Velkommen til / Welcome to / Willkommen im Trondenes fort

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til / Welcome to / Willkommen im Trondenes fort"

Transkript

1 1 Velkommen til / Welcome to / Willkommen im Trondenes fort

2 2 3 Guiding Destination Harstad arrangerer omvisning på hele året. Ta kontakt på tlf , e-post: Det arrangeres faste omvisninger om sommeren i tillegg til gruppebestilling hele året. Ta kontakt med Destination Harstad for mer informasjon om tider og priser. NB: sørg for egen transport ved omvisninger. Det er over 1 km fra porten og opp til kanonen, derfor er transport nødvendig. Spesielle data for kanonen Kaliber: 40,6 SKC/34 Betjening: 68 mann hvorav 20 i tårnet Rekkevidde: m med vanlig sprenggranat, og m med «Adolfgranat». Sprenggranat: kg med 87 kg TNT. «Adolfgranat»: 600 kg med 76 kg TNT. Rekylkraft: 580 tonn v/0 elevasjon og 635 tonn v/52 elevasjon. Rørets vekt: kg, kilens vekt 3650 kg Rørets lengde: 21,5 m. Rekyllengde 105 cm. Skuddtakt: 1 granat pr. minutt ved 20 elevasjon. Max banehøyde: m v/«adolfgranat». Max flyvetid: 2 min. 10 sek v/«adolfgranat». En av verdens største landbaserte kanoner På Trondenes fort utenfor Harstad ligger i naturskjønne omgivelser. Kanonen er den største gjenværende landbaserte kanon plassert på kystfort som utgjør Atlanterhavsvollen. Kaliberet på kanonløpet er 40,6 cm og kanonen har en rekkevidde på 56 km. Kanonbatteriet ble reist av den tyske okkupasjonsmakten under annen verdenskrig. Alle de fire kanonene er intakte, og en av disse - er i dag et åpent museum. Monument I dag ligger Trondenes fort som en fredelig plett i det naturskjønne landskapet på Trondeneshalvøya. Men fortet er et monument over alle krigsfangene som mistet livet under byggearbeidene, og mennesker som ble fordrevet fra sine hjem på grunn av utbyggingen av forsvarslinjen under 2. verdenskrig. Dette slagget fra verdenshistorien kan med rette kalles for «barbariets kulturminner», og kan være en portal inn i en tid som kan være vanskelig å fatte for generasjoner som ikke har opplevd krigens traumatiske opplevelser. Krigsfangeleiren ble brent i 1946 og det finnes ikke synlige rester igjen, men det ble reist et monument til minne om de 800 krigsfangene som omkom under byggingen av anleggene på Trondenes. Anleggene 40,6 cm kaliber er blant noen av de største kanonene som ble brukt under annen verdenskrig bevart i sine stillinger. To slike batterier ble bygd i Norge det ene på Trondenes, med 4 kanoner. Det andre på Engeløya i Steigen, Nordland med 3 kanoner. Den tyske halvmilitære Organisation Todt hadde ansvaret for byggingen. Ved hjelp av tyske spesialavdelinger og sovjetiske krigsfanger ble batteriene raskt operative. Disse kjempekanonene var opprinnelig bestemt for montering på slagskip, men denne nye H og J-klasse skip ble ikke bygget og kanonene ble plassert som kystfort i Norge, Polen og ved den engelske kanal. Kanonene ble montert med pansret skjoldhus og i åpne «brønner». Under og ved siden av fantes bunker for ammunisjon, vaktforlegning, kraftstasjon, sanitær-anlegg, varme/ventilasjon samt nødutgang. Ildgivning ble på Trondenes ledet fra kommandoplass ca 150 m nord for kanon 1 ved hjelp av såkalt langbasissystem med peilestasjoner ute i fjordene og på øyene i området, eller ved direkte peiling og avstandsmåling fra kommandoplassen. Etter krigen Etter krigen overtok norske kystartillerister Trondenes fort. I 1951 begynte utdanningen av norsk betjening, som samme år foretok en vellykket første øvingsskyting. Siste skyting ble foretatt i Batteriet var i kystartilleriets oppsetning til 1961 da det ble nedlagt, og Trondenes fikk status som museumsfort til minne om 2. verdenskrig. s Venner Formidling og vedlikeholdet av kanonen har siden 1990 vært ivaretatt av pensjonert personell som har tjenestegjort på Trondenes. Gjennom frivillig arbeid legger venneforeningen ned mange hundre timer hvert år i restaurering og vedlikehold. Trondenes fort i dag I bunkeren under selve kanonen finnes en utstilling som viser kanonens historie, bygging og planlagt bruk. Det er også en kystartillerisamling av utstyr og instrumenter som ble benyttet i tyske kystbatterier under 2. verdenskrig og senere av norske kystartillerister. Trondenes er fremdeles i militær bruk, og festningsområdet er derfor ikke åpent for besøkende uten avtalte tider for omvisning. Militærthistorisk landskap Spredt over hele Trondeneshalvøya ligger det stillinger, bunkere og andre forsvarsverk fra annen verdenskrig, og fra utbyggingene i etterkrigstiden. Hver for seg har de enkelte sporene mindre verdi. Det er helheten som gjør området til et verdifullt miljø. Statlig eierskap Våre nasjonale festningsverk og de mange grensebefestningene skal fortsatt eies av Staten. Redusert militær bruk muliggjør at festningene og fortene åpnes for publikum. Kartet viser en oversikt over de nasjonale festningsverkene. Nasjonale festningsverk er en enhet i Forsvarsbygg som forvalter våre nasjonale festningsverk deriblant Trondenes fort. Vi legger vekt på historieformidling, levende festningsverk hele året og ivaretakelse av verneverdiene.

3 4 5 Tours Destination Harstad organizes tours of the Adolf gun all year round. Call or send an to: There are scheduled tours during the summer. We also take group bookings throughout the year. Contact Destination Harstad for more information about times and the price. Note! Own transportation is necessary for tours. Transportation is necessary because the distance from the gate up to the cannon is 1 km. Cannon specifications Calibre: 40.6 SKC/34 Operated by: 68 men, 20 of which in the turret Range: 42,800 m with a regular explosive shell, and 56,000 m with an Adolf shell Explosive shell: 1,020 1,030 kg with 87 kg TNT Adolf shell : 600 kg with 76 kg TNT Recoil power: 580 tonnes at/0 elevation and 635 tonnes at/52 elevation Bore weight: 158,664 kg, wedge weight 3,650 kg Bore length: 21.5 m, recoil length 105 cm Rate of fire: 1 shell per minute at 20 elevation Maximum trajectory height: 21,800 m with the Adolf gun Maximum flying time: 2 min. 10 sec. with the Adolf gun One of the World s Largest Land-Based Cannons At Trondenes fort just outside Harstad lies the Adolf Gun in a beautiful natural setting. The Gun is the largest remaining of the land-based naval guns placed at the coastal forts that made up the Atlantic Wall.. The calibre of the cannon s barrel is 40.6 cm, and the cannon s range is 56 km. The cannon battery was constructed by the German occupying forces during World War II. All four cannons are intact, and one of them the Adolf gun is currently an open museum. Monument Today, Trondenes fort is a peaceful blemish on the beautiful landscape of the Trondenes peninsula. The fort is a monument to all of the prisoners of war who lost their lives during the construction work, and the people who were driven from their homes due to the building of the defence line during World War II. This remnant of global history can be rightfully called a relic of barbarism, and can be a portal to an era that may be difficult to comprehend for generations who have not had contact with the traumatic experiences of the war. The prisoner of war camp burned down in 1946, and there are no visible reminders of it. However, a monument was erected to commemorate the 800 prisoners of war who perished during the construction of the facilities on Trondenes. The Cannons 40.6-cm. calibers are among the largest cannons used in the Second World War which are preserved in their positions. Two such batteries were built in Norway one at Trondenes, with 4 cannons. The other one on Engeløya in Steigen, Nordland county, with 3 cannons. The German paramilitary Organisation Todt was responsible for the construction. Using German special units and Soviet prisoners of war, the batteries quickly became operational. The original intention was to deploy these huge cannons on battleships, but the new H and J class ships were not built, and the cannons were deployed as coastal forts in Norway, Poland and by the English Channel. The cannons had an armoured bulkhead and were placed in open wells. Below and next to them were bunkers for ammunition, guard quarters, a power station, sanitary installations, heating/ventilation, and an emergency exit. In Trondenes, firing was led from the command site some 150 m north of cannon 1, using a so-called long basis system, with tracking stations out in the fjords and in the islands in the area. Another method was direct localization and measurement of distances from the command site. After the War Norwegian coastal artillerists took over Trondenes fort after the war. Norwegian personnel began training in 1951, performing their first successful round of practice fire that year. The cannons were last fired in The battery was part of the coastal artillery defence until 1961 until it was decommissioned, and Trondenes was granted status as a World War II museum fort. Friends of Trondenes fort Retired personnel who served at Trondenes have provided an information service and maintained the cannons since The friends association spends hundreds of hours every year restoring and maintaining the site on a voluntary basis. Trondenes fort Today There is an exhibition that tells the story of the cannon, its construction and planned use in the bunker under the cannon. There is also a coastal artillery collection of equipment and instruments that were used in German coastal batteries during World War II, and later by Norwegian coastal artillerists. Trondenes is still in military use, and the fortress is not open to visitors outside the scheduled tours. Military History throughout the Landscape The Trondenes peninsula is dotted with deployments, bunkers and other fortifications from World War II, and from the construction of the post-war period. Each piece on its own is of minor value, but as a whole they make the area one of great value. State ownership Our national fortifications and the many border defences will still be owned by the state. Reduced military use means that the fortifications can be opened to the public. The map provides a list of the national fortifications. National fortifications heritage is a unit of the Norwegian Defence Estates Agency, which manages our national fortifications including Trondenes fort. Our work focuses on teaching history, having living fortifications throughout the year, and preserving items of historical value.

4 6 7 Führungen Destinasjon Harstad veranstaltet das ganze Jahr über Führungen an der Adolfkanone. Anfragen und Anmeldungen unter der Tel. Nr , Gruppen können ganzjährig bestellen, im Sommer werden regelmäßige Führungen veranstaltet. Nähere Informationen über Zeiten und Eintrittspreise erhalten Sie bei Destinasjon Harstad. Bitte beachten: Vom Haupttor bis zur Kanone ist es mehr als ein Kilometer. Sorgen Sie deshalb selbst für den Transport zu den Führungen. Fakten zur Adolfkanone Kaliber: 40,6 SKC/34 Besatzung: 68 Mann, davon 20 im Turm Reichweite: m mit normaler Sprenggranate, m mit «Adolfgranate». Sprenggranate: kg mit 87 kg TNT. «Adolfgranate»: 600 kg med 76 kg TNT. Rückstoßkraft: 580 Tonnen bei 0 Erhöhung und 635 Tonnen bei 52 Erhöhung. Rohrgewicht: kg, Gewicht des Keils: 3650 kg Rohrlänge: 21,5 m. Rückstoßraum: 105 cm. Kadenz: 1 Granate pro Minute bei 20 Erhöhung. Max. Flugbahnhöhe: m mit «Adolfgranate». Max. Flugzeit: 2 Min.10 Sek. mit «Adolfgranate». Eine der größten landbasierten Kanonen der Welt In der Festung Trondenes außerhalb von Harstad steht die Adolfkanone inmitten einer malerischen Landschaft. Die Kanone ist das größte noch vorhandene landbasierte Geschütz in einer der Küstenfestungen, die den Atlantikwall bilde. Das Kaliber des Kanonenrohrs beträgt 40,6 cm, die Reichweite 56 km. Diese Kanonenbatterie wurde im 2. Weltkrieg von der deutschen Besatzungsmacht erbaut. Alle vier Kanonen sind intakt, die Adolfkanone ist heute ein offenes Museum. Ein Monument Heute ist das Trondenes fort ein friedlicher Platz in der wunderschönen Natur auf der Halbinsel Trondenes. Doch vor allem ist diese Anlage ein Denkmal zur Erinnerung an all die Kriegsgefangenen, die während der Bauarbeiten starben, und an alle, die im Zuge des Ausbaus der Verteidigungslinie während des 2. Weltkriegs ihr Zuhause verlassen mussten. Diese Überreste aus der Weltgeschichte können mit Fug und Recht als Kulturdenkmal der Barbarei bezeichnet werden und so einen Einstieg in eine Zeit darstellen, die geprägt von den traumatischen Erlebnissen des Krieges für nachfolgende Generationen kaum noch zu begreifen ist. Das Kriegsgefangenenlager wurde 1946 niedergebrannt, und es gibt keine sichtbaren Überreste davon, doch ein Denkmal erinnert an die Kriegsgefangenen, die beim Bau der Anlagen auf Trondenes ihr Leben lassen mussten. Die Anlagen Die Kanonen im Kaliber 40,6 cm gehören zu den größten Geschützen, die im Zweiten Weltkrieg verwendet wurden und sich noch immer an ihrer ursprünglichen Position befinden. Zwei solcher Batterien wurden in Norwegen gebaut die eine in Trondenes mit vier Kanonen, die andere mit drei Kanonen auf Engeløya in Steigen (Fylke Nordland). Verantwortlich für den Bau war die militärisch organisierte Organisation Todt. Mithilfe deutscher Sonderabteilungen und sowjetischer Krieggefangener wurden die Batterien recht schnell in einen operativen Stand gebracht. Ursprünglich waren diese Riesenkanonen zur Montage auf Schlachtschiffen vorgesehen, doch die neuen Schiffe der H- und J-Klasse wurden nie gebaut, und die Kanonen wurden in Küstenforts in Norwegen, Polen und am englischen Kanal installiert. Die Kanonen waren mit Stahlschildern gepanzert in offenen Brunnen montiert. Darunter und daneben befanden sich die Bunker für Munition und Wachmannschaften, eine Kraftstation, sanitäre Anlagen, Heizung/Lüftung sowie Notausgang. Die Feuerbefehle für Trondenes kamen von einer Leitstelle etwa 150 m nördlich der Kanone 1, die über ein sogenanntes Langbasissystem mit Peilstationen weit draußen in den Fjorden und auf den Inseln der Umgebung verfügte. Auch die direkte Peilung und Entfernungsmessung von der Leitstelle aus war möglich. Nach dem Krieg Nach dem Krieg übernahm die norwegische Küstenartillerie das Trondenes fort begann man hier mit der Ausbildung norwegischer Soldaten, die noch im gleichen Jahr einen ersten Probeabschuss erfolgreich durchführten wurde aus dieser Kanone zum letzten Mal abgefeuert. Bis zur Stilllegung 1961 war die Batterie Teil der norwegischen Küstenartillerie, noch im gleichen Jahr wurde Trondenes offizielle Gedenkstätte über den 2. Weltkrieg. Der Freundeskreis s Venner Führungen zur und Instandhaltung der Kanone werden seit 1990 von pensionierten Soldaten durchgeführt, die auf Trondenes ihren Militärdienst abgeleistet haben. Jedes Jahr arbeiten die Mitglieder des Freundeskreises viele hundert Stunden freiwillig an der Restaurierung und Instandhaltung der Anlage. Trondenes fort heute Im Bunker unter der Kanone befindet sich eine Ausstellung zur Geschichte, zum Bau und zur geplanten Nutzung der Kanone. Außerdem gibt es dort eine Küstenartilleriesammlung mit Ausrüstung und Instrumenten, die während des Zweiten Weltkriegs von der deutschen Küstenartillerie und später von norwegischen Küstenartillerieeinheiten genutzt wurden. Trondenes wird weiterhin militärisch genutzt und ist daher ohne vorherige Absprache über eine Führung nicht für Besucher geöffnet. Staatliche Eigner Die nationalen Festungsanlagen in Norwegen und die zahlreichen Grenzbefestigungen verbleiben in staatlichem Besitz. Die eingeschränkte militärische Nutzung erlaubt es, die Festungen und Forts für Publikum zugänglich zu machen. Die Karte zeigt eine Übersicht über die nationalen Festungswerke. Nasjonale festningsverk ist eine Abteilung im Zentralamt für militärische Anlagen in Norwegen, die die nationalen Anlagen wie das Trondenes fort verwaltet. Unsere wichtigsten Aufgaben sind die Geschichtsvermittlung, lebendige, ganzjährig zugängliche Festungsanlagen und die Wahrung der denkmalgeschützten Werte. Eine militärhistorische Landschaft Überall auf der Halbinsel Trondenes liegen Stellungen, Bunker und andere Verteidigungsanlagen aus dem 2. Weltkrieg sowie Installationen aus der Nachkriegszeit. In ihrer Gesamtheit ist diese Landschaft aus einer militärgeschichtlichen Perspektive von hohem Wert.

5 8 en del av Atlanterhavsvollen Atlanterhavsvollen kalles den tyske okkupasjonsmaktens forsvarslinje langs kysten av Frankrike, Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark og Norge. De tre kystfortene Trondenes fort, Møvik fort i Kristiansand og Austrått fort på Ørlandet ytterst i Trondheimfjorden er definert som nasjonale festningsverk og er en del av Atlanterhavsvollen. Fortene har stor nasjonal og europeisk verdi bl a fordi de har noen av de største kanonene som ble brukt under krigen bevart i sine stillinger. Anleggenes har stor kulturhistoriske verdi som del av norsk militærhistorie, både krigshistorien og etterkrigstiden. Fortene er en kilde til opplevelse av okkupasjonen i Norge, den tyske utbyggingen og hvilke følger denne fikk for den norske befolkningen og krigsfanger fra andre land. Part of the Atlantic Wall The German occupying forces defence line along the coasts of France, Belgium, the Netherlands, Germany, Denmark and Norway is called the Atlantic Wall. The three coastal forts Trondenes fort, in Kristiansand and Austrått fort in Ørlandet at the furthest point of the Trondheim fjord have been defined as national fortifications, and are part of the Atlantic Wall. The forts are of great national and European value because, among other reasons, they are home to some of the largest cannons ever used during the war, and which have been kept in the same location. The forts are of great cultural history value as part of Norwegian military history, both during and after the war. The forts contribute to an understanding of the occupation of Norway, German construction projects, and their consequences for the Norwegian population and foreign prisoners of war Teil des Atlantikwalls Der Atlantikwall war die Verteidigungslinie der deutschen Wehrmacht an der Westküste von Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Dänemark und Norwegen. Die drei Küstenforts Trondenes fort, Møvik fort in Kristiansand und Austrått fort in Ørlandet am Westufer des Trondheimfjordes gelten als nationale Festungsanlagen und sind Teil des Atlantikwalls. Diese Verteidigungsanlagen sind im nationalen wie europäischen Zusammenhang wichtig, weil dort einige der größten im Zweiten Weltkrieg eingesetzten Kanonen in ihren Stellungen bewahrt wurden. Die Anlagen sind Teil der norwegischen Militärgeschichte der Kriegsgeschichte ebenso wie der Nachkriegszeit und daher von großer kulturgeschichtlicher Bedeutung. Die forts vermitteln Eindrücke von der deutschen Besetzung Norwegens, den deutschen Anlagen und den Folgen, die die Anlagen für die norwegische Bevölkerung und die Kriegsgefangenen aus anderen Ländern hatten. DESIGN: MELKEVEIEN DESIGNKONTOR FOTO: NIKU/FB Trondenes fort Møvik fort Austrått fort MERKET MED DET OFFISIELLE MILJØMERKET SVANEN. DENNE TRYKKSAKEN OPPFYLLER STRENGE MILJØKRAV TIL PAPIRET, TRYKKFARGEN OG TRYKKPROSESSEN.

Die Auswertung Evaluering

Die Auswertung Evaluering November 2010 Die Auswertung Evaluering vorgelegt von neues handeln GmbH Köln/Berlin framlagt av neues handeln GmbH Köln/Berlin 1 Zielsetzung der Präsentation Alle 91 Teilnehmer/innen des Deutsch-Norwegischen

Detaljer

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Die Grimm-Märchen - mehr als 200 Jahre alt, in 160 Sprachen übersetzt und noch heute weltweit

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

http://eksamensarkiv.net/

http://eksamensarkiv.net/ Film Oppgåve 1 Was ist Ihr Lieblingsfilm? Warum finden Sie diesen Film so gut? Skriv ein kort, samanhengande tekst på 2 4 setningar om favorittfilmen din. Du skal skrive på tysk. Oppgåve 2 Les teksten

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

ØSTFOLD DISTRIKTSHØGSKOLE

ØSTFOLD DISTRIKTSHØGSKOLE ØSTFOLD DISTRIKTSHØGSKOLE TILLEGGSSTUDIUM I TYSK (MELLOMFAGSTILLEGG) Språkferdighet Onsdag.. timer Oppgavesettet består av ialt nummererte sider. Hjelpemidler: Ingen. . Übersetzung aus dem Norwegischen

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel.

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel. LEKTION 12 Frohes Fest 1 Weihnachtskarte I dette julekortet mangler det noen ord. Kan du finne ut hvilke ord som skal stå hvor? Weihnachten, liebe, Schnee, wie, ich, Weihnachtsmann Oma und Opa. geht s?

Detaljer

Für zwischen und eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt)

Für zwischen und eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt) Für zwischen 01.01.2007 und 31.12.2008 eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt) nach 1 Jahr nach 3 Jahren nach 6 Jahren nach 10 Jahren nach 15 Jahren 15 65.880,88 72.657,71 75.180,62

Detaljer

Jetzt ist es soweit, dass zweite Alumni-Treffen findet statt und Ihr könnt dabei sein. Vom 05.-07.02.2010 sehen wir uns alle in Oslo wieder!

Jetzt ist es soweit, dass zweite Alumni-Treffen findet statt und Ihr könnt dabei sein. Vom 05.-07.02.2010 sehen wir uns alle in Oslo wieder! Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendforen 2007, 2008 und 2009!! Jetzt ist es soweit, dass zweite Alumni-Treffen findet statt und Ihr könnt dabei sein. Vom 05.-07.02.2010 sehen wir uns alle in

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike.

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike. LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen sammen to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Fjord Terne 24 28 Heritage

Fjord Terne 24 28 Heritage Fjord Terne 24 28 Heritage Home is, where the water is. Ein traditioneller Holzriss mit hervorragenden Rauwassereigenschaften war das Vorbild für die klassische Linienführung dieser Yacht. Die üppige Verwendung

Detaljer

Unterrichtsphase Das Quartett eignet sich sowohl zur Einübung als auch zur Wiederholung der Ordnungszahlen.

Unterrichtsphase Das Quartett eignet sich sowohl zur Einübung als auch zur Wiederholung der Ordnungszahlen. Quartett Berømte nordmenn Lernziel Einübung der Ordnungszahlen Wiederholung Satzstellung Vorbereitungen Sie benötigen einen Satz Spielkarten für 4 Spieler bei Gruppen von 3 Spielern werden nur 24 Karten

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

K ollektion Herbst / Winter. Collection Fall / Winter 2016 /17. Reine Männersache. Made in Germany

K ollektion Herbst / Winter. Collection Fall / Winter 2016 /17. Reine Männersache. Made in Germany K ollektion Herbst / Winter Collection Fall / Winter 2016 /17 Reine Männersache Made in Germany Jado man s home steht für Manufaktur, Handwerk und höchste Qualität. Unsere Tag- und Nachtwäsche hat Charakter

Detaljer

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen saman to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Auto Pass Das neue norwegische Mautsystem

Auto Pass Das neue norwegische Mautsystem Auto Pass Das neue norwegische Mautsystem Einige Mautgesellschaften haben vollautomatische Mautstationen installiert, an denen man nicht mehr bar bezahlen kann. Die Spuren sind mit Do not stop ausgeschildert.

Detaljer

EKSAMEN. Moderne og eldre språk. Eksamenstid: kl 9.00 til kl (5 timer)

EKSAMEN. Moderne og eldre språk. Eksamenstid: kl 9.00 til kl (5 timer) EKSAMEN Emnekode: SFT 20102 Emne: Moderne og eldre språk Dato: 11.12.06 Eksamenstid: kl 9.00 til kl 14.00 (5 timer) Hjelpemidler: Ingen Faglærer: Steinar Nybøle Kåre Solfjeld Frode Lundemo Eksamensoppgaven:

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein.

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Beispiele für Seitenlayouts Stand: Februar 2012 Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Inhalt Ordner A4... 1 Ordner Collagen...

Detaljer

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Kven er du? Namn: O Alder: 52 Personlege eigenskaper: Er du sjølvbevisst? Ja, eg er kanskje det. Ja, das bin ich! Liker du reglar? Nei, det er eg

Detaljer

329 Q Cardigan 324 D Wristlets 321 D Skirt

329 Q Cardigan 324 D Wristlets 321 D Skirt OLEANA Oleana er stolte av å kunne si at vi både strikker og syr alt vi produserer i Norge. Vår designer, Solveig Hisdal, står bak alle Oleanas mønstre. Høst/vinter-kolleksjonen som du ser presentert i

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier TYSK GRUNNFAG Språk, tekst og situasjon skriftlig eksamen (fonetikk, grammatikk I og skriftlig språkferdighet

Detaljer

TRÅL-, SNURPE- OG SNURREVADVINSJER

TRÅL-, SNURPE- OG SNURREVADVINSJER TRÅL-, SNURPE- OG SNURREVADVINSJER Som et konkurransefortrinn ved bygging av båter til kystfiskeflåten startet MBH først på 80 tallet å lage lette fiskerivinsjer i aluminium og rustfritt stål til egne

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

NORSK TELEGRAMBYRÅ AS POSTBOKS 6817, ST.OLAVS PLASS

NORSK TELEGRAMBYRÅ AS POSTBOKS 6817, ST.OLAVS PLASS NORSK TELEGRAMBYRÅ AS POSTBOKS 6817, ST.OLAVS PLASS 0130 OSLO Telefon.: Fax.: E-post: Foretaksreg: Bankgiro: Swiftcode: IBAN: 22 00 32 00 22 03 45 24 salg@ntb.no NO914797497MVA 1644 14 74397 DNBANOKKXXX

Detaljer

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) Mick Jagger, London 65 INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL KISTEFOS-MUSEET INDUSTRIMUSEUM Et enestående kulturhistorisk monument over den

Detaljer

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Kven er du? Namn:J Alder:49 Personlege eigenskaper: Er du sjølvbevisst? Ja, og greier meg sjølv. Ja und ich bin selbständig Liker du reglar? Nei Kva

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

November 2009. Die Auswertung Evaluering

November 2009. Die Auswertung Evaluering November Die Auswertung Evaluering 1 Zielsetzung der Präsentation Alle 98 Teilnehmer/innen des Deutsch-Norwegischen Jugendforums wurden gebeten, an einer Online-Befragung zur Veranstaltung teilzunehmen.

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Norwegisch

Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Norwegisch Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Norwegisch Der Standardkurs für Selbstlerner orientiert sich an B1 Inhaltsverzeichnis Wegweiser....................................................... 3 Abkürzungen.....................................................

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

DNSZ Såkornmidler 2016

DNSZ Såkornmidler 2016 DNSZ Såkornmidler 2016 Det tysk- norske studiesenteret i Kiel (DNSZ) lyser med dette ut DNSZ Såkornmidler for våren og sommeren 2016. Såkornmidlene er en incentivordning som skal fremme samarbeid mellom

Detaljer

norsk! nyheter fra Norge Zeitschrift für die norwegische Sprache

norsk! nyheter fra Norge Zeitschrift für die norwegische Sprache norsk! Zeitschrift für die norwegische Sprache Norwegen-Service, Martin Schmidt www.norwegeninfo.net post@norwegeninfo.net Tel. 0174/3058797 05/Januar/01 2013 Anfänger nyheter fra Norge [Nachrichten aus

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over for fattene og udgivere aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4 Kommunikasjonsperm Tysk Overvåking og undersøkelser side 1 Smerter side 2 Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3 Sengeleie og stell side 4 Mat, drikke kvalme side 5 Bevegelse, syn, temperatur side 6

Detaljer

1. året 1. termin går over ca 18 uker. Terminen deles inn i 3 perioder.

1. året 1. termin går over ca 18 uker. Terminen deles inn i 3 perioder. Årsplaner Læreverket Weitblick 1 er ment å kunne brukes gjennom hele begynnerkurset i fremmedspråk i studieforberedende utdanningsprogram. Timetallet i faget er på 225 klokketimer fordelt over to år (Vg1

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge?

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge? Fra: @bmeia.gv.at Til: Emne: WG: Artikkel til Wikipedia om ambassaden - trenger mer info og gjerne noen bilder Dato: 21. februar 2014 15:42:40 Dear Mr., After some research I now can come back to your

Detaljer

En faglig idé fra tanke til gjennomføring

En faglig idé fra tanke til gjennomføring En faglig idé fra tanke til gjennomføring Hvordan utvikle og tilpasse storgruppeundervisning til norske forhold? Fra Jedem Kind ein Instrument til Hvert barn sitt kunstuttrykk Bakgrunn Jedem Kind ein Instrument"

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

NORWAY. powering solutions. Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland

NORWAY. powering solutions. Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland Vegard Saur, Windcluster Norway Industry meets Science, Trondheim 20. oktober 2015 Agenda Bedriftsnettverk Offshore Wind Offshore Wind Windcluster

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

Den vonde historia: En sovjetisk fangeleir som attraksjon for turisme? 1. amanuensis Tore Einar Johansen Avdelingsleder Trondenes Historiske Senter

Den vonde historia: En sovjetisk fangeleir som attraksjon for turisme? 1. amanuensis Tore Einar Johansen Avdelingsleder Trondenes Historiske Senter Den vonde historia: En sovjetisk fangeleir som attraksjon for turisme? 1. amanuensis Tore Einar Johansen Avdelingsleder Trondenes Historiske Senter Det teknologiske mesterverket Fire kanoner 40,6 cm Max

Detaljer

GODE SAMFUNN GLADE FOLK

GODE SAMFUNN GLADE FOLK GODE SAMFUNN GLADE FOLK ALEXANDRIA ALGARD STYRELEDER I STAVANGER ARKITEKTFORENING ALEXANDRIA ALGARD Architects AS www.alexandriaalgard.com Kan gode samfunn gi glade folk? Kan omgivelsene våre bidra til

Detaljer

Working Paper Investments in the Human Capital of the Socially Disadvantaged Children - Effects on Redistribution

Working Paper Investments in the Human Capital of the Socially Disadvantaged Children - Effects on Redistribution econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Lohse,

Detaljer

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Tyskland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Gjestedøgn formidlet

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Aktuelle Tarifsysteme der Diakonie. bei sich ändernden Rahmenbedingungen. sozialer Arbeit

Aktuelle Tarifsysteme der Diakonie. bei sich ändernden Rahmenbedingungen. sozialer Arbeit Aktuelle Tarifsysteme der Diakonie bei sich ändernden Rahmenbedingungen sozialer Arbeit Fachreferat beim 11. DEVAP Bundeskongress am 21.09.2011 in Berlin 1 Gliederung 1) Veränderte sozialstaatliche Rahmenbedingungen

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

NYTT FRA INSTITUTT FOR INFORMATIKK

NYTT FRA INSTITUTT FOR INFORMATIKK NYTT FRA INSTITUTT FOR INFORMATIKK Nr. 13 3. mai 2010 Innhold/Content Ny instituttleder: Petter Bjørstad Søkertall Reiseregning/Travel claim form Valg til fakultetsstyret, gruppe B og D Førstehjelpskurs/First-aid

Detaljer

50 Jahre ASF in Norwegen 50 år ASF i Norge

50 Jahre ASF in Norwegen 50 år ASF i Norge 50 Jahre ASF in Norwegen 50 år ASF i Norge........ Dem Frieden eine Wurzel geben / Gi fred en grobun Liebe Jubiläumsgäste, diese Broschüre möge Sie gut und hilfreich durch die Jubiläumswoche anlässlich

Detaljer

14. GNN Meeting in Frankfurt am Main, 10. 12. November 2011

14. GNN Meeting in Frankfurt am Main, 10. 12. November 2011 Das diesjährige Herbsttreffen fand in Frankfurt am Main statt. Göril Olsen und Sebastian Balzter, unsere Frankfurter Mitglieder, haben die Organisation übernommen. Insgesamt haben 14 Mitglieder und 5 Gäste

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

En anvendelse av binære søketrær: Svadageneratoren

En anvendelse av binære søketrær: Svadageneratoren En anvendelse av binære søketrær: Svadageneratoren Problemet som skal løses Les en lengre tekst skrevet i et bestemt språk, f.eks. engelsk eller tysk Registrer data som på en eller annen måte beskriver

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer