Oppsummering og vurdering av høringsinnspill

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering og vurdering av høringsinnspill"

Transkript

1 Oppsummering og vurdering av høringsinnspill Foreslått endring i 2 bokstav d: Normaltap skal beregnes på beiteområdenivå Etter gjeldende forskrift 2 bokstav d, skal normaltap primært beregnes på besetningsnivå, unntaksvis på bakgrunn av generelle data i vedkommende sankelag, kommune eller region. Som en følge av forslag til endring i høringsutkastets 7, hvor sannsynliggjøring av rovvilttap skal gjøres på beiteområdenivå, foreslo direktoratet at også normaltapet fastsettes på beiteområdenivå. Dette forslaget følger ikke direkte av ekspertutvalgets innstilling, men ble foreslått som en konsekvens av foreslåtte endringer i 7. Tilbakemeldingene på den foreslåtte endringen i 2 bokstav d er mange og varierte. Blant fylkesmennene er de fleste positive til den foreslåtte endringen med tanke på beregning av normaltap. I mange fylker beregnes normaltap allerede for hele beiteområder, slik at forskriftsendringen ikke medfører noen endring i forhold til dagens praksis. Rovviltnemnda i region 6 og Mattilsynet stiller seg bak den foreslåtte endringen i beregning av normaltap på beiteområdenivå. De mener det er riktig å se beiteområdet under ett, og at individuelle forskjeller mellom besetninger ikke bør få stor/avgjørende betydning da disse kan være noe tilfeldige. Fylkesmennene reiser i sine høringsinnspill flere problemstillinger knyttet til både definisjon og beregning av normaltap. Innspillene viser et behov for en tydelig definering av hvilke tapsårsaker som omfavnes av normaltapsbegrepet. Enkelte tapsårsaker, som sykdom, befinner seg i en gråsone i forhold til hvorvidt det skal inn i normaltapet (årlige sykdomstilfeller) eller tilhører kategorien ekstraordinære tapsårsaker og skal holdes utenfor. Flere fylkesmenn stiller spørsmål til hvorvidt normaltapet som brukes i dag er representativt, da det har skjedd mange endringer i driftsmønster og avl som kan ha effekt på normaltapet. Tapsundersøkelser for å belyse de faktiske tapsårsaker etterspørres. Videre etterspør fylkesmennene hva som er god nok dokumentasjon på normaltap, og ber om at dette kommer tydelig frem i retningslinjene til forskriften 2 bokstav d. Fylkesmannen i Rogaland og Fylkesmannen i Hedmark gir i sine uttalelser uttrykk for at det er positivt at uttrykket utmarksbeite er fjernet fra normaltapsdefinisjonen, slik at det ikke er tvil om at alt tap, både på innmark- og utmarksbeite, skal legges til grunn for beregning av normaltap. Enkelte fylkesmenn er av den oppfatningen at endringen ved beregning av normaltap slik den er foreslått er uheldig. Dette begrunnes i at normaltap i dag, i utstrakt grad, beregnes på grunnlag av data fra den enkelte besetning. Beregning av normaltap på besetningsnivå er akseptert i næringen, og dersom normaltap skal beregnes på beiteområdenivå, vil enkeltbrukere som har drevet godt muligens «straffes» med et høyere fastsatt normaltap enn i dag. En endring i hvordan normaltap beregnes vil føre til gunst for enkelte og ugunst for andre, noe som i seg selv har et konfliktskapende potensiale. Dette argumenterer også Sametinget med i sin uttalelse til hvorfor de mener normaltap må fastsettes for hver enkelt besetning. Det har også kommet innspill på at begrepet beiteområde er lite presist, og derfor vanskelig å benytte ved fastsetting av normaltap.

2 Landbruks- og matdepartementet (LMD) ønsker at normaltap skal beregnes på besetningsnivå, slik at god drift og dokumentasjon hos den enkelte bruker anerkjennes. Dette er viktig for å gi incentiver til godt dyrehold. Norsk Sau & Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag (heretter omtalt som bondeorganisasjonene) m.fl. mener at dagens ordning med fastsettelse av normaltap hovedsakelig på besetningsnivå må videreføres. De viser i sin uttalelse til at sannsynliggjøring av rovvilttap skal gjøres på besetningsnivå, og at det derfor blir riktig å fastsette normaltapet på besetningsnivå også. Nord-Fron kommune viser i sin uttalelse til at det er store, historiske forskjeller i normaltap mellom besetninger i samme beiteområde, og at dette viser at normaltap fremdeles bør fastsettes på besetningsnivå. Generelle innspill til 2 bokstav d er spørsmål om hvilket tallmateriale normaltap skal beregnes ut fra. Hvorvidt tall fra organisert beitebruk (OBB) skal legges til grunn eller ikke, og for hvilke årstall/tiår, ønskes spesifisert i retningslinjene. Flere høringsparter ønsker klarhet i hvorvidt normaltapsprosentene skal fastsettes på nytt, dersom endringen i forskriftsforslaget blir vedtatt. Det påpekes også et stort behov for fleksibilitet i ordningen, slik at normaltap kan fastsettes både for beiteområde og enkeltbesetninger avhengig av tilgjengelig data. Hovedvekten av høringsinnspillene tar til orde for å beholde dagens ordning for beregning av normaltap. Særlig fremheves at beregning på besetningsnivå anerkjenner god drift hos den enkelte bruker. Videre oppfattes dagens ordning som velfungerende både for forvaltningen og for næringen. Direktoratet oppfatter innspillene som velbegrunnet og relevante. Den foreslåtte endringen i beregning av normaltap er ikke en forutsetning for å sannsynliggjøre rovvilttap på beiteområdenivå, og er heller ikke konkret foreslått av ekspertutvalget. Etter en helhetsvurdering foreslår direktoratet derfor å opprettholde dagens ordning. Det foreslås ingen endringer i gjeldende forskrift 2 bokstav d. Foreslått endring i 3 bokstav c: Erstatning forutsetter at søknad fremmes innen den fastsatte frist Etter gjeldende forskrift er det en forutsetning for rett til erstatning, at søknad fremmes innen søknadsfristen. Det fremgår av retningslinjene til gjeldende 14 bokstav a at søknader som kommer inn etter fristen skal avvises dersom forsinket innlevering ikke er avtalt med fylkesmannen før fristen utløper. For å tydeliggjøre at overholdelse av søknadsfrist er et absolutt vilkår for rett til å få søknaden behandlet, har direktoratet foreslått å ta bestemmelsen inn i forskriftsteksten. Plikten til å overholde søknadsfrist er derfor tatt inn i bestemmelsen om hvem som har krav på erstatning, jf. forslagets 3 bokstav c. Ingen av høringsinstansene motsetter seg den foreslåtte endringen. Fylkesmannen i Vest-Agder mener at det, etter avtale med fylkesmannen, bør gis mulighet for begrenset utsettelse for innlevering av søknad om erstatning. Fylkesmannen i Buskerud mener at søknadsfristen, av

3 pedagogiske årsaker, bør fremgå i forskriftsteksten til 3 bokstav c. I retningslinjene til 14 er muligheten for utsatt innsendelse av søknad omtalt, og fylkesmannen mener at disse formuleringene må inn i retningslinjene til 3 bokstav c. Muligheten for å få utsatt søknadsfrist i samråd med fylkesmannen fremgår av retningslinjene til gjeldende forskrift 14 bokstav a. Denne bestemmelsen ble foreslått inntatt i forskriftstekst og retningslinjer til ny 3 bokstav c. Dette forslaget er opprettholdt. I forslaget som ble sendt på høring var bestemmelsen gjengitt i retningslinjene til 14 bokstav a, som omhandler administrative bestemmelser. I forskriftsforslaget som nå oversendes er administrative bestemmelser ikke endret, men nå omtalt i 15. Foreslått endring i retningslinjene til 4 bokstav a: Dyreeiers aktsomhetsplikt som vilkår for erstatning Et av strakstiltakene som et samlet ekspertutvalg foreslo i sin innstilling, var økte krav til dyreeier/foretak. Utvalget ser det som naturlig at foretaket iverksetter de tiltak som er mulig for å forebygge tap av alle årsaker. Dyreeiers plikt til å avverge eller redusere tap er regulert i gjeldende forskrift 4 bokstav a, som omhandler dyreeiers aktsomhetsplikt som vilkår for erstatning. Etter at ekspertutvalget la frem sin innstilling høsten 2011 har dyreeiers aktsomhetsplikt etter gjeldende forskrift 4 bokstav a, blitt behandlet av Høyesterett i den såkalte «Kleivadommen», avsagt 10. oktober Høyesterett klargjør i dommen hvilke plikter som påligger den næringsdrivende for å forebygge tap, for å unngå bortfall eller reduksjon i erstatningen. Med dommen anses dyreeiers krav til å gjennomføre forebyggende tiltak tilstrekkelig klargjort. Direktoratet har i høringsforslaget henvist til dommen, og gjengitt sentrale punkter under kommentarene til forslagets 4 bokstav a. Dette er kun en presisering av Høyesteretts tolkning av gjeldende rett vedrørende dyreeiers aktsomhetsplikt. Etter at Høyesterett har klargjort hvilke krav som er nedfelt i 4 bokstav a, finner ikke direktoratet grunnlag for å stille ytterligere krav til dyreeiers aktsomhet. Et annet av strakstiltakene foreslått av ekspertutvalget, var å gjennomføre kodemerking som standard. Utvalget anbefaler dette som et obligatorisk tiltak, og tiltaket kan benyttes for å få kunnskap om når tap skjer, hvilke dyr som tapes og årsaken til dette tapet. Direktoratet har foreslått denne plikten inntatt i retningslinjene til høringsforslagets 4 bokstav a. Direktoratet viser imidlertid til at endringen bør være midlertidig. Etter vårt syn hører en slik bestemmelse naturlig inn under virkeområdet til forskrift om velferd for småfe 25 og 26. En slik endring forutsetter trolig ny høring, ettersom tiltaket bør gjøres gjeldende generelt og ikke eksklusivt i forhold til rovviltsituasjonen. Miljødirektoratet vil ta forslaget opp med Mattilsynet.

4 De fleste innspillene som omtaler forslag om obligatorisk kodemerking er positive, og flere fylkesmenn mener at dette tiltaket kan gi verdifull informasjon med tanke på tidspunkt for tap på utmarksbeite. Fylkesmannen i Oppland ønsker at kodemerking skal være obligatorisk, uavhengig av hvorvidt bruker har fått erstatning foregående år eller ikke. Fylkesmannen i Finnmark har i sin uttalelse ytret ønske om at søyas alder fremkommer av kodemerkingen, da den har betydning for søyas morsegenskaper. Fylkesmannen i Hedmark er på sin side av den oppfatning at krav om kodemerking er lite hensiktsmessig, da man i liten grad kan forvente å få bedre kunnskap om tapet ut fra kodemerkingen. Mange høringsinnspill, deriblant fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Nordland, Tynset kommune, Rana kommune og Alvdal kommune, peker på at vurdering av flere punkter i retningslinjene til 4 bokstav a, krever betydelig landbruksfaglig- og husdyrfaglig kompetanse. Dette er vurderinger knyttet til tidspunkt for beiteslipp og sanking, forebyggende helsetiltak, beitegrunnlag m.m. Opplysninger som saksbehandler trenger i forbindelse med disse vurderingene fås hos instanser som landbruksavdeling, Mattilsynet, kommuner med flere, og høringsinnspillene peker på et behov for retningslinjer for slik informasjonsutveksling. Flere fylkesmenn stiller spørsmål ved siste setning i retningslinjene til 4 bokstav a, som omhandler fylkesmannens myndighet til å pålegge dyreeier å gjennomføre forebyggende tiltak i akuttsituasjoner. Dette oppleves av enkelte fylkesmenn som en involvering i Mattilsynets ansvarsområde, en endring de fraråder. Andre fylkesmenn viser til et behov for å øke trykk mot næringen for gjennomføring av forebyggende tiltak, og er i så måte positiv til muligheten for dette. LMD mener krav til dyreeiers aktsomhet for å få erstatning må ses i sammenheng med hvorvidt det finnes tilgjengelige midler for å legge til rette for forebyggende tiltak. Sametinget mener at erstatningsmyndigheten ikke skal ha mulighet til å sette krav om iverksetting av forebyggende tiltak i områder som er prioritert til beitedyr. Sametinget mener videre det er urimelig å trekke inn andre beiteområder enn de som tilligger gården som del av forebyggende tiltak, slik at dyreeier mister beiteretten i utmark. Mattilsynet mener forskriftsutkastet med retningslinjer gir en god beskrivelse av grunnlaget for erstatning og har sterke incitamenter av forebyggende karakter. De viser videre til at flere av punktene i kommentarene til 4 bokstav a sammenfaller med krav i forskrift av 18. februar 2005 nr. 160 om velferd for småfe og retningslinje for tilsyn med velferd for sau på beite. Mattilsynet mener imidlertid at koblingen mellom erstatningsutmåling og tapsreduserende tiltak er for liten, og mener det bør etableres en mulighet for erstatningsmyndigheten til å kreve at bruker gjennomfører forebyggende tiltak. Bondeorganisasjonene mener henvisning til «Kleivadommen» i retningslinjene til 4 bokstav a er uheldig. Organisasjonene mener det kreves en politisk avklaring om dommen med tanke på i hvilken utstrekning det kan kreves kostnadskrevende tiltak grunnet rovvilt, uten at det ytes økonomisk kompensasjon til dyreeier. Nord-Fron kommune og Stor-Elvdal kommune er negative til de foreslåtte endringene i retningslinjene til 4 bokstav a, og mener det kan føre til store, økonomiske konsekvenser for enkeltbrukere. De påpeker behovet for å skille mellom prioriterte beite- og rovviltområder i så måte.

5 NOAH ber om at uttrykk som «handle aktsomt» og «som med rimelighet kan forventes» forklares ytterligere i retningslinjene, for å unngå at disse begrepene tolkes av hver enkelt. Foreningen våre rovdyr mener at dyreeiers ansvar for å iverksette tiltak må inn i selve forskriftsteksten, og ikke kun beskrives i retningslinjene til 4 bokstav a. Som nevnt ovenfor har direktoratet ikke foreslått noen endringer i dyreeiers aktsomhetsplikt, utover å referere til Høyesteretts uttalelser om hva som er gjeldende rett. Direktoratet registrerer at flere av høringsinstansene er skeptiske til at dommen refereres i retningslinjene. Formålet med retningslinjer til de enkelte bestemmelser i forskriften er å utdype hvordan bestemmelsen skal forstås. Direktoratets tilføyelser til retningslinjene i 4 bokstav a, innebærer ingen realitetsendring. Tilføyelsene gir veiledning i hva som ligger i dyreeiers aktsomhetsplikt, slik Høyesterett har fastslått at bestemmelsen skal forstås. Direktoratet mener derfor at den foreslåtte henvisning til Høyesteretts dom er en naturlig del av retningslinjene til 4 bokstav a. Direktoratet registrer at det har kommet få innvendinger mot forslaget om innføring av krav om kodemerking, og velger derfor å opprettholde forslaget. For øvrig vises til kommentarer over om at generell bruk av kodemerking bør innarbeides i forskrift om velferd for småfe. Etter innspill har direktoratet presisert at fylkesmannens myndighet til å pålegge dyreeier gjennomføring av forebyggende tiltak ved akutte tapssituasjoner, knytter seg til vilkår for eventuell fremtidig erstatning. Foreslått endring i 4 bokstav d: Krav til bedre dokumentasjon av saueholdet Ekspertutvalget anser det som viktig å forbedre datagrunnlaget for å kunne utelukke andre tapsårsaker enn rovvilt, deriblant sette krav om dokumentasjon av helsetilstand, individlister for tapte dyr, oversikt over slakteoppgjør, veterinærkontroller etc. Direktoratet har i henhold til ekspertutvalget foreslått endring i 4 bokstav d, som pålegger dyreeier å oppgi besetningsdata på individnivå, herunder data over tapte og skadde dyr. Dersom dyreeier har gitt fullstendige besetningsdata til sauekontrollen, og har samtykket i bruk av besetningsdata fra denne, anes dette kravet som oppfylt. Flere fylkesmenn er positive til at det stilles økte krav til dokumentasjon av saueholdet, jf. tilgang til data som finnes i sauekontrollen. Fylkesmannen i Hedmark peker på at det i retningslinjene til 4 bokstav d, er viktig at det presiseres at dyreeier også er pliktig til å oppgi andre tapsårsaker enn rovvilttap. Fylkesmannen i Nordland viser til at en relativt stor andel av brukene ikke er med i sauekontrollen, og at retningslinjene da må konkretisere hvilke vedlegg (individlister, slaktelister, tap etc.) som er påkrevd for å oppfylle kravet til riktig utfylt søknad. Fylkesmannen i Oppland mener at det må gjøres en vurdering av datamengden i sauekontrollen, slik at opplysningene saksbehandler mottar er relevante og håndterlige. Dette spesielt med tanke på en effektiv og rasjonell saksbehandling av et stort antall erstatningssøknader. En revisjon av

6 søknadsskjemaet med tanke på innhenting av relevant informasjon knyttet til de foreslåtte endringene kan være nødvendig. Flere fylkesmenn gir i sine høringsinnspill uttrykk for at innsyn i data fra sauekontrollen vil medføre en større mengde data og følgelig en mer grundig vurdering av hver enkelt søknad, noe som blir utfordrende med tanke på de saksbehandlingsfrister som er satt i forskriften. Høringsinstansene er generelt positive til at det stilles økte krav til dyreeier til dokumentasjon av saueholdet. Innhenting av mer grunnlagsdata anses også forenlig med Frostating lagmannsretts dom av 4. november 2013, «Krokanndommen», hvor det påpekes at erstatningsmyndigheten i sannsynlighetsvurderingen må utrede og vurdere andre tapsårsaker enn rovvilt. Direktoratet ser at dette vil gi en stor mengde data, noe som kan bli en utfordring med tanke på faglige vurderinger og saksbehandlingstid. I retningslinjene til 4 bokstav d presiserer direktoratet hvilke opplysninger som skal vedlegges søknaden, dersom bruker ikke er medlem av sauekontrollen. Direktoratet opprettholder de foreslåtte endringene i 4 bokstav d. Foreslått endring i 4 bokstav e: Innmelding av dyr som har kommet til rette etter søknadsfrist Det foreslås i utkastet 4 bokstav e inntatt en bestemmelse om at unnlatelse av å melde fra om at dyr som er gjenfunnet i live etter søknad, straks skal meldes fylkesmannen. Bestemmelsen innebærer ingen realitetsendring i forhold til dagens praksis. I gjeldende forskrift fremgår dette av retningslinjene til 4 bokstav e, men foreslås nå flyttet til forskriftsteksten. Endringen er kun en tydeliggjøring av gjeldende praksis, og er ikke foreslått av ekspertutvalget. Ingen av høringsinnspillene har omtalt denne presiseringen. Forslaget til forskriftsendring i 4 bokstav e opprettholdes. Foreslått endring i 7: Sannsynliggjøring av rovvilttap I gjeldende erstatningsforskrift skal rovvilttap sannsynliggjøres i henhold til 8. Ved vurdering av om rovvilt er tapsårsak, må erstatningsmyndigheten foreta en helhetsvurdering av alle årsaksfaktorer, herunder skadedokumentasjon, driftsforhold, tapshistorikk, forekomst av rovvilt, skademønster og kunnskap om andre tapsårsaker. I gjeldende forskrift 8 er det i bokstavene a-e fremhevet momenter som anses som særlig relevante for vurderingen, herunder kadaverdokumentasjon.

7 Et av strakstiltakene foreslått av ekspertutvalget er å redusere kravet til skadedokumentasjon. Dette innebærer mindre fokus på skadedokumentasjon i den enkelte besetning, samt redusert krav til ytterligere skadedokumentasjon i områder hvor rovvilttap allerede er godt dokumentert inneværende beitesesong. Når det gjelder redusert krav til skadedokumentasjon i områder med godt dokumentert rovvilttap, er det i retningslinjene til høringsforslagets 6 tilføyd at ytterligere kadaverdokumentasjon i slike tilfeller kan unnlates. For å redusere kravet til dokumentasjon av rovviltskade hos den enkelte saueeier, foreslås det i høringsforslaget at sannsynliggjøringen av rovvilttap i henhold til 7 skal gjøres på beiteområdenivå. Kravet til skadedokumentasjon foreslås ytterligere redusert ved at det tilføyes en ny bestemmelse hvor rovvilttap anses sannsynliggjort dersom faste kriterier er oppfylt, jf. høringsforslaget 7 andre ledd. Denne bestemmelsen ble foreslått som en forenkling av sannsynlighetsvurderingen av tap i områder med fast bestand av rovvilt, og hvor flere forhold tilsier at rovvilt er tapsårsak. For de områder hvor kriteriene ikke er oppfylt, skal sannsynliggjøring av rovvilttap foretas i henhold til 7 første ledd, som tilsvarer dagens 8. Foreslått 7 andre ledd er altså et tillegg til de allerede gjeldende bestemmelsene. Dette innebærer at tap kan vurderes/erstattes etter tre bestemmelser. Dokumentert/antatt tapt etter 6, sannsynliggjort ved øvrige omstendigheter i henhold til 7 første ledd, samt sannsynliggjort ved oppfyllelse av faste kriterier, jf. 7 andre ledd. Alle de tre bestemmelsene kan hver for seg gi grunnlag for full erstatning. LMD mener at de foreslåtte vilkårene for rett til erstatning over normaltap ikke kan gjøres kumulative slik de er foreslått i 7 andre ledd bokstav a-e, og at dette ikke er i samsvar med verken ekspertutvalgets anbefaling eller i henhold til «Krokanndommen». Bondeorganisasjonene mener det ved 7 andre ledd innføres bestemte kriterier (bokstav a-d) som må foreligge, i tillegg til den alminnelige sannsynlighetsovervekten (bokstav e) for å få full erstatning. Dette vil føre til økte beviskrav, stikk i strid med ekspertutvalgets anbefaling. Videre økes kravene til skadedokumentasjon, ved at det må påvises regelmessig rovviltskade i henhold til 7 andre ledd bokstav b. Organisasjonene mener foreslått 7 andre ledd strider mot rettskravet om full erstatning nedfelt i naturmangfoldloven 19. De fleste fylkesmenn er positiv til tillegget, men ber om vilkårene (a-e) tydeliggjøres. Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Aust-Agder, Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i Vest-Agder mener det bør skilles mellom fast bestand av store rovdyr og fast bestand av kongeørn, med tanke på skadepotensialet til den enkelte art. Sametinget mener dagens vurdering av skadeomfang og erstatningsstørrelse er bedre egnet, siden den pålegger erstatningsmyndigheten å vurdere skadeomfanget etter samlede omstendigheter, istedenfor fastsatte vilkår jf. 7 andre ledd bokstav a-e. De viser konkret til vanskelige værforhold under registreringssesongen for rovvilt, som kan medføre at bokstav a (fast bestand av rovvilt) ikke oppfylles i mange områder.

8 Fylkesmenn og regionale rovviltnemnder er i all hovedsak positive til foreslåtte 7 andre ledd, og anser det som en forenkling ved saksbehandlingen dersom noen begrepsavklaringer blir gjort. De fleste høringsparter mener det er riktig at fokuset flyttes fra forhold i enkeltbesetninger og opp på beiteområdenivå. ene på denne foreslåtte endringen reiser imidlertid en del spørsmål som ønskes avklart før fastsetting av forskrift. I 7 andre ledd bokstav a-e trengs det avklaringer rundt flere begrep. Uttrykk som beiteområde, fast bestand, regelmessig rovviltskade m.m. må forklares i retningslinjene, dersom intensjonen er at skjønnsrommet hos erstatningsmyndigheten skal bli mindre. Dersom slike begrep ikke tydeliggjøres, opplever fylkesmennene at ny 7 andre ledd medfører liten forenkling i saksbehandlingen i forhold til eksisterende ordning. Det pekes også på at tapsårsaker i et beiteområde ofte er sammensatt av flere årsaksfaktorer, og at dette kan komplisere vurderingen rundt hvorvidt søknaden skal behandles i henhold til 7 andre ledd eller ikke. Bokstav e omhandler andre dokumenterte tapsårsaker enn rovvilt, som fylkesmennene erfarer at i liten grad fremkommer i dagens system. En innføring av en bestemmelse hvor alt tap over normaltap erstattes dersom faste kriterier er oppfylt (bokstav a-e), antas å gi dyreeier få incentiver til å oppgi annet tap. De innkomne høringsinnspillene viser at direktoratets forslag til endring i 7 oppfattes ulikt. Flere høringsinstanser oppfatter at bestemmelsen i 7 andre ledd vil være eneste mulighet for å få full erstatning. De mener derfor at det ved denne foreslåtte endringen innføres kumulative vilkår som må oppfylles dersom alt tap over normaltap skal erstattes. Direktoratet ser behovet for å tydeliggjøre intensjonen ved tilføyelsen av 7 andre ledd. Bestemmelsen i 7 andre ledd er et tillegg til dagens bestemmelse om sannsynliggjøring av rovvilttap ved øvrige omstendigheter ( 8). Dersom et eller flere av kriteriene i 7 andre ledd ikke er oppfylt, skal skjønnsvurderingen gjøres i henhold til foreslåtte 7 første ledd. Bestemmelsen i foreslåtte 7 første ledd er lik bestemmelsen i dagens 8. De foreslåtte endringene er altså ingen innskrenking i retten til full erstatning. For å gjøre dette tydeligere foreslår direktoratet at tilleggsbestemmelsen i 7 andre ledd gjøres til en egen paragraf, ny 7. Sannsynliggjøring av rovvilttap ved øvrige omstendigheter tas ut av forslagets 7 første ledd, og flyttes til ny 8. Innspillene viser at særlig 7 andre ledd bokstav e, ble oppfattet ulikt. Formålet med bokstav e var å presisere at dyr konstatert tapt til andre tapsårsaker enn rovvilt (eksempelvis jernbane, hund, bil), ikke kan anses erstattet tapt til rovvilt, selv om kriteriene i bokstav a-d er oppfylt. Dette fremgår nå av siste setning i 7. Når erstatningsmyndigheten skal vurdere hvorvidt dyr er sannsynliggjort tapt til rovvilt, må det først vurderes hvorvidt kriteriene i 7 bokstav a-d er oppfylt. Dersom kriteriene er oppfylt, erstattes alt tap over normaltap. Dersom ett eller flere av kriteriene ikke er oppfylt, skal søknaden vurderes i henhold til 8. Det må da opplyses om hvilke av kriteriene i 7 bokstav a-d som ikke anses oppfylt. Flere av høringsinstansene ber om nærmere redegjørelse for hvordan begreper i 7 bokstav a-d skal forstås (fast bestand av rovvilt, regelmessig rovviltskade, beiteområde etc.). Dette er nå forsøkt tydeliggjort i kommentarene til 7.

9 For å tydeliggjøre at skjønnsvurderingen etter 8 skal være en helhetsvurdering av alle mulige tapsårsaker, er opplistingen av forhold som enkeltvis eller i sammenheng kan bidra til å sannsynliggjøre tapet, foreslått tatt ut. Direktoratet mener dette er riktig for ikke å begrense skjønnsvurderingen til de opplistede momentene. Foreslått endring i 16: Tap av rett til erstatning ved uriktige opplysninger Det foreslås et nytt annet ledd i utkastets 16, som innebærer at hele erstatningen for det aktuelle året tapes dersom dyreeier forsettlig gir feilaktige opplysninger. Bestemmelsen er lik forsikringsavtaleloven 18-1 fjerde ledd. Erstatningsordningen for husdyr er basert på tillit til at det gis korrekte og fullstendige opplysninger. Bestemmelsen foreslås som tillegg til gjeldende 16 første ledd, hvor allerede utbetalt erstatning kan kreves tilbakebetalt. Ingen høringsinnspill på forslag til nytt annet ledd i 16. Forslaget om nytt annet ledd i 16 opprettholdes. Andre innspill Øvrige innspill som er mottatt i tilknytningen til høringen tas til etterretning. Forslag om endringer og tilpasninger som ikke ble fremmet som høringstema vil bli vurdert i sammenheng med mer substansielle endringer i ordningen, som også ekspertutvalgets innstilling og høring på denne forutsetter. Miljødirektoratet vil likevel peke på at flere av høringspartene har angitt behov for nærmere gjennomgang av hvordan begrepet normaltap kan gis et mer solid fundament. Også ekspertutvalget omtaler i sin innstilling behovet for å bedre kunnskapsgrunnlaget vedrørende normaltap. Dette anser også direktoratet som en viktig forutsetning for videreutvikling av regelverk og saksbehandlingspraksis. I høringsinnspillene fremsettes det flere synspunkt og kommentarer til bestemmelser i erstatningsordningen som ikke er foreslått endret i høringsforslaget, og som går utover de anbefalte strakstiltakene. Ut fra disse tilbakemeldingene synes det å være et behov for en mer grundig revidering/gjennomgang av erstatningsordningen. Ekspertutvalget anbefaler samtidig i sin innstilling en nærmere utredning av to mulige erstatningsmodeller for fremtiden; en modell som innebærer en geografisk differensiert erstatning og en som innebærer erstatning for alt tap på beite. Denne oppsummeringen og forskriftsforslaget er en enkel revidering av gjeldende ordning. En fullstendig gjennomgang av erstatningsregelverket kan være formålstjenlig og hensiktsmessig, men høringen gir ikke grunnlag for dette nå.

Terje Bø, Miljødirektoratet

Terje Bø, Miljødirektoratet Blir det betre vilkår for beitebrukarar i Oppland i åra som kjem sett i lys av økte bestander av ulv og bjørn og «Krokann-dommen» i forhold til ny erstatningsforskrift? Terje Bø, Miljødirektoratet Tja,

Detaljer

Endringer i forskrift om erstatningsordning for husdyr tatt av rovvilt

Endringer i forskrift om erstatningsordning for husdyr tatt av rovvilt Endringer i forskrift om erstatningsordning for husdyr tatt av rovvilt Representantskapsmøte Gardermoen 24. Oktober 2013 Kari Anne Kaxrud Wilberg Beite- og utmarksrådgiver Norsk Sau og Geit Saksbehandling

Detaljer

Erstatningsoppgjøret sett fra Fylkesmannens side

Erstatningsoppgjøret sett fra Fylkesmannens side Erstatningsoppgjøret sett fra Fylkesmannens side Årsmøte Oppland Sau og Geit, Gjøvik 6. mars 2016 Fakta og statistikk fra Oppland Regelverk Besetningslister Søknadsskjema Refleksjoner Sidsel Røhnebæk Sauehold

Detaljer

Erstatning for husdyr som blir drept eller skadet av rovvilt Otta Otta 14. oktober Regelverk Vilkår Besetningslister Søknadsskjema

Erstatning for husdyr som blir drept eller skadet av rovvilt Otta Otta 14. oktober Regelverk Vilkår Besetningslister Søknadsskjema Erstatning for husdyr som blir drept eller skadet av rovvilt Otta Otta 14. oktober 2016 Regelverk Vilkår Besetningslister Søknadsskjema Tosidig målsetting: Stortinget i 2004 bestandsmål for Oppland: -

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt

Høringsuttalelse til forslag til forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt Oslo, 13. Januar 2014 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Høringsuttalelse til forslag til forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt

Detaljer

Oppgjørets (halv)time. Per Fossheim FKT-Prosjektet Rovdyr-Sau NSG, NB,NBS

Oppgjørets (halv)time. Per Fossheim FKT-Prosjektet Rovdyr-Sau NSG, NB,NBS Oppgjørets (halv)time Per Fossheim FKT-Prosjektet Rovdyr-Sau NSG, NB,NBS F K T-prosjektet Rovvilt-sau Erstatningsforskriften Normaltap Hvilke paragrafer har betydning Hva avgjør hvilken paragraf som anvendes

Detaljer

Erstatningsforskriften

Erstatningsforskriften Erstatningsforskriften Otta, onsdag 9. juli 2014 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver Norges Bondelag Rovdyrerstatning Naturmangfoldloven, 19 (erstatning for tap og følgekostnader når husdyr og tamrein

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i erstatningsordninger for husdyr og tamrein

Høring - Forslag til endringer i erstatningsordninger for husdyr og tamrein 1 av 5 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Vår saksbehandler Finn Erlend Ødegård 22 05 45 49 Deres dato Deres referanse 10.03.2012 201101494-/TOR Høring - Forslag til endringer i erstatningsordninger

Detaljer

Erstatning av husdyr som er drept av fredet rovvilt

Erstatning av husdyr som er drept av fredet rovvilt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Erstatning av husdyr som er drept av fredet rovvilt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Kjell Vidar Seljevoll Disposisjon Forvaltningsaktører og Fylkesmannens oppgaver Erstatning

Detaljer

Erstatning av husdyr som er drept av fredet rovvilt

Erstatning av husdyr som er drept av fredet rovvilt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Erstatning av husdyr som er drept av fredet rovvilt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Kjell Vidar Seljevoll Disposisjon Forvaltningsaktører og Fylkesmannens oppgaver Erstatning

Detaljer

Miljømyndighetenes praksis post Krokann. Beiteseminar, 24. februar 2016 Karianne Aamdal Lundgaard, advokat

Miljømyndighetenes praksis post Krokann. Beiteseminar, 24. februar 2016 Karianne Aamdal Lundgaard, advokat Miljømyndighetenes praksis post Krokann Beiteseminar, 24. februar 2016 Karianne Aamdal Lundgaard, advokat kal@lundogco.no Innholdsoversikt Krokann-dommen: Hva innebærer den? Praksis etter Krokann Konkrete

Detaljer

Høring av forslag til endringer i erstatningsordninger for husdyr og tamrein

Høring av forslag til endringer i erstatningsordninger for husdyr og tamrein Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Saksbehandler: Kari Anne K. Wilberg Telefon: 990 14 262 E-post: kaw@nsg.no Vår referanse: 12/0629/06_KAKW Deres referanse: 201101494-/TOR Ås, 29. juni

Detaljer

Rovviltforliket og oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite

Rovviltforliket og oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite Mattilsynet, Hovedkontoret Felles postmottak Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL Deres ref Vår ref Dato 201200237 10.02.2012 Rovviltforliket og oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 58/13 Forvaltningsstyret 18.11.2013 51/13 Kommunestyret 12.12.2013

Saksnr. Utvalg Møtedato 58/13 Forvaltningsstyret 18.11.2013 51/13 Kommunestyret 12.12.2013 Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/856 SAMLET SAKSFREMSTILLING - HØRING -FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM ERSTATNING FOR TAP OG FØLGEKOSTNADER NÅR HUSDYR BLIR DREPT ELLER SKADET AV ROVVILT Saksnr.

Detaljer

Hva er rovviltforliket? Hva er Krokann dommen?

Hva er rovviltforliket? Hva er Krokann dommen? Hva er rovviltforliket? Hva er Krokann dommen? Betraktninger i fra Bondelagets ståsted Skjetlein 29. februar 2016 Styremedlem i Sør Trøndelag Bondelag Frank Røym Vi får Norge til å gro! Matproduksjon Bondens

Detaljer

Retningslinjer til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Oppland for oppgjøret etter ulveskadene i Akershus og Oppland i sommer

Retningslinjer til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Oppland for oppgjøret etter ulveskadene i Akershus og Oppland i sommer Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/2837-2 Dato 27. oktober 2017 Retningslinjer til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Oppland for oppgjøret etter ulveskadene i Akershus og Oppland i sommer

Detaljer

Kommentarer til ny erstatningsordning for rovviltskade på husdyr

Kommentarer til ny erstatningsordning for rovviltskade på husdyr WWF-Norway P. O. Box 6784 - St. Olavs plass N - 0130 Oslo, Norway Org.no.: 952330071 Tel: +47 22 036 500 Fax: +47 22 200 666 iwfinstad@wwf.no www.wwf.no facebook.com/wwfnorge Miljøverndepartementet Postboks

Detaljer

Framtiden i våre hender Fredensborgvn. 24 G 0177 Oslo

Framtiden i våre hender Fredensborgvn. 24 G 0177 Oslo WWF-Norge Postboks 6784 St. Olavs Plass 0130 Oslo Framtiden i våre hender Fredensborgvn. 24 G 0177 Oslo Foreningen Våre Rovdyr Postboks 195 2151 Årnes Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo

Detaljer

Erstatning av sau drept av fredet rovvilt 2015

Erstatning av sau drept av fredet rovvilt 2015 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Erstatning av sau drept av fredet rovvilt 2015 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Kjell Vidar Seljevoll Erstatning av sau 2015 170 søknader om erstatning. 1 trakk søknaden, pga.

Detaljer

Sør-Trøndelag Bondelag

Sør-Trøndelag Bondelag Sør-Trøndelag Bondelag Utarbeidet av Berit Sølberg Til: Referat 1/00068-6 Kopi: Referat fra dialogmøte rovdyrerstatninger og rovviltforvaltning, Oppdal Tid: Tirsdag 28. mars 201 kl 19 ca 23 Sted: Quality

Detaljer

Mattilsynets rolle i rovviltproblematikken

Mattilsynets rolle i rovviltproblematikken Mattilsynets rolle i rovviltproblematikken Møte Rovviltnemnda i Nordland Bodø 01.12.2016 Seniorrådgiver/veterinær Berit Gjerstad Mattilsynet, Region Nord Mattilsynets rolle i rovviltforvaltningen Sikre

Detaljer

Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål for ulv

Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål for ulv Miljøverndepartementet Avdeling for naturforvaltning Postboks 8013 Dep 0030 OSLO postmottak@kld.dep.no Vår ref.:586/jpl Dato: 15.12.2014 Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: 201101494-ffOR Vår dato: 29.06.2012 Vår ref.: 2012/1 Arkivnr: 434.0 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO

Detaljer

Forslag til ny erstatningsforskrift for tamrein

Forslag til ny erstatningsforskrift for tamrein Forslag til ny erstatningsforskrift for tamrein Bakgrunn og ramme for oppdraget Naturmangfoldloven 19: - Reineier har krav på full erstatning ved tap av tamrein til rovvilt - Erstatningsordningen skal

Detaljer

Høring av forslag til endringer i forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Høring av forslag til endringer i forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Høring av forslag til endringer i forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Miljødirektoratet foreslår endringer i forskrift 1. januar 2013 nr. 3 om tilskudd

Detaljer

Anmodning om å trekke høring om forskrift for erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt

Anmodning om å trekke høring om forskrift for erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt Oslo, 18. desember 2013 Klima- og miljøminister Tine Sundtoft Pb 8013 Dep 0030 Oslo Anmodning om å trekke høring om forskrift for erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet

Detaljer

Erstatning av husdyr som er drept av fredet rovvilt

Erstatning av husdyr som er drept av fredet rovvilt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Erstatning av husdyr som er drept av fredet rovvilt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Kjell Vidar Seljevoll Disposisjon Kort om rovviltforvaltning aktører og roller Forskrift om

Detaljer

Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål for ulv

Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål for ulv Klima- og miljødepartementet Postboks 8013, Dep 0030 OSLO postmottak@kld.dep.no Saksbehandler: Kari Anne K. Wilberg Telefon: 990 14 262 E-post: kaw@nsg.no Vår referanse: 14/1215/06/kakw Deres referanse:

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018 ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 13/2017 Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 7 H Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 O8/383 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår

Detaljer

Høring. Forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite pga rovvilt

Høring. Forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite pga rovvilt Høringsinstansene, jf liste Vår dato: 24.03.2010 Vår referanse: 201000896-4/380 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: 3 Kopi til: Landbruks- og matdepartementet Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033

Detaljer

Mattilsynets arbeid for dyrevelferd på beite

Mattilsynets arbeid for dyrevelferd på beite Mattilsynets arbeid for dyrevelferd på beite Jostein Dragset Seniorrådgiver, Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal Berkåk, 11. april 2012 Beitebruk Viktig fôrtilskudd Bidrar til produkt med høy

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om tilskudd til investeringstiltak i beiteområder

Høring av forslag til forskrift om tilskudd til investeringstiltak i beiteområder Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Saksbehandler: Kari Anne K. Wilberg Telefon: 990 14 262 E-post: kaw@nsg.no Vår referanse: 12/0507/06_KAKW Deres referanse: 201004648-7/316 Ås, 7.

Detaljer

Dialogmøte Sør-Trøndelag. Mjuklia ungdomssenter, Berkåk 11.04.12

Dialogmøte Sør-Trøndelag. Mjuklia ungdomssenter, Berkåk 11.04.12 Dialogmøte Sør-Trøndelag Mjuklia ungdomssenter, Berkåk 11.04.12 Dagens program 19.00 Velkommen og kort orientering om FKT- prosjektet. Gjennomgang av programmet. Øivind Løken, FKT-prosjektet Orientering

Detaljer

Forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt.

Forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. RETNINGSLINJER TIL: Forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Retningslinjer til 1 Etter loven vil erstatning ytes når husdyr er drept eller forsvunnet, og erstatningsmyndigheten

Detaljer

Forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt.

Forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Forslag til: Forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Kapittel I Generelle bestemmelser 1. Formål Formålet med denne forskrift er å erstatte dyreeierens

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besoksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besoksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besoksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgirt

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 90:5 /666% Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår

Detaljer

Mattilsynets arbeid for dyrevelferd på beite

Mattilsynets arbeid for dyrevelferd på beite Mattilsynets arbeid for dyrevelferd på beite Beitekonferansen 2012 Bjørn Røthe Knudtsen Beitebruk Viktig fôrtilskudd Bidrar til produkt med høy kvalitet Utnytter ressurser Bevarer naturmangfold Dyrevelferd

Detaljer

Høring på forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak - høringsuttalelse fra Norsk Sau og Geit (NSG)

Høring på forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak - høringsuttalelse fra Norsk Sau og Geit (NSG) Direktoratet for Naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Saksbehandler: Karoline Salmila Telefon: 984 71 193 E-post: ks@nsg.no Vår referanse: 12/1130/06_høring Deres referanse: 2012/14642

Detaljer

Avslag på søknad om fellingstillatelse på bjørn - Saltdal kommune

Avslag på søknad om fellingstillatelse på bjørn - Saltdal kommune I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold

Forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold Forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold Innledning De viktigste endringene i forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold er omlegging av forskriftsstrukturen, slik at bestemmelsene

Detaljer

Rundskriv september 2002 Viltloven. Erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt

Rundskriv september 2002 Viltloven. Erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt Rundskriv september 2002 Viltloven Erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt Innhold Kap I Generelle bestemmelser...3 Kap II Vilkår...7 Kap III Bevisføring og sannsynliggjøring...12

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2016

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2016 Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2405 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 15/3239-20.01.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2016 Vi

Detaljer

7100 RISSA l i 2 N _ j.

7100 RISSA l i 2 N _ j. f Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrsproduksjon

Forslag til endring i forskrift om erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrsproduksjon Høringsinstansene, jf liste Vår dato: 30.09.2011 Vår referanse: 201008253-14/384 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Landbruks- og matdepartementet Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo,

Detaljer

Vedrørende vedtak om pålegg om tiltak og varsel om beiterestriksjoner grunnet rovvilt i Oppland

Vedrørende vedtak om pålegg om tiltak og varsel om beiterestriksjoner grunnet rovvilt i Oppland Oslo, 02. Juli 2014 Mattilsynets hovedkontor Mattilsynets regionkontor for Hedmark og Oppland Mattilsynet DK Gudbrandsdalen Vedrørende vedtak om pålegg om tiltak og varsel om beiterestriksjoner grunnet

Detaljer

Svar på høring av endringer i rovviltforskriften skadefellingsbestemmelsen for kongeørn og kongeørnprosjekter

Svar på høring av endringer i rovviltforskriften skadefellingsbestemmelsen for kongeørn og kongeørnprosjekter Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Andreas Vikan Røsæg 77642117 04.09.2017 2017/4352-0 434.0 Deres dato Deres ref. Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Svar på høring

Detaljer

Høring om Forskrift om tilskudd til driftsomstilling grunnet rovvilt

Høring om Forskrift om tilskudd til driftsomstilling grunnet rovvilt Miljødirektoratet Postboks 5672 7485 Trondheim Saksbehandler: Karoline Salmila Telefon: 984 71 193 E-post: ks@nsg.no Vår referanse: 13/1014/06/KS Deres referanse: Ås, 14.10.13 Høring om Forskrift om tilskudd

Detaljer

Beitelag i området har ekstraordinært tilsyn og gjennomfører tidlig sanking av sau frå heibeite for å redusere potensialet for tap av sau til jerv.

Beitelag i området har ekstraordinært tilsyn og gjennomfører tidlig sanking av sau frå heibeite for å redusere potensialet for tap av sau til jerv. Saksbeh.: Odd Frydenlund Steen, 35 58 61 54 Vår dato 21.08.2017 Deres dato Vår ref. 2016/2751 Deres ref. Rogaland Sau og Geit, v/magne Jacob Bjørheim Avslag på søknad om skadefelling av jerv i Telemark

Detaljer

Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017

Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017 Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017 Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) og Innst. S. nr. 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål for bjørn, gaupe, jerv, kongeørn

Detaljer

Forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt.

Forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Utkast til: Forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Kap. I Generelle bestemmelser 1. Formål Formålet med denne forskrift er å erstatte dyreeierens

Detaljer

Skadefelling og begrepet skadepotensial

Skadefelling og begrepet skadepotensial Statsråden Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2195 9. juli 2014 Skadefelling og begrepet skadepotensial Det har fra mange hold vært mye diskusjon og ulike tolkninger knyttet til begrepet skadepotensial,

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Miljødirektoratets arbeid med rovviltforvaltningen

Miljødirektoratets arbeid med rovviltforvaltningen Miljødirektoratets arbeid med rovviltforvaltningen Beiteseminar med rovviltfokus 13. 14. november 2013 Ellen Hambro, miljødirektør Disposisjon 1. Miljødirektoratets rolle 2. Statens naturoppsyns roller

Detaljer

Forslag til forskrift om erstatning fra staten når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt

Forslag til forskrift om erstatning fra staten når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt Forslag til forskrift om erstatning fra staten når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt 1 Formål og virkeområde Forskriften gir regler om erstatning fra staten for tap og følgekostnader som reindriften

Detaljer

11_ DET KONGELIGE KLIMA-OG MILJØDEPARTEMENT. Statsråden. 14/2195 Dato 0 9 JULI2014

11_ DET KONGELIGE KLIMA-OG MILJØDEPARTEMENT. Statsråden. 14/2195 Dato 0 9 JULI2014 11_ - DET KONGELIGE KLIMA-OG MILJØDEPARTEMENT A3,53 Statsråden Ifølge liste Deres refvår ref 14/2195 Dato 0 9 JULI2014 Skadefelling og begrepet skadepotensial Det har fra mange hold vært mye diskusjon

Detaljer

Kornelius Martin RØdSjø i' M T TI TT líåä; _ f ~ «n wa Rødsjøveien 255 g " ' å

Kornelius Martin RØdSjø i' M T TI TT líåä; _ f ~ «n wa Rødsjøveien 255 g  ' å Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Rovviltregion 2 består av fylkene Aust- Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold. Rovviltnemnda har utarbeidet en forvaltningsplan for regionen (2013).

Rovviltregion 2 består av fylkene Aust- Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold. Rovviltnemnda har utarbeidet en forvaltningsplan for regionen (2013). Rovdyrinformasjon til beitebrukere i Buskerud 2016 Rovviltforvaltningen i Buskerud Flere offentlige instanser, organisasjoner og personer har en rolle i rovviltforvaltningen i Buskerud. Vi presenterer

Detaljer

Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo,

Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo, Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo, 10.02.2017 Kraftfylka post@kraftfylka.no Høringsuttalelse til "Forslag til endringer i revidert lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 "-^ Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10. Innvalgstelefon 73 19 92 25

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 -^ Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10. Innvalgstelefon 73 19 92 25 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag OTTATT Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 "-^ Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 - J JAN 6151,.? ify Saksbehandler Kjell Vidar

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3300-13.01.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Rovviltets

Detaljer

Rovviltregion 2 består av fylkene Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold. Rovviltnemnda har utarbeidet en forvaltningsplan for regionen (2013).

Rovviltregion 2 består av fylkene Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold. Rovviltnemnda har utarbeidet en forvaltningsplan for regionen (2013). Rovdyrinformasjon til beitebrukere i Buskerud 2015 Rovviltforvaltningen i Buskerud Flere offentlige instanser, organisasjoner og personer har en rolle i rovviltforvaltningen i Buskerud. Vi presenterer

Detaljer

MATTILSYNETS PÅLEGG OM TILTAKSPLIKT OG TRUSSEL OM BEITERESTRIKSJONER

MATTILSYNETS PÅLEGG OM TILTAKSPLIKT OG TRUSSEL OM BEITERESTRIKSJONER Landbruks- og matdepartementet Pb. 8007 Dep 0030 OSLO Oslo, 27. mai 2011 Att: Statsråd Lars Peder Brekk MATTILSYNETS PÅLEGG OM TILTAKSPLIKT OG TRUSSEL OM BEITERESTRIKSJONER 1 INNLEDNING Det vises til Mattilsynets

Detaljer

Erstatning for sau drept av fredet rovvilt Jan Morten Forfot - Afjord kommune

Erstatning for sau drept av fredet rovvilt Jan Morten Forfot - Afjord kommune )15/ qt./ Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 471 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 9, Telefaks 73 19 91 1 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 1 Saksbehand ler Kjell Vidar Seljevoll Miljøvernavdeling

Detaljer

Rovviltsituasjonen i Midt-Gudbrandsdalen Geir Johan Groven, avdelingsleder landbrukskontoret, Nord-Fron

Rovviltsituasjonen i Midt-Gudbrandsdalen Geir Johan Groven, avdelingsleder landbrukskontoret, Nord-Fron Rovviltsituasjonen i Midt-Gudbrandsdalen 23.9.2016 Geir Johan Groven, avdelingsleder landbrukskontoret, Nord-Fron Sleppte søyer og lam, Midt-Gudbrandsdalen, 2006-2015. Kjelde. Organisert beitebruk Sleppte

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2013/47 434.0 13.12.2013 Etter adresseliste Endret vedtak om lisensfelling på ulv i forvaltningsregion

Detaljer

Høringsoppsummering om forskrift om endring i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) 1-2

Høringsoppsummering om forskrift om endring i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) 1-2 Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg / 16/190653-16 20.02.2017 22073691 Høringsoppsummering om forskrift

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Virkeområde I bokstav a er det presisert at godsbaner faller inn under virkeområdet.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Virkeområde I bokstav a er det presisert at godsbaner faller inn under virkeområdet. HØRINGSNOTAT Utkast til ny tillatelsesforskrift Innledning Samferdselsdepartementet har sammen med Statens jernbanetilsyn foretatt en evaluering av forskrift av 16. november 2005 nr. 1489 om tillatelse

Detaljer

Avslag på søknad om skadefelling på jerv knyttet til areal i Aust- og Vest-Agder

Avslag på søknad om skadefelling på jerv knyttet til areal i Aust- og Vest-Agder Miljøvernavdelingen Rogaland Sau og Geit Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2017/7968 18.08.2017 Avslag på søknad om skadefelling på jerv knyttet til areal i Aust- og Vest-Agder Fylkesmannen

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 I Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fastsettelsesbrev forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Fastsettelsesbrev forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord I følge adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/1193 25.06.2013 Fastsettelsesbrev forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord Vi viser til vårt høringsbrev av 19. april 2013. Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Høring om endring av rovviltforskriften felles plattform

Høring om endring av rovviltforskriften felles plattform Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag lokallag STSG Nord-Trøndelag Regional forvaltning og politiske parti i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Rovviltnemnda i region 6 Steinkjer 20.03.2012 Høring om endring av rovviltforskriften

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Høringsnotat Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 22. januar 2018 Innledning Forskrift om elektroforetak

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Nemnd for vilt- og innlandsfiskeforvaltning /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Nemnd for vilt- og innlandsfiskeforvaltning /14 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/07652-2 Saksbehandler Sten Erik Knive Saksgang Møtedato Saknr 1 Nemnd for vilt- og innlandsfiskeforvaltning 23.01.2014 1/14 Endring av skadefellingsforskriften - høringsuttalelse

Detaljer

Erstatning for tap av tamrein

Erstatning for tap av tamrein Rundskriv juni 2001 Viltloven Erstatning for tap av tamrein Retningslinjer til forskrift av 4. mai 2001 FOTO: KJELL ERIK MOSEID TE 913 7485 Trondheim Telefon: 73 58 05 00 Telefaks: 73 58 05 01 www.dirnat.no

Detaljer

Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Røssåga Toven og Jillen Njaarke reinbeitedistrikt - Vefsn og Grane

Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Røssåga Toven og Jillen Njaarke reinbeitedistrikt - Vefsn og Grane Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN Saksb.: Gunn Karstensen e-post: fmnogka@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 70 Vår ref: 2015/512 Deres ref: Vår dato: 11.02.2016 Deres dato: 08.02.2016 Arkivkode: 433.52

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2016/138 434.0 17.06.2016 Etter adresseliste Vedtak om lisensfelling av ulv i region 2 i

Detaljer

Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Helse Nord RHF viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev og -notat av 30.10.2015, om forslag til forskrift om styringssystem

Detaljer

Forslag til forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt, med kommentarer

Forslag til forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt, med kommentarer Forslag til forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt, med kommentarer Kap.1 Formål og definisjoner 1 Formål Formålet med denne forskriften er å erstatte

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Høringsinstanser Vår dato: 29.10.2014 Vår referanse: 14/27140 Deres dato: Deres referanse: Høring - forslag til ny forskrift om reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk

Detaljer

Avgjørelse i klagesak - klage fra Storfjellet beitelag på avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Oppland og Hedmark

Avgjørelse i klagesak - klage fra Storfjellet beitelag på avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Oppland og Hedmark Storfjellet sankelag v/ingvald Landet Landet gård 2480 KOPPANG Trondheim, 15.08.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/8193 Saksbehandler: Anders Braa Avgjørelse i klagesak

Detaljer

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2017/164 434.0 16.06.2017 Ifølge adresseliste Vedtak om lisensfelling av jerv og ulv i region

Detaljer

SAK 3/17: KLAGEBEHANDLING- LISENSFELLING AV JERV 2017/2018

SAK 3/17: KLAGEBEHANDLING- LISENSFELLING AV JERV 2017/2018 SAK 3/17: KLAGEBEHANDLING- LISENSFELLING AV JERV 2017/2018 Innkomne klager Naturvernforbundet WWF/ Foreningen våre rovdyr Rettslig klageinteresse I henhold til forvaltningsloven (fvl.) 28 har parter og

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder PROTOKOLL FOR MØTET 12. SEPTEMBER 2016 Møtested: Møtets varighet: Forberedelsestid: Tilstede: Telefonmøte 1 time 2 timer Jørund A. Ruud,

Detaljer

Beitebruk og rovviltforvaltning - samarbeid mellom offentlig forvaltning og andre berørte parter

Beitebruk og rovviltforvaltning - samarbeid mellom offentlig forvaltning og andre berørte parter Det kongelige landbruks- og matdepartement Det kongelige miljøverndepartement Direktoratet for naturforvaltning Mattilsynet Rovviltnemndene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 28. juli 2006 Beitebruk

Detaljer

Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering

Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering 1. Innledning Tolldirektoratet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene om bruk av foreløpig deklarasjon ved innførsel

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Regionalenheten Arkivsak-dok. 201202125-62 Saksbehandler Kristin Loe Kjelstad Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 17.12.2013 UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Forslag til VEDTAK Fylkesutvalget

Detaljer

Fagtur i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit august 2012

Fagtur i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit august 2012 1 Møtetid: Lørdag 11. 12. august 2012 Møtested: Sogn og Fjordane Følgende deltok: Tone Våg, Ove Holmås, Karoline Salmila og Kari Anne Kaxrud Wilberg; deltok som sekretær og saksbehandler. Kjetil Granrud

Detaljer

Til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen Landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 16.august 2017

Til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen Landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 16.august 2017 Til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen Landbruks- og matminister Jon Georg Dale 16.august 2017 Oppfølgingsbrev etter møtet på Lygnasæter 4. august 2017 Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde-

Detaljer

Høring om endring av rovviltforskriften.

Høring om endring av rovviltforskriften. Løten 16.02.2012 Høring om endring av rovviltforskriften. Stortingsforliket av 16. juni 2011 om endringer i forvaltningen av rovvilt, legger grunnlag for en rekke endringer i forvaltningen av gaupe, jerv,

Detaljer

Saksbehandler: Marianne Støa Arkivsaksnr.: 16/ Dato:

Saksbehandler: Marianne Støa Arkivsaksnr.: 16/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marianne Støa Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/4589-1 Dato: 23.05.16 Høring - forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven nytt kapittel om skolemiljø Sett

Detaljer

Forebyggende tiltak mot rovviltskader

Forebyggende tiltak mot rovviltskader Forebyggende tiltak mot rovviltskader Øyvind Skogstad miljøvernavdelinga Fauske, 11.02.2016 Rovviltforvaltninga har en todelt målsetting: Mål om å sikre bærekraftig forvaltning av de store rovdyra Ivareta

Detaljer

Høringssvar - Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Høringssvar - Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak 1 av 5 Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Vår saksbehandler Finn Erlend Ødegård 22 05 45 49 Deres dato Deres referanse 19.10.2012 2012/14642 Høringssvar - Forskrift

Detaljer

Flere offentlige instanser, organisasjoner og personer har en rolle i rovviltforvaltningen i Buskerud. Vi presenterer tre av disse:

Flere offentlige instanser, organisasjoner og personer har en rolle i rovviltforvaltningen i Buskerud. Vi presenterer tre av disse: Rovdyrinformasjon til beitebrukere i Buskerud 2014 Rovviltforvaltningen i Buskerud Flere offentlige instanser, organisasjoner og personer har en rolle i rovviltforvaltningen i Buskerud. Vi presenterer

Detaljer

Klagernes anførsler Direktoratets merknader

Klagernes anførsler Direktoratets merknader Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/11639 ART-VI-KMV 01.10.2010 Arkivkode: 445.21 Oversendelse av klager på vedtak om lisensfelling

Detaljer

Tap av beitedyr kompleksitet i tapsbildet og ivaretakelse av dyrevelferd

Tap av beitedyr kompleksitet i tapsbildet og ivaretakelse av dyrevelferd Tap av beitedyr kompleksitet i tapsbildet og ivaretakelse av dyrevelferd Rovviltseminar Saltstraumen 12. 13. mars 2013 Seniorrådgiver/veterinær Berit Gjerstad Mattilsynet, Regionkontoret for Nordland Husdyras

Detaljer