Velkommen til / Welcome to / Willkommen im Trondenes fort

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til / Welcome to / Willkommen im Trondenes fort"

Transkript

1 1 Velkommen til / Welcome to / Willkommen im Trondenes fort

2 2 3 Guiding Destination Harstad arrangerer omvisning på hele året. Ta kontakt på tlf , e-post: Det arrangeres faste omvisninger om sommeren i tillegg til gruppebestilling hele året. Ta kontakt med Destination Harstad for mer informasjon om tider og priser. NB: sørg for egen transport ved omvisninger. Det er over 1 km fra porten og opp til kanonen, derfor er transport nødvendig. Spesielle data for kanonen Kaliber: 40,6 SKC/34 Betjening: 68 mann hvorav 20 i tårnet Rekkevidde: m med vanlig sprenggranat, og m med «Adolfgranat». Sprenggranat: kg med 87 kg TNT. «Adolfgranat»: 600 kg med 76 kg TNT. Rekylkraft: 580 tonn v/0 elevasjon og 635 tonn v/52 elevasjon. Rørets vekt: kg, kilens vekt 3650 kg Rørets lengde: 21,5 m. Rekyllengde 105 cm. Skuddtakt: 1 granat pr. minutt ved 20 elevasjon. Max banehøyde: m v/«adolfgranat». Max flyvetid: 2 min. 10 sek v/«adolfgranat». En av verdens største landbaserte kanoner På Trondenes fort utenfor Harstad ligger i naturskjønne omgivelser. Kanonen er den største gjenværende landbaserte kanon plassert på kystfort som utgjør Atlanterhavsvollen. Kaliberet på kanonløpet er 40,6 cm og kanonen har en rekkevidde på 56 km. Kanonbatteriet ble reist av den tyske okkupasjonsmakten under annen verdenskrig. Alle de fire kanonene er intakte, og en av disse - er i dag et åpent museum. Monument I dag ligger Trondenes fort som en fredelig plett i det naturskjønne landskapet på Trondeneshalvøya. Men fortet er et monument over alle krigsfangene som mistet livet under byggearbeidene, og mennesker som ble fordrevet fra sine hjem på grunn av utbyggingen av forsvarslinjen under 2. verdenskrig. Dette slagget fra verdenshistorien kan med rette kalles for «barbariets kulturminner», og kan være en portal inn i en tid som kan være vanskelig å fatte for generasjoner som ikke har opplevd krigens traumatiske opplevelser. Krigsfangeleiren ble brent i 1946 og det finnes ikke synlige rester igjen, men det ble reist et monument til minne om de 800 krigsfangene som omkom under byggingen av anleggene på Trondenes. Anleggene 40,6 cm kaliber er blant noen av de største kanonene som ble brukt under annen verdenskrig bevart i sine stillinger. To slike batterier ble bygd i Norge det ene på Trondenes, med 4 kanoner. Det andre på Engeløya i Steigen, Nordland med 3 kanoner. Den tyske halvmilitære Organisation Todt hadde ansvaret for byggingen. Ved hjelp av tyske spesialavdelinger og sovjetiske krigsfanger ble batteriene raskt operative. Disse kjempekanonene var opprinnelig bestemt for montering på slagskip, men denne nye H og J-klasse skip ble ikke bygget og kanonene ble plassert som kystfort i Norge, Polen og ved den engelske kanal. Kanonene ble montert med pansret skjoldhus og i åpne «brønner». Under og ved siden av fantes bunker for ammunisjon, vaktforlegning, kraftstasjon, sanitær-anlegg, varme/ventilasjon samt nødutgang. Ildgivning ble på Trondenes ledet fra kommandoplass ca 150 m nord for kanon 1 ved hjelp av såkalt langbasissystem med peilestasjoner ute i fjordene og på øyene i området, eller ved direkte peiling og avstandsmåling fra kommandoplassen. Etter krigen Etter krigen overtok norske kystartillerister Trondenes fort. I 1951 begynte utdanningen av norsk betjening, som samme år foretok en vellykket første øvingsskyting. Siste skyting ble foretatt i Batteriet var i kystartilleriets oppsetning til 1961 da det ble nedlagt, og Trondenes fikk status som museumsfort til minne om 2. verdenskrig. s Venner Formidling og vedlikeholdet av kanonen har siden 1990 vært ivaretatt av pensjonert personell som har tjenestegjort på Trondenes. Gjennom frivillig arbeid legger venneforeningen ned mange hundre timer hvert år i restaurering og vedlikehold. Trondenes fort i dag I bunkeren under selve kanonen finnes en utstilling som viser kanonens historie, bygging og planlagt bruk. Det er også en kystartillerisamling av utstyr og instrumenter som ble benyttet i tyske kystbatterier under 2. verdenskrig og senere av norske kystartillerister. Trondenes er fremdeles i militær bruk, og festningsområdet er derfor ikke åpent for besøkende uten avtalte tider for omvisning. Militærthistorisk landskap Spredt over hele Trondeneshalvøya ligger det stillinger, bunkere og andre forsvarsverk fra annen verdenskrig, og fra utbyggingene i etterkrigstiden. Hver for seg har de enkelte sporene mindre verdi. Det er helheten som gjør området til et verdifullt miljø. Statlig eierskap Våre nasjonale festningsverk og de mange grensebefestningene skal fortsatt eies av Staten. Redusert militær bruk muliggjør at festningene og fortene åpnes for publikum. Kartet viser en oversikt over de nasjonale festningsverkene. Nasjonale festningsverk er en enhet i Forsvarsbygg som forvalter våre nasjonale festningsverk deriblant Trondenes fort. Vi legger vekt på historieformidling, levende festningsverk hele året og ivaretakelse av verneverdiene.

3 4 5 Tours Destination Harstad organizes tours of the Adolf gun all year round. Call or send an to: There are scheduled tours during the summer. We also take group bookings throughout the year. Contact Destination Harstad for more information about times and the price. Note! Own transportation is necessary for tours. Transportation is necessary because the distance from the gate up to the cannon is 1 km. Cannon specifications Calibre: 40.6 SKC/34 Operated by: 68 men, 20 of which in the turret Range: 42,800 m with a regular explosive shell, and 56,000 m with an Adolf shell Explosive shell: 1,020 1,030 kg with 87 kg TNT Adolf shell : 600 kg with 76 kg TNT Recoil power: 580 tonnes at/0 elevation and 635 tonnes at/52 elevation Bore weight: 158,664 kg, wedge weight 3,650 kg Bore length: 21.5 m, recoil length 105 cm Rate of fire: 1 shell per minute at 20 elevation Maximum trajectory height: 21,800 m with the Adolf gun Maximum flying time: 2 min. 10 sec. with the Adolf gun One of the World s Largest Land-Based Cannons At Trondenes fort just outside Harstad lies the Adolf Gun in a beautiful natural setting. The Gun is the largest remaining of the land-based naval guns placed at the coastal forts that made up the Atlantic Wall.. The calibre of the cannon s barrel is 40.6 cm, and the cannon s range is 56 km. The cannon battery was constructed by the German occupying forces during World War II. All four cannons are intact, and one of them the Adolf gun is currently an open museum. Monument Today, Trondenes fort is a peaceful blemish on the beautiful landscape of the Trondenes peninsula. The fort is a monument to all of the prisoners of war who lost their lives during the construction work, and the people who were driven from their homes due to the building of the defence line during World War II. This remnant of global history can be rightfully called a relic of barbarism, and can be a portal to an era that may be difficult to comprehend for generations who have not had contact with the traumatic experiences of the war. The prisoner of war camp burned down in 1946, and there are no visible reminders of it. However, a monument was erected to commemorate the 800 prisoners of war who perished during the construction of the facilities on Trondenes. The Cannons 40.6-cm. calibers are among the largest cannons used in the Second World War which are preserved in their positions. Two such batteries were built in Norway one at Trondenes, with 4 cannons. The other one on Engeløya in Steigen, Nordland county, with 3 cannons. The German paramilitary Organisation Todt was responsible for the construction. Using German special units and Soviet prisoners of war, the batteries quickly became operational. The original intention was to deploy these huge cannons on battleships, but the new H and J class ships were not built, and the cannons were deployed as coastal forts in Norway, Poland and by the English Channel. The cannons had an armoured bulkhead and were placed in open wells. Below and next to them were bunkers for ammunition, guard quarters, a power station, sanitary installations, heating/ventilation, and an emergency exit. In Trondenes, firing was led from the command site some 150 m north of cannon 1, using a so-called long basis system, with tracking stations out in the fjords and in the islands in the area. Another method was direct localization and measurement of distances from the command site. After the War Norwegian coastal artillerists took over Trondenes fort after the war. Norwegian personnel began training in 1951, performing their first successful round of practice fire that year. The cannons were last fired in The battery was part of the coastal artillery defence until 1961 until it was decommissioned, and Trondenes was granted status as a World War II museum fort. Friends of Trondenes fort Retired personnel who served at Trondenes have provided an information service and maintained the cannons since The friends association spends hundreds of hours every year restoring and maintaining the site on a voluntary basis. Trondenes fort Today There is an exhibition that tells the story of the cannon, its construction and planned use in the bunker under the cannon. There is also a coastal artillery collection of equipment and instruments that were used in German coastal batteries during World War II, and later by Norwegian coastal artillerists. Trondenes is still in military use, and the fortress is not open to visitors outside the scheduled tours. Military History throughout the Landscape The Trondenes peninsula is dotted with deployments, bunkers and other fortifications from World War II, and from the construction of the post-war period. Each piece on its own is of minor value, but as a whole they make the area one of great value. State ownership Our national fortifications and the many border defences will still be owned by the state. Reduced military use means that the fortifications can be opened to the public. The map provides a list of the national fortifications. National fortifications heritage is a unit of the Norwegian Defence Estates Agency, which manages our national fortifications including Trondenes fort. Our work focuses on teaching history, having living fortifications throughout the year, and preserving items of historical value.

4 6 7 Führungen Destinasjon Harstad veranstaltet das ganze Jahr über Führungen an der Adolfkanone. Anfragen und Anmeldungen unter der Tel. Nr , Gruppen können ganzjährig bestellen, im Sommer werden regelmäßige Führungen veranstaltet. Nähere Informationen über Zeiten und Eintrittspreise erhalten Sie bei Destinasjon Harstad. Bitte beachten: Vom Haupttor bis zur Kanone ist es mehr als ein Kilometer. Sorgen Sie deshalb selbst für den Transport zu den Führungen. Fakten zur Adolfkanone Kaliber: 40,6 SKC/34 Besatzung: 68 Mann, davon 20 im Turm Reichweite: m mit normaler Sprenggranate, m mit «Adolfgranate». Sprenggranate: kg mit 87 kg TNT. «Adolfgranate»: 600 kg med 76 kg TNT. Rückstoßkraft: 580 Tonnen bei 0 Erhöhung und 635 Tonnen bei 52 Erhöhung. Rohrgewicht: kg, Gewicht des Keils: 3650 kg Rohrlänge: 21,5 m. Rückstoßraum: 105 cm. Kadenz: 1 Granate pro Minute bei 20 Erhöhung. Max. Flugbahnhöhe: m mit «Adolfgranate». Max. Flugzeit: 2 Min.10 Sek. mit «Adolfgranate». Eine der größten landbasierten Kanonen der Welt In der Festung Trondenes außerhalb von Harstad steht die Adolfkanone inmitten einer malerischen Landschaft. Die Kanone ist das größte noch vorhandene landbasierte Geschütz in einer der Küstenfestungen, die den Atlantikwall bilde. Das Kaliber des Kanonenrohrs beträgt 40,6 cm, die Reichweite 56 km. Diese Kanonenbatterie wurde im 2. Weltkrieg von der deutschen Besatzungsmacht erbaut. Alle vier Kanonen sind intakt, die Adolfkanone ist heute ein offenes Museum. Ein Monument Heute ist das Trondenes fort ein friedlicher Platz in der wunderschönen Natur auf der Halbinsel Trondenes. Doch vor allem ist diese Anlage ein Denkmal zur Erinnerung an all die Kriegsgefangenen, die während der Bauarbeiten starben, und an alle, die im Zuge des Ausbaus der Verteidigungslinie während des 2. Weltkriegs ihr Zuhause verlassen mussten. Diese Überreste aus der Weltgeschichte können mit Fug und Recht als Kulturdenkmal der Barbarei bezeichnet werden und so einen Einstieg in eine Zeit darstellen, die geprägt von den traumatischen Erlebnissen des Krieges für nachfolgende Generationen kaum noch zu begreifen ist. Das Kriegsgefangenenlager wurde 1946 niedergebrannt, und es gibt keine sichtbaren Überreste davon, doch ein Denkmal erinnert an die Kriegsgefangenen, die beim Bau der Anlagen auf Trondenes ihr Leben lassen mussten. Die Anlagen Die Kanonen im Kaliber 40,6 cm gehören zu den größten Geschützen, die im Zweiten Weltkrieg verwendet wurden und sich noch immer an ihrer ursprünglichen Position befinden. Zwei solcher Batterien wurden in Norwegen gebaut die eine in Trondenes mit vier Kanonen, die andere mit drei Kanonen auf Engeløya in Steigen (Fylke Nordland). Verantwortlich für den Bau war die militärisch organisierte Organisation Todt. Mithilfe deutscher Sonderabteilungen und sowjetischer Krieggefangener wurden die Batterien recht schnell in einen operativen Stand gebracht. Ursprünglich waren diese Riesenkanonen zur Montage auf Schlachtschiffen vorgesehen, doch die neuen Schiffe der H- und J-Klasse wurden nie gebaut, und die Kanonen wurden in Küstenforts in Norwegen, Polen und am englischen Kanal installiert. Die Kanonen waren mit Stahlschildern gepanzert in offenen Brunnen montiert. Darunter und daneben befanden sich die Bunker für Munition und Wachmannschaften, eine Kraftstation, sanitäre Anlagen, Heizung/Lüftung sowie Notausgang. Die Feuerbefehle für Trondenes kamen von einer Leitstelle etwa 150 m nördlich der Kanone 1, die über ein sogenanntes Langbasissystem mit Peilstationen weit draußen in den Fjorden und auf den Inseln der Umgebung verfügte. Auch die direkte Peilung und Entfernungsmessung von der Leitstelle aus war möglich. Nach dem Krieg Nach dem Krieg übernahm die norwegische Küstenartillerie das Trondenes fort begann man hier mit der Ausbildung norwegischer Soldaten, die noch im gleichen Jahr einen ersten Probeabschuss erfolgreich durchführten wurde aus dieser Kanone zum letzten Mal abgefeuert. Bis zur Stilllegung 1961 war die Batterie Teil der norwegischen Küstenartillerie, noch im gleichen Jahr wurde Trondenes offizielle Gedenkstätte über den 2. Weltkrieg. Der Freundeskreis s Venner Führungen zur und Instandhaltung der Kanone werden seit 1990 von pensionierten Soldaten durchgeführt, die auf Trondenes ihren Militärdienst abgeleistet haben. Jedes Jahr arbeiten die Mitglieder des Freundeskreises viele hundert Stunden freiwillig an der Restaurierung und Instandhaltung der Anlage. Trondenes fort heute Im Bunker unter der Kanone befindet sich eine Ausstellung zur Geschichte, zum Bau und zur geplanten Nutzung der Kanone. Außerdem gibt es dort eine Küstenartilleriesammlung mit Ausrüstung und Instrumenten, die während des Zweiten Weltkriegs von der deutschen Küstenartillerie und später von norwegischen Küstenartillerieeinheiten genutzt wurden. Trondenes wird weiterhin militärisch genutzt und ist daher ohne vorherige Absprache über eine Führung nicht für Besucher geöffnet. Staatliche Eigner Die nationalen Festungsanlagen in Norwegen und die zahlreichen Grenzbefestigungen verbleiben in staatlichem Besitz. Die eingeschränkte militärische Nutzung erlaubt es, die Festungen und Forts für Publikum zugänglich zu machen. Die Karte zeigt eine Übersicht über die nationalen Festungswerke. Nasjonale festningsverk ist eine Abteilung im Zentralamt für militärische Anlagen in Norwegen, die die nationalen Anlagen wie das Trondenes fort verwaltet. Unsere wichtigsten Aufgaben sind die Geschichtsvermittlung, lebendige, ganzjährig zugängliche Festungsanlagen und die Wahrung der denkmalgeschützten Werte. Eine militärhistorische Landschaft Überall auf der Halbinsel Trondenes liegen Stellungen, Bunker und andere Verteidigungsanlagen aus dem 2. Weltkrieg sowie Installationen aus der Nachkriegszeit. In ihrer Gesamtheit ist diese Landschaft aus einer militärgeschichtlichen Perspektive von hohem Wert.

5 8 en del av Atlanterhavsvollen Atlanterhavsvollen kalles den tyske okkupasjonsmaktens forsvarslinje langs kysten av Frankrike, Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark og Norge. De tre kystfortene Trondenes fort, Møvik fort i Kristiansand og Austrått fort på Ørlandet ytterst i Trondheimfjorden er definert som nasjonale festningsverk og er en del av Atlanterhavsvollen. Fortene har stor nasjonal og europeisk verdi bl a fordi de har noen av de største kanonene som ble brukt under krigen bevart i sine stillinger. Anleggenes har stor kulturhistoriske verdi som del av norsk militærhistorie, både krigshistorien og etterkrigstiden. Fortene er en kilde til opplevelse av okkupasjonen i Norge, den tyske utbyggingen og hvilke følger denne fikk for den norske befolkningen og krigsfanger fra andre land. Part of the Atlantic Wall The German occupying forces defence line along the coasts of France, Belgium, the Netherlands, Germany, Denmark and Norway is called the Atlantic Wall. The three coastal forts Trondenes fort, in Kristiansand and Austrått fort in Ørlandet at the furthest point of the Trondheim fjord have been defined as national fortifications, and are part of the Atlantic Wall. The forts are of great national and European value because, among other reasons, they are home to some of the largest cannons ever used during the war, and which have been kept in the same location. The forts are of great cultural history value as part of Norwegian military history, both during and after the war. The forts contribute to an understanding of the occupation of Norway, German construction projects, and their consequences for the Norwegian population and foreign prisoners of war Teil des Atlantikwalls Der Atlantikwall war die Verteidigungslinie der deutschen Wehrmacht an der Westküste von Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Dänemark und Norwegen. Die drei Küstenforts Trondenes fort, Møvik fort in Kristiansand und Austrått fort in Ørlandet am Westufer des Trondheimfjordes gelten als nationale Festungsanlagen und sind Teil des Atlantikwalls. Diese Verteidigungsanlagen sind im nationalen wie europäischen Zusammenhang wichtig, weil dort einige der größten im Zweiten Weltkrieg eingesetzten Kanonen in ihren Stellungen bewahrt wurden. Die Anlagen sind Teil der norwegischen Militärgeschichte der Kriegsgeschichte ebenso wie der Nachkriegszeit und daher von großer kulturgeschichtlicher Bedeutung. Die forts vermitteln Eindrücke von der deutschen Besetzung Norwegens, den deutschen Anlagen und den Folgen, die die Anlagen für die norwegische Bevölkerung und die Kriegsgefangenen aus anderen Ländern hatten. DESIGN: MELKEVEIEN DESIGNKONTOR FOTO: NIKU/FB Trondenes fort Møvik fort Austrått fort MERKET MED DET OFFISIELLE MILJØMERKET SVANEN. DENNE TRYKKSAKEN OPPFYLLER STRENGE MILJØKRAV TIL PAPIRET, TRYKKFARGEN OG TRYKKPROSESSEN.

www.visitandalsnes.com Trollstigen www.visitandalsnes.com

www.visitandalsnes.com Trollstigen www.visitandalsnes.com Trollstigen Åndalsnes Alpebyen ved fjorden Åndalsnes The alpine town by the Romsdal Fjord Die Alpen Stadt am Fjord Stedet Åndalsnes har utvilsomt en vakker beliggenhet ved foten av Romsdalsalpene og ved

Detaljer

OSLO KAMMERAKADEMI LEIPZIG! Grieg, Svendsen, Hartmann, Reinecke for Wind Octet

OSLO KAMMERAKADEMI LEIPZIG! Grieg, Svendsen, Hartmann, Reinecke for Wind Octet OSLO KAMMERAKADEMI LEIPZIG! Grieg, Svendsen, Hartmann, Reinecke for Wind Octet LEIPZIG! Det er ca. 1100 km fra Oslo og 600 km fra København til Leipzig. Det er ikke langt i vår tid, men heller ikke på

Detaljer

Velkommen til Levanger

Velkommen til Levanger VELKOMMEN TIL LEVANGER Velkommen til Levanger Disse bildene er hentet ut av den unike samlingen av fargefotoer fra boka om Harald Renbjør,... og det ble farger. Renbjør var en pioner innen fargefoto. Velkommen

Detaljer

Strom für Europa Erneuerbare Energie im Fokus Strøm til Europa Fornybar energi i fokus

Strom für Europa Erneuerbare Energie im Fokus Strøm til Europa Fornybar energi i fokus D E U T S C H - N O R W E G I S C H E S W I R T S C H A F T S M A G A Z I N N O R S K - T Y S K Ø K O N O M I M A G A S I N 01/2011 Strom für Europa Erneuerbare Energie im Fokus Strøm til Europa Fornybar

Detaljer

SIDE- POWER SE 120/215T SE 150/215T. Thruster systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

SIDE- POWER SE 120/215T SE 150/215T. Thruster systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE- POWER Thruster systems SE 120/215T SE 150/215T Keep this manual onboard! Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

«Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern

«Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern «Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern www.hemsedal.com Vanskelighetsgrader Grønn = meget lett Blå = lett Rød = litt krevende Sort = krevende Lengde på turene / Lengde er angitt i antall timer tur/retur,

Detaljer

SIDE- POWER SE 30/125 S SE 40/125 S SE 60/185 S. Thruster systems. manual onboard! Keep this

SIDE- POWER SE 30/125 S SE 40/125 S SE 60/185 S. Thruster systems. manual onboard! Keep this SIDE- POWER Thruster systems SE 0/25 S SE 40/25 S SE 60/85 S Keep this manual onboard! N Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 59 N-62 Fredrikstad Norway

Detaljer

SE 30/125 S SE 40/125 S SE 60/185 S

SE 30/125 S SE 40/125 S SE 60/185 S SIDE-POWER Thruster Systems Installation user's manual N Installasjons og brukermanual is rd th a p bo ee n K al o u an m SE 0/25 S SE 40/25 S SE 60/85 S P.O. Box 59 N-62 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Eivind Farstad Arne Rideng Iratxe Landa Mata TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie-

Detaljer

EBS 20/110 S EB 40/160 S EB 60/160 S EB 75/185 S EB 90/185 S SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this EBS 20 EB 40 EB 60/75/90

EBS 20/110 S EB 40/160 S EB 60/160 S EB 75/185 S EB 90/185 S SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this EBS 20 EB 40 EB 60/75/90 SIE-POWER Thruster Systems ES 20/110 S E 40/160 S E 60/160 S E 75/185 S E 90/185 S Keep this manual onboard! EN N Installation and user's manual Installasjons og brukermanual ES 20 E 40 E 60/75/90 SLEIPNER

Detaljer

Villavent VR 400/700 DC

Villavent VR 400/700 DC 205817 08.07.2008 RD/KMB. Villavent VR 400/700 DC Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er produsert

Detaljer

Giske. Godøya - Valderøya - Giske - Vigra. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Skateflukaia, N-6002 Ålesund www.visitalesund.com Tel.

Giske. Godøya - Valderøya - Giske - Vigra. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Skateflukaia, N-6002 Ålesund www.visitalesund.com Tel. 15 minutt fra Ålesund, Norge Foto: Rune Molnes, Jan Rabben, Destinasjon Ålesund & Sunnmøre/Per Eide, Henrik Wang, Kjell Audun Hagen, Harald Fauske, Harald Valderhaug, Arve Breivik, Randi omren 050908-06.06

Detaljer

Villavent VR 400/700 DC

Villavent VR 400/700 DC 205819 08.07.2008/RD/KMB Villavent VR 400/700 DC Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000 SOS Rasismes avis nr. 1 2000 10,- kr AntirasisteN Aldri mer... Denne avisa hadde du fått gratis tilsendt, hvis du hadde vært medlem av SOS Rasisme. Meld deg inn i dag! side 16 Retur: SOS Rasisme Pb 297

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Villavent VR 400/700 DC

Villavent VR 400/700 DC 205817 12.11.2010 TR 10-03. Villavent VR 400/700 DC Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er produsert

Detaljer

Villavent VR-700 EV /3

Villavent VR-700 EV /3 204352 27.03.2009/RD/KMB Villavent VR-700 EV /3 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions INSTALLASJON Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er

Detaljer

Frå Sognefjorden til Jotunheimen 40 fotturar/walks/wanderrouten i ÅRDAL

Frå Sognefjorden til Jotunheimen 40 fotturar/walks/wanderrouten i ÅRDAL Frå Sognefjorden til Jotunheimen 40 fotturar/walks/wanderrouten i ÅRDAL Fjord Norway.com REISEMÅL ÅRDAL FRÅ SOGNEFJORDEN TIL JOTUNHEIMEN gaupne solvorn kaupanger STARTPUNKT VANDRERUTER S. 28 30 Lusterfjorden

Detaljer

Kulturminner i norsk kraftproduksjon

Kulturminner i norsk kraftproduksjon Kulturminner i norsk kraftproduksjon Kulturminner i norsk kraftproduksjon NVE-rapport nr. 52 2013 ISBN digital: 978-82-410-0921-1 ISBN trykk: 978-82-410-0922-8 ISSN: 1501-2832 Redaktører: Elisabeth Bjørsvik,

Detaljer

VR-400/700 EV /2 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions

VR-400/700 EV /2 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions 392381 19.03.2004/RD/KMB VR-400/700 EV /2 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions INSTALLASJON Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er produsert

Detaljer

Ugland buys seven large North Sea Barges. Contract signing of two state of the art bulk carriers

Ugland buys seven large North Sea Barges. Contract signing of two state of the art bulk carriers Utgitt av Published by 1.2013 Vol. 59 Contract signing of two state of the art bulk carriers With a number of energy conserving features, the two new vessels represent a further development of the TESS

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Villavent VR-400/700 E /3 VR-400/700 E/EC

Villavent VR-400/700 E /3 VR-400/700 E/EC 204468 27.03.2009 RD/KMB. Villavent VR-400/700 E /3 VR-400/700 E/EC Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer