Under "andre krav" Lokalisering: Oppstrøms labyrintoverløp Gjelder alle vannulemper og etablering av fangdammer. Entreprenøren må selv ta høyde for å kunne håndtere alt tilsig i anleggsperioden ved at arbeidene legges opp med nødvendige fangdammer og vannavledning. Det gjelder også installering og drift av pumper og nødvendig vakthold og beredskap. Høyeste flomvannføring i døgnet med størst flom er beregnet til kulminasjonsverdi 77 m 3 /s (20-års flom). Til sammenligning har årlig middelflom en beregnet kulminasjonsverdi på 43 m 3 /s. Se kap. D2.1.3-D2.1.4 i Bok 0 for detaljert beskrivelse. c) Utførelse Entreprenøren står fritt til å velge metode for forbislipping. Entreprenøren skal komme med forslag til utførelse av fangdammer sammen med den generelle gjennomføringsplanen. Sum Kapittel 03 Grunnarbeider:

11 Prosjekt: Saggrendadammen Side 04-1 Kapittel: 04 Betongdam 04 Betongdam 04.1 GS5.11A BOLTER INNSTØPT I BERG Antall bolter stk 105 Anvendelse av bolt: Forankringsbolter Lokalisering: Labyrintoverløp/dam Boltetype: Kamstål Stålkvalitet: B500NC Diameter: Ø25 mm Lengde: 3,95 m, hvorav 2,7 m i berg Korrosjonsbeskyttelse: Nei Prisen inkluderer rigg, boring, bolt og gysing. c) Utførelse Borhull min. Ø40 mm. Boltene fastgyses med ekspanderende gysemørtel med fasthet min. B35. Utførelsesklasse 3. Overdekning minst 400 mm, toleranse 100 mm GS1.859A SPESIELL PRØVETREKKING AV STAG Antall stk 10 Type forankringsstag: Bergbolter Lokalisering: Oppstrøms påstøp Krav til prøvetrekkingen: Kraft: 177 kn 10 % av bergboltene skal prøvetrekkes. Posten inkluderer rigg og alle arbeider med prøvetrekking, inkludert dokumentasjon. c) Utførelse Det prøvetrekkes med en kraft tilsvarende 360 N/mm². For bolter Ø25 mm tilsvarer dette 177 kn. Det skal benyttes hydraulisk jekk eller tilsvarende med manometer som registrerer oppnådd trekkraft dersom bolten løsner. Prøvetrekkingen skal dokumenteres i egen rapport inkludert resultater og bilder. Akkumulert Kapittel 04 Betongdam:

12 Prosjekt: Saggrendadammen Side 04-2 Kapittel: 04 Betongdam 04.3 LB1.4223A FOKALING AV VEGG Areal forskaling m 2 550,00 Forskalingsoverflate: Vertikale bord Forskalingstype: Plan, skrå forskaling Lokalisering: Labyrintoverløp/dam Tykkelse vegg: Varierer Posten inkluderer forskaling av skrå vegger i betongdam, se tegn LB FOKALING AV UTSPARINGER Antall stk 1 Forskalingsoverflate: Valgfri Form: Rektangulær Lokalisering: Bunntappeluke, labyrintoverløp/dam Dimensjoner: ca. 1x1 m, tykkelse ca. 1-1,5 m. Nei 04.5 LB8.31 FOKALING, TILPASNING MOT BERG Lengde m 210,00 Lokalisering: Labyrintoverløp/dam Nei 04.6 LB8.4233A SPESIELL FOKALING AV STØPESKJØTER Antall stk 22 Forskalingsoverflate: Vertikale bord Type støpeskjøt: Fortannet med gjennomgående armering Lokalisering: Labyrintoverløp/dam Gjelder for 22 vertikale støpeskjøter i labyrintoverløp. Akkumulert Kapittel 04 Betongdam:

13 Prosjekt: Saggrendadammen Side 04-3 Kapittel: 04 Betongdam 04.7 LB3.423A FOKALING AV FORKANT Lengde m 105,00 Forskalingsoverflate: Vertikale bord Lokalisering: Damkrone labyrintoverløp Dimensjon: Valgfritt Gjelder nedstrøms del av damkrone, til horisontalt sprang. Se tegning LB A FOKALING AV STENG - AREAL Areal m 2 65,00 Type konstruksjon: Vegg Forskalingsoverflate: Valgfri Lokalisering: Betongdam Dimensjon: Varierer Tilpasning av ev. dilabånd, svellebånd, injeksjonsslanger o.l. skal være inkludert LC1.1393A ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 33000,00 Armeringsklasse: B500NC Diameter: 16 mm, 20 mm, 25 mm Lokalisering: Labyrintoverløp/dam x) Mengderegler Mengder avregnes etter bøyeliste. Akkumulert Kapittel 04 Betongdam:

14 Prosjekt: Saggrendadammen Side 04-4 Kapittel: 04 Betongdam LM3.413A TETTING Lengde m 70,00 Type tetningsmiddel: Waterstop Lokalisering: Labyrintoverløp/dam Toleransekrav: Valgfritt I alle vertikale støpeskjøter på labyrintoverløpet skal det etableres fugebånd. Inkluderer levering og montering. b) Materialer Fugebåndet skal være godkjent for min. 5 m vannsøyle LG A PLASSTØPT BETONG FOR VANNTETT KONSTRUKSJON Volum m 3 330,00 Konstruksjonsdel: Labyrintoverløp Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: MF45 Kloridklasse: Cl 0,40 Herdetiltak: Herding med herdemembran og fuktig herding ved vannoverrisling Lokalisering: Labyrintoverløp/dam Gjelder hele labyrintoverløpet. b) Materialer I henhold til NB21 vedlegg C. Dersom vinterstøp blir aktuelt skal følgende gjelde: Betongen skal tilsettes kloridfrie frysepunktnedsettende tilsetningsstoffer LG8.5933A OVERFLATEBEARBEIDING Lengde m 105,00 Konstruksjonsdel: Topp damkrone Overflatebearbeiding: Stålglatting Lokalisering: Labyrintoverløp/dam Gjelder topp damkrone, se tegning 011. Akkumulert Kapittel 04 Betongdam:

15 Prosjekt: Saggrendadammen Side 04-5 Kapittel: 04 Betongdam GS5.11A BOLTER INNSTØPT I BERG Antall bolter stk 12 Anvendelse av bolt: Forankringsbolter Lokalisering: Søyler og fundament til gangbru Boltetype: Kamstål Stålkvalitet: B500NC Diameter: Ø25 mm Lengde: 2,5 m, hvorav 1,25 m i berg Korrosjonsbeskyttelse: Nei Prisen inkluderer rigg, boring, bolt og gysing. c) Utførelse Borhull min. Ø40 mm. Boltene fastgyses med ekspanderende gysemørtel med fasthet min. B35. Utførelsesklasse LB FOKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling m 2 5,00 Forskalingsoverflate: Vertikale bord Forskalingstype: Vertikal Lokalisering: Fundament for bru over labyrintoverløp/ dam, vest for dammen Nei LB FOKALING AV SØYLE Areal forskaling m 2 30,00 Forskalingsoverflate: Vertikale bord Forskalingstype: Rektangulær Lokalisering: Søyler for gangbru Dimensjon: b = 1500 mm. Høyde søyle ca. 5 m. Nei LB FOKALING AV SØYLE Areal forskaling m 2 10,00 Forskalingsoverflate: Vertikale bord Forskalingstype: Sirkulær Lokalisering: Søyler for gangbru, tilpasning mot vannside Dimensjon: ø = 300 mm. Høyde søyler ca. 5 m. Nei Akkumulert Kapittel 04 Betongdam:

16 Prosjekt: Saggrendadammen Side 04-6 Kapittel: 04 Betongdam LB8.31 FOKALING, TILPASNING MOT BERG Lengde m 20,00 Lokalisering: Søyler og fundament for gangbru over labyrintoverløp Nei LC1.1393A ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 4000,00 Armeringsklasse: B500NC Diameter: 16 mm, 20 mm, 25 mm Lokalisering: Søyler og fundament for gangbru over labyrintoverløp x) Mengderegler Mengde avregnes etter bøyeliste LG A PLASSTØPT BETONG FOR VANNTETT KONSTRUKSJON Volum m 3 8,00 Konstruksjonsdel: Fundament og søyler Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: MF45 Kloridklasse: Cl 0,40 Herdetiltak: Herding med herdemembran og fuktig herding ved vannoverrisling Lokalisering: Søyler og fundament for gangbru over labyrintoverløp/dam Gjelder brufundament og søyler. b) Materialer I henhold til NB21 vedlegg C. Dersom vinterstøp blir aktuelt skal følgende gjelde: Betongen skal tilsettes kloridfrie frysepunktnedsettende tilsetningsstoffer. Akkumulert Kapittel 04 Betongdam:

17 Prosjekt: Saggrendadammen Side 04-7 Kapittel: 04 Betongdam GS5.11A BOLTER INNSTØPT I BERG Antall bolter stk 8 Anvendelse av bolt: Forankringsbolter Lokalisering: Vangemur, mellom labyrintoverløp og fyllingsdam Boltetype: Kamstål Stålkvalitet: B500NC Diameter: Ø25 mm Lengde: 2,5 m, hvorav 1,25 m i berg Korrosjonsbeskyttelse: Nei Prisen inkluderer rigg, boring, bolt og gysing. c) Utførelse Borhull min. Ø40 mm. Boltene fastgyses med ekspanderende gysemørtel med fasthet min. B35. Utførelsesklasse LB FOKALING AV VEGG Areal forskaling m 2 75,00 Forskalingsoverflate: Vertikale bord Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Lokalisering: Vangemur, mellom labyrintoverløp og fyllingsdam Tykkelse vegg: mm Nei LB8.31 FOKALING, TILPASNING MOT BERG Lengde m 30,00 Lokalisering: Vangemur, mellom labyrintoverløp og fyllingsdam Nei LC ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 10000,00 Armeringsklasse: B500NC Diameter: 16 mm, 20 mm, 25 mm Lokalisering: Vangemur, mellom labyrintoverløp og fyllingsdam Nei Akkumulert Kapittel 04 Betongdam:

18 Prosjekt: Saggrendadammen Side 04-8 Kapittel: 04 Betongdam LG A PLASSTØPT BETONG FOR VANNTETT KONSTRUKSJON Volum m 3 20,00 Konstruksjonsdel: Vangemur Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: MF45 Kloridklasse: Cl 0,40 Herdetiltak: Herding med herdemembran og fuktig herding ved vannoverrisling Lokalisering: Vangemur, mellom labyrintoverløp og fyllingsdam Gjelder vangemur. b) Materialer I henhold til NB21 vedlegg C. Dersom vinterstøp blir aktuelt skal følgende gjelde: Betongen skal tilsettes kloridfrie frysepunktnedsettende tilsetningsstoffer LG OVERFLATEBEARBEIDING Lengde m 5,00 Konstruksjonsdel: Topp vangemur Overflatebearbeiding: Stålglatting Lokalisering: Vangemur, mellom labyrintoverløp og fyllingsdam Nei Akkumulert Kapittel 04 Betongdam:

19 Prosjekt: Saggrendadammen Side 04-9 Kapittel: 04 Betongdam LW4.163A DEKKE AV BETONGELEMENTER Areal m 2 60,00 Elementtype: Brudekkeelement Lokalisering: Labyrintoverløp/dam Prosjektering: Gangtrafikk og snølast Dimensjon: Tverrsnitt, bxh = ca. 1200x300 mm. Lengde ca. 15,5 m. Levering og montering av 3 stk betongelement. Lengde ca. 15,5 m. Endene må tilpasses hverandre. Leveres med neoprenopplegg. Endekanter i elementene tilpasses faststøping til fundament. c) Utførelse Overflate kostes PF3.2213A REKKVERK AV ALUMINIUM Lengde m 95,00 Utførelsesklasse: EXC3 Lokalisering: Gangbru over labyrintoverløp/dam Utforming: Etter avtale med byggherre Dimensjoner: ø = 60 mm Materialer: Aluminium eller galvanisert stål Overflatebehandling: Valgfritt Innfesting: Skrues/boltes fast Utførelseskrav: Valgfritt Inkluderer levering og montering. Utformes med vertikale spiler mellom stolper, og etter avtale med byggherre. Det skal brukes et prefabrikert, standard system levert fra en annerkjent leverandør. Akkumulert Kapittel 04 Betongdam:

20 Prosjekt: Saggrendadammen Side Kapittel: 04 Betongdam UL1.3130A STENGEVENTIL, SLUSEVENTIL Antall stk 1 Medium: Forbruksvann og vanntilførsel Materiale: Rustfritt stål Skjøtemetode: Valgfri Lokalisering: I labyrintoverløp Medium: Bunntappeluke Materialkvalitet: Rustrfritt stål Temperaturområde: 25C til -10C Arbeidstrykkområde: Inntil 7 m vannsøyle Dimensjon: bxh = 1000x1000 mm Dokumentasjon: Produsjonstegning og statiske beregninger, samt bruksangivelse og nødvendig vedlikeholdsintervall Levering av komplett luke med lukespill/spindel og ratt. c) Utførelse Utførelsesklasse 3, toleranser etter NS. d) Toleranser Iht. NS3420 og utførelsesklasse 3. x) Mengderegler Levering av 1 stk luke, komplett. Akkumulert Kapittel 04 Betongdam:

21 Prosjekt: Saggrendadammen Side Kapittel: 04 Betongdam UL1.3130A STENGEVENTIL, SLUSEVENTIL Antall stk 1 Medium: Forbruksvann og vanntilførsel Materiale: Rustfritt stål Skjøtemetode: Valgfri Lokalisering: I labyrintoverløp Medium: Bunntappeluke Materialkvalitet: Rustrfritt stål Temperaturområde: 25C til -10C Arbeidstrykkområde: Inntil 7 m vannsøyle Dimensjon: bxh = 1000x1000 mm Dokumentasjon: Produsjonstegning og statiske beregninger, samt bruksangivelse og nødvendig vedlikeholdsintervall Montering av komplett luke med lukespill/spindel og ratt. c) Utførelse Utførelsesklasse 3, toleranser etter NS. d) Toleranser Iht. NS3420 og utførelsesklasse 3. x) Mengderegler Levering av 1 stk luke, komplett. Sum Kapittel 04 Betongdam:

22 Prosjekt: Saggrendadammen Side 05-1 Kapittel: 05 Fyllingsdam 05 Fyllingsdam 05.1 FS8.1331A LEVERING AV LØSMASSER TIL DEPOT - VOLUM Volum m 3 50,00 Type masser/sortering: 22/63 Leveringssted: Valgfritt depot Omfang av arbeid i depot: Valgfritt Gjelder masser til sone 8 (se tegning 010) FS8.1376A LEVERING AV LØSMASSER TIL DEPOT - VOLUM Volum m 3 250,00 Type masser/sortering: Grus Leveringssted: Valgfritt depot Omfang av arbeid i depot: Valgfritt Gjelder masser til sone 2 (se tegning 010) FS8.1399A LEVERING AV LØSMASSER TIL DEPOT - VOLUM Volum m 3 175,00 Type masser/sortering: 0/120 - sprengt stein Leveringssted: Valgfritt depot Omfang av arbeid i depot: Valgfritt Gjelder masser til sone 3 (se tegning 010) FS8.1399A LEVERING AV LØSMASSER TIL DEPOT - VOLUM Volum m 3 800,00 Type masser/sortering: 63/300 - sprengt stein Leveringssted: Valgfritt depot Omfang av arbeid i depot: Valgfritt Gjelder masser til sone 4 (se tegning 010). Akkumulert Kapittel 05 Fyllingsdam:

23 Prosjekt: Saggrendadammen Side 05-2 Kapittel: 05 Fyllingsdam 05.5 FS8.1399A LEVERING AV LØSMASSER TIL DEPOT - VOLUM Volum m 3 425,00 Type masser/sortering: 400/600 - plastringsstein Leveringssted: Valgfritt depot Omfang av arbeid i depot: Valgfritt Gjelder masser til sone 5 (se tegning 010) FS8.1399A LEVERING AV LØSMASSER TIL DEPOT - VOLUM Volum m 3 100,00 Type masser/sortering: 500/700 - plastringsstein Leveringssted: Valgfritt depot Omfang av arbeid i depot: Valgfritt Gjelder masser til sone 6 (se tegning 010) FS8.1399A LEVERING AV LØSMASSER TIL DEPOT - VOLUM Volum m 3 60,00 Type masser/sortering: Vekstjord Leveringssted: Valgfritt depot Omfang av arbeid i depot: Valgfritt Gjelder masser til sone 7 (se tegning 010) FS8.1399A LEVERING AV LØSMASSER TIL DEPOT - VOLUM Volum m 3 65,00 Type masser/sortering: Veggrus, 0/16 Leveringssted: Valgfritt depot Omfang av arbeid i depot: Valgfritt Gjelder masser til sone 1 (se tegning 010). Akkumulert Kapittel 05 Fyllingsdam:

24 Prosjekt: Saggrendadammen Side 05-3 Kapittel: 05 Fyllingsdam 05.9 FS8.1399A LEVERING AV LØSMASSER TIL DEPOT - VOLUM Volum m 3 30,00 Type masser/sortering: Sprengstein, min mm Leveringssted: Valgfritt depot Omfang av arbeid i depot: Valgfritt Gjelder masser til steinvange langs damkrone, oppog nedstrøms (se tegning 010). b) Materialer Oppstrøms steinvange: Plastringsstein, H > 0,5 m Nedstrøms steinvange: Plastringsstein, H > 0,3 m GU7.1121A GEOMEMBRAN Areal m 2 600,00 Bruksområde: Dam Type membran: Gbr-p Lokalisering: Oppstrøms skråning av fyllingsdam Tykkelse: Min. 1 mm Permeabilitet: Vanntett Strekkfasthet: Tilsvarende bruksklasse 4 Motstand mot gjennomhulling: Tilsvarende bruksklasse 4 Bestandighet: Tilsvarende bruksklasse 4 Utførelse: Alle skjøter sveises. Må festes godt ved oppstrøms damtå og over tetningskjernen på eksisterende dam. Toleranser: Toleranseklasse 1 Kontroll: Egenkontroll av alle sveiseskjøter Gjelder levering og montering GU5.14A GEOTEKSTIL SOM FILTER Areal m 2 750,00 Poreåpning: O90 < 0,15 Brukskrav: Modifisert bruksklasse 4 Lokalisering: Nedstrøms damskråning over eksisterende dam, samt grøft for lekkasjevann Anvendelse: Filter mellom eksisterende og ny masser Gjelder levering og montering. Akkumulert Kapittel 05 Fyllingsdam:

25 Prosjekt: Saggrendadammen Side 05-4 Kapittel: 05 Fyllingsdam FS A UTLEGGING I FYLLINGSDAM Prosjektert anbrakt volum m 3 50,00 Damsone: Filter Type masse/sortering: 22/63 Levering: Valgfri Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Nedstrøms damtå, sone 8 (tegning 010). Underlag: Eksisterende grunn, ukjent. Kote/nivå: ca. 184,0 moh. Tykkelse: Ca. 1,5 m. Inkluderer opplasting og transport fra depot FS A UTLEGGING I FYLLINGSDAM Prosjektert anbrakt volum m 3 250,00 Damsone: Overgang Type masse/sortering: Grus Levering: Valgfri Komprimering: Se under Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Nedstrøms skråning, sone 2 (tegning 010). Underlag: Filterduk Kote/nivå: Ca. 184,5-188,0 moh. Tykkelse: Horisontal bredde 1,0 m Inkluderer opplasting og transport fra depot. c) Utførelse Komprimering: min. 8 tonn vibrovalse med 4 overfarter, eller tilsvarende. Lagtykkelse maks. 1,2 m. Akkumulert Kapittel 05 Fyllingsdam:

26 Prosjekt: Saggrendadammen Side 05-5 Kapittel: 05 Fyllingsdam FS A UTLEGGING I FYLLINGSDAM Prosjektert anbrakt volum m 3 175,00 Damsone: Støttefylling Type masse/sortering: 0/120 - sprengt stein Levering: Valgfri Komprimering: Se under Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Oppstrøms skråning, sone 3 (tegning 010). Underlag: Fiberduk Kote/nivå: Ca. 185,0-188,0 moh. Tykkelse: Horisontal bredde 0,8 m Inkluderer opplasting og transport fra depot. c) Utførelse Komprimering: min. 8 tonn vibrovalse med 4 overfarter, eller tilsvarende. Lagtykkelse maks. 1,2 m FS A UTLEGGING I FYLLINGSDAM Prosjektert anbrakt volum m 3 800,00 Damsone: Støttefylling Type masse/sortering: 63/300 - sprengt stein Levering: Valgfri Komprimering: Se under Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Oppstrøms og nedstrøms skråning, sone 4 (tegning 010). Underlag: Grus og 0/120 - sprengt stein Kote/nivå: Ca. 184,5-188,0 moh. Tykkelse: Horisontal bredde: 1,2 m oppstrøms og 2,0 m nedstrøms Posten inkluderer utsortering av stein ut mot plastringen slik at man oppnår en gradvis overgang. Inkluderer opplasting og transport fra depot. c) Utførelse Utføres med gradvis overgang fra finere masser innerst og grovere masser utover i laget. Komprimering: min. 8 tonn vibrovalse med 4 overfarter, eller tilsvarende. Lagtykkelse maks. 1,2 m. Akkumulert Kapittel 05 Fyllingsdam:

27 Prosjekt: Saggrendadammen Side 05-6 Kapittel: 05 Fyllingsdam FS8.3110A PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN Areal langs flaten m ,00 Levering: Valgfri Lokalisering: Oppstrøms og nedstrøms skråning, sone 5 (tegning 010). Objekt: Valgfritt Steinstørrelse: mm Underlag: 63/300 - sprengt stein Skråningsvinkel: 1:1,6 og 1:1,7 Tilstrekkelig stein skal sorteres i steinbrudd/ mellomlager. Inkluderer opplasting og transport fra depot. c) Utførelse Iht. Bok 0, kap. D Utformes slik at en vegbane kan legges over FS8.3110A PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN Areal langs flaten m 2 160,00 Levering: Valgfri Lokalisering: Nedstrøms damtå, sone 6 (tegning 010) Objekt: Valgfritt Steinstørrelse: mm Underlag: 63/300 - sprengt stein Skråningsvinkel: 1:1,7 Tilstrekkelig stein skal sorteres i steinbrudd/ mellomlager. Inkluderer opplasting og transport fra depot. c) Utførelse Iht. Bok 0, kap. D GU5.14A GEOTEKSTIL SOM FILTER Areal m 2 375,00 Poreåpning: O90 < 0,15 Brukskrav: Modifisert bruksklasse 4 Lokalisering: Øvre del av nedstrøms skråning Anvendelse: Skille mellom nedstrøms plastring (sone 5) og vekstjord (sone 7) Gjelder levering og montering. Akkumulert Kapittel 05 Fyllingsdam:

28 Prosjekt: Saggrendadammen Side 05-7 Kapittel: 05 Fyllingsdam FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 60,00 Type lag: Vekstjord Type masse/sortering: Uspesifisert Levering: Valgfri Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Nedstrøms damskråning, sone 7 (tegning 010). Underlag: Fiberduk Tykkelse: 200 mm Helning 1:1,7. Inkluderer opplasting og transport fra depot. b) Materialer Jordmasser av vekstjord eller organisk jord GU5.14A GEOTEKSTIL SOM FILTER Areal m 2 275,00 Poreåpning: O90 < 0,15 Brukskrav: Modifisert bruksklasse 4 Lokalisering: Damkrone Anvendelse: Skille mellom kronevern (sone 5) og veggrus (sone 1) Gjelder levering og montering FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 65,00 Type lag: Grusdekke Type masse/sortering: 0/16 Levering: Valgfri Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Vegbane langs damkrone, sone 1 (tegning 010). Underlag: Fiberduk Tykkelse: 200 mm Inkluderer opplasting og transport fra depot. b) Materialer Veggrus, 0-16 mm. Akkumulert Kapittel 05 Fyllingsdam:

29 Prosjekt: Saggrendadammen Side 05-8 Kapittel: 05 Fyllingsdam FS8.3110A PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN Volum m 3 30,00 Levering: Valgfri Lokalisering: Steinvange langs damkrone, oppstrøms og nedstrøms (tegning 010). Objekt: Fyllingsdam Steinstørrelse: Oppstrøms steinvange: H > 0,5 m. Nedstrøms steinvange: H > 0,3 m. Underlag: Plastringsstein, mm Skråningsvinkel: Horisontalt Tilstrekkelig stein skal sorteres i steinbrudd/ mellomlager. Inkluderer opplasting og transport fra depot GB8.11A INSTALLASJON AV SETNINGSMÅLERE Antall stk 12 Lokalisering: Fyllingsdam Formål: Etablering av deformasjonsbolter Type: Deformasjonsbolter Posten inkluderer levering, montering og førstegangs innmåling av deformasjonsbolter. Lokalisering: Topp av tetningskjerne/eksisterende dam: 2 stk Damkrone: 6 stk Oppstrøms/nedstrøms damskråning: 4 stk d) Toleranser Toleranseavvik: +/- 1,0 mm. Sum Kapittel 05 Fyllingsdam:

30 Prosjekt: Saggrendadammen Side 06-1 Kapittel: 06 Lekkasjemåling 06 Lekkasjemåling 06.1 LEKKASJEMÅLEARRANGEMENT Bygging av lekkasjemålearrangement iht. prinsipptegning. Posten inkluderer alle nødvendige arbeider for å etablere et tett funksjonsdyktig lekkasjemålearrangement. Blant annet skal bergbolter, målekniv, nødvendige rister, isolasjon, tilførsels- og utløpsrør, samt utsparing for signalkabel være inkludert. Rund sum pr. stk. stk FH2.2314A PIGGING AV BERG I GRØFT Timer time 10,00 Krav til kontur: Konturklasse 3 Lokalisering: Grøft for lekkasjevann Restriksjoner: Grunnforhold: Fjell Toleranser: Posten gjelder etablering av grøft for lekkasjevann langs nedstrøms damfot og ned til målekum for å sikre god avrenning for vannet 06.5 FF5.2122A SPYLRENSK - AREAL Prosjektert areal m 2 50,00 Lokalisering: Grøft for lekkasjevann Posten gjelder rensk av bergoverflate for støp av ledevegger GS5.11 BOLTER INNSTØPT I BERG Antall bolter stk 50 Anvendelse av bolt: Forankringsbolter Lokalisering: Ledevegg Boltetype: Kamstål Stålkvalitet: B500NC Diameter: Ø16 mm Lengde: 1,45 m, hvorav 1,0 m gyses i berg Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt Nei Akkumulert Kapittel 06 Lekkasjemåling:

31 Prosjekt: Saggrendadammen Side 06-2 Kapittel: 06 Lekkasjemåling 06.7 LB FOKALING AV VEGG Areal forskaling m 2 75,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Ledevegg Tykkelse vegg: 200 mm Nei 06.8 LB A FOKALING AV STENG - LENGDE Lengde m 6,00 Type konstruksjon: Vegg Forskalingsoverflate: Glatt Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Ledevegg Dimensjon: b x h = 200 x 500 mm Posten gjelder forskaling mellom støpeavsnitt. Antatt 12 steng á 0,5 m LB8.31 FOKALING, TILPASNING MOT BERG Lengde m 150,00 Lokalisering: Ledevegg Nei LC ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 0,00 Armeringsklasse: B500NC Diameter: 12 mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Ledevegg Nei LG PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 8,00 Konstruksjonsdel: Vegg Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: MF45 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Ledevegg Nei Akkumulert Kapittel 06 Lekkasjemåling:

32 Prosjekt: Saggrendadammen Side 06-3 Kapittel: 06 Lekkasjemåling UB DRENSLEDNINGER AV PLAST - KORRUGERTE Lengde m 85,00 Materiale: Grp Nominell diameter: 300 mm Lokalisering: Grøft for lekkasjevann Underlag: Fjell Relativ deformasjon: Dimensjon: 300 mm Nei FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 10,00 Objekt i grøft: Drensrør Type lag: Gjenfylling Type masser/sortering: Drenerende masser Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert Lokalisering: Grøft for lekkasjevann, før og etter lekkasjemålearrangement Tykkelse: 0,5 m Underlag: Fjell eller løsmasser Nei Sum Kapittel 06 Lekkasjemåling:

33 Prosjekt: Saggrendadammen Side 07-1 Kapittel: 07 Regningsarbeider 07 Regningsarbeider REGNINGSARBEIDER, FAGARBEIDER Regningsarbeider skal rekvideres skriftlig av byggherren før arbeidet igangsettes. Ved regningsarbeider skal oppgjør skje på grunnlag av antall arbeidstimer og de materialkvanta som er medgått til hvert arbeidsstykke, og de lønninger, sosiale utgifter og netto materialkostnader som er nevnt nedenfor. Medgått materiell betales etter selvkostende på anlegget Fagarbeider time 100, Hjelpearbeider time 100, Øvrige, spesifiseres av entreprenøren. Funksjon: time 100,00 REGNINGSARBEIDER, MASKINER Prisen skal gjelde for effektiv arbeidstid, inkl. alle kostnader, arbeidslønn, drivstoff etc Borerigg. Type: time 50, Hjullaster Type: time 10, Gravemaskin. Type: time 50, Maskinpigg. Type: time 10, Kompressor. Type: time 50, Dieselaggregat. Type: time 50, Lastebil. Type: time 50, Lastebil med kran Type: time 10,00 Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider:

34 Prosjekt: Saggrendadammen Side 07-2 Kapittel: 07 Regningsarbeider Lastebil med henger Type: time 10,00 ØVRIGE ARBEIDER, MANGLENDE POSTER Dersom entreprenøren mener at noe ikke er beskrevet slik at han kan levere et komplett arbeid, skal han spesifisere og prise dette her. Summen føres til sammendrag Manglende post, spesifikasjon: Manglende post, spesifikasjon: Manglende post, spesifikasjon: Manglende post, spesifikasjon: Manglende post, spesifikasjon: Manglende post, spesifikasjon: Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider:

35 Prosjekt: Saggrendadammen Side 07-3 Kapittel: 07 Regningsarbeider Manglende post, spesifikasjon: Manglende post, spesifikasjon: Manglende post, spesifikasjon: Manglende post, spesifikasjon: Sum Kapittel 07 Regningsarbeider:

36 Prosjekt: Saggrendadammen Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Orientering Rigg og drift Grunnarbeider Betongdam Fyllingsdam Fangdam og vannulemper Betongdam Fyllingsdam Lekkasjemåling Regningsarbeider

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Rehabilitering av dam Krokvatn

Rehabilitering av dam Krokvatn Multiconsult AS Rehabilitering av dam Krokvatn 124930 Os kommune Tillegg - Mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Mengdebeskrivelse dam Krokvatn Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG

Detaljer

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Elvefaret kulvert Side 01-1 Kapittel: 01 Grunnarbeid 01 Grunnarbeid 01.21 Grunn og fundamenter 01.21.1 GENERELT Alle poster i dette kapittelet er regulerbare. 01.21.14 FD1.13113 GRAVING TIL GENERELLE

Detaljer

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 03 Grunnarbeider sprengning/alun GENERELT Det er ikke utført grunnundersøkelser. Poster i denne beskrivelsen medtas som grunnlag for avregning i tilfelle fjell eller

Detaljer

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

Bok 1 Teknisk beskrivelse

Bok 1 Teknisk beskrivelse Bok 1 Teknisk beskrivelse 422908-4 Fosslibekken - sikringstiltak 18.10.2016 Rev 26.10.2016 Detaljbeskrivelse etter NS 3420 INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjekt: SikringstiltakFosslia-beskrivelse Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT:

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: 4 BESKRIVELSE 4.00 RIGG OG DRIFT 4.00.01 Rigg 4.00.01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering:

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

Prosjekt: Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 03 Uttak av byggegrop Kapittelet omfatter masseuttak for industriområde med tilhørende poster. Uttaket skal gjøres tett inntil lagerbygg, høy silo, kai, nettstasjon og driftsbygninger. Det vil derfor være

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum.

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. 24.04.2014 Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side 02-1 02 Graving og sprenging av grøfter 02.02.7 FD2.11210 GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING:

Detaljer

Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1

Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1 Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1 Delprosjekt: 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER RIGG, DRIFT og NEDRIGGING GENERELT

Detaljer

Prosjekt: Dam Solbergvann - rehabilitering Side 0-1

Prosjekt: Dam Solbergvann - rehabilitering Side 0-1 GENERELT Prosjekt: Dam Solbergvann - rehabilitering Side 0-1 Kapittel: 0 GENERELT Grunnlaget for prising er beskrevet i de ulike kontraktsdokumentene. For store deler av arbeidene er NS3420 gjort alminnelig

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: Dammer Breisetevatn Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Sweco Norge AS Prosjekt: Dammer Breisetevatn Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Dammer Breisetevatn Side 1-1 Kapittel: 1 RIGG OG DRIFT 1 RIGG OG DRIFT GENERELT Kapittelet omfatter alle nødvendige kostnader til rigging og drift for alle entreprenørens og eventuelt underentreprenørens

Detaljer

Hjellnes Consult AS Prosjekt: Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1

Hjellnes Consult AS Prosjekt: Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1 Prosjekt: 500233 Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1 76 Veier og plasser 76.01 Tekniske bestemmelser 76.01.1 76 VEIER OG PLASSER Generelt Dette kapitlet omfatter alle arbeider, materialer

Detaljer

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012 RIB-01 Gangbro Brandaneset Askøy Prosjekt: Brandaneset Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del... 1 1 Anbudssammendrag... 2 2 Teknisk beskrivelse... 3 3 Arbeidsomfang entreprise... 4 4 Tegningsliste...

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

Vik kommune. Dam Høgretjørni. Bygningsmessige arbeider. Mengdebeskrivelse

Vik kommune. Dam Høgretjørni. Bygningsmessige arbeider. Mengdebeskrivelse Vik kommune Dam Høgretjørni Bygningsmessige arbeider Mengdebeskrivelse Bok 1 Prosjekt: Bygging av ny dam Høgretjørni Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ALT. 1 - PLATEDAM... 1 0 RIGG OG DRIFT... 1 1 KLARGJØRING

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune

Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune 15.02.2013 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Lenden skole Side 00-2 00 Generell del INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE For anbudets priser, krav til

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater.

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. Prosjekt: Strandgaten Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS342 utg. 4 (2141). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. O:\5357\4\9_Beskrivelse\5357-4_Bb1_Strandgaten

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Norconsult AS Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 med veiledning.

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Prosjekt: Blakstadvassdraget Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Rund sum

Prosjekt: Blakstadvassdraget Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Rund sum Prosjekt: Blakstadvassdraget Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og Drift 01 Rigg og Drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Anleggsområdet Nei 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Norconsult AS Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 med veiledning.

Detaljer

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del Kunstgressbane Giske grunn_betong 00 Generell del Side 00-1 00 Generell del Det skal bygges en kunstgressbane ved eksisterende grusbane/parkeringsareal mellom Giske barneskole og Giske barnehage. Det er

Detaljer

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt Prosjekt: Mo i RANA 2017-02 Side: 01-1 Område: 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01.02 Riving for klargjøring av tomt 01.02.1 CH1.13A HULLTAKING Antall hulltakinger... Materiale:

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

Prosjekt: Molo Berlevåg, skadereparasjon Side 1-1

Prosjekt: Molo Berlevåg, skadereparasjon Side 1-1 Prosjekt: Molo Berlevåg, skadereparasjon Side 1-1 Delprosjekt: 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER RIGG, DRIFT og NEDRIGGING GENERELT Postene

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side 73-1 73 UTENDØRS RØRANLEGG 73.14 OPSJON Drensledninger mellom gravene og spylekummer på samleledninger 73.14.1 FD2.13219A GRAVING AV GRØFT - Prosjektert fast volum m 3

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Grindaker AS Prosjekt: Apalløkka turvei Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Grindaker AS Prosjekt: Apalløkka turvei Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Apalløkka turvei Side 70-1 Kapittel: 70 Utendørs generelt, rigg og drift 70 Utendørs generelt, rigg og drift 70.1 AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum RS Det må påberegnes bruk av

Detaljer

Prosjekt: Granåsen hoppanlegg.støttemur sydøst Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: Granåsen hoppanlegg.støttemur sydøst Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 01 RIGG OG DRIFT Dette kapittelet er basert på ny NS3420. Kapitalytelser,rigging,drift og nedrigging. Alle ytelser som ikke dekkes av byggherre skal være medtatt. Arbeidene skal utføres inne på et område

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: kr 02 REGNINGSARBEIDER... 10 RIGG OG DRIFT... 20 GRUNNARBEIDER... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Seilingsmerker i Vatlestraumen

Seilingsmerker i Vatlestraumen Seilingsmerker i Vatlestraumen Prosjekt: Seilingsmerker i Vatlestraumen Side 00-2 A3 ORIENTERING OM PROSJEKTET A3 Orientering om prosjektet Prosjektet innebærer etablering av to seilingsmerker som markerer

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150 Prosjekt: 534693 Veg Campus - Myklebust. VA-ledninger Side 01-1 Kapittel: 01 GRØFTER 01 GRØFTER 01.1 VA-grøft 01.1.1 FV3.11101 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 150 Omfang: Inkludert opplegging

Detaljer

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 OSLO LUFTHAVN AS 27.11.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid ORIENTERING Kapittelet omfatter arbeider forbundet med

Detaljer

MILJØDIREKTORATET ETABLERING AV FISKESPERRE I DRIVA HOVEDENTREPRISE NS8405

MILJØDIREKTORATET ETABLERING AV FISKESPERRE I DRIVA HOVEDENTREPRISE NS8405 MILJØDIREKTORATET ETABLERING AV FISKESPERRE I DRIVA HOVEDENTREPRISE NS8405 Anbudsdokument Mengdebeskrivelse Bok 1 Byggherre: Miljødirektoratet Side 0-1 Objekt: 0 Orientering - kapittel: 1 Generelt Orientering

Detaljer

ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS

ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS A ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS Side A-1 A ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS Dette kapittel er basert på NS 3420, 4 utgave (2016). Kodene ved de

Detaljer

Sweco Norge AS 11.06.2014 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1

Sweco Norge AS 11.06.2014 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelt Alle mengder i denne mengdebeskrivelsen er regulerbare. Endelig

Detaljer

Asplan Viak AS Prosjekt: Steinesjøen mengdebeskrivelse Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Asplan Viak AS Prosjekt: Steinesjøen mengdebeskrivelse Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Steinesjøen mengdebeskrivelse Side 1 1 A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Rigg og drift er beskrevet som sammensatte arbeider. Entreprenøren kan spesifisere de enkelte

Detaljer

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

GREEN OG SETER BRU. Bygningsmessig arbeider. ANBUDSGRUNNLAG Teknisk beskrivelse

GREEN OG SETER BRU. Bygningsmessig arbeider. ANBUDSGRUNNLAG Teknisk beskrivelse GREEN OG SETER BRU Bygningsmessig arbeider ANBUDSGRUNNLAG Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: 18.09.2009 Green og Seter bru Teknisk beskrivelse Side 2 av 8 Innhold Innhold... 2 1. Anbudsskjema...

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50 Prosjekt: Vannledning Fossen - Bakken Side 01-1 01.11.04.10 FS2.21276132A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 50 Type lag: Drenslag Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-1 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon AVF 03 03.20 03.20.1 AVFALLSBEHANDLING GRUNNARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt 70 Utendørs, generelt Generell post: 1. Denne beskrivelsen tar utgangspunkt i følgende arbeider som skal utføres: Breddeutvidelse

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 Orientering I Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 10913 Hasvik kommune - Breivikbotn havn Side 72-1 72 KONSTRUKSJONER Stålarbeider Bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave og NS 3472 gjelder som generelle krav for stålarbeidene. Generelle bestemmelser:

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Uladammen Sel kommune Side 00-1 X2 Kontosummering. Kapittel:

Norconsult AS Prosjekt: Uladammen Sel kommune Side 00-1 X2 Kontosummering. Kapittel: Prosjekt: Uladammen Sel kommune Side 00-1 X2 Kontosummering X2.1 Prissammendrag Kapittel: kr 1 Rigg og drift... 2 Regningsarbeider... 4 Grunnarbeider... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING BERGEN KOMMUNALE BYGG SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING Tilbudsbeskrivelse juni 2010 Entreprise BY-01 Hovedentreprise bygningsmessige arbeider tilbyder:.. (Firmastempel) prosjekteringsgruppe:

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2016) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-1 Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-2 9.1

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Ombygging av adminstrasjonsbygg i Lodalen

Ombygging av adminstrasjonsbygg i Lodalen Ombygging av adminstrasjonsbygg i Lodalen Generalentreprise Rev.0 11.05.2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Ombygging av administrasjonsbygg i Lodalen Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift:

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 2 Bygningsmessige beskrivelse Del 2ii Nytt tilbygg Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2ii Nytt tilbygg: GENERELLE BESTEMMELSER Ferdig bygning skal tilfredsstille

Detaljer

NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong

NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong 16.03.01 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 00-1 Fag: 00 Alminnelig Del Postnr 00 Alminnelig Del 00.00 FORSIDE Tekst NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus E0 Grunn og betong

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og

Detaljer

Kap. 5 Uttak og sikring av berg

Kap. 5 Uttak og sikring av berg Prosjekt: 12372 Nytt Nasjonalmuseum - Entreprise K202 - Graving / pigging / spunt Kap. 5 Uttak og sikring av berg Uttak av berg Av hensyn til tunnelene under byggegropa, jfr Tegning 515 14586 000 G 20

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: Utdyping av innseiling til Værøyhamn Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Sweco Norge AS Prosjekt: Utdyping av innseiling til Værøyhamn Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Utdyping av innseiling til Værøyhamn Side 00-1 Kapittel: 00 GENERELT 00 GENERELT 00.0 TEKNISK BESKRIVELSE Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 med veiledning. Kodene til de spesifiserende

Detaljer

Terningen Arena Uteanlegg

Terningen Arena Uteanlegg Terningen Arena Idrett og Kultur AS Terningen Arena Uteanlegg Tilbudsforespørsel, totalentreprise Generelle bestemmelser Side 1 TEKNISK BESKRIVELSE Grunnarbeider Terningen Arena Uteanlegg 2299 - Terningen

Detaljer

Asplan Viak AS Prosjekt: Beskrivelse_Alfeimkrysset Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Asplan Viak AS Prosjekt: Beskrivelse_Alfeimkrysset Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Beskrivelse_Alfeimkrysset Side 1 Kapittel: 1 Sykkelveg over Tromsøya Delprosjekt 1: Alfheimkrysset/Kirkegårdsvegen. Tromsø kommune ved Sykkelbyen Tromsø skal etablere en sykkelveg over Tromsøya,

Detaljer

Hjellnes Consult AS Entreprise: Delprosjekt 04 RIGGOMRÅDE OG INFRASTRUKTUR Side 21-1

Hjellnes Consult AS Entreprise: Delprosjekt 04 RIGGOMRÅDE OG INFRASTRUKTUR Side 21-1 Prosjekt: 500233 Rigg og forberedende arbeider - Ørland Entreprise: Delprosjekt 04 RIGGOMRÅDE OG INFRASTRUKTUR Side 21-1 21 Grunn og fundamenter 21.01 Tekniske bestemmelser 21.01.1 Komplette grøfter for

Detaljer

Marnadal kommune, Marnarheimen

Marnadal kommune, Marnarheimen Marnadal kommune, Marnarheimen Marnarheimen Marnardal kommune Beskrivelse 12.07.2013 Marnadal kommune, Marnarheimen 01 RIGG OG DRIFT Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT Dette kapitel omfatter alle arbeider som

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 3420 (201401).

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 3420 (201401). Prosjekt: 603582_Beskrivelse Øvre Solberg_201401 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og Drift 01 Rigg og Drift Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 3420 (201401). 01.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET

Detaljer

Ivest Consult AS Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Ivest Consult AS Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser

Detaljer

Multiconsult AS Prosjekt: ENØK SØRREISA - Brønnpark Side 00-1

Multiconsult AS Prosjekt: ENØK SØRREISA - Brønnpark Side 00-1 Prosjekt: ENØK SØRREISA - Brønnpark Side 00-1 ORIENTERING Eksisternede varmesentral i Gumpen Leir skal saneres og ny etableres. Det skal installeres en vann/vann bergvarmepumpe med kapasitet 235 kw. Brønnparken

Detaljer

ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014

ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014 COWI AS ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014 ADDENDUM 01 - OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION COWI AS 17.09.2014 Prosjekt: ADDENDUM 01

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN 13.09.011 Prosjekt: 1044 SULITJELMA K0-1 HOVED Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL Tekst SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE. K01- RIB-ARBEIDER OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER,

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Prosjekt: Tårnet barnehage - Bygningsmessige arbeider RIB Side 00-1 00 FORSIDE Tårnet barnehage, Vikna kommune HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2.1 Grunn, betong og stålarbeider Prosjekt: Tårnet barnehage

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Jordbrekkskogen barnehage Side 00-1 Kapittel: 00 Etablering, drift og avvikling av anleggsplass 00 Etablering, drift og avvikling av anleggsplass 00.1 AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

Tretten sjukeheim - BOK 1.1

Tretten sjukeheim - BOK 1.1 ARKÍS Arkitekter / Verkis Tretten sjukeheim - BOK 1.1 ARK / RIB / LARK, ombygg-tilbygg Øyer kommune 11.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE ARKÍS Arkitekter / Verkis 11.06.2014 Bygg Prosjekt: Tretten

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 25-1 Postnr Tekst 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 25.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider VVS, inne og ute/ i grunnen 25.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Tekniske tegninger KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt Fv 569 Dalseid - Eidslandet Punkttiltak utbedringer. Parsell Fv 569 Hp 01 - Hp 02 TEKNISKE DATA

Tekniske tegninger KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt Fv 569 Dalseid - Eidslandet Punkttiltak utbedringer. Parsell Fv 569 Hp 01 - Hp 02 TEKNISKE DATA Tekniske tegninger KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt Fv 569 Dalseid - Eidslandet Punkttiltak utbedringer Rekkverk, møteplasser, murer, stikkrenner og fjellrensk Parsell Fv 569 Hp 01 - Hp 02 Vaksdal kommune

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 00-1 A3 Orientering om prosjektet

Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 00-1 A3 Orientering om prosjektet Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 00-1 A3 Orientering om prosjektet Orientering om prosjektet Arbeidene består i hovedsak å etablere understøttelse av eksisterende stålfagverk

Detaljer

IVAR IKS Prosjekt: V3 Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

IVAR IKS Prosjekt: V3 Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: V3 Side 1-1 1 KUM 1.1 FD3.14110 GRAVING AV GROPER - ANTALL Antall groper stk 1 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Type grop: Grop til vannkum Dimensjoner:

Detaljer

Prosjekt: Tromsø alpinpark - snøanlegg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Tromsø alpinpark - snøanlegg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Tromsø alpinpark - snøanlegg Side 00-1 Kapittel: 00 Rigg, drift og nedrigg 00 Rigg, drift og nedrigg 00.1 AB1 FOIKRING AV ANSVAR Nei 00.2 AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Posten omfatter

Detaljer

Multiconsult AS Prosjekt: Skredsikring Ole Bulls vei Søvikåsen, Os kommune- Hordaland Side 01-1

Multiconsult AS Prosjekt: Skredsikring Ole Bulls vei Søvikåsen, Os kommune- Hordaland Side 01-1 Prosjekt: Skredsikring Ole Bulls vei Søvikåsen, Os kommune- Hordaland Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling 01.1 Denne beskrivelsen er basert på NS3420

Detaljer

Prosjekt: Norges Musikkhøyskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Norges Musikkhøyskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Tårn 01.01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder

Detaljer

Prosjekt: A-549 Rehabilitering av eksisterende Hyggenveien Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: A-549 Rehabilitering av eksisterende Hyggenveien Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: A-549 Rehabilitering av eksisterende Hyggenveien Side 01-1 : 01 FORBEREDENDE OG DIVERSE ARBEIDER 01 FORBEREDENDE OG DIVERSE ARBEIDER Beskrivelse etter NS 3420, utg.4, 2011. 01.4 AB1 FORSIKRING

Detaljer

Oppgradering av Dam Prestvann 00 Rigg og drift

Oppgradering av Dam Prestvann 00 Rigg og drift 00 Rigg og drift RIGG OG DRIFT GENERELT Denne beskrivelsen er basert på NS3420, utgave 4. Kodene i standarden ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelsene i standarden som gjelder for den

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

Multiconsult AS Prosjekt: Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1

Multiconsult AS Prosjekt: Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1 Prosjekt: 417634 Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1 Kapittel: 00 Veiledning 00 Veiledning 00.1 Generelle bestemmelser Ytelsene er spesifisert i henhold til siste gjeldende utgave av NS3420,

Detaljer

Prosjekt: HOF FENGSEL - NYTT PALLELAGER Side 1-1. Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: HOF FENGSEL - NYTT PALLELAGER Side 1-1. Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: HOF FENGSEL - NYTT PALLELAGER Side 1-1 Kapittel: 1 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING 1 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING GENERELT Bestemmelser og spesifikasjoner i henhold til NS 3420- A:2009+AC:2010.

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer